PRIPOROČILO o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije in njenih držav članic, Protokola k Okvirnemu sporazumu o partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Mongolijo na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji

27.3.2017 - (09264/2016 – C8-0455/2016 – 2015/0113(NLE)) - ***

Odbor za zunanje zadeve
Poročevalec: Helmut Scholz

Postopek : 2015/0113(NLE)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A8-0074/2017
Predložena besedila :
A8-0074/2017
Razprave :
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije in njenih držav članic, Protokola k Okvirnemu sporazumu o partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Mongolijo na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji

(09264/2016 – C8-0455/2016 – 2015/0113(NLE))

(Odobritev)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta (09264/2016),

–  ob upoštevanju osnutka protokola k Okvirnemu sporazumu o partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Mongolijo na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji (08940/2016),

–  ob upoštevanju prošnje za odobritev, ki jo je Svet podal v skladu s členoma 207, 209 in točke (a) drugega pododstavka člena 218(6) Pogodbe o delovanju Evropske unije (C8-0455/2016),

–  ob upoštevanju člena 99(1) in (4) ter člena 108(7) Poslovnika,

–  ob upoštevanju priporočila Odbora za zunanje zadeve (A8-0074/2017),

1.  odobri sklenitev protokola;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic in   Mongolije.

POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Sklenitev Protokola k Okvirnemu sporazumu o partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Mongolijo na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji

Referenčni dokumenti

09264/2016 – C8-0455/2016 – COM(2015)02242015/0113(NLE)

Datum posvetovanja / Zahteva za odobritev

8.11.2016

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

AFET

21.11.2016

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

DEVE

21.11.2016

INTA

21.11.2016

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

DEVE

23.6.2015

INTA

15.6.2015

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Helmut Scholz

13.12.2016

 

 

 

Datum sprejetja

21.3.2017

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

49

1

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Lars Adaktusson, Francisco Assis, Bas Belder, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Sandra Kalniete, Manolis Kefalojanis (Manolis Kefalogiannis), Tunne Kelam, Andrej Kovačev (Andrey Kovatchev), Ryszard Antoni Legutko, Arne Lietz, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Alex Mayer, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis), Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Julia Pitera, Jozo Radoš, Jordi Solé, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Geoffrey Van Orden, Boris Zala

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Neena Gill, Marek Jurek, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Eleni Teoharus (Eleni Theocharous), Traian Ungureanu, Bodil Valero

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Heidi Hautala, Romana Tomc, Ivan Štefanec

Datum predložitve

27.3.2017

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

49

+

ALDE

Iveta Grigule, Jozo Radoš, Marietje Schaake

ECR

Bas Belder, Anna Elżbieta Fotyga, Marek Jurek, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Eleni Teoharus (Eleni Theocharous), Geoffrey Van Orden

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Helmut Scholz

PPE

Lars Adaktusson, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Manolis Kefalojanis (Manolis Kefalogiannis), Tunne Kelam, Andrej Kovačev (Andrey Kovatchev), David McAllister, Francisco José Millán Mon, Ramona Nicole Mănescu, Julia Pitera, Romana Tomc, László Tőkés, Traian Ungureanu, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica

S&D

Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Andi Cristea, Eugen Freund, Neena Gill, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis), Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Boris Zala

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Heidi Hautala, Ulrike Lunacek, Jordi Solé, Bodil Valero

1

-

EFDD

James Carver

0

0

 

 

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani