Procedure : 2016/0148(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0077/2017

Indgivne tekster :

A8-0077/2017

Forhandlinger :

PV 14/11/2017 - 3
CRE 14/11/2017 - 3

Afstemninger :

PV 14/11/2017 - 5.5
CRE 14/11/2017 - 5.5
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0426

BETÆNKNING     ***I
PDF 1102kWORD 195k
28.3.2017
PE 594.014v03-00 A8-0077/2017

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om samarbejde mellem nationale myndigheder med ansvar for håndhævelse af lovgivning om forbrugerbeskyttelse

(COM(2016)0283 – C8-0194/2016 – 2016/0148(COD))

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

Ordfører: Olga Sehnalová

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 EPP
 BILAG: LISTE OVER ENHEDER OG PERSONER, SOM ORDFØREREN HAR MODTAGET INPUT FRA
 UDTALELSE fra Retsudvalget
 PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om samarbejde mellem nationale myndigheder med ansvar for håndhævelse af lovgivning om forbrugerbeskyttelse

(COM(2016)0283 – C8-0194/2016 – 2016/0148(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2016)0283),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0194/2016),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til de begrundede udtalelser, som inden for rammerne af protokollen (nr. 2) om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet er blevet forelagt af den bulgarske Nationalforsamling, det tjekkiske Deputeretkammer, det østrigske Forbundsråd og den svenske Riksdag, og ifølge hvilke udkastet til lovgivningsmæssig retsakt ikke overholder nærhedsprincippet,

–  der henviser til udtalelse af 19. oktober 2016 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(1),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse og udtalelse fra Retsudvalget (A8-0077/2017),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    1

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning -1 (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(-1)  Unionens forbrugerbeskyttelsespolitik er fastlagt i artikel 4, stk. 2, litra f), artikel 12, artikel 114, stk. 3, og artikel 169 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) samt artikel 38 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder.

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning -1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(-1a)  I artikel 169 TEUF hedder det, at EU's forbrugerbeskyttelsespolitik er at fremme forbrugernes interesser og sikre et højt forbrugerbeskyttelsesniveau. For at gøre dette skal Unionen bidrage til at beskytte forbrugernes sundhed, sikkerhed og økonomiske interesser og til at fremme deres ret til oplysning og uddannelse og til at organisere sig for at beskytte deres interesser.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning -1 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(-1b)  I artikel 197 i TEUF om administrativt samarbejde anerkendes det, at en effektiv gennemførelse af EU-retten i medlemsstaterne er afgørende for, at Unionen kan fungere korrekt, og de grænser, inden for hvilke Unionen og medlemsstaterne skal agere i denne henseende, fastsættes.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1)  I henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2006/200458 skal der indføres harmoniserede regler og procedurer for at lette samarbejdet mellem nationale myndigheder med ansvar for håndhævelse af lovgivning om forbrugerbeskyttelse. I henhold til artikel 21a skal der foretages en gennemgang af virkningsfuldheden af og de operationelle mekanismer i denne forordning, og i overensstemmelse med denne artikel konkluderede Kommissionen, at forordning (EF) nr. 2006/2004 ikke er tilstrækkelig til effektivt at tackle udfordringerne med håndhævelse i det indre marked, navnlig i det digitale indre marked.

(1)  I henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2006/200458 skal der indføres harmoniserede regler og procedurer for at lette samarbejdet mellem nationale myndigheder med ansvar for håndhævelse af lovgivning om forbrugerbeskyttelse. I henhold til artikel 21a i forordning (EF) nr. 2006/2004 skal der foretages en gennemgang af virkningsfuldheden af og de operationelle mekanismer i denne forordning, og i overensstemmelse med denne artikel konkluderede Kommissionen, at forordning (EF) nr. 2006/2004 ikke er tilstrækkelig til effektivt at tackle udfordringerne med håndhævelse i det indre marked, herunder det digitale indre marked.

__________________

__________________

58Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2006/2004 om samarbejde mellem nationale myndigheder med ansvar for håndhævelse af lovgivning om forbrugerbeskyttelse (EUT L 364 af 9.12.2004, s. 1).

58 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2006/2004 om samarbejde mellem nationale myndigheder med ansvar for håndhævelse af lovgivning om forbrugerbeskyttelse (EUT L 364 af 9.12.2004, s. 1).

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2)  I strategien for det digitale indre marked, som Kommissionen vedtog den 6. maj 2015, blev behovet for at styrke forbrugernes tillid gennem en hurtigere og mere fleksibel og ensartet håndhævelse af forbrugerreglerne identificeret som en af prioriteterne. I strategien for opgradering af det indre marked, som Kommissionen vedtog den 28. oktober 2015, blev det gentaget, at håndhævelsen af EU's forbrugerbeskyttelseslovgivning bør styrkes yderligere ved forordningen om forbrugerbeskyttelsessamarbejde.

(2)  I strategien for det digitale indre marked, som Kommissionen vedtog den 6. maj 2015, blev behovet for at styrke forbrugernes tillid gennem en hurtigere og mere ensartet håndhævelse af forbrugerlovgivningen identificeret som en af prioriteterne. I strategien for opgradering af det indre marked, som Kommissionen vedtog den 28. oktober 2015, blev det gentaget, at håndhævelsen af EU-lovgivning, der beskytter forbrugernes interesser, bør styrkes yderligere gennem reformen af forordning (EF) nr. 2006/2004.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3)  Den deraf følgende ineffektive håndhævelse af grænseoverskridende overtrædelser, navnlig i det digitale miljø, gør det muligt for erhvervsdrivende at undvige håndhævelse ved at flytte inden for EU, hvilket medfører konkurrenceforvridning for lovlydige erhvervsdrivende, der opererer enten i hjemlandet eller på tværs af grænserne, og dermed direkte skader forbrugerne og undergraver forbrugertilliden til grænseoverskridende transaktioner og det indre marked. Der er derfor behov for en højere grad af harmonisering, hvorved der indføres et effektivt håndhævelsessamarbejde mellem de kompetente offentlige håndhævelsesmyndigheder, med henblik på at opdage, undersøge og beordre overtrædelser inden for EU og udbredte overtrædelser bragt til ophør.

(3)  Den ineffektive håndhævelse af lovgivningen til forebyggelse af grænseoverskridende overtrædelser, herunder i det digitale miljø, gør det muligt for erhvervsdrivende at flytte inden for EU, hvilket medfører konkurrenceforvridning for lovlydige erhvervsdrivende (det være sig online eller offline), der opererer enten i hjemlandet eller på tværs af grænserne, og dermed direkte og væsentligt skader det indre marked og forbrugerne og undergraver forbrugertilliden til grænseoverskridende transaktioner og det indre marked. Der er derfor behov for en højere grad af harmonisering, der sikrer et effektivt håndhævelsessamarbejde mellem de kompetente offentlige håndhævelsesmyndigheder, med henblik på at opdage og undersøge overtrædelser samt kræve og gennemtvinge ophør heraf.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4)  Med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2006/2004 blev der indført et netværk af kompetente offentlige myndigheder i hele EU. En effektiv koordinering mellem de forskellige kompetente myndigheder, der deltager i netværket, samt andre offentlige myndigheder på medlemsstatsplan, er nødvendig. Det centrale forbindelseskontors koordinerende rolle bør overlades til en kompetent myndighed i hver medlemsstat, som har tilstrækkelige beføjelser og ressourcer til at varetage denne vigtige rolle i netværket af kompetente myndigheder.

(4)  Med forordning (EF) nr. 2006/2004 blev der indført et netværk af kompetente offentlige myndigheder i hele EU. En effektiv koordinering mellem de forskellige kompetente myndigheder, der deltager i netværket, samt andre offentlige myndigheder på medlemsstatsplan, er nødvendig. Det centrale forbindelseskontors koordinerende rolle bør i hver medlemsstat overlades til en offentlig myndighed, som har tilstrækkelige beføjelser og de fornødne ressourcer til at varetage denne vigtige rolle.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)  Forbrugerne bør også beskyttes mod kortvarige overtrædelser inden for EU og udbredte overtrædelser, der kun varer i en kort periode, men hvis skadelige virkninger kan fortsætte længe efter, at overtrædelsen er ophørt. De kompetente myndigheder bør have de nødvendige beføjelser til at undersøge og kræve sådanne overtrædelser bragt til ophør fremadrettet.

(5)  Forbrugerne bør også beskyttes mod overtrædelser, der kun varer i en kort periode, men hvis skadelige virkninger kan fortsætte længe efter, at overtrædelsen er ophørt. De kompetente myndigheder bør have de nødvendige beføjelser til at undersøge og kræve sådanne overtrædelser bragt til ophør for at sikre forbrugerbeskyttelse.

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(5a)  Af hensyn til retssikkerheden og effektiviteten af håndhævelsesforanstaltninger rettet mod ophørte overtrædelser i en grænseoverskridende sammenhæng og for at forebygge forskelsbehandling af såvel forbrugere som erhvervsdrivende i det indre marked bør der indføres en forældelsesfrist. Dette vil indebære fastsættelse af en entydig tidsfrist, inden for hvilken de kompetente myndigheder i forbindelse med håndhævelsen af reglerne for grænseoverskridende overtrædelser kan pålægge sanktioner og kræve ydelse af kompensation til forbrugere eller tilbagebetaling af gevinster opnået gennem overtrædelser.

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6)  De kompetente myndigheder bør have et minimum af undersøgelses- og håndhævelsesbeføjelser til at anvende denne forordning effektivt, til at samarbejde med hinanden og til at afskrække erhvervsdrivende fra at begå overtrædelser inden for EU og udbredte overtrædelser. Disse beføjelser bør være tilstrækkelige til at tackle udfordringerne i forbindelse med e-handel og det digitale miljø, når en erhvervsdrivendes mulighed for let at skjule eller ændre sin identitet giver anledning til særlig bekymring. Disse beføjelser bør sikre, at bevismateriale lovligt kan udveksles mellem de kompetente myndigheder med henblik på at sikre en effektiv håndhævelse på samme niveau i alle medlemsstater.

(6)  De kompetente myndigheder bør have et ensartet sæt af undersøgelses- og håndhævelsesbeføjelser med henblik på at anvende denne forordning, samarbejde hurtigere og mere effektivt med hinanden og afskrække erhvervsdrivende fra at begå overtrædelser. Disse beføjelser bør være tilstrækkelige til effektivt at tackle de håndhævelsesmæssige udfordringer i forbindelse med e-handel og det digitale miljø og forhindre uredelige erhvervsdrivende i at udnytte huller i håndhævelsesordningen ved at flytte til medlemsstater, hvis kompetente myndigheder ikke er udstyret til at håndtere ulovlige forretningsmetoder. Disse beføjelser bør sikre, at oplysninger og bevismateriale lovligt kan udveksles mellem de kompetente myndigheder med henblik på at sikre en effektiv håndhævelse på samme niveau i alle medlemsstater.

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7)  Medlemsstaterne kan vælge, om de kompetente myndigheder skal udøve disse beføjelser direkte under egen deres myndighed eller ved indbringelse af sagen for de kompetente domstole. Hvis medlemsstaterne vælger, at de kompetente myndigheder skal udøve deres beføjelser ved indbringelse for de kompetente domstole, bør de sikre, at disse beføjelser kan udøves effektivt og rettidigt, og at omkostningerne ved udøvelsen af disse beføjelser er rimelige og ikke hindrer anvendelsen af denne forordning.

(7)  Denne forordning berører ikke medlemsstaternes frihed til at vælge den håndhævelsesordning, de anser for passende. Medlemsstaterne bør kunne vælge at fastsætte den mest passende fordeling af beføjelserne mellem de nationale kompetente myndigheder, forudsat at alle beføjelser kan anvendes effektivt til at afhjælpe eventuelle overtrædelser. Medlemsstaterne bør også have mulighed for at vælge, om de kompetente myndigheder skal udøve disse beføjelser direkte under deres egen myndighed, eller med støtte fra andre offentlige myndigheder eller under de retlige myndigheders tilsyn eller ved henvendelse til de kompetente domstole. Hvis medlemsstaterne vælger, at de kompetente myndigheder skal udøve deres beføjelser ved indbringelse for de kompetente domstole, bør de sikre, at disse beføjelser kan udøves effektivt og rettidigt, og at omkostningerne ved udøvelsen af disse beføjelser er rimelige og ikke hindrer anvendelsen af denne forordning. Medlemsstaterne kan også beslutte at overdrage visse opgaver i denne forordning til udpegede organer i overensstemmelse med forordningens bestemmelser.

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9)  De kompetente myndigheder bør kunne indlede undersøgelser på eget initiativ, hvis de bliver bekendt med overtrædelser inden for EU eller udbredte overtrædelser ved andre midler end forbrugerklager. Dette er navnlig nødvendigt for at sikre et effektivt samarbejde mellem de kompetente myndigheder, når der skal gribes ind over for udbredte overtrædelser.

(9)  De kompetente myndigheder bør kunne indlede undersøgelser på eget initiativ, hvis de bliver bekendt med overtrædelser inden for EU eller udbredte overtrædelser ved andre midler end forbrugerklager.

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10)  De kompetente myndigheder bør have adgang til alt nødvendigt bevismateriale, alle nødvendige data og oplysninger, uanset om er tale om en overtrædelse inden for EU eller en udbredt overtrædelse, navnlig med henblik på at identificere den ansvarlige erhvervsdrivende, uanset hvem der er i besiddelse af dette bevismateriale, disse oplysninger eller dataene, uanset hvor det/de befinder sig, og uanset deres format. De kompetente myndigheder bør direkte kunne kræve, at tredjeparter i den digitale værdikæde fremlægger alle nødvendige beviser, data og oplysninger.

(10)  De kompetente myndigheder bør have adgang til alle nødvendige beviser, data og oplysninger vedrørende genstanden for en undersøgelse med henblik på at bestemme, om en overtrædelse inden for EU eller en udbredt overtrædelse har fundet sted, og navnlig for at kunne identificere den ansvarlige erhvervsdrivende, uanset hvem der er i besiddelse af de pågældende beviser, oplysninger eller data, uanset hvor de befinder sig, og uanset deres format. De kompetente myndigheder bør direkte kunne kræve, at tredjeparter i den digitale værdikæde fremlægger alt nødvendigt bevismateriale og alle nødvendige data og oplysninger, forudsat de konsekvent respekterer principperne om beskyttelse af personoplysninger.

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(10a)  De kompetente myndigheder bør være i stand til at gennemføre den nødvendige kontrol på stedet, og de bør have beføjelse til at få adgang til alle lokaler, arealer eller transportmidler, som den erhvervsdrivende anvender som led i sit erhverv.

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Betragtning 10 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(10b)  De kompetente myndigheder bør kunne anmode en repræsentant for eller medarbejder hos den pågældende erhvervsdrivende om at afgive forklaring eller fremlægge kendsgerninger, oplysninger og dokumenter vedrørende kontrolbesøgets genstand samt registrere den pågældende repræsentants eller medarbejders svar.

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11)  De kompetente myndigheder bør kunne kontrollere overholdelsen af forbrugerbeskyttelseslovgivningen og tilvejebringe bevis for overtrædelser inden for EU eller udbredte overtrædelser, navnlig dem, der finder sted under eller efter købet af varer og tjenesteydelser. De bør derfor have beføjelse til at foretage testindkøb og købe varer eller tjenesteydelser under en skjult identitet.

(11)  De kompetente myndigheder bør kunne kontrollere overholdelsen af EU-lovgivning, der beskytter forbrugernes interesser, og tilvejebringe bevis for overtrædelser før, under eller efter købet af varer og tjenesteydelser. De bør derfor have beføjelse til at foretage testindkøb og, såfremt der ikke kan tilvejebringes bevis på anden måde, købe varer eller tjenesteydelser under en dækidentitet.

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12)  Navnlig i det digitale miljø bør de kompetente myndigheder kunne bringe overtrædelser til ophør hurtigt og effektivt, især når den erhvervsdrivende, der sælger varer eller tjenesteydelser, skjuler sin identitet eller flytter inden for EU eller til et tredjeland for at undgå håndhævelse. I tilfælde, hvor der er risiko for alvorlig og uoprettelig skade for forbrugerne, bør de kompetente myndigheder kunne vedtage foreløbige foranstaltninger for at forhindre eller mindske sådan skade, herunder om nødvendigt midlertidig lukning af et websted, et domæne eller en tilsvarende digital lokalitet, tjeneste eller konto. De kompetente myndigheder bør endvidere have beføjelse til at nedlægge eller få en ekstern tjenesteudbyder til at nedlægge et websted, et domæne eller en tilsvarende digital lokalitet, tjeneste eller konto.

(12)  Navnlig i det digitale miljø bør de kompetente myndigheder kunne bringe overtrædelser til ophør hurtigt og effektivt, især når den erhvervsdrivende, der sælger varer eller tjenesteydelser, skjuler sin identitet eller flytter inden for EU eller til et tredjeland for at undgå håndhævelse. I tilfælde, hvor der er risiko for alvorlig og uoprettelig skade for forbrugerne, bør de kompetente myndigheder kunne vedtage foreløbige foranstaltninger, hvis der ikke findes andre muligheder, for at forhindre eller mindske sådan skade, navnlig krav om, at udbydere af hostingtjenester fjerner indhold eller midlertidigt lukker et websted, en tjeneste eller konto eller krav om, at domæneregistre eller domæneregistratorer suspenderer et fuldt kvalificeret domænenavn i et bestemt tidsrum. Endvidere bør de kompetente myndigheder, hvis de midlertidige foranstaltninger har været forgæves, og kun som en sidste udvej, have beføjelse til at beordre en udbyder af hostingtjenester til at fjerne indhold eller lukke et websted, en tjeneste eller konto eller en del deraf eller beordre registre eller registratorer til at slette et fuldt kvalificeret domænenavn og tillade den kompetente myndighed at registrere det. Under hensyntagen til deres potentielle indvirkning på de grundlæggende rettigheder bør disse beføjelser udøves i overensstemmelse med Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder og efter tilladelse fra en judiciel myndighed.

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Betragtning 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13)  For at sikre, at erhvervsdrivende i tilstrækkelig grad afskrækkes fra at begå eller gentage overtrædelser, og at de ikke drager fordel af sådanne overtrædelser, bør de regler om sanktioner, som medlemsstaterne har vedtaget i overensstemmelse med kravene i EU's lovgivning om beskyttelse af forbrugerinteresser, også finde anvendelse på overtrædelser inden for EU og udbredte overtrædelser. Af samme grunde bør forbrugerne have ret til at kræve erstatning for den skade, som disse overtrædelser har medført.

(13)  For at sikre, at erhvervsdrivende i tilstrækkelig grad afskrækkes fra at begå eller gentage overtrædelser, og at de ikke drager fordel af sådanne overtrædelser, bør de regler om sanktioner, som medlemsstaterne har vedtaget i overensstemmelse med kravene i EU's lovgivning om beskyttelse af forbrugerinteresser, også overholdes og finde anvendelse på overtrædelser, idet der tages hensyn til den samlede skade, der påføres af overtrædelsen.

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Betragtning 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14)  Med hensyn til klageadgang for forbrugere bør de kompetente myndigheder vælge forholdsmæssigt afpassede, retfærdige og rimelige foranstaltninger, der vil forhindre eller mindske risikoen for nye eller gentagne overtrædelser, navnlig under hensyntagen til de forventede fordele for forbrugerne og de rimelige administrative omkostninger, der sandsynligvis vil være forbundet med gennemførelsen af disse foranstaltninger. Når forbrugerne ikke kan identificeres eller ikke kan identificeres uden uforholdsmæssigt store omkostninger for den ansvarlige erhvervsdrivende, kan den kompetente myndighed kræve, at den gevinst, der er opnået ved overtrædelsen, betales tilbage til statskassen eller til en modtager, der er udpeget af den kompetente myndighed eller i henhold til den nationale lovgivning.

(14)  Med hensyn til klageadgang for forbrugere bør de kompetente myndigheder vælge effektive foranstaltninger, der vil forhindre eller mindske risikoen for nye eller gentagne overtrædelser. Forbrugerne bør have ret til at kræve erstatning for den skade, som forårsages af overtrædelser. Beføjelsen til at kræve ydelse af kompensation til forbrugere eller tilbagebetaling af gevinster er afgørende for at afhjælpe den skade, der er forvoldt ved en grænseoverskridende overtrædelse, og genetablere de lige konkurrencevilkår i det indre marked, som er blevet fordrejet ved opnåelse af gevinster som følge af overtrædelser.

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15)  Virkningsfuldheden og effektiviteten af mekanismen for gensidig bistand bør forbedres. De oplysninger, der anmodes om, bør tilvejebringes rettidigt, og de nødvendige håndhævelsesforanstaltninger bør også vedtages rettidigt. Kommissionen bør derfor fastsætte bindende frister for de kompetente myndigheder til at reagere på anmodninger om oplysninger og håndhævelse og præcisere de proceduremæssige og andre aspekter af behandlingen af oplysninger og anmodninger om håndhævelse ved hjælp af gennemførelsesforanstaltninger.

(15)  Virkningsfuldheden og effektiviteten af mekanismen for gensidig bistand bør forbedres. De oplysninger, der anmodes om, bør tilvejebringes inden for en nærmere angivet tidsfrist fastsat i denne forordning, og de nødvendige håndhævelsesforanstaltninger bør vedtages rettidigt.

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Betragtning 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16)  Kommissionen bør være bedre i stand til at koordinere og overvåge, hvordan mekanismen for gensidig bistand fungerer, udstede vejledning, komme med anbefalinger og afgive udtalelser til medlemsstaterne, når der opstår problemer. Kommissionen skal også være bedre i stand til effektivt og hurtigt at bistå de kompetente myndigheder med at bilægge tvister om fortolkningen af deres forpligtelser i henhold til mekanismen for gensidig bistand.

(16)  Kommissionen bør være bedre i stand til at koordinere og overvåge, hvordan mekanismen for gensidig bistand fungerer, udstede vejledning, komme med anbefalinger og afgive udtalelser til medlemsstaterne, når der opstår problemer. Kommissionen bør også være bedre i stand til effektivt og hurtigt at bistå de kompetente myndigheder med at bilægge tvister om fortolkningen af deres forpligtelser i henhold til mekanismen for gensidig bistand.

Ændringsforslag    22

Forslag til forordning

Betragtning 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17)  Der bør tilvejebringes harmoniserede regler for fastsættelsen af proceduren for koordinering af overvågning, undersøgelse og håndhævelse af udbredte overtrædelser. Koordinerede foranstaltninger til imødegåelse af udbredte overtrædelser bør sikre, at de kompetente myndigheder kan vælge de mest egnede og effektive værktøjer til at bringe udbredte overtrædelser til ophør og sikre kompensation til forbrugerne.

(17)  Denne forordning bør fastlægge harmoniserede regler for proceduren for koordinering af undersøgelsen af udbredte overtrædelser og udbredte overtrædelser med EU-dimension samt for håndhævelse af reglerne for sådanne overtrædelser. Koordinerede foranstaltninger til imødegåelse af udbredte overtrædelser og udbredte overtrædelser med EU-dimension bør sikre, at de kompetente myndigheder kan vælge de mest egnede og effektive værktøjer til at bringe udbredte overtrædelser og udbredte overtrædelser med EU-dimension til ophør og sikre kompensation til forbrugerne.

Ændringsforslag    23

Forslag til forordning

Betragtning 18

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(18)  Koordineret screening af e-handelswebsteder (kontrolaktioner) er en anden form for koordinering af håndhævelsen, der har vist sig at være et effektivt værktøj mod overtrædelser, som bør opretholdes og styrkes fremadrettet.

(18)  Koordineret screening af e-handelswebsteder (kontrolaktioner) er en anden form for koordinering af håndhævelsen, der har vist sig at være et effektivt værktøj mod overtrædelser, som bør opretholdes og styrkes fremadrettet, herunder ved at udvide dets anvendelse til offlinesektorer.

Ændringsforslag    24

Forslag til forordning

Betragtning 19

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(19)  Udbredte overtrædelser med EU-dimension kan medføre omfattende skader for et flertal af forbrugerne i EU. De kræver derfor en særlig koordineringsprocedure på EU-plan med Kommissionen som obligatorisk koordinator. For at sikre, at proceduren iværksættes rettidigt, sammenhængende og effektivt, og at betingelserne kontrolleres på en ensartet måde, bør Kommissionen være ansvarlig for at kontrollere, om betingelserne for iværksættelsen af proceduren er opfyldt. Bevismateriale og oplysninger, der indsamlet som led i den fælles foranstaltning, bør om nødvendigt anvendes gnidningsløst i nationale retssager.

(19)  I forbindelse med udbredte overtrædelser med EU-dimension, som kan skade forbrugernes kollektive interesser i et flertal af medlemsstater, bør Kommissionen iværksætte og samordne en koordineringsprocedure på EU-plan. For at sikre proceduremæssig sammenhæng bør Kommissionen være ansvarlig for at kontrollere, om betingelserne for iværksættelsen af proceduren er opfyldt. Bevismateriale og oplysninger, der er indsamlet som led i den koordinerede foranstaltning, bør om nødvendigt anvendes i nationale retssager.

Ændringsforslag    25

Forslag til forordning

Betragtning 20

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(20)  I forbindelse med udbredte overtrædelser og udbredte overtrædelser med EU-dimension bør retten til et forsvar for de pågældende erhvervsdrivende respekteres. Dette kræver navnlig, at den erhvervsdrivende har ret til at blive hørt og benytte et sprog efter eget valg under sagen.

(20)  I forbindelse med udbredte overtrædelser og udbredte overtrædelser med EU-dimension bør retten til et forsvar for de pågældende erhvervsdrivende respekteres. Dette kræver navnlig, at den erhvervsdrivende har ret til at blive hørt og benytte sproget i den medlemsstat, hvor vedkommende er etableret eller har bopæl. Det er også vigtigt at sikre overholdelsen af EU-lovgivningen om beskyttelse af fortrolig knowhow og fortrolige forretningsoplysninger.

Ændringsforslag    26

Forslag til forordning

Betragtning 21

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(21)  Hvis en erhvervsdrivende, der er ansvarlig for en udbredt overtrædelse eller en udbredt overtrædelse med EU-dimension, ikke ophører med overtrædelsen frivilligt, bør de kompetente myndigheder i de pågældende medlemsstater udpege én kompetent myndighed i en medlemsstat til at træffe håndhævelsesforanstaltningen, der er tilpasset for at beskytte rettighederne for forbrugere med bopæl i de andre medlemsstater, som er berørt af overtrædelsen. Den kompetente myndighed bør udpeges under hensyntagen til dens evne til at gribe effektivt ind over for den erhvervsdrivende, f.eks. når vedkommende er etableret i denne myndigheds medlemsstat. Den udpegede kompetente myndighed bør handle, som om forbrugerne i de andre medlemsstater var dens egne forbrugere. For at undgå ekstraterritorial anvendelse af lovgivningen bør flere eller alle medlemsstater, der er berørt af overtrædelsen, kunne vedtage håndhævelsesforanstaltninger samtidigt for at beskytte deres egne forbrugere eller forbrugere med bopæl i andre medlemsstater. Dette kan f.eks. være nødvendigt for at stoppe overtrædelser af en tilsvarende art, der er begået af en virksomheds datterselskaber hjemmehørende i mere end én medlemsstat, og som udelukkende berører forbrugerne i disse medlemsstater, uden at der er et klart grænseoverskridende element (parallelle overtrædelser).

(21)  Hvis en erhvervsdrivende, der er ansvarlig for en udbredt overtrædelse eller en udbredt overtrædelse med EU-dimension, ikke ophører med den pågældende overtrædelse frivilligt, bør de kompetente myndigheder i de pågældende medlemsstater udpege én kompetent myndighed i en medlemsstat til at træffe håndhævelsesforanstaltningen, der er tilpasset for at beskytte rettighederne for forbrugere med bopæl i de andre medlemsstater, som er berørt af overtrædelsen. Afgørelsen om, hvilken kompetent myndighed der skal udpeges, bør tage højde for alle elementer af relevans for en effektiv håndhævelse, herunder myndighedens evne til at tage effektive skridt mod den erhvervsdrivende. Den udpegede kompetente myndighed bør handle, som om forbrugerne i de andre medlemsstater var dens egne forbrugere. Om nødvendigt bør flere eller alle medlemsstater, der er berørt af overtrædelsen, på samme tid vedtage håndhævelsesforanstaltninger for at beskytte deres egne forbrugere eller forbrugere med bopæl i andre medlemsstater. Dette kan f.eks. være nødvendigt for at stoppe overtrædelser af en tilsvarende art, der er begået af en virksomheds datterselskaber hjemmehørende i mere end én medlemsstat, og som udelukkende berører forbrugerne i disse medlemsstater, uden at der er et klart grænseoverskridende element (parallelle overtrædelser).

Ændringsforslag    27

Forslag til forordning

Betragtning 22 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(22a)  Med henblik på at øge gennemsigtigheden i samarbejdsnetværket og for at øge bevidstheden blandt forbrugerne og den brede offentlighed bør Kommissionen forelægge halvårlige rapporter for Europa-Parlamentet og Rådet, hvori den giver et overblik over de oplysninger, statistikker og tendenser inden for håndhævelse af forbrugerret, den har fået kendskab til inden for rammerne af det samarbejde, der er omhandlet i denne forordning.

Ændringsforslag    28

Forslag til forordning

Betragtning 23

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(23)  Forbrugerorganisationer kan spille en væsentlig rolle ved at informere forbrugerne om deres rettigheder og oplyse dem og beskytte deres interesser, herunder bilæggelse af tvister. Forbrugerne bør tilskyndes til at samarbejde med de kompetente myndigheder om at styrke anvendelsen af forordningen. Forbrugerorganisationer, navnlig forbrugerorganisationer, til hvilke der kan delegeres håndhævelsesopgaver i henhold til denne forordning, og de europæiske forbrugercentre bør være i stand til underrette de kompetente myndigheder om formodede overtrædelser og udveksle oplysninger med dem, som er nødvendige for at opdage, undersøge og bringe overtrædelser inden for EU og udbredte overtrædelser til ophør.

(23)  Forbrugerorganisationer kan spille en væsentlig rolle ved at informere forbrugerne om deres rettigheder og oplyse dem og beskytte deres interesser, herunder bilæggelse af tvister. Forbrugerorganisationer og europæiske forbrugercentre bør være i stand til at underrette de kompetente myndigheder om formodede overtrædelser og udveksle oplysninger med dem, som er nødvendige for at opdage, undersøge og bringe overtrædelser til ophør.

Ændringsforslag    29

Forslag til forordning

Betragtning 23 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(23a)  Enheder med relevant ekspertise og en legitim interesse i forbrugerbeskyttelse, navnlig forbrugerorganisationer, bør have mulighed for at deltage i den varslingsmekanisme, der er fastsat ved denne forordning. De erhvervsdrivendes sammenslutninger bør være i stand til at deltage i varslingsmekanismen med henblik på at underrette de kompetente myndigheder om formodede overtrædelser og dele de oplysninger med dem, der kræves for at opdage, undersøge og standse overtrædelser, give deres mening til kende om undersøgelser eller overtrædelser og underrette de kompetente myndigheder om misbrug af love, der beskytter forbrugerinteresserne. Selv om de kompetente myndigheder ikke bør være forpligtede til at indlede en procedure eller at træffe andre foranstaltninger som reaktion på varslinger og oplysninger fra sådanne enheder, bør de af hensyn til gennemsigtigheden underrette den enhed, som den eksterne varsling kom fra, om enhver opfølgende foranstaltning, som den berørte kompetente myndighed måtte træffe som reaktion på varslingen, eller om en undladelse af at træffe foranstaltninger, eller, på opfordring, udeladelse af nogen form for handling.

Ændringsforslag    30

Forslag til forordning

Betragtning 24

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(24)  Der bør findes effektive løsninger på overtrædelser, som er udbredt i hele EU. Med henblik herpå bør prioriteringen og planlægningen af håndhævelse på medlemsstatsplan koordineres, og de kompetente myndigheders disponible ressourcer bør slås sammen. Der bør indføres en ordning med toårige håndhævelsesplaner for at opnå dette.

(Vedrører ikke den danske tekst)  

Ændringsforslag    31

Forslag til forordning

Betragtning 25

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(25)  Data vedrørende forbrugerklager kan hjælpe beslutningstagerne på nationalt plan og EU-plan med at vurdere, hvordan forbrugermarkederne fungerer, og opdage overtrædelser. Med henblik på at udveksle sådanne data på EU-plan har Kommissionen vedtaget en henstilling om en harmoniseret metode til klassificering og indberetning af klager og forespørgsler fra forbrugere59. Denne henstilling bør gennemføres for fuldt ud at støtte håndhævelsessamarbejdet og lette opdagelsen af overtrædelser inden for EU og udbredte overtrædelser.

(25)  Data vedrørende forbrugerklager kan hjælpe beslutningstagerne på nationalt plan og EU-plan med at vurdere, hvordan forbrugermarkederne fungerer, og opdage overtrædelser. Udvekslingen af sådanne data på EU-plan og koordineringen mellem medlemsstaterne og Kommissionen af aktiviteter, der kan bidrage til overvågning og håndhævelse, bør fremmes.

__________________

 

59 Kommissionens henstilling om en harmoniseret metode til klassificering og indberetning af klager og forespørgsler fra forbrugere (2010/304/EU, EUT L 136 af 2.6.2010, s. 1).

 

Ændringsforslag    32

Forslag til forordning

Betragtning 26

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(26)  Udfordringerne med håndhævelsen når langt ud over EU's grænser, og de europæiske forbrugeres interesser bør beskyttes mod erhvervsdrivende fra tredjelande, som bevæger sig på kanten af loven. Der bør derfor forhandles internationale aftaler med tredjelande om gensidig bistand i forbindelse med håndhævelsen af lovgivning, som beskytter forbrugernes interesser. Disse internationale aftaler bør omfatte emnet for denne forordning og bør forhandles på EU-plan for at sikre den bedst mulige beskyttelse af EU's forbrugere og et gnidningsløst samarbejde med tredjelande.

(26)  Udfordringerne med håndhævelsen når ud over EU's grænser. De europæiske forbrugeres interesser bør beskyttes mod uredelige erhvervsdrivende etableret i tredjelande. Der bør forhandles internationale aftaler med tredjelande om gensidig bistand i forbindelse med håndhævelsen af lovgivning, som beskytter forbrugernes interesser. Disse internationale aftaler bør omfatte emnet for denne forordning og bør forhandles på EU-plan for at sikre den bedst mulige beskyttelse af EU's forbrugere og et gnidningsløst samarbejde med tredjelande.

Ændringsforslag    33

Forslag til forordning

Betragtning 27

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(27)  For at sikre ensartede vilkår for gennemførelsen og udøvelsen af de kompetente myndigheders minimumsbeføjelser, bør der fastsættes frister og andre detaljer vedrørende procedurer for tackling af overtrædelser inden for EU, udbredte overtrædelser og detaljer vedrørende overvågningsmekanismen og det administrative samarbejde mellem de kompetente myndigheder, mens gennemførelsesbeføjelserne bør overlades til Kommission. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/201160.

(27)  For at sikre ensartede vilkår for gennemførelsen af denne forordning bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser med henblik på at fastlægge standardformularerne og trinnene i proceduren under mekanismen for gensidig bistand, fastlægge tidsfrister og standardformularer for underretning og anden form for udveksling af oplysninger og håndhævelsesanmodninger vedrørende koordinerede tiltag i forbindelse med udbredte overtrædelser og udbredte overtrædelser med EU-dimension, fastsætte de nærmere detaljer i proceduren for kontrolaktioner, fastlægge standardformularer for indgivelse af en varsling og en ekstern varsling via databasen, samt fastlægge de elektroniske standardformularer og -modeller, der skal være til rådighed i databasens diskussionsforum. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/201160.

__________________

__________________

60Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13-18).

60 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13).

Ændringsforslag    34

Forslag til forordning

Betragtning 28

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(28)  Undersøgelsesproceduren bør anvendes ved vedtagelsen af de retsakter, der er omhandlet i artikel 10, 11, 12, 13, 15, 20, 27, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 43 og 46 i denne forordning, da disse retsakter har et generelt anvendelsesområde.

(28)  Undersøgelsesproceduren bør anvendes ved vedtagelsen af de gennemførelsesretsakter, der er omhandlet i artikel 15a, 20, 32, 34, 35 og 43 i denne forordning, da disse retsakter har et generelt anvendelsesområde.

Ændringsforslag    35

Forslag til forordning

Betragtning 34

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(34)  Forordningen berører ikke de sanktioner, der er fastsat i EU's sektorspecifikke lovgivning og EU's forbrugerlovgivning, og som finder anvendelse på nationale overtrædelser. De kompetente myndigheder bør, hvor det er hensigtsmæssigt, anvende bestemmelserne i den nationale lovgivning, der gennemfører disse bestemmelser, under hensyntagen til overtrædelsens faktiske omfang og den skade, den har påført forbrugerne i andre medlemsstater.

(34)  Forordningen berører ikke de sanktioner, der er fastsat i EU's sektorspecifikke lovgivning og EU's forbrugerlovgivning, og som finder anvendelse på nationale overtrædelser. De kompetente myndigheder bør, hvor det er hensigtsmæssigt, anvende bestemmelserne i den nationale lovgivning, der gennemfører disse bestemmelser, under hensyntagen til den pågældende overtrædelses faktiske omfang og den skade, den har påført forbrugerne i andre medlemsstater.

Ændringsforslag    36

Forslag til forordning

Betragtning 34 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(34a)  Denne forordning bør gennemføres og anvendes i fuld overensstemmelse med Unionens bestemmelser om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og gældende national ret i overensstemmelse med EU-retten om databeskyttelse.

Ændringsforslag    37

Forslag til forordning

Betragtning 35

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(35)  Denne forordning respekterer de grundlæggende rettigheder og overholder de principper, der er anerkendt i bl.a. Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder67. Den bør derfor fortolkes og anvendes under overholdelse af disse rettigheder og principper. Når de kompetente myndigheder udøver de minimumsbeføjelser, der er fastsat i denne forordning, bør de finde en passende balance mellem de interesser, der er beskyttet af de grundlæggende rettigheder, såsom et højt forbrugerbeskyttelsesniveau, friheden til at oprette og drive egen virksomhed og informationsfrihed.

(35)  Denne forordning respekterer de grundlæggende rettigheder og overholder de principper, der er anerkendt i bl.a. Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder. Den bør derfor fortolkes og anvendes under overholdelse af disse rettigheder og principper. Når de kompetente myndigheder udøver de minimumsbeføjelser, der er fastsat i denne forordning, bør de finde en passende balance mellem de interesser, der er beskyttet af de grundlæggende rettigheder, såsom et højt forbrugerbeskyttelsesniveau, friheden til at oprette og drive egen virksomhed, ytringsfrihed og informationsfrihed.

__________________

 

67EFT C 364 af 18.12.2000, s. 1.

 

Ændringsforslag    38

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Ved denne forordning fastsættes de betingelser, hvorunder de kompetente myndigheder i medlemsstaterne, der er udpeget som ansvarlige for håndhævelse af lovgivning, som beskytter forbrugernes interesser, samarbejder med hinanden og med Kommissionen med henblik på at sikre overholdelse af nævnte lovgivning og et velfungerende indre marked samt forbedre beskyttelsen af forbrugernes økonomiske interesser.

Ved denne forordning fastsættes de betingelser, hvorunder de kompetente myndigheder i medlemsstaterne, der er udpeget som ansvarlige for håndhævelse af EU-lovgivning, som beskytter forbrugernes interesser, samarbejder med hinanden og med Kommissionen med henblik på at sikre overholdelse af nævnte lovgivning og et velfungerende indre marked samt forbedre beskyttelsen af forbrugernes økonomiske interesser.

Ændringsforslag    39

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Denne forordning finder anvendelse på overtrædelser inden for EU og udbredte overtrædelser, jf. artikel 3, litra b) og c).

1.  Denne forordning finder anvendelse på overtrædelser inden for EU, udbredte overtrædelser og udbredte overtrædelser med en EU-dimension som defineret i henholdsvis litra b), c) og ca) i artikel 3, selv om disse overtrædelser er ophørt, før en håndhævelsesprocedure begyndte eller kunne afsluttes.

Ændringsforslag    40

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Denne forordning finder også anvendelse på kortvarige overtrædelser inden for EU og udbredte overtrædelser, selv om disse overtrædelser er ophørt, før håndhævelsen begyndte eller kunne afsluttes.

udgår

Ændringsforslag     41

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Denne forordning berører ikke medlemsstaternes anvendelse af reglerne om retligt samarbejde i straffesager og civilsager, herunder navnlig det europæiske retlige netværk.

4.  Denne forordning berører ikke medlemsstaternes anvendelse af reglerne om retligt samarbejde i straffesager og civilsager, herunder navnlig de europæiske retlige netværk, og anvendelsen af retlige instrumenter vedrørende det retlige samarbejde i straffesager.

Ændringsforslag     42

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  Denne forordning berører ikke de kompetente myndigheders og Den Europæiske Banktilsynsmyndigheds rolle og beføjelser i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/17/EU af 4. februar 2014 om forbrugerkreditaftaler i forbindelse med fast ejendom til beboelse og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/92/EU af 23. juli 2014 om sammenlignelighed af gebyrer i forbindelse med betalingskonti, flytning af betalingskonti og adgang til betalingskonti med basale funktioner.

6.  Denne forordning berører ikke de kompetente myndigheders og Den Europæiske Banktilsynsmyndigheds rolle og beføjelser i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/17/EU1a af 4. februar 2014 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/92/EU1b. Kapitel III i denne forordning finder ikke anvendelse på overtrædelser inden for EU af de to direktiver, der henvises til i første afsnit.

 

__________________

 

1a Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/17/ЕU af 4. februar 2014 om forbrugerkreditaftaler i forbindelse med fast ejendom til beboelse og om ændring af direktiv 2008/48/EF og 2013/36/EU og forordning (EU) nr. 1093/2010 (EUT L 60 af 28.2.2014, s. 34).

 

1b Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/92/EU af 23. juli 2014 om sammenlignelighed af gebyrer i forbindelse med betalingskonti, flytning af betalingskonti og adgang til betalingskonti med basale funktioner (EUT L 257 af 28.8.2014, s. 214).

Ændringsforslag     43

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7.  Kapitel III i denne forordning finder ikke anvendelse på overtrædelser inden for EU af følgende lovgivning:

udgår

a)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/17/EU af 4. februar 2014 om forbrugerkreditaftaler i forbindelse med fast ejendom til beboelse

 

b)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/92/EU af 23. juli 2014 om sammenlignelighed af gebyrer i forbindelse med betalingskonti, flytning af betalingskonti og adgang til betalingskonti med basale funktioner.

 

Ændringsforslag    44

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 8 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

8a.  Nærværende forordning berører ikke muligheden for at anlægge private håndhævelsessager og erstatningssager i henhold til national ret.

Ændringsforslag    45

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  "lovgivning, som beskytter forbrugernes interesser": direktiverne i bilaget som gennemført i medlemsstaternes nationale ret og de forordninger, der er anført i bilaget

a)  "EU-lovgivning, som beskytter forbrugernes interesser": direktiverne i bilaget som gennemført i medlemsstaternes nationale ret og de forordninger, der er anført i bilaget

Ændringsforslag    46

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  "overtrædelser inden for EU": enhver igangværende eller afsluttet handling eller undladelse, der er i strid med lovgivning, som beskytter forbrugernes interesser, og som skader eller sandsynligvis vil skade de kollektive interesser for forbrugere med bopæl i en anden medlemsstat end den, hvor handlingen eller undladelsen har sin oprindelse eller har fundet sted, hvor den erhvervsdrivende, der er ansvarlig for handlingen eller undladelsen, er etableret, eller hvor den erhvervsdrivendes bevismateriale eller aktiver vedrørende handlingen eller undladelsen befinder sig

b)  "overtrædelser inden for EU": enhver handling eller undladelse, der er i strid med EU-lovgivning, som beskytter forbrugernes interesser, og som har skadet, skader eller sandsynligvis vil skade de kollektive interesser for forbrugere med bopæl i en anden medlemsstat end den, hvor handlingen eller undladelsen har sin oprindelse eller har fundet sted, eller hvor den erhvervsdrivende, der er ansvarlig for handlingen eller undladelsen, er etableret, eller hvor den erhvervsdrivendes bevismateriale eller aktiver vedrørende handlingen eller undladelsen befinder sig

Ændringsforslag    47

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra c – nr. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1)  enhver handling eller undladelse, der beskytter forbrugernes interesser, og som har skadet, skader eller sandsynligvis vil skade de kollektive interesser for forbrugere i mindst to medlemsstater ud over den, hvor handlingen eller undladelsen har sin oprindelse eller har fundet sted, eller hvor den erhvervsdrivende, der er ansvarlig for handlingen eller undladelsen, er etableret, eller hvor den erhvervsdrivendes bevismateriale eller aktiver vedrørende handlingen eller undladelsen befinder sig, uanset om handlingen eller undladelsen fortsætter eller er ophørt, eller

1)  enhver handling eller undladelse, der er i strid med EU-lovgivning, som beskytter forbrugernes interesser, og som har skadet, skader eller sandsynligvis vil skade de kollektive interesser for forbrugere med bopæl i mindst to medlemsstater ud over den, hvor handlingen eller undladelsen har sin oprindelse eller har fundet sted, eller hvor den erhvervsdrivende, der er ansvarlig for handlingen eller undladelsen, er etableret, eller hvor den erhvervsdrivendes bevismateriale eller aktiver vedrørende handlingen eller undladelsen befinder sig, uanset om handlingen eller undladelsen fortsætter eller er ophørt, eller

Ændringsforslag    48

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra c – nr. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2)  enhver handling eller undladelse, der er i strid med lovgivning, som beskytter forbrugernes interesser, og som har fælles træk, f.eks. samme ulovlige praksis, tilsidesættelse af den samme interesse, eller at de finder sted samtidigt i mindst to medlemsstater

2)  enhver handling eller undladelse, der er i strid med EU-lovgivning, som beskytter forbrugernes interesser, og som har skadet, skader eller sandsynligvis vil skade de kollektive interesser for forbrugere, og som har fælles træk, f.eks. samme ulovlige praksis eller tilsidesættelse af den samme interesse, eller som finder sted samtidigt i mindst to medlemsstater

Ændringsforslag    49

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca)  "udbredt overtrædelse med EU-dimension": en udbredt overtrædelse, der har skadet, skader eller sandsynligvis vil skade forbrugernes kollektive interesser i et flertal af medlemsstater, der tilsammen tegner sig for mindst flertallet af EU's befolkning

Ændringsforslag    50

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra c b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

cb)  "kompetent myndighed": enhver offentlig myndighed på nationalt, regionalt eller lokalt plan med særligt ansvar for at håndhæve EU-lovgivning, som beskytter forbrugernes interesser

Ændringsforslag    51

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra c c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

cc)  "centralt forbindelseskontor": den offentlige myndighed i hver enkelt medlemsstat, som er udpeget til at være ansvarlig for at koordinere anvendelsen af denne forordning i den pågældende medlemsstat

Ændringsforslag     52

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra c d (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

cd)  "udpeget organ": et organ, som en medlemsstat kan udpege, og som har en legitim interesse i standsning af eller forbud mod overtrædelser af EU-love, der beskytter forbrugernes interesser

Ændringsforslag    53

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra f a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

fa)  "forbruger": enhver fysisk person, der handler uden for sit erhverv, sin forretning, sit håndværk eller fag

Ændringsforslag    54

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra i

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

i)  "skade for forbrugernes kollektive interesser": faktisk eller potentiel skade for interesserne hos en række forbrugere, der er berørt af overtrædelser inden for EU eller udbredte overtrædelser, og som antages at finde sted, navnlig når overtrædelsen potentielt eller faktisk har skadet, skader eller sandsynligvis vil skade et betydeligt antal forbrugere i en lignende situation.

i)  "skade for forbrugernes kollektive interesser": faktisk eller potentiel skade for interesserne hos en række forbrugere, der er berørt af overtrædelser inden for EU, udbredte overtrædelser eller udbredte overtrædelser med EU-dimension

Ændringsforslag    55

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra i a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ia)  "risiko for alvorlig uoprettelig skade for forbrugerne": risiko for en situation, der kan forårsage alvorlig skade, der ikke længere kan afhjælpes

Ændringsforslag     56

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 - litra i b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ib)  "kontrolaktioner": samordnet undersøgelse af forbrugermarkeder gennem samtidige koordinerede kontrolaktioner for at påvise overtrædelser af EU-lovgivning, som beskytter forbrugernes interesser

Ændringsforslag    57

Forslag til forordning

Artikel 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 4

Artikel 4

Forældelsesfrister for overtrædelser

Forældelsesfrister for pålæggelse af sanktioner, for pålæg om ydelse af kompensation til forbrugere og for pålæg om tilbagebetaling af gevinster opnået som følge af overtrædelser

1.  De kompetente myndigheder kan undersøge overtrædelser som omhandlet i artikel 2 og forhindre erhvervsdrivende i at begå sådanne overtrædelser fremadrettet. De kompetente myndigheder kan pålægge sanktioner for disse overtrædelser inden fem år fra overtrædelsens ophør.

1.  De kompetente myndigheder kan undersøge overtrædelser som omhandlet i artikel 2, stk. 1, og forhindre erhvervsdrivende i at begå sådanne overtrædelser fremadrettet. De kompetente myndigheder kan inden for fem år fra overtrædelsens ophør udøve følgende beføjelser:

 

a)  beføjelse til at pålægge sanktioner, jf. artikel 8, stk. 2, litra m)

 

b)  beføjelse til at pålægge den erhvervsdrivende, der er ansvarlig for overtrædelsen, at yde kompensation til forbrugere, der har lidt skade som følge af overtrædelsen, jf. artikel 8, stk. 2, litra n) og

 

c)  beføjelse til at pålægge tilbagebetaling af gevinster, der opnås som følge af overtrædelser, jf. artikel 8, stk. 2, litra o).

 

De kompetente myndigheder kan om nødvendigt udøve disse beføjelser på grundlag af beviser, der ikke er omfattet af forældelsesfristen i andet afsnit.

2.  Forældelsesfristen for pålæggelsen af sanktioner regnes fra den dag, hvor overtrædelsen ophørte.

2.  Forældelsesfristen for udøvelsen af de beføjelser, der er omhandlet i stk. 1, regnes fra den dag, hvor overtrædelsen ophørte.

3.  Enhver handling, der foretages af den kompetente myndighed med henblik på undersøgelses- eller håndhævelsessager vedrørende overtrædelsen, suspenderer forældelsesfristen for pålæggelse af sanktioner, indtil der træffes endelig afgørelse i sagen. Forældelsesfristen for pålæggelse af sanktioner suspenderes, så længe der verserer en retssag om den kompetente myndigheds afgørelse, kendelse eller en anden handling.

3.  Enhver handling, der foretages af den kompetente myndighed med henblik på undersøgelses- eller håndhævelsessager vedrørende overtrædelsen, suspenderer forældelsesfristen udøvelsen af de beføjelser, der er omhandlet i stk. 1, indtil der træffes endelig afgørelse i sagen. Denne forældelsesfrist suspenderes, så længe der verserer en retssag om den kompetente myndigheds afgørelse, kendelse eller en anden handling.

Ændringsforslag    58

Forslag til forordning

Artikel 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 5

Artikel 5

Kompetente myndigheder og centrale forbindelseskontorer

Kompetente myndigheder og centrale forbindelseskontorer

1.  Som kompetente myndigheder udpeger hver medlemsstat offentlige myndigheder enten på nationalt, regionalt eller lokalt plan med særligt ansvar for at håndhæve lovgivning, som beskytter forbrugernes interesser.

1.  De enkelte medlemsstater udpeger de kompetente myndigheder og det centrale forbindelseskontor, som har ansvaret for denne forordnings anvendelse.

2.  De kompetente myndigheder opfylder deres forpligtelser i henhold til denne forordning, som om de handler på vegne af forbrugerne i deres egen medlemsstat og for deres regning.

2.  De kompetente myndigheder opfylder deres forpligtelser i henhold til denne forordning, som om de handler på vegne af forbrugerne i deres egen medlemsstat og for deres regning.

3.  Hver medlemsstat udpeger én kompetent myndighed som centralt forbindelseskontor.

 

4.  Det centrale forbindelseskontor er ansvarligt for koordineringen af de undersøgelses- og håndhævelsesaktiviteter vedrørende overtrædelser inden for EU og udbredte overtrædelser, der iværksættes af de kompetente myndigheder, andre offentlige myndigheder, jf. artikel 6, udpegede organer, jf. artikel 13, og enheder, der deltager i varslingsmekanismen, jf. artikel 34.

4.  Det centrale forbindelseskontor er ansvarligt for koordineringen mellem de kompetente myndigheder, andre offentlige myndigheder, jf. artikel 6, udpegede organer og enheder, der deltager i varslingsmekanismen, jf. artikel 35, af undersøgelses- og håndhævelsesaktiviteter vedrørende overtrædelser inden for EU, udbredte overtrædelser og udbredte overtrædelser med EU-dimension.

5.  Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente myndigheder og centrale forbindelseskontorer har de ressourcer, der er nødvendige for anvendelsen af denne forordning og for den effektive anvendelse af deres beføjelser i henhold til artikel 8, herunder tilstrækkelig budgetmæssige og andre ressourcer, ekspertise, procedurer og andre ordninger.

5.  Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente myndigheder og centrale forbindelseskontorer har de ressourcer, der er nødvendige for anvendelsen af denne forordning, herunder budgetmæssige og andre ressourcer, ekspertise, procedurer og andre ordninger.

6.  Hvis der er to eller flere kompetente myndigheder på en medlemsstats område, sørger medlemsstaten for, at deres respektive opgaver er klart definerede, og at der er et tæt samarbejde mellem disse myndigheder, således at de er i stand til at varetage deres respektive opgaver effektivt.

6.  Hvis der er to eller flere kompetente myndigheder på en medlemsstats område, sørger medlemsstaten for, at deres respektive opgaver er klart definerede, og at der er et tæt samarbejde mellem disse myndigheder, således at de er i stand til at varetage deres respektive opgaver effektivt.

Ændringsforslag     59

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Hver medlemsstat kan udpege organer, der har en legitim interesse i at bringe overtrædelserne til ophør eller forbyde dem ("udpegede organer") med henblik på at indsamle de nødvendige oplysninger og træffe de nødvendige håndhævelsesforanstaltninger, som de råder over efter national lovgivning, på vegne af en bistandssøgt kompetent myndighed.

4.  Hver medlemsstat kan forpligte udpegede organer til at indsamle de nødvendige oplysninger og træffe de nødvendige håndhævelsesforanstaltninger, som de råder over efter national lovgivning, på vegne af en bistandssøgt kompetent myndighed.

Ændringsforslag     60

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Medlemsstaterne sikrer samarbejde mellem de kompetente myndigheder og de udpegede organer, navnlig for at sikre, at de kompetente myndigheder straks bliver gjort opmærksom på de i artikel 2 omhandlede overtrædelser.

5.  Medlemsstaterne sikrer samarbejde mellem de kompetente myndigheder og de udpegede organer, navnlig for at sikre, at de kompetente myndigheder straks bliver gjort opmærksom på de i artikel 2, stk. 1, omhandlede overtrædelser.

Ændringsforslag    61

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Hver medlemsstat meddeler straks Kommissionen og de øvrige medlemsstater navnene på de kompetente myndigheder, de centrale forbindelseskontorer, de udpegede organer, jf. artikel 13, og de enheder, der deltager i varslingsmekanismen, jf. artikel 34, samt eventuelle ændringer heri.

1.  Hver medlemsstat meddeler straks Kommissionen følgende:

Ændringsforslag    62

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1 – litra a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

a)  navne og kontaktoplysninger for de kompetente myndigheder, for det centrale forbindelseskontor, for de udpegede organer, jf. artikel 13, og for de enheder, der deltager i varslingsmekanismen, jf. artikel 35

Ændringsforslag    63

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1 – litra b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

b)  oplysninger om de kompetente myndigheders organisation, beføjelser og ansvar og

Ændringsforslag    64

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1 – litra c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

c)  enhver ændring af oplysningerne i litra a) og b).

Ændringsforslag    65

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Kommissionen fører og opdaterer en offentligt tilgængelig liste over centrale forbindelseskontorer, kompetente myndigheder, udpegede organer og enheder på sit websted.

2.  Kommissionen registrerer og opdaterer på sit websted de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, og gør dem offentlig tilgængelige.

Ændringsforslag    66

Forslag til forordning

Artikel 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 8

Artikel 8

De kompetente myndigheders minimumsbeføjelser

De kompetente myndigheders beføjelser

1.  Hver kompetent myndighed har de undersøgelses- og håndhævelsesbeføjelser, som er nødvendige for anvendelsen af denne forordning, og udøver dem i overensstemmelse med national lovgivning.

1.  Hver medlemsstat giver deres kompetente myndigheder de undersøgelses- og håndhævelsesbeføjelser, og forsyner dem med de ressourcer, der er nødvendige for anvendelsen af denne forordning.

 

1a.  Uanset stk. 1 kan medlemsstaterne beslutte ikke at tildele alle de beføjelser til hver enkelt kompetent myndighed, forudsat at alle beføjelser kan udøves effektivt.

2.  Hver kompetent myndighed skal mindst have følgende beføjelser og udøve dem på de betingelser, der er fastsat i artikel 9, med henblik på at:

2.  Med henblik på at udføre de opgaver, denne forordning pålægger dem, skal de kompetente myndigheder i hver medlemsstat mindst have følgende beføjelser og udøve dem på de betingelser, der er fastsat i artikel 9, med henblik på at:

a)   adgang til alle relevante dokumenter, data eller oplysninger vedrørende en overtrædelse som omhandlet i denne forordning, uanset deres form, format eller det medium eller det sted, hvor de er lagret

a)  beføjelse til at få adgang til alle relevante dokumenter, data eller oplysninger vedrørende en overtrædelse som omhandlet i denne forordning, uanset deres form, format eller det medium eller det sted, hvor de er lagret

b)  kræve, at en fysisk eller juridisk person, herunder banker, internetudbydere, domæneregistre og -registratorer og udbydere af hostingtjenester, tilvejebringer alle relevante oplysninger, data og dokumenter, uanset deres form, format eller det medium eller det sted, hvor de er lagret, bl.a. med henblik på at identificere og følge finansielle strømme og datastrømme eller forvisse sig om identiteten af de personer, der er involveret i finansielle strømme og datastrømme, bankkontooplysninger og ejerskab til websteder

b)  beføjelse til at kræve, at en fysisk eller juridisk person, herunder banker, betalingstjenesteudbydere, internetudbydere, domæneregistre og -registratorer og udbydere af hostingtjenester, tilvejebringer alle relevante oplysninger, data og dokumenter, uanset hvilken form eller format, det er lagret i, eller det medium eller det sted, hvor de er lagret, med henblik på at identificere og følge finansielle strømme og datastrømme eller forvisse sig om identiteten af de personer, der er involveret i finansielle strømme og datastrømme, bankkontooplysninger og ejerskab til websteder, såfremt de pågældende oplysninger, data eller dokumenter er relateret til genstanden for en undersøgelse

c)  kræve, at alle offentlige myndigheder, organer eller agenturer i den kompetente myndigheds medlemsstat tilvejebringer alle relevante oplysninger, data og dokumenter, uanset deres form, format eller det medium eller det sted, hvor de er lagret, bl.a. med henblik på at identificere og følge finansielle strømme og datastrømme eller forvisse sig om identiteten af de personer, der er involveret i finansielle strømme og datastrømme, bankkontooplysninger og ejerskab til websteder

c)  beføjelse til at kræve, at alle offentlige myndigheder, organer eller agenturer i den kompetente myndigheds medlemsstat tilvejebringer alle relevante oplysninger, data og dokumenter, uanset deres form, format eller det medium eller det sted, hvor de er lagret, bl.a. med henblik på at identificere og følge finansielle strømme og datastrømme eller forvisse sig om identiteten af de personer, der er involveret i finansielle strømme og datastrømme, bankkontooplysninger og ejerskab til websteder, såfremt de pågældende oplysninger, data eller dokumenter er relateret til genstanden for en undersøgelse

d)  udføre de nødvendige kontrolbesøg på stedet, herunder navnlig beføjelsen til at få adgang til alle bygninger, arealer og transportmidler eller anmode andre myndigheder om at gøre dette for at undersøge, beslaglægge eller tage kopier af oplysninger, data eller dokumenter, uanset det medium eller det sted, hvor de er lagret, forsegle alle lokaler eller oplysninger, data eller dokumenter i et nødvendigt tidsrum og i det omfang, det er nødvendigt for kontrolbesøget, anmode en repræsentant for eller et medlem af den pågældende erhvervsdrivendes personale om at redegøre for faktiske forhold, oplysninger eller dokumenter vedrørende genstanden for kontrolbesøget og registrere svarene

d)  beføjelse til at udføre de nødvendige kontrolbesøg på stedet, herunder beføjelsen til at få adgang til alle bygninger, arealer og transportmidler, som den erhvervsdrivende anvender som led i sit erhverv, sin forretning, sit håndværk eller fag, eller anmode andre myndigheder om at gøre dette for at undersøge, beslaglægge eller tage kopier af oplysninger, data eller dokumenter, uanset det medium eller det sted, hvor de er lagret, forsegle alle lokaler eller oplysninger, data eller dokumenter i et nødvendigt tidsrum og i det omfang, det er nødvendigt for kontrolbesøget,

 

da)  beføjelse til at anmode en repræsentant for eller et medlem af den pågældende erhvervsdrivendes personale om at redegøre for forhold eller oplyse om fakta, oplysninger eller dokumenter vedrørende genstanden for kontrolbesøget og registrere svarene

e)  købe varer eller tjenesteydelser som testkøb med henblik på at opdage overtrædelser efter denne forordning og tilvejebringe bevismateriale

e)  beføjelse til at købe varer eller tjenesteydelser som testkøb, herunder under en skjult identitet, til at kontrollere dem og foretage reverse engineering på dem med henblik på at opdage overtrædelser af denne forordning og tilvejebringe bevismateriale afhængig af arten af deres tilsigtede anvendelse skal prøver, der ikke returneres til den erhvervsdrivende i deres originale tilstand, købes;

f)  købe varer eller tjenesteydelser under en skjult identitet med henblik på at opdage overtrædelser og tilvejebringe bevismateriale

 

g)  vedtage foreløbige foranstaltninger til forebyggelse af alvorlig og uoprettelig skade for forbrugerne, navnlig midlertidig lukning af et websted, et domæne eller en tilsvarende digital lokalitet, tjeneste eller konto

g)  beføjelse til at vedtage foreløbige foranstaltninger, når der ikke er andre midler til rådighed, til forebyggelse af alvorlig og uoprettelig skade på forbrugernes kollektive interesser, navnlig ved at kræve, at hosting-tjenesteydere fjerner indhold eller lukker et websted, en tjeneste eller konto, eller som kræver, at domæneregistre og registratorer stiller et fuldt kvalificeret domænenavn i bero i et bestemt tidsrum;

h)  indlede undersøgelser eller procedurer med henblik på at bringe overtrædelser inden for EU eller udbredte overtrædelser til ophør eller forbyde dem på eget initiativ og, hvor det er relevant, offentliggøre oplysninger herom

h)  beføjelse til at indlede undersøgelser eller procedurer med henblik på at bringe overtrædelser inden for EU, udbredte overtrædelser eller udbredte overtrædelser med EU-dimension til ophør på eget initiativ og, hvor det er relevant, offentliggøre oplysninger herom;

i)  opnå et tilsagn fra den erhvervsdrivende, der er ansvarlig for den pågældende overtrædelse inden for EU eller den udbredte overtrædelse, om at bringe overtrædelsen til ophør og, hvor det er relevant, kompensere forbrugerne for den lidte skade

i)  beføjelse til at anmode om og/eller acceptere et tilsagn fra den erhvervsdrivende, der er ansvarlig for den pågældende overtrædelse inden for EU, udbredte overtrædelse eller overtrædelse med EU-dimension, om at bringe overtrædelsen til ophør og, hvor det er relevant, kompensere forbrugerne for den lidte skade

j)  anmode skriftligt om, at den erhvervsdrivende bringer overtrædelsen til ophør

 

k)  bringe overtrædelsen til ophør eller forbyde den

k)  beføjelse til at bringe overtrædelsen til ophør eller forbyde den

l)  nedlægge et websted, et domæne eller en tilsvarende digital lokalitet eller en del heraf, herunder ved at anmode en tredjepart eller en anden offentlig myndighed om at gennemføre sådanne foranstaltninger

l)  beføjelse til, i mangel af en effektiv reaktion inden for en rimelig frist fra den erhvervsdrivende på en skriftlig anmodning fra den kompetente myndighed om ophør af eller forbud mod en overtrædelse, at pålægge en hosting-tjenesteyder at fjerne indhold eller nedlægge et websted, eller en del heraf, eller at pålægge et domænenavneregister eller en registrator at slette et fuldt kvalificeret domænenavn og give den pågældende kompetente myndighed tilladelse til registrering heraf, herunder ved at anmode en tredjepart eller en anden offentlig myndighed om at gennemføre sådanne foranstaltninger med henblik på at undgå risikoen for en alvorlig og uoprettelig skade for forbrugernes kollektive interesser;

m)  pålægge sanktioner, herunder bøder og tvangsbøder, for overtrædelser inden for EU og udbredte overtrædelser og for manglende efterlevelse af en afgørelse, kendelse, foreløbig foranstaltning, et tilsagn eller en anden foranstaltning, som er vedtaget i medfør af denne forordning

m)  beføjelse til at pålægge sanktioner, herunder bøder og tvangsbøder, for overtrædelser inden for EU, udbredte overtrædelser og udbredte overtrædelser med en EU-dimension og for manglende efterlevelse af en afgørelse, kendelse, foreløbig foranstaltning, et tilsagn eller en anden foranstaltning, som er vedtaget i medfør af denne forordning

n)   pålægge den erhvervsdrivende, der er ansvarlig for overtrædelsen inden for EU eller den udbredte overtrædelse, at kompensere forbrugere, der har lidt skade som følge af overtrædelsen, herunder bl.a. økonomisk kompensation, mulighed for at opsige kontrakten eller andre foranstaltninger, der sikrer erstatning til forbrugere, som har lidt skade som følge af overtrædelsen

n)   beføjelse til at pålægge den erhvervsdrivende, der er ansvarlig for overtrædelsen inden for EU, den udbredte overtrædelse eller den udbredte overtrædelse med en EU-dimension, at kompensere forbrugere, der har lidt skade som følge af denne overtrædelse, herunder bl.a. økonomisk kompensation, mulighed for at opsige kontrakten eller andre foranstaltninger, der sikrer erstatning til forbrugere, som har lidt skade som følge af overtrædelsen

o)  kræve tilbagebetaling af den gevinst, der er opnået ved overtrædelserne, herunder et krav om, at denne gevinst betales til statskassen eller til en modtager, der er udpeget af den kompetente myndighed eller i henhold til den nationale lovgivning

o)  beføjelse til at kræve tilbagebetaling af den gevinst, der er opnået ved overtrædelserne

p)  offentliggøre alle endelige afgørelser, foreløbige foranstaltninger, herunder offentliggørelsen af navnet på den erhvervsdrivende, der er ansvarlig for overtrædelsen inden for EU eller den udbredte overtrædelse

p)  beføjelse til at offentliggøre alle endelige afgørelser, endelige foranstaltninger, erhvervsdrivendes forpligtelser eller afgørelser, der er vedtaget i henhold til denne forordning, herunder offentliggørelsen af navnet på den erhvervsdrivende, der er ansvarlig for overtrædelsen inden for EU, den udbredte overtrædelse eller den udbredte overtrædelse med EU-dimension.

q)  høre forbrugere, forbrugerorganisationer, udpegede organer og andre berørte personer om effektiviteten af de foreslåede forpligtelser til at genoprette den skade, den har forvoldt.

q)  beføjelse til at høre forbrugere, forbrugerorganisationer, erhvervssammenslutninger, udpegede organer, hvor det er relevant, og andre berørte personer om effektiviteten af de foreslåede forpligtelser til at genoprette den skade, den har forvoldt.

Ændringsforslag    67

Forslag til forordning

Artikel 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 9

Artikel 9

Udøvelse af minimumsbeføjelser

De kompetente myndigheders udøvelse af beføjelser

1.  De kompetente myndigheder udøver de i stk. 8 omhandlede beføjelser i overensstemmelse med national lovgivning

1.  De kompetente myndigheder udøver de i stk. 8 omhandlede beføjelser

a)  enten direkte under deres egen myndighed eller

a)  enten direkte under deres egen myndighed

 

aa)  med bistand fra andre offentlige myndigheder eller under de retlige myndigheders tilsyn, hvor det er relevant,

 

ab)  ved at give instrukser til de udpegede organer, hvor det er relevant,

b)   eller ved at indbringe sagen for en domstol, der er kompetent til at træffe den nødvendige afgørelse, herunder i givet fald ved appel, såfremt der ikke gives medhold i begæringen om at træffe den nødvendige afgørelse.

b)   eller ved at indbringe sagen for en domstol, der er kompetent til at træffe den nødvendige afgørelse, herunder i givet fald ved appel, såfremt der ikke gives medhold i begæringen om at træffe den nødvendige afgørelse.

 

1a.   De kompetente myndigheder skal under alle omstændigheder udøve de beføjelser, der er omhandlet i artikel 8, stk. 2, litra d), g) og l), i overensstemmelse med stk. 1, litra b), i denne artikel.

2.  For så vidt de kompetente myndigheder udøver deres beføjelser ved indbringelse af sagen for domstolene, er disse domstole kompetente til at træffe de nødvendige afgørelser og handle inden for rammerne af denne forordning.

2.  For så vidt de kompetente myndigheder udøver deres beføjelser ved indbringelse af sagen for domstolene, er disse domstole kompetente til at træffe de nødvendige afgørelser.

 

2a.  De kompetente myndigheder udøver de beføjelser, der er omhandlet i artikel 8, forholdsmæssigt og effektivt i overensstemmelse med EU-retten, herunder principperne i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, processuelle retsgarantier og Unionens regler om databeskyttelse og den nationale lovgivning.

 

2b.  De undersøgelses- og håndhævelsesforanstaltninger, der vedtages i henhold til denne forordning, skal på passende måde afspejle arten af overtrædelsen og den samlede faktiske eller potentielle skade, den har forvoldt.

 

2c.  Når der træffes en afgørelse om, hvorvidt der skal pålægges en sanktion, og om størrelsen af den bøde, der skal pålægges i hvert enkelt tilfælde, tages der behørigt hensyn til følgende:

 

a)   arten, grovheden og varigheden af overtrædelsen, under hensyntagen til antallet af berørte forbrugere og den skade, de har lidt

 

b)   hvorvidt overtrædelsen blev begået forsætligt eller uagtsomt

 

c)   enhver handling, der iværksættes af den erhvervsdrivende til at afbøde de skader, som forbrugerne har lidt

 

d)   eventuelle tidligere overtrædelser begået af den erhvervsdrivende

 

e)   omfanget af den erhvervsdrivendes samarbejde med den kompetente myndighed for at råde bod på overtrædelsen og afbøde de negative konsekvenser heraf.

3.  Medlemsstaterne sikrer, at retsgebyrer og andre omkostninger i forbindelse med vedtagelsen af retsafgørelserne i sager, der er anlagt i henhold til denne forordning, er rimelige og ikke hindrer dens anvendelse.

3.  Medlemsstaterne sikrer, at retsgebyrer og andre omkostninger i forbindelse med vedtagelsen af retsafgørelserne i sager, der er anlagt i henhold til denne forordning, er rimelige og ikke hindrer dens anvendelse.

Ændringsforslag    68

Forslag til forordning

Artikel 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 10

udgår

Gennemførelsesbeføjelser

 

Kommissionen kan vedtage gennemførelsesretsakter om betingelserne for gennemførelsen og udøvelsen af de kompetente minimumsbeføjelser, jf. artikel 8. Sådanne gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 48, stk. 2.

 

Ændringsforslag    69

Forslag til forordning

Artikel 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 11

Artikel 11

Anmodninger om oplysninger

Anmodninger om oplysninger

1.  En bistandssøgt myndighed udleverer efter anmodning fra en bistandssøgende myndighed alle relevante oplysninger, som er nødvendige for at afgøre, om der foreligger en overtrædelse inden for EU, og bringe denne overtrædelse til ophør. Den bistandssøgte myndighed underretter omgående Kommissionen om anmodningen om oplysninger og dens svar herpå.

1.  En bistandssøgt myndighed udleverer efter anmodning fra en bistandssøgende myndighed omgående, og under alle omstændigheder inden for 30 dage, alle relevante oplysninger, som er nødvendige for at afgøre, om der foreligger en overtrædelse inden for EU, og bringe denne overtrædelse til ophør, til den bistandssøgende myndighed. Den bistandssøgte myndighed underretter omgående Kommissionen om anmodningen om oplysninger og dens svar herpå.

2.  Den bistandssøgte myndighed gennemfører passende undersøgelser eller træffer enhver anden nødvendig eller relevant foranstaltning med henblik på at indsamle de oplysninger, der anmodes om. Disse undersøgelser gennemføres om nødvendigt med bistand fra andre offentlige myndigheder eller udpegede organer.

2.  Den bistandssøgte myndighed gennemfører passende undersøgelser eller træffer enhver anden nødvendig eller relevant foranstaltning med henblik på at indsamle de oplysninger, der anmodes om. Disse undersøgelser gennemføres om nødvendigt med bistand fra andre offentlige myndigheder eller udpegede organer.

3.  Efter anmodning fra den bistandssøgende myndighed kan den bistandssøgte myndighed tillade kompetente embedsmænd fra den bistandssøgende myndighed at ledsage embedsmændene fra den bistandssøgte myndighed under undersøgelserne.

3.  Efter anmodning fra den bistandssøgende myndighed kan den bistandssøgte myndighed tillade kompetente embedsmænd fra den bistandssøgende myndighed at ledsage embedsmændene fra den bistandssøgte myndighed under undersøgelserne.

4.  Den bistandssøgte myndighed besvarer anmodningen ved hjælp af proceduren for anmodninger om oplysninger og inden for de frister, som Kommissionen har fastsat i gennemførelsesretsakten.

 

5.  Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter indeholdende frister, standardformularer og detaljer vedrørende procedurerne for anmodninger om oplysninger. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 48, stk. 2.

 

Ændringsforslag    70

Forslag til forordning

Artikel 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 12

Artikel 12

Anmodninger om håndhævelsesforanstaltninger

Anmodninger om håndhævelsesforanstaltninger

1.  En bistandssøgt myndighed træffer efter anmodning fra en bistandssøgende myndighed alle nødvendige håndhævelsesforanstaltninger med henblik på at sikre ophør af eller forbud mod overtrædelsen inden for EU, herunder pålæggelse af sanktioner og påbud om eller sikring af kompensation til forbrugere for skader som følge overtrædelsen.

1.  En bistandssøgt myndighed træffer efter anmodning fra en bistandssøgende myndighed uden unødig forsinkelse alle nødvendige håndhævelsesforanstaltninger med henblik på at sikre ophør af overtrædelsen inden for EU ved at udøve de beføjelser, der er omhandlet i artikel 8, samt eventuelle yderligere beføjelser, som den er tillagt ved national lovgivning, herunder pålæggelse af sanktioner og påbud om eller sikring af kompensation til forbrugere for skader som følge denne overtrædelse.

2.  For at opfylde de i stk. 1 omhandlede forpligtelser gør den bistandssøgte myndighed brug af de beføjelser, der er omhandlet i artikel 8, samt af yderligere beføjelser, som er tillagt den ved national lovgivning. Den bistandssøgte myndighed fastlægger håndhævelsesforanstaltninger, der er egnede til at bringe overtrædelsen inden for EU til ophør eller forbyde den, på en effektiv måde, som står i et rimeligt forhold til overtrædelsen. Disse foranstaltninger fastlægges og gennemføres om nødvendigt med bistand fra andre offentlige myndigheder.

 

3.  Den bistandssøgte myndighed orienterer og hører regelmæssigt den bistandssøgende myndighed om de skridt og foranstaltninger, der er taget. Den bistandssøgte myndighed underretter gennem den i artikel 43 omhandlede database omgående den bistandssøgende myndighed, de kompetente myndigheder i andre medlemsstater og Kommissionen om de trufne foranstaltninger og disses virkning på overtrædelsen inden for EU, herunder følgende:

3.  Den bistandssøgte myndighed underretter regelmæssigt den bistandssøgende myndighed om de tiltag og foranstaltninger, der er taget, og hører den bistandssøgende myndighed om de tiltag og foranstaltninger, som den bistandssøgte myndighed agter at tage. Den bistandssøgte myndighed underretter gennem den i artikel 43 omhandlede database omgående om de trufne foranstaltninger og disses virkning på overtrædelsen inden for EU, herunder følgende:

a)  om der er blevet pålagt foreløbige foranstaltninger

a)  om der er blevet pålagt foreløbige foranstaltninger

b)  om overtrædelsen er ophørt

b)  om overtrædelsen er ophørt

c)  om der er blevet pålagt sanktioner

c)  om der er pålagt foranstaltninger, herunder sanktioner, og om disse foranstaltninger er blevet gennemført

d)  i hvilket omfang forbrugerne er blevet kompenseret

d)  i hvilket omfang forbrugerne er blevet kompenseret

e)  om de trufne foranstaltninger er blevet gennemført.

 

4.  Den bistandssøgte myndighed besvarer anmodningen ved hjælp af procedurerne for anmodninger om håndhævelsesforanstaltninger og inden for de frister, som Kommissionen har fastsat i gennemførelsesretsakten.

 

5.  Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter indeholdende frister, standardformularer og detaljer vedrørende procedurer for anmodninger om håndhævelsesforanstaltninger. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 48, stk. 2.

 

Ændringsforslag    71

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter indeholdende frister, standardformularer og detaljer vedrørende procedurerne for inddragelse af udpegede organer. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 48, stk. 2.

udgår

Ændringsforslag      72

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  I anmodninger om gensidig bistand giver den bistandssøgende myndighed tilstrækkelige oplysninger til at sætte den bistandssøgte myndighed i stand til at imødekomme anmodningen, herunder eventuelt nødvendigt bevismateriale, der kun kan tilvejebringes i den bistandssøgende myndigheds medlemsstat.

1.  I anmodninger om gensidig bistand giver den bistandssøgende myndighed de nødvendige oplysninger til at sætte den bistandssøgte myndighed i stand til at imødekomme anmodningen, herunder eventuelt nødvendigt bevismateriale, der kun kan tilvejebringes i den bistandssøgende myndigheds medlemsstat.

Ændringsforslag      73

Forslag til forordning

Artikel 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 15

Artikel 15

Afvisning af en anmodning om gensidig bistand

Afvisning af en anmodning om gensidig bistand

1.  En bistandssøgt myndighed kan afslå at imødekomme en anmodning om oplysninger i henhold til artikel 11 i en eller flere af følgende situationer:

1.  En bistandssøgt myndighed kan afslå at imødekomme en anmodning om oplysninger i henhold til artikel 11 i en eller flere af følgende situationer:

a)  Efter høring af den bistandssøgende myndighed finder den, at den bistandssøgende myndighed ikke har anmodet om de pågældende oplysninger for at fastslå, om en overtrædelse inden for EU har fundet sted, eller for at fastslå, om det med rimelighed må formodes, at en sådan overtrædelse vil finde sted.

a)  Efter høring af den bistandssøgende myndighed fremlægger den bistandssøgte myndighed en gyldig begrundelse for, at den bistandssøgende myndighed ikke har behov for de pågældende oplysninger for at fastslå, om en overtrædelse inden for EU har fundet sted, eller for at fastslå, om det med rimelighed må formodes, at en sådan overtrædelse vil finde sted.

b)  Den bistandssøgende myndighed er ikke enig i, at oplysningerne er underlagt bestemmelserne om fortrolige oplysninger og tavshedspligt i artikel 41.

b)  Den bistandssøgende myndighed er ikke enig i, at oplysningerne er underlagt bestemmelserne om fortrolige oplysninger og tavshedspligt i artikel 41.

c)  Der er allerede indledt strafferetlige undersøgelser eller anlagt retssag eller afsagt endelig dom af retlige instanser i den bistandssøgte eller bistandssøgende myndigheds medlemsstat vedrørende den samme overtrædelse inden for EU og over for den samme erhvervsdrivende.

c)  Der er allerede indledt strafferetlige undersøgelser eller anlagt retssag af retlige instanser i den bistandssøgte eller bistandssøgende myndigheds medlemsstat vedrørende den samme overtrædelse inden for EU og over for den samme erhvervsdrivende.

2.  En bistandssøgt myndighed kan afslå at efterkomme en anmodning om håndhævelsesforanstaltninger i henhold til artikel 12 efter høring af den bistandssøgende myndighed i en eller flere af følgende situationer:

2.  En bistandssøgt myndighed kan afslå at efterkomme en anmodning om håndhævelsesforanstaltninger i henhold til artikel 12 efter høring af den bistandssøgende myndighed i en eller flere af følgende situationer:  

a)  Der er allerede indledt strafferetlige undersøgelser eller anlagt retssag eller afsagt endelig dom af retlige instanser i den bistandssøgte eller bistandssøgende myndigheds medlemsstat vedrørende de samme overtrædelser inden for EU og over for den samme erhvervsdrivende.

a)  Der er allerede indledt en strafferetlig undersøgelse eller retssag, eller der er truffet en endelig administrativ afgørelse, afsagt en endelig dom eller indgået et retsforlig vedrørende den samme overtrædelse inden for EU og den samme erhvervsdrivende ved retlige instanser i den bistandssøgte eller bistandssøgende myndigheds medlemsstat.

b)   Efter dens opfattelse har der ifølge fyldestgørende undersøgelser ikke fundet nogen overtrædelse inden for EU sted.

b)   Efter dens opfattelse har der ifølge fyldestgørende undersøgelser ikke fundet nogen overtrædelse inden for EU sted.

c)   Efter dens opfattelse har den bistandssøgende myndighed ikke givet tilstrækkelige oplysninger som omhandlet i artikel 12, stk. 1.

c)   Efter dens opfattelse har den bistandssøgende myndighed ikke givet de nødvendige oplysninger som omhandlet i artikel 14, stk. 1.

En anmodning om håndhævelsesforanstaltninger kan ikke afslås med den begrundelse, at der er givet utilstrækkelige oplysninger, hvis en anmodning om oplysninger om den samme overtrædelse inden for EU blev afslået med den begrundelse, at der allerede var indledt strafferetlige undersøgelser eller anlagt retssag eller afsagt endelig dom vedrørende den samme overtrædelse inden for EU og over for den samme erhvervsdrivende, jf. stk. 1, litra c).

En anmodning om håndhævelsesforanstaltninger kan ikke afslås med den begrundelse, at der er givet utilstrækkelige oplysninger, hvis en anmodning om oplysninger om den samme overtrædelse inden for EU tidligere er blevet afslået med den begrundelse, der er omhandlet i stk. 1, litra c).

3.   Den bistandssøgte myndighed meddeleler den bistandssøgende myndighed og Kommissionen afslaget på anmodningen om gensidig bistand og begrundelsen herfor.

3.   Den bistandssøgte myndighed meddeleler den bistandssøgende myndighed og Kommissionen afslaget på anmodningen om gensidig bistand og begrundelsen herfor.

4.   I tilfælde af uenighed mellem den bistandssøgende og den bistandssøgte myndighed henviser den bistandssøgende eller den bistandssøgte myndighed omgående sagen til Kommissionen, der afgiver en udtalelse. Hvis sagen ikke henvises til Kommissionen, kan Kommissionen afgive en udtalelse på eget initiativ.

4.  I tilfælde af uenighed mellem den bistandssøgende myndighed og den bistandssøgte myndighed kan den bistandssøgende eller den bistandssøgte myndighed henvise sagen til Kommissionen, der omgående afgiver en udtalelse. Hvis sagen ikke henvises til Kommissionen, kan Kommissionen afgive en udtalelse på eget initiativ. Kommissionen kan med henblik på at afgive en udtalelse anmode om relevante oplysninger og dokumenter, der er udvekslet mellem den bistandssøgende og den bistandssøgte myndighed.

5.  Kommissionen overvåger funktionen af mekanismen for gensidig bistand, de kompetente myndigheders overholdelse af procedurerne og fristerne for behandling af anmodninger om gensidig bistand. Kommissionen skal have adgang til anmodningerne om gensidig bistand og de oplysninger og dokumenter, der er udvekslet mellem den bistandssøgende og den bistandssøgte myndighed.

5.  Kommissionen overvåger funktionen af mekanismen for gensidig bistand og de kompetente myndigheders overholdelse af procedurerne og fristerne for behandling af anmodninger om gensidig bistand. Kommissionen skal have adgang til anmodningerne om gensidig bistand.

6.  Kommissionen kan, hvor det er relevant, udstede vejledning og yde rådgivning til medlemsstaterne for at sikre en effektivt fungerende mekanisme for gensidig bistand.

6.  Kommissionen kan, hvor det er relevant, udstede vejledning og yde rådgivning til medlemsstaterne for at sikre en effektivt fungerende mekanisme for gensidig bistand.

7.  Kommissionen kan vedtage gennemførelsesretsakter indeholdende detaljer vedrørende procedurerne for håndtering af tilfælde af uenighed mellem de kompetente myndigheder, jf. stk. 3. og 4. Sådanne gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 48, stk. 2.

 

Ændringsforslag    74

Forslag til forordning

Artikel 15 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 15a

 

Gennemførelsesretsakter

 

Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter med henblik at fastlægge standardformularerne og skridtene i den procedure, der er omhandlet i artikel 11, 12 og 15. Sådanne gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 48, stk. 2.

Ændringsforslag    75

Forslag til forordning

Kapitel IV – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

KOORDINERET OVERVÅGNINGS-, UNDERSØGELSES- OG HÅNDHÆVELSESMEKANISME VEDRØRENDE UDBREDTE OVERTRÆDELSER

KOORDINERET UNDERSØGELSES- OG HÅNDHÆVELSESMEKANISME VEDRØRENDE UDBREDTE OVERTRÆDELSER OG UDBREDTE OVERTRÆDELSER MED EU-DIMENSION

Ændringsforslag    76

Forslag til forordning

Kapitel IV – sektion I – titel

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Udbredte overtrædelser

Udbredte overtrædelser og udbredte overtrædelser med EU-dimension

Ændringsforslag    77

Forslag til forordning

Artikel 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 16

Artikel 16

Indledning af koordinerede foranstaltninger og udpegelse af koordinatoren

Iværksættelse af koordinerede foranstaltninger og udpegelse af koordinatoren

1.  Hvis en kompetent myndighed nærer begrundet mistanke om, at der finder en udbredt overtrædelse sted, underretter den omgående de kompetente myndigheder i de andre medlemsstater, der er berørt af den udbredte overtrædelse, og Kommissionen.

1.  Hvis en kompetent myndighed eller Kommissionen nærer begrundet mistanke om, at der finder en udbredt overtrædelse sted, underretter den omgående de kompetente myndigheder i de andre medlemsstater, der er berørt af denne overtrædelse, og, hvor det er relevant, Kommissionen.

2.  Hvis Kommissionen nærer begrundet mistanke om, at der finder en udbredt overtrædelse sted, underretter den omgående de kompetente myndigheder, der er berørt af den udbredte overtrædelse.

 

3.  Efter at have modtaget de i stk. 1 og 2 omhandlede underretninger udpeger de kompetente myndigheder, der er berørt af den udbredte overtrædelse, ved konsensus den kompetente myndighed, der skal koordinere foranstaltningen.

3.  Efter at have modtaget den i stk. 1 omhandlede underretning, hvis der er tale om en udbredt overtrædelse, beslutter de kompetente myndigheder, der er omfattet af den, hvorvidt der skal iværksættes en koordineret foranstaltning. Den underrettende kompetente myndighed koordinerer foranstaltningen, medmindre de kompetente myndigheder, der er berørt af den udbredte overtrædelse, bliver enige om, at en anden kompetent myndighed eller Kommissionen skal koordinere foranstaltningen.

4.  De berørte kompetente myndigheder kan opfordre Kommissionen til at påtage sig den koordinerende rolle. Kommissionen underretter omgående de berørte kompetente myndigheder om, hvorvidt den accepterer den koordinerende rolle.

 

5.  Når Kommissionen underretter den kompetente myndighed, jf. stk. 2, kan den foreslå at påtage sig den koordinerende rolle. De berørte kompetente myndigheder underretter omgående Kommissionen om, hvorvidt de accepterer, at Kommissionen koordinerer foranstaltningen.

5.  Når det er Kommissionen, der underretter de kompetente myndigheder, jf. stk. 1, kan den foreslå at påtage sig den koordinerende rolle. De berørte kompetente myndigheder underretter omgående Kommissionen om, hvorvidt de er indforstået med, at Kommissionen koordinerer foranstaltningen, eller hvorvidt en kompetent myndighed skal koordinere foranstaltningen.

6.  Hvis Kommissionen afviser at påtage sig den koordinerende rolle, eller hvis de berørte kompetente myndigheder ikke accepterer, at Kommissionen koordinerer foranstaltningen, udpeger de berørte kompetente myndigheder en kompetent myndighed, der skal koordinere foranstaltningen. Hvis der ikke opnås enighed mellem de kompetente myndigheder, koordinerer den kompetente myndighed, der først gav de andre kompetente myndigheder meddelelse om den formodede overtrædelse, foranstaltningen.

6.  Hvis Kommissionen afviser at påtage sig den koordinerende rolle, eller hvis de berørte kompetente myndigheder ikke accepterer, at Kommissionen koordinerer foranstaltningen, udpeger de berørte kompetente myndigheder en kompetent myndighed, der skal koordinere foranstaltningen. Hvis der ikke opnås enighed mellem de kompetente myndigheder, koordinerer den kompetente myndighed, der først gav de andre kompetente myndigheder meddelelse om den formodede overtrædelse, foranstaltningen.

 

6a.  Efter afgivelse eller modtagelse af den i stk. 1 omhandlede underretning, kontrollerer Kommissionen sammen med de centrale forbindelseskontorer i de berørte medlemsstater den foreløbige dokumentation for eksistensen af den udbredte overtrædelse. Når tærsklen for en udbredt overtrædelse med EU-dimension er nået, skal Kommissionen iværksætte en koordineret foranstaltning. Kommissionen meddeler sin afgørelse om at iværksætte den koordinerede foranstaltning til de centrale forbindelseskontorer i de medlemsstater, der er berørt af foranstaltningen. Kommissionen koordinerer den fælles foranstaltning.

Ændringsforslag    78

Forslag til forordning

Artikel 16 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 16a

 

Deltagelse i koordinerede foranstaltninger

 

1.   En kompetent myndighed kan afslå at deltage i en koordineret foranstaltning af en af følgende grunde:

 

a)   der er allerede indledt en strafferetlig efterforskning eller retssag vedrørende den samme udbredte overtrædelse og udbredte overtrædelse med en EU-dimension og den samme erhvervsdrivende i den pågældende medlemsstat

 

b)   der er allerede truffet en endelig administrativ afgørelse, afsagt en endelig dom eller indgået et retsforlig vedrørende den samme udbredte overtrædelse og udbredte overtrædelse med en EU-dimension og den samme erhvervsdrivende i den pågældende medlemsstat

 

c)   den udbredte overtrædelse eller den udbredte overtrædelse med en EU-dimension har ikke fundet sted i den pågældende medlemsstat.

 

2.   Efter beslutningen om at iværksætte en koordineret foranstaltning i henhold til artikel 16 underretter en kompetent myndighed, hvis den beslutter ikke at deltage i den koordinerede foranstaltning, omgående Kommissionen og de andre berørte kompetente myndigheder og centrale forbindelseskontorer om sin beslutning, angiver grundene hertil og fremlægger den nødvendige dokumentation.

 

3.   En kompetent myndighed kan tilslutte sig en koordineret foranstaltning, hvis det under den koordinerede foranstaltning viser sig, at den er berørt af den udbredte overtrædelse eller den udbredte overtrædelse med EU-dimension, der er genstand for den koordinerede foranstaltning.

Ændringsforslag    79

Forslag til forordning

Artikel 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 17

Artikel 17

Undersøgelsesforanstaltninger i forbindelse med koordinerede foranstaltninger

Undersøgelsesforanstaltninger i forbindelse med koordinerede foranstaltninger

1.  De berørte kompetente myndigheder sikrer, at det nødvendige bevismateriale samt de nødvendige data og oplysninger indsamles effektivt. De berørte kompetente myndigheder sikrer, at undersøgelser og inspektioner gennemføres samtidigt, og at foreløbige foranstaltninger anvendes samtidigt.

1.  De berørte kompetente myndigheder sikrer, at det nødvendige bevismateriale samt de nødvendige data og oplysninger indsamles effektivt. De berørte kompetente myndigheder sikrer, at undersøgelser og inspektioner gennemføres samtidigt, og at foreløbige foranstaltninger anvendes samtidigt i det omfang, som de nationale retsplejeregler tillader det.

2.  De berørte kompetente myndigheder kan anvende mekanismen for gensidig bistand som omhandlet i kapitel III navnlig med henblik på at indsamle bevismateriale og oplysninger fra andre medlemsstater end de medlemsstater, der er berørt af den koordinerede foranstaltning, eller sikre, at den berørte erhvervsdrivende ikke omgår håndhævelsesforanstaltningerne.

2.  De berørte kompetente myndigheder kan anvende mekanismen for gensidig bistand som omhandlet i kapitel III navnlig med henblik på at indsamle bevismateriale og oplysninger fra andre medlemsstater end de medlemsstater, der er berørt af den koordinerede foranstaltning, eller sikre, at den berørte erhvervsdrivende ikke omgår håndhævelsesforanstaltningerne.

3.  De berørte kompetente myndigheder kan, når det er relevant, fremlægge resultatet af undersøgelsen og vurderingen af den udbredte overtrædelse i en fælles holdning, som de når til enighed om indbyrdes.

3.  De berørte kompetente myndigheder fremlægger resultatet af undersøgelsen og vurderingen af den udbredte overtrædelse eller, når det er relevant, den udbredte overtrædelse med EU-dimension i en fælles holdning, som de når til enighed om indbyrdes.

 

3a.  Medmindre andet aftales mellem de berørte kompetente myndigheder, meddeler koordinatoren den fælles holdning til den erhvervsdrivende, der er ansvarlig for overtrædelsen, og som skal have lejlighed til at blive hørt om de anliggender, der indgår i den fælles holdning.

4.  Når det er relevant, kan de berørte kompetente myndigheder beslutte at offentliggøre den fælles holdning eller dele heraf på deres og på Kommissions websted og høre de andre berørte parter, jf. dog reglerne om tavshedspligt i artikel 41.

4.  De berørte kompetente myndigheder offentliggør den fælles holdning eller dele heraf på deres og på Kommissions websted og hører forbrugerorganisationer, erhvervssammenslutninger og de andre berørte parter, jf. dog reglerne om tavshedspligt i artikel 41.

Ændringsforslag    80

Forslag til forordning

Artikel 18

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 18

Artikel 18

Håndhævelsesforanstaltninger i forbindelse med koordinerede foranstaltninger

Tilsagn i forbindelse med koordinerede foranstaltninger

1.  De berørte kompetente myndigheder kan opfordre den erhvervsdrivende, der er ansvarlig for overtrædelsen, til at give tilsagn om at ophøre med overtrædelsen og, hvor det er relevant, kompensere eller træffe andre foranstaltninger til at sikre kompensation til skadelidte forbrugere. Den erhvervsdrivende kan på eget initiativ give tilsagn om at ophøre med overtrædelsen og kompensere forbrugerne.

1.  På grundlag af en fælles holdning, der vedtages i henhold til artikel 17, kan de berørte kompetente myndigheder opfordre den erhvervsdrivende, der er ansvarlig for den udbredte overtrædelse eller den udbredte overtrædelse med EU-dimension, til at give tilsagn om at ophøre med overtrædelsen og, hvor det er relevant, kompensere eller træffe andre foranstaltninger til at sikre kompensation til skadelidte forbrugere. Den erhvervsdrivende kan på eget initiativ give tilsagn om at ophøre med overtrædelsen og kompensere disse forbrugere.

2.  Hvis den erhvervsdrivende giver tilsagn, kan de berørte kompetente myndigheder, hvor det er relevant, offentliggøre tilsagnene på deres eller Kommissionens websted med henblik på at høre de andre berørte parer og undersøge, om tilsagnene er tilstrækkelige til at bringe overtrædelsen til ophør og kompensere forbrugerne.

2.  Hvis den erhvervsdrivende giver tilsagn, kan de berørte kompetente myndigheder, hvor det er relevant, offentliggøre tilsagnene på deres eller Kommissionens websted med henblik på at høre de andre berørte parter, herunder forbrugerorganisationer og erhvervssammenslutninger.

 

2a.  De berørte kompetente myndigheder vurderer tilsagnene fra den erhvervsdrivende, der er ansvarlig for overtrædelsen, og meddeler den erhvervsdrivende resultatet af den vurdering, de er nået til enighed om indbyrdes. Hvis tilsagnene anses for at være tilstrækkelige til at sikre, at den udbredte overtrædelse eller den udbredte overtrædelse med EU-dimension bringes til ophør, og at der, hvor det er relevant, ydes kompensation til de skadelidte forbrugere, accepterer de kompetente myndigheder disse tilsagn og fastsætter en tidsfrist for gennemførelsen af tilsagnene.

 

Hvis det er usandsynligt, at den udbredte overtrædelse eller udbredte overtrædelse med EU-dimension vil ophøre som følge af tilsagnet fra den erhvervsdrivende, der er ansvarlig for overtrædelsen, kan de kompetente myndigheder træffe håndhævelsesforanstaltninger i henhold til artikel 18a.

 

2b.  De berørte kompetente myndigheder overvåger opfyldelsen af tilsagnene. De sikrer navnlig, at den erhvervsdrivende, der er ansvarlig for overtrædelsen, regelmæssigt aflægger rapport til Kommissionen om, hvilke fremskridt der gøres med opfyldelsen af tilsagnene.

3.  De berørte kompetente myndigheder kan udpege én kompetent myndighed til at træffe håndhævelsesforanstaltninger på vegne af de andre myndigheder med henblik på at bringe den udbredte overtrædelse til ophør eller forbyde den, sikre kompensation til forbrugerne eller pålægge sanktioner. Ved udpegelsen af en kompetent myndighed til at træffe håndhævelsesforanstaltninger tager de kompetente myndigheder hensyn til, hvor den pågældende erhvervsdrivende befinder sig. Når den kompetente myndighed er blevet udpeget til at træffe håndhævelsesforanstaltninger af de andre berørte kompetente myndigheder, bliver den kompetent til at handle på vegne af forbrugerne i hver medlemsstat, som om de var dens egne forbrugere.

 

4.  De kompetente myndigheder kan beslutte at træffe håndhævelsesforanstaltninger samtidigt i alle eller nogle medlemsstater, der er berørt af den udbredte overtrædelse. I så fald sikrer de kompetente myndigheder, at disse håndhævelsesforanstaltninger iværksættes samtidigt i alle berørte medlemsstater.

 

5.  Det er kun muligt at pålægge et udpeget organ at træffe håndhævelsesforanstaltninger i henhold til stk. 1 og 4, hvis de berørte kompetente myndigheder giver deres samtykke hertil, og når dette ikke fører til udbredelse af oplysninger, som er underlagt reglerne om tavshedspligt i artikel 41.

 

Ændringsforslag    81

Forslag til forordning

Artikel 18 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 18a

 

Håndhævelsesforanstaltninger i forbindelse med koordinerede foranstaltninger

 

1.   De berørte kompetente myndigheder aftaler, hvilken kompetent myndighed eller, om nødvendigt, hvilke kompetente myndigheder der på vegne af de andre kompetente myndigheder skal træffe håndhævelsesforanstaltninger, herunder pålægge den erhvervsdrivende sanktioner og pålægge ham at betale kompensation til de skadelidte forbrugere, når

 

a)   det er usandsynligt, at overtrædelsen vil ophøre som følge af tilsagnene fra den erhvervsdrivende, der er ansvarlig for overtrædelsen

 

b)   den erhvervsdrivende, der er ansvarlig for overtrædelsen, ikke giver tilsagn inden udløbet af en frist, som er fastsat af de berørte kompetente myndigheder

 

c)   den erhvervsdrivende, der er ansvarlig for overtrædelsen, giver tilsagn, som er utilstrækkelige til at sikre, at overtrædelsen bringes til ophør, og at der ydes kompensation til forbrugere, der har lidt skade på grund af overtrædelsen eller

 

d)   den erhvervsdrivende, der er ansvarlig for overtrædelsen, undlader at gennemføre tilsagnene inden udløbet af den tidsfrist, der er fastsat i artikel 18, stk. 2a.

 

2.   Når en kompetent myndighed er blevet udpeget til at træffe håndhævelsesforanstaltninger af de andre berørte kompetente myndigheder, er den kompetent til at handle på vegne af forbrugerne i hver af de andre berørte medlemsstater, som om de var dens egne forbrugere. Ved udpegelsen af en kompetent myndighed til at træffe håndhævelsesforanstaltninger tager de kompetente myndigheder hensyn til alle relevante aspekter, der er medvirkende til en effektiv håndhævelse.

 

3.   Hvis de kompetente myndigheder ikke benytter fremgangsmåden i stk. 2, træffer de håndhævelsesforanstaltninger samtidig i flere eller alle de medlemsstater, der er berørt af den udbredte overtrædelse eller den udbredte overtrædelse med EU-dimension.

 

4.   Det er kun muligt at pålægge en udpeget kompetent myndighed at træffe håndhævelsesforanstaltninger i henhold til stk. 1-3 i denne artikel, hvis de kompetente myndigheder i de medlemsstater, der er berørt af sådanne foranstaltninger, giver deres samtykke hertil, og udelukkende når dette ikke fører til udbredelse af oplysninger, som er underlagt reglerne om tavshedspligt i artikel 41.

Ændringsforslag    82

Forslag til forordning

Artikel 19

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 19

Artikel 19

Afslutning af de koordinerede foranstaltninger

Afslutning af de koordinerede foranstaltninger

 

1. De berørte kompetente myndigheder beslutter at afslutte den koordinerede foranstaltning, hvis de konstaterer, at:

 

a)   der ikke er sket en udbredt overtrædelse eller en udbredt overtrædelse med EU-dimension

 

b)   den udbredte overtrædelse eller udbredte overtrædelse med EU-dimensioner er bragt til ophør, efter at den erhvervsdrivende, der er ansvarlig herfor, har opfyldt tilsagnene

 

c)   den udbredte overtrædelse eller den udbredte overtrædelse med EU-dimension er bragt til ophør, efter der er truffet håndhævelsesforanstaltninger.

Den koordinerende myndighed underretter straks Kommissionen og de kompetente myndigheder i de berørte medlemsstater, når den udbredte overtrædelse er ophørt eller blevet forbudt.

2. Koordinatoren underretter omgående, hvor det er relevant, Kommissionen, de kompetente myndigheder og de centrale forbindelseskontorer i de berørte medlemsstater om afslutningen på den koordinerede foranstaltning.

Ændringsforslag    83

Forslag til forordning

Artikel 19 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 19a

 

Genåbning af koordinerede foranstaltninger

 

Koordinatoren underretter straks Kommissionen og, hvis det er relevant, de kompetente myndigheder og centrale forbindelseskontorer i de berørte medlemsstater, hvis den udbredte overtrædelse eller udbredte overtrædelse med EU-dimension genopstår, og yderligere foranstaltninger skal træffes. I så fald kan koordinering finde sted, uden at det er nødvendigt at iværksætte en ny koordineret foranstaltning.

Ændringsforslag    84

Forslag til forordning

Artikel 20

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen kan vedtage gennemførelsesretsakter indeholdende detaljer vedrørende procedurerne for fælles foranstaltninger mod udbredte overtrædelser, navnlig standardformularerne for meddelelser og andre kontakter mellem de kompetente myndigheder og Kommissionen. Sådanne gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 48, stk. 2.

Kommissionen kan vedtage gennemførelsesretsakter med henblik på at fastsætte fristerne og standardformularerne for meddelelser og andre udvekslinger af oplysninger og håndhævelsesanmodninger mellem de kompetente myndigheder og Kommissionen i forbindelse med koordinerede foranstaltninger vedrørende udbredte overtrædelser og udbredte overtrædelser med EU-dimension. Sådanne gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 48, stk. 2.

Ændringsforslag    85

Forslag til forordning

Kapitel IV – afdeling II

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

[...]

udgår

Ændringsforslag    86

Forslag til forordning

Kapitel IV – afdeling III – titel

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Generelle bestemmelser om koordinerede foranstaltninger og fælles foranstaltninger som omhandlet i dette kapitel

Generelle bestemmelser om koordinerede foranstaltninger

Ændringsforslag    87

Forslag til forordning

Artikel 29 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Koordinatoren, der er udpeget i overensstemmelse med artikel 16, 21 eller 32, skal navnlig:

1.  Koordinatoren, der er udpeget i overensstemmelse med artikel 16 eller 32, skal navnlig:

Ændringsforslag    88

Forslag til forordning

Artikel 29 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  sikre, at alle berørte kompetente myndigheder og Kommissionen orienteres behørigt og rettidigt om de fremskridt, der gøres med håndhævelsesforanstaltningen, de forventede næste skridt og de foranstaltninger, der skal vedtages

a)  sikre, at alle berørte kompetente myndigheder og, hvor det er relevant, Kommissionen orienteres behørigt og rettidigt om de fremskridt, der gøres med håndhævelsesforanstaltningen, de forventede næste skridt og de foranstaltninger, der skal vedtages

Ændringsforslag    89

Forslag til forordning

Artikel 29 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  koordinere undersøgelserne, inspektionerne og vedtagelsen af foreløbige foranstaltninger, der besluttes af de berørte kompetente myndigheder i overensstemmelse med afdeling I og II, overvåge undersøgelser, inspektioner og foreløbige foranstaltninger samt andre foranstaltninger, jf. artikel 8

b)  koordinere og overvåge undersøgelserne, inspektionerne og vedtagelsen af foreløbige foranstaltninger, der besluttes af de berørte kompetente myndigheder i overensstemmelse med afdeling I

Ændringsforslag    90

Forslag til forordning

Artikel 29 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  koordinere forberedelsen og udveksling af alle nødvendige dokumenter mellem de berørte kompetente myndigheder og Kommissionen

c)  koordinere forberedelsen og udveksling af alle nødvendige dokumenter mellem de berørte kompetente myndigheder og, hvor det er relevant, Kommissionen

Ændringsforslag     91

Forslag til forordning

Artikel 29 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  holde kontakt med de erhvervsdrivende og andre parter, der er berørt af overvågnings-, undersøgelses- og håndhævelsesforanstaltningerne, medmindre andet er aftalt mellem de berørte kompetente myndigheder og Kommissionen

d)  holde kontakt med de erhvervsdrivende og andre parter, der er berørt af overvågnings-, undersøgelses- og håndhævelsesforanstaltningerne, medmindre andet er aftalt mellem de berørte kompetente myndigheder, koordinatoren og, hvor det er relevant, Kommissionen

Ændringsforslag    92

Forslag til forordning

Artikel 29 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

f)  koordinere andre håndhævelsesforanstaltninger, der er vedtaget af de berørte kompetente myndigheder, herunder indbringelse af sagen for domstolene med henblik på at opnå de nødvendige kendelser og afgørelser, pålæggelse af sanktioner og vedtagelse af foranstaltninger, som sikrer kompensation til forbrugerne

(Vedrører ikke den danske tekst)  

Ændringsforslag     93

Forslag til forordning

Artikel 30 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  De kompetente myndigheder koordinerer deres markedsovervågningsaktiviteter og deres undersøgelses- og håndhævelsesforanstaltninger med henblik at tackle udbredte overtrædelser som omhandlet i afdeling I og II. De udveksler omgående alle nødvendige oplysninger og yder hinanden og Kommissionen al anden nødvendig bistand.

1.  De kompetente myndigheder koordinerer deres markedsovervågningsaktiviteter og deres undersøgelses- og håndhævelsesforanstaltninger med henblik at tackle udbredte overtrædelser som omhandlet i afdeling I. De udveksler omgående alle nødvendige oplysninger og yder hinanden og Kommissionen al anden nødvendig bistand.

Ændringsforslag    94

Forslag til forordning

Artikel 30 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  De sprog, der skal anvendes af de kompetente myndigheder og Kommissionen i underretninger og alle meddelelser vedrørende koordinerede foranstaltninger, fælles foranstaltninger og samordnede undersøgelser af forbrugermarkeder som omhandlet i dette kapitel, aftales mellem de berørte kompetente myndigheder og Kommissionen.

3.  De sprog, der skal anvendes af de kompetente myndigheder og Kommissionen i underretninger og alle meddelelser vedrørende koordinerede foranstaltninger og kontrolaktioner som omhandlet i dette kapitel, aftales mellem de berørte kompetente myndigheder og Kommissionen.

Ændringsforslag    95

Forslag til forordning

Artikel 30 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Hvis der ikke kan opnås enighed, sendes underretninger og andre meddelelser på det officielle sprog i den medlemsstat, der har udsendt underretningen eller meddelelsen. I så fald sørger hver kompetent myndighed for de nødvendige oversættelser af underretninger, meddelelser og andre dokumenter, den modtager fra andre kompetente myndigheder.

4.  Hvis der ikke kan opnås enighed, sendes underretninger og andre meddelelser på det officielle sprog i den medlemsstat, der har udsendt underretningen eller meddelelsen. I så fald sørger hver kompetent myndighed om nødvendigt for, at der udarbejdes oversættelser af underretninger, meddelelser og andre dokumenter, den modtager fra andre kompetente myndigheder.

Ændringsforslag    96

Forslag til forordning

Artikel 30 – stk. 5 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Hvis de koordinerede eller fælles foranstaltninger som omhandlet i afdeling I og II vedrører udbredte overtrædelser af følgende EU-lovgivning, opfordrer koordinatoren Den Europæiske Banktilsynsmyndighed til at påtage sig en observatørrolle:

5.  Hvis de koordinerede foranstaltninger som omhandlet i afdeling I vedrører udbredte overtrædelser eller udbredte overtrædelser med EU-dimension, der er i strid med følgende EU-lovgivning, opfordrer koordinatoren Den Europæiske Banktilsynsmyndighed til at fungere som observatør:

Ændringsforslag    97

Forslag til forordning

Artikel 31 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Fælles holdning og høring af erhvervsdrivende

Sprogordninger for kommunikation med erhvervsdrivende

Ændringsforslag     98

Forslag til forordning

Artikel 31 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Den fælles holdning, der er omhandlet i artikel 17 og 23, meddeles den erhvervsdrivende, der er ansvarlig for overtrædelsen. Den erhvervsdrivende, der er ansvarlig for overtrædelsen, skal have mulighed for at blive hørt om spørgsmål, der indgår i den fælles holdning.

udgår

Ændringsforslag    99

Forslag til forordning

Artikel 31 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Den erhvervsdrivende har ret til at kommunikere på det officielle sprog i den medlemsstat, hvor han er etableret eller har bopæl. Den erhvervsdrivende kan give afkald på denne ret og anmode om at anvende et andet officielt EU-sprog til at kommunikere med de kompetente myndigheder på.

2.  Den erhvervsdrivende har ret til at kommunikere på det officielle sprog i den medlemsstat, hvor han er etableret eller har bopæl.

Ændringsforslag    100

Forslag til forordning

Artikel 31 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Kommissionen kan vedtage gennemførelsesretsakter indeholdende detaljer vedrørende gennemførelsen af de erhvervsdrivendes ret til et forsvar i forbindelse med koordinerede og fælles foranstaltninger. Sådanne gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 48, stk. 2.

udgår

Ændringsforslag    101

Forslag til forordning

Artikel 32

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 32

Artikel 32

Samordnede undersøgelser af forbrugermarkeder

Kontrolaktioner

1.  Hvis markedstendenser, forbrugerklager eller andre forhold tyder på, at der kan have fundet, finder eller kan finde udbredte overtrædelser sted, kan de berørte kompetente myndigheder beslutte at gennemføre en samordnet undersøgelse af forbrugermarkederne ("kontrolaktion"). En sådan samordnet undersøgelse kan eventuelt koordineres af Kommissionen.

1.  Hvis markedstendenser, forbrugerklager eller andre forhold tyder på, at der kan have fundet, finder eller kan finde udbredte overtrædelser sted, kan de berørte kompetente myndigheder beslutte at gennemføre kontrolaktioner.

 

1a.  Kontrolaktionerne koordineres af Kommissionen.

2.  Ved gennemførelsen af samordnede undersøgelser gør de berørte kompetente myndigheder effektiv brug af beføjelserne i artikel 8 og andre beføjelser, der er tillagt dem ved national lovgivning.

2.  Ved gennemførelsen af kontrolaktioner gør de involverede kompetente myndigheder effektiv brug af beføjelserne i artikel 8 og andre beføjelser, der er tillagt dem ved national lovgivning.

3.  De kompetente myndigheder kan opfordre Kommissionens tjenestemænd og andre ledsagende personer, der er bemyndiget af Kommissionen, til at deltage i kontrolaktioner.

3.  De kompetente myndigheder kan opfordre udpegede organer, Kommissionens tjenestemænd og andre ledsagende personer, der er bemyndiget af Kommissionen, hvor det er relevant og behørigt begrundet, til at deltage i kontrolaktioner.

4.  Kommissionen kan vedtage gennemførelsesretsakter indeholdende detaljer vedrørende procedurerne for kontrolaktioner. Sådanne gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 48, stk. 2.

4.  Kommissionen kan vedtage gennemførelsesretsakter indeholdende detaljer vedrørende procedurerne for kontrolaktioner. Sådanne gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 48, stk. 2.

Ændringsforslag    102

Forslag til forordning

Artikel 34

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 34

Artikel 34

Varslingsmekanisme

Varslingsmekanisme

1.  En kompetent myndighed underretter omgående Kommissionen og andre kompetente myndigheder, hvis der er begrundet mistanke om, at der finder en overtrædelse sted på dens område, som kan berøre forbrugernes interesser i andre medlemsstater ("varsling"), ved hjælp af standardformularen via den i artikel 43 omhandlede database.

1.  En kompetent myndighed underretter omgående Kommissionen og andre kompetente myndigheder, hvis der er begrundet mistanke om, at der finder en overtrædelse inden for EU eller en udbredt overtrædelse sted på dens område, som kan berøre forbrugernes interesser i andre medlemsstater ("varsling"), ved hjælp af standardformularen via den i artikel 43 omhandlede database.

2.  Kommissionen underretter omgående de berørte kompetente myndigheder om enhver begrundet mistanke om, at der har fundet en overtrædelse sted på EU's område ("varsling"), ved hjælp af den i artikel 43 omhandlede database.

2.  Kommissionen underretter omgående de berørte kompetente myndigheder om enhver begrundet mistanke om, at der har fundet en overtrædelse inden for EU eller en udbredt overtrædelse sted på EU's område ("varsling"), ved hjælp af den i artikel 43 omhandlede database.

3.  I en varsling giver den kompetente myndighed eller Kommissionen navnlig følgende oplysninger om den formodede overtrædelse, hvis de foreligger:

3.  I en varsling giver den kompetente myndighed eller Kommissionen navnlig følgende oplysninger om den formodede overtrædelse inden for EU eller udbredte overtrædelse, hvis de foreligger:

a)  en beskrivelse af den handling eller undladelse, der udgør overtrædelsen

a)  en beskrivelse af den handling eller undladelse, der udgør overtrædelsen

b)  den vare eller tjenesteydelse, der er berørt af overtrædelsen

b)  den vare eller tjenesteydelse, der er berørt af overtrædelsen

c)  de medlemsstater, der er eller kan være berørt af overtrædelsen

c)  de medlemsstater, der er eller kan være berørt af overtrædelsen

d)  den erhvervsdrivende, der er ansvarlig for eller mistænkes for at være ansvarlig for overtrædelsen

d)  den erhvervsdrivende, der er ansvarlig for eller mistænkes for at være ansvarlig for overtrædelsen

e)  retsgrundlaget for eventuelle foranstaltninger med henvisning til national lovgivning og tilsvarende bestemmelser i EU-retsakterne i bilaget til forordningen

e)  retsgrundlaget for eventuelle foranstaltninger med henvisning til national lovgivning og tilsvarende bestemmelser i EU-retsakterne, der er opført i bilaget

f)  arten af retssager, håndhævelsesforanstaltninger eller andre foranstaltninger i forbindelse med overtrædelsen og datoerne for dem og deres varighed

f)  arten af og status for retssager, håndhævelsesforanstaltninger eller andre foranstaltninger i forbindelse med overtrædelsen og datoerne for dem og deres varighed

g)  status vedrørende retssager, håndhævelsesforanstaltninger eller andre foranstaltninger i forbindelse med overtrædelsen

 

h)  den kompetente myndighed, der gennemfører retssager og andre foranstaltninger

h)  de kompetente myndigheder, der gennemfører retssager og andre foranstaltninger.

i)  om varslingen er "til orientering", eller om "der skal reageres på" den.

 

4.  I en varsling, som "der skal reageres på", kan den kompetente myndighed eller Kommissionen bede henholdsvis Kommissionen eller andre kompetente myndigheder om at undersøge, om der kan finde tilsvarende formodede overtrædelser sted på andre medlemsstaters område, eller om der allerede er truffet håndhævelsesforanstaltninger over for sådanne overtrædelser i andre medlemsstater.

4.  I en varsling beder den kompetente myndighed eller Kommissionen de kompetente myndigheder i andre medlemsstater og, hvor det er relevant, Kommissionen om at undersøge, om der finder tilsvarende formodede overtrædelser sted på andre medlemsstaters område, eller om der allerede er truffet håndhævelsesforanstaltninger over for sådanne overtrædelser i andre medlemsstater. Disse kompetente myndigheder i andre medlemsstater og Kommissionen besvarer omgående anmodningen.

5.  For at gribe effektivt ind over for formodede overtrædelser træffer de kompetente myndigheder afhængigt af deres reaktion på varslingen de nødvendige foranstaltninger, der er omhandlet i kapitel III og IV.

 

6.  Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter indeholdende detaljer om, hvordan varslingsmekanismen fungerer, herunder navnlig standardformularerne til varslinger. Sådanne gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 48, stk. 2.

6.  Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter med henblik på at fastlægge standardformularer for indsendelse af en varsling via den database, der er omhandlet i artikel 43. Sådanne gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 48, stk. 2.

Ændringsforslag    103

Forslag til forordning

Artikel 35

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 35

Artikel 35

Andre enheders deltagelse i varslingsordningen

Andre enheders deltagelse i varslingsordningen

1.  De udpegede organer og de europæiske forbrugercentre deltager i varslingsmekanismen som omhandlet i artikel 34. Medlemsstaterne udpeger forbrugerorganisationer og -sammenslutninger og andre enheder såsom erhvervssammenslutninger med relevant ekspertise og en legitim interesse i forbrugerbeskyttelse til at deltage i varslingsmekanismen. Medlemsstaterne underretter omgående Kommissionen om disse enheder.

1.  De udpegede organer, europæiske forbrugercentre, forbrugerorganisationer og -sammenslutninger samt erhvervssammenslutninger, der har relevant ekspertise og en legitim interesse i forbrugerbeskyttelse, kan underrette de kompetente myndigheder i de berørte medlemsstater og Kommissionen om formodede overtrædelser og afgive de oplysninger, der er omhandlet i artikel 34, stk. 3, ved hjælp af standardformularen for eksterne underretninger, der findes i den i artikel 43 omhandlede database ("ekstern varsling").

 

Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter med henblik på at fastlægge standardformularer for indsendelse af en ekstern varsling via den database, der er omhandlet i artikel 43. Sådanne gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 48, stk. 2.

2.  Kommissionen kan udpege andre enheder, der repræsenterer forbruger- og erhvervsinteresser på EU-plan, til at deltage i varslingsmekanismen.

2.  Kommissionen giver andre enheder, der repræsenterer forbruger- og erhvervsinteresser på EU-plan, beføjelse til at foretage en ekstern varsling.

3.  De enheder, der er omhandlet i stk. 1 og 2, har ret til at underrette de kompetente myndigheder i de berørte medlemsstater og Kommissionen om formodede overtrædelser og give de oplysninger, der er omhandlet i artikel 34, stk. 3, ved hjælp af standardformularen for eksterne underretninger, der findes i den i artikel 43 omhandlede database ("ekstern varsling").

 

4.  De eksterne varslinger er kun "til orientering". De kompetente myndigheder er ikke forpligtet til at indlede en procedure eller træffe nogen foranstaltning som reaktion på varslinger og oplysninger fra disse enheder. Enheder, der udsender eksterne varslinger, sikrer, at de meddelte oplysninger er korrekte, opdaterede og nøjagtige og berigtiger omgående de udsendte oplysninger eller trækker dem tilbage, afhængigt af situationen. Med henblik herpå har de adgang til de oplysninger, som de har meddelt, jf. dog de begrænsninger, der er omhandlet i artikel 41 og 43.

4.  De kompetente myndigheder er ikke forpligtet til at indlede en procedure eller træffe nogen foranstaltning som reaktion på de eksterne varslinger. Enheder omfattet af stk. 1 og 2, der udsender eksterne varslinger, sikrer, at de meddelte oplysninger er korrekte, opdaterede og nøjagtige og berigtiger omgående alle fejl i de udsendte oplysninger eller trækker dem tilbage, afhængigt af situationen. Med henblik herpå har de adgang til de oplysninger, som de har meddelt, jf. dog de begrænsninger, der er omhandlet i artikel 41 og 43. Disse enheder skal også underrettes om eventuelle opfølgende foranstaltninger, der er truffet af den pågældende kompetente myndighed i forhold til eksterne varslinger, eller, efter anmodning, manglen på foranstaltninger.

5.  Kommissionen kan vedtage gennemførelsesretsakter indeholdende detaljer vedrørende andre enheders udpegelse og deltagelse i varslingsmekanismen. Sådanne gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 48, stk. 2.

 

Ændringsforslag    104

Forslag til forordning

Artikel 36 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Via den database, der er omhandlet i artikel 43, underretter de kompetente myndigheder omgående Kommissionen og andre kompetente myndigheder om enhver foranstaltning, som de har truffet for at imødegå en overtrædelse af lovgivning, der beskytter forbrugernes interesser på deres område, hvis de har mistanke om, at overtrædelsen kan berøre forbrugernes interesser i andre medlemsstater, navnlig:

1.  Via den database, der er omhandlet i artikel 43, underretter de kompetente myndigheder omgående Kommissionen og kompetente myndigheder i andre medlemsstater om enhver foranstaltning, som de har truffet for at imødegå en overtrædelse af EU-lovgivning, der beskytter forbrugernes interesser på deres område, hvis de har mistanke om, at den pågældende overtrædelse kan berøre forbrugernes interesser i andre medlemsstater.

Ændringsforslag    105

Forslag til forordning

Artikel 36 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  enhver meddelelse, kendelse, afgørelse eller tilsvarende foranstaltning fra en kompetent myndighed eller en anden myndighed vedrørende indledning af nationale retssager om en overtrædelse eller formodet overtrædelse

udgår

Ændringsforslag    106

Forslag til forordning

Artikel 36 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  enhver afgørelse fra en domstol eller anden retlig myndighed, retskendelse, forbud eller anden tilsvarende foranstaltning, der vedrører en overtrædelse elle formodet overtrædelse

udgår

Ændringsforslag    107

Forslag til forordning

Artikel 36 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  enhver anden oplysning, afgørelse, kendelse eller handling fra andre nationale myndigheder eller udpegede organer, som kan vedrøre en overtrædelse eller formodet overtrædelse.

udgår

Ændringsforslag    108

Forslag til forordning

Artikel 36 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Kommissionen kan vedtage gennemførelsesretsakter indeholdende detaljer vedrørende udvekslingen af andre oplysninger, der er relevante for opdagelsen af overtrædelser som omhandlet i denne forordning. Sådanne gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 48, stk. 2.

udgår

Ændringsforslag    109

Forslag til forordning

Artikel 37

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 37

Artikel 37

Koordinering af andre aktiviteter, der bidrager til overvågning og håndhævelse

Koordinering af andre aktiviteter, der bidrager til overvågning og håndhævelse

1.  Medlemsstaterne orienterer hinanden og Kommissionen om deres aktiviteter på følgende områder:

1.  Medlemsstaterne orienterer hinanden og Kommissionen om deres aktiviteter på følgende områder:

a)  uddannelse af embedsmænd, som beskæftiger sig med håndhævelse af forbrugerbeskyttelse, herunder sprogundervisning og afholdelse af uddannelsesseminarer

a)  udvikling af personaleressourcer til de kompetente myndigheder, som har ansvaret for anvendelsen af denne forordning, herunder relevant uddannelse af embedsmænd

b)  indsamling og klassificering af samt udveksling af data om forbrugerklager

b)  indsamling og klassificering af samt udveksling af data om forbrugerklager

c)  udvikling af sektorspecifikke netværk af kompetente embedsmænd

c)  udvikling af sektorspecifikke netværk af kompetente embedsmænd

d)  udvikling af informations- og kommunikationsredskaber

d)  udvikling af informations- og kommunikationsredskaber

e)  udvikling af standarder, metoder og retningslinjer for embedsmænd, der beskæftiger sig med håndhævelse af forbrugerbeskyttelse

e)  udvikling af standarder, metoder og retningslinjer vedrørende denne forordnings anvendelse

f)  udveksling af embedsmænd, herunder muligheden for at udføre aktiviteter som omhandlet i kapitel III og IV.

 

2.  Medlemsstaterne koordinerer og tilrettelægger i fællesskab de i stk. 1 omhandlede aktiviteter.

2.  Medlemsstaterne kan koordinere og i fællesskab tilrettelægge de i stk. 1 omhandlede aktiviteter.

3.  Kommissionen og medlemsstaterne udveksler regelmæssigt oplysninger og data om forbrugerklager. Med henblik herpå udvikler og opretholder Kommissionen en harmoniseret metode til klassificering af og rapportering om forbrugerklager i samarbejde med medlemsstaterne.

 

4.  Kommissionen kan vedtage de nødvendige gennemførelsesretsakter til udvikling af rammen for samarbejdet som omhandlet i stk. 1 og 2. Sådanne gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 48, stk. 2.

 

Ændringsforslag    110

Forslag til forordning

Artikel 39 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Medlemsstaterne kan i samarbejde med Kommissionen udføre fælles aktiviteter på de områder, der er omhandlet i stk. 1. Medlemsstaterne udarbejder i samarbejde med Kommissionen en fælles ramme for de i stk. 1, litra e), omhandlede aktiviteter.

2.  Medlemsstaterne kan i samarbejde med Kommissionen udføre fælles aktiviteter på de områder, der er omhandlet i stk. 1. De kan i samarbejde med Kommissionen udarbejde en fælles ramme for de i stk. 1, litra e), omhandlede aktiviteter.

Ændringsforslag    111

Forslag til forordning

Artikel 39 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Kommissionen kan vedtage de nødvendige gennemførelsesretsakter til udvikling af rammen for udveksling af oplysninger, jf. stk. 1. Sådanne gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 48, stk. 2.

udgår

Ændringsforslag    112

Forslag til forordning

Artikel 41 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Oplysninger, der er indsamlet i henhold til artikel 8, og som videregives til de kompetente myndigheder og Kommissionen, må anvendes kun til at sikre overholdelsen af de love, der beskytter forbrugernes interesser.

1.  Oplysninger, der er indsamlet af, eller som videregives til de kompetente myndigheder og Kommissionen, må kun anvendes til at sikre overholdelsen af de EU-love, der beskytter forbrugernes interesser.

Ændringsforslag    113

Forslag til forordning

Artikel 41 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Uanset stk. 2 kan de kompetente myndigheder anvende og offentliggøre de nødvendige oplysninger med henblik på:

3.  Uanset stk. 2 og under forudsætning af, at de grundlæggende rettigheder såsom retten til privatlivets fred og til beskyttelse af personoplysninger samt EU-retten om beskyttelse og behandling af personoplysninger respekteres til fulde, kan de kompetente myndigheder anvende og offentliggøre de nødvendige oplysninger med henblik på:

Ændringsforslag     114

Forslag til forordning

Artikel 41 – stk. 3 – litra b a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba)  at varetage offentlighedens interesser såsom offentlig sikkerhed, forbrugerbeskyttelse, folkesundhed og miljøbeskyttelse.

Ændringsforslag      115

Forslag til forordning

Artikel 42 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Bevismateriale, dokumenter, oplysninger, redegørelser og undersøgelsesresultater, der er tilvejebragt af en kompetent myndighed i én medlemsstat i overensstemmelse med artikel 8, kan anvendes i forbindelse med retssager, der er anlagt i henhold til denne forordning af kompetente myndigheder i andre medlemsstater, uden yderligere formelle krav.

2.  Medlemsstaterne sikrer, at bevismateriale, dokumenter, oplysninger, redegørelser og undersøgelsesresultater, der er tilvejebragt af en kompetent myndighed i én medlemsstat kan anvendes i forbindelse med retssager, der er anlagt i henhold til denne forordning af kompetente myndigheder i andre medlemsstater, uden yderligere formelle krav.

Ændringsforslag    116

Forslag til forordning

Artikel 43 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Kommissionen opretter og vedligeholder den nødvendige elektroniske database, hvor den lagrer og behandler de modtagne oplysninger til støtte for anmodninger om gensidig bistand som omhandlet i kapitel III, foranstaltninger som omhandlet i kapitel IV og overvågningsmekanismen som omhandlet i kapitel V. De kompetente myndigheder og Kommissionen har mulighed for at konsultere databasen.

1.  Kommissionen opretter og vedligeholder den nødvendige elektroniske database for al kommunikation mellem kompetente myndigheder, centrale forbindelseskontorer og Kommissionen i henhold til denne forordning. De kompetente myndigheder, de centrale forbindelseskontorer og Kommissionen skal have direkte adgang til databasen.

Ændringsforslag     117

Forslag til forordning

Artikel 43 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Oplysninger fra andre myndigheder, enheder og udpegede organer lagres og behandles i den elektroniske database, men disse myndigheder, enheder og udpegede organer har ikke adgang til denne database.

2.  Oplysninger fra andre offentlige myndigheder, enheder omhandlet i artikel 35 og udpegede organer lagres og behandles i den elektroniske database, men disse myndigheder, enheder og udpegede organer har ikke adgang til denne database.

Ændringsforslag     118

Forslag til forordning

Artikel 43 – stk. 2 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Hvis en kompetent myndighed, et udpeget organ eller en enhed som omhandlet i artikel 35 fastslår, at en meddelelse om en overtrædelse, som den kompetente myndighed, det udpegede organ eller en anden enhed har givet i henhold til artikel 34 og 35, efterfølgende har vist sig at være ubegrundet, skal denne trække den pågældende meddelelse tilbage. Kommissionen fjerner omgående de relevante oplysninger fra databasen, hvorefter den informerer parterne om årsagerne til fjernelsen.

Ændringsforslag    119

Forslag til forordning

Artikel 43 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  en bistandssøgt myndighed i henhold til artikel 12, stk. 3, underretter Kommissionen om, at en overtrædelse inden for EU er ophørt

a)  en bistandssøgt kompetent myndighed i henhold til artikel 12, stk. 3, underretter Kommissionen om, at en overtrædelse inden for EU er ophørt

Ændringsforslag    120

Forslag til forordning

Artikel 43 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  den koordinerende myndighed i henhold til artikel 19 underretter Kommissionen om, at den udbredte overtrædelse er ophørt eller er blevet forbudt

b)  koordinatoren i henhold til artikel 19 underretter Kommissionen om, at den koordinerede foranstaltning er afsluttet

Ændringsforslag    121

Forslag til forordning

Artikel 43 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  Kommissionen i henhold til artikel 26 beslutter, at den fælles foranstaltning vedrørende en udbredt overtrædelse med EU-dimension er afsluttet, men at de erhvervsdrivendes tilsagn skal lagres i ti år for at sikre overholdelse af den lovgivning, der beskytter forbrugernes interesser

c)  Kommissionen beslutter, som koordinator i henhold til artikel 19, at den koordinerede foranstaltning vedrørende en udbredt overtrædelse med EU-dimension er afsluttet, men at de erhvervsdrivendes tilsagn skal lagres i fem år for at sikre overholdelse af EU-lovgivning, som beskytter forbrugernes interesser

Ændringsforslag    122

Forslag til forordning

Artikel 43 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Kommissionen vedtager de nødvendige gennemførelsesretsakter til implementering af databasen. Sådanne gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 48, stk. 2.

4.  Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter med henblik på at fastlægge elektroniske standardformularer og -modeller, der skal stå til rådighed i databasen for diskussionsforummet, hvorigennem alle anmodninger og svar samt andre dokumenter skal udveksles. Sådanne gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 48, stk. 2.

Ændringsforslag    123

Forslag til forordning

Artikel 45 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Nationale håndhævelsesplaner og prioritering

Håndhævelsesplaner og prioritering

Ændringsforslag    124

Forslag til forordning

Artikel 45 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Hvert andet år fra den xx/xx/20xx [datoen for denne forordnings ikrafttræden] fremsender hver medlemsstat toårige håndhævelsesplaner til Kommissionen ved hjælp af en særlig onlinebaseret standardformular, som Kommissionen stiller til rådighed. Håndhævelsesplanerne skal navnlig omfatte:

1.  Senest den ...[datoen for denne forordnings ikrafttræden] og hvert andet år herefter fremsender hver medlemsstat håndhævelsesplaner til Kommissionen. Disse håndhævelsesplaner skal omfatte:

Ændringsforslag    125

Forslag til forordning

Artikel 45 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  oplysninger om markedstendenser, der kan påvirke forbrugernes interesser i deres medlemsstater, og som således fremhæver problemer, der kan tænkes at eksistere i andre medlemsstater

a)  oplysninger om markedstendenser, der kan påvirke forbrugernes interesser

Ændringsforslag    126

Forslag til forordning

Artikel 45 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  eventuelt et resumé af gennemførelsen af den foregående toårige håndhævelsesplan, herunder en oversigt over foranstaltninger, som er gennemført inden for rammerne af denne forordning, forbrugerklager og andre modtagne klager, overvågnings- og håndhævelsesaktiviteter og vigtige retssager, domme og andre kendelser eller foranstaltninger, og grundene til, at den foregående toårige plan eventuelt ikke er blevet gennemført fuldt ud

udgår

Ændringsforslag    127

Forslag til forordning

Artikel 45 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  oplysninger om de kompetente myndigheders organisation, beføjelser og ansvar samt eventuelle ændringer eller planlagte ændringer heraf

udgår

Ændringsforslag    128

Forslag til forordning

Artikel 45 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  de prioriterede områder for håndhævelsen af den lovgivning, der beskytter forbrugernes interesser, i de næste to år i medlemsstaten

d)  de prioriterede områder for håndhævelsen af EU-lovgivning, som beskytter forbrugernes interesser, i den berørte medlemsstat

Ændringsforslag    129

Forslag til forordning

Artikel 45 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

f)  en oversigt over de ressourcer, der er til rådighed og afsat til håndhævelse af den lovgivning, der beskytter forbrugernes interesser i medlemsstaten i de to år

udgår

Ændringsforslag    130

Forslag til forordning

Artikel 45 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

g)  en oversigt over ressourcer, der er afsat til gennemførelsen af denne forordning for de næste to år.

udgår

Ændringsforslag    131

Forslag til forordning

Artikel 45 – stk. 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  Kommissionen offentliggør et resumé af håndhævelsesplanerne.

Ændringsforslag    132

Forslag til forordning

Artikel 45 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Hvis der sker væsentlige ændringer i forholdene eller markedsvilkårene i de to år, der følger efter fremlæggelsen af den sidste håndhævelsesplan, kan medlemsstaterne fremlægge en revideret håndhævelsesplan.

2.  Hvis der sker væsentlige ændringer i forholdene eller markedsvilkårene, kan medlemsstaterne fremlægge oplysninger om disse ændringer, hvis deres rækkevidde går ud over, hvad der er omfattet af håndhævelsesplanen.

Ændringsforslag    133

Forslag til forordning

Artikel 46

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 46

udgår

Overvågning og gennemførelse af nationale håndhævelsesplaner

 

1.   Kommissionen overvåger gennemførelsen af de nationale håndhævelsesplaner. Kommissionen kan rådgive om gennemførelsen af nationale håndhævelsesplaner, fastsætte benchmarks for de ressourcer, der er nødvendige for gennemførelsen af denne forordning, og fremme bedste praksis.

 

2.   Kommissionen vedtager de nødvendige gennemførelsesretsakter for udviklingen af onlinebaserede standardformularer og detaljer vedrørende de nationale håndhævelsesplaner, der er omhandlet i artikel 45. Sådanne gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 48, stk. 2.

 

Ændringsforslag    134

Forslag til forordning

Artikel 47 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Principper for pålæggelse af sanktioner for overtrædelser inden for EU og udbredte sanktioner

Principper for pålæggelse af sanktioner for overtrædelser inden for EU, udbredte overtrædelser og udbredte overtrædelser med EU-dimension

Ændringsforslag    135

Forslag til forordning

Artikel 47 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Når de kompetente myndigheder pålægger sanktioner i forbindelse med overtrædelser inden for EU og udbredte sanktioner, tager de bl.a. hensyn til følgende:

1.  Når de kompetente myndigheder pålægger sanktioner i forbindelse med overtrædelser inden for EU, udbredte overtrædelser og udbredte overtrædelser med EU-dimension, tager de bl.a. hensyn til følgende:

Ændringsforslag     136

Forslag til forordning

Artikel 47 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  Sanktionerne skal være effektive, forholdsmæssige og have afskrækkende virkning.

Ændringsforslag    137

Forslag til forordning

Artikel 49 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til nationale retsforskrifter, som de vedtager, og til aftaler vedrørende andet end enkelttilfælde, som de indgår om forhold omfattet af denne forordning.

Medlemsstaterne meddeler omgående Kommissionen teksten til nationale retsforskrifter, som de vedtager, og til aftaler, bortset fra aftaler om enkelttilfælde, som de indgår om forhold omfattet af denne forordning.

Ændringsforslag    138

Forslag til forordning

Artikel 50 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen forelægger senest den [xx/xx/20xx, dog inden syv år fra forordningens ikrafttræden] en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet om anvendelsen af denne forordning.

Kommissionen forelægger senest den ... [fem år efter datoen for denne forordnings ikrafttræden] en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet om anvendelsen af denne forordning.

Ændringsforslag    139

Forslag til forordning

Artikel 50 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Rapporten skal indeholde en evaluering af anvendelsen af forordningen, herunder en vurdering af effektiviteten af den lovgivning, der beskytter forbrugernes interesser i henhold til denne forordning, og bl.a. en undersøgelse af, hvordan de erhvervsdrivendes overholdelse af den lovgivning, der beskytter forbrugernes interesser, har udviklet sig på de vigtigste forbrugermarkeder, der er berørt af grænseoverskridende handel.

Rapporten skal indeholde en evaluering af anvendelsen af forordningen, herunder en vurdering af effektiviteten af den EU-lovgivning, der beskytter forbrugernes interesser i henhold til denne forordning, og bl.a. en undersøgelse af, hvordan de erhvervsdrivendes overholdelse af den EU-lovgivning, der beskytter forbrugernes interesser, har udviklet sig på de vigtigste forbrugermarkeder, der er berørt af grænseoverskridende handel. Kommissionen vurderer navnlig effektiviteten af følgende:

 

a)   de beføjelser, der er givet i henhold til artikel 8

 

b)   den tærskel, der er fastsat for udbredte overtrædelser med EU-dimension

 

c)   den ordning for udveksling af oplysninger om overtrædelser, der er omhandlet i artikel 43.

 

Rapporten ledsages om nødvendigt af lovgivningsmæssige forslag.

Ændringsforslag    140

Forslag til forordning

Artikel 50 – stk. 2 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Senest den ... [datoen for denne forordnings ikrafttræden] og derefter hvert andet år forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet en rapport, der indeholder en oversigt over oplysninger, udviklingen på området for håndhævelse af forbrugerlovgivningen og statistikker, der udveksles under den overvågningsmekanisme, som er oprettet i henhold til artikel 33, herunder indberettede varslinger og foranstaltninger til opfølgning af eksterne varslinger, og en oversigt over udbredte overtrædelser og udbredte overtrædelser med EU-dimension, jf. artikel 16.

Ændringsforslag    141

Forslag til forordning

Artikel 51

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 51

udgår

Ændring af bilaget til forordning (EU) nr. 2006/2004

 

I bilaget til forordning (EU) nr. 2006/2004 tilføjes følgende punkter:

 

"18) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/83/EU af 25. oktober 2011 om forbrugerrettigheder (EUT L 304 af 22.11.2011, s. 64).

 

19.   Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF af 12. december 2006 om tjenesteydelser i det indre marked, artikel 20 (EUT L 376 af 27.12.2006, s. 36).

 

20.   Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1371/2007 af 23. oktober 2007 om jernbanepassagerers rettigheder og forpligtelser (EUT L 315 af 3.12.2007, s. 14).

 

21.   Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2006 af 5. juli 2006 om handicappede og bevægelseshæmmede personers rettigheder, når de rejser med fly (EUT L 204 af 26.7.2006, s. 1).

 

22.   Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1008/2008 af 24. september 2008 om fælles regler for driften af lufttrafiktjenester i Fællesskabet, artikel 22, 23 og 24 (EUT L 293 af 31.10.2008, s. 3).

 

23.   Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/17/EU af 4. februar 2014 om forbrugerkreditaftaler i forbindelse med fast ejendom til beboelse, artikel 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, kapitel 10 og bilag I og II (EUT L 60 af 28.2.2014, s. 34).

 

24.   Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/92/EU af 23. juli 2014 om sammenlignelighed af gebyrer i forbindelse med betalingskonti, flytning af betalingskonti og adgang til betalingskonti med basale funktioner, artikel 4-18 og artikel 20, stk. 2 (EUT L 257 af 28.8.2014, s. 214)."

 

Ændringsforslag    142

Forslag til forordning

Artikel 53 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Denne forordning anvendes fra [et år efter datoen for dens ikrafttræden].

Denne forordning finder anvendelse fra ... [18 måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttræden]

Ændringsforslag    143

Forslag til forordning

Artikel 53 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 51 finder dog anvendelse fra [denne forordnings ikrafttræden].

udgår

Ændringsforslag    144

Forslag til forordning

Bilag – nr. 24 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

24a.  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 524/2013 af 2maj 2013 om onlinetvistbilæggelse i forbindelse med tvister på forbrugerområdet og om ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004 og direktiv 2009/22/EF (forordning om OTB på forbrugerområdet): Artikel 14 (EUT L 165 af 18.3.2013, s. 1).

Ændringsforslag    145

Forslag til forordning

Bilag – nr. 24 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

24b.  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 924/2009 af 16. september 2009 om grænseoverskridende betalinger i Fællesskabet og om ophævelse af forordning (EF) nr. 2560/2001 (EUT L 266 af 9.10.2009, s. 11)

Ændringsforslag    146

Forslag til forordning

Bilag – nr. 24 c (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

24c.  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 260/2012 af 14. marts 2012 om tekniske og forretningsmæssige krav til kreditoverførsler og direkte debiteringer i euro og om ændring af forordning (EF) nr. 924/2009 (EUT L 94 af 30.3.2012, s. 22)

Ændringsforslag    147

Forslag til forordning

Bilag – nr. 24 d (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

24d.  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2366 af 25. november 2015 om betalingstjenester i det indre marked, og om ændring af direktiv 2002/65/EF, 2009/110/EF og 2013/36/EU og forordning (EU) nr. 1093/2010 og om ophævelse af direktiv 2007/64/EF (EUT L 337 af 23.12.2015, s. 35)

Ændringsforslag    148

Forslag til forordning

Bilag – nr. 24 e (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

24e.  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/97 af 20. januar 2016 om forsikringsdistribution (EUT L 26 af 2.2.2016, s. 19)

Ændringsforslag     149

Forslag til forordning

Bilag – nr. 24 f (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

24f.  Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2017/... af ... om sikring af grænseoverskridende portabilitet af onlineindholdstjenester i det indre marked (EUT L ...)*.

 

* EUT: Indsæt venligst løbenummer, vedtagelsesdato og henvisning til offentliggørelsen af denne forordning (COD 2015/0284).

Ændringsforslag     150

Forslag til forordning

Bilag – nr. 24 g (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

24g.  Europa-Parlamentets og Rådets forordning .../... om imødegåelse af geoblokering og andre former for forskelsbehandling på grundlag af kundernes nationalitet, bopæl eller hjemsted i det indre marked og om ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004 og direktiv 2009/22/EF (EUT L...)*.

 

* EUT: Indsæt venligst løbenummer, vedtagelsesdato og henvisning til offentliggørelsen af denne forordning (COD 2016/0152).

(1)

OJ C 34, 2.2.2017, p. 100.


EPP

Baggrund og Kommissionens forslag

I 2003 foreslog Kommissionen for første gang en ordning for grænseoverskridende samarbejde mellem de nationale myndigheder for at fremme en mere effektiv overvågning, efterforskning og retsforfølgning af grænseoverskridende overtrædelser og dermed lukke huller, der blev udnyttet af uredelige erhvervsdrivende. Forordning (EF) nr. 2006/2004 (den såkaldte CPC-forordning) blev vedtaget af Europa-Parlamentet og Rådet den 27. oktober 2004 og trådte i kraft den 29. december 2006.

Ti år efter forelægger Kommissionen et forslag til revision af CPC-forordningen for at forbedre effektiviteten af de regler og procedurer, der er relevante for dette samarbejde, navnlig med henblik på bedre at imødegå udfordringerne i forbindelse med det digitale indre marked. Forslaget til forordning om ophævelse af forordning (EF) nr. 2006/2004 udgør en del af e-handelspakken, der blev vedtaget den 25. maj 2016. De reviderede bestemmelser har til formål at styrke de håndhævelsesmekanismer, som anvendes af de nationale myndigheder til at imødegå ulovlig praksis, der er til skade for forbrugerne i flere lande, navnlig for så vidt angår onlineovertrædelser.

Ordførerens holdning

Ordføreren glæder sig over Kommissionens forslag og erkender, at der fortsat kan opnås betydelige fremskridt inden for håndhævelse af lovgivningen om forbrugerbeskyttelse.

Eftersom erhvervsdrivende i stigende grad opererer på tværs af det indre marked, bør overtrædelser inden for EU underbygges af effektive mekanismer for at undgå usammenhængende tilgange til håndhævelse i forbindelse med den samme overtrædelse og overlapning af håndhævelsesforanstaltninger og -omkostninger.

Ordføreren mener følgelig, at Kommissionens forslag helt rigtigt har identificeret de beføjelser, der er nødvendige for håndhævelsesmyndighederne i alle medlemsstaterne (artikel 8), og mener, at dette sæt beføjelser er en forudsætning for et korrekt samarbejde på tværs af grænserne for at imødegå overtrædelser. Med henblik på at opnå et effektivt samarbejde bør disse beføjelser være tilgængelige for håndhævelsesmyndighederne i alle medlemsstaterne.

Forældelsesfristen for udøvelsen af visse beføjelser i tilfælde af en overtrædelse er med rette fastsat til fem år, hvilket skaber retssikkerhed og kan have en afskrækkende virkning (artikel 5).

Ordføreren støtter indførelsen af de nye begreber "udbredt overtrædelse" og "udbredt overtrædelse med EU-dimension". Ordføreren er imidlertid af den opfattelse, at tærsklen for sidstnævnte er for høj (artikel 21). På grund af kompleksiteten af de undersøgelser og den koordinerede håndhævelse, som skal finde sted i tilfælde af udbredte overtrædelser med EU-dimension, er det nødvendigt at foregribe Kommissionens rolle som koordinerende enhed. Ordføreren er derfor nået til enighed om en anden grænse sammen med skyggeordførerne: et flertal af medlemsstater, der tilsammen tegner sig for mindst flertallet af EU's befolkning (artikel 3).

Ordføreren støtter deltagelsen af forbrugerorganisationer, f.eks. inden for rammerne af den varslingsmekanisme, der er omhandlet i artikel 34, eftersom enheder, som har en legitim interesse i forbrugerbeskyttelse meget ofte bliver opmærksomme på overtrædelser langt tidligere end de kompetente myndigheder. I denne forbindelse er det også nødvendigt at sikre, at den database og den ordning for udveksling af oplysninger, der er omhandlet i artikel 43, fungerer hensigtsmæssigt.

Når tavshedspligten er blevet overholdt, bør de fælles holdninger – resultatet af undersøgelsen og vurderingen af de udbredte overtrædelser – eller dele heraf efter ordførerens mening offentliggøres for at øge gennemsigtigheden og informere forbrugerne om påviste overtrædelser.

Ordføreren er enig i, at et væsentligt antal forbrugerlove bør føjes til listen over lovgivning, som forordningen dækker, for at bistå håndhævelsesmyndighederne med at løse problemer med f.eks. forskelsbehandling af forbrugere på grundlag af bopæl/modtagerens nationalitet og alle grænseoverskridende overtrædelser generelt.

Ordføreren accepterer, at hver medlemsstat indsender halvårlige håndhævelsesplaner (artikel 45), eftersom det er en metode for medlemsstaterne til bedre at prioritere og øge en effektiv anvendelse. Ordføreren vil dog foreslå at begrænse de fastlagte forpligtelser til, hvad der er nødvendigt, under hensyn til nærhedsprincippet.

Ordføreren foreslår, at Kommissionen hvert andet år skal udarbejde en rapport med en oversigt over de informationer, der udveksles inden for rammerne af den i denne forordning fastsatte samarbejdsmekanisme, herunder varslinger meddelt af både de kompetente myndigheder og eksterne enheder. Denne offentligt tilgængelige rapport skal sammenfatte tendenser og udviklinger inden for håndhævelse af forbrugerlovgivningen.

Desuden mener ordføreren, at forslaget kan drage fordel af en række forbedringer og har med sine ændringsforslag forsøgt at adressere følgende:

·tilvejebringelse af et tydeligt sæt definitioner, bl.a. "udbredt overtrædelse med EU-dimension", "kompetent myndighed", "centralt forbindelseskontor", "kontrolaktion", mens definitioner, der er kodificeret i den eksisterende forbrugerlovgivning, kan bevares (forbruger, erhvervsdrivende)

·udvidelse af kontrolaktionerne til ligeledes at omfatte offlinesektoren, eftersom forbrugerbeskyttelse bør håndhæves uanset det anvendte medium (overtrædelser, der finder sted online eller offline)

·håndtering af de talrige beføjelser til Kommissionen, der er fastlagt i forslaget på en utilstrækkelig og uklar måde. Ordføreren og skyggeordførerne ønsker blandt andet i basisretsakten at fastsætte en frist på 30 dage for besvarelse af anmodninger (artikel 11) og opfordrer Kommissionen til ved hjælp af gennemførelsesforanstaltninger at fastsætte rimelige frister for udveksling af oplysninger og anmodninger om håndhævelse i forbindelse med koordinerede foranstaltninger

·forenkling af strukturen i forslagets tekst, navnlig i kapitel IV, blandt andet for at undgå unødvendige gentagelser. Hvad angår indholdet, er målet at præcisere procedurerne for samarbejde, samtidig med at retlige traditioner med hensyn til håndhævelse af lovgivningen respekteres

·tydeliggørelse af Kommissionens rolle, især i kapitel III om mekanismen for gensidig bistand og i kapitel IV om udbredte overtrædelser og udbredte overtrædelser med EU-dimension

·præcisering af proceduren for indledning af koordinerede foranstaltninger og udpegelse af en koordinator, når der underrettes om en mistanke om en udbredt overtrædelse

·behandling af det centrale forbindelseskontors koordinerende rolle, der i hver medlemsstat bør overlades til en myndighed, som har tilstrækkelige ressourcer til at varetage denne vigtige rolle

·fjernelse af den erhvervsdrivendes placering som det vigtigste kriterium for udpegelse af den kompetente myndighed, der skal træffe håndhævelsesforanstaltningerne (artikel 25 som ændret i artikel 18a).


BILAG: LISTE OVER ENHEDER OG PERSONER, SOM ORDFØREREN HAR MODTAGET INPUT FRA

Den følgende liste udarbejdes på frivillig basis og udelukkende på ordførerens ansvar. Ordføreren har modtaget input fra følgende enheder eller personer som led i udarbejdelsen af udkastet til betænkning frem til vedtagelsen heraf i udvalget:

Enhed og/eller person

BEUC, Kontoret for de Europæiske Forbrugerorganisationer

BUSINESSEUROPE

CENTR, Sammenslutningen af Nationale Topdomæneadministratorer i Europa

česká obchodní inspekce (den tjekkiske handelsinspektionsmyndighed)

Det tjekkiske telekommunikationskontor

CDE, Dansk Erhverv

ECC Frankrig, Det europæiske forbrugercenter i Frankrig

EUROCOMMERCE

ECTAA, Sammenslutningen af Nationale Rejsebureauer og -arrangører i EF

EUROISPA, Sammenslutningen af udbydere af internettjenester i Europa

Professor dr. Evelyne Terryn, professor i forbrugerret og erhvervsret, KU Leuven, Belgien

FEDMA, Federation of European Direct and Interactive Marketing (det europæiske forbund for direkte og interaktiv markedsføring)

GOOGLE

HDE, Handelsverband Deutschland (det tyske detailforbund)

Portugals økonomiministerium, Generaldirektoratet for forbrugere

Den Tjekkiske Republiks handels- og industriministerium

Republikken Bulgariens faste repræsentation ved EU

Det Forenede Kongeriges regering

WKO, Wirtschaftskammer Österreich (det østrigske forbundshandelskammer)

ZAW, Zentralverband der deutschen Werbewirtschaft (det tyske reklameforbund)


UDTALELSE fra Retsudvalget (2.3.2017)

til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om samarbejde mellem nationale myndigheder med ansvar for håndhævelse af lovgivning om forbrugerbeskyttelse

(COM(2016)0283 – C8-0194/2016 – 2016/0148(COD))

Ordfører for udtalelse: Kostas Chrysogonos

ÆNDRINGSFORSLAG

Retsudvalget opfordrer Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning -1 (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(-1)  Artikel 4, stk. 2, litra f), artikel 12, artikel 114, stk. 3, og artikel 169 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) samt artikel 38 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder udgør den primære ret for forbrugerbeskyttelsespolitikken.

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning -1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(-1a)  I henhold til artikel 169 i TEUF er målene for Unionens politik at fremme forbrugernes interesser og sikre et højt forbrugerbeskyttelsesniveau. Således skal Unionen bidrage til at beskytte forbrugernes sundhed, sikkerhed og økonomiske interesser og til at fremme deres ret til oplysning og uddannelse og til at organisere sig for at beskytte deres interesser.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning -1 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(-1b)  I artikel 197 i TEUF om administrativt samarbejde anerkendes vigtigheden af en effektiv gennemførelse af EU-retten i medlemsstaterne og fastsættes de grænser, inden for hvilke Unionen og medlemsstaterne skal agere i denne henseende.

Ændringsforslag     4

Forslag til forordning

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1)  I henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2006/200458 skal der indføres harmoniserede regler og procedurer for at lette samarbejdet mellem nationale myndigheder med ansvar for håndhævelse af lovgivning om forbrugerbeskyttelse. I henhold til artikel 21a skal der foretages en gennemgang af virkningsfuldheden af og de operationelle mekanismer i denne forordning, og i overensstemmelse med denne artikel konkluderede Kommissionen, at forordning (EF) nr. 2006/2004 ikke er tilstrækkelig til effektivt at tackle udfordringerne med håndhævelse i det indre marked, navnlig i det digitale indre marked.

(1)  I henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2006/200458 skal der indføres harmoniserede regler og procedurer for at lette samarbejdet mellem nationale myndigheder med ansvar for håndhævelse af lovgivning om forbrugerbeskyttelse. I henhold til artikel 21a i forordning (EF) nr. 2006/2004 skal der foretages en gennemgang af virkningsfuldheden af og de operationelle mekanismer i denne forordning, og i overensstemmelse med denne artikel konkluderede Kommissionen, at forordning (EF) nr. 2006/2004 ikke er tilstrækkelig til effektivt at tackle udfordringerne med håndhævelse i det indre marked, især det digitale indre marked. Kommissionens rapport viser, at det er nødvendigt at erstatte den gældende forordning for at imødegå de udfordringer, som den digitale økonomi og udviklingen af grænseoverskridende detailhandel i EU frembyder.

_________________

_________________

58 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2006/2004 om samarbejde mellem nationale myndigheder med ansvar for håndhævelse af lovgivning om forbrugerbeskyttelse (EUT L 364 af 9.12.2004, s. 1).

58 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2006/2004 om samarbejde mellem nationale myndigheder med ansvar for håndhævelse af lovgivning om forbrugerbeskyttelse (EUT L 364 af 9.12.2004, s. 1).

Ændringsforslag     5

Forslag til forordning

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2)  I strategien for det digitale indre marked, som Kommissionen vedtog den 6. maj 2015, blev behovet for at styrke forbrugernes tillid gennem en hurtigere og mere fleksibel og ensartet håndhævelse af forbrugerreglerne identificeret som en af prioriteterne. I strategien for opgradering af det indre marked, som Kommissionen vedtog den 28. oktober 2015, blev det gentaget, at håndhævelsen af EU's forbrugerbeskyttelseslovgivning bør styrkes yderligere ved forordningen om forbrugerbeskyttelsessamarbejde.

(2)  I strategien for det digitale indre marked, som Kommissionen vedtog den 6. maj 2015, blev behovet for at styrke forbrugernes tillid gennem en hurtigere og mere ensartet håndhævelse af forbrugerreglerne identificeret som en af prioriteterne. I strategien for opgradering af det indre marked, som Kommissionen vedtog den 28. oktober 2015, blev det gentaget, at håndhævelsen af EU's forbrugerbeskyttelseslovgivning bør styrkes yderligere ved forordningen om forbrugerbeskyttelsessamarbejde.

Ændringsforslag     6

Forslag til forordning

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3)  Den deraf følgende ineffektive håndhævelse af grænseoverskridende overtrædelser, navnlig i det digitale miljø, gør det muligt for erhvervsdrivende at undvige håndhævelse ved at flytte inden for EU, hvilket medfører konkurrenceforvridning for lovlydige erhvervsdrivende, der opererer enten i hjemlandet eller på tværs af grænserne, og dermed direkte skader forbrugerne og undergraver forbrugertilliden til grænseoverskridende transaktioner og det indre marked. Der er derfor behov for en højere grad af harmonisering, hvorved der indføres et effektivt håndhævelsessamarbejde mellem de kompetente offentlige håndhævelsesmyndigheder, med henblik på at opdage, undersøge og beordre overtrædelser inden for EU og udbredte overtrædelser bragt til ophør.

(3)  Den deraf følgende ineffektive håndhævelse af grænseoverskridende overtrædelser, navnlig i det digitale miljø, gør det muligt for erhvervsdrivende at undvige håndhævelse ved at flytte inden for EU, hvilket medfører konkurrenceforvridning for lovlydige erhvervsdrivende (det være sig online eller offline), der opererer enten i hjemlandet eller på tværs af grænserne, og dermed direkte og væsentligt skader det indre marked og forbrugerne og undergraver forbrugertilliden til grænseoverskridende transaktioner og det indre marked. Der er derfor behov for en højere grad af harmonisering, hvorved der indføres et effektivt håndhævelsessamarbejde mellem de kompetente offentlige håndhævelsesmyndigheder, med henblik på at opdage, undersøge og beordre overtrædelser inden for EU bragt til ophør samt gøre en effektiv og forholdsmæssig indsats mod udbredte overtrædelser, der har EU-dimension og er til betydelig skade for forbrugerne og det indre marked.

Ændringsforslag     7

Forslag til forordning

Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(5a)  For at sikre retssikkerhed og effektivitet i forbindelse med gennemførelsen af foranstaltninger vedrørende grænseoverskridende overtrædelser, der er ophørt, bør der indføres en forældelsesfrist. Dette vil indebære fastsættelse af en entydig tidsfrist, inden for hvilken de kompetente myndigheder i forbindelse med håndhævelsen af reglerne for grænseoverskridende overtrædelser bør kunne pålægge sanktioner og kræve ydelse af kompensation til forbrugere eller tilbagebetaling af gevinster opnået gennem overtrædelser.

Ændringsforslag     8

Forslag til forordning

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6)  De kompetente myndigheder bør have et minimum af undersøgelses- og håndhævelsesbeføjelser til at anvende denne forordning effektivt, til at samarbejde med hinanden og til at afskrække erhvervsdrivende fra at begå overtrædelser inden for EU og udbredte overtrædelser. Disse beføjelser bør være tilstrækkelige til at tackle udfordringerne i forbindelse med e-handel og det digitale miljø, når en erhvervsdrivendes mulighed for let at skjule eller ændre sin identitet giver anledning til særlig bekymring. Disse beføjelser bør sikre, at bevismateriale lovligt kan udveksles mellem de kompetente myndigheder med henblik på at sikre en effektiv håndhævelse på samme niveau i alle medlemsstater.

(6)  De kompetente myndigheder bør have et minimum af undersøgelses- og håndhævelsesbeføjelser til at anvende denne forordning effektivt, til at sikre et effektivt og juridisk holdbart grænseoverskridende samarbejde med hinanden og til at afskrække erhvervsdrivende fra at begå overtrædelser inden for EU og udbredte overtrædelser. Disse beføjelser bør være afbalancerede, hensigtsmæssige og tilstrækkelige til at tackle udfordringerne i forbindelse med e-handel og det digitale miljø, når en erhvervsdrivendes mulighed for let at skjule eller ændre sin identitet giver anledning til særlig bekymring. Disse beføjelser bør sikre, at oplysninger og bevismateriale lovligt kan udveksles mellem de kompetente myndigheder med henblik på at sikre en effektiv håndhævelse på samme niveau i alle medlemsstater.

Ændringsforslag     9

Forslag til forordning

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7)  Medlemsstaterne kan vælge, om de kompetente myndigheder skal udøve disse beføjelser direkte under egen deres myndighed eller ved indbringelse af sagen for de kompetente domstole. Hvis medlemsstaterne vælger, at de kompetente myndigheder skal udøve deres beføjelser ved indbringelse for de kompetente domstole, bør de sikre, at disse beføjelser kan udøves effektivt og rettidigt, og at omkostningerne ved udøvelsen af disse beføjelser er rimelige og ikke hindrer anvendelsen af denne forordning.

(7)  Denne forordning berører ikke medlemsstaternes frihed til at vælge den håndhævelsesordning, de anser for passende. Medlemsstaterne kan vælge, om de kompetente myndigheder skal udøve disse beføjelser direkte under egen deres myndighed eller ved indbringelse af sagen for de kompetente domstole. Hvis medlemsstaterne vælger, at de kompetente myndigheder skal udøve deres beføjelser ved indbringelse for de kompetente domstole, bør de sikre, at disse beføjelser kan udøves effektivt og rettidigt, og at omkostningerne ved udøvelsen af disse beføjelser er rimelige og ikke hindrer anvendelsen af denne forordning.

Ændringsforslag     10

Forslag til forordning

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9)  De kompetente myndigheder bør kunne indlede undersøgelser på eget initiativ, hvis de bliver bekendt med overtrædelser inden for EU eller udbredte overtrædelser ved andre midler end forbrugerklager. Dette er navnlig nødvendigt for at sikre et effektivt samarbejde mellem de kompetente myndigheder, når der skal gribes ind over for udbredte overtrædelser.

(9)  De kompetente myndigheder bør kunne indlede undersøgelser på eget initiativ, hvis de bliver bekendt med overtrædelser inden for EU eller udbredte overtrædelser ved andre midler end forbrugerklager. Dette er navnlig nødvendigt for at sikre et effektivt samarbejde mellem de kompetente myndigheder, når der skal gribes ind over for udbredte overtrædelser, såvel som for at støtte nationale domstole ved gennemførelsen af Rådets forordning (EF) nr. 44/20011a.

 

_________________

 

1a Rådets forordning (EF) nr. 44/2001 af 22. december 2000 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område (EFT L 12 af 16.1.2001, s. 1).

Ændringsforslag     11

Forslag til forordning

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10)  De kompetente myndigheder bør have adgang til alt nødvendigt bevismateriale, alle nødvendige data og oplysninger, uanset om er tale om en overtrædelse inden for EU eller en udbredt overtrædelse, navnlig med henblik på at identificere den ansvarlige erhvervsdrivende, uanset hvem der er i besiddelse af dette bevismateriale, disse oplysninger eller dataene, uanset hvor det/de befinder sig, og uanset deres format. De kompetente myndigheder bør direkte kunne kræve, at tredjeparter i den digitale værdikæde fremlægger alt nødvendigt bevismateriale og alle nødvendige data og oplysninger.

(10)  De kompetente myndigheder bør have adgang til alt nødvendigt bevismateriale, alle nødvendige data og oplysninger, uanset om er tale om en overtrædelse inden for EU eller en udbredt overtrædelse, navnlig med henblik på at identificere den ansvarlige erhvervsdrivende, uanset hvem der er i besiddelse af dette bevismateriale, disse oplysninger eller dataene, uanset hvor det/de befinder sig, og uanset deres format. De kompetente myndigheder bør direkte kunne kræve, at tredjeparter i den digitale værdikæde, herunder tredjeparter i ikke-EU-lande, fremlægger alle nødvendige beviser, data og oplysninger. I det digitale miljø bør der lægges særlig vægt på erhvervsdrivende og tjenester, der forårsager udbredt overtrædelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF1a, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/58/EF1b og af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/6791c, og som kunne begrunde en fælles foranstaltning i henhold til artikel 21.

 

_________________

 

1a Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31).

 

1b Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/58/EF af 12. juli 2002 om behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred i den elektroniske kommunikationssektor (direktivet om databeskyttelse inden for elektronisk kommunikation) (EFT L 201 af 31.7.2002, s. 37).

 

1c Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1).

Ændringsforslag     12

Forslag til forordning

Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(10a)  De kompetente myndigheder bør være i stand til at gennemføre den nødvendige kontrol på stedet, og de bør have beføjelse til at få adgang til alle lokaler, arealer eller transportmidler, som den erhvervsdrivende anvender som led i sit erhverv.

Ændringsforslag     13

Forslag til forordning

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12)  Navnlig i det digitale miljø bør de kompetente myndigheder kunne bringe overtrædelser til ophør hurtigt og effektivt, især når den erhvervsdrivende, der sælger varer eller tjenesteydelser, skjuler sin identitet eller flytter inden for EU eller til et tredjeland for at undgå håndhævelse. I tilfælde, hvor der er risiko for alvorlig og uoprettelig skade for forbrugerne, bør de kompetente myndigheder kunne vedtage foreløbige foranstaltninger for at forhindre eller mindske sådan skade, herunder om nødvendigt midlertidig lukning af et websted, et domæne eller en tilsvarende digital lokalitet, tjeneste eller konto. De kompetente myndigheder bør endvidere have beføjelse til at nedlægge eller en ekstern tjenesteudbyder til at nedlægge et websted, et domæne eller en tilsvarende digital lokalitet, tjeneste eller konto.

(12)  Navnlig i det digitale miljø bør de kompetente myndigheder kunne træffe effektive og gennemsigtige foranstaltninger for at bringe overtrædelser til ophør hurtigt og effektivt, især når den erhvervsdrivende, der sælger varer eller tjenesteydelser, skjuler sin identitet eller flytter inden for EU eller til et tredjeland for at undgå håndhævelse. I tilfælde, hvor der er risiko for alvorlig og uoprettelig skade for forbrugerne, bør de kompetente myndigheder kunne vedtage foreløbige foranstaltninger for at forhindre eller mindske sådan skade, herunder om nødvendigt kræve, at udbydere af hostingtjenester fjerner indhold eller midlertidigt lukker et websted, en tjeneste eller en konto, eller kræve, at et domæneregister eller en domæneregistrator suspenderer et fuldt kvalificeret domænenavn i et bestemt tidsrum. De kompetente myndigheder bør endvidere have beføjelse til at beordre en udbyder af hostingtjenester til at fjerne indhold eller lukke et websted, en tjeneste eller en konto eller en del deraf eller beordre et register eller en registrator til at slette et fuldt kvalificeret domænenavn. Foranstaltninger til at fjerne indhold kan dog være både skadelige for ytrings- og informationsfriheden og virkningsløse, da indhold i et dynamisk digitalt miljø dukker op igen lige så hurtigt, som det fjernes. Derfor bør foranstaltninger, der træffes for at begrænse onlineformidling eller anden tilgængeliggørelse af indhold for offentligheden, altid være i overensstemmelse med Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, være begrænset til, hvad der er nødvendigt og forholdsmæssigt, og udføres på grundlag af en forudgående retlig tilladelse.

Ændringsforslag     14

Forslag til forordning

Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(12a)  Målet med denne forordning er effektivt at få bragt overtrædelser til ophør og at forebygge og kompensere for skade, der påføres forbrugerne. Derfor bør alle retshåndhævende foranstaltninger tage sigte på at gøre noget ved kilden til overtrædelserne i stedet for ved et præsentationslag, og de foranstaltninger, der er rettet mod et domænenavn, bør kun træffes som en sidste udvej i tilfælde, hvor det ikke har er lykkedes at fjerne indhold.

Ændringsforslag     15

Forslag til forordning

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15)  Virkningsfuldheden og effektiviteten af mekanismen for gensidig bistand bør forbedres. De oplysninger, der anmodes om, bør tilvejebringes rettidigt, og de nødvendige håndhævelsesforanstaltninger bør også vedtages rettidigt. Kommissionen bør derfor fastsætte bindende frister for de kompetente myndigheder til at reagere på anmodninger om oplysninger og håndhævelse og præcisere de proceduremæssige og andre aspekter af behandlingen af oplysninger og anmodninger om håndhævelse ved hjælp af gennemførelsesforanstaltninger.

(15)  Virkningsfuldheden og effektiviteten af mekanismen for gensidig bistand bør forbedres. De oplysninger, der anmodes om, bør tilvejebringes rettidigt, inden for en klar tidsfrist, og de nødvendige håndhævelsesforanstaltninger bør vedtages rettidigt og på en gennemsigtig måde. Kommissionen bør derfor fastsætte klare og bindende frister for de kompetente myndigheder til at reagere på anmodninger om oplysninger og håndhævelse og præcisere de proceduremæssige og andre aspekter af behandlingen af oplysninger og anmodninger om håndhævelse ved hjælp af gennemførelsesforanstaltninger.

Ændringsforslag     16

Forslag til forordning

Betragtning 18

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(18)  Koordineret screening af e-handelswebsteder (kontrolaktioner) er en anden form for koordinering af håndhævelsen, der har vist sig at være et effektivt værktøj mod overtrædelser, som bør opretholdes og styrkes fremadrettet.

(18)  Koordineret screening af e-handelswebsteder (kontrolaktioner) er en anden form for koordinering af håndhævelsen, der har vist sig at være et effektivt værktøj mod overtrædelser, som bør opretholdes og styrkes fremadrettet, herunder ved at udvide dets anvendelse til offlinesektorer.

Ændringsforslag     17

Forslag til forordning

Betragtning 19

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(19)  Udbredte overtrædelser med EU-dimension kan medføre omfattende skader for et flertal af forbrugerne i EU. De kræver derfor en særlig koordineringsprocedure på EU-plan med Kommissionen som obligatorisk koordinator. For at sikre, at proceduren iværksættes rettidigt, sammenhængende og effektivt, og at betingelserne kontrolleres på en ensartet måde, bør Kommissionen være ansvarlig for at kontrollere, om betingelserne for iværksættelsen af proceduren er opfyldt. Bevismateriale og oplysninger, der indsamlet som led i den fælles foranstaltning, bør om nødvendigt anvendes gnidningsløst i nationale retssager.

(19)  I forbindelse med udbredte overtrædelser med EU-dimension, som kan skade forbrugernes kollektive interesser i et flertal af medlemsstater, bør Kommissionen iværksætte og forvalte en koordineringsprocedure på EU-plan. For at sikre proceduremæssig sammenhæng bør Kommissionen være ansvarlig for at kontrollere, om betingelserne for iværksættelsen af proceduren er opfyldt. Bevismateriale og oplysninger, der indsamlet som led i den koordinerede foranstaltning, bør om nødvendigt anvendes i nationale retssager.

Ændringsforslag     18

Forslag til forordning

Betragtning 20

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(20)  I forbindelse med udbredte overtrædelser og udbredte overtrædelser med EU-dimension bør retten til et forsvar for de pågældende erhvervsdrivende respekteres. Dette kræver navnlig, at den erhvervsdrivende har ret til at blive hørt og benytte et sprog efter eget valg under sagen.

(20)  I forbindelse med overtrædelser og udbredte overtrædelser med EU-dimension bør adgangen til domstolsprøvelse og retten til et forsvar for de pågældende erhvervsdrivende respekteres. Dette kræver bl.a., at den erhvervsdrivende har ret til at blive hørt og benytte et sprog efter eget valg under sagen.

Ændringsforslag     19

Forslag til forordning

Betragtning 22 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(22a)  Med henblik på at fremlægge analyser af udviklingen inden for håndhævelse af forbrugerbeskyttelseslovgivningen og forbedre samarbejdsnetværk bør Kommissionen regelmæssigt forelægge offentlige rapporter, der indeholder statistikker og en sammenfatning af udviklingen inden for håndhævelse af forbrugerbeskyttelseslovgivningen, der indsamles inden for rammerne af det samarbejde, der er indført ved denne forordning.

Ændringsforslag     20

Forslag til forordning

Betragtning 25

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(25)  Data vedrørende forbrugerklager kan hjælpe beslutningstagerne på nationalt plan og EU-plan med at vurdere, hvordan forbrugermarkederne fungerer, og opdage overtrædelser. Med henblik på at udveksle sådanne data på EU-plan har Kommissionen vedtaget en henstilling om en harmoniseret metode til klassificering og indberetning af klager og forespørgsler fra forbrugere59. Denne henstilling bør gennemføres for fuldt ud at støtte håndhævelsessamarbejdet og lette opdagelsen af overtrædelser inden for EU og udbredte overtrædelser.

(25)  Data vedrørende forbrugerklager kan hjælpe beslutningstagerne på nationalt plan og EU-plan med at vurdere, hvordan forbrugermarkederne fungerer, og opdage overtrædelser og risici for overtrædelser. Med henblik på at udveksle sådanne data på EU-plan har Kommissionen vedtaget en henstilling om en harmoniseret metode til klassificering og indberetning af klager og forespørgsler fra forbrugere59. Medlemsstaterne bør gennemføre den henstilling for fuldt ud at støtte og fremme grænseoverskridende håndhævelsessamarbejdet og lette opdagelsen af overtrædelser inden for EU og udbredte overtrædelser.

_________________

_________________

59 Kommissionens henstilling om en harmoniseret metode til klassificering og indberetning af klager og forespørgsler fra forbrugere (2010/304/EU, EUT L 136 af 2.6.2010, s. 1).

59 Kommissionens henstilling om en harmoniseret metode til klassificering og indberetning af klager og forespørgsler fra forbrugere (2010/304/EU, EUT L 136 af 2.6.2010, s. 1).

Ændringsforslag     21

Forslag til forordning

Betragtning 29 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(29a)  Den europæiske småkravsprocedure bør fremmes som et alternativ til de procedurer, der findes i medlemsstaternes lovgivning. En afgørelse inden for rammerne af den europæiske småkravsprocedure anerkendes og kan fuldbyrdes i alle andre medlemsstater, uden at der kræves en afgørelse om eksigibilitet. Denne procedure udgør en billig og nem måde at forfølge et grænseoverskridende krav på inden for det civil- og handelsretlige område;

Ændringsforslag     22

Forslag til forordning

Betragtning 35

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(35)  Denne forordning overholder de grundlæggende rettigheder og de principper, der er anerkendt i bl.a. Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder67. Den bør derfor fortolkes og anvendes under overholdelse af disse rettigheder og principper. Når de kompetente myndigheder udøver de minimumsbeføjelser, der er fastsat i denne forordning, bør de finde en passende balance mellem de interesser, der er beskyttet af de grundlæggende rettigheder, såsom et højt forbrugerbeskyttelsesniveau, friheden til at oprette og drive egen virksomhed og informationsfrihed.

(35)  Denne forordning overholder de grundlæggende rettigheder og de principper, der er anerkendt i bl.a. Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder67. Den bør derfor fortolkes og anvendes under overholdelse af disse rettigheder og principper. Når de kompetente myndigheder udøver de minimumsbeføjelser, der er fastsat i denne forordning, bør de garantere overholdelse af proportionalitetsprincippet og finde en passende balance mellem de interesser, der er beskyttet af de grundlæggende rettigheder, såsom et højt forbrugerbeskyttelsesniveau, friheden til at oprette og drive egen virksomhed, ytringsfrihed og informationsfrihed.

_________________

_________________

67 70 EFT C 364 af 18.12.2000, s. 1.

67 70 EFT C 364 af 18.12.2000, s. 1.

Ændringsforslag     23

Forslag til forordning

Betragtning 35 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(35a)  Denne forordning bør fortolkes og anvendes under fuld overholdelse af EU-reglerne om beskyttelse og behandling af personoplysninger.

Ændringsforslag    24

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 8 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

8a.  Nærværende forordning berører ikke muligheden for at anlægge private håndhævelsessager og erstatningssager i henhold til national ret.

Ændringsforslag     25

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 8 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

8b.  Denne forordning overholder de grundlæggende rettigheder og de principper, der er anerkendt i især Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder.

Ændringsforslag     26

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra i

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

i)  "skade for forbrugernes kollektive interesser": faktisk eller potentiel skade for interesserne hos en række forbrugere, der er berørt af overtrædelser inden for EU eller udbredte overtrædelser, og som antages at finde sted, navnlig når overtrædelsen potentielt eller faktisk har skadet, skader eller sandsynligvis vil skade et betydeligt antal forbrugere i en lignende situation.

i)  "skade for forbrugernes kollektive interesser": faktisk eller potentiel skade for interesserne hos et rimeligt antal forbrugere, der er berørt af overtrædelser inden for EU, eller udbredte overtrædelser, og som antages at finde sted, navnlig når overtrædelsen potentielt eller faktisk har skadet, skader eller sandsynligvis vil skade et rimeligt antal forbrugere i en lignende situation.

Ændringsforslag     27

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  De kompetente myndigheder kan undersøge overtrædelser som omhandlet i artikel 2 og forhindre erhvervsdrivende i at begå sådanne overtrædelser fremadrettet. De kompetente myndigheder kan pålægge sanktioner for disse overtrædelser inden fem år fra overtrædelsens ophør.

1.  De kompetente myndigheder kan undersøge overtrædelser som omhandlet i artikel 2 og forhindre erhvervsdrivende i at begå sådanne overtrædelser fremadrettet. De kompetente myndigheder kan udøve de beføjelser, der er omhandlet i artikel 8, stk. 2, litra m), n) og o), inden for en periode på fem år fra overtrædelsens ophør.

Ændringsforslag     28

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Forældelsesfristen for pålæggelsen af sanktioner regnes fra den dag, hvor overtrædelsen ophørte.

2.  Forældelsesfristen for udøvelsen af de beføjelser, der er omhandlet i stk. 1, regnes fra den dag, hvor overtrædelsen ophørte.

Ændringsforslag     29

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Enhver handling, der foretages af den kompetente myndighed med henblik på undersøgelses- eller håndhævelsessager vedrørende overtrædelsen, suspenderer forældelsesfristen for pålæggelse af sanktioner, indtil der træffes endelig afgørelse i sagen. Forældelsesfristen for pålæggelse af sanktioner suspenderes, så længe der verserer en retssag om den kompetente myndigheds afgørelse, kendelse eller en anden handling.

3.  Enhver handling, der foretages af den kompetente myndighed med henblik på undersøgelses- eller håndhævelsessager vedrørende overtrædelsen, suspenderer forældelsesfristen for udøvelsen af de beføjelser, der er omhandlet i stk. 1, indtil der træffes endelig afgørelse i sagen. Forældelsesfristen for udøvelsen af de beføjelser, der er omhandlet i stk. 1, suspenderes, så længe der verserer en retssag om den kompetente myndigheds afgørelse, kendelse eller anden handling.

Ændringsforslag     30

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente myndigheder og centrale forbindelseskontorer har de ressourcer, der er nødvendige for anvendelsen af denne forordning og for den effektive anvendelse af deres beføjelser i henhold til artikel 8, herunder tilstrækkelig budgetmæssige og andre ressourcer, ekspertise, procedurer og andre ordninger.

5.  Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente myndigheder og centrale forbindelseskontorer har de ressourcer, der er nødvendige og tilstrækkelige for anvendelsen af denne forordning og for den effektive anvendelse af deres beføjelser i henhold til artikel 8, herunder tilstrækkelig budgetmæssige og andre ressourcer, ekspertise, procedurer og andre ordninger.

Ændringsforslag     31

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Hver kompetent myndighed har de undersøgelses- og håndhævelsesbeføjelser, som er nødvendige for anvendelsen af denne forordning, og udøver dem i overensstemmelse med national lovgivning.

1.  Hver kompetent myndighed har de undersøgelses- og håndhævelsesbeføjelser samt ressourcer, som er nødvendige for anvendelsen af denne forordning, og udøver dem i overensstemmelse med denne forordning og national lovgivning.

Ændringsforslag     32

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Hver kompetent myndighed skal mindst have følgende beføjelser og udøve dem på de betingelser, der er fastsat i artikel 9, med henblik på at:

2.  Hver kompetent myndighed skal mindst have følgende beføjelser og udøve dem på de betingelser, der er fastsat i artikel 9, for at udføre de opgaver, den pålægges ved denne forordning, med henblik på at:

Ændringsforslag     33

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(b)  kræve, at en fysisk eller juridisk person, herunder banker, internetudbydere, domæneregistre og -registratorer og udbydere af hostingtjenester, tilvejebringer alle relevante oplysninger, data og dokumenter, uanset deres form, format eller det medium eller det sted, hvor de er lagret, bl.a. med henblik på at identificere og følge finansielle strømme og datastrømme eller forvisse sig om identiteten af de personer, der er involveret i finansielle strømme og datastrømme, bankkontooplysninger og ejerskab til websteder

b)  kræve, i overensstemmelse med EU-reglerne om databeskyttelse og under fuld overholdelse af retten til privatlivets fred og beskyttelse af personoplysninger som nedfældet i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, at en fysisk eller juridisk person, herunder banker, internetudbydere, betalingstjenesteudbydere, domæneregistre og -registratorer og udbydere af hostingtjenester, tilvejebringer alle relevante oplysninger, data og dokumenter, uanset deres form, format eller det medium eller det sted, hvor de er lagret, bl.a. med henblik på at identificere og følge finansielle strømme og datastrømme eller forvisse sig om identiteten af de personer, der er involveret i finansielle strømme og datastrømme, bankkontooplysninger og ejerskab til websteder, forudsat at de pågældende oplysninger, data eller dokumenter er relevante for undersøgelsen

Ændringsforslag     34

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  kræve, at alle offentlige myndigheder, organer eller agenturer i den kompetente myndigheds medlemsstat tilvejebringer alle relevante oplysninger, data og dokumenter, uanset deres form, format eller det medium eller det sted, hvor de er lagret, bl.a. med henblik på at identificere og følge finansielle strømme og datastrømme eller forvisse sig om identiteten af de personer, der er involveret i finansielle strømme og datastrømme, bankkontooplysninger og ejerskab til websteder

c)  kræve, at alle offentlige myndigheder, organer eller agenturer i den kompetente myndigheds medlemsstat tilvejebringer alle relevante oplysninger, data og dokumenter, uanset deres form, format eller det medium eller det sted, hvor de er lagret, bl.a. med henblik på at identificere og følge finansielle strømme og datastrømme eller forvisse sig om identiteten af de personer, der er involveret i finansielle strømme og datastrømme, bankkontooplysninger og ejerskab til websteder, forudsat at de pågældende oplysninger, data eller dokumenter er relevante for undersøgelsen

Ændringsforslag     35

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 2 – litra g

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

g)  vedtage foreløbige foranstaltninger til forebyggelse af alvorlig og uoprettelig skade for forbrugerne, navnlig midlertidig lukning af et websted, et domæne eller en tilsvarende digital lokalitet, tjeneste eller konto

g)  vedtage foreløbige foranstaltninger til forebyggelse af alvorlig og uoprettelig skade for forbrugerne, navnlig foranstaltninger, hvorved det kræves, at udbydere af hostingtjenester midlertidigt lukker et websted, en tjeneste eller en konto, og at et domæneregister eller en domæneregistrator suspenderer et fuldt kvalificeret domænenavn i et bestemt tidsrum, forudsat at enhver foranstaltning, der træffes for at begrænse onlineformidling eller anden tilgængeliggørelse af indhold til offentligheden, er i overensstemmelse med chartret om grundlæggende rettigheder og begrænses til det, der er strengt nødvendigt og forholdsmæssigt

Ændringsforslag     36

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 2 – litra l

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

l)  nedlægge et websted, et domæne eller en tilsvarende digital lokalitet eller en del heraf, herunder ved at anmode en tredjepart eller en anden offentlig myndighed om at gennemføre sådanne foranstaltninger

l)  i mangel af en reel reaktion inden for et rimeligt tidsrum fra den erhvervsdrivende på en skriftlig anmodning fra de kompetente myndigheder om at bringe en overtrædelse til ophør, beordre en udbyder af hostingtjenester til at lukke et websted, en service eller konto eller en del deraf eller beordre et domæneregister eller en domæneregistrator til at slette et fuldt kvalificeret domænenavn og tillade den kompetente myndighed at registrere det; nedlægge et websted, et domæne eller en tilsvarende digital lokalitet eller en del heraf, forudsat at enhver foranstaltning, der træffes for at begrænse onlineformidling eller anden tilgængeliggørelse af indhold for offentligheden, er i overensstemmelse med Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, begrænses til det, der er nødvendigt og forholdsmæssigt, og udføres på grundlag af en forudgående retlig tilladelse

Ændringsforslag    37

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  De kompetente myndigheder udøver de i stk. 8 omhandlede beføjelser i overensstemmelse med national lovgivning

1.  De kompetente myndigheder udøver de i artikel 8 omhandlede beføjelser i overensstemmelse med national lovgivning og under overholdelse af Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder

Ændringsforslag     38

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen kan vedtage gennemførelsesretsakter om betingelserne for gennemførelsen og udøvelsen af de kompetente minimumsbeføjelser, jf. artikel 8. Sådanne gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 48, stk. 2.

udgår

Ændringsforslag    39

Forslag til forordning

Artikel 10 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 10a

 

Beskyttelse af personoplysninger

 

Denne forordning finder anvendelse i fuld overensstemmelse med bestemmelserne om beskyttelse af personoplysninger i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF1a og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/6791b.

 

___________________

 

1a Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31).

 

1b Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1).

Ændringsforslag     40

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  En bistandssøgt myndighed udleverer efter anmodning fra en bistandssøgende myndighed alle relevante oplysninger, som er nødvendige for at afgøre, om der foreligger en overtrædelse inden for EU, og bringe denne overtrædelse til ophør. Den bistandssøgte myndighed underretter omgående Kommissionen om anmodningen om oplysninger og dens svar herpå.

1.  En bistandssøgt myndighed udleverer efter anmodning fra en bistandssøgende myndighed omgående, og under alle omstændigheder inden for 14 dage, alle relevante oplysninger, som er nødvendige for at afgøre, om der foreligger en overtrædelse inden for EU, og bringe denne overtrædelse til ophør, til den bistandssøgende myndighed. Den bistandssøgte myndighed underretter omgående Kommissionen om anmodningen om oplysninger og dens svar herpå.

Ændringsforslag     41

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  En bistandssøgt myndighed træffer efter anmodning fra en bistandssøgende myndighed alle nødvendige håndhævelsesforanstaltninger med henblik på at sikre ophør af eller forbud mod overtrædelsen inden for EU, herunder pålæggelse af sanktioner og påbud om eller sikring af kompensation til forbrugere for skader som følge overtrædelsen.

1.  En bistandssøgt myndighed træffer efter anmodning fra en bistandssøgende myndighed uden unødig forsinkelse alle nødvendige håndhævelsesforanstaltninger med henblik på at sikre ophør af eller forbud mod overtrædelsen inden for EU, herunder pålæggelse af sanktioner og påbud om eller sikring af kompensation til forbrugere for skader som følge overtrædelsen.

Ændringsforslag     42

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  I anmodninger om gensidig bistand giver den bistandssøgende myndighed tilstrækkelige oplysninger til at sætte den bistandssøgte myndighed i stand til at imødekomme anmodningen, herunder eventuelt nødvendigt bevismateriale, der kun kan tilvejebringes i den bistandssøgende myndigheds medlemsstat.

1.  I anmodninger om gensidig bistand giver den bistandssøgende myndighed alle relevante oplysninger for at sætte den bistandssøgte myndighed i stand til at imødekomme anmodningen, herunder eventuelt nødvendigt bevismateriale, der kun kan tilvejebringes i den bistandssøgende myndigheds medlemsstat.

Ændringsforslag     43

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  Efter dens opfattelse har den bistandssøgende myndighed ikke givet tilstrækkelige oplysninger som omhandlet i artikel 12, stk. 1.

c)  Efter dens opfattelse har den bistandssøgende myndighed ikke givet alle relevante oplysninger som omhandlet i artikel 12, stk. 1.

Ændringsforslag    44

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Når det er relevant, kan de berørte kompetente myndigheder beslutte at offentliggøre den fælles holdning eller dele heraf på deres og på Kommissions websted og høre de andre berørte parter, jf. dog reglerne om tavshedspligt i artikel 41.

4.  Når det er relevant, kan de berørte kompetente myndigheder beslutte at offentliggøre den fælles holdning eller dele heraf på deres og på Kommissions websted og høre de andre berørte parter, herunder forbrugerorganisationer og erhvervssammenslutninger, jf. dog reglerne om tavshedspligt i artikel 41.

Ændringsforslag    45

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Hvis den erhvervsdrivende giver tilsagn, kan de berørte kompetente myndigheder, hvor det er relevant, offentliggøre tilsagnene på deres eller Kommissionens websted med henblik på at høre de andre berørte parer og undersøge, om tilsagnene er tilstrækkelige til at bringe overtrædelsen til ophør og kompensere forbrugerne.

2.  Hvis den erhvervsdrivende giver tilsagn, kan de berørte kompetente myndigheder, hvor det er relevant, offentliggøre tilsagnene på deres eller Kommissionens websted med henblik på at høre de andre berørte parer og undersøge, om tilsagnene er tilstrækkelige til at bringe overtrædelsen til ophør og kompensere forbrugerne. De kompetente myndigheder kan også høre forbrugerorganisationer og erhvervssammenslutninger.

Ændringsforslag     46

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  De berørte kompetente myndigheder kan udpege én kompetent myndighed til at træffe håndhævelsesforanstaltninger på vegne af de andre myndigheder med henblik på at bringe den udbredte overtrædelse til ophør eller forbyde den, sikre kompensation til forbrugerne eller pålægge sanktioner. Ved udpegelsen af en kompetent myndighed til at træffe håndhævelsesforanstaltninger tager de kompetente myndigheder hensyn til, hvor den pågældende erhvervsdrivende befinder sig. Når den kompetente myndighed er blevet udpeget til at træffe håndhævelsesforanstaltninger af de andre berørte kompetente myndigheder, bliver den kompetent til at handle på vegne af forbrugerne i hver medlemsstat, som om de var dens egne forbrugere.

3.  De berørte kompetente myndigheder kan udpege én kompetent myndighed til at træffe håndhævelsesforanstaltninger på vegne af de andre myndigheder med henblik på at bringe den udbredte overtrædelse til ophør eller forbyde den, sikre kompensation til forbrugerne eller pålægge sanktioner. Ved udpegelsen af en kompetent myndighed til at træffe håndhævelsesforanstaltninger tager de kompetente myndigheder hensyn til, hvor den pågældende overtrædelse har fundet sted. Når den kompetente myndighed er blevet udpeget til at træffe håndhævelsesforanstaltninger af de andre berørte kompetente myndigheder, bliver den kompetent til at handle på vegne af forbrugerne i hver medlemsstat, som om de var dens egne forbrugere.

Ændringsforslag    47

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  De kompetente myndigheder kan beslutte at træffe håndhævelsesforanstaltninger samtidigt i alle eller nogle medlemsstater, der er berørt af den udbredte overtrædelse. I så fald sikrer de kompetente myndigheder, at disse håndhævelsesforanstaltninger iværksættes samtidigt i alle berørte medlemsstater.

4.  De kompetente myndigheder kan beslutte at træffe passende og effektive håndhævelsesforanstaltninger samtidigt i alle eller nogle medlemsstater, der er berørt af den udbredte overtrædelse. I så fald sikrer de kompetente myndigheder, at disse håndhævelsesforanstaltninger iværksættes samtidigt i alle berørte medlemsstater.

Ændringsforslag    48

Forslag til forordning

Artikel 19 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Afslutning af de koordinerede foranstaltninger

De koordinerede foranstaltningers ophør

Ændringsforslag    49

Forslag til forordning

Artikel 19 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 19a

 

Opfølgende oplysninger

 

Den koordinerende myndighed underretter straks Kommissionen og de kompetente myndigheder i de berørte medlemsstater, hvis overtrædelsen sker igen, og der skal træffes yderligere foranstaltninger. I så fald kan koordinerende foranstaltninger træffes, uden at der iværksættes en ny procedure med koordinerede foranstaltninger.

Ændringsforslag    50

Forslag til forordning

Artikel 21 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Hvis der er begrundet mistanke om, at en udbredt overtrædelse har skadet, skader eller sandsynligvis vil skade forbrugerne i mindste tre fjerdedele af medlemsstaterne, der tilsammen tegner sig for mindste tre fjerdedele af EU's befolkning ("udbredt overtrædelse med EU-dimension"), iværksætter Kommissionen en fælles foranstaltning. Med henblik herpå kan Kommissionen anmode om de nødvendige oplysninger eller dokumenter fra de kompetente myndigheder.

1.  Hvis der er begrundet mistanke om, at en udbredt overtrædelse har skadet, skader eller sandsynligvis vil skade forbrugerne i flertallet af medlemsstaterne, der tilsammen tegner sig for mindst en tredjedel af EU's befolkning ("udbredt overtrædelse med EU-dimension"), iværksætter Kommissionen en fælles foranstaltning for at hjælpe de kompetente myndigheder i medlemsstaterne og samarbejde med dem med henblik på at beskytte forbrugernes interesser i Unionen, hvis de foreslåede foranstaltninger ikke i tilstrækkelig grad kan gennemføres af medlemsstaterne, og for at sikre, at Unionens forbrugerbeskyttelseslovgivning håndhæves korrekt i Unionen. Med henblik herpå kan Kommissionen anmode om de nødvendige oplysninger eller dokumenter fra de kompetente myndigheder.

Ændringsforslag     51

Forslag til forordning

Artikel 21 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  En kompetent myndighed kan afslå at deltage i den fælles foranstaltning af en af følgende grunde:

3.  En kompetent myndighed kan afslå at deltage i den fælles foranstaltning, hvis der er allerede afsagt en endelig dom eller truffet en endelig administrativ afgørelse vedrørende den samme overtrædelse over for den samme erhvervsdrivende i den pågældende medlemsstat. Hvis den kompetente myndighed beslutter at afslå at deltage i en sådan foranstaltning, skal den angive begrundelsen for den beslutning.

Ændringsforslag     52

Forslag til forordning

Artikel 21 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(a)  Der er allerede anlagt retssag vedrørende den samme overtrædelse mod den samme erhvervsdrivende i denne medlemsstat.

udgår

Ændringsforslag     53

Forslag til forordning

Artikel 21 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(b)  Der er allerede afsagt en endelig dom eller truffet en endelig administrativ afgørelse vedrørende den samme overtrædelse over for den samme erhvervsdrivende i denne medlemsstat.

udgår

Ændringsforslag    54

Forslag til forordning

Artikel 21 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Efter meddelelsen af beslutningen om at iværksætte den fælles foranstaltning, der er omhandlet i stk. 2, underretter en kompetent myndighed, når den beslutter ikke at deltage i den fælles foranstaltning, omgående Kommissionen og de andre berørte kompetente myndigheder om sin beslutning, angiver grundene hertil i henhold til stk. 3 og fremlægger den nødvendige dokumentation.

4.  Efter meddelelsen af beslutningen om at iværksætte den fælles foranstaltning, der er omhandlet i stk. 2, underretter en kompetent myndighed, når den beslutter ikke at deltage i den fælles foranstaltning, omgående Kommissionen og de andre berørte kompetente myndigheder om sin beslutning, angiver skriftligt grundene til den beslutning i henhold til stk. 3 og fremlægger den nødvendige dokumentation.

Ændringsforslag    55

Forslag til forordning

Artikel 23 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Når det er relevant, kan de kompetente myndigheder beslutte at offentliggøre den fælles holdning eller dele heraf på deres og på Kommissions websted eller i givet fald høre de andre berørte parter, jf. dog i reglerne om tavshedspligt i artikel 41.

3.  Når det er relevant, beslutter de kompetente myndigheder at offentliggøre den fælles holdning eller dele heraf på deres og på Kommissions websted eller hører i givet fald de andre berørte parter, herunder forbrugerorganisationer og erhvervssammenslutninger, jf. dog reglerne om tavshedspligt i artikel 41.

Ændringsforslag    56

Forslag til forordning

Artikel 24 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Hvis den erhvervsdrivende giver tilsagn, kan de berørte kompetente myndigheder, hvor det er relevant, offentliggøre tilsagnene på deres og på Kommissionens websted med henblik på at høre de andre berørte parer og undersøge, om disse tilsagn er tilstrækkelige til at bringe overtrædelsen til ophør og kompensere forbrugerne.

2.  Hvis den erhvervsdrivende giver tilsagn, kan de berørte kompetente myndigheder, hvor det er relevant, offentliggøre tilsagnene på deres og på Kommissionens websted med henblik på at høre de andre berørte parer, herunder forbrugerorganisationer og erhvervssammenslutninger, og undersøge, om disse tilsagn er tilstrækkelige til at bringe overtrædelsen til ophør og kompensere forbrugerne.

Ændringsforslag     57

Forslag til forordning

Artikel 25 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Når en kompetent myndighed er udpeget til at træffe håndhævelsesforanstaltninger af de andre berørte kompetente myndigheder, er den kompetent til at handle på vegne af forbrugerne i hver medlemsstat, som om de var dens egne forbrugere. Ved udpegelsen af en kompetent myndighed til at træffe håndhævelsesforanstaltninger tager de kompetente myndigheder hensyn til, hvor den pågældende erhvervsdrivende befinder sig.

2.  Når en kompetent myndighed er udpeget til at træffe håndhævelsesforanstaltninger af de andre berørte kompetente myndigheder, er den kompetent til at handle på vegne af forbrugerne i hver medlemsstat, som om de var dens egne forbrugere. Ved udpegelsen af en kompetent myndighed til at træffe håndhævelsesforanstaltninger tager de kompetente myndigheder hensyn til, hvor den pågældende overtrædelse har fundet sted, og tager i den forbindelse konsekvent beskyttelsen af forbrugernes interesser i betragtning.

Ændringsforslag     58

Forslag til forordning

Artikel 34 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 34a

 

Andre procedurer i forbindelse med varslingsmekanismen

 

1.   Hvis laboratorietest eller tekniske vurderinger ikke bekræfter de faktorer, der udløste varslingen, begynder de kompetente myndigheder eller Kommissionen, afhængigt af, hvad der er hensigtsmæssigt, straks at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at afhjælpe situationen og genskabe ligevægten på det indre marked og/eller i den del af markedet, hvor den erhvervsdrivende driver virksomhed, for at beskytte den erhvervsdrivende og undgå at skade vedkommendes interesser.

 

I denne forbindelse kan de kompetente myndigheder eller Kommissionen, afhængigt af, hvad der er hensigtsmæssigt, underrette forbrugerne hurtigst muligt efter, at en falsk varsling er blevet identificeret som en sådan.

 

2.   Såfremt den erhvervsdrivendes interesser er skadet som følge heraf, træffer de kompetente myndigheder eller Kommissionen, afhængigt af, hvad der er hensigtsmæssigt, foranstaltninger til at kompensere vedkommende herfor.

 

3.   De foranstaltninger, der træffes for at kompensere den erhvervsdrivende, bør navnlig søge at genoprette vedkommendes troværdighed på markedet eller de dele af markedet, hvor han driver virksomhed, og/eller på det indre marked, afhængigt af, hvad der er relevant.

Ændringsforslag     59

Forslag til forordning

Artikel 35 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  De udpegede organer og de europæiske forbrugercentre deltager i varslingsmekanismen som omhandlet i artikel 34. Medlemsstaterne udpeger forbrugerorganisationer og -sammenslutninger og andre enheder såsom erhvervssammenslutninger med relevant ekspertise og en legitim interesse i forbrugerbeskyttelse til at deltage i varslingsmekanismen. Medlemsstaterne underretter omgående Kommissionen om disse enheder.

1.  De udpegede organer og de europæiske forbrugercentre på nationalt plan og på EU-plan deltager i varslingsmekanismen som omhandlet i artikel 34. Medlemsstaterne udpeger forbrugerorganisationer og -sammenslutninger og andre enheder såsom erhvervssammenslutninger med relevant ekspertise og en legitim interesse i forbrugerbeskyttelse til at deltage i varslingsmekanismen. Medlemsstaterne underretter omgående Kommissionen om disse enheder.

Ændringsforslag     60

Forslag til forordning

Artikel 35 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  De eksterne varslinger er kun "til orientering". De kompetente myndigheder er ikke forpligtet til at indlede en procedure eller træffe nogen foranstaltning som reaktion på varslinger og oplysninger fra disse enheder. Enheder, der udsender eksterne varslinger, sikrer, at de meddelte oplysninger er korrekte, opdaterede og nøjagtige og berigtiger omgående de udsendte oplysninger eller trækker dem tilbage, afhængigt af situationen. Med henblik herpå har de adgang til de oplysninger, som de har meddelt, jf. dog de begrænsninger, der er omhandlet i artikel 41 og 43.

4.  De eksterne varslinger er hovedsageligt "til orientering" og kræver, at de kompetente myndigheder kontrollerer, hvorvidt disse advarsler er baseret på en begrundet mistanke som omhandlet i artikel 34, stk. 1). De kompetente myndigheder er ikke forpligtede til at indlede håndhævelsesforanstaltninger eller træffe nogen anden foranstaltning som reaktion på oplysninger fra disse enheder, der udsender eksterne varslinger som omhandlet i artikel 35, stk. 3. Enheder, der udsender eksterne varslinger, sikrer, at de meddelte oplysninger er korrekte, opdaterede og nøjagtige, og berigtiger omgående enhver fejl i de udsendte oplysninger eller trækker oplysningerne tilbage, afhængigt af situationen. Med henblik herpå har de adgang til de oplysninger, som de har meddelt, jf. dog de begrænsninger, der er omhandlet i artikel 41 og 43. De skal ligeledes underrettes om eventuelle foranstaltninger, der er truffet af den berørte kompetente myndighed som opfølgning på eksterne varslinger, eller om undladelse af at træffe foranstaltninger, hvor det i sidstnævnte tilfælde skal begrundes, hvorfor der ikke blev fulgt op på varslingen. Underrettelsen, som den kompetente myndighed foretager, om, hvilke foranstaltninger der er truffet eller om undladelsen af at træffe foranstaltninger, skal foretages under hensyntagen til behovet for at opretholde fortroligheden af undersøgelsen.

Ændringsforslag    61

Forslag til forordning

Artikel 35 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a.  Når det er relevant, høres de i stk. 1 og 2 omhandlede enheder, og deres holdning tages i betragtning ved prioriteringen af håndhævelsesforanstaltningerne.

Ændringsforslag     62

Forslag til forordning

Artikel 35 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Kommissionen kan vedtage gennemførelsesretsakter indeholdende detaljer vedrørende andre enheders udpegelse og deltagelse i varslingsmekanismen. Sådanne gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 48, stk. 2.

5.  Kommissionen kan vedtage gennemførelsesretsakter med henblik på at fastsætte detaljer vedrørende forbrugerorganisationers og -sammenslutningers og erhvervssammenslutningers udpegelse og deltagelse i varslingsmekanismen samt vedrørende metoderne til underretning om eventuelle foranstaltninger til opfølgning på eksterne varslinger eller om undladelse af opfølgning. Sådanne gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 48, stk. 2.

Ændringsforslag    63

Forslag til forordning

Artikel 41 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Uanset stk. 2 kan de kompetente myndigheder anvende og offentliggøre de nødvendige oplysninger med henblik på:

3.  Uanset stk. 2 og under forudsætning af, at de grundlæggende rettigheder såsom retten til privatlivets fred og til beskyttelse af personoplysninger samt EU-retten om beskyttelse og behandling af personoplysninger respekteres til fulde, kan de kompetente myndigheder anvende og offentliggøre de nødvendige oplysninger med henblik på:

Ændringsforslag     64

Forslag til forordning

Artikel 41 – stk. 3 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba)  at varetage offentlighedens interesser såsom offentlig sikkerhed, forbrugerbeskyttelse, folkesundhed og miljøbeskyttelse.

Ændringsforslag    65

Forslag til forordning

Artikel 42 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Bevismateriale, dokumenter, oplysninger, redegørelser og undersøgelsesresultater, der er tilvejebragt af en kompetent myndighed i én medlemsstat i overensstemmelse med artikel 8, kan anvendes i forbindelse med retssager, der er anlagt i henhold til denne forordning af kompetente myndigheder i andre medlemsstater, uden yderligere formelle krav.

2.  Bevismateriale, dokumenter, oplysninger, redegørelser og undersøgelsesresultater, der er tilvejebragt af en kompetent myndighed i én medlemsstat i overensstemmelse med artikel 8, kan anvendes i forbindelse med retssager, der er anlagt i henhold til denne forordning af kompetente myndigheder i andre medlemsstater, forudsat at forbrugernes grundlæggende rettigheder respekteres til fulde.

Ændringsforslag    66

Forslag til forordning

Artikel 50 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen forelægger senest den [xx/xx/20xx, dog inden syv år fra forordningens ikrafttræden] en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet om anvendelsen af denne forordning.

Kommissionen forelægger senest den [xx/xx/20xx, dog inden fem år fra forordningens ikrafttræden] en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet om anvendelsen af denne forordning.

Ændringsforslag     67

Forslag til forordning

Artikel 50 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Rapporten skal indeholde en evaluering af anvendelsen af forordningen, herunder en vurdering af effektiviteten af den lovgivning, der beskytter forbrugernes interesser i henhold til denne forordning, og bl.a. en undersøgelse af, hvordan de erhvervsdrivendes overholdelse af den lovgivning, der beskytter forbrugernes interesser, har udviklet sig på de vigtigste forbrugermarkeder, der er berørt af grænseoverskridende handel.

Rapporten skal indeholde en evaluering af anvendelsen af forordningen, herunder en vurdering af effektiviteten af den lovgivning, der beskytter forbrugernes interesser i henhold til denne forordning, og bl.a. en undersøgelse af, hvordan de erhvervsdrivendes overholdelse af den lovgivning, der beskytter forbrugernes interesser, har udviklet sig på de vigtigste forbrugermarkeder, der er berørt af grænseoverskridende handel. Kommissionen vurderer navnlig effektiviteten af følgende:

Ændringsforslag     68

Forslag til forordning

Artikel 50 – stk. 2 – litra a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

a)  de beføjelser, der er givet i henhold til artikel 8

Ændringsforslag     69

Forslag til forordning

Artikel 50 – stk. 2 – litra b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

b)  den tærskel, der er fastsat for udbredte overtrædelser med EU-dimension

Ændringsforslag     70

Forslag til forordning

Artikel 50 – stk. 2 – litra c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

c)  den ordning for udveksling af oplysninger om overtrædelser, der er omhandlet i artikel 43.

Ændringsforslag     71

Forslag til forordning

Artikel 50 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Rapporten ledsages om nødvendigt af lovgivningsmæssige forslag.

Ændringsforslag     72

Forslag til forordning

Artikel 50 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Senest ... [datoen for denne forordnings ikrafttræden] og hvert andet år derefter forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet en rapport, der indeholder:

 

a)   en oversigt over oplysninger og udviklingen inden for håndhævelse af forbrugerlovgivningen samt statistiske oplysninger, der udveksles under den overvågningsmekanisme, der er etableret i medfør af artikel 33, herunder varslinger, der er udsendt, og foranstaltninger, der er truffet, som opfølgning på eksterne varslinger

 

b)   en oversigt over udbredte overtrædelser og udbredte overtrædelser med EU-dimension med angivelse af de koordinerede foranstaltninger, der er truffet i henhold til artikel 16, de håndhævelsesforanstaltninger, der er truffet i henhold til artikel 18, de fælles foranstaltninger, der er truffet i henhold til artikel 21, og de tilsagn, der er givet af erhvervsdrivende, der begår overtrædelser, samt resultaterne heraf, såvel som de håndhævelsesforanstaltninger, der er truffet i henhold til artikel 25.

 

Rapporten skal være offentligt tilgængelig og skal om nødvendigt omfatte yderligere lovgivningsmæssige eller ikkelovgivningsmæssige forslag med henblik på at tilpasse den eksisterende lovgivning til nye teknologiske fremskridt eller eventuelle fremtidige fænomener i det digitale miljø.

Ændringsforslag    73

Forslag til forordning

Artikel 51 – stk. 1

Forordning (EF) nr. 2006/2004

Bilag – nr. 24 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

24a.  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 924/2009 af 16. september 2009 om grænseoverskridende betalinger i Fællesskabet og om ophævelse af forordning (EF) nr. 2560/2001 (EUT L 266 af 9.10.2009, s. 11)

Ændringsforslag    74

Forslag til forordning

Artikel 51 – stk. 1

Forordning (EF) nr. 2006/2004

Bilag – nr. 24 b (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

24b.  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 260/2012 af 14. marts 2012 om tekniske og forretningsmæssige krav til kreditoverførsler og direkte debiteringer i euro og om ændring af forordning (EF) nr. 924/2009 (EUT L 94 af 30.3.2012, s. 22)

Ændringsforslag    75

Forslag til forordning

Artikel 51 – stk. 1

Forordning (EF) nr. 2006/2004

Bilag – nr. 24 c (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

24c.  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2366 af 25. november 2015 om betalingstjenester i det indre marked, og om ændring af direktiv 2002/65/EF, 2009/110/EF og 2013/36/EU og forordning (EU) nr. 1093/2010 og om ophævelse af direktiv 2007/64/EF (EUT L 337 af 23.12.2015, s. 35)

Ændringsforslag    76

Forslag til forordning

Artikel 51 – stk. 1

Forordning (EF) nr. 2006/2004

Bilag – nr. 24 d (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

24d.  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/97 af 20. januar 2016 om forsikringsdistribution (EUT L 26 af 2.2.2016, s. 19)

Ændringsforslag     77

Forslag til forordning

Artikel 51 – stk. 1

Forordning (EF) nr. 2006/2004

Bilag – nr. 24 e (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

24e.  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/... om sikring af grænseoverskridende portabilitet af onlineindholdstjenester i det indre marked

Ændringsforslag     78

Forslag til forordning

Artikel 51 – stk. 1

Forordning (EF) nr. 2006/2004

Bilag – nr. 24 f (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

24f.  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/... om imødegåelse af geoblokering og andre former for forskelsbehandling på grundlag af kundernes nationalitet, bopæl eller hjemsted i det indre marked og om ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004 og direktiv 2009/22/EF.


PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Samarbejde mellem nationale myndigheder med ansvar for håndhævelse af lovgivning om forbrugerbeskyttelse (EØS-relevant tekst)

Referencer

COM(2016)0283 – C8-0194/2016 – 2016/0148(COD)

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

IMCO

9.6.2016

 

 

 

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

JURI

9.6.2016

Ordfører for udtalelse

       Dato for valg

Kostas Chrysogonos

11.7.2016

Behandling i udvalg

31.1.2017

 

 

 

Dato for vedtagelse

28.2.2017

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

21

2

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Laura Ferrara, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Daniel Buda, Evelyne Gebhardt, Virginie Rozière, Tiemo Wölken

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Pál Csáky


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Samarbejde mellem nationale myndigheder med ansvar for håndhævelse af lovgivning om forbrugerbeskyttelse

Referencer

COM(2016)0283 – C8-0194/2016 – 2016/0148(COD)

Dato for høring af EP

25.5.2016

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

IMCO

9.6.2016

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

BUDG

9.6.2016

ITRE

9.6.2016

CULT

9.6.2016

JURI

9.6.2016

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

BUDG

15.6.2016

ITRE

14.6.2016

CULT

20.6.2016

 

Ordførere

       Dato for valg

Olga Sehnalová

17.6.2016

 

 

 

Behandling i udvalg

11.10.2016

9.11.2016

5.12.2016

6.2.2017

 

13.3.2017

 

 

 

Dato for vedtagelse

21.3.2017

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

33

0

3

Dato for indgivelse

27.3.2017


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

33

+

ALDE

Dita Charanzová, Morten Løkkegaard, Jasenko Selimovic

ECR

Edward Czesak, Vicky Ford, Ulrike Trebesius, Anneleen Van Bossuyt

EFDD

Marco Zullo

PPE

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Ildikó Gáll-Pelcz, Antonio López-Istúriz White, Jiří Pospíšil, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mihai Ţurcanu, Sabine Verheyen

S&D

Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Arndt Kohn, Marlene Mizzi, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Julia Reda

0

-

 

 

3

0

EFDD

Robert Jarosław Iwaszkiewicz

ENF

Marcus Pretzell, Mylène Troszczynski

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik