Menetlus : 2017/0011(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0073/2017

Esitatud tekstid :

A8-0073/2017

Arutelud :

Hääletused :

PV 05/04/2017 - 9.4

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0106

RAPORT     *
PDF 446kWORD 54k
24.3.2017
PE 601.125v02-00 A8-0073/2017

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Schengeni infosüsteemi käsitlevate Schengeni acquis’ sätete kohaldamise kohta Horvaatia Vabariigis

(COM(2017)0017 – C8-0026/2017 – 2017/0011(NLE))

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

Raportöör: Nuno Melo

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT,
 SELETUSKIRI
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS
 NIMELINE LÕPPHÄÄLETUSVASTUTAVAS KOMISJONIS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT,

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Schengeni infosüsteemi käsitlevate Schengeni acquis’ sätete kohaldamise kohta Horvaatia Vabariigis

(COM(2017)0017 – C8-0026/2017 – 2017/0011(NLE))

(Konsulteerimine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (COM(2017)0017),

–  võttes arvesse 9. detsembri 2011. aasta ühinemisakti(1) artikli 4 lõiget 2, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C8-0026/2017),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 78c,

–  võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit (A8-0073/2017),

1.  kiidab komisjoni ettepaneku heaks;

2.  palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

3.  palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti oluliselt muuta;

4.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

(1)

ELT L 112, 24.2.2012, lk 21.


SELETUSKIRI

A. Taust

Vastavalt Horvaatia Euroopa Liiduga ühinemise akti(1) artikli 4 lõikele 2 kohaldatakse Schengeni acquis’ teatavaid sätteid Horvaatias juba alates ühinemiskuupäevast, samas kui muid sätteid kohaldatakse üksnes nõukogu sellekohase otsuse alusel, mis tehakse pärast kontrollimist, mis kinnitab, et kõnealuse acquis’ kõigi osade kohaldamise tingimused on täidetud, sealhulgas kõik Schengeni eeskirjad on tõhusalt kohaldatud kooskõlas kokkulepitud ühiste standardite ja aluspõhimõtetega. Niisugune kontrollimine toimub asjaomase Schengeni hindamiskorra kohaselt.

Käesolev otsuse eelnõu Schengeni infosüsteemi (SIS) käsitlevate sätete kohaldamise kohta Horvaatias on kõige esimene samm kontrolli kaotamiseks ELi sisepiiridel Horvaatiaga. Piiride kaotamine otsustatakse hiljem pärast edasisi hindamisi eraldi nõukogu otsusega.

Nõukogu esitas käesoleva otsuse eelnõu Schengeni infosüsteemi (SIS) käsitlevate sätete kohaldamise kohta Horvaatias Euroopa Parlamendile. Vastavalt 2011. aasta ühinemisaktiga kohaldatakse neid sätteid üksnes nõukogu otsuse alusel, mis tehakse pärast Euroopa Parlamendiga konsulteerimist ja Schengeni hindamiskorra kohaselt toimunud kontrollimist, mis kinnitab, et asjaomases liikmesriigis on kohaldamise tingimused täidetud.

Nõukogu saab sellise otsuse teha alles pärast seda, kui Horvaatia on teinud vajalikud tehnilised ja õiguslikud ettevalmistused, sealhulgas andmekaitsealased ettevalmistused, et töödelda SISi andmeid ja vahetada täiendavat teavet. Sellest tulenevalt toimus veebruaris 2016 Schengeni hindamine, et kontrollida andmekaitse taset Horvaatias. Pärast Schengeni komitees 6. oktoobril 2016 antud positiivset arvamust(2) võttis komisjon rakendusotsusega(3) vastu hindamisaruande, milles kinnitati, et andmekaitse tase on rahuldav.

B. Raportööri seisukoht

Raportöör tuletab meelde Euroopa Parlamendi ja eelkõige LIBE-komisjoni liikmete paremat juurdepääsu hindamisaruannetele ja muule asjakohasele teabele.

Schengeni ala juhtimist käsitleva paketi üle 2013. aastal sõlmitud kokkuleppe alusel edastatakse parlamendile dokumente palju laiaulatuslikumalt kui eelmise mehhanismi raames.

Raportöör tuletab lisaks meelde kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonis Schengeni kontrolli töörühma loomist, mille eesmärk on tugevdada kontrolli Schengeni küsimuste alal ja mis teeb aktiivselt tööd tagamaks, et Euroopa Parlamendile ja eelkõige LIBE-komisjonile antakse asjakohased vahendid oma pädevuse teostamiseks, demokraatliku kontrolli kohustuse täitmiseks ja Schengeni ala käsitlevates küsimustes teadliku seisukoha võtmise tagamiseks.

(1)

ELT L 112, 24.2.2012, lk 21.

(2)

Nõukogu määruse (EL) nr 1053/2013 artikliga 21 asutatud komitee.

(3)

COM(2016) 6870.


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Schengeni infosüsteemi käsitlevate Schengeni acquis’ sätete kohaldamine Horvaatia Vabariigis

Viited

COM(2017)0017 – C8-0026/2017 – 2017/0011(NLE)

Konsulteerimise / nõusolekutaotluse kuupäev

31.1.2017

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

LIBE

13.2.2017

 

 

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Nuno Melo

9.3.2017

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

9.3.2017

23.3.2017

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

23.3.2017

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

50

3

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Daniel Dalton, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Raymond Finch, Lorenzo Fontana, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Kostas Chrysogonos, Maria Grapini, Jean Lambert, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emilian Pavel, Morten Helveg Petersen, Salvatore Domenico Pogliese, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Axel Voss

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Elmar Brok, Jonás Fernández, Peter Kouroumbashev, Olle Ludvigsson, Julia Pitera, Helga Trüpel, Bogdan Brunon Wenta, Rainer Wieland, Wim van de Camp

Esitamise kuupäev

24.3.2017


NIMELINE LÕPPHÄÄLETUSVASTUTAVAS KOMISJONIS

50

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Morten Helveg Petersen, Sophia in 't Veld

ECR

Daniel Dalton, Jussi Halla-aho, Monica Macovei, Helga Stevens, Branislav Škripek

EFDD

Kristina Winberg

GUE/NGL

Kostas Chrysogonos, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

PPE

Elmar Brok, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Julia Pitera, Salvatore Domenico Pogliese, Csaba Sógor, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Traian Ungureanu, Axel Voss, Bogdan Brunon Wenta, Rainer Wieland, Tomáš Zdechovský, Wim van de Camp, Jaromír Štětina

S&D

Jonás Fernández, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Peter Kouroumbashev, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Olle Ludvigsson, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Emilian Pavel, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Jean Lambert, Judith Sargentini, Helga Trüpel, Bodil Valero

3

EFDD

Raymond Finch

ENF

Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

1

0

ENF

Lorenzo Fontana

Key to symbols:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

Õigusteave - Privaatsuspoliitika