Procedură : 2016/2168(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0075/2017

Texte depuse :

A8-0075/2017

Dezbateri :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Voturi :

PV 27/04/2017 - 5.27

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0157
P8_TA(2017)0158

RAPORT     
PDF 598kWORD 60k
27.3.2017
PE 593.877v02-00 A8-0075/2017

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2015

(2016/2168(DEC))

Comisia pentru control bugetar

Raportor pentru aviz: Inés Ayala Sender

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2015

(2016/2168(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2015,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2015, însoțit de răspunsul Centrului(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2015 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 21 februarie 2017 privind descărcarea de gestiune a Centrului în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2015 (05873/2017 – C8-0054/2017),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2965/94 al Consiliului din 28 noiembrie 1994 de înființare a Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene(4), în special articolul 14,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(5), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0075/2017),

1.  acordă directorului Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului aferent exercițiului financiar 2015;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

2. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind închiderea conturilor Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2015

(2016/2168(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2015,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2015, însoțit de răspunsul Centrului(6),

–  având în vedere declarația de asigurare(7) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2015 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 21 februarie 2017 privind descărcarea de gestiune a Centrului în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2015 (05873/2017 – C8-0054/2017),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(8), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2965/94 al Consiliului din 28 noiembrie 1994 de înființare a Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene(9), în special articolul 14,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(10), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0075/2017),

1.  aprobă închiderea conturilor Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2015;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

3. PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2015

(2016/2168(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2015,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0075/2017),

A.  întrucât, potrivit situațiilor sale financiare, bugetul definitiv al Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene (denumit în continuare „Centrul”) aferent exercițiului financiar 2015 a fost de 49 585 500 EUR, ceea ce reprezintă o reducere cu 11,88 % față de bugetul pentru 2014;

B.  întrucât Curtea de Conturi (denumită în continuare „Curtea”), în raportul său privind conturile anuale ale Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2015 (denumit în continuare „raportul Curții”), a declarat că a obținut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale ale Centrului și cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente,

C.  întrucât, în contextul procedurii de descărcare de gestiune, autoritatea care acordă descărcarea de gestiune subliniază că este deosebit de important să se consolideze și mai mult legitimitatea democratică a instituțiilor Uniunii prin îmbunătățirea transparenței și a răspunderii, prin punerea în aplicare a principiului întocmirii bugetului în funcție de performanțe și prin buna guvernanță a resurselor umane,

Gestiunea bugetară și financiară

1.  ia act de faptul că eforturile de monitorizare a bugetului în cursul exercițiului financiar 2015 au condus la o rată a execuției bugetare de 88,16 %, ceea ce reprezintă o creștere de 8,82 % față de exercițiul precedent; constată că rata de execuție a creditelor de plată a fost de 78,58 %, ceea ce reprezintă o creștere de 6,61 % în comparație cu exercițiul precedent;

2.  ia act de faptul că Centrul a luat diverse măsuri de reducere a excedentelor bugetare; constată, îndeosebi, că în 2015 a scăzut prețul pentru traducerea de documente, a fost introdusă o rambursare automată a rezultatului bugetar al anului anterior care se acordată clienților și a fost elaborat proiectul documentului de programare al Centrului pentru perioada 2017-2019, care a fost redactat cu luarea în considerare a unor eventuale deficite, ceea ce a dus la o nouă micșorare a rezervei pentru stabilitatea tarifelor;

3.  constată, din raportul Curții, că lichiditățile și depozitele pe termen scurt deținute de Centru au scăzut, ca rezultat al măsurilor adoptate pentru reducerea surplusului bugetar, de la 44 000 000 EUR la sfârșitul lui 2014 până la 38 300 000 EUR la sfârșitul lui 2015; constată, de asemenea, că rezervele Centrului au scăzut de la 40 400 000 EUR în 2014 la 34 000 000 EUR in 2015, ceea ce reflectă reducerea prețurilor din 2015;

4.  ia act de reducerea cu 11,23 % a cheltuielilor operaționale ale Centrului pentru 2015, în special datorită reducerii cu 9,56 % a numărului de pagini externalizate și reducerii costului mediu pentru traducerea unei pagini în cazul documentelor externalizate;

Credite de angajament și reportări

5.  constată că proporția globală a creditelor de angajament reportate de către Centru în exercițiul următor a crescut ușor, de la 8,40 % în 2014 la 9,63 % în 2015, ceea ce reprezintă o creștere de 1,23 %; constată că proporția creditelor de angajament de la titlul II (cheltuieli administrative) reportate a fost de 29 %; constată că aceste reportări au fost legate în special de renovarea unor spații de birouri suplimentare închiriate în 2015, precum și de servicii informatice care nu fuseseră încă prestate la sfârșitul exercițiului 2015; observă că, de multe ori, reportările ar putea fi justificate parțial sau în totalitate de natura multianuală a programelor operaționale ale agențiilor și nu indică neapărat deficiențe în planificarea și execuția bugetului și nici nu contravin întotdeauna principiului bugetar al anualității, mai ales dacă sunt prevăzute din timp și comunicate Curții;

6.  ia act cu îngrijorare că, potrivit raportului Curții, Centrul a anulat 5 900 000 EUR (12 % din bugetul total) din creditele disponibile la sfârșitul lui 2015; atrage atenția asupra faptului că această anulare a fost determinată de supraestimarea costului aferent traducerilor externe, precum și de faptul că completarea posturilor din schema de personal nu s-a realizat în măsura în care a fost prevăzută în buget; remarcă totuși că Centrul a monitorizat mai atent evoluția costurilor aferente traducerilor externe, bazându-și previziunile bugetare pentru 2016 și exercițiile următoare pe date actualizate; salută eforturile depuse de Centru în 2015 și 2016 de a-și îmbunătăți estimarea costurilor aferente traducerilor externe, ceea ce a dus la modificarea considerabilă a previziunilor pentru ultimele trei bugete;

Auditul intern

7.  ia act de faptul că Serviciul de Audit Intern al Comisiei (IAS) a finalizat etapa de raportare pentru raportul de audit intitulat „Gestionarea fluxului de lucru pentru traducerea documentelor”, care se bazează pe activitatea desfășurată pe teren în 2014; constată că, în urma auditului, au fost identificate o serie de puncte forte în funcționarea Centrului, însă, potrivit concluziei auditului, Centrul trebuie să-și intensifice eforturile de asigurare a eficienței și de îmbunătățire a raportului cost-eficacitate aferente proceselor sale; invită Centrul să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la punerea în practică a recomandărilor IAS;

8.  ia act de faptul că Centrul a pus în aplicare recomandările IAS considerate „foarte importante” și „importante”, formulate în urma auditului pentru 2014; constată că IAS a considerat satisfăcător nivelul de implementare anunțat de Centru, astfel încât a procedat la un audit de monitorizare; invită Centrul să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la rezultatele acestui audit;

Controlul intern

9.  constată că, potrivit Raportului anual de activitate al Centrului, în cursul exercițiului anual de autoevaluare din 2015, conducerea Centrului a evaluat conformitatea și eficacitatea mecanismelor sale principale de control; ia act de faptul că a fost realizat nivelul de punere în aplicare necesar care asigură conformitatea cu toate standardele de control intern, cu condiția să fie încheiată până la sfârșitul exercițiului punerea în aplicare a recomandărilor auditorului intern legate de gestionarea continuității activității;

10.  constată că, potrivit raportului Curții, Centrul nu are încă un plan privind continuitatea activității, ceea ce reprezintă o încălcare a standardului de control intern nr. 10; constată, de asemenea, că administrația Centrului a aprobat în 2016 strategia privind continuitatea activității și planurile operaționale privind continuitatea activității, în paralel cu revizuirea documentelor referitoare la continuitatea activității;

Prevenirea și gestionarea conflictelor de interese și transparența

11.  ia act de faptul că strategia Centrului de combatere a fraudelor a fost adoptată de Consiliul său de administrație în octombrie 2016; ia act de faptul că Centrul va include în raportul său anual pe 2017 un capitol standard privind transparența, răspunderea și integritatea; constată cu îngrijorare că de pe site-ul de internet al Centrului lipsesc CV-urile directorului, membrilor Consiliului de administrație și supleanților acestora; invită Centrul să publice aceste CV-uri pentru a asigura supravegherea publică necesară și controlul asupra personalului său de conducere;

Performanța

12.  salută inițiativa Centrului de a implementa, împreună cu Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO), un proces comun de prelucrare prealabilă pentru mărcile înregistrate comunitare, cu scopul de a folosi în comun memoriile de traducere și de a armoniza fluxurile de lucru respective, astfel încât să se asigure transparența și eficiența procesului; regretă faptul că negocierile dintre Centru și EUIPO nu au dat rezultate, deoarece EUIPO a hotărât să nu ducă până la capăt acest proiect; încurajează Centrul să exploreze noi posibilități de îmbunătățire a eficienței proceselor sale interne;

13.  ia act de faptul că Centrul a realizat în 2015 un sondaj general privind nivelul de satisfacție al clienților săi; constată că administrația Centrului a aprobat un plan de acțiune întemeiat pe concluziile sondajului, care urmează să fie pus în practică în perioada 2016-2017; constată cu satisfacție că acest plan de acțiune se axează în mod clar pe asigurarea calității traducerilor și pe sporirea gradului de cunoaștere a Centrului și promovarea acestuia ca prestator de servicii lingvistice;

14.  constată că, potrivit Raportului anual de activitate al centrului, pe baza analizei efectuate de conducerea Centrului la sfârșit de an, aplicând noii factori de ponderare, programul de lucru pentru 2015 al Centrului a fost pus în practică la nivel global în proporție de 83,2 %, ceea ce reprezintă o scădere de 2,3 % față de exercițiul precedent; invită Centrul să își verifice încă o dată planificarea pentru programul de lucru anual și implementarea acestuia și să raporteze autorității care acordă descărcarea de gestiune eventualele intervenții sau optimizări;

15.  constată cu satisfacție că Centrul a adoptat un nou Plan de acțiune pentru asigurarea calității traducerilor (TQAAP) pentru perioada 2015-2016; constată, de asemenea, că obiectivul privind realizarea TQAAP stabilit în programul de lucru al Centrului pe 2015 a fost de 50 % și că, până la sfârșitul lui 2015, planul fusese realizat în proporție de 49,4 %; ia act de faptul că, pentru 2015, TQAAP s-a axat pe activități de formare de anvergură destinate traducătorilor interni ai Centrului, care au fost formați, de exemplu, în tehnici de subtitrare și au fost învățați să utilizeze programele informatice disponibile în cadrul Centrului pentru a furniza clienților noile servicii de subtitrare; ia act, de asemenea, de faptul că, în cadrul TQAAP pentru 2015 a fost realizat și un audit al prestatorului de servicii extern;

°

°  °

16.  face trimitere, pentru alte observații cu caracter orizontal care însoțesc decizia privind descărcarea de gestiune, la rezoluția sa din [...](11) [referitoare la performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor].

INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREA ÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

Data adoptării

22.3.2017

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

20

4

0

Membri titulari prezenți la votul final

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Membri supleanți prezenți la votul final

Richard Ashworth, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Patricija Šulin

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Jens Geier, Piernicola Pedicini

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

20

+

ALDE

ECR

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Martina Dlabajová, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula

Monica Macovei

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller, Patricija Šulin

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Derek Vaughan

Benedek Jávor, Bart Staes

4

-

ECR

EFDD

ENF

Richard Ashworth, Notis Marias

Piernicola Pedicini

Jean-François Jalkh

0

0

Legenda simbolurilor

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

(1)

JO C 449, 1.12.2016, p. 27.

(2)

JO C 449, 1.12.2016, p. 27.

(3)

JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(4)

JO L 314, 7.12.1994, p. 1.

(5)

JO L 328, 7.12.2013, p. 42.

(6)

JO C 449, 1.12.2016, p. 27.

(7)

JO C 449, 1.12.2016, p. 27.

(8)

JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(9)

JO L 314, 7.12.1994, p. 1.

(10)

JO L 328, 7.12.2013, p. 42.

(11)

Texte adoptate la această dată, P[8_TA(-PROV)(2017)0000].

Aviz juridic - Politica de confidențialitate