Procedure : 2017/0011(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0073/2017

Indgivne tekster :

A8-0073/2017

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 05/04/2017 - 9.4

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0106

BETÆNKNING     *
PDF 372kWORD 54k
28.3.2017
PE 601.125v02-00 A8-0073/2017

om forslag til Rådets afgørelse om anvendelsen af bestemmelserne i Schengenreglerne for så vidt angår Schengeninformationssystemet i Republikken Kroatien

(COM(2017)0017 – C8-0026/2017 – 2017/0011(NLE))

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Ordfører: Nuno Melo

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 RESULTAT AF AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Rådets afgørelse om anvendelsen af bestemmelserne i Schengenreglerne for så vidt angår Schengeninformationssystemet i Republikken Kroatien

(COM(2017)0017 – C8-0026/2017 – 2017/0011(NLE))

(Høring)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (COM(2017)0017),

–  der henviser til artikel 4, stk. 2, i tiltrædelsesakten af 9. december 2011(1), der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C8-0026/2017),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 78c,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0073/2017),

1.  godkender Kommissionens forslag;

2.  opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

3.  anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre den tekst, Parlamentet har godkendt, i væsentlig grad;

4.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

(1)

EUT L 112 af 24.2.2012, s. 21.


BEGRUNDELSE

A. Baggrund

I henhold til artikel 4, stk. 2, i akten om Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union(1) finder visse bestemmelser i Schengenreglerne allerede anvendelse i Kroatien fra tiltrædelsesdatoen, mens andre bestemmelser først finder anvendelse i Kroatien, når Rådet har truffet afgørelse herom, efter at det er sikret, at de nødvendige betingelser for anvendelsen af alle dele af disse regler er opfyldt, herunder effektiv anvendelse af alle Schengenreglerne i henhold til de vedtagne fælles standarder og grundlæggende principper. Dette sikres i overensstemmelse med de relevante Schengenevalueringsprocedurer.

Det foreliggende udkast til afgørelse om anvendelse af bestemmelserne om Schengeninformationssystemet (SIS) i Kroatien er det allerførste skridt i retning af en ophævelse af kontrollen ved EU's indre grænser til Kroatien. Ophævelsen af grænserne vil blive omhandlet i en særskilt rådsafgørelse på et senere tidspunkt efter yderligere evalueringer.

Rådet har henvist det foreliggende udkast til afgørelse om anvendelsen af bestemmelserne i Schengenreglerne for så vidt angår Schengeninformationssystemet (SIS) i Kroatien til Europa-Parlamentet. I overensstemmelse med tiltrædelsesakten af 2011 finder disse bestemmelser først anvendelse, efter at Rådet har truffet afgørelse herom, efter høring af Parlamentet, og efter at det via Schengenevalueringsmekanismen er blevet sikret, at betingelserne for anvendelsen er opfyldt i den pågældende medlemsstat.

Rådet er kun i stand til at træffe en sådan afgørelse, når Kroatien har truffet de nødvendige tekniske og juridiske foranstaltninger, herunder vedrørende databeskyttelse, til behandling af SIS-data og udveksling af supplerende oplysninger. Der fandt derfor en Schengenevaluering sted i februar 2016 for at kontrollere databeskyttelsesniveauet i Kroatien. Efter den positive udtalelse fra Schengenudvalget(2) den 6. oktober 2016 vedtog Kommissionen ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse(3) en evalueringsrapport, der bekræfter, at der er opnået et tilfredsstillende databeskyttelsesniveau.

B. Ordførerens holdning

Ordføreren minder om de fremskridt, der er gjort med hensyn til adgang for Europa-Parlamentet og navnlig medlemmerne af LIBE-udvalget til evalueringsrapporterne og alle andre relevante oplysninger.

Som en del af aftalen om pakken vedrørende forvaltningen af Schengensamarbejdet i 2013 opnåede Parlamentet en langt mere omfattende fremsendelse af dokumenter end under den tidligere mekanisme.

Ordføreren minder også om oprettelsen af en arbejdsgruppe i LIBE-udvalget om kontrol af Schengen, som blev etableret med henblik på at øge kontrollen med Schengenspørgsmål, og som arbejder aktivt på at sikre, at Europa-Parlamentet, og navnlig LIBE-udvalget er udstyret med de rette værktøjer til at udøve sine beføjelser, sin pligt, når det gælder demokratisk kontrol, og sikre informerede holdninger til spørgsmål vedrørende Schengenområdet.

(1)

EUT L 112 af 24.2.2012, s. 21.

(2)

Udvalg nedsat i henhold til artikel 21 i Rådets forordning (EU) nr. 1053/2013.

(3)

COM(2016) 6870.


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Anvendelsen af bestemmelserne i Schengenreglerne for så vidt angår Schengeninformationssystemet i Republikken Kroatien

Referencer

COM(2017)0017 – C8-0026/2017 – 2017/0011(NLE)

Dato for høring / anmodning om godkendelse

31.1.2017

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

LIBE

13.2.2017

 

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Nuno Melo

9.3.2017

 

 

 

Behandling i udvalg

9.3.2017

23.3.2017

 

 

Dato for vedtagelse

23.3.2017

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

50

3

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Daniel Dalton, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Raymond Finch, Lorenzo Fontana, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Kostas Chrysogonos, Maria Grapini, Jean Lambert, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emilian Pavel, Morten Helveg Petersen, Salvatore Domenico Pogliese, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Axel Voss

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Elmar Brok, Jonás Fernández, Peter Kouroumbashev, Olle Ludvigsson, Julia Pitera, Helga Trüpel, Bogdan Brunon Wenta, Rainer Wieland, Wim van de Camp

Dato for indgivelse

24.3.2017


RESULTAT AF AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

50

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Morten Helveg Petersen, Sophia in 't Veld

ECR

Daniel Dalton, Jussi Halla-aho, Monica Macovei, Helga Stevens, Branislav Škripek

EFDD

Kristina Winberg

GUE/NGL

Kostas Chrysogonos, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

PPE

Elmar Brok, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Julia Pitera, Salvatore Domenico Pogliese, Csaba Sógor, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Traian Ungureanu, Axel Voss, Bogdan Brunon Wenta, Rainer Wieland, Tomáš Zdechovský, Wim van de Camp, Jaromír Štětina

S&D

Jonás Fernández, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Peter Kouroumbashev, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Olle Ludvigsson, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Emilian Pavel, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Jean Lambert, Judith Sargentini, Helga Trüpel, Bodil Valero

3

-

EFDD

Raymond Finch

ENF

Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

1

0

ENF

Lorenzo Fontana

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik