Процедура : 2016/0148(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0077/2017

Внесени текстове :

A8-0077/2017

Разисквания :

PV 14/11/2017 - 3
CRE 14/11/2017 - 3

Гласувания :

PV 14/11/2017 - 5.5
CRE 14/11/2017 - 5.5
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0426

ДОКЛАД     ***I
PDF 1435kWORD 211k
28.3.2017
PE 594.014v03-00 A8-0077/2017

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно сътрудничество между националните органи, отговорни за прилагането на законодателството за защита на потребителите

(COM(2016)0283 – C8-0194/2016 – 2016/0148(COD))

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

Докладчик: Олга Сехналова

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРИЛОЖЕНИЕ: СПИСЪК НА СУБЕКТИТЕ И ЛИЦАТА, ОТ КОИТО ДОКЛАДЧИКЪТ Е ПОЛУЧИЛ ИНФОРМАЦИЯ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по правни въпроси
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно сътрудничество между националните органи, отговорни за прилагането на законодателството за защита на потребителите

(COM(2016)0283 – C8-0194/2016 – 2016/0148(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2016)0283),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0194/2016),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид мотивираните становища, изпратени от Народното събрание на Република България, Камара на депутатите на Чешката република, Федералния съвет на Република Австрия и Риксдага на Кралство Швеция в рамките на Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност, в които се заявява, че проектът на законодателен акт не съответства на принципа на субсидиарност,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 19 октомври 2016 г.(1),

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите и становището на комисията по правни въпроси (A8-0077/2017),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение -1 (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(-1)  Политиката на Съюза за защита на потребителите се регулира от член 4, параграф 2, буква е), член 12, член 114, параграф 3 и член 169 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), както и член 38 от Хартата на основните права на Европейския съюз.

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение -1 (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(-1a)  В член 169 от ДФЕС се посочва, че политиката на Съюза за защита на потребителите има за цел да насърчава интересите на потребителите и да гарантира високо равнище на защита на потребителите. За да постигне това, Съюзът трябва да съдейства за закрилата на здравето, сигурността и икономическите интереси на потребителите, както и за развитието на тяхното право на информация, образование и самоорганизиране с цел защита на техните интереси.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение -1 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(-1б)  В член 197 от ДФЕС относно административното сътрудничество се признава, че ефективното прилагане на правото на Съюза от страна на държавите членки е ключово за правилното функциониране на Съюза, и се определят границите, в рамките на които Съюзът и държавите членки трябва да действат в това отношение.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  Регламент (ЕО) № 2006/2004 на Европейския парламент и на Съвета58 предвижда хармонизирани правила и процедури за улесняване на сътрудничеството между националните органи, отговорни за прилагането на трансграничното законодателство за защита на потребителите. В член 21а се предвижда преглед на ефективността и механизмите за функциониране на посочения регламент, като по силата на посочения член Комисията заключи, че Регламент (ЕО) № 2006/2004 не е достатъчен за справянето ефективно с предизвикателствата в областта на прилагането на законодателството на единния пазар, и по-специално на цифровия единен пазар,

(1)  Регламент (ЕО) № 2006/2004 на Европейския парламент и на Съвета58 предвижда хармонизирани правила и процедури за улесняване на сътрудничеството между националните органи, отговорни за прилагането на трансграничното законодателство за защита на потребителите. В член 21а от Регламент (ЕО) № 2006/2004 се предвижда преглед на ефективността и механизмите за функциониране на посочения регламент, като по силата на посочения член Комисията заключи, че Регламент (ЕО) № 2006/2004 не е достатъчен за справянето ефективно с предизвикателствата в областта на прилагането на законодателството на единния пазар, включително на цифровия единен пазар.

__________________

__________________

58 Регламент (EО) № 2006/2004 на Европейския парламент и на Съвета за сътрудничество между националните органи, отговорни за прилагане на законодателството за защита на потребителите (ОВ L 364, 9.12.2004 г., стр. 1).

58 Регламент (EО) № 2006/2004 на Европейския парламент и на Съвета за сътрудничество между националните органи, отговорни за прилагане на законодателството за защита на потребителите (ОВ L 364, 9.12.2004 г., стр. 1).

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  Стратегията за цифровия единен пазар, приета от Комисията на 6 май 2015 г., определи като един от приоритетите необходимостта от засилване на доверието на потребителите чрез по-бързо, по-гъвкаво и по-последователно прилагане на разпоредбите за потребителите. В стратегията за единния пазар, приета от Комисията на 28 октомври 2015 г., отново бе изтъкнато, че законодателството на Съюза за защита на потребителите следва да бъде допълнително засилено чрез Регламента за сътрудничество в областта на защитата на потребителите,

(2)  Стратегията за цифровия единен пазар, приета от Комисията на 6 май 2015 г., определи като един от приоритетите необходимостта от засилване на доверието на потребителите чрез по-бързо и по-последователно прилагане на законодателството за потребителите. В стратегията за единния пазар, приета от Комисията на 28 октомври 2015 г., отново бе изтъкнато, че законодателството на Съюза за защита на интересите на потребителите следва да бъде допълнително засилено чрез реформа на Регламент (ЕО) № 2006/2004.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  Произтичащото от това неефективно прилагане на законодателството по отношение на трансграничните нарушения, по-специално в цифрова среда, позволява на търговците да заобикалят прилагането на законодателството чрез преместването си в рамките на Съюза, което води до нарушаване на конкуренцията за спазващите законите търговци, които извършват дейност на националния пазар или трансгранични дейности, и по този начин вреди пряко на потребителите и подкопава доверието им в трансграничните сделки и единния пазар. Поради това е необходимо по-високо равнище на хармонизация, с което се налага ефективно и ефикасно сътрудничество в областта на прилагането на законодателството между компетентните публични правоприлагащи органи с цел откриване, разследване и разпореждане на преустановяването на нарушения в рамките на Съюза и широко разпространени нарушения,

(3)  Неефективното прилагане на законодателството за предотвратяване на трансграничните нарушения, включително в цифрова среда, позволява на търговците да се преместват в рамките на Съюза, което води до нарушаване на конкуренцията за спазващите законите търговци, които извършват дейност (онлайн или офлайн) на националния пазар или трансгранични дейности, и по този начин вреди пряко и значително на единния пазар и потребителите и подкопава доверието им в трансграничните сделки и единния пазар. Поради това е необходимо по-високо равнище на хармонизация, с което се гарантира ефективно и ефикасно сътрудничество между компетентните публични правоприлагащи органи с цел откриване, разследване, разпореждане и налагане на преустановяването на нарушенията.

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  С Регламент (ЕО) № 2006/2004 на Европейския парламент и на Съвета беше създадена мрежа от компетентни публични органи в целия Съюз. Необходима е ефективна координация между различните компетентни органи, участващи в мрежата, както и други публични органи на равнището на държавите членки. Координиращата роля на единната служба за връзка следва да бъде възложена във всяка държава членка на компетентен орган, който разполага с достатъчно правомощия и средства, за да поеме тази ключова роля в мрежата от компетентни органи,

(4)  С Регламент (ЕО) № 2006/2004 беше създадена мрежа от компетентни публични органи в целия Съюз. Необходима е ефективна координация между различните компетентни органи, участващи в мрежата, както и други публични органи на равнището на държавите членки. Координиращата роля на единната служба за връзка следва да бъде възложена във всяка държава членка на публичен орган, който разполага с достатъчно правомощия и необходимите средства, за да поеме тази ключова роля.

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  Потребителите следва да бъдат защитени от краткотрайни нарушения в рамките на Съюза и широко разпространени нарушения, които имат само кратка продължителност, но чиито вредни последици могат да продължат дълго след прекратяването на нарушението. Компетентните органи следва да разполагат с необходимите правомощия да разследват и да разпореждат преустановяването на подобни нарушения в бъдеще,

(5)  Потребителите следва да бъдат защитени срещу нарушения, които имат само кратка продължителност, но чиито вредни последици могат да продължат дълго след прекратяването на нарушението. Компетентните органи следва да разполагат с необходимите правомощия да разследват и да разпореждат преустановяването на подобни нарушения, за да се гарантира защитата на потребителите.

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 5 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5a)  С цел да се гарантира правната сигурност и ефективността на действията по прилагане на законодателството за преустановени нарушения в трансграничен контекст и да се предотврати различното третиране както на потребителите, така и на търговците в рамките на единния пазар, трябва да се въведе давностен срок. Това включва определянето на ясно определен период от време, в рамките на който компетентните органи, когато прилагат правилата, уреждащи трансграничните нарушения, може да налагат санкции, да разпореждат обезщетяване на потребителите или възстановяване на получените в резултат на нарушения облаги.

Изменение    10

Предложение за регламент

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  Компетентните органи следва да разполагат с минимален набор от правомощия за разследване и прилагане на законодателството, за да прилагат ефективно настоящия регламент, да си сътрудничат помежду си и да възпират търговците от извършването на нарушения в рамките на Съюза и широко разпространени нарушения. Тези правомощия следва да бъдат адекватни за справяне с предизвикателствата пред прилагането на законодателството в електронната търговия и цифровата среда, където възможностите за лесно прикриване или промяна на самоличността на търговците пораждат особена загриженост. Тези правомощия следва да гарантират, че доказателствата могат да бъдат валидно обменяни между компетентните органи, за да се постигне ефективно прилагане на законодателството в еднаква степен във всички държави членки,

(6)  Компетентните органи следва да разполагат с последователен набор от правомощия за разследване и прилагане на законодателството, за да прилагат настоящия регламент, да си сътрудничат помежду си по-бързо и по-ефективно и да възпират търговците от извършването на нарушения. Тези правомощия следва да бъдат достатъчни за ефективното справяне с предизвикателствата пред прилагането на законодателството в електронната търговия и цифровата среда и за предотвратяване на възможността неспазващи изискванията търговци да използват пропуските в системата за прилагане на законодателството, като се преместят в държави членки, чиито компетентни органи не са оборудвани за справяне с незаконните практики. Тези правомощия следва да гарантират, че информацията и доказателствата могат да бъдат валидно обменяни между компетентните органи, за да се постигне ефективно прилагане на законодателството в еднаква степен във всички държави членки.

Изменение    11

Предложение за регламент

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  Държавите членки могат да изберат дали компетентните органи да упражняват тези правомощия пряко въз основа на собствената си компетентност или чрез сезиране на компетентните съдилища. Когато държавите членки изберат компетентните органи да упражняват своите правомощия чрез сезиране на компетентните съдилища, те следва да гарантират, че тези правомощия могат да бъдат упражнявани ефективно и своевременно и че разходите за упражняването им са пропорционални и не възпрепятстват прилагането на настоящия регламент,

(7)  Настоящият регламент не следва да засяга свободата на държавите членки да изберат системата за прилагане на законодателството, която считат за подходяща. Държавите членки следва да могат да изберат да определят най-адекватното разпределение на правомощията между националните компетентни органи, при условие че всяко правомощия може да се използва ефективно за справяне с всяко нарушение. Държавите членки следва също да могат да изберат дали компетентните органи да упражняват тези правомощия пряко въз основа на собствената си компетентност или с помощта на други публични органи, или под надзора на съдебните органи, или чрез сезиране на компетентните съдилища. Когато държавите членки изберат компетентните органи да упражняват своите правомощия чрез сезиране на компетентните съдилища, те следва да гарантират, че тези правомощия могат да бъдат упражнявани ефективно и своевременно и че разходите за упражняването им са пропорционални и не възпрепятстват прилагането на настоящия регламент. Държавите членки могат също да вземат решение в съответствие с настоящия регламент, да поверят на определените организации някои задачи съгласно настоящия регламент.

Изменение    12

Предложение за регламент

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9)  Компетентните органи следва да бъдат в състояние да започват разследвания по своя собствена инициатива, ако научат за нарушения в рамките на Съюза и широко разпространени нарушения по начин, различен от жалби на потребители. Това е особено необходимо, за да се гарантира ефективно сътрудничество между компетентните органи, когато действат по отношение на широко разпространени нарушения,

(9)  Компетентните органи следва да бъдат в състояние да започват разследвания по своя собствена инициатива, ако научат за нарушения в рамките на Съюза и широко разпространени нарушения по начин, различен от жалби на потребители.

Изменение    13

Предложение за регламент

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10)  Компетентните органи следва да имат достъп до всички необходими доказателства, данни и информация, за да определят дали е извършено нарушение в рамките на Съюза или широко разпространено нарушение, и по-специално за да установят отговорния за това търговец, независимо от това кой притежава тези доказателства, информация или данни, къде се намират те и в какъв формат. Компетентните органи следва да бъдат в състояние да поискат пряко от трети страни в цифровата верига за създаване на стойност да предоставят всички необходими доказателства, данни и информация,

(10)  Компетентните органи следва да имат достъп до всички необходими доказателства, данни и информация, свързани с предмета на дадено нарушение, за да определят дали е извършено нарушение, и по-специално за да установят отговорния за това търговец, независимо от това кой притежава въпросните доказателства, информация или данни и независимо къде се намират те и в какъв формат. Компетентните органи следва да бъдат в състояние да поискат пряко от трети страни в цифровата верига за създаване на стойност да предоставят всички необходими доказателства, данни и информация, при условие че спазват последователно принципите за защита на личните данни.

Изменение    14

Предложение за регламент

Съображение 10 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(10a)  Компетентните органи следва да могат да извършват необходимите проверки на място, както и да имат правомощието да влизат във всички помещения, парцели или превозни средства, които търговецът използва за цели, свързани с неговата търговска или стопанска дейност, занаят или професия.

Изменение    15

Предложение за регламент

Съображение 10 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(10б)  Компетентните органи следва да изискват от всеки представител или член на персонала на засегнатия търговец да разяснява или предоставя факти, информация или документи, свързани с предмета на разследването, и да записва дадените от този представител или член на персонала отговори.

Изменение    16

Предложение за регламент

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11)  Компетентните органи следва да бъдат в състояние да проверяват спазването на законодателството за защита на потребителите и да набавят доказателства за нарушения в рамките на Съюза и широко разпространени нарушения, особено тези, които се извършват по време или след покупката на стоки и услуги. Поради това те следва да разполагат с правомощието да правят пробни покупки и да купуват стоки или услуги под прикрита самоличност,

(11)  Компетентните органи следва да бъдат в състояние да проверяват спазването на законодателството на Съюза за защита на интересите на потребителите и да набавят доказателства за нарушения, които се извършват преди, по време или след покупката на стоки и услуги. Поради това те следва да разполагат с правомощието да правят пробни покупки, когато доказателствата не могат да бъдат получени с други средства, и да купуват стоки или услуги под прикрита самоличност.

Изменение    17

Предложение за регламент

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12)  В цифровата среда по-специално компетентните органи следва да бъдат в състояние да прекратяват бързо и ефективно нарушенията, особено когато търговецът, продаващ стоки или услуги, прикрива своята самоличност или се премества в рамките на Съюза или в трета държава, за да избегне прилагането на законодателството. В случаите, когато съществува риск от сериозни и непоправими вреди за потребителите, компетентните органи следва да бъдат в състояние да приемат временни мерки за предотвратяване на тези вреди или за ограничаването им, включително, когато е необходимо, спирането на уебсайт, домейн или подобна цифрова страница, услуга или акаунт. Освен това компетентните органи следва да имат правомощие да свалят или да изискат от трета страна доставчик на услуги да свали уебсайт, домейн или подобна цифрова страница, услуга или акаунт,

(12)  В цифровата среда по-специално компетентните органи следва да бъдат в състояние да прекратяват бързо и ефективно нарушенията, в частност когато търговецът, продаващ стоки или услуги, прикрива своята самоличност или се премества в рамките на Съюза или в трета държава, за да избегне прилагането на законодателството. В случаите, когато съществува риск от сериозни и непоправими вреди за потребителите, компетентните органи следва да бъдат в състояние да приемат временни мерки, когато нямат на разположение други средства, за предотвратяване или смекчаване на тези вреди, в частност като изискат от доставчиците на хостинг услуги да отстранят съдържание или да спрат уебсайт, услуга или акаунт, или като изискат от регистри или регистратори на домейни временно да спрат пълно квалифицирано име на домейн за конкретен период от време. Освен, ако временните мерки не са били успешни, и само като крайна мярка, компетентните органи следва също така да имат правомощие да разпореждат на доставчиците на хостинг услуги да отстраняват съдържание или да спират уебсайт, услуга или акаунт или част от тях, или да разпореждат на регистри или регистратори да заличават пълно квалифицирано име на домейн и да дават възможност на съответния компетентен орган да го регистрира Като се вземе предвид потенциалното въздействие върху основните права, тези правомощия следва да се упражняват с оглед на Хартата на основните права на Европейския съюз и след получаване на съдебно разрешение.

Изменение    18

Предложение за регламент

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13)  За да се гарантира, че търговците се възпират в достатъчна степен от извършване или повторно извършване на нарушения, както и че те няма да облагодетелстват от тези нарушения, разпоредбите относно санкциите, които са приети от държавите членки в съответствие с изискванията на законодателството на Съюза за защита на интересите на потребителите, следва също да се прилагат по отношение на нарушенията в рамките на Съюза и широко разпространените нарушения. По същите причини потребителите следва да имат право на обезщетение за вреди, причинени от тези нарушения,

(13)  За да се гарантира, че търговците се възпират в достатъчна степен от извършване или повторно извършване на нарушения, както и че те няма да облагодетелстват от такива нарушения, разпоредбите относно санкциите, които са приети от държавите членки в съответствие с изискванията на законодателството на Съюза за защита на интересите на потребителите, следва също да се наблюдават и прилагат по отношение на нарушенията, като се отчита също така общата вреда, която произтича от нарушението.

Изменение    19

Предложение за регламент

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14)  Що се отнася до обезщетяването на потребителите, компетентните органи следва да изберат пропорционални, справедливи и разумни мерки, които биха предотвратили или намалили риска от рецидив или повторение на нарушенията, като се вземат предвид по-специално очакваните ползи за потребителите и разумните административни разходи, които е вероятно да са свързани с изпълнението на тези мерки. Когато засегнатите потребители не могат да бъдат установени или когато не могат да бъдат установени без непропорционално високи разходи за отговорния за нарушението търговец, компетентният орган може да разпореди възстановяването на получените чрез нарушението облаги да бъде платено в държавния бюджет или на бенефициер, определен от компетентния орган или съгласно националното законодателство,

(14)  Що се отнася до обезщетяването на потребителите, компетентните органи следва да изберат ефективни мерки, които ще предотвратят или намалят риска от рецидив или повторение на нарушенията. Потребителите следва да имат право на обезщетение за вреди, причинени от нарушения. Правомощието да разпореди обезщетяването на потребители или възстановяването на облагите е от съществено значение за отстраняването на вредите, причинени от трансгранично нарушение, и за възстановяването на равнопоставени условия на конкуренция на единния пазар, които са били нарушени чрез събирането на получени в резултат от нарушения облаги.

Изменение    20

Предложение за регламент

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15)  Ефективността и ефикасността на механизма за взаимна помощ следва да бъдат подобрени. Изискваната информация следва да бъде предоставяна своевременно и необходимите мерки по прилагане на законодателството следва да бъдат приемани своевременно. По тази причина Комисията следва да определи задължителни срокове за компетентните органи, в рамките на които те да отговарят на исканията за информация и прилагане на законодателството, както и да разясни процедурни и други аспекти на обработването на исканията за информация и прилагане на законодателството посредством мерки за изпълнение,

(15)  Ефективността и ефикасността на механизма за взаимна помощ следва да бъдат подобрени. Изискваната информация следва да бъде предоставяна в рамките на срока, определен с настоящия регламент, и необходимите мерки по прилагане на законодателството следва да бъдат приемани своевременно,

Изменение    21

Предложение за регламент

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16)  Комисията трябва да бъде в състояние по-добре да координира и наблюдава функционирането на механизма за взаимна помощ, да издава насоки, да прави препоръки и да издава становища до държавите членки, когато възникват проблеми. Комисията също така трябва да бъде в състояние да подпомага по-ефективно и по-бързо компетентните органи при разрешаването на спорове, свързани с тълкуването на техните задължения, които произтичат от механизма за взаимна помощ,

(16)  Комисията следва да бъде в състояние по-добре да координира и наблюдава функционирането на механизма за взаимна помощ, да издава насоки, да прави препоръки и да издава становища до държавите членки, когато възникват проблеми. Комисията също така следва да бъде в състояние да подпомага по-ефективно и по-бързо компетентните органи при разрешаването на спорове, свързани с тълкуването на техните задължения, които произтичат от механизма за взаимна помощ.

Изменение    22

Предложение за регламент

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17)  Следва да бъдат предвидени хармонизирани правила, определящи процедурата за координирането на надзора, разследването и прилагането на законодателството във връзка с широко разпространени нарушения. Координираните действия срещу широко разпространени нарушения следва да гарантират, че компетентните органи могат да избират най-подходящите и ефикасни инструменти за прекратяване на широко разпространени нарушения и за гарантиране на обезщетяване на потребителите,

(17)  Настоящият регламент следва да установи хармонизирани правила, определящи процедурата за координирането на разследването във връзка с широко разпространени нарушения и широко разпространени нарушения със съюзно измерение и прилагането на правилата, регламентиращи такива нарушения. Координираните действия срещу широко разпространени нарушения и широко разпространени нарушения с измерение на Съюза следва да гарантират, че компетентните органи могат да избират най-подходящите и ефикасни инструменти за прекратяване на широко разпространени нарушения и широко разпространени нарушения с измерение на Съюза и за гарантиране на обезщетяване на потребителите,

Изменение    23

Предложение за регламент

Съображение 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18)  Координираната проверка на уебсайтовете за онлайн електронна търговия (повсеместни проверки) е друга форма на координиране на прилагането на законодателството, доказала се като ефективен инструмент срещу нарушенията, който трябва да бъде запазен и засилен в бъдеще,

(18)  Координираната проверка на уебсайтовете за онлайн електронна търговия (повсеместни проверки) е друга форма на координиране на прилагането на законодателството, доказала се като ефективен инструмент срещу нарушенията, който трябва да бъде запазен и засилен в бъдеще, включително чрез разширяване на приложението му извън онлайн средата.

Изменение    24

Предложение за регламент

Съображение 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19)  Широко разпространените нарушения със съюзно измерение могат да причинят широкомащабни вреди на мнозинство потребители в Съюза. Поради това за тях е необходима специална процедура за координиране на равнището на Съюза, като координатор задължително е Комисията. За да се гарантира, че процедурата започва своевременно, съгласувано и ефективно и че условията се проверяват по еднакъв начин, Комисията следва да бъде натоварена да проверява дали условията за започване на процедурата са изпълнени. Доказателствата и информацията, събрани по време на общото действие, следва да се използват безпроблемно в националните производства, когато е необходимо,

(19)  При широко разпространени нарушения с измерение на Съюза, които могат да причинят вреди на колективните интереси на потребителите в мнозинството от държавите членки, Комисията следва да започне и да координира процедура за координиране на равнището на Съюза. За да се гарантира съгласуваност на процедурата, Комисията следва да бъде натоварена да проверява дали условията за започване на процедурата са изпълнени. Доказателствата и информацията, събрани по време на координираното действие, следва да се използват в националните производства, когато е необходимо.

Изменение    25

Предложение за регламент

Съображение 20

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(20)  В контекста на широко разпространените нарушения и широко разпространените нарушения със съюзно измерение, следва да се зачитат правата на защита на засегнатите търговци. Това изисква по-специално на търговеца да бъде дадено правото да бъде изслушан и да използва език по негов избор по време на производството,

(20)  В контекста на широко разпространените нарушения и широко разпространените нарушения със съюзно измерение, следва да се зачитат правата на защита на засегнатите търговци. Това изисква по-специално на търговеца да бъде дадено правото да бъде изслушан и да използва езика на държавата членка на установяване или пребиваване. Важно е също така да се осигури спазване на законодателството на Съюза относно защитата на неразкрити ноу-хау и търговска информация.

Изменение    26

Предложение за регламент

Съображение 21

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(21)  Ако търговец, отговорен за широко разпространено нарушение или широко разпространено нарушение със съюзно измерение, не преустанови доброволно нарушението, компетентните органи на засегнатите държави членки следва да определят един компетентен орган в държава членка, който да предприеме действието по прилагане на законодателството, което е подходящо за запазването на правата на потребителите, пребиваващи в другите засегнати от нарушението държави членки. Посоченият компетентен орган следва да бъде определен, като се вземе под внимание неговият капацитет за предприемане на ефективно действие срещу търговеца, например когато търговецът е установен в държавата членка на органа. Определеният компетентен орган следва да действа, все едно че потребителите от другите държави членки са потребители от неговата собствена държава. Когато е необходимо, за да се избегне екстратериториално прилагане на правото, на няколко или на всички засегнати от нарушението държави членки следва да се позволи да приемат мерки по прилагане на законодателството едновременно, за да защитят своите собствени потребители или потребители, пребиваващи в други държави членки. Това може да е необходимо например, за да бъдат прекратени нарушения от подобно естество, извършвани от дъщерни предприятия на дадено дружество, установени в повече от една държава членка, които засягат потребителите само на тези държави членки без явен трансграничен елемент (успоредни нарушения),

(21)  Ако търговец, отговорен за широко разпространено нарушение или широко разпространено нарушение с измерение на Съюза, не преустанови доброволно това нарушение, компетентните органи на засегнатите държави членки следва да определят един компетентен орган в държава членка, който да предприеме действието по прилагане на законодателството, което е подходящо за запазването на правата на потребителите, пребиваващи в другите засегнати от нарушението държави членки. Решението относно определянето на компетентния орган следва да взема под внимание всички относими аспекти за ефективното прилагане на законодателството, като неговия капацитет за предприемане на ефективно действие срещу търговеца. Определеният компетентен орган следва да действа, все едно че потребителите в другите държави членки са потребители в неговата собствена държава. Когато е необходимо, няколко или на всички засегнати от нарушението държави членки следва да приемат едновременни мерки по прилагане на законодателството, за да защитят своите собствени потребители или потребители, пребиваващи в други държави членки. Това може да е необходимо например, за да бъдат прекратени нарушения от подобно естество, извършвани от дъщерни предприятия на дадено дружество, установени в повече от една държава членка, които засягат потребителите само в тези държави членки без явен трансграничен елемент (успоредни нарушения).

Изменение    27

Предложение за регламент

Съображение 22 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(22a)  С цел да се подобри прозрачността на мрежата за сътрудничество, както и да се повиши осведомеността сред потребителите и обществото като цяло, Комисията следва два пъти годишно да представя доклади пред Европейския парламент и Съвета, съдържащи преглед на информацията, статистическите данни и разработките в областта на прилагането на законодателството за защита на потребителите, събрани като част от рамката на сътрудничеството, предвидена в настоящия регламент,

Изменение    28

Предложение за регламент

Съображение 23

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(23)  Организациите на потребителите играят съществена роля за информирането на потребителите относно техните права, за осведомяването им и за защитата на техните интереси, включително при разрешаването на спорове. Потребителите следва да бъдат насърчавани да си сътрудничат с компетентните органи с цел засилване на прилагането на настоящия регламент. Организациите на потребителите, по-специално организациите на потребителите, на които могат да бъдат делегирани задачи по прилагане на законодателството съгласно настоящия регламент, и европейските потребителски центрове следва да бъдат в състояние да уведомяват компетентните органи за предполагаеми нарушения и да споделят с тях информация, необходима за откриването, разследването и прекратяването на нарушения в рамките на Съюза и широко разпространени нарушения,

(23)  Организациите на потребителите играят съществена роля за информирането на потребителите относно техните права, за осведомяването им и за защитата на техните интереси, включително при разрешаването на спорове. Организациите на потребителите и европейските потребителски центрове следва да бъдат в състояние да уведомяват компетентните органи за предполагаеми нарушения и да споделят с тях информация, необходима за откриването, разследването и прекратяването на нарушения.

Изменение    29

Предложение за регламент

Съображение 23 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(23a)  На субектите със съответен експертен опит и законен интерес в областта на защитата на потребителите, по-специално организациите на потребители, следва да се позволи да участват в механизма за предупреждение, предвиден в настоящия регламент. Участието на асоциации на търговците в механизма за предупреждение следва да бъде също разрешено, за да са в състояние да уведомяват компетентните органи за предполагаеми нарушения и да споделят с тях информация, необходима за откриването, разследването и прекратяването на нарушения, да дават своето становище за разследвания или нарушения и да уведомяват компетентните органи за злоупотреба със законодателството на Съюза, което защитава интересите на потребителите. Въпреки че компетентните органи не следва да бъдат задължени да започнат процедура или да предприемат друго действие в отговор на сигнали и информация, предоставени от такива субекти, те следва, с цел повишаване на прозрачността, да уведомят субекта, изпратил външното предупреждение, относно евентуални по-нататъшните действия, предприети от съответния компетентен орган във връзка предупрежденията, или, при поискване, относно липсата на действия.

Изменение    30

Предложение за регламент

Съображение 24

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(24)  Нарушенията, които са широко разпространени в целия Съюз, следва да бъдат ефективно и ефикасно отстранени. За тази цел следва да бъде координирано приоритизирането и планирането на прилагането на законодателството на равнището на държавите членки, а наличните ресурси на компетентните органи следва да бъдат обединени. За да се постигне това, следва да бъде въведена система на изготвяне на двугодишни текущо актуализирани планове за прилагане на законодателството,

(24)  Нарушенията, които са широко разпространени в целия Съюз, следва да бъдат ефективно и ефикасно отстранени. За тази цел следва да бъде координирано приоритизирането и планирането на прилагането на законодателството на равнището на държавите членки, а наличните ресурси на компетентните органи следва да бъдат обединени. За да се постигне това, следва да бъде въведена система на изготвяне на планове за прилагане на законодателството два пъти годишно.

Изменение    31

Предложение за регламент

Съображение 25

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(25)  Данните, свързани с жалбите на потребителите, могат да помогнат на отговорните за изготвянето на политиката лица на национално равнище и на равнището на Съюза да оценят функционирането на потребителските пазари и да откриват нарушения. С цел улесняване на обмена на тези данни на равнището на Съюза, Комисията прие Препоръка относно използването на хармонизирана методология за класифициране и докладване на жалби и запитвания на потребители62. Тази препоръка следва да бъде изпълнена, за да бъде подкрепено напълно сътрудничеството в областта на прилагането на законодателството и да бъде улеснено откриването на нарушения в рамките на Съюза и широко разпространени нарушения,

(25)  Данните, свързани с жалбите на потребителите, могат да помогнат на отговорните за изготвянето на политиката лица на национално равнище и на равнището на Съюза да оценят функционирането на потребителските пазари и да откриват нарушения. Обменът на тези данни на равнището на Съюза и координацията на дейностите между държавите членки и Комисията, които имат принос за надзора и прилагането на законодателството, следва да се насърчават.

__________________

 

59 Препоръка на Комисията относно използването на хармонизирана методология за класифициране и докладване на жалби и запитвания на потребители (2010/304/ЕС, ОВ L 136, 2.6. 2010 г., стр. 1—31).

 

Изменение    32

Предложение за регламент

Съображение 26

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(26)  Предизвикателствата, свързани с прилагането на законодателството, надхвърлят пределите на Съюза и интересите на потребителите в Съюза следва да бъдат защитавани от измамни търговци, установени в трети държави. Затова следва да бъдат договорени международни споразумения с трети държави относно взаимна помощ при прилагане на законодателството за защита на интересите на потребителите. Тези международни споразумения следва да включват предмета, определен в настоящия регламент, и следва да бъдат договорени на равнището на Съюза, за да се гарантира оптималната защита на потребителите в Съюза и гладкото сътрудничество с трети държави,

(26)  Предизвикателствата, свързани с прилагането на законодателството, надхвърлят пределите на Съюза. Интересите на европейските потребители следва да бъдат защитавани от измамни търговци, установени в трети държави. Следва да бъдат договорени международни споразумения с трети държави относно взаимна помощ при прилагане на законодателството за защита на интересите на потребителите. Тези международни споразумения следва да включват предмета, определен в настоящия регламент, и следва да бъдат договорени на равнището на Съюза, за да се гарантира оптималната защита на потребителите в Съюза и гладкото сътрудничество с трети държави.

Изменение    33

Предложение за регламент

Съображение 27

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(27)  С цел да се гарантират еднакви условия на прилагането и упражняването на минималните правомощия от компетентните органи, да се посочат сроковете и да се определят подробностите на процедурите за справяне с нарушенията в рамките на Съюза и с широко разпространените нарушения, както и подробностите на механизма за надзор и административното сътрудничество, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета60,

(27)  С цел да се гарантират еднакви условия на прилагането на настоящия регламент, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия да установява стандартните формуляри и етапите на процедурата в рамките на механизма за взаимна помощ; да установява сроковете и стандартните формуляри за уведомленията и другите искания за обмен на информация и прилагане на законодателството при координирани действия във връзка с широко разпространени нарушения и широко разпространени нарушения с измерение на Съюза; да определя подробностите на процедурата за повсеместни проверки; да установява стандартните формуляри за подаване на предупреждение и външно предупреждение чрез базата данни; и да установява стандартни електронни формуляри и образци, предоставени на разположение в базата данни за форума за обсъждания. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета60.

__________________

__________________

60 Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2. 2011 г., стр. 13—18).

60 Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2. 2011 г., стр. 13).

Изменение    34

Предложение за регламент

Съображение 28

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(28)  За приемането на актовете по силата на членове 10, 11, 12, 13, 15, 20, 27, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 43 и 46 от настоящия регламент следва да бъде използвана процедурата по разглеждане, при условие че тези актове са от общ характер,

(28)  За приемането на актовете за изпълнение, посочени в членове 15а, 20, 32, 34, 35 и 43 от настоящия регламент, следва да бъде използвана процедурата по разглеждане, при условие че тези актове са от общ характер.

Изменение    35

Предложение за регламент

Съображение 34

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(34)  Настоящият регламент не засяга санкциите, предвидени в секторното законодателство на Съюза и законодателството на Съюза за защита на потребителите и прилагани спрямо национални нарушения. Компетентните органи следва, както е целесъобразно, да прилагат разпоредбите на националното законодателство за изпълнение на въпросните разпоредби, като отчитат действителните степен и обхват на нарушението и вредите, причинени от нарушението на потребителите в други държави членки,

(34)  Настоящият регламент не засяга санкциите, предвидени в секторното законодателство на Съюза и законодателството на Съюза за защита на потребителите и прилагани спрямо национални нарушения. Компетентните органи следва, както е целесъобразно, да прилагат разпоредбите на националното законодателство за изпълнение на въпросните разпоредби, като отчитат действителните степен и обхват на въпросното нарушение и вредите, причинени от нарушението на потребителите в други държави членки.

Изменение    36

Предложение за регламент

Съображение 34 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(34a)  Настоящият регламент следва да бъде изпълняван и прилаган в пълно съответствие с правилата на Съюза за защитата на лицата във връзка с обработването на лични данни и всяко приложимо национално право в съответствие с правото на Съюза относно защитата на данните.

Изменение    37

Предложение за регламент

Съображение 35

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(35)  С настоящия регламент се зачитат основните права и се съблюдават принципите, прогласени по-специално с Хартата на Европейския съюз за основните права70. Съответно настоящият регламент следва да се тълкува и прилага при зачитане на тези права и принципи. Когато упражняват минималните правомощия, предвидени в настоящия регламент, компетентните органи следва да постигнат подходящ баланс между защитените от основни права интереси, като например високо равнище на защита на потребителите, свобода на стопанска инициатива и свобода на информация,

(35)  С настоящия регламент се зачитат основните права и се съблюдават принципите, прогласени по-специално с Хартата на Европейския съюз за основните права. Съответно настоящия регламент следва да бъде тълкуван и прилаган в съответствие с тези права и принципи. Когато упражняват правомощията, предвидени в настоящия регламент, компетентните органи следва да постигнат подходящ баланс между защитените от основни права интереси, като например високо равнище на защита на потребителите, свобода на стопанска инициатива, свобода на изразяване на мнение и свобода на информация.

__________________

 

67 ОВ C 364, 18.12.2000 г., стр. 1.

 

Изменение    38

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Настоящият регламент определя условията, съгласно които компетентните органи, определени като отговорни за прилагането на законодателството за защита на потребителите, сътрудничат помежду си и с Комисията с цел да гарантират спазването на законодателството и гладкото функциониране на вътрешния пазар и с цел да се подобри защитата на икономическите интереси на потребителите.

Настоящият регламент определя условията, съгласно които компетентните органи, определени като отговорни за прилагането на законодателството на Съюза за защита на потребителите, сътрудничат помежду си и с Комисията, с цел да гарантират спазването на законодателството и гладкото функциониране на вътрешния пазар и с цел да се подобри защитата на икономическите интереси на потребителите.

Изменение    39

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Настоящият регламент се прилага по отношение на нарушенията в рамките на Съюза и широко разпространените нарушения, определени в член 3, букви б) и в).

1.  Настоящият регламент се прилага по отношение на нарушенията в рамките на Съюза, широко разпространените нарушения и широко разпространените нарушения с измерение на Съюза съобразно определеното в член 3, букви б), в) и ва), дори когато тези нарушения са прекратени преди да е започнала или да е могла да бъде завършена процедура по правоприлагане.

Изменение    40

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Настоящият регламент се прилага също така и по отношение на краткотрайните нарушения в рамките на Съюза и широко разпространени нарушения, дори ако тези нарушения са преустановени преди началото или приключването на прилагането на законодателството.

заличава се

Изменение     41

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Настоящият регламент не засяга прилагането в държавите членки на мерки, които се свързани със съдебното сътрудничество по наказателноправни и гражданскоправни въпроси, по-специално работата на европейската съдебна мрежа.

4.  Настоящият регламент не засяга прилагането в държавите членки на мерки, които се свързани със съдебното сътрудничество по наказателноправни и гражданскоправни въпроси, по-специално работата на европейската съдебна мрежа, и с прилагането на правни инструменти във връзка със съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси.

Изменение     42

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  Настоящият регламент не засяга ролята и правомощията на компетентните органи и Европейския банков орган съгласно Директива 2014/17/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 4 февруари 2014 г. относно договорите за кредити за жилищни недвижими имоти за потребители и Директива 2014/92/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно съпоставимостта на таксите по платежните сметки, прехвърлянето на платежни сметки и достъпа до платежни сметки за основни операции.

6.  Настоящият регламент не засяга ролята и правомощията на компетентните органи и Европейския банков орган съгласно Директива 2014/17/ЕС на Европейския парламент и на Съвета1a и Директива 2014/92/ЕС на Европейския парламент и на Съвета. Глава III от настоящия регламент не се прилага по отношение на нарушения в рамките на Съюза на посочените в първата алинея две директиви.

 

__________________

 

1aДиректива 2014/17/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 4 февруари 2014 г. относно договорите за кредити за жилищни недвижими имоти за потребители и за изменение на директиви 2008/48/ЕО и 2013/36/ЕС и Регламент (ЕС) № 1093/2010 (ОВ L 60, 28.2.2014 г., стр. 34).

 

Директива 2014/92/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно съпоставимостта на таксите по платежните сметки, прехвърлянето на платежни сметки и достъпа до платежни сметки за основни операции (ОВ L 257, 28.8.2014 г., стр. 214).

Изменение     43

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7.  Глава III от настоящия регламент не се прилага по отношение на нарушения в рамките на Съюза на следните законодателни актове:

заличава се

a)  Директива 2014/17/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 4 февруари 2014 г. относно договорите за кредити за жилищни недвижими имоти за потребители;

 

б)  Директива 2014/92/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно съпоставимостта на таксите по платежните сметки, прехвърлянето на платежни сметки и достъпа до платежни сметки за основни операции.

 

Изменение    44

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 8 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

8a.  Настоящият регламент не засяга възможността за предприемане на частни действия за прилагане на законодателството и искове за обезщетение за вреди съгласно националното законодателство.

Изменение    45

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  „законодателство за защита на интересите на потребителите“ са директивите, транспонирани във вътрешния правен ред на държавите членки, и регламентите, които са изброени в приложението;

a)  „законодателство на Съюза за защита на интересите на потребителите“ са директивите, транспонирани във вътрешния правен ред на държавите членки, и регламентите, които са изброени в приложението към настоящия регламент;

Изменение    46

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  „нарушение в рамките на Съюза“ е всяко продължаващо или преустановено действие или бездействие, което е в противоречие със законодателство за защита на интересите на потребителите и което е увредило, вреди или е вероятно да увреди колективните интереси на потребителите, пребиваващи в държава членка, различна от държавата членка, от която произхожда или в която е извършено действието или бездействието, в която е установен търговецът, отговорен за действието или бездействието, или в която се намират доказателства или активи на търговеца, които са свързани с действието или бездействието;

б)  „нарушение в рамките на Съюза“ е всяко действие или бездействие, което е в противоречие със законодателство на Съюза за защита на интересите на потребителите и което е увредило, вреди или е вероятно да увреди колективните интереси на потребителите, пребиваващи в държава членка, различна от държавата членка, от която произхожда или в която е извършено действието или бездействието, в която е установен търговецът, отговорен за действието или бездействието, или в която се намират доказателства или активи на търговеца, които са свързани с действието или бездействието;

Изменение    47

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – буква в – точка 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  всяко действие или бездействие, което е в противоречие със законодателството за защита на интересите на потребителите и което е увредило, вреди или е вероятно да увреди колективните интереси на потребителите, пребиваващи в поне две държави членки, различни от държавата членка, от която произхожда или в която е извършено действието или бездействието, или в която е установен търговецът, отговорен за действието или бездействието, или в която се намират доказателства или активи, които са свързани с действието или бездействието, независимо от това дали действието или бездействието е продължаващо или преустановено; или

(1)  всяко действие или бездействие, което е в противоречие със законодателството на Съюза за защита на интересите на потребителите и което е увредило, вреди или е вероятно да увреди колективните интереси на потребителите, пребиваващи в поне две държави членки, различни от държавата членка, от която произхожда или в която е извършено действието или бездействието, или в която е установен търговецът, отговорен за действието или бездействието, или в която се намират доказателства или активи, които са свързани с действието или бездействието, независимо от това дали действието или бездействието е продължаващо или преустановено; или

Изменение    48

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – буква в – точка 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  всички действия или бездействия, които са в противоречие със законодателството за защита на интересите на потребителите и които имат общи характеристики като еднакви незаконни практики, нарушаване на еднакви интереси или едновременно извършване в поне две държави членки;

(2)  всички действия или бездействия, които са в противоречие със законодателството на Съюза за защита на интересите на потребителите, които са увредили, вредят или е вероятно да увредят колективните интереси на потребителите и които имат общи характеристики като еднакви незаконни практики, нарушаване на еднакви интереси или едновременно извършване в поне две държави членки;

Изменение    49

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вa)  „широко разпространено нарушение със съюзно измерение“ е широко разпространено нарушение, което е увредило, вреди или е вероятно да увреди колективните интереси на потребителите в мнозинството от държавите членки, заедно представляващи най-малко мнозинството от населението на Съюза;

Изменение    50

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – буква в б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вб)  „компетентен орган“ е всеки публичен орган, учреден на национално, регионално или местно равнище с конкретни отговорности за прилагането на законите на Съюза, които защитават интересите на потребителите;

Изменение    51

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – буква в в (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вв)  „единна служба за връзка“ е публичният орган във всяка държава членка, който е определен като отговорен за координация по прилагането на настоящия регламент в съответната държава членка;

Изменение     52

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – буква в г (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вг)  „определена организация“ е организация, която държавите членки могат да определят и която има законен интерес да бъдат преустановени или забранени нарушенията на законодателството на Съюза, което защитава интересите на потребителите;

Изменение    53

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – буква e a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

еa)  „потребител“ е всяко физическо лице, извършващо действия за цели извън неговата търговска или стопанска дейност, занаят или професия;

Изменение    54

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – буква и

Текст, предложен от Комисията

Изменение

и)  „вреда на колективните интереси на потребителите“ е действително настъпила или възможна вреда на интересите на определен брой потребители, които са засегнати от нарушения в рамките на Съюза или широко разпространени нарушения; такава вреда се предполага по-специално, когато нарушението може да или е увредило, вреди или е вероятно да увреди значителен брой потребители в подобна ситуация.

и)  „вреда на колективните интереси на потребителите“ е действително настъпила или възможна вреда на интересите на определен брой потребители, които са засегнати от нарушения в рамките на Съюза, широко разпространени нарушения или широко разпространени нарушения със съюзно измерение;

Изменение    55

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – буква и а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

иa)  „риск от сериозни и непоправими вреди за потребителите“ е рискът от положение, което може да нанесе сериозни щети, които вече не могат да бъдат поправени;

Изменение     56

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – буква и б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

иб)  „повсеместни проверки“ е съгласувано проучване на потребителските пазари чрез едновременни координирани действия за контрол с цел установяване на нарушения на законодателството на Съюза за защита на интересите на потребителите.

Изменение    57

Предложение за регламент

Член 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 4

Член 4

Давностни срокове за нарушенията

Давностни срокове за налагане на санкции, издаване на разпоредби за обезщетяване на потребители и за възстановяване на облаги, получени в резултат на нарушения

1.  Компетентните органи могат да разследват нарушенията, посочени в член 2, и да забраняват на търговци извършването на тези нарушения в бъдещето. Компетентните органи могат да налагат санкции за посочените нарушения в срок от пет години от преустановяването на нарушението.

1.  Компетентните органи могат да разследват нарушенията, посочени в член 2, параграф 1 и да възпират търговци от извършването на тези нарушения в бъдещето. Компетентните органи могат да упражняват следните правомощия в срок от пет години от преустановяването на нарушението:

 

a)  правомощието да налагат санкции, както е предвидено в член 8, параграф 2, буква м);

 

б)  правомощието да разпореждат на отговорния за нарушението търговец да обезщети потребителите, които са претърпели вреди вследствие на нарушението, както е предвидено в член 8, параграф 2, буква н); както и

 

в)  правомощието да разпореждат възстановяване на облагите, получени в резултат на нарушения, както е предвидено в член 8, параграф 2, буква о).

 

Компетентните органи могат, при необходимост, да упражняват тези правомощия въз основа на доказателства, които са извън давностния срок, посочен във втората алинея.

2.  Давностният срок за налагането на санкции започва да тече от деня на преустановяване на нарушението.

2.  Давностният срок за упражняването на правомощията, посочени в параграф 1, започва да тече от деня на преустановяване на нарушението.

3.  Всяко действие, предприето от компетентния орган за целите на производството по разследване и прилагане на законодателството във връзка с нарушението, спира давностния срок за налагането на санкции до приемането на окончателно решение по въпроса. Давностният срок за налагането на санкции се спира за времето, през което има висящо съдебно производство във връзка с решението, заповедта или друго действие на компетентния орган.

3.  Всяко действие, предприето от компетентния орган за целите на производството по разследване и прилагане на законодателството във връзка с нарушението, спира давностния срок за упражняването на правомощията, посочени в параграф 1, до приемането на окончателно решение по въпроса. Давностният срок се спира за времето, през което има висящо съдебно производство във връзка с решението, заповедта или друго действие на компетентния орган.

Изменение    58

Предложение за регламент

Член 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 5

Член 5

Компетентни органи и единни служби за връзка

Компетентни органи и единни служби за връзка

1.  Всяка държава членка определя за компетентни органи публични органи, установени на национално, регионално или местно равнище със специфични отговорности за прилагането на законодателството за защита на интересите на потребителите.

1.  Всяка държава членка определя компетентните органи и единна служба за връзка, които са отговорни за прилагането на настоящия регламент.

2.  Компетентните органи изпълняват задълженията си съгласно настоящия регламент, все едно че действат от името на потребителите в своята собствена държава членка или за тяхна сметка.

2.  Компетентните органи изпълняват задълженията си съгласно настоящия регламент, все едно че действат от името на потребителите в своята собствена държава членка или за тяхна сметка.

3.  Всяка държава членка определя един компетентен орган за единна служба за връзка.

 

4.  Единната служба за връзка е отговорна за координиране на дейностите по разследване и прилагане на законодателството, свързани с нарушения в рамките на Съюза и широко разпространени нарушения, като дейностите се извършват от компетентните органи, другите публични органи, предвидени в член 6, определените организации, предвидени в член 13, и субектите, участващи в механизма за предупреждение, предвиден в член 34.

4.  Единната служба за връзка е отговорна за координиране между компетентните органи, другите публични органи, посочени в член 6, определените организации и субектите, участващи в механизма за предупреждение, посочени в член 35, на дейностите по разследване и прилагане на законодателството, свързани с нарушения в рамките на Съюза, широко разпространени нарушения и широко разпространени нарушения с измерение на Съюза.

5.  Държавите членки гарантират, че компетентните органи и единните служби за връзка разполагат със съответните средства, необходими за прилагането на настоящия регламент и за ефективното използване на своите правомощия по силата на член 8, включително достатъчно бюджетни и други средства, експертен опит, процедури и други механизми.

5.  Държавите членки гарантират, че компетентните органи и единните служби за връзка разполагат с необходимите средства за прилагането на настоящия регламент, включително бюджетни и други средства, експертен опит, процедури и други механизми.

6.  Когато на тяхна територия има повече от един компетентен орган, държавите членки гарантират, че съответните им функции са ясно определени и че тези органи си съдействат тясно, за да могат ефективно да изпълняват съответните си функции.

6.  Когато на тяхна територия има повече от един компетентен орган, държавите членки гарантират, че съответните им функции са ясно определени и че тези органи си съдействат тясно, за да могат ефективно да изпълняват съответните си функции.

Изменение     59

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Всяка държава членка може да определи организации, имащи законен интерес да бъдат преустановени или забранени нарушенията („определени организации“), които да събират необходимата информация и да предприемат необходимите мерки по прилагане на законодателството, с които разполагат съгласно националното право, от името на компетентния орган, към който е отправено искане.

4.  Всяка държава членка може да налага задължение на определени организации да събират необходимата информация и да предприемат необходимите мерки по прилагане на законодателството, с които разполагат съгласно националното право, от името на компетентния орган, към който е отправено искане.

Изменение     60

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Държавите членки гарантират сътрудничество между компетентните органи и определените организации, по-специално с цел да се гарантира, че нарушенията, посочени в член 2, се представят незабавно на вниманието на компетентните органи.

5.  Държавите членки гарантират сътрудничество между компетентните органи и определените организации, по-специално с цел да се гарантира, че нарушенията, посочени в член 2, параграф 1, се представят незабавно на вниманието на компетентните органи.

Изменение    61

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Всяка държава членка съобщава незабавно на Комисията и на другите държави членки компетентните органи, единната служба за връзка, определените организации, посочени в член 13, и субектите, участващи в механизма за предупреждение, предвиден в член 34, както и за всякакви промени в тази връзка.

1.  Всяка държава членка съобщава незабавно на Комисията:

Изменение    62

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1 – буква а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

a)  самоличността и данните за контакт на компетентните органи, единната служба за връзка, определените органи и субектите, участващи в механизма за предупреждение, посочени в член 35;

Изменение    63

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1 – буква б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

б)  информация за организацията, правомощията и отговорностите на компетентните органи; както и

Изменение    64

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1 – буква в (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

в)  всички промени в информацията, посочена в букви а) и б).

Изменение    65

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Комисията поддържа и актуализира на своя уебсайт публично достъпен списък на единните служби за връзка, компетентните органи, определените организации и субектите.

2.  Комисията поддържа и актуализира на своя уебсайт информацията, посочена в параграф 1, и я предоставя на разположение на обществеността.

Изменение    66

Предложение за регламент

Член 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 8

Член 8

Минимални правомощия на компетентните органи

Правомощия на компетентните органи

1.  Всеки компетентен орган разполага с правомощията за разследване и прилагане на законодателството, необходими за прилагането на настоящия регламент, и ги упражнява в съответствие с настоящия регламент и националното право.

1.  Всяка държава членка предоставя на своите компетентни органи правомощията за разследване и прилагане и им предоставя ресурсите, необходими за прилагането на настоящия регламент.

 

1a.  Независимо от параграф 1, държавите членки могат да решат да не предоставят всички правомощия на всеки компетентен орган, при условие че всяко правомощие може да се упражнява ефективно.

2.  Всеки компетентен орган разполага с най-малко следните правомощия и ги упражнява съгласно условията, посочени в член 9:

2.  За да изпълняват задълженията, възложени им от настоящия регламент, компетентните органи във всяка държава членка разполагат с най-малко следните правомощия и ги упражнява съгласно условията, посочени в член 9:

a)  да има достъп до всеки съответен документ, данни или информация, свързани с нарушение съгласно настоящия регламент, във всякаква форма или формат и независимо от средството за съхранение или мястото, на което се съхраняват;

a)  правомощието да имат достъп до всеки съответен документ, данни или информация, свързани с нарушение съгласно настоящия регламент, във всякаква форма или формат и независимо от средството за съхранение или мястото, на което се съхраняват;

б)  да изисква от всяко физическо или юридическо лице, включително банки, доставчици на интернет услуги, регистри или регистратори на домейни и доставчици на хостинг услуги, предоставянето на всяка съответна информация, данни или документ във всякаква форма или формат, независимо от средството за съхранение или мястото, на което се съхраняват, за целите, наред с другото, на установяването и проследяването на финансови потоци и потоци от данни или на установяването на самоличността на лицата, участващи във финансови потоци и потоци от данни, на информация за банкови сметки и на собствеността на уебсайтове;

б)  правомощието да изискват от всяко физическо или юридическо лице, включително банки, доставчици на разплащателни услуги, доставчици на интернет услуги, регистри или регистратори на домейни и доставчици на хостинг услуги, предоставянето на всяка съответна информация, данни или документ във формата или формата, под които се съхраняват, независимо от средството за съхранение или мястото, на което се съхраняват, за целите на установяването и проследяването на финансови потоци и потоци от данни или на установяването на самоличността на лицата, участващи във финансови потоци и потоци от данни, на информация за банкови сметки и на собствеността на уебсайтове, когато въпросната информация, данни или документ има отношение към предмета на разследване;

в)  да изисква от всеки публичен орган, организация или агенция в рамките на държавата членка на компетентния орган да предостави всяка съответна информация, данни или документ във всяка форма или формат, независимо от средството за съхранение или мястото, на което се съхраняват, за целите, наред с другото, на установяването и проследяването на финансови потоци и потоци от данни или на установяването на самоличността на лицата, участващи във финансови потоци или потоци от данни, на информация за банкови сметки и на собствеността на уебсайтове;

в)  правомощието да изискват от всеки публичен орган, организация или агенция в рамките на държавата членка на компетентния орган да предостави всяка съответна информация, данни или документ във всяка форма или формат, независимо от средството за съхранение или мястото, на което се съхраняват, за целите на установяването и проследяването на финансови потоци и потоци от данни или на установяването на самоличността на лицата, участващи във финансови потоци или потоци от данни, на информация за банкови сметки и на собствеността на уебсайтове, когато въпросната информация, данни или документ има отношение към предмета на разследване;

г)  да извършва необходимите проверки на място, включително по-специално правомощието да влиза във всички помещения, парцели или превозни средства или да поиска от други органи да го направят, за да бъдат проучени, конфискувани, взети или набавени копия от информация, данни или документи, независимо от средството за съхранение или мястото, на което се съхраняват; да запечатва всяко помещение или информация, данни или документи за необходимия срок и в необходимата за проверката степен; да изисква от всеки представител или член на персонала на засегнатия търговец да даде обяснения относно факти, информация или документи, свързани с предмета на проверката, и да записва отговорите;

г)  правомощието да извършват необходимите проверки на място, включително правомощието да влиза във всички помещения, парцели или превозни средства, които търговецът използва за цели, свързани със своята търговска или стопанска дейност, занаят или професия, или да поиска от други органи да го направят, за да бъдат проучени, конфискувани, взети или набавени копия от информация, данни или документи, независимо от средството за съхранение или мястото, на което се съхраняват; да запечатват всяко помещение или информация, данни или документи за необходимия срок и в необходимата за проверката степен;

 

гa)  правомощието да изискват от всеки представител или член на персонала на засегнатия търговец да даде обяснения или предостави факти, информация или документи, свързани с предмета на проверката, и да записва отговорите;

д)  да купува стоки и услуги като пробни покупки, за да открие нарушения съгласно настоящия регламент и да набави доказателства;

д)  правомощието да купуват стоки и услуги като пробни покупки, включително под прикрита самоличност, да ги проверяват и да им осъществяват обратен инженеринг, за да открият нарушения съгласно настоящия регламент и да набавят доказателства; в зависимост от естеството на предвижданата употреба, образци, които не могат да бъдат върнати на търговеца в тяхното първоначално състояние, се закупуват;

е)  да купува стоки и услуги под прикрита самоличност, за да открие нарушения съгласно настоящия регламент и да набави доказателства;

 

ж)  да приема временни мерки за предотвратяване на риска от сериозни и непоправими вреди за потребителите, по-специално спирането на уебсайт, домейн или подобна цифрова страница, услуга или акаунт;

ж)  правомощието да приемат временни мерки, когато няма други налични средства, за предотвратяване на риска от сериозни и непоправими вреди за колективните интереси на потребителите, по-специално като изискват от доставчици на хостинг услуги да премахнат съдържание или да спрат уебсайт, услуга или акаунт, или като изискват от регистри и регистратори на домейни да спрат временно напълно определено име на домейн за конкретен период от време;

з)  да започва разследвания или производства с цел преустановяването или забраната на нарушения в рамките на Съюза или широко разпространени нарушения по собствена инициатива и когато е целесъобразно, да публикува информация за това;

з)  правомощието да започват разследвания или производства с цел преустановяването на нарушения в рамките на Съюза, широко разпространени нарушения или широко разпространени нарушения с измерение на Съюза по собствена инициатива и когато това е целесъобразно, да публикува информация за това;

и)  да получава ангажимент от търговеца, отговорен за нарушения в рамките на Съюза или широко разпространено нарушение, да преустанови нарушението и когато е целесъобразно, да компенсира потребителите за причинените вреди;

и)  правомощието да изискват да получат и/или да приемат ангажимент от търговеца, отговорен за нарушения в рамките на Съюза, широко разпространено нарушение или широко разпространени нарушения с измерение на Съюза, да преустанови нарушението и когато е целесъобразно, да компенсира потребителите за причинените вреди;

й)  да изиска писмено от търговеца да преустанови нарушението;

 

к)  да постига преустановяването или забраната на нарушението;

к)  правомощието да постигат преустановяването или забраната на нарушението;

л)  да затвори уебсайт, домейн или подобна цифрова страница, услуга или акаунт или част от тях, включително като изисква от трета страна или от друг публичен орган да приложи тези мерки;

л)  правомощието, при отсъствие от страна на търговеца на ефективен отговор в разумен срок на писмено искане на компетентния орган за преустановяване или забрана на нарушение, да наредят на доставчик на хостинг услуги да отстрани съдържание или да затвори уебсайт, услуга или акаунт или част от тях, или да разпореди на регистри или регистратори на домейни да заличат пълно квалифицирано име на домейн и да дадат възможност на съответния компетентен орган да го регистрира, включително като изискват от трета страна или от друг публичен орган да приложи тези мерки, за да се предотврати рискът от сериозна и непоправима вреда за колективните интереси на потребителите;

м)  да налага санкции, включително глоби и имуществени санкции за нарушения в рамките на Съюза и широко разпространени нарушения и за неспазването на всяко решение, заповед, временна мярка, ангажимент или друга мярка, приета по силата на настоящия регламент;

м)  правомощието да налагат санкции, включително глоби и имуществени санкции за нарушения в рамките на Съюза, широко разпространени нарушения и широко разпространени нарушения със съюзно измерение и за неспазването на всяко решение, заповед, временна мярка, ангажимент или друга мярка, приета по силата на настоящия регламент;

н)   да разпорежда на търговеца, отговорен за нарушение в рамките на Съюза или широко разпространено нарушение, да компенсира потребителите, които са понесли вреди вследствие на нарушението, включително, наред с другото, парична компенсация, като предложи на потребителите възможността да прекратят договора или други мерки, гарантиращи обезщетяване на потребителите, които са претърпели вреда в резултат на нарушението;

н)   правомощието да разпореждат на търговеца, отговорен за нарушение в рамките на Съюза, широко разпространено нарушение или широко разпространено нарушение с измерение на Съюза, да компенсира потребителите, които са понесли вреди вследствие на съответното нарушение, включително, inter alia, парична компенсация, като предложи на потребителите възможността да прекратят договора или други мерки, гарантиращи обезщетяване на потребителите, които са претърпели вреда в резултат на нарушението;

о)  да разпорежда възстановяване на облагите, получени в резултат на нарушенията, включително разпореждане тези облаги да бъдат платени в държавния бюджет или на бенефициер, определен от компетентния орган или съгласно националното законодателство;

о)  правомощието да разпореждат възстановяване на облагите, получени в резултат на нарушенията;

п)  да публикува всички окончателни решения, временни мерки или разпореждания, включително публикуването на самоличността на търговеца, отговорен за нарушението в рамките на Съюза или широко разпространеното нарушение;

п)  правомощието да публикуват всички окончателни решения, окончателни мерки, ангажименти на търговеца или разпореждания, приети съгласно настоящия регламент, включително публикуването на самоличността на търговеца, отговорен за нарушението в рамките на Съюза, широко разпространеното нарушение или широко разпространеното нарушение с измерение на Съюза;

р)  да консултира потребители, организации на потребителите, определени организации и други съответни лица за ефективността на предложените ангажименти за преустановяване на нарушението и за премахване на вредата, причинена от него.

р)  правомощието да консултират потребители, организации на потребителите, организации на търговците, определени организации, по целесъобразност, и други съответни лица за ефективността на предложените ангажименти за преустановяване на нарушението и за премахване на вредата, причинена от него.

Изменение    67

Предложение за регламент

Член 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 9

Член 9

Упражняване на минимални правомощия

Упражняване на правомощия от компетентните органи

1.  Компетентните органи упражняват правомощията, предвидени в член 8, в съответствие с настоящия регламент и националното законодателство:

1.  Компетентните органи упражняват правомощията, предвидени в член 8:

a)  пряко въз основа на собствената си компетентност; или

a)  пряко въз основа на собствената си компетентност;

 

aa)  с помощта на други публични органи или под надзора на съдебните органи, по целесъобразност;

 

aб)  чрез даване на указания на определените организации, по целесъобразност; или

б)   чрез сезиране на съдилища, които са компетентни да издадат необходимото решение, включително, когато е подходящо, чрез обжалване, в случай че със съдебното решение не е уважено искането.

б)   чрез сезиране на съдилища, които са компетентни да издадат необходимото решение, включително, когато е подходящо, чрез обжалване, в случай че със съдебното решение не е уважено искането.

 

1a.   Компетентните органи във всеки случай упражняват правомощията, посочени в букви г), ж) и л) от член 8, параграф 2 в съответствие с буква б) от параграф 1 от настоящия член.

2.  Доколкото компетентните органи упражняват своите правомощия чрез сезиране на съдилища, съответните съдилища имат правото да издадат необходимите решения и да действат в рамките на настоящия регламент.

2.  Доколкото компетентните органи упражняват своите правомощия чрез сезиране на съдилища, съответните съдилища имат правото да издадат необходимите решения.

 

2a.  Компетентните органи упражняват правомощията, посочени в член 8, пропорционално, ефикасно и ефективно в съответствие с правото на Съюза, включително принципите на Хартата на основните права на Европейския съюз, приложимите процедурни гаранции и правилата на Съюза относно защитата на данните, както и националното право.

 

2б.  Разследването и мерките по прилагане на законодателството, приети в изпълнение на настоящия регламент, подходящо отразяват характера на нарушението и цялостната действителна или потенциална вреда, причинена от него.

 

2в.  Когато се взема решение дали да бъде наложена санкция и какъв да е размерът на глобата за всеки отделен случай, се отдава необходимото значение на следното:

 

a)   естеството, тежестта и продължителността на нарушението, като се взема под внимание броят на засегнатите потребители и степента на понесените от тях щети;

 

б)   характера на нарушението — умишлено или по небрежност;

 

в)   всяко предприето от търговеца действие за намаляване на щетите, понесени от потребителите;

 

г)   всички съответни предишни нарушения, направени от търговеца;

 

д)   степента, в която търговецът е оказал сътрудничество на компетентния орган, с цел отстраняване на нарушението и намаляване на евентуалните неблагоприятни последици от него.

3  Държавите членки гарантират, че съдебните такси и другите разходи, свързани с приемането на съдебните решения по производствата, образувани във връзка с прилагането на настоящия регламент, са пропорционални и не възпрепятстват прилагането на настоящия регламент.

3.  Държавите членки гарантират, че съдебните такси и другите разходи, свързани с приемането на съдебните решения по производствата, образувани във връзка с прилагането на настоящия регламент, са пропорционални и не възпрепятстват прилагането на настоящия регламент.

Изменение    68

Предложение за регламент

Член 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 10

заличава се

Изпълнителни правомощия

 

Комисията може да приема актове за изпълнение, в които се определят условията за изпълнението и упражняването на минималните правомощия на компетентните органи, посочени в член 8. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 48, параграф 2.

 

Изменение    69

Предложение за регламент

Член 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 11

Член 11

Искане на информация

Искане на информация

1.  При поискване от орган заявител, органът, към който е отправено искането, предоставя незабавно всяка съответна информация, която е необходима, за да установи дали е налице нарушение в рамките на Съюза и за да постигне преустановяването на нарушението. Органът, към който е отправено искането, уведомява незабавно Комисията за искането за информация и за своя отговор.

1.  При поискване от орган заявител, органът, към който е отправено искането, предоставя на органа заявител незабавно, но във всеки случай в срок от 30 дни, всяка съответна информация, която е необходима, за да установи дали е налице нарушение в рамките на Съюза и за да постигне преустановяването на нарушението. Органът, към който е отправено искането, уведомява незабавно Комисията за искането за информация и за своя отговор.

2.  Органът, към който е отправено искането, предприема съответните разследвания или взема всички други необходими или подходящи мерки с цел да събере изискваната информация. Ако е необходимо, тези разследвания се осъществяват със съдействието на други публични органи или определени организации.

2.  Органът, към който е отправено искането, предприема съответните разследвания или взема всички други необходими или подходящи мерки с цел да събере изискваната информация. Ако е необходимо, тези разследвания се осъществяват със съдействието на други публични органи или определени организации.

3.  При поискване от органа заявител органът, към който е отправено искането, може да разреши компетентни длъжностни лица на органа заявител да придружават по време на разследванията длъжностните лица на органа, към който е отправено искане.

3.  При поискване от органа заявител органът, към който е отправено искането, може да разреши компетентни длъжностни лица на органа заявител да придружават по време на разследванията длъжностните лица на органа, към който е отправено искане.

4.  Органът, към който е отправено искането, отговаря на искането, като използва процедурата за искания за информация и в рамките на сроковете, определени от Комисията в акта за изпълнение.

 

5.  Комисията приема актове за изпълнение, в които се определят сроковете, стандартните формуляри и подробностите на процедурите за искания за информация. Актовете за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 48, параграф 2.

 

Изменение    70

Предложение за регламент

Член 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 12

Член 12

Искания за мерки по прилагане на законодателството

Искания за мерки по прилагане на законодателството

1.  При поискване от орган заявител органът, към който е отправено искането, предприема всички мерки по прилагане на законодателството, за да постигне преустановяването или забраната на нарушението в рамките на Съюза, включително налагане на санкции и разпореждане или улесняване на обезщетяването на потребители за вреди, причинени от нарушението.

1.  При поискване от орган заявител органът, към който е отправено искането, предприема без неоснователно забавяне всички мерки по прилагане на законодателството, за да постигне преустановяването на нарушението в рамките на Съюза, като упражнява правомощията, посочени в член 8, и евентуални допълнителни правомощия, предоставени по силата на националното законодателство, включително налагане на санкции и разпореждане или улесняване на обезщетяването на потребители за вреди, причинени от въпросното нарушение.

2.  С цел да изпълни задълженията си, определени в параграф 1, органът, към който е отправено искане, упражнява правомощията, посочени в член 8, и всички допълнителни правомощия, предоставени му съгласно националното право. Органът, към който е отправено искане, определя мерките по прилагане на законодателството, които са подходящи, за да постигне преустановяването или забраната на нарушението в рамките на Съюза по пропорционален, ефикасен и ефективен начин. Ако е необходимо, тези мерки се определят и изпълняват със съдействието на други публични органи.

 

3.  Органът, към който е отправено искането, следва редовно да информира органа заявител и да се консултира с него за предприетите стъпки и мерки. Органът, към който е отправено искането, уведомява незабавно чрез базата данни, посочена в член 43, органа заявител, компетентните органи на другите държави членки и Комисията за предприетите мерки и техния ефект върху нарушението в рамките на Съюза, включително следното:

3.  Органът, към който е отправено искането, следва редовно да информира органа заявител за предприетите стъпки и мерки и се консултира с него за стъпките и мерките, които възнамерява да предприеме. Органът, към който е отправено искането, уведомява чрез базата данни, посочена в член 43, за предприетите мерки и ефекта от тях върху нарушението в рамките на Съюза, включително следното:

a)  дали са наложени временни мерки;

a)  дали са наложени временни мерки;

б)  дали нарушението е преустановено;

б)  дали нарушението е преустановено;

в)  какви са наложените санкции;

в)  какви са наложените мерки, включително санкции, и дали тези мерки са били изпълнени;

г)  до каква степен са обезщетени потребителите;

г)  до каква степен са обезщетени потребителите.

д)  дали са изпълнени предприетите мерки.

 

4.  Органът, към който е отправено искането, отговаря на искането, като използва процедурата за искания за мерки по прилагане на законодателството и в рамките на сроковете, определени от Комисията в акта за изпълнение.

 

5.  Комисията приема актове за изпълнение, в които се определят сроковете, стандартните формуляри и подробностите на процедурите за искания за мерки по прилагане на законодателството. Актовете за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 48, параграф 2.

 

Изменение    71

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  Комисията приема актове за изпълнение, в които се определят сроковете, стандартните формуляри и подробностите на процедурите, включващи определени организации. Актовете за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 48, параграф 2.

заличава се

Изменение      72

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  В исканията за взаимна помощ органът заявител предоставя достатъчно информация, която позволява на органа, към който е отправено искането, да изпълни това искане, включително всяко необходимо доказателство, което може да се набави само на територията на държавата членка на органа заявител.

1.  В исканията за взаимна помощ органът заявител предоставя необходимата информация, която позволява на органа, към който е отправено искането, да изпълни това искане, включително всяко необходимо доказателство, което може да се набави само на територията на държавата членка на органа заявител.

Изменение      73

Предложение за регламент

Член 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 15

Член 15

Отказ за изпълнение на искане за взаимна помощ

Отказ за изпълнение на искане за взаимна помощ

1.  Органът, към който е отправено искане, може да откаже да изпълни искане за информация съгласно член 11, ако са спазени едно или повече от следните условия:

1.  Органът, към който е отправено искане, може да откаже да изпълни искане за информация съгласно член 11, ако са спазени едно или повече от следните условия:

a)  по негово мнение, след консултация с органа заявител, изискваната информация не е необходима на органа заявител, за да се установи дали е налице нарушение в рамките на Съюза или за да се установи дали има основателно съмнение, че може да бъде извършено такова нарушение;

a)  след консултация с органа заявител органът, към който е отправено искането, предоставя надлежна обосновка, показваща, че изискваната информация не е необходима на органа заявител, за да се установи дали е налице нарушение в рамките на Съюза или за да се установи дали има основателно съмнение, че може да бъде извършено такова нарушение;

б)  органът заявител не е съгласен, че информацията е предмет на разпоредбите за поверителност и за професионална и търговска тайна, предвидени в член 41;

б)  органът заявител не е съгласен, че информацията е предмет на разпоредбите за поверителност и за професионална и търговска тайна, предвидени в член 41;

в)  вече са образувани наказателно разследване или съдебно производство или вече е произнесено окончателно решение по отношение на същото нарушение в рамките на Съюза и срещу същия търговец от в държавата членка на органа, към който е отправено искането, или на органа заявител.

в)  вече са образувани наказателно разследване или съдебно производство по отношение на същото нарушение в рамките на Съюза и срещу същия търговец от съдебните органи в държавата членка на органа, към който е отправено искането, или на органа заявител.

2.  Органът, към който е отправено искане, може да откаже да изпълни искане за мерки по прилагане на законодателството съгласно член 12 след консултация с органа заявител, ако са спазени едно или повече от следните условия:

2.  Органът, към който е отправено искане, може да откаже да изпълни искане за мерки по прилагане на законодателството съгласно член 12 след консултация с органа заявител, ако са спазени едно или повече от следните условия:  

a)  вече са образувани наказателно разследване или съдебно производство или вече е произнесено окончателно решение по отношение на същото нарушение в рамките на Съюза и срещу същия търговец от в държавата членка на органа, към който е отправено искането, или на органа заявител.

a)  вече са образувани наказателно разследване или съдебно производство или вече е налице окончателно административно решение, окончателно съдебно решение или съдебно споразумение по отношение на същото нарушение в рамките на Съюза и срещу същия търговец от съдебните органи в държавата членка на органа, към който е отправено искането, или на органа заявител;

б)   по негово мнение, след извършване на съответно разследване не е налице нарушение в рамките на Съюза;

б)   по негово мнение, след извършване на съответно разследване не е налице нарушение в рамките на Съюза;

в)   по негово мнение органът заявител не е предоставил достатъчно информация в съответствие с член 12, параграф 1,

в)   по негово мнение органът заявител не е предоставил необходимата информация в съответствие с член 14, параграф 1,

Изпълнение на искане за мерки по прилагане на законодателството не може да бъде отказано на основание, че е предоставена недостатъчна информация, ако относно същото нарушение в рамките на Съюза е направен отказ на искане за информация на основание, че вече са образувани наказателно разследване или съдебно производство или вече е произнесено окончателно решение по отношение на същото нарушение в рамките на Съюза и срещу същия търговец, както е посочено в параграф 1, буква в).

Изпълнение на искане за мерки по прилагане на законодателството не може да бъде отказано на основание, че е предоставена недостатъчна информация, ако относно същото нарушение в рамките на Съюза е направен предишен отказ на искане за информация на основание, посочено в параграф 1, буква в).

3.   Органът, към който е отправено искането, уведомява органа заявител и Комисията за отказа да изпълни искането за взаимна помощ и излага основанията си за отказа.

3.   Органът, към който е отправено искането, уведомява органа заявител и Комисията за отказа да изпълни искането за взаимна помощ и излага основанията си за отказа.

4.   В случай на несъгласие между органа заявител и органа, към който е отправено искането, органът заявител или органът, към който е отправено искането, отнася незабавно въпроса до Комисията, която се произнася със становище. Когато въпросът не е отнесен до нея, Комисията може да се произнесе със становище по своя собствена инициатива.

4.  В случай на несъгласие между органа заявител и органа, към който е отправено искането, органът заявител или органът, към който е отправено искането, може да отнесе въпроса до Комисията, която незабавно се произнася със становище. Когато въпросът не е отнесен до нея, Комисията може да се произнесе със становище по своя собствена инициатива. За да се произнесе със становище, Комисията може да поиска съответната информация и документация, които са били разменени между органа заявител и органа, към който е отправено искането.

5.  Комисията наблюдава функционирането на механизма за взаимна помощ, както и спазването от компетентните органи на процедурите и сроковете за обработване на искания за взаимна помощ. Комисията има достъп до исканията за взаимна помощ и до информацията и документите, които се обменят между органа заявител и органа, към който е отправено искането.

5.  Комисията наблюдава функционирането на механизма за взаимна помощ, както и спазването от компетентните органи на процедурите и сроковете за обработване на искания за взаимна помощ. Комисията има достъп до исканията за взаимна помощ.

6.  Когато е целесъобразно, Комисията може да издаде насоки и да предостави съвети на държавите членки, за да гарантира ефективното и ефикасното функциониране на механизма за взаимна помощ.

6.  Когато е целесъобразно, Комисията може да издаде насоки и да предостави съвети на държавите членки, за да гарантира ефективното и ефикасното функциониране на механизма за взаимна помощ.

7.  Комисията може да приема актове за изпълнение, в които се определят подробностите на процедурите за справяне със случаи на несъгласие между компетентните органи съгласно параграфи 3 и 4. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 48, параграф 2.

 

Изменение    74

Предложение за регламент

Член 15 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 15a

 

Актове за изпълнение

 

Комисията приема актове за изпълнение, с които установява стандартните формуляри и етапите на процедурата, посочена в членове 11, 12 и 15. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 48, параграф 2.

Изменение    75

Предложение за регламент

Глава IV – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

МЕХАНИЗЪМ ЗА КООРДИНИРАНЕ НА НАДЗОРА, РАЗСЛЕДВАНЕТО И ПРИЛАГАНЕТО НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО ВЪВ ВРЪЗКА С ШИРОКО РАЗПРОСТРАНЕНИ НАРУШЕНИЯ

МЕХАНИЗЪМ ЗА КООРДИНИРАНЕ НА РАЗСЛЕДВАНЕТО И ПРИЛАГАНЕТО НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО ВЪВ ВРЪЗКА С ШИРОКО РАЗПРОСТРАНЕНИ НАРУШЕНИЯ И ШИРОКО РАЗПРОСТРАНЕНИ НАРУШЕНИЯ С ИЗМЕРЕНИЕ НА СЪЮЗА

Изменение    76

Предложение за регламент

Глава IV – раздел І – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Широко разпространени нарушения

Широко разпространени нарушения и широко разпространени нарушения с измерение на Съюза

Изменение    77

Предложение за регламент

Член 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 16

Член 16

Започване на координирано действие и определяне на координатора

Започване на координирани действия и определяне на координатора

1.  Когато компетентен орган има основателно съмнение, че се извършва широко разпространено нарушение, той уведомява незабавно компетентните органи на другите държави членки, засегнати от широко разпространеното нарушение, и Комисията.

1.  Когато компетентен орган или Комисията има основателно съмнение, че се извършва широко разпространено нарушение, той/тя уведомява незабавно компетентните органи на държавите членки, засегнати от това нарушение, и Комисията, когато е целесъобразно.

2.  Когато Комисията има основателно съмнение, че се извършва широко разпространено нарушение, тя уведомява компетентните органи, засегнати от широко разпространеното нарушение.

 

3.  След като получат уведомленията, посочени в параграфи 1 и 2, компетентните органи, засегнати от широко разпространеното нарушение, определят с консенсус компетентния орган, който да координира действието.

3.  След като получат уведомлението, посочено в параграф 1, в случай на широко разпространено нарушение, компетентните органи, засегнати от него, решават с консенсус дали да започнат координирано действие. Уведомяващият компетентен орган координира действието, освен ако компетентните органи, засегнати от широко разпространеното нарушение, приемат, че друг компетентен орган или Комисията трябва да направи това.

4.  Засегнатите компетентни органи могат да приканят Комисията да поеме координиращата роля. Комисията информира незабавно засегнатите компетентни органи дали приема координиращата роля.

 

5.  Когато уведомява компетентния орган съгласно параграф 2, Комисията може да предложи да поеме координиращата роля. Засегнатите компетентни органи информират незабавно Комисията дали приемат координирането на действието от нея.

5.  Когато Комисията е тази, която уведомява компетентните органи, тя може съгласно параграф 1 да предложи да поеме координиращата роля. Засегнатите компетентни органи информират незабавно Комисията дали приемат координирането на действието от нея, или дали приемат то да се координира от компетентен орган.

6.  Когато Комисията откаже да поеме координиращата роля или когато засегнатите компетентни органи не приемат координирането на действието от Комисията, засегнатите компетентни органи определят компетентен орган, който да координира действието. Когато не е постигнато съгласие между компетентните органи, действието се координира от компетентния орган, който първи е уведомил другите компетентни органи за предполагаемото нарушение.

6.  Когато Комисията откаже да поеме координиращата роля или когато засегнатите компетентни органи не приемат координирането на действието от Комисията, засегнатите компетентни органи определят компетентен орган, който да координира действието. Когато не е постигнато съгласие между компетентните органи, действието се координира от компетентния орган, който първи е уведомил другите компетентни органи за предполагаемото нарушение.

 

6a.  След като даде или получи уведомлението, посочено в параграф 1, Комисията, съвместно с единните служби за връзка на засегнатите държави членки, извършва проверка на предварителните доказателства относно съществуването на широко разпространеното нарушение. Когато е достигнат прагът за широко разпространено нарушение с измерение на Съюза, Комисията започва координирано действие. Комисията уведомява за решението си за започване на координираното действие единните служби за връзка на държавите членки, засегнати от това действие. Комисията координира действието.

Изменение    78

Предложение за регламент

Член 16 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 16a

 

Участие в координирани действия

 

1.   Компетентен орган може да откаже да участва в координирано действие по всяка от следните причини:

 

a)   вече е започнало наказателно разследване или е образувано съдебно производство за същото широко разпространено нарушение или широко разпространено нарушение с измерение на Съюза и срещу същия търговец в съответната държава членка;

 

б)   вече е постигнато окончателно административно решение, окончателно съдебно решение или съдебна спогодба за същото широко разпространено нарушение или широко разпространено нарушение с измерение на Съюза и срещу същия търговец в съответната държава членка;

 

в)   съответното широко разпространено нарушение или широко разпространено нарушение с измерение на Съюза не е извършено в съответната държава членка.

 

2.   След решението за започване на координирано действие съгласно член 16, когато компетентен орган реши да не участва в координираното действие, той информира незабавно Комисията и другите компетентни органи и единни служби за връзка за своето решение, посочва причините за него и предоставя необходимите подкрепящи документи.

 

3.   Компетентен орган може да се присъедини към координирано действие, ако в хода на координираното действие стане очевидно, че е засегнат от широко разпространеното нарушение или от широко разпространеното нарушение с измерение на Съюза, което е предмет на координираното действие.

Изменение    79

Предложение за регламент

Член 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 17

Член 17

Действия по разследване при координирани действия

Действия по разследване при координирани действия

1.  Засегнатите компетентни органи гарантират ефективното и ефикасно събиране на необходимите доказателства, данни и информация. Засегнатите компетентни органи гарантират, че разследванията и проверките се извършват едновременно, както и че временните мерки се прилагат едновременно.

1.  Засегнатите компетентни органи гарантират ефективното и ефикасно събиране на необходимите доказателства, данни и информация. Засегнатите компетентни органи гарантират, че разследванията и проверките се извършват едновременно, както и че временните мерки се прилагат едновременно, доколкото националното процесуално право позволява това.

2.  Засегнатите компетентни органи могат да използват механизма за взаимна помощ съгласно глава III, по-специално с цел събиране на доказателства и информация от държави членки, различни от държавите членки, засегнати от координираното действие, или с цел да се гарантира, че засегнатият търговец не заобикаля мерките по прилагане на законодателството.

2.  Засегнатите компетентни органи могат да използват механизма за взаимна помощ съгласно глава III, по-специално с цел събиране на доказателства и информация от държави членки, различни от държавите членки, засегнати от координираното действие, или с цел да се гарантира, че засегнатият търговец не заобикаля мерките по прилагане на законодателството.

3.  Когато е целесъобразно, съответните компетентни органи могат да представят резултата от разследването и оценката на широко разпространеното нарушение в обща позиция, договорена между тях.

3.  Съответните компетентни органи представят резултата от разследването и оценката на широко разпространеното нарушение или по целесъобразност на широко разпространеното нарушение с измерение на Съюза в обща позиция, договорена между тях.

 

3a.  Освен ако е договорено друго между засегнатите компетентни органи, координаторът съобщава общата позиция на отговорния за нарушението търговец, на когото се дава възможността да бъде изслушан по въпросите, формиращи част от общата позиция.

4.  Когато е целесъобразно и без да се засягат разпоредбите за професионална и търговска тайна, предвидени в член 41, съответните компетентни органи могат да решат да публикуват общата позиция или части от нея на своите уебсайтове и на уебсайта на Комисията и да потърсят становищата на други засегнати страни.

4.  Без да се засягат разпоредбите за професионална и търговска тайна, предвидени в член 41, съответните компетентни органи публикуват общата позиция или части от нея на своите уебсайтове и на уебсайта на Комисията и могат да потърсят становищата на организации на потребителите, организации на търговците и други засегнати страни.

Изменение    80

Предложение за регламент

Член 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 18

Член 18

Мерки по прилагане на законодателството при координирани действия

Ангажименти за координирани действия

1.  Засегнатите компетентни органи могат да приканят търговеца, отговорен за нарушението, да предложи ангажименти за преустановяване на нарушението и когато е целесъобразно, за компенсиране или за предприемане на други мерки, улесняващи компенсирането на потребителите, които са претърпели вреди. Търговецът също може по собствена инициатива да предложи ангажименти за преустановяване на нарушението и за компенсиране на потребителите.

1.  Въз основа на обща позиция, приета съгласно член 17, засегнатите компетентни органи могат да приканят търговеца, отговорен за широко разпространеното нарушение или за широко разпространеното нарушение с измерение на Съюза, да предложи ангажименти за преустановяване на нарушение и когато е целесъобразно, за компенсиране или за предприемане на други мерки, улесняващи компенсирането на потребителите, които са претърпели вреди. Търговецът също може по собствена инициатива да предложи ангажименти за преустановяване на нарушението и за компенсиране на тези потребители.

2.  Когато търговецът предложи ангажименти, засегнатите компетентни органи могат, ако е целесъобразно, да публикуват предложените ангажименти на своите уебсайтове или, при необходимост, на уебсайта на Комисията, за да потърсят становищата на други засегнати страни и да проверят дали ангажиментите са достатъчни за преустановяване на нарушението и компенсиране на потребителите.

2.  Когато търговецът предложи ангажименти, засегнатите компетентни органи могат, ако е целесъобразно, да публикуват предложените ангажименти на своите уебсайтове или при необходимост на уебсайта на Комисията, за да потърсят становищата на други засегнати страни, включително организации на потребителите и организации на търговците.

 

2a.  Засегнатите компетентни органи оценяват ангажиментите, предложени от отговорния за нарушението търговец, и му съобщават резултата от оценката, за която са се споразумели помежду си. Когато тези ангажименти се считат за достатъчни, за да гарантират прекратяването на широко разпространеното нарушение или на широко разпространеното нарушение с измерение на Съюза и ако е целесъобразно, обезщетението на потребителите, засегнати от него, компетентните органи приемат тези ангажименти и определят срок за изпълнението им.

 

Когато е малко вероятно широко разпространеното нарушение или широко разпространеното нарушение с измерение на Съюза да бъде прекратено в резултат на ангажиментите, поети от отговорния за нарушението търговец, компетентните органи могат да предприемат мерки по прилагане на законодателството съгласно член 18а.

 

2б.  Засегнатите компетентни органи наблюдават изпълнението на ангажиментите. По-специално те гарантират, че търговецът, отговорен за нарушението, редовно докладва на координатора за напредъка при изпълнението на ангажиментите.

3.  Засегнатите компетентни органи могат да определят един компетентен орган, който да предприеме мерки по прилагане на законодателството от името на другите компетентни органи, за да постигне преустановяването или забраната на широко разпространеното нарушение, да гарантира обезщетяване на потребителите или да наложи санкции. Когато определят компетентен орган, който да предприеме мерки по прилагане на законодателството, компетентните органи вземат предвид местоположението на засегнатия търговец. Веднага след като компетентният орган бъде определен от другите засегнати компетентни органи да предприеме мерки по прилагане на законодателството, той става компетентен да действа от името на потребителите във всяка засегната държава членка, все едно че те са потребители от неговата собствена държава.

 

4.  Компетентните органи могат да решат да предприемат мерки по прилагане на законодателството едновременно във всички или в някои държави членки, засегнати от широко разпространеното нарушение. В посочения случай компетентните органи гарантират едновременното започване на тези мерки по прилагане на законодателството във всички засегнати държави членки.

 

5.  Даването на указания на определена организация да предприеме мерки по прилагане на законодателството съгласно параграфи 1—4 е възможно само ако засегнатите компетентни органи дадат своето съгласие за подобно даване на указания и ако то не води до разкриване на информация, предмет на разпоредбите за професионална и търговска тайна, предвидени в член 41.

 

Изменение    81

Предложение за регламент

Член 18 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 18а

 

Мерки по прилагане на законодателството при координирани действия

 

1.   Засегнатите компетентни органи се споразумяват кой компетентен орган или ако е необходимо, кои компетентни органи трябва да предприемат мерки по прилагане на законодателството от името на другите компетентни органи, включително налагането на санкции на търговеца и издаването на заповед, изискваща от него да заплати обезщетение на засегнатите потребители, когато:

 

a)   малко е вероятно нарушението да бъде прекратено в резултат на ангажиментите, предложени от търговеца, който е отговорен за него;

 

б)   търговецът, който е отговорен за нарушението, не предложи ангажименти преди изтичането на указания от засегнатите компетентни органи срок;

 

в)   търговецът, който е отговорен за нарушението, предлага ангажименти, които са недостатъчни, за да се гарантира прекратяването на нарушението и обезщетението на потребителите, засегнати от него; или

 

г)   търговецът, който е отговорен за нарушението, не може да изпълни ангажиментите преди изтичането на посочения в член 18, параграф 2а срок.

 

2.   Веднага след като от другите засегнати компетентни органи е определен компетентният орган, който да предприеме мерки по прилагане на законодателството, той става компетентен да действа от името на потребителите във всяка от другите засегнати държави членки, все едно че те са потребители от неговата собствена държава. Когато определят компетентен орган, който да предприеме мерки по прилагане на законодателството, компетентните органи вземат предвид всички относими аспекти, които благоприятстват ефективното прилагане на законодателството.

 

3.   Когато компетентните органи не действат в съответствие с параграф 2, те предприемат мерки по прилагане на законодателството едновременно в няколко или във всички държави членки, засегнати от широко разпространеното нарушение или от широко разпространеното нарушение с измерение на Съюза.

 

4.   Определеният компетентен орган може да бъде насочен да предприеме мерки по прилагане на законодателството съгласно параграфи 1 – 3 от настоящия член само ако компетентните органи на държавите членки, засегнати от тези мерки, дадат своето съгласие и само ако това не води до разкриване на информация, предмет на правилата за професионална и търговска тайна, определени в член 41.

Изменение    82

Предложение за регламент

Член 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 19

Член 19

Приключване на координираните действия

Приключване на координираните действия

 

1. Засегнатите компетентни органи вземат решение за приключване на координираното действие, когато стигнат до заключение, че:

 

a)   не е налице широко разпространено нарушение или широко разпространено нарушение с измерение на Съюза;

 

б)   след изпълнението на ангажиментите от страна на търговеца, отговорен за нарушението, широко разпространеното нарушение или широко разпространеното нарушение с измерение на Съюза е прекратено;

 

в)   след мерките по прилагане на законодателството широко разпространеното нарушение или широко разпространеното нарушение с измерение на Съюза е прекратено.

Координиращият орган информира незабавно Комисията и компетентните органи на засегнатите държави членки, когато широко разпространеното нарушение е преустановено или забранено.

2. Координаторът уведомява незабавно Комисията, по целесъобразност компетентните органи и единните служби за връзка на засегнатите държави членки за приключването на координираното действие.

Изменение    83

Предложение за регламент

Член 19 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 19a

 

Възобновяване на координираните действия

 

Координаторът незабавно уведомява Комисията, когато е целесъобразно, и компетентните органи и единните служби за връзка на засегнатите държави членки, когато широко разпространеното нарушение или широко разпространеното нарушение с измерение на Съюза се извърши повторно и трябва да бъдат взети допълнителни мерки. В такъв случай координацията може да се осъществи без започване на нови координирани действия.

Изменение    84

Предложение за регламент

Член 20

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Комисията може да приема актове за изпълнение, в които се определят подробностите на процедурите за общи действия спрямо широко разпространени нарушения, по-специално стандартните формуляри за уведомления и другите форми на обмен на информация между компетентните органи и Комисията. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 48, параграф 2.

Комисията може да приема актове за изпълнение, в които се определят сроковете и стандартните формуляри за уведомления и другите форми на обмен на искания за информация и прилагане на законодателството между компетентните органи и Комисията за координирани действия във връзка с широко разпространени нарушения и широко разпространени нарушения с измерение на Съюза. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 48, параграф 2.

Изменение    85

Предложение за регламент

Глава IV – раздел ІІ

Текст, предложен от Комисията

Изменение

[...]

заличава се

Изменение    86

Предложение за регламент

Глава IV – раздел ІІІ – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Общи разпоредби, приложими за координирани действия и общи действия по настоящата глава

Общи разпоредби, приложими за координирани действия

Изменение    87

Предложение за регламент

Член 29 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Координаторът, определен в съответствие с членове 16, 21 или 32, по-специално:

1.  Координаторът, определен в съответствие с членове 16 или 32, по-специално:

Изменение    88

Предложение за регламент

Член 29 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  гарантира, че всички засегнати компетентни органи и Комисията са надлежно и своевременно информирани за напредъка на действието по прилагане на законодателството, очакваните следващи стъпки и мерките, които предстои да бъдат приети;

a)  гарантира, че всички засегнати компетентни органи и когато е целесъобразно, Комисията са надлежно и своевременно информирани за напредъка на действието по прилагане на законодателството, очакваните следващи стъпки и мерките, които предстои да бъдат приети;

Изменение    89

Предложение за регламент

Член 29 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  координира разследванията, проверките и приемането на временните мерки, които са определени от засегнатите компетентни органи в съответствие с раздели I и II, наблюдава разследванията, проверките и временните мерки, както и другите мерки съгласно член 8;

б)  координира и наблюдава разследванията, проверките и приемането на временните мерки, които са определени от засегнатите компетентни органи в съответствие с раздел I;

Изменение    90

Предложение за регламент

Член 29 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  координира изготвянето и споделянето на всички необходими документи между засегнатите компетентни органи и Комисията;

в)  координира изготвянето и споделянето на всички необходими документи между засегнатите компетентни органи и когато е целесъобразно, Комисията;

Изменение     91

Предложение за регламент

Член 29 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  поддържа контакт с търговците и другите страни, засегнати от надзора, разследването и мерките по прилагане на законодателството, освен когато е договорено друго от засегнатите компетентни органи и Комисията;

г)  поддържа контакт с търговците и другите страни, засегнати от надзора, разследването и мерките по прилагане на законодателството, освен когато е договорено друго от засегнатите компетентни органи, координатора и когато е целесъобразно, Комисията;

Изменение    92

Предложение за регламент

Член 29 – параграф 1 – буква е

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е)  координира другите мерки по прилагане на законодателството, приети от засегнатите компетентни органи, включително сезирания на съдилища за необходимите заповеди и решения, налагането на санкции и приемането на мерки за гарантиране на обезщетяване на потребителите;

(Не се отнася до българския текст.)  

Изменение     93

Предложение за регламент

Член 30 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Компетентните органи координират своите дейности по надзор на пазара и своите мерки по разследване и по прилагане на законодателството с цел справяне с широко разпространени нарушения съгласно раздели I и II. Те обменят помежду си цялата необходима информация и незабавно оказват един на друг, а също и на Комисията всякакъв друг вид помощ, от която може да се нуждаят.

1.  Компетентните органи координират своите дейности по надзор на пазара и своите мерки по разследване и по прилагане на законодателството с цел справяне с широко разпространени нарушения съгласно раздел I. Те обменят помежду си цялата необходима информация и незабавно оказват един на друг, а също и на Комисията всякакъв друг вид помощ, от която може да се нуждаят.

Изменение    94

Предложение за регламент

Член 30 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Езиците, използвани от компетентните органи и Комисията за уведомленията и всички съобщения, свързани с координираните действия, общите действия и съгласуваните разследвания на потребителските пазари съгласно настоящата глава, се договарят между засегнатите компетентни органи и Комисията.

3.  Езиците, използвани от компетентните органи и Комисията за уведомленията и всички съобщения, свързани с координирани действия и повсеместни проверки съгласно настоящата глава, се договарят между засегнатите компетентни органи и Комисията.

Изменение    95

Предложение за регламент

Член 30 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Ако не може да бъде постигнато съгласие, уведомленията и другите съобщения се изпращат на официалния език на държавата членка, която прави уведомлението или друго съобщение. В посочения случай засегнатият компетентен орган осигурява необходимите преводи на уведомленията, съобщенията и другите документи, които получава от други компетентни органи.

4.  Ако не може да бъде постигнато съгласие, уведомленията и другите съобщения се изпращат на официалния език на държавата членка, която прави уведомлението или друго съобщение. В посочения случай засегнатият компетентен орган при необходимост осигурява извършването на преводи на уведомленията, съобщенията и другите документи, които получава от други компетентни органи.

Изменение    96

Предложение за регламент

Член 30 – параграф 5 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Координаторът приканва Европейския банков орган да поеме ролята на наблюдател, когато координираните или общите действия съгласно раздели I и II засягат широко разпространени нарушения на следните законодателни актове на Съюза:

5.  Координаторът приканва Европейския банков орган да действа като наблюдател, когато координираните действия съгласно раздел I засягат широко разпространени нарушения или широко разпространени нарушения с измерение на Съюза, които са в противоречие със следните законодателни актове на Съюза:

Изменение    97

Предложение за регламент

Член 31 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Обща позиция и изслушване на търговците

Езиков режим за общуване с търговците

Изменение     98

Предложение за регламент

Член 31 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Общата позиция, посочена в членове 17 и 23, се съобщава на търговеца, отговорен за нарушението. На търговеца, отговорен за нарушението, се дава възможността да бъде изслушан по въпроси, които са част от общата позиция.

заличава се

Изменение    99

Предложение за регламент

Член 31 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Търговецът има право да общува на официалния език на държавата членка, в която е установен или пребивава. Търговецът може да се откаже от посоченото право или да поиска да използва за общуване с компетентните органи друг официален език на Съюза.

2.  Търговецът има право да общува на официалния език на държавата членка, в която е установен или пребивава.

Изменение    100

Предложение за регламент

Член 31 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Комисията може да приема актове за изпълнение, в които се определят подробностите на изпълнението на правото на защита на търговците при координирани и общи действия. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 48, параграф 2.

заличава се

Изменение    101

Предложение за регламент

Член 32

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 32

Член 32

Съгласувани разследвания на потребителски пазари

Повсеместни проверки

1.  Когато пазарни тенденции, потребителски жалби или други показатели сочат, че може да са били налице, са налице или може да бъдат налице широко разпространени нарушения, засегнатите компетентни органи могат да решат да проведат съгласувано разследване на потребителските пазари („повсеместна проверка“). Съгласуваното разследване се координира от Комисията.

1.  Когато пазарни тенденции, потребителски жалби или други показатели сочат, че може да са били налице, са налице или може да бъдат налице широко разпространени нарушения, засегнатите компетентни органи могат да решат да проведат повсеместни проверки.

 

1a.  Повсеместните проверки се координират от Комисията.

2.  Когато провеждат съгласувани разследвания, засегнатите компетентни органи използват ефективно правомощията, предвидени в член 8, и другите правомощия, предоставени им по силата на националното право.

2.  Когато провеждат повсеместни проверки, компетентните органи, които участват в тях, използват ефективно правомощията, предвидени в член 8, и другите правомощия, предоставени им по силата на националното право.

3.  Компетентните органи могат да приканят служители на Комисията и други придружаващи лица, оправомощени от Комисията, да участват в повсеместните проверки.

3.  Компетентните органи могат да приканят определените органи, служители на Комисията и други придружаващи лица, оправомощени от Комисията, да участват в повсеместните проверки, когато това е целесъобразно и в надлежно обосновани случаи.

4.  Комисията може да приема актове за изпълнение, в които се определят подробностите на процедурата за повсеместни проверки. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 48, параграф 2.

4.  Комисията може да приема актове за изпълнение, в които се определят подробностите на процедурата за повсеместни проверки. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 48, параграф 2.

Изменение    102

Предложение за регламент

Член 34

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 34

Член 34

Механизъм за предупреждение

Механизъм за предупреждение

1.  Компетентният орган уведомява незабавно Комисията и другите компетентни органи за всяко основателно съмнение за извършването на неговата територия на нарушение, което може да засегне интересите на потребителите в други държави членки („предупреждение“), като използва стандартния формуляр посредством базата данни, посочена в член 43.

1.  Компетентният орган уведомява незабавно Комисията и другите компетентни органи за всяко основателно съмнение за извършването на неговата територия на нарушение в рамките на Съюза или широко разпространено нарушение, което може да засегне интересите на потребителите в други държави членки („предупреждение“), като използва стандартния формуляр посредством базата данни, посочена в член 43.

2.  Комисията уведомява незабавно засегнатите компетентни органи за всяко основателно съмнение за наличие на нарушение на територията на Съюза („предупреждение“), като използва базата данни, посочена в член 43.

2.  Комисията уведомява незабавно засегнатите компетентни органи за всяко основателно съмнение за наличие на нарушение в рамките на Съюза или широко разпространено нарушение на територията на Съюза („предупреждение“), като използва базата данни, посочена в член 43.

3.  В предупреждението компетентният орган или Комисията предоставя, когато е налице, по-специално следната информация за предполагаемото нарушение:

3.  В предупреждението компетентният орган или Комисията предоставя, когато е налице, по-специално следната информация за предполагаемото нарушение в рамките на Съюза или широко разпространено нарушение:

a)  описание на действието или бездействието, което съставлява нарушението;

a)  описание на действието или бездействието, което съставлява нарушението;

б)  продукта или услугата, засегнати от нарушението;

б)  продукта или услугата, засегнати от нарушението;

в)  държавите членки, които са засегнати или е възможно да са засегнати от нарушението;

в)  държавите членки, които са засегнати или е възможно да са засегнати от нарушението;

г)  отговорния търговец или търговеца, за който има съмнения, че е отговорен за нарушението;

г)  отговорния търговец или търговеца, за който има съмнения, че е отговорен за нарушението;

д)  правното основание за възможни действия чрез позоваване на националното право и съответните разпоредби на актовете на Съюза в приложението към настоящия регламент;

д)  правното основание за възможни действия чрез позоваване на националното право и съответните разпоредби на актовете на Съюза, посочени в приложението;

е)  естеството на съдебното производство, мерките по прилагане на законодателството или другите мерки, предприети във връзка с нарушението, както и датите на предприемането им и тяхната продължителност;

е)  естеството и етапа на съдебното производство, мерките по прилагане на законодателството или другите мерки, предприети във връзка с нарушението, както и датите на предприемането им и тяхната продължителност;

ж)  етапа на съдебното производство, мерките по прилагане на законодателството или другите мерки, предприети във връзка с нарушението;

 

з)  компетентния орган, който провежда съдебното производство и осъществява други мерки;

з)  компетентния орган, който провежда съдебното производство и осъществява други мерки.

и)  дали предупреждението е „за сведение“ или представлява предупреждение „за действие“.

 

4  Ако предупреждението е „за действие“, компетентният орган или Комисията може да поиска от други компетентни органи и Комисията да проверят дали подобни предполагаеми нарушения се извършват евентуално на територията на други държави членки или дали вече са предприети мерки по прилагане на законодателството срещу такива нарушения в други държави членки.

4  В предупреждението компетентният орган или Комисията отправя молба към компетентни органи на други държави членки и когато е целесъобразно, към Комисията да проверят дали подобни предполагаеми нарушения се извършват на територията на други държави членки или дали вече са предприети мерки по прилагане на законодателството срещу такива нарушения в други държави членки. Тези компетентни органи на други държави членки и Комисията отговарят на молбата своевременно.

5  С цел ефективно справяне с предполагаемите нарушения, засегнатите компетентни органи, в зависимост от отговорите на предупреждението, предприемат необходимите мерки, предвидени в глави III и IV.

 

6  Комисията приема актове за изпълнение, в които се определят подробностите на функционирането на механизма за предупреждение, включително по-специално стандартните формуляри за предупреждения. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 48, параграф 2.

6.  Комисията приема актове за изпълнение, в които се определят стандартните формуляри за подаване на предупреждение чрез базата данни, посочена в член 43. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 48, параграф 2.

Изменение    103

Предложение за регламент

Член 35

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 35

Член 35

Участие на други субекти в механизма за предупреждение

Участие на други субекти в механизма за предупреждение

1.  Определените организации и европейските потребителски центрове участват в механизма за предупреждение, предвиден в член 34. Държавите членки определят организации и асоциации на потребителите, както и други субекти, като например търговски асоциации, със съответен експертен опит и законен интерес от защитата на потребителите, които да участват в механизма за предупреждение. Държавите членки уведомяват незабавно Комисията за тези субекти.

1.  Определените органи, европейските потребителски центрове, организациите и асоциациите на потребителите, както и асоциациите на търговци, които притежават подходящ експертен опит и законен интерес в областта на защитата на потребителите, имат право да уведомяват компетентните органи на засегнатите държави членки и Комисията за предполагаеми нарушения, както и да предоставят информацията, посочена в член 34, параграф 3, като използват стандартния формуляр за външни уведомления посредством базата данни, посочена в член 43 („външно предупреждение“).

 

Комисията приема актове за изпълнение, в които се определят стандартните формуляри за подаване на външно предупреждение чрез базата данни, посочена в член 43. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 48, параграф 2.

2.  Комисията може да определи други субекти, представляващи интересите на потребителите и бизнеса на равнището на Съюза, които да участват в механизма за предупреждение.

2.  Комисията предоставя право на други субекти, представляващи интересите на потребителите и бизнеса на равнището на Съюза, за да отправят външно предупреждение.

3.  Субектите, описани в параграфи 1 и 2, имат право да уведомяват компетентните органи на засегнатите държави членки и Комисията за предполагаеми нарушения, както и да предоставят информацията, посочена в член 34, параграф 3, като използват стандартния формуляр за външни уведомления, който се осигурява от базата данни, посочена в член 43 („външно предупреждение“).

 

4.  Външните предупреждения се правят само „за сведение“. Компетентните органи не са задължени да откриват процедура или да предприемат други действия в отговор на предупрежденията и информацията, предоставени от тези субекти. Субектите, които правят външни предупреждения, гарантират, че предоставената информация е вярна, актуална и точна, и коригират незабавно публикуваната информация или я премахват, ако е необходимо. За тази цел те имат достъп до предоставената от тях информация при спазване на ограниченията, предвидени в членове 41 и 43.

4.  Компетентните органи не са задължени да откриват процедура или да предприемат други действия в отговор на външните предупреждения. Субектите, посочени в параграфи 1 и 2, които правят външни предупреждения, гарантират, че предоставената информация е вярна, актуална и точна, и коригират незабавно всички грешки в публикуваната информация или я премахват, ако е необходимо. За тази цел те имат достъп до предоставената от тях информация при спазване на ограниченията, предвидени в членове 41 и 43. Тези субекти биват също така уведомявани за всякакви последващи действия, предприети от съответния компетентен орган във връзка с външни предупреждения или при поискване относно липсата на действия.

5.  Комисията може да приема актове за изпълнение, в които се определят подробностите на определянето и участието на други субекти в механизма за предупреждение. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 48, параграф 2.

 

Изменение    104

Предложение за регламент

Член 36 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Посредством базата данни, посочена в член 43, компетентните органи уведомяват незабавно Комисията и другите компетентни органи относно всички мерки, които са предприели за справяне с нарушение на законодателството за защита на интересите на потребителите на тяхната територия, ако имат съмнение, че нарушението може да засегне интересите на потребителите в други държави членки, по-специално относно:

1.  Посредством базата данни, посочена в член 43, компетентните органи уведомяват незабавно Комисията и компетентните органи на други държави членки относно всички мерки, предприети от тях за справяне с нарушение на законодателството на Съюза за защита на интересите на потребителите на тяхната територия, ако имат съмнение, че въпросното нарушение може да засегне интересите на потребителите в други държави членки.

Изменение    105

Предложение за регламент

Член 36 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  всяко известие, разпореждане, решение или подобна мярка на компетентен или друг орган, свързани с образуването на национално производство във връзка с нарушение или предполагаемо нарушение;

заличава се

Изменение    106

Предложение за регламент

Член 36 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  всяко решение на съд или друг съдебен орган, съдебна заповед, съдебна забрана или друга подобна мярка, свързана с нарушение или предполагаемо нарушение;

заличава се

Изменение    107

Предложение за регламент

Член 36 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  всяка друга информация, решение, разпореждане или акт на други национални органи или определени организации, при необходимост, които може да са свързани с нарушение или предполагаемо нарушение.

заличава се

Изменение    108

Предложение за регламент

Член 36 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Комисията може да приема актове за изпълнение, в които се определят подробностите на обмена на друга информация от значение за откриването на нарушения по настоящия регламент. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 48, параграф 2.

заличава се

Изменение    109

Предложение за регламент

Член 37

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 37

Член 37

Координиране на други дейности, които допринасят за надзора и прилагането на законодателството

Координиране на други дейности, които допринасят за надзора и прилагането на законодателството

1.  Държавите членки се информират помежду си и информират Комисията за своите дейности в следните области:

1.  Държавите членки се информират помежду си и информират Комисията за своите дейности в следните области:

a)  обучението на своите служители, отговарящи за прилагането на законодателството за защита на потребителите, включително езикова подготовка и организирането на обучителни семинари;

a)  развитието на човешките ресурси на компетентните органи, отговорни за прилагането на настоящия регламент, включително подходящо обучение на техните служители;

б)  събирането, класифицирането и обмена на данни относно потребителските жалби;

б)  събирането, класифицирането и обмена на данни относно потребителските жалби;

в)  разработването на специфични секторни мрежи между компетентните длъжностни лица;

в)  разработването на специфични секторни мрежи между компетентните длъжностни лица;

г)  разработването на инструменти за информация и комуникация;

г)  разработването на инструменти за информация и комуникация;

д)  разработването на стандарти, методики и ръководства, предназначени за длъжностните лица, отговарящи за прилагането на законодателството за защита на потребителите;

д)  разработването на стандарти, методики и ръководства във връзка с прилагането на настоящия регламент;

е)  обмена на служители, включително възможността за извършване на дейностите съгласно глави III и IV.

 

2.  Държавите членки координират и съвместно организират дейностите, посочени в параграф 1.

2.  Държавите членки могат да координират и съвместно да организират дейностите, посочени в параграф 1.

3.  Комисията и държавите членки редовно споделят информация и данни относно потребителските жалби. За тази цел Комисията разработва и поддържа, в сътрудничество с държавите членки, хармонизирана методика за класифициране и докладване на потребителските жалби.

 

4.  Комисията може да приема актове за изпълнение, необходими за създаването на рамката за сътрудничество съгласно параграфи 1 и 2. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 48, параграф 2.

 

Изменение    110

Предложение за регламент

Член 39 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Държавите членки в сътрудничество с Комисията могат да провеждат съвместни действия в областите, посочени в параграф 1. Държавите членки в сътрудничество с Комисията разработват обща рамка за действията, посочени в параграф 1, буква д).

2.  Държавите членки в сътрудничество с Комисията могат да провеждат съвместни действия в областите, посочени в параграф 1. В сътрудничество с Комисията те могат да разработват обща рамка за действията, посочени в параграф 1, буква д).

Изменение    111

Предложение за регламент

Член 39 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Комисията може да приема актове за изпълнение, необходими за създаването на рамката за обмен на информация, посочена в параграф 1. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 48, параграф 2.

заличава се

Изменение    112

Предложение за регламент

Член 41 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Информацията, събрана съгласно член 8, която е съобщена на компетентните органи и Комисията, се използва само за целите на гарантиране на спазването на законодателството за защита на интересите на потребителите.

1.  Информацията, събрана от или съобщена на компетентните органи и Комисията, се използва само за целта на гарантиране на спазването на законодателството на Съюза за защита на интересите на потребителите.

Изменение    113

Предложение за регламент

Член 41 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Независимо от разпоредбите на параграф 2, компетентните органи могат да използват и разкриват информацията, необходима за:

3.  Независимо от разпоредбите на параграф 2 и при условие, че основните права, като например правото на неприкосновеност на личния живот и на защита на личните данни, както и правото на Съюза в областта на защитата и обработката на лични данни са в пълна степен зачетени, компетентните органи могат да използват и разкриват информацията, необходима за:

Изменение     114

Предложение за регламент

Член 41 – параграф 3 – буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ба)  въпроси от обществен интерес, като обществена безопасност, защита на потребителите, защита на общественото здраве и околната среда.

Изменение      115

Предложение за регламент

Член 42 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Доказателствата, документите, информацията, обясненията и констатациите от разследванията, изготвени от компетентен орган в една държава членка съгласно член 8, могат да се използват за производства, образувани във връзка с прилагането на настоящия регламент от компетентни органи в други държави членки, без допълнителни формални изисквания.

2.  Държавите членки гарантират, че доказателствата, документите, информацията, обясненията и констатациите от разследванията, изготвени от компетентен орган в една държава членка, могат да се използват за производства, образувани във връзка с прилагането на настоящия регламент от компетентни органи в други държави членки, без допълнителни формални изисквания.

Изменение    116

Предложение за регламент

Член 43 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Комисията създава и поддържа необходимата електронна база данни, в която съхранява и обработва информацията, получена в подкрепа на искания за взаимна помощ съгласно глава III, мерки съгласно глава IV и механизма за надзор съгласно глава V. Базата данни е достъпна за справка от компетентните органи и Комисията.

1.  Комисията създава и поддържа необходимата електронна база данни за всички съобщения между компетентните органи, единните служби за връзка и Комисията съгласно настоящия регламент. Тази база данни е пряко достъпна за компетентните органи, единните служби за връзка и Комисията.

Изменение     117

Предложение за регламент

Член 43 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Информацията, предоставена от други органи, субекти и определени организации, се съхранява и обработва в електронната база данни, но тези органи, субекти и определени организации нямат достъп до базата данни.

2.  Информацията, предоставена от други публични органи, субекти, посочени в член 35, и определени органи, се съхранява и обработва в електронната база данни, но тези органи, субекти и определени организации нямат достъп до тази база данни.

Изменение     118

Предложение за регламент

Член 43 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  Когато компетентен орган, определен орган или субект, посочен в член 35, установи, че подадено от него уведомление за нарушение съгласно членове 34 и 35 впоследствие се окаже необосновано, той оттегля това уведомление. Комисията своевременно отстранява съответната информация от базата данни и уведомява страните за причините за това отстраняване.

Изменение    119

Предложение за регламент

Член 43 – параграф 3 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  орган, към който е отправено искане за помощ, уведоми Комисията съгласно член 12, параграф 3, че е преустановено нарушение в рамките на Съюза;

a)  компетентен орган, към който е отправено искане за помощ, уведоми Комисията съгласно член 12, параграф 3, че е преустановено нарушение в рамките на Съюза;

Изменение    120

Предложение за регламент

Член 43 – параграф 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  координиращият орган уведоми Комисията съгласно член 19, че широко разпространеното нарушение е преустановено или забранено;

б)  координаторът уведоми Комисията съгласно член 19, че координираното действие е приключено;

Изменение    121

Предложение за регламент

Член 43 – параграф 3 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  Комисията реши съгласно член 26, че общото действие относно широко разпространено нарушение със съюзно измерение е приключено, но ангажиментите на търговците ще се съхраняват за срок от 10 години с цел гарантиране на спазването на законодателството за защита на интересите на потребителите;

в)  Комисията, като координатор, реши съгласно член 19, че координираното действие относно широко разпространено нарушение с измерение на Съюза е приключено, но че ангажиментите на търговците трябва да се съхраняват за срок от пет години с цел гарантиране на спазването на законодателството на Съюза за защита на интересите на потребителите;

Изменение    122

Предложение за регламент

Член 43 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Комисията приема актове за изпълнение, необходими за създаването на базата данни. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 48, параграф 2.

4.  Комисията приема актове за изпълнение, установяващи стандартни електронни формуляри и образци за форума за обсъждания, налични в базата данни, чрез които да се извършва обменът на всички искания и отговори, както и на други документи. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 48, параграф 2.

Изменение    123

Предложение за регламент

Член 45 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Национални планове за прилагане на законодателството и приоритизиране

Планове за прилагане на законодателството и приоритизиране

Изменение    124

Предложение за регламент

Член 45 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  На всеки две години от xx/xx/20xx г. [датата на влизане в сила на настоящия регламент] всяка държава членка представя на Комисията двугодишни планове за прилагане на законодателството, като използва специален онлайн стандартен формуляр, предоставен от Комисията. Плановете за прилагане на законодателството съдържат по-специално:

1.  До ... [датата на влизане в сила на настоящия регламент] и на всеки две години след това всяка държава членка представя на Комисията планове за прилагане на законодателството. Тези планове за прилагане на законодателството съдържат:

Изменение    125

Предложение за регламент

Член 45 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  информация относно пазарните тенденции, които могат да засегнат интересите на потребителите в съответните държави членки, като така се изтъкват проблеми, които е вероятно да съществуват в други държави членки;

a)  информация относно пазарните тенденции, които могат да засегнат интересите на потребителите;

Изменение    126

Предложение за регламент

Член 45 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  когато е приложимо, обобщение на изпълнението на предходния двугодишен план за прилагане на законодателството, включително преглед на действията по настоящия регламент, получените жалби от потребители и други жалби, дейностите по надзор и прилагане на законодателството и значимите съдебни действия, решения и други заповеди или мерки и причини, поради които предходният двугодишен план не е могъл да бъде напълно изпълнен;

заличава се

Изменение    127

Предложение за регламент

Член 45 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  информация относно организацията, правомощията и отговорностите на компетентните органи, както и всички промени или планирани промени във връзка с тях;

заличава се

Изменение    128

Предложение за регламент

Член 45 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  приоритетните области за прилагането на законодателството за защита на интересите на потребителите, през следващите две години в държавата членка;

г)  приоритетните области за прилагането на законодателството на Съюза за защита на интересите на потребителите в засегнатата държава членка;

Изменение    129

Предложение за регламент

Член 45 – параграф 1 – буква е

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е)  преглед на наличните средства, предназначени за прилагането на законодателството за защита на интересите на потребителите, в държавата членка през двете години;

заличава се

Изменение    130

Предложение за регламент

Член 45 – параграф 1 – буква ж

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ж)  декларация за средствата, предназначени за прилагането на настоящия регламент през следващите две години.

заличава се

Изменение    131

Предложение за регламент

Член 45 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a.  Комисията оповестява публично обобщение на плановете за прилагане на законодателството.

Изменение    132

Предложение за регламент

Член 45 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  В случай на съществена промяна на обстоятелствата или пазарните условия през двете години след представянето на последния план за прилагане на законодателството държавите членки могат да представят преработен план за прилагане на законодателството.

2.  В случаите, касаещи съществена промяна на обстоятелствата или пазарните условия, държавите членки могат да предоставят информация във връзка с тези промени, когато техният обхват излиза извън границите на това, което е обхванато от плановете за прилагане на законодателството.

Изменение    133

Предложение за регламент

Член 46

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 46

заличава се

Наблюдение и изпълнение на националните планове за прилагане на законодателството

 

1.   Комисията наблюдава изпълнението на националните планове за прилагане на законодателството. Комисията може да дава съвети относно изпълнението на националните планове за прилагане на законодателството, да установява референтни критерии за средствата, необходими за прилагането на настоящия регламент, и да насърчава най-добрите практики.

 

2.   Комисията приема актове за изпълнение, необходими за разработването на онлайн стандартните формуляри и за определянето на подробностите относно националните планове за прилагане на законодателството, посочени в член 45. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 48, параграф 2.

 

Изменение    134

Предложение за регламент

Член 47 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Принципи за налагане на санкции за нарушения в рамките на Съюза и широко разпространени нарушения

Принципи за налагане на санкции за нарушения в рамките на Съюза, широко разпространени нарушения и широко разпространени нарушения с измерение на Съюза

Изменение    135

Предложение за регламент

Член 47 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Когато налагат санкции в контекста на нарушения в рамките на Съюза и широко разпространени нарушения, компетентните органи, наред с другото, вземат предвид:

1.  Когато налагат санкции в контекста на нарушения в рамките на Съюза, широко разпространени нарушения и широко разпространени нарушения с измерение на Съюза, компетентните органи вземат предвид inter alia:

Изменение     136

Предложение за регламент

Член 47 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a.  Тези санкции са ефективни, пропорционални и възпиращи.

Изменение    137

Предложение за регламент

Член 49 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки незабавно съобщават на Комисията текста на всички разпоредби от националното законодателство, които приемат, или текста на споразумения, които сключват, в областта, уредена с настоящия регламент, с изключение на споразумения, отнасящи се до конкретни случаи.

Държавите членки незабавно съобщават на Комисията текста на всички разпоредби от националното законодателство, които приемат, и текста на споразумения, които сключват, в областта, уредена с настоящия регламент, с изключение на споразумения, отнасящи се до конкретни случаи.

Изменение    138

Предложение за регламент

Член 50 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

До [xx/xx/20xx г. най-късно, не по-късно от седем години от неговото влизане в сила], Комисията представя доклад до Европейския парламент и Съвета относно прилагането на настоящия регламент.

До ... [пет години след датата на влизане в сила на настоящия регламент] Комисията представя доклад до Европейския парламент и до Съвета относно прилагането на настоящия регламент.

Изменение    139

Предложение за регламент

Член 50 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

В доклада се съдържа оценка на прилагането на регламента, включително оценка на ефективността на прилагането на законодателството за защита на интересите на потребителите съгласно настоящия регламент, както и преглед, наред с другото, на това как спазването на законодателството за защита на интересите на потребителите, от страна на търговците се е развило на ключови потребителски пазари, засегнати от трансграничната търговия.

В доклада се съдържа оценка на прилагането на регламента, включително оценка на ефективността на прилагането на законодателството на Съюза за защита на интересите на потребителите съгласно настоящия регламент, както и преглед, inter alia, на това как спазването на законодателството на Съюза за защита на интересите на потребителите, от страна на търговците се е развило на ключови потребителски пазари, засегнати от трансграничната търговия. Комисията извършва оценка, по-специално на ефективността на следното:

 

a)   правомощията, предоставени съгласно член 8;

 

б)   прага, определен за широко разпространени нарушения с измерение на Съюза;

 

в)   системата за обмен на информация относно нарушения, както е предвидено в член 43.

 

Когато е необходимо, този доклад се придружава от законодателни предложения.

Изменение    140

Предложение за регламент

Член 50 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

До ... [датата на влизане в сила на настоящия регламент] и на всеки две години след това Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад, съдържащ преглед на информацията, развитието в областта на прилагането на законодателството за защита на потребителите и статистически данни, обменени чрез механизма за надзор, установен съгласно член 33, включително публикуваните предупреждения и предприетите последващи действия във връзка с външни предупреждения, както и преглед на широко разпространени нарушения и широко разпространени нарушения с измерение на Съюза съгласно член 16.

Изменение    141

Предложение за регламент

Член 51

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 51

заличава се

Изменение на приложението към Регламент (ЕО) № 2006/2004

 

В приложението към Регламент (ЕО) № 2006/2004 се добавят следните точки:

 

„18.   Директива 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. относно правата на потребителите (ОВ L 304, 22.11.2011 г., стр. 64).

 

19.   Директива 2006/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. относно услугите на вътрешния пазар: член 20 (ОВ L 376, 27.12.2006 г., стр. 36).

 

20.   Регламент (ЕО) № 1371/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно правата и задълженията на пътниците, използващи железопътен транспорт (ОВ L 315, 3.12.2007 г., стр. 14).

 

21.   Регламент (ЕО) № 1107/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 г. относно правата на хората с увреждания и на хората с ограничена подвижност при пътувания с въздушен транспорт (ОВ L 204, 26.7.2006 г., стр. 1).

 

22.   Регламент (ЕО) № 1008/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 24 септември 2008 г. относно общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността: членове 22, 23 и 24 (ОВ L 293, 31.10.2008 г., стр. 3).

 

23.   Директива 2014/17/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 4 февруари 2014 г. относно договорите за кредити за жилищни недвижими имоти за потребители: членове 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, глава 10 и приложения I и II (ОВ L 60, 28.2.2014 г., стр. 34).

 

24.   Директива 2014/92/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно съпоставимостта на таксите по платежните сметки, прехвърлянето на платежни сметки и достъпа до платежни сметки за основни операции, членове 4—18 и член 20, параграф 2 (ОВ L 257, 28.8.2014 г., стр. 214). „

 

Изменение    142

Предложение за регламент

Член 53 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Настоящият регламент се прилага от [една година след влизането му в сила].

Настоящият регламент се прилага от … [18 месеца след датата на влизане в сила на настоящия регламент].

Изменение    143

Предложение за регламент

Член 53 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Въпреки това член 51 се прилага от [влизането в сила на настоящия регламент].

заличава се

Изменение    144

Предложение за регламент

Приложение – точка 24 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

24a.  Регламент (ЕС) № 524/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 година относно онлайн решаване на потребителски спорове и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО (Регламент за ОРС за потребители): член 14 (ОВ L 165, 18.6.2013 г., стр. 1).

Изменение    145

Предложение за регламент

Приложение – точка 24 б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

24б.  Регламент (ЕО) № 924/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. относно презграничните плащания в рамките на Общността и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2560/2001 (ОВ L 266, 9.10.2009 г., стр. 11).

Изменение    146

Предложение за регламент

Приложение – точка 24 в (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

24в.  Регламент (ЕС) № 260/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2012 г. за определяне на технически и бизнес изисквания за кредитни преводи и директни дебити в евро и за изменение на Регламент (ЕО) № 924/2009 (ОВ L 94, 30.3.2012 г., стр. 22).

Изменение    147

Предложение за регламент

Приложение – точка 24 г (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

24г.  Директива (ЕС) 2015/2366 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. за платежните услуги във вътрешния пазар, за изменение на директиви 2002/65/ЕО, 2009/110/ЕО и 2013/36/ЕС и Регламент (ЕС) № 1093/2010 и за отмяна на Директива 2007/64/ЕО (ОВ L 337, 23.12.2015 г., стр. 35).

Изменение    148

Предложение за регламент

Приложение – точка 24 д (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

24д.  Директива (ЕС) 2016/97 на Европейския парламент и на Съвета от 20 януари 2016 г. относно разпространението на застрахователни продукти (ОВ L 26, 2.2.2016 г., стр. 19).

Изменение     149

Предложение за регламент

Приложение – точка 24 е (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

24е.  Регламент 2017/... на Европейския парламент и на Съвета за осигуряване на трансграничната преносимост на услугите за онлайн съдържание в рамките на вътрешния пазар (OВ L ...)+.

 

+ OВ: Моля да добавите серийния номер, датата на приемане и препратката към публикацията на настоящия регламент (COD 2015/0284).

Изменение     150

Предложение за регламент

Приложение – точка 24 ж (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

24ж.  Регламент 2017/... на Европейския парламент и на Съвета за преодоляване на блокирането на географски принцип и на други форми на дискриминация въз основа на националността, мястото на пребиваване или мястото на установяване на клиентите в рамките на вътрешния пазар и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО (OВ L ...)+.

 

+ OВ: Моля да добавите серийния номер, датата на приемане и препратката към публикацията на настоящия регламент (COD 2016/0152).

(1)

ОВ C 34, 2.2.2017 г., стр. 100.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Контекст и предложението на Комисията

През 2003 г. Комисията за пръв път предложи система за трансгранично сътрудничество между националните органи с цел насърчаване на по-ефективен надзор, разследване и наказателно преследване на трансгранични нарушения, с което да се отстранят пропуските, използвани от измамни търговци. Регламент (ЕО) № 2006/2004 (т.нар. Регламент за сътрудничество в областта на защита на потребителите (Регламент за СОЗП) беше приет от Европейския парламент и от Съвета на 27 октомври 2004 г. и влезе в сила на 29 декември 2006 г.

След десет години Комисията представя предложение за преразглеждане на Регламента за СОЗП с цел подобряване на ефективността на правилата и процедурите, свързани с това сътрудничество, по-специално с цел по-доброто справяне с предизвикателствата на цифровия единен пазар. Предложението за регламент, отменящ Регламент (ЕО) № 2006/2004, формира част от пакета за електронна търговия, приет на 25 май 2016 г. Преразгледаните разпоредби имат за цел да засилят механизмите за прилагане на законодателството, използвани от националните органи за справяне с вредни за потребителите незаконни практики в няколко държави, по-специално по отношение на онлайн нарушенията.

Позиция на докладчика

Докладчикът приветства предложението на Комисията и отбелязва, че все още трябва да се постигне значителен напредък в областта на прилагането на законодателството за защита на потребителите.

Тъй като търговците все повече работят на целия единен пазар, съответните нарушения в ЕС следва да са подкрепени от ефективни механизми за избягване на непоследователни подходи за прилагане на законодателството във връзка с едно и също нарушение, както и на дублирането на усилия и разходи за прилагане на законодателството.

Поради това докладчикът счита, че в предложението на Комисията правилно са определени правомощията, необходими на правоприлагащите органи във всички държави членки (член 8), и счита този набор от правомощия за предпоставка за правилно трансгранично сътрудничество с цел справяне с нарушенията. За да се постигне ефективно сътрудничество, тези правомощия следва да са предоставени на правоприлагащите органи във всички държави членки.

Давностният срок за упражняване на определени правомощия в случай на нарушение е разумно определен на 5 години, което осигурява правна сигурност и евентуално има възпиращ ефект (член 5).

Докладчикът подкрепя въвеждането на новите понятия за „широко разпространено нарушение“ и „широко разпространено нарушение с измерение на Съюза“. Докладчикът обаче счита, че прагът, определен за второто понятие, е твърде висок (член 21). Поради сложността на разследването и координираното прилагане на законодателството, предвидени в случай на широко разпространено нарушение с измерение на Съюза, е необходима предварителната намеса на Комисията в качеството ѝ на координиращ орган. Ето защо докладчикът договори различен праг с докладчиците в сянка, а именно мнозинството от гласовете на държавите членки, представляващи най-малко мнозинство от населението на Съюза (член 3).

Докладчикът подкрепя участието на организации на потребителите например в механизма за предупреждение, уреден в член 34, тъй като субектите, които имат законен интерес от защитата на потребителите, много често разбират за нарушенията доста по-рано от компетентните органи. Във връзка с това е необходимо също да се гарантира подходящо функциониране на базата данни и на системата за обмен на информация, уредени в член 43.

Докладчикът счита, че след като бъде постигнато съответствие с критериите за професионална тайна, следва да бъдат публикувани общи позиции относно резултата от разследването и оценката на широко разпространените нарушения или на части от тях с цел подобряване на прозрачността и информиране на потребителите за доказани нарушения.

Докладчикът счита, че към списъка на законодателството, което регламентът обхваща, с цел да се помогне на правоприлагащите органи да се справят с въпроси, като дискриминация на потребителите въз основа на пребиваване/националност на получателя и всички трансгранични нарушения като цяло, следва да се добави значителен брой закони за потребителите.

Представянето на двугодишни планове за прилагане на законодателството от всяка държава членка (член 45) се приема от докладчика като средство за държавите членки по-добре да приоритизират и да повишат ефективното прилагане. Докладчикът обаче предлага да се ограничат посочените задължения до необходимото при спазване на субсидиарността.

Докладчикът предлага на всеки две години Комисията да представя доклад, съдържащ преглед на информацията, обменена съгласно механизма за сътрудничество, който се урежда в настоящия регламент, включително предупреждения, получени както от компетентните органи, така и от външни субекти. Този публично достъпен доклад обобщава тенденциите и развитието в областта на прилагането на законодателството за защита на потребителите.

Освен това докладчикът счита, че предложението може да претърпи редица подобрения, и със своите изменения има за цел следното:

•  да се предостави ясен набор от определения, включително за „широко разпространено нарушение с измерение на Съюза“, „компетентен орган,“ „единна служба за връзка“, „повсеместна проверка“, като се запазят определенията, кодифицирани в съществуващото законодателство в областта на защитата на потребителите (потребител, търговец);

•  да се разшири обхватът на повсеместните проверки извън онлайн средата, тъй като законодателството за защита на потребителите следва да се прилага независимо от средата (нарушения, които възникват онлайн или офлайн);

•  да се разгледат многобройните оправомощавания на Комисията, които са установени в предложението в недостатъчна степен и по неясен начин. Наред с другото, докладчикът постигна съгласие с докладчиците в сянка да предложи да се посочи в основния акт 30-дневен срок за отговаряне на исканията (член 11) и изисква от Комисията да определи разумни срокове за исканията за обмен на информация и прилагане на законодателството за координирани действия посредством мерки за изпълнение;

•  да се опрости структурата на текста на предложението, по-специално на глава IV, наред с другото, с цел избягване на ненужно повторение. Във връзка с това да се пояснят процедурите за сътрудничество при спазване на правните традиции по отношение на прилагането на законодателството;

•  да се поясни ролята на Комисията, по-специално в глава III относно механизма за взаимна помощ и в глава IV относно широко разпространените нарушения и широко разпространените нарушения с измерение на Съюза;

•  да се поясни процедурата на започване на координиране действия и определяне на координатор, когато се получи уведомление за съмнение за широко разпространено нарушение;

•  да се обърне внимание на координиращата роля на единната служба за връзка, която следва да бъде възложена във всяка държава членка на орган, който разполага с необходимите ресурси, за да поеме тази ключова роля;

•  да се премахне изискването за местоположението на търговеца като най-важен критерий за определяне на компетентния орган, който предприема мерки за прилагане на законодателството (член 25, изменен в член 18а).


ПРИЛОЖЕНИЕ: СПИСЪК НА СУБЕКТИТЕ И ЛИЦАТА, ОТ КОИТО ДОКЛАДЧИКЪТ Е ПОЛУЧИЛ ИНФОРМАЦИЯ

Списъкът по-долу е изготвен на абсолютно доброволна основа, като изключителна отговорност за него носи докладчикът. Докладчикът е получил информация от следните субекти или лица при подготовката на проектодоклада преди неговото приемане в комисията:

Субект и/или лице

Европейска организация на потребителите (BEUC)

Конфедерация на Европейския бизнес (BUSINESSEUROPE)

Съвет на европейските национални служби по регистрация на домейни от първо ниво (CENTR)

česká obchodní inspekce (Инспекция на търговията на Чешката република)

Чешка служба за телекомуникации

Конфедерация на датските предприятия (CDE)

Европейски потребителски център във Франция (ECC Франция)

EUROCOMMERCE

Европейски туристически агенти и туроператори (ECTAA)

Европейската асоциация на доставчици на интернет услуги (EUROISPA)

Проф. д-р Евелин Терин, професор по потребителско право и търговско право, Университет KU в Льовен, Белгия

Федерация на европейските асоциации за директен и интерактивен маркетинг (FEDMA)

ГУГЪЛ (GOOGLE)

HDE, Handelsverband Deutschland (Федерация на търговците на дребно в Германия)

Министерство на икономическите работи на Португалия, Генерална дирекция „Потребители“

Министерство на търговията и промишлеността на Чешката република

Постоянен представител на Република България в ЕС

Правителство на Обединеното кралство

WKO, Wirtschaftskammer Österreich (Австрийска федерална стопанска камара)

ZAW, Zentralverband der deutschen Werbewirtschaft (Федерация на рекламните агенции в Германия)


СТАНОВИЩЕ на комисията по правни въпроси (8.3.2017)

на вниманието на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно сътрудничество между националните органи, отговорни за прилагането на законодателството за защита на потребителите

(COM(2016)0283 – C8-0194/2016 – 2016/0148(COD))

Докладчик по становище: Костас Хрисогонос

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по правни въпроси приканва водещата комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите да вземе предвид следните изменения:

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение -1 (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(-1)  Член 4, параграф 2, буква е), член 12, член 114, параграф 3 и член 169 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), както и член 38 от Хартата на основните права на Европейския съюз представляват първичното право, уреждащо политиката за защита на потребителите,

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение -1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(-1a)  В член 169 от ДФЕС като специфични цели на политиката на Съюза се определят подкрепата на интересите на потребителите и осигуряването на високо равнище на защита на потребителите. Съответно Съюзът трябва да съдейства за закрилата на здравето, сигурността и икономическите интереси на потребителите, както и за развитието на тяхното право на информация, образование и самоорганизиране с цел защита на техните интереси,

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение -1 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(-1б)  В член 197 от ДФЕС относно административното сътрудничество се признава важното значение на ефективното прилагане на правото на Съюза от страна на държавите членки и се определят границите, в рамките на които Съюзът и държавите членки трябва да действат в това отношение,

Изменение     4

Предложение за регламент

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  Регламент (ЕО) № 2006/2004 на Европейския парламент и на Съвета58 предвижда хармонизирани правила и процедури за улесняване на сътрудничеството между националните органи, отговорни за прилагането на трансграничното законодателство за защита на потребителите. В член 21а се предвижда преглед на ефективността и механизмите за функциониране на посочения регламент, като по силата на посочения член Комисията заключи, че Регламент (ЕО) № 2006/2004 не е достатъчен за справянето ефективно с предизвикателствата в областта на прилагането на законодателството на единния пазар, и по-специално на цифровия единен пазар,

(1)  Регламент (ЕО) № 2006/2004 на Европейския парламент и на Съвета58 предвижда хармонизирани правила и процедури за улесняване на сътрудничеството между националните органи, отговорни за прилагането на трансграничното законодателство за защита на потребителите. В член 21а от Регламент (ЕО) № 2006/2004 се предвижда преглед на ефективността и механизмите за функциониране на посочения регламент, като по силата на посочения член Комисията заключи, че Регламент (ЕО) № 2006/2004 не е достатъчен за справянето ефективно с предизвикателствата в областта на прилагането на законодателството на единния пазар, особено на цифровия единен пазар. Докладът на Комисията показва, че е необходимо настоящият регламент да бъде заменен, за да се отговори на предизвикателствата на цифровата икономика и развитието на трансграничната търговия на дребно в ЕС,

_________________

_________________

58 Регламент (EО) № 2006/2004 на Европейския парламент и на Съвета за сътрудничество между националните органи, отговорни за прилагане на законодателството за защита на потребителите (ОВ L 364, 9.12.2004 г., стр. 1).

58 Регламент (EО) № 2006/2004 на Европейския парламент и на Съвета за сътрудничество между националните органи, отговорни за прилагане на законодателството за защита на потребителите (ОВ L 364, 9.12.2004 г., стр. 1).

Изменение     5

Предложение за регламент

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  Стратегията за цифровия единен пазар, приета от Комисията на 6 май 2015 г., определи като един от приоритетите необходимостта от засилване на доверието на потребителите чрез по-бързо, по-гъвкаво и по-последователно прилагане на разпоредбите за потребителите. В стратегията за единния пазар, приета от Комисията на 28 октомври 2015 г., отново бе изтъкнато, че законодателството на Съюза за защита на потребителите следва да бъде допълнително засилено чрез Регламента за сътрудничество в областта на защитата на потребителите,

(2)  Стратегията за цифровия единен пазар, приета от Комисията на 6 май 2015 г., определи като един от приоритетите необходимостта от засилване на доверието на потребителите чрез по-бързо и по-последователно прилагане на разпоредбите за потребителите. В стратегията за единния пазар, приета от Комисията на 28 октомври 2015 г., отново бе изтъкнато, че законодателството на Съюза за защита на потребителите следва да бъде допълнително засилено чрез Регламента за сътрудничество в областта на защитата на потребителите,

Изменение     6

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  Произтичащото от това неефективно прилагане на законодателството по отношение на трансграничните нарушения, по-специално в цифрова среда, позволява на търговците да заобикалят прилагането на законодателството чрез преместването си в рамките на Съюза, което води до нарушаване на конкуренцията за спазващите законите търговци, които извършват дейност на националния пазар или трансгранични дейности, и по този начин вреди пряко на потребителите и подкопава доверието им в трансграничните сделки и единния пазар. Поради това е необходимо по-високо равнище на хармонизация, с което се налага ефективно и ефикасно сътрудничество в областта на прилагането на законодателството между компетентните публични правоприлагащи органи с цел откриване, разследване и разпореждане на преустановяването на нарушения в рамките на Съюза и широко разпространени нарушения,

(3)  Произтичащото от това неефективно прилагане на законодателството по отношение на трансграничните нарушения, по-специално в цифрова среда, позволява на търговците да заобикалят прилагането на законодателството чрез преместването си в рамките на Съюза, което води до нарушаване на конкуренцията за спазващите законите търговци (онлайн или офлайн) които извършват дейност на националния пазар или трансгранични дейности, и по този начин вреди пряко и значително на единния пазар и потребителите и подкопава доверието им в трансграничните сделки и единния пазар. Поради това е необходимо по-високо равнище на хармонизация, с което се налага ефективно и ефикасно сътрудничество в областта на прилагането на законодателството между компетентните публични правоприлагащи органи с цел откриване, разследване и разпореждане на преустановяването на нарушения в рамките на Съюза и предоставяне на ефикасен и пропорционален отговор на широко разпространени нарушения със съюзно измерение, които вредят значително на потребителите и единния пазар,

Изменение     7

Предложение за регламент

Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5a)  С цел да се гарантира правна сигурност и да се осигури ефикасността на мерките за изпълнение на законодателството при вече преустановени трансгранични нарушения следва да се определи давностен срок. Това включва определянето на ясно определен период, в рамките на който компетентните органи, когато прилагат правилата, уреждащи трансграничните нарушения, следва да могат да налагат санкции, да разпореждат обезщетяване на потребителите или възстановяване на получените в резултат на нарушения облаги,

Изменение     8

Предложение за регламент

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  Компетентните органи следва да разполагат с минимален набор от правомощия за разследване и прилагане на законодателството, за да прилагат ефективно настоящия регламент, да си сътрудничат помежду си и да възпират търговците от извършването на нарушения в рамките на Съюза и широко разпространени нарушения. Тези правомощия следва да бъдат адекватни за справяне с предизвикателствата пред прилагането на законодателството в електронната търговия и цифровата среда, където възможностите за лесно прикриване или промяна на самоличността на търговците пораждат особена загриженост. Тези правомощия следва да гарантират, че доказателствата могат да бъдат валидно обменяни между компетентните органи, за да се постигне ефективно прилагане на законодателството в еднаква степен във всички държави членки,

(6)  Компетентните органи следва да разполагат с минимален набор от правомощия за разследване и прилагане на законодателството, за да прилагат ефективно настоящия регламент, да гарантират ефикасно и законово издържано трансгранично сътрудничество помежду си и да възпират търговците от извършването на нарушения в рамките на Съюза и широко разпространени нарушения. Тези правомощия следва да бъдат балансирани, адекватни и достатъчни за справяне с предизвикателствата пред прилагането на законодателството в електронната търговия и цифровата среда, където възможностите за лесно прикриване или промяна на самоличността на търговците пораждат особена загриженост. Тези правомощия следва да гарантират, че информацията и доказателствата могат да бъдат валидно обменяни между компетентните органи, за да се постигне ефективно прилагане на законодателството в еднаква степен във всички държави членки,

Изменение     9

Предложение за регламент

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  Държавите членки могат да изберат дали компетентните органи да упражняват тези правомощия пряко въз основа на собствената си компетентност или чрез сезиране на компетентните съдилища. Когато държавите членки изберат компетентните органи да упражняват своите правомощия чрез сезиране на компетентните съдилища, те следва да гарантират, че тези правомощия могат да бъдат упражнявани ефективно и своевременно и че разходите за упражняването им са пропорционални и не възпрепятстват прилагането на настоящия регламент,

(7)  Настоящият регламент не засяга свободата на държавите членки да изберат системата за прилагане на законодателството, която считат за подходяща. Държавите членки могат да изберат дали компетентните органи да упражняват тези правомощия пряко въз основа на собствената си компетентност или чрез сезиране на компетентните съдилища. Когато държавите членки изберат компетентните органи да упражняват своите правомощия чрез сезиране на компетентните съдилища, те следва да гарантират, че тези правомощия могат да бъдат упражнявани ефективно и своевременно и че разходите за упражняването им са пропорционални и не възпрепятстват прилагането на настоящия регламент,

Изменение     10

Предложение за регламент

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9)  Компетентните органи следва да бъдат в състояние да започват разследвания по своя собствена инициатива, ако научат за нарушения в рамките на Съюза и широко разпространени нарушения по начин, различен от жалби на потребители. Това е особено необходимо, за да се гарантира ефективно сътрудничество между компетентните органи, когато действат по отношение на широко разпространени нарушения,

(9)  Компетентните органи следва да бъдат в състояние да започват разследвания по своя собствена инициатива, ако научат за нарушения в рамките на Съюза и широко разпространени нарушения по начин, различен от жалби на потребители. Това е особено необходимо, за да се гарантира ефективно сътрудничество между компетентните органи, когато действат по отношение на широко разпространени нарушения, както и за да се окаже подкрепа на националните юрисдикции при изпълнението на Регламент № 44/2001 на Съвета1a,

 

_________________

 

1aРегламент (ЕО) № 44/2001 на Съвета от 22 декември 2000 г. относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела (Регламент Брюксел І) (OВ L 12, 16.1.2001 г., стр. 1).

Изменение     11

Предложение за регламент

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10)  Компетентните органи следва да имат достъп до всички необходими доказателства, данни и информация, за да определят дали е извършено нарушение в рамките на Съюза или широко разпространено нарушение, и по-специално за да установят отговорния за това търговец, независимо от това кой притежава тези доказателства, информация или данни, къде се намират те и в какъв формат. Компетентните органи следва да бъдат в състояние да поискат пряко от трети страни в цифровата верига за създаване на стойност да предоставят всички необходими доказателства, данни и информация,

(10)  Компетентните органи следва да имат достъп до всички необходими доказателства, данни и информация, за да определят дали е извършено нарушение в рамките на Съюза или широко разпространено нарушение, и по-специално за да установят отговорния за това търговец, независимо от това кой притежава тези доказателства, информация или данни, къде се намират те и в какъв формат. Компетентните органи следва да бъдат в състояние да поискат пряко от трети страни в цифровата верига за създаване на стойност, включително такива, които се намират в държави извън ЕС, да предоставят всички необходими доказателства, данни и информация; в цифровата среда особено внимание следва да се обърне на търговци и услуги, причиняващи широко разпространено нарушение на Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета1a, Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, и което би могло да бъде основание за общо действие съгласно член 21,

 

_________________

 

1aДиректива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31).

 

Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 юли 2002 г. относно обработката на лични данни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации (Директива за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации) (ОВ L 201, 31.7.2002 г., стр. 37).

 

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1—88).

Изменение     12

Предложение за регламент

Съображение 10 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(10a)  Компетентните органи следва да могат да извършват необходимите проверки на място, както и да имат правомощието да влизат във всички помещения, парцели или превозни средства, които търговецът използва за цели, свързани с неговата търговска или стопанска дейност, занаят или професия,

Изменение     13

Предложение за регламент

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12)  В цифровата среда по-специално компетентните органи следва да бъдат в състояние да прекратяват бързо и ефективно нарушенията, особено когато търговецът, продаващ стоки или услуги, прикрива своята самоличност или се премества в рамките на Съюза или в трета държава, за да избегне прилагането на законодателството. В случаите, когато съществува риск от сериозни и непоправими вреди за потребителите, компетентните органи следва да бъдат в състояние да приемат временни мерки за предотвратяване на тези вреди или за ограничаването им, включително, когато е необходимо, спирането на уебсайт, домейн или подобна цифрова страница, услуга или акаунт. Освен това компетентните органи следва да имат правомощие да свалят или да изискат от трета страна доставчик на услуги да свали уебсайт, домейн или подобна цифрова страница, услуга или акаунт,

(12)  В цифровата среда по-специално компетентните органи следва да бъдат в състояние да предприемат ефективни и прозрачни мерки, за да прекратяват бързо и ефективно нарушенията, особено когато търговецът, продаващ стоки или услуги, прикрива своята самоличност или се премества в рамките на Съюза или в трета държава, за да избегне прилагането на законодателството. В случаите, когато съществува риск от сериозни и непоправими вреди за потребителите, компетентните органи следва да бъдат в състояние да приемат временни мерки за предотвратяване на тези вреди или за ограничаването им, включително, когато е необходимо, като изискат от доставчиците на хостинг услуги отстраняване на съдържание, спиране на уебсайт, услуга или акаунт, или като изискат от регистри или регистратори на домейни временно спиране на пълно квалифицирано име на домейн за конкретен период от време. Освен това компетентните органи следва да имат правомощие да искат от доставчик на хостинг услуги да премахне съдържание, да закрие уебсайт, услуга или акаунт или част от тях или да искат от регистър или регистратор да заличи напълно определено име на домейн. Мерките за премахване на съдържание обаче могат да бъдат вредни за свободата на словото и информацията, както и неефективни, тъй като в бързо развиващата се цифрова среда съдържанието се появява отново толкова бързо, колкото и се премахва. Поради тази причина мерките, предприети за ограничаване на онлайн разпространение или друга форма на предоставяне на съдържание на обществеността, следва винаги да са в съответствие с Хартата на основните права на Европейския съюз, да са ограничени до това, което е необходимо и пропорционално, и да са изпълнени въз основа на предварително съдебно разрешение,

Изменение     14

Предложение за регламент

Съображение 12 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(12a)  Целта на настоящия регламент е ефективно да се преустановят нарушенията и да се предотврати и компенсира вредата, причинена на потребителите. Затова целта на всички мерки по прилагане на законодателството следва да е справянето с източника на нарушенията, а не с платформата за представяне, и мерките срещу дадено име на домейн следва да се използват само в краен случай, когато премахването на съдържание не е било успешно,

Изменение     15

Предложение за регламент

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15)  Ефективността и ефикасността на механизма за взаимна помощ следва да бъдат подобрени. Изискваната информация следва да бъде предоставяна своевременно и необходимите мерки по прилагане на законодателството следва да бъдат приемани своевременно. По тази причина Комисията следва да определи задължителни срокове за компетентните органи, в рамките на които те да отговарят на исканията за информация и прилагане на законодателството, както и да разясни процедурни и други аспекти на обработването на исканията за информация и прилагане на законодателството посредством мерки за изпълнение,

(15)  Ефективността и ефикасността на механизма за взаимна помощ следва да бъдат подобрени. Изискваната информация следва да бъде предоставяна своевременно в рамките на ясно определен срок и необходимите мерки по прилагане на законодателството следва да бъдат приемани своевременно и прозрачно. По тази причина Комисията следва да определи ясни и задължителни срокове за компетентните органи, в рамките на които те да отговарят на исканията за информация и прилагане на законодателството, както и да разясни процедурни и други аспекти на обработването на исканията за информация и прилагане на законодателството посредством мерки за изпълнение.

Изменение     16

Предложение за регламент

Съображение 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18)  Координираната проверка на уебсайтовете за онлайн електронна търговия (повсеместни проверки) е друга форма на координиране на прилагането на законодателството, доказала се като ефективен инструмент срещу нарушенията, който трябва да бъде запазен и засилен в бъдеще,

(18)  Координираната проверка на уебсайтовете за онлайн електронна търговия (повсеместни проверки) е друга форма на координиране на прилагането на законодателството, доказала се като ефективен инструмент срещу нарушенията, който трябва да бъде запазен и засилен в бъдеще, включително чрез разширяване на приложението му извън онлайн средата,

Изменение     17

Предложение за регламент

Съображение 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19)  Широко разпространените нарушения със съюзно измерение могат да причинят широкомащабни вреди на мнозинство потребители в Съюза. Поради това за тях е необходима специална процедура за координиране на равнището на Съюза, като координатор задължително е Комисията. За да се гарантира, че процедурата започва своевременно, съгласувано и ефективно и че условията се проверяват по еднакъв начин, Комисията следва да бъде натоварена да проверява дали условията за започване на процедурата са изпълнени. Доказателствата и информацията, събрани по време на общото действие, следва да се използват безпроблемно в националните производства, когато е необходимо,

(19)  При широко разпространени нарушения с измерение на Съюза, които могат да причинят вреди на колективните интереси на потребителите в мнозинството от държавите членки, Комисията следва да започне и да управлява процедура за координиране на равнището на Съюза. За да се гарантира съгласуваност на процедурата, Комисията следва да бъде натоварена да проверява дали условията за започване на процедурата са изпълнени. Доказателствата и информацията, събрани по време на координираното действие, следва да се използват безпроблемно в националните производства, когато е необходимо,

Изменение     18

Предложение за регламент

Съображение 20

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(20)  В контекста на широко разпространените нарушения и широко разпространените нарушения със съюзно измерение, следва да се зачитат правата на защита на засегнатите търговци. Това изисква по-специално на търговеца да бъде дадено правото да бъде изслушан и да използва език по негов избор по време на производството,

(20)  В контекста на нарушенията, широко разпространените нарушения и широко разпространените нарушения със съюзно измерение, следва да се зачитат достъпът до правосъдие и правата на защита на засегнатите търговци. Наред с другото, това изисква по-специално на търговеца да бъде дадено правото да бъде изслушан и да използва език по негов избор по време на производството,

Изменение     19

Предложение за регламент

Съображение 22 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(22a)  За да предостави анализ на развитието в областта на прилагането на законодателството за защита на потребителите и да подобри мрежите за сътрудничество, Комисията следва да представя редовни публични доклади, съдържащи статистически данни и обобщения на развитието в областта на прилагането на законодателството за защита на потребителите, събирани в рамките на предвиденото в настоящия регламент сътрудничество,

Изменение     20

Предложение за регламент

Съображение 25

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(25)  Данните, свързани с жалбите на потребителите, могат да помогнат на отговорните за изготвянето на политиката лица на национално равнище и на равнището на Съюза да оценят функционирането на потребителските пазари и да откриват нарушения. С цел улесняване на обмена на тези данни на равнището на Съюза, Комисията прие Препоръка относно използването на хармонизирана методология за класифициране и докладване на жалби и запитвания на потребители59. Тази препоръка следва да бъде изпълнена, за да бъде подкрепено напълно сътрудничеството в областта на прилагането на законодателството и да бъде улеснено откриването на нарушения в рамките на Съюза и широко разпространени нарушения,

(25)  Данните, свързани с жалбите на потребителите, могат да помогнат на отговорните за изготвянето на политиката лица на национално равнище и на равнището на Съюза да оценят функционирането на потребителските пазари и да откриват нарушения или рискове за нарушения. С цел улесняване на обмена на тези данни на равнището на Съюза, Комисията прие Препоръка относно използването на хармонизирана методология за класифициране и докладване на жалби и запитвания на потребители59. Държавите членки следва да изпълнят тази препоръка, за да подкрепят и насърчат напълно трансграничното сътрудничество в областта на прилагането на законодателството и да улеснят откриването на нарушения в рамките на Съюза и широко разпространени нарушения,

_________________

_________________

59 Препоръка на Комисията относно използването на хармонизирана методология за класифициране и докладване на жалби и запитвания на потребители (2010/304/ЕС, ОВ L 136, 2.6.2010 г., стр. 1—31).

59 Препоръка на Комисията относно използването на хармонизирана методология за класифициране и докладване на жалби и запитвания на потребители (2010/304/ЕС, ОВ L 136, 2.6.2010 г., стр. 1—31).

Изменение     21

Предложение за регламент

Съображение 29 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(29a)  Европейската процедура за искове с малък материален интерес следва да бъде популяризирана като алтернатива на процедурите, предвидени от законодателството на държавите членки. Съдебно решение по европейската процедура за искове с малък материален интерес се признава и подлежи на изпълнение във всички други държави членки, без да е необходима декларация за изпълняемост. Тази процедура осигурява евтин и лесен начин за предявяване на трансграничен иск по граждански и търговски дела,

Изменение     22

Предложение за регламент

Съображение 35

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(35)  С настоящия регламент се зачитат основните права и се съблюдават принципите, прогласени по-специално с Хартата на Европейския съюз за основните права67. Съответно настоящият регламент следва да се тълкува и прилага при зачитане на тези права и принципи. Когато упражняват минималните правомощия, предвидени в настоящия регламент, компетентните органи следва да постигнат подходящ баланс между защитените от основни права интереси, като например високо равнище на защита на потребителите, свобода на стопанска инициатива и свобода на информация,

(35)  С настоящия регламент се зачитат основните права и се съблюдават принципите, прогласени по-специално с Хартата на Европейския съюз за основните права67. Съответно настоящият регламент следва да се тълкува и прилага при зачитане на тези права и принципи. Когато упражняват минималните правомощия, предвидени в настоящия регламент, компетентните органи следва да гарантират, че се спазва принципът на пропорционалност, и да постигнат подходящ баланс между защитените от основни права интереси, като например високо равнище на защита на потребителите, свобода на стопанска инициатива, свобода на изразяване и свобода на информация,

_________________

_________________

67 ОВ C 364, 18.12.2000 г., стр. 1.

67 ОВ C 364, 18.12.2000 г., стр. 1.

Изменение     23

Предложение за регламент

Съображение 35 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(35a)  Настоящият регламент следва да бъде тълкуван и прилаган в пълно съответствие с правилата на Съюза в областта на защитата и обработването на лични данни,

Изменение    24

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 8 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

8a.  Настоящият регламент не засяга възможността за предприемане на частни действия за прилагане на законодателството и искове за обезщетение за вреди съгласно националното законодателство.

Изменение     25

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 8 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

8б.  С настоящия регламент се зачитат основните права и се съблюдават принципите, прогласени по-специално с Хартата на Европейския съюз за основните права.

Изменение     26

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – буква и

Текст, предложен от Комисията

Изменение

и)  „вреда на колективните интереси на потребителите“ е действително настъпила или възможна вреда на интересите на определен брой потребители, които са засегнати от нарушения в рамките на Съюза или широко разпространени нарушения; такава вреда се предполага по-специално, когато нарушението може да или е увредило, вреди или е вероятно да увреди значителен брой потребители в подобна ситуация.

и)  „вреда на колективните интереси на потребителите“ е действително настъпила или възможна вреда на интересите на определен разумен брой потребители, които са засегнати от нарушения в рамките на Съюза или широко разпространени нарушения; такава вреда се предполага по-специално, когато нарушението може да или е увредило, вреди или е вероятно да увреди разумен брой потребители в подобна ситуация.

Изменение     27

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Компетентните органи могат да разследват нарушенията, посочени в член 2, и да забраняват на търговци извършването на тези нарушения в бъдещето. Компетентните органи могат да налагат санкции за посочените нарушения в срок от пет години от преустановяването на нарушението.

1.  Компетентните органи могат да разследват нарушенията, посочени в член 2, и да забраняват на търговци извършването на тези нарушения в бъдещето. Компетентните органи могат да използват правомощията, посочени в букви м), н) и о) от член 8, параграф 2, в срок от пет години от преустановяването на нарушението.

Изменение     28

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Давностният срок за налагането на санкции започва да тече от деня на преустановяване на нарушението.

2.  Давностният срок за упражняването на правомощията, посочени в параграф 1, започва да тече от деня на преустановяване на нарушението.

Изменение     29

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Всяко действие, предприето от компетентния орган за целите на производството по разследване и прилагане на законодателството във връзка с нарушението, спира давностния срок за налагането на санкции до приемането на окончателно решение по въпроса. Давностният срок за налагането на санкции се спира за времето, през което има висящо съдебно производство във връзка с решението, заповедта или друго действие на компетентния орган.

3.  Всяко действие, предприето от компетентния орган за целите на производството по разследване и прилагане на законодателството във връзка с нарушението, спира давностния срок за упражняването на правомощията, посочени в параграф 1, до приемането на окончателно решение по въпроса. Давностният срок за упражняването на правомощията, посочени в параграф 1, се спира за времето, през което има висящо съдебно производство във връзка с решението, заповедта или друго действие на компетентния орган.

Изменение     30

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Държавите членки гарантират, че компетентните органи и единните служби за връзка разполагат със съответните средства, необходими за прилагането на настоящия регламент и за ефективното използване на своите правомощия по силата на член 8, включително достатъчно бюджетни и други средства, експертен опит, процедури и други механизми.

5.  Държавите членки гарантират, че компетентните органи и единните служби за връзка разполагат със средствата, които са необходими и достатъчни за прилагането на настоящия регламент и за ефективното използване на своите правомощия по силата на член 8, включително бюджетни и други средства, експертен опит, процедури и други механизми.

Изменение     31

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Всеки компетентен орган разполага с правомощията за разследване и прилагане на законодателството, необходими за прилагането на настоящия регламент, и ги упражнява в съответствие с настоящия регламент и националното право.

1.  Всеки компетентен орган разполага с правомощията за разследване и прилагане на законодателството, както и с ресурсите, които са необходими за прилагането на настоящия регламент, и ги упражнява в съответствие с настоящия регламент и националното право.

Изменение     32

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Всеки компетентен орган разполага с най-малко следните правомощия и ги упражнява съгласно условията, посочени в член 9:

2.  Всеки компетентен орган разполага с най-малко следните правомощия и ги упражнява съгласно условията, посочени в член 9 с цел изпълнение на функциите, възложени му с настоящия регламент:

Изменение     33

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  да изисква от всяко физическо или юридическо лице, включително банки, доставчици на интернет услуги, регистри или регистратори на домейни и доставчици на хостинг услуги, предоставянето на всяка съответна информация, данни или документ във всякаква форма или формат, независимо от средството за съхранение или мястото, на което се съхраняват, за целите, наред с другото, на установяването и проследяването на финансови потоци и потоци от данни или на установяването на самоличността на лицата, участващи във финансови потоци и потоци от данни, на информация за банкови сметки и на собствеността на уебсайтове;

б)  да изисква, в съответствие с правилата на Съюза относно защитата на данните и при пълно зачитане на правото на неприкосновеност на личния живот и защита на данните, заложено в Хартата на основните права на Европейския съюз, от всяко физическо или юридическо лице, включително банки, доставчици на интернет услуги, доставчици на разплащателни услуги, регистри или регистратори на домейни и доставчици на хостинг услуги, предоставянето на всяка съответна информация, данни или документ във всякаква форма или формат, независимо от средството за съхранение или мястото, на което се съхраняват, за целите, наред с друго, на установяването и проследяването на финансови потоци и потоци от данни или на установяването на самоличността на лицата, участващи във финансови потоци и потоци от данни, на информация за банкови сметки и на собствеността на уебсайтове, при условие че въпросната информация, данни или документ има отношение към предмета на разследването;

Изменение     34

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  да изисква от всеки публичен орган, организация или агенция в рамките на държавата членка на компетентния орган да предостави всяка съответна информация, данни или документ във всяка форма или формат, независимо от средството за съхранение или мястото, на което се съхраняват, за целите, наред с другото, на установяването и проследяването на финансови потоци и потоци от данни или на установяването на самоличността на лицата, участващи във финансови потоци или потоци от данни, на информация за банкови сметки и на собствеността на уебсайтове;

в)  да изисква от всеки публичен орган, организация или агенция в рамките на държавата членка на компетентния орган да предостави всяка съответна информация, данни или документ във всяка форма или формат, независимо от средството за съхранение или мястото, на което се съхраняват, за целите на установяването и проследяването на финансови потоци и потоци от данни или на установяването на самоличността на лицата, участващи във финансови потоци или потоци от данни, на информация за банкови сметки и на собствеността на уебсайтове, при условие че въпросната информация, данни или документ се отнася(т) до разследването;

Изменение     35

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 2 – буква ж

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ж)  да приема временни мерки за предотвратяване на риска от сериозни и непоправими вреди за потребителите, по-специално спирането на уебсайт, домейн или подобна цифрова страница, услуга или акаунт;

ж)  да приема временни мерки за предотвратяване на риска от сериозни и непоправими вреди за потребителите, по-специално мерки, които изискват от доставчици на хостинг услуги временно спиране на уебсайт, услуга или акаунт или които изискват от регистри и регистратори на домейни временно спиране на напълно определено име на домейн за конкретен период от време, при условие че всяка мярка, предприета за ограничаване на онлайн разпространение или друга форма на предоставяне на съдържание на обществеността, е в съответствие с Хартата на основните права на Европейския съюз и е ограничена до това, което е необходимо и пропорционално;

Изменение     36

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 2 – буква л

Текст, предложен от Комисията

Изменение

л)  да затвори уебсайт, домейн или подобна цифрова страница, услуга или акаунт или част от тях, включително като изисква от трета страна или от друг публичен орган да приложи тези мерки;

л)  когато липсва ефективна реакция от страна на търговеца в разумен срок на писмено искане на компетентните органи за преустановяване на нарушение, да нареди на доставчик на хостинг услуги да закрие уебсайт, услуга или акаунт или част от тях, или да разпореди на регистър или регистратор на домейни да заличи напълно определено име на домейн и да даде възможност на съответния компетентен орган да го регистрира; да затвори уебсайт, домейн или подобна цифрова страница, услуга или акаунт или част от тях, в случай че всяка предприета мярка за ограничаване на онлайн разпространение или предоставяне на информация на обществеността по друг начин е в съответствие с Хартата на основните права на Европейския съюз, ограничава се до това, което е необходимо и пропорционално и е изпълнена въз основа на предварително съдебно разрешение;

Изменение    37

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Компетентните органи упражняват правомощията, предвидени в член 8, в съответствие с настоящия регламент и националното законодателство:

1.  Компетентните органи упражняват правомощията, предвидени в член 8, в съответствие с настоящия регламент и националното законодателство, както и в съответствие с Хартата на основните права на Европейския съюз:

Изменение     38

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Комисията може да приема актове за изпълнение, в които се определят условията за изпълнението и упражняването на минималните правомощия на компетентните органи, посочени в член 8. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 48, параграф 2.

заличава се

Изменение    39

Предложение за регламент

Член 10 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 10a

 

Защита на личните данни

 

Настоящият регламент се прилага при пълно спазване на разпоредбите относно защитата на личните данни, определени в Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета1a и в Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета.

 

___________________

 

Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31).

 

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).

Изменение     40

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  При поискване от орган заявител, органът, към който е отправено искането, предоставя незабавно всяка съответна информация, която е необходима, за да установи дали е налице нарушение в рамките на Съюза и за да постигне преустановяването на нарушението. Органът, към който е отправено искането, уведомява незабавно Комисията за искането за информация и за своя отговор.

1.  При поискване от орган заявител, органът, към който е отправено искането, предоставя на органа заявител незабавно, но във всеки случай в срок от 14 дни, всяка съответна информация, която е необходима, за да установи дали е налице нарушение в рамките на Съюза и за да постигне преустановяването на нарушението. Органът, към който е отправено искането, уведомява незабавно Комисията за искането за информация и за своя отговор.

Изменение     41

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  При поискване от орган заявител органът, към който е отправено искането, предприема всички мерки по прилагане на законодателството, за да постигне преустановяването или забраната на нарушението в рамките на Съюза, включително налагане на санкции и разпореждане или улесняване на обезщетяването на потребители за вреди, причинени от нарушението.

1.  При поискване от орган заявител органът, към който е отправено искането, своевременно предприема всички мерки по прилагане на законодателството, за да постигне преустановяването или забраната на нарушението в рамките на Съюза, включително налагане на санкции и разпореждане или улесняване на обезщетяването на потребители за вреди, причинени от нарушението.

Изменение     42

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  В исканията за взаимна помощ органът заявител предоставя достатъчно информация, която позволява на органа, към който е отправено искането, да изпълни това искане, включително всяко необходимо доказателство, което може да се набави само на територията на държавата членка на органа заявител.

1.  В исканията за взаимна помощ органът заявител предоставя цялата относима информация, която позволява на органа, към който е отправено искането, да изпълни това искане, включително всяко необходимо доказателство, което може да се набави само на територията на държавата членка на органа заявител.

Изменение     43

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  по негово мнение органът заявител не е предоставил достатъчно информация в съответствие с член 12, параграф 1,

в)  по негово мнение органът заявител не е предоставил цялата относима информация в съответствие с член 12, параграф 1,

Изменение    44

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Когато е целесъобразно и без да се засягат разпоредбите за професионална и търговска тайна, предвидени в член 41, съответните компетентни органи могат да решат да публикуват общата позиция или части от нея на своите уебсайтове и на уебсайта на Комисията и да потърсят становищата на други засегнати страни.

4.  Когато е целесъобразно и без да се засягат разпоредбите за професионална и търговска тайна, предвидени в член 41, съответните компетентни органи могат да решат да публикуват общата позиция или части от нея на своите уебсайтове и на уебсайта на Комисията и да потърсят становищата на други засегнати страни, включително асоциации на потребителите и организации на търговците.

Изменение    45

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Когато търговецът предложи ангажименти, засегнатите компетентни органи могат, ако е целесъобразно, да публикуват предложените ангажименти на своите уебсайтове или, при необходимост, на уебсайта на Комисията, за да потърсят становищата на други засегнати страни и да проверят дали ангажиментите са достатъчни за преустановяване на нарушението и компенсиране на потребителите.

2.  Когато търговецът предложи ангажименти, засегнатите компетентни органи могат, ако е целесъобразно, да публикуват предложените ангажименти на своите уебсайтове или, при необходимост, на уебсайта на Комисията, за да потърсят становищата на други засегнати страни и да проверят дали ангажиментите са достатъчни за преустановяване на нарушението и компенсиране на потребителите. Компетентните органи могат също така да се консултират с асоциации на потребителите и организации на търговците.

Изменение     46

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Засегнатите компетентни органи могат да определят един компетентен орган, който да предприеме мерки по прилагане на законодателството от името на другите компетентни органи, за да постигне преустановяването или забраната на широко разпространеното нарушение, да гарантира обезщетяване на потребителите или да наложи санкции. Когато определят компетентен орган, който да предприеме мерки по прилагане на законодателството, компетентните органи вземат предвид местоположението на засегнатия търговец. Веднага след като компетентният орган бъде определен от другите засегнати компетентни органи да предприеме мерки по прилагане на законодателството, той става компетентен да действа от името на потребителите във всяка засегната държава членка, все едно че те са потребители от неговата собствена държава.

3.  Засегнатите компетентни органи могат да определят един компетентен орган, който да предприеме мерки по прилагане на законодателството от името на другите компетентни органи, за да постигне преустановяването или забраната на широко разпространеното нарушение, да гарантира обезщетяване на потребителите или да наложи санкции. Когато определят компетентен орган, който да предприеме мерки по прилагане на законодателството, компетентните органи вземат предвид местоположението на съответното нарушение. Веднага след като компетентният орган бъде определен от другите засегнати компетентни органи да предприеме мерки по прилагане на законодателството, той става компетентен да действа от името на потребителите във всяка засегната държава членка, все едно че те са потребители от неговата собствена държава.

Изменение    47

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Компетентните органи могат да решат да предприемат мерки по прилагане на законодателството едновременно във всички или в някои държави членки, засегнати от широко разпространеното нарушение. В посочения случай компетентните органи гарантират едновременното започване на тези мерки по прилагане на законодателството във всички засегнати държави членки.

4.  Компетентните органи могат да решат да предприемат подходящи и ефективни мерки по прилагане на законодателството едновременно във всички или в някои държави членки, засегнати от широко разпространеното нарушение. В посочения случай компетентните органи гарантират едновременното започване на тези мерки по прилагане на законодателството във всички засегнати държави членки.

Изменение    48

Предложение за регламент

Член 19 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Приключване на координираните действия

Прекратяване на координираните действия

Изменение    49

Предложение за регламент

Член 19 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 19a

 

Последваща информация

 

Координиращият орган информира незабавно Комисията и компетентните органи на засегнатите държави членки, в случай че нарушението се повтори и трябва да бъдат взети допълнителни мерки. В този случай координиращото действие може да се извърши, без да се започва нова процедура за координирано действие.

Изменение    50

Предложение за регламент

Член 21 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Когато е налице основателно съмнение, че широко разпространено нарушение е увредило, вреди или е вероятно да увреди потребители в поне три четвърти от държавите членки, заедно представляващи най-малко три четвърти от населението на Съюза („широко разпространено нарушение със съюзно измерение“), Комисията започва общо действие. За тази цел Комисията може да поиска необходимата информация или документи от компетентните органи.

1.  Когато е налице основателно съмнение, че широко разпространено нарушение е увредило, вреди или е вероятно да увреди потребители в по-голямата част от държавите членки, заедно представляващи най-малко една трета от населението на Съюза („широко разпространено нарушение със съюзно измерение“), Комисията започва общо действие, за да помогне на компетентните органи на държавите членки и да си сътрудничи с тях с оглед да се защитят интересите на потребителите в Съюза, когато предложеното действие не може да бъде постигнато в достатъчна степен от държавите членки, както и с оглед да гарантира, че законодателството на Съюза за защита на потребителите се прилага правилно в Съюза. За тази цел Комисията може да поиска необходимата информация или документи от компетентните органи.

Изменение     51

Предложение за регламент

Член 21 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Компетентен орган може да откаже да участва в общото действие по една от следните причини:

3.  Компетентен орган може да откаже да участва в общото действие, ако вече е произнесено окончателно съдебно решение или е взето окончателно административно решение по отношение на същото нарушение срещу същия търговец в съответната държава членка. Когато компетентният орган реши да откаже да вземе участие в такова действие, той заявява причините за това решение.

Изменение     52

Предложение за регламент

Член 21 – параграф 3 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  вече е образувано съдебно производство за същото нарушение срещу същия търговец в съответната държава членка;

заличава се

Изменение     53

Предложение за регламент

Член 21 – параграф 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  вече е произнесено окончателно съдебно решение или окончателно административно решение по отношение на същото нарушение срещу същия търговец в съответната държава членка.

заличава се

Изменение    54

Предложение за регламент

Член 21 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  След уведомяване за решението за започване на общото действие съгласно параграф 2, когато компетентен орган реши да не участва в общото действие, той информира незабавно Комисията и другите засегнати компетентни органи за своето решение, посочва причините за него съгласно параграф 3 и предоставя необходимите подкрепящи документи.

4.  След уведомяване за решението за започване на общото действие съгласно параграф 2, когато компетентен орган реши да не участва в общото действие, той информира незабавно Комисията и другите засегнати компетентни органи за своето решение, посочва писмено причините за това решение съгласно параграф 3 и предоставя необходимите подкрепящи документи.

Изменение    55

Предложение за регламент

Член 23 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Когато е целесъобразно и без да се засягат разпоредбите за професионална и търговска тайна, предвидени в член 41, компетентните органи могат да решат да публикуват общата позиция или части от нея на своите уебсайтове и на уебсайта на Комисията или, когато е целесъобразно, да потърсят становищата на други засегнати страни.

3.  Когато е целесъобразно и без да се засягат разпоредбите за професионална и търговска тайна, предвидени в член 41, компетентните органи публикуват общата позиция или части от нея на своите уебсайтове и на уебсайта на Комисията или, когато е целесъобразно, търсят становищата на други засегнати страни, включително асоциации на потребителите и организации на търговците.

Изменение    56

Предложение за регламент

Член 24 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Когато търговецът предложи ангажименти, засегнатите компетентни органи могат, когато е целесъобразно, да публикуват предложените ангажименти на своите уебсайтове или на уебсайта на Комисията, за да потърсят становищата на други засегнати страни и да проверят дали тези ангажименти са достатъчни за преустановяване на нарушението и компенсиране на потребителите.

2.  Когато търговецът предложи ангажименти, засегнатите компетентни органи могат, когато е целесъобразно, да публикуват предложените ангажименти на своите уебсайтове или на уебсайта на Комисията, за да потърсят становищата на други засегнати страни, включително асоциации на потребителите и организации на търговците, и да проверят дали тези ангажименти са достатъчни за преустановяване на нарушението и компенсиране на потребителите.

Изменение     57

Предложение за регламент

Член 25 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Веднага след като от другите засегнати компетентни органи е определен компетентният орган, който да предприеме мерки по прилагане на законодателството, той става компетентен да действа от името на потребителите във всяка държава членка, все едно че те са потребители от неговата собствена държава. Когато определят компетентен орган, който да предприеме мерки по прилагане на законодателството, компетентните органи вземат предвид местоположението на засегнатия търговец.

2.  Веднага след като от другите засегнати компетентни органи е определен компетентният орган, който да предприеме мерки по прилагане на законодателството, той става компетентен да действа от името на потребителите във всяка държава членка, все едно че те са потребители от неговата собствена държава. Когато определят компетентен орган, който да предприеме мерки по прилагане на законодателството, компетентните органи вземат предвид местоположението на съответното нарушение и във всички случаи защитата на интересите на потребителите.

Изменение     58

Предложение за регламент

Член 34 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 34a

 

Други процедури, свързани с механизма за предупреждение

 

1.   Ако лабораторните изпитвания или техническите оценки не потвърдят факторите, задействали предупреждението, компетентните органи или Комисията, по целесъобразност, пристъпват незабавно към предприемане на всички необходими мерки за поправяне на положението и възстановяване на равновесието на вътрешния пазар и/или в пазарния сектор, в който търговецът осъществява дейността си, така че този търговец да бъде защитен и да се избегне увреждане на интересите му.

 

В тази връзка компетентните органи или Комисията, по целесъобразност, информират потребителите възможно най-скоро след установяване на неоснователността на дадено предупреждение.

 

2.   Ако интересите на търговеца са увредени вследствие на предупреждението, компетентните органи или Комисията, по целесъобразност, предприемат действия за обезщетяването му.

 

3.   Мерките, предприети за обезщетяване на търговеца, следва по-специално да имат за цел възстановяване на доверието в него в рамките на пазарния сектор или сектори, в които той осъществява дейността си, и/или на вътрешния пазар, по целесъобразност.

Изменение     59

Предложение за регламент

Член 35 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Определените организации и европейските потребителски центрове участват в механизма за предупреждение, предвиден в член 34. Държавите членки определят организации и асоциации на потребителите, както и други субекти, като например търговски асоциации, със съответен експертен опит и законен интерес от защитата на потребителите, които да участват в механизма за предупреждение. Държавите членки уведомяват незабавно Комисията за тези субекти.

1.  Определените организации и европейските потребителски центрове, на национално равнище и на равнището на Съюза, участват в механизма за предупреждение, предвиден в член 34. Държавите членки определят организации и асоциации на потребителите, както и други субекти, като например търговски асоциации, със съответен експертен опит и законен интерес от защитата на потребителите, които да участват в механизма за предупреждение. Държавите членки уведомяват незабавно Комисията за тези субекти.

Изменение     60

Предложение за регламент

Член 35 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Външните предупреждения се правят само „за сведение“. Компетентните органи не са задължени да откриват процедура или да предприемат други действия в отговор на предупрежденията и информацията, предоставени от тези субекти. Субектите, които правят външни предупреждения, гарантират, че предоставената информация е вярна, актуална и точна, и коригират незабавно публикуваната информация или я премахват, ако е необходимо. За тази цел те имат достъп до предоставената от тях информация при спазване на ограниченията, предвидени в членове 41 и 43.

4.  Външните предупреждения се правят предимно „за сведение“ и от компетентните органи се изисква да проверят дали те се базират на основателно съмнение, както е посочено в член 34, параграф 1. Компетентните органи не са задължени да предприемат мерки по прилагане на законодателството или други действия в отговор на информацията, предоставена от тези субекти. Субектите, които правят външни предупреждения, гарантират, че предоставената информация е вярна, актуална и точна, и коригират незабавно всички грешки в публикуваната информация или премахват тази информация, ако е необходимо. За тази цел те имат достъп до предоставената от тях информация при спазване на ограниченията, предвидени в членове 41 и 43. Също така те биват уведомени за всички последващи действия, предприети от засегнатия компетентен орган във връзка с външните предупреждения, или относно липсата на действия, като във втория случай се посочат причините, поради които не е предприето действие във връзка с предупреждението. Уведомлението от компетентния орган за действията, които са предприети, или за липсата на действия зачита необходимостта от запазване на поверителността на разследването.

Изменение    61

Предложение за регламент

Член 35 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4a.  Когато това е уместно, субектите, посочени в параграфи 1 и 2, се консултират и тяхната позиция се взема под внимание при определянето на приоритетите на действията по прилагане на законодателството.

Изменение     62

Предложение за регламент

Член 35 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Комисията може да приема актове за изпълнение, в които се определят подробностите на определянето и участието на други субекти в механизма за предупреждение. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 48, параграф 2.

5.  Комисията може да приема актове за изпълнение, в които се установяват подробностите на определянето и участието на организации и сдружения на потребители и търговски сдружения в механизма за предупреждение, както и средствата за уведомяване за всички последващи действия, предприети във връзка с външни предупреждения, както и за липсата на действие. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 48, параграф 2.

Изменение    63

Предложение за регламент

Член 41 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Независимо от разпоредбите на параграф 2, компетентните органи могат да използват и разкриват информацията, необходима за:

3.  Независимо от разпоредбите на параграф 2 и при условие, че основните права, като например правото на неприкосновеност на личния живот и на защита на личните данни, както и правото на Съюза в областта на защитата и обработката на лични данни са в пълна степен зачетени, компетентните органи могат да използват и разкриват информацията, необходима за:

Изменение     64

Предложение за регламент

Член 41 – параграф 3 – буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

бa)  съображения от обществен интерес, като обществена безопасност, защита на потребителите, защита на общественото здраве и околната среда.

Изменение    65

Предложение за регламент

Член 42 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Доказателствата, документите, информацията, обясненията и констатациите от разследванията, изготвени от компетентен орган в една държава членка съгласно член 8, могат да се използват за производства, образувани във връзка с прилагането на настоящия регламент от компетентни органи в други държави членки, без допълнителни формални изисквания.

2.  Доказателствата, документите, информацията, обясненията и констатациите от разследванията, изготвени от компетентен орган в една държава членка съгласно член 8, могат да се използват за производства, образувани във връзка с прилагането на настоящия регламент от компетентни органи в други държави членки, при условие че се зачитат в пълна степен основните права на потребителите.

Изменение    66

Предложение за регламент

Член 50 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

До [xx/xx/20xx г. най-късно, не по-късно от седем години от неговото влизане в сила], Комисията представя доклад до Европейския парламент и Съвета относно прилагането на настоящия регламент.

До [xx/xx/20xx г. най-късно, не по-късно от пет години от неговото влизане в сила], Комисията представя доклад до Европейския парламент и Съвета относно прилагането на настоящия регламент.

Изменение     67

Предложение за регламент

Член 50 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

В доклада се съдържа оценка на прилагането на регламента, включително оценка на ефективността на прилагането на законодателството за защита на интересите на потребителите съгласно настоящия регламент, както и преглед, наред с другото, на това как спазването на законодателството за защита на интересите на потребителите, от страна на търговците се е развило на ключови потребителски пазари, засегнати от трансграничната търговия.

В доклада се съдържа оценка на прилагането на регламента, включително оценка на ефективността на прилагането на законодателството за защита на интересите на потребителите съгласно настоящия регламент, както и преглед, наред с другото, на това как спазването на законодателството за защита на интересите на потребителите, от страна на търговците се е развило на ключови потребителски пазари, засегнати от трансграничната търговия. Комисията по-специално извършва оценка на ефективността на следното:

Изменение     68

Предложение за регламент

Член 50 – параграф 2 – буква а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

a)  правомощията, предоставени съгласно член 8;

Изменение     69

Предложение за регламент

Член 50 – параграф 2 – буква б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

б)  прага, определен за широко разпространени нарушения със съюзно измерение;

Изменение     70

Предложение за регламент

Член 50 – параграф 2 – буква в (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

в)  системата за обмен на информация относно нарушения, съобразно предвиденото в член 43.

Изменение     71

Предложение за регламент

Член 50 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Когато е необходимо, този доклад се придружава от законодателни предложения.

Изменение     72

Предложение за регламент

Член 50 – параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Не по-късно от ... [датата на влизането в сила на настоящия регламент] и на всеки две години след това Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад, който съдържа:

 

a)   преглед на информацията и развитието в областта на прилагането на законодателството за защита на потребителите, както и статистически данни, обменени чрез механизма за надзор, установен съгласно член 33, включително публикуваните предупреждения и предприетите последващи действия във връзка с външни предупреждения;

 

б)   преглед на широкоразпространени нарушения и широкоразпространени нарушения с измерение на Съюза, като се уточняват координираните действия, започнати на основание на член 16, мерките по правоприлагане, взети на основание на член 18, общите действия, започнати на основание член 21, и ангажиментите, поети от отговорните за нарушенията търговци, и резултатите от тях, както и мерките по правоприлагане, предприети в съответствие с член 25.

 

Докладът е обществено достъпен и при необходимост включва допълнителни законодателни или незаконодателни предложения с цел адаптиране на съществуващото законодателство спрямо новите развития в технологиите или потенциални бъдещи явления в цифровата среда.

Изменение    73

Предложение за регламент

Член 51 – параграф 1

Регламент (ЕО) № 2006/2004

Приложение – точка 24 а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

24a.  Регламент (ЕО) № 924/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. относно презграничните плащания в рамките на Общността и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2560/2001 (ОВ L 266, 9.10.2009 г., стр. 11).

Изменение    74

Предложение за регламент

Член 51 – параграф 1

Регламент (ЕО) № 2006/2004

Приложение – точка 24 б (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

24б.  Регламент (ЕС) № 260/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2012 г. за определяне на технически и бизнес изисквания за кредитни преводи и директни дебити в евро и за изменение на Регламент (ЕО) № 924/2009 (ОВ L 94, 30.3.2012 г., стр. 22).

Изменение    75

Предложение за регламент

Член 51 – параграф 1

Регламент (ЕО) № 2006/2004

Приложение – точка 24 в (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

24в.  Директива (ЕС) 2015/2366 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. за платежните услуги във вътрешния пазар, за изменение на директиви 2002/65/ЕО, 2009/110/ЕО и 2013/36/ЕС и Регламент (ЕС) № 1093/2010 и за отмяна на Директива 2007/64/ЕО (ОВ L 337, 23.12.2015 г., стр. 35).

Изменение    76

Предложение за регламент

Член 51 – параграф 1

Регламент (ЕО) № 2006/2004

Приложение – точка 24 г (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

24г.  Директива (ЕС) 2016/97 на Европейския парламент и на Съвета от 20 януари 2016 г. относно разпространението на застрахователни продукти (ОВ L 26, 2.2.2016 г., стр. 19).

Изменение     77

Предложение за регламент

Член 51 – параграф 1

Регламент (ЕО) № 2006/2004

Приложение – точка 24 д (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

24д.  Регламент 2017/... на Европейския парламент и на Съвета за осигуряване на трансграничната преносимост на услугите за онлайн съдържание в рамките на вътрешния пазар“

Изменение     78

Предложение за регламент

Член 51 – параграф 1

Регламент (ЕО) № 2006/2004

Приложение – точка 24 е (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

24е.  Регламент 2017/... на Европейския парламент и на Съвета за преодоляване на блокирането на географски принцип и на други форми на дискриминация въз основа на националността, мястото на пребиваване или мястото на установяване на клиентите в рамките на вътрешния пазар и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Сътрудничество между националните органи, отговорни за прилагане на законодателството за защита на потребителите (текст от значение за ЕИП)

Позовавания

COM(2016)0283 – C8-0194/2016 – 2016/0148(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

IMCO

9.6.2016

 

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

JURI

9.6.2016

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Kostas Chrysogonos

11.7.2016

Разглеждане в комисия

31.1.2017

 

 

 

Дата на приемане

28.2.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

21

2

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Laura Ferrara, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Daniel Buda, Evelyne Gebhardt, Virginie Rozière, Tiemo Wölken

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Pál Csáky


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Сътрудничество между националните органи, отговорни за прилагане на законодателството за защита на потребителите

Позовавания

COM(2016)0283 – C8-0194/2016 – 2016/0148(COD)

Дата на представяне на ЕП

25.5.2016

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

IMCO

9.6.2016

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

BUDG

9.6.2016

ITRE

9.6.2016

CULT

9.6.2016

JURI

9.6.2016

Неизказано становище

       Дата на решението

BUDG

15.6.2016

ITRE

14.6.2016

CULT

20.6.2016

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Olga Sehnalová

17.6.2016

 

 

 

Разглеждане в комисия

11.10.2016

9.11.2016

5.12.2016

6.2.2017

 

13.3.2017

 

 

 

Дата на приемане

21.3.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

33

0

3

Дата на внасяне

27.3.2017


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

33

+

ALDE

Dita Charanzová, Morten Løkkegaard, Jasenko Selimovic

ECR

Edward Czesak, Vicky Ford, Ulrike Trebesius, Anneleen Van Bossuyt

EFDD

Marco Zullo

PPE

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Ildikó Gáll-Pelcz, Antonio López-Istúriz White, Jiří Pospíšil, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mihai Ţurcanu, Sabine Verheyen

S&D

Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Arndt Kohn, Marlene Mizzi, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Julia Reda

0

-

 

 

3

0

EFDD

Robert Jarosław Iwaszkiewicz

ENF

Marcus Pretzell, Mylène Troszczynski

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Правна информация - Политика за поверителност