SPRÁVA o návrhu rozhodnutia Rady o uplatňovaní ustanovení schengenského acquis v oblasti Schengenského informačného systému v Chorvátskej republike

  24.3.2017 - (COM(2017)0017 – C8-0026/2017 – 2017/0011(NLE)) - *

  Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
  Spravodajca: Nuno Melo

  Postup : 2017/0011(NLE)
  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  A8-0073/2017
  Predkladané texty :
  A8-0073/2017
  Rozpravy :
  Prijaté texty :

  NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

  o návrhu rozhodnutia Rady o uplatňovaní ustanovení schengenského acquis v oblasti Schengenského informačného systému v Chorvátskej republike

  (COM(2017)0017 – C8-0026/2017 – 2017/0011(NLE))

  (Konzultácia)

  Európsky parlament,

  –  so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (COM(2017)0017),

  –  so zreteľom na článok 4 ods. 2 aktu o pristúpení z 9. decembra 2011[1], v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C8-0026/2017),

  –  so zreteľom na článok 78c rokovacieho poriadku,

  –  so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0073/2017),

  1.  schvaľuje návrh Komisie;

  2.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

  3.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť ním schválený text;

  4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade a Komisii.

  • [1]  Ú. v. EÚ L 112, 24.2.2012, s. 21.

  DÔVODOVÁ SPRÁVA

  A. Súvislosti

  V súlade s článkom 4 ods. 2 aktu o pristúpení Chorvátska k Európskej únii[1] sú určité ustanovenia schengenského acquis pre Chorvátsko záväzné už odo dňa pristúpenia, zatiaľ čo iné ustanovenia sa uplatňujú iba na základe na tento účel prijatého rozhodnutia Rady, keď sa overí, že boli splnené podmienky nevyhnutné na uplatňovanie celého príslušného acquis, vrátane účinného uplatňovania všetkých schengenských pravidiel v súlade s dohodnutými spoločnými štandardmi a základnými zásadami. Toto overenie sa vykonáva v súlade s príslušnými schengenskými hodnotiacimi postupmi.

  Tento návrh rozhodnutia o uplatňovaní ustanovení týkajúcich sa Schengenského informačného systému (SIS) v Chorvátsku je len prvým krokom k zrušeniu kontrol na vnútorných hraniciach EÚ s Chorvátskom. Zrušenie kontrol bude predmetom samostatného rozhodnutia Rady v neskoršom štádiu na základe ďalších hodnotení.

  Rada postúpila tento návrh rozhodnutia o uplatňovaní ustanovení týkajúcich sa Schengenského informačného systému (SIS) v Chorvátsku Európskemu parlamentu. V súlade s aktom o pristúpení z roku 2011 sa tieto ustanovenia uplatňujú len na základe rozhodnutia Rady po konzultácii s Parlamentom a po overení – prostredníctvom schengenského hodnotiaceho mechanizmu – toho, či podmienky na uplatnenie schengenského acquis boli v príslušnom členskom štáte splnené.

  Rada môže prijať takéto rozhodnutie len vtedy, keď Chorvátsko prijme potrebné technické a právne opatrenia, a to vrátane opatrení týkajúcich sa ochrany údajov, na spracúvanie údajov SIS a výmenu doplňujúcich informácií. V súlade s uvedeným sa schengenské hodnotenie zamerané na overenie úrovne ochrany údajov v Chorvátsku uskutočnilo vo februári 2016. Po získaní kladného stanoviska schengenského výboru[2] 6. októbra 2016 Komisia prostredníctvom svojho vykonávacieho rozhodnutia[3] schválila túto hodnotiacu správu, v ktorej sa potvrdilo, že bola dosiahnutá dostatočná úroveň ochrany údajov.

  B. Stanovisko spravodajcu

  Spravodajca pripomína dosiahnutý pokrok z hľadiska prístupu Európskeho parlamentu, najmä členov výboru LIBE, k hodnotiacim správam a všetkým ostatným relevantným informáciám.

  Ako súčasť dohody o balíku opatrení v oblasti správy schengenského priestoru z roku 2013 Parlament dosiahol, že prenos dokumentov je oveľa komplexnejší ako v rámci predchádzajúceho mechanizmu.

  Spravodajca tiež pripomína, že v rámci výboru LIBE bola vytvorená pracovná skupina na kontrolu Schengenu s cieľom zvýšiť kontrolu schengenských záležitostí. Skupina sa aktívne usiluje zabezpečiť, aby Parlament, najmä výbor LIBE, mal k dispozícii vhodné nástroje na výkon svojich právomocí a povinnosti demokratickej kontroly, a zaručiť informované stanoviská k schengenským záležitostiam.

  • [1]  Ú. v. EÚ L 112, 24.2.2012, s. 21.
  • [2]  Výbor je ustanovený na základe článku 21 nariadenia Rady (EÚ) č. 1053/2013.
  • [3]  COM(2016)6870.

  POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

  Názov

  Uplatňovanie ustanovení schengenského acquis v oblasti Schengenského informačného systému v Chorvátskej republike

  Referenčné čísla

  COM(2017)0017 – C8-0026/2017 – 2017/0011(NLE)

  Dátum konzultácie / žiadosť o súhlas

  31.1.2017

   

   

   

  Gestorský výbor

         dátum oznámenia na schôdzi

  LIBE

  13.2.2017

   

   

   

  Spravodajca

         dátum menovania

  Nuno Melo

  9.3.2017

   

   

   

  Prerokovanie vo výbore

  9.3.2017

  23.3.2017

   

   

  Dátum prijatia

  23.3.2017

   

   

   

  Výsledok záverečného hlasovania

  +:

  –:

  0:

  50

  3

  1

  Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Daniel Dalton, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Raymond Finch, Lorenzo Fontana, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

  Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Kostas Chrysogonos, Maria Grapini, Jean Lambert, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emilian Pavel, Morten Helveg Petersen, Salvatore Domenico Pogliese, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Axel Voss

  Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

  Elmar Brok, Jonás Fernández, Peter Kouroumbashev, Olle Ludvigsson, Julia Pitera, Helga Trüpel, Bogdan Brunon Wenta, Rainer Wieland, Wim van de Camp

  Dátum predloženia

  24.3.2017

  ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIENV GESTORSKOM VÝBORE

  50

  +

  ALDE

  Nathalie Griesbeck, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Morten Helveg Petersen, Sophia in 't Veld

  ECR

  Daniel Dalton, Jussi Halla-aho, Monica Macovei, Helga Stevens, Branislav Škripek

  EFDD

  Kristina Winberg

  GUE/NGL

  Kostas Chrysogonos, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

  PPE

  Elmar Brok, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Julia Pitera, Salvatore Domenico Pogliese, Csaba Sógor, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Traian Ungureanu, Axel Voss, Bogdan Brunon Wenta, Rainer Wieland, Tomáš Zdechovský, Wim van de Camp, Jaromír Štětina

  S&D

  Jonás Fernández, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Peter Kouroumbashev, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Olle Ludvigsson, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Emilian Pavel, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

  VERTS/ALE

  Jean Lambert, Judith Sargentini, Helga Trüpel, Bodil Valero

  3

  -

  EFDD

  Raymond Finch

  ENF

  Auke Zijlstra

  NI

  Udo Voigt

  1

  0

  ENF

  Lorenzo Fontana

  Vysvetlenie použitých znakov:

  +  :  za

  -  :  proti

  0  :  zdržali sa hlasovania