Διαδικασία : 2016/0148(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0077/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0077/2017

Συζήτηση :

PV 14/11/2017 - 3
CRE 14/11/2017 - 3

Ψηφοφορία :

PV 14/11/2017 - 5.5
CRE 14/11/2017 - 5.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0426

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 1424kWORD 178k
28.3.2017
PE 594.014v03-00 A8-0077/2017

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών

(COM(2016)0283 – C8-0194/2016 – 2016/0148(COD))

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

Εισηγήτρια: Olga Sehnalová

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ Ή ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών

(COM(2016)0283 – C8-0194/2016 – 2016/0148(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2016)0283),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία η Επιτροπή υπέβαλε την πρόταση στο Κοινοβούλιο (C8-0194/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τις αιτιολογημένες γνώμες που υπέβαλαν, σύμφωνα με το πρωτόκολλο αριθ. 2 για την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, το Βουλγαρικό Κοινοβούλιο, η Τσεχική Βουλή των αντιπροσώπων, το Αυστριακό Ομοσπονδιακό Συμβούλιο και το Σουηδικό Κοινοβούλιο, με τις οποίες διαπιστώνεται ότι το σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν συνάδει με την αρχή της επικουρικότητας,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 19ης Οκτωβρίου 2016(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών και τη γνωμοδότηση της Επιτροπή Νομικών Θεμάτων (A8-0077/2017),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν την αντικαθιστά με νέο κείμενο, της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη -1 (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(-1)  Η πολιτική για την προστασία των καταναλωτών διέπεται από το άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο στ), το άρθρο 12, το άρθρο 114 παράγραφος 3 και το άρθρο 169 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), καθώς και από το άρθρο 38 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη -1 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(-1α)  Το άρθρο 169 της ΣΛΕΕ ορίζει ότι η πολιτική της Ένωσης για την προστασία των καταναλωτών αποσκοπεί στην προώθηση των συμφερόντων των καταναλωτών και στη διασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας του καταναλωτή. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, η Ένωση πρέπει να συμβάλλει στην προστασία της υγείας, της ασφάλειας και των οικονομικών συμφερόντων των καταναλωτών, καθώς και στην προώθηση του δικαιώματός τους σε ενημέρωση, εκπαίδευση και του δικαιώματος τους να συνεταιρίζονται για την προάσπιση των συμφερόντων τους.

Τροπολογία3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη -1 β (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(-1β)  Το άρθρο 197 της ΣΛΕΕ σχετικά με τη διοικητική συνεργασία αναγνωρίζει ότι η αποτελεσματική εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης από τα κράτη μέλη είναι ουσιώδης για την ομαλή λειτουργία της Ένωσης και θέτει τα όρια, εντός των οποίων πρέπει να ενεργούν η Ένωση και τα κράτη μέλη στον τομέα αυτό.

Τροπολογία4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου58 προβλέπει εναρμονισμένους κανόνες και διαδικασίες που διευκολύνουν τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών σε διασυνοριακό επίπεδο. Το άρθρο 21α προβλέπει την επανεξέταση της αποτελεσματικότητας και των επιχειρησιακών μηχανισμών του εν λόγω κανονισμού και, σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 δεν επαρκεί για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των προκλήσεων της επιβολής της νομοθεσίας στην ενιαία αγορά και, ιδίως, στην ψηφιακή ενιαία αγορά,

(1)  Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου58 προβλέπει εναρμονισμένους κανόνες και διαδικασίες που διευκολύνουν τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών σε διασυνοριακό επίπεδο. Το άρθρο 21α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 προβλέπει την επανεξέταση της αποτελεσματικότητας και των επιχειρησιακών μηχανισμών του εν λόγω κανονισμού και, σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 δεν επαρκεί για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των προκλήσεων της επιβολής της νομοθεσίας στην ενιαία αγορά, συμπεριλαμβανομένης της ψηφιακής ενιαίας αγοράς,

__________________

__________________

58 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών (ΕΕ L 364 της 09.12.2004, σ. 1).

58 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών (ΕΕ L 364 της 09.12.2004, σ. 1).

Τροπολογία5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  Η στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία αγορά, που εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 6 Μαΐου 2015, προσδιόρισε ως μία από τις προτεραιότητές της την ανάγκη να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών χάρη στην ταχύτερη, πιο ευέλικτη και πιο συνεκτική επιβολή των κανόνων προστασίας των καταναλωτών. Η στρατηγική για την ενιαία αγορά, που εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 28 Οκτωβρίου 2015, επανέλαβε ότι η επιβολή της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των καταναλωτών πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω με τον κανονισμό για τη συνεργασία όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών,

(2)  Η στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία αγορά, που εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 6 Μαΐου 2015, προσδιόρισε ως μία από τις προτεραιότητές της την ανάγκη να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών χάρη στην ταχύτερη και πιο συνεκτική επιβολή της νομοθεσίας περί προστασίας των καταναλωτών. Η στρατηγική για την ενιαία αγορά, που εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 28 Οκτωβρίου 2015, επανέλαβε ότι η επιβολή της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω με την αναθεώρηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004,

Τροπολογία6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  Η συνακόλουθη αναποτελεσματική επιβολή της νομοθεσίας στις διασυνοριακές παραβάσεις, ιδίως στο ψηφιακό περιβάλλον, επιτρέπει στους εμπόρους να διαφεύγουν από την επιβολή της νομοθεσίας με τη μετεγκατάσταση εντός της Ένωσης, με συνέπεια τη στρέβλωση του ανταγωνισμού σε βάρος των νομοταγών εμπόρων που δραστηριοποιούνται είτε στο εσωτερικό της χώρας τους είτε διασυνοριακά και, επομένως, την άμεση ζημία των καταναλωτών και την υπονόμευση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στις διασυνοριακές συναλλαγές και στην ενιαία αγορά. Ένα αυξημένο επίπεδο εναρμόνισης για τον καθορισμό αποδοτικής και αποτελεσματικής συνεργασίας για την επιβολή του νόμου μεταξύ των αρμοδίων δημόσιων αρχών επιβολής είναι, συνεπώς, αναγκαίο για τον εντοπισμό, τη διερεύνηση και την παύση των ενδοενωσιακών και των εκτεταμένων παραβάσεων,

(3)  Η αναποτελεσματική επιβολή της νομοθεσίας για την πρόληψη των διασυνοριακών παραβάσεων, μεταξύ άλλων και στο ψηφιακό περιβάλλον, επιτρέπει στους εμπόρους να μετεγκαθίστανται εντός της Ένωσης, με συνέπεια τη στρέβλωση του ανταγωνισμού σε βάρος των νομοταγών εμπόρων που δραστηριοποιούνται (επιγραμμικά ή μη) είτε στο εσωτερικό της χώρας τους είτε διασυνοριακά, με αποτέλεσμα να βλάπτονται άμεσα και σε μεγάλο βαθμό η ενιαία αγορά και οι καταναλωτές και να υπονομεύεται η εμπιστοσύνη των καταναλωτών στις διασυνοριακές συναλλαγές και στην ενιαία αγορά. Ένα αυξημένο επίπεδο εναρμόνισης για τη διασφάλιση αποδοτικής και αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ των αρμοδίων δημόσιων αρχών επιβολής είναι, συνεπώς, αναγκαίο προκειμένου να εντοπίζονται και να διερευνώνται οι παραβάσεις αυτές και να διατάσσεται και να επιβάλλεται η παύση τους.

Τροπολογία7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, προέβλεψε τη δημιουργία ενός δικτύου αρμοδίων δημόσιων αρχών σε ολόκληρη την Ένωση. Ο αποτελεσματικός συντονισμός μεταξύ των διαφόρων αρμοδίων αρχών που συμμετέχουν στο δίκτυο, καθώς και άλλων δημόσιων αρχών σε επίπεδο κρατών μελών, είναι αναγκαίος. Ο συντονιστικός ρόλος του ενιαίου γραφείου σύνδεσης πρέπει να ανατεθεί σε μια αρμόδια αρχή σε κάθε κράτος μέλος η οποία διαθέτει επαρκείς εξουσίες και πόρους για να αναλάβει αυτό το σημαντικό ρόλο στο δίκτυο των αρμοδίων αρχών,

(4)  Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 προέβλεψε τη δημιουργία ενός δικτύου αρμοδίων δημόσιων αρχών σε ολόκληρη την Ένωση. Ο αποτελεσματικός συντονισμός μεταξύ των διαφόρων αρμοδίων αρχών που συμμετέχουν στο δίκτυο, καθώς και άλλων δημόσιων αρχών σε επίπεδο κρατών μελών, είναι αναγκαίος. Ο συντονιστικός ρόλος του ενιαίου γραφείου σύνδεσης πρέπει να ανατεθεί σε μια δημόσια αρχή σε κάθε κράτος μέλος η οποία διαθέτει επαρκείς εξουσίες και τους απαραίτητους πόρους για να αναλάβει αυτόν τον σημαντικό ρόλο,

Τροπολογία8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  Οι καταναλωτές θα πρέπει επίσης να προστατεύονται από βραχύβιες ενδοενωσιακές παραβάσεις και από εκτεταμένες παραβάσεις οι οποίες διαρκούν για ένα σύντομο χρονικό διάστημα, αλλά των οποίων τα επιβλαβή αποτελέσματα μπορεί να εξακολουθούν να υπάρχουν επί μακρόν μετά την παύση της παράβασης. Οι αρμόδιες αρχές πρέπει να διαθέτουν τις απαραίτητες εξουσίες για τη διερεύνηση και την παύση αυτών των παραβάσεων στο μέλλον,

(5)  Οι καταναλωτές θα πρέπει επίσης να προστατεύονται έναντι παραβάσεων οι οποίες διαρκούν για ένα σύντομο χρονικό διάστημα, αλλά των οποίων τα επιβλαβή αποτελέσματα μπορεί να εξακολουθούν να υπάρχουν επί μακρόν μετά την παύση της παράβασης. Οι αρμόδιες αρχές πρέπει να διαθέτουν τις απαραίτητες εξουσίες για τη διερεύνηση και την παύση αυτών των παραβάσεων, ώστε να εξασφαλιστεί η προστασία των καταναλωτών.

Τροπολογία9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5α)  Προκειμένου να διασφαλίζεται η ασφάλεια δικαίου και η αποδοτικότητα των μέτρων επιβολής κατά παραβάσεων που έχουν παύσει σε διασυνοριακό πλαίσιο και για να αποτρέπεται η διαφορετική μεταχείριση τόσο για τους καταναλωτές όσο και για τους εμπόρους στην ενιαία αγορά, πρέπει να καθιερωθεί μια προθεσμία παραγραφής. Αυτό συνεπάγεται τη θέσπιση μιας σαφούς προθεσμίας, εντός της οποίας οι αρμόδιες αρχές θα μπορούν, στο πλαίσιο της εφαρμογής των κανόνων που διέπουν τις διασυνοριακές παραβάσεις, να επιβάλλουν κυρώσεις, να διατάσσουν την αποζημίωση των καταναλωτών ή την επιστροφή των κερδών που αποκομίστηκαν λόγω των παραβάσεων.

Τροπολογία10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6)  Οι αρμόδιες αρχές πρέπει να διαθέτουν ένα σύνολο ελάχιστων εξουσιών διερεύνησης των παραβάσεων και επιβολής της νομοθεσίας για να εφαρμόζουν τον παρόντα κανονισμό αποτελεσματικά, να συνεργάζονται μεταξύ τους και να αποτρέπουν τους εμπόρους από τη διάπραξη ενδοενωσιακών και εκτεταμένων παραβάσεων. Οι εν λόγω εξουσίες πρέπει να είναι επαρκείς για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αφορούν την επιβολή της νομοθεσίας στο ηλεκτρονικό εμπόριο και στο ψηφιακό περιβάλλον, όπου οι δυνατότητες των εμπόρων να αποκρύπτουν ή να αλλάζουν την ταυτότητά τους αποτελούν λόγο ιδιαίτερης ανησυχίας. Οι εν λόγω εξουσίες πρέπει να διασφαλίζουν τη νόμιμη ανταλλαγή αποδεικτικών στοιχείων μεταξύ των αρμοδίων αρχών, ώστε να επιτυγχάνεται αποτελεσματική επιβολή της νομοθεσίας σε ισότιμη βάση σε όλα τα κράτη μέλη,

(6)  Οι αρμόδιες αρχές πρέπει να διαθέτουν ένα σύνολο συνεκτικών εξουσιών διερεύνησης των παραβάσεων και επιβολής της νομοθεσίας για να εφαρμόζουν τον παρόντα κανονισμό, να συνεργάζονται μεταξύ τους πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά και να αποτρέπουν τους εμπόρους από τη διάπραξη παραβάσεων. Οι εν λόγω εξουσίες πρέπει να είναι επαρκείς για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των προκλήσεων που αφορούν την επιβολή της νομοθεσίας στο ηλεκτρονικό εμπόριο και στο ψηφιακό περιβάλλον, και για να εμποδίζουν τους εμπόρους που δεν επιδεικνύουν συμμόρφωση να εκμεταλλεύονται τα κενά του συστήματος επιβολής της νομοθεσίας με τη μετεγκατάστασή τους σε κράτη μέλη, οι αρμόδιες αρχές των οποίων δεν διαθέτουν τα κατάλληλα μέσα για να αντιμετωπίζουν αθέμιτες πρακτικές. Οι εν λόγω εξουσίες πρέπει να διασφαλίζουν τη νόμιμη ανταλλαγή πληροφοριών και αποδεικτικών στοιχείων μεταξύ των αρμοδίων αρχών, ώστε να επιτυγχάνεται αποτελεσματική επιβολή της νομοθεσίας σε ισότιμη βάση σε όλα τα κράτη μέλη.

Τροπολογία11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7)  Τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν κατά πόσον οι αρμόδιες αρχές ασκούν τις εν λόγω εξουσίες απευθείας στο πλαίσιο της δικής τους αρμοδιότητας ή μέσω παραπομπής στα αρμόδια δικαστήρια. Εφόσον τα κράτη μέλη επιλέξουν ότι οι αρμόδιες αρχές ασκούν τις εξουσίες τους μέσω παραπομπής στα αρμόδια δικαστήρια, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι εξουσίες αυτές μπορούν να ασκούνται αποτελεσματικά και εγκαίρως και ότι το κόστος της άσκησης των εν λόγω εξουσιών πρέπει να είναι αναλογικό και να μην παρακωλύει την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού,

(7)  Ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να επηρεάζει την ελευθερία των κρατών μελών να επιλέγουν το σύστημα επιβολής της νομοθεσίας που κρίνουν κατάλληλο. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να επιλέξουν να ορίσουν την πλέον κατάλληλη κατανομή των εξουσιών μεταξύ των εθνικών αρχών, υπό τον όρο ότι κάθε εξουσία μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά για την αντιμετώπιση τυχόν παράβασης. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να μπορούν να επιλέξουν κατά πόσον οι αρμόδιες αρχές ασκούν τις εν λόγω εξουσίες απευθείας στο πλαίσιο της δικής τους αρμοδιότητας ή με τη βοήθεια άλλων δημόσιων αρχών ή υπό τον έλεγχο των δικαστικών αρχών ή μέσω παραπομπής στα αρμόδια δικαστήρια. Εφόσον τα κράτη μέλη επιλέξουν ότι οι αρμόδιες αρχές ασκούν τις εξουσίες τους μέσω παραπομπής στα αρμόδια δικαστήρια, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι εξουσίες αυτές μπορούν να ασκούνται αποτελεσματικά και εγκαίρως και ότι το κόστος της άσκησης των εν λόγω εξουσιών είναι αναλογικό και δεν παρακωλύει την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Τα κράτη μέλη δύνανται να αποφασίσουν, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, να αναθέσουν ορισμένα καθήκοντα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό σε εντεταλμένους φορείς.

Τροπολογία12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9)  Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να είναι σε θέση να αρχίζουν έρευνες με δική τους πρωτοβουλία, όταν διαπιστώνουν ενδοενωσιακές ή εκτεταμένες παραβάσεις με άλλα μέσα πλην των καταγγελιών των καταναλωτών. Αυτό είναι ιδιαίτερα αναγκαίο για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ των αρμοδίων αρχών κατά την αντιμετώπιση εκτεταμένων παραβάσεων,

(9)  Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να είναι σε θέση να αρχίζουν έρευνες με δική τους πρωτοβουλία, όταν διαπιστώνουν ενδοενωσιακές ή εκτεταμένες παραβάσεις με άλλα μέσα πλην των καταγγελιών των καταναλωτών.

Τροπολογία13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10)  Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε όλα τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία, δεδομένα και πληροφορίες για να διαπιστώνουν τη διάπραξη μιας ενδοενωσιακής ή εκτεταμένης παράβασης και, ειδικότερα, να προσδιορίζουν τον υπεύθυνο έμπορο, ανεξαρτήτως του προσώπου που διαθέτει τα συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία, πληροφορίες ή δεδομένα και ανεξαρτήτως του τόπου όπου έχει την έδρα του και της μορφής των εν λόγω στοιχείων. Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να είναι σε θέση να ζητούν απευθείας από τρίτους που δραστηριοποιούνται στην ψηφιακή αλυσίδα αξίας να παρέχουν όλα τα αποδεικτικά στοιχεία, τα δεδομένα και τις πληροφορίες που απαιτούνται,

(10)  Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε όλα τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία, δεδομένα και πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο μιας έρευνας για να διαπιστώνουν τη διάπραξη μιας παράβασης και, ειδικότερα, να προσδιορίζουν τον υπεύθυνο έμπορο, ανεξαρτήτως του προσώπου που διαθέτει τα επίμαχα αποδεικτικά στοιχεία, τις πληροφορίες ή τα δεδομένα και ανεξαρτήτως του τόπου όπου έχει την έδρα του και της μορφής των εν λόγω στοιχείων. Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να είναι σε θέση να ζητούν απευθείας από τρίτους που δραστηριοποιούνται στην ψηφιακή αλυσίδα αξίας να παρέχουν όλα τα αποδεικτικά στοιχεία, τα δεδομένα και τις πληροφορίες που απαιτούνται, υπό τον όρο ότι τηρούν ανελλιπώς τις αρχές προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Τροπολογία14

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(10α)  Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να μπορούν να διενεργούν τις απαραίτητες επί τόπου επιθεωρήσεις, καθώς και να έχουν εξουσία πρόσβασης σε κάθε χώρο, έδαφος ή μέσο μεταφοράς που χρησιμοποιεί ο έμπορος για σκοπούς που συνδέονται με την εμπορική, επιχειρηματική, βιοτεχνική ή επαγγελματική του δραστηριότητα.

Τροπολογία15

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10 β (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(10β)  Οι αρμόδιες αρχές πρέπει να μπορούν να ζητούν από τους αντιπροσώπους ή από το προσωπικό του σχετικού εμπόρου να παρέχει διευκρινίσεις ή να προσκομίζει στοιχεία, πληροφορίες ή έγγραφα που αφορούν το αντικείμενο της επιθεώρησης και να καταχωρίζουν τις απαντήσεις που δίδει ο συγκεκριμένος αντιπρόσωπος ή το μέλος του προσωπικού.

Τροπολογία16

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11)  Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να είναι σε θέση να επαληθεύουν τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία για την προστασία των καταναλωτών και να συγκεντρώνουν αποδεικτικά στοιχεία ενδοενωσιακών ή εκτεταμένων παραβάσεων, ιδίως εκείνων που διαπράττονται κατά ή μετά την αγορά αγαθών και υπηρεσιών. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να έχουν την εξουσία να πραγματοποιούν δοκιμαστικές αγορές και να αγοράζουν αγαθά ή υπηρεσίες με καλυμμένη ταυτότητα,

(11)  Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να είναι σε θέση να επαληθεύουν τη συμμόρφωση με την ενωσιακή νομοθεσία για την προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών και να συγκεντρώνουν αποδεικτικά στοιχεία παραβάσεων, πριν, κατά ή μετά την αγορά αγαθών και υπηρεσιών. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να έχουν την εξουσία να πραγματοποιούν δοκιμαστικές αγορές και, όταν η συγκέντρωση των αποδεικτικών στοιχείων δεν είναι δυνατή με άλλα μέσα, να αγοράζουν αγαθά ή υπηρεσίες με καλυμμένη ταυτότητα.

Τροπολογία17

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12)  Ιδιαίτερα στο ψηφιακό περιβάλλον, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να μπορούν να παύουν παραβάσεις γρήγορα και αποτελεσματικά, ιδίως όταν ο έμπορος που πωλεί προϊόντα ή υπηρεσίες αποκρύπτει την ταυτότητά του ή μετεγκαθίσταται εντός της Ένωσης ή σε τρίτη χώρα για να αποφύγει την επιβολή της νομοθεσίας. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες υπάρχει κίνδυνος σοβαρής και ανεπανόρθωτης ζημίας σε βάρος των καταναλωτών, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να είναι σε θέση να εγκρίνουν προσωρινά μέτρα για να προλαμβάνουν ή να μειώνουν τη ζημία, συμπεριλαμβανομένης, κατά περίπτωση, της αναστολής της λειτουργίας ενός δικτυακού τόπου, τομέα ή παρόμοιου ψηφιακού τόπου, μιας υπηρεσίας ή ενός λογαριασμού. Επιπλέον, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να διαθέτουν την εξουσία να καταργούν ή να αναθέτουν σε τρίτο πάροχο υπηρεσιών την κατάργηση ενός δικτυακού τόπου, τομέα ή παρόμοιου ψηφιακού τόπου, μιας υπηρεσίας ή ενός λογαριασμού,

(12)  Ιδιαίτερα στο ψηφιακό περιβάλλον, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να μπορούν να παύουν παραβάσεις γρήγορα και αποτελεσματικά, ιδίως όταν ο έμπορος που πωλεί προϊόντα ή υπηρεσίες αποκρύπτει την ταυτότητά του ή μετεγκαθίσταται εντός της Ένωσης ή σε τρίτη χώρα για να αποφύγει την επιβολή της νομοθεσίας. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες υπάρχει κίνδυνος σοβαρής και ανεπανόρθωτης ζημίας σε βάρος των καταναλωτών, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να είναι σε θέση να εγκρίνουν προσωρινά μέτρα, όταν δεν υπάρχουν άλλα διαθέσιμα μέσα, για να προλαμβάνουν ή να μετριάζουν τη ζημία, ζητώντας συγκεκριμένα από τους παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας να απομακρύνουν περιεχόμενο ή να αναστείλουν τη λειτουργία ενός δικτυακού τόπου, μιας υπηρεσίας ή ενός λογαριασμού, ή ζητώντας από τα τομεακά αρχεία και μητρώα να θέσουν σε αναμονή ένα πλήρως εγκεκριμένο όνομα τομέα για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Επιπλέον, εάν τα ενδιάμεσα μέτρα δεν ήταν αποτελεσματικά, και μόνο ως έσχατη λύση, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει επίσης να διαθέτουν την εξουσία να δίνουν εντολή σε έναν πάροχο υπηρεσιών φιλοξενίας να απομακρύνει περιεχόμενο ή να καταργήσει έναν δικτυακό τόπο, μια υπηρεσία ή έναν λογαριασμό ή τμήμα αυτών, ή να δίνουν εντολή σε ένα αρχείο ή μητρώο να διαγράψει ένα πλήρως εγκεκριμένο όνομα τομέα και να επιτρέψει στην οικεία αρμόδια αρχή να προβεί σε σχετική καταχώριση. Λαμβανομένου υπόψη του δυνητικού αντικτύπου τους στα θεμελιώδη δικαιώματα, οι εν λόγω εξουσίες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μετά την χορήγηση δικαστικής άδειας.

Τροπολογία18

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13)  Για να διασφαλιστεί ότι οι έμποροι αποτρέπονται επαρκώς από τη διάπραξη ή την επανάληψη παραβάσεων και ότι δεν επωφελούνται από τις παραβάσεις αυτές, πρέπει επίσης να εφαρμόζονται οι κανόνες σχετικά με τις κυρώσεις που έχουν εγκριθεί από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ενωσιακής νομοθεσίας για την προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών όσον αφορά τις ενδοενωσιακές και τις εκτεταμένες παραβάσεις. Για τους ίδιους λόγους, οι καταναλωτές θα πρέπει να έχουν δικαίωμα αποζημίωσης για ζημία που προκλήθηκε από τις παραβάσεις αυτές.

(13)  Για να διασφαλιστεί ότι οι έμποροι αποτρέπονται επαρκώς από τη διάπραξη ή την επανάληψη παραβάσεων και ότι δεν επωφελούνται από τις παραβάσεις αυτές, πρέπει επίσης να τηρούνται και να εφαρμόζονται οι κανόνες σχετικά με τις κυρώσεις που έχουν εγκριθεί από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ενωσιακής νομοθεσίας για την προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών, και να λαμβάνεται επίσης υπόψη η συνολική ζημία που προκαλεί η παράβαση.

Τροπολογία19

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 14

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14)  Όσον αφορά την έννομη προστασία των καταναλωτών, οι αρμόδιες αρχές πρέπει να επιλέγουν αναλογικά, δίκαια και εύλογα μέτρα για την πρόληψη ή τη μείωση των κινδύνων επανεμφάνισης ή επανάληψης των παραβάσεων, λαμβάνοντας υπόψη ιδίως τα προσδοκώμενα οφέλη για τους καταναλωτές και το εύλογο διοικητικό κόστος που ενδέχεται να συνδέεται με την εφαρμογή των εν λόγω μέτρων. Εφόσον οι καταναλωτές οι οποίοι θίγονται από την παράβαση δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστούν ή εφόσον ο προσδιορισμός τους συνεπάγεται δυσανάλογο κόστος για τον υπεύθυνο έμπορο, η αρμόδια αρχή μπορεί να διατάσσει την απόδοση των κερδών που απορρέουν από την παράβαση στο δημόσιο ταμείο ή σε έναν δικαιούχο που έχει ορισθεί από την αρμόδια αρχή ή σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία,

(14)  Όσον αφορά την έννομη προστασία των καταναλωτών, οι αρμόδιες αρχές πρέπει να επιλέγουν αποτελεσματικά μέτρα για την πρόληψη ή τη μείωση των κινδύνων επανεμφάνισης ή επανάληψης των παραβάσεων. Οι καταναλωτές θα πρέπει να έχουν δικαίωμα αποζημίωσης για ζημιές που προκαλούνται από παραβάσεις. Η εξουσία να διατάσσουν την καταβολή αποζημίωσης στους καταναλωτές ή την επιστροφή κερδών είναι σημαντική, προκειμένου να επανορθώνονται οι ζημιές που προκαλούνται από διασυνοριακές παραβάσεις και να αποκαθίστανται ισότιμοι όροι ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά, οι οποίοι στρεβλώνονται με τη συγκέντρωση κερδών λόγω παραβάσεων.

Τροπολογία20

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 15

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15)  Η αποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητα του μηχανισμού αμοιβαίας συνδρομής θα πρέπει να βελτιωθεί. Οι πληροφορίες που ζητούνται πρέπει να παρέχονται εγκαίρως και τα αναγκαία μέτρα εφαρμογής πρέπει επίσης να εγκρίνονται εγκαίρως. Η Επιτροπή πρέπει, επομένως, να καθορίσει δεσμευτικές προθεσμίες για τις αρμόδιες αρχές εντός των οποίων να απαντούν σε αιτήσεις παροχής πληροφοριών και επιβολής της νομοθεσίας και να διευκρινίσει τις διαδικαστικές και άλλες πτυχές της επεξεργασίας πληροφοριών και της διεκπεραίωσης των αιτήσεων επιβολής της νομοθεσίας, μέσω εκτελεστικών μέτρων,

(15)  Η αποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητα του μηχανισμού αμοιβαίας συνδρομής θα πρέπει να βελτιωθεί. Οι πληροφορίες που ζητούνται πρέπει να παρέχονται εντός των προθεσμιών που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό και τα αναγκαία μέτρα εφαρμογής πρέπει επίσης να εγκρίνονται εγκαίρως.

Τροπολογία21

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 16

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16)  Η Επιτροπή πρέπει να έχει περισσότερες δυνατότητες να συντονίζει και να παρακολουθεί τη λειτουργία του μηχανισμού αμοιβαίας συνδρομής, να εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές, να διατυπώνει συστάσεις και να προβαίνει σε γνωμοδοτήσεις για τα κράτη μέλη, σε περίπτωση που ανακύπτουν προβλήματα. Επίσης, η Επιτροπή πρέπει να έχει περισσότερες δυνατότητες να επικουρεί αποτελεσματικά και γρήγορα τις αρμόδιες αρχές για τη διευθέτηση διαφωνιών σχετικά με την ερμηνεία των υποχρεώσεων των αρμοδίων αρχών οι οποίες απορρέουν από τον μηχανισμό αμοιβαίας συνδρομής,

(16)  Η Επιτροπή θα έπρεπε να έχει περισσότερες δυνατότητες να συντονίζει και να παρακολουθεί τη λειτουργία του μηχανισμού αμοιβαίας συνδρομής, να εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές, να διατυπώνει συστάσεις και να προβαίνει σε γνωμοδοτήσεις για τα κράτη μέλη, σε περίπτωση που ανακύπτουν προβλήματα. Η Επιτροπή θα έπρεπε επίσης να έχει περισσότερες δυνατότητες να επικουρεί αποτελεσματικά και γρήγορα τις αρμόδιες αρχές για τη διευθέτηση διαφωνιών σχετικά με την ερμηνεία των υποχρεώσεών τους οι οποίες απορρέουν από τον μηχανισμό αμοιβαίας συνδρομής,

Τροπολογία22

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 17

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17)  Πρέπει να προβλεφθούν εναρμονισμένοι κανόνες που να καθορίζουν τη διαδικασία για τον συντονισμό της εποπτείας, της έρευνας και της επιβολής της νομοθεσίας σε περίπτωση εκτεταμένων παραβάσεων. Οι συντονισμένες δράσεις για την καταπολέμηση ευρέως εκτεταμένων παραβάσεων πρέπει να εξασφαλίζουν ότι οι αρμόδιες αρχές μπορούν να επιλέγουν τα πλέον κατάλληλα και αποτελεσματικά εργαλεία για την παύση των εκτεταμένων παραβάσεων και την εξασφάλιση της αποζημίωσης των καταναλωτών,

(17)  Με τον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να θεσπιστούν εναρμονισμένοι κανόνες που να καθορίζουν τη διαδικασία για τον συντονισμό της έρευνας σε περίπτωση εκτεταμένων παραβάσεων και εκτεταμένων παραβάσεων με ενωσιακή διάσταση καθώς και της επιβολής των διατάξεων που διέπουν τις παραβάσεις αυτές. Οι συντονισμένες δράσεις για την καταπολέμηση ευρέως εκτεταμένων παραβάσεων και των εκτεταμένων παραβάσεων με ενωσιακή διάσταση πρέπει να εξασφαλίζουν ότι οι αρμόδιες αρχές μπορούν να επιλέγουν τα πλέον κατάλληλα και αποτελεσματικά εργαλεία για την παύση των εκτεταμένων παραβάσεων και των εκτεταμένων παραβάσεων με ενωσιακή διάσταση και την εξασφάλιση της αποζημίωσης των καταναλωτών.

Τροπολογία23

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 18

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(18)  Οι συντονισμένοι έλεγχοι μέσω του διαδικτύου (σαρώσεις) ιστοτόπων ηλεκτρονικού εμπορίου είναι μια ακόμη μορφή συντονισμού της επιβολής της νομοθεσίας και αποδείχθηκε ότι αποτελούν αποτελεσματικό εργαλείο κατά των παραβάσεων το οποίο θα πρέπει να διατηρηθεί και να ενισχυθεί στο μέλλον,

(18)  Οι συντονισμένοι έλεγχοι μέσω του διαδικτύου (σαρώσεις) ιστοτόπων ηλεκτρονικού εμπορίου είναι μια ακόμη μορφή συντονισμού της επιβολής της νομοθεσίας και αποδείχθηκε ότι αποτελούν αποτελεσματικό εργαλείο κατά των παραβάσεων το οποίο θα πρέπει να διατηρηθεί και να ενισχυθεί στο μέλλον, μεταξύ άλλων μέσω επέκτασης της εφαρμογής του σε μη επιγραμμικούς τομείς.

Τροπολογία24

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 19

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(19)  Εκτεταμένες παραβάσεις με ενωσιακή διάσταση είναι δυνατόν να προκαλούν ζημίες μεγάλης κλίμακας σε μια πλειονότητα καταναλωτών στην Ένωση. Ως εκ τούτου απαιτείται μια συγκεκριμένη ενωσιακή διαδικασία συντονισμού με την Επιτροπή ως εκ του νόμου συντονιστή. Για να εξασφαλιστεί ότι η διαδικασία κινείται εγκαίρως και αποτελεσματικά και ότι οι προϋποθέσεις επαληθεύονται ομοιόμορφα, η Επιτροπή θα πρέπει να επαληθεύει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη δρομολόγηση της διαδικασίας αυτής. Στοιχεία και πληροφορίες που συλλέγονται στη διάρκεια της κοινής δράσης θα πρέπει να χρησιμοποιούνται αδιάλειπτα στο πλαίσιο εθνικών διαδικασιών, όταν απαιτείται,

(19)  Σε περίπτωση εκτεταμένων παραβάσεων με ενωσιακή διάσταση που είναι δυνατόν να προκαλούν ζημίες στα συλλογικά συμφέροντα των καταναλωτών σε μια πλειονότητα κρατών μελών, η Επιτροπή θα πρέπει να κινεί και να διευθύνει μια ενωσιακή διαδικασία συντονισμού. Για να εξασφαλιστεί η συνοχή της διαδικασίας, η Επιτροπή θα πρέπει να επαληθεύει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη δρομολόγηση της διαδικασίας αυτής. Στοιχεία και πληροφορίες που συλλέγονται στη διάρκεια της συντονισμένης δράσης θα πρέπει να χρησιμοποιούνται αδιάλειπτα στο πλαίσιο εθνικών διαδικασιών, όταν απαιτείται.

Τροπολογία25

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 20

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(20)  Στις διαδικασίες κατά εκτεταμένων παραβάσεων και εκτεταμένων παραβάσεων με ενωσιακή διάσταση, τα δικαιώματα άμυνας των εμπόρων θα πρέπει να γίνονται σεβαστά. Αυτό απαιτεί, ιδίως, να παρέχεται στον έμπορο το δικαίωμα να εκφράζει τις απόψεις του και να χρησιμοποιεί τη γλώσσα της επιλογής του κατά τη διάρκεια των διαδικασιών,

(20)  Στις διαδικασίες κατά εκτεταμένων παραβάσεων και εκτεταμένων παραβάσεων με ενωσιακή διάσταση, τα δικαιώματα άμυνας των εμπόρων θα πρέπει να γίνονται σεβαστά. Αυτό απαιτεί, ιδίως, να παρέχεται στον έμπορο το δικαίωμα να εκφράζει τις απόψεις του και να χρησιμοποιεί τη γλώσσα του κράτους μέλους στο οποίο έχει την έδρα του ή την κατοικία του. Είναι επίσης ουσιώδους σημασίας να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τη νομοθεσία της ΕΕ για την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν αποκαλύπτονται.

Τροπολογία26

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 21

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(21)  Εάν ο έμπορος που είναι υπεύθυνος για την εκτεταμένη παράβαση ή την εκτεταμένη παράβαση με ενωσιακή διάσταση δεν παύει οικειοθελώς την παράβαση, οι αρμόδιες αρχές των ενδιαφερομένων κρατών μελών θα πρέπει να καθορίσουν μία αρμόδια αρχή σε ένα κράτος μέλος να λάβει μέτρα επιβολής της νομοθεσίας κατάλληλα για τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων των καταναλωτών που κατοικούν εντός των άλλων κρατών μελών τα οποία αφορά η παράβαση. Η εν λόγω αρμόδια αρχή θα πρέπει να ορισθεί, λαμβανομένης υπόψη της ικανότητάς της να αναλάβει αποτελεσματική δράση κατά του εμπόρου, για παράδειγμα εάν ο έμπορος είναι εγκατεστημένος στο κράτος μέλος της εν λόγω αρχής. Η ορισθείσα αρμόδια αρχή πρέπει να ενεργεί σαν οι καταναλωτές των άλλων κρατών μελών να ήταν καταναλωτές του δικού της κράτους. Εφόσον είναι αναγκαίο, για να αποφευχθεί η εξωεδαφική εφαρμογή του νόμου, ορισμένα ή όλα τα κράτη μέλη τα οποία αφορά η παράβαση θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να θεσπίζουν μέτρα επιβολής της νομοθεσίας ταυτόχρονα για την προστασία των δικών τους καταναλωτών ή των καταναλωτών που κατοικούν σε άλλα κράτη μέλη. Αυτό μπορεί να απαιτείται, για παράδειγμα, για την παύση των παραβάσεων παρόμοιας φύσης από θυγατρικές μιας εταιρείας, εγκατεστημένες σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη, γεγονός που ζημιώνει τους καταναλωτές των συγκεκριμένων κρατών μελών μόνον, χωρίς προφανή διασυνοριακή διάσταση (παράλληλες παραβάσεις),

(21)  Εάν ο έμπορος που είναι υπεύθυνος για την εκτεταμένη παράβαση ή την εκτεταμένη παράβαση με ενωσιακή διάσταση δεν παύει οικειοθελώς την εν λόγω παράβαση, οι αρμόδιες αρχές των ενδιαφερομένων κρατών μελών θα πρέπει να καθορίσουν μία αρμόδια αρχή σε ένα κράτος μέλος να λάβει μέτρα επιβολής της νομοθεσίας κατάλληλα για τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων των καταναλωτών που κατοικούν εντός των άλλων κρατών μελών τα οποία αφορά η εν λόγω παράβαση. Η απόφαση για τον ορισμό της αρμόδιας αρχής πρέπει να λαμβάνεται συνυπολογιζομένων όλων των σχετικών πτυχών για μια αποτελεσματική επιβολή, όπως η ικανότητά τους να λαμβάνουν αποτελεσματικά μέτρα κατά του εμπόρου. Η ορισθείσα αρμόδια αρχή πρέπει να ενεργεί σαν οι καταναλωτές των άλλων κρατών μελών να ήταν καταναλωτές του δικού της κράτους. Εφόσον είναι αναγκαίο, ορισμένα ή όλα τα κράτη μέλη τα οποία αφορά η παράβαση θα πρέπει να θεσπίζουν ταυτόχρονα μέτρα επιβολής της νομοθεσίας ταυτόχρονα για την προστασία των δικών τους καταναλωτών ή των καταναλωτών που κατοικούν σε άλλα κράτη μέλη. Αυτό μπορεί να απαιτείται, για παράδειγμα, για την παύση των παραβάσεων παρόμοιας φύσης από θυγατρικές μιας εταιρείας, εγκατεστημένες σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη, γεγονός που ζημιώνει τους καταναλωτές μόνο στα συγκεκριμένα κράτη μέλη, χωρίς προφανή διασυνοριακή διάσταση (παράλληλες παραβάσεις).

Τροπολογία27

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 22 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(22 α)  Προκειμένου να ενισχυθεί η διαφάνεια του δικτύου συνεργασίας και να καταστεί πληρέστερη η ενημέρωση των καταναλωτών και του ευρύτερου κοινού εν γένει, η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλλει εξαμηνιαίες εκθέσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, οι οποίες θα περιέχουν επισκόπηση των πληροφοριών, των στατιστικών στοιχείων και των εξελίξεων στον τομέα της επιβολής της νομοθεσίας για τους καταναλωτές που συλλέγονται στο πλαίσιο της συνεργασίας που προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία28

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 23

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(23)  Οι οργανώσεις καταναλωτών διαδραματίζουν ουσιώδη ρόλο στην πληροφόρηση των καταναλωτών σχετικά με τα δικαιώματά τους, στην ευαισθητοποίησή τους και στην προστασία των συμφερόντων τους, συμπεριλαμβανομένης της επίλυσης των διαφορών. Οι καταναλωτές θα πρέπει να ενθαρρύνονται να συνεργάζονται με τις αρμόδιες αρχές ούτως ώστε να ενισχυθεί η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Οι οργανώσεις καταναλωτών, ιδίως εκείνες στις οποίες μπορούν να ανατεθούν καθήκοντα επιβολής της νομοθεσίας στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, και τα ευρωπαϊκά κέντρα καταναλωτών πρέπει να είναι σε θέση να κοινοποιούν στις αρμόδιες αρχές τις εικαζόμενες παραβάσεις και να ανταλλάσσουν με τις εν λόγω αρχές τις πληροφορίες που απαιτούνται για τον εντοπισμό, τη διερεύνηση και την παύση ενδοενωσιακών παραβάσεων και εκτεταμένων παραβάσεων,

(23)  Οι οργανώσεις καταναλωτών διαδραματίζουν ουσιώδη ρόλο στην πληροφόρηση των καταναλωτών σχετικά με τα δικαιώματά τους, στην ευαισθητοποίησή τους και στην προστασία των συμφερόντων τους, συμπεριλαμβανομένης της επίλυσης των διαφορών. Οι οργανώσεις καταναλωτών και τα ευρωπαϊκά κέντρα καταναλωτών πρέπει να είναι σε θέση να κοινοποιούν στις αρμόδιες αρχές τις εικαζόμενες παραβάσεις και να ανταλλάσσουν με αυτές τις αρχές τις πληροφορίες που απαιτούνται για τον εντοπισμό, τη διερεύνηση και την παύση παραβάσεων.

Τροπολογία29

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 23 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(23 α)  Οι οντότητες που διαθέτουν κατάλληλες ειδικές γνώσεις και έχουν έννομο συμφέρον στην προστασία των καταναλωτών, όπως είναι ειδικότερα οι οργανώσεις των καταναλωτών, θα πρέπει να μπορούν να συμμετέχουν στον μηχανισμό προειδοποίησης που προβλέπει ο παρών κανονισμός. Οι ενώσεις εμπόρων που συμμετέχουν στον μηχανισμό προειδοποίησης θα πρέπει να μπορούν να κοινοποιούν στις αρμόδιες αρχές τις εικαζόμενες παραβάσεις και να ανταλλάσσουν με τις εν λόγω αρχές τις πληροφορίες που απαιτούνται για τον εντοπισμό, τη διερεύνηση και την παύση παραβάσεων, να δίνουν την άποψή τους σχετικά με τις έρευνες ή τις παραβάσεις και να κοινοποιούν στις αρμόδιες αρχές περιστατικά κατάχρησης νόμων της Ένωσης για την προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών. Αν και οι αρμόδιες αρχές δεν θα πρέπει να έχουν την υποχρέωση να κινούν διαδικασία ή να λαμβάνουν άλλα μέτρα ως αντίδραση στις προειδοποιήσεις και στις πληροφορίες που παρέχουν οι οντότητες αυτές, θα πρέπει, προκειμένου να ενισχυθεί η διαφάνεια, να ενημερώνουν την οντότητα που διαβίβασε την εξωτερική προειδοποίηση για κάθε επακόλουθο μέτρο που έλαβε η οικεία αρμόδια αρχή σε συνάρτηση με τις προειδοποιήσεις ή, κατόπιν αιτήματος, για την απουσία οιωνδήποτε μέτρων.

Τροπολογία30

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 24

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(24)  Οι παραβάσεις οι οποίες είναι ευρέως εκτεταμένες σε ολόκληρη την Ένωση θα πρέπει να καταπολεμούνται αποδοτικά και αποτελεσματικά. Για τον σκοπό αυτό, ο καθορισμός προτεραιοτήτων στην επιβολή της νομοθεσίας και ο σχεδιασμός της σε επίπεδο κρατών μελών θα πρέπει να συντονίζονται και οι διαθέσιμοι πόροι των αρμοδίων αρχών θα πρέπει να συγκεντρώνονται. Ένα σύστημα κυλιόμενων διετών σχεδίων επιβολής της νομοθεσίας θα πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή για την επίτευξη αυτού του στόχου,

(24)  Οι παραβάσεις οι οποίες είναι ευρέως εκτεταμένες σε ολόκληρη την Ένωση θα πρέπει να καταπολεμούνται αποδοτικά και αποτελεσματικά. Για τον σκοπό αυτό, ο καθορισμός προτεραιοτήτων στην επιβολή της νομοθεσίας και ο σχεδιασμός της σε επίπεδο κρατών μελών θα πρέπει να συντονίζονται και οι διαθέσιμοι πόροι των αρμοδίων αρχών θα πρέπει να συγκεντρώνονται. Ένα σύστημα εξαμηνιαίων σχεδίων επιβολής της νομοθεσίας θα πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή για την επίτευξη αυτού του στόχου.

Τροπολογία    31

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 25

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(25)  Δεδομένα σχετικά με τις καταγγελίες των καταναλωτών μπορεί να βοηθήσουν τους υπεύθυνους για τη χάραξη πολιτικής σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο, ώστε να αξιολογηθεί η λειτουργία των καταναλωτικών αγορών και ο εντοπισμός των παραβάσεων. Για να διευκολυνθεί η ανταλλαγή των δεδομένων αυτών σε ενωσιακό επίπεδο, η Επιτροπή εξέδωσε σύσταση σχετικά με τη χρήση εναρμονισμένης μεθόδου για την ταξινόμηση και την κοινοποίηση των καταγγελιών και των αιτημάτων των καταναλωτών59. Η εν λόγω σύσταση πρέπει να εφαρμοστεί για την πλήρη στήριξη της συνεργασίας για την επιβολή της νομοθεσίας και τη διευκόλυνση του εντοπισμού ενδοενωσιακών παραβάσεων και των εκτεταμένων παραβάσεων,

(25)  Δεδομένα σχετικά με τις καταγγελίες των καταναλωτών μπορεί να βοηθήσουν τους υπεύθυνους για τη χάραξη πολιτικής σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο, ώστε να αξιολογηθεί η λειτουργία των καταναλωτικών αγορών και ο εντοπισμός των παραβάσεων. Η ανταλλαγή των δεδομένων αυτών σε ενωσιακό επίπεδο και ο συντονισμός μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής των δραστηριοτήτων που συμβάλλουν στην παρακολούθηση και την επιβολή θα πρέπει να προωθηθεί.

__________________

 

59 Σύσταση της Επιτροπής σχετικά με τη χρήση εναρμονισμένης μεθόδου για την ταξινόμηση των καταγγελιών και των αιτημάτων των καταναλωτών (2010/304/ΕΕ, ΕΕ L 136, 2.6.2010, σ. 1-31).

 

Τροπολογία32

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 26

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(26)  Οι προκλήσεις για την επιβολή της νομοθεσίας υπερβαίνουν τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα συμφέροντα των καταναλωτών της Ένωσης πρέπει να προστατεύονται από ανέντιμους εμπόρους που είναι εγκατεστημένοι σε τρίτες χώρες. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να διεξαχθούν διαπραγματεύσεις για τη σύναψη διεθνών συμφωνιών με τρίτες χώρες σχετικά με την αμοιβαία συνδρομή στην επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών. Αυτές οι διεθνείς συμφωνίες θα πρέπει να καλύπτουν το αντικείμενο του παρόντος κανονισμού και θα πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε επίπεδο Ένωσης ώστε να εξασφαλισθεί η μέγιστη προστασία των καταναλωτών της Ένωσης και η ομαλή συνεργασία με τρίτες χώρες,

(26)  Οι προκλήσεις για την επιβολή της νομοθεσίας υπερβαίνουν τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα συμφέροντα των Ευρωπαίων καταναλωτών πρέπει να προστατεύονται από ανέντιμους εμπόρους που είναι εγκατεστημένοι σε τρίτες χώρες. Θα πρέπει να διεξαχθούν διαπραγματεύσεις για τη σύναψη διεθνών συμφωνιών με τρίτες χώρες σχετικά με την αμοιβαία συνδρομή στην επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών. Αυτές οι διεθνείς συμφωνίες θα πρέπει να καλύπτουν το αντικείμενο του παρόντος κανονισμού και θα πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε επίπεδο Ένωσης ώστε να εξασφαλισθεί η μέγιστη προστασία των καταναλωτών της Ένωσης και η ομαλή συνεργασία με τρίτες χώρες.

Τροπολογία33

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 27

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(27)  Για να διασφαλιστούν ενιαίες προϋποθέσεις για την εκτέλεση και την άσκηση των ελάχιστων εξουσιών των αρμοδίων αρχών, να τεθούν προθεσμίες και να καθοριστούν περαιτέρω λεπτομέρειες των διαδικασιών για την αντιμετώπιση ενδοενωσιακών παραβάσεων και εκτεταμένων παραβάσεων, να καθοριστούν λεπτομέρειες του μηχανισμού εποπτείας και να καθιερωθεί η διοικητική συνεργασία μεταξύ αρμοδίων αρχών, θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου60,

(27)  Για να διασφαλιστούν ενιαίες προϋποθέσεις για την εκτέλεση του παρόντος κανονισμού πρέπει να μεταβιβαστούν στην Επιτροπή εκτελεστικές εξουσίες προκειμένου αυτή να ορίσει τα τυποποιημένα έντυπα και μέτρα της διαδικασίας στο πλαίσιο του μηχανισμού αμοιβαίας συνδρομής· να θεσπίσει προθεσμίες και τυποποιημένα έντυπα για κοινοποιήσεις και την περαιτέρω ανταλλαγή πληροφορικών και αιτήσεων επιβολής για συντονισμένες δράσεις σε συνάρτηση με εκτεταμένες παραβάσεις και εκτεταμένες παραβάσεις με ενωσιακή διάσταση· να καθορίσει τις λεπτομέρειες της διαδικασίας για την σάρωση· να ορίσει τα τυποποιημένα έντυπα για τη διαβίβαση προειδοποιήσεων και εξωτερικών προειδοποιήσεων μέσω της τράπεζας δεδομένων· και για να καθορίσει τα ηλεκτρονικά τυποποιημένα έντυπα και μορφότυπα που είναι διαθέσιμα στην τράπεζα δεδομένων για το φόρουμ συζήτησης. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου60.

__________________

__________________

60 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2. 2011, σ. 13-18).

60 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2. 2011, σ. 13).

Τροπολογία34

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 28

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(28)  Η διαδικασία εξέτασης θα πρέπει να χρησιμοποιείται για την έγκριση των πράξεων σύμφωνα με τα άρθρα 10, 11, 12, 13, 15, 20, 27, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 43 και 46 του παρόντος κανονισμού, δεδομένου ότι οι πράξεις αυτές έχουν γενικό πεδίο εφαρμογής,

(28)  Η διαδικασία εξέτασης θα πρέπει να χρησιμοποιείται για την έγκριση των εκτελεστικών πράξεων που αναφέρονται στα άρθρα 15α, 20, 32, 34, 35, και 43 του παρόντος κανονισμού, δεδομένου ότι οι πράξεις αυτές έχουν γενικό πεδίο εφαρμογής.

Τροπολογία35

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 34

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(34)  Ο παρών κανονισμός ισχύει με την επιφύλαξη των κυρώσεων που προβλέπονται στην τομεακή νομοθεσία της Ένωσης και στη νομοθεσία της Ένωσης για τους καταναλωτές και εφαρμόζονται σε παραβάσεις εντός του συγκεκριμένου κράτους. Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να εφαρμόζουν, κατά περίπτωση, τις διατάξεις του εθνικού δικαίου οι οποίες υλοποιούν τις ανωτέρω διατάξεις, λαμβάνοντας υπόψη την πραγματική έκταση και την εμβέλεια της παράβασης, καθώς και τη ζημία που προκλήθηκε από την παράβαση σε καταναλωτές σε άλλα κράτη μέλη,

(34)  Ο παρών κανονισμός ισχύει με την επιφύλαξη των κυρώσεων που προβλέπονται στην τομεακή νομοθεσία της Ένωσης και στη νομοθεσία της Ένωσης για τους καταναλωτές και εφαρμόζονται σε παραβάσεις εντός του συγκεκριμένου κράτους. Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να εφαρμόζουν, κατά περίπτωση, τις διατάξεις του εθνικού δικαίου οι οποίες υλοποιούν τις ανωτέρω διατάξεις, λαμβάνοντας υπόψη την πραγματική έκταση και την εμβέλεια της επίμαχης παράβασης, καθώς και τη ζημία που προκλήθηκε από την παράβαση σε καταναλωτές σε άλλα κράτη μέλη.

Τροπολογία36

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 34 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(34 α)  Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται κατά τρόπο πλήρως συμβατό με τους ενωσιακούς κανόνες για την προστασία των φυσικών προσώπων κατά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και με κάθε εφαρμοστέα εθνική νομοθεσία σύμφωνα με την ενωσιακή νομοθεσία σχετικά με την προστασία των δεδομένων.

Τροπολογία37

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 35

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(35)  Ο παρών κανονισμός σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις αρχές που αναγνωρίζονται κυρίως από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης67. Συνεπώς, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να ερμηνεύεται και να εφαρμόζεται, με τον σεβασμό των εν λόγω δικαιωμάτων και αρχών. Κατά την άσκηση των ελάχιστων εξουσιών που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να επιτύχουν την κατάλληλη ισορροπία μεταξύ των συμφερόντων που προστατεύονται από θεμελιώδη δικαιώματα, όπως το υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών, η επιχειρηματική ελευθερία και η ελευθερία πληροφόρησης.

(35)  Ο παρών κανονισμός σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις αρχές που αναγνωρίζονται κυρίως από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνεπώς, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να ερμηνεύεται και να εφαρμόζεται, με τον σεβασμό των εν λόγω δικαιωμάτων και αρχών. Κατά την άσκηση των εξουσιών που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να επιτύχουν την κατάλληλη ισορροπία μεταξύ των συμφερόντων που προστατεύονται από θεμελιώδη δικαιώματα, όπως το υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών, η επιχειρηματική ελευθερία, η ελευθερία της έκφρασης και η ελευθερία πληροφόρησης.

__________________

 

67 ΕΕ C 364 της 18.12.2000, σ. 1.

 

Τροπολογία38

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός καθορίζει τους όρους υπό τους οποίους οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, οι οποίες ορίζονται ως αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών, συνεργάζονται μεταξύ τους και με την Επιτροπή με σκοπό να εξασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία αυτή και την ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και να ενισχύουν την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των καταναλωτών.

Ο παρών κανονισμός καθορίζει τους όρους υπό τους οποίους οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, οι οποίες ορίζονται ως αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας της Ένωσης για την προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών, συνεργάζονται μεταξύ τους και με την Επιτροπή με σκοπό να εξασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία αυτή και την ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και να ενισχύουν την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των καταναλωτών.

Τροπολογία39

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στις ενδοενωσιακές παραβάσεις και στις εκτεταμένες παραβάσεις που ορίζονται στα στοιχεία β) και γ) του άρθρου 3.

1.  Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στις ενδοενωσιακές παραβάσεις, στις εκτεταμένες παραβάσεις και στις εκτεταμένες παραβάσεις με ενωσιακή διάσταση που ορίζονται στα στοιχεία β), γ) και γα) του άρθρου 3, ακόμη και όταν οι παραβάσεις αυτές έπαυσαν πριν από την έναρξη ή την ολοκλήρωση μιας διαδικασίας επιβολής.

Τροπολογία40

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Ο παρών κανονισμός ισχύει επίσης για ενδοενωσιακές παραβάσεις σύντομης διάρκειας, καθώς και εκτεταμένες παραβάσεις, ακόμη και αν οι εν λόγω παραβάσεις έπαυσαν πριν από την έναρξη ή την ολοκλήρωση της επιβολής της νομοθεσίας.

διαγράφεται

Amendment     41

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Ο παρών κανονισμός δεν θίγει την εφαρμογή στα κράτη μέλη μέτρων περί δικαστικής συνεργασίας σε θέματα ποινικού και αστικού δικαίου, ιδίως όσον αφορά τη λειτουργία του ευρωπαϊκού δικαστικού δικτύου.

4.  Ο παρών κανονισμός δεν θίγει ούτε την εφαρμογή στα κράτη μέλη μέτρων περί δικαστικής συνεργασίας σε θέματα ποινικού και αστικού δικαίου, ιδίως όσον αφορά τη λειτουργία του ευρωπαϊκού δικαστικού δικτύου, ούτε την εφαρμογή νομικών πράξεων σχετικά με τη δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις.

Τροπολογία42

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 6

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Ο παρών κανονισμός ισχύει με την επιφύλαξη του ρόλου και των αρμοδιοτήτων των αρμοδίων αρχών και της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών σύμφωνα με την οδηγία 2014/17/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις συμβάσεις πίστωσης για καταναλωτές για ακίνητα που προορίζονται για κατοικία και την οδηγία 2014/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014, για τη συγκρισιμότητα των τελών που συνδέονται με λογαριασμούς πληρωμών, την αλλαγή λογαριασμού πληρωμών και την πρόσβαση σε λογαριασμούς πληρωμών.

6.  Ο παρών κανονισμός ισχύει με την επιφύλαξη του ρόλου και των αρμοδιοτήτων των αρμοδίων αρχών και της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών σύμφωνα με την οδηγία 2014/17/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την οδηγία 2014/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Το κεφάλαιο ΙΙΙ του παρόντος κανονισμού δεν ισχύει για τις ενδοενωσιακές παραβάσεις των δύο οδηγιών που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο.

 

__________________

 

Οδηγία 2014/17/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις συμβάσεις πίστωσης για καταναλωτές για ακίνητα που προορίζονται για κατοικία και την τροποποίηση των οδηγιών 2008/48/ΕΚ και 2013/36/EE και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 (ΕΕ L 60 της 28.2.2014, σ. 34).

 

Οδηγία 2014/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014, για τη συγκρισιμότητα των τελών που συνδέονται με λογαριασμούς πληρωμών, την αλλαγή λογαριασμού πληρωμών και την πρόσβαση σε λογαριασμούς πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά (ΕΕ L 257 της 28.8.2014, σ. 214).

Τροπολογία43

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 7

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

7.  Το κεφάλαιο ΙΙΙ του παρόντος κανονισμού δεν ισχύει για τις ενδοενωσιακές παραβάσεις των ακόλουθων νομοθετικών πράξεων:

διαγράφεται

α)  Οδηγία 2014/17/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις συμβάσεις πίστωσης για καταναλωτές για ακίνητα που προορίζονται για κατοικία.

 

β)  Οδηγία 2014/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014, για τη συγκρισιμότητα των τελών που συνδέονται με λογαριασμούς πληρωμών, την αλλαγή λογαριασμού πληρωμών και την πρόσβαση σε λογαριασμούς πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά.

 

Τροπολογία44

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 8 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

8α.  Ο παρών κανονισμός δεν θίγει τη δυνατότητα ιδιωτικών μέτρων επιβολής της νομοθεσίας και αγωγών αποζημίωσης βάσει του εθνικού δικαίου.

Τροπολογία45

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  «νομοθεσία για την προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών»: οι οδηγίες, όπως έχουν μεταφερθεί στην εσωτερική έννομο τάξη των κρατών μελών, και οι κανονισμοί, που απαριθμούνται στο παράρτημα·

α)  «ενωσιακή νομοθεσία για την προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών»: οι οδηγίες, όπως έχουν μεταφερθεί στην εσωτερική έννομο τάξη των κρατών μελών, και οι κανονισμοί, που απαριθμούνται στο οικείο παράρτημα·

Τροπολογία46

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  «ενδοενωσιακή παράβαση»: κάθε τρέχουσα ή παρελθούσα πράξη ή παράλειψη που είναι αντίθετη προς τη νομοθεσία για την προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών, η οποία έβλαψε, βλάπτει ή ενδέχεται να βλάψει τα συλλογικά συμφέροντα των καταναλωτών που κατοικούν σε κράτος μέλος ή κράτη μέλη εκτός από το κράτος μέλος από το οποίο προήλθε ή στο οποίο πραγματοποιήθηκε η πράξη ή η παράλειψη, ή στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο έμπορος που είναι υπεύθυνος για την πράξη ή την παράλειψη, ή στο οποίο μπορούν να βρεθούν αποδείξεις ή περιουσιακά στοιχεία του εμπόρου που συνδέονται με την πράξη ή την παράλειψη·

β)  «ενδοενωσιακή παράβαση»: κάθε πράξη ή παράλειψη που είναι αντίθετη προς την ενωσιακή νομοθεσία για την προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών, η οποία έβλαψε, βλάπτει ή ενδέχεται να βλάψει τα συλλογικά συμφέροντα των καταναλωτών που κατοικούν σε κράτος μέλος ή κράτη μέλη εκτός από το κράτος μέλος από το οποίο προήλθε ή στο οποίο πραγματοποιήθηκε η πράξη ή η παράλειψη, ή στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο έμπορος που είναι υπεύθυνος για την πράξη ή την παράλειψη, ή στο οποίο μπορούν να βρεθούν αποδείξεις ή περιουσιακά στοιχεία του εμπόρου που συνδέονται με την πράξη ή την παράλειψη·

Τροπολογία47

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  κάθε πράξη ή παράλειψη που είναι αντίθετη προς τη νομοθεσία για την προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών, η οποία έβλαψε, βλάπτει ή ενδέχεται να βλάψει τα συλλογικά συμφέροντα των καταναλωτών που κατοικούν σε δύο τουλάχιστον κράτη μέλη εκτός από το κράτος μέλος από το οποίο προήλθε ή στο οποίο πραγματοποιήθηκε η πράξη ή η παράλειψη, ή στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο έμπορος που είναι υπεύθυνος για την πράξη ή την παράλειψη, ή στο οποίο μπορούν να βρεθούν αποδείξεις ή περιουσιακά στοιχεία του εμπόρου που συνδέονται με την πράξη ή την παράλειψη· ανεξάρτητα από το εάν η πράξη ή παράλειψη συνεχίζεται ή έχει παύσει· ή

(1)  κάθε πράξη ή παράλειψη που είναι αντίθετη προς την ενωσιακή νομοθεσία για την προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών, η οποία έβλαψε, βλάπτει ή ενδέχεται να βλάψει τα συλλογικά συμφέροντα των καταναλωτών που κατοικούν σε δύο τουλάχιστον κράτη μέλη εκτός από το κράτος μέλος από το οποίο προήλθε ή στο οποίο πραγματοποιήθηκε η πράξη ή η παράλειψη, ή στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο έμπορος που είναι υπεύθυνος για την πράξη ή την παράλειψη, ή στο οποίο μπορούν να βρεθούν αποδείξεις ή περιουσιακά στοιχεία του εμπόρου που συνδέονται με την πράξη ή την παράλειψη· ανεξάρτητα από το εάν η πράξη ή παράλειψη συνεχίζεται ή έχει παύσει· ή

Τροπολογία48

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  πράξεις ή παραλείψεις που είναι αντίθετες προς τη νομοθεσία για την προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών και έχουν κοινά χαρακτηριστικά, όπως την ίδια παράνομη πρακτική, την προσβολή του ίδιου συμφέροντος ή το ταυτόχρονο της διάπραξής τους, σε δύο τουλάχιστον κράτη μέλη·

(2)  πράξεις ή παραλείψεις που είναι αντίθετες προς την ενωσιακή νομοθεσία για την προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών, η οποία έβλαψε, βλάπτει ή ενδέχεται να βλάψει τα συλλογικά συμφέροντα των καταναλωτών και έχουν κοινά χαρακτηριστικά, όπως την ίδια παράνομη πρακτική ή την προσβολή του ίδιου συμφέροντος ή το ταυτόχρονο της διάπραξής τους, σε δύο τουλάχιστον κράτη μέλη·

Τροπολογία49

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ α)  «εκτεταμένη παράβαση με ενωσιακή διάσταση»: κάθε εκτεταμένη παράβαση που έβλαψε, βλάπτει ή ενδέχεται να βλάψει τα συλλογικά συμφέροντα των καταναλωτών στην πλειονότητα των κρατών μελών, τα οποία συνολικά αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον την πλειονότητα του πληθυσμού της Ένωσης·

Τροπολογία50

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 - παράγραφος 1 - στοιχείο γ β (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ β)  «αρμόδια αρχή»: κάθε αρχή που έχει συσταθεί σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο με συγκεκριμένες αρμοδιότητες για την επιβολή της ενωσιακής νομοθεσίας περί προστασίας των συμφερόντων των καταναλωτών·

Τροπολογία51

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ γ (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ γ)  «ενιαίο γραφείο σύνδεσης»: η δημόσια αρχή σε κάθε κράτος μέλος που είναι επιφορτισμένη με τον συντονισμό της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού στο εν λόγω κράτος μέλος·

Τροπολογία52

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ δ (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ δ)  «εντεταλμένος φορέας»: φορέας που μπορεί να ορίσει ένα κράτος μέλος και ο οποίος έχει έννομο συμφέρον για την παύση ή απαγόρευση των παραβάσεων της ενωσιακής νομοθεσίας για την προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών·

Τροπολογία53

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο στ α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

στ α)  «καταναλωτής»: κάθε φυσικό πρόσωπο που ενεργεί για σκοπούς που δεν εντάσσονται στην εμπορική, επιχειρηματική, βιοτεχνική ή επαγγελματική του δραστηριότητα·

Τροπολογία54

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(i)  «βλάβη συλλογικών συμφερόντων καταναλωτών»: πραγματική ή δυνητική βλάβη των συμφερόντων ορισμένων καταναλωτών, οι οποίοι θίγονται από ενδοενωσιακές παραβάσεις ή εκτεταμένες παραβάσεις· τεκμαίρεται ότι υπάρχει ιδίως όταν η παράβαση ζημίωσε, ζημιώνει ή ενδέχεται να ζημιώσει, πραγματικά ή δυνητικά, σημαντικό αριθμό καταναλωτών που βρίσκονται σε παρόμοια κατάσταση.

(i)  «βλάβη συλλογικών συμφερόντων καταναλωτών»: πραγματική ή δυνητική βλάβη των συμφερόντων ορισμένων καταναλωτών, οι οποίοι θίγονται από ενδοενωσιακές παραβάσεις ή εκτεταμένες παραβάσεις ή εκτεταμένες παραβάσεις με ενωσιακή διάσταση·

Τροπολογία55

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

i α)  «κίνδυνος σοβαρής και ανεπανόρθωτης ζημίας σε βάρος των καταναλωτών»: ο κίνδυνος επέλευσης κατάστασης που είναι πιθανόν να προκαλέσει σοβαρή ζημία η οποία δεν μπορεί πλέον να αποκατασταθεί·

Τροπολογία56

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο θ β (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

θ β)  «σάρωση»: συντονισμένες έρευνες στις αγορές καταναλωτών μέσω ταυτόχρονα συντονισμένων μέτρων ελέγχου προκειμένου να διαπιστωθούν παραβάσεις της ενωσιακής νομοθεσίας περί προστασίας των συμφερόντων των καταναλωτών.

Τροπολογία57

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 4

Άρθρο 4

Προθεσμίες παραγραφής για παραβάσεις

Προθεσμίες παραγραφής για την επιβολή κυρώσεων, την καταβολή αποζημιώσεων σε καταναλωτές και την επιστροφή των κερδών που είναι αποτέλεσμα παραβάσεων.

1.  Οι αρμόδιες αρχές δύνανται να διερευνούν τις παραβάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 και να απαγορεύουν στους εμπόρους να διαπράττουν τέτοιες παραβάσεις στο μέλλον. Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να επιβάλλουν κυρώσεις για τις εν λόγω παραβάσεις εντός πέντε ετών από την παύση της παράβασης.

1.  Οι αρμόδιες αρχές δύνανται να διερευνούν τις παραβάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 και να εμποδίζουν τους εμπόρους να διαπράττουν τέτοιες παραβάσεις στο μέλλον. Οι αρμόδιες αρχές μπορούν επίσης να ασκούν τις ακόλουθες εξουσίες εντός πέντε ετών από την παύση της παράβασης:

 

α)  την εξουσία να επιβάλλουν κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 2 στοιχείο ιγ)·

 

β)  την εξουσία να διατάσσουν τον έμπορο που ευθύνεται για την παράβαση να αποζημιώνει τους καταναλωτές που υπέστησαν ζημία συνεπεία της εν λόγω παράβασης σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 2 στοιχείο ιδ)· και

 

γ)  την εξουσία να διατάσσουν την επιστροφή των κερδών που αποκομίστηκαν συνεπεία της παράβασης, σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 2 στοιχείο ιε).

 

Οι αρμόδιες αρχές μπορούν, εφόσον είναι αναγκαίο, να ασκούν τις εν λόγω εξουσίες βάσει αποδεικτικών στοιχείων που είναι εκτός της προθεσμίας παραγραφής που αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο.

2.  Η προθεσμία παραγραφής για την επιβολή κυρώσεων αρχίζει από την ημέρα κατά την οποία έπαυσε η παράβαση.

2.  Η προθεσμία παραγραφής για την άσκηση των εξουσιών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 αρχίζει από την ημέρα κατά την οποία έπαυσε η παράβαση.

3.  Τυχόν μέτρα, τα οποία λαμβάνονται από την αρμόδια αρχή για τους σκοπούς της έρευνας ή της διαδικασίας επιβολής της νομοθεσίας σε σχέση με την παράβαση, διακόπτουν την προθεσμία παραγραφής που ισχύει για την επιβολή κυρώσεων έως ότου ληφθεί τελική απόφαση σχετικά με την υπόθεση. Η προθεσμία παραγραφής για την επιβολή κυρώσεων αναστέλλεται για όσο διάστημα η απόφαση, η εντολή ή άλλη ενέργεια της αρμόδιας αρχής εκκρεμεί ενώπιον δικαστηρίου.

3.  Τυχόν μέτρα, τα οποία λαμβάνονται από την αρμόδια αρχή για τους σκοπούς της έρευνας ή της διαδικασίας επιβολής της νομοθεσίας σε σχέση με την παράβαση, διακόπτουν την προθεσμία παραγραφής που ισχύει για την άσκηση των εξουσιών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 έως ότου ληφθεί τελική απόφαση σχετικά με την υπόθεση. Η εν λόγω προθεσμία παραγραφής για την επιβολή κυρώσεων αναστέλλεται για όσο διάστημα η απόφαση, η εντολή ή άλλη ενέργεια της αρμόδιας αρχής εκκρεμεί ενώπιον δικαστηρίου.

Τροπολογία58

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 5

Άρθρο 5

Αρμόδιες αρχές και ενιαία γραφεία σύνδεσης

Αρμόδιες αρχές και ενιαία γραφεία σύνδεσης

1.  Κάθε κράτος μέλος ορίζει ως αρμόδιες αρχές τις δημόσιες αρχές που έχουν συσταθεί σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο με συγκεκριμένες αρμοδιότητες για την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών.

1.  Κάθε κράτος μέλος ορίζει τις αρμόδιες αρχές και ένα ενιαίο γραφείο σύνδεσης, που είναι αρμόδια για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

2.  Οι αρμόδιες αρχές πληρούν τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό σαν να ενεργούν εξ ονόματος και για λογαριασμό των καταναλωτών στο κράτος μέλος τους.

2.  Οι αρμόδιες αρχές πληρούν τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό σαν να ενεργούν εξ ονόματος και για λογαριασμό των καταναλωτών στο κράτος μέλος τους.

3.  Κάθε κράτος μέλος ορίζει μία αρμόδια αρχή ως ενιαίο γραφείο σύνδεσης.

 

4.  Το ενιαίο γραφείο σύνδεσης είναι υπεύθυνο για τον συντονισμό των δραστηριοτήτων έρευνας και επιβολής της νομοθεσίας, που σχετίζονται με ενδοενωσιακές παραβάσεις και με εκτεταμένες παραβάσεις, τον οποίο ασκούν οι αρμόδιες αρχές, οι άλλες δημόσιες αρχές όπως προβλέπεται στο άρθρο 6, οι εντεταλμένοι φορείς όπως προβλέπεται στο άρθρο 13 και οι οντότητες που συμμετέχουν στον μηχανισμό έγκαιρης προειδοποίησης όπως προβλέπεται στο άρθρο 34.

4.  Το ενιαίο γραφείο σύνδεσης είναι υπεύθυνο για τον συντονισμό των δραστηριοτήτων έρευνας και επιβολής μεταξύ των αρμοδίων αρχών, άλλων δημόσιων αρχών όπως προβλέπεται στο άρθρο 6, εντεταλμένων φορέων και οντοτήτων που συμμετέχουν στον μηχανισμό έγκαιρης προειδοποίησης όπως προβλέπεται στο άρθρο 35, σε συνάρτηση με ενδοενωσιακές παραβάσεις, εκτεταμένες παραβάσεις και εκτεταμένες παραβάσεις με ενωσιακή διάσταση.

5.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι αρμόδιες αρχές και τα ενιαία γραφεία σύνδεσης έχουν τους απαιτούμενους επαρκείς πόρους και τις απαιτούμενες δυνατότητες για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και για την αποτελεσματική άσκηση των εξουσιών τους βάσει του άρθρου 8, συμπεριλαμβανομένων επαρκών δημοσιονομικών και άλλων πόρων, εμπειρογνωμοσύνης, διαδικασιών και άλλων ρυθμίσεων.

5.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι αρμόδιες αρχές και τα ενιαία γραφεία σύνδεσης έχουν τους απαιτούμενους πόρους και τις απαιτούμενες δυνατότητες για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, συμπεριλαμβανομένων επαρκών δημοσιονομικών και άλλων πόρων, εμπειρογνωμοσύνης, διαδικασιών και άλλων ρυθμίσεων.

6.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν, σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότερες της μίας αρμόδιες αρχές στο έδαφός τους, για τον σαφή καθορισμό των αντίστοιχων καθηκόντων τους, καθώς και για τη στενή συνεργασία μεταξύ των εν λόγω αρχών, ούτως ώστε να εκπληρώνουν αποτελεσματικά τα αντίστοιχα καθήκοντά τους.

6.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν, σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότερες της μίας αρμόδιες αρχές στο έδαφός τους, για τον σαφή καθορισμό των αντίστοιχων καθηκόντων τους, καθώς και για τη στενή συνεργασία μεταξύ των εν λόγω αρχών, ούτως ώστε να εκπληρώνουν αποτελεσματικά τα αντίστοιχα καθήκοντά τους.

Τροπολογία59

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Κάθε κράτος μέλος μπορεί να ορίζει φορείς που έχουν έννομο συμφέρον για την παύση ή την απαγόρευση παραβάσεων («εντεταλμένοι φορείς») με σκοπό να συγκεντρώνουν τις αναγκαίες πληροφορίες και να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα επιβολής βάσει της εθνικής νομοθεσίας τους εξ ονόματος μιας αρμόδιας αρχής στην οποία έχει υποβληθεί αίτηση.

4.  Κάθε κράτος μέλος μπορεί να επιβάλλει υποχρέωση στους εντεταλμένους φορείς να συγκεντρώνουν τις αναγκαίες πληροφορίες και να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα επιβολής βάσει της εθνικής νομοθεσίας τους εξ ονόματος μιας αρμόδιας αρχής στην οποία έχει υποβληθεί αίτηση.

Τροπολογία60

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 5

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη συνεργασία μεταξύ των αρμοδίων αρχών και των εντεταλμένων φορέων, ιδίως για να διασφαλισθεί ότι οι παραβάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 κοινοποιούνται στις αρμόδιες αρχές χωρίς καθυστέρηση.

5.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη συνεργασία μεταξύ των αρμοδίων αρχών και των εντεταλμένων φορέων, ιδίως για να διασφαλισθεί ότι οι παραβάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 κοινοποιούνται στις αρμόδιες αρχές χωρίς καθυστέρηση.

Τροπολογία61

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Κάθε κράτος μέλος ανακοινώνει πάραυτα στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη τις ταυτότητες των αρμοδίων αρχών, του ενιαίου γραφείου σύνδεσης, των φορέων που ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 13 και των οντοτήτων που συμμετέχουν στον μηχανισμό προειδοποίησης που αναφέρονται στο άρθρο 34, καθώς και τις τυχόν σχετικές αλλαγές.

1.  Κάθε κράτος μέλος ανακοινώνει πάραυτα στην Επιτροπή:

Τροπολογία62

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

α)  τις ονομασίες και τα στοιχεία επαφής των αρμοδίων αρχών, των ενιαίων γραφείων σύνδεσης, των εντεταλμένων φορέων και των οντοτήτων που συμμετέχουν στον μηχανισμό προειδοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 35·

Τροπολογία63

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο β (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β)  πληροφορίες για την οργάνωση, τις εξουσίες και τις ευθύνες των αρμόδιων αρχών· και

Τροπολογία64

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ)  τις αλλαγές όσον αφορά τις πληροφορίες που αναφέρονται στα στοιχεία (α) και (β).

Τροπολογία65

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η Επιτροπή τηρεί και επικαιροποιεί δημόσιο κατάλογο των ενιαίων γραφείων σύνδεσης, των αρμοδίων αρχών, των εντεταλμένων φορέων και των οντοτήτων στον ιστότοπό της.

2.  Η Επιτροπή τηρεί και επικαιροποιεί στον ιστότοπό της τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και τις καθιστά διαθέσιμες στο κοινό.

Τροπολογία66

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 8

Άρθρο 8

Ελάχιστες εξουσίες των αρμοδίων αρχών

Εξουσίες των αρμοδίων αρχών

1.  Κάθε αρμόδια αρχή διαθέτει τις εξουσίες έρευνας και επιβολής της νομοθεσίας που είναι αναγκαίες για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και ασκεί τις αρμοδιότητες αυτές σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και την εθνική νομοθεσία.

1.  Κάθε κράτος μέλος εκχωρεί στις αρμόδιες αρχές του τις εξουσίες έρευνας και επιβολής της νομοθεσίας και διαθέτει του πόρους που είναι αναγκαίοι για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

 

1α.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να μην εκχωρήσουν όλες τις εξουσίες σε κάθε αρμόδια αρχή υπό την προϋπόθεση ότι κάθε εξουσία μπορεί να ασκηθεί με αποτελεσματικό τρόπο.

2.  Κάθε αρμόδια αρχή διαθέτει, τουλάχιστον, τις ακόλουθες εξουσίες τις οποίες ασκεί σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 9:

2.  Για την εκπλήρωση των καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί δυνάμει του παρόντος κανονισμού, οι αρμόδιες αρχές σε κάθε κράτος μέλος διαθέτουν τουλάχιστον, τις ακόλουθες εξουσίες και τις ασκούν σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 9:

α)  πρόσβαση σε οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο, δεδομένο ή πληροφορία όσον αφορά μια παράβαση δυνάμει του παρόντος κανονισμού, υπό οποιαδήποτε μορφή και ανεξαρτήτως του μέσου ή του τόπου όπου αποθηκεύονται·

α)  την εξουσία να έχουν πρόσβαση σε οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο, δεδομένο ή πληροφορία όσον αφορά μια παράβαση δυνάμει του παρόντος κανονισμού, υπό οποιαδήποτε μορφή και ανεξαρτήτως του μέσου ή του τόπου όπου αποθηκεύονται·

β)  απαίτηση από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων των τραπεζών, των παρόχων υπηρεσιών διαδικτύου, των τομεακών αρχείων και μητρώων και των παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας, να της παρέχει κάθε σχετικό στοιχεία, δεδομένο ή έγγραφο, υπό οποιοδήποτε μορφότυπο ή οποιαδήποτε μορφή και ανεξαρτήτως του μέσου ή του τόπου όπου είναι αποθηκευμένα, με σκοπό μεταξύ άλλων τον εντοπισμό και την παρακολούθηση των χρηματοοικονομικών ροών και των ροών δεδομένων ή τη διαπίστωση της ταυτότητας των προσώπων που συμμετέχουν σε χρηματοοικονομικές ροές και ροές δεδομένων, των στοιχείων τραπεζικού λογαριασμού και της ιδιοκτησίας των ιστοτόπων·

β)  την εξουσία να απαιτούν από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων των τραπεζών, των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών, των παρόχων υπηρεσιών διαδικτύου, των τομεακών αρχείων και μητρώων και των παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας, να τους παρέχει κάθε σχετικό στοιχείο, δεδομένο ή έγγραφο, στον μορφότυπο ή στην μορφή με την οποία είναι αποθηκευμένα και ανεξαρτήτως του μέσου ή του τόπου αποθήκευσης όπου είναι αποθηκευμένα, με σκοπό τον εντοπισμό και την παρακολούθηση των χρηματοοικονομικών ροών και των ροών δεδομένων ή τη διαπίστωση της ταυτότητας των προσώπων που συμμετέχουν σε χρηματοοικονομικές ροές και ροές δεδομένων, των στοιχείων τραπεζικού λογαριασμού και της ιδιοκτησίας των ιστοτόπων, όταν το εν λόγω στοιχείο, δεδομένο ή έγγραφο αφορά το αντικείμενο της επιθεώρησης·

γ)  απαίτηση από κάθε δημόσια αρχή, φορέα ή οργανισμό του κράτους μέλους της αρμόδιας αρχής, να της παρέχει κάθε σχετικό στοιχείο, δεδομένο ή έγγραφο, υπό οποιοδήποτε μορφότυπο ή οποιαδήποτε μορφή και ανεξαρτήτως του μέσου ή του τόπου όπου είναι αποθηκευμένα, με σκοπό μεταξύ άλλων τον εντοπισμό και την παρακολούθηση των χρηματοοικονομικών ροών και των ροών δεδομένων ή τη διαπίστωση της ταυτότητας των προσώπων που συμμετέχουν σε χρηματοοικονομικές ροές και ροές δεδομένων, των στοιχείων τραπεζικού λογαριασμού και της ιδιοκτησίας των ιστοτόπων·

γ)  την εξουσία να απαιτούν από κάθε δημόσια αρχή, φορέα ή οργανισμό του κράτους μέλους της αρμόδιας αρχής, να τους παρέχει κάθε σχετικό στοιχείο, δεδομένο ή έγγραφο, υπό οποιοδήποτε μορφότυπο ή οποιαδήποτε μορφή και ανεξαρτήτως του μέσου ή του τόπου όπου είναι αποθηκευμένα, με σκοπό τον εντοπισμό και την παρακολούθηση των χρηματοοικονομικών ροών και των ροών δεδομένων ή τη διαπίστωση της ταυτότητας των προσώπων που συμμετέχουν σε χρηματοοικονομικές ροές και ροές δεδομένων, των στοιχείων τραπεζικού λογαριασμού και της ιδιοκτησίας των ιστοτόπων, όταν το εν λόγω στοιχείο, δεδομένο ή έγγραφο αφορά το αντικείμενο της επιθεώρησης·

δ)  διενέργεια των απαραίτητων επιτόπιων επιθεωρήσεων, σε συνδυασμό ιδίως με εξουσία πρόσβασης σε κάθε χώρο, έδαφος ή μέσο μεταφοράς ή απαίτηση από άλλες αρχές να προβαίνουν στις εν λόγω ενέργειες, ούτως ώστε να λαμβάνει, να συμβουλεύεται, να κατάσχει ή να λαμβάνει αντίγραφα στοιχείων, δεδομένων ή εγγράφων, ανεξαρτήτως του μέσου όπου είναι αποθηκευμένα· σφράγιση κάθε χώρου ή στοιχείων, δεδομένων ή εγγράφων για το απαραίτητο χρονικό διάστημα και στον βαθμό που απαιτείται για την επιθεώρηση· απαίτηση, από κάθε εκπρόσωπο ή μέλος του προσωπικού του εμπόρου τον οποίο αφορά η επιθεώρηση, εξηγήσεων όσον αφορά τα πραγματικά περιστατικά, τις πληροφορίες ή τα έγγραφα που σχετίζονται με το αντικείμενο της επιθεώρησης και καταχώριση των απαντήσεων·

δ)  την εξουσία διενέργειας των απαραίτητων επιτόπιων επιθεωρήσεων, σε συνδυασμό με εξουσία πρόσβασης σε κάθε χώρο, έδαφος ή μέσο μεταφοράς που χρησιμοποιεί ο έμπορος για τους σκοπούς της εμπορικής, επιχειρηματικής, βιοτεχνικής ή επαγγελματικής του δραστηριότητας, ή απαίτηση από άλλες αρχές να προβαίνουν στις εν λόγω ενέργειες, ούτως ώστε να λαμβάνει, να συμβουλεύεται, να κατάσχει ή να λαμβάνει αντίγραφα στοιχείων, δεδομένων ή εγγράφων, ανεξαρτήτως του μέσου όπου είναι αποθηκευμένα· σφράγιση κάθε χώρου ή στοιχείων, δεδομένων ή εγγράφων για το απαραίτητο χρονικό διάστημα και στον βαθμό που απαιτείται για την επιθεώρηση·

 

δ α)  την εξουσία να απαιτούν από κάθε εκπρόσωπο ή μέλος του προσωπικού του εμπόρου τον οποίο αφορά η επιθεώρηση, να παρέχει εξηγήσεις ή τα πραγματικά περιστατικά, τις πληροφορίες ή τα έγγραφα που σχετίζονται με το αντικείμενο της επιθεώρησης και καταχώριση των απαντήσεων·

ε)  αγορά αγαθών ή υπηρεσιών ως δοκιμαστική αγορά ώστε να εντοπίζει τις παραβάσεις δυνάμει του παρόντος κανονισμού και να συγκεντρώνει αποδεικτικά στοιχεία·

ε)  την εξουσία να αγοράζουν αγαθά ή υπηρεσίες ως δοκιμαστική αγορά, ακόμη και με καλυμμένη ταυτότητα, να τα επιθεωρούν και να πραγματοποιούν ανάδρομη τεχνική έρευνα ώστε να εντοπίζουν τις παραβάσεις δυνάμει του παρόντος κανονισμού και να συγκεντρώνουν αποδεικτικά στοιχεία· ανάλογα με το είδος της χρήσης για την οποία προορίζονται, τα δείγματα που δεν μπορούν να επιστραφούν στον έμπορο στην αρχική κατάστασή τους, αγοράζονται·

στ)  αγορά αγαθών ή υπηρεσιών με καλυμμένη ταυτότητα ώστε να εντοπίζει τις παραβάσεις και να συγκεντρώνει αποδεικτικά στοιχεία·

 

ζ)  λήψη προσωρινών μέτρων για να αποτραπεί ο κίνδυνος σοβαρής και ανεπανόρθωτης ζημίας σε βάρος των καταναλωτών, ιδίως με την αναστολή της λειτουργίας ενός δικτυακού τόπου, τομέα ή παρόμοιου ψηφιακού τόπου, μιας υπηρεσίας ή ενός λογαριασμού·

ζ)  την εξουσία να λαμβάνουν προσωρινά μέτρα, όταν δεν υπάρχουν άλλα διαθέσιμα μέσα, για να αποτραπεί ο κίνδυνος σοβαρής και ανεπανόρθωτης ζημίας σε βάρος των συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών, ιδίως με την απαίτηση από παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας να απομακρύνουν περιεχόμενο ή να αναστείλουν την λειτουργία ενός δικτυακού τόπου, μιας υπηρεσίας ή ενός λογαριασμού ή την απαίτηση από τομεακά αρχεία ή μητρώα να θέσουν σε αναμονή ένα πλήρως εγκεκριμένο όνομα τομέα για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα·

η)  κίνηση ερευνών ή διαδικασιών για την παύση ή την απαγόρευση ενδοενωσιακών παραβάσεων ή εκτεταμένων παραβάσεων με δική της πρωτοβουλία και ενδεχομένως δημοσίευση των σχετικών πληροφοριών·

η)  την εξουσία να κινούν έρευνες ή διαδικασίες για την παύση ενδοενωσιακών παραβάσεων, εκτεταμένων παραβάσεων ή εκτεταμένων παραβάσεων με ενωσιακή διάσταση με δική τους πρωτοβουλία και, κατά περίπτωση, να δημοσιεύουν τις σχετικές πληροφορίες·

θ)  απόκτηση δέσμευσης από τον έμπορο που είναι υπεύθυνος για ενδοενωσιακή παράβαση ή εκτεταμένη παράβαση να παύσει την παράβαση και, κατά περίπτωση, να αποζημιώσει τους καταναλωτές για τη ζημία που υπέστησαν·

θ)  την εξουσία να επιδιώκουν να αποσπάσουν και/ή να αποδεχθούν δέσμευση από τον έμπορο που είναι υπεύθυνος για ενδοενωσιακή παράβαση, εκτεταμένη παράβαση ή για εκτεταμένες παραβάσεις με ενωσιακή διάσταση να παύσει την παράβαση και να αποζημιώσει τους καταναλωτές για τη ζημία που υπέστησαν·

ι)  απαίτηση, γραπτώς, της παύσης της παράβασης από τον έμπορο·

 

ια)  επιβολή της παύσης ή της απαγόρευσης της παράβασης·

ια)  την εξουσία να επιβάλλουν την παύση ή την απαγόρευση της παράβασης·

ιβ)  κλείσιμο, εν όλω ή εν μέρει, ενός δικτυακού τόπου, τομέα ή παρόμοιου ψηφιακού τόπου, μιας υπηρεσίας ή ενός λογαριασμού, μεταξύ άλλων ζητώντας από τρίτο μέρος ή άλλη δημόσια αρχή να εφαρμόσει τα μέτρα αυτά·

ιβ)  την εξουσία, ελλείψει αποτελεσματικής αντίδρασης εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από τον έμπορο σε γραπτή αίτηση αρμόδιας αρχής για την παύση ή την απαγόρευση μιας παράβασης, να διατάσσουν τον πάροχο υπηρεσιών φιλοξενίας να απομακρύνει περιεχόμενο ή να κλείσει, εν όλω ή εν μέρει, έναν δικτυακό τόπο, μια υπηρεσία ή έναν λογαριασμό, ή να διατάσσουν ένα τομεακό αρχείο ή μητρώο να διαγράψει ένα πλήρως εγκεκριμένο όνομα τομέα και να επιτρέψει στην οικεία αρμόδια αρχή να προβεί σε σχετική καταχώριση, μεταξύ άλλων ζητώντας από τρίτο μέρος ή άλλη δημόσια αρχή να εφαρμόσει τα μέτρα αυτά, για να αποτραπεί ο κίνδυνος σοβαρής και ανεπανόρθωτης ζημίας στα συλλογικά συμφέροντα των καταναλωτών·

ιγ)  επιβολή κυρώσεων, συμπεριλαμβανομένων προστίμων και χρηματικών ποινών, για ενδοενωσιακές παραβάσεις και εκτεταμένες παραβάσεις και για την μη συμμόρφωση με οποιαδήποτε απόφαση, εντολή, προσωρινό μέτρο, ανάληψη υποχρεώσεων ή άλλο μέτρο που λαμβάνονται βάσει του παρόντος κανονισμού·

ιγ)  την εξουσία επιβολής κυρώσεων, συμπεριλαμβανομένων προστίμων και χρηματικών ποινών, για ενδοενωσιακές παραβάσεις, εκτεταμένες παραβάσεις, και εκτεταμένες παραβάσεις με ενωσιακή διάσταση και για μη συμμόρφωση με οποιαδήποτε απόφαση, εντολή, προσωρινό μέτρο, ανάληψη υποχρεώσεων ή άλλο μέτρο που λαμβάνονται βάσει του παρόντος κανονισμού·

ιδ)   διαταγή στον έμπορο που είναι υπεύθυνος για ενδοενωσιακή παράβαση ή εκτεταμένη παράβαση να αποζημιώσει τους καταναλωτές για τη ζημία που υπέστησαν λόγω της παράβασης, μεταξύ άλλων, μέσω χρηματικής αποζημίωσης, παροχής στους καταναλωτές της δυνατότητας να καταγγείλουν τη σύμβαση ή άλλων μέτρων για την εξασφάλιση έννομης προστασίας για τους καταναλωτές που έχουν υποστεί ζημία λόγω της παράβασης·

ιδ)   την εξουσία να διατάσσουν τον έμπορο που είναι υπεύθυνος για ενδοενωσιακή παράβαση, εκτεταμένη παράβαση ή εκτεταμένη παράβαση με ενωσιακή διάσταση να αποζημιώσει τους καταναλωτές για τη ζημία που υπέστησαν λόγω της εν λόγω παράβασης, μεταξύ άλλων, μέσω χρηματικής αποζημίωσης, παροχής στους καταναλωτές της δυνατότητας να καταγγείλουν τη σύμβαση ή άλλων μέτρων για την εξασφάλιση έννομης προστασίας για τους καταναλωτές που έχουν υποστεί ζημία λόγω της παράβασης·

ιε)  διαταγή της επιστροφής των κερδών που αποκτήθηκαν από παραβάσεις, καθώς και διαταγή να καταβληθούν τα εν λόγω κέρδη στο δημόσιο ταμείο ή σε δικαιούχο που έχει ορισθεί από την αρμόδια αρχή ή σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία·

ιε)  την εξουσία να διατάσσουν την επιστροφή των κερδών που αποκτήθηκαν από παραβάσεις·

ιστ)  δημοσίευση των τελικών αποφάσεων, των προσωρινών μέτρων ή των ενταλμάτων, συμπεριλαμβανομένης της δημοσίευσης της ταυτότητας του εμπόρου που είναι υπεύθυνος για ενδοενωσιακή παράβαση ή εκτεταμένη παράβαση·

ιστ)  την εξουσία να δημοσιεύουν τις τελικές αποφάσεις, τα οριστικά μέτρα, τις δεσμεύσεις του εμπόρου ή τα εντάλματα που εγκρίθηκαν δυνάμει του παρόντος κανονισμού, συμπεριλαμβανομένης της δημοσίευσης της ταυτότητας του εμπόρου που είναι υπεύθυνος για ενδοενωσιακή παράβαση, εκτεταμένη παράβαση ή εκτεταμένη παράβαση με ενωσιακή διάσταση·

ιζ)  διαβούλευση με τους καταναλωτές, τις οργανώσεις καταναλωτών, τους εντεταλμένους φορείς και άλλα ενδιαφερόμενα πρόσωπα σχετικά με την αποτελεσματικότητα των προτεινόμενων δεσμεύσεων για την παύση της παράβασης και την εξάλειψη της ζημίας που αυτή προξένησε.

ιζ)  την εξουσία διαβούλευσης με τους καταναλωτές, τις οργανώσεις καταναλωτών, τις οργανώσεις εμπόρων, τους εντεταλμένους φορείς, κατά περίπτωση, και άλλα ενδιαφερόμενα πρόσωπα σχετικά με την αποτελεσματικότητα των προτεινόμενων δεσμεύσεων για την παύση της παράβασης και την εξάλειψη της ζημίας που αυτή προξένησε.

Τροπολογία67

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 9

Άρθρο 9

Άσκηση των ελάχιστων εξουσιών

Άσκηση των εξουσιών από τις αρμόδιες αρχές

1.  Οι αρμόδιες αρχές ασκούν τις εξουσίες που καθορίζονται στο άρθρο 8, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και το εθνικό δίκαιο είτε:

1.  Οι αρμόδιες αρχές ασκούν τις εξουσίες που καθορίζονται στο άρθρο 8:

α)  απευθείας στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς τους· ή

α)  απευθείας στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς τους·

 

α α)  με τη βοήθεια άλλων δημόσιων αρχών ή, κατά περίπτωση, υπό τον έλεγχο των δικαστικών αρχών·

 

α β)  δίνοντας εντολές σε εντεταλμένους φορείς, εφόσον ενδείκνυται· ή

β)   μέσω αίτησης στα δικαστήρια που είναι αρμόδια για την έκδοση της αναγκαίας απόφασης, συμπεριλαμβανομένης, εφόσον ενδείκνυται, της άσκησης έφεσης στην περίπτωση ανεπιτυχούς έκβασης της αίτησης έκδοσης της αναγκαίας απόφασης.

β)   μέσω αίτησης στα δικαστήρια που είναι αρμόδια για την έκδοση της αναγκαίας απόφασης, συμπεριλαμβανομένης, εφόσον ενδείκνυται, της άσκησης έφεσης στην περίπτωση ανεπιτυχούς έκβασης της αίτησης έκδοσης της αναγκαίας απόφασης.

 

1α.   Οι αρμόδιες αρχές ασκούν, σε κάθε περίπτωση, τις εξουσίες που ορίζονται στα στοιχεία (δ), (ζ) και (ια) του άρθρου 8 παράγραφος 2 σύμφωνα με το στοιχείο β) της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

2.  Στο βαθμό που οι αρμόδιες αρχές ασκούν τις εξουσίες τους με την υποβολή αίτησης στα δικαστήρια, τα εν λόγω δικαστήρια έχουν την εξουσία να εκδίδουν τις αναγκαίες αποφάσεις και ενεργούν στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού.

2.  Στο βαθμό που οι αρμόδιες αρχές ασκούν τις εξουσίες τους με την υποβολή αίτησης στα δικαστήρια, τα εν λόγω δικαστήρια έχουν την εξουσία να εκδίδουν τις αναγκαίες αποφάσεις.

 

2α.  Οι αρμόδιες αρχές ασκούν τις εξουσίες που καθορίζονται στο άρθρο 8 κατ’ εφαρμογή του παρόντος κανονισμού με αναλογικό, αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο, καθώς και με τις αρχές του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις ισχύουσες δικονομικές εγγυήσεις και τους ισχύοντες κανόνες της Ένωσης σχετικά με την προστασία των δεδομένων και με το εθνικό δίκαιο.

 

2β.  Τα μέτρα διερεύνησης και επιβολής που εγκρίνονται κατ’ εφαρμογή του παρόντος κανονισμού πρέπει να αντικατοπτρίζουν επαρκώς τη φύση της παράβασης και τη συνολική πραγματική ή δυνητική βλάβη που προκαλείται από αυτήν.

 

2γ.  Όταν λαμβάνεται μια απόφαση για την επιβολή ή μη κύρωσης και για το ποσό του προστίμου που πρόκειται να επιβληθεί σε κάθε μεμονωμένη περίπτωση, πρέπει να λαμβάνονται δεόντως υπόψη τα εξής:

 

α)   η φύση, η βαρύτητα και η διάρκεια της παράβασης, λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των θιγόμενων καταναλωτών και το επίπεδο ζημίας που υπέστησαν·

 

β)   ο δόλος ή η αμέλεια που προκάλεσε την παράβαση·

 

γ)   τυχόν ενέργειες στις οποίες προέβη ο έμπορος για τον περιορισμό της ζημίας που υπέστησαν οι καταναλωτές·

 

δ)   τυχόν συναφείς προηγούμενες παραβάσεις που διαπράχθηκαν από τον έμπορο·

 

ε)   ο βαθμός συνεργασίας του εμπόρου με την αρμόδια αρχή για την επανόρθωση της παράβασης και τον περιορισμό των πιθανών δυσμενών επιπτώσεών της.

3  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα δικαστικά τέλη και άλλα έξοδα που συνδέονται με την έκδοση των αποφάσεων του δικαστηρίου στις διαδικασίες που έχουν κινηθεί κατ’ εφαρμογή του παρόντος κανονισμού είναι αναλογικά και δεν εμποδίζουν την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

3.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα δικαστικά τέλη και άλλα έξοδα που συνδέονται με την έκδοση των αποφάσεων του δικαστηρίου στις διαδικασίες που έχουν κινηθεί κατ’ εφαρμογή του παρόντος κανονισμού είναι αναλογικά και δεν εμποδίζουν την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία68

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 10

διαγράφεται

Εκτελεστικές αρμοδιότητες

 

Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις προς καθορισμό των όρων για την εφαρμογή και την άσκηση των ελάχιστων εξουσιών των αρμοδίων αρχών που αναφέρονται στο άρθρο 8. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 48 παράγραφος 2.

 

Τροπολογία69

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 11

Άρθρο 11

Αιτήσεις παροχής πληροφοριών

Αιτήσεις παροχής πληροφοριών

1.  Η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση παρέχει, ύστερα από αίτηση της αιτούσας αρχής, όλες τις σχετικές πληροφορίες που απαιτούνται για να αποδειχθεί εάν σημειώθηκε ενδοενωσιακή παράβαση και να επιφέρει την παύση της παράβασης αυτής. Η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση κοινοποιεί αμελλητί στην Επιτροπή την αίτηση παροχής πληροφοριών και την απάντησή της.

1.  Η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση, ύστερα από αίτηση της αιτούσας αρχής, παρέχει στην αιτούσα αρχή, χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός 30 ημερών, όλες τις σχετικές πληροφορίες που απαιτούνται για να αποδειχθεί εάν σημειώθηκε ενδοενωσιακή παράβαση και να επιφέρει την παύση της παράβασης αυτής. Η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση κοινοποιεί αμελλητί στην Επιτροπή την αίτηση παροχής πληροφοριών και την απάντησή της.

2.  Η αρχή στην οποία υποβάλλεται αίτηση πραγματοποιεί τις κατάλληλες έρευνες ή εφαρμόζει οποιαδήποτε άλλα αναγκαία ή κατάλληλα μέτρα, για να συλλέξει τις απαραίτητες πληροφορίες. Εφόσον είναι αναγκαίο, οι έρευνες αυτές διεξάγονται με τη βοήθεια άλλων δημόσιων αρχών ή οργανισμών που έχουν οριστεί.

2.  Η αρχή στην οποία υποβάλλεται αίτηση πραγματοποιεί τις κατάλληλες έρευνες ή εφαρμόζει οποιαδήποτε άλλα αναγκαία ή κατάλληλα μέτρα, για να συλλέξει τις απαραίτητες πληροφορίες. Εφόσον είναι αναγκαίο, οι έρευνες αυτές διεξάγονται με τη βοήθεια άλλων δημόσιων αρχών ή οργανισμών που έχουν οριστεί.

3.  Με αίτηση της αιτούσας αρχής, η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση μπορεί να επιτρέψει σε αρμόδιους υπαλλήλους της αιτούσας αρχής να συνοδεύουν τους υπαλλήλους της αρχής στην οποία υποβάλλεται η αίτηση, κατά τη διάρκεια των ερευνών τους.

3.  Με αίτηση της αιτούσας αρχής, η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση μπορεί να επιτρέψει σε αρμόδιους υπαλλήλους της αιτούσας αρχής να συνοδεύουν τους υπαλλήλους της αρχής στην οποία υποβάλλεται η αίτηση, κατά τη διάρκεια των ερευνών τους.

4.  Η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση απαντά στην αίτηση με τη διαδικασία για τις αιτήσεις πληροφοριών και εντός των προθεσμιών που καθορίζονται από την Επιτροπή στην εκτελεστική πράξη.

 

5.  Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις στις οποίες καθορίζονται οι προθεσμίες, τα τυποποιημένα έντυπα και οι λεπτομέρειες των διαδικασιών για τις αιτήσεις παροχής πληροφοριών. Οι εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 48 παράγραφος 2.

 

Τροπολογία70

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 12

Άρθρο 12

Αιτήσεις λήψης μέτρων επιβολής της νομοθεσίας

Αιτήσεις λήψης μέτρων επιβολής της νομοθεσίας

1.  Η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση λαμβάνει, ύστερα από αίτηση της αιτούσας αρχής, κάθε αναγκαίο μέτρο επιβολής της νομοθεσίας, για να εξασφαλίσει την παύση ή την απαγόρευση της ενδοκοινοτικής παράβασης, συμπεριλαμβανομένης της επιβολής κυρώσεων και της διαταγής ή της διευκόλυνσης της αποζημίωσης των καταναλωτών για τη ζημία που προκλήθηκε από την παράβαση.

1.  Η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση λαμβάνει αμελλητί, ύστερα από αίτηση της αιτούσας αρχής, κάθε αναγκαίο μέτρο επιβολής της νομοθεσίας, για να εξασφαλίσει την παύση της ενδοκοινοτικής παράβασης, ασκώντας τις εξουσίες που προβλέπονται στο άρθρο 8 καθώς και οποιεσδήποτε επιπλέον εξουσίες της έχουν ανατεθεί δυνάμει του εθνικού δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της επιβολής κυρώσεων και της διαταγής ή της διευκόλυνσης της αποζημίωσης των καταναλωτών για τη ζημία που προκλήθηκε από την εν λόγω παράβαση.

2.  Για να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από την παράγραφο 1, η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση ασκεί τις εξουσίες που προβλέπονται στο άρθρο 8, καθώς και οποιεσδήποτε επιπλέον αρμοδιότητες της έχουν ανατεθεί δυνάμει του εθνικού δικαίου. Η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση καθορίζει τα κατάλληλα μέτρα επιβολής της νομοθεσίας που πρέπει να ληφθούν για να εξασφαλισθεί η παύση ή η απαγόρευση της ενδοενωσιακής παράβασης με αναλογικό, αποτελεσματικό και λυσιτελή τρόπο. Εφόσον είναι αναγκαίο, τα εν λόγω μέτρα καθορίζονται και εφαρμόζονται με τη βοήθεια άλλων δημόσιων αρχών.

 

3.  Η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση ενημερώνει τακτικά και διαβουλεύεται με την αιτούσα αρχή σχετικά με τις ενέργειες και τα μέτρα που λαμβάνονται. Η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση κοινοποιεί μέσω της βάσης δεδομένων του άρθρου 43 στην αιτούσα αρχή, στις αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών και στην Επιτροπή τα ληφθέντα μέτρα και τα αποτελέσματά τους ως προς την ενδοενωσιακή παράβαση χωρίς καθυστέρηση, μαζί με τις ακόλουθες πληροφορίες:

3.  Η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση ενημερώνει τακτικά την αιτούσα αρχή σχετικά με τις ενέργειες και τα μέτρα που λαμβάνονται και διαβουλεύεται με την αιτούσα αρχή σχετικά με τις ενέργειες και τα μέτρα που σκοπεύει να λάβει η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση. Η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση κοινοποιεί μέσω της βάσης δεδομένων η οποία προβλέπεται στο άρθρο 43 τα ληφθέντα μέτρα και τα αποτελέσματά τους ως προς την ενδοενωσιακή παράβαση, μαζί με τις ακόλουθες πληροφορίες:

α)  εάν τα προσωρινά μέτρα έχουν επιβληθεί·

α)  εάν τα προσωρινά μέτρα έχουν επιβληθεί·

β)  εάν η παράβαση έχει παύσει·

β)  εάν η παράβαση έχει παύσει·

γ)  ποιες κυρώσεις έχουν επιβληθεί·

γ)  ποια μέτρα, συμπεριλαμβανομένων κυρώσεων, έχουν επιβληθεί και εάν τα μέτρα αυτά έχουν εφαρμοστεί·

δ)  κατά πόσον οι καταναλωτές έχουν αποζημιωθεί·

δ)  κατά πόσον οι καταναλωτές έχουν αποζημιωθεί·

ε)  εάν τα μέτρα έχουν εφαρμοστεί.

 

4.  Η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση απαντά στην αίτηση κατά τις διαδικασίες για τις αιτήσεις μέτρων επιβολής της νομοθεσίας και εντός των προθεσμιών που καθορίζονται από την Επιτροπή στην εκτελεστική πράξη.

 

5.  Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις στις οποίες καθορίζονται οι προθεσμίες, τα τυποποιημένα έντυπα και οι λεπτομέρειες των διαδικασιών για τις αιτήσεις μέτρων επιβολής της νομοθεσίας. Οι εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 48 παράγραφος 2.

 

Τροπολογία71

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 6

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις στις οποίες καθορίζονται οι προθεσμίες, τα τυποποιημένα έντυπα και οι λεπτομέρειες των διαδικασιών στις οποίες συμμετέχουν φορείς που έχουν οριστεί. Οι εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 48 παράγραφος 2.

διαγράφεται

Τροπολογία72

Πρόταση κανονισμού

Article 14 – paragraph 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Με τις αιτήσεις αμοιβαίας συνδρομής, η αιτούσα αρχή παρέχει επαρκείς πληροφορίες ώστε να μπορέσει η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση να ικανοποιήσει την αίτηση αυτή, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε αναγκαίου αποδεικτικού στοιχείου το οποίο μπορεί να αποκτηθεί μόνον στο κράτος μέλος της αιτούσας αρχής.

1.  Με τις αιτήσεις αμοιβαίας συνδρομής, η αιτούσα αρχή παρέχει τις αναγκαίες πληροφορίες ώστε να μπορέσει η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση να ικανοποιήσει την αίτηση αυτή, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε αναγκαίου αποδεικτικού στοιχείου το οποίο μπορεί να αποκτηθεί μόνον στο κράτος μέλος της αιτούσας αρχής.

Τροπολογία73

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 15

Άρθρο 15

Απόρριψη αίτησης αμοιβαίας συνδρομής

Απόρριψη αίτησης αμοιβαίας συνδρομής

1.  Η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση μπορεί να απορρίψει την αίτηση για παροχή πληροφοριών δυνάμει του άρθρο 11, εάν συντρέχουν μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

1.  Η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση μπορεί να απορρίψει την αίτηση για παροχή πληροφοριών δυνάμει του άρθρο 11, εάν συντρέχουν μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

α)  κατά τη γνώμη της, έπειτα από διαβούλευση με την αιτούσα αρχή, οι πληροφορίες που έχουν ζητηθεί δεν είναι απαραίτητες για να μπορέσει η αιτούσα αρχή να διαπιστώσει εάν διαπράχθηκε ενδοενωσιακή παράβαση ή εάν υπάρχει βάσιμη υπόνοια ότι πρόκειται να διαπραχθεί·

α)  έπειτα από διαβούλευση με την αιτούσα αρχή, η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση επικαλείται βάσιμους λόγους από τους οποίους προκύπτει ότι οι πληροφορίες που έχουν ζητηθεί δεν είναι απαραίτητες για να μπορέσει η αιτούσα αρχή να διαπιστώσει εάν διαπράχθηκε ενδοενωσιακή παράβαση ή εάν υπάρχει βάσιμη υπόνοια ότι πρόκειται να διαπραχθεί·

β)  η αιτούσα αρχή δεν συμφωνεί ότι οι πληροφορίες υπόκεινται στις διατάξεις περί εμπιστευτικότητας και επαγγελματικού και εμπορικού απορρήτου του άρθρου 41·

β)  η αιτούσα αρχή δεν συμφωνεί ότι οι πληροφορίες υπόκεινται στις διατάξεις περί εμπιστευτικότητας και επαγγελματικού και εμπορικού απορρήτου του άρθρου 41·

γ)  έχει ήδη κινηθεί ποινική έρευνα ή δικαστική διαδικασία ή έχει ήδη εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση σχετικά με την ίδια ενδοενωσιακή παράβαση και κατά του ίδιου εμπόρου από τις δικαστικές αρχές στο κράτος μέλος της αρχής στην οποία υποβάλλεται η αίτηση ή της αιτούσας αρχής.

γ)  έχει ήδη κινηθεί ποινική έρευνα ή δικαστική διαδικασία σχετικά με την ίδια ενδοενωσιακή παράβαση και κατά του ίδιου εμπόρου από τις δικαστικές αρχές στο κράτος μέλος της αρχής στην οποία υποβάλλεται η αίτηση ή της αιτούσας αρχής.

2.  Η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση μπορεί να απορρίψει την αίτηση μέτρων επιβολής της νομοθεσίας δυνάμει του άρθρου 12, κατόπιν διαβούλευσης με την αιτούσα αρχή, εάν συντρέχουν μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

2.  Η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση μπορεί να απορρίψει την αίτηση μέτρων επιβολής της νομοθεσίας δυνάμει του άρθρου 12, κατόπιν διαβούλευσης με την αιτούσα αρχή, εάν συντρέχουν μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες περιπτώσεις:  

α)  έχει ήδη κινηθεί ποινική έρευνα ή δικαστική διαδικασία ή έχει ήδη εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση σχετικά με την ίδια ενδοενωσιακή παράβαση και κατά του ίδιου εμπόρου από τις δικαστικές αρχές στο κράτος μέλος της αρχής στην οποία υποβάλλεται η αίτηση ή της αιτούσας αρχής·

α)  έχει ήδη κινηθεί ποινική έρευνα ή δικαστική διαδικασία ή υπάρχει τελεσίδικη διοικητική απόφαση, έχει ήδη εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση ή δικαστική διευθέτηση σχετικά με την ίδια ενδοενωσιακή παράβαση και κατά του ίδιου εμπόρου από τις δικαστικές αρχές στο κράτος μέλος της αρχής στην οποία υποβάλλεται η αίτηση ή της αιτούσας αρχής·

β)   κατά τη γνώμη της, έπειτα από κατάλληλη έρευνα, δεν διαπράχθηκε ενδοενωσιακή παράβαση·

β)   κατά τη γνώμη της, έπειτα από κατάλληλη έρευνα, δεν διαπράχθηκε ενδοενωσιακή παράβαση·

γ)   κατά τη γνώμη της, η αιτούσα αρχή δεν έχει παράσχει επαρκείς πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 1,

γ)   κατά τη γνώμη της, η αιτούσα αρχή δεν έχει παράσχει τις αναγκαίες πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 1,

Μια αίτηση για λήψη μέτρων επιβολής της νομοθεσίας δεν μπορεί να απορριφθεί για το λόγο ότι έχουν παρασχεθεί ανεπαρκείς πληροφορίες, εφόσον μια αίτηση για πληροφορίες σχετικά με την ίδια ενδοενωσιακή παράβαση απορρίφθηκε με το αιτιολογικό ότι έχει ήδη κινηθεί ποινική έρευνα ή δικαστική διαδικασία ή έχει ήδη εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση σχετικά με την ίδια ενδοενωσιακή παράβαση και κατά του ίδιου εμπόρου, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο γ).

Μια αίτηση για λήψη μέτρων επιβολής της νομοθεσίας δεν μπορεί να απορριφθεί για το λόγο ότι έχουν παρασχεθεί ανεπαρκείς πληροφορίες, εφόσον, προηγουμένως, μια αίτηση για πληροφορίες σχετικά με την ίδια ενδοενωσιακή παράβαση απορρίφθηκε, όπως αναφέρεται στο στοιχείο γ) της παραγράφου 1 .

3.   Η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση ενημερώνει την αιτούσα αρχή και την Επιτροπή όσον αφορά την άρνησή της να δεχθεί αίτηση αμοιβαίας συνδρομής και την αιτιολόγηση της άρνησης.

3.   Η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση ενημερώνει την αιτούσα αρχή και την Επιτροπή όσον αφορά την άρνησή της να δεχθεί αίτηση αμοιβαίας συνδρομής και την αιτιολόγηση της άρνησης.

4.   Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ της αιτούσας αρχής και της αρχής στην οποία υποβάλλεται η αίτηση, η αιτούσα αρχή ή η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση πρέπει να παραπέμψει πάραυτα το ζήτημα στην Επιτροπή, η οποία διατυπώνει γνώμη. Εάν το ζήτημα δεν παραπεμφθεί στην Επιτροπή, η Επιτροπή μπορεί να αποφανθεί αυτεπαγγέλτως.

4.  Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ της αιτούσας αρχής και της αρχής στην οποία υποβάλλεται η αίτηση, η αιτούσα αρχή ή η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση μπορεί να παραπέμψει το ζήτημα στην Επιτροπή, η οποία διατυπώνει πάραυτα γνώμη. Εάν το ζήτημα δεν παραπεμφθεί στην Επιτροπή, η Επιτροπή μπορεί να αποφανθεί αυτεπαγγέλτως. Για τον σκοπό της έκδοσης μιας γνωμοδότησης, η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει σχετικές πληροφορίες και σχετικά έγγραφα που έχουν ανταλλάξει μεταξύ τους η αιτούσα αρχή και η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση.

5.  Η Επιτροπή παρακολουθεί τη λειτουργία του μηχανισμού αμοιβαίας συνδρομής, τη συμμόρφωση των αρμοδίων αρχών με τις διαδικασίες και τις προθεσμίες για τη διεκπεραίωση των αιτήσεων αμοιβαίας συνδρομής. Η Επιτροπή έχει πρόσβαση στις αιτήσεις αμοιβαίας συνδρομής, καθώς και στις πληροφορίες και στα έγγραφα που ανταλλάσσονται μεταξύ της αιτούσας αρχής και της αρχής στην οποία υποβάλλεται η αίτηση.

5.  Η Επιτροπή παρακολουθεί τη λειτουργία του μηχανισμού αμοιβαίας συνδρομής και τη συμμόρφωση των αρμοδίων αρχών με τις διαδικασίες και τις προθεσμίες για τη διεκπεραίωση των αιτήσεων αμοιβαίας συνδρομής. Η Επιτροπή έχει πρόσβαση στις αιτήσεις αμοιβαίας συνδρομής.

6.  Κατά περίπτωση, η Επιτροπή δύναται να εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές και να παρέχει συμβουλές στα κράτη μέλη ώστε να διασφαλίζεται η αποδοτική και αποτελεσματική λειτουργία του μηχανισμού αμοιβαίας συνδρομής.

6.  Κατά περίπτωση, η Επιτροπή δύναται να εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές και να παρέχει συμβουλές στα κράτη μέλη ώστε να διασφαλίζεται η αποδοτική και αποτελεσματική λειτουργία του μηχανισμού αμοιβαίας συνδρομής.

7.  Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις στις οποίες καθορίζονται λεπτομερώς οι διαδικασίες για τη διευθέτηση περιπτώσεων διαφωνίας μεταξύ αρμοδίων αρχών σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 48 παράγραφος 2.

 

Τροπολογία74

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 15 α

 

Εκτελεστικές πράξεις

 

Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις με τις οποίες ορίζει τα τυποποιημένα έντυπα και τα διαδικαστικά βήματα που αναφέρονται στα άρθρα 11, 12 και 15. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 48 παράγραφος 2.

Τροπολογία75

Πρόταση κανονισμού

Κεφάλαιο IV – τίτλος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ, ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Τροπολογία76

Πρόταση κανονισμού

Κεφάλαιο IV – τμήμα Ι – τίτλος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Εκτεταμένες παραβάσεις

Εκτεταμένες παραβάσεις και εκτεταμένες παραβάσεις με ενωσιακή διάσταση

Τροπολογία77

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 16

Άρθρο 16

Έναρξη συντονισμένης δράσης και καθορισμός του συντονιστή

Έναρξη συντονισμένων δράσεων και καθορισμός του συντονιστή

1.  Όταν μια αρμόδια αρχή έχει βάσιμες υποψίες ότι διαπράττεται εκτεταμένη παράβαση, απευθύνει κοινοποίηση στις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών τα οποία αφορά η εκτεταμένη παράβαση και στην Επιτροπή χωρίς καθυστέρηση.

1.  Όταν μια αρμόδια αρχή ή η Επιτροπή έχει βάσιμες υποψίες ότι διαπράττεται εκτεταμένη παράβαση, απευθύνει κοινοποίηση στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών τα οποία αφορά η εν λόγω παράβαση και, ενδεχομένως, στην Επιτροπή χωρίς καθυστέρηση.

2.  Όταν η Επιτροπή έχει βάσιμες υποψίες ότι διαπράττεται εκτεταμένη παράβαση, απευθύνει κοινοποίηση στις αρμόδιες αρχές τις οποίες αφορά η εκτεταμένη παράβαση.

 

3.  Μετά την παραλαβή των κοινοποιήσεων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, οι αρμόδιες αρχές τις οποίες αφορά η εκτεταμένη παράβαση, αποφασίζοντας με συναίνεση, ορίζουν την αρμόδια αρχή που θα συντονίσει τη δράση.

3.  Μετά την παραλαβή της κοινοποίησης όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1, σε περίπτωση εκτεταμένης παράβασης, οι αρμόδιες αρχές τις οποίες αφορά η εκτεταμένη παράβαση, ενεργώντας με συναίνεση, αποφασίζουν κατά πόσον θα κινήσουν συντονισμένη δράση. Η αρμόδια αρχή που απευθύνει κοινοποίηση συντονίζει τη δράση, εκτός εάν οι αρμόδιες αρχές τις οποίες αφορά η εκτεταμένη παράβαση συμφωνούν ότι τη δράση πρέπει να συντονίσει μια άλλη αρμόδια αρχή ή η Επιτροπή.

4.  Οι οικείες αρμόδιες αρχές μπορούν να καλέσουν την Επιτροπή να αναλάβει συντονιστικό ρόλο. Η Επιτροπή γνωστοποιεί πάραυτα στις οικείες αρμόδιες αρχές κατά πόσον αποδέχεται τον συντονιστικό ρόλο.

 

5.  Όταν απευθύνει κοινοποίηση στις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με την παράγραφο 2, η Επιτροπή μπορεί να προτείνει να αναλάβει τον συντονιστικό ρόλο. Οι οικείες αρμόδιες αρχές ενημερώνουν χωρίς καθυστέρηση την Επιτροπή κατά πόσον αποδέχονται να συντονίζει τη δράση η Επιτροπή.

5.  Όταν η κοινοποίηση απευθύνεται στις αρμόδιες αρχές από την Επιτροπή, σύμφωνα με την παράγραφο 1, η τελευταία μπορεί να προτείνει να αναλάβει τον συντονιστικό ρόλο. Οι οικείες αρμόδιες αρχές ενημερώνουν χωρίς καθυστέρηση την Επιτροπή κατά πόσον συμφωνούν να συντονίζει τη δράση η Επιτροπή ή μια αρμόδια αρχή που αυτές θα ορίσουν.

6.  Όταν η Επιτροπή αρνηθεί να αναλάβει τον συντονιστικό ρόλο ή εάν οι οικείες αρμόδιες αρχές δεν αποδέχονται να συντονίζει τη δράση η Επιτροπή, οι οικείες αρμόδιες αρχές ορίζουν μια αρμόδια αρχή η οποία συντονίζει τη δράση. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ των αρμοδίων αρχών, η αρμόδια αρχή που έχει προηγουμένως κοινοποιήσει την εικαζόμενη παράβαση στις άλλες αρμόδιες αρχές συντονίζει τη δράση.

6.  Όταν η Επιτροπή αρνηθεί να αναλάβει τον συντονιστικό ρόλο ή εάν οι οικείες αρμόδιες αρχές δεν αποδέχονται να συντονίζει τη δράση η Επιτροπή, οι οικείες αρμόδιες αρχές ορίζουν μια αρμόδια αρχή η οποία συντονίζει τη δράση. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ των αρμοδίων αρχών, η αρμόδια αρχή που έχει προηγουμένως κοινοποιήσει την εικαζόμενη παράβαση στις άλλες αρμόδιες αρχές συντονίζει τη δράση.

 

6α.  Μετά την διαβίβαση ή την παραλαβή της κοινοποίησης που αναφέρεται στην παράγραφο 1, η Επιτροπή, από κοινού με τα ενιαία γραφεία σύνδεσης των ενδιαφερόμενων κρατών μελών επαληθεύει τα προκαταρκτικά στοιχεία σχετικά με την ύπαρξη της εκτεταμένης παράβασης. Όταν πληρούται το κατώτατο όριο για εκτεταμένες παραβάσεις με ενωσιακή διάσταση, η Επιτροπή κινεί συντονισμένη δράση. Η Επιτροπή κοινοποιεί την απόφασή της να κινήσει τη συντονισμένη δράση στα ενιαία γραφεία σύνδεσης των κρατών μελών τα οποία αφορά η εν λόγω δράση. Η Επιτροπή συντονίζει τη δράση.

Τροπολογία78

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 16 α

 

Συμμετοχή σε συντονισμένες δράσεις

 

1.   Μια αρμόδια αρχή μπορεί να αρνηθεί να συμμετάσχει σε μια συντονισμένη δράση για τους ακόλουθους λόγους:

 

α)   όταν έχει ήδη κινηθεί μια ποινική έρευνα ή δικαστική διαδικασία σε συνάρτηση με την ίδια εκτεταμένη παράβαση ή την εκτεταμένη παράβαση με ενωσιακή διάσταση και εις βάρος του ιδίου εμπόρου στο σχετικό κράτος μέλος·

 

β)   όταν έχει εκδοθεί μια τελεσίδικη διοικητική απόφαση, μια τελεσίδικη απόφαση ή έχει επιτευχθεί μια δικαστική διευθέτηση σε συνάρτηση με την ίδια εκτεταμένη παράβαση ή την εκτεταμένη παράβαση με ενωσιακή διάσταση και εις βάρος του ιδίου εμπόρου στο σχετικό κράτος μέλος·

 

γ)   όταν η εκάστοτε εκτεταμένη παράβαση ή η εκτεταμένη παράβαση με ενωσιακή διάσταση δεν σημειώθηκε στο σχετικό κράτος μέλος.

 

2.   Μετά την έκδοση απόφασης για την κίνηση της συντονισμένης δράσης σύμφωνα με το άρθρο 16, και εφόσον μια αρμόδια αρχή αποφασίζει να μην συμμετάσχει στη συντονισμένη δράση, η αρμόδια αρχή ενημερώνει αμελλητί την Επιτροπή και τις άλλες αρμόδιες αρχές και τα ενιαία γραφεία σύνδεσης για την απόφασή της, αναφέρει τους λόγους και προσκομίζει τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα.

 

3.   Μία αρμόδια αρχή μπορεί να συμμετάσχει σε μια συντονισμένη δράση, εφόσον κατά τη διάρκεια της συντονισμένης δράσης καθίσταται πρόδηλο ότι η εκτεταμένη παράβαση ή η εκτεταμένη παράβαση με ενωσιακή διάσταση που αποτελεί αντικείμενο της συντονισμένης δράσης την αφορά.

Τροπολογία79

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 17

Άρθρο 17

Μέτρα έρευνας σε συντονισμένες δράσεις

Μέτρα έρευνας σε συντονισμένες δράσεις

1.  Οι οικείες αρμόδιες αρχές εξασφαλίζουν ότι τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία, δεδομένα και πληροφορίες συλλέγονται αποδοτικά και αποτελεσματικά. Οι οικείες αρμόδιες αρχές εξασφαλίζουν ότι οι έρευνες και οι επιθεωρήσεις διεξάγονται ταυτόχρονα και ότι τα προσωρινά μέτρα εφαρμόζονται ταυτόχρονα.

1.  Οι οικείες αρμόδιες αρχές εξασφαλίζουν ότι τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία, δεδομένα και πληροφορίες συλλέγονται αποδοτικά και αποτελεσματικά. Οι οικείες αρμόδιες αρχές εξασφαλίζουν ότι οι έρευνες και οι επιθεωρήσεις διεξάγονται ταυτόχρονα και ότι τα προσωρινά μέτρα εφαρμόζονται ταυτόχρονα στον βαθμό που αυτό επιτρέπεται από το εθνικό δικονομικό δίκαιο.

2.  Οι οικείες αρμόδιες αρχές μπορούν να χρησιμοποιούν τον μηχανισμό αμοιβαίας συνδρομής σύμφωνα με το κεφάλαιο III, ιδίως για τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων και πληροφοριών από κράτη μέλη άλλα από τα κράτη μέλη τα οποία αφορά η συντονισμένη δράση ή για να διασφαλιστεί ότι ο συγκεκριμένος έμπορος δεν καταστρατηγεί τα μέτρα επιβολής.

2.  Οι οικείες αρμόδιες αρχές μπορούν να χρησιμοποιούν τον μηχανισμό αμοιβαίας συνδρομής σύμφωνα με το κεφάλαιο III, ιδίως για τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων και πληροφοριών από κράτη μέλη άλλα από τα κράτη μέλη τα οποία αφορά η συντονισμένη δράση ή για να διασφαλιστεί ότι ο συγκεκριμένος έμπορος δεν καταστρατηγεί τα μέτρα επιβολής.

3.  Κατά περίπτωση, οι οικείες αρμόδιες αρχές μπορούν να επικυρώνουν τα αποτελέσματα της έρευνας και την αξιολόγηση της εκτεταμένης παράβασης με μια κοινή θέση που έχει συμφωνηθεί μεταξύ τους.

3.  Οι οικείες αρμόδιες αρχές επικυρώνουν τα αποτελέσματα της έρευνας και την αξιολόγηση της εκτεταμένης παράβασης ή, κατά περίπτωση, της εκτεταμένης παράβασης με ενωσιακή διάσταση, με μια κοινή θέση που έχει συμφωνηθεί μεταξύ τους.

 

3α.  Εάν δεν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά μεταξύ των οικείων αρμόδιων αρχών, ο συντονιστής κοινοποιεί την κοινή θέση στον έμπορο που είναι υπεύθυνος για την παράβαση, στον οποίο δίνεται η ευκαιρία να διατυπώσει τις απόψεις του επί των θεμάτων τα οποία αφορά η κοινή θέση.

4.  Κατά περίπτωση, και με την επιφύλαξη των κανόνων περί επαγγελματικού και εμπορικού απορρήτου που ορίζονται στο άρθρο 41, οι οικείες αρμόδιες αρχές μπορούν να αποφασίζουν να δημοσιεύουν την κοινή θέση ή μέρη αυτής στους δικτυακούς τόπους τους και στον δικτυακό τόπο της Επιτροπής και να ζητούν τη γνώμη των άλλων ενδιαφερομένων μερών.

4.  Με την επιφύλαξη των κανόνων περί επαγγελματικού και εμπορικού απορρήτου που ορίζονται στο άρθρο 41, οι οικείες αρμόδιες αρχές δημοσιεύουν την κοινή θέση ή μέρη αυτής στους δικτυακούς τόπους τους και στον δικτυακό τόπο της Επιτροπής και μπορούν να ζητούν τη γνώμη των οργανώσεων των καταναλωτών, των οργανώσεων εμπόρων και των άλλων ενδιαφερομένων μερών.

Τροπολογία80

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 18

Άρθρο 18

Μέτρα επιβολής της νομοθεσίας με συντονισμένες δράσεις

Ανάληψη δεσμεύσεων με συντονισμένες δράσεις

1.  Οι οικείες αρμόδιες αρχές μπορούν να καλέσουν τον έμπορο που είναι υπεύθυνος για την παράβαση να προτείνει να αναλάβει δεσμεύσεις για την παύση της παράβασης και, κατά περίπτωση, για την αποζημίωση ή τη λήψη άλλων μέτρων για τη διευκόλυνση της αποζημίωσης των καταναλωτών που έχουν υποστεί ζημία. Ο έμπορος μπορεί επίσης, με δική του πρωτοβουλία, να προτείνει να αναλάβει δεσμεύσεις για την παύση της παράβασης και για την αποζημίωση των καταναλωτών.

1.  Με βάση την κοινή θέση που εγκρίθηκε σύμφωνα με το άρθρο 17, οι οικείες αρμόδιες αρχές μπορούν να καλέσουν τον έμπορο που είναι υπεύθυνος για την εκτεταμένη παράβαση ή την εκτεταμένη παράβαση με ενωσιακή διάσταση να προτείνει να αναλάβει δεσμεύσεις για την παύση της παράβασης και, κατά περίπτωση, για την αποζημίωση ή τη λήψη άλλων μέτρων για τη διευκόλυνση της αποζημίωσης των καταναλωτών που έχουν υποστεί ζημία. Ο έμπορος μπορεί επίσης, με δική του πρωτοβουλία, να προτείνει να αναλάβει δεσμεύσεις για την παύση της παράβασης και για την αποζημίωση αυτών των καταναλωτών.

2.  Όταν ο έμπορος προτείνει να αναλάβει δεσμεύσεις, οι οικείες αρμόδιες αρχές μπορούν, κατά περίπτωση, να δημοσιεύσουν τις προτεινόμενες δεσμεύσεις στους δικτυακούς τόπους τους ή, εφόσον ενδείκνυται, στον δικτυακό τόπο της Επιτροπής, με σκοπό να ζητήσουν τις απόψεις των άλλων ενδιαφερομένων μερών και να εξακριβώσουν αν οι δεσμεύσεις αρκούν για να παύσει η παράβαση και να αποζημιωθούν οι καταναλωτές.

2.  Όταν ο έμπορος προτείνει να αναλάβει δεσμεύσεις, οι οικείες αρμόδιες αρχές μπορούν, κατά περίπτωση, να δημοσιεύσουν τις προτεινόμενες δεσμεύσεις στους δικτυακούς τόπους τους ή, εφόσον ενδείκνυται, στον δικτυακό τόπο της Επιτροπής, με σκοπό να ζητήσουν τις απόψεις των άλλων ενδιαφερομένων μερών, συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων των καταναλωτών και των οργανώσεων εμπόρων.

 

2α.  Οι οικείες αρμόδιες αρχές αξιολογούν τις προτεινόμενες υποχρεώσεις του εμπόρου που ευθύνεται για την παράβαση και ενημερώνουν τον έμπορο για το αποτέλεσμα της αξιολόγησης επί του οποίου έχουν συμφωνήσει. Όταν οι εν λόγω δεσμεύσεις κρίνονται επαρκείς προκειμένου να διασφαλισθεί η παύση της εκτεταμένης παράβασης ή της εκτεταμένης παράβασης με ενωσιακή διάσταση και, ενδεχομένως, η αποζημίωση των καταναλωτών που υπέστησαν ζημία εξ αυτής, οι αρμόδιες αρχές αποδέχονται τις δεσμεύσεις αυτές και θέτουν προθεσμία για την υλοποίησή τους.

 

Εφόσον δεν φαίνεται πιθανόν ότι η εκτεταμένη παράβαση ή η εκτεταμένη παράβαση με ενωσιακή διάσταση θα παύσει λόγω δεσμεύσεων εκ μέρους του εμπόρου που είναι υπεύθυνος για την παράβαση, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να λάβουν μέτρα επιβολής της νομοθεσίας σύμφωνα με το άρθρο 18α.

 

2β.  Οι οικείες αρμόδιες αρχές παρακολουθούν την υλοποίηση των δεσμεύσεων. Ειδικότερα μεριμνούν ώστε ο υπεύθυνος για την παράβαση έμπορος να ενημερώνει τακτικά τον συντονιστή για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί όσον αφορά την υλοποίηση των δεσμεύσεων.

3.  Οι οικείες αρμόδιες αρχές μπορούν να ορίζουν μία αρμόδια αρχή η οποία λαμβάνει μέτρα επιβολής της νομοθεσίας, εξ ονόματος των υπόλοιπων αρμοδίων αρχών ούτως ώστε να επιτευχθεί η παύση ή η απαγόρευση της εκτεταμένης παράβασης, να εξασφαλιστεί η αποζημίωση των καταναλωτών ή να επιβληθούν κυρώσεις. Όταν ορίζουν μια αρμόδια αρχή για να λάβει μέτρα επιβολής της νομοθεσίας, οι αρμόδιες αρχές λαμβάνουν υπόψη τον τόπο όπου είναι εγκατεστημένος ο έμπορος τον οποίο αφορούν τα μέτρα. Αφού οριστεί η αρμόδια αρχή για τη λήψη μέτρων επιβολής της νομοθεσίας από τις άλλες οικείες αρμόδιες αρχές, αυτή καθίσταται αρμόδια να ενεργεί εξ ονόματος των καταναλωτών του κάθε οικείου κράτους μέλους, σαν να ήταν καταναλωτές του δικού της κράτους μέλους.

 

4.  Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να αποφασίζουν να λαμβάνουν μέτρα επιβολής της νομοθεσίας ταυτόχρονα σε όλα ή ορισμένα από τα κράτη μέλη τα οποία αφορά η εκτεταμένη παράβαση. Στην περίπτωση αυτή, οι αρμόδιες αρχές εξασφαλίζουν ότι τα εν λόγω μέτρα επιβολής της νομοθεσίας λαμβάνονται ταυτόχρονα σε όλα τα οικεία κράτη μέλη.

 

5.  Η εντολή ενός φορέα που έχει οριστεί να λάβει μέτρα επιβολής της νομοθεσίας σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως 4 είναι δυνατή μόνον εφόσον οι οικείες αρμόδιες αρχές δίνουν τη συγκατάθεσή τους για την εν λόγω εντολή και εφόσον η εντολή αυτή δεν οδηγεί σε αποκάλυψη πληροφοριών οι οποίες υπόκεινται στους κανόνες περί επαγγελματικού και εμπορικού απορρήτου που ορίζονται στο άρθρο 41.

 

Τροπολογία81

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 18α

 

Μέτρα επιβολής της νομοθεσίας με συντονισμένες δράσεις

 

1.   Οι οικείες αρμόδιες αρχές αποφασίζουν ποια αρμόδια αρχή, ή αρμόδιες αρχές κατά περίπτωση, λαμβάνουν μέτρα επιβολής της νομοθεσίας κατά του εμπόρου εξ ονόματος άλλων αρμοδίων αρχών, συμπεριλαμβανομένης της επιβολής στον έμπορο κυρώσεων καθώς και της έκδοσης μιας διαταγής σύμφωνα με την οποία πρέπει να καταβάλει αποζημίωση στους ζημιωθέντες καταναλωτές, εφόσον:

 

α)   δεν φαίνεται πιθανόν ότι η παράβαση θα παύσει λόγω των δεσμεύσεων που προτείνει ο έμπορος που είναι υπεύθυνος για την παράβαση·

 

β)   ο υπεύθυνος για την παράβαση έμπορος δεν προτείνει δεσμεύσεις πριν από τη λήξη προθεσμίας που έχουν ορίσει οι οικείες αρμόδιες αρχές·

 

γ)   ο υπεύθυνος για την παράβαση έμπορος προτείνει δεσμεύσεις που δεν αρκούν για να παύσει η παράβαση και να αποζημιωθούν οι καταναλωτές που υπέστησαν ζημία από την παράβαση· ή

 

δ)   ο υπεύθυνος για την παράβαση έμπορος δεν τηρεί τις δεσμεύσεις εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο άρθρο 18 στοιχείο 2α.

 

2.   Αφού οριστεί μια αρμόδια αρχή για τη λήψη μέτρων επιβολής της νομοθεσίας από τις άλλες οικείες αρμόδιες αρχές, αυτή είναι αρμόδια να ενεργεί εξ ονόματος των καταναλωτών του κάθε κράτους μέλους σαν να ήταν καταναλωτές του δικού της κράτους μέλους. Όταν ορίζουν μια αρμόδια αρχή για να λάβει μέτρα επιβολής της νομοθεσίας, οι αρμόδιες αρχές λαμβάνουν υπόψη τους όλες τις συναφείς πτυχές που είναι απαραίτητες για μια αποτελεσματική επιβολή.

 

3.   Εφόσον οι αρμόδιες αρχές δεν ενεργούν σύμφωνα με την παράγραφο 2, λαμβάνουν μέτρα επιβολής της νομοθεσίας ταυτόχρονα σε πολλά ή σε όλα τα κράτη μέλη τα οποία αφορά η εκτεταμένη παράβαση ή η εκτεταμένη παράβαση με ενωσιακή διάσταση.

 

4.   Η εντολή ενός φορέα που έχει οριστεί να λάβει μέτρα επιβολής της νομοθεσίας σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως 3 του παρόντος άρθρου είναι δυνατή μόνο εφόσον οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών τα οποία αφορούν τα εν λόγω μέτρα δίνουν τη συγκατάθεσή τους και εφόσον η εντολή αυτή δεν οδηγεί σε αποκάλυψη πληροφοριών οι οποίες υπόκεινται στους κανόνες περί επαγγελματικού και εμπορικού απορρήτου που ορίζονται στο άρθρο 41.

Τροπολογία82

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 19

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 19

Άρθρο 19

Περάτωση των συντονισμένων δράσεων

Περάτωση των συντονισμένων δράσεων

 

1. Η οικεία αρμόδια αρχή αποφασίζει να περατώσει τη συντονισμένη δράση, εφόσον διαπιστώνει ότι:

 

α)   δεν έχει λάβει χώρα εκτεταμένη παράβαση ή εκτεταμένη παράβαση με ενωσιακή διάσταση·

 

β)   έχει παύσει η εκτεταμένη παράβαση ή η εκτεταμένη παράβαση με ενωσιακή διάσταση μετά την υλοποίηση των δεσμεύσεων από τον υπεύθυνο έμπορο·

 

γ)   έχει παύσει η εκτεταμένη παράβαση ή η εκτεταμένη παράβαση με ενωσιακή διάσταση μετά τη λήψη μέτρων επιβολής.

Η συντονιστική αρχή ενημερώνει πάραυτα την Επιτροπή και τις αρμόδιες αρχές των οικείων κρατών μελών όταν η εκτεταμένη παράβαση έχει παύσει ή έχει απαγορευτεί.

2. Ο συντονιστής ενημερώνει πάραυτα την Επιτροπή, κατά περίπτωση, τις αρμόδιες αρχές και το ενιαίο γραφείο σύνδεσης των οικείων κρατών μελών για την περάτωση της συντονισμένης δράσης.

Τροπολογία83

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 19 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 19α

 

Επανέναρξη συντονισμένων δράσεων

 

Η συντονιστική αρχή ενημερώνει αμελλητί την Επιτροπή, κατά περίπτωση, και τις αρμόδιες αρχές και τα ενιαία γραφεία σύνδεσης των οικείων κρατών μελών σε περίπτωση που η εκτεταμένη παράβαση ή η εκτεταμένη παράβαση με ενωσιακή διάσταση επαναληφθεί και πρέπει να ληφθούν περαιτέρω μέτρα. Στην περίπτωση αυτή ο συντονισμός μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς να κινηθεί νέα συντονισμένη δράση.

Τροπολογία84

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 20

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις στις οποίες καθορίζονται λεπτομερώς οι διαδικασίες για κοινή δράση έναντι εκτεταμένων παραβάσεων, ιδίως τα τυποποιημένα έντυπα για τις κοινοποιήσεις και άλλες ανταλλαγές μεταξύ των αρμοδίων αρχών και της Επιτροπής. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 48 παράγραφος 2.

Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις στις οποίες καθορίζονται οι προθεσμίες και τα τυποποιημένα έντυπα για τις κοινοποιήσεις και άλλες ανταλλαγές πληροφοριών και και αιτήσεων επιβολής μεταξύ των αρμοδίων αρχών και της Επιτροπής για συντονισμένες δράσεις σχετικά με εκτεταμένες παραβάσεις και εκτεταμένες παραβάσεις με ενωσιακή διάσταση. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 48 παράγραφος 2.

Τροπολογία85

Πρόταση κανονισμού

Κεφάλαιο IV – τμήμα ΙΙ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

[...]

διαγράφεται

Τροπολογία86

Πρόταση κανονισμού

Κεφάλαιο IV – τμήμα ΙΙΙ – τίτλος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Γενικές διατάξεις που εφαρμόζονται στη συντονισμένη δράση και στην κοινή δράση σύμφωνα με το παρόν κεφάλαιο

Γενικές διατάξεις που εφαρμόζονται στη συντονισμένη δράση

Τροπολογία87

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Ο συντονιστής που ορίζεται σύμφωνα με τα άρθρα 16, 21 ή 32 προβαίνει ιδιαίτερα στα εξής:

1.  Ο συντονιστής που ορίζεται σύμφωνα με τα άρθρα 16 ή 32 προβαίνει ιδιαίτερα στα εξής:

Τροπολογία88

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  διασφαλίζει ότι όλες οι οικείες αρμόδιες αρχές και η Επιτροπή ενημερώνονται δεόντως και εγκαίρως σχετικά με την πρόοδο των μέτρων επιβολής της νομοθεσίας, τα προβλεπόμενα επόμενα βήματα και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν·

α)  διασφαλίζει ότι όλες οι οικείες αρμόδιες αρχές και κατά περίπτωση, η Επιτροπή ενημερώνονται δεόντως και εγκαίρως σχετικά με την πρόοδο των μέτρων επιβολής της νομοθεσίας, τα προβλεπόμενα επόμενα βήματα και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν·

Τροπολογία89

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  συντονίζει τις έρευνες, τις επιθεωρήσεις και τη λήψη προσωρινών μέτρων που αποφασίζονται από τις οικείες αρμόδιες αρχές σύμφωνα με τα τμήματα Ι και ΙΙ και παρακολουθεί τις έρευνες, τις επιθεωρήσεις και τα προσωρινά μέτρα, καθώς και άλλα μέτρα, σύμφωνα με το άρθρο 8·

β)  συντονίζει και παρακολουθεί τις έρευνες, τις επιθεωρήσεις και τη λήψη προσωρινών μέτρων που αποφασίζονται από τις οικείες αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το τμήμα Ι·

Τροπολογία90

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  συντονίζει την προετοιμασία και την ανταλλαγή όλων των απαραίτητων εγγράφων μεταξύ των οικείων αρμοδίων αρχών και της Επιτροπής·

γ)  συντονίζει την προετοιμασία και την ανταλλαγή όλων των απαραίτητων εγγράφων μεταξύ των οικείων αρμοδίων αρχών και, κατά περίπτωση, της Επιτροπής·

Τροπολογία91

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  διατηρεί επαφή με τους εμπόρους και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη με την εποπτεία, τη διερεύνηση και την επιβολή μέτρων, εκτός εάν άλλως έχει συμφωνηθεί από τις αρμόδιες αρχές και την Επιτροπή·

δ)  διατηρεί επαφή με τους εμπόρους και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη με την εποπτεία, τη διερεύνηση και την επιβολή μέτρων, εκτός εάν άλλως έχει συμφωνηθεί από τις αρμόδιες αρχές, τον συντονιστή και, κατά περίπτωση, την Επιτροπή·

Τροπολογία92

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

στ)  συντονίζει άλλα μέτρα επιβολής που θεσπίζονται από τις οικείες αρμόδιες αρχές, όπως οι αιτήσεις προς τα δικαστήρια για τις απαραίτητες εντολές και αποφάσεις, η επιβολή κυρώσεων και η λήψη μέτρων που εξασφαλίζουν αποζημίωση των καταναλωτών·

στ)  (Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Τροπολογία93

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 30 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Οι αρμόδιες αρχές συντονίζουν τις δραστηριότητές τους παρακολούθησης της αγοράς και τα μέτρα έρευνας και επιβολής της νομοθεσίας που λαμβάνουν για την αντιμετώπιση εκτεταμένων παραβάσεων σύμφωνα με τα τμήματα Ι και ΙΙ. Ανταλλάσσουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και παρέχουν η μία στην άλλη και στην Επιτροπή κάθε άλλη απαιτούμενη βοήθεια χωρίς καθυστέρηση.

1.  Οι αρμόδιες αρχές συντονίζουν τις δραστηριότητές τους παρακολούθησης της αγοράς και τα μέτρα έρευνας και επιβολής της νομοθεσίας που λαμβάνουν για την αντιμετώπιση εκτεταμένων παραβάσεων σύμφωνα με το τμήμα Ι. Ανταλλάσσουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και παρέχουν η μία στην άλλη και στην Επιτροπή κάθε άλλη απαιτούμενη βοήθεια χωρίς καθυστέρηση.

Τροπολογία94

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 30 – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Οι γλώσσες που χρησιμοποιούνται από τις αρμόδιες αρχές και την Επιτροπή για τις κοινοποιήσεις και για όλες τις επικοινωνίες που συνδέονται με τις συντονισμένες δράσεις, τις κοινές δράσεις και τις συντονισμένες έρευνες καταναλωτικών αγορών, σύμφωνα με το παρόν κεφάλαιο, συμφωνούνται από τις αρμόδιες αρχές και την Επιτροπή.

3.  Οι γλώσσες που χρησιμοποιούνται από τις αρμόδιες αρχές και την Επιτροπή για τις κοινοποιήσεις και για όλες τις επικοινωνίες που συνδέονται με συντονισμένες δράσεις και σαρώσεις, σύμφωνα με το παρόν κεφάλαιο, συμφωνούνται από τις αρμόδιες αρχές και την Επιτροπή.

Τροπολογία95

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 30 – παράγραφος 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Εάν δεν μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία, οι κοινοποιήσεις και λοιπές ανακοινώσεις διαβιβάζονται στην επίσημη γλώσσα του κράτους μέλους το οποίο προβαίνει στην κοινοποίηση ή σε άλλου είδους επικοινωνία. Στην περίπτωση αυτή, κάθε οικεία αρμόδια αρχή μεριμνά για τις αναγκαίες μεταφράσεις των κοινοποιήσεων, των ανακοινώσεων και των άλλων εγγράφων που λαμβάνει από άλλες αρμόδιες αρχές.

4.  Εάν δεν μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία, οι κοινοποιήσεις και λοιπές ανακοινώσεις διαβιβάζονται στην επίσημη γλώσσα του κράτους μέλους το οποίο προβαίνει στην κοινοποίηση ή σε άλλου είδους επικοινωνία. Στην περίπτωση αυτή, κάθε οικεία αρμόδια αρχή μεριμνά, εφόσον απαιτείται, για την πραγματοποίηση μεταφράσεων των κοινοποιήσεων, των ανακοινώσεων και των άλλων εγγράφων που λαμβάνει από άλλες αρμόδιες αρχές.

Τροπολογία96

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 30 – παράγραφος 5 – εισαγωγικό μέρος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Στις περιπτώσεις που η συντονισμένη ή η κοινή δράση σύμφωνα με τα τμήματα Ι και ΙΙ αφορά εκτεταμένες παραβάσεις της κατωτέρω νομοθεσίας της Ένωσης, ο συντονιστής καλεί την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών να διαδραματίσει ρόλο παρατηρητή:

5.  Στις περιπτώσεις που η συντονισμένη δράση σύμφωνα με το τμήμα Ι αφορά εκτεταμένες παραβάσεις ή εκτεταμένες παραβάσεις με ενωσιακή διάσταση που αντίκεινται στην κατωτέρω νομοθεσία της Ένωσης, ο συντονιστής καλεί την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών να λειτουργήσει ως παρατηρητής:

Τροπολογία97

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 31 – τίτλος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Κοινή θέση και ακρόαση εμπόρων

Γλωσσικό καθεστώς για την επικοινωνία με τους εμπόρους

Τροπολογία98

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 31 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η κοινή θέση που αναφέρεται στα άρθρα 17 και 23 κοινοποιείται στον έμπορο που είναι υπεύθυνος για την παράβαση. Ο έμπορος που είναι υπεύθυνος για την παράβαση πρέπει να έχει την ευκαιρία να διατυπώσει τις απόψεις του επί των θεμάτων τα οποία αφορά η κοινή θέση.

διαγράφεται

Τροπολογία99

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 31 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Ο έμπορος πρέπει να έχει το δικαίωμα να επικοινωνεί στην επίσημη γλώσσα του κράτους μέλους της έδρας ή της κατοικίας του. Ο έμπορος μπορεί να παραιτηθεί του δικαιώματος αυτού ή να ζητήσει να χρησιμοποιείται μια άλλη επίσημη γλώσσα της Ένωσης για την επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές.

2.  Ο έμπορος πρέπει να έχει το δικαίωμα να επικοινωνεί στην επίσημη γλώσσα του κράτους μέλους της έδρας ή της κατοικίας του.

Τροπολογία100

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 31 – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που καθορίζουν τις λεπτομέρειες της εφαρμογής των δικαιωμάτων άμυνας του εμπόρου κατά τη συντονισμένη και την κοινή δράση. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 48 παράγραφος 2.

διαγράφεται

Τροπολογία101

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 32

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 32

Άρθρο 32

Εναρμονισμένες έρευνες των καταναλωτικών αγορών

Σαρώσεις

1.  Εφόσον εξελίξεις της αγοράς, καταγγελίες των καταναλωτών ή άλλες ενδείξεις υποδηλώνουν ότι μπορεί να διαπράχθηκαν, να διαπράττονται ή να διαπραχθούν εκτεταμένες παραβάσεις, οι οικείες αρμόδιες αρχές έχουν τη δυνατότητα να αποφασίσουν να προβούν σε εναρμονισμένη έρευνα των καταναλωτικών αγορών («σάρωση»). Μια τέτοια εναρμονισμένη έρευνα συντονίζεται από την Επιτροπή.

1.  Εφόσον εξελίξεις της αγοράς, καταγγελίες των καταναλωτών ή άλλες ενδείξεις υποδηλώνουν ότι μπορεί να διαπράχθηκαν, να διαπράττονται ή να διαπραχθούν εκτεταμένες παραβάσεις, οι οικείες αρμόδιες αρχές έχουν τη δυνατότητα να αποφασίσουν να προβούν σε σαρώσεις.

 

1α.  Οι σαρώσεις συντονίζονται από την Επιτροπή.

2.  Κατά τη διενέργεια εναρμονισμένων ερευνών, οι οικείες αρμόδιες αρχές πρέπει να ασκούν αποτελεσματικά τις εξουσίες που καθορίζονται στο άρθρο 8, καθώς και τις άλλες εξουσίες που τους έχουν ανατεθεί από το εθνικό δίκαιο.

2.  Κατά τη διενέργεια σαρώσεων, οι συμμετέχουσες αρμόδιες αρχές πρέπει να ασκούν αποτελεσματικά τις εξουσίες που καθορίζονται στο άρθρο 8, καθώς και τις άλλες εξουσίες που τους έχουν ανατεθεί από το εθνικό δίκαιο.

3.  Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να καλούν υπαλλήλους της Επιτροπής και λοιπό βοηθητικό προσωπικό που έχουν εξουσιοδοτηθεί από την Επιτροπή να συμμετέχουν σε σαρώσεις.

3.  Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να καλούν εντεταλμένους φορείς, υπαλλήλους της Επιτροπής και λοιπό βοηθητικό προσωπικό με εξουσιοδότηση από την Επιτροπή, εφόσον είναι αναγκαίο και δεόντως αιτιολογημένο, να συμμετέχουν σε σαρώσεις.

4.  Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που καθορίζουν τις λεπτομέρειες των διαδικασιών για τις σαρώσεις. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 48 παράγραφος 2.

4.  Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που καθορίζουν τις λεπτομέρειες των διαδικασιών για τις σαρώσεις. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 48 παράγραφος 2.

Τροπολογία102

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 34

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 34

Άρθρο 34

Μηχανισμός προειδοποίησης

Μηχανισμός προειδοποίησης

1.  Μια αρμόδια αρχή γνωστοποιεί αμέσως στην Επιτροπή και σε άλλες αρμόδιες αρχές κάθε εύλογη υποψία ότι διαπράττεται παράβαση στο έδαφος του κράτους της η οποία ενδέχεται να θίγει τα συμφέροντα των καταναλωτών σε άλλα κράτη μέλη («προειδοποίηση»), χρησιμοποιώντας το τυποποιημένο έντυπο μέσω της βάσης δεδομένων που αναφέρεται στο άρθρο 43.

1.  Μια αρμόδια αρχή γνωστοποιεί αμέσως στην Επιτροπή και σε άλλες αρμόδιες αρχές κάθε εύλογη υποψία ότι διαπράττεται ενδοενωσιακή παράβαση ή εκτεταμένη παράβαση στο έδαφος του κράτους της η οποία ενδέχεται να θίγει τα συμφέροντα των καταναλωτών σε άλλα κράτη μέλη («προειδοποίηση»), χρησιμοποιώντας το τυποποιημένο έντυπο μέσω της βάσης δεδομένων που αναφέρεται στο άρθρο 43.

2.  Η Επιτροπή γνωστοποιεί αμέσως στις οικείες αρμόδιες αρχές κάθε εύλογη υποψία ότι έχει διαπραχθεί παράβαση στο έδαφος της Ένωσης («προειδοποίηση») μέσω της βάσης δεδομένων που αναφέρεται στο άρθρο 43.

2.  Η Επιτροπή γνωστοποιεί αμέσως στις οικείες αρμόδιες αρχές κάθε εύλογη υποψία ότι έχει διαπραχθεί ενδοενωσιακή παράβαση ή εκτεταμένη παράβαση στο έδαφος της Ένωσης («προειδοποίηση») μέσω της βάσης δεδομένων που αναφέρεται στο άρθρο 43.

3.  Κατά την προειδοποίηση, η αρμόδια αρχή ή η Επιτροπή παρέχει ιδιαίτερα, εφόσον διατίθενται, τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με την εικαζόμενη παράβαση:

3.  Κατά την προειδοποίηση, η αρμόδια αρχή ή η Επιτροπή παρέχει ιδιαίτερα, εφόσον διατίθενται, τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με την εικαζόμενη ενδοενωσιακή παράβαση ή την εκτεταμένη παράβαση:

α)  περιγραφή της πράξης ή παράλειψης που συνιστά την παράβαση·

α)  περιγραφή της πράξης ή παράλειψης που συνιστά την παράβαση·

β)  το προϊόν ή την υπηρεσία που αφορά η παράβαση·

β)  το προϊόν ή την υπηρεσία που αφορά η παράβαση·

γ)  τα κράτη μέλη τα οποία αφορά ή ενδεχομένως αφορά η παράβαση·

γ)  τα κράτη μέλη τα οποία αφορά ή ενδεχομένως αφορά η παράβαση·

δ)  τον έμπορο ο οποίος είναι υπεύθυνος ή εικάζεται ότι είναι υπεύθυνος για την παράβαση·

δ)  τον έμπορο ο οποίος είναι υπεύθυνος ή εικάζεται ότι είναι υπεύθυνος για την παράβαση·

ε)  τη νομική βάση για πιθανή δράση με βάση την εθνική νομοθεσία και τις σχετικές διατάξεις των ενωσιακών νομικών πράξεων οι οποίες παρατίθενται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού·

ε)  τη νομική βάση για πιθανή δράση με βάση την εθνική νομοθεσία και τις σχετικές διατάξεις των ενωσιακών νομικών πράξεων οι οποίες απαριθμούνται στο παράρτημα·

στ)  τη φύση των νομικών διαδικασιών, τα μέτρα επιβολής της νομοθεσίας ή τα άλλα μέτρα που λαμβάνονται σχετικά με την παράβαση και τις ημερομηνίες τους και τη διάρκειά τους·

στ)  τη φύση και το καθεστώς των νομικών διαδικασιών, τα μέτρα επιβολής της νομοθεσίας ή τα άλλα μέτρα που λαμβάνονται σχετικά με την παράβαση και τις ημερομηνίες τους και τη διάρκειά τους·

ζ)  το καθεστώς των νομικών διαδικασιών, τα μέτρα επιβολής της νομοθεσίας ή τα άλλα μέτρα που λαμβάνονται σχετικά με την παράβαση·

 

η)  την αρμόδια αρχή για τη διεξαγωγή δικαστικών διαδικασιών και άλλων μέτρων·

η)  την αρμόδια αρχή για τη διεξαγωγή δικαστικών διαδικασιών και άλλων μέτρων.

θ)  κατά πόσον η προειδοποίηση γίνεται «για ενημέρωση» ή «για δράση».

 

4  Στην προειδοποίηση «για δράση», η αρμόδια αρχή ή η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από τις άλλες αρμόδιες αρχές και την Επιτροπή να επαληθεύσουν κατά πόσον παρόμοιες εικαζόμενες παραβάσεις ενδέχεται να λαμβάνουν χώρα στο έδαφος άλλων κρατών μελών ή κατά πόσον τυχόν μέτρα επιβολής της νομοθεσίας έχουν ήδη ληφθεί κατ' αυτών των παραβάσεων σε άλλα κράτη μέλη.

4  Στην προειδοποίηση, η αρμόδια αρχή ή η Επιτροπή ζητεί από τις αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών και, ενδεχομένως, από την Επιτροπή να επαληθεύσουν κατά πόσον παρόμοιες εικαζόμενες παραβάσεις λαμβάνουν χώρα στο έδαφος άλλων κρατών μελών ή κατά πόσον τυχόν μέτρα επιβολής της νομοθεσίας έχουν ήδη ληφθεί κατ' αυτών των παραβάσεων σε άλλα κράτη μέλη. Οι αρμόδιες αυτές αρχές άλλων κρατών μελών και η Επιτροπή απαντούν στο αίτημα χωρίς καθυστέρηση.

5  Για να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τις εικαζόμενες παραβάσεις, οι οικείες αρμόδιες αρχές λαμβάνουν, ανάλογα με τις απαντήσεις στην προειδοποίηση, τα αναγκαία μέτρα που καθορίζονται στα κεφάλαια ΙΙΙ και IV.

 

6  Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που καθορίζουν τις λεπτομέρειες της λειτουργίας του μηχανισμού προειδοποίησης, συμπεριλαμβανομένων ιδίως των τυποποιημένων εντύπων για τις προειδοποιήσεις. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 48 παράγραφος 2.

6.  Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που καθορίζουν τυποποιημένα έντυπα για την υποβολή προειδοποίησης μέσω της βάσης δεδομένων που προβλέπεται στο άρθρο 43, συμπεριλαμβανομένων ιδίως των τυποποιημένων εντύπων για τις προειδοποιήσεις. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 48 παράγραφος 2.

Τροπολογία103

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 35

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 35

Άρθρο 35

Συμμετοχή άλλων οντοτήτων στον μηχανισμό προειδοποίησης

Συμμετοχή άλλων οντοτήτων στον μηχανισμό προειδοποίησης

1.  Εντεταλμένοι φορείς και ευρωπαϊκά κέντρα καταναλωτών συμμετέχουν στον μηχανισμό προειδοποίησης που προβλέπεται στο άρθρο 34. Τα κράτη μέλη ορίζουν ποιες οργανώσεις και ενώσεις καταναλωτών, καθώς και άλλες οντότητες όπως ενώσεις εμπόρων, οι οποίες διαθέτουν την κατάλληλη εμπειρογνωμοσύνη και έννομο συμφέρον για την προστασία των καταναλωτών συμμετέχουν στον μηχανισμό προειδοποίησης. Τα κράτη μέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή τις εν λόγω οντότητες πάραυτα.

1.  Εντεταλμένοι φορείς και ευρωπαϊκά κέντρα καταναλωτών, οργανώσεις και ενώσεις καταναλωτών καθώς και ενώσεις εμπόρων, οι οποίες διαθέτουν την κατάλληλη εμπειρογνωμοσύνη και έννομο συμφέρον για την προστασία των καταναλωτών εξουσιοδοτούνται να γνωστοποιούν στις αρμόδιες αρχές των οικείων κρατών μελών και στην Επιτροπή τις εικαζόμενες παραβάσεις και να παρέχουν τις πληροφορίες που καθορίζονται στο άρθρο 34 παράγραφος 3, μέσω του τυποποιημένου εντύπου για τις εξωτερικές κοινοποιήσεις το οποίο διατίθεται στη βάση δεδομένων που αναφέρεται στο άρθρο 43 («εξωτερική προειδοποίηση»).

 

Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που καθορίζουν τυποποιημένα έντυπα για την υποβολή εξωτερικής προειδοποίησης μέσω της βάσης δεδομένων που προβλέπεται στο άρθρο 43. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 48 παράγραφος 2.

2.  Η Επιτροπή μπορεί να ορίζει ποιες άλλες οντότητες που αντιπροσωπεύουν τα συμφέροντα των καταναλωτών και των επιχειρήσεων σε επίπεδο Ένωσης συμμετέχουν στον μηχανισμό προειδοποίησης.

2.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτεί άλλες οντότητες που αντιπροσωπεύουν τα συμφέροντα των καταναλωτών και των επιχειρήσεων σε επίπεδο Ένωσης να προβαίνουν σε εξωτερική προειδοποίηση.

3.  Οι οντότητες που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 εξουσιοδοτούνται να γνωστοποιούν στις αρμόδιες αρχές των οικείων κρατών μελών και στην Επιτροπή τις εικαζόμενες παραβάσεις και να παρέχουν τις πληροφορίες που καθορίζονται στο άρθρο 34 παράγραφος 3, μέσω του τυποποιημένου εντύπου για τις εξωτερικές κοινοποιήσεις το οποίο διατίθεται στη βάση δεδομένων που αναφέρεται στο άρθρο 43 («εξωτερική προειδοποίηση»).

 

4.  Οι εξωτερικές προειδοποιήσεις γίνονται μόνον «για ενημέρωση». Οι αρμόδιες αρχές δεν υποχρεούνται να κινήσουν διαδικασία ή να λάβουν οποιοδήποτε άλλο μέτρο σε σχέση με τις προειδοποιήσεις και τις πληροφορίες που παρέχονται από τις εν λόγω οντότητες. Οι οντότητες που προβαίνουν σε εξωτερικές προειδοποιήσεις διασφαλίζουν ότι οι παρεχόμενες πληροφορίες είναι ορθές, επίκαιρες και ακριβείς και διορθώνουν αμελλητί τις πληροφορίες οι οποίες δημοσιεύονται ή τις αποσύρουν κατά περίπτωση. Προς τον σκοπό αυτό, έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες που έχουν παράσχει, υπό την επιφύλαξη των περιορισμών που προβλέπονται στα άρθρα 41 και 43.

4.  Οι αρμόδιες αρχές δεν υποχρεούνται να κινήσουν διαδικασία ή να λάβουν οποιοδήποτε άλλο μέτρο σε σχέση με τις εξωτερικές προειδοποιήσεις. Οι οντότητες που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 και προβαίνουν σε εξωτερικές προειδοποιήσεις διασφαλίζουν ότι οι παρεχόμενες πληροφορίες είναι ορθές, επίκαιρες και ακριβείς και διορθώνουν αμελλητί τα τυχόν σφάλματα στις πληροφορίες οι οποίες δημοσιεύονται ή τις αποσύρουν κατά περίπτωση. Προς τον σκοπό αυτό, έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες που έχουν παράσχει, υπό την επιφύλαξη των περιορισμών που προβλέπονται στα άρθρα 41 και 43. Οι εν λόγω οντότητες ειδοποιούνται επίσης για κάθε επακόλουθο μέτρο που λαμβάνει η οικεία αρμόδια αρχή σε συνάρτηση με τις εξωτερικές προειδοποιήσεις ή, μετά από αίτημα, για την μη λήψη μέτρων.

5.  Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που προβλέπουν τις λεπτομέρειες του καθορισμού και της συμμετοχής των άλλων οντοτήτων στον μηχανισμό προειδοποίησης. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 48 παράγραφος 2.

 

Τροπολογία104

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 36 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Μέσω της βάσης δεδομένων που αναφέρεται στο άρθρο 43, οι αρμόδιες αρχές γνωστοποιούν πάραυτα στην Επιτροπή και στις λοιπές αρμόδιες αρχές τα μέτρα τα οποία ενδεχομένως έχουν λάβει για την αντιμετώπιση παραβάσεων των νόμων προστασίας των συμφερόντων των καταναλωτών στο έδαφος του κράτους τους, εάν έχουν υπόνοιες ότι η παράβαση μπορεί να θίγει συμφέροντα των καταναλωτών επίσης σε άλλα κράτη μέλη, ιδίως:

1.  Μέσω της βάσης δεδομένων που αναφέρεται στο άρθρο 43, οι αρμόδιες αρχές γνωστοποιούν πάραυτα στην Επιτροπή και στις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών τα μέτρα τα οποία ενδεχομένως έχουν λάβει για την αντιμετώπιση παραβάσεων των ενωσιακών νόμων προστασίας των συμφερόντων των καταναλωτών στο έδαφος του κράτους τους, εάν έχουν υπόνοιες ότι η επίμαχη παράβαση μπορεί να θίγει συμφέροντα των καταναλωτών επίσης σε άλλα κράτη μέλη.

Τροπολογία105

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 36 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  κάθε ανακοίνωση, εντολή, απόφαση ή άλλο παρόμοιο μέτρο μιας αρμόδιας αρχής ή άλλης αρχής όσον αφορά την έναρξη εθνικών διαδικασιών σχετικά με μια παράβαση ή εικαζόμενη παράβαση·

διαγράφεται

Τροπολογία106

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 36 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  κάθε απόφαση δικαστηρίου ή άλλης δικαστικής αρχής, δικαστική εντολή, διαταγή ή άλλο παρόμοιο μέτρο που αφορά μια παράβαση ή εικαζόμενη παράβαση·

διαγράφεται

Τροπολογία107

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 36 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  κάθε άλλη πληροφορία, απόφαση, διάταξη ή πράξη εθνικών αρχών ή εντεταλμένων φορέων, ανάλογα με την περίπτωση, οι οποίες ενδέχεται να αφορούν μια παράβαση ή εικαζόμενη παράβαση.

διαγράφεται

Τροπολογία108

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 36 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που καθορίζουν τις λεπτομέρειες για την ανταλλαγή άλλων σχετικών πληροφοριών με σκοπό τον εντοπισμό των παραβάσεων σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 48 παράγραφος 2.

διαγράφεται

Τροπολογία109

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 37

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 37

Άρθρο 37

Συντονισμός με άλλες δραστηριότητες που συμβάλλουν στην εποπτεία και στην επιβολή της νομοθεσίας

Συντονισμός με άλλες δραστηριότητες που συμβάλλουν στην εποπτεία και στην επιβολή της νομοθεσίας

1.  Τα κράτη μέλη ανταλλάσσουν πληροφορίες μεταξύ τους και πληροφορούν την Επιτροπή σχετικά με τις δραστηριότητές τους στους ακόλουθους τομείς:

1.  Τα κράτη μέλη ανταλλάσσουν πληροφορίες μεταξύ τους και πληροφορούν την Επιτροπή σχετικά με τις δραστηριότητές τους στους ακόλουθους τομείς:

α)  κατάρτιση των υπαλλήλων που είναι επιφορτισμένοι με την επιβολή της νομοθεσίας στον τομέα της προστασίας των καταναλωτών, συμπεριλαμβανομένης της γλωσσικής κατάρτισης και της διοργάνωσης σεμιναρίων κατάρτισης·

α)  ανάπτυξη ανθρωπίνων πόρων των αρμοδίων αρχών που είναι υπεύθυνες για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των υπαλλήλων τους

β)  συλλογή, ταξινόμηση και ανταλλαγή δεδομένων σχετικά με τις καταγγελίες των καταναλωτών·

β)  συλλογή, ταξινόμηση και ανταλλαγή δεδομένων σχετικά με τις καταγγελίες των καταναλωτών·

γ)  ανάπτυξη ειδικών ανά τομέα δικτύων αρμοδίων υπαλλήλων·

γ)  ανάπτυξη ειδικών ανά τομέα δικτύων αρμοδίων υπαλλήλων·

δ)  ανάπτυξη μέσων ενημέρωσης και επικοινωνίας·

δ)  ανάπτυξη μέσων ενημέρωσης και επικοινωνίας·

ε)  ανάπτυξη προτύπων, μεθόδων και κατευθυντήριων γραμμών για τους υπαλλήλους που είναι επιφορτισμένοι με την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών·

ε)  ανάπτυξη προτύπων, μεθόδων και κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού·

στ)  ανταλλαγή υπαλλήλων τους, καθώς και δυνατότητα άσκησης δραστηριοτήτων σύμφωνα με τα κεφάλαια III και IV.

 

2.  Τα κράτη μέλη συντονίζουν και οργανώνουν από κοινού τις δραστηριότητες που περιγράφονται στην παράγραφο 1.

2.  Τα κράτη μέλη δύνανται να συντονίζουν και να οργανώνουν από κοινού τις δραστηριότητες που προβλέπονται στην παράγραφο 1.

3.  Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη προβαίνουν τακτικά σε ανταλλαγή πληροφοριών και δεδομένων σχετικά με τις καταγγελίες των καταναλωτών. Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή καταρτίζει και διατηρεί μια εναρμονισμένη μέθοδο για την ταξινόμηση και την κοινοποίηση των καταγγελιών των καταναλωτών σε συνεργασία με τα κράτη μέλη.

 

4.  Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει τις εκτελεστικές πράξεις που είναι αναγκαίες για την ανάπτυξη του πλαισίου συνεργασίας σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 48 παράγραφος 2.

 

Τροπολογία110

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 39 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Τα κράτη μέλη μπορούν, σε συνεργασία με την Επιτροπή, να ασκούν κοινές δραστηριότητες στους τομείς που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Τα κράτη μέλη μπορούν, σε συνεργασία με την Επιτροπή, να αναπτύξουν ένα κοινό πλαίσιο για τις δραστηριότητες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο ε).

2.  Τα κράτη μέλη μπορούν, σε συνεργασία με την Επιτροπή, να ασκούν κοινές δραστηριότητες στους τομείς που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Σε συνεργασία με την Επιτροπή, μπορούν επίσης να αναπτύξουν ένα κοινό πλαίσιο για τις δραστηριότητες που προβλέπονται στην παράγραφο 1 στοιχείο ε).

Τροπολογία111

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 39 – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει τις εκτελεστικές πράξεις που είναι αναγκαίες για την ανάπτυξη του πλαισίου για την ανταλλαγή πληροφοριών που αναφέρεται στην παράγραφο 1. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 48 παράγραφος 2.

διαγράφεται

Τροπολογία112

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 41 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Οι πληροφορίες οι οποίες συλλέγονται σύμφωνα με το άρθρο 8 και διαβιβάζονται στις αρμόδιες αρχές και στην Επιτροπή μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνον για λόγους διασφάλισης της συμμόρφωσης με τη νομοθεσία για την προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών.

1.  Οι πληροφορίες οι οποίες συλλέγονται από τις αρμόδιες αρχές και την Επιτροπή και διαβιβάζονται σε αυτές μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνον με σκοπό να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με την ενωσιακή νομοθεσία για την προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών.

Τροπολογία113

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 41 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να χρησιμοποιούν και να δημοσιοποιούν τις πληροφορίες που απαιτούνται:

3.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2 και με πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων των καταναλωτών, όπως το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή και στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και του ενωσιακού δικαίου σχετικά με την προστασία και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να χρησιμοποιούν και να δημοσιοποιούν τις πληροφορίες που απαιτούνται:

Τροπολογία114

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 41 – παράγραφος 3 – στοιχείο β α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β α)  για λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως η δημόσια ασφάλεια, η προστασία των καταναλωτών, η δημόσια υγεία και η προστασία του περιβάλλοντος.

Τροπολογία115

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 42 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Αποδεικτικά στοιχεία, έγγραφα, πληροφορίες, εξηγήσεις και πορίσματα ερευνών, που προέρχονται από αρμόδια αρχή ενός κράτους μέλους σύμφωνα με το άρθρο 8, μπορούν να χρησιμοποιούνται σε διαδικασίες που κινούνται κατ’ εφαρμογή του παρόντος κανονισμού από τις αρμόδιες αρχές σε άλλα κράτη μέλη χωρίς περαιτέρω τυπικές προϋποθέσεις.

2.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε αποδεικτικά στοιχεία, έγγραφα, πληροφορίες, εξηγήσεις και πορίσματα ερευνών, που προέρχονται από αρμόδια αρχή ενός κράτους μέλους, να μπορούν να χρησιμοποιούνται σε διαδικασίες που κινούνται κατ’ εφαρμογή του παρόντος κανονισμού από τις αρμόδιες αρχές σε άλλα κράτη μέλη χωρίς περαιτέρω τυπικές προϋποθέσεις.

Τροπολογία116

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 43 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η Επιτροπή καταρτίζει και διατηρεί την απαραίτητη ηλεκτρονική βάση δεδομένων στην οποία αποθηκεύει και επεξεργάζεται τις πληροφορίες που λαμβάνει για την υποστήριξη των αιτήσεων αμοιβαίας συνδρομής σύμφωνα με το κεφάλαιο ΙΙΙ, των μέτρων του κεφαλαίου IV και του μηχανισμού εποπτείας του κεφαλαίου V. Η βάση δεδομένων τίθεται στη διάθεση των αρμοδίων αρχών και της Επιτροπής προς μελέτη.

1.  Η Επιτροπή καταρτίζει και διατηρεί την απαραίτητη ηλεκτρονική βάση δεδομένων για όλες τις επικοινωνίες μεταξύ των αρμοδίων αρχών, των ενιαίων γραφείων σύνδεσης και της Επιτροπής στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού. Στην εν λόγω βάση δεδομένων έχουν άμεση πρόσβαση οι αρμόδιες αρχές, τα ενιαία γραφεία σύνδεσης και η Επιτροπή.

Τροπολογία117

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 43 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Οι πληροφορίες που παρέχονται από άλλες αρχές, οντότητες και εντεταλμένους φορείς αποθηκεύονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων, αλλά οι εν λόγω άλλες αρχές, οντότητες και εντεταλμένοι φορείς δεν έχουν πρόσβαση στην εν λόγω βάση δεδομένων.

2.  Οι πληροφορίες που παρέχονται από άλλες δημόσιες αρχές, οντότητες που αναφέρονται στο άρθρο 35 και εντεταλμένους φορείς αποθηκεύονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων, αλλά οι εν λόγω άλλες αρχές, οντότητες και εντεταλμένοι φορείς δεν έχουν πρόσβαση στην εν λόγω βάση δεδομένων.

Τροπολογία118

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 43 – παράγραφος 2 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Όταν μια αρμόδια αρχή, ένας εντεταλμένος φορέας ή μια οντότητα κατά την έννοια του άρθρου 35 διαπιστώνει ότι μια κοινοποίηση παράβασης την οποία διαβίβασε σύμφωνα με τα άρθρα 34 και 35 αποδείχθηκε αργότερα αβάσιμη, αποσύρει την κοινοποίηση αυτή. Η Επιτροπή αποσύρει αμελλητί τη σχετική πληροφορία από τη βάση δεδομένων, και ενημερώνει τα μέρη σχετικά με τους λόγους της απόσυρσης.

Τροπολογία119

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 43 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  μια αρχή στην οποία έχει υποβληθεί αίτηση κοινοποιεί στην Επιτροπή, δυνάμει του άρθρου 12 παράγραφος 3, ότι μια ενδοενωσιακή παράβαση έχει παύσει·

α)  μια αρμόδια αρχή στην οποία έχει υποβληθεί αίτηση κοινοποιεί στην Επιτροπή, δυνάμει του άρθρου 12 παράγραφος 3, ότι μια ενδοενωσιακή παράβαση έχει παύσει·

Τροπολογία120

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 43 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  η συντονιστική αρχή κοινοποιεί στην Επιτροπή, δυνάμει του άρθρου 19, ότι μια εκτεταμένη παράβαση έχει παύσει ή έχει απαγορευτεί·

β)  ο συντονιστής κοινοποιεί στην Επιτροπή, δυνάμει του άρθρου 19, ότι η συντονισμένη δράση έχει περατωθεί·

Τροπολογία121

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 43 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  η Επιτροπή αποφασίζει σύμφωνα με το άρθρο 26 ότι η κοινή δράση σχετικά με μια εκτεταμένη παράβαση με ενωσιακή διάσταση έχει περατωθεί, αλλά οι δεσμεύσεις των εμπόρων πρέπει να αποθηκεύονται επί 10 έτη ούτως ώστε να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με τη νομοθεσία για την προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών·

γ)  η Επιτροπή, ως συντονιστής, αποφασίζει σύμφωνα με το άρθρο 19 ότι η συντονισμένη δράση σχετικά με μια εκτεταμένη παράβαση με ενωσιακή διάσταση έχει περατωθεί, αλλά οι δεσμεύσεις αυτές των εμπόρων πρέπει να αποθηκεύονται επί πέντε έτη ούτως ώστε να εξασφαλιστεί η συμμόρφωσή του με την ενωσιακή νομοθεσία για την προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών·

Τροπολογία122

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 43 – παράγραφος 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Η Επιτροπή εκδίδει τις εκτελεστικές πράξεις που απαιτούνται για τη λειτουργία της βάσης δεδομένων. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 48 παράγραφος 2.

4.  Η Επιτροπή εκδίδει τις εκτελεστικές πράξεις που καθορίζουν ηλεκτρονικά τυποποιημένα έντυπα και μορφότυπα, τα οποία διατίθενται στη βάση δεδομένων για το φόρουμ διαλόγου, μέσω του οποίου ανταλλάσσονται όλες οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις καθώς και τα λοιπά έγγραφα. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 48 παράγραφος 2.

Τροπολογία123

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 45 – τίτλος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Εθνικά σχέδια επιβολής της νομοθεσίας και ιεράρχηση προτεραιοτήτων

Σχέδια επιβολής της νομοθεσίας και ιεράρχηση προτεραιοτήτων

Τροπολογία124

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 45 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Κάθε δύο έτη από την xx/xx/20xx [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού], κάθε κράτος μέλος υποβάλλει στην Επιτροπή διετή σχέδια επιβολής της νομοθεσίας, χρησιμοποιώντας ειδικό τυποποιημένο έντυπο στο διαδίκτυο το οποίο παρέχει η Επιτροπή. Τα σχέδια επιβολής της νομοθεσίας περιέχουν ιδίως:

1.  Το αργότερο έως… [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού] και στη συνέχεια ανά διετία, κάθε κράτος μέλος υποβάλλει στην Επιτροπή σχέδια επιβολής της νομοθεσίας. Τα εν λόγω σχέδια επιβολής της νομοθεσίας περιέχουν:

Τροπολογία125

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 45 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  πληροφορίες σχετικά με τις τάσεις της αγοράς οι οποίες ενδέχεται να θίγουν τα συμφέροντα των καταναλωτών στο οικείο κράτος μέλος, έτσι ώστε να επισημανθούν προβλήματα που ενδέχεται να υφίσταται σε άλλα κράτη μέλη·

α)  πληροφορίες σχετικά με τις τάσεις της αγοράς οι οποίες ενδέχεται να θίγουν τα συμφέροντα των καταναλωτών·

Τροπολογία126

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 45 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  κατά περίπτωση, συνοπτική παρουσίαση της εφαρμογής του προηγούμενου διετούς σχεδίου επιβολής της νομοθεσίας, καθώς και επισκόπηση της δράσης δυνάμει του παρόντος κανονισμού, τις καταγγελίες των καταναλωτών και άλλες καταγγελίες που υποβλήθηκαν, τις δραστηριότητες εποπτείας και επιβολής της νομοθεσίας, καθώς και σημαντικές προσφυγές ενώπιον δικαστηρίων, δικαστικές αποφάσεις και άλλες εντολές ή μέτρα και τους λόγους για τους οποίους το προηγούμενο διετές σχέδιο ενδεχομένως δεν εφαρμόστηκε πλήρως πλήρως·

διαγράφεται

Τροπολογία127

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 45 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  πληροφορίες σχετικά με την οργάνωση, τις εξουσίες και τις ευθύνες των αρμόδιων αρχών, καθώς και τυχόν αλλαγές ή προγραμματισμένες αλλαγές τους·

διαγράφεται

Τροπολογία128

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 45 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  τους τομείς προτεραιότητας για την επιβολή της νομοθεσίας σχετικά με την προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών για τα επόμενα δύο έτη στο κράτος μέλος·

δ)  τους τομείς προτεραιότητας για την επιβολή της ενωσιακής νομοθεσίας σχετικά με την προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών στο οικείο κράτος μέλος·

Τροπολογία129

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 45 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

στ)  επισκόπηση των διαθέσιμων πόρων που έχουν δεσμευθεί για την επιβολή της νομοθεσίας σχετικά με την προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών στο κράτος μέλος για τα δύο έτη·

διαγράφεται

Τροπολογία130

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 45 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ζ)  δήλωση των πόρων που έχουν δεσμευθεί για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού για τα επόμενα δύο έτη.

διαγράφεται

Τροπολογία131

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 45 – παράγραφος 1 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.  Η Επιτροπή θέτει στη διάθεση του κοινού περίληψη των σχεδίων επιβολής της νομοθεσίας.

Τροπολογία132

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 45 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Σε περίπτωση ουσιαστικής μεταβολής των περιστάσεων ή των συνθηκών της αγοράς κατά τη διάρκεια των δύο ετών μετά την υποβολή του τελευταίου σχεδίου για την επιβολή της νομοθεσίας, τα κράτη μέλη μπορούν να υποβάλουν αναθεωρημένο σχέδιο επιβολής της νομοθεσίας.

2.  Σε περιπτώσεις που επέρχεται ουσιαστική μεταβολή των περιστάσεων ή των συνθηκών της αγοράς τα κράτη μέλη μπορούν να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τις μεταβολές αυτές, όταν η εμβέλειά τους δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθεί από το σχέδιο επιβολής της νομοθεσίας.

Τροπολογία133

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 46

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 46

διαγράφεται

Παρακολούθηση και εφαρμογή των εθνικών σχεδίων επιβολής της νομοθεσίας

 

1.   Η Επιτροπή παρακολουθεί την εφαρμογή των εθνικών σχεδίων επιβολής της νομοθεσίας. Η Επιτροπή μπορεί να παρέχει συμβουλές σχετικά με την εφαρμογή των εθνικών σχεδίων επιβολής της νομοθεσίας, να καθορίζει σημεία αναφοράς σχετικά με τους πόρους που απαιτούνται για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και να προωθεί τις βέλτιστες πρακτικές.

 

2.   Η Επιτροπή εκδίδει τις εκτελεστικές πράξεις που απαιτούνται για την ανάπτυξη των επιγραμμικών τυποποιημένων εντύπων και καθορίζει τα στοιχεία των εθνικών σχεδίων επιβολής της νομοθεσίας που αναφέρονται στο άρθρο 45. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 48 παράγραφος 2.

 

Τροπολογία134

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 47 – τίτλος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Αρχές σχετικά με την επιβολή κυρώσεων για ενδοενωσιακές παραβάσεις και εκτεταμένες παραβάσεις

Αρχές σχετικά με την επιβολή κυρώσεων για ενδοενωσιακές παραβάσεις, εκτεταμένες παραβάσεις και εκτεταμένες παραβάσεις με ενωσιακή διάσταση

Τροπολογία135

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 47 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Κατά την επιβολή κυρώσεων στο πλαίσιο ενδοενωσιακών παραβάσεων και εκτεταμένων παραβάσεων, οι αρμόδιες αρχές λαμβάνουν υπόψη μεταξύ άλλων:

1.  Κατά την επιβολή κυρώσεων στο πλαίσιο ενδοενωσιακών παραβάσεων, εκτεταμένων παραβάσεων και εκτεταμένων παραβάσεων με ενωσιακή διάσταση, οι αρμόδιες αρχές λαμβάνουν υπόψη μεταξύ άλλων:

Τροπολογία136

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 47 – παράγραφος 1 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.  Οι προβλεπόμενες κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.

Τροπολογία137

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 49 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν πάραυτα στην Επιτροπή το κείμενο των διατάξεων εθνικού δικαίου που υιοθετούν ή των συμφωνιών, εκτός εκείνων που αφορούν ατομικές περιπτώσεις, τις οποίες συνάπτουν για ζητήματα που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό.

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν πάραυτα στην Επιτροπή το κείμενο των διατάξεων εθνικού δικαίου που υιοθετούν και των συμφωνιών, εκτός των συμφωνιών που αφορούν ατομικές περιπτώσεις, τις οποίες συνάπτουν για ζητήματα που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία138

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 50 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το αργότερο έως τις [xx/xx/20xx, το αργότερο εντός επτά ετών από την έναρξη ισχύος του], η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

Το αργότερο ... [πέντε έτη μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού], η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία139

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 50 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η έκθεση αυτή περιλαμβάνει αξιολόγηση της εφαρμογής του κανονισμού, συμπεριλαμβανομένης της εκτίμησης της αποτελεσματικής επιβολής της νομοθεσίας για την προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού καθώς και την εξέταση, μεταξύ άλλων, του τρόπου με τον οποίο εξελίχθηκε η συμμόρφωση με τη νομοθεσία για την προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών από τους εμπόρους σε πρωταρχικής σημασίες καταναλωτικές αγορές τις οποίες αφορά το διασυνοριακό εμπόριο.

Η έκθεση αυτή περιλαμβάνει αξιολόγηση της εφαρμογής του κανονισμού, συμπεριλαμβανομένης της εκτίμησης της αποτελεσματικής επιβολής της ενωσιακής νομοθεσίας για την προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού καθώς και την εξέταση, μεταξύ άλλων, του τρόπου με τον οποίο εξελίχθηκε η συμμόρφωση με την ενωσιακή νομοθεσία για την προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών από τους εμπόρους σε πρωταρχικής σημασίες καταναλωτικές αγορές τις οποίες αφορά το διασυνοριακό εμπόριο. Η Επιτροπή αξιολογεί ιδίως την αποτελεσματικότητα:

 

α)   των εξουσιών σύμφωνα με το άρθρο 8·

 

β)   του κατώτατου ορίου για εκτεταμένες παραβάσεις με ενωσιακή διάσταση·

 

γ)   του συστήματος ανταλλαγής πληροφοριών για τις παραβάσεις βάσει του άρθρου 43.

 

Η έκθεση αυτή συνοδεύεται, όπου είναι απαραίτητο, από νομοθετικές προτάσεις.

Τροπολογία140

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 50 – παράγραφος 2 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Το αργότερο έως ... [ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος κανονισμού] και στη συνέχεια κάθε δύο χρόνια, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση με επισκόπηση των πληροφοριών, των εξελίξεων στον τομέα της επιβολής της νομοθεσίας για τους καταναλωτές και των στατιστικών στοιχείων που έχουν ανταλλαγεί στο πλαίσιο του μηχανισμού εποπτείας που θεσπίστηκε βάσει του άρθρου 33, συμπεριλαμβανομένων των προειδοποιήσεων που έχουν δημοσιευθεί και των επακόλουθων μέτρων που ελήφθησαν σε συνάρτηση με εξωτερικές προειδοποιήσεις καθώς και μια επισκόπηση των εκτεταμένων παραβάσεων και των εκτεταμένων παραβάσεων με ενωσιακή διάσταση σύμφωνα με το άρθρο 16.

Τροπολογία141

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 51

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 51

διαγράφεται

Τροποποίηση του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2006/2004

 

Στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2006/2004 προστίθενται τα ακόλουθα σημεία:

 

‘18.   Οδηγία 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών (ΕΕ L 304 της 22.11.2011, σ. 64).

 

19.   Οδηγία 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά: Άρθρο 20 (ΕΕ L 376 της 27.12. 2006, σ. 36).

 

20.   Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1371/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2007, σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των επιβατών σιδηροδρομικών γραμμών (ΕΕ L 315 της 3.12. 2007, σ. 14).

 

21.   Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, σχετικά με τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα όταν ταξιδεύουν αεροπορικώς (ΕΕ L 204 της 26.7.2006, σ. 1).

 

22.   Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1008/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Σεπτεμβρίου 2008, σχετικά με κοινούς κανόνες εκμετάλλευσης των αεροπορικών γραμμών στην Κοινότητα: Άρθρα 22, 23 και 24 ( ΕΕ L 293 της 31.10.2008, σ. 3).

 

23.   Οδηγία 2014/17/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις συμβάσεις πίστωσης για καταναλωτές για ακίνητα που προορίζονται για κατοικία: Άρθρα 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, κεφάλαιο 10 και παραρτήματα I και II (ΕΕ L 60 της 28.2.2014, σ. 34).

 

24.   Οδηγία 2014/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014, για τη συγκρισιμότητα των τελών που συνδέονται με λογαριασμούς πληρωμών, την αλλαγή λογαριασμού πληρωμών και την πρόσβαση σε λογαριασμούς πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά, άρθρα 4 έως 18 και 20 παράγραφος 2 (ΕΕ L 257 της 28.8.2014, σ. 214).» ’

 

Τροπολογία142

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 53 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός τίθεται σε εφαρμογή την [ένα έτος μετά την έναρξη της ισχύος του].

Ο παρών κανονισμός τίθεται σε εφαρμογή την … [18 μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού].

Τροπολογία143

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 53 – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ωστόσο, το άρθρο 51 εφαρμόζεται από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού].

διαγράφεται

Τροπολογία144

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα – σημείο 24 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

24 α.  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 524/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, για την ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 και της οφηγίας 2009/22/ΕΚ (κανονισμός για την ΗΕΚΔ): Άρθρο 14 (ΕΕ L 165 της 18.6. 2013, σ. 1).

Τροπολογία145

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα – σημείο 24 β (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

24β.  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 924/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, για τις διασυνοριακές πληρωμές στην Κοινότητα και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2560/2001 (ΕΕ L 266 της 9.10.2009, σ. 11).

Τροπολογία146

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα – σημείο 24 γ (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

24γ.  Κανονισμός (EE) αριθ. 260/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Μαρτίου 2012, σχετικά με την καθιέρωση τεχνικών απαιτήσεων και επιχειρηματικών κανόνων για τις μεταφορές πίστωσης και τις άμεσες χρεώσεις σε ευρώ και με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 924/2009 (ΕΕ L 94 της 30.3.2012, σ. 22).

Τροπολογία147

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα – σημείο 24 δ (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

24δ.  Οδηγία (ΕΕ) 2015/2366 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2015, σχετικά με υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά, την τροποποίηση των οδηγιών 2002/65/ΕΚ, 2009/110/ΕΚ και 2013/36/ΕΕ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 και την κατάργηση της οδηγίας 2007/64/ΕΚ (ΕΕ L 337 της 23.12.2015, σ. 35).

Τροπολογία148

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα – σημείο 24 ε (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

24ε.  Οδηγία (ΕΕ) 2016/97 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιανουαρίου 2016, σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων (ΕΕ L 26 της 2.2.2016, σ. 19).

Τροπολογία149

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα – σημείο 24 στ (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

24στ.  Κανονισμός 2017/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διασφάλιση της διασυνοριακής φορητότητας των υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου στην εσωτερική αγορά (ΕΕ L ...)+.

 

+ ΕΕ: να εισαχθούν ο αριθμός, η ημερομηνία έκδοσης και τα στοιχεία δημοσίευσης του παρόντος κανονισμού (COD 2015/0284).

Τροπολογία150

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα – σημείο 24 ζ (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

24ζ.  Κανονισμός 2017/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την αντιμετώπιση του γεωγραφικού αποκλεισμού και άλλων μορφών διακριτικής μεταχείρισης με βάση την ιθαγένεια, τον τόπο διαμονής ή τον τόπο εγκατάστασης των πελατών εντός της εσωτερικής αγοράς και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 και της οδηγίας 2009/22/ΕΚ (ΕΕ L ...)+.

 

+ ΕΕ: να εισαχθούν ο αριθμός, η ημερομηνία έκδοσης και τα στοιχεία δημοσίευσης του παρόντος κανονισμού (COD 2016/0152).

(1)

ΕΕ C 34 της 2.2.2017, σ. 100.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ιστορικό και η πρόταση της Επιτροπής

Η Επιτροπή πρότεινε για πρώτη φορά το 2003 ένα σύστημα διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ των εθνικών αρχών, προκειμένου να προωθηθεί η αποτελεσματικότερη εποπτεία, έρευνα και δίωξη διασυνοριακών παραβιάσεων, καλύπτοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τα κενά που εκμεταλλεύονται ανέντιμοι έμποροι. Ο κανονισμός 2006/2004 (ο επονομαζόμενος «κανονισμός ΣΠΚ») εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο την 27η Οκτωβρίου 2004 και τέθηκε σε ισχύ την 29η Δεκεμβρίου 2006.

Δέκα χρόνια μετά, η Επιτροπή υποβάλλει πρόταση για την αναθεώρηση του κανονισμού ΣΠΚ, για να βελτιώσει την αποδοτικότητα των κανόνων και των διαδικασιών που σχετίζονται με αυτή τη συνεργασία, αποσκοπώντας κυρίως στην καλύτερη αντιμετώπιση των προκλήσεων της ενιαίας ψηφιακής αγοράς. Η πρόταση κανονισμού, που καταργεί τον κανονισμό 2006/2004, αποτελεί μέρος της δέσμης μέτρων για το ηλεκτρονικό εμπόριο που εγκρίθηκε την 25η Μαΐου 2016. Οι αναθεωρημένες διατάξεις αποσκοπούν στην ενίσχυση των μηχανισμών επιβολής της νομοθεσίας που χρησιμοποιούν οι εθνικές αρχές για να αντιμετωπίσουν τις παράνομες πρακτικές που ζημιώνουν τους καταναλωτές σε αρκετές χώρες, ιδίως όσον αφορά στις παραβάσεις στο διαδίκτυο.

Η θέση της εισηγήτριας

Η εισηγήτρια χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής και αναγνωρίζει ότι πρέπει να επιτευχθεί σημαντική πρόοδος στον τομέα επιβολής της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών.

Καθώς οι έμποροι δραστηριοποιούνται ολοένα περισσότερο στο σύνολο της εσωτερικής αγοράς, οι παραβάσεις που σχετίζονται με την ενωσιακή νομοθεσία θα πρέπει να υποστηρίζονται από αποτελεσματικούς μηχανισμούς προς αποφυγή μη συνεκτικών μέτρων επιβολής της νομοθεσίας σχετικά με την ίδια παράβαση, καθώς και επικαλύψεων των προσπαθειών και του κόστους.

Ως εκ τούτου, η εισηγήτρια πιστεύει ότι η πρόταση της Επιτροπής έχει ορθώς εντοπίσει τις αρμοδιότητες που απαιτούνται από τις αρχές επιβολής της νομοθεσίας σε όλα τα κράτη μέλη (άρθρο 8) και εκτιμά ότι αυτό το σύνολο των αρμοδιοτήτων αποτελεί προϋπόθεση για μια σωστή διασυνοριακή συνεργασία, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι παραβάσεις. Για να επιτευχθεί αποτελεσματική συνεργασία θα πρέπει οι εν λόγω αρμοδιότητες να είναι στη διάθεση των αρχών επιβολής της νομοθεσίας σε όλα τα κράτη μέλη.

Η προθεσμία παραγραφής για την άσκηση ορισμένων εξουσιών σε περίπτωση παράβασης έχει εύλογα οριστεί σε διάστημα 5 ετών, ώστε να παρέχεται νομική ασφάλεια και να διασφαλίζεται, ενδεχομένως, αποτρεπτικό αποτέλεσμα (άρθρο 5).

Η εισηγήτρια υποστηρίζει την εισαγωγή των νέων εννοιών της «εκτεταμένης παράβασης» και της «εκτεταμένης παράβασης με ενωσιακή διάσταση». Ωστόσο, η εισηγήτρια είναι της γνώμης ότι το κατώτατο όριο για την τελευταία είναι πολύ υψηλό (άρθρο 21). Λόγω του πολύπλοκου χαρακτήρα της έρευνας και της συντονισμένης επιβολής που προβλέπεται σε περίπτωση εκτεταμένης παράβασης με ενωσιακή διάσταση, η ανάδειξη της Επιτροπής ως συντονιστικού φορέα είναι αναγκαία. Ως εκ τούτου, η εισηγήτρια συμφώνησε διαφορετικό κατώτατο όριο με τους σκιώδεις εισηγητές, το οποίο συνίσταται συγκεκριμένα σε μία πλειοψηφία των κρατών μελών που να αντιπροσωπεύει τουλάχιστον την πλειοψηφία του πληθυσμού της Ένωσης (άρθρο 3).

Η εισηγήτρια στηρίζει τη συμμετοχή των οργανισμών εκπροσώπησης των καταναλωτών, παραδείγματος χάρη στο πλαίσιο του μηχανισμού προειδοποίησης που προβλέπεται στο άρθρο 34, επειδή οι φορείς που έχουν έννομο συμφέρον στην προστασία των καταναλωτών πολύ συχνά λαμβάνουν γνώση των παραβιάσεων πολύ νωρίτερα απ’ ό, τι οι αρμόδιες αρχές. Στο πλαίσιο αυτό, είναι εξίσου απαραίτητο να εξασφαλιστεί η κατάλληλη λειτουργία της βάσης δεδομένων και του συστήματος ανταλλαγής πληροφοριών που προβλέπεται από το άρθρο 43.

Η εισηγήτρια πιστεύει ότι εφόσον πληρούνται τα κριτήρια απορρήτου, οι κοινές θέσεις - το αποτέλεσμα της έρευνας και της αξιολόγησης των εκτεταμένων παραβάσεων - ή μέρη αυτών θα πρέπει να δημοσιεύονται προκειμένου να βελτιωθεί η διαφάνεια και να ενημερωθούν οι καταναλωτές σχετικά με τις αποδεδειγμένες παραβάσεις.

Η εισηγήτρια συμφωνεί ότι ένας σημαντικός αριθμός νόμων για την προστασία των καταναλωτών θα πρέπει να προστεθεί στον κατάλογο των νομοθετικών διατάξεων που περιλαμβάνει ο κανονισμός για να βοηθηθούν τα όργανα επιβολής να αντιμετωπίσουν θέματα, όπως οι διακρίσεις των καταναλωτών λόγω της κατοικίας / εθνικότητας του παραλήπτη και γενικότερα όλες οι διασυνοριακές παραβάσεις.

Η υποβολή των εξαμηνιαίων σχεδίων επιβολής της νομοθεσίας από κάθε κράτος μέλος (άρθρο 45) γίνεται δεκτή από την εισηγήτρια με σκοπό τα κράτη μέλη να ιεραρχούν καλύτερα τις προτεραιότητες και να αυξάνουν την αποτελεσματική εφαρμογή της. Η εισηγήτρια, ωστόσο, προτείνει τον περιορισμό των δεσμεύσεων στο απολύτως απαραίτητο, με παράλληλη τήρηση της αρχής της επικουρικότητας.

Η εισηγήτρια προτείνει η Επιτροπή να υποβάλει ανά διετία έκθεση που να περιλαμβάνει επισκόπηση των πληροφοριών που ανταλλάσσονται στο πλαίσιο του μηχανισμού συνεργασίας σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, συμπεριλαμβανομένων των προειδοποιήσεων που κοινοποιήθηκαν από τις αρμόδιες αρχές και τους εξωτερικούς φορείς. Στην έκθεση που θα είναι διαθέσιμη στο κοινό θα συνοψίζονται οι τάσεις και οι εξελίξεις στον τομέα της επιβολής της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών.

Επιπλέον, η εισηγήτρια φρονεί ότι η πρόταση μπορεί να τύχει σειράς βελτιώσεων και επιδιώκει με τις τροπολογίες της να ρυθμίσει τα ακόλουθα ζητήματα:

Να παράσχει σαφείς ορισμούς, όπως «εκτεταμένη παράβαση με ενωσιακή διάσταση», «αρμόδια αρχή», «ενιαίο γραφείο σύνδεσης», «σάρωση», ενώ οι ορισμοί που έχουν κωδικοποιηθεί στο πλαίσιο του υφιστάμενου κοινοτικού κεκτημένου για την προστασία των καταναλωτών μπορεί να διατηρηθούν (καταναλωτής, έμπορος).

Να επεκτείνει τη σάρωση στον μη επιγραμμικό τομέα, καθώς η προστασία των καταναλωτών θα πρέπει να διασφαλίζεται ανεξαρτήτως του μέσου (παραβάσεις που συμβαίνουν στον επιγραμμικό ή μη τομέα).

Να ασχοληθεί με το ζήτημα των πολυάριθμων εξουσιοδοτήσεων προς την Επιτροπή, οι οποίες ορίζονται στην πρόταση με ανεπαρκή και ασαφή τρόπο. Μεταξύ άλλων, η εισηγήτρια, συμφώνησε με τους σκιώδεις εισηγητές να προτείνει να οριστεί στη βασική πράξη προθεσμία 30 ημερών για απάντηση σε αιτήματα (άρθρο 11) και ζητεί από την Επιτροπή να θέτει μέσω εκτελεστικών μέτρων εύλογες προθεσμίες για τις αιτήσεις ανταλλαγής των πληροφοριών και επιβολής της νομοθεσίας για συντονισμένες δράσεις.

Να απλοποιήσει τη δομή του κειμένου της πρότασης, ιδιαίτερα του κεφαλαίου IV, μεταξύ άλλων, προκειμένου να αποφευχθούν περιττές επαναλήψεις. Να διευκρινιστεί το περιεχόμενο των διαδικασιών για τη συνεργασία, τηρουμένων παράλληλα των νομικών παραδόσεων όσον αφορά την επιβολή του νόμου.

Να διευκρινιστεί ο ρόλος της Επιτροπής, ιδίως στο πλαίσιο του κεφαλαίου ΙΙΙ για τον μηχανισμό αμοιβαίας συνδρομής και του κεφαλαίου IV για τις εκτεταμένες παραβάσεις και εκτεταμένες παραβάσεις με ενωσιακή διάσταση.

Να διευκρινιστεί η διαδικασία για τη δρομολόγηση συντονισμένων δράσεων και για τον ορισμό ενός συντονιστή, όταν διατυπωθούν υποψίες για εκτεταμένη παράβαση.

Να διευκρινιστεί ο συντονιστικός ρόλος του ενιαίου γραφείου σύνδεσης, που θα πρέπει να ανατεθεί στο κάθε κράτος μέλος σε μία αρχή που διαθέτει επαρκείς εξουσίες και πόρους για να αναλάβει αυτό τον πολυσήμαντο ρόλο.

Να μην αποτελεί ο τόπος όπου είναι εγκατεστημένος ο έμπορος το πιο σημαντικό κριτήριο για τον καθορισμό της αρμόδιας αρχής που θα λάβει μέτρα επιβολής (άρθρο 25, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 18α).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ Ή ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ

Ο κατωτέρω κατάλογος καταρτίζεται σε καθαρά εθελοντική βάση υπό την αποκλειστική ευθύνη της εισηγήτριας. Στην εισηγήτρια κατατέθηκαν κατά την προετοιμασία του σχεδίου έκθεσης μέχρι την έγκρισή του στην επιτροπή απόψεις από τις ακόλουθες οντότητες και τα ακόλουθα πρόσωπα:

Οντότητα και/ή πρόσωπο

Ευρωπαϊκό Γραφείο Ενώσεων Καταναλωτών (BEUC)

Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Επιχειρήσεων (BUSINESSEUROPE)

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Εθνικών Μητρώων Τομέων Κορυφαίου Επιπέδου (CENTR)

Τσεχική Αρχή Επιθεώρησης Εμπορίου

Τσεχικό Γραφείο Τηλεπικοινωνιών

Συνομοσπονδία Δανικών Επιχειρήσεων (CDE)

ECC France, Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτών της Γαλλίας

EUROCOMMERCE

ECTAA, Ευρωπαϊκή Ένωση Ταξιδιωτικών Γραφείων και Ταξιδιωτικών Πρακτόρων

EUROISPA, Ευρωπαϊκή Ένωση Παρόχων Υπηρεσιών Διαδικτύου

Καθηγήτρια Δρ Evelyne Terryn, καθηγήτρια δικαίου των καταναλωτών και εμπορικού δικαίου, Καθολικό Πανεπιστήμιο Λέουβεν

FEDMA, Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Άμεσου και Διαδραστικού Μάρκετινγκ

GOOGLE

HDE, Γερμανική Ένωση Λιανικού Εμπορίου

Υπουργείο Οικονομικών της Πορτογαλίας, Γενική Διεύθυνση Καταναλωτών

Υπουργείο Εμπορίου και Βιομηχανίας της Τσεχικής Δημοκρατίας

Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας στην ΕΕ

Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου

WKO (Αυστριακό Ομοσπονδιακό Οικονομικό Επιμελητήριο)

ZAW, Γερμανική Ένωση Διαφημίσεων


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (8.3.2017)

προς την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών

(COM(2016)0283 – C8-0194/2016 – 2016/0148(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Κώστας Χρυσόγονος

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων καλεί την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(-1)  Το άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο στ), το άρθρο 12, το άρθρο 114 παράγραφος 3 και το άρθρο 169 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), καθώς και το άρθρο 38 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελούν το πρωτογενές δίκαιο που διέπει την πολιτική για την προστασία των καταναλωτών.

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη -1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(-1α)  Το άρθρο 169 της ΣΛΕΕ ορίζει ως ειδικούς στόχους της πολιτικής της Ένωσης την προώθηση των συμφερόντων των καταναλωτών και τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας του καταναλωτή. Συνεπώς, η Ένωση πρέπει να συμβάλλει στην προστασία της υγείας, της ασφάλειας και των οικονομικών συμφερόντων των καταναλωτών, καθώς και στην προώθηση του δικαιώματός τους σε ενημέρωση, εκπαίδευση και του δικαιώματος τους να συνεταιρίζονται για την προάσπιση των συμφερόντων τους.

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη -1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(-1β)  Το άρθρο 197 της ΣΛΕΕ σχετικά με τη διοικητική συνεργασία αναγνωρίζει τη σημασία της αποτελεσματικής εφαρμογής του δικαίου της Ένωσης από τα κράτη μέλη και θέτει τα όρια, εντός των οποίων η Ένωση και τα κράτη μέλη πρέπει να ενεργούν στον τομέα αυτό.

Τροπολογία     4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου61 προβλέπει εναρμονισμένους κανόνες και διαδικασίες που διευκολύνουν τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών σε διασυνοριακό επίπεδο. Το άρθρο 21α προβλέπει την επανεξέταση της αποτελεσματικότητας και των επιχειρησιακών μηχανισμών του εν λόγω κανονισμού και, σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 δεν επαρκεί για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των προκλήσεων της επιβολής της νομοθεσίας στην ενιαία αγορά και, ιδίως, στην ψηφιακή ενιαία αγορά,

(1)  Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου61 προβλέπει εναρμονισμένους κανόνες και διαδικασίες που διευκολύνουν τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών σε διασυνοριακό επίπεδο. Το άρθρο 21α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 προβλέπει την επανεξέταση της αποτελεσματικότητας και των επιχειρησιακών μηχανισμών του εν λόγω κανονισμού και, σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 δεν επαρκεί για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των προκλήσεων της επιβολής της νομοθεσίας στην ενιαία αγορά και, ιδίως, στην ψηφιακή ενιαία αγορά, Σύμφωνα με την έκθεση της Επιτροπής ο ισχύων κανονισμός πρέπει να αντικατασταθεί ώστε να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις της ψηφιακής οικονομίας και στην ανάπτυξη του διασυνοριακού λιανικού εμπορίου στην ΕΕ.

_________________

_________________

61 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών (ΕΕ L 364 της 09.12.2004, σ. 1).

61 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών (ΕΕ L 364 της 09.12.2004, σ. 1).

Τροπολογία     5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  Η στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία αγορά, που εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 6 Μαΐου 2015, προσδιόρισε ως μία από τις προτεραιότητές της την ανάγκη να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών χάρη στην ταχύτερη, πιο ευέλικτη και πιο συνεκτική επιβολή των κανόνων προστασίας των καταναλωτών. Η στρατηγική για την ενιαία αγορά, που εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 28 Οκτωβρίου 2015, επανέλαβε ότι η επιβολή της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των καταναλωτών πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω με τον κανονισμό για τη συνεργασία όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών,

(2)  Η στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία αγορά, που εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 6 Μαΐου 2015, προσδιόρισε ως μία από τις προτεραιότητές της την ανάγκη να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών χάρη στην ταχύτερη και πιο συνεκτική επιβολή των κανόνων προστασίας των καταναλωτών. Η στρατηγική για την ενιαία αγορά, που εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 28 Οκτωβρίου 2015, επανέλαβε ότι η επιβολή της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των καταναλωτών πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω με τον κανονισμό για τη συνεργασία όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών,

Τροπολογία     6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  Η συνακόλουθη αναποτελεσματική επιβολή της νομοθεσίας στις διασυνοριακές παραβάσεις, ιδίως στο ψηφιακό περιβάλλον, επιτρέπει στους εμπόρους να διαφεύγουν από την επιβολή της νομοθεσίας με τη μετεγκατάσταση εντός της Ένωσης, με συνέπεια τη στρέβλωση του ανταγωνισμού σε βάρος των νομοταγών εμπόρων που δραστηριοποιούνται είτε στο εσωτερικό της χώρας τους είτε διασυνοριακά και, επομένως, την άμεση ζημία των καταναλωτών και την υπονόμευση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στις διασυνοριακές συναλλαγές και στην ενιαία αγορά. Ένα αυξημένο επίπεδο εναρμόνισης για τον καθορισμό αποδοτικής και αποτελεσματικής συνεργασίας για την επιβολή του νόμου μεταξύ των αρμοδίων δημόσιων αρχών επιβολής είναι, συνεπώς, αναγκαίο για τον εντοπισμό, τη διερεύνηση και την παύση των ενδοενωσιακών και των εκτεταμένων παραβάσεων,

(3)  Η συνακόλουθη αναποτελεσματική επιβολή της νομοθεσίας στις διασυνοριακές παραβάσεις, ιδίως στο ψηφιακό περιβάλλον, επιτρέπει στους εμπόρους να διαφεύγουν από την επιβολή της νομοθεσίας με τη μετεγκατάσταση εντός της Ένωσης, με συνέπεια τη στρέβλωση του ανταγωνισμού σε βάρος των νομοταγών εμπόρων που δραστηριοποιούνται (επιγραμμικά ή μη) είτε στο εσωτερικό της χώρας τους είτε διασυνοριακά και, επομένως, την άμεση και σημαντική ζημία της ενιαίας αγοράς και των καταναλωτών και την υπονόμευση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στις διασυνοριακές συναλλαγές και στην ενιαία αγορά. Ένα αυξημένο επίπεδο εναρμόνισης για τον καθορισμό αποδοτικής και αποτελεσματικής συνεργασίας για την επιβολή του νόμου μεταξύ των αρμοδίων δημόσιων αρχών επιβολής είναι, συνεπώς, αναγκαίο για τον εντοπισμό, τη διερεύνηση και την παύση των ενδοενωσιακών παραβάσεων και την αποτελεσματική και αναλογική αντιμετώπιση των εκτεταμένων παραβάσεων με ενωσιακή διάσταση που προκαλούν σημαντική ζημία στους καταναλωτές και την ενιαία αγορά,

Τροπολογία     7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5α)  Προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια δικαίου και η αποτελεσματικότητα των μέτρων εφαρμογής που σχετίζονται με τις διασυνοριακές παραβάσεις που έχουν παύσει, πρέπει να θεσπιστεί προθεσμία παραγραφής. Αυτό συνεπάγεται τη θέσπιση μιας σαφούς προθεσμίας, εντός της οποίας οι αρμόδιες αρχές θα μπορούν, στο πλαίσιο της εφαρμογής των κανόνων που διέπουν τις διασυνοριακές παραβάσεις, να επιβάλλουν κυρώσεις, να διατάσσουν την αποζημίωση των καταναλωτών ή την επιστροφή των κερδών που αποκομίστηκαν λόγω των παραβάσεων,

Τροπολογία     8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6)  Οι αρμόδιες αρχές πρέπει να διαθέτουν ένα σύνολο ελάχιστων εξουσιών διερεύνησης των παραβάσεων και επιβολής της νομοθεσίας για να εφαρμόζουν τον παρόντα κανονισμό αποτελεσματικά, να συνεργάζονται μεταξύ τους και να αποτρέπουν τους εμπόρους από τη διάπραξη ενδοενωσιακών και εκτεταμένων παραβάσεων. Οι εν λόγω εξουσίες πρέπει να είναι επαρκείς για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αφορούν την επιβολή της νομοθεσίας στο ηλεκτρονικό εμπόριο και στο ψηφιακό περιβάλλον, όπου οι δυνατότητες των εμπόρων να αποκρύπτουν ή να αλλάζουν την ταυτότητά τους αποτελούν λόγο ιδιαίτερης ανησυχίας. Οι εν λόγω εξουσίες πρέπει να διασφαλίζουν τη νόμιμη ανταλλαγή αποδεικτικών στοιχείων μεταξύ των αρμοδίων αρχών, ώστε να επιτυγχάνεται αποτελεσματική επιβολή της νομοθεσίας σε ισότιμη βάση σε όλα τα κράτη μέλη,

(6)  Οι αρμόδιες αρχές πρέπει να διαθέτουν ένα σύνολο ελάχιστων εξουσιών διερεύνησης των παραβάσεων και επιβολής της νομοθεσίας για να εφαρμόζουν τον παρόντα κανονισμό αποτελεσματικά, να εξασφαλίζουν την αποτελεσματική και νομικά έγκυρη διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ τους και να αποτρέπουν τους εμπόρους από τη διάπραξη ενδοενωσιακών και εκτεταμένων παραβάσεων. Οι εν λόγω εξουσίες πρέπει να είναι ισορροπημένες, επαρκείς και κατάλληλες για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αφορούν την επιβολή της νομοθεσίας στο ηλεκτρονικό εμπόριο και στο ψηφιακό περιβάλλον, όπου οι δυνατότητες των εμπόρων να αποκρύπτουν ή να αλλάζουν την ταυτότητά τους αποτελούν λόγο ιδιαίτερης ανησυχίας. Οι εν λόγω εξουσίες πρέπει να διασφαλίζουν τη νόμιμη ανταλλαγή πληροφοριών και αποδεικτικών στοιχείων μεταξύ των αρμοδίων αρχών, ώστε να επιτυγχάνεται αποτελεσματική επιβολή της νομοθεσίας σε ισότιμη βάση σε όλα τα κράτη μέλη,

Τροπολογία     9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7)  Τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν κατά πόσον οι αρμόδιες αρχές ασκούν τις εν λόγω εξουσίες απευθείας στο πλαίσιο της δικής τους αρμοδιότητας ή μέσω παραπομπής στα αρμόδια δικαστήρια. Εφόσον τα κράτη μέλη επιλέξουν ότι οι αρμόδιες αρχές ασκούν τις εξουσίες τους μέσω παραπομπής στα αρμόδια δικαστήρια, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι εξουσίες αυτές μπορούν να ασκούνται αποτελεσματικά και εγκαίρως και ότι το κόστος της άσκησης των εν λόγω εξουσιών πρέπει να είναι αναλογικό και να μην παρακωλύει την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού,

(7)  Ο παρών κανονισμός δεν επηρεάζει την ελευθερία των κρατών μελών να επιλέγουν το σύστημα επιβολής της νομοθεσίας που κρίνουν κατάλληλο. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν κατά πόσον οι αρμόδιες αρχές ασκούν τις εν λόγω εξουσίες απευθείας στο πλαίσιο της δικής τους αρμοδιότητας ή μέσω παραπομπής στα αρμόδια δικαστήρια. Εφόσον τα κράτη μέλη επιλέξουν ότι οι αρμόδιες αρχές ασκούν τις εξουσίες τους μέσω παραπομπής στα αρμόδια δικαστήρια, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι εξουσίες αυτές μπορούν να ασκούνται αποτελεσματικά και εγκαίρως και ότι το κόστος της άσκησης των εν λόγω εξουσιών πρέπει να είναι αναλογικό και να μην παρακωλύει την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού,

Τροπολογία     10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9)  Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να είναι σε θέση να αρχίζουν έρευνες με δική τους πρωτοβουλία, όταν διαπιστώνουν ενδοενωσιακές ή εκτεταμένες παραβάσεις με άλλα μέσα πλην των καταγγελιών των καταναλωτών. Αυτό είναι ιδιαίτερα αναγκαίο για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ των αρμοδίων αρχών κατά την αντιμετώπιση εκτεταμένων παραβάσεων,

(9)  Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να είναι σε θέση να αρχίζουν έρευνες με δική τους πρωτοβουλία, όταν διαπιστώνουν ενδοενωσιακές ή εκτεταμένες παραβάσεις με άλλα μέσα πλην των καταγγελιών των καταναλωτών. Αυτό είναι ιδιαίτερα αναγκαίο για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ των αρμοδίων αρχών κατά την αντιμετώπιση εκτεταμένων παραβάσεων, αλλά και για την παροχή στήριξης στα κράτη μέλη κατά την εφαρμογή του κανονισμού αριθ. 44/2001 του Συμβουλίου,

 

_________________

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 44/2001 του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 2000, για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις (ΕΕ L 12 της 16.1.2001, σ. 1).

Τροπολογία     11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10)  Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε όλα τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία, δεδομένα και πληροφορίες για να διαπιστώνουν τη διάπραξη μιας ενδοενωσιακής ή εκτεταμένης παράβασης και, ειδικότερα, να προσδιορίζουν τον υπεύθυνο έμπορο, ανεξαρτήτως του προσώπου που διαθέτει τα συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία, πληροφορίες ή δεδομένα και ανεξαρτήτως του τόπου όπου έχει την έδρα του και της μορφής των εν λόγω στοιχείων. Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να είναι σε θέση να ζητούν απευθείας από τρίτους που δραστηριοποιούνται στην ψηφιακή αλυσίδα αξίας να παρέχουν όλα τα αποδεικτικά στοιχεία, τα δεδομένα και τις πληροφορίες που απαιτούνται,

(10)  Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε όλα τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία, δεδομένα και πληροφορίες για να διαπιστώνουν τη διάπραξη μιας ενδοενωσιακής ή εκτεταμένης παράβασης και, ειδικότερα, να προσδιορίζουν τον υπεύθυνο έμπορο, ανεξαρτήτως του προσώπου που διαθέτει τα συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία, πληροφορίες ή δεδομένα και ανεξαρτήτως του τόπου όπου έχει την έδρα του και της μορφής των εν λόγω στοιχείων. Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να είναι σε θέση να ζητούν απευθείας από τρίτους που δραστηριοποιούνται στην ψηφιακή αλυσίδα αξίας, συμπεριλαμβανομένων όσων βρίσκονται σε χώρες που δεν είναι μέλη της ΕΕ, να παρέχουν όλα τα αποδεικτικά στοιχεία, τα δεδομένα και τις πληροφορίες που απαιτούνται· στο ψηφιακό περιβάλλον, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στους εμπόρους και στις υπηρεσίες που προκαλούν εκτεταμένες παραβάσεις της οδηγίας 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της οδηγίας 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και οι οποίες θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν κοινή δράση δυνάμει του άρθρου 21,

 

_________________

 

Οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31).

 

Οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2002, σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για την προστασία ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες) (ΕΕ L 201 της 31.7.2002, σ. 37).

 

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1).

Τροπολογία     12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(10α)  Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να μπορούν να διενεργούν τις απαραίτητες επί τόπου επιθεωρήσεις, καθώς και να έχουν εξουσία πρόσβασης σε κάθε χώρο, έδαφος ή μέσο μεταφοράς που χρησιμοποιεί ο έμπορος για σκοπούς που συνδέονται με την εμπορική, επιχειρηματική, βιοτεχνική ή επαγγελματική του δραστηριότητα,

Τροπολογία     13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12)  Ιδιαίτερα στο ψηφιακό περιβάλλον, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να μπορούν να παύουν παραβάσεις γρήγορα και αποτελεσματικά, ιδίως όταν ο έμπορος που πωλεί προϊόντα ή υπηρεσίες αποκρύπτει την ταυτότητά του ή μετεγκαθίσταται εντός της Ένωσης ή σε τρίτη χώρα για να αποφύγει την επιβολή της νομοθεσίας. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες υπάρχει κίνδυνος σοβαρής και ανεπανόρθωτης ζημίας σε βάρος των καταναλωτών, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να είναι σε θέση να εγκρίνουν προσωρινά μέτρα για να προλαμβάνουν ή να μειώνουν τη ζημία, συμπεριλαμβανομένης, κατά περίπτωση, της αναστολής της λειτουργίας ενός δικτυακού τόπου, τομέα ή παρόμοιου ψηφιακού τόπου, μιας υπηρεσίας ή ενός λογαριασμού. Επιπλέον, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να διαθέτουν την εξουσία να καταργούν ή να αναθέτουν σε τρίτο πάροχο υπηρεσιών την κατάργηση ενός δικτυακού τόπου, τομέα ή παρόμοιου ψηφιακού τόπου, μιας υπηρεσίας ή ενός λογαριασμού,

(12)  Ιδιαίτερα στο ψηφιακό περιβάλλον, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να μπορούν να λαμβάνουν αποτελεσματικά και διαφανή μέτρα προκειμένου να παύουν παραβάσεις γρήγορα και αποτελεσματικά, ιδίως όταν ο έμπορος που πωλεί προϊόντα ή υπηρεσίες αποκρύπτει την ταυτότητά του ή μετεγκαθίσταται εντός της Ένωσης ή σε τρίτη χώρα για να αποφύγει την επιβολή της νομοθεσίας. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες υπάρχει κίνδυνος σοβαρής και ανεπανόρθωτης ζημίας σε βάρος των καταναλωτών, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να είναι σε θέση να εγκρίνουν προσωρινά μέτρα για να προλαμβάνουν ή να μειώνουν τη ζημία, συμπεριλαμβανομένης, κατά περίπτωση, της αίτησης προς τους παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας να αφαιρέσουν περιεχόμενο, να αναστείλουν τη λειτουργία ενός δικτυακού τόπου, μιας υπηρεσίας ή ενός λογαριασμού, ή της αίτησης αρχεία ή μητρώα τομέων να θέσουν σε αναμονή ένα πλήρως εγκεκριμένο όνομα τομέα για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Επιπλέον, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να διαθέτουν την εξουσία να ζητήσουν από έναν πάροχο υπηρεσιών φιλοξενίας να αφαιρέσει περιεχόμενο, να καταργήσει έναν δικτυακό τόπο, μια υπηρεσία ή έναν λογαριασμό ή τμήμα αυτών, ή να ζητήσουν από ένα αρχείο ή μητρώο να διαγράψει ένα πλήρως εγκεκριμένο όνομα τομέα. Εντούτοις, τα μέτρα αφαίρεσης περιεχομένου μπορεί να βλάπτουν την ελευθερία του λόγου και της πληροφόρησης, αλλά να είναι και αναποτελεσματικά, δεδομένου ότι στο ταχέως μεταβαλλόμενο ψηφιακό περιβάλλον το περιεχόμενο επανεμφανίζεται τόσο γρήγορα όσο αφαιρείται. Ως εκ τούτου, τα μέτρα που λαμβάνονται με στόχο να περιορίσουν την επιγραμμική διανομή ή τη διάθεση περιεχομένου στο κοινό με οποιονδήποτε άλλο τρόπο θα πρέπει να είναι σύμφωνα, σε κάθε περίπτωση, με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να περιορίζονται στα μέτρα που είναι απολύτως αναγκαία και αναλογικά, και να εκτελούνται βάσει προηγούμενης δικαστικής άδειας,

Τροπολογία     14

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(12α)  Στόχος του παρόντος κανονισμού είναι η αποτελεσματική παύση των παραβάσεων και η πρόληψη και αποκατάσταση της ζημίας των καταναλωτών. Ως εκ τούτου, όλα τα μέτρα επιβολής θα πρέπει να αποσκοπούν στην αντιμετώπιση της πηγής των παραβάσεων και όχι ενός επικαλύμματος παρουσίασης, τα δε μέτρα που στοχεύουν σε όνομα τομέα θα πρέπει να αποτελούν έσχατο μέσο σε περίπτωση που η αφαίρεση περιεχομένου δεν υπήρξε επιτυχής,

Τροπολογία     15

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15)  Η αποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητα του μηχανισμού αμοιβαίας συνδρομής θα πρέπει να βελτιωθεί. Οι πληροφορίες που ζητούνται πρέπει να παρέχονται εγκαίρως και τα αναγκαία μέτρα εφαρμογής πρέπει επίσης να εγκρίνονται εγκαίρως. Η Επιτροπή πρέπει, επομένως, να καθορίσει δεσμευτικές προθεσμίες για τις αρμόδιες αρχές εντός των οποίων να απαντούν σε αιτήσεις παροχής πληροφοριών και επιβολής της νομοθεσίας και να διευκρινίσει τις διαδικαστικές και άλλες πτυχές της επεξεργασίας πληροφοριών και της διεκπεραίωσης των αιτήσεων επιβολής της νομοθεσίας, μέσω εκτελεστικών μέτρων,

(15)  Η αποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητα του μηχανισμού αμοιβαίας συνδρομής θα πρέπει να βελτιωθεί. Οι πληροφορίες που ζητούνται πρέπει να παρέχονται εγκαίρως, εντός συγκεκριμένης προθεσμίας, και τα αναγκαία μέτρα εφαρμογής πρέπει επίσης να εγκρίνονται εγκαίρως και με διαφανή τρόπο. Η Επιτροπή πρέπει, επομένως, να καθορίσει σαφείς και δεσμευτικές προθεσμίες για τις αρμόδιες αρχές εντός των οποίων να απαντούν σε αιτήσεις παροχής πληροφοριών και επιβολής της νομοθεσίας και να διευκρινίσει τις διαδικαστικές και άλλες πτυχές της επεξεργασίας πληροφοριών και της διεκπεραίωσης των αιτήσεων επιβολής της νομοθεσίας, μέσω εκτελεστικών μέτρων,

Τροπολογία     16

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(18)  Οι συντονισμένοι έλεγχοι μέσω του διαδικτύου (σαρώσεις) ιστοτόπων ηλεκτρονικού εμπορίου είναι μια ακόμη μορφή συντονισμού της επιβολής της νομοθεσίας και αποδείχθηκε ότι αποτελούν αποτελεσματικό εργαλείο κατά των παραβάσεων το οποίο θα πρέπει να διατηρηθεί και να ενισχυθεί στο μέλλον,

(18)  Οι συντονισμένοι έλεγχοι μέσω του διαδικτύου (σαρώσεις) ιστοτόπων ηλεκτρονικού εμπορίου είναι μια ακόμη μορφή συντονισμού της επιβολής της νομοθεσίας και αποδείχθηκε ότι αποτελούν αποτελεσματικό εργαλείο κατά των παραβάσεων το οποίο θα πρέπει να διατηρηθεί και να ενισχυθεί στο μέλλον, μεταξύ άλλων μέσω επέκτασης της εφαρμογής του σε μη επιγραμμικούς τομείς,

Τροπολογία     17

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(19)  Εκτεταμένες παραβάσεις με ενωσιακή διάσταση είναι δυνατόν να προκαλούν ζημίες μεγάλης κλίμακας σε μια πλειονότητα καταναλωτών στην Ένωση. Ως εκ τούτου απαιτείται μια συγκεκριμένη ενωσιακή διαδικασία συντονισμού με την Επιτροπή ως εκ του νόμου συντονιστή. Για να εξασφαλιστεί ότι η διαδικασία κινείται εγκαίρως και αποτελεσματικά και ότι οι προϋποθέσεις επαληθεύονται ομοιόμορφα, η Επιτροπή θα πρέπει να επαληθεύει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη δρομολόγηση της διαδικασίας αυτής. Στοιχεία και πληροφορίες που συλλέγονται στη διάρκεια της κοινής δράσης θα πρέπει να χρησιμοποιούνται αδιάλειπτα στο πλαίσιο εθνικών διαδικασιών, όταν απαιτείται,

(19)  Σε περίπτωση εκτεταμένων παραβάσεων με ενωσιακή διάσταση που είναι δυνατόν να προκαλούν ζημίες στα συλλογικά συμφέροντα των καταναλωτών σε μια πλειονότητα των κρατών μελών, η Επιτροπή θα πρέπει να κινεί και να διευθύνει μια ενωσιακή διαδικασία συντονισμού. Για να εξασφαλιστεί η συνοχή της διαδικασίας, η Επιτροπή θα πρέπει να επαληθεύει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη δρομολόγηση της διαδικασίας αυτής. Στοιχεία και πληροφορίες που συλλέγονται στη διάρκεια της συντονισμένης δράσης θα πρέπει να χρησιμοποιούνται αδιάλειπτα στο πλαίσιο εθνικών διαδικασιών, όταν απαιτείται,

Τροπολογία     18

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(20)  Στις διαδικασίες κατά εκτεταμένων παραβάσεων και εκτεταμένων παραβάσεων με ενωσιακή διάσταση, τα δικαιώματα άμυνας των εμπόρων θα πρέπει να γίνονται σεβαστά. Αυτό απαιτεί, ιδίως, να παρέχεται στον έμπορο το δικαίωμα να εκφράζει τις απόψεις του και να χρησιμοποιεί τη γλώσσα της επιλογής του κατά τη διάρκεια των διαδικασιών,

(20)  Στις διαδικασίες κατά παραβάσεων, εκτεταμένων παραβάσεων και εκτεταμένων παραβάσεων με ενωσιακή διάσταση, η πρόσβαση στη δικαιοσύνη και τα δικαιώματα άμυνας των εμπόρων θα πρέπει να γίνονται σεβαστά. Μεταξύ άλλων, αυτό απαιτεί, ιδίως, να παρέχεται στον έμπορο το δικαίωμα να εκφράζει τις απόψεις του και να χρησιμοποιεί τη γλώσσα της επιλογής του κατά τη διάρκεια των διαδικασιών,

Τροπολογία     19

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 22 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(22α)  Με σκοπό την ανάλυση των εξελίξεων στον τομέα της επιβολής της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών και τη βελτίωση των δικτύων συνεργασίας, η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλλει τακτικές δημόσιες εκθέσεις, οι οποίες περιέχουν στατιστικά και αναφέρουν περιληπτικά τις εξελίξεις στον τομέα της επιβολής της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών, τα στοιχεία των οποίων συλλέγονται στο πλαίσιο της συνεργασίας που προβλέπεται από τον παρόντα κανονισμό,

Τροπολογία     20

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(25)  Δεδομένα σχετικά με τις καταγγελίες των καταναλωτών μπορεί να βοηθήσουν τους υπεύθυνους για τη χάραξη πολιτικής σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο, ώστε να αξιολογηθεί η λειτουργία των καταναλωτικών αγορών και ο εντοπισμός των παραβάσεων. Για να διευκολυνθεί η ανταλλαγή των δεδομένων αυτών σε ενωσιακό επίπεδο, η Επιτροπή εξέδωσε σύσταση σχετικά με τη χρήση εναρμονισμένης μεθόδου για την ταξινόμηση και την κοινοποίηση των καταγγελιών και των αιτημάτων των καταναλωτών62. Η εν λόγω σύσταση πρέπει να εφαρμοστεί για την πλήρη στήριξη της συνεργασίας για την επιβολή της νομοθεσίας και τη διευκόλυνση του εντοπισμού ενδοενωσιακών παραβάσεων και των εκτεταμένων παραβάσεων,

(25)  Δεδομένα σχετικά με τις καταγγελίες των καταναλωτών μπορεί να βοηθήσουν τους υπεύθυνους για τη χάραξη πολιτικής σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο, ώστε να αξιολογηθεί η λειτουργία των καταναλωτικών αγορών και ο εντοπισμός των παραβάσεων ή των κινδύνων παραβάσεων. Για να διευκολυνθεί η ανταλλαγή των δεδομένων αυτών σε ενωσιακό επίπεδο, η Επιτροπή εξέδωσε σύσταση σχετικά με τη χρήση εναρμονισμένης μεθόδου για την ταξινόμηση και την κοινοποίηση των καταγγελιών και των αιτημάτων των καταναλωτών62. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εφαρμόζουν την εν λόγω σύσταση με σκοπό την πλήρη στήριξη και την ενθάρρυνση της διασυνοριακής συνεργασίας για την επιβολή της νομοθεσίας και τη διευκόλυνση του εντοπισμού ενδοενωσιακών παραβάσεων και των εκτεταμένων παραβάσεων,

_________________

_________________

62 Σύσταση της Επιτροπής σχετικά με τη χρήση εναρμονισμένης μεθόδου για την ταξινόμηση των καταγγελιών και των αιτημάτων των καταναλωτών (2010/304/ΕΕ, ΕΕ L 136 της 2.6. 2010, σ. 1-31).

62 Σύσταση της Επιτροπής σχετικά με τη χρήση εναρμονισμένης μεθόδου για την ταξινόμηση των καταγγελιών και των αιτημάτων των καταναλωτών (2010/304/ΕΕ, ΕΕ L 136 της 2.6. 2010, σ. 1-31).

Τροπολογία     21

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 29 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(29α)  Η ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών θα πρέπει να προωθηθεί ως εναλλακτική δυνατότητα, αντί των διαδικασιών που ισχύουν βάσει του δικαίου των κρατών μελών. Οι αποφάσεις που εκδίδονται στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών αναγνωρίζονται και είναι εκτελεστές σε όλα τα κράτη μέλη χωρίς να απαιτείται κήρυξη εκτελεστότητας. Η διαδικασία αυτή παρέχει έναν οικονομικά προσιτό και εύκολο τρόπο για τη δικαστική επιδίωξη μιας αξίωσης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις,

Τροπολογία     22

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(35)  Ο παρών κανονισμός σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις αρχές που αναγνωρίζονται κυρίως από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης70. Συνεπώς, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να ερμηνεύεται και να εφαρμόζεται, με τον σεβασμό των εν λόγω δικαιωμάτων και αρχών. Κατά την άσκηση των ελάχιστων εξουσιών που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να επιτύχουν την κατάλληλη ισορροπία μεταξύ των συμφερόντων που προστατεύονται από θεμελιώδη δικαιώματα, όπως το υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών, η επιχειρηματική ελευθερία και η ελευθερία πληροφόρησης.

(35)  Ο παρών κανονισμός σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις αρχές που αναγνωρίζονται κυρίως από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης70. Συνεπώς, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να ερμηνεύεται και να εφαρμόζεται, με τον σεβασμό των εν λόγω δικαιωμάτων και αρχών. Κατά την άσκηση των ελάχιστων εξουσιών που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να εγγυηθούν την τήρηση της αρχής της αναλογικότητας και να επιτύχουν την κατάλληλη ισορροπία μεταξύ των συμφερόντων που προστατεύονται από θεμελιώδη δικαιώματα, όπως το υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών, η επιχειρηματική ελευθερία, η ελευθερία της έκφρασης και η ελευθερία πληροφόρησης.

_________________

_________________

70 ΕΕ C 364 της 18.12.2000, σ. 1.

70 ΕΕ C 364 της 18.12.2000, σ. 1.

Τροπολογία     23

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 35 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(35α)  Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να ερμηνεύεται κατά τρόπο πλήρως συμβατό με τους ενωσιακούς κανόνες για την προστασία και την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,

Τροπολογία    24

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

8α.  Ο παρών κανονισμός δεν θίγει τη δυνατότητα ιδιωτικών μέτρων επιβολής της νομοθεσίας και αγωγών αποζημίωσης βάσει του εθνικού δικαίου.

Τροπολογία     25

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 8 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

8β.  Ο παρών κανονισμός είναι συμβατός με τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις αρχές που αναγνωρίζονται ιδίως από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία     26

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

θ)  «βλάβη συλλογικών συμφερόντων καταναλωτών»: πραγματική ή δυνητική βλάβη των συμφερόντων ορισμένων καταναλωτών, οι οποίοι θίγονται από ενδοενωσιακές παραβάσεις ή εκτεταμένες παραβάσεις· τεκμαίρεται ότι υπάρχει ιδίως όταν η παράβαση ζημίωσε, ζημιώνει ή ενδέχεται να ζημιώσει, πραγματικά ή δυνητικά, σημαντικό αριθμό καταναλωτών που βρίσκονται σε παρόμοια κατάσταση.

θ)  «βλάβη συλλογικών συμφερόντων καταναλωτών»: πραγματική ή δυνητική βλάβη των συμφερόντων ορισμένων καταναλωτών, οι οποίοι θίγονται από ενδοενωσιακές παραβάσεις ή εκτεταμένες παραβάσεις· τεκμαίρεται ότι υπάρχει ιδίως όταν η παράβαση ζημίωσε, ζημιώνει ή ενδέχεται να ζημιώσει, πραγματικά ή δυνητικά, εύλογο αριθμό καταναλωτών που βρίσκονται σε παρόμοια κατάσταση.

Τροπολογία     27

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Οι αρμόδιες αρχές δύνανται να διερευνούν τις παραβάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 και να απαγορεύουν στους εμπόρους να διαπράττουν τέτοιες παραβάσεις στο μέλλον. Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να επιβάλλουν κυρώσεις για τις εν λόγω παραβάσεις εντός πέντε ετών από την παύση της παράβασης.

1.  Οι αρμόδιες αρχές δύνανται να διερευνούν τις παραβάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 και να απαγορεύουν στους εμπόρους να διαπράττουν τέτοιες παραβάσεις στο μέλλον. Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να κάνουν χρήση των εξουσιών που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 στοιχεία ιγ) και ιδ) εντός πέντε ετών από την παύση της παράβασης:

Τροπολογία     28

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η προθεσμία παραγραφής για την επιβολή κυρώσεων αρχίζει από την ημέρα κατά την οποία έπαυσε η παράβαση.

2.  Η προθεσμία παραγραφής για την άσκηση των εξουσιών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 αρχίζει από την ημέρα κατά την οποία έπαυσε η παράβαση.

Τροπολογία     29

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Τυχόν μέτρα, τα οποία λαμβάνονται από την αρμόδια αρχή για τους σκοπούς της έρευνας ή της διαδικασίας επιβολής της νομοθεσίας σε σχέση με την παράβαση, διακόπτουν την προθεσμία παραγραφής που ισχύει για την επιβολή κυρώσεων έως ότου ληφθεί τελική απόφαση σχετικά με την υπόθεση. Η προθεσμία παραγραφής για την επιβολή κυρώσεων αναστέλλεται για όσο διάστημα η απόφαση, η εντολή ή άλλη ενέργεια της αρμόδιας αρχής εκκρεμεί ενώπιον δικαστηρίου.

3.  Τυχόν μέτρα, τα οποία λαμβάνονται από την αρμόδια αρχή για τους σκοπούς της έρευνας ή της διαδικασίας επιβολής της νομοθεσίας σε σχέση με την παράβαση, διακόπτουν την προθεσμία παραγραφής που ισχύει για την άσκηση των εξουσιών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 έως ότου ληφθεί τελική απόφαση σχετικά με την υπόθεση. Η προθεσμία παραγραφής για την άσκηση των εξουσιών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 αναστέλλεται για όσο διάστημα η απόφαση, η εντολή ή άλλη ενέργεια της αρμόδιας αρχής εκκρεμεί ενώπιον δικαστηρίου.

Τροπολογία     30

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι αρμόδιες αρχές και τα ενιαία γραφεία σύνδεσης έχουν τους απαιτούμενους επαρκείς πόρους και τις απαιτούμενες δυνατότητες για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και για την αποτελεσματική άσκηση των εξουσιών τους βάσει του άρθρου 8, συμπεριλαμβανομένων επαρκών δημοσιονομικών και άλλων πόρων, εμπειρογνωμοσύνης, διαδικασιών και άλλων ρυθμίσεων.

5.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι αρμόδιες αρχές και τα ενιαία γραφεία σύνδεσης έχουν τους πόρους που είναι απαραίτητοι και επαρκείς για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και για την αποτελεσματική άσκηση των εξουσιών τους βάσει του άρθρου 8, συμπεριλαμβανομένων δημοσιονομικών και άλλων πόρων, εμπειρογνωμοσύνης, διαδικασιών και άλλων ρυθμίσεων.

Τροπολογία     31

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Κάθε αρμόδια αρχή διαθέτει τις εξουσίες έρευνας και επιβολής της νομοθεσίας που είναι αναγκαίες για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και ασκεί τις αρμοδιότητες αυτές σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και την εθνική νομοθεσία.

1.  Κάθε αρμόδια αρχή διαθέτει τις εξουσίες έρευνας και επιβολής της νομοθεσίας και τους πόρους που είναι αναγκαίοι για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και ασκεί τις αρμοδιότητες αυτές σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και την εθνική νομοθεσία.

Τροπολογία     32

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Κάθε αρμόδια αρχή διαθέτει, τουλάχιστον, τις ακόλουθες εξουσίες τις οποίες ασκεί σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 9:

2.  Κάθε αρμόδια αρχή διαθέτει, τουλάχιστον, τις ακόλουθες εξουσίες τις οποίες ασκεί, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 9, για τον σκοπό της εκτέλεσης των καθηκόντων που της ανατίθενται βάσει του παρόντος κανονισμού:

Τροπολογία     33

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  απαίτηση από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων των τραπεζών, των παρόχων υπηρεσιών διαδικτύου, των τομεακών αρχείων και μητρώων και των παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας, να της παρέχει κάθε σχετικό στοιχεία, δεδομένο ή έγγραφο, υπό οποιοδήποτε μορφότυπο ή οποιαδήποτε μορφή και ανεξαρτήτως του μέσου ή του τόπου όπου είναι αποθηκευμένα, με σκοπό μεταξύ άλλων τον εντοπισμό και την παρακολούθηση των χρηματοοικονομικών ροών και των ροών δεδομένων ή τη διαπίστωση της ταυτότητας των προσώπων που συμμετέχουν σε χρηματοοικονομικές ροές και ροές δεδομένων, των στοιχείων τραπεζικού λογαριασμού και της ιδιοκτησίας των ιστοτόπων·

β)  απαίτηση, σύμφωνα με τους κανόνες της Ένωσης για την προστασία των δεδομένων και με σεβασμό προς το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή και στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτά κατοχυρώνονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων των τραπεζών, των παρόχων υπηρεσιών διαδικτύου, των παρόχων υπηρεσιών πληρωμής, των τομεακών αρχείων και μητρώων και των παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας, να της παρέχει κάθε σχετικό στοιχεία, δεδομένο ή έγγραφο, υπό οποιοδήποτε μορφότυπο ή οποιαδήποτε μορφή και ανεξαρτήτως του μέσου ή του τόπου όπου είναι αποθηκευμένα, με σκοπό μεταξύ άλλων τον εντοπισμό και την παρακολούθηση των χρηματοοικονομικών ροών και των ροών δεδομένων ή τη διαπίστωση της ταυτότητας των προσώπων που συμμετέχουν σε χρηματοοικονομικές ροές και ροές δεδομένων, των στοιχείων τραπεζικού λογαριασμού και της ιδιοκτησίας των ιστοτόπων, όταν οι σχετικές πληροφορίες, τα δεδομένα ή τα έγγραφα είναι σημαντικά για την έρευνα·

Τροπολογία     34

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  απαίτηση από κάθε δημόσια αρχή, φορέα ή οργανισμό του κράτους μέλους της αρμόδιας αρχής, να της παρέχει κάθε σχετικό στοιχείο, δεδομένο ή έγγραφο, υπό οποιοδήποτε μορφότυπο ή οποιαδήποτε μορφή και ανεξαρτήτως του μέσου ή του τόπου όπου είναι αποθηκευμένα, με σκοπό μεταξύ άλλων τον εντοπισμό και την παρακολούθηση των χρηματοοικονομικών ροών και των ροών δεδομένων ή τη διαπίστωση της ταυτότητας των προσώπων που συμμετέχουν σε χρηματοοικονομικές ροές και ροές δεδομένων, των στοιχείων τραπεζικού λογαριασμού και της ιδιοκτησίας των ιστοτόπων·

γ)  απαίτηση από κάθε δημόσια αρχή, φορέα ή οργανισμό του κράτους μέλους της αρμόδιας αρχής, να της παρέχει κάθε σχετικό στοιχείο, δεδομένο ή έγγραφο, υπό οποιοδήποτε μορφότυπο ή οποιαδήποτε μορφή και ανεξαρτήτως του μέσου ή του τόπου όπου είναι αποθηκευμένα, με σκοπό τον εντοπισμό και την παρακολούθηση των χρηματοοικονομικών ροών και των ροών δεδομένων ή τη διαπίστωση της ταυτότητας των προσώπων που συμμετέχουν σε χρηματοοικονομικές ροές και ροές δεδομένων, των στοιχείων τραπεζικού λογαριασμού και της ιδιοκτησίας των ιστοτόπων, όταν οι σχετικές πληροφορίες, τα δεδομένα ή τα έγγραφα είναι σημαντικά για την έρευνα·

Τροπολογία     35

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ζ)  λήψη προσωρινών μέτρων για να αποτραπεί ο κίνδυνος σοβαρής και ανεπανόρθωτης ζημίας σε βάρος των καταναλωτών, ιδίως με την αναστολή της λειτουργίας ενός δικτυακού τόπου, τομέα ή παρόμοιου ψηφιακού τόπου, μιας υπηρεσίας ή ενός λογαριασμού·

ζ)  λήψη προσωρινών μέτρων για να αποτραπεί ο κίνδυνος σοβαρής και ανεπανόρθωτης ζημίας σε βάρος των καταναλωτών, ιδίως με την αίτηση προς τους παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας να αναστείλουν τη λειτουργία ενός δικτυακού τόπου, μιας υπηρεσίας ή ενός λογαριασμού, ή την αίτηση προς αρχεία ή μητρώα τομέων να θέσουν σε αναμονή ένα πλήρως εγκεκριμένο όνομα τομέα για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, υπό τον όρο ότι όλα τα μέτρα που λαμβάνονται με στόχο να περιορίσουν την επιγραμμική διανομή ή τη διάθεση περιεχομένου στο κοινό με άλλον τρόπο είναι σύμφωνα με τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και περιορίζονται στο απολύτως αναγκαίο μέτρο και είναι αναλογικά·

Τροπολογία     36

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο ιβ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ιβ)  κλείσιμο, εν όλω ή εν μέρει, ενός δικτυακού τόπου, τομέα ή παρόμοιου ψηφιακού τόπου, μιας υπηρεσίας ή ενός λογαριασμού, μεταξύ άλλων ζητώντας από τρίτο μέρος ή άλλη δημόσια αρχή να εφαρμόσει τα μέτρα αυτά·

ιβ)  ελλείψει αποτελεσματικής αντίδρασης εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από τον έμπορο σε γραπτή αίτηση αρμόδιων αρχών για την παύση μιας παράβασης, εντολή προς πάροχο υπηρεσιών φιλοξενίας να καταργήσει, εν όλω ή εν μέρει, έναν δικτυακό τόπο, μια υπηρεσία ή έναν λογαριασμό, ή εντολή προς αρχείο ή μητρώο τομέων να διαγράψει ένα πλήρως εγκεκριμένο όνομα τομέα και να επιτρέψει στην οικεία αρμόδια αρχή να προβεί σε σχετική καταχώριση· κλείσιμο, εν όλω ή εν μέρει, ενός δικτυακού τόπου, τομέα ή παρόμοιου ψηφιακού τόπου, μιας υπηρεσίας ή ενός λογαριασμού, υπό τον όρο ότι κάθε μέτρο που λαμβάνεται με σκοπό τον περιορισμό της διαδικτυακής διανομής ή της διάθεσης με άλλον τρόπο περιεχομένου στο κοινό συνάδει με τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν υπερβαίνει τα όρια του αναγκαίου και αναλογικού και εκτελείται βάσει προηγούμενης δικαστικής άδειας·

Τροπολογία    37

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Οι αρμόδιες αρχές ασκούν τις εξουσίες που καθορίζονται στο άρθρο 8, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και το εθνικό δίκαιο είτε:

1.  Οι αρμόδιες αρχές ασκούν τις εξουσίες που καθορίζονται στο άρθρο 8, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και το εθνικό δίκαιο και σύμφωνα με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε:

Τροπολογία     38

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις προς καθορισμό των όρων για την εφαρμογή και την άσκηση των ελάχιστων εξουσιών των αρμοδίων αρχών που αναφέρονται στο άρθρο 8. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 48 παράγραφος 2.

διαγράφεται

Τροπολογία    39

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 10α

 

Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

 

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται με πλήρη τήρηση των διατάξεων σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στην οδηγία 95/46/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1a και στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

 

___________________

 

Οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31).

 

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1).

Τροπολογία     40

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση παρέχει, ύστερα από αίτηση της αιτούσας αρχής, όλες τις σχετικές πληροφορίες που απαιτούνται για να αποδειχθεί εάν σημειώθηκε ενδοενωσιακή παράβαση και να επιφέρει την παύση της παράβασης αυτής. Η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση κοινοποιεί αμελλητί στην Επιτροπή την αίτηση παροχής πληροφοριών και την απάντησή της.

1.  Η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση, ύστερα από αίτηση της αιτούσας αρχής, παρέχει στην αιτούσα αρχή, χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός 14 ημερών, όλες τις σχετικές πληροφορίες που απαιτούνται για να αποδειχθεί εάν σημειώθηκε ενδοενωσιακή παράβαση και να επιφέρει την παύση της παράβασης αυτής. Η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση κοινοποιεί αμελλητί στην Επιτροπή την αίτηση παροχής πληροφοριών και την απάντησή της.

Τροπολογία     41

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση λαμβάνει, ύστερα από αίτηση της αιτούσας αρχής, κάθε αναγκαίο μέτρο επιβολής της νομοθεσίας, για να εξασφαλίσει την παύση ή την απαγόρευση της ενδοκοινοτικής παράβασης, συμπεριλαμβανομένης της επιβολής κυρώσεων και της διαταγής ή της διευκόλυνσης της αποζημίωσης των καταναλωτών για τη ζημία που προκλήθηκε από την παράβαση.

1.  Η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση λαμβάνει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, ύστερα από αίτηση της αιτούσας αρχής, κάθε αναγκαίο μέτρο επιβολής της νομοθεσίας, για να εξασφαλίσει την παύση ή την απαγόρευση της ενδοκοινοτικής παράβασης, συμπεριλαμβανομένης της επιβολής κυρώσεων και της διαταγής ή της διευκόλυνσης της αποζημίωσης των καταναλωτών για τη ζημία που προκλήθηκε από την παράβαση.

Τροπολογία     42

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Με τις αιτήσεις αμοιβαίας συνδρομής, η αιτούσα αρχή παρέχει επαρκείς πληροφορίες ώστε να μπορέσει η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση να ικανοποιήσει την αίτηση αυτή, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε αναγκαίου αποδεικτικού στοιχείου το οποίο μπορεί να αποκτηθεί μόνον στο κράτος μέλος της αιτούσας αρχής.

1.  Με τις αιτήσεις αμοιβαίας συνδρομής, η αιτούσα αρχή παρέχει όλες τις σχετικές πληροφορίες ώστε να μπορέσει η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση να ικανοποιήσει την αίτηση αυτή, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε αναγκαίου αποδεικτικού στοιχείου το οποίο μπορεί να αποκτηθεί μόνον στο κράτος μέλος της αιτούσας αρχής.

Τροπολογία     43

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  κατά τη γνώμη της, η αιτούσα αρχή δεν έχει παράσχει επαρκείς πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 1,

γ)  κατά τη γνώμη της, η αιτούσα αρχή δεν έχει παράσχει όλες τις σχετικές πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 1,

Τροπολογία    44

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Κατά περίπτωση, και με την επιφύλαξη των κανόνων περί επαγγελματικού και εμπορικού απορρήτου που ορίζονται στο άρθρο 41, οι οικείες αρμόδιες αρχές μπορούν να αποφασίζουν να δημοσιεύουν την κοινή θέση ή μέρη αυτής στους δικτυακούς τόπους τους και στον δικτυακό τόπο της Επιτροπής και να ζητούν τη γνώμη των άλλων ενδιαφερομένων μερών.

4.  Κατά περίπτωση, και με την επιφύλαξη των κανόνων περί επαγγελματικού και εμπορικού απορρήτου που ορίζονται στο άρθρο 41, οι οικείες αρμόδιες αρχές μπορούν να αποφασίζουν να δημοσιεύουν την κοινή θέση ή μέρη αυτής στους δικτυακούς τόπους τους και στον δικτυακό τόπο της Επιτροπής και να ζητούν τη γνώμη των άλλων ενδιαφερομένων μερών, συμπεριλαμβανομένων των ενώσεων καταναλωτών και των οργανώσεων των εμπόρων.

Τροπολογία    45

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Όταν ο έμπορος προτείνει να αναλάβει δεσμεύσεις, οι οικείες αρμόδιες αρχές μπορούν, κατά περίπτωση, να δημοσιεύσουν τις προτεινόμενες δεσμεύσεις στους δικτυακούς τόπους τους ή, εφόσον ενδείκνυται, στον δικτυακό τόπο της Επιτροπής, με σκοπό να ζητήσουν τις απόψεις των άλλων ενδιαφερομένων μερών και να εξακριβώσουν αν οι δεσμεύσεις αρκούν για να παύσει η παράβαση και να αποζημιωθούν οι καταναλωτές.

2.  Όταν ο έμπορος προτείνει να αναλάβει δεσμεύσεις, οι οικείες αρμόδιες αρχές μπορούν, κατά περίπτωση, να δημοσιεύσουν τις προτεινόμενες δεσμεύσεις στους δικτυακούς τόπους τους ή, εφόσον ενδείκνυται, στον δικτυακό τόπο της Επιτροπής, με σκοπό να ζητήσουν τις απόψεις των άλλων ενδιαφερομένων μερών και να εξακριβώσουν αν οι δεσμεύσεις αρκούν για να παύσει η παράβαση και να αποζημιωθούν οι καταναλωτές. Οι αρμόδιες αρχές μπορούν, επίσης, να συμβουλευθούν ενώσεις καταναλωτών και οργανώσεις εμπόρων.

Τροπολογία     46

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Οι οικείες αρμόδιες αρχές μπορούν να ορίζουν μία αρμόδια αρχή η οποία λαμβάνει μέτρα επιβολής της νομοθεσίας, εξ ονόματος των υπόλοιπων αρμοδίων αρχών ούτως ώστε να επιτευχθεί η παύση ή η απαγόρευση της εκτεταμένης παράβασης, να εξασφαλιστεί η αποζημίωση των καταναλωτών ή να επιβληθούν κυρώσεις. Όταν ορίζουν μια αρμόδια αρχή για να λάβει μέτρα επιβολής της νομοθεσίας, οι αρμόδιες αρχές λαμβάνουν υπόψη τον τόπο όπου είναι εγκατεστημένος ο έμπορος τον οποίο αφορούν τα μέτρα. Αφού οριστεί η αρμόδια αρχή για τη λήψη μέτρων επιβολής της νομοθεσίας από τις άλλες οικείες αρμόδιες αρχές, αυτή καθίσταται αρμόδια να ενεργεί εξ ονόματος των καταναλωτών του κάθε οικείου κράτους μέλους, σαν να ήταν καταναλωτές του δικού της κράτους μέλους.

3.  Οι οικείες αρμόδιες αρχές μπορούν να ορίζουν μία αρμόδια αρχή η οποία λαμβάνει μέτρα επιβολής της νομοθεσίας, εξ ονόματος των υπόλοιπων αρμοδίων αρχών ούτως ώστε να επιτευχθεί η παύση ή η απαγόρευση της εκτεταμένης παράβασης, να εξασφαλιστεί η αποζημίωση των καταναλωτών ή να επιβληθούν κυρώσεις. Όταν ορίζουν μια αρμόδια αρχή για να λάβει μέτρα επιβολής της νομοθεσίας, οι αρμόδιες αρχές λαμβάνουν υπόψη τον τόπο της παράβασης την οποία αφορούν τα μέτρα. Αφού οριστεί η αρμόδια αρχή για τη λήψη μέτρων επιβολής της νομοθεσίας από τις άλλες οικείες αρμόδιες αρχές, αυτή καθίσταται αρμόδια να ενεργεί εξ ονόματος των καταναλωτών του κάθε οικείου κράτους μέλους, σαν να ήταν καταναλωτές του δικού της κράτους μέλους.

Τροπολογία    47

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να αποφασίζουν να λαμβάνουν μέτρα επιβολής της νομοθεσίας ταυτόχρονα σε όλα ή ορισμένα από τα κράτη μέλη τα οποία αφορά η εκτεταμένη παράβαση. Στην περίπτωση αυτή, οι αρμόδιες αρχές εξασφαλίζουν ότι τα εν λόγω μέτρα επιβολής της νομοθεσίας λαμβάνονται ταυτόχρονα σε όλα τα οικεία κράτη μέλη.

4.  Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να αποφασίζουν να λαμβάνουν κατάλληλα και αποτελεσματικά μέτρα επιβολής της νομοθεσίας ταυτόχρονα σε όλα ή ορισμένα από τα κράτη μέλη τα οποία αφορά η εκτεταμένη παράβαση. Στην περίπτωση αυτή, οι αρμόδιες αρχές εξασφαλίζουν ότι τα εν λόγω μέτρα επιβολής της νομοθεσίας λαμβάνονται ταυτόχρονα σε όλα τα οικεία κράτη μέλη.

Τροπολογία    48

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 19 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Περάτωση των συντονισμένων δράσεων

Τερματισμός των συντονισμένων δράσεων

Τροπολογία    49

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 19 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 19α

 

Περαιτέρω πληροφορίες

 

Η συντονιστική αρχή ενημερώνει αμελλητί την Επιτροπή και τις αρμόδιες αρχές των οικείων κρατών μελών σε περίπτωση που η παράβαση επαναληφθεί και πρέπει να ληφθούν επιπλέον μέτρα. Στην περίπτωση αυτή μπορεί να αναληφθεί συντονισμένη δράση χωρίς να κινηθεί διαδικασία για μια νέα συντονισμένη δράση.

Τροπολογία    50

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 21 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Εφόσον υπάρχουν εύλογες υπόνοιες ότι μια εκτεταμένη παράβαση ζημίωσε, ζημιώνει ή ενδέχεται να ζημιώσει καταναλωτές τουλάχιστον στα τρία τέταρτα των κρατών μελών, τα οποία συνολικά αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον τα τρία τέταρτα του πληθυσμού της Ένωσης («εκτεταμένη παράβαση με ενωσιακή διάσταση»), η Επιτροπή πρέπει να δρομολογήσει κοινή δράση. Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή μπορεί να ζητά τις αναγκαίες πληροφορίες ή έγγραφα από τις αρμόδιες αρχές.

1.  Εφόσον υπάρχουν εύλογες υπόνοιες ότι μια εκτεταμένη παράβαση ζημίωσε, ζημιώνει ή ενδέχεται να ζημιώσει καταναλωτές τουλάχιστον στην πλειοψηφία των κρατών μελών, τα οποία συνολικά αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα τρίτο του πληθυσμού της Ένωσης («εκτεταμένη παράβαση με ενωσιακή διάσταση»), η Επιτροπή πρέπει να δρομολογήσει κοινή δράση, προκειμένου να συνεργαστεί με τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών και να τις υποστηρίξει, έτσι ώστε να προστατεύονται τα συμφέροντα των καταναλωτών στην Ένωση, όταν η προτεινόμενη δράση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη, καθώς και να διασφαλίσει ότι η νομοθεσία της Ένωσης για την προστασία των καταναλωτών εφαρμόζεται ορθά στην Ένωση. Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή μπορεί να ζητά τις αναγκαίες πληροφορίες ή έγγραφα από τις αρμόδιες αρχές.

Τροπολογία     51

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 21 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Μια αρμόδια αρχή δύναται να αρνηθεί να συμμετάσχει στην κοινή δράση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:

3.  Μια αρμόδια αρχή δύναται να αρνηθεί να συμμετάσχει στην κοινή δράση αν μια οριστική δικαστική ή διοικητική απόφαση έχει ήδη εκδοθεί για την ίδια παράβαση και κατά του ίδιου εμπόρου στο εν λόγω κράτος μέλος. Η απόφαση της αρμόδιας αρχής να αρνηθεί να συμμετάσχει σε μια τέτοια δράση πρέπει να είναι αιτιολογημένη.

Τροπολογία     52

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 21 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  έχει ήδη κινηθεί δικαστική διαδικασία για την ίδια παράβαση και κατά του ίδιου εμπόρου στο εν λόγω κράτος μέλος·

διαγράφεται

Τροπολογία     53

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 21 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  οριστική δικαστική ή διοικητική απόφαση έχει ήδη εκδοθεί για την ίδια παράβαση και κατά του ίδιου εμπόρου στο εν λόγω κράτος μέλος.

διαγράφεται

Τροπολογία    54

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 21 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Μετά την κοινοποίηση της απόφασης για τη δρομολόγηση της κοινής δράσης σύμφωνα με την παράγραφο 2, εφόσον η αρμόδια αρχή αποφασίζει να μη συμμετάσχει στην κοινή δράση ενημερώνει αμέσως την Επιτροπή και τις λοιπές οικείες αρμόδιες αρχές για την απόφασή της, αναφέρει τους σχετικούς λόγους σύμφωνα με την παράγραφο 3 και προσκομίζει τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα.

4.  Μετά την κοινοποίηση της απόφασης για τη δρομολόγηση της κοινής δράσης σύμφωνα με την παράγραφο 2, εφόσον η αρμόδια αρχή αποφασίζει να μη συμμετάσχει στην κοινή δράση ενημερώνει αμέσως την Επιτροπή και τις λοιπές οικείες αρμόδιες αρχές για την απόφασή της, αναφέρει γραπτώς τους λόγους για την απόφαση αυτή σύμφωνα με την παράγραφο 3 και προσκομίζει τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα.

Τροπολογία    55

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 23 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Κατά περίπτωση, και με την επιφύλαξη των κανόνων περί επαγγελματικού και εμπορικού απορρήτου που ορίζονται στο άρθρο 41, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να αποφασίζουν να δημοσιεύουν την κοινή θέση ή μέρη αυτής στους δικτυακούς τόπους τους και στον δικτυακό τόπο της Επιτροπής ή, κατά περίπτωση, να ζητούν τη γνώμη των άλλων ενδιαφερομένων μερών.

3.  Κατά περίπτωση, και με την επιφύλαξη των κανόνων περί επαγγελματικού και εμπορικού απορρήτου που ορίζονται στο άρθρο 41, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να αποφασίζουν να δημοσιεύουν την κοινή θέση ή μέρη αυτής στους δικτυακούς τόπους τους και στον δικτυακό τόπο της Επιτροπής ή, κατά περίπτωση, να ζητούν τη γνώμη των άλλων ενδιαφερομένων μερών, περιλαμβανομένων των ενώσεων καταναλωτών και των οργανώσεων εμπόρων.

Τροπολογία    56

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 24 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Όταν ο έμπορος προτείνει να αναλάβει δεσμεύσεις, οι οικείες αρμόδιες αρχές μπορούν, κατά περίπτωση, να δημοσιεύσουν τις προτεινόμενες δεσμεύσεις στους δικτυακούς τόπους τους και στον δικτυακό τόπο της Επιτροπής, με σκοπό να ζητήσουν τις απόψεις των άλλων ενδιαφερομένων μερών και να εξακριβώσουν αν οι εν λόγω δεσμεύσεις αρκούν για να παύσει η παράβαση και να αποζημιωθούν οι καταναλωτές.

2.  Όταν ο έμπορος προτείνει να αναλάβει δεσμεύσεις, οι οικείες αρμόδιες αρχές μπορούν, κατά περίπτωση, να δημοσιεύσουν τις προτεινόμενες δεσμεύσεις στους δικτυακούς τόπους τους και στον δικτυακό τόπο της Επιτροπής, με σκοπό να ζητήσουν τις απόψεις των άλλων ενδιαφερομένων μερών, περιλαμβανομένων των ενώσεων καταναλωτών και των οργανώσεων εμπόρων, και να εξακριβώσουν αν οι εν λόγω δεσμεύσεις αρκούν για να παύσει η παράβαση και να αποζημιωθούν οι καταναλωτές.

Τροπολογία     57

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 25 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Αφού οριστεί μια αρμόδια αρχή για τη λήψη μέτρων επιβολής της νομοθεσίας από τις άλλες οικείες αρμόδιες αρχές, αυτή είναι αρμόδια να ενεργεί εξ ονόματος των καταναλωτών του κάθε κράτους μέλους, σαν να ήταν καταναλωτές του δικού της κράτους μέλους. Όταν ορίζουν μια αρμόδια αρχή για να λάβει μέτρα επιβολής της νομοθεσίας, οι αρμόδιες αρχές λαμβάνουν υπόψη τον τόπο όπου είναι εγκατεστημένος ο έμπορος τον οποίο αφορούν τα μέτρα.

2.  Αφού οριστεί μια αρμόδια αρχή για τη λήψη μέτρων επιβολής της νομοθεσίας από τις άλλες οικείες αρμόδιες αρχές, αυτή είναι αρμόδια να ενεργεί εξ ονόματος των καταναλωτών του κάθε κράτους μέλους, σαν να ήταν καταναλωτές του δικού της κράτους μέλους. Όταν ορίζουν μια αρμόδια αρχή για να λάβει μέτρα επιβολής της νομοθεσίας, οι αρμόδιες αρχές λαμβάνουν υπόψη τον τόπο της παράβασης, την οποία αφορούν τα μέτρα, ενώ λαμβάνουν σταθερά υπόψη και την προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών.

Τροπολογία     58

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 34 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 34α

 

Άλλες διαδικασίες μηχανισμών προειδοποίησης

 

1.   Αν οι εργαστηριακές δοκιμές ή τεχνικές αξιολογήσεις δεν επιβεβαιώνουν τους παράγοντες που προκάλεσαν την προειδοποίηση, οι αρμόδιες αρχές ή η Επιτροπή, κατά περίπτωση, προβαίνουν χωρίς καθυστέρηση στη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για τη διόρθωση της κατάστασης και την αποκατάσταση της ισορροπίας στην εσωτερική αγορά ή/και στον τομέα της αγοράς στον οποίο δραστηριοποιείται ο έμπορος, προκειμένου να προστατευτεί ο έμπορος και να αποφευχθεί να θιγούν τα συμφέροντά του.

 

Στο πλαίσιο αυτό, οι αρμόδιες αρχές ή η Επιτροπή, κατά περίπτωση, ενημερώνουν τους καταναλωτές το συντομότερο δυνατό μετά τη διαπίστωση ότι η προειδοποίηση ήταν εσφαλμένη.

 

2.   Σε περίπτωση που τελικά θιγούν τα συμφέροντα του εμπόρου, οι αρμόδιες αρχές ή η Επιτροπή, κατά περίπτωση, λαμβάνουν μέτρα για την αποζημίωσή του.

 

3.   Τα μέτρα για την αποζημίωση του εμπόρου θα πρέπει, ειδικότερα, να επιδιώκουν την αποκατάσταση της αξιοπιστίας του στον τομέα (ή τους τομείς) της αγοράς στον οποίο δραστηριοποιείται ή/και στην εσωτερική αγορά, κατά περίπτωση.

Τροπολογία     59

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 35 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Εντεταλμένοι φορείς και ευρωπαϊκά κέντρα καταναλωτών συμμετέχουν στον μηχανισμό προειδοποίησης που προβλέπεται στο άρθρο 34. Τα κράτη μέλη ορίζουν ποιες οργανώσεις και ενώσεις καταναλωτών, καθώς και άλλες οντότητες όπως ενώσεις εμπόρων, οι οποίες διαθέτουν την κατάλληλη εμπειρογνωμοσύνη και έννομο συμφέρον για την προστασία των καταναλωτών συμμετέχουν στον μηχανισμό προειδοποίησης. Τα κράτη μέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή τις εν λόγω οντότητες πάραυτα.

1.  Εντεταλμένοι φορείς και ευρωπαϊκά κέντρα καταναλωτών, σε επίπεδο κρατών μελών και Ένωσης, συμμετέχουν στον μηχανισμό προειδοποίησης που προβλέπεται στο άρθρο 34. Τα κράτη μέλη ορίζουν ποιες οργανώσεις και ενώσεις καταναλωτών, καθώς και άλλες οντότητες όπως ενώσεις εμπόρων, οι οποίες διαθέτουν την κατάλληλη εμπειρογνωμοσύνη και έννομο συμφέρον για την προστασία των καταναλωτών συμμετέχουν στον μηχανισμό προειδοποίησης. Τα κράτη μέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή τις εν λόγω οντότητες πάραυτα.

Τροπολογία     60

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 35 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Οι εξωτερικές προειδοποιήσεις γίνονται μόνον «για ενημέρωση». Οι αρμόδιες αρχές δεν υποχρεούνται να κινήσουν διαδικασία ή να λάβουν οποιοδήποτε άλλο μέτρο σε σχέση με τις προειδοποιήσεις και τις πληροφορίες που παρέχονται από τις εν λόγω οντότητες. Οι οντότητες που προβαίνουν σε εξωτερικές προειδοποιήσεις διασφαλίζουν ότι οι παρεχόμενες πληροφορίες είναι ορθές, επίκαιρες και ακριβείς και διορθώνουν αμελλητί τις πληροφορίες οι οποίες δημοσιεύονται ή τις αποσύρουν κατά περίπτωση. Προς τον σκοπό αυτό, έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες που έχουν παράσχει, υπό την επιφύλαξη των περιορισμών που προβλέπονται στα άρθρα 41 και 43.

4.  Οι εξωτερικές προειδοποιήσεις γίνονται κυρίως «για ενημέρωση» και απαιτούν από τις αρμόδιες αρχές να επαληθεύουν κατά πόσον οι προειδοποιήσεις βασίζονται σε εύλογες υπόνοιες σύμφωνα με το άρθρο 34 παράγραφος 1. Οι αρμόδιες αρχές δεν υποχρεούνται να κινήσουν μέτρα επιβολής ή να λάβουν οποιοδήποτε άλλο μέτρο σε σχέση με τις πληροφορίες που παρέχονται από τις εν λόγω οντότητες που προβαίνουν σε εξωτερικές προειδοποιήσεις σύμφωνα με το άρθρο 35 παράγραφος 3. Οι οντότητες που προβαίνουν σε εξωτερικές προειδοποιήσεις διασφαλίζουν ότι οι παρεχόμενες πληροφορίες είναι ορθές, επίκαιρες και ακριβείς και διορθώνουν αμελλητί οποιαδήποτε σφάλματα στις πληροφορίες οι οποίες δημοσιεύονται ή αποσύρουν τις πληροφορίες κατά περίπτωση. Προς τον σκοπό αυτό, έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες που έχουν παράσχει, υπό την επιφύλαξη των περιορισμών που προβλέπονται στα άρθρα 41 και 43. Ειδοποιούνται επίσης για κάθε επακόλουθο μέτρο που λαμβάνει η οικεία αρμόδια αρχή σε συνάρτηση με εξωτερικές προειδοποιήσεις ή για τη μη λήψη μέτρων, στην τελευταία δε περίπτωση πρέπει να αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους δεν ελήφθησαν μέτρα μετά την προειδοποίηση. Στο πλαίσιο της ειδοποίησης από την αρμόδια αρχή σχετικά με τα ληφθέντα μέτρα ή για τη μη λήψη μέτρων λαμβάνεται υπόψη η ανάγκη να διαφυλάσσεται ο απόρρητος χαρακτήρας των ερευνών.

Τροπολογία    61

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 35 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4α.  Όπου απαιτείται, ζητείται η γνώμη των οντοτήτων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 και η θέση τους λαμβάνεται υπόψη κατά την ιεράρχηση προτεραιοτήτων στο πλαίσιο των δράσεων για την επιβολή της νομοθεσίας.

Τροπολογία     62

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 35 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που προβλέπουν τις λεπτομέρειες του καθορισμού και της συμμετοχής των άλλων οντοτήτων στον μηχανισμό προειδοποίησης. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 48 παράγραφος 2.

5.  Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που θεσπίζουν τις λεπτομέρειες του καθορισμού και της συμμετοχής των οργανώσεων και των ενώσεων των καταναλωτών και των ενώσεων των εμπόρων στον μηχανισμό προειδοποίησης καθώς και τα μέσα για την κοινοποίηση των επακόλουθων μέτρων που λαμβάνονται σε σχέση με τις εξωτερικές προειδοποιήσεις ή τη μη λήψη μέτρων. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 48 παράγραφος 2.

Τροπολογία    63

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 41 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να χρησιμοποιούν και να δημοσιοποιούν τις πληροφορίες που απαιτούνται:

3.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2 και με πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων των καταναλωτών, όπως το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή και στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και του ενωσιακού δικαίου σχετικά με την προστασία και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να χρησιμοποιούν και να δημοσιοποιούν τις πληροφορίες που απαιτούνται:

Τροπολογία     64

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 41 – παράγραφος 3 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

βα)  για λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως η δημόσια ασφάλεια, η προστασία των καταναλωτών, η δημόσια υγεία και η προστασία του περιβάλλοντος.

Τροπολογία    65

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 42 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Αποδεικτικά στοιχεία, έγγραφα, πληροφορίες, εξηγήσεις και πορίσματα ερευνών, που προέρχονται από αρμόδια αρχή ενός κράτους μέλους σύμφωνα με το άρθρο 8, μπορούν να χρησιμοποιούνται σε διαδικασίες που κινούνται κατ’ εφαρμογή του παρόντος κανονισμού από τις αρμόδιες αρχές σε άλλα κράτη μέλη χωρίς περαιτέρω τυπικές προϋποθέσεις.

2.  Αποδεικτικά στοιχεία, έγγραφα, πληροφορίες, εξηγήσεις και πορίσματα ερευνών, που προέρχονται από αρμόδια αρχή ενός κράτους μέλους σύμφωνα με το άρθρο 8, μπορούν να χρησιμοποιούνται σε διαδικασίες που κινούνται κατ’ εφαρμογή του παρόντος κανονισμού από τις αρμόδιες αρχές σε άλλα κράτη μέλη, υπό την προϋπόθεση ότι προστατεύονται πλήρως τα θεμελιώδη δικαιώματα των καταναλωτών.

Τροπολογία    66

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 50 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το αργότερο έως τις [xx/xx/20xx, το αργότερο εντός επτά ετών από την έναρξη ισχύος του], η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

Το αργότερο έως τις [xx/xx/20xx, το αργότερο εντός πέντε ετών από την έναρξη ισχύος του], η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία     67

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 50 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η έκθεση αυτή περιλαμβάνει αξιολόγηση της εφαρμογής του κανονισμού, συμπεριλαμβανομένης της εκτίμησης της αποτελεσματικής επιβολής της νομοθεσίας για την προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού καθώς και την εξέταση, μεταξύ άλλων, του τρόπου με τον οποίο εξελίχθηκε η συμμόρφωση με τη νομοθεσία για την προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών από τους εμπόρους σε πρωταρχικής σημασίες καταναλωτικές αγορές τις οποίες αφορά το διασυνοριακό εμπόριο.

Η έκθεση αυτή περιλαμβάνει αξιολόγηση της εφαρμογής του κανονισμού, συμπεριλαμβανομένης της εκτίμησης της αποτελεσματικής επιβολής της νομοθεσίας για την προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού καθώς και την εξέταση, μεταξύ άλλων, του τρόπου με τον οποίο εξελίχθηκε η συμμόρφωση με τη νομοθεσία για την προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών από τους εμπόρους σε πρωταρχικής σημασίες καταναλωτικές αγορές τις οποίες αφορά το διασυνοριακό εμπόριο. Η Επιτροπή αξιολογεί ιδίως την αποτελεσματικότητα:

Τροπολογία     68

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 50 – παράγραφος 2 – στοιχείο α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

α)  των εξουσιών σύμφωνα με το άρθρο 8·

Τροπολογία     69

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 50 – παράγραφος 2 – στοιχείο β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β)  του κατώτατου ορίου για εκτεταμένες παραβάσεις με ενωσιακή διάσταση·

Τροπολογία     70

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 50 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ)  του συστήματος ανταλλαγής πληροφοριών για τις παραβάσεις βάσει του άρθρου 43.

Τροπολογία     71

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 50 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Η έκθεση αυτή συνοδεύεται, ενδεχομένως, από νομοθετικές προτάσεις.

Τροπολογία     72

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 50 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Το αργότερο έως… [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού] και στη συνέχεια κάθε δύο χρόνια, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση που περιέχει:

 

α)   επισκόπηση των πληροφοριών και των εξελίξεων στον τομέα της επιβολής της νομοθεσίας για τους καταναλωτές καθώς και των στατιστικών στοιχείων που έχουν ανταλλαγεί στο πλαίσιο του μηχανισμού εποπτείας που θεσπίστηκε βάσει του άρθρου 33, συμπεριλαμβανομένων των προειδοποιήσεων που δημοσιεύτηκαν και των επακόλουθων μέτρων που ελήφθησαν σε συνάρτηση με εξωτερικές προειδοποιήσεις·

 

β)   επισκόπηση των εκτεταμένων παραβάσεων και των εκτεταμένων παραβάσεων με ενωσιακή διάσταση, στην οποία αναφέρονται οι συντονισμένες δράσεις που αναλήφθηκαν βάσει του άρθρου 16, των μέτρων επιβολής της νομοθεσίας που ελήφθησαν σύμφωνα με το άρθρο 18, των κοινών δράσεων που ξεκίνησαν βάσει του άρθρου 21 και των δεσμεύσεων που ανέλαβαν οι έμποροι που προέβησαν σε παράβαση και των αποτελεσμάτων τους, καθώς και των μέτρων επιβολής που ελήφθησαν σύμφωνα με το άρθρο 25.

 

Η έκθεση είναι δημόσια διαθέσιμη και περιλαμβάνει, ενδεχομένως, περαιτέρω νομοθετικές ή μη νομοθετικές προτάσεις με σκοπό την προσαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας σε νέες τεχνολογικές εξελίξεις ή δυνητικά μελλοντικά φαινόμενα στο ψηφιακό περιβάλλον.

Τροπολογία    73

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 51 – παράγραφος 1

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2006/2004

Παράρτημα – σημείο 24 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

24α.  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 924/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, για τις διασυνοριακές πληρωμές στην Κοινότητα και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2560/2001 (ΕΕ L 266 της 9.10.2009, σ. 11).

Τροπολογία    74

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 51 – παράγραφος 1

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2006/2004

Παράρτημα – σημείο 24 β (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

24β.  Κανονισμός (EE) αριθ. 260/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Μαρτίου 2012, σχετικά με την καθιέρωση τεχνικών απαιτήσεων και επιχειρηματικών κανόνων για τις μεταφορές πίστωσης και τις άμεσες χρεώσεις σε ευρώ και με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 924/2009 (ΕΕ L 94 της 30.3.2012, σ. 22).

Τροπολογία    75

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 51 – παράγραφος 1

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2006/2004

Παράρτημα – σημείο 24 γ (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

24γ.  Οδηγία (ΕΕ) 2015/2366 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2015, σχετικά με υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά, την τροποποίηση των οδηγιών 2002/65/ΕΚ, 2009/110/ΕΚ και 2013/36/ΕΕ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 και την κατάργηση της οδηγίας 2007/64/ΕΚ (ΕΕ L 337 της 23.12.2015, σ. 35).

Τροπολογία    76

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 51 – παράγραφος 1

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2006/2004

Παράρτημα – σημείο 24 δ (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

24δ.  Οδηγία (ΕΕ) 2016/97 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιανουαρίου 2016, σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων (ΕΕ L 26 της 2.2.2016, σ. 19).

Τροπολογία     77

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 51 – παράγραφος 1

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2006/2004

Παράρτημα – σημείο 24 ε (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

24ε.  Κανονισμός 2017/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διασφάλιση της διασυνοριακής φορητότητας των υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου στην εσωτερική αγορά

Τροπολογία     78

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 51 – παράγραφος 1

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2006/2004

Παράρτημα – σημείο 24 στ (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

24στ.  Κανονισμός 2017/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την αντιμετώπιση του γεωγραφικού αποκλεισμού και άλλων μορφών διακριτικής μεταχείρισης με βάση την ιθαγένεια, τον τόπο διαμονής ή τον τόπο εγκατάστασης των πελατών εντός της εσωτερικής αγοράς και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 και της οδηγίας 2009/22/ΕΚ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που έχουν την ευθύνη για την επιβολή της νομοθεσίας περί προστασίας των καταναλωτών (κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Έγγραφα αναφοράς

COM(2016)0283 – C8-0194/2016 – 2016/0148(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

IMCO

9.6.2016

 

 

 

Γνωμοδότηση της

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

JURI

9.6.2016

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Κώστας Χρυσόγονος

11.7.2016

Εξέταση στην επιτροπή

31.1.2017

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

28.2.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

21

2

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Laura Ferrara, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka, Κώστας Χρυσόγονος

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Daniel Buda, Evelyne Gebhardt, Virginie Rozière, Tiemo Wölken

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Pál Csáky


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που έχουν την ευθύνη για την επιβολή της νομοθεσίας περί προστασίας των καταναλωτών

Έγγραφα αναφοράς

COM(2016)0283 – C8-0194/2016 – 2016/0148(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

25.5.2016

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

IMCO

9.6.2016

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

BUDG

9.6.2016

ITRE

9.6.2016

CULT

9.6.2016

JURI

9.6.2016

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

BUDG

15.6.2016

ITRE

14.6.2016

CULT

20.6.2016

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Olga Sehnalová

17.6.2016

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

11.10.2016

9.11.2016

5.12.2016

6.2.2017

 

13.3.2017