Procedură : 2015/0113(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0074/2017

Texte depuse :

A8-0074/2017

Dezbateri :

Voturi :

PV 16/05/2017 - 6.1

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0201

RECOMANDARE     ***
PDF 503kWORD 47k
27.3.2017
PE 597.390v02-00 A8-0074/2017

referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene și al statelor membre ale acesteia, a protocolului la Acordul-cadru de parteneriat și cooperare între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Mongolia, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană

(09264/2016 – C8-0455/2016 – 2015/0113(NLE))

Comisia pentru afaceri externe

Raportor: Helmut Scholz

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND
 VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene și al statelor membre ale acesteia, a protocolului la Acordul-cadru de parteneriat și cooperare între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Mongolia, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană

(09264/2016 – C8-0455/2016 – 2015/0113(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (09264/2016),

–  având în vedere proiectul de protocol la Acordul-cadru de parteneriat și cooperare între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Mongolia, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană (08940/2016),

–  având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolele 207 și 209 și articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C8-0455/2016),

–  având în vedere articolul 99 alineatele (1) și (4) și articolul 108 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea Comisiei pentru afaceri externe (A8-0074/2017),

1.  aprobă încheierea acordului;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Mongoliei.


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND

Titlu

Încheierea protocolului la Acordul-cadru de parteneriat și cooperare dintre Uniunea Europeană și statele mele ale acesteia, pe de o parte, și Mongolia, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană

Referințe

09264/2016 – C8-0455/2016 – COM(2015)02242015/0113(NLE)

Data sesizării

8.11.2016

 

 

 

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

AFET

21.11.2016

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

Data anunțului în plen

DEVE

21.11.2016

INTA

21.11.2016

 

 

Avize care nu au fost emise

Data deciziei

DEVE

23.6.2015

INTA

15.6.2015

 

 

Raportori

Data numirii

Helmut Scholz

13.12.2016

 

 

 

Data adoptării

21.3.2017

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

49

1

0

Membri titulari prezenți la votul final

Lars Adaktusson, Francisco Assis, Bas Belder, Goffredo Maria Bettini, Victor Boștinaru, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Ryszard Antoni Legutko, Arne Lietz, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Alex Mayer, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Pașcu, Tonino Picula, Julia Pitera, Jozo Radoš, Jordi Solé, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Geoffrey Van Orden, Boris Zala

Membri supleanți prezenți la votul final

Neena Gill, Marek Jurek, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Eleni Theocharous, Traian Ungureanu, Bodil Valero

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Heidi Hautala, Romana Tomc, Ivan Štefanec

Data depunerii

27.3.2017


VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

49

+

ALDE

Iveta Grigule, Jozo Radoš, Marietje Schaake

ECR

Bas Belder, Anna Elżbieta Fotyga, Marek Jurek, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Eleni Theocharous, Geoffrey Van Orden

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Helmut Scholz

PPE

Lars Adaktusson, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Ramona Nicole Mănescu, Julia Pitera, Romana Tomc, László Tőkés, Traian Ungureanu, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica

S&D

Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Andi Cristea, Eugen Freund, Neena Gill, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Boris Zala

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Heidi Hautala, Ulrike Lunacek, Jordi Solé, Bodil Valero

1

-

EFDD

James Carver

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Aviz juridic - Politica de confidențialitate