VERSLAG over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de toepassing van de bepalingen van het Schengenacquis met betrekking tot het Schengeninformatiesysteem in de Republiek Kroatië

24.3.2017 - (COM(2017)0017 – C8-0026/2017 – 2017/0011(NLE)) - *

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
Rapporteur: Nuno Melo

Procedure : 2017/0011(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
A8-0073/2017
Ingediende teksten :
A8-0073/2017
Debatten :
Aangenomen teksten :

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de toepassing van de bepalingen van het Schengenacquis met betrekking tot het Schengeninformatiesysteem in de Republiek Kroatië

(COM(2017)0017 – C8-0026/2017 – 2017/0011(NLE))

(Raadpleging)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2017)0017),

–  gezien artikel 4, lid 2, van de Akte van toetreding van Kroatië van 9 december 2011[1], op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C8-0026/2017),

–  gezien artikel 78 quater van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (A8-0073/2017),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel;

2.  verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

3.  wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in de door het Parlement goedgekeurde tekst;

4.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie.

  • [1]  PB L 112 van 24.2.2012, blz. 21.

TOELICHTING

A. Achtergrond

Krachtens artikel 4, lid 2, van de Akte betreffende de toetreding van Kroatië tot de Europese Unie[1] zijn sommige bepalingen van het Schengenacquis reeds vanaf de datum van toetreding toepasselijk in Kroatië, terwijl andere bepalingen slechts toepasselijk zijn op grond van een daartoe strekkend besluit van de Raad, nadat is geconstateerd dat aan de nodige voorwaarden voor de toepassing van alle onderdelen van het betreffende acquis is voldaan, inclusief de effectieve toepassing van alle Schengenvoorschriften overeenkomstig de overeengekomen gemeenschappelijke normen en de grondbeginselen. Of dit zo is, wordt vastgesteld op basis van de toepasselijke Schengenevaluatieprocedures.

Het nu voorliggende ontwerpbesluit betreffende de toepassing van de bepalingen van het Schengenacquis met betrekking tot het Schengeninformatiesysteem (SIS) in de Republiek Kroatië is de eerste stap in de richting van afschaffing van controles aan de binnengrenzen van de EU met Kroatië. Op een later tijdstip, na verdere evaluatie, wordt bij afzonderlijk besluit van de Raad besloten over het openstellen van de grenzen.

De Raad heeft het nu voorliggende ontwerpbesluit betreffende de toepassing van de bepalingen van het Schengeninformatiesysteem (SIS) in de Republiek Kroatië voorgelegd aan het Europees Parlement. Overeenkomstig de Akte betreffende de toetreding van Kroatië tot de Europese Unie (2011) zijn deze bepalingen pas van toepassing na een daartoe strekkend besluit van de Raad, na raadpleging van het Parlement en nadat op basis van het Schengenevaluatiemechanisme is geconstateerd dat in de betrokken lidstaat aan de voorwaarden voor de toepassing is voldaan.

De Raad kan een dergelijk besluit pas nemen nadat Kroatië de nodige technische en juridische regelingen heeft getroffen, onder meer met betrekking tot gegevensbescherming, om SIS-gegevens te verwerken en aanvullende informatie uit te wisselen. Dienovereenkomstig is in februari 2016 een Schengenevaluatie uitgevoerd om het niveau van gegevensbescherming in Kroatië na te gaan. Nadat het Schengencomité op 6 oktober 2016 een gunstig advies had uitgebracht[2], heeft de Commissie, bij uitvoeringsbesluit van de Commissie[3], het evaluatieverslag goedgekeurd waarin werd bevestigd dat een toereikend niveau van gegevensbescherming is bereikt.

B. Standpunt van de rapporteur

De rapporteur benadrukt dat de toegang van het Europees Parlement, en met name van de leden van de Commissie LIBE, tot evaluatieverslagen en alle andere relevante informatie sterk verbeterd is.

In het kader van het akkoord over het pakket Schengengovernance, dat in 2013 werd gesloten, heeft het Parlement veel meer documenten ontvangen dan in het kader van het vorige mechanisme.

Voorts wijst de rapporteur erop dat er binnen de Commissie LIBE een werkgroep voor Schengenevaluatie is opgericht met als doel de controle op het gebied van Schengenaangelegenheden te versterken, die er actief voor zorgt dat het Parlement en de Commissie LIBE over de juiste instrumenten beschikken om hun bevoegdheden uit te oefenen en democratisch toezicht uit te oefenen, en goed geïnformeerd zijn als het gaat om onderwerpen die betrekking hebben op de Schengenruimte.

  • [1]  PB L 112 van 24.2.2012, blz. 21.
  • [2]  Comité opgericht bij artikel 21 van Verordening (EU) nr. 1053/2013 van de Raad.
  • [3]  COM(2016) 6870.

PROCEDURE VAN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Toepassing van de bepalingen van het Schengenacquis met betrekking tot het Schengeninformatiesysteem in de Republiek Kroatië

Document- en procedurenummers

COM(2017)0017 – C8-0026/2017 – 2017/0011(NLE)

Datum raadpleging / verzoek om goedkeuring

31.1.2017

 

 

 

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

LIBE

13.2.2017

 

 

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Nuno Melo

9.3.2017

 

 

 

Behandeling in de commissie

9.3.2017

23.3.2017

 

 

Datum goedkeuring

23.3.2017

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

50

3

1

Bij de eindstemming aanwezige leden

Daniel Dalton, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Raymond Finch, Lorenzo Fontana, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Kostas Chrysogonos, Maria Grapini, Jean Lambert, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emilian Pavel, Morten Helveg Petersen, Salvatore Domenico Pogliese, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Axel Voss

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Elmar Brok, Jonás Fernández, Peter Kouroumbashev, Olle Ludvigsson, Julia Pitera, Helga Trüpel, Bogdan Brunon Wenta, Rainer Wieland, Wim van de Camp

Datum indiening

24.3.2017

HOOFDELIJKE EINDSTEMMINGIN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

50

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Morten Helveg Petersen, Sophia in 't Veld

ECR

Daniel Dalton, Jussi Halla-aho, Monica Macovei, Helga Stevens, Branislav Škripek

EFDD

Kristina Winberg

GUE/NGL

Kostas Chrysogonos, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

PPE

Elmar Brok, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Julia Pitera, Salvatore Domenico Pogliese, Csaba Sógor, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Traian Ungureanu, Axel Voss, Bogdan Brunon Wenta, Rainer Wieland, Tomáš Zdechovský, Wim van de Camp, Jaromír Štětina

S&D

Jonás Fernández, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Peter Kouroumbashev, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Olle Ludvigsson, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Emilian Pavel, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Jean Lambert, Judith Sargentini, Helga Trüpel, Bodil Valero

3

-

EFDD

Raymond Finch

ENF

Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

1

0

ENF

Lorenzo Fontana

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding