Postup : 2016/0148(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0077/2017

Předložené texty :

A8-0077/2017

Rozpravy :

PV 14/11/2017 - 3
CRE 14/11/2017 - 3

Hlasování :

PV 14/11/2017 - 5.5
CRE 14/11/2017 - 5.5
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0426

ZPRÁVA     ***I
PDF 1324kWORD 194k
28.3.2017
PE 594.014v03-00 A8-0077/2017

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele

(COM(2016)0283 – C8-0194/2016 – 2016/0148(COD))

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

Zpravodajka: Olga Sehnalová

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 PŘÍLOHA: SEZNAM SUBJEKTŮ A OSOB,OD NICHŽ ZPRAVODAJKA OBDRŽELA VSTUPNÍ INFORMACE
 STANOVISKO Výboru pro právní záležitosti
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele

(COM(2016)0283 – C8-0194/2016 – 2016/0148(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2016)0283),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0194/2016),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na odůvodněná stanoviska, která – v rámci protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality – předložil bulharský parlament, česká Poslanecká sněmovna, rakouská Spolková rada a švédský parlament a v nichž se uvádí, že návrh legislativního aktu není v souladu se zásadou subsidiarity,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 19. října 2016(1),

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů a stanovisko Výboru pro právní záležitosti (A8-0077/2017),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, pokud svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo bude mít v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění -1 (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(-1)  Politika Unie v oblasti ochrany spotřebitelů se řídí čl. 4 odst. 2 písm. f), článkem 12, čl. 114 odst. 3 a článkem 169 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) a článkem 38 Listiny základních práv Evropské unie.

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění -1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(-1a)  Článek 169 SFEU uvádí, že cílem Unie v oblasti ochrany spotřebitelů je podpora zájmů spotřebitelů a zajištění vysoké úrovně ochrany spotřebitelů. Unie tak přispívá k ochraně zdraví, bezpečnosti a hospodářských zájmů spotřebitelů, jakož i k podpoře jejich práva na informace, vzdělávání a práva sdružovat se za účelem ochrany svých zájmů.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění -1 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(-1b)  Článek 197 SFEU o správní spolupráci uznává zásadní význam, který má účinné provádění právních předpisů Unie členskými státy pro řádné fungování Unie a vymezuje rámec, v němž mají Unie a členské státy v tomto směru jednat.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/200458 stanovuje harmonizovaná pravidla a postupy pro usnadnění spolupráce mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na přeshraniční ochranu zájmů spotřebitele. Článek 21a stanovuje přezkumy účinnosti a mechanismů fungování daného nařízení a na základě tohoto článku došla Komise k závěru, že nařízení (ES) č. 2006/2004 nedostačuje k účinnému řešení problémů při vymáhání práva na jednotném trhu, zejména pak na jednotném digitálním trhu.

(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/200458 stanovuje harmonizovaná pravidla a postupy pro usnadnění spolupráce mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na přeshraniční ochranu zájmů spotřebitele. Článek 21a nařízení (ES) č. 2006/2004 stanovuje přezkumy účinnosti a mechanismů fungování daného nařízení a na základě tohoto článku došla Komise k závěru, že nařízení (ES) č. 2006/2004 nedostačuje k účinnému řešení problémů při vymáhání práva na jednotném trhu, a to ani na jednotném digitálním trhu.

__________________

__________________

58Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele (Úř. věst. L 364, 9.12.2004, s. 1).

58Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele (Úř. věst. L 364, 9.12.2004, s. 1).

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2)  Strategie jednotného digitálního trhu, kterou přijala Komise dne 6. května 2015, stanovuje jako jednu ze svých priorit potřebu posílit důvěru spotřebitelů prostřednictvím rychlejšího, aktivnějšího a důslednějšího vymáhání spotřebitelských právních předpisů. Strategie jednotného trhu, kterou přijala Komise dne 28. října 2015, zopakovala, že vymáhání unijních právních předpisů na ochranu spotřebitele by mělo být dále posíleno nařízením o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele.

(2)  Strategie jednotného digitálního trhu, kterou přijala Komise dne 6. května 2015, stanovuje jako jednu ze svých priorit potřebu posílit důvěru spotřebitelů prostřednictvím rychlejšího a důslednějšího vymáhání právních předpisů na ochranu spotřebitele. Strategie jednotného trhu, kterou přijala Komise dne 28. října 2015, zopakovala, že vymáhání právních předpisů Unie na ochranu zájmů spotřebitele by mělo být dále posíleno reformou nařízení (ES) č. 2006/2004.

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3)  Výsledné neúčinné vymáhání práva v případě jeho přeshraničního porušování, zejména v digitálním prostředí, umožňuje obchodníkům vyhýbat se vymáhání práva přemisťováním uvnitř Unie, čímž dochází k narušování hospodářské soutěže pro obchodníky, kteří dodržují zákon a kteří obchodují vnitrostátně nebo přeshraničně, což přímo poškozuje spotřebitele a podkopává důvěru spotřebitelů v přeshraniční transakce na jednotném trhu. Zvýšená míra harmonizace, která vytvoří účinnou a účelnou spolupráci při vymáhání práva příslušných orgánů veřejné moci pro vymáhání práva, je tudíž nezbytná k detekci, vyšetřování a nařízení ukončení porušování práva uvnitř Unie a rozsáhlých porušování právních předpisů na ochranu spotřebitele.

(3)  Neúčinné vymáhání právních předpisů k zamezení přeshraničnímu porušování, a to i v digitálním prostředí, umožňuje obchodníkům, aby se přemisťovali uvnitř Unie, čímž dochází k narušování hospodářské soutěže pro obchodníky, kteří dodržují zákon a kteří obchodují (on-line a off-line) vnitrostátně nebo přeshraničně, což přímo a výrazně poškozuje jednotný trh a spotřebitele a podkopává důvěru spotřebitelů v přeshraniční transakce na jednotném trhu. Zvýšená míra harmonizace, která zajistí účinnou a účelnou spolupráci příslušných orgánů veřejné moci pro vymáhání práva, je tudíž nezbytná k detekci, vyšetřování, nařízení a vymáhání ukončení porušování práva.

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 vytvořilo síť příslušných orgánů veřejné moci v celé Unii. Účinná koordinace různých příslušných orgánů zapojených do této sítě, stejně jako ostatních orgánů veřejné moci na úrovni členských států, je proto nezbytná. Koordinační úloha ústředního styčného úřadu by proto měla být svěřena příslušnému orgánu v každém členském státu, který má dostatečné pravomoci a zdroje k výkonu této klíčové úlohy v síti příslušných orgánů.

(4)  Nařízení (ES) č. 2006/2004 vytvořilo síť příslušných orgánů veřejné moci v celé Unii. Účinná koordinace různých příslušných orgánů zapojených do této sítě, stejně jako ostatních orgánů veřejné moci na úrovni členských států, je proto nezbytná. Koordinační úloha ústředního styčného úřadu by proto měla být v každém členském státu svěřena orgánu veřejné moci, který má dostatečné pravomoci a nezbytné zdroje k výkonu této klíčové úlohy.

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5)  Spotřebitelé by též měli být chráněni před krátkodobým porušováním práva uvnitř Unie a rozsáhlým porušováním právních předpisů na ochranu spotřebitele, která trvají pouze krátkou dobu, ale jejichž škodlivé účinky mohou pokračovat i dlouhou dobu po zastavení takového porušování práva. Příslušné orgány by měly mít nezbytné pravomoci k vyšetřování a nařízení ukončení takových porušování práva v budoucnosti.

(5)  Spotřebitelé by též měli být chráněni před případy porušování práva, které trvají pouze krátkou dobu, ale jejichž škodlivé účinky mohou pokračovat i dlouhou dobu po zastavení takového porušování práva. Příslušné orgány by měly mít v zájmu zajištění ochrany spotřebitelů nezbytné pravomoci k vyšetřování a nařízení ukončení takových porušování práva.

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(5a)  Aby byla zajištěna právní jistota a účinnost opatření v oblasti vymáhání práva ve vztahu k ukončeným porušováním právních předpisů v přeshraničním styku a aby se předešlo rozdílnému zacházení se spotřebiteli a obchodníky na jednotném trhu, je nezbytné zavést lhůtu pro uložení sankcí. Znamená to stanovení jednoznačné lhůty, v jejímž rámci mohou příslušné orgány při vymáhání předpisů týkajících se přeshraničního porušování právních předpisů uložit sankce, nařídit odškodnění spotřebitelů nebo nařídit vrácení zisků získaných v důsledku porušování práva.

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6)  Příslušné orgány by měly disponovat minimálním souborem pravomocí pro vyšetřování a vymáhání práva, aby bylo možné toto nařízení používat účinně, vzájemně spolupracovat a odrazovat obchodníky od páchání porušení práva uvnitř Unie a rozsáhlých porušování právních předpisů na ochranu spotřebitele. Tyto pravomoci by měly být adekvátní pro řešení výzev vymáhání práva spojených s elektronickým obchodováním a digitálním prostředím, kde jsou zvláště podstatné možnosti obchodníka snadno skrýt svoji totožnost nebo ji měnit. Tyto pravomoci by měly zajistit možnost právoplatné výměny důkazů mezi příslušnými orgány s cílem dosáhnout účinného vymáhání práva na stejné úrovni ve všech členských státech.

(6)  Příslušné orgány by měly disponovat jednotným souborem pravomocí pro vyšetřování a vymáhání práva, aby bylo možné toto nařízení používat, rychleji a účinněji vzájemně spolupracovat a odrazovat obchodníky od páchání porušení práva. Tyto pravomoci by měly být dostatečně rozsáhlé, aby bylo možné účinně řešit výzvy v oblasti vymáhání práva spojené s elektronickým obchodováním a digitálním prostředím a zabránit obchodníkům, kteří neplní své povinnosti, ve využívání mezer systému vymáhání práva přemisťováním do členských států, jejichž příslušné orgány nemají pravomoci k odstranění nezákonných praktik. Tyto pravomoci by měly zajistit možnost právoplatné výměny informací a důkazů mezi příslušnými orgány s cílem dosáhnout účinného vymáhání práva na stejné úrovni ve všech členských státech.

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7)  Členské státy se mohou rozhodnout, zda mají příslušné orgány vykonávat tyto pravomoci přímo v rámci vlastního oprávnění nebo prostřednictvím podání k příslušným soudům. Pokud se členské státy rozhodnou, že příslušné orgány budou vykonávat své pravomoci prostřednictvím podání k příslušným soudům, členské státy by měly zajistit, že budou tyto pravomoci vykonávány účinně a včasně a že náklady na vykonávání těchto pravomocí budou přiměřené a nebudou bránit použití tohoto nařízení.

(7)  Tímto nařízením by neměla být dotčena možnost členských států zvolit si systém vymáhání práva, který považují za vhodný. Členské státy by měly mít možnost rozhodnout o nejvhodnějším rozdělení pravomocí mezi vnitrostátní příslušné orgány, a to pod podmínkou, že je každou z těchto pravomocí možné účinně využívat k řešení jakéhokoli porušování. Členské státy by měly mít také možnost rozhodnout o tom, zda mají příslušné orgány vykonávat tyto pravomoci přímo v rámci vlastního oprávnění nebo s pomocí jiných veřejných orgánů nebo pod dohledem soudních orgánů nebo prostřednictvím podání k příslušným soudům. Pokud se členské státy rozhodnou, že příslušné orgány budou vykonávat své pravomoci prostřednictvím podání k příslušným soudům, členské státy by měly zajistit, že budou tyto pravomoci vykonávány účinně a včasně a že náklady na vykonávání těchto pravomocí budou přiměřené a nebudou bránit použití tohoto nařízení. Členské státy mohou v souladu s tímto nařízením také rozhodnout, že některé úkoly z něj vyplývající svěří jmenovaným subjektům.

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9)  Příslušné orgány by ze své pozice měly být schopny zahajovat vyšetřování z vlastní iniciativy, pokud se dozví o porušováních práva uvnitř Unie nebo o rozsáhlých porušováních právních předpisů na ochranu spotřebitele jinak než prostřednictvím stížností spotřebitelů. Toto je důležité zejména pro zajištění účinné spolupráce mezi příslušnými orgány při řešení rozsáhlých porušování právních předpisů na ochranu spotřebitele.

(9)  Příslušné orgány by ze své pozice měly být schopny zahajovat vyšetřování z vlastní iniciativy, pokud se dozví o porušováních práva uvnitř Unie nebo o rozsáhlých porušováních právních předpisů na ochranu spotřebitele jinak než prostřednictvím stížností spotřebitelů.

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10)  Příslušné orgány by měly mít přístup ke všem nezbytným důkazům, údajům a informacím, aby mohly určit, zda došlo k porušování práva uvnitř Unie nebo k rozsáhlému porušování právních předpisů na ochranu spotřebitele, zejména pak aby mohly stanovit totožnost odpovědného obchodníka, bez ohledu na to, kdo má důkaz, informace či údaje v držení či kde se nacházejí a v jakém jsou formátu. Příslušné orgány by měly být schopny přímo žádat, aby veškeré nezbytné důkazy, údaje a informace poskytly třetí strany v digitálním hodnotovém řetězci.

(10)  Příslušné orgány by měly mít přístup ke všem nezbytným důkazům, údajům a informacím týkajícím se předmětu vyšetřování, aby mohly určit, zda došlo k porušování práva, zejména pak aby mohly stanovit totožnost odpovědného obchodníka, bez ohledu na to, kdo má příslušný důkaz, informace či údaje v držení, a nehledě na to, kde se nacházejí a v jakém jsou formátu. Příslušné orgány by měly být schopny přímo žádat, aby veškeré nezbytné důkazy, údaje a informace poskytly třetí strany v digitálním hodnotovém řetězci, a to pod podmínkou, že budou důsledně dodržovat zásady ochrany osobních údajů.

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(10a)  Příslušné orgány by měly mít možnost provádět nezbytné kontroly na místě a měly by mít pravomoc vstupovat do objektů, na pozemky nebo do dopravních prostředků, které obchodník využívá k obchodní činnosti, podnikání, řemeslu nebo povolání.

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(10b)  Příslušné orgány by měly mít možnost požádat zástupce nebo pracovníka předmětného obchodníka, aby podal vysvětlení nebo předložil skutečnosti, informace či dokumenty týkající se předmětu kontroly, a zaznamenat odpovědi tohoto zástupce nebo pracovníka.

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11)  Příslušné orgány by měly být schopny ověřit dodržování právních předpisů pro ochranu spotřebitele a získat důkazy o porušováních práva uvnitř Unie a o rozsáhlých porušováních právních předpisů na ochranu spotřebitele, především ta, k nimž dochází během nákupu zboží či služeb nebo po něm. Měly by proto mít pravomoc provádět zkušební nákupy a nakupovat zboží či služby pod krycí totožností.

(11)  Příslušné orgány by měly být schopny ověřit dodržování právních předpisů Unie na ochranu zájmů spotřebitelů a získat důkazy o porušováních práva, k nimž dochází během nákupu zboží či služeb nebo před ním či po něm. Měly by proto mít pravomoc provádět zkušební nákupy, nelze-li důkazy získat jinak, a nakupovat zboží či služby pod krycí totožností.

Pozměňovací návrh    17

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12)  Zejména v digitálním prostředí by měly být příslušné orgány schopny zastavit porušování rychle a účinně, zejména tam, kde obchodník prodávající zboží nebo služby skrývá svoji totožnost nebo se s cílem vyhnout se vymáhání práva přemísťuje v rámci Unie nebo do třetí země. V případech, kdy existuje riziko závažné a nenapravitelné újmy spotřebitelům, měl by být příslušný orgán schopen přijmout prozatímní opatření k zamezení takové újmy či jejímu snížení, včetně, je-li to nutné, pozastavení webové stránky, domény nebo podobné digitální lokality, služby nebo účtu. Dále by příslušné orgány měly mít pravomoc vypnout webové stránky nebo nechat poskytovatele služeb-třetí osobu vypnout webové stránky, doménu nebo podobnou digitální lokalitu, službu nebo účet.

(12)  Zejména v digitálním prostředí by měly být příslušné orgány schopny zastavit porušování rychle a účinně, především tam, kde obchodník prodávající zboží nebo služby skrývá svoji totožnost nebo se s cílem vyhnout se vymáhání práva přemísťuje v rámci Unie nebo do třetí země. V případech, kdy existuje riziko závažné a nenapravitelné újmy spotřebitelům, měl by být příslušný orgán v případě, že nejsou k dispozici jiné možnosti, schopen přijmout prozatímní opatření k zamezení či zmírnění takové újmy, zejména tím, že by poskytovatelům hostingových služeb nařídil, aby obsah odstranili nebo pozastavili webovou stránku, službu nebo účet, nebo uložil registru nebo registrátorovi domény, aby na určitou dobu pozastavil plně kvalifikované doménové jméno. Dále by v případě, že prozatímní opatření nebudou účinná, měly příslušné orgány, jakožto krajní možnost, mít také pravomoc nařídit poskytovateli hostingových služeb odstranit obsah nebo vypnout webovou stránku, službu, účet nebo jejich části nebo nařídit registru nebo registrátorovi, aby vymazal plně kvalifikované doménové jméno a umožnil dotčenému příslušnému orgánu toto jméno zaregistrovat. Tyto pravomoci by s ohledem na případný dopad, který by mohly mít na základní práva, měly být uplatňovány v souladu s Listinou základních práv Evropské unie a na základě soudního povolení.

Pozměňovací návrh    18

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13)  Aby byli obchodníci dostatečně odrazováni od páchání nebo opakování porušování práva a aby z těchto porušování práva neměli zisk, měla by být pravidla o sankcích, která byla přijata členskými státy v souladu s požadavky unijních právních předpisů na ochranu zájmů spotřebitelů, uplatňována na porušování práva uvnitř Unie a na rozsáhlá porušování právních předpisů na ochranu spotřebitele. Ze stejných důvodů by měli mít spotřebitelé nárok na odškodnění za újmu způsobenou takovými porušeními práva.

(13)  Aby byli obchodníci dostatečně odrazováni od páchání nebo opakování porušování práva a aby z takovéhoto porušování práva neměli zisk, měla by být pravidla o sankcích, která byla přijata členskými státy v souladu s požadavky unijních právních předpisů na ochranu zájmů spotřebitelů, dodržována a uplatňována na porušování práva, přičemž se musí rovněž zohlednit celkové škody vzniklé v důsledku daného porušení.

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14)  Pokud jde o odškodňování spotřebitelů, příslušné orgány by měly volit přiměřená, spravedlivá a rozumná opatření, která by bránila riziku opakovaného výskytu nebo opakování porušování práva, případně by takové riziko snižovala, s přihlédnutím zejména k předpokládaným přínosům pro spotřebitele a přiměřených správních nákladech, které budou s prováděním takových opatření pravděpodobně spojeny. Pokud není možné dotčené spotřebitele identifikovat nebo pokud je není možné identifikovat bez vynaložení nepřiměřených nákladů pro odpovědného obchodníka, příslušný orgán může nařídit vrácení zisků získaného porušováním práva do veřejného rozpočtu nebo příjemci jmenovanému příslušným orgánem nebo dle vnitrostátních právních předpisů.

(14)  Pokud jde o odškodňování spotřebitelů, příslušné orgány by měly volit účinná opatření, která zabrání riziku opakovaného výskytu nebo opakování porušování práva, případně takové riziko sníží. Spotřebitelé by měli mít nárok na odškodnění za újmu způsobenou porušeními práva. Pravomoc nařídit odškodnění pro spotřebitele či vrácení zisků má zásadní význam pro odstranění újmy způsobené přeshraničním porušováním a pro znovunastolení rovných podmínek na jednotném trhu, které byly narušeny vytvářením zisků v důsledku porušování.

Pozměňovací návrh    20

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15)  Měla by se zlepšit účinnost a účelnost mechanismu vzájemné pomoci. Dožádané informace by měly být poskytovány včasně a nezbytná opatření pro vymáhání práva by měla být přijímána včasně. Komise by proto měla stanovit závazné lhůty pro příslušné orgány pro odpovědi na žádosti o informace a vymáhání právních předpisů a vyjasnit procedurální a další aspekty nakládání s žádostmi o informace a vymáhání právních předpisů prostřednictvím prováděcích opatření.

(15)  Měla by se zlepšit účinnost a účelnost mechanismu vzájemné pomoci. Dožádané informace by měly být poskytovány ve lhůtách stanovených tímto nařízením a nezbytná opatření pro vymáhání práva by měla být přijímána včasně.

Pozměňovací návrh    21

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16)  Komise musí být lépe schopna koordinovat a monitorovat fungování mechanismu vzájemné pomoci, vydávat pokyny, činit doporučení a vydávat stanoviska členským státům, kde vzniknou problémy. Komise také musí být lépe schopna účinně a rychle pomáhat příslušným orgánům řešit spory ohledně interpretace jejich povinností příslušných orgánů vyplývajících z mechanismu vzájemné pomoci.

(16)  Komise by měla být lépe schopna koordinovat a monitorovat fungování mechanismu vzájemné pomoci, vydávat pokyny, činit doporučení a vydávat stanoviska členským státům, kde vzniknou problémy. Komise by také měla být lépe schopna účinně a rychle pomáhat příslušným orgánům řešit spory ohledně interpretace jejich povinností vyplývajících z mechanismu vzájemné pomoci.

Pozměňovací návrh    22

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(17)  Měla by být poskytnuta harmonizovaná pravidla stanovující postup pro koordinaci dozoru, vyšetřování a vymáhání práva při rozsáhlých porušováních právních předpisů na ochranu spotřebitele. Koordinovaná opatření proti rozsáhlým porušením právních předpisů na ochranu spotřebitele by měla zajišťovat, že si příslušné orgány budou moci vybrat nejvhodnější a účinné nástroje k zastavení rozsáhlých porušení právních předpisů na ochranu spotřebitele a zajistit odškodnění spotřebitele.

(17)  Toto nařízení by mělo stanovit harmonizovaná pravidla stanovující postup pro koordinaci vyšetřování rozsáhlých porušování právních předpisů na ochranu spotřebitele a rozsáhlých porušování právních předpisů na ochranu spotřebitele s unijní dimenzí a vymáhání předpisů upravujících tato porušování. Koordinovaná opatření proti rozsáhlým porušením právních předpisů na ochranu spotřebitele a rozsáhlým porušováním právních předpisů na ochranu spotřebitele s unijní dimenzí by měla zajišťovat, že si příslušné orgány budou moci vybrat nejvhodnější a účinné nástroje k zastavení rozsáhlých porušení právních předpisů na ochranu spotřebitele a rozsáhlých porušováních právních předpisů s unijní dimenzí a zajistit odškodnění spotřebitele.

Pozměňovací návrh    23

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(18)  Koordinované vyšetřování webových stránek elektronických obchodů (sweepy) představuje další formu koordinace při vymáhání práva, která se osvědčila jako účinný nástroj proti porušování práva, který je možné zachovat a posílit pro budoucnost.

(18)  Koordinované vyšetřování webových stránek elektronických obchodů (sweepy) představuje další formu koordinace při vymáhání práva, která se osvědčila jako účinný nástroj proti porušování práva, který je třeba zachovat a posílit pro budoucnost, mimo jiné rozšířením jeho používání na odvětví, kde obchodování probíhá off-line.

Pozměňovací návrh    24

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(19)  Rozsáhlá porušení právních předpisů na ochranu spotřebitele s unijní dimenzí mohou způsobit rozsáhlou újmu většině spotřebitelů v Unii. Vyžadují proto speciální koordinační postup na úrovni Unie, v jehož rámci hraje Komise povinně úlohu koordinátora. Aby se zajistilo, že postup bude zahájen včas, soudržně a účinně a že se podmínky budou ověřovat jednotně, měla by za ověření splnění podmínek pro zahájení postupu odpovídat Komise. Důkazy a informace shromážděné během společného opatření by mělo být možné v případě potřeby hladce používat ve vnitrostátních řízeních.

(19)  V případě rozsáhlých porušení právních předpisů na ochranu spotřebitele s unijní dimenzí, která mohou poškodit kolektivní zájmy spotřebitelů ve většině členských států, by Komise měla zahájit a řídit koordinační postup na úrovni Unie. Aby byla zajištěna jednotnost postupů, měla by za ověření splnění podmínek pro zahájení postupu odpovídat Komise. Důkazy a informace shromážděné během koordinovaného opatření by mělo být možné v případě potřeby používat ve vnitrostátních řízeních.

Pozměňovací návrh    25

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(20)  V souvislosti s rozsáhlým porušováním právních předpisů na ochranu spotřebitele a rozsáhlým porušováním právních předpisů na ochranu spotřebitele s unijní dimenzí by měla být respektována práva dotčených obchodníků na obhajobu. To zejména vyžaduje poskytnout obchodníkům právo na obhajobu a právo zvolit si jazyk, který se bude při řízení používat.

(20)  V souvislosti s rozsáhlým porušováním právních předpisů na ochranu spotřebitele a rozsáhlým porušováním právních předpisů na ochranu spotřebitele s unijní dimenzí by měla být respektována práva dotčených obchodníků na obhajobu. To zejména vyžaduje poskytnout obchodníkům právo na obhajobu a právo zvolit si jazyk členského státu, kde jsou usazení nebo mají bydliště. Zároveň je však třeba zajistit soulad s právními předpisy Unie o ochraně nezveřejněného know-how a obchodních informací.

Pozměňovací návrh    26

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(21)  Pokud obchodník odpovídající za rozsáhlé porušování právních předpisů na ochranu spotřebitele nebo za rozsáhlé porušování právních předpisů na ochranu spotřebitele s unijní dimenzí neukončí takové porušování práva dobrovolně, příslušné orgány dotčených členských států by měly jmenovat jeden příslušný orgán v členském státu, který podnikne opatření pro vymáhání práva přizpůsobené tak, aby zachovalo práva spotřebitelů s bydlištěm v ostatních členských státech dotčených předmětným porušováním práva. Příslušný orgán by měl být jmenován s přihlédnutím k možnostem přijmout účinné opatření proti obchodníkovi, například na základě skutečnosti, že je v daném členském státě obchodník usazen. Jmenovaný příslušný orgán by měl jednat, jako kdyby spotřebitelé z jiných členských států byli jeho vlastní spotřebitelé. Je-li to nezbytné z důvodu zamezení uplatňování právních předpisů mimo příslušné území, mělo by být možné, aby několik členských států nebo všechny členské státy dotčené předmětným porušováním práva přijalo opatření pro vymáhání práva současně s cílem ochránit vlastní spotřebitele nebo spotřebitele s bydlištěm v jiných členských státech. Takový postup může být například potřeba k zastavení porušování práva, která mají podobnou povahu a kterých se dopouští dceřiné společnosti určitého podniku usazeného ve více než jednom členském státě a která mají dopad na spotřebitele pouze předmětných členských států, bez zjevného přeshraničního prvku (paralelní porušování práv).

(21)  Pokud obchodník odpovídající za rozsáhlé porušování právních předpisů na ochranu spotřebitele nebo za rozsáhlé porušování právních předpisů na ochranu spotřebitele s unijní dimenzí neukončí takové porušování práva dobrovolně, příslušné orgány dotčených členských států by měly jmenovat jeden příslušný orgán v členském státu, který podnikne opatření pro vymáhání práva přizpůsobené tak, aby zachovalo práva spotřebitelů s bydlištěm v ostatních členských státech dotčených předmětným porušováním práva. Rozhodnutí týkající se příslušného orgánu, jenž má být jmenován, by mělo zohledňovat veškeré aspekty důležité pro účinné vymáhání práva, např. možnost přijmout účinné opatření proti obchodníkovi. Jmenovaný příslušný orgán by měl jednat, jako kdyby spotřebitelé v jiných členských státech byli jeho vlastní spotřebitelé. Je-li to nezbytné, mělo by několik členských států nebo všechny členské státy dotčené předmětným porušováním práva přijmout souběžně opatření pro vymáhání práva s cílem ochránit vlastní spotřebitele nebo spotřebitele s bydlištěm v jiných členských státech. Takový postup může být například potřeba k zastavení porušování práva, která mají podobnou povahu a kterých se dopouští dceřiné společnosti určitého podniku usazeného ve více než jednom členském státě a která mají dopad na spotřebitele v pouze předmětných členských státech, bez zjevného přeshraničního prvku (paralelní porušování práv).

Pozměňovací návrh    27

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 22 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(22a)  Aby se zvýšila transparentnost sítě spolupráce a informovanost spotřebitelů a široké veřejnosti, měla by Komise Evropskému parlamentu a Radě předkládat každého půl roku zprávy, v nichž poskytne přehled, pokud jde o informace, statistické údaje a vývoj v oblasti vymáhání právních předpisů na ochranu spotřebitele shromážděné v rámci spolupráce stanovené tímto nařízením.

Pozměňovací návrh    28

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(23)  Spotřebitelské organizace hrají zásadní úlohu při informování spotřebitelů o jejich právech a při jejich vzdělávání a ochraně jejich zájmů, včetně urovnávání sporů. Spotřebitelé by měli být vyzýváni ke spolupráci s příslušnými orgány v zájmu posílení použití tohoto nařízení. Spotřebitelské organizace, zejména spotřebitelské organizace, na něž mohou být přeneseny úkoly vymáhání práva v rámci tohoto nařízení, a Evropská spotřebitelská centra, by měla mít možnost upozorňovat příslušné orgány na podezření na protiprávní jednání a sdílet informace potřebné k zachycení, vyšetřování a zastavení porušování práva uvnitř Unie a rozsáhlého porušování právních předpisů na ochranu spotřebitele.

(23)  Spotřebitelské organizace hrají zásadní úlohu při informování spotřebitelů o jejich právech a při jejich vzdělávání a ochraně jejich zájmů, včetně urovnávání sporů. Spotřebitelské organizace a Evropská spotřebitelská centra by měla mít možnost upozorňovat příslušné orgány na podezření na protiprávní jednání a sdílet s nimi informace potřebné k zachycení, vyšetřování a zastavení porušování práva.

Pozměňovací návrh    29

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 23 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(23a)  Subjekty s vhodnými odbornými znalostmi a legitimním zájmem na ochraně spotřebitelů, zejména spotřebitelské organizace, by měly mít možnost zapojit se do výstražného mechanismu stanoveného tímto nařízením. Obchodní sdružení zapojená do výstražného mechanismu by měla mít možnost hlásit příslušným orgánům podezření na protiprávní jednání a sdílet s nimi informace potřebné k odhalení, vyšetření a zastavení porušování práva, vydávat svá stanoviska k vyšetřování nebo porušování práva a upozorňovat příslušné orgány na zneužívání právních předpisů Unie na ochranu zájmů spotřebitelů. Příslušné orgány by neměly mít v reakci na výstrahy a informace poskytnuté těmito subjekty povinnost zahájit řízení ani přijímat jiná opatření, měly by však v zájmu větší transparentnosti subjektu, jenž učinil externí výstrahu, oznámit veškerá následná opatření přijatá dotčeným příslušným orgánem v souvislosti s výstrahami, nebo na žádost uvést, že žádná opatření nebyla přijata.

Pozměňovací návrh    30

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(24)  Porušování právních předpisů na ochranu spotřebitele, která mají v Unii velký rozsah, by se měla řešit účinně a účelně. Za tím účelem je třeba koordinovat určování priorit pro vymáhání práva a plánování na úrovni členských států a sdružovat dostupné zdroje příslušných orgánů. K dosažení tohoto cíle je třeba zavést systém dvouletých průběžných plánů vymáhání práva.

(24)  Porušování právních předpisů na ochranu spotřebitele, která mají v Unii velký rozsah, by se měla řešit účinně a účelně. Za tím účelem je třeba koordinovat určování priorit pro vymáhání práva a plánování na úrovni členských států a sdružovat dostupné zdroje příslušných orgánů. K dosažení tohoto cíle je třeba zavést systém půlročních plánů vymáhání práva.

Pozměňovací návrh    31

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(25)  Údaje související se stížnostmi spotřebitelů mohou pomoci tvůrcům politiky na národní úrovni i na úrovni Unie posoudit fungování spotřebitelských trhů a zjišťovat porušování. S cílem usnadnit výměnu takových údajů na úrovni Unie přijala Komise Doporučení o používání harmonizované metodiky pro klasifikaci a hlášení stížností a dotazů spotřebitelů59. Doporučení by mělo být provedeno, aby plně podpořilo spolupráci při vymáhání práva a usnadnilo odhalování porušování práva uvnitř Unie a rozsáhlé porušování právních předpisů na ochranu spotřebitele.

(25)  Údaje související se stížnostmi spotřebitelů mohou pomoci tvůrcům politiky na národní úrovni i na úrovni Unie posoudit fungování spotřebitelských trhů a zjišťovat porušování. Je třeba podporovat výměnu takových údajů na úrovni Unie a koordinaci mezi členskými státy a Komisí, pokud jde o činnosti přispívající k dozoru a vymáhání práva.

__________________

 

59Doporučení Komise o používání harmonizované metodiky pro klasifikaci a hlášení stížností a dotazů spotřebitelů (2010/304/EU, Úř. věst. L 136, 2.6. 2010, s. 1–31) .

 

Pozměňovací návrh    32

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(26)  Stávající výzvy v oblasti vymáhání práva, které překračují hranice Unie, a zájmy spotřebitelů z Unie je třeba chránit před nepoctivými obchodníky usazenými ve třetích zemích. Proto je třeba se třetími zeměmi vyjednat mezinárodní smlouvy o vzájemné pomoci při vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitelů. Tyto mezinárodní smlouvy by měly zahrnovat předmět stanovený v tomto nařízení a měly by být sjednány na úrovni Unie, aby byla zajištěna optimální ochrana spotřebitelů z Unie a řádná spolupráce se třetími zeměmi.

(26)  Stávající výzvy v oblasti vymáhání práva překračují hranice Unie. Zájmy evropských spotřebitelů je třeba chránit před nepoctivými obchodníky usazenými ve třetích zemích. Je třeba se třetími zeměmi vyjednat mezinárodní smlouvy o vzájemné pomoci při vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitelů. Tyto mezinárodní smlouvy by měly zahrnovat předmět stanovený v tomto nařízení a měly by být sjednány na úrovni Unie, aby byla zajištěna optimální ochrana spotřebitelů z Unie a řádná spolupráce se třetími zeměmi.

Pozměňovací návrh    33

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(27)  Aby bylo možné zajistit jednotné podmínky pro provádění a výkon minimálních pravomocí příslušných orgánů, stanovené lhůty a stanovené další podrobnosti postupů řešení porušování práva uvnitř Unie, rozsáhlých porušování právních předpisů na ochranu spotřebitele a podrobnosti mechanismu dozoru a správní spolupráce mezi příslušnými orgány, je třeba prováděcí pravomoci svěřit Komisi. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/201160.

(27)  Aby bylo možné zajistit jednotné podmínky pro provádění tohoto nařízení, je třeba svěřit Komisi prováděcí pravomoci, stanovit standardní formuláře a určit fáze postupu podle mechanismu vzájemné pomoci, stanovit lhůty a standardní formuláře pro oznamování a jiné výměny informací a žádosti o koordinovaná opatření vymáhání právních předpisů v souvislosti s rozsáhlými porušováními právních předpisů na ochranu spotřebitele a rozsáhlými porušováními právních předpisů na ochranu spotřebitele s unijní dimenzí, stanovit podrobnosti postupů pro sweepy, stanovit standardní formuláře pro podání výstrahy a externí výstrahy prostřednictvím databáze, a stanovit standardní elektronické formuláře a vzory dostupné v databázi pro diskusní fórum. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/201160.

__________________

__________________

60 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13–18) .

60Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2. 2011, s. 13).

Pozměňovací návrh    34

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(28)  Přezkumný postup je třeba využít při přijímání aktů dle článků 10, 11, 12, 13, 15, 20, 27, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 43 a 46 tohoto nařízení, pokud jde o akty s obecnou působností.

(28)  Přezkumný postup je třeba využít při přijímání prováděcích aktů uvedených v článcích 15a, 20, 32, 34, 35 a 43 tohoto nařízení, pokud jde o akty s obecnou působností.

Pozměňovací návrh    35

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(34)  Tímto nařízením nejsou dotčeny sankce stanovené v unijních odvětvových právních předpisech a v unijních spotřebitelských právních předpisech, které se používají v případě vnitrostátních porušování práva. Příslušné orgány by měly, jak je to vhodné, používat ustanovení vnitrostátního práva, kterými jsou tato ustanovení provedena, s ohledem na skutečné měřítko a rozsah porušování práva a na újmu, kterou předmětné porušování práva způsobuje spotřebitelům v jiných členských státech.

(34)  Tímto nařízením nejsou dotčeny sankce stanovené v unijních odvětvových právních předpisech a v unijních spotřebitelských právních předpisech, které se používají v případě vnitrostátních porušování práva. Příslušné orgány by měly, jak je to vhodné, používat ustanovení vnitrostátního práva, kterými jsou tato ustanovení provedena, s ohledem na skutečné měřítko a rozsah předmětného porušování práva a na újmu, kterou předmětné porušování práva způsobuje spotřebitelům v jiných členských státech.

Pozměňovací návrh    36

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 34 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(34a)  Toto nařízení je třeba provést a uplatňovat v plném souladu s pravidly Unie v oblasti ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a veškerými platnými vnitrostátními právními předpisy, které jsou v souladu s právem Unie týkajícím se ochrany údajů.

Pozměňovací návrh    37

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 35

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(35)  Toto nařízení respektuje základní práva a dodržuje zásady uznávané zejména Listinou základních práv Evropské unie67. Proto je třeba toto nařízení vykládat a uplatňovat s ohledem na tato práva a zásady. Při výkonu minimálních pravomocí stanovených v tomto nařízení by měly příslušné orgány hledat optimální rovnováhu mezi zájmy chráněnými základními právy, například vysokou mírou ochrany spotřebitele, svobodou podnikání a svobodou informací.

(35)  Toto nařízení respektuje základní práva a dodržuje zásady uznávané zejména Listinou základních práv Evropské unie. Proto je třeba toto nařízení vykládat a uplatňovat s ohledem na tato práva a zásady. Při výkonu pravomocí stanovených v tomto nařízení by měly příslušné orgány hledat optimální rovnováhu mezi zájmy chráněnými základními právy, například vysokou mírou ochrany spotřebitele, svobodou podnikání, svobodou projevu a svobodou informací.

__________________

 

67Úř. věst. C 364, 18.12.2000, s. 1.

 

Pozměňovací návrh    38

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Toto nařízení stanoví podmínky, za nichž orgány v členských státech určené jako příslušné pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitelů spolupracují navzájem a s Komisí s cílem zajistit dodržování těchto zákonů a řádné fungování vnitřního trhu a s cílem posílit ochranu hospodářských zájmů spotřebitelů.

Toto nařízení stanoví podmínky, za nichž orgány v členských státech určené jako příslušné pro vymáhání dodržování unijních právních předpisů na ochranu zájmů spotřebitelů spolupracují navzájem a s Komisí s cílem zajistit dodržování těchto zákonů a řádné fungování vnitřního trhu a s cílem posílit ochranu hospodářských zájmů spotřebitelů.

Pozměňovací návrh    39

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Toto nařízení se použije při porušení práva uvnitř Unie a při rozsáhlém porušování právních předpisů na ochranu spotřebitele definovaných v bodech b) a c) článku 3.

1.  Toto nařízení se použije při porušení práva uvnitř Unie, rozsáhlém porušování právních předpisů na ochranu spotřebitele a při rozsáhlém porušování právních předpisů na ochranu spotřebitele s unijní dimenzí definovaných v bodech b), resp. c) a ca) článku 3, a to i v případě, že tato porušení byla ukončena před zahájením či dokončením postupu vymáhání práva.

Pozměňovací návrh    40

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Toto nařízení se použije také při krátkodobém porušování práva uvnitř Unie a rozsáhlém porušování právních předpisů na ochranu spotřebitele, a to i v případě, že taková porušení skončila před zahájením vymáhání práva nebo před jeho dokončením.

vypouští se

Pozměňovací návrh   41

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Tímto nařízením není dotčeno uplatňování opatření týkajících se soudní spolupráce v trestních a občanských věcech v členských státech, a zejména fungování Evropské soudní sítě.

4.  Tímto nařízením není dotčeno uplatňování opatření týkajících se soudní spolupráce v trestních a občanských věcech v členských státech, a zejména fungování Evropské soudní sítě, a uplatňování právních nástrojů pro soudní spolupráci v trestních věcech.

Pozměňovací návrh   42

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Tímto nařízením není dotčena úloha a nejsou dotčeny pravomoci příslušných orgánů a Evropského orgánu pro bankovnictví dle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/17/ЕU ze dne 4. února 2014 o smlouvách o spotřebitelském úvěru na nemovitosti určené k bydlení a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/92/EU ze dne 23. července 2014 o porovnatelnosti poplatků souvisejících s platebními účty, změně platebního účtu a přístupu k platebním účtům.

6.  Tímto nařízením není dotčena úloha a nejsou dotčeny pravomoci příslušných orgánů a Evropského orgánu pro bankovnictví dle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/17/ЕU1a a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/92/EU1b. Kapitola III tohoto nařízení se nepoužije na porušování těchto dvou směrnic uvedených v prvním pododstavci uvnitř Unie.

 

__________________

 

1aSměrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/17/EU ze dne 4. února 2014 o smlouvách o spotřebitelském úvěru na nemovitosti určené k bydlení a o změně směrnic 2008/48/ES a 2013/36/EU a nařízení (EU) č. 1093/2010 (Úř. věst. L 60, 28.2.2014, s. 34).

 

1bSměrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/92/EU ze dne 23. července 2014 o porovnatelnosti poplatků souvisejících s platebními účty, změně platebního účtu a přístupu k platebním účtům se základními prvky (Úř. věst. L 257, 28.8.2014, s. 214).

Pozměňovací návrh   43

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7.  Kapitola III tohoto nařízení se nepoužije na porušování práva uvnitř Unie podle následujících právních předpisů:

vypouští se

a)  směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/17/ЕU ze dne 4. února 2014 o smlouvách o spotřebitelském úvěru na nemovitosti určené k bydlení;

 

b)  směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/92/EU ze dne 23. července 2014 o porovnatelnosti poplatků souvisejících s platebními účty, změně platebního účtu a přístupu k platebním účtům se základními prvky.

 

Pozměňovací návrh    44

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 8 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

8a.  Tímto nařízením není dotčena možnost podávat soukromoprávní žaloby a žaloby o náhradu škody podle vnitrostátních právních předpisů.

Pozměňovací návrh    45

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  „zákony na ochranu zájmů spotřebitelů“ směrnice, jak jsou provedeny ve vnitrostátním právu členských států, a nařízení uvedené v příloze;

a)  „unijními právními předpisy na ochranu zájmů spotřebitelů“ směrnice, jak jsou provedeny ve vnitrostátním právu členských států, a nařízení uvedená v příloze tohoto dokumentu;

Pozměňovací návrh    46

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  „porušením práva uvnitř Unie“ každé probíhající nebo ukončené jednání nebo opomenutí, které je v rozporu se zákony na ochranu zájmů spotřebitele a které poškodilo, poškozuje nebo může poškodit kolektivní zájmy spotřebitelů s bydlištěm v členském státě jiném, než je členský stát, v němž má uvedené jednání nebo opomenutí původ nebo v němž k němu došlo; nebo v němž je usazen obchodník odpovědný za předmětné jednání nebo opomenutí; nebo v němž se nacházejí důkazy nebo aktiva týkající se tohoto jednání nebo opomenutí;

b)  „porušením práva uvnitř Unie“ každé jednání nebo opomenutí, které je v rozporu s unijními právními předpisy na ochranu zájmů spotřebitele a které poškodilo, poškozuje nebo může poškodit kolektivní zájmy spotřebitelů s bydlištěm v členském státě jiném, než je členský stát, v němž má uvedené jednání nebo opomenutí původ nebo v němž k němu došlo nebo v němž je usazen obchodník odpovědný za předmětné jednání nebo opomenutí nebo v němž se nacházejí důkazy nebo aktiva týkající se tohoto jednání nebo opomenutí;

Pozměňovací návrh    47

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – písm. c – bod 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1)  každé jednání nebo opomenutí, které je v rozporu se zákony na ochranu zájmů spotřebitele a které poškodilo, poškozuje nebo může poškodit společné zájmy spotřebitelů s bydlištěm v nejméně dvou členských státech jiných, než je členský stát, ve kterém má uvedené jednání nebo opomenutí původ nebo ve kterém k němu došlo; nebo ve kterém je usazen odpovědný obchodník; nebo ve kterém se nacházejí důkazy nebo aktiva týkající se tohoto jednání nebo opomenutí; bez ohledu na to, zda předmětné jednání nebo opomenutí stále probíhá, nebo bylo ukončeno; nebo

1)  každé jednání nebo opomenutí, které je v rozporu s unijními právními předpisy na ochranu zájmů spotřebitele a které poškodilo, poškozuje nebo může poškodit společné zájmy spotřebitelů s bydlištěm v nejméně dvou členských státech jiných, než je členský stát, ve kterém má uvedené jednání nebo opomenutí původ nebo ve kterém k němu došlo; nebo ve kterém je usazen odpovědný obchodník; nebo ve kterém se nacházejí důkazy nebo aktiva týkající se tohoto jednání nebo opomenutí; nebo

Pozměňovací návrh    48

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – písm. c – bod 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2)  každé jednání nebo opomenutí, které je v rozporu se zákony na ochranu zájmů spotřebitele, které má společné rysy, například stejnou protiprávní praktiku, poškození stejného zájmu nebo souběžný výskyt, a to alespoň ve dvou členských státech;

2)  každé jednání nebo opomenutí, které je v rozporu s unijními právními předpisy na ochranu zájmů spotřebitele, které poškodilo, poškozuje nebo pravděpodobně může poškodit společné zájmy spotřebitelů a které má společné rysy, například stejnou protiprávní praktiku nebo poškození stejného zájmu nebo souběžný výskyt, a to alespoň ve dvou členských státech;

Pozměňovací návrh    49

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca)  „rozsáhlým porušováním právních předpisů na ochranu spotřebitele s unijní dimenzí“ rozsáhlé porušování právních předpisů, které poškodilo, poškozuje nebo pravděpodobně může poškodit společné zájmy spotřebitelů ve většině členských států představujících v součtu nejméně většinu celkového počtu obyvatel Unie;

Pozměňovací návrh    50

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – písm. c b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

cb)  „příslušným orgánem“ orgán veřejné moci zřízený na celostátní, regionální nebo místní úrovni zvlášť pověřený vymáhat dodržování unijních právních předpisů na ochranu zájmů spotřebitelů;

Pozměňovací návrh    51

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – písm. c c (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

cc)  „ústředním styčným úřadem“ orgán veřejné moci v každém členském státě, který je určen jako příslušný pro koordinaci uplatňování tohoto nařízení v daném členském státě;

Pozměňovací návrh   52

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – písm. c d (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

cd)  „jmenovaným subjektem“ subjekt, který může být jmenován členským státem a který má legitimní zájem na ukončení nebo zákazu porušování právních předpisů Unie na ochranu spotřebitele;

Pozměňovací návrh    53

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

fa)  „spotřebitelem“ jakákoli fyzická osoba, jež jedná za účelem, který nelze považovat za provozování jejího obchodu, živnosti nebo řemesla anebo výkon jejího povolání;

Pozměňovací návrh    54

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – písm. i

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

i)  „újmou kolektivním zájmům spotřebitelů“ skutečná nebo potenciální újma zájmům celé řady spotřebitelů, kteří jsou dotčeni porušováními práva uvnitř Unie nebo rozsáhlými porušováními právních předpisů na ochranu spotřebitele, a zejména pak v případech, kdy předmětná porušování práva potenciálně nebo skutečně způsobila, způsobují nebo pravděpodobně způsobí újmu podstatnému počtu spotřebitelů v podobné situaci.

i)  „újmou kolektivním zájmům spotřebitelů“ skutečná nebo potenciální újma zájmům celé řady spotřebitelů, kteří jsou dotčeni porušováními práva uvnitř Unie, rozsáhlými porušováními právních předpisů na ochranu spotřebitele nebo rozsáhlými porušováními právních předpisů na ochranu spotřebitele s unijní dimenzí.

Pozměňovací návrh    55

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – písm. i a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ia)  „rizikem závažné a nenapravitelné újmy spotřebitelům“ riziko situace, jež pravděpodobně povede ke vzniku závažné škody, kterou již nelze vynahradit;

Pozměňovací návrh   56

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – písm. i b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ib)  „sweepy“ koordinovaná vyšetřování spotřebitelských trhů prostřednictvím souběžně koordinovaných kontrolních činností, jejichž cílem je zjistit porušování unijních právních předpisů na ochranu zájmů spotřebitele.

Pozměňovací návrh    57

Návrh nařízení

Článek 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 4

Článek 4

Lhůty týkající se porušování práv

Lhůty pro uložení sankcí, nařízení odškodnění spotřebitelů a nařízení vrácení zisků získaných v důsledku porušování práva

1.  Příslušné orgány mohou vyšetřovat porušování zmiňovaná v článku 2 a zakazovat obchodníkům zapojovat se do takových porušení v budoucnosti. Příslušné orgány mohou uvalovat sankce za taková porušování ve lhůtě pěti let od ukončení předmětného porušování.

1.  Příslušné orgány mohou vyšetřovat porušování zmiňovaná v čl. 2 odst. 1 a zabránit obchodníkům zapojovat se do takových porušení v budoucnosti. Příslušné orgány mohou vykonávat níže uvedené pravomoci ve lhůtě pěti let od ukončení předmětného porušování:

 

a)  pravomoc ukládat sankce, jak je stanoveno v čl. 8 odst. 2 písm. m);

 

b)  pravomoc nařídit obchodníkovi odpovědnému za porušení odškodnit spotřebitele, kteří utrpěli újmu v důsledku porušení práva, jak je uvedeno v čl. 8 odst. 2 písm. n) a

 

c)  pravomoc nařídit vrácení zisků získaných v důsledku porušení práva, jak je uvedeno v čl. 8 odst. 2 písm. o).

 

Příslušné orgány mohou případně tyto pravomoci vykonávat na základě důkazů získaných po uplynutí lhůty uvedené v druhém pododstavci.

2.  Lhůta pro uvalení sankcí začíná běžet v den, kdy bylo předmětné porušování práva ukončeno.

2.  Lhůta pro výkon pravomocí uvedených v odstavci 1 začíná běžet v den, kdy bylo předmětné porušování práva ukončeno.

3.  Jakékoli opatření přijaté příslušným orgánem pro účely vyšetřovacího řízení nebo řízení pro vymáhání práva ve vztahu k předmětnému porušování pozastavuje lhůtu pro uvalení sankcí až do přijetí pravomocného rozhodnutí v dané věci. Lhůta pro uvalení sankcí bude pozastavena na tak dlouhou dobu, dokud bude rozhodnutí, nařízení nebo jiné opatření příslušného orgánu předmětem jednání před soudem.

3.  Jakékoli opatření přijaté příslušným orgánem pro účely vyšetřovacího řízení nebo řízení pro vymáhání práva ve vztahu k předmětnému porušování pozastavuje lhůtu pro výkon pravomocí uvedených v odstavci 1 až do přijetí pravomocného rozhodnutí v dané věci. Tato lhůta bude pozastavena na tak dlouhou dobu, dokud bude rozhodnutí, nařízení nebo jiné opatření příslušného orgánu předmětem jednání před soudem.

Pozměňovací návrh  58

Návrh nařízení

Článek 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 5

Článek 5

Příslušné orgány a ústřední styčné úřady

Příslušné orgány a ústřední styčné úřady

1.  Každý členský stát jako příslušné orgány jmenuje orgány veřejné moci ustanovené na národní, regionální nebo místní úrovni s konkrétními odpovědnostmi za vymáhání právních předpisů chránících zájmy spotřebitelů.

1.  Každý členský stát určí příslušné orgány a ústřední styčný úřad odpovědné za uplatňování tohoto nařízení.

2.  Příslušné orgány budou plnit své povinnosti dle tohoto nařízení, jako kdyby jednaly jménem spotřebitelů vlastního členského státu a svým jménem.

2.  Příslušné orgány budou plnit své povinnosti dle tohoto nařízení, jako kdyby jednaly jménem spotřebitelů vlastního členského státu a svým jménem.

3.  Každý členský stát jmenuje jeden příslušný orgán ústředním styčným úřadem.

 

4.  Ústřední styčný úřad odpovídá za koordinaci činností vyšetřování a vymáhání práva týkajících se porušování práva uvnitř Unie a rozsáhlých porušování právních předpisů na ochranu spotřebitele příslušnými orgány, ostatními orgány veřejné moci stanovenými v článku 6, jmenovanými subjekty, jak je stanoveno v článku 13, a subjekty zapojenými do výstražného mechanismu, jak je stanoveno v článku 34.

4.  Ústřední styčný úřad odpovídá za koordinaci činností, které provádějí příslušné orgány či jiné orgány veřejné moci podle článku 6, jmenované subjekty a subjekty zapojené do výstražného mechanismu podle článku 35 a které se týkají vyšetřování a vymáhání práva souvisejících s porušováním práva uvnitř Unie, rozsáhlým porušováním právních předpisů na ochranu spotřebitele a rozsáhlým porušováním právních předpisů na ochranu spotřebitele s unijní dimenzí.

5.  Členské státy zajistí, aby měly příslušné orgány a ústřední styčné úřady k dispozici dostatečné prostředky k uplatňování tohoto nařízení a k účinnému využívání svých pravomocí dle článku 8, včetně dostatečných rozpočtových a dalších zdrojů, odborných dovedností, postupů a dalších ujednání.

5.  Členské státy zajistí, aby měly příslušné orgány a ústřední styčné úřady k dispozici nezbytné prostředky k uplatňování tohoto nařízení, včetně rozpočtových a dalších zdrojů, odborných dovedností, postupů a dalších ujednání.

6.  Existuje-li na jejich území více než jeden příslušný orgán, zajistí členské státy jasné vymezení povinností těchto orgánů a úzkou spolupráci mezi nimi, aby tyto orgány mohly své příslušné povinnosti efektivně vykonávat.

6.  Existuje-li na jejich území více než jeden příslušný orgán, zajistí členské státy jasné vymezení povinností těchto orgánů a úzkou spolupráci mezi nimi, aby tyto orgány mohly své příslušné povinnosti efektivně vykonávat.

Pozměňovací návrh   59

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Každý členský stát může jmenovat subjekty s legitimním zájmem na ukončení nebo zákazu porušování práva („jmenované subjekty“), které budou jménem dožadujícího příslušného orgánu shromažďovat nezbytné informace a přijímat nezbytná opatření pro vymáhání práva, která mají k dispozici na základě vnitrostátního práva.

4.  Každý členský může jmenovaným subjektům uložit povinnost shromažďovat jménem dožadujícího příslušného orgánu nezbytné informace a přijímat nezbytná opatření pro vymáhání práva, která mají k dispozici na základě vnitrostátního práva.

Pozměňovací návrh   60

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Členské státy zajistí spolupráci mezi příslušnými orgány a jmenovanými subjekty, zejména s cílem zajistit, aby byly příslušné orgány neprodleně upozorněny na porušování práva zmiňovaná v článku 2.

5.  Členské státy zajistí spolupráci mezi příslušnými orgány a jmenovanými subjekty, zejména s cílem zajistit, aby byly příslušné orgány neprodleně upozorněny na porušování práva zmiňovaná v čl. 2 odst. 1.

Pozměňovací návrh    61

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Každý členský stát sdělí Komisi a ostatním členským státům údaje o příslušných orgánech, ústředním styčném úřadu, jmenovaných subjektech, jak se uvádí v článku 13, a subjektech zapojených do výstražného mechanismu, jak se uvádí v článku 34, stejně jako o jakýchkoli jejich změnách.

1.  Každý členský stát neprodleně sdělí Komisi:

Pozměňovací návrh    62

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 – písm. a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

a)  údaje o příslušných orgánech, ústředním styčném úřadu, jmenovaných subjektech a subjektech zapojených do výstražného mechanismu podle článku 35 a jejich kontaktní údaje;

Pozměňovací návrh    63

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 – písm. b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

b)  informace o organizaci, pravomocích a povinnostech příslušných orgánů a

Pozměňovací návrh    64

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 – písm. c (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

c)  jakékoli změny údajů uvedených v písmenech a) a b).

Pozměňovací návrh    65

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Komise na svých webových stránkách povede a bude aktualizovat veřejně dostupný seznam ústředních styčných úřadů, příslušných orgánů, jmenovaných subjektů a dalších subjektů.

2.  Komise na svých webových stránkách povede a bude aktualizovat údaje uvedené v odstavci 1 a zpřístupní je veřejnosti.

Pozměňovací návrh    66

Návrh nařízení

Článek 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 8

Článek 8

Minimální pravomoci příslušných orgánů

Pravomoci příslušných orgánů

1.  Každý příslušný orgán má vyšetřovací a donucovací pravomoci nezbytné k uplatňování tohoto nařízení a využívá je v souladu s tímto nařízením a vnitrostátním právem.

1.  Každý členský stát svěří svým příslušným orgánům vyšetřovací a donucovací pravomoci a poskytne jim zdroje potřebné k uplatňování tohoto nařízení.

 

1a.  Aniž je dotčen odstavec 1, může členský stát rozhodnout, že nesvěří veškeré pravomoci příslušnému orgánu, a to pod podmínkou, že každou z těchto pravomocí lze účinně vykonávat.

2.  Každý příslušný orgán má přinejmenším následující pravomoci a za podmínek stanovených v článku 9 je využívá k:

2.  Za účelem plnění povinností stanovených tímto nařízením mají příslušné orgány v každém členském státě přinejmenším následující pravomoci, které uplatňují za podmínek stanovených v článku 9:

a)  získání přístupu k jakýmkoli příslušným dokumentům, údajům nebo informacím týkajícím se porušování práva dle tohoto nařízení, v jakékoli formě či formátu, bez ohledu na médium, na kterém jsou uloženy, a na místě, kde jsou uloženy;

a)  pravomoc získat přístup k jakýmkoli příslušným dokumentům, údajům nebo informacím týkajícím se porušování práva dle tohoto nařízení, v jakékoli formě či formátu, bez ohledu na médium, na kterém jsou uloženy, a na místě, kde jsou uloženy;

b)  vyžádání poskytnutí jakýchkoli relevantních informací, údajů nebo dokumentu v jakémkoli formátu či podobě bez ohledu na médium, na kterém jsou uloženy, či místě, kde jsou uloženy, od jakékoli fyzické či právnické osoby, včetně bank, poskytovatelů internetových služeb, registrů a registrátorů domén a poskytovatelů hostingových služeb, mj. pro účely určení a sledování finančních a datových toků či určení totožnosti osob zapojených do finančních a datových toků, informací o bankovních účtech a vlastnictví webových stránek;

b)  pravomoc vyžádat si poskytnutí jakýchkoli relevantních informací, údajů nebo dokumentu v jakémkoli formátu či podobě, v které jsou uloženy, bez ohledu na médium, na kterém jsou uloženy, či místě, kde jsou uloženy, od jakékoli fyzické či právnické osoby, včetně bank, poskytovatelů platebních služeb, poskytovatelů internetových služeb, registrů a registrátorů domén a poskytovatelů hostingových služeb, pro účely určení a sledování finančních a datových toků či určení totožnosti osob zapojených do finančních a datových toků, informací o bankovních účtech a vlastnictví webových stránek, pokud se příslušné informace, údaje či dokumenty týkají předmětu vyšetřování;

c)  vyžádání poskytnutí jakýchkoli relevantních informací, údajů nebo dokumentu v jakémkoli formátu či podobě bez ohledu na médium, na kterém jsou uloženy, či místě, kde jsou uloženy, od jakéhokoli orgánu veřejné moci, subjektu nebo agentury v rámci členského státu příslušného orgánu, mj. pro účely určení a sledování finančních a datových toků či určení totožnosti osob zapojených do finančních a datových toků, informací o bankovních účtech a vlastnictví webových stránek;

c)  pravomoc vyžádat si poskytnutí jakýchkoli relevantních informací, údajů nebo dokumentu v jakémkoli formátu či podobě bez ohledu na médium, na kterém jsou uloženy, či místě, kde jsou uloženy, od jakéhokoli orgánu veřejné moci, subjektu nebo agentury v rámci členského státu příslušného orgánu, pro účely určení a sledování finančních a datových toků či určení totožnosti osob zapojených do finančních a datových toků, informací o bankovních účtech a vlastnictví webových stránek, pokud se příslušné informace, údaje či dokumenty týkají předmětu vyšetřování;

d)  provádění nezbytných kontrol na místě, včetně zejména pravomoci vstupovat do objektů, na pozemky nebo do dopravních prostředků nebo žádat jiné orgány, aby tak učinily za účelem přezkoumání, zabavení, převzetí nebo získání kopií informací, údajů či dokumentů, bez ohledu na médium, na kterém jsou uloženy; zapečetění objektů nebo informací, údajů nebo dokumentů na nezbytnou dobu a v míře nezbytné pro účely kontroly; dožádání zástupce nebo pracovníka předmětného obchodníka, aby podal vysvětlení ohledně skutečností, informací či dokumentů týkajících se předmětu kontroly a zaznamenání odpovědi;

d)  pravomoc provádět nezbytné kontroly na místě, včetně pravomoci vstupovat do objektů, na pozemky nebo do dopravních prostředků, které obchodník využívá k obchodní činnosti, podnikání, řemeslu nebo povolání, nebo požádat jiné orgány, aby tak učinily za účelem přezkoumání, zabavení, převzetí nebo získání kopií informací, údajů či dokumentů, bez ohledu na médium, na kterém jsou uloženy; zapečetit objekty nebo informace, údaje nebo dokumenty na nezbytnou dobu a v míře nezbytné pro účely kontroly;

 

da)  pravomoc dožádat zástupce nebo pracovníka předmětného obchodníka, aby podal vysvětlení nebo předložil fakta, informace či dokumenty týkající se předmětu kontroly, a zaznamenat odpovědi;

e)  nákupu zboží či služby jako zkušebního nákupu za účelem detekce porušování práva dle tohoto nařízení a získávání důkazů;

e)  pravomoc nakupovat zboží či služby jako zkušební nákup, a to i pod krycí totožností, s cílem toto zboží kontrolovat a zpětně analyzovat za účelem detekce porušování práva dle tohoto nařízení a získávání důkazů; v závislosti na účelu zamýšleného použití se vzorky, které nelze vrátit obchodníkovi v jejich původním stavu, nakupují;

f)  nákupu zboží či služby v utajení krycí totožností za účelem detekce porušování práva a získávání důkazů;

 

g)  přijetí prozatímního opatření s cílem zabránit riziku závažné a nenapravitelné újmy spotřebitelům, zejména pozastavení webové stránky, domény nebo podobné digitální lokality, služby nebo účtu;

g)  pravomoc přijímat prozatímní opatření, v případě, že nejsou k dispozici jiné možnosti, s cílem zabránit riziku závažné a nenapravitelné újmy kolektivním zájmům spotřebitelům, zejména poskytovatelům hostingových služeb nařídit, aby obsah odstranili nebo pozastavili webovou stránku, službu nebo účet, nebo uložit registru nebo registrátorovi domény, aby na určitou dobu pozastavil plně kvalifikované doménové jméno;

h)  zahájení z vlastní iniciativy vyšetřování nebo postupy s cílem ukončit nebo zakázat porušování práva uvnitř Unie nebo rozsáhlá porušování právních předpisů na ochranu spotřebitele a zveřejnit o tom informace, je-li to vhodné;

h)  pravomoc zahájit z vlastní iniciativy vyšetřování nebo postupy s cílem ukončit porušování práva uvnitř Unie, rozsáhlá porušování právních předpisů na ochranu spotřebitele nebo rozsáhlá porušování právních předpisů na ochranu spotřebitele s unijní dimenzí a zveřejnit o tom informace;

i)  vyžádání si závazku obchodníka odpovědného za porušování práva uvnitř Unie nebo za rozsáhlé porušování právních předpisů na ochranu spotřebitele, aby předpisy přestal porušovat a spotřebitele případně odškodnil za způsobenou újmu;

i)  pravomoc vyžádat si nebo akceptovat závazek obchodníka odpovědného za porušování práva uvnitř Unie, za rozsáhlé porušování právních předpisů na ochranu spotřebitele nebo rozsáhlé porušování právních předpisů na ochranu spotřebitele s unijní dimenzí, že předpisy přestane porušovat a spotřebitele případně odškodní za způsobenou újmu;

j)  písemnému požádání, aby obchodník přestal předpisy porušovat;

 

k)  ukončení nebo zákazu porušování práva;

k)  pravomoc ukončit nebo zakázat porušování práva;

l)  vypnutí webové stránky, domény nebo podobné digitální lokality, služby nebo účtu, případně jejich části, včetně možnosti žádat o provedení takových opatření třetí stranu nebo jiný orgán veřejné moci;

l)  pravomoc v případě, že obchodník na písemnou žádost příslušného orgánu o ukončení nebo zákazu porušování předpisů na ochranu spotřebitele v přiměřené době účinným způsobem nezareaguje, nařídit poskytovateli hostingových služeb, aby odstranil obsah nebo uzavřel webovou stránku, službu, účet, případně jejich část, nebo nařídit registru nebo registrátorovi domény, aby vymazal plně kvalifikované doménové jméno a umožnil dotčenému příslušnému orgánu toto jméno zaregistrovat, včetně možnosti žádat o provedení takových opatření třetí stranu nebo jiný orgán veřejné moci, aby se zamezilo riziku závažné a nenapravitelné újmy poškozující kolektivní zájmy spotřebitelů;

m)  uložení sankcí, včetně pokut a sankčních plateb, za porušování práva uvnitř Unie a za rozsáhlá porušování právních předpisů na ochranu spotřebitele a za nedodržení jakéhokoli rozhodnutí, nařízení, prozatímního opatření, závazku nebo jiného opatření přijatého dle tohoto nařízení;

m)  pravomoc uložit sankce, včetně pokut a sankčních plateb, za porušování práva uvnitř Unie, za rozsáhlá porušování právních předpisů na ochranu spotřebitele a za rozsáhlá porušování právních předpisů na ochranu spotřebitele s unijní dimenzí a za nedodržení jakéhokoli rozhodnutí, nařízení, prozatímního opatření, závazku nebo jiného opatření přijatého dle tohoto nařízení;

n)   nařízení obchodníkovi odpovědnému za porušování práva uvnitř Unie nebo za rozsáhlé porušování právních předpisů na ochranu spotřebitele, aby odškodnil spotřebitele, kteří utrpěli újmu v důsledku předmětného porušování práva, včetně mj. peněžního odškodnění, nabídky na možnost ukončení smlouvy ze strany spotřebitele nebo jiných opatření zajišťujících odškodnění spotřebitelů, kteří v důsledku předmětného porušování práva utrpěli újmu;

n)   pravomoc nařídit obchodníkovi odpovědnému za porušování práva uvnitř Unie, za rozsáhlé porušování právních předpisů nebo za rozsáhlé porušování právních předpisů s unijní dimenzí, aby odškodnil spotřebitele, kteří utrpěli újmu v důsledku předmětného porušování práva, včetně mj. peněžního odškodnění, nabídky na možnost ukončení smlouvy ze strany spotřebitele nebo jiných opatření zajišťujících odškodnění spotřebitelů, kteří v důsledku předmětného porušování práva utrpěli újmu;

o)  nařízení vrácení zisků získaných v důsledku porušování práva, včetně nařízení, aby byly předmětné zisky zaplaceny do veřejného rozpočtu nebo příjemci jmenovanému příslušným orgánem nebo dle vnitrostátních právních předpisů;

o)  pravomoc nařídit vrácení zisků získaných v důsledku porušování práva;

p)  zveřejnění pravomocného rozhodnutí, prozatímního opatření či nařízení, včetně zveřejnění totožnosti obchodníka odpovědného za porušování práva uvnitř Unie nebo za rozsáhlé porušování právních předpisů na ochranu spotřebitele;

p)  pravomoc zveřejnit pravomocné rozhodnutí, konečná opatření, závazky obchodníka či nařízení přijatá podle tohoto nařízení, včetně zveřejnění totožnosti obchodníka odpovědného za porušování práva uvnitř Unie, za rozsáhlé porušování právních předpisů nebo za rozsáhlé porušování právních předpisů na ochranu spotřebitele s unijní dimenzí;

q)  konzultacím se spotřebiteli, spotřebitelskými organizacemi, jmenovanými subjekty a dalšími dotčenými osobami ohledně účinnosti navrhovaných závazků při ukončování porušování práva a odstraňování újmy jím způsobené.

q)  pravomoc konzultovat se spotřebiteli, spotřebitelskými organizacemi, obchodními organizacemi, jmenovanými subjekty a případně dalšími dotčenými osobami ohledně účinnosti navrhovaných závazků při ukončování porušování práva a odstraňování újmy jím způsobené.

Pozměňovací návrh    67

Návrh nařízení

Článek 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 9

Článek 9

Uplatňování minimálních pravomocí

Uplatňování pravomocí příslušnými orgány

1.  Příslušné orgány mohou uplatňovat pravomoci stanovené v článku 8 v souladu s tímto nařízením a vnitrostátními právními předpisy buď:

1.  Příslušné orgány uplatňují pravomoci stanovené v článku 8:

a)  přímo na základě vlastního oprávnění; nebo

a)  přímo na základě vlastního oprávnění;

 

aa)  s pomocí jiných veřejných orgánů nebo případně pod dohledem soudních orgánů;

 

ab)  pověřením jmenovaných subjektů v relevantních případech; nebo

b)   prostřednictvím podání k soudům příslušným k přijetí nezbytného rozhodnutí, včetně případného odvolání, není-li žádosti o přijetí nezbytného rozhodnutí vyhověno.

b)   prostřednictvím podání k soudům příslušným k přijetí nezbytného rozhodnutí, včetně případného odvolání, není-li žádosti o přijetí nezbytného rozhodnutí vyhověno.

 

1a.   Příslušné orgány za všech okolností uplatňují pravomoci stanovené v čl. 8 odst. 2 písm. d), g) a l) v souladu s odst. 2 písm. b) tohoto článku.

2.  Pokud příslušné orgány vykonávají svou pravomoc prostřednictvím podání k soudům, jsou tyto soudy příslušné k vydání nezbytného rozhodnutí a jednají v rámci tohoto nařízení.

2.  Pokud příslušné orgány vykonávají svou pravomoc prostřednictvím podání k soudům, jsou tyto soudy příslušné k vydání nezbytného rozhodnutí.

 

2a.  Příslušné orgány vykonávají pravomoci stanovené v článku 8 vyváženým, účelným a účinným způsobem v souladu s právními předpisy Unie, včetně zásad stanovených v Listině základních práv Evropské unie, platných procesních záruk a předpisů Unie v oblasti ochrany údajů, a vnitrostátními právními předpisy.

 

2b.  Opatření přijímaná v rámci uplatňování tohoto nařízení za účelem vyšetřování a vymáhání práva musí náležitě zohledňovat povahu porušení práva a celkovou skutečnou nebo potenciální újmu s ním spojenou.

 

2c.  Při rozhodování o uvalení sankce nebo o výši pokuty, která má být uložena, se v každém jednotlivém případě náležitě zohlední:

 

a)   povaha, závažnost a doba trvání porušování právních předpisů na ochranu spotřebitelů s přihlédnutím k počtu poškozených spotřebitelů a rozsahu újmy, kterou utrpěli;

 

b)   zda k porušení došlo úmyslně nebo z nedbalosti;

 

c)   všechna opatření, která obchodník přijal za účelem zmírnění újmy způsobené spotřebitelům;

 

d)   veškerá související porušení, jichž se obchodník dopustil v předchozí době;

 

e)   míra obchodníkovy spolupráce s příslušným orgánem za účelem nápravy daného porušení a zmírnění jeho případných negativních dopadů.

3  Členské státy zajistí, že soudní poplatky a další náklady spojené s přijímáním soudních rozhodnutí v rámci řízení zahájených při uplatňování tohoto nařízení budou přiměřené a nebudou uplatňování tohoto nařízení bránit.

3.  Členské státy zajistí, že soudní poplatky a další náklady spojené s přijímáním soudních rozhodnutí v rámci řízení zahájených při uplatňování tohoto nařízení budou přiměřené a nebudou uplatňování tohoto nařízení bránit.

Pozměňovací návrh    68

Návrh nařízení

Článek 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 10

vypouští se

Prováděcí pravomoci

 

Komise může přijmout prováděcí akty určující podmínky provádění a uplatňovat minimální pravomoci příslušných orgánů uvedené v článku 8. Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu s přezkumným postupem stanoveným v čl. 48 odst. 2.

 

Pozměňovací návrh    69

Návrh nařízení

Článek 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 11

Článek 11

Žádosti o informace

Žádosti o informace

1.  Dožádaný orgán poskytne na žádost dožadujícího orgánu veškeré relevantní informace potřebné ke zjištění, zda došlo k porušení práva uvnitř Unie, a k ukončení takového porušování práva. Dožádaný orgán Komisi bezodkladně oznámí jak žádost o informace, tak svoji odpověď.

1.  Dožádaný orgán poskytne na žádost dožadujícího orgánu tomuto orgánu neprodleně a v každém případě do 30 dnů veškeré relevantní informace potřebné ke zjištění, zda došlo k porušení práva uvnitř Unie, a k ukončení takového porušování práva. Dožádaný orgán Komisi bezodkladně oznámí jak žádost o informace, tak svoji odpověď.

2.  Dožádaný orgán provede vhodná vyšetřování nebo přijme jiná nezbytná či vhodná opatření s cílem shromáždit dožadované informace. Bude-li to nezbytné, předmětná vyšetřování budou provedena za pomocí jiných orgánů veřejné moci či jmenovaných subjektů.

2.  Dožádaný orgán provede vhodná vyšetřování nebo přijme jiná nezbytná či vhodná opatření s cílem shromáždit dožadované informace. Bude-li to nezbytné, předmětná vyšetřování budou provedena za pomocí jiných orgánů veřejné moci či jmenovaných subjektů.

3.  Na žádost dožadujícího orgánu může dožádaný orgán povolit příslušným úředníkům dožadujícího orgánu, aby doprovázeli úředníky dožádaného orgánu při jejich vyšetřování.

3.  Na žádost dožadujícího orgánu může dožádaný orgán povolit příslušným úředníkům dožadujícího orgánu, aby doprovázeli úředníky dožádaného orgánu při jejich vyšetřování.

4.  Dožádaný orgán odpoví na žádost s využitím postupu žádostí o informace a v časových lhůtách stanovených Komisí v prováděcím aktu.

 

5.  Komise přijme prováděcí akty stanovující lhůty, standardní formuláře a podrobnosti postupů žádostí o informace. Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu s přezkumným postupem stanoveným v čl. 48 odst. 2.

 

Pozměňovací návrh    70

Návrh nařízení

Článek 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 12

Článek 12

Žádosti o donucovací opatření

Žádosti o donucovací opatření

1.  Dožádaný orgán na žádost dožadujícího orgánu neprodleně přijme veškerá nezbytná donucovací opatření k ukončení nebo zákazu porušování práva uvnitř Unie, včetně uložení sankcí a nařízení či usnadnění poskytnutí odškodnění spotřebitelům za újmu, kterou jim porušování práva způsobilo.

1.  Dožádaný orgán na žádost dožadujícího orgánu bez zbytečného odkladu přijme veškerá nezbytná donucovací opatření k ukončení porušování práva uvnitř Unie, přičemž využije pravomocí podle článku 8 a veškerých dalších pravomocí jemu svěřených podle vnitrostátního práva, včetně uložení sankcí a nařízení či usnadnění poskytnutí odškodnění spotřebitelům za újmu, kterou jim porušování práva způsobilo.

2.  Aby splnil své povinnosti podle odstavce 1, vykonává dožádaný orgán pravomoci stanovené v článku 8 a veškeré další pravomoci svěřené mu vnitrostátním právem. Dožádaný orgán určí opatření pro vymáhání práva, jež je třeba přijmout k přiměřenému, účinnému a účelnému ukončení nebo zákazu porušování práva uvnitř Unie. Je-li to nezbytné, určí se tato opatření za pomoci jiných orgánů veřejné moci a s jejich pomocí se i provádějí.

 

3.  Dožádaný orgán o podniknutých krocích a opatřeních pravidelně informuje dožadující orgán a konzultuje s ním. Dožádaný orgán neprodleně oznámí prostřednictvím databáze stanovené v článku 43 dožadujícímu orgánu, příslušným orgánům ostatních členských států a Komisi přijatá opatření a jejich účinek na porušování práva uvnitř Unie, včetně následujících informací:

3.  Dožádaný orgán o podniknutých krocích a opatřeních pravidelně informuje dožadující orgán a konzultuje s ním kroky a opatření, jež dožádaný orgán zamýšlí podniknout. Dožádaný orgán oznámí prostřednictvím databáze stanovené v článku 43 přijatá opatření a jejich účinek na porušování práva uvnitř Unie, včetně následujících informací:

a)  zda byla uvalena prozatímní opatření;

a)  zda byla uvalena prozatímní opatření;

b)  zda bylo porušování práva ukončeno;

b)  zda bylo porušování práva ukončeno;

c)  zda byly uloženy sankce;

c)  jaká opatření, včetně sankcí, byla uložena a zda tato opatření byla provedena.

d)  do jaké míry byli spotřebitelé odškodněni;

d)  do jaké míry byli spotřebitelé odškodněni;

e)  zda byla přijatá opatření provedena.

 

4.  Dožádaný orgán odpoví na žádosti s využitím postupů opatření pro vymáhání práva a v časových lhůtách stanovených Komisí v prováděcím aktu.

 

5.  Komise přijme prováděcí akty stanovující lhůty, standardní formuláře a podrobnosti postupů žádostí o opatření pro vymáhání práva. Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu s přezkumným postupem stanoveným v čl. 48 odst. 2.

 

Pozměňovací návrh    71

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Komise přijme prováděcí akty stanovující lhůty, standardní formuláře a podrobnosti postupů týkajících se jmenovaných subjektů. Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu s přezkumným postupem stanoveným v čl. 48 odst. 2.

vypouští se

Pozměňovací návrh    72

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  V žádostech o vzájemnou pomoc dožadující orgán poskytne dostatečné informace umožňující dožádanému orgánu žádosti vyhovět, včetně nezbytných důkazů, které lze získat pouze v členském státě dožadujícího orgánu.

1.  V žádostech o vzájemnou pomoc dožadující orgán poskytne nezbytné informace umožňující dožádanému orgánu žádosti vyhovět, včetně nezbytných důkazů, které lze získat pouze v členském státě dožadujícího orgánu.

Pozměňovací návrh    73

Návrh nařízení

Článek 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 15

Článek 15

Odmítnutí vyhovět žádosti o vzájemnou pomoc

Odmítnutí vyhovět žádosti o vzájemnou pomoc

1.  Dožádaný orgán může odmítnout vyhovět žádosti o informace podle článku 11 za kterékoli z následujících podmínek:

1.  Dožádaný orgán může odmítnout vyhovět žádosti o informace podle článku 11 za kterékoli z následujících podmínek:

a)  po konzultaci s dožadujícím orgánem se domnívá, že dožadující orgán nepotřebuje požadovanou informaci ke zjištění, zda došlo k porušování práva uvnitř Unie nebo zda existuje důvodné podezření, že k němu může dojít;

a)  po konzultaci s dožadujícím orgánem předloží dožádaný orgán oprávněné důvody, z nichž vyplývá, že dožadující orgán nepotřebuje požadovanou informaci ke zjištění, zda došlo k porušování práva uvnitř Unie nebo zda existuje důvodné podezření, že k němu může dojít;

b)  dožadující orgán nesouhlasí s tím, že informace podléhají ustanovením o důvěrnosti a profesním a obchodním tajemství stanoveným v článku 41;

b)  dožadující orgán nesouhlasí s tím, že informace podléhají ustanovením o důvěrnosti a profesním a obchodním tajemství stanoveným v článku 41;

c)  již bylo zahájeno trestní vyšetřování nebo soudní řízení nebo již bylo vydáno pravomocné rozhodnutí soudem členského státu dožádaného nebo dožadujícího orgánu ve věci téhož porušování práva uvnitř Unie a proti témuž obchodníkovi.

c)  již bylo zahájeno trestní vyšetřování nebo soudní řízení před soudem členského státu dožádaného nebo dožadujícího orgánu ve věci téhož porušování práva uvnitř Unie a proti témuž obchodníkovi.

2.  Dožádaný orgán může odmítnout vyhovět žádosti o opatření vymáhání práva podle článku 12, po konzultaci s dožadujícím orgánem, za kterékoli z následujících podmínek:

2.  Dožádaný orgán může odmítnout vyhovět žádosti o opatření vymáhání práva podle článku 12, po konzultaci s dožadujícím orgánem, za kterékoli z následujících podmínek:  

a)  již bylo zahájeno trestní vyšetřování nebo soudní řízení nebo již bylo vydáno pravomocné rozhodnutí soudem členského státu dožádaného nebo dožadujícího orgánu ve věci téhož porušování práva uvnitř Unie a proti témuž obchodníkovi;

a)  již bylo zahájeno trestní vyšetřování nebo soudní řízení nebo již bylo přijato pravomocné správní rozhodnutí nebo bylo vydáno pravomocné rozhodnutí soudem členského státu dožádaného nebo dožadujícího orgánu nebo došlo k soudnímu smíru ve věci téhož porušování práva uvnitř Unie a proti témuž obchodníkovi;

b)   na základě náležitého vyšetřování provedeného dožádaným orgánem se domnívá, že nedošlo k žádnému porušování práva uvnitř Unie;

b)   na základě náležitého vyšetřování provedeného dožádaným orgánem se domnívá, že nedošlo k žádnému porušování práva uvnitř Unie;

c)   domnívá se, že dožadující orgán neposkytl dostatečné informace ve smyslu čl. 12 odst. 1.

c)   domnívá se, že dožadující orgán neposkytl potřebné informace ve smyslu čl. 14 odst. 1.

Žádost o opatření pro vymáhání práva nemůže být zamítnuta na základě poskytnutí nedostatečných informací, pokud žádost o informace ve stejném porušování práva uvnitř Unie již byla zamítnuta z důvodu, že již bylo zahájeno trestní vyšetřování nebo soudní řízení nebo již bylo vydáno pravomocné rozhodnutí ve věci téhož porušování práva uvnitř Unie a proti témuž obchodníkovi, jak se uvádí v odst. 1 písm. c).

Žádost o opatření pro vymáhání práva nemůže být zamítnuta na základě poskytnutí nedostatečných informací, pokud žádost o informace ve stejném porušování práva uvnitř Unie již byla dříve zamítnuta z důvodů uvedených v odst. 1 písm. c).

3.   Dožádaný orgán uvědomí dožadující orgán a Komisi o důvodech odmítnutí žádosti o vzájemnou pomoc a uvede důvody odmítnutí.

3.   Dožádaný orgán uvědomí dožadující orgán a Komisi o důvodech odmítnutí žádosti o vzájemnou pomoc a uvede důvody odmítnutí.

4.   V případě neshody mezi dožadujícím a dožádaným orgánem postoupí dožadující orgán nebo dožádaný orgán věc bezodkladně Komisi, která vydá stanovisko. Pokud nebude věc postoupena Komisi, může Komise vydat stanovisko z vlastní iniciativy.

4.  V případě neshody mezi dožadujícím orgánem a dožádaným orgánem může dožadující orgán nebo dožádaný orgán postoupit věc Komisi, která bezodkladně vydá stanovisko. Pokud nebude věc postoupena Komisi, může Komise vydat stanovisko z vlastní iniciativy. Za účelem vydání stanoviska může Komise požádat o příslušné informace a dokumenty, které si mezi sebou dožadující a dožádaný orgán vyměnily.

5.  Komise monitoruje fungování mechanismu vzájemné pomoci a dodržování postupů a lhůt pro řešení žádostí o vzájemnou pomoc ze strany příslušných orgánů. Komise má přístup k žádostem o vzájemnou pomoc a k informacím a dokumentům vyměňovaným mezi dožadujícím a dožádaným orgánem.

5.  Komise monitoruje fungování mechanismu vzájemné pomoci a dodržování postupů a lhůt pro řešení žádostí o vzájemnou pomoc ze strany příslušných orgánů. Komise má přístup k žádostem o vzájemnou pomoc.

6.  V náležitých případech může Komise vydat pokyny a poskytovat poradenství členským státům s cílem zajistit účinné a účelné fungování mechanismu vzájemné pomoci.

6.  V náležitých případech může Komise vydat pokyny a poskytovat poradenství členským státům s cílem zajistit účinné a účelné fungování mechanismu vzájemné pomoci.

7.  Komise může přijmout prováděcí akty určující podrobnosti postupů řešení případů rozporů mezi příslušnými orgány dle odstavce 3 a 4. Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu s přezkumným postupem stanoveným v čl. 48 odst. 2.

 

Pozměňovací návrh    74

Návrh nařízení

Článek 15 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 15a

 

Prováděcí akty

 

Komise přijme prováděcí akty, jimiž stanoví standardní formuláře a jednotlivé etapy postupu uvedeného v článcích 11, 12 a 15. Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu s přezkumným postupem stanoveným v čl. 48 odst. 2.

Pozměňovací návrh    75

Návrh nařízení

Kapitola IV – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

KOORDINOVANÝ DOZOR, VYŠETŘOVÁNÍ A MECHANISMY VYMÁHÁNÍ PRÁVA U ROZSÁHLÉHO PORUŠOVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ NA OCHRANU SPOTŘEBITELE

KOORDINOVANÉ VYŠETŘOVÁNÍ A MECHANISMY VYMÁHÁNÍ PRÁVA U ROZSÁHLÉHO PORUŠOVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ NA OCHRANU SPOTŘEBITELE A ROZSÁHLÉHO PORUŠOVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ NA OCHRANU SPOTŘEBITELE S UNIJNÍ DIMENZÍ

Pozměňovací návrh    76

Návrh nařízení

Kapitola IV – oddíl I – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Rozsáhlé porušování právních předpisů na ochranu spotřebitele

Rozsáhlé porušování právních předpisů na ochranu spotřebitele a rozsáhlé porušování právních předpisů na ochranu spotřebitele s unijní dimenzí

Pozměňovací návrh    77

Návrh nařízení

Článek 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 16

Článek 16

Zahájení koordinovaného opatření a jmenování koordinátora

Zahájení koordinovaných opatření a jmenování koordinátora

1.  Má-li příslušný orgán důvodné podezření, že dochází k rozsáhlému porušování právních předpisů na ochranu spotřebitele, oznámí to bezodkladně příslušným orgánům dalších členských států dotčených předmětným rozsáhlým porušováním právních předpisů na ochranu spotřebitele a Komisi.

1.  Má-li příslušný orgán nebo Komise důvodné podezření, že dochází k rozsáhlému porušování právních předpisů na ochranu spotřebitele, oznámí to bezodkladně příslušným orgánům členských států dotčených předmětným porušováním a případně Komisi.

2.  Má-li Komise důvodné podezření, že dochází k rozsáhlému porušování právních předpisů na ochranu spotřebitele, oznámí to příslušným orgánům dotčeným předmětným rozsáhlým porušováním právních předpisů na ochranu spotřebitele.

 

3.  Poté, co obdrží oznámení zmiňované v odstavcích 1 a 2 jmenují příslušné orgány dotčené rozsáhlým porušováním právních předpisů na ochranu spotřebitele ve vzájemné shodě příslušný orgán, který bude opatření koordinovat.

3.  Poté, co obdrží oznámení zmiňované v odstavci 1, rozhodnou příslušné orgány v případě rozsáhlého porušování právních předpisů na ochranu spotřebitele ve vzájemné shodě o tom, zda zahájí koordinované opatření. Opatření koordinuje oznamující příslušný orgán, pokud se příslušné orgány dotčené rozsáhlým porušováním právních předpisů na ochranu spotřebitele neshodnou, že koordinací opatření bude pověřen jiný příslušný orgán nebo Komise.

4.  Dotčené příslušné orgány mohou vyzvat Komisi, aby se ujala koordinační úlohy. Komise bezodkladně informuje dotčené příslušné orgány, zda koordinační úlohu přijímá.

 

5.  Při oznamování příslušnému orgánu dle odstavce 2 může Komise navrhnout, že se koordinační úlohy ujme. Dotčené příslušné orgány bezodkladně informují komisi, zda přijímají, aby Komise opatření koordinovala.

5.  Pokud oznamování příslušným orgánům dle odstavce 1 provádí Komise, může navrhnout, že se koordinační úlohy ujme. Dotčené příslušné orgány bezodkladně informují Komisi, zda souhlasí s tím, aby Komise opatření koordinovala, nebo zda se dohodly na příslušném orgánu, který bude opatření koordinovat.

6.  Když Komise odmítne koordinační úlohu nebo když dotčené příslušné orgány koordinační úlohu Komise nepřijmou, jmenují dotčené příslušné orgány příslušný orgán, který bude opatření koordinovat. Nedosáhnou-li příslušné orgány shody, koordinuje opatření příslušný orgán, který jako první oznámil podezření na porušení práva ostatním příslušným orgánům.

6.  Když Komise odmítne koordinační úlohu nebo když dotčené příslušné orgány koordinační úlohu Komise nepřijmou, jmenují dotčené příslušné orgány příslušný orgán, který bude opatření koordinovat. Nedosáhnou-li příslušné orgány shody, koordinuje opatření příslušný orgán, který jako první oznámil podezření na porušení práva ostatním příslušným orgánům.

 

6a.  Poté, co podá nebo obdrží oznámení uvedené v odstavci 1, ověří Komise společně s ústředními styčnými úřady dotčených členských států předběžné důkazy o tom, že došlo k rozsáhlému porušování právních předpisů na ochranu spotřebitele. Pokud je dosaženo prahové hodnoty rozsáhlého porušování právních předpisů na ochranu spotřebitele s unijní dimenzí, zahájí Komise koordinované opatření. Rozhodnutí zahájit koordinované opatření Komise oznámí ústředním styčným úřadům členských států dotčených tímto opatřením. Opatření koordinuje Komise.

Pozměňovací návrh    78

Návrh nařízení

Článek 16 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 16a

 

Účast na koordinovaných opatřeních

 

1.   Příslušný orgán může odmítnout účastnit se koordinovaného opatření z kteréhokoli z následujících důvodů:

 

a)   v dotčeném členském státě již bylo zahájeno trestní vyšetřování nebo soudní řízení týkající se stejného rozsáhlého porušování právních předpisů na ochranu spotřebitele nebo rozsáhlého porušování právních předpisů na ochranu spotřebitele s unijní dimenzí proti stejnému obchodníkovi;

 

b)   v dotčeném členském státě již bylo proti stejnému obchodníkovi přijato pravomocné správní rozhodnutí nebo bylo vydáno pravomocné rozhodnutí soudu nebo došlo k soudnímu smíru ve věci stejného rozsáhlého porušování právních předpisů na ochranu spotřebitele nebo rozsáhlého porušování právních předpisů na ochranu spotřebitele s unijní dimenzí;

 

c)   v dotčeném členském státě nedošlo k příslušnému rozsáhlému porušování právních předpisů na ochranu spotřebitele nebo rozsáhlému porušování právních předpisů na ochranu spotřebitele s unijní dimenzí.

 

2.   Po přijetí rozhodnutí zahájit koordinované opatření dle článku 16 musí příslušný orgán, který se rozhodne neúčastnit se koordinovaného opatření, o svém rozhodnutí bezodkladně informovat Komisi a další dotčené příslušné orgány a ústřední styčné úřady, uvést důvody, které jej k rozhodnutí vedly, a doložit nezbytné dokumenty.

 

3.   Příslušný orgán se může připojit ke koordinovanému opatření, pokud v jeho průběhu vyjde najevo, že je dotčen rozsáhlým porušováním právních předpisů na ochranu spotřebitele nebo rozsáhlým porušováním právních předpisů na ochranu spotřebitele s unijní dimenzí, jež je předmětem koordinovaného opatření.

Pozměňovací návrh    79

Návrh nařízení

Článek 17

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 17

Článek 17

Vyšetřovací opatření při koordinovaných opatřeních

Vyšetřovací opatření při koordinovaných opatřeních

1.  Dotčené příslušné orgány zajistí, aby byly nezbytné důkazy, údaje a informace shromážděny účinně a účelně. Dotčené příslušné orgány zajistí, že budou vyšetřování a kontroly probíhat souběžně a že budou souběžně uplatňována prozatímní opatření.

1.  Dotčené příslušné orgány zajistí, aby byly nezbytné důkazy, údaje a informace shromážděny účinně a účelně. Dotčené příslušné orgány zajistí, že budou vyšetřování a kontroly probíhat souběžně a že budou souběžně uplatňována prozatímní opatření, a to v rozsahu, v jakém to umožňuje vnitrostátní procesní právo.

2.  Dotčené příslušné orgány mohou využít mechanismus vzájemné pomoci podle kapitoly III, zejména ke shromažďování důkazů a informací od členských států jiných než od členských států dotčených koordinovaným opatřením a k zajištění, že dotčený obchodník nebude moci obcházet opatření pro vymáhání práva.

2.  Dotčené příslušné orgány mohou využít mechanismus vzájemné pomoci podle kapitoly III, zejména ke shromažďování důkazů a informací od členských států jiných než od členských států dotčených koordinovaným opatřením a k zajištění, že dotčený obchodník nebude moci obcházet opatření pro vymáhání práva.

3.  V náležitých případech mohou dotčené příslušné orgány stanovit výsledek vyšetřování a posouzení rozsáhlého porušování právních předpisů na ochranu spotřebitele ve společném postoji, na kterém se vzájemně dohodnou.

3.  Dotčené příslušné orgány stanoví výsledek vyšetřování a posouzení rozsáhlého porušování právních předpisů na ochranu spotřebitele nebo případně rozsáhlého porušování právních předpisů na ochranu spotřebitele s unijní dimenzí ve společném postoji, na kterém se vzájemně dohodnou.

 

3a.  Pokud se dotčené příslušné orgány nedohodnou jinak, koordinátor sdělí společný postoj obchodníkovi odpovědnému za porušování práva, kterému se poskytne možnost slyšení v záležitostech, které tvoří společný postoj.

4.  V náležitých případech mohou příslušné orgány, aniž by tím byla dotčena pravidla týkající se profesního a obchodního tajemství stanovená v článku 41, rozhodnout o zveřejnění společného postoje nebo jeho částí na svých webových stránkách a na webové stránce Komise a vyžádat si názory ostatních dotčených stran.

4.  Aniž by byla dotčena pravidla týkající se profesního a obchodního tajemství stanovená v článku 41, zveřejní dotčené příslušné orgány společný postoj nebo jeho části na svých webových stránkách a na webové stránce Komise a mohou si vyžádat názory spotřebitelských organizací, obchodních organizací a ostatních dotčených stran.

Pozměňovací návrh    80

Návrh nařízení

Článek 18

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 18

Článek 18

Opatření pro vymáhání práva při koordinovaných opatřeních

Závazky při koordinovaných opatřeních

1.  Dotčené příslušné orgány mohou vyzvat obchodníka odpovědného za porušování práva, aby navrhl závazky k ukončení porušování práva a ve vhodných případech k odškodnění či přijetí jiných opatření k usnadnění odškodnění spotřebitelů, kteří utrpěli újmu. Obchodník tak může z vlastní iniciativy navrhnout závazky k ukončení porušování a odškodnění spotřebitelů.

1.  Na základě společného postoje přijatého podle článku 17 mohou dotčené příslušné orgány vyzvat obchodníka odpovědného za rozsáhlé porušování právních předpisů na ochranu spotřebitele nebo rozsáhlé porušování právních předpisů na ochranu spotřebitele s unijní dimenzí, aby navrhl závazky k ukončení tohoto porušování a ve vhodných případech k odškodnění či přijetí jiných opatření k usnadnění odškodnění spotřebitelů, kteří utrpěli újmu. Obchodník tak může z vlastní iniciativy navrhnout závazky k ukončení porušování a odškodnění těchto spotřebitelů.

2.  Navrhne-li obchodník závazky, může dotčený příslušný orgán ve vhodných případech navržené závazky zveřejnit na svých webových stránkách nebo, jak to bude vhodné, na stránkách Komise za účelem vyžádání si názorů ostatních dotčených stran a ověření, zda jsou závazky dostatečné k ukončení porušování práva a odškodnění spotřebitelů.

2.  Navrhne-li obchodník závazky, může dotčený příslušný orgán ve vhodných případech navržené závazky zveřejnit na svých webových stránkách nebo, jak to bude vhodné, na stránkách Komise za účelem vyžádání si názorů ostatních dotčených stran, včetně spotřebitelských a obchodních organizací.

 

2a.  Dotčené příslušné orgány posoudí závazky navržené obchodníkem odpovědným za porušování práva a výsledek posouzení, na němž se vzájemně dohodnou, sdělí obchodníkovi. Jsou-li tyto závazky považovány za dostatečné k zajištění ukončení rozsáhlého porušování právních předpisů na ochranu spotřebitele nebo rozsáhlého porušování právních předpisů na ochranu spotřebitele s unijní dimenzí a případně k odškodnění spotřebitelů, kteří tím utrpěli újmu, příslušné orgány tyto závazky akceptují a stanoví lhůtu, v níž musí být splněny.

 

Pokud je nepravděpodobné, že rozsáhlé porušování právních předpisů na ochranu spotřebitele nebo rozsáhlé porušování právních předpisů na ochranu spotřebitele s unijní dimenzí v důsledku závazků přijatých obchodníkem odpovědným za tato porušování skončí, mohou příslušné orgány přijmout opatření k vymáhání práva dle článku 18a.

 

2b.  Dotčené příslušné orgány plnění závazků monitorují. Zejména zajistí, aby obchodník odpovědný za porušování práva pravidelně koordinátora informoval o pokroku v plnění závazků.

3.  Dotčené příslušné orgány mohou jmenovat jeden příslušný orgán, který přijme opatření pro vymáhání práva jménem ostatních příslušných orgánů za účelem ukončení nebo zákazu rozsáhlého porušování právních předpisů na ochranu spotřebitele, zajištění odškodnění spotřebitelů či uvalení sankcí. Při jmenování příslušného orgánu k přijetí opatření pro vymáhání práva berou příslušné orgány v úvahu sídlo dotčeného obchodníka. Jakmile je ostatními dotčenými příslušnými orgány jmenován příslušný orgán, aby přijal opatření pro vymáhání práva, je oprávněn jednat jménem spotřebitelů z jiných členských států, jako kdyby to byli jeho vlastní spotřebitelé.

 

4.  Příslušné orgány se mohou rozhodnout přijmout opatření pro vymáhání práva souběžně ve všech nebo v některých členských státech dotčených rozsáhlým porušováním právních předpisů na ochranu spotřebitele. V takovém případě příslušné orgány zajistí, že k zahájení těchto opatření pro vymáhání práva dojde ve všech dotčených členských státech současně.

 

5.  Vydat pokyny jmenovanému subjektu k přijetí opatření pro vymáhání práva dle odstavců 1 až 4 lze pouze tehdy, když dotčené příslušné orgány s takovým vydáním pokynů souhlasí a když takové pokyny nevedou k prozrazení informací podléhajících ustanovením o důvěrnosti a profesním a obchodním tajemství stanoveným v článku 41.

 

Pozměňovací návrh    81

Návrh nařízení

Článek 18 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 18a

 

Opatření pro vymáhání práva při koordinovaných opatřeních

 

1.   Dotčené příslušné orgány se dohodnou, který příslušný orgán nebo v případě potřeby které příslušné orgány mají jménem ostatních příslušných orgánů přijmout opatření pro vymáhání práva, včetně uložení sankcí vůči obchodníkovi a vydání příkazu, aby obchodník spotřebitelům, kteří utrpěli újmu, poskytnul odškodnění, jestliže:

 

a)   je nepravděpodobné, že porušování práva v důsledku závazků navržených obchodníkem odpovědným za porušování práva skončí;

 

b)   obchodník odpovědný za porušování práva nenavrhne závazky před uplynutím lhůty stanovené dotčenými příslušnými orgány;

 

c)   obchodník odpovědný za porušování práva navrhne závazky, které nejsou dostatečné k tomu, aby bylo zajištěno ukončení porušování práva a odškodnění spotřebitelů, kteří utrpěli újmu, nebo

 

d)   obchodník odpovědný za porušování práva nesplní závazky před uplynutím lhůty stanovené v čl. 18 odst. 2a.

 

2.   Jakmile je ostatními dotčenými příslušnými orgány jmenován příslušný orgán k přijetí opatření pro vymáhání práva, je oprávněn jednat jménem spotřebitelů v každém z ostatních dotčených členských států, jako kdyby se jednalo o jeho vlastní spotřebitele. Při jmenování příslušného orgánu k přijetí opatření pro vymáhání práva berou příslušné orgány v úvahu všechny důležité aspekty vedoucí k účinnému vymáhání práva.

 

3.   Pokud příslušné orgány nepostupují ve smyslu odstavce 2, přijmou opatření pro vymáhání práva souběžně v několika nebo všech členských státech dotčených rozsáhlým porušováním právních předpisů na ochranu spotřebitele nebo rozsáhlým porušováním právních předpisů na ochranu spotřebitele s unijní dimenzí.

 

4.   Jmenovanému příslušnému orgánu lze vydat pokyny k přijetí opatření pro vymáhání práva dle odstavců 1 až 3 tohoto článku pouze tehdy, pokud příslušné orgány členských států dotčených těmito opatřeními vyjádří souhlas a pokud to nepovede k prozrazení informací podléhajících ustanovením o profesním a obchodním tajemství stanoveným v článku 41.

Pozměňovací návrh    82

Návrh nařízení

Článek 19

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 19

Článek 19

Uzavření koordinovaných opatření

Uzavření koordinovaných opatření

 

1. Dotčené příslušné orgány rozhodnou o uzavření koordinovaného opatření, jestliže dospějí k závěru, že:

 

a)   nedošlo k rozsáhlému porušování právních předpisů na ochranu spotřebitele ani k rozsáhlému porušování právních předpisů na ochranu spotřebitele s unijní dimenzí;

 

b)   v návaznosti na splnění závazků odpovědným obchodníkem již rozsáhlé porušování právních předpisů na ochranu spotřebitele nebo rozsáhlé porušování právních předpisů na ochranu spotřebitele s unijní dimenzí skončilo;

 

c)   v návaznosti na opatření pro vymáhání práva již rozsáhlé porušování právních předpisů na ochranu spotřebitele nebo rozsáhlé porušování právních předpisů na ochranu spotřebitele s unijní dimenzí skončilo.

Koordinační orgán bezodkladně informuje Komisi a příslušné orgány dotčených členských států, když rozsáhlé porušování právních předpisů na ochranu spotřebitele skončí nebo je zakázáno.

2. Koordinátor o uzavření koordinovaného opatření bezodkladně uvědomí Komisi, je-li to relevantní, a příslušné orgány a ústřední styčné úřady dotčených členských států.

Pozměňovací návrh    83

Návrh nařízení

Článek 19 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 19a

 

Opětovné zahájení koordinovaných opatření

 

Koordinátor bezodkladně uvědomí Komisi, je-li to relevantní, a příslušné orgány a ústřední styčné úřady dotčených členských států, pokud opět dojde k rozsáhlému porušování právních předpisů na ochranu spotřebitele nebo k rozsáhlému porušování právních předpisů na ochranu spotřebitele s unijní dimenzí a mají být přijata další opatření. V takovém případě se může přistoupit ke koordinaci, aniž by bylo zahájeno nové koordinované opatření.

Pozměňovací návrh    84

Návrh nařízení

Článek 20

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komise může přijmout prováděcí akty stanovující podrobnosti postupů pro společná opatření v případě rozsáhlých porušování právních předpisů na ochranu spotřebitele, zejména standardní formuláře pro oznamování a jiné výměny mezi příslušnými orgány a Komisí. Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu s přezkumným postupem stanoveným v čl. 48 odst. 2.

Komise může přijmout prováděcí akty stanovující lhůty a standardní formuláře pro oznamování a jiné výměny informací a žádostí o vymáhání práva mezi příslušnými orgány a Komisí v případě koordinovaných opatření v souvislosti s rozsáhlými porušováními právních předpisů na ochranu spotřebitele a rozsáhlými porušováními právních předpisů na ochranu spotřebitele s unijní dimenzí. Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu s přezkumným postupem stanoveným v čl. 48 odst. 2.

Pozměňovací návrh    85

Návrh nařízení

Kapitola IV – oddíl II

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

[...]

vypouští se

Pozměňovací návrh    86

Návrh nařízení

Kapitola IV – oddíl III – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Všeobecná ustanovení týkající se koordinovaných opatření a společných opatření podle této kapitoly

Všeobecná ustanovení týkající se koordinovaných opatření

Pozměňovací návrh    87

Návrh nařízení

Čl. 29 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Koordinátor jmenovaný v souladu s články 16, 21 nebo 32 zejména:

1.  Koordinátor jmenovaný v souladu s články 16 nebo 32 zejména:

Pozměňovací návrh    88

Návrh nařízení

Čl. 29 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  zajišťuje, aby byly všechny dotčené příslušné orgány a Komise řádně a včas informovány o pokroku v opatření pro vymáhání práva, o předpokládaných dalších krocích a opatřeních, která je třeba přijmout;

a)  zajišťuje, aby byly všechny dotčené příslušné orgány a případně i Komise řádně a včas informovány o pokroku v opatření pro vymáhání práva, o předpokládaných dalších krocích a opatřeních, která je třeba přijmout;

Pozměňovací návrh    89

Návrh nařízení

Čl. 29 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  koordinuje vyšetřování, kontroly a přijímání prozatímních opatření, o kterých rozhodly dotčené příslušné orgány ve smyslu oddílu I a II, monitoruje vyšetřování, kontroly a prozatímní opatření, stejně jako další opatření ve smyslu článku 8;

b)  koordinuje a monitoruje vyšetřování, kontroly a přijímání prozatímních opatření, o kterých rozhodly dotčené příslušné orgány ve smyslu oddílu I;

Pozměňovací návrh    90

Návrh nařízení

Čl. 29 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  koordinuje přípravu a sdílení všech nezbytných dokumentů s dotčenými příslušnými orgány a Komisí;

c)  koordinuje přípravu a sdílení všech nezbytných dokumentů s dotčenými příslušnými orgány a případně i Komisí;

Pozměňovací návrh   91

Návrh nařízení

Čl. 29 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  udržuje kontakt s obchodníky a dalšími stranami dotčenými opatřeními dozoru, vyšetřovacími opatřeními či opatřeními pro vymáhání práva, pokud se dotčené příslušné orgány a Komise nedohodnou jinak;

d)  udržuje kontakt s obchodníky a dalšími stranami dotčenými opatřeními dozoru, vyšetřovacími opatřeními či opatřeními pro vymáhání práva, pokud se dotčené příslušné orgány, koordinátor a případně Komise nedohodnou jinak;

Pozměňovací návrh    92

Návrh nařízení

Čl. 29 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f)  koordinuje jiná opatření pro vymáhání práva přijatá dotčenými příslušnými orgány, včetně podání k soudům pro potřebná nařízení a rozhodnutí, ukládání sankcí a přijímání opatření zajišťujících odškodnění spotřebitelů;

(Netýká se českého znění.)  

Pozměňovací návrh   93

Návrh nařízení

Čl. 30 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Příslušné orgány koordinují činnosti dozoru nad trhem a vyšetřovací opatření a opatření pro vymáhání práva s cílem řešit rozsáhlá porušování právních předpisů na ochranu spotřebitele dle oddílů I a II. Bez prodlení si vyměňují veškeré nezbytné informace a poskytují sobě navzájem i Komisi veškerou další potřebnou pomoc.

1.  Příslušné orgány koordinují činnosti dozoru nad trhem a vyšetřovací opatření a opatření pro vymáhání práva s cílem řešit rozsáhlá porušování právních předpisů na ochranu spotřebitele dle oddílu I. Bez prodlení si vyměňují veškeré nezbytné informace a poskytují sobě navzájem i Komisi veškerou další potřebnou pomoc.

Pozměňovací návrh    94

Návrh nařízení

Čl. 30 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Dotčené příslušné orgány a Komise se dohodnou na jazycích používaných příslušnými orgány a Komisí pro oznámení a pro veškerou komunikaci spojenou s koordinovanými opatřeními, společnými opatřeními a koordinovanými vyšetřováními spotřebitelských trhů dle této kapitoly.

3.  Dotčené příslušné orgány a Komise se dohodnou na jazycích používaných příslušnými orgány a Komisí pro oznámení a pro veškerou komunikaci spojenou s koordinovanými opatřeními a sweepy dle této kapitoly.

Pozměňovací návrh    95

Návrh nařízení

Čl. 30 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Nedosáhne-li se dohody, oznámení a další komunikace se zasílají v úředním jazyce členského státu, který oznámení či další komunikaci provádí. V takovém případě zajistí každý příslušný orgán nezbytné překlady oznámení, komunikace a dalších dokumentů, které od jiného příslušného orgánu obdrží.

4.  Nedosáhne-li se dohody, oznámení a další komunikace se zasílají v úředním jazyce členského státu, který oznámení či další komunikaci provádí. V takovém případě, a je-li to nutné, zajistí každý příslušný orgán vyhotovení překladů oznámení, komunikace a dalších dokumentů, které od jiného příslušného orgánu obdrží.

Pozměňovací návrh    96

Návrh nařízení

Čl. 30 – odst. 5 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Pokud se koordinovaná či společná opatření dle oddílů I a II týkají rozsáhlých porušování následujících právních předpisů Unie, vyzve koordinátor Evropský orgán pro bankovnictví, aby se ujal úlohy pozorovatele:

5.  Pokud se koordinovaná opatření dle oddílu I týkají rozsáhlého porušování právních předpisů na ochranu spotřebitele nebo rozsáhlého porušování právních předpisů na ochranu spotřebitele s unijní dimenzí, které je v rozporu s následujícími právními předpisy Unie, vyzve koordinátor Evropský orgán pro bankovnictví, aby jednal jako pozorovatel:

Pozměňovací návrh    97

Návrh nařízení

Čl. 31 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Společný postoj a obhajoba obchodníků

Jazyková ujednání pro komunikaci s obchodníky

Pozměňovací návrh   98

Návrh nařízení

Čl. 31 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Společný postoj uvedený v článcích 17 a 23 se sděluje obchodníkovi odpovědnému za porušování práva. Obchodníkovi odpovědnému za porušování práva se poskytne možnost slyšení v záležitostech, které tvoří společný postoj.

vypouští se

Pozměňovací návrh    99

Návrh nařízení

Čl. 31 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Obchodník má nárok na komunikaci v úředním jazyce členského státu, kde je usazen nebo kde má sídlo. Tohoto práva se může vzdát, případně může požádat, aby při komunikaci s příslušnými orgány mohl používat jiný úřední jazyk Unie.

2.  Obchodník má nárok na komunikaci v úředním jazyce členského státu, kde je usazen nebo kde má sídlo.

Pozměňovací návrh    100

Návrh nařízení

Čl. 31 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Komise může přijmout prováděcí akty stanovující podrobnosti o provádění práva obchodníků na obhajobu v koordinovaných a společných opatřeních. Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu s přezkumným postupem stanoveným v čl. 48 odst. 2.

vypouští se

Pozměňovací návrh    101

Návrh nařízení

Článek 32

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 32

Článek 32

Koordinovaná vyšetřování spotřebitelských trhů

Sweepy

1.  Když tržní trendy, stížnosti spotřebitelů nebo jiné náznaky ukazují, že mohlo dojít, dochází nebo může docházet k rozsáhlým porušováním právních předpisů na ochranu spotřebitele, mohou dotčené příslušné orgány rozhodnout, že bude provedeno koordinované vyšetřování spotřebitelských trhů (tzv. „sweep“). Toto koordinované vyšetřování koordinuje Komise.

1.  Když tržní trendy, stížnosti spotřebitelů nebo jiné náznaky ukazují, že mohlo dojít, dochází nebo může docházet k rozsáhlým porušováním právních předpisů na ochranu spotřebitele, mohou dotčené příslušné orgány rozhodnout, že budou provedeny sweepy.

 

1a.  Sweepy koordinuje Komise.

2.  Dotčené příslušné orgány při provádění koordinovaných vyšetřování účinně využívají pravomoci stanovené v článku 8 a další pravomoci, které jim svěřují vnitrostátní právní předpisy.

2.  Příslušné orgány zapojené do sweepů při jejich provádění účinně využívají pravomoci stanovené v článku 8 a další pravomoci, které jim svěřují vnitrostátní právní předpisy.

3.  Příslušné orgány mohou k účasti na sweepech přizvat úředníky Komise a ostatní doprovázející osoby.

3.  Příslušné orgány mohou k účasti na sweepech přizvat jmenované subjekty, úředníky Komise a případně i ostatní doprovázející osoby, je-li to řádně zdůvodněno.

4.  Komise může přijmout prováděcí akty stanovující podrobnosti postupů provádění sweepů. Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu s přezkumným postupem stanoveným v čl. 48 odst. 2.

4.  Komise může přijmout prováděcí akty stanovující podrobnosti postupů provádění sweepů. Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu s přezkumným postupem stanoveným v čl. 48 odst. 2.

Pozměňovací návrh    102

Návrh nařízení

Článek 34

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 34

Článek 34

Výstražný mechanismus

Výstražný mechanismus

1.  Příslušný orgán bezodkladně uvědomí Komisi a další příslušné orgány o veškerých důvodných podezřeních, že dochází k porušování práva na jeho území, pokud by takové porušení práva mohlo mít dopad na zájmy spotřebitelů v jiných členských státech („výstraha“), a to s využitím standardního formuláře a databáze uvedené v článku 43.

1.  Příslušný orgán bezodkladně uvědomí Komisi a další příslušné orgány o veškerých důvodných podezřeních, že na jeho území dochází k porušování práva uvnitř Unie nebo k rozsáhlému porušování právních předpisů na ochranu spotřebitele, pokud by takové porušení práva mohlo mít dopad na zájmy spotřebitelů v jiných členských státech („výstraha“), a to s využitím standardního formuláře a databáze uvedené v článku 43.

2.  Prostřednictvím databáze uvedené v článku 43 Komise bezodkladně uvědomí dotčené příslušné orgány o veškerých důvodných podezřeních na porušování práva na území Unie („výstraha“) .

2.  Prostřednictvím databáze uvedené v článku 43 Komise bezodkladně uvědomí dotčené příslušné orgány o veškerých důvodných podezřeních, že na území Unie dochází k porušování práva uvnitř Unie nebo k rozsáhlému porušování právních předpisů na ochranu spotřebitele („výstraha“).

3.  Ve výstraze příslušný orgán nebo Komise uvedou zejména následující informace o podezření na porušení práva, jsou-li k dispozici:

3.  Ve výstraze příslušný orgán nebo Komise uvedou zejména následující informace o podezření na porušení práva uvnitř Unie nebo na rozsáhlé porušování právních předpisů na ochranu spotřebitele, jsou-li k dispozici:

a)  popis jednání nebo opomenutí představujícího porušení práva;

a)  popis jednání nebo opomenutí představujícího porušení práva;

b)  výrobek nebo službu dotčené předmětným porušováním práva;

b)  výrobek nebo službu dotčené předmětným porušováním práva;

c)  členský stát dotčený nebo potenciálně dotčený porušováním práva;

c)  členský stát dotčený nebo potenciálně dotčený porušováním práva;

d)  obchodník odpovědný nebo podezřelý z odpovědnosti za předmětné porušení práva;

d)  obchodník odpovědný nebo podezřelý z odpovědnosti za předmětné porušení práva;

e)  právní základ pro možná opatření s odkazem na vnitrostátní právo a odpovídající ustanovení právních aktů Unie v příloze tohoto nařízení;

e)  právní základ pro možná opatření s odkazem na vnitrostátní právo a odpovídající ustanovení právních aktů Unie uvedených v příloze;

f)  povaha právních řízení, opatření pro vymáhání práva a dalších opatření přijatých s ohledem na porušení práva, jejich data a trvání;

f)  povaha a stav právních řízení, opatření pro vymáhání práva a dalších opatření přijatých s ohledem na porušení práva, jejich data a trvání;

g)  stav právních řízení, opatření pro vymáhání práva a dalších opatření přijatých s ohledem na porušení práva;

 

h)  příslušný orgán provádějící právní řízení a další opatření;

h)  příslušný orgán provádějící právní řízení a další opatření.

i)  zda je výstraha „pro informaci“ nebo „k opatření“.

 

4.  V případě výstrahy „k opatření“ může příslušný orgán nebo Komise požádat ostatní příslušné orgány a Komisi o ověření, zda nedochází k podobnému podezření na porušení práva i na území jiných členských států nebo zda již nebyla v ostatních členských státech proti takovým porušením práva uplatněna opatření pro vymáhání práva.

4.  V případě výstrahy požádá příslušný orgán nebo Komise příslušné orgány ostatních členských států a případně Komisi o ověření, zda nedochází k podobnému podezření na porušení práva i na území jiných členských států nebo zda již nebyla v ostatních členských státech proti takovým porušením práva uplatněna opatření pro vymáhání práva. Tyto příslušné orgány ostatních členských států a Komise na žádost neprodleně odpoví.

5.  V zájmu účelného řešení podezření na porušení práva přijmou dotčené příslušné orgány v závislosti na odpovědi na výstrahu nezbytná opatření stanovená v kapitolách III a IV.

 

6.  Komise může přijmout prováděcí akty stanovující podrobnosti fungování výstražného mechanismu, včetně zejména standardních formulářů pro výstrahy. Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu s přezkumným postupem stanoveným v čl. 48 odst. 2.

6.  Komise přijme prováděcí akty, jimiž stanoví standardní formuláře pro podání výstrahy prostřednictvím databáze uvedené v článku 43. Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu s přezkumným postupem stanoveným v čl. 48 odst. 2.

Pozměňovací návrh    103

Návrh nařízení

Článek 35

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 35

Článek 35

Zapojení jiných subjektů do výstražného mechanismu

Zapojení jiných subjektů do výstražného mechanismu

1.  Jmenované subjekty a Evropská spotřebitelská centra se zapojí do výstražného mechanismu stanoveného v článku 34. Členské státy jmenují spotřebitelské organizace a sdružení a další subjekty, například obchodní sdružení, s vhodnými odbornými znalostmi a legitimním zájmem na ochraně spotřebitelů, které se zapojí do výstražného mechanismu. Členské státy tyto subjekty Komisi bezodkladně oznámí.

1.  Jmenované subjekty, Evropská spotřebitelská centra, spotřebitelské organizace a sdružení a obchodní sdružení, jež mají vhodné odborné znalosti a legitimní zájem na ochraně spotřebitelů, jsou oprávněny své podezření na porušování práva oznámit příslušným orgánům dotčených členských států a Komisi a poskytovat informace stanovené v čl. 34 odst. 3 pomocí standardního formuláře pro externí oznámení prostřednictvím databáze uvedené v článku 43 („externí výstraha“).

 

Komise přijme prováděcí akty, jimiž stanoví standardní formuláře pro podání externí výstrahy prostřednictvím databáze uvedené v článku 43. Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu s přezkumným postupem stanoveným v čl. 48 odst. 2.

2.  Komise může jmenovat k zapojení do výstražného mechanismu další subjekty zastupující zájmy spotřebitelů a podniků na úrovni Unie.

2.  Komise oprávní další subjekty zastupující zájmy spotřebitelů a podniků na úrovni Unie k podávání externích výstrah.

3.  Subjekty popsané v odstavci 1 a 2 jsou oprávněny oznamovat příslušným orgánům dotčených členských států a Komisi podezření na porušení práva a poskytovat informace stanovené v čl. 34 odst. 3 pomocí standardního formuláře pro externí oznámení v databázi uvedené v článku 43 („externí výstraha“).

 

4.  Externí výstrahy budou pouze „pro informaci“. Příslušné orgány nebudou v reakci na výstrahy a informace poskytnuté těmito subjekty povinny zahájit řízení ani přijímat jiná opatření. Subjekty, které činí externí výstrahy, zajistí, že jsou poskytnuté informace správné, aktuální a přesné a bezodkladně je opraví, případně stáhnou, dle dané situace. Pro tyto účely mají tyto subjekty přístup k informacím, které poskytnou, s výhradou omezení uvedených v článcích 41 a 43.

4.  Příslušné orgány nebudou v reakci na externí výstrahy povinny zahájit řízení ani přijímat jiná opatření. Subjekty uvedené v odstavcích 1 a 2, které činí externí výstrahy, zajistí, že jsou poskytnuté informace správné, aktuální a přesné, a bezodkladně v uvedených informacích opraví veškeré chyby, případně tyto informace stáhnou, dle dané situace. Pro tyto účely mají tyto subjekty přístup k informacím, které poskytnou, s výhradou omezení uvedených v článcích 41 a 43. Tyto subjekty jsou rovněž informovány o všech následných opatřeních, která v souvislosti s externími výstrahami přijme dotčený příslušný orgán, nebo jsou na základě žádosti informovány o tom, že nebylo přijato žádné opatření.

5.  Komise může přijmout prováděcí akty stanovující podrobnosti o jmenování a účasti dalších subjektů ve výstražném mechanismu. Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu s přezkumným postupem stanoveným v čl. 48 odst. 2.

 

Pozměňovací návrh    104

Návrh nařízení

Čl. 36 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Prostřednictvím databáze uvedené v článku 43 příslušné orgány bezodkladně uvědomí Komisi a ostatní příslušné orgány o jakémkoli opatření, které přijmou k řešení porušení zákonů na ochranu zájmů spotřebitelů na svém území, pokud mají podezření, že porušení práva může mít dopad na zájmy spotřebitelů v jiných členských státech, zejména:

1.  Prostřednictvím databáze uvedené v článku 43 příslušné orgány bezodkladně uvědomí Komisi a příslušné orgány ostatních členských států o jakémkoli opatření, které přijmou k řešení porušení unijních právních předpisů na ochranu zájmů spotřebitelů na svém území, pokud mají podezření, že předmětné porušení práva může mít dopad na zájmy spotřebitelů v jiných členských státech.

Pozměňovací návrh    105

Návrh nařízení

Čl. 36 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  jakékoli oznámení, nařízení, rozhodnutí či podobné opatření příslušného orgánu nebo jiného orgánu související se zahájením vnitrostátního řízení týkajícího se porušení práva nebo podezření na porušení práva;

vypouští se

Pozměňovací návrh    106

Návrh nařízení

Čl. 36 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  jakékoli rozhodnutí soudu nebo jiného soudního orgánu, soudní nařízení, žaloba na zdržení se jednání či jiná podobná opatření týkající se porušení práva nebo podezření na porušení práva;

vypouští se

Pozměňovací návrh    107

Návrh nařízení

Čl. 36 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  jakékoli jiné informace, jiná rozhodnutí, nařízení či akty jiných vnitrostátních orgánů či jmenovaných subjektů, dle situace, jež se mohou týkat porušení práva nebo podezření na porušení práva.

vypouští se

Pozměňovací návrh    108

Návrh nařízení

Čl. 36 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Komise může přijmout prováděcí akty stanovující podrobnosti o výměně jiných informací relevantních pro odhalování porušení práva podle tohoto nařízení. Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu s přezkumným postupem stanoveným v čl. 48 odst. 2.

vypouští se

Pozměňovací návrh    109

Návrh nařízení

Článek 37

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 37

Článek 37

Koordinace dalších činností přispívajících k dozoru a vymáhání práva

Koordinace dalších činností přispívajících k dozoru a vymáhání práva

1.  Členské státy informují Komisi a sebe navzájem o svých činnostech v následujících oblastech:

1.  Členské státy informují Komisi a sebe navzájem o svých činnostech v následujících oblastech:

a)  odborné vzdělávání úředníků působících v oblasti vymáhání dodržování ochrany spotřebitele, včetně jazykového vzdělávání a organizace odborného vzdělávání;

a)  rozvoj personálních zdrojů příslušných orgánů odpovědných za uplatňování tohoto nařízení, včetně náležité odborné přípravy jejich úředníků;

b)  shromažďování, hodnocení a výměna údajů o stížnostech spotřebitelů;

b)  shromažďování, hodnocení a výměna údajů o stížnostech spotřebitelů;

c)  tvorba odvětvových sítí příslušných úředníků;

c)  tvorba odvětvových sítí příslušných úředníků;

d)  tvorba informačních a komunikačních nástrojů;

d)  tvorba informačních a komunikačních nástrojů;

e)  tvorba norem, metodik a pokynů pro úředníky působící v oblasti vymáhání dodržování ochrany spotřebitele;

e)  tvorba norem, metodik a pokynů týkajících se uplatňování tohoto nařízení;

f)  výměna úředníků, včetně možnosti provádět činnosti dle kapitoly III a IV.

 

2.  Činnosti uvedené v odstavci 1 členské státy koordinují a organizují společně.

2.  Činnosti uvedené v odstavci 1 mohou členské státy koordinovat a organizovat společně.

3.  Komise a členské státy pravidelně sdílejí informace a údaje týkající se stížností spotřebitelů. K tomuto účelu Komise ve spolupráci s členskými státy vyvine a udržuje harmonizovanou metodiku pro klasifikaci a hlášení stížností spotřebitelů.

 

4.  Komise může přijmout prováděcí akty nezbytné k vývoji rámce pro spolupráci dle odstavců 1 a 2. Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu s přezkumným postupem stanoveným v čl. 48 odst. 2.

 

Pozměňovací návrh    110

Návrh nařízení

Čl. 39 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Členské státy mohou ve spolupráci s Komisí provádět společné činnosti v oblastech uvedených v odstavci 1. Členské státy mohou ve spolupráci s Komisí vyvinout společný rámec pro činnosti uvedené v odst. 1 písm. e).

2.  Členské státy mohou ve spolupráci s Komisí provádět společné činnosti v oblastech uvedených v odstavci 1. Ve spolupráci s Komisí mohou vyvinout společný rámec pro činnosti uvedené v odst. 1 písm. e).

Pozměňovací návrh    111

Návrh nařízení

Čl. 39 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Komise může přijmout prováděcí akty nezbytné k vývoji rámce pro výměnu informací dle odstavce 1. Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu s přezkumným postupem stanoveným v čl. 48 odst. 2.

vypouští se

Pozměňovací návrh    112

Návrh nařízení

Čl. 41 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Informace shromážděné v souladu s článkem 8, které jsou sděleny příslušným orgánům a Komisi, lze použít pouze k zajištění souladu se zákony na ochranu zájmů spotřebitelů.

1.  Informace shromážděné příslušnými orgány a Komisí nebo jim sdělené lze použít pouze k zajištění souladu s unijními právními předpisy na ochranu zájmů spotřebitelů.

Pozměňovací návrh    113

Návrh nařízení

Čl. 41 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Bez ohledu na ustanovení odstavce 2 mohou příslušné orgány používat a sdělovat informace nezbytné k:

3.  Bez ohledu na ustanovení odstavce 2 a pod podmínkou, že budou plně dodržena základní práva, jako je např. právo na ochranu soukromí a osobních údajů a unijní právní předpisy týkající se ochrany a zpracovávání osobních údajů, mohou příslušné orgány používat a sdělovat informace nezbytné k:

Pozměňovací návrh   114

Návrh nařízení

Čl. 41 – odst. 3 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba)  záležitostem veřejného zájmu, jako je veřejná bezpečnost, ochrana spotřebitele a ochrana veřejného zdraví a životního prostředí.

Pozměňovací návrh    115

Návrh nařízení

Čl. 42 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Důkazy, dokumenty, informace, vysvětlení a nálezy z vyšetřování učiněné příslušným orgánem v jednom členském státě v souladu s článkem 8 mohou být použity pro řízení zahájené při použití tohoto nařízení příslušnými orgány v ostatních členských státech bez dalších formálních požadavků.

2.  Členské státy zajistí, aby důkazy, dokumenty, informace, vysvětlení a nálezy z vyšetřování učiněné příslušným orgánem v jednom členském státě mohly být použity pro řízení zahájené při použití tohoto nařízení příslušnými orgány v ostatních členských státech bez dalších formálních požadavků.

Pozměňovací návrh    116

Návrh nařízení

Čl. 43 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Komise zřídí a vede nezbytnou elektronickou databázi, v níž ukládá a zpracovává informace přijaté pro podporu žádostí o vzájemnou pomoc ve smyslu kapitoly III, opatření ve smyslu kapitoly IV a mechanismu dozoru ve smyslu kapitoly V. Databáze bude k dispozici pro konzultace příslušným orgánům a Komisi.

1.  Komise zřídí a vede nezbytnou elektronickou databázi pro veškerou komunikaci mezi příslušnými orgány, ústředními styčnými úřady a Komisí podle tohoto nařízení. Tato databáze bude přímo přístupná příslušným orgánům, ústředním styčným úřadům a Komisi.

Pozměňovací návrh   117

Návrh nařízení

Čl. 43 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  V elektronické databázi se ukládají a zpracovávají informace poskytnuté ostatními orgány, subjekty a jmenovanými subjekty, avšak tyto orgány, subjekty a jmenované subjekty do databáze nemají přístup.

2.  V elektronické databázi se ukládají a zpracovávají informace poskytnuté ostatními orgány veřejné moci, subjekty uvedenými v článku 35 a jmenovanými subjekty, avšak tyto orgány, subjekty a jmenované subjekty do databáze nemají přístup.

Pozměňovací návrh   118

Návrh nařízení

Čl. 43 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Pokud příslušný orgán, jmenovaný subjekt nebo subjekt podle článku 35 zjistí, že oznámení o porušování práva, které učinil v souladu s články 34 a 35, se následně ukázalo jako nepodložené, toto oznámení stáhne. Komise z databáze neprodleně odstraní příslušné informace a vyrozumí strany o důvodech jejich odstranění.

Pozměňovací návrh    119

Návrh nařízení

Čl. 43 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  dožádaný orgán oznámí Komisi dle čl. 12 odst. 3, že skončilo porušování práva uvnitř Unie;

a)  dožádaný příslušný orgán oznámí Komisi dle čl. 12 odst. 3, že skončilo porušování práva uvnitř Unie;

Pozměňovací návrh    120

Návrh nařízení

Čl. 43 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  koordinační orgán oznámí Komisi podle článku 19, že skončilo nebo bylo zakázáno rozsáhlé porušování právních předpisů na ochranu spotřebitele;

b)  koordinátor oznámí Komisi podle článku 19, že bylo koordinované opatření uzavřeno;

Pozměňovací návrh    121

Návrh nařízení

Čl. 43 – odst. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  Komise v souladu s článkem 26 rozhodne, že společné opatření týkající se rozsáhlého porušování právních předpisů na ochranu spotřebitele s unijní dimenzí je uzavřeno, ale závazky obchodníků zůstanou uloženy po dobu 10 let, aby se zajistilo, že budou dodržovat zákony na ochranu zájmů spotřebitelů;

c)  Komise jakožto koordinátor v souladu s článkem 19 rozhodne, že koordinované opatření týkající se rozsáhlého porušování právních předpisů na ochranu spotřebitele s unijní dimenzí je uzavřeno, ale že závazky obchodníků zůstanou uloženy po dobu pěti let, aby se zajistilo, že budou dodržovat unijní právní předpisy na ochranu zájmů spotřebitelů;

Pozměňovací návrh    122

Návrh nařízení

Čl. 43 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Komise přijme prováděcí akty nezbytné k provedení databáze. Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu s přezkumným postupem stanoveným v čl. 48 odst. 2.

4.  Komise přijme prováděcí akty, jimiž stanoví standardní elektronické formuláře a vzory dostupné v databázi pro diskusní fórum, jehož prostřednictvím bude probíhat výměna veškerých žádostí a odpovědí, jakož i dalších dokumentů. Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu s přezkumným postupem stanoveným v čl. 48 odst. 2.

Pozměňovací návrh    123

Návrh nařízení

Čl. 45 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Národní plány vymáhání práva a stanovení priorit

Plány vymáhání práva a stanovení priorit

Pozměňovací návrh    124

Návrh nařízení

Čl. 45 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Každé dva roky od xx/xx/20xx [datum vstupu tohoto nařízení v platnost] předkládá každý členský stát Komisi dvouleté plány vymáhání práva s využitím speciálního internetového standardního formuláře, který zajistí Komise. Plány vymáhání práva obsahují zejména:

1.  Do .... [datum vstupu tohoto nařízení v platnost] a poté každé dva roky předkládá každý členský stát Komisi plány vymáhání práva. Tyto plány vymáhání práva obsahují:

Pozměňovací návrh    125

Návrh nařízení

Čl. 45 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  informace týkající se tržních trendů, které mohou mít dopad na zájmy spotřebitelů v daném členském státě, čímž upozorní na problémy, které by mohly pravděpodobně existovat v jiných členských státech;

a)  informace týkající se tržních trendů, které mohou mít dopad na zájmy spotřebitelů;

Pozměňovací návrh    126

Návrh nařízení

Čl. 45 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  případně shrnutí provádění předchozího dvouletého plánu vymáhání práva, včetně přehledu opatření podle tohoto nařízení, stížností spotřebitelů a dalších přijatých stížností, činností dozoru a vymáhání práva a důležitých soudních řízení, rozsudků a dalších nařízení či opatření a důvodů, proč nebyl předchozí dvouletý plán v úplnosti naplněn;

vypouští se

Pozměňovací návrh    127

Návrh nařízení

Čl. 45 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  informace o organizaci, pravomocích a povinnostech příslušných orgánů, stejně jako o jakýchkoli jejich změnách či plánovaných změnách;

vypouští se

Pozměňovací návrh    128

Návrh nařízení

Čl. 45 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  prioritní oblasti pro vymáhání právních předpisů chránících zájmy spotřebitelů v daném členském státě na následující dva roky;

d)  prioritní oblasti pro vymáhání unijních právních předpisů chránících zájmy spotřebitelů v dotčeném členském státě;

Pozměňovací návrh    129

Návrh nařízení

Čl. 45 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f)  přehled zdrojů dostupných a poskytnutých pro vymáhání právních předpisů chránících zájmy spotřebitelů v daném členském státě v dvouletém období;

vypouští se

Pozměňovací návrh    130

Návrh nařízení

Čl. 45 – odst. 1 – písm. g

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

g)  prohlášení o zdrojích poskytnutých na provádění tohoto nařízení pro následující dvouleté období.

vypouští se

Pozměňovací návrh    131

Návrh nařízení

Čl. 45 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Komise zveřejní shrnutí plánů vymáhání práva.

Pozměňovací návrh    132

Návrh nařízení

Čl. 45 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  V případě podstatné změny okolností nebo podmínek na trhu během dvouletého období od předložení posledního plánu vymáhání práva mohou členské státy předložit revidovaný plán.

2.  V případech, kdy nastane podstatná změna okolností nebo podmínek na trhu, mohou členské státy poskytnout informace o těchto změnách, jestliže jejich rozsah překračuje rámec plánu vymáhání práva.

Pozměňovací návrh    133

Návrh nařízení

Článek 46

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 46

vypouští se

Monitorování a provádění vnitrostátních plánů vymáhání práva

 

1.   Komise monitoruje provádění vnitrostátních plánů vymáhání práva. Komise může vydávat rady ohledně provádění vnitrostátních plánů vymáhání práva, stanovit srovnávací referenční hodnoty, pokud jde o zdroje nezbytné k provádění tohoto nařízení, a podporovat osvědčené postupy.

 

2.   Komise přijme prováděcí akty nezbytné k vývoji internetových standardních formulářů a podrobností vnitrostátních plánů vymáhání práva uvedených v článku 45. Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu s přezkumným postupem stanoveným v čl. 48 odst. 2.

 

Pozměňovací návrh    134

Návrh nařízení

Čl. 47 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Zásady ukládání sankcí za porušování práva uvnitř Unie a rozsáhlá porušování právních předpisů na ochranu spotřebitele

Zásady ukládání sankcí za porušování práva uvnitř Unie, rozsáhlá porušování právních předpisů na ochranu spotřebitele a rozsáhlá porušování právních předpisů na ochranu spotřebitele s unijní dimenzí

Pozměňovací návrh    135

Návrh nařízení

Čl. 47 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Při ukládání sankcí v kontextu porušování práva uvnitř Unie a rozsáhlých porušování právních předpisů na ochranu spotřebitele berou příslušné orgány v úvahu mimo jiné následující:

1.  Při ukládání sankcí v kontextu porušování práva uvnitř Unie, rozsáhlých porušování právních předpisů na ochranu spotřebitele a rozsáhlých porušování právních předpisů na ochranu spotřebitele s unijní dimenzí berou příslušné orgány v úvahu mimo jiné následující:

Pozměňovací návrh   136

Návrh nařízení

Čl. 47 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Tyto sankce musejí být účinné, přiměřené a odrazující.

Pozměňovací návrh    137

Návrh nařízení

Čl. 49 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy neprodleně sdělí Komisi znění všech vnitrostátních právních předpisů, které přijmou, nebo dohod, kromě dohod týkajících se jednotlivých případů, které uzavřou v oblasti působnosti tohoto nařízení.

Členské státy neprodleně sdělí Komisi znění všech vnitrostátních právních předpisů, které přijmou, a dohod, kromě dohod týkajících se jednotlivých případů, které uzavřou v oblasti působnosti tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh    138

Návrh nařízení

Čl. 50 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Do [nejpozději xx/xx/20xx, maximálně pak do sedmi let od vstupu v platnost] Komise předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu o používání tohoto nařízení.

Do... [pěti let od vstupu tohoto nařízení v platnost] Komise předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu o používání tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh    139

Návrh nařízení

Čl. 50 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Zpráva bude obsahovat hodnocení používání nařízení, včetně posouzení účinnosti vymáhání právních předpisů chránících zájmy spotřebitelů podle tohoto nařízení a přezkoumání mj. toho, jak se na hlavních spotřebitelských trzích, kterých se týká přeshraniční obchodování, dodržování zákonů chránících zájmy spotřebitelů ze strany obchodníků vyvíjí.

Zpráva bude obsahovat hodnocení používání nařízení, včetně posouzení účinnosti vymáhání unijních právních předpisů chránících zájmy spotřebitelů podle tohoto nařízení a přezkoumání mj. toho, jak se na hlavních spotřebitelských trzích, kterých se týká přeshraniční obchodování, dodržování unijních právních předpisů chránících zájmy spotřebitelů ze strany obchodníků vyvíjí. Komise posoudí zejména účinnost:

 

a)   pravomocí podle článku 8;

 

b)   prahové hodnoty stanovené pro rozsáhlé porušování právních předpisů na ochranu spotřebitele s unijní dimenzí;

 

c)   systému pro výměnu informací o porušování práva, jak je stanoveno v článku 43.

 

Ke zprávě budou v případě potřeby připojeny legislativní návrhy.

Pozměňovací návrh    140

Návrh nařízení

Čl. 50 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Do ... [datum vstupu tohoto nařízení v platnost] a poté každé dva roky Komise předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu obsahující přehled informací, vývoje v oblasti vymáhání právních předpisů na ochranu spotřebitele a statistických údajů vyměněných v rámci mechanismu dozoru zřízeného podle článku 33, včetně vydaných výstrah a následných opatření přijatých v souvislosti s externími výstrahami, jakož i přehled rozsáhlých porušování právních předpisů na ochranu spotřebitele a rozsáhlých porušování právních předpisů na ochranu spotřebitele s unijní dimenzí podle článku 16.

Pozměňovací návrh    141

Návrh nařízení

Článek 51

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 51

vypouští se

Změna přílohy nařízení (EU) č. 2006/2004

 

V příloze nařízení (EU) č. 2006/2004 se doplňují následující body, které zní:

 

„18.   Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU ze dne 25. října 2011 o právech spotřebitelů (Úř. věst. L 304, 22.11.2011, s. 64).

 

19.   Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/123/ES ze dne 12. prosince 2006 o službách na vnitřním trhu. Článek 20 (Úř. věst. L 376, 27.12.2006, s. 36) .

 

20.   Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007 ze dne 23. října 2007 o právech a povinnostech cestujících v železniční přepravě (Úř. věst. L 315, 3.12.2007, s. 14) .

 

21.   Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2006 ze dne 5. července 2006 o právech osob se zdravotním postižením a osob s omezenou schopností pohybu a orientace v letecké dopravě (Úř. věst. L 204, 26.7.2006, s. 1).

 

22.   Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 ze dne 24. září 2008 o společných pravidlech pro provozování leteckých služeb ve Společenství: články 22, 23 a 24, (Úř. věst. L 293, 31.10.2008, s. 3).

 

23.   Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/17/ЕU ze dne 4. února 2014 o smlouvách o spotřebitelském úvěru na nemovitosti určené k bydlení: Články 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, kapitola 10 a přílohy I a II (Úř. věst. L 60, 28.2.2014, s. 34).

 

24.   Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/92/EU ze dne 23. července 2014 o porovnatelnosti poplatků souvisejících s platebními účty, změně platebního účtu a přístupu k platebním účtům se základními prvky, články 4 až 18 a čl. 20 odst. 2 (Úř. věst. L 257, 28.8.2014, s. 214).“

 

Pozměňovací návrh    142

Návrh nařízení

Čl. 53 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Toto nařízení se použije od [jeden rok po vstupu v platnost].

Toto nařízení se použije od ... [18 měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost].

Pozměňovací návrh    143

Návrh nařízení

Čl. 53 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 51 se však použije ode dne [vstupu tohoto nařízení v platnost].

vypouští se

Pozměňovací návrh    144

Návrh nařízení

Příloha – bod 24 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

24a.  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line): článek 14 (Úř. věst. L 165, 18.6.2013, s. 1).

Pozměňovací návrh    145

Návrh nařízení

Příloha – bod 24 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

24b.  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 924/2009 ze dne 16. září 2009 o přeshraničních platbách ve Společenství a zrušení nařízení (ES) č. 2560/2001 (Úř. věst. L 266, 9.10.2009, s. 11).

Pozměňovací návrh    146

Návrh nařízení

Příloha – bod 24 c (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

24c.  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 260/2012 ze dne 14. března 2012, kterým se stanoví technické a obchodní požadavky pro úhrady a inkasa v eurech a kterým se mění nařízení (ES) č. 924/2009 (Úř. věst. L 94, 30.3.2012, s. 22).

Pozměňovací návrh    147

Návrh nařízení

Příloha – bod 24 d (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

24d.  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2366 ze dne 25. listopadu 2015 o platebních službách na vnitřním trhu, kterou se mění směrnice 2002/65/ES, 2009/110/ES a 2013/36/EU a nařízení (EU) č. 1093/2010 a zrušuje směrnice 2007/64/ES (Úř. věst. L 337, 23.12.2015, s. 35).

Pozměňovací návrh    148

Návrh nařízení

Příloha – bod 24 e (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

24e.  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/97 ze dne 20. ledna 2016 o distribuci pojištění (Úř. věst. L 26, 2.2.2016, s. 19).

Pozměňovací návrh   149

Návrh nařízení

Příloha – bod 24 f (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

24f.  Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2017/ ... ze dne ... o zajištění přeshraniční přenositelnosti on-line služeb poskytujících obsah v rámci vnitřního trhu (Úř. věst. L ...)+.

 

+ Úř. věst.: vložte prosím pořadové číslo, datum přijetí a odkaz na vyhlášení tohoto nařízení (COD 2015/0284).

Pozměňovací návrh   150

Návrh nařízení

Příloha – bod 24 g (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

24g.  Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2017/... ze dne ... o řešení zeměpisného blokování a jiných forem diskriminace na vnitřním trhu kvůli státní příslušnosti, místu bydliště či místu usazení zákazníků a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (Úř. věst. L ...)+.

 

+ Úř. věst.: vložte prosím pořadové číslo, datum přijetí a odkaz na vyhlášení tohoto nařízení (COD 2016/0152).

(1)

Úř. Věst. C 34, 2.22017, s. 100.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Souvislosti a návrh Komise

V roce 2003 Komise poprvé navrhla systém přeshraniční spolupráce vnitrostátních orgánů, aby podpořila účinnější dozor, vyšetřování a stíhání přeshraničního porušování práva, a odstranila tak mezery, které využívají nepoctiví obchodníci. Nařízení 2006/2004 (tzv. nařízení o spolupráci spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele – SOOS) přijal Evropský parlament a Rada dne 27. října 2004 a vstoupilo v platnost dne 29. prosince 2006.

O deset let později Komise předkládá návrh na revizi nařízení SOOS s cílem zefektivnit pravidla a postupy důležité pro tuto spolupráci a především lépe reagovat na výzvy na jednotném digitálním trhu. Návrh nařízení, jímž se ruší nařízení 2006/2004, je součástí balíčku opatření týkajícího se elektronického obchodování a přijatého dne 25. května 2016. Revidovaná nařízení mají posílit mechanismy vymáhání práva, které používají vnitrostátní orgány při odstraňování nezákonných praktik se škodlivými dopady na spotřebitele v několika zemích, zejména pokud jde o porušování předpisů v on-line prostředí.

Postoj zpravodajky

Zpravodajka vítá návrh Komise a uznává, že v oblasti vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele je stále zapotřebí dosáhnout značného pokroku.

Vzhledem k tomu, že obchodníci rozšiřují okruh působnosti na jednotném trhu, je třeba přistupovat k porušování práva významnému pro EU s pomocí účinných mechanismů, které zamezí různorodým přístupům k vymáhání práva u téhož porušení a zdvojování úsilí při vymáhání a souvisejících nákladů.

Zpravodajka se proto domnívá, že Komise ve svém návrhu správně vymezila pravomoci nezbytné pro orgány pro vymáhání práva ve všech členských státech (článek 8), a je toho názoru, že tento soubor pravomocí je základním předpokladem pro náležitou přeshraniční spolupráci za účelem vyřešení porušování předpisů. V zájmu účinné spolupráce by tyto pravomoci měly mít orgány pro vymáhání práva ve všech členských státech.

Lhůta pro výkon těchto pravomocí v případě porušování práva je uvážlivě stanovena na 5 let, poskytuje právní jistotu a může mít i odrazující účinek (článek 5).

Zpravodajka podporuje zavedení nových pojmů „rozsáhlé porušování právních předpisů na ochranu spotřebitele“ a „rozsáhlé porušování právních předpisů na ochranu spotřebitele s unijní dimenzí“. Domnívá se však, že limit pro rozsáhlé porušování právních předpisů na ochranu spotřebitele s unijní dimenzí je příliš vysoký (článek 21). Vzhledem k tomu, že v případě rozsáhlého porušování právních předpisů na ochranu spotřebitele s unijní dimenzí se předpokládá složité vyšetřování a koordinované vymáhání práva, je třeba jako koordinující subjekt stanovit Komisi. Zpravodajka se proto se stínovými zpravodaji dohodla na odlišné prahové hodnotě, a sice na většině členských států představujících nejméně většinu celkového počtu obyvatel Unie (článek 3).

Podporuje účast spotřebitelských organizací např. prostřednictvím výstražného mechanismu podle článku 34, neboť subjekty s legitimním zájmem na ochraně spotřebitelů se o porušování předpisů velmi často dozvědí dříve než příslušné orgány. V této souvislosti je rovněž nezbytné zajistit náležité fungování databáze a systému výměny informací podle článku 43.

Zpravodajka se domnívá, že jsou-li splněna kritéria tajemství, je třeba v zájmu vyšší transparentnosti a informování spotřebitelů zveřejnit společné postoje, tedy výsledek vyšetřování a posouzení rozsáhlého porušování právních předpisů na ochranu spotřebitele, nebo jejich části.

Souhlasí s tím, že seznam právních předpisů, na něž se návrh nařízení vztahuje, by měl být rozšířen o značný počet právních předpisů na ochranu spotřebitele s cílem pomoci orgánům pro vymáhání práva řešit takové otázky, jako je diskriminace spotřebitelů z důvodu bydliště / státní příslušnosti příjemce, jakož i veškerá přeshraniční porušování obecně.

Povinnost každého členského státu předkládat dvouleté plány vymáhání práva (článek 45) zpravodajka podporuje, neboť tímto způsobem mohou členské státy lépe stanovit priority a zefektivnit uplatňování. Doporučila by však omezit stanovené povinnosti na nezbytnou míru a dodržovat zásadu subsidiarity.

Zpravodajka navrhuje, aby Komise každé dva roky předkládala zprávu obsahující přehled informací vyměněných v rámci mechanismu spolupráce stanoveného tímto nařízením, včetně výstrah oznámených příslušnými orgány a externími subjekty. Veřejně dostupná zpráva shrnuje trendy a vývoj v oblasti vymáhání právních předpisů na ochranu spotřebitele.

Zpravodajka se navíc domnívá, že návrh je možné ještě vylepšit, a svými pozměňovacími návrhy se snažila:

•  poskytnout jasný soubor definic, včetně „rozsáhlého porušování právních předpisů na ochranu spotřebitele s unijní dimenzí“, „příslušného orgánu“, „ústředního styčného úřadu“, „sweepu“, přičemž definice stanovené v platných předpisech na ochranu spotřebitelů lze zachovat (spotřebitel, obchodník);

•  rozšířit sweepy na off-line prostředí, neboť ochranu spotřebitele je třeba posílit bez ohledu na médium (porušování, k němuž dochází v on-line i off-line prostředí);

•  vyřešit otázku četných zmocnění Komise, která jsou v návrhu stanovena v nedostatečné míře a nejasným způsobem. Zpravodajka se kromě jiného se stínovými zpravodaji dohodla na tom, že navrhnou, aby základní akt stanovil lhůtu 30 dní pro odpověď na žádost (článek 11), a žádá Komisi, aby stanovila přiměřené lhůty pro výměnu informací a žádosti o koordinovaná opatření vymáhání právních předpisů prostřednictvím prováděcích opatření;

•  zjednodušit strukturu návrhu, zejména kapitolu IV, mimo jiné s cílem zamezit zbytečnému opakování. V otázce skutkové podstaty by Komise měla objasnit postupy spolupráce a současně respektovat právní tradice v oblasti vymáhání práva.

•  upřesnit úlohu Komise, zejména podle kapitoly III o mechanismu vzájemné pomoci a kapitoly IV o rozsáhlém porušování právních předpisů na ochranu spotřebitele a rozsáhlém porušování právních předpisů na ochranu spotřebitele s unijní dimenzí;

•  upřesnit postup zahajování koordinovaných opatření a jmenování koordinátora, je-li oznámeno podezření na rozsáhlé porušování právních předpisů na ochranu spotřebitele;

•  vyřešit koordinační úlohu ústředního styčného úřadu, jež by v každém členském státě měla být svěřena orgánu s potřebnými zdroji k plnění této úlohy;

•  zrušit sídlo obchodníka jakožto nejdůležitější kritérium pro jmenování příslušného orgánu, jenž přijímá opatření pro vymáhání práva (článek 25 ve znění článku 18a).


PŘÍLOHA: SEZNAM SUBJEKTŮ A OSOB,OD NICHŽ ZPRAVODAJKA OBDRŽELA VSTUPNÍ INFORMACE

Následující seznam byl vypracován zcela dobrovolně na výlučnou odpovědnost zpravodajky. Během přípravy návrhu zprávy až do jejího přijetí ve výboru zpravodajka obdržela vstupní informace od těchto subjektů a osob:

Subjekt nebo osoba

BEUC, Evropská organizace spotřebitelů

BUSINESSEUROPE

CENTR, Rada evropských národních rejstříků domén nejvyšší úrovně

Česká obchodní inspekce

Český telekomunikační úřad

CDE, Konfederace dánských podniků

ECC France, francouzské Evropské spotřebitelské centrum

EUROCOMMERCE

ECTAA, Sdružení evropských cestovních agentur a cestovních kanceláří

EUROISPA, Evropské sdružení poskytovatelů internetových služeb

Prof. Dr. Evelyne Terryn, profesorka spotřebitelského a obchodního práva, Katolická univerzita v Lovani, Belgie

FEDMA, Federace evropského přímého a interaktivního marketingu

GOOGLE

HDE, Handelsverband Deutschland (Spolek německých maloobchodníků)

Ministerstvo hospodářství Portugalska, Generální ředitelství pro spotřebitele

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

Stálé zastoupení Bulharské republiky při EU

Vláda Spojeného království

WKO, Wirtschaftskammer Österreich (Spolková obchodní komora Rakouska)

ZAW, Zentralverband der deutschen Werbewirtschaft (Spolek německých reklamních agentur)


STANOVISKO Výboru pro právní záležitosti (8.3.2017)

pro Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele

(COM(2016)0283 – C8-0194/2016 – 2016/0148(COD))

Navrhovatel: Kostas Chrysogonos

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro právní záležitosti vyzývá Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů jako věcně příslušný výbor, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění -1 (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(-1)  Čl. 4 odst. 2 písm. f), článek 12, čl. 114 odst. 3 a článek 169 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) a článek 38 Listiny základních práv Evropské unie tvoří primární právo, kterým se řídí politika ochrany spotřebitele.

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění -1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(-1a)  Článek 169 SFEU vymezuje jako specifické cíle politiky Unie podporu zájmů spotřebitelů a zajištění vysoké úrovně ochrany spotřebitelů. Unie tak přispěje k ochraně zdraví, bezpečnosti a hospodářských zájmů spotřebitelů, jakož i k podporování jejich práva na informace, vzdělávání a organizování se za účelem ochrany jejich zájmů.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění -1 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(-1b)  Článek 197 SFEU o správní spolupráci uznává význam účinného provádění právních předpisů Unie ze strany členských států a upravuje meze, v rámci kterých mají Unie a členské státy v tomto směru jednat.

Pozměňovací návrh   4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/200458 stanovuje harmonizovaná pravidla a postupy pro usnadnění spolupráce mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na přeshraniční ochranu zájmů spotřebitele. Článek 21a stanovuje přezkumy účinnosti a mechanismů fungování daného nařízení a na základě tohoto článku došla Komise k závěru, že nařízení (ES) č. 2006/2004 nedostačuje k účinnému řešení problémů při vymáhání práva na jednotném trhu, zejména pak na jednotném digitálním trhu.

(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/200458 stanovuje harmonizovaná pravidla a postupy pro usnadnění spolupráce mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na přeshraniční ochranu zájmů spotřebitele. Článek 21a nařízení (ES) č. 2006/2004 stanovuje přezkumy účinnosti a mechanismů fungování daného nařízení a na základě tohoto článku došla Komise k závěru, že nařízení (ES) č. 2006/2004 nedostačuje k účinnému řešení problémů při vymáhání práva na jednotném trhu, obzvláště na jednotném digitálním trhu. Zpráva Komise ukazuje, že aby bylo možné reagovat na výzvy digitální ekonomiky a rozvoj přeshraničního maloobchodu v EU, je třeba stávající nařízení nahradit novým.

_________________

_________________

58Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele (Úř. věst. L 364, 9.12.2004, s. 1).

58Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele (Úř. věst. L 364, 9.12.2004, s. 1).

Pozměňovací návrh   5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2)  Strategie jednotného digitálního trhu, kterou přijala Komise dne 6. května 2015, stanovuje jako jednu ze svých priorit potřebu posílit důvěru spotřebitelů prostřednictvím rychlejšího, aktivnějšího a důslednějšího vymáhání spotřebitelských právních předpisů. Strategie jednotného trhu, kterou přijala Komise dne 28. října 2015, zopakovala, že vymáhání unijních právních předpisů na ochranu spotřebitele by mělo být dále posíleno nařízením o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele.

(2)  Strategie jednotného digitálního trhu, kterou přijala Komise dne 6. května 2015, stanovuje jako jednu ze svých priorit potřebu posílit důvěru spotřebitelů prostřednictvím rychlejšího a důslednějšího vymáhání spotřebitelských právních předpisů. Strategie jednotného trhu, kterou přijala Komise dne 28. října 2015, zopakovala, že vymáhání unijních právních předpisů na ochranu spotřebitele by mělo být dále posíleno nařízením o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele.

Pozměňovací návrh   6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3)  Výsledné neúčinné vymáhání práva v případě jeho přeshraničního porušování, zejména v digitálním prostředí, umožňuje obchodníkům vyhýbat se vymáhání práva přemisťováním uvnitř Unie, čímž dochází k narušování hospodářské soutěže pro obchodníky, kteří dodržují zákon a kteří obchodují vnitrostátně nebo přeshraničně, což přímo poškozuje spotřebitele a podkopává důvěru spotřebitelů v přeshraniční transakce na jednotném trhu. Zvýšená míra harmonizace, která vytvoří účinnou a účelnou spolupráci při vymáhání práva příslušných orgánů veřejné moci pro vymáhání práva, je tudíž nezbytná k detekci, vyšetřování a nařízení ukončení porušování práva uvnitř Unie a rozsáhlých porušování právních předpisů na ochranu spotřebitele.

(3)  Výsledné neúčinné vymáhání práva v případě jeho přeshraničního porušování, zejména v digitálním prostředí, umožňuje obchodníkům vyhýbat se vymáhání práva přemisťováním uvnitř Unie, čímž dochází k narušování hospodářské soutěže pro obchodníky, kteří dodržují zákon a kteří obchodují (na internetu, nebo mimo něj) vnitrostátně nebo přeshraničně, což přímo a výrazně poškozuje jednotný trh a spotřebitele a podkopává důvěru spotřebitelů v přeshraniční transakce na jednotném trhu. Zvýšená míra harmonizace, která vytvoří účinnou a účelnou spolupráci při vymáhání práva příslušných orgánů veřejné moci pro vymáhání práva, je tudíž nezbytná k detekci, vyšetřování a nařízení ukončení porušování práva uvnitř Unie a k zajištění účinné a přiměřené reakce na rozsáhlá porušování právních předpisů s unijní dimenzí, která způsobují výraznou újmu spotřebitelům a jednotnému trhu.

Pozměňovací návrh   7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(5a)  Pro zajištění právní jistoty a účinnosti prováděcích opatření v případě ukončených přeshraničních porušování právních předpisů by se měla stanovit lhůta pro uložení sankcí, tj. jednoznačná lhůta, v jejímž rámci by měly mít příslušné orgány při vymáhání pravidel pro přeshraniční porušování právních předpisů možnost ukládat sankce, zajišťovat odškodnění spotřebitelů nebo nařizovat vrácení zisků získaných v důsledku porušování práva.

Pozměňovací návrh   8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6)  Příslušné orgány by měly disponovat minimálním souborem pravomocí pro vyšetřování a vymáhání práva, aby bylo možné toto nařízení používat účinně, vzájemně spolupracovat a odrazovat obchodníky od páchání porušení práva uvnitř Unie a rozsáhlých porušování právních předpisů na ochranu spotřebitele. Tyto pravomoci by měly být adekvátní pro řešení výzev vymáhání práva spojených s elektronickým obchodováním a digitálním prostředím, kde jsou zvláště podstatné možnosti obchodníka snadno skrýt svoji totožnost nebo ji měnit. Tyto pravomoci by měly zajistit možnost právoplatné výměny důkazů mezi příslušnými orgány s cílem dosáhnout účinného vymáhání práva na stejné úrovni ve všech členských státech.

(6)  Příslušné orgány by měly disponovat minimálním souborem pravomocí pro vyšetřování a vymáhání práva, aby bylo možné toto nařízení používat účinně, zajistit vzájemnou účinnou a právně podloženou přeshraniční spolupráci a odrazovat obchodníky od páchání porušení práva uvnitř Unie a rozsáhlých porušování právních předpisů na ochranu spotřebitele. Tyto pravomoci by měly být vyvážené, adekvátní a dostatečné pro řešení výzev vymáhání práva spojených s elektronickým obchodováním a digitálním prostředím, kde jsou zvláště podstatné možnosti obchodníka snadno skrýt svoji totožnost nebo ji měnit. Tyto pravomoci by měly zajistit možnost právoplatné výměny informací a důkazů mezi příslušnými orgány s cílem dosáhnout účinného vymáhání práva na stejné úrovni ve všech členských státech.

Pozměňovací návrh   9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7)  Členské státy se mohou rozhodnout, zda mají příslušné orgány vykonávat tyto pravomoci přímo v rámci vlastního oprávnění nebo prostřednictvím podání k příslušným soudům. Pokud se členské státy rozhodnou, že příslušné orgány budou vykonávat své pravomoci prostřednictvím podání k příslušným soudům, členské státy by měly zajistit, že budou tyto pravomoci vykonávány účinně a včasně a že náklady na vykonávání těchto pravomocí budou přiměřené a nebudou bránit použití tohoto nařízení.

(7)  Tímto nařízením není dotčena možnost členských států zvolit si takový systém vymáhání práva, jaký považují za vhodný. Členské státy se mohou rozhodnout, zda mají příslušné orgány vykonávat tyto pravomoci přímo v rámci vlastního oprávnění nebo prostřednictvím podání k příslušným soudům. Pokud se členské státy rozhodnou, že příslušné orgány budou vykonávat své pravomoci prostřednictvím podání k příslušným soudům, členské státy by měly zajistit, že budou tyto pravomoci vykonávány účinně a včasně a že náklady na vykonávání těchto pravomocí budou přiměřené a nebudou bránit použití tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh   10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9)  Příslušné orgány by ze své pozice měly být schopny zahajovat vyšetřování z vlastní iniciativy, pokud se dozví o porušováních práva uvnitř Unie nebo o rozsáhlých porušováních právních předpisů na ochranu spotřebitele jinak než prostřednictvím stížností spotřebitelů. Toto je důležité zejména pro zajištění účinné spolupráce mezi příslušnými orgány při řešení rozsáhlých porušování právních předpisů na ochranu spotřebitele.

(9)  Příslušné orgány by ze své pozice měly být schopny zahajovat vyšetřování z vlastní iniciativy, pokud se dozví o porušováních práva uvnitř Unie nebo o rozsáhlých porušováních právních předpisů na ochranu spotřebitele jinak než prostřednictvím stížností spotřebitelů. Toto je důležité zejména pro zajištění účinné spolupráce mezi příslušnými orgány při řešení rozsáhlých porušování právních předpisů na ochranu spotřebitele, ale také pro podporu jurisdikcí jednotlivých států při provádění nařízení Rady č. 44/20011a.

 

_________________

 

1aNařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (Úř. věst. L 12, 16.1.2001, s. 1).

Pozměňovací návrh   11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10)  Příslušné orgány by měly mít přístup ke všem nezbytným důkazům, údajům a informacím, aby mohly určit, zda došlo k porušování práva uvnitř Unie nebo k rozsáhlému porušování právních předpisů na ochranu spotřebitele, zejména pak aby mohly stanovit totožnost odpovědného obchodníka, bez ohledu na to, kdo má důkaz, informace či údaje v držení či kde se nacházejí a v jakém jsou formátu. Příslušné orgány by měly být schopny přímo žádat, aby veškeré nezbytné důkazy, údaje a informace poskytly třetí strany v digitálním hodnotovém řetězci.

(10)  Příslušné orgány by měly mít přístup ke všem nezbytným důkazům, údajům a informacím, aby mohly určit, zda došlo k porušování práva uvnitř Unie nebo k rozsáhlému porušování právních předpisů na ochranu spotřebitele, zejména pak aby mohly stanovit totožnost odpovědného obchodníka, bez ohledu na to, kdo má důkaz, informace či údaje v držení či kde se nacházejí a v jakém jsou formátu. Příslušné orgány by měly být schopny přímo žádat, aby veškeré nezbytné důkazy, údaje a informace poskytly třetí strany v digitálním hodnotovém řetězci, včetně stran sídlících v zemích mimo EU; v digitálním prostředí by měla být zvláštní pozornost věnována obchodníkům a službám způsobujícím rozsáhlé porušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES1a, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES1b a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/6791c, jež by mohlo ospravedlnit společné opatření podle článku 21.

 

_________________

 

1aSměrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31).

 

1bSměrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES ze dne 12. července 2002 o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací (směrnice o soukromí a elektronických komunikacích) (Úř. věst. L 201, 31.7.2002, s. 37).

 

1cNařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1).

Pozměňovací návrh   12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(10a)  Příslušné orgány by měly být schopny provádět nezbytné kontroly na místě a měly by mít pravomoc vstupovat do objektů, na pozemky nebo do dopravních prostředků, které obchodník využívá k obchodní činnosti, podnikání, řemeslu nebo povolání.

Pozměňovací návrh   13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12)  Zejména v digitálním prostředí by měly být příslušné orgány schopny zastavit porušování rychleúčinně, zejména tam, kde obchodník prodávající zboží nebo služby skrývá svoji totožnost nebo se s cílem vyhnout se vymáhání práva přemísťuje v rámci Unie nebo do třetí země. V případech, kdy existuje riziko závažné a nenapravitelné újmy spotřebitelům, měl by být příslušný orgán schopen přijmout prozatímní opatření k zamezení takové újmy či jejímu snížení, včetně, je-li to nutné, pozastavení webové stránky, domény nebo podobné digitální lokality, služby nebo účtu. Dále by příslušné orgány měly mít pravomoc vypnout webové stránky nebo nechat poskytovatele služeb-třetí osobu vypnout webové stránky, doménu nebo podobnou digitální lokalitu, službu nebo účet.

(12)  Zejména v digitálním prostředí by měly být příslušné orgány schopny přijmout účinná a transparentní opatření k rychlémuúčinnému zastavení porušování, zejména tam, kde obchodník prodávající zboží nebo služby skrývá svoji totožnost nebo se s cílem vyhnout se vymáhání práva přemísťuje v rámci Unie nebo do třetí země. V případech, kdy existuje riziko závažné a nenapravitelné újmy spotřebitelům, měl by být příslušný orgán schopen přijmout prozatímní opatření k zamezení takové újmy či jejímu snížení, a také, je-li to nutné, požadovat po poskytovatelích hostingových služeb, aby odstranili obsah, pozastavili webové stránky, službu nebo účet, nebo požadovat po poskytovateli registru a registrátorovi domény, aby na určitou dobu zrušil plně kvalifikovaný název domény. Dále by příslušné orgány měly mít pravomoc požadovat po poskytovateli hostingových služeb, aby odstranil obsah, zrušil webové stránky, službu nebo účet nebo jejich část, nebo požadovat po poskytovateli registru a registrátorovi domény, aby vymazal plně kvalifikovaný název domény. Opatření k odstranění obsahu však mohou mít neblahý dopad na svobodu projevu a informací a mohou být také neúčinná, protože v rychle se měnícím digitálním prostředí se obsah znovu objeví stejně rychle, jako byl odstraněn. Opatření přijatá za účelem omezení šíření on-line nebo jiného zpřístupňování obsahu veřejnosti by proto měla být vždy v souladu s Listinou základních práv Evropské unie, měla by být omezena na to, co je nezbytné a přiměřené, a provedena na základě předchozího soudního povolení.

Pozměňovací návrh   14

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(12a)  Cílem tohoto nařízení je účinně zastavit porušování právních předpisů, předcházet tomu, aby byla spotřebitelům způsobována újma, a odškodnit je v případě, že k ní dojde. Všechna opatření na vymáhání práva by se proto měla zaměřit na zdroj porušování právních předpisů spíše než na prezentační vrstvu, a opatření týkající se názvu domény by měla být pouze poslední možností v případě, že se nepodařilo dosáhnout odstranění obsahu.

Pozměňovací návrh   15

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15)  Měla by se zlepšit účinnost a účelnost mechanismu vzájemné pomoci. Dožádané informace by měly být poskytovány včasně a nezbytná opatření pro vymáhání práva by měla být přijímána včasně. Komise by proto měla stanovit závazné lhůty pro příslušné orgány pro odpovědi na žádosti o informace a vymáhání právních předpisů a vyjasnit procedurální a další aspekty nakládání s žádostmi o informace a vymáhání právních předpisů prostřednictvím prováděcích opatření.

(15)  Měla by se zlepšit účinnost a účelnost mechanismu vzájemné pomoci. Dožádané informace by měly být poskytovány včas, v jasně daném časovém rámci, a nezbytná opatření pro vymáhání práva by měla být přijímána včas a transparentním způsobem. Komise by proto měla stanovit jasné a závazné lhůty pro příslušné orgány pro odpovědi na žádosti o informace a vymáhání právních předpisů a vyjasnit procedurální a další aspekty nakládání s žádostmi o informace a vymáhání právních předpisů prostřednictvím prováděcích opatření.

Pozměňovací návrh   16

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(18)  Koordinované vyšetřování webových stránek elektronických obchodů (sweepy) představuje další formu koordinace při vymáhání práva, která se osvědčila jako účinný nástroj proti porušování práva, který je možné zachovat a posílit pro budoucnost.

(18)  Koordinované vyšetřování webových stránek elektronických obchodů (tzv. sweepy) představuje další formu koordinace při vymáhání práva, která se osvědčila jako účinný nástroj proti porušování práva, který je třeba zachovat a posílit pro budoucnost, mimo jiné rozšířením jeho používání na odvětví, kde obchodování probíhá off-line.

Pozměňovací návrh   17

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(19)  Rozsáhlá porušení právních předpisů na ochranu spotřebitele s unijní dimenzí mohou způsobit rozsáhlou újmu většině spotřebitelů v Unii. Vyžadují proto speciální koordinační postup na úrovni Unie, v jehož rámci hraje Komise povinně úlohu koordinátora. Aby se zajistilo, že postup bude zahájen včas, soudržně a účinně a že se podmínky budou ověřovat jednotně, měla by za ověření splnění podmínek pro zahájení postupu odpovídat Komise. Důkazy a informace shromážděné během společného opatření by mělo být možné v případě potřeby hladce používat ve vnitrostátních řízeních.

(19)  V případě rozsáhlých porušení právních předpisů na ochranu spotřebitele s unijní dimenzí, která mohou poškodit kolektivní zájmy spotřebitelů ve většině členských států, by Komise měla zahájit a řídit koordinační postup na úrovni Unie. Aby byla zajištěna jednotnost postupů, měla by za ověření splnění podmínek pro zahájení postupu odpovídat Komise. Důkazy a informace shromážděné během koordinovaného opatření by mělo být možné v případě potřeby hladce používat ve vnitrostátních řízeních.

Pozměňovací návrh   18

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(20)  V souvislosti s rozsáhlým porušováním právních předpisů na ochranu spotřebitele a rozsáhlým porušováním právních předpisů na ochranu spotřebitele s unijní dimenzí by měla být respektována práva dotčených obchodníků na obhajobu. To zejména vyžaduje poskytnout obchodníkům právo na obhajobu a právo zvolit si jazyk, který se bude při řízení používat.

(20)  V souvislosti s porušováním právních předpisů, rozsáhlým porušováním právních předpisů na ochranu spotřebitele a rozsáhlým porušováním právních předpisů na ochranu spotřebitele s unijní dimenzí by měl být respektován přístup ke spravedlnosti a práva dotčených obchodníků na obhajobu. To zejména vyžaduje poskytnout obchodníkům právo na obhajobu a právo zvolit si jazyk, který se bude při řízení používat, apod.

Pozměňovací návrh   19

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 22 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(22a)  Aby bylo možné poskytnout analýzu vývoje v oblasti prosazování právních předpisů na ochranu spotřebitele a dosáhnout zlepšení sítí pro spolupráci, měla by Komise pravidelně veřejnosti předkládat zprávy obsahující statistické údaje a shrnující informace o vývoji v oblasti uplatňování právních předpisů na ochranu spotřebitele, které shromáždí v rámci spolupráce stanovené tímto nařízením.

Pozměňovací návrh   20

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(25)  Údaje související se stížnostmi spotřebitelů mohou pomoci tvůrcům politiky na národní úrovni i na úrovni Unie posoudit fungování spotřebitelských trhů a zjišťovat porušování. S cílem usnadnit výměnu takových údajů na úrovni Unie přijala Komise Doporučení o používání harmonizované metodiky pro klasifikaci a hlášení stížností a dotazů spotřebitelů59. Doporučení by mělo být provedeno, aby plně podpořilo spolupráci při vymáhání práva a usnadnilo odhalování porušování práva uvnitř Unie a rozsáhlé porušování právních předpisů na ochranu spotřebitele.

(25)  Údaje související se stížnostmi spotřebitelů mohou pomoci tvůrcům politiky na národní úrovni i na úrovni Unie posoudit fungování spotřebitelských trhů a odhalit porušování či rizika takových porušování. S cílem usnadnit výměnu takových údajů na úrovni Unie přijala Komise doporučení o používání harmonizované metodiky pro klasifikaci a hlášení stížností a dotazů spotřebitelů59. Členské státy by měly toto doporučení provést, aby se plně podpořila a podnítila přeshraniční spolupráce při vymáhání práva a usnadnilo se odhalování porušování práva uvnitř Unie a rozsáhlé porušování právních předpisů na ochranu spotřebitele.

_________________

_________________

59Doporučení Komise o používání harmonizované metodiky pro klasifikaci a hlášení stížností a dotazů spotřebitelů (2010/304/EU, Úř. věst. L 136, 2.6. 2010, s. 1–31) .

59Doporučení Komise o používání harmonizované metodiky pro klasifikaci a hlášení stížností a dotazů spotřebitelů (2010/304/EU, Úř. věst. L 136, 2.6. 2010, s. 1–31) .

Pozměňovací návrh   21

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 29 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(29a)  Jako alternativa k řízení upravenému právními předpisy členských států by mělo být podporováno evropské řízení o drobných nárocích. Rozhodnutí vydané v rámci evropského řízení o drobných nárocích je uznáváno a je vykonatelné ve všech ostatních členských státech, aniž by bylo nutné prohlášení vykonatelnosti. Tento postup představuje levný a snadný způsob uplatnění přeshraničních pohledávek v občanských i obchodních záležitostech;

Pozměňovací návrh   22

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 35

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(35)  Toto nařízení respektuje základní práva a dodržuje zásady uznávané zejména Listinou základních práv Evropské unie67. Proto je třeba toto nařízení vykládat a uplatňovat s ohledem na tato práva a zásady. Při výkonu minimálních pravomocí stanovených v tomto nařízení by měly příslušné orgány hledat optimální rovnováhu mezi zájmy chráněnými základními právy, například vysokou mírou ochrany spotřebitele, svobodou podnikání a svobodou informací.

(35)  Toto nařízení respektuje základní práva a dodržuje zásady uznávané zejména Listinou základních práv Evropské unie67. Proto je třeba toto nařízení vykládat a uplatňovat s ohledem na tato práva a zásady. Při výkonu minimálních pravomocí stanovených v tomto nařízení by měly příslušné orgány zajistit, aby byla dodržována zásada proporcionality, a hledat optimální rovnováhu mezi zájmy chráněnými základními právy, například vysokou mírou ochrany spotřebitele, svobodou podnikání, svobodou projevu a svobodou informací.

_________________

_________________

67Úř. věst. C 364, 18.12.2000, s. 1.

67Úř. věst. C 364, 18.12.2000, s. 1.

Pozměňovací návrh   23

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 35 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(35a)  Toto nařízení by mělo být vykládáno a uplatňováno plně v souladu s právními předpisy Unie o ochraně a zpracovávání osobních údajů.

Pozměňovací návrh    24

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 8 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

8a.  Tímto nařízením není dotčena možnost podávat soukromoprávní žaloby a žaloby o náhradu škody podle vnitrostátních právních předpisů.

Pozměňovací návrh   25

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 8 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

8b.  Toto nařízení respektuje základní práva a dodržuje zásady uznávané zejména Listinou základních práv Evropské unie.

Pozměňovací návrh   26

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – písm. i

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

i)  „újmou kolektivním zájmům spotřebitelů“ skutečná nebo potenciální újma zájmům celé řady spotřebitelů, kteří jsou dotčeni porušováními práva uvnitř Unie nebo rozsáhlými porušováními právních předpisů na ochranu spotřebitele, a zejména pak v případech, kdy předmětná porušování práva potenciálně nebo skutečně způsobila, způsobují nebo pravděpodobně způsobí újmu podstatnému počtu spotřebitelů v podobné situaci.

i)  „újmou kolektivním zájmům spotřebitelů“ skutečná nebo potenciální újma zájmům přiměřeného počtu spotřebitelů, kteří jsou dotčeni porušováními práva uvnitř Unie nebo rozsáhlými porušováními právních předpisů na ochranu spotřebitele, a zejména pak v případech, kdy předmětná porušování práva potenciálně nebo skutečně způsobila, způsobují nebo pravděpodobně způsobí újmu přiměřenému počtu spotřebitelů v podobné situaci.

Pozměňovací návrh   27

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Příslušné orgány mohou vyšetřovat porušování zmiňovaná v článku 2 a zakazovat obchodníkům zapojovat se do takových porušení v budoucnosti. Příslušné orgány mohou uvalovat sankce za taková porušování ve lhůtě pěti let od ukončení předmětného porušování.

1.  Příslušné orgány mohou vyšetřovat porušování zmiňovaná v článku 2 a zakazovat obchodníkům zapojovat se do takových porušení v budoucnosti. Příslušné orgány mohou využívat pravomocí uvedených v čl. 8 odst. 2 písmenech m), n) a o) ve lhůtě pěti let od ukončení předmětného porušování.

Pozměňovací návrh   28

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Lhůta pro uvalení sankcí začíná běžet v den, kdy bylo předmětné porušování práva ukončeno.

2.  Lhůta pro výkon pravomocí uvedených v odstavci 1 začíná běžet v den, kdy bylo předmětné porušování práva ukončeno.

Pozměňovací návrh   29

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Jakékoli opatření přijaté příslušným orgánem pro účely vyšetřovacího řízení nebo řízení pro vymáhání práva ve vztahu k předmětnému porušování pozastavuje lhůtu pro uvalení sankcí až do přijetí pravomocného rozhodnutí v dané věci. Lhůta pro uvalení sankcí bude pozastavena na tak dlouhou dobu, dokud bude rozhodnutí, nařízení nebo jiné opatření příslušného orgánu předmětem jednání před soudem.

3.  Jakékoli opatření přijaté příslušným orgánem pro účely vyšetřovacího řízení nebo řízení pro vymáhání práva ve vztahu k předmětnému porušování pozastavuje lhůtu pro výkon pravomocí uvedených v odstavci 1 až do přijetí pravomocného rozhodnutí v dané věci. Lhůta pro výkon pravomocí uvedených v odstavci 1 bude pozastavena na tak dlouhou dobu, dokud bude rozhodnutí, nařízení nebo jiné opatření příslušného orgánu předmětem jednání před soudem.

Pozměňovací návrh   30

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Členské státy zajistí, aby měly příslušné orgány a ústřední styčné úřady k dispozici dostatečné prostředky k uplatňování tohoto nařízení a k účinnému využívání svých pravomocí dle článku 8, včetně dostatečných rozpočtových a dalších zdrojů, odborných dovedností, postupů a dalších ujednání.

5.  Členské státy zajistí, aby měly příslušné orgány a ústřední styčné úřady k dispozici potřebné a dostatečné prostředky k uplatňování tohoto nařízení a k účinnému využívání svých pravomocí dle článku 8, včetně rozpočtových a dalších zdrojů, odborných dovedností, postupů a dalších ujednání.

Pozměňovací návrh   31

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Každý příslušný orgán má vyšetřovací a donucovací pravomoci nezbytné k uplatňování tohoto nařízení a využívá je v souladu s tímto nařízením a vnitrostátním právem.

1.  Každý příslušný orgán má vyšetřovací a donucovací pravomoci a zdroje nezbytné k uplatňování tohoto nařízení a využívá je v souladu s tímto nařízením a vnitrostátním právem.

Pozměňovací návrh   32

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Každý příslušný orgán má přinejmenším následující pravomoci a za podmínek stanovených v článku 9 je využívá k:

2.  Každý příslušný orgán má přinejmenším následující pravomoci k plnění povinností stanovených tímto nařízením a za podmínek stanovených v článku 9 je využívá k:

Pozměňovací návrh   33

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  vyžádání poskytnutí jakýchkoli relevantních informací, údajů nebo dokumentu v jakémkoli formátu či podobě bez ohledu na médium, na kterém jsou uloženy, či místě, kde jsou uloženy, od jakékoli fyzické či právnické osoby, včetně bank, poskytovatelů internetových služeb, registrů a registrátorů domén a poskytovatelů hostingových služeb, mj. pro účely určení a sledování finančních a datových toků či určení totožnosti osob zapojených do finančních a datových toků, informací o bankovních účtech a vlastnictví webových stránek;

b)  vyžádání poskytnutí jakýchkoli relevantních informací, údajů nebo dokumentu v souladu s pravidly Unie o ochraně osobních údajů a při plném dodržení práva na soukromí a ochranu údajů zakotveného v Listině základních práv Evropské unie, v jakémkoli formátu či podobě bez ohledu na médium, na kterém jsou uloženy, či místě, kde jsou uloženy, od jakékoli fyzické či právnické osoby, včetně bank, poskytovatelů internetových služeb, poskytovatelů platebních služeb, registrů a registrátorů domén a poskytovatelů hostingových služeb, pro účely mj. určení a sledování finančních a datových toků či určení totožnosti osob zapojených do finančních a datových toků, informací o bankovních účtech a vlastnictví webových stránek, pokud jsou tyto informace, údaje nebo dokument důležité pro vyšetřování;

Pozměňovací návrh   34

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  vyžádání poskytnutí jakýchkoli relevantních informací, údajů nebo dokumentu v jakémkoli formátu či podobě bez ohledu na médium, na kterém jsou uloženy, či místě, kde jsou uloženy, od jakéhokoli orgánu veřejné moci, subjektu nebo agentury v rámci členského státu příslušného orgánu, mj. pro účely určení a sledování finančních a datových toků či určení totožnosti osob zapojených do finančních a datových toků, informací o bankovních účtech a vlastnictví webových stránek;

c)  vyžádání poskytnutí jakýchkoli relevantních informací, údajů nebo dokumentu v jakémkoli formátu či podobě bez ohledu na médium, na kterém jsou uloženy, či místě, kde jsou uloženy, od jakéhokoli orgánu veřejné moci, subjektu nebo agentury v rámci členského státu příslušného orgánu, pro účely určení a sledování finančních a datových toků či určení totožnosti osob zapojených do finančních a datových toků, informací o bankovních účtech a vlastnictví webových stránek, pokud jsou tyto informace, údaje nebo dokumenty důležité pro vyšetřování;

Pozměňovací návrh   35

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2 – písm. g

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

g)  přijetí prozatímního opatření s cílem zabránit riziku závažné a nenapravitelné újmy spotřebitelům, zejména pozastavení webové stránky, domény nebo podobné digitální lokality, služby nebo účtu;

g)  přijetí prozatímního opatření s cílem zabránit riziku závažné a nenapravitelné újmy spotřebitelům, zejména opatření týkajícího se možnosti žádat poskytovatele hostingových služeb, aby pozastavili webové stránky, službu nebo účet, nebo žádat registry a registrátory domén, aby na určitou dobu zrušili plně kvalifikovaný název domény, za předpokladu, že jakékoliv opatření přijaté za účelem omezení šíření obsahu on-line nebo jiného zpřístupnění obsahu pro veřejnost bude v souladu s Listinou základních práv Evropské unie a bude omezeno na to, co je nezbytné a přiměřené;

Pozměňovací návrh   36

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2 – písm. l

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

l)  vypnutí webové stránky, domény nebo podobné digitální lokality, služby nebo účtu, případně jejich části, včetně možnosti žádat o provedení takových opatření třetí stranu nebo jiný orgán veřejné moci;

l)  nařízení poskytovateli hostingových služeb, aby zrušil webové stránky, služby nebo účet nebo jejich část, nebo nařízení registru domény nebo registrátorovi, aby odstranil plně kvalifikovaný název domény a umožnil, aby ji zaregistroval dotyčný příslušný orgán, a to v případě, že obchodník v přeměřené lhůtě účinně nezareaguje na písemnou žádost příslušných orgánů o ukončení protiprávního jednání;dále ke zrušení webové stránky, domény nebo podobné digitální lokality, služby nebo účtu, případně jejich části, a to pod podmínkou, že opatření přijaté s cílem omezit šíření určitého obsahu na internetu nebo jakékoli jeho jiné zpřístupňování veřejnosti jakýmikoli prostředky bude v souladu s Listinou základních práv a bude omezeno na nezbytné a přiměřené kroky a prováděno na základě předchozího soudního povolení;

Pozměňovací návrh    37

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Příslušné orgány mohou uplatňovat pravomoci stanovené v článku 8 v souladu s tímto nařízenímvnitrostátními právními předpisy buď:

1.  Příslušné orgány mohou uplatňovat pravomoci stanovené v článku 8 v souladu s tímto nařízením, vnitrostátními právními předpisy a s Listinou základních práv Evropské unie buď:

Pozměňovací návrh   38

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komise může přijmout prováděcí akty určující podmínky provádění a uplatňovat minimální pravomoci příslušných orgánů uvedené v článku 8. Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu s přezkumným postupem stanoveným v čl. 48 odst. 2.

vypouští se

Pozměňovací návrh    39

Návrh nařízení

Článek 10 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 10a

 

Ochrana osobních údajů

 

Toto nařízení se uplatňuje plně v souladu s ustanoveními o ochraně osobních údajů, která jsou uvedena ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES1a a v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/6791b.

 

___________________

 

1a Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31).

 

1b Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1).

Pozměňovací návrh   40

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Dožádaný orgán poskytne na žádost dožadujícího orgánu veškeré relevantní informace potřebné ke zjištění, zda došlo k porušení práva uvnitř Unie, a k ukončení takového porušování práva. Dožádaný orgán Komisi bezodkladně oznámí jak žádost o informace, tak svoji odpověď.

1.  Dožádaný orgán poskytne na žádost dožadujícího orgánu tomuto orgánu neprodleně a v každém případě do 14 dnů veškeré relevantní informace potřebné ke zjištění, zda došlo k porušení práva uvnitř Unie, a k ukončení takového porušování práva. Dožádaný orgán Komisi bezodkladně oznámí jak žádost o informace, tak svoji odpověď.

Pozměňovací návrh   41

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Dožádaný orgán na žádost dožadujícího orgánu přijme veškerá nezbytná donucovací opatření k ukončení nebo zákazu porušování práva uvnitř Unie, včetně uložení sankcí a nařízení či usnadnění poskytnutí odškodnění spotřebitelům za újmu, kterou jim porušování práva způsobilo.

1.  Dožádaný orgán na žádost dožadujícího orgánu přijme bez zbytečného odkladu veškerá nezbytná donucovací opatření k ukončení nebo zákazu porušování práva uvnitř Unie, včetně uložení sankcí a nařízení či usnadnění poskytnutí odškodnění spotřebitelům za újmu, kterou jim porušování práva způsobilo.

Pozměňovací návrh   42

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  V žádostech o vzájemnou pomoc dožadující orgán poskytne dostatečné informace umožňující dožádanému orgánu žádosti vyhovět, včetně nezbytných důkazů, které lze získat pouze v členském státě dožadujícího orgánu.

1.  V žádostech o vzájemnou pomoc dožadující orgán poskytne veškeré relevantní informace umožňující dožádanému orgánu žádosti vyhovět, včetně nezbytných důkazů, které lze získat pouze v členském státě dožadujícího orgánu.

Pozměňovací návrh   43

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  domnívá se, že dožadující orgán neposkytl dostatečné informace ve smyslu čl. 12 odst. 1.

c)  domnívá se, že dožadující orgán neposkytl veškeré relevantní informace ve smyslu čl. 12 odst. 1.

Pozměňovací návrh    44

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  V náležitých případech mohou příslušné orgány, aniž by tím byla dotčena pravidla týkající se profesního a obchodního tajemství stanovená v článku 41, rozhodnout o zveřejnění společného postoje nebo jeho částí na svých webových stránkách a na webové stránce Komise a vyžádat si názory ostatních dotčených stran.

4.  V náležitých případech mohou příslušné orgány, aniž by tím byla dotčena pravidla týkající se profesního a obchodního tajemství stanovená v článku 41, rozhodnout o zveřejnění společného postoje nebo jeho částí na svých webových stránkách a na webové stránce Komise a vyžádat si názory ostatních dotčených stran, včetně spotřebitelských sdružení a obchodních organizací.

Pozměňovací návrh    45

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Navrhne-li obchodník závazky, může dotčený příslušný orgán ve vhodných případech navržené závazky zveřejnit na svých webových stránkách nebo, jak to bude vhodné, na stránkách Komise za účelem vyžádání si názorů ostatních dotčených stran a ověření, zda jsou závazky dostatečné k ukončení porušování práva a odškodnění spotřebitelů.

2.  Navrhne-li obchodník závazky, může dotčený příslušný orgán ve vhodných případech navržené závazky zveřejnit na svých webových stránkách nebo, jak to bude vhodné, na stránkách Komise za účelem vyžádání si názorů ostatních dotčených stran a ověření, zda jsou závazky dostatečné k ukončení porušování práva a odškodnění spotřebitelů. Příslušné orgány mohou také konzultovat se spotřebitelskými sdruženími a obchodními organizacemi.

Pozměňovací návrh   46

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Dotčené příslušné orgány mohou jmenovat jeden příslušný orgán, který přijme opatření pro vymáhání práva jménem ostatních příslušných orgánů za účelem ukončení nebo zákazu rozsáhlého porušování právních předpisů na ochranu spotřebitele, zajištění odškodnění spotřebitelů či uvalení sankcí. Při jmenování příslušného orgánu k přijetí opatření pro vymáhání práva berou příslušné orgány v úvahu sídlo dotčeného obchodníka. Jakmile je ostatními dotčenými příslušnými orgány jmenován příslušný orgán, aby přijal opatření pro vymáhání práva, je oprávněn jednat jménem spotřebitelů z jiných členských států, jako kdyby to byli jeho vlastní spotřebitelé.

3.  Dotčené příslušné orgány mohou jmenovat jeden příslušný orgán, který přijme opatření pro vymáhání práva jménem ostatních příslušných orgánů za účelem ukončení nebo zákazu rozsáhlého porušování právních předpisů na ochranu spotřebitele, zajištění odškodnění spotřebitelů či uvalení sankcí. Při jmenování příslušného orgánu k přijetí opatření pro vymáhání práva berou příslušné orgány v úvahu místo, kde došlo k tomuto porušení právních předpisů. Jakmile je ostatními dotčenými příslušnými orgány jmenován příslušný orgán, aby přijal opatření pro vymáhání práva, je oprávněn jednat jménem spotřebitelů z jiných členských států, jako kdyby to byli jeho vlastní spotřebitelé.

Pozměňovací návrh    47

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Příslušné orgány se mohou rozhodnout přijmout opatření pro vymáhání práva souběžně ve všech nebo v některých členských státech dotčených rozsáhlým porušováním právních předpisů na ochranu spotřebitele. V takovém případě příslušné orgány zajistí, že k zahájení těchto opatření pro vymáhání práva dojde ve všech dotčených členských státech současně.

4.  Příslušné orgány se mohou rozhodnout přijmout vhodná a účinná opatření pro vymáhání práva souběžně ve všech nebo v některých členských státech dotčených rozsáhlým porušováním právních předpisů na ochranu spotřebitele. V takovém případě příslušné orgány zajistí, že k zahájení těchto opatření pro vymáhání práva dojde ve všech dotčených členských státech současně.

Pozměňovací návrh    48

Návrh nařízení

Čl. 19 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Uzavření koordinovaných opatření

Ukončení koordinovaných opatření

Pozměňovací návrh    49

Návrh nařízení

Článek 19 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 19a

 

Další informace

 

Koordinační orgán bezodkladně informuje Komisi a příslušné orgány dotčených členských států v případě, že jsou právní předpisy na ochranu spotřebitele porušovány znovu, a je tak třeba přijmout další opatření. V takovém případě může dojít ke koordinační činnosti, aniž je zahájen nový postup přijímání koordinovaných opatření.

Pozměňovací návrh    50

Návrh nařízení

Čl. 21 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Existuje-li důvodné podezření na rozsáhlé porušování právních předpisů na ochranu spotřebitele, které poškodilo, poškozuje nebo pravděpodobně poškodí spotřebitele nejméně ve třech čtvrtinách členských států představujících v součtu nejméně tři čtvrtiny obyvatelstva Unie („rozsáhlé porušování právních předpisů na ochranu spotřebitele s unijní dimenzí“), zahájí Komise společné opatření. Pro tento účel si Komise může od příslušných orgánů vyžádat nezbytné informace či dokumenty.

1.  Existuje-li důvodné podezření na rozsáhlé porušování právních předpisů na ochranu spotřebitele, které poškodilo, poškozuje nebo pravděpodobně poškodí spotřebitele ve většině členských států představujících v součtu nejméně jednu třetinu obyvatelstva Unie („rozsáhlé porušování právních předpisů na ochranu spotřebitele s unijní dimenzí“), zahájí Komise společné opatření s cílem pomoci příslušným orgánům členských států a spolupracovat s nimi, aby byly ochráněny zájmy spotřebitelů v Unii, pokud není možné navrhovaného opatření uspokojivě dosáhnout na úrovni členských států, a s cílem zajistit, aby právní předpisy Unie na ochranu spotřebitelů byly v Unii řádně prosazovány. Pro tento účel si Komise může od příslušných orgánů vyžádat nezbytné informace či dokumenty.

Pozměňovací návrh   51

Návrh nařízení

Čl. 21 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Příslušný orgán může odmítnout účastnit se společného opatření z kteréhokoli z následujících důvodů:

3.  Příslušný orgán může odmítnout účastnit se společného opatření v případě, že v předmětném členském státě již bylo vyneseno pravomocné rozhodnutí nebo již bylo přijato pravomocné správní rozhodnutí ve vztahu k témuž porušení práva proti témuž obchodníkovi. Pokud se příslušný orgán rozhodne odmítnout účastnit se takového opatření, uvede důvody, které jej k tomuto rozhodnutí vedly.

Pozměňovací návrh   52

Návrh nařízení

Čl. 21 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  v předmětném členském státě již bylo zahájeno soudní řízení týkající se stejného porušení práva proti stejnému obchodníkovi;

vypouští se

Pozměňovací návrh   53

Návrh nařízení

Čl. 21 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  v předmětném členském státě již byl vynesen pravomocný rozsudek nebo již bylo přijato pravomocné správní rozhodnutí ve vztahu ke stejnému porušení práva proti stejnému obchodníkovi.

vypouští se

Pozměňovací návrh    54

Návrh nařízení

Čl. 21 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Po oznámení rozhodnutí zahájit společné opatření dle odstavce 2 musí příslušný orgán, který se rozhodne neúčastnit se společného opatření, o svém rozhodnutí bezodkladně informovat Komisi a další dotčené příslušné orgány, podle odstavce 3 uvést důvody, které jej k rozhodnutí vedly, a doložit nezbytné dokumenty.

4.  Po oznámení rozhodnutí zahájit společné opatření dle odstavce 2 musí příslušný orgán, který se rozhodne neúčastnit se společného opatření, o svém rozhodnutí bezodkladně informovat Komisi a další dotčené příslušné orgány, podle odstavce 3 uvést písemně důvody, které jej k tomuto rozhodnutí vedly, a doložit nezbytné dokumenty.

Pozměňovací návrh    55

Návrh nařízení

Čl. 23 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Kde je to vhodné, mohou příslušné orgány, aniž by tím byla dotčena pravidla týkající se profesního a obchodního tajemství stanovená v článku 41, rozhodnout o zveřejnění společného postoje nebo jeho částí na svých webových stránkách a na webové stránce Komise, případně si ve vhodných případech mohou vyžádat názory ostatních dotčených stran.

3.  Kde je to vhodné, zveřejní příslušné orgány společný postoj nebo jeho části na svých webových stránkách a na webové stránce Komise, aniž by tím byla dotčena pravidla týkající se profesního a obchodního tajemství stanovená v článku 41, případně si ve vhodných případech vyžádají názory ostatních dotčených stran, včetně spotřebitelských sdružení a obchodních organizací.

Pozměňovací návrh    56

Návrh nařízení

Čl. 24 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  V případech, kdy obchodník navrhne závazky, může dotčený příslušný orgán ve vhodných případech navržené závazky zveřejnit na svých webových stránkách a na stránkách Komise za účelem vyžádání si názorů ostatních dotčených stran a ověření, zda jsou závazky dostatečné k ukončení porušování práva a odškodnění spotřebitelů.

2.  V případech, kdy obchodník navrhne závazky, může dotčený příslušný orgán ve vhodných případech navržené závazky zveřejnit na svých webových stránkách a na stránkách Komise za účelem vyžádání si názorů ostatních dotčených stran, včetně spotřebitelských sdružení a obchodních organizací, a ověření, zda jsou závazky dostatečné k ukončení porušování práva a odškodnění spotřebitelů.

Pozměňovací návrh   57

Návrh nařízení

Čl. 25 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Když je ostatními dotčenými příslušnými orgány jmenován příslušný orgán, aby přijal opatření pro vymáhání práva, bude oprávněn jednat jménem spotřebitelů z jiných členských států, jako kdyby to byli jeho vlastní spotřebitelé. Při jmenování příslušného orgánu k přijetí opatření pro vymáhání práva berou příslušné orgány v úvahu sídlo dotčeného obchodníka.

2.  Když je ostatními dotčenými příslušnými orgány jmenován příslušný orgán, aby přijal opatření pro vymáhání práva, bude oprávněn jednat jménem spotřebitelů z jiných členských států, jako kdyby to byli jeho vlastní spotřebitelé. Při jmenování příslušného orgánu k přijetí opatření pro vymáhání práva berou příslušné orgány v úvahu místo, kde došlo k tomuto porušení právních předpisů, vždy s ohledem na ochranu zájmů spotřebitele.

Pozměňovací návrh   58

Návrh nařízení

Článek 34 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 34a

 

Další opatření výstražného mechanismu

 

1.   V případě, že laboratorní testy nebo technická provedení nepotvrdí důvody, na jejichž základě byla vydána výstraha, příslušné orgány nebo případně Komise přistoupí neprodleně k přijetí veškerých potřebných opatření k nápravě situace a obnovení rovnováhy na vnitřním trhu anebo v odvětví trhu, v němž obchodník působí, aby se ochránily zájmy obchodníka a nedošlo k jejich poškození.

 

Pokud v této souvislosti příslušné orgány nebo případně Komise zjistí, že výstraha byla planá, informují o této skutečnosti co nejrychleji spotřebitele.

 

2.   Pokud dojde k poškození zájmů obchodníka, přijmou příslušné orgány nebo případně Komise opatření k jeho odškodnění.

 

3.   Opatření přijatá za účelem odškodnění obchodníka by se měla zaměřit především na znovuobnovení jeho důvěryhodnosti v odvětví/odvětvích trhu, na němž působí, nebo případně na vnitřním trhu.

Pozměňovací návrh   59

Návrh nařízení

Čl. 35 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Jmenované subjekty a Evropská spotřebitelská centra se zapojí do výstražného mechanismu stanoveného v článku 34. Členské státy jmenují spotřebitelské organizace a sdružení a další subjekty, například obchodní sdružení, s vhodnými odbornými znalostmi a legitimním zájmem na ochraně spotřebitelů, které se zapojí do výstražného mechanismu. Členské státy tyto subjekty Komisi bezodkladně oznámí.

1.  Jmenované subjekty a evropská spotřebitelská centra se na vnitrostátní úrovni i na úrovni Unie zapojí do výstražného mechanismu stanoveného v článku 34. Členské státy jmenují spotřebitelské organizace a sdružení a další subjekty, například obchodní sdružení, s vhodnými odbornými znalostmi a legitimním zájmem na ochraně spotřebitelů, které se zapojí do výstražného mechanismu. Členské státy tyto subjekty Komisi bezodkladně oznámí.

Pozměňovací návrh   60

Návrh nařízení

Čl. 35 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Externí výstrahy budou pouze „pro informaci“. Příslušné orgány nebudou v reakci na výstrahy a informace poskytnuté těmito subjekty povinny zahájit řízení ani přijímat jiná opatření. Subjekty, které činí externí výstrahy, zajistí, že jsou poskytnuté informace správné, aktuální a přesné a bezodkladně je opraví, případně stáhnou, dle dané situace. Pro tyto účely mají tyto subjekty přístup k informacím, které poskytnou, s výhradou omezení uvedených v článcích 41 a 43.

4.  Externí výstrahy jsou určeny především „pro informaci“ a příslušné orgány musí prověřit, zda se opírají o důvodné podezření dle čl. 34 odst. 1. Příslušné orgány nebudou v reakci na informace poskytnuté těmito subjekty, které podle čl. 35 odst. 3 vydávají externí výstrahy, povinny zahájit opatření pro vymáhání práva ani přijímat jiná opatření. Subjekty, které vydávají externí výstrahy, zajistí, že jsou poskytnuté informace správné, aktuální a přesné, a bezodkladně opraví případné chyby, případně informace stáhnou, dle dané situace. Pro tyto účely mají tyto subjekty přístup k informacím, které poskytnou, s výhradou omezení uvedených v článcích 41 a 43. Subjekty, které vydávají externí výstrahy, jsou rovněž informovány o každém následném opatření, které přijme příslušný orgán v souvislosti s těmito externími výstrahami, nebo o nepřijetí takového opatření, včetně uvedení důvodů, proč nebylo opatření po vydání výstrahy přijato. Oznámení o přijatých opatřeních nebo o nepřijetí opatření, jež vydává příslušný orgán, zohledňuje potřebu zachování důvěrnosti vyšetřování.

Pozměňovací návrh    61

Návrh nařízení

Čl. 35 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a.  V relevantních případech se konzultuje se subjekty uvedenými v odstavcích 1 a 2 a jejich stanoviska jsou při stanovování priorit opatření pro vymáhání práva brána v potaz.

Pozměňovací návrh   62

Návrh nařízení

Čl. 35 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Komise může přijmout prováděcí akty stanovující podrobnosti o jmenování a účasti dalších subjektů ve výstražném mechanismu. Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu s přezkumným postupem stanoveným v čl. 48 odst. 2.

5.  Komise může přijmout prováděcí akty stanovující podrobnosti o jmenování a účasti spotřebitelských organizací a sdružení a obchodních organizací ve výstražném mechanismu a rovněž způsoby oznamování veškerých následných opatření, která byla v souvislosti s externími výstrahami přijata, nebo skutečnosti, že opatření přijato nebylo. Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu s přezkumným postupem stanoveným v čl. 48 odst. 2.

Pozměňovací návrh    63

Návrh nařízení

Čl. 41 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Bez ohledu na ustanovení odstavce 2 mohou příslušné orgány používat a sdělovat informace nezbytné k:

3.  Bez ohledu na ustanovení odstavce 2 a při plném dodržování základních práv, jako je např. právo na ochranu soukromí a osobních údajů a právní předpisy Unie týkající se ochrany a zpracovávání osobních údajů, mohou příslušné orgány používat a sdělovat informace nezbytné k:

Pozměňovací návrh   64

Návrh nařízení

Čl. 41 – odst. 3 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba)  z důvodů veřejného zájmu, jako je veřejná bezpečnost, ochrana spotřebitele, veřejné zdraví a ochrana životního prostředí,

Pozměňovací návrh    65

Návrh nařízení

Čl. 42 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Důkazy, dokumenty, informace, vysvětlení a nálezy z vyšetřování učiněné příslušným orgánem v jednom členském státě v souladu s článkem 8 mohou být použity pro řízení zahájené při použití tohoto nařízení příslušnými orgány v ostatních členských státech bez dalších formálních požadavků.

2.  Důkazy, dokumenty, informace, vysvětlení a nálezy z vyšetřování učiněné příslušným orgánem v jednom členském státě v souladu s článkem 8 mohou být použity pro řízení zahájené při použití tohoto nařízení příslušnými orgány v ostatních členských státech za předpokladu, že jsou v plném rozsahu dodržena základní práva spotřebitelů.

Pozměňovací návrh    66

Návrh nařízení

Čl. 50 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Do [nejpozději xx/xx/20xx, maximálně pak do sedmi let od vstupu v platnost] Komise předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu o používání tohoto nařízení.

Do [nejpozději xx/xx/20xx, maximálně pak do pěti let od vstupu v platnost] Komise předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu o používání tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh   67

Návrh nařízení

Čl. 50 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Zpráva bude obsahovat hodnocení používání nařízení, včetně posouzení účinnosti vymáhání právních předpisů chránících zájmy spotřebitelů podle tohoto nařízení a přezkoumání mj. toho, jak se na hlavních spotřebitelských trzích, kterých se týká přeshraniční obchodování, dodržování zákonů chránících zájmy spotřebitelů ze strany obchodníků vyvíjí.

Zpráva bude obsahovat hodnocení používání nařízení, včetně posouzení účinnosti vymáhání právních předpisů chránících zájmy spotřebitelů podle tohoto nařízení a přezkoumání mj. toho, jak se na hlavních spotřebitelských trzích, kterých se týká přeshraniční obchodování, dodržování zákonů chránících zájmy spotřebitelů ze strany obchodníků vyvíjí. Komise posoudí zejména účinnost následujících bodů:

Pozměňovací návrh   68

Návrh nařízení

Čl. 50 – odst. 2 – písm. a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

a)  pravomocí podle článku 8;

Pozměňovací návrh   69

Návrh nařízení

Čl. 50 – odst. 2 – písm. b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

b)  limitu stanoveného pro rozsáhlé porušování právních předpisů na ochranu spotřebitele s unijní dimenzí;

Pozměňovací návrh   70

Návrh nařízení

Čl. 50 – odst. 2 – písm. c (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

c)  systému výměny informací o porušování práva, jak je stanoveno v článku 43.

Pozměňovací návrh   71

Návrh nařízení

Čl. 50 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Ke zprávě budou v případě potřeby připojeny legislativní návrhy.

Pozměňovací návrh   72

Návrh nařízení

Čl. 50 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Do ... [datum vstupu tohoto nařízení v platnost] a poté každé dva roky předkládá Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu, která obsahuje:

 

a)   přehled informací a vývoje v oblasti vymáhání právních předpisů na ochranu spotřebitele a statistických údajů vyměněných v rámci mechanismu dozoru zřízeného podle článku 33, včetně vydaných výstrah a následných opatření přijatých v souvislosti s externími výstrahami;

 

b)   přehled rozsáhlých porušování právních předpisů na ochranu spotřebitele a rozsáhlých porušování právních předpisů na ochranu spotřebitele s unijní dimenzí, s uvedením koordinovaných opatření přijatých podle článku 16, opatření pro vymáhání práva dle článku 18, společných opatření dle článku 21 a závazků, které přijali obchodníci porušující zákon, a jejich výsledků a dále opatření pro vymáhání práva přijatá v souladu s článkem 25.

 

Tato zpráva bude veřejně dostupná a bude v případě potřeby zahrnovat další legislativní či nelegislativní návrhy za účelem přizpůsobení stávajících právních předpisů novým technologiím nebo případným jevům, k nimž dojde v digitálním prostředí.

Pozměňovací návrh    73

Návrh nařízení

Čl. 51 – odst. 1

Nařízení (ES) č. 2006/2004

Příloha – bod 24 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

24a.  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 924/2009 ze dne 16. září 2009 o přeshraničních platbách ve Společenství a zrušení nařízení (ES) č. 2560/2001 (Úř. věst. L 266, 9.10.2009, s. 11).

Pozměňovací návrh    74

Návrh nařízení

Čl. 51 – odst. 1

Nařízení (ES) č. 2006/2004

Příloha – bod 24 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

24b.  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 260/2012 ze dne 14. března 2012, kterým se stanoví technické a obchodní požadavky pro úhrady a inkasa v eurech a kterým se mění nařízení (ES) č. 924/2009 (Úř. věst. L 94, 30.3.2012, s. 22).

Pozměňovací návrh    75

Návrh nařízení

Čl. 51 – odst. 1

Nařízení (ES) č. 2006/2004

Příloha – bod 24 c (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

24c.  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2366 ze dne 25. listopadu 2015 o platebních službách na vnitřním trhu, kterou se mění směrnice 2002/65/ES, 2009/110/ES a 2013/36/EU a nařízení (EU) č. 1093/2010 a zrušuje směrnice 2007/64/ES (Úř. věst. L 337, 23.12.2015, s. 35).

Pozměňovací návrh    76

Návrh nařízení

Čl. 51 – odst. 1

Nařízení (EU) č. 2006/2004

Příloha – bod 24 d (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

24d.  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/97 ze dne 20. ledna 2016 o distribuci pojištění (Úř. věst. L 26, 2.2.2016, s. 19).

Pozměňovací návrh   77

Návrh nařízení

Čl. 51 – odst. 1

Nařízení (ES) č. 2006/2004

Příloha – bod 24 e (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

24e.  Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2017/ ... o zajištění přeshraniční přenositelnosti on-line služeb poskytujících obsah v rámci vnitřního trhu.

Pozměňovací návrh   78

Návrh nařízení

Čl. 51 – odst. 1

Nařízení (ES) č. 2006/2004

Příloha – bod 24 f (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

24f.  Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2017/... o řešení zeměpisného blokování a jiných forem diskriminace na vnitřním trhu kvůli státní příslušnosti, místu bydliště či místu usazení zákazníků a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES.

 

 

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Spolupráce mezi vnitrostátními orgány odpovědnými za vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele (Text s významem pro EHP)

Referenční údaje

COM(2016)0283 – C8-0194/2016 – 2016/0148(COD)

Věcně příslušný výbor

Datum oznámení na zasedání

IMCO

9.6.2016

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

Datum oznámení na zasedání

JURI

9.6.2016

Navrhovatel(ka)

Datum jmenování

Kostas Chrysogonos

11.7.2016

Projednání ve výboru

31.1.2017

 

 

 

Datum přijetí

28.2.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

21

2

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Laura Ferrara, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Daniel Buda, Evelyne Gebhardt, Virginie Rozière, Tiemo Wölken

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Pál Csáky


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Spolupráce mezi vnitrostátními orgány odpovědnými za vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele

Referenční údaje

COM(2016)0283 – C8-0194/2016 – 2016/0148(COD)

Datum předložení EP

25.5.2016

 

 

 

Věcně příslušný výbor

Datum oznámení na zasedání

IMCO

9.6.2016

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

Datum oznámení na zasedání

BUDG

9.6.2016

ITRE

9.6.2016

CULT

9.6.2016

JURI

9.6.2016

Nezaujetí stanoviska

Datum rozhodnutí

BUDG

15.6.2016

ITRE

14.6.2016

CULT

20.6.2016

 

Zpravodajové

Datum jmenování

Olga Sehnalová

17.6.2016

 

 

 

Projednání ve výboru

11.10.2016

9.11.2016

5.12.2016

6.2.2017

 

13.3.2017

 

 

 

Datum přijetí

21.3.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

33

0

3

Datum předložení

27.3.2017


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

33

+

ALDE

Dita Charanzová, Morten Løkkegaard, Jasenko Selimovic

ECR

Edward Czesak, Vicky Ford, Ulrike Trebesius, Anneleen Van Bossuyt

EFDD

Marco Zullo

PPE

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Ildikó Gáll-Pelcz, Antonio López-Istúriz White, Jiří Pospíšil, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mihai Ţurcanu, Sabine Verheyen

S&D

Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Arndt Kohn, Marlene Mizzi, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Julia Reda

0

-

 

 

3

0

EFDD

Robert Jarosław Iwaszkiewicz

ENF

Marcus Pretzell, Mylène Troszczynski

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Právní upozornění - Ochrana soukromí