Postopek : 2017/0011(NLE)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0073/2017

Predložena besedila :

A8-0073/2017

Razprave :

Glasovanja :

PV 05/04/2017 - 9.4

Sprejeta besedila :

P8_TA(2017)0106

POROČILO     *
PDF 583kWORD 54k
24.3.2017
PE 601.125v02-00 A8-0073/2017

o predlogu sklepa Sveta o uporabi določb schengenskega pravnega reda na področju schengenskega informacijskega sistema v Republiki Hrvaški

(COM(2017)0017 – C8-0026/2017 – 2017/0011(NLE))

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

Poročevalec: Nuno Melo

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu sklepa Sveta o uporabi določb schengenskega pravnega reda na področju schengenskega informacijskega sistema v Republiki Hrvaški

(COM(2017)0017 – C8-0026/2017 – 2017/0011(NLE))

(Posvetovanje)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (COM(2017)0017),

–  ob upoštevanju člena 4(2) Akta o pristopu z dne 9. decembra 2011(1), v skladu s katerim se je Svet posvetoval s Parlamentom (C8-0026/2017),

–  ob upoštevanju člena 78c Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0073/2017),

1.  odobri predlog Komisije;

2.  poziva Svet, naj obvesti Parlament, če namerava odstopati od besedila, ki ga je odobril Parlament;

3.  poziva Svet, naj se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava bistveno spremeniti besedilo, ki ga je odobril Parlament;

4.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

(1)

UL L 112, 24.2.2012, str. 21.


OBRAZLOŽITEV

A. Ozadje

V skladu s členom 4(2) Akta o pristopu Hrvaške k Evropski uniji(1) se nekatere določbe schengenskega pravnega reda na Hrvaškem že uporabljajo od dneva pristopa, medtem ko se nekatere druge uporabljajo le v skladu z ustreznim sklepom Sveta po tem, ko je bilo ugotovljeno, da so izpolnjeni pogoji za uporabo vseh delov tega pravnega reda, vključno z učinkovito uporabo vseh schengenskih pravil v skladu z dogovorjenimi skupnimi standardi in temeljnimi načeli. To se ugotovi v skladu z ustreznimi postopki schengenskega ocenjevanja.

Osnutek sklepa o uporabi določb v zvezi s schengenskim informacijskim sistemom (SIS) na Hrvaškem je prvi korak v smeri odprave kontrol na notranjih mejah EU s Hrvaško. O odpravi kontrol na mejah bo Svet odločil v ločenem sklepu, ki ga bo sprejel v poznejši fazi po opravljenih dodatnih ocenah.

Svet je pričujoči osnutek sklepa o uporabi določb v zvezi s schengenskim informacijskim sistemom (SIS) na Hrvaškem posredoval Evropskemu parlamentu. V skladu z aktom o pristopu iz leta 2011 se te določbe uporabljajo le na podlagi sklepa Sveta, po posvetovanju s Parlamentom in po tem, ko se s schengenskim mehanizmom ocenjevanja preveri, ali država članica izpolnjuje pogoji za uporabo.

Svet lahko sklep sprejme šele potem, ko Hrvaška sprejme potrebne tehnične in pravne ukrepe, pa tudi ukrepe v zvezi z varstvom podatkov, za obdelavo podatkov SIS in izmenjavo dodatnih informacij. V ta namen je bila februarja 2016 izvedena schengenska evalvacija za ugotavljanje ravni varstva podatkov na Hrvaškem. Po pozitivnem mnenju schengenskega odbora(2) z dne 6. oktobra 2016 je Komisija z izvedbenim sklepom(3) sprejela ocenjevalno poročilo, ki potrjuje zadovoljivo raven varstva podatkov.

B. Stališče poročevalca

Poročevalec želi opozoriti na doseženi napredek pri omogočanju dostopa do ocenjevalnih poročil in vseh drugih ustreznih informacij za Evropski parlament in zlasti za člane odbora LIBE.

V okviru dogovora o svežnju ukrepov za upravljanje schengenskega območja iz leta 2013 je bil Parlamentu omogočen precej celovitejši prenos dokumentov kot v prejšnjem mehanizmu.

Poročevalec želi tudi opozoriti, da je bila v okviru odbora LIBE ustanovljena delovna skupina za nadzor nad schengensko ureditvijo z nalogo podrobnejšega nadzora nad zadevami s področja schengenske ureditve. Delovna skupina si dejavno prizadeva, da so Parlamentu in zlasti odboru LIBE zagotovljena ustrezna orodja za izvajanje njegovih pristojnosti in demokratičnega nadzora, skrbi pa tudi za informirana stališča o schengenskih zadevah.

(1)

UL L 112, 24.2.2012, str. 21.

(2)

Odbor, ustanovljen s členom 21 Uredbe Sveta (EU) št. 1053/2013.

(3)

COM(2016) 6870.


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Uporaba določb schengenskega pravnega reda na področju schengenskega informacijskega sistema v Republiki Hrvaški

Referenčni dokumenti

COM(2017)0017 – C8-0026/2017 – 2017/0011(NLE)

Datum posvetovanja / Zahteva za odobritev

31.1.2017

 

 

 

Pristojni odbor

 Datum razglasitve na zasedanju

LIBE

13.2.2017

 

 

 

Poročevalec/-ka

 Datum imenovanja

Nuno Melo

9.3.2017

 

 

 

Obravnava v odboru

9.3.2017

23.3.2017

 

 

Datum sprejetja

23.3.2017

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

50

3

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Daniel Dalton, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Raymond Finch, Lorenzo Fontana, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergej Stanišev (Sergei Stanishev), Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Maria Grapini, Jean Lambert, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emilian Pavel, Morten Helveg Petersen, Salvatore Domenico Pogliese, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Axel Voss

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Elmar Brok, Jonás Fernández, Peter Kurumbašev (Peter Kouroumbashev), Olle Ludvigsson, Julia Pitera, Helga Trüpel, Bogdan Brunon Wenta, Rainer Wieland, Wim van de Camp

Datum predložitve

24.3.2017


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

50

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Morten Helveg Petersen, Sophia in 't Veld

ECR

Daniel Dalton, Jussi Halla-aho, Monica Macovei, Helga Stevens, Branislav Škripek

EFDD

Kristina Winberg

GUE/NGL

Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

PPE

Elmar Brok, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Julia Pitera, Salvatore Domenico Pogliese, Csaba Sógor, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Traian Ungureanu, Axel Voss, Bogdan Brunon Wenta, Rainer Wieland, Tomáš Zdechovský, Wim van de Camp, Jaromír Štětina

S&D

Jonás Fernández, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Peter Kurumbašev (Peter Kouroumbashev), Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Olle Ludvigsson, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Emilian Pavel, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Sergej Stanišev (Sergei Stanishev), Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Jean Lambert, Judith Sargentini, Helga Trüpel, Bodil Valero

3

-

EFDD

Raymond Finch

ENL

Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

1

0

ENL

Lorenzo Fontana

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov