ZPRÁVA o návrhu rozhodnutí Rady o uplatňování ustanovení schengenského acquis v oblasti Schengenského informačního systému v Chorvatské republice

24.3.2017 - (COM(2017)0017 – C8-0026/2017 – 2017/0011(NLE)) - *

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
Zpravodaj: Nuno Melo

Postup : 2017/0011(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A8-0073/2017
Předložené texty :
A8-0073/2017
Rozpravy :
Hlasování :
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady o uplatňování ustanovení schengenského acquis v oblasti Schengenského informačního systému v Chorvatské republice

(COM(2017)0017 – C8-0026/2017 – 2017/0011(NLE))

(Konzultace)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Radě (COM(2017)0017),

–  s ohledem na čl. 4 odst. 2 aktu o přistoupení ze dne 9. prosince 2011[1], podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C8-0026/2017),

–  s ohledem na článek 78c jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0073/2017),

1.  schvaluje návrh Komise;

2.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

3.  vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit znění schválené Parlamentem;

4.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

  • [1]  Úř. věst. L 112, 24.2.2012, s. 21.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

A. Souvislosti

V souladu s čl. 4 odst. 2 aktu o přistoupení Chorvatska k Evropské unii[1] jsou některá ustanovení schengenského acquis v Chorvatsku použitelná již ode dne přistoupení, kdežto jiná ustanovení jsou použitelná pouze na základě rozhodnutí Rady přijatého za tímto účelem poté, co bylo ověřeno, že podmínky nezbytné pro uplatnění všech částí acquis byly splněny, včetně účinného uplatňování všech schengenských pravidel v souladu s dohodnutými společnými standardy a se základními zásadami. Toto ověření se provádí podle příslušných schengenských hodnotících postupů.

Tento návrh rozhodnutí o uplatňování ustanovení týkajících se Schengenského informačního systému (SIS) v Chorvatsku je prvním krokem k odstranění kontrol na vnitřních hranicích EU s Chorvatskem. Zrušení hraničních kontrol bude v pozdější fázi předmětem samostatného rozhodnutí Rady, kterému budou předcházet další hodnocení.

Rada předložila tento návrh rozhodnutí o uplatňování ustanovení týkajících se Schengenského informačního systému (SIS) v Chorvatsku Evropskému parlamentu. V souladu s aktem o přistoupení z roku 2011 se tato ustanovení použijí pouze na základě rozhodnutí Rady, a to po konzultaci s Parlamentem a poté, co bylo podle schengenského hodnotícího mechanismu ověřeno, že dotčené členské státy splnily podmínky pro uplatnění.

Rada takové rozhodnutí může přijmout až poté, co Chorvatsko provede nezbytné technické a právní kroky, včetně těch, které se týkají ochrany údajů, zpracovávání údajů v rámci SIS a výměny doplňujících informací. V této souvislosti proběhlo v únoru 2016 schengenské hodnocení s cílem ověřit úroveň ochrany údajů v Chorvatsku. V návaznosti na kladné stanovisko schengenského výboru[2] ze dne 6. října 2016 přijala Komise prostřednictvím svého prováděcího rozhodnutí[3] hodnotící zprávu potvrzující, že bylo dosaženo uspokojivé úrovně ochrany údajů.

B. Stanovisko zpravodaje

Zpravodaj připomíná pokrok, jehož bylo dosaženo ve věci přístupu Evropského parlamentu, zejména členů výboru LIBE, k hodnotícím zprávám a všem dalším relevantním informacím.

V rámci dohody o balíčku týkajícím se správy Schengenu z roku 2013 dosáhl Parlament ve srovnání s předchozím mechanismem mnohem komplexnějšího předávání dokumentů.

Zpravodaj také připomíná systém pracovní skupiny výboru LIBE pro kontrolu Schengenu, která byla zřízena za účelem posílení kontroly schengenských záležitostí a která se aktivně zasazuje o to, aby Parlamentu, zvláště výboru LIBE, zajistila vhodné nástroje k výkonu jeho pravomocí a jeho povinnosti demokratické kontroly a aby zajistila, že budou k záležitostem schengenského prostoru přijímána informovaná stanoviska.

  • [1]  Úř. věst. L 112, 24.2.2012, s. 21.
  • [2]  Výbor zřízený podle článku 21 nařízení Rady (EU) č. 1053/2013.
  • [3]  COM(2016) 6870.

POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Uplatňování ustanovení schengenského acquis v oblasti Schengenského informačního systému v Chorvatské republice

Referenční údaje

COM(2017)0017 – C8-0026/2017 – 2017/0011(NLE)

Datum konzultace / žádosti o souhlas

31.1.2017

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

LIBE

13.2.2017

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Nuno Melo

9.3.2017

 

 

 

Projednání ve výboru

9.3.2017

23.3.2017

 

 

Datum přijetí

23.3.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

50

3

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Daniel Dalton, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Raymond Finch, Lorenzo Fontana, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Kostas Chrysogonos, Maria Grapini, Jean Lambert, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emilian Pavel, Morten Helveg Petersen, Salvatore Domenico Pogliese, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Axel Voss

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Elmar Brok, Jonás Fernández, Peter Kouroumbashev, Olle Ludvigsson, Julia Pitera, Helga Trüpel, Bogdan Brunon Wenta, Rainer Wieland, Wim van de Camp

Datum předložení

24.3.2017

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

50

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Morten Helveg Petersen, Sophia in 't Veld

ECR

Daniel Dalton, Jussi Halla-aho, Monica Macovei, Helga Stevens, Branislav Škripek

EFDD

Kristina Winberg

GUE/NGL

Kostas Chrysogonos, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

PPE

Elmar Brok, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Julia Pitera, Salvatore Domenico Pogliese, Csaba Sógor, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Traian Ungureanu, Axel Voss, Bogdan Brunon Wenta, Rainer Wieland, Tomáš Zdechovský, Wim van de Camp, Jaromír Štětina

S&D

Jonás Fernández, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Peter Kouroumbashev, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Olle Ludvigsson, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Emilian Pavel, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Jean Lambert, Judith Sargentini, Helga Trüpel, Bodil Valero

3

-

EFDD

Raymond Finch

ENF

Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

1

0

ENF

Lorenzo Fontana

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se