JELENTÉS a Schengeni Információs Rendszer területén elfogadott schengeni vívmányoknak a Horvát Köztársaságban történő alkalmazásáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról

24.3.2017 - (COM(2017)0017 – C8-0026/2017 – 2017/0011(NLE)) - *

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
Előadó: Nuno Melo

Eljárás : 2017/0011(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A8-0073/2017
Előterjesztett szövegek :
A8-0073/2017
Viták :
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a Schengeni Információs Rendszer területén elfogadott schengeni vívmányoknak a Horvát Köztársaságban történő alkalmazásáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról

(COM(2017)0017 – C8-0026/2017 – 2017/0011(NLE))

(Konzultáció)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2017)0017),

–  tekintettel a 2011. december 9-i csatlakozási okmány[1] 4. cikkének (2) bekezdésére, amelynek alapján a Tanács konzultált a Parlamenttel (C8-0026/2017),

–  tekintettel eljárási szabályzata 78c. cikkére,

–  tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére (A8-0073/2017),

1.  jóváhagyja a Bizottság javaslatát;

2.  felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

3.  felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra, ha lényegesen módosítani kívánja a Parlament által jóváhagyott szöveget;

4.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

  • [1]  HL L 112., 2012.2.24., 21. o.

INDOKOLÁS

A. Háttér

A Horvátországnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló okmány[1] 4. cikkének (2) bekezdése értelmében a schengeni vívmányok egyes rendelkezései már a csatlakozás időpontjától kezdődően kötelezőek Horvátország számára, más rendelkezéseket azonban csak akkor kell alkalmazni, ha a Tanács így határoz azt követően, hogy megvizsgálta az érintett vívmányok valamennyi részének alkalmazásához szükséges feltételek teljesülését, többek között azt, hogy Horvátország hatékonyan, az elfogadott közös normáknak és az alapvető elveknek megfelelően alkalmazza-e valamennyi schengeni szabályt. Ezt a vizsgálatot a schengeni értékelési eljárásokkal összhangban kell elvégezni.

A Schengeni Információs Rendszerre (SIS) vonatkozó rendelkezések Horvátországban való alkalmazásáról szóló e határozattervezet a legelső lépés az EU belső határain való ellenőrzések megszüntetése felé Horvátország tekintetében. A határok megszüntetése további értékeléseket követően egy későbbi, külön tanácsi határozat tárgya lesz.

A Tanács a Schengeni Információs Rendszerre (SIS) vonatkozó rendelkezések Horvátországban való alkalmazásáról szóló jelen határozattervezetet az Európai Parlamenthez utalta. A 2011. évi csatlakozási okmánynak megfelelően ezeket a rendelkezéseket csak a tanácsi határozat szerint és a Parlamenttel folytatott konzultációt, valamint azt követően kell alkalmazni, hogy a schengeni értékelési mechanizmuson keresztül megfelelően ellenőrizték, hogy a szóban forgó tagállam teljesíti-e az alkalmazás feltételeit.

Ahhoz azonban, hogy a Tanács ezt a határozatot elfogadja, az szükséges, hogy Horvátország előzetesen megtegye mindazokat a műszaki és jogi intézkedéseket, ideértve az adatvédelemre vonatkozókat is, amelyek a SIS adatainak feldolgozásához és a kiegészítő információk cseréjéhez szükségesek. Ennek megfelelően 2016 februárjában schengeni ellenőrzésre került sor az adatvédelem horvátországi szintjének vizsgálata érdekében. A Schengeni Bizottság[2] 2016. október 6-i kedvező véleményét követően a Bizottság – bizottsági végrehajtási határozat[3] útján – elfogadta az értékelő jelentést, amely megállapította, hogy az adatvédelem szintje kielégítő.

B. Az előadó álláspontja

Az előadó emlékeztet, hogy milyen előrelépést sikerült elérni az Európai Parlament és különösen a LIBE bizottság tagjai által az értékelő jelentésekhez és egyéb vonatkozó információkhoz való hozzáférés terén.

A schengeni igazgatásról szóló jogszabálycsomagról született 2013. évi megállapodás részeként a Parlament sokkal több dokumentumhoz fér hozzá, mint a korábbi mechanizmus keretében.

Az előadó emlékeztet arra is, hogy a LIBE bizottságon belül felállítottak egy schengeni ellenőrzési munkacsoportot azért, hogy fokozzák a schengeni ügyek ellenőrzését, és amely aktívan munkálkodik annak biztosításán, hogy a Parlament és különösen a LIBE bizottság megkapja a hatásköreinek, demokratikus ellenőrzési kötelezettségének gyakorlásához szükséges megfelelő eszközöket és biztosítsa a megfelelő tájékozottságon alapuló álláspontot a schengeni térséggel kapcsolatos kérdésekben.

  • [1]  HL L 112., 2012.2.24., 21. o.
  • [2]  Az 1053/2013/EU tanácsi rendelet 21. cikkével létrehozott bizottság.
  • [3]  COM(2016)6870.

ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

A Schengeni Információs Rendszer területén elfogadott schengeni vívmányoknak a Horvát Köztársaságban történő alkalmazása

Hivatkozások

COM(2017)0017 – C8-0026/2017 – 2017/0011(NLE)

A konzultáció időpontja / Az egyetértésre irányuló kérelem időpontja

31.1.2017

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

LIBE

13.2.2017

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Nuno Melo

9.3.2017

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

9.3.2017

23.3.2017

 

 

Az elfogadás dátuma

23.3.2017

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

50

3

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Daniel Dalton, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Raymond Finch, Lorenzo Fontana, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Kostas Chrysogonos, Maria Grapini, Jean Lambert, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emilian Pavel, Morten Helveg Petersen, Salvatore Domenico Pogliese, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Axel Voss

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Elmar Brok, Jonás Fernández, Peter Kouroumbashev, Olle Ludvigsson, Julia Pitera, Helga Trüpel, Bogdan Brunon Wenta, Rainer Wieland, Wim van de Camp

Benyújtás dátuma

24.3.2017

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSAZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

50

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Morten Helveg Petersen, Sophia in 't Veld

ECR

Daniel Dalton, Jussi Halla-aho, Monica Macovei, Helga Stevens, Branislav Škripek

EFDD

Kristina Winberg

GUE/NGL

Kostas Chrysogonos, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

PPE

Elmar Brok, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Julia Pitera, Salvatore Domenico Pogliese, Csaba Sógor, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Traian Ungureanu, Axel Voss, Bogdan Brunon Wenta, Rainer Wieland, Tomáš Zdechovský, Wim van de Camp, Jaromír Štětina

S&D

Jonás Fernández, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Peter Kouroumbashev, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Olle Ludvigsson, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Emilian Pavel, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Jean Lambert, Judith Sargentini, Helga Trüpel, Bodil Valero

3

-

EFDD

Raymond Finch

ENF

Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

1

0

ENF

Lorenzo Fontana

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik