DOPORUČENÍ k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření, jménem Unie a jejích členských států, Protokolu k Rámcové dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Mongolskem na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii

  27.3.2017 - (09264/2016 – C8-0455/2016 – 2015/0113(NLE)) - ***

  Výbor pro zahraniční věci
  Zpravodaj: Helmut Scholz

  Postup : 2015/0113(NLE)
  Průběh na zasedání
  Stadia projednávání dokumentu :  
  A8-0074/2017
  Předložené texty :
  A8-0074/2017
  Rozpravy :
  Hlasování :
  Přijaté texty :

  NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

  o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření, jménem Unie a jejích členských států, Protokolu k Rámcové dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Mongolskem na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii

  (09264/2016 – C8-0455/2016 – 2015/0113(NLE))

  (Souhlas)

  Evropský parlament,

  –  s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (09264/2016),

  –  s ohledem na návrh Protokolu k Rámcové dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Mongolskem na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii (08940/2016),

  –  s ohledem na žádost o udělení souhlasu, kterou předložila Rada v souladu s články 207 a 209 a čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) Smlouvy o fungování Evropské unie (C8-0455/2016),

  –  s ohledem na čl. 99 odst. 1 a 4 a čl. 108 odst. 7 jednacího řádu,

  –  s ohledem na doporučení Výboru pro zahraniční věci (A8-0074/2017),

  1.  uděluje souhlas s uzavřením protokolu;

  2.  pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států a Mongolska.

  POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

  Název

  Uzavření protokolu k rámcové dohodě o partnerství a polupráci mezi Evropskou uniíí a jejími členskými státy na straně jedné a Mongolskem na straně druhé, s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii

  Referenční údaje

  09264/2016 – C8-0455/2016 – COM(2015)02242015/0113(NLE)

  Datum konzultace / žádosti o souhlas

  8.11.2016

   

   

   

  Věcně příslušný výbor

         Datum oznámení na zasedání

  AFET

  21.11.2016

   

   

   

  Výbory požádané o stanovisko

         Datum oznámení na zasedání

  DEVE

  21.11.2016

  INTA

  21.11.2016

   

   

  Nezaujetí stanoviska

         Datum rozhodnutí

  DEVE

  23.6.2015

  INTA

  15.6.2015

   

   

  Zpravodajové

         Datum jmenování

  Helmut Scholz

  13.12.2016

   

   

   

  Datum přijetí

  21.3.2017

   

   

   

  Výsledek konečného hlasování

  +:

  –:

  0:

  49

  1

  0

  Členové přítomní při konečném hlasování

  Lars Adaktusson, Francisco Assis, Bas Belder, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Ryszard Antoni Legutko, Arne Lietz, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Alex Mayer, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Julia Pitera, Jozo Radoš, Jordi Solé, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Geoffrey Van Orden, Boris Zala

  Náhradníci přítomní při konečném hlasování

  Neena Gill, Marek Jurek, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Eleni Theocharous, Traian Ungureanu, Bodil Valero

  Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

  Heidi Hautala, Romana Tomc, Ivan Štefanec

  Datum předložení

  27.3.2017

  JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

  49

  +

  ALDE

  Iveta Grigule, Jozo Radoš, Marietje Schaake

  ECR

  Bas Belder, Anna Elżbieta Fotyga, Marek Jurek, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Eleni Theocharous, Geoffrey Van Orden

  EFDD

  Fabio Massimo Castaldo

  GUE/NGL

  Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Helmut Scholz

  PPE

  Lars Adaktusson, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Ramona Nicole Mănescu, Julia Pitera, Romana Tomc, László Tőkés, Traian Ungureanu, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica

  S&D

  Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Andi Cristea, Eugen Freund, Neena Gill, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Boris Zala

  VERTS/ALE

  Klaus Buchner, Heidi Hautala, Ulrike Lunacek, Jordi Solé, Bodil Valero

  1

  -

  EFDD

  James Carver

  0

  0

   

   

  Význam zkratek:

  +  :  pro

  -  :  proti

  0  :  zdrželi se