MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten viranomaisten yhteistyöstä

28.3.2017 - (COM(2016)0283 – C8-0194/2016 – 2016/0148(COD)) - ***I

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta
Esittelijä: Olga Sehnalová


Menettely : 2016/0148(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A8-0077/2017
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A8-0077/2017
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten viranomaisten yhteistyöstä

(COM(2016)0283 – C8-0194/2016 – 2016/0148(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2016)0283),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 114 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0194/2016),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Bulgarian parlamentin, Tšekin tasavallan edustajainhuoneen, Itävallan liittoneuvoston ja Ruotsin valtiopäivien toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta tehdyn pöytäkirjan N:o 2 mukaisesti antamat perustellut lausunnot, joiden mukaan esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi ei ole toissijaisuusperiaatteen mukainen,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 19. lokakuuta 2016 antaman lausunnon[1],

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan mietinnön sekä oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnon (A8-0077/2017),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa toisella taikka muuttaa tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan -1 kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(-1)  Unionin kuluttajansuojapolitiikkaa säätelevät Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 4 artiklan 2 kohdan f alakohta, 12 artikla, 114 artiklan 3 kohta ja 169 artikla sekä Euroopan unionin perusoikeuskirjan 38 artikla.

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan -1 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(-1 a)  Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 169 artiklassa todetaan, että unionin kuluttajansuojapolitiikkaa toteutetaan kuluttajien etujen suojaamiseksi ja kuluttajansuojan korkean tason varmistamiseksi. Näiden tavoitteiden toteuttamiseksi unioni myötävaikuttaa kuluttajien terveyden, turvallisuuden ja taloudellisten etujen suojaamiseen sekä edistää kuluttajien oikeutta tiedonsaantiin ja koulutukseen sekä oikeutta järjestäytyä etujensa valvomiseksi.

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan -1 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(-1 b)  Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen hallinnollista yhteistyötä koskevassa 197 artiklassa todetaan, että unionin oikeuden tosiasiallinen täytäntöönpano jäsenvaltioissa on keskeistä unionin moitteettoman toiminnan kannalta, ja vahvistetaan rajat, joiden puitteissa unionin ja jäsenvaltioiden on määrä toimia tässä asiassa.

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(1)  Kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten viranomaisten yhteistyöstä annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2006/2004 säädetään yhdenmukaistetuista säännöistä ja menettelyistä, jotta voitaisiin helpottaa rajatylittävän kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanon valvonnasta vastaavien kansallisten viranomaisten yhteistyötä. Asetuksen 21a artiklassa säädetään asetuksen tehokkuuden ja toimintamekanismien uudelleentarkastelusta, ja sen perustella komissio katsoo, että asetuksen (EY) N:o 2006/2004 avulla ei voida riittävällä tavalla puuttua täytäntöönpanon valvontaa koskeviin haasteisiin, joita esiintyy sisämarkkinoilla ja erityisesti digitaalisilla sisämarkkinoilla.

(1)  Kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten viranomaisten yhteistyöstä annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2006/2004 säädetään yhdenmukaistetuista säännöistä ja menettelyistä, jotta voitaisiin helpottaa rajatylittävän kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanon valvonnasta vastaavien kansallisten viranomaisten yhteistyötä. Asetuksen (EY) N:o 2006/2004 21 a artiklassa säädetään asetuksen tehokkuuden ja toimintamekanismien uudelleentarkastelusta, ja sen perusteella komissio katsoo, että asetuksen (EY) N:o 2006/2004 avulla ei voida riittävällä tavalla puuttua täytäntöönpanon valvontaa koskeviin haasteisiin, joita esiintyy sisämarkkinoilla, myös digitaalisilla sisämarkkinoilla.

__________________

__________________

58 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2006/2004 kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten viranomaisten yhteistyöstä (EUVL L 364, 9.12.2004, s. 1).

58 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2006/2004 kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten viranomaisten yhteistyöstä (EUVL L 364, 9.12.2004, s. 1).

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(2)  Digitaalisten sisämarkkinoiden strategiassa, jonka komissio hyväksyi 6 päivänä toukokuuta 2015, asetetaan yhdeksi painopisteeksi kuluttajien luottamuksen parantaminen panemalla kuluttajasäännöt täytäntöön nopeammin, joustavammin ja johdonmukaisemmin. Sisämarkkinoita koskevassa strategiassa, jonka komissio hyväksyi 28 päivänä lokakuuta 2015, toistettiin, että unionin kuluttajalainsäädännön täytäntöönpanon valvontaa olisi vahvistettava kuluttajansuojayhteistyöstä annetun asetuksen avulla.

(2)  Digitaalisten sisämarkkinoiden strategiassa, jonka komissio hyväksyi 6 päivänä toukokuuta 2015, asetetaan yhdeksi painopisteeksi kuluttajien luottamuksen parantaminen panemalla kuluttajalainsäädäntö täytäntöön nopeammin ja johdonmukaisemmin. Sisämarkkinoita koskevassa strategiassa, jonka komissio hyväksyi 28 päivänä lokakuuta 2015, toistettiin, että kuluttajien etuja suojaavan unionin lainsäädännön täytäntöönpanon valvontaa olisi vahvistettava tarkistamalla asetusta (EY) N:o 2006/2004.

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3)  Rajatylittäviä rikkomuksia koskevien täytäntöönpanotoimien tuloksettomuus antaa erityisesti digitaalisessa toimintaympäristössä elinkeinonharjoittajille mahdollisuuden välttää täytäntöönpanotoimet sijoittautumalla toisaalle unionin alueella, mikä johtaa kilpailun vääristymiseen joko asianomaisen elinkeinonharjoittajan kotimaassa tai yli rajojen toimivien lainkuuliaisten elinkeinonharjoittajien kannalta ja aiheuttaa siten suoraan vahinkoa kuluttajille ja heikentää kuluttajien luottamusta rajatylittäviin liiketoimiin ja sisämarkkinoihin Sen vuoksi on tarpeen lisätä yhdenmukaistamista ja säätää tehokkaasta ja tuloksellisesta yhteistyöstä täytäntöönpanotoimista vastaavien toimivaltaisten viranomaisten välillä, jotta unionin sisäiset ja laajalle levinneet rikkomukset voidaan havaita ja jotta niitä voidaan tutkia ja määrätä ne lopetettavaksi.

(3)  Rajatylittävien rikkomusten estämiseksi annetun lainsäädännön täytäntöönpanon tuloksettomuus antaa erityisesti digitaalisessa toimintaympäristössä elinkeinonharjoittajille mahdollisuuden sijoittautua toisaalle unionin alueella, mikä johtaa kilpailun vääristymiseen joko asianomaisen elinkeinonharjoittajan kotimaassa tai yli rajojen (verkossa tai verkon ulkopuolella) toimivien lainkuuliaisten elinkeinonharjoittajien kannalta ja aiheuttaa siten suoraan ja huomattavasti vahinkoa sisämarkkinoille ja kuluttajille ja heikentää kuluttajien luottamusta rajatylittäviin liiketoimiin ja sisämarkkinoihin. Sen vuoksi on tarpeen lisätä yhdenmukaistamista, jolla varmistetaan tehokas ja tuloksellinen yhteistyö täytäntöönpanotoimista vastaavien toimivaltaisten viranomaisten välillä, jotta rikkomukset voidaan havaita ja jotta niitä voidaan tutkia ja määrätä ne lopetettavaksi ja valvoa niiden lopettamista.

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 2006/2004 on otettu käyttöön kaikkialla unionissa toimivien toimivaltaisten viranomaisten verkosto. Verkostoon osallistuvien toimivaltaisten viranomaisten sekä muiden jäsenvaltioissa toimivien viranomaisten on koordinoitava toimiaan tuloksellisesti. Kussakin jäsenvaltiossa olisi osoitettava yhteysvirastolle kuuluva koordinointitehtävä toimivaltaiselle viranomaiselle, jolla on riittävät valtuudet ja resurssit hoitaa tätä keskeistä tehtävää toimivaltaisten viranomaisten verkostossa.

(4)  Asetuksella (EY) N:o 2006/2004 on otettu käyttöön kaikkialla unionissa toimivien toimivaltaisten viranomaisten verkosto. Verkostoon osallistuvien toimivaltaisten viranomaisten sekä muiden jäsenvaltioissa toimivien viranomaisten on koordinoitava toimiaan tuloksellisesti. Kussakin jäsenvaltiossa olisi osoitettava yhteysvirastolle kuuluva koordinointitehtävä viranomaiselle, jolla on riittävät valtuudet ja tarvittavat resurssit hoitaa tätä keskeistä tehtävää.

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5)  Kuluttajia olisi suojeltava myös lyhytaikaisilta unionin sisäisiltä rikkomuksilta ja laajalle levinneiltä rikkomuksilta, jotka kestävät vain lyhyen aikaa, mutta joiden haitalliset vaikutukset saattavat jatkua pitkään sen jälkeen kun rikkomus on päättynyt. Toimivaltaisilla viranomaisilla olisi oltava jatkossa myös tarvittavat valtuudet tutkia tällaisia rikkomuksia ja määrätä ne lopetettaviksi.

(5)  Kuluttajia olisi suojeltava myös rikkomuksilta, jotka kestävät vain lyhyen aikaa, mutta joiden haitalliset vaikutukset saattavat jatkua pitkään sen jälkeen kun rikkomus on päättynyt. Toimivaltaisilla viranomaisilla olisi oltava myös tarvittavat valtuudet tutkia tällaisia rikkomuksia ja määrätä ne lopetettaviksi, jotta varmistetaan kuluttajansuoja.

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(5 a)  On syytä ottaa käyttöön määräaika, jotta voidaan varmistaa oikeusvarmuus ja lopetettuja rikkomuksia koskevien täytäntöönpanotoimien tehokkuus rajatylittävissä tapauksissa ja estää kuluttajien ja elinkeinonharjoittajien erilainen kohtelu sisämarkkinoilla. Tämä edellyttää, että asetetaan yksiselitteinen määräaika, jonka kuluessa toimivaltaiset viranomaiset voivat rajaylittäviä rikkomuksia koskevien sääntöjen toimeenpanoa valvoessaan määrätä seuraamuksia, määrätä korvauksia kuluttajille tai määrätä rikkomusten tuloksena saadun voiton takaisin perittäväksi.

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6)  Toimivaltaisilla viranomaisilla olisi oltava vähimmäistason tutkinta- ja täytäntöönpanovaltuudet soveltaa tätä asetusta tuloksellisesti, tehdä keskenään yhteistyötä ja estää elinkeinonharjoittajia tekemästä unionin sisäisiä ja laajalle levinneitä rikkomuksia. Näiden valtuuksien olisi oltava riittävät, niin että niiden avulla voidaan puuttua täytäntöönpanoa koskeviin haasteisiin verkkokaupassa ja digitaalisessa toimintaympäristössä, missä elinkeinonharjoittajan mahdollisuus salata henkilöllisyytensä tai vaihtaa sitä helposti on erityinen huolenaihe. Näiden valtuuksien avulla olisi varmistettava, että toimivaltaiset viranomaiset voivat pätevästi vaihtaa keskenään todisteita niin, että kaikissa jäsenvaltioissa päästään yhtä tulokselliseen täytäntöönpanoon.

(6)  Toimivaltaisilla viranomaisilla olisi oltava yhdenmukaiset tutkinta- ja täytäntöönpanovaltuudet soveltaa tätä asetusta, tehdä keskenään yhteistyötä entistä nopeammin ja tehokkaammin ja estää elinkeinonharjoittajia tekemästä rikkomuksia. Näiden valtuuksien olisi oltava riittävät, niin että niiden avulla voidaan puuttua tehokkaasti täytäntöönpanoa koskeviin haasteisiin verkkokaupassa ja digitaalisessa toimintaympäristössä ja estää säännöistä piittaamattomia elinkeinonharjoittajia käyttämästä hyväkseen täytäntöönpanojärjestelmän aukkoja sijoittautumalla jäsenvaltioihin, joiden toimivaltaisilla viranomaisilla ei ole valmiuksia puuttua laittomiin käytäntöihin. Näiden valtuuksien avulla olisi varmistettava, että toimivaltaiset viranomaiset voivat pätevästi vaihtaa keskenään tietoja ja todisteita niin, että kaikissa jäsenvaltioissa päästään yhtä tulokselliseen täytäntöönpanoon.

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7)  Jäsenvaltiot voivat päättää, käyttävätkö toimivaltaiset viranomaiset näitä valtuuksia suoraan oman toimivaltansa nojalla vai toimivaltaisten tuomioistuinten valvonnassa. Jos jäsenvaltiot päättävät, että toimivaltaiset viranomaiset käyttävät valtuuksiaan toimivaltaisten tuomioistuinten valvonnassa, jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että valtuuksia voidaan käyttää tuloksellisesti ja oikea-aikaisesti ja että niiden käytöstä aiheutuvat kustannukset ovat oikeasuhteiset eivätkä vaikeuta tämän asetuksen soveltamista.

(7)  Tämä asetus ei saisi vaikuttaa jäsenvaltioiden vapauteen valita sopivaksi katsomansa täytäntöönpanojärjestelmä. Jäsenvaltioiden olisi voitava päättää, miten valtuudet jaetaan asianmukaisimmin toimivaltaisten kansallisten viranomaisten kesken, edellyttäen, että jokaista valtuutta voidaan käyttää tehokkaasti mihin tahansa rikkomukseen puuttumiseksi. Jäsenvaltioiden olisi myös voitava päättää, käyttävätkö toimivaltaiset viranomaiset näitä valtuuksia suoraan oman toimivaltansa nojalla, muiden viranomaisten avustuksella vai oikeusviranomaisten tai toimivaltaisten tuomioistuinten valvonnassa. Jos jäsenvaltiot päättävät, että toimivaltaiset viranomaiset käyttävät valtuuksiaan toimivaltaisten tuomioistuinten valvonnassa, jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että valtuuksia voidaan käyttää tuloksellisesti ja oikea-aikaisesti ja että niiden käytöstä aiheutuvat kustannukset ovat oikeasuhteiset eivätkä vaikeuta tämän asetuksen soveltamista. Jäsenvaltiot voivat myös päättää tämän asetuksen mukaisesti antaa tiettyjä tämän asetuksen mukaisia tehtäviä nimetyille elimille.

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9)  Toimivaltaisten viranomaisten olisi voitava aloittaa tutkinta omasta aloitteestaan, jos niiden tietoon tulee unionin sisäisiä tai laajalle levinneitä rikkomuksia muulla tavoin kuin kuluttajavalitusten kautta. Tämä on tarpeen etenkin jotta voidaan varmistaa tuloksellinen yhteistyö toimivaltaisten viranomaisten kesken silloin kun puututaan laajalle levinneisiin rikkomuksiin.

(9)  Toimivaltaisten viranomaisten olisi voitava aloittaa tutkinta omasta aloitteestaan, jos niiden tietoon tulee unionin sisäisiä tai laajalle levinneitä rikkomuksia muulla tavoin kuin kuluttajavalitusten kautta.

Tarkistus    13

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(10)  Toimivaltaisilla viranomaisilla olisi oltava oikeus tutustua kaikkiin tarvittaviin todisteisiin ja tietoihin sen määrittämiseksi, onko kyseessä unionin sisäinen tai laajalle levinnyt rikkomus, ja erityisesti vastuussa olevan elinkeinonharjoittajan yksilöimiseksi, riippumatta siitä, minkä tahon hallussa nämä todisteet tai tiedot ovat tai missä ne sijaitsevat ja missä muodossa ne ovat. Toimivaltaisten viranomaisten olisi voitava vaatia suoraan digitaalisen arvoketjun kolmansia osapuolia toimittamaan kaikki tarvittavat todisteet ja tiedot.

(10)  Toimivaltaisilla viranomaisilla olisi oltava oikeus tutustua kaikkiin tarvittaviin tutkinnan kohteena olevaan asiaan liittyviin todisteisiin ja tietoihin sen määrittämiseksi, onko kyseessä rikkomus, ja erityisesti vastuussa olevan elinkeinonharjoittajan yksilöimiseksi, riippumatta siitä, minkä tahon hallussa kyseiset todisteet tai tiedot ovat tai missä ne sijaitsevat ja missä muodossa ne ovat. Toimivaltaisten viranomaisten olisi voitava vaatia suoraan digitaalisen arvoketjun kolmansia osapuolia toimittamaan kaikki tarvittavat todisteet ja tiedot, edellyttäen, että ne toimivat aina henkilötietojen suojaa koskevien periaatteiden mukaisesti.

Tarkistus    14

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(10 a)  Toimivaltaisten viranomaisten olisi voitava tehdä tarvittavat tarkastukset paikan päällä, ja niillä olisi oltava valtuudet päästä kaikkiin tiloihin, kaikille alueille tai kaikkiin kulkuneuvoihin, joita elinkeinonharjoittaja käyttää elinkeino- tai ammattitoimintaansa liittyvään tarkoitukseen.

Tarkistus    15

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 10 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(10 b)  Toimivaltaisten viranomaisten olisi voitava pyytää asianomaisen elinkeinonharjoittajan edustajia tai henkilöstön jäseniä antamaan tarkastuksen kohteeseen liittyviä selvityksiä tai esittämään sitä koskevia tosiseikkoja, tietoja tai asiakirjoja ja kirjata kyseisiltä edustajilta tai henkilöstön jäseniltä saadut vastaukset.

Tarkistus    16

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(11)  Toimivaltaisten viranomaisten olisi voitava tarkistaa, noudatetaanko kuluttajalainsäädäntöä, ja hankkia todisteet unionin sisäisistä tai laajalle levinneistä rikkomuksista, erityisesti jos ne tapahtuvat tavaroiden ja palvelujen ostamisen aikana tai sen jälkeen. Tätä varten niillä olisi oltava valtuudet tehdä valeostoja ja ostaa tavaroita tai palveluja valehenkilöllisyyden turvin.

(11)  Toimivaltaisten viranomaisten olisi voitava tarkistaa, noudatetaanko kuluttajien etuja suojaavaa unionin lainsäädäntöä, ja hankkia todisteet rikkomuksista ennen tavaroiden ja palvelujen ostamista, sen aikana tai sen jälkeen. Tätä varten niillä olisi oltava valtuudet tehdä valeostoja ja ostaa tavaroita tai palveluja valehenkilöllisyyden turvin, jos todisteita ei voida hankkia muilla keinoin.

Tarkistus    17

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12)  Toimivaltaisten viranomaisten pitäisi voida lopettaa rikkomukset nopeasti ja tuloksellisesti varsinkin digitaalisessa ympäristössä, etenkin jos tavaroita tai palveluja myyvä elinkeinonharjoittaja salaa henkilöllisyytensä tai siirtyy unionin sisällä toiseen jäsenvaltioon tai kolmanteen maahan täytäntöönpanotoimien välttämiseksi. Kun on olemassa vaara, että kuluttajille aiheutuu vakavaa ja peruuttamatonta vahinkoa, toimivaltaisten viranomaisten olisi voitava hyväksyä välitoimia tällaisten vahinkojen estämiseksi tai vähentämiseksi, tarvittaessa myös keskeyttämällä verkkosivuston tai verkkoalueen tai muun vastaavan digitaalisen ympäristön, palvelun tai tilin toiminta. Toimivaltaisilla viranomaisilla olisi myös oltava valtuudet sulkea verkkosivu tai verkkoalue tai muu vastaava digitaalinen ympäristö, palvelu tai tili.

(12)  Toimivaltaisten viranomaisten pitäisi voida lopettaa rikkomukset nopeasti ja tuloksellisesti varsinkin digitaalisessa ympäristössä, etenkin jos tavaroita tai palveluja myyvä elinkeinonharjoittaja salaa henkilöllisyytensä tai siirtyy unionin sisällä toiseen jäsenvaltioon tai kolmanteen maahan täytäntöönpanotoimien välttämiseksi. Kun on olemassa vaara, että kuluttajille aiheutuu vakavaa ja peruuttamatonta vahinkoa, toimivaltaisten viranomaisten olisi voitava hyväksyä, jos muita keinoja ei ole käytettävissä, välitoimia tällaisten vahinkojen estämiseksi tai lievittämiseksi, erityisesti vaatimalla säilytyspalvelun tarjoajia poistamaan sisältöä tai keskeyttämällä verkkosivuston, palvelun tai tilin toiminta tai vaatimalla aluetunnusrekisterinpitäjää tai rekisterinpitäjää jäädyttämään täydellinen verkkotunnus määräajaksi. Jos välitoimet ovat epäonnistuneet, toimivaltaisilla viranomaisilla olisi viimesijaisena keinona oltava myös valtuudet määrätä säilytyspalvelun tarjoaja poistamaan sisältöä tai sulkemaan verkkosivusto, palvelu tai tili tai sen osa tai määrätä aluetunnusrekisterinpitäjä tai rekisterinpitäjä poistamaan täydellinen verkkotunnus ja antaa toimivaltaisen viranomaisen rekisteröidä se. Koska näillä valtuuksilla voi olla vaikutuksia perusoikeuksiin, niitä olisi käytettävä Euroopan perusoikeuskirjan mukaisesti ja vasta sen jälkeen, kun tuomioistuimelta on saatu lupa.

Tarkistus    18

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(13)  Jotta voidaan varmistaa riittävä pelotevaikutus niin, että elinkeinonharjoittajat eivät ole halukkaita toteuttamaan tai toistamaan rikkomuksia ja että he eivät voi hyötyä niistä, niitä seuraamuksia koskevia sääntöjä, jotka jäsenvaltiot ovat hyväksyneet kuluttajien etuja suojaavan lainsäädännön vaatimusten mukaisesti, olisi sovellettava myös unionin sisäisiin ja laajalle levinneisiin rikkomuksiin. Samasta syystä kuluttajilla olisi oltava oikeus käyttää oikeuskeinoja tällaisista rikkomuksista johtuvien vahinkojen korjaamiseksi.

(13)  Jotta voidaan varmistaa riittävä pelotevaikutus niin, että elinkeinonharjoittajat eivät ole halukkaita toteuttamaan tai toistamaan rikkomuksia ja että he eivät voi hyötyä niistä, niitä seuraamuksia koskevia sääntöjä, jotka jäsenvaltiot ovat hyväksyneet kuluttajien etuja suojaavan lainsäädännön vaatimusten mukaisesti, olisi noudatettava myös rikkomusten suhteen ja sovellettava niihin ottaen samalla huomioon rikkomuksesta aiheutuneiden vahinkojen kokonaisuus.

Tarkistus    19

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(14)  Kuluttajien oikeussuojakeinojen osalta toimivaltaisten viranomaisten olisi valittava oikeasuhteiset, oikeudenmukaiset ja kohtuulliset toimenpiteet, joiden avulla voidaan estää rikkomusten toistumisen vaara tai vähentää sitä, ottaen huomioon erityisesti kuluttajille aiheutuva ennakoitu hyöty ja kohtuulliset hallintokustannukset, joita kyseisten toimenpiteiden toteuttamiseen todennäköisesti liittyy. Jos rikkomuksen kohteeksi joutuvia kuluttajia ei ole mahdollista yksilöidä tai jos siitä aiheutuisi vastuussa olevalle elinkeinonharjoittajalle kohtuuttomat kustannukset, toimivaltainen viranomainen voi määrätä, että rikkomuksen perusteella saatu voitto maksetaan valtiolle tai toimivaltaisen viranomaisen tai kansallisen lainsäädännön määräämälle edunsaajalle.

(14)  Kuluttajien oikeussuojakeinojen osalta toimivaltaisten viranomaisten olisi valittava tehokkaat toimenpiteet, joiden avulla estetään rikkomusten toistumisen vaara tai vähennetään sitä. Kuluttajilla olisi oltava oikeus käyttää oikeussuojakeinoja rikkomuksista johtuvien vahinkojen korvaamiseksi. Valtuus määrätä kuluttajille maksettavia korvauksia tai periä voitto takaisin on tarpeen, jotta voidaan hyvittää rajatylittävän rikkomuksen aiheuttama vahinko ja palauttaa tasapuoliset toimintaedellytykset sisämarkkinoille, joita voittojen kerääminen rikkomusten tuloksena on vääristänyt.

Tarkistus    20

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(15)  Keskinäisen avunannon mekanismin tehokkuutta ja tuloksellisuutta olisi parannettava. Pyydetyt tiedot olisi toimitettava ja tarvittavat täytäntöönpanotoimet olisi hyväksyttävä hyvissä ajoin. Komission olisi täytäntöönpanosäädösten avulla määriteltävä tätä varten sitovat määräajat, joiden kuluessa toimivaltaisten viranomaisten olisi vastattava tiedonsaantia ja täytäntöönpanoa koskeviin pyyntöihin, ja selkeytettävä tällaisten pyyntöjen käsittelyyn liittyviä menettelyllisiä ja muita näkökohtia.

(15)  Keskinäisen avunannon mekanismin tehokkuutta ja tuloksellisuutta olisi parannettava. Pyydetyt tiedot olisi toimitettava tässä asetuksessa säädetyissä määräajoissa, ja tarvittavat täytäntöönpanotoimet olisi hyväksyttävä hyvissä ajoin

Tarkistus    21

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(16)  Komissiolla on oltava paremmat edellytykset koordinoida ja seurata keskinäisen avunannon mekanismin toimintaa sekä antaa jäsenvaltioille ohjeistusta, suosituksia ja lausuntoja, jos ongelmia ilmenee. Komissiolla on myös oltava paremmat edellytykset tuloksellisesti ja nopeasti avustaa toimivaltaisia viranomaisia ratkaisemaan tulkintaerimielisyyksiä, jotka koskevat niille keskinäisen avunannon mekanismista aiheutuvia velvollisuuksia.

(16)  Komissiolla olisi oltava paremmat edellytykset koordinoida ja seurata keskinäisen avunannon mekanismin toimintaa sekä antaa jäsenvaltioille ohjeistusta, suosituksia ja lausuntoja, jos ongelmia ilmenee. Komissiolla olisi myös oltava paremmat edellytykset auttaa tuloksellisesti ja nopeasti toimivaltaisia viranomaisia ratkaisemaan tulkintaerimielisyyksiä, jotka koskevat niille keskinäisen avunannon mekanismista aiheutuvia velvollisuuksia.

Tarkistus    22

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(17)  Olisi laadittava yhdenmukaistetut säännöt, joissa vahvistetaan laajalle levinneisiin rikkomuksiin sovellettava koordinoitu valvonta-, tutkinta- ja täytäntöönpanomenettely. Laajalle levinneitä rikkomuksia vastaan toteutettavien koordinoitujen toimien avulla olisi varmistettava, että toimivaltaiset viranomaiset voivat valita soveltuvimmat ja tehokkaimmat välineet tällaisten rikkomusten lopettamiseksi ja kuluttajille maksettavien korvausten turvaamiseksi.

(17)  Tässä asetuksessa olisi annettava yhdenmukaistetut säännöt, joissa vahvistetaan menettely, jota sovelletaan laajalle levinneiden rikkomusten ja sellaisten laajalle levinneiden rikkomusten, joilla on unioninlaajuinen ulottuvuus, tutkinnan koordinointiin sekä tällaisia rikkomuksia koskevien sääntöjen täytäntöönpanon valvonnan koordinointiin. Laajalle levinneitä rikkomuksia ja sellaisia laajalle levinneitä rikkomuksia, joilla on unioninlaajuinen ulottuvuus, vastaan toteutettavien koordinoitujen toimien avulla olisi varmistettava, että toimivaltaiset viranomaiset voivat valita soveltuvimmat ja tehokkaimmat välineet laajalle levinneiden rikkomusten ja sellaisten laajalle levinneiden rikkomusten, joilla on unioninlaajuinen ulottuvuus, lopettamiseksi ja kuluttajille maksettavien korvausten turvaamiseksi.

Tarkistus    23

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(18)  Sähköisen kaupankäynnin verkkosivustojen koordinoidut tehotarkastukset (sweeps) ovat toinen täytäntöönpanotoimien koordinoinnin muoto, joka on osoittautunut tulokselliseksi välineeksi rikkomusten lopettamisessa. Sitä olisi hyödynnettävä myös jatkossa ja lujitettava.

(18)  Sähköisen kaupankäynnin verkkosivustojen koordinoidut tehotarkastukset (sweeps) ovat toinen täytäntöönpanotoimien koordinoinnin muoto, joka on osoittautunut tulokselliseksi rikkomusten lopettamisen välineeksi, jota olisi hyödynnettävä myös jatkossa ja lujitettava muun muassa ulottamalla sen soveltaminen verkon ulkopuolisille aloille.

Tarkistus    24

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(19)  Laajalle levinneet rikkomukset, joilla on unioninlaajuinen ulottuvuus, voivat aiheuttaa mittavaa vahinkoa kuluttajien enemmistölle unionissa. Sen vuoksi ne edellyttävät erityistä unionin tason koordinointimenettelyä, jossa komissiolla on pakollinen koordinoijan rooli. Jotta voidaan varmistaa, että menettely käynnistetään ajoissa, yhdenmukaisesti ja tuloksellisesti ja että tätä koskevat edellytykset tarkistetaan yhdenmukaisella tavalla, komission olisi tarkistettava menettelyn käynnistämisedellytysten täyttyminen. Yhteisen toimen aikana kerättyjä todisteita ja tietoja olisi tarvittaessa voitava käyttää saumattomasti kansallisissa menettelyissä.

(19)  Kun on kyse laajalle levinneistä rikkomuksista, joilla on unioninlaajuinen ulottuvuus ja jotka voivat aiheuttaa vahinkoa kuluttajien yhteisille eduille valtaosassa jäsenvaltioita, komission olisi käynnistettävä unionin tason koordinointimenettely ja koordinoitava sitä. Jotta voidaan varmistaa menettelyn yhtenäisyys, komission olisi tarkistettava menettelyn käynnistämisedellytysten täyttyminen. Koordinoidun toimen aikana kerättyjä todisteita ja tietoja olisi tarvittaessa voitava käyttää kansallisissa menettelyissä.

Tarkistus    25

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(20)  Kun on kyse laajalle levinneistä rikkomuksista ja sellaisista laajalle levinneistä rikkomuksista, joilla on unioninlaajuinen ulottuvuus, olisi kunnioitettava elinkeinonharjoittajien oikeutta puolustukseen. Tämä edellyttää erityisesti, että elinkeinonharjoittajalle annetaan mahdollisuus tulla kuulluksi ja käyttää menettelyissä haluamaansa kieltä.

(20)  Kun on kyse laajalle levinneistä rikkomuksista ja sellaisista laajalle levinneistä rikkomuksista, joilla on unioninlaajuinen ulottuvuus, olisi kunnioitettava elinkeinonharjoittajien oikeutta puolustukseen. Tämä edellyttää erityisesti, että elinkeinonharjoittajalle annetaan mahdollisuus tulla kuulluksi ja käyttää sen jäsenvaltion kieltä, johon elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut tai jossa sillä on kotipaikka. On myös tärkeää varmistaa julkistamattoman taitotiedon ja liiketoimintatiedon suojaamista koskevan unionin lainsäädännön noudattaminen.

Tarkistus    26

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(21)  Jos elinkeinonharjoittaja, joka on vastuussa laajalle levinneestä rikkomuksesta tai sellaisesta laajalle levinneestä rikkomuksesta, jolla on unioninlaajuinen ulottuvuus, ei lopeta tällaista rikkomusta vapaaehtoisesti, asianomaisen jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten olisi nimettävä jonkin jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen toteuttamaan täytäntöönpanotoimet, jotka tarvitaan kuluttajien oikeuksien turvaamiseksi muissa jäsenvaltioissa, joita rikkomus koskee. Tämä toimivaltainen viranomainen olisi nimettävä ottaen huomioon sen valmiudet toteuttaa tuloksellisia toimia kyseistä elinkeinonharjoittajaa vastaan, esimerkiksi jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut kyseisen viranomaisen jäsenvaltioon. Nimetyn toimivaltaisen viranomaisen olisi toimittava niin kuin muiden jäsenvaltioiden kuluttajat olisivat sen omia kuluttajia. Jotta voitaisiin välttää lainsäädännön ekstraterritoriaalinen soveltaminen, useiden tai kaikkien niiden jäsenvaltioiden, joita rikkomus koskee, olisi tarvittaessa voitava hyväksyä täytäntöönpanotoimia samanaikaisesti niiden omien tai muissa jäsenvaltioissa asuvien kuluttajien suojaamiseksi. Tämä saattaa olla tarpeen esimerkiksi silloin kun on tarpeen lopettaa jonkin yrityksen tytäryhtiöiden toteuttamat samankaltaiset rikkomukset, jotka ilmenevät useammassa kuin yhdessä jäsenvaltiossa ja vaikuttavat vain kunkin jäsenvaltion kuluttajiin ilman selkeää rajatylittävää ulottuvuutta (rinnakkaiset rikkomukset).

(21)  Jos elinkeinonharjoittaja, joka on vastuussa laajalle levinneestä rikkomuksesta tai sellaisesta laajalle levinneestä rikkomuksesta, jolla on unioninlaajuinen ulottuvuus, ei lopeta tällaista rikkomusta vapaaehtoisesti, asianomaisen jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten olisi nimettävä jonkin jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen toteuttamaan täytäntöönpanotoimet, jotka tarvitaan kuluttajien oikeuksien turvaamiseksi muissa jäsenvaltioissa, joita tämä rikkomus koskee. Nimettävää toimivaltaista viranomaista koskevassa päätöksessä olisi otettava huomioon kaikki tulokselliseen täytäntöönpanon valvontaan liittyvät näkökohdat, kuten valmiudet toteuttaa tuloksellisia toimia kyseistä elinkeinonharjoittajaa vastaan. Nimetyn toimivaltaisen viranomaisen olisi toimittava niin kuin muiden jäsenvaltioiden kuluttajat olisivat sen omia kuluttajia. Useiden tai kaikkien niiden jäsenvaltioiden, joita rikkomus koskee, olisi tarvittaessa voitava hyväksyä samanaikaisia täytäntöönpanotoimia niiden omien tai muissa jäsenvaltioissa asuvien kuluttajien suojaamiseksi. Tämä saattaa olla tarpeen esimerkiksi silloin kun on tarpeen lopettaa jonkin yrityksen tytäryhtiöiden toteuttamat samankaltaiset rikkomukset, jotka ilmenevät useammassa kuin yhdessä jäsenvaltiossa ja vaikuttavat vain kunkin jäsenvaltion kuluttajiin ilman selkeää rajatylittävää ulottuvuutta (rinnakkaiset rikkomukset).

Tarkistus    27

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 22 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(22 a)  Yhteistyöverkoston avoimuuden lisäämiseksi ja tiedon jakamiseksi kuluttajille ja muulle yleisölle komission olisi toimitettava Euroopan parlamentille ja neuvostolle kahden vuoden välein kertomus, joka sisältää katsauksen kuluttajalainsäädännön täytäntöönpanon valvontaan liittyviin, tämän asetuksen mukaisen yhteistyön puitteissa kerättyihin tietoihin, tilastoihin ja kehityssuuntiin.

Tarkistus    28

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(23)  Kuluttajajärjestöjen keskeisenä tehtävänä on kertoa kuluttajille heidän oikeuksistaan ja kouluttaa heitä ja suojata heidän etujaan muun muassa riitojen ratkaisun avulla. Kuluttajia olisi kannustettava tekemään yhteistyötä toimivaltaisten viranomaisten kanssa tämän asetuksen soveltamisen lujittamiseksi. Kuluttajajärjestöjen, etenkin sellaisten kuluttajajärjestöjen, joille voidaan delegoida tämän asetuksen mukaisia täytäntöönpanotehtäviä, sekä Euroopan kuluttajakeskusten olisi voitava ilmoittaa toimivaltaisille viranomaisille epäillyistä rikkomuksista ja jakaa niiden kanssa tietoja, joita tarvitaan unionin sisäisten rikkomusten ja laajalle levinneiden rikkomusten havaitsemista, tutkintaa ja lopettamista varten.

(23)  Kuluttajajärjestöjen keskeisenä tehtävänä on kertoa kuluttajille heidän oikeuksistaan ja kouluttaa heitä ja suojata heidän etujaan muun muassa riitojen ratkaisun avulla. Kuluttajajärjestöjen sekä Euroopan kuluttajakeskusten olisi voitava ilmoittaa toimivaltaisille viranomaisille epäillyistä rikkomuksista ja jakaa niiden kanssa tietoja, joita tarvitaan rikkomusten havaitsemista, tutkintaa ja lopettamista varten.

Tarkistus    29

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 23 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(23 a)  Yksiköiden, joilla on tarvittavaa asiantuntemusta ja oikeutettu etu kuluttajansuojan alalla, erityisesti kuluttajajärjestöjen, olisi annettava osallistua tämän asetuksen mukaiseen ilmoitusmekanismiin. Myös elinkeinonharjoittajien järjestöjen olisi sallittava osallistua ilmoitusmekanismiin, jotta ne voivat ilmoittaa toimivaltaisille viranomaisille epäillyistä rikkomuksista ja jakaa niiden kanssa tietoja, joita tarvitaan rikkomusten havaitsemista, tutkintaa ja lopettamista varten, esittää näkemyksensä tutkimuksista ja rikkomuksista sekä ilmoittaa toimivaltaisille viranomaisille kuluttajien etuja suojaavan unionin lainsäädännön rikkomisesta. Vaikka toimivaltaisia viranomaisia ei pitäisikään velvoittaa käynnistämään menettelyä tai ryhtymään muihin toimiin tällaisten yksiköiden antamien ilmoitusten ja tietojen perusteella, niiden olisi avoimuuden lisäämiseksi ilmoitettava ulkoisen ilmoituksen tehneelle yksikölle toimivaltaisen viranomaisen ilmoituksen perusteella toteuttamista jatkotoimista tai pyydettäessä siitä, että toimiin ei ole ryhdytty.

Tarkistus    30

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(24)  Rikkomukset, jotka ovat levinneet laajalle kaikkialla unionissa, olisi ratkaistava tehokkaasti ja tuloksellisesti. Tätä varten täytäntöönpanotoimien painopisteitä ja suunnittelua olisi koordinoitava jäsenvaltioiden tasolla ja yhdistettävä toimivaltaisten viranomaisten käytettävissä olevia resursseja. Tätä varten olisi luotava kaksivuotisista jatkuvista täytäntöönpanosuunnitelmista muodostuva järjestelmä.

(24)  Rikkomukset, jotka ovat levinneet laajalle kaikkialla unionissa, olisi ratkaistava tehokkaasti ja tuloksellisesti. Tätä varten täytäntöönpanotoimien painopisteitä ja suunnittelua olisi koordinoitava jäsenvaltioiden tasolla ja yhdistettävä toimivaltaisten viranomaisten käytettävissä olevia resursseja. Tätä varten olisi luotava kaksivuotisista valvontasuunnitelmista muodostuva järjestelmä.

Tarkistus    31

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(25)  Kuluttajavalituksiin liittyvistä tiedoista voi olla kansallisen ja unionin tason päättäjille apua kuluttajamarkkinoiden toiminnan arvioinnissa ja rikkomusten havaitsemisessa. Jotta voitaisiin helpottaa tällaisten tietojen vaihtoa unionin tasolla, komissio on antanut suosituksen yhdenmukaisen menetelmän käyttämisestä kuluttajavalitusten ja kuluttajatiedustelujen luokittelussa ja ilmoittamisessa59. Suositus olisi pantava täytäntöön, jotta voidaan täysimääräisesti tukea täytäntöönpanoon liittyvää yhteistyötä ja helpottaa unionin sisäisten rikkomusten ja laajalle levinneiden rikkomusten havaitsemista.

(25)  Kuluttajavalituksiin liittyvistä tiedoista voi olla kansallisen ja unionin tason päättäjille apua kuluttajamarkkinoiden toiminnan arvioinnissa ja rikkomusten havaitsemisessa. Olisi edistettävä tällaisten tietojen vaihtoa unionin tasolla sekä jäsenvaltioiden ja komission välistä koordinointia toimissa, joilla edistetään valvontaa ja täytäntöönpanoa.

__________________

 

59 Komission suositus yhdenmukaisen menetelmän käyttämisestä kuluttajavalitusten ja kuluttajatiedustelujen luokittelussa ja ilmoittamisessa (2010/304/EU, EUVL L 136, 2.6. 2010, s. 1).

 

Tarkistus    32

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(26)  Täytäntöönpanoon liittyy haasteita, jotka ylittävät unionin rajat, ja unionin kuluttajien etuja olisi suojeltava kolmansiin maihin sijoittautuneilta vilpillisiltä elinkeinonharjoittajilta. Sen vuoksi kolmansien maiden kanssa olisi neuvoteltava kansainvälisiä sopimuksia, jotka koskisivat keskinäistä avunantoa kuluttajien etuja suojaavan lainsäädännön täytäntöönpanon valvonnassa. Näiden kansainvälisten sopimusten tulisi kattaa tämän asetuksen kohde, ja ne olisi neuvoteltava unionin tasolla, jotta voidaan varmistaa unionin kuluttajien mahdollisimman hyvä suojelu ja sujuva yhteistyö kolmansien maiden kanssa.

(26)  Täytäntöönpanoon liittyy haasteita, jotka ylittävät unionin rajat. Eurooppalaisten kuluttajien etuja olisi suojeltava kolmansiin maihin sijoittautuneilta vilpillisiltä elinkeinonharjoittajilta. Kolmansien maiden kanssa olisi neuvoteltava kansainvälisiä sopimuksia, jotka koskisivat keskinäistä avunantoa kuluttajien etuja suojaavan lainsäädännön täytäntöönpanon valvonnassa. Näiden kansainvälisten sopimusten tulisi kattaa tämän asetuksen kohde, ja ne olisi neuvoteltava unionin tasolla, jotta voidaan varmistaa unionin kuluttajien mahdollisimman hyvä suojelu ja sujuva yhteistyö kolmansien maiden kanssa.

Tarkistus    33

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(27)  Komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa, jotta voidaan varmistaa yhdenmukaiset edellytykset toimivaltaisten viranomaisten vähimmäisvaltuuksien täytäntöönpanoa ja käyttöä varten, vahvistaa määräajat ja muut menettelyjen yksityiskohdat unionin sisäisiin rikkomuksiin ja laajalle levinneisiin rikkomuksiin puuttumista sekä valvontamekanismia ja toimivaltaisten viranomaisten välillä tehtävää hallinnollista yhteistyötä varten. Tätä valtaa olisi käytettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011 mukaisesti60.

(27)  Jotta voidaan varmistaa tämän asetuksen yhdenmukainen täytäntöönpano, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa, jotta se voi vahvistaa keskinäisen avunannon mekanismin mukaisen menettelyn vakiolomakkeet ja vaiheet, asettaa määräajat ja vahvistaa vakiolomakkeet ilmoituksille ja muulle tiedonvaihdolle sekä pyynnöille, jotka koskevat sellaisten koordinoitujen toimien täytäntöönpanoa, jotka liittyvät laajalle levinneisiin rikkomuksiin ja sellaisiin laajalle levinneisiin rikkomuksiin, joilla on unioninlaajuinen ulottuvuus, sekä vahvistaa tehotarkastuksia koskevan menettelyn yksityiskohdat, vakiolomakkeet, joilla ilmoitukset ja ulkoiset ilmoitukset tehdään tietokannan kautta, ja sähköiset vakiolomakkeet ja mallit, jotka ovat saatavilla tietokannassa keskustelufoorumia varten. Tätä valtaa olisi käytettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/201160 mukaisesti.

__________________

__________________

60 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13).

60 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13).

Tarkistus    34

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(28)  Tämän asetuksen 10, 11, 12, 13, 15, 20, 27, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 43 ja 46 artiklan nojalla annettavien säädösten hyväksymisessä olisi sovellettava tarkastelumenettelyä, koska kyseiset säädökset ovat luonteeltaan yleisiä.

(28)  Tämän asetuksen 15 a, 20, 32, 34, 35 ja 43 artiklassa tarkoitettujen täytäntöönpanosäädösten hyväksymiseen olisi käytettävä tarkastelumenettelyä, koska kyseiset säädökset ovat luonteeltaan yleisiä.

Tarkistus    35

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(34)  Tällä asetuksella ei rajoiteta alakohtaisessa unionin lainsäädännössä ja unionin kuluttajalainsäädännössä vahvistettuja ja kansallisiin rikkomuksiin sovellettavia seuraamuksia. Toimivaltaisten viranomaisten olisi tarvittaessa sovellettava kyseisten säännösten kansallisia täytäntöönpanosäännöksiä ottaen huomioon rikkomuksen laajuus ja ala, jota se koskee, sekä muiden jäsenvaltioiden kuluttajille aiheutunut vahinko.

(34)  Tällä asetuksella ei rajoiteta alakohtaisessa unionin lainsäädännössä ja unionin kuluttajalainsäädännössä vahvistettuja ja kansallisiin rikkomuksiin sovellettavia seuraamuksia. Toimivaltaisten viranomaisten olisi tarvittaessa sovellettava kyseisten säännösten kansallisia täytäntöönpanosäännöksiä ottaen huomioon kyseisen rikkomuksen laajuus ja ala, jota se koskee, sekä muiden jäsenvaltioiden kuluttajille aiheutunut vahinko..

Tarkistus    36

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 34 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(34 a)  Tämä asetus olisi pantava täytäntöön ja sitä olisi sovellettava noudattaen täysin unionin sääntöjä yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä sovellettavaa kansallista lainsäädäntöä unionin tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Tarkistus    37

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 35 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(35)  Tässä asetuksessa kunnioitetaan perusoikeuksia ja otetaan huomioon erityisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjassa67 tunnustetut periaatteet. Asetusta on näin ollen tulkittava ja sovellettava nämä oikeudet ja periaatteet huomioon ottaen. Kun toimivaltaiset viranomaiset soveltavat tässä asetuksessa esitettyjä vähimmäisvaltuuksia, niiden olisi otettava tasapuolisesti huomioon perusoikeuksien nojalla suojatut edut, kuten kuluttajansuojan korkea taso, elinkeinovapaus ja tiedonvälityksen vapaus.

(35)  Tässä asetuksessa kunnioitetaan perusoikeuksia ja otetaan huomioon erityisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tunnustetut periaatteet. Asetusta on näin ollen tulkittava ja sovellettava nämä oikeudet ja periaatteet huomioon ottaen. Kun toimivaltaiset viranomaiset soveltavat tässä asetuksessa esitettyjä valtuuksia, niiden olisi otettava tasapuolisesti huomioon perusoikeuksien nojalla suojatut edut, kuten kuluttajansuojan korkea taso, elinkeinovapaus, sananvapaus ja tiedonvälityksen vapaus.

__________________

 

67 EYVL C 364, 18.12.2000, s. 1.

 

Tarkistus    38

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Tässä asetuksessa vahvistetaan edellytykset, joiden mukaisesti kuluttajien etuja suojaavan lainsäädännön täytäntöönpanosta vastaamaan nimetyt jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset tekevät yhteistyötä keskenään ja komission kanssa, jotta voidaan varmistaa kyseisen lainsäädännön noudattaminen ja sisämarkkinoiden toimivuus sekä tehostaa kuluttajien taloudellisten etujen suojaa.

Tässä asetuksessa vahvistetaan edellytykset, joiden mukaisesti kuluttajien etuja suojaavan unionin lainsäädännön täytäntöönpanosta vastaamaan nimetyt jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset tekevät yhteistyötä keskenään ja komission kanssa, jotta voidaan varmistaa kyseisen lainsäädännön noudattaminen ja sisämarkkinoiden toimivuus sekä tehostaa kuluttajien taloudellisten etujen suojaa.

Tarkistus    39

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Tätä asetusta sovelletaan 3 artiklan b alakohdassa määriteltyihin unionin sisäisiin rikkomuksiin ja c alakohdassa määriteltyihin laajalle levinneisiin rikkomuksiin.

1.  Tätä asetusta sovelletaan 3 artiklan b alakohdassa määriteltyihin unionin sisäisiin rikkomuksiin, c alakohdassa määriteltyihin laajalle levinneisiin rikkomuksiin ja c a alakohdassa määriteltyihin laajalle levinneisiin rikkomuksiin, joilla on unioninlaajuinen ulottuvuus, vaikka kyseiset rikkomukset olisi lopetettu ennen kuin täytäntöönpanomenettely on aloitettu tai voitu saattaa päätökseen.

Tarkistus    40

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Tätä asetusta sovelletaan myös lyhytaikaisiin unionin sisäisiin ja laajalle levinneisiin rikkomuksiin, vaikka ne olisi lopetettu ennen kuin täytäntöönpanotoimet on aloitettu tai ennen kuin ne on saatu päätökseen.

Poistetaan.

Tarkistus     41

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Tällä asetuksella ei rajoiteta sellaisten toimenpiteiden soveltamista jäsenvaltioissa, jotka koskevat oikeudellista yhteistyötä rikos- ja siviiliasioissa ja erityisesti Euroopan oikeudellisen verkoston toimintaa.

4.  Tällä asetuksella ei rajoiteta sellaisten toimenpiteiden soveltamista jäsenvaltioissa, jotka koskevat oikeudellista yhteistyötä rikos- ja siviiliasioissa ja erityisesti Euroopan oikeudellisen verkoston toimintaa, eikä rikosasioissa tehtävään oikeudelliseen yhteistyöhön liittyvien oikeudellisten välineiden soveltamista.

Tarkistus     42

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6.  Tällä asetuksella ei rajoiteta toimivaltaisten viranomaisten ja Euroopan pankkiviranomaisen tehtäviä ja valtuuksia, jotka perustuvat kuluttajille tarkoitetuista kiinteää asunto-omaisuutta koskevista luottosopimuksista 4 päivänä helmikuuta 2014 annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 2014/17/EU ja maksutileihin liittyvien maksujen vertailukelpoisuudesta, maksutilien siirtämisestä ja mahdollisuudesta käyttää perusmaksutilejä 23 päivänä heinäkuuta 2014 annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 2014/92/EU.

6.  Tällä asetuksella ei rajoiteta toimivaltaisten viranomaisten ja Euroopan pankkiviranomaisen tehtäviä ja valtuuksia, jotka perustuvat Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 2014/17/EU1 a ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 2014/92/EU1 b. Tämän asetuksen III lukua ei sovelleta unionin sisäisiin rikkomuksiin, jotka koskevat kahta ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua direktiiviä.

 

__________________

 

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/17/ЕU, annettu 4 päivänä helmikuuta 2014, kuluttajille tarkoitetuista kiinteää asunto-omaisuutta koskevista luottosopimuksista ja direktiivien 2008/48/EY ja 2013/36/EU sekä asetuksen (EU) N:o 1093/2010 muuttamisesta (EUVL L 60, 28.2.2014, s. 34).

 

1 b Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/92/EU, annettu 23 päivänä heinäkuuta 2014, maksutileihin liittyvien maksujen vertailukelpoisuudesta, maksutilien siirtämisestä ja mahdollisuudesta käyttää perusmaksutilejä (EUVL L 257, 28.8.2014, s. 214).

Tarkistus     43

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 7 kohta

Komission teksti

Tarkistus

7.  Tämän asetuksen III lukua ei sovelleta unionin sisäisiin rikkomuksiin, jotka koskevat seuraavaa lainsäädäntöä:

Poistetaan.

(a)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/17/EU, annettu 4 päivänä helmikuuta 2014, kuluttajille tarkoitetuista kiinteää asunto-omaisuutta koskevista luottosopimuksista

 

(b)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/92/EU, annettu 23 päivänä heinäkuuta 2014, maksutileihin liittyvien maksujen vertailukelpoisuudesta, maksutilien siirtämisestä ja mahdollisuudesta käyttää perusmaksutilejä.

 

Tarkistus    44

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 8 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

8 a.  Tällä asetuksella ei rajoiteta mahdollisuutta kansallisen lainsäädännön mukaisiin yksityisiin täytäntöönpano- ja vahingonkorvauskanteisiin.

Tarkistus    45

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(a)  ’kuluttajien etuja suojaavalla lainsäädännöllä’ liitteessä lueteltuja direktiivejä, sellaisina kuin ne on saatettu osaksi jäsenvaltioiden kansallista lainsäädäntöä, ja asetuksia;

(a)  ’kuluttajien etuja suojaavalla unionin lainsäädännöllä’ liitteessä lueteltuja direktiivejä, sellaisina kuin ne on saatettu osaksi jäsenvaltioiden kansallista lainsäädäntöä, ja asetuksia;

Tarkistus    46

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(b)  ’unionin sisäisellä rikkomuksella’ kuluttajien etuja suojaavan lainsäädännön vastaisia edelleen jatkuvia tai jo lopetettuja tekoja tai laiminlyöntejä, jotka ovat vahingoittaneet tai vahingoittavat tai ovat omiaan vahingoittamaan sellaisten kuluttajien yhteisiä etuja, joiden asuinpaikka on muussa jäsenvaltiossa kuin siinä, jossa teko tai laiminlyönti sai alkunsa tai tapahtui tai johon teosta tai laiminlyönnistä vastuussa oleva elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut tai jossa tekoon tai laiminlyöntiin liittyvä näyttö tai elinkeinonharjoittajan varat sijaitsevat;

(b)  ’unionin sisäisellä rikkomuksella’ kuluttajien etuja suojaavan unionin lainsäädännön vastaisia tekoja tai laiminlyöntejä, jotka ovat vahingoittaneet tai vahingoittavat tai ovat omiaan vahingoittamaan sellaisten kuluttajien yhteisiä etuja, joiden asuinpaikka on muussa jäsenvaltiossa kuin siinä, jossa teko tai laiminlyönti sai alkunsa tai tapahtui tai johon teosta tai laiminlyönnistä vastuussa oleva elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut tai jossa tekoon tai laiminlyöntiin liittyvä näyttö tai elinkeinonharjoittajan varat sijaitsevat;

Tarkistus    47

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – c alakohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(1)  kuluttajien etuja suojaavan lainsäädännön vastaisia tekoja tai laiminlyöntejä, jotka ovat vahingoittaneet tai vahingoittavat tai ovat omiaan vahingoittamaan sellaisten kuluttajien yhteisiä etuja, joiden asuinpaikka on vähintään kahdessa muussa jäsenvaltiossa kuin siinä, jossa teko tai laiminlyönti sai alkunsa tai tapahtui tai johon teosta tai laiminlyönnistä vastuussa oleva elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut tai jossa tekoon tai laiminlyöntiin liittyvä näyttö tai varat sijaitsevat, riippumatta siitä, jatkuuko teko tai laiminlyönti edelleen vai onko se päättynyt; tai

(1)  kuluttajien etuja suojaavan unionin lainsäädännön vastaisia tekoja tai laiminlyöntejä, jotka ovat vahingoittaneet tai vahingoittavat tai ovat omiaan vahingoittamaan sellaisten kuluttajien yhteisiä etuja, joiden asuinpaikka on vähintään kahdessa muussa jäsenvaltiossa kuin siinä, jossa teko tai laiminlyönti sai alkunsa tai tapahtui tai johon teosta tai laiminlyönnistä vastuussa oleva elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut tai jossa tekoon tai laiminlyöntiin liittyvä näyttö tai varat sijaitsevat, riippumatta siitä, jatkuuko teko tai laiminlyönti edelleen vai onko se päättynyt; tai

Tarkistus    48

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – c alakohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(2)  kuluttajien etuja suojaavan lainsäädännön vastaisia tekoja tai laiminlyöntejä, joilla on yhteisiä piirteitä, kuten sama lainvastainen menettely tai samat edut rikkomuksen kohteena, tai jotka ilmenevät samanaikaisesti vähintään kahdessa jäsenvaltiossa;

(2)  kuluttajien etuja suojaavan unionin lainsäädännön vastaisia tekoja tai laiminlyöntejä, jotka ovat vahingoittaneet tai vahingoittavat tai ovat omiaan vahingoittamaan kuluttajien yhteisiä etuja ja joilla on yhteisiä piirteitä, kuten sama lainvastainen menettely tai samat edut rikkomuksen kohteena, tai jotka ilmenevät samanaikaisesti vähintään kahdessa jäsenvaltiossa;

Tarkistus    49

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(c a)  ’laajalle levinneellä rikkomuksella, jolla on unioninlaajuinen ulottuvuus’ laajalle levinnyttä rikkomusta, joka on vahingoittanut tai vahingoittaa tai on omiaan vahingoittamaan kuluttajien yhteisiä etuja valtaosassa jäsenvaltioita, joissa yhteensä on vähintään unionin väestön enemmistö;

Tarkistus    50

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – c b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(c b)  ’toimivaltaisella viranomaisella’ kansallista, alueellista tai paikallista viranomaista, jonka nimenomaisena tehtävänä on kuluttajien etuja suojaavan unionin lainsäädännön täytäntöönpano;

Tarkistus    51

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – c c alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(c c)  ’yhteysvirastolla’ viranomaista, joka on kussakin jäsenvaltiossa nimetty vastaamaan tämän asetuksen soveltamisen koordinoinnista kyseisessä jäsenvaltiossa;

Tarkistus     52

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – c d alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(c d)  ’nimetyllä elimellä’ elintä, jonka jäsenvaltio voi nimetä ja jolla on oikeutettu etu lopettaa tai kieltää kuluttajien etuja suojaavaan unionin lainsäädäntöön kohdistuvat rikkomukset;

Tarkistus    53

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(f a)  ’kuluttajalla’ luonnollista henkilöä, joka toimii tarkoituksessa, joka ei kuulu hänen elinkeino- tai ammattitoimintaansa;

Tarkistus    54

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – i alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(i)  ’kuluttajien yhteisille eduille aiheutuvalla vahingolla’ tosiasiallista tai mahdollista vahinkoa, joka liittyy useiden sellaisten kuluttajien etuihin, joita unionin sisäinen tai laajalle levinnyt rikkomus koskee, ja jota on epäiltävä erityisesti silloin kun rikkomus mahdollisesti tai tosiasiallisesti on vahingoittanut tai vahingoittaa tai on omiaan vahingoittamaan huomattavan monien samankaltaisessa tilanteessa olevien kuluttajien etuja.

(i)  ’kuluttajien yhteisille eduille aiheutuvalla vahingolla’ tosiasiallista tai mahdollista vahinkoa, joka liittyy useiden sellaisten kuluttajien etuihin, joita koskee unionin sisäinen rikkomus, laajalle levinnyt rikkomus tai sellainen laajalle levinnyt rikkomus, jolla on unioninlaajuinen ulottuvuus;

Tarkistus    55

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – i a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(i a)  ’riskillä vakavan ja peruuttamattoman vahingon aiheutumisesta kuluttajille’ sellaiseen tilanteeseen liittyvää riskiä, joka voi aiheuttaa vakavaa vahinkoa, jota ei enää voida korjata;

Tarkistus     56

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – 1 b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(i b)  ’tehotarkastuksilla’ samanaikaisten koordinoitujen valvontatoimien muodossa tapahtuvaa tutkintaa kuluttajamarkkinoilla kuluttajien etuja suojaavan unionin lainsäädännön rikkomusten havaitsemiseksi.

Tarkistus    57

Ehdotus asetukseksi

4 artikla

Komission teksti

Tarkistus

4 artikla

4 artikla

Rikkomuksiin sovellettavat määräajat

Seuraamusten sekä kuluttajille maksettavien korvausten ja rikkomusten tuloksena saadun voiton takaisinperinnän määräämiseen sovellettava määräaika

1.  Toimivaltaiset viranomaiset voivat tutkia 2 artiklassa tarkoitettuja rikkomuksia ja kieltää elinkeinonharjoittajia tekemästä tällaisia rikkomuksia tulevaisuudessa. Toimivaltaiset viranomaiset voivat määrätä seuraamuksia tällaisista rikkomuksista viiden vuoden kuluessa rikkomuksen lopettamisesta.

1.  Toimivaltaiset viranomaiset voivat tutkia 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja rikkomuksia ja estää elinkeinonharjoittajia tekemästä tällaisia rikkomuksia tulevaisuudessa. Toimivaltaiset viranomaiset voivat käyttää seuraavia valtuuksia viiden vuoden kuluessa rikkomuksen lopettamisesta:

 

(a)  valtuus määrätä seuraamuksia 8 artiklan 2 kohdan m alakohdan mukaisesti;

 

(b)  valtuus määrätä rikkomuksesta vastuussa oleva elinkeinonharjoittaja maksamaan korvausta kyseisen rikkomuksen seurauksena vahinkoa kärsineille kuluttajille 8 artiklan 2 kohdan n alakohdan mukaisesti; ja

 

(c)  valtuus määrätä rikkomusten tuloksena saatu voitto perittäväksi takaisin 8 artiklan 2 kohdan o alakohdan mukaisesti.

 

Toimivaltaiset viranomaiset voivat tarvittaessa käyttää näitä valtuuksia sellaisen näytön perusteella, joka ei ole toisessa alakohdassa tarkoitetun määräajan mukainen.

2.  Seuraamusten määräämistä koskeva määräaika alkaa kulua päivänä, jona rikkomus on lopetettu.

2.  Edellä olevan 1 kohdan mukaisia valtuuksia koskeva määräaika alkaa kulua päivänä, jona rikkomus on lopetettu.

3.  Toimivaltaisen viranomaisen toteuttamat rikkomuksen tutkintaan tai täytäntöönpanomenettelyihin liittyvät toimet keskeyttävät seuraamusten määräämistä koskevan määräajan kulumisen siihen asti, että asiassa on tehty lopullinen päätös. Seuraamusten määräämistä koskevan määräajan kuluminen keskeytetään siksi ajaksi kun päätös, määräys tai muu toimivaltaisen viranomaisen toimi on tuomioistuinmenettelyn kohteena.

3.  Toimivaltaisen viranomaisen toteuttamat rikkomuksen tutkintaan tai täytäntöönpanomenettelyihin liittyvät toimet keskeyttävät 1 kohdan mukaisten valtuuksien käyttämistä koskevan määräajan kulumisen siihen asti, että asiassa on tehty lopullinen päätös. Tämän määräajan kuluminen keskeytetään siksi ajaksi kun päätös, määräys tai muu toimivaltaisen viranomaisen toimi on tuomioistuinmenettelyn kohteena.

Tarkistus    58

Ehdotus asetukseksi

5 artikla

Komission teksti

Tarkistus

5 artikla

5 artikla

Toimivaltaiset viranomaiset ja yhteysvirastot

Toimivaltaiset viranomaiset ja yhteysvirastot

1.  Kunkin jäsenvaltion on nimettävä toimivaltaiseksi viranomaiseksi kansallinen, alueellinen tai paikallinen viranomainen, jonka erityisenä tehtävänä on valvoa kuluttajien etuja suojaavan lainsäädännön täytäntöönpanoa.

1.  Kunkin jäsenvaltion on nimettävä tämän asetuksen soveltamisesta vastaavat toimivaltaiset viranomaiset ja yhteysvirasto.

2.  Toimivaltaisten viranomaisten on täytettävä tämän asetuksen mukaiset velvollisuutensa niin kuin ne toimisivat oman jäsenvaltionsa kuluttajien puolesta ja omaan lukuunsa.

2.  Toimivaltaisten viranomaisten on täytettävä tämän asetuksen mukaiset velvollisuutensa niin kuin ne toimisivat oman jäsenvaltionsa kuluttajien puolesta ja omaan lukuunsa.

3.  Kunkin jäsenvaltion on nimettävä yksi toimivaltainen viranomainen yhteysvirastoksi.

 

4.  Yhteysviraston tehtävänä on koordinoida unionin sisäisiin ja laajalle levinneisiin rikkomuksiin liittyviä tutkinta- ja täytäntöönpanotoimia, joiden toteuttamisesta vastaavat toimivaltaiset viranomaiset, 6 artiklassa tarkoitetut muut viranomaiset, 13 artiklassa tarkoitetut nimetyt elimet ja 34 artiklassa tarkoitetut ilmoitusmekanismiin osallistuvat muut yksiköt.

4.  Yhteysviraston tehtävänä on koordinoida tutkinta- ja täytäntöönpanotoimia, jotka liittyvät unionin sisäisiin rikkomuksiin, laajalle levinneisiin rikkomuksiin ja sellaisiin laajalle levinneisiin rikkomuksiin, joilla on unioninlaajuinen ulottuvuus, toimivaltaisten viranomaisten, 6 artiklassa tarkoitettujen muiden viranomaisten, nimettyjen elinten sekä 35 artiklassa tarkoitettujen ilmoitusmekanismiin osallistuvien muiden yksiköiden välillä.

5.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että toimivaltaisilla viranomaisilla ja yhteysvirastolla on riittävät voimavarat tämän asetuksen soveltamista ja niille annettujen 8 artiklassa tarkoitettujen valtuuksien tuloksellista käyttöä varten, mukaan lukien riittävät talousarvio- ja muut resurssit, asiantuntemus, menettelyt ja muut järjestelyt.

5.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että toimivaltaisilla viranomaisilla ja yhteysvirastolla on tarvittavat voimavarat tämän asetuksen soveltamista varten, mukaan lukien talousarvio- ja muut resurssit, asiantuntemus, menettelyt ja muut järjestelyt.

6.  Jos jäsenvaltion alueella on useita toimivaltaisia viranomaisia, jäsenvaltion on varmistettava, että niiden tehtävät on määritelty selkeästi ja että ne tekevät läheistä yhteistyötä, jotta ne voivat kukin suorittaa tehtävänsä tuloksellisesti.

6.  Jos jäsenvaltion alueella on useita toimivaltaisia viranomaisia, jäsenvaltion on varmistettava, että niiden tehtävät on määritelty selkeästi ja että ne tekevät läheistä yhteistyötä, jotta ne voivat kukin suorittaa tehtävänsä tuloksellisesti.

Tarkistus     59

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Kukin jäsenvaltio voi myös nimetä elimiä, joiden oikeutetun edun mukaista on, että rikkomukset lopetetaan tai kielletään, jäljempänä ’nimetyt elimet’, keräämään tarvittavia tietoja ja toteuttamaan tarvittavia täytäntöönpanotoimia, jotka ovat niiden käytettävissä kansallisen lainsäädännön nojalla, pyynnön vastaanottavan toimivaltaisen viranomaisen puolesta.

4.  Kukin jäsenvaltio voi määrätä nimetyille elimille velvoitteen kerätä tarvittavat tiedot ja toteuttaa tarvittavat täytäntöönpanotoimet, jotka ovat niiden käytettävissä kansallisen lainsäädännön nojalla, pyynnön vastaanottavan toimivaltaisen viranomaisen puolesta.

Tarkistus     60

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Jäsenvaltioiden on varmistettava yhteistyö toimivaltaisten viranomaisten ja nimettyjen elinten välillä, erityisesti sen varmistamiseksi, että 2 artiklassa tarkoitetuista rikkomuksista ilmoitetaan toimivaltaisille viranomaisille viipymättä.

5.  Jäsenvaltioiden on varmistettava yhteistyö toimivaltaisten viranomaisten ja nimettyjen elinten välillä, erityisesti sen varmistamiseksi, että 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista rikkomuksista ilmoitetaan toimivaltaisille viranomaisille viipymättä.

Tarkistus    61

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Kunkin jäsenvaltion on ilmoitettava viipymättä komissiolle ja muille jäsenvaltioille, mitkä ovat sen toimivaltaiset viranomaiset ja yhteysvirasto sekä 13 artiklassa tarkoitetut nimetyt elimet ja 34 artiklassa tarkoitetut ilmoitusmekanismiin osallistuvat yksiköt ja kaikki näitä koskevat muutokset.

1.  Kunkin jäsenvaltion on ilmoitettava viipymättä komissiolle

Tarkistus    62

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta – a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(a)  toimivaltaiset viranomaiset, yhteysvirasto, nimetyt elimet ja 35 artiklassa tarkoitetut ilmoitusmekanismiin osallistuvat yksiköt sekä niiden yhteystiedot;

Tarkistus    63

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta – 1 b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(b)  tiedot toimivaltaisten viranomaisten organisaatiosta, valtuuksista ja vastuualueista; ja

Tarkistus    64

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta – 1 c alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(c)  edellä a ja b alakohdassa mainittuihin tietoihin mahdollisesti tehtävät muutokset.

Tarkistus    65

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Komissio pitää yllä ja päivittää verkkosivustollaan julkisesti saatavilla olevaa luetteloa yhteysvirastoista, toimivaltaisista viranomaisista, nimetyistä elimistä ja yksiköistä.

2.  Komissio pitää yllä ja päivittää verkkosivustollaan 1 kohdassa tarkoitettuja tietoja ja julkistaa ne.

Tarkistus    66

Ehdotus asetukseksi

8 artikla

Komission teksti

Tarkistus

8 artikla

8 artikla

Toimivaltaisten viranomaisten vähimmäisvaltuudet

Toimivaltaisten viranomaisten valtuudet

1.  Kullakin toimivaltaisella viranomaisella on oltava tämän asetuksen soveltamiseksi tarpeelliset tutkinta- ja täytäntöönpanovaltuudet, joita ne käyttävät tämän asetuksen ja kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

1.  Kunkin jäsenvaltion on annettava toimivaltaisille viranomaisilleen tämän asetuksen soveltamiseksi tarvittavat tutkinta- ja täytäntöönpanovaltuudet sekä resurssit.

 

1 a.  Sen estämättä, mitä 1 kohdassa säädetään, jäsenvaltiot voivat päättää olla antamatta kaikkia valtuuksia kaikille toimivaltaisille viranomaisille edellyttäen, että kutakin valtuutta voidaan käyttää tehokkaasti.

2.  Kullakin toimivaltaisella viranomaisella on oltava ainakin seuraavat valtuudet, joita ne käyttävät 9 artiklassa säädettyjen edellytysten mukaisesti voidakseen:

2.  Jotta kunkin jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat suorittaa niille tässä asetuksessa annetut tehtävät, niillä on oltava ainakin seuraavat valtuudet ja niiden on käytettävä niitä 9 artiklassa säädettyjen edellytysten mukaisesti:

(a)  saada kaikki tässä asetuksessa tarkoitettuihin rikkomuksiin liittyvät missä tahansa muodossa olevat asiakirjat tai tiedot tutustuttaviksi riippumatta siitä, mille välineelle tai mihin paikkaan ne on tallennettu;

(a)  valtuus saada kaikki tässä asetuksessa tarkoitettuihin rikkomuksiin liittyvät missä tahansa muodossa olevat asiakirjat tai tiedot tutustuttaviksi riippumatta siitä, mille välineelle tai mihin paikkaan ne on tallennettu;

(b)  edellyttää keneltä tahansa luonnolliselta henkilöltä tai miltä tahansa oikeushenkilöltä, kuten pankilta, internetpalvelun toimittajalta, aluetunnusrekisterinpitäjältä, rekisterinpitäjältä tai säilytyspalvelun tarjoajalta, että tämä toimittaa missä tahansa muodossa olevat asiaankuuluvat asiakirjat tai tiedot riippumatta siitä, mille välineelle tai mihin paikkaan ne on tallennettu, jotta voidaan muun muassa yksilöidä ja seurata rahoitus- ja tietovirtoja tai selvittää rahoitus- ja tietovirtoihin, pankkitilitietoihin ja verkkosivustojen omistustietoihin liittyvien henkilöiden henkilöllisyys;

(b)  valtuus edellyttää keneltä tahansa luonnolliselta henkilöltä tai miltä tahansa oikeushenkilöltä, kuten pankilta, maksupalvelujen tarjoajilta, internetpalvelun toimittajalta, aluetunnusrekisterinpitäjältä, rekisterinpitäjältä tai säilytyspalvelun tarjoajalta, että tämä toimittaa asiaankuuluvat asiakirjat tai tiedot siinä muodossa, jossa ne on tallennettu, riippumatta siitä, mille välineelle tai mihin paikkaan ne on tallennettu, jotta voidaan yksilöidä ja seurata rahoitus- ja tietovirtoja tai selvittää rahoitus- ja tietovirtoihin, pankkitilitietoihin ja verkkosivustojen omistustietoihin liittyvien henkilöiden henkilöllisyys, kun kyseiset asiakirjat tai tiedot liittyvät tutkinnan kohteena olevaan asiaan;

(c)  edellyttää miltä tahansa toimivaltaisen viranomaisen jäsenvaltion viranomaiselta, elimeltä tai virastolta, että se toimittaa missä tahansa muodossa olevat asiaankuuluvat asiakirjat tai tiedot riippumatta siitä, mille välineelle tai mihin paikkaan ne on tallennettu, jotta voidaan muun muassa yksilöidä ja seurata rahoitus- ja tietovirtoja tai selvittää rahoitus- ja tietovirtoihin, pankkitilitietoihin ja verkkosivustojen omistustietoihin liittyvien henkilöiden henkilöllisyys;

(c)  valtuus edellyttää miltä tahansa toimivaltaisen viranomaisen jäsenvaltion viranomaiselta, elimeltä tai virastolta, että se toimittaa missä tahansa muodossa olevat asiaankuuluvat asiakirjat tai tiedot riippumatta siitä, mille välineelle tai mihin paikkaan ne on tallennettu, jotta voidaan yksilöidä ja seurata rahoitus- ja tietovirtoja tai selvittää rahoitus- ja tietovirtoihin, pankkitilitietoihin ja verkkosivustojen omistustietoihin liittyvien henkilöiden henkilöllisyys, kun kyseiset asiakirjat tai tiedot liittyvät tutkinnan kohteena olevaan asiaan;

(d)  tehdä tarvittavia tarkastuksia paikan päällä, mukaan lukien erityisesti valtuudet päästä kaikkiin tiloihin, kaikille alueille tai kaikkiin kulkuneuvoihin tai pyytää muita viranomaisia tekemään niin tietojen tai asiakirjojen tarkastusta tai takavarikointia tai jäljennösten ottamista tai saamista varten riippumatta siitä, mille välineelle ne on tallennettu; sinetöidä mitkä tahansa tilat tai tiedot tai asiakirjat tarvittavaksi ajaksi siltä osin kuin se on tarpeen tarkastusta varten; pyytää kaikilta asianomaisen elinkeinonharjoittajan edustajilta tai henkilöstön jäseniltä selvityksiä tarkastuksen kohteeseen liittyvistä tosiseikoista, tiedoista tai asiakirjoista ja kirjata saamansa vastaukset;

(d)  valtuus tehdä tarvittavia tarkastuksia paikan päällä, mukaan lukien valtuudet päästä kaikkiin tiloihin, kaikille alueille tai kaikkiin kulkuneuvoihin, joita elinkeinonharjoittaja käyttää tarkoituksessa, joka liittyy hänen elinkeino- tai ammattitoimintaansa, tai pyytää muita viranomaisia tekemään niin tietojen tai asiakirjojen tarkastusta tai takavarikointia tai jäljennösten ottamista tai saamista varten riippumatta siitä, mille välineelle ne on tallennettu; sinetöidä mitkä tahansa tilat tai tiedot tai asiakirjat tarvittavaksi ajaksi siltä osin kuin se on tarpeen tarkastusta varten;

 

(d a)  valtuus pyytää kaikkia asianomaisen elinkeinonharjoittajan edustajia tai henkilöstön jäseniä antamaan tarkastuksen kohteeseen liittyviä selvityksiä tai esittämään sitä koskevia tosiseikkoja, tietoja tai asiakirjoja ja kirjata saadut vastaukset;

(e)  ostaa tavaroita tai palveluja valeostoina tässä asetuksessa tarkoitettujen rikkomusten paljastamista ja näytön saamista varten;

(e)  valtuus ostaa tavaroita tai palveluja valeostoina, myös valehenkilöllisyyden turvin, ja tutkia ja käänteismallintaa niitä tässä asetuksessa tarkoitettujen rikkomusten paljastamista ja näytön saamista varten, jolloin niiden käyttötarkoituksen luonteen mukaisesti on ostettava näytteet, joita ei voida palauttaa elinkeinonharjoittajalle alkuperäisessä kunnossa;

(f)  ostaa tavaroita tai palveluja valehenkilöllisyyden turvin rikkomusten paljastamista ja näytön saamista varten;

 

(g)  hyväksyä välitoimia, erityisesti verkkosivuston tai verkkoalueen tai muun vastaavan digitaalisen ympäristön, palvelun tai tilin toiminnan keskeyttäminen, jotta voidaan estää riski vakavan ja peruuttamattoman vahingon aiheutumisesta kuluttajille;

(g)  valtuus hyväksyä välitoimia, jos käytettävissä ei ole muita keinoja estää riski vakavan ja peruuttamattoman vahingon aiheutumisesta kuluttajien yhteisille eduille, erityisesti säilytyspalvelun tarjoajille esitetty vaatimus poistaa sisältöä tai keskeyttää verkkosivuston, palvelun tai tilin toiminta tai aluetunnusrekisterinpitäjälle tai rekisterinpitäjälle esitetty vaatimus jäädyttää täydellinen verkkotunnus määräajaksi;

(h)  aloittaa tutkinnan tai menettelyt unionin sisäisten tai laajalle levinneiden rikkomusten lopettamiseksi tai kieltämiseksi omasta aloitteestaan ja tarvittaessa julkaista tätä koskevia tietoja;

(h)  valtuus aloittaa tutkinta tai menettelyt unionin sisäisten rikkomusten, laajalle levinneiden rikkomusten tai sellaisten laajalle levinneiden rikkomusten, joilla on unioninlaajuinen ulottuvuus, lopettamiseksi omasta aloitteestaan ja tarvittaessa julkaista tätä koskevia tietoja;

(i)  saada unionin sisäisestä tai laajalle levinneestä rikkomuksesta vastuussa olevalta elinkeinonharjoittajalta sitoumuksen lopettaa rikkomus ja tarvittaessa maksaa kuluttajille korvausta aiheutuneesta vahingosta;

(i)  valtuus pyrkiä saamaan unionin sisäisestä rikkomuksesta, laajalle levinneestä rikkomuksesta tai sellaisesta laajalle levinneestä rikkomuksesta, jolla on unioninlaajuinen ulottuvuus, vastuussa olevalta elinkeinonharjoittajalta sitoumus lopettaa rikkomus ja tarvittaessa maksaa kuluttajille korvausta aiheutuneesta vahingosta ja/tai hyväksyä tällainen sitoumus;

(j)  vaatia kirjallisesti elinkeinonharjoittajaa lopettamaan rikkomuksen;

 

(k)  toteuttaa rikkomuksen lopettamisen tai kieltämisen;

(k)  valtuus toteuttaa rikkomuksen lopettaminen tai kieltäminen;

(l)  sulkea verkkosivuston, verkkoalueen tai muun vastaavan digitaalisen ympäristön, palvelun tai tilin tai sen osan, myös vaatimalla, että kolmas osapuoli tai muu viranomainen toteuttaa tällaiset toimenpiteet;

(l)  valtuus määrätä, jos elinkeinonharjoittaja ei ole kohtuullisessa ajassa antanut asianmukaista vastausta toimivaltaisen viranomaisen kirjalliseen pyyntöön lopettaa tai kieltää rikkomus, säilytyspalvelun tarjoaja poistamaan sisältöä tai sulkemaan verkkosivusto, palvelu tai tili tai sen osa tai määrätä aluetunnusrekisterinpitäjä tai rekisterinpitäjä poistamaan täydellinen verkkotunnus ja antaa asianomaisen toimivaltaisen viranomaisen rekisteröidä se, myös vaatimalla, että kolmas osapuoli tai muu viranomainen toteuttaa tällaiset toimenpiteet, jotta estetään riski vakavan ja peruuttamattoman vahingon aiheutumisesta kuluttajien yhteisille eduille;

(m)  määrätä seuraamuksia, mukaan lukien sakkoja ja seuraamusmaksuja, unionin sisäisten ja laajalle levinneiden rikkomusten vuoksi ja minkä tahansa tämän asetuksen nojalla annetun päätöksen, määräyksen, välitoimen, sitoumuksen tai muun toimenpiteen noudattamisen laiminlyönnin vuoksi;

(m)  valtuus määrätä seuraamuksia, mukaan lukien sakkoja ja seuraamusmaksuja, unionin sisäisten rikkomusten, laajalle levinneiden rikkomusten ja sellaisten laajalle levinneiden rikkomusten, joilla on unioninlaajuinen ulottuvuus, vuoksi ja minkä tahansa tämän asetuksen nojalla annetun päätöksen, määräyksen, välitoimen, sitoumuksen tai muun toimenpiteen noudattamisen laiminlyönnin vuoksi;

(n)   määrätä unionin sisäisestä tai laajalle levinneestä rikkomuksesta vastuussa olevan elinkeinonharjoittajan suorittamaan kuluttajille, joille on aiheutunut vahinkoa rikkomuksen seurauksena, esimerkiksi rahallinen korvaus tai tarjoamaan kuluttajille vaihtoehdoksi sopimuksen irtisanominen tai muita toimenpiteitä, joilla taataan oikeussuojakeinojen toteutuminen kuluttajille, joille on aiheutunut vahinkoa rikkomuksen seurauksena;

(n)   valtuus määrätä unionin sisäisestä rikkomuksesta, laajalle levinneestä rikkomuksesta tai sellaisesta laajalle levinneestä rikkomuksesta, jolla on unioninlaajuinen ulottuvuus, vastuussa olevan elinkeinonharjoittajan suorittamaan kuluttajille, joille on aiheutunut vahinkoa rikkomuksen seurauksena, esimerkiksi rahallinen korvaus tai tarjoamaan kuluttajille vaihtoehdoksi sopimuksen irtisanominen tai muita toimenpiteitä, joilla taataan oikeussuojakeinojen toteutuminen kuluttajille, joille on aiheutunut vahinkoa rikkomuksen seurauksena;

(o)  määrätä rikkomusten tuloksena saatu voitto perittäväksi takaisin, myös antamalla määräys, että kyseinen voitto on maksettava valtiolle tai toimivaltaisen viranomaisen määräämälle tai kansallisessa lainsäädännössä määrätylle edunsaajalle;

(o)  valtuus määrätä rikkomusten tuloksena saatu voitto perittäväksi takaisin;

(p)  julkaista kaikki lainvoimaiset päätökset, välitoimet tai määräykset, mukaan lukien unionin sisäisestä tai laajalle levinneestä rikkomuksesta vastuussa olevan elinkeinon harjoittajan henkilöllisyys;

(p)  valtuus julkaista kaikki lainvoimaiset päätökset, lopulliset toimet, elinkeinonharjoittajan antamat sitoumukset tai tämän asetuksen nojalla annetut määräykset, mukaan lukien unionin sisäisestä rikkomuksesta, laajalle levinneestä rikkomuksesta tai sellaisesta laajalle levinneestä rikkomuksesta, jolla on unioninlaajuinen ulottuvuus, vastuussa olevan elinkeinonharjoittajan henkilöllisyys;

(q)  kuulla kuluttajia, kuluttajajärjestöjä, nimettyjä elimiä ja muita asianomaisia tahoja siitä, voidaanko rikkomus lopettaa ja sen aiheuttama vahinko poistaa ehdotettujen sitoumusten avulla.

(q)  valtuus kuulla kuluttajia, kuluttajajärjestöjä, elinkeinonharjoittajien järjestöjä, nimettyjä elimiä ja tarvittaessa muita asianomaisia tahoja siitä, voidaanko rikkomus lopettaa ja sen aiheuttama vahinko poistaa ehdotettujen sitoumusten avulla.

Tarkistus    67

Ehdotus asetukseksi

9 artikla

Komission teksti

Tarkistus

9 artikla

9 artikla

Vähimmäisvaltuuksien käyttö

Toimivaltaisten viranomaisten valtuuksien käyttö

1.  Toimivaltaiset viranomaiset käyttävät 8 artiklassa tarkoitettuja valtuuksia tämän asetuksen ja kansallisen lainsäädännön mukaisesti joko

1.  Toimivaltaiset viranomaiset käyttävät 8 artiklassa tarkoitettuja valtuuksia

(a)  suoraan oman toimivaltansa nojalla; tai

(a)  suoraan oman toimivaltansa nojalla;

 

(a a)  muiden viranomaisten avustuksella tai tarvittaessa oikeusviranomaisten valvonnassa;

 

(a b)  ohjeistamalla tarvittaessa nimettyjä elimiä; tai

(b)   hakemalla tarvittavan päätöksen antamista toimivaltaiselta tuomioistuimelta, mukaan lukien muutoksenhakumahdollisuus, jos tarvittavaa päätöstä koskenut hakemus ei ole menestynyt.

(b)   hakemalla tarvittavan päätöksen antamista toimivaltaiselta tuomioistuimelta, mukaan lukien muutoksenhakumahdollisuus, jos tarvittavaa päätöstä koskenut hakemus ei ole menestynyt.

 

1 a.   Toimivaltaisten viranomaisten on joka tapauksessa käytettävä 8 artiklan 2 kohdan d, g ja l alakohdassa säädettyjä valtuuksiaan tämän artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti.

2.  Jos toimivaltaiset viranomaiset käyttävät valtuuksiaan tuomioistuimissa tehtävällä hakemuksella, näillä tuomioistuimilla on oltava toimivalta tarvittavien päätösten antamiseksi, ja niiden on toimittava tämän asetuksen puitteissa.

2.  Jos toimivaltaiset viranomaiset käyttävät valtuuksiaan tuomioistuimissa tehtävällä hakemuksella, näillä tuomioistuimilla on oltava toimivalta tarvittavien päätösten antamiseksi.

 

2 a.  Toimivaltaisten viranomaisten on käytettävä 8 artiklassa säädettyjä valtuuksiaan oikeasuhteisesti, tehokkaasti ja vaikuttavasti noudattaen unionin lainsäädäntöä, mukaan lukien Euroopan unionin perusoikeuskirjassa vahvistetut periaatteet, sovellettavia menettelytakeita, unionin tietosuojasääntöjä ja kansallista lainsäädäntöä.

 

2 b.  Tämän asetuksen soveltamiseksi hyväksytyissä tutkinta- ja täytäntöönpanotoimissa on otettava asianmukaisesti huomioon rikkomuksen luonne sekä sen aiheuttama tosiasiallinen tai mahdollinen kokonaisvahinko.

 

2 c.  Päätettäessä seuraamuksen määräämisestä ja kussakin yksittäistapauksessa määrättävän sakon suuruudesta seuraavat näkökohdat on otettava asianmukaisesti huomioon:

 

(a)   rikkomuksen luonne, vakavuus ja kesto ottaen huomioon vahinkoa kärsineiden kuluttajien lukumäärä ja aiheutetun vahingon laajuus;

 

(b)   rikkomuksen tahallisuus tai tuottamuksellisuus;

 

(c)   mahdolliset elinkeinonharjoittajan toteuttamat toimet kuluttajille aiheutuneen vahingon lieventämiseksi;

 

(d)   mahdolliset merkitykselliset elinkeinonharjoittajan aiemmat rikkomukset;

 

(e)   elinkeinonharjoittajan toimivaltaisen viranomaisen kanssa rikkomuksen korjaamiseksi ja rikkomuksen mahdollisten haittavaikutusten lieventämiseksi tekemän yhteistyön laajuus.

3  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tuomioistuinmaksut ja muut kustannukset, jotka liittyvät tämän asetuksen soveltamista varten käynnistettäviä menettelyjä koskevien tuomioistuimen päätösten hyväksymiseen, ovat oikeasuhteisia eivätkä vaikeuta tämän asetuksen soveltamista.

3.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tuomioistuinmaksut ja muut kustannukset, jotka liittyvät tämän asetuksen soveltamista varten käynnistettäviä menettelyjä koskevien tuomioistuimen päätösten hyväksymiseen, ovat oikeasuhteisia eivätkä vaikeuta tämän asetuksen soveltamista.

Tarkistus    68

Ehdotus asetukseksi

10 artikla

Komission teksti

Tarkistus

10 artikla

Poistetaan.

Täytäntöönpanovalta

 

Komissio voi antaa täytäntöönpanosäädöksiä, joilla vahvistetaan edellytykset toimivaltaisten viranomaisten 8 artiklassa tarkoitettujen vähimmäisvaltuuksien täytäntöönpanoa ja käyttöä varten. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 48 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

 

Tarkistus    69

Ehdotus asetukseksi

11 artikla

Komission teksti

Tarkistus

11 artikla

11 artikla

Tietopyynnöt

Tietopyynnöt

1.  Pyynnön vastaanottavan viranomaisen on pyynnön esittävän viranomaisen pyynnöstä toimitettava pyydetyt asiaankuuluvat tiedot sen selvittämiseksi, onko unionin sisäinen rikkomus tapahtunut, ja tällaisen rikkomuksen lopettamiseksi. Pyynnön vastaanottavan viranomaisen on viipymättä annettava komissiolle tiedoksi tietopyyntö ja siihen annettu vastaus.

1.  Pyynnön vastaanottavan viranomaisen on pyynnön esittävän viranomaisen pyynnöstä toimitettava pyynnön esittävälle viranomaiselle viipymättä, mutta joka tapauksessa 30 päivän kuluessa, pyydetyt asiaankuuluvat tiedot sen selvittämiseksi, onko unionin sisäinen rikkomus tapahtunut, ja tällaisen rikkomuksen lopettamiseksi. Pyynnön vastaanottavan viranomaisen on viipymättä annettava komissiolle tiedoksi tietopyyntö ja siihen annettu vastaus.

2.  Pyynnön vastaanottavan viranomaisen on suoritettava tarkoituksenmukaiset tutkimukset ja toteutettava muut tarvittavat tai tarkoituksenmukaiset toimenpiteet pyydetyn tiedon hankkimiseksi. Tarvittaessa nämä tutkimukset voidaan suorittaa muiden viranomaisten tai nimettyjen elinten avustuksella.

2.  Pyynnön vastaanottavan viranomaisen on suoritettava tarkoituksenmukaiset tutkimukset ja toteutettava muut tarvittavat tai tarkoituksenmukaiset toimenpiteet pyydetyn tiedon hankkimiseksi. Tarvittaessa nämä tutkimukset voidaan suorittaa muiden viranomaisten tai nimettyjen elinten avustuksella.

3.  Pyynnön vastaanottava viranomainen voi pyynnön esittävän viranomaisen pyynnöstä sallia sen, että pyynnön esittävän viranomaisen toimivaltaiset virkamiehet ovat mukana pyynnön vastaanottavan viranomaisen virkamiesten suorittamissa tutkimuksissa.

3.  Pyynnön vastaanottava viranomainen voi pyynnön esittävän viranomaisen pyynnöstä sallia sen, että pyynnön esittävän viranomaisen toimivaltaiset virkamiehet ovat mukana pyynnön vastaanottavan viranomaisen virkamiesten suorittamissa tutkimuksissa.

4.  Pyynnön vastaanottavan viranomaisen on vastattava pyyntöön käyttäen tietopyyntöjä koskevaa menettelyä ja noudattaen määräaikoja, jotka komissio on täytäntöönpanosäädöksellä asettanut.

 

5.  Komissio vahvistaa täytäntöönpanosäädöksillä tietopyyntöjä koskeviin menettelyihin liittyvät määräajat, vakiolomakkeet ja muut yksityiskohdat. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 48 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

 

Tarkistus    70

Ehdotus asetukseksi

12 artikla

Komission teksti

Tarkistus

12 artikla

12 artikla

Täytäntöönpanotoimia koskevat pyynnöt

Täytäntöönpanotoimia koskevat pyynnöt

1.  Pyynnön vastaanottavan viranomaisen on pyynnön esittävän viranomaisen pyynnöstä toteutettava kaikki tarvittavat täytäntöönpanotoimet unionin sisäisen rikkomuksen lopettamiseksi tai kieltämiseksi, mukaan lukien seuraamusten määrääminen ja kuluttajille rikkomuksesta aiheutuneen vahingon vuoksi suoritettavien korvausten määrääminen tai niiden helpottaminen.

1.  Pyynnön vastaanottavan viranomaisen on pyynnön esittävän viranomaisen pyynnöstä toteutettava ilman aiheetonta viivytystä kaikki tarvittavat täytäntöönpanotoimet unionin sisäisen rikkomuksen lopettamiseksi käyttämällä 8 artiklassa säädettyjä valtuuksia ja sille kansallisessa lainsäädännössä mahdollisesti annettuja muita valtuuksia, mukaan lukien seuraamusten määrääminen ja kuluttajille kyseisestä rikkomuksesta aiheutuneen vahingon vuoksi suoritettavien korvausten määrääminen tai niiden helpottaminen.

2.  Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen velvollisuuksien täyttäminen edellyttää, että pyynnön vastaanottava viranomainen käyttää 8 artiklassa tarkoitettuja valtuuksia ja sille kansallisessa lainsäädännössä annettuja muita valtuuksia. Pyynnön vastaanottavan viranomaisen on määritettävä unionin sisäisen rikkomuksen lopettamiseksi tai kieltämiseksi tarvittavat täytäntöönpanotoimet oikeasuhteisella, tehokkaalla ja toimivalla tavalla. Tarvittaessa nämä toimet voidaan määrittää ja toteuttaa muiden viranomaisten tai nimettyjen elinten avustuksella.

 

3.  Pyynnön vastaanottavan viranomaisen on säännöllisesti ilmoitettava pyynnön esittävälle viranomaiselle toteutetuista toimista ja toimenpiteistä ja kuultava sen näkemyksiä. Pyynnön vastaanottavan viranomaisen on 43 artiklassa tarkoitetun tietokannan välityksellä viipymättä ilmoitettava pyynnön esittävälle viranomaiselle, muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille ja komissiolle toteutetuista toimista ja niiden vaikutuksista unionin sisäiseen rikkomukseen, sekä seuraavista seikoista:

3.  Pyynnön vastaanottavan viranomaisen on säännöllisesti ilmoitettava pyynnön esittävälle viranomaiselle toteutetuista toimista ja toimenpiteistä ja kuultava sen näkemyksiä toimista ja toimenpiteistä, joita pyynnön vastaanottava viranomainen aikoo toteuttaa. Pyynnön vastaanottavan viranomaisen on 43 artiklassa tarkoitetun tietokannan välityksellä ilmoitettava viipymättä toteutetuista toimista ja niiden vaikutuksista unionin sisäiseen rikkomukseen, sekä seuraavista seikoista:

(a)  onko määrätty välitoimia;

(a)  onko määrätty välitoimia;

(b)  onko rikkomus lopetettu;

(b)  onko rikkomus lopetettu;

(c)  mitä seuraamuksia on määrätty;

(c)  mitä toimia, mukaan lukien seuraamukset, on määrätty ja onko kyseiset toimet pantu täytäntöön;

(d)  miltä osin kuluttajille on suoritettu korvausta;

(d)  miltä osin kuluttajille on suoritettu korvausta.

(e)  onko hyväksytyt toimenpiteet pantu täytäntöön.

 

4.  Pyynnön vastaanottavan viranomaisen on vastattava pyyntöön käyttäen täytäntöönpanopyyntöjä koskevaa menettelyä noudattaen määräaikoja, jotka komissio on täytäntöönpanosäädöksellä asettanut.

 

5.  Komissio vahvistaa täytäntöönpanosäädöksillä täytäntöönpanopyyntöjä koskeviin menettelyihin liittyvät määräajat, vakiolomakkeet ja muut yksityiskohdat. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 48 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

 

Tarkistus    71

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6.  Komissio vahvistaa nimettyjä elimiä koskeviin menettelyihin liittyvät määräajat, vakiolomakkeet ja muut yksityiskohdat täytäntöönpanosäädöksillä. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 48 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Poistetaan.

Tarkistus      72

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Pyynnön esittävän viranomaisen on annettava keskinäistä avunantoa koskevien pyyntöjen yhteydessä riittävät tiedot, jotta pyynnön vastaanottava viranomainen voi niiden avulla täyttää pyynnön, mukaan lukien mahdollinen näyttö, joka on saatavilla vain pyynnön esittävän viranomaisen jäsenvaltiossa.

1.  Pyynnön esittävän viranomaisen on annettava keskinäistä avunantoa koskevien pyyntöjen yhteydessä tarvittavat tiedot, jotta pyynnön vastaanottava viranomainen voi niiden avulla täyttää pyynnön, mukaan lukien mahdollinen näyttö, joka on saatavilla vain pyynnön esittävän viranomaisen jäsenvaltiossa.

Tarkistus      73

Ehdotus asetukseksi

15 artikla

Komission teksti

Tarkistus

15 artikla

15 artikla

Kieltäytyminen keskinäistä avunpyyntöä koskevan pyynnön noudattamisesta

Kieltäytyminen keskinäistä avunantoa koskevan pyynnön noudattamisesta

1.  Pyynnön vastaanottava viranomainen voi kieltäytyä noudattamasta 11 artiklassa tarkoitettua tietopyyntöä, jos yksi tai useampi seuraavista ehdoista täyttyy:

1.  Pyynnön vastaanottava viranomainen voi kieltäytyä noudattamasta 11 artiklassa tarkoitettua tietopyyntöä, jos yksi tai useampi seuraavista ehdoista täyttyy:

a)  se katsoo pyynnön esittävää viranomaista kuultuaan, ettei esittävä viranomainen tarvitse pyydettyä tietoa sen selvittämiseen, onko unionin sisäinen rikkomus tapahtunut tai onko perusteltua syytä epäillä, että tällainen rikkomus voi tapahtua;

a)  pyynnön esittävää viranomaista kuultuaan pyynnön vastaanottava viranomainen esittää perustellut syyt siihen, ettei pyynnön esittävä viranomainen tarvitse pyydettyä tietoa sen selvittämiseen, onko unionin sisäinen rikkomus tapahtunut tai onko perusteltua syytä epäillä, että tällainen rikkomus voi tapahtua;

b)  pyynnön esittävä viranomainen ei ole samaa mieltä siitä, että tieto kuuluu 41 artiklassa vahvistettujen, luottamuksellisuutta sekä ammatti- ja liikesalaisuuden suojaa koskevien säännösten piiriin;

b)  pyynnön esittävä viranomainen ei ole samaa mieltä siitä, että tieto kuuluu 41 artiklassa vahvistettujen, luottamuksellisuutta sekä ammatti- ja liikesalaisuuden suojaa koskevien säännösten piiriin;

c)  rikostutkinta tai oikeuskäsittely on jo aloitettu tai pyynnön vastaanottavan tai esittävän viranomaisen jäsenvaltion oikeusviranomaiset ovat jo antaneet lainvoimaisen tuomion samasta unionin sisäisestä rikkomuksesta samaa elinkeinonharjoittajaa vastaan.

c)  pyynnön vastaanottavan tai esittävän viranomaisen jäsenvaltion oikeusviranomaiset ovat jo aloittaneet rikostutkinnan tai oikeuskäsittelyn samasta unionin sisäisestä rikkomuksesta samaa elinkeinonharjoittajaa vastaan.

2.  Pyynnön vastaanottava viranomainen voi kieltäytyä noudattamasta 12 artiklassa tarkoitettua täytäntöönpanotoimia koskevaa pyyntöä pyynnön esittävää viranomaista kuultuaan, jos yksi tai useampi seuraavista ehdoista täyttyy:

2.  Pyynnön vastaanottava viranomainen voi kieltäytyä noudattamasta 12 artiklassa tarkoitettua täytäntöönpanotoimia koskevaa pyyntöä pyynnön esittävää viranomaista kuultuaan, jos yksi tai useampi seuraavista ehdoista täyttyy:  

a)  rikostutkinta tai oikeuskäsittely on jo aloitettu tai pyynnön vastaanottavan tai esittävän viranomaisen jäsenvaltion oikeusviranomaiset ovat jo antaneet lainvoimaisen tuomion samasta unionin sisäisestä rikkomuksesta samaa elinkeinonharjoittajaa vastaan;

a)  pyynnön vastaanottavan tai esittävän viranomaisen jäsenvaltion oikeusviranomaiset ovat jo aloittaneet rikostutkinnan tai oikeuskäsittelyn tai tehneet lainvoimaisen hallintopäätöksen, antaneet lainvoimaisen tuomion tai hyväksyneet tuomioistuimessa tehdyn sovinnon samasta unionin sisäisestä rikkomuksesta samaa elinkeinonharjoittajaa vastaan.

b)   se katsoo asianmukaisesti asian tutkittuaan, ettei unionin sisäistä rikkomusta ole tapahtunut;

b)   se katsoo asianmukaisesti asian tutkittuaan, ettei unionin sisäistä rikkomusta ole tapahtunut;

c)   se katsoo, että pyynnön esittävä viranomainen ei ole toimittanut riittäviä tietoja 12 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

c)   se katsoo, että pyynnön esittävä viranomainen ei ole toimittanut tarvittavia tietoja 14 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

Täytäntöönpanotoimia koskevan pyynnön noudattamisesta ei voida kieltäytyä sillä perusteella, että tietoja ei ole toimitettu riittävästi, jos samaa unionin sisäistä rikkomusta koskevan tietopyynnön noudattamisesta on kieltäydytty sillä 1 kohdan c alakohdassa mainitulla perusteella, että rikostutkinta tai oikeuskäsittely on jo aloitettu tai lainvoimainen tuomio annettu samasta unionin sisäisestä rikkomuksesta samaa elinkeinonharjoittajaa vastaan.

Täytäntöönpanotoimia koskevan pyynnön noudattamisesta ei voida kieltäytyä sillä perusteella, että tietoja ei ole toimitettu riittävästi, jos samaa unionin sisäistä rikkomusta koskevan tietopyynnön noudattamisesta on aikaisemmin kieltäydytty 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla perusteella.

3.   Pyynnön vastaanottavan viranomaisen on ilmoitettava pyynnön esittävälle viranomaiselle ja komissiolle, että se kieltäytyy noudattamasta keskinäistä avunantoa koskevaa pyyntöä, ja esitettävä kieltäytymisen perustelut.

3.   Pyynnön vastaanottavan viranomaisen on ilmoitettava pyynnön esittävälle viranomaiselle ja komissiolle, että se kieltäytyy noudattamasta keskinäistä avunantoa koskevaa pyyntöä, ja esitettävä kieltäytymisen perustelut.

4.   Jos pyynnön esittävä ja vastaanottava viranomainen ovat jostakin asiasta eri mieltä, jommankumman on viipymättä ilmoitettava siitä komissiolle, joka antaa asiasta lausunnon. Jos asiasta ei ilmoiteta komissiolle, komissio voi antaa lausunnon omasta aloitteestaan.

4.  Jos pyynnön esittävä viranomainen ja pyynnön vastaanottava viranomainen ovat jostakin asiasta eri mieltä, jompikumpi voi ilmoittaa siitä komissiolle, joka antaa asiasta lausunnon viipymättä. Jos asiasta ei ilmoiteta komissiolle, komissio voi antaa lausunnon omasta aloitteestaan. Komissio voi lausunnon laatimista varten pyytää merkityksellisiä tietoja ja asiakirjoja, joita on vaihdettu pyynnön esittävän viranomaisen ja pyynnön vastaanottavan viranomaisen välillä.

5.  Komissio seuraa keskinäistä avunantoa koskevan mekanismin toimintaa ja valvoo, että toimivaltaiset viranomaiset noudattavat keskinäistä avunantoa koskevien pyyntöjen käsittelyyn liittyviä menettelyjä ja määräaikoja. Komissiolla on oikeus tutustua keskinäistä avunantoa koskeviin pyyntöihin ja pyynnön esittävän ja vastaanottavan viranomaisen välillä vaihdettaviin tietoihin ja asiakirjoihin.

5.  Komissio seuraa keskinäistä avunantoa koskevan mekanismin toimintaa ja valvoo, että toimivaltaiset viranomaiset noudattavat keskinäistä avunantoa koskevien pyyntöjen käsittelyyn liittyviä menettelyjä ja määräaikoja. Komissiolla on oikeus tutustua keskinäistä avunantoa koskeviin pyyntöihin.

6.  Komissio voi tarvittaessa antaa jäsenvaltioille ohjeistusta ja neuvoja varmistaakseen keskinäistä avunantoa koskevan mekanismin tehokkaan ja tuloksellisen toiminnan.

6.  Komissio voi tarvittaessa antaa jäsenvaltioille ohjeistusta ja neuvoja varmistaakseen keskinäistä avunantoa koskevan mekanismin tehokkaan ja tuloksellisen toiminnan.

7.  Komissio voi hyväksyä täytäntöönpanosäädöksiä, joissa vahvistetaan niitä menettelyjä koskevat yksityiskohdat, joiden avulla ratkaistaan 3 ja 4 kohdassa tarkoitetut toimivaltaisten viranomaisten erimielisyydet. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 48 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

 

Tarkistus    74

Ehdotus asetukseksi

15 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

15 a artikla

 

Täytäntöönpanosäädökset

 

Komissio antaa täytäntöönpanosäädöksiä, joilla vahvistetaan 11, 12 ja 15 artiklassa tarkoitetun menettelyn vakiolomakkeet ja vaiheet. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 48 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Tarkistus    75

Ehdotus asetukseksi

IV luku – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

LAAJALLE LEVINNEITÄ RIKKOMUKSIA KOSKEVA KOORDINOITU VALVONTA-, TUTKINTA- JA TÄYTÄNTÖÖNPANOMEKANISMI

LAAJALLE LEVINNEITÄ RIKKOMUKSIA JA SELLAISIA LAAJALLE LEVINNEITÄ RIKKOMUKSIA, JOILLA ON UNIONINLAAJUINEN ULOTTUVUUS, KOSKEVA KOORDINOITU TUTKINTA- JA TÄYTÄNTÖÖNPANOMEKANISMI

Tarkistus    76

Ehdotus asetukseksi

IV luku – I jakso – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Laajalle levinneet rikkomukset

Laajalle levinneet rikkomukset ja sellaiset laajalle levinneet rikkomukset, joilla on unioninlaajuinen ulottuvuus

Tarkistus    77

Ehdotus asetukseksi

16 artikla

Komission teksti

Tarkistus

16 artikla

16 artikla

Koordinoidun toimen aloittaminen ja koordinoijan nimeäminen

Koordinoitujen toimien käynnistäminen ja koordinoijan nimeäminen

1.  Jos toimivaltaisella viranomaisella on perusteltu syy epäillä, että parhaillaan tapahtuu laajalle levinnyt rikkomus, sen on ilmoitettava asiasta viipymättä komissiolle ja niiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille, joita rikkomus koskee.

1.  Jos toimivaltaisella viranomaisella tai komissiolla on perusteltu syy epäillä, että parhaillaan tapahtuu laajalle levinnyt rikkomus, sen on ilmoitettava asiasta viipymättä niiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille, joita kyseinen rikkomus koskee, ja soveltuvissa tapauksissa komissiolle.

2.  Jos komissiolla on perusteltu syy epäillä, että parhaillaan tapahtuu laajalle levinnyt rikkomus, sen on ilmoitettava asiasta viipymättä niiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille, joita rikkomus koskee.

 

3.  Kun niiden jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset, joita laajalle levinnyt rikkomus koskee, ovat saaneet 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut ilmoitukset, niiden on yhteisymmärryksessä nimettävä yksi toimivaltainen viranomainen koordinoimaan toimia.

3.  Kun laajalle levinneen rikkomuksen tapauksessa niiden jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset, joita kyseinen rikkomus koskee, ovat saaneet 1 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen, niiden on yhteisymmärryksessä päätettävä, käynnistetäänkö koordinoitu toimi. Ilmoituksen tehnyt toimivaltainen viranomainen koordinoi toimea, elleivät toimivaltaiset viranomaiset, joita laajalle levinnyt rikkomus koskee, päätä, että toimea koordinoi toinen toimivaltainen viranomainen tai komissio.

4.  Asianomaiset toimivaltaiset viranomaiset voivat pyytää komissiota hoitamaan koordinointitehtävää. Komissio ilmoittaa asianomaisille toimivaltaisille viranomaisille viipymättä, ottaako se koordinointitehtävän vastaan.

 

5.  Kun komissio tekee toimivaltaisille viranomaisille 2 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen, se voi samalla ehdottaa, että se ottaa koordinointitehtävän hoitaakseen. Asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava komissiolle viipymättä, hyväksyvätkö ne komission hoitamaan koordinointitehtävää.

5.  Kun 1 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen toimivaltaisille viranomaisille tekee komissio, se voi samalla ehdottaa, että se ottaa koordinointitehtävän hoitaakseen. Asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava komissiolle viipymättä, hyväksyvätkö ne komission hoitamaan koordinointitehtävää vai päättävätkö ne antaa koordinointitehtävän yhdelle toimivaltaisista viranomaisista.

6.  Jos komissio kieltäytyy ottamasta koordinointitehtävää hoitaakseen tai jos toimivaltaiset viranomaiset eivät hyväksy komissiota tähän tehtävään, asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten on nimettävä yksi toimivaltainen viranomainen koordinoimaan toimia. Jos toimivaltaiset viranomaiset eivät pääse asiasta sopimukseen, toimintaa alkaa koordinoida se toimivaltainen viranomainen, joka ensimmäisenä ilmoitti epäillystä rikkomuksesta muille toimivaltaisille viranomaisille.

6.  Jos komissio kieltäytyy ottamasta koordinointitehtävää hoitaakseen tai jos toimivaltaiset viranomaiset eivät hyväksy komissiota tähän tehtävään, asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten on nimettävä yksi toimivaltainen viranomainen koordinoimaan toimia. Jos toimivaltaiset viranomaiset eivät pääse asiasta sopimukseen, toimintaa alkaa koordinoida se toimivaltainen viranomainen, joka ensimmäisenä ilmoitti epäillystä rikkomuksesta muille toimivaltaisille viranomaisille.

 

6 a.  Kun komissio on antanut tai saanut 1 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen, se tarkastaa alustavan näytön laajalle levinneestä rikkomuksesta yhdessä asianomaisten jäsenvaltioiden yhteysvirastojen kanssa. Kun rikkomusta voidaan pitää sellaisena laajalle levinneenä rikkomuksena, jolla on unioninlaajuinen ulottuvuus, komissio käynnistää koordinoidun toimen. Komissio ilmoittaa koordinoidun toimen käynnistämispäätöksestään asianomaisten jäsenvaltioiden yhteysvirastoille. Komissio koordinoi toimea.

Tarkistus    78

Ehdotus asetukseksi

16 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

16 a artikla (uusi)

 

Osallistuminen koordinoituihin toimiin

 

1.   Toimivaltainen viranomainen voi kieltäytyä osallistumasta koordinoituun toimeen jonkin seuraavan syyn perusteella:

 

(a)   asianomaisessa jäsenvaltiossa on jo aloitettu rikostutkinta tai oikeuskäsittely samasta laajalle levinneestä rikkomuksesta tai samasta laajalle levinneestä rikkomuksesta, jolla on unioninlaajuinen ulottuvuus, samaa elinkeinonharjoittajaa vastaan;

 

(b)   asianomaisessa jäsenvaltiossa on jo tehty lainvoimainen hallintopäätös, annettu lainvoimainen tuomio tai tehty tuomioistuimessa sovinto samasta laajalle levinneestä rikkomuksesta tai samasta laajalle levinneestä rikkomuksesta, jolla on unioninlaajuinen ulottuvuus, saman elinkeinonharjoittajan suhteen;

 

(c)   asianomaisessa jäsenvaltiossa ei ole tapahtunut kyseistä laajalle levinnyttä rikkomusta tai laajalle levinnyttä rikkomusta, jolla on unioninlaajuinen ulottuvuus.

 

2.   Kun koordinoidun toimen käynnistämisestä on päätetty 16 artiklan mukaisesti ja toimivaltainen viranomainen päättää olla osallistumatta siihen, sen on viipymättä ilmoitettava päätöksestään komissiolle ja muille toimivaltaisille viranomaisille sekä yhteysvirastoille ja esitettävä perustelut ja toimitettava tarvittavat todistusasiakirjat.

 

3.   Toimivaltainen viranomainen voi liittyä koordinoituun toimeen, jos koordinoidun toimen aikana käy ilmi, että koordinoidun toimen kohteena oleva laajalle levinnyt rikkomus tai laajalle levinnyt rikkomus, jolla on unioninlaajuinen ulottuvuus, koskee sitä.

Tarkistus    79

Ehdotus asetukseksi

17 artikla

Komission teksti

Tarkistus

17 artikla

17 artikla

Koordinoidut tutkintatoimet

Koordinoidut tutkintatoimet

1.  Asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten on varmistettava, että tarvittava näyttö ja tiedot kerätään tehokkaasti ja tuloksellisesti. Asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten on varmistettava, että tutkintatoimet ja tarkastukset toteutetaan samanaikaisesti ja että välitoimia sovelletaan samanaikaisesti.

1.  Asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten on varmistettava, että tarvittava näyttö ja tiedot kerätään tehokkaasti ja tuloksellisesti. Asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten on varmistettava, että tutkintatoimet ja tarkastukset toteutetaan samanaikaisesti ja että välitoimia sovelletaan samanaikaisesti siinä määrin kuin kansallinen prosessioikeus sen mahdollistaa.

2.  Asianomaiset toimivaltaiset viranomaiset voivat käyttää III luvussa tarkoitettua keskinäisen avunannon mekanismia erityisesti näytön ja tietojen keräämiseen muista jäsenvaltioista kuin siitä jäsenvaltiosta, jota koordinoitu toimi koskee, tai sen varmistamiseksi, että asianomainen elinkeinonharjoittaja ei pysty välttämään täytäntöönpanotoimia.

2.  Asianomaiset toimivaltaiset viranomaiset voivat käyttää III luvussa tarkoitettua keskinäisen avunannon mekanismia erityisesti näytön ja tietojen keräämiseen muista jäsenvaltioista kuin siitä jäsenvaltiosta, jota koordinoitu toimi koskee, tai sen varmistamiseksi, että asianomainen elinkeinonharjoittaja ei pysty välttämään täytäntöönpanotoimia.

3.  Asianomaiset toimivaltaiset viranomaiset voivat tarvittaessa esittää tutkinnan tulokset ja laajalle levinnyttä rikkomusta koskevan arvion yhteisessä kannassa, josta ne sopivat keskenään.

3.  Asianomaiset toimivaltaiset viranomaiset esittävät tutkinnan tulokset ja laajalle levinnyttä rikkomusta tai tapauksen mukaan laajalle levinnyttä rikkomusta, jolla on unioninlaajuinen ulottuvuus, koskevan arvion yhteisessä kannassa, josta ne sopivat keskenään.

 

3 a.  Elleivät asianomaiset toimivaltaiset viranomaiset ole toisin sopineet, koordinoija toimittaa yhteisen kannan rikkomuksesta vastuussa olevalle elinkeinonharjoittajalle, jolle on annettava mahdollisuus esittää näkemyksensä yhteiseen kantaan sisältyvistä asioista.

4.  Ellei 41 artiklassa vahvistetuista ammatti- ja liikesalaisuuden suojaa koskevista säännöistä muuta johdu, asianomaiset toimivaltaiset viranomaiset voivat tarvittaessa julkaista yhteisen kannan tai osia siitä verkkosivustoillaan ja komission verkkosivustolla, jotta muut asianomaiset osapuolet voivat esittää siitä näkemyksensä.

4.  Ellei 41 artiklassa vahvistetuista ammatti- ja liikesalaisuuden suojaa koskevista säännöistä muuta johdu, asianomaiset toimivaltaiset viranomaiset julkaisevat yhteisen kannan tai osia siitä verkkosivustoillaan ja komission verkkosivustolla ja ne voivat pyytää kuluttajajärjestöjä, elinkeinonharjoittajien järjestöjä ja muita asianomaisia osapuolia esittämään siitä näkemyksensä.

Tarkistus    80

Ehdotus asetukseksi

18 artikla

Komission teksti

Tarkistus

18 artikla

18 artikla

Koordinoidut täytäntöönpanotoimet

Sitoumukset koordinoiduissa toimissa

1.  Asianomaiset toimivaltaiset viranomaiset voivat kehottaa rikkomuksesta vastuussa olevaa elinkeinonharjoittajaa ehdottamaan sitoumuksia rikkomuksen lopettamiseksi ja tarvittaessa korvausten suorittamiseksi tai toteuttamaan muita toimenpiteitä, joilla helpotetaan kuluttajille aiheutuneen vahingon korvaamista. Elinkeinonharjoittaja voi myös omasta aloitteestaan ehdottaa sitoumuksia rikkomuksen lopettamiseksi ja korvauksen suorittamiseksi kuluttajille.

1.  Edellä olevan 17 artiklan mukaisesti hyväksytyn yhteisen kannan perusteella asianomaiset toimivaltaiset viranomaiset voivat kehottaa laajalle levinneestä rikkomuksesta tai laajalle levinneestä rikkomuksesta, jolla on unioninlaajuinen ulottuvuus, vastuussa olevaa elinkeinonharjoittajaa ehdottamaan sitoumuksia rikkomuksen lopettamiseksi ja tarvittaessa korvausten suorittamiseksi tai toteuttamaan muita toimenpiteitä, joilla helpotetaan kuluttajille aiheutuneen vahingon korvaamista. Elinkeinonharjoittaja voi myös omasta aloitteestaan ehdottaa sitoumuksia rikkomuksen lopettamiseksi ja korvauksen suorittamiseksi kyseisille kuluttajille.

2.  Kun elinkeinonharjoittaja ehdottaa sitoumuksia, asianomaiset toimivaltaiset viranomaiset voivat tarvittaessa julkaista ehdotetut sitoumukset verkkosivustoillaan tai tarvittaessa komission verkkosivustolla, jotta muut asianomaiset osapuolet voivat esittää niistä näkemyksensä ja voidaan tarkistaa, ovatko sitoumukset riittävät rikkomuksen lopettamiseksi ja korvauksen suorittamiseksi kuluttajille.

2.  Kun elinkeinonharjoittaja ehdottaa sitoumuksia, asianomaiset toimivaltaiset viranomaiset voivat tarvittaessa julkaista ehdotetut sitoumukset verkkosivustoillaan tai tarvittaessa komission verkkosivustolla jotta muut asianomaiset osapuolet, mukaan lukien kuluttajajärjestöt ja elinkeinonharjoittajien järjestöt, voivat esittää niistä näkemyksensä.

 

2 a.  Asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten on arvioitava rikkomuksesta vastuussa olevan elinkeinonharjoittajan ehdottamat sitoumukset ja ilmoitettava elinkeinonharjoittajalle keskenään hyväksymänsä arviointitulokset. Jos sitoumukset katsotaan riittäviksi varmistamaan laajalle levinneen rikkomuksen tai sellaisen laajalle levinneen rikkomuksen, jolla on unioninlaajuinen ulottuvuus, lopettaminen ja tarvittaessa korvausten maksaminen vahinkoa kärsineille kuluttajille, toimivaltaiset viranomaiset hyväksyvät kyseiset sitoumukset ja asettavat määräajan sitoumusten täytäntöönpanolle.

 

Jos on epätodennäköistä, että laajalle levinnyt rikkomus tai laajalle levinnyt rikkomus, jolla on unioninlaajuinen ulottuvuus, lopetetaan siitä vastuussa olevan elinkeinonharjoittajan antamien sitoumusten tuloksena, toimivaltaiset viranomaiset voivat toteuttaa 18 a artiklassa tarkoitettuja täytäntöönpanotoimia.

 

2 b.  Asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten on seurattava sitoumusten täytäntöönpanoa. Niiden on erityisesti varmistettava, että rikkomuksesta vastuussa oleva elinkeinonharjoittaja raportoi säännöllisesti koordinoijalle sitoumusten täytäntöönpanon edistymisestä.

3.  Asianomaiset toimivaltaiset viranomaiset voivat nimetä yhden toimivaltaisen viranomaisen toteuttamaan täytäntöönpanotoimia muiden toimivaltaisten viranomaisten puolesta laajalle levinneen rikkomuksen lopettamista tai kieltämistä, kuluttajille suoritettavan korvauksen varmistamista tai seuraamusten määräämistä varten. Toimivaltaisten viranomaisten on otettava täytäntöönpanotoimista vastaavan toimivaltaisen viranomaisen nimeämisessä huomioon asianomaisen elinkeinonharjoittajan sijainti. Kun muut asianomaiset toimivaltaiset viranomaiset ovat nimenneet yhden toimivaltaisen viranomaisen toteuttamaan täytäntöönpanotoimia, se saa toimivallan toteuttaa toimia kunkin tällaisen jäsenvaltion kuluttajien puolesta niin kuin nämä olisivat sen omia kuluttajia.

 

4.  Toimivaltaiset viranomaiset voivat päättää toteuttaa täytäntöönpanotoimia samanaikaisesti kaikissa tai joissakin sellaisissa jäsenvaltioissa, joita laajalle levinnyt rikkomus koskee. Tällaisessa tapauksessa toimivaltaisten viranomaisten on varmistettava, että nämä täytäntöönpanotoimet käynnistetään kaikissa asianomaisissa jäsenvaltioissa samanaikaisesti.

 

5.  Edellä olevien 1–4 kohdan mukaisia täytäntöönpanotoimia voidaan antaa nimetyn elimen tehtäväksi vain jos asianomaiset toimivaltaiset viranomaiset antavat suostumuksensa tällaiselle toimeksiannolle ja jos toimeksianto ei johda sellaisten tietojen paljastumiseen, joihin sovelletaan 41 artiklassa vahvistettuja ammatti- ja liikesalaisuuden suojaa koskevia sääntöjä.

 

Tarkistus    81

Ehdotus asetukseksi

18 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

18 a artikla (uusi)

 

Täytäntöönpanotoimet koordinoiduissa toimissa

 

1.   Asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten on päätettävä, mikä toimivaltainen viranomainen toteuttaa tai tarvittaessa mitkä toimivaltaiset viranomaiset toteuttavat muiden toimivaltaisten viranomaisten puolesta täytäntöönpanotoimia, mukaan lukien seuraamusten määrääminen elinkeinonharjoittajalle ja tälle annettava määräys maksaa korvauksia vahinkoa kärsineille kuluttajille, jos

 

(a)   on epätodennäköistä, että rikkomus lopetetaan siitä vastuussa olevan elinkeinonharjoittajan ehdottamien sitoumusten tuloksena;

 

(b)   rikkomuksesta vastuussa oleva elinkeinonharjoittaja ei ehdota sitoumuksia asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten asettamassa määräajassa;

 

(c)   rikkomuksesta vastuussa oleva elinkeinonharjoittaja ehdottaa sitoumuksia, jotka ovat riittämättömiä varmistamaan rikkomuksen lopettaminen ja rikkomuksesta vahinkoa kärsineille kuluttajille maksettavat korvaukset; tai

 

(d)   rikkomuksesta vastuussa oleva elinkeinonharjoittaja ei pane sitoumuksia täytäntöön 18 artiklan 2 a kohdassa asetetussa määräajassa.

 

2.   Kun muut asianomaiset toimivaltaiset viranomaiset ovat nimenneet yhden toimivaltaisen viranomaisen toteuttamaan täytäntöönpanotoimia, se saa toimivallan toimia kunkin muun jäsenvaltion kuluttajien puolesta niin kuin nämä olisivat sen omia kuluttajia. Toimivaltaisten viranomaisten on otettava täytäntöönpanotoimista vastaavan toimivaltaisen viranomaisen nimeämisessä huomioon kaikki olennaiset seikat, jotka voivat edistää tehokasta täytäntöönpanoa.

 

3.   Jos toimivaltaiset viranomaiset eivät toimi 2 kohdan mukaisesti, niiden on toteutettava täytäntöönpanotoimia samanaikaisesti useissa tai kaikissa niissä jäsenvaltioissa, joita laajalle levinnyt rikkomus tai laajalle levinnyt rikkomus, jolla on unioninlaajuinen ulottuvuus, koskee.

 

4.   Edellä olevien 1–3 kohdan mukaisia täytäntöönpanotoimia voidaan antaa nimetyn toimivaltaisen viranomaisen tehtäväksi ainoastaan, jos niiden jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset, joita toimet koskevat, antavat suostumuksensa tällaiselle tehtävänannolle ja jos tehtävänanto ei johda sellaisten tietojen paljastumiseen, joihin sovelletaan 41 artiklassa vahvistettuja ammatti- ja liikesalaisuuden suojaa koskevia sääntöjä.

Tarkistus    82

Ehdotus asetukseksi

19 artikla

Komission teksti

Tarkistus

19 artikla

19 artikla

Koordinoitujen toimien lopettaminen

Koordinoitujen toimien lopettaminen

 

1. Asianomaiset toimivaltaiset viranomaiset päättävät lopettaa koordinoidun toimen, jos ne toteavat, että

 

(a)   ei ole tapahtunut laajalle levinnyttä rikkomusta tai laajalle levinnyttä rikkomusta, jolla on unioninlaajuinen ulottuvuus;

 

(b)   rikkomuksesta vastuussa olevan elinkeinonharjoittajan sitoumusten täytäntöönpano on johtanut laajalle levinneen rikkomuksen tai laajalle levinneen rikkomuksen, jolla on unioninlaajuinen ulottuvuus, lopettamiseen;

 

(c)   täytäntöönpanotoimet ovat johtaneet laajalle levinneen rikkomuksen tai laajalle levinneen rikkomuksen, jolla on unioninlaajuinen ulottuvuus, lopettamiseen.

Koordinoivan viranomaisen on ilmoitettava komissiolle ja asianomaisten jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille viipymättä, kun laajalle levinnyt rikkomus on lopetettu tai kun se on kielletty.

2. Koordinoijan on ilmoitettava viipymättä komissiolle ja tarvittaessa asianomaisten jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille ja yhteysvirastoille koordinoidun toimen lopettamisesta.

Tarkistus    83

Ehdotus asetukseksi

19 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

19 a artikla (uusi)

 

Koordinoitujen toimien käynnistäminen uudelleen

 

Koordinoijan on ilmoitettava viipymättä komissiolle ja tarvittaessa asianomaisten jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille ja yhteysvirastoille, jos laajalle levinnyt rikkomus tai laajalle levinnyt rikkomus, jolla on unioninlaajuinen ulottuvuus, toistuu ja tarvitaan lisätoimia. Tällöin koordinointi voidaan toteuttaa ilman uuden koordinoidun toimen käynnistämistä.

Tarkistus    84

Ehdotus asetukseksi

20 artikla

Komission teksti

Tarkistus

Komissio voi hyväksyä täytäntöönpanosäädöksiä, joissa vahvistetaan laajalle levinneitä rikkomuksia koskeviin yhteisiin toimiin sovellettavien menettelyjen yksityiskohdat, erityisesti vakiolomakkeet, joita käytetään toimivaltaisten viranomaisten ja komission välisissä ilmoituksissa ja muussa tietojenvaihdossa. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 48 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Komissio voi hyväksyä täytäntöönpanosäädöksiä, joissa vahvistetaan määräajat ja vakiolomakkeet, joita käytetään toimivaltaisten viranomaisten ja komission välisissä ilmoituksissa ja muussa tietojenvaihdossa sekä täytäntöönpanopyynnöissä, jotka koskevat koordinoituja toimia, jotka liittyvät laajalle levinneisiin rikkomuksiin ja sellaisiin laajalle levinneisiin rikkomuksiin, joilla on unioninlaajuinen ulottuvuus. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 48 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Tarkistus    85

Ehdotus asetukseksi

IV luku – II jakso

Komission teksti

Tarkistus

[...]

Poistetaan.

Tarkistus    86

Ehdotus asetukseksi

IV luku – III jakso – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Tämän luvun mukaisiin koordinoituihin toimiin ja yhteisiin toimiin sovellettavat yleiset säännökset

Koordinoituihin toimiin sovellettavat yleiset säännökset

Tarkistus    87

Ehdotus asetukseksi

29 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1.  Edellä olevien 16, 21 tai 32 artiklan mukaisesti nimettävän koordinoijan tehtäviin kuuluu erityisesti:

1.  Edellä olevien 16 tai 32 artiklan mukaisesti nimettävän koordinoijan tehtäviin kuuluu erityisesti:

Tarkistus    88

Ehdotus asetukseksi

29 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(a)  varmistaa, että kaikki asianomaiset toimivaltaiset viranomaiset ja komissio saavat hyvissä ajoin asianmukaiset tiedot täytäntöönpanotoimien edistymisestä, suunnitteilla olevista toimista ja toimenpiteistä, jotka on tarkoitus hyväksyä;

(a)  varmistaa, että kaikki asianomaiset toimivaltaiset viranomaiset ja tarvittaessa komissio saavat hyvissä ajoin asianmukaiset tiedot täytäntöönpanotoimien edistymisestä, suunnitteilla olevista toimista ja toimenpiteistä, jotka on tarkoitus hyväksyä;

Tarkistus    89

Ehdotus asetukseksi

29 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(b)  koordinoida ja seurata tutkintatoimia, tarkastuksia ja asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten I ja II jakson mukaisesti päättämien välitoimien hyväksymistä, sekä muita 8 artiklassa tarkoitettuja toimia;

(b)  koordinoida ja seurata tutkintatoimia, tarkastuksia ja asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten I jakson mukaisesti päättämien välitoimien hyväksymistä;

Tarkistus    90

Ehdotus asetukseksi

29 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(c)  koordinoida valmisteluja ja jakaa kaikki tarvittavat asiakirjat asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten ja komission kesken;

(c)  koordinoida valmisteluja ja jakaa kaikki tarvittavat asiakirjat asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten ja tarvittaessa komission kesken;

Tarkistus     91

Ehdotus asetukseksi

29 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(d)  pitää yhteyttä elinkeinonharjoittajiin ja muihin valvonta-, tutkinta- ja täytäntöönpanotoimien osapuoliin, paitsi jos asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten ja komission kesken on sovittu toisin;

(d)  pitää yhteyttä elinkeinonharjoittajiin ja muihin valvonta-, tutkinta- ja täytäntöönpanotoimien osapuoliin, paitsi jos asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten, koordinoijan ja tarvittaessa komission kesken on sovittu toisin;

Tarkistus    92

Ehdotus asetukseksi

29 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(f)  koordinoida muita asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten hyväksymiä täytäntöönpanotoimia, mukaan lukien tuomioistuimille tehtävät hakemukset tarvittavien määräysten ja päätösten saamiseksi, seuraamusten määrääminen ja kuluttajille suoritettavien korvausten varmistamiseksi tarvittavien toimenpiteiden hyväksyminen;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus     93

Ehdotus asetukseksi

30 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Toimivaltaisten viranomaisten on koordinoitava markkinoiden valvontatoimia ja täytäntöönpanotoimia, joilla puututaan I ja II jaksossa tarkoitettuihin laajalle levinneisiin rikkomuksiin. Niiden on vaihdettava kaikkia tarvittavia tietoja ja annettava toisilleen ja komissiolle viipymättä kaikki muu tarvittava apu.

1.  Toimivaltaisten viranomaisten on koordinoitava markkinoiden valvontatoimia ja täytäntöönpanotoimia, joilla puututaan I jaksossa tarkoitettuihin laajalle levinneisiin rikkomuksiin. Niiden on vaihdettava kaikkia tarvittavia tietoja ja annettava toisilleen ja komissiolle viipymättä kaikki muu tarvittava apu.

Tarkistus    94

Ehdotus asetukseksi

30 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten ja komission on sovittava siitä, mitä kieliä ne käyttävät tämän luvun mukaisiin koordinoituihin ja yhteisiin toimiin ja kuluttajamarkkinoiden yhtenäisiin tutkintatoimiin liittyvissä ilmoituksissa ja kaikessa niihin liittyvässä viestinnässä.

3.  Asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten ja komission on sovittava siitä, mitä kieliä ne käyttävät tämän luvun mukaisiin koordinoituihin toimiin ja tehotarkastuksiin liittyvissä ilmoituksissa ja kaikessa niihin liittyvässä viestinnässä.

Tarkistus    95

Ehdotus asetukseksi

30 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Jos asiasta ei päästä sopimukseen, ilmoitukset ja muut viestit lähetetään sen jäsenvaltion virallisella kielellä, joka laatii ilmoituksen tai muun viestin. Siinä tapauksessa kukin toimivaltainen viranomainen huolehtii tarvittavista käännöksistä muilta toimivaltaisilta viranomaisilta vastaanotettujen ilmoitusten, viestien ja muiden asiakirjojen osalta.

4.  Jos asiasta ei päästä sopimukseen, ilmoitukset ja muut viestit lähetetään sen jäsenvaltion virallisella kielellä, joka laatii ilmoituksen tai muun viestin. Siinä tapauksessa kukin toimivaltainen viranomainen huolehtii tarvittaessa käännösten tuottamisesta muilta toimivaltaisilta viranomaisilta vastaanotettujen ilmoitusten, viestien ja muiden asiakirjojen osalta.

Tarkistus    96

Ehdotus asetukseksi

30 artikla – 5 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

5.  Silloin kun I ja II jakson nojalla toteutetut koordinoidut tai yhteiset toimet koskevat seuraaviin unionin säädöksiin kohdistuvia laajalle levinneitä rikkomuksia, koordinoijan on kutsuttava Euroopan pankkiviranomainen osallistumaan toimiin tarkkailijana:

5.  Silloin kun I jakson nojalla toteutetut koordinoidut toimet koskevat seuraaviin unionin säädöksiin kohdistuvia laajalle levinneitä rikkomuksia tai laajalle levinneitä rikkomuksia, joilla on unioninlaajuinen ulottuvuus, koordinoijan on kutsuttava Euroopan pankkiviranomainen toimimaan tarkkailijana:

Tarkistus    97

Ehdotus asetukseksi

31 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Yhteinen kanta ja elinkeinonharjoittajien kuuleminen

Elinkeinonharjoittajien kanssa käytävän viestinnän kielijärjestelyt

Tarkistus     98

Ehdotus asetukseksi

31 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Edellä 17 ja 23 artiklassa tarkoitettu yhteinen kanta on annettava tiedoksi rikkomuksesta vastuussa olevalle elinkeinonharjoittajalle. Rikkomuksesta vastuussa olevalle elinkeinonharjoittajalle on annettava mahdollisuus esittää näkemyksensä yhteisessä kannassa esitetyistä seikoista.

Poistetaan.

Tarkistus    99

Ehdotus asetukseksi

31 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Elinkeinonharjoittajalla on oltava oikeus käyttää viestinnässä sen jäsenvaltion virallista kieltä, johon elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut tai jossa sillä on kotipaikka. Elinkeinonharjoittaja voi luopua tästä oikeudesta tai pyytää, että viestinnässä toimivaltaisten viranomaisten kanssa käytetään jotakin toista unionin virallista kieltä.

2.  Elinkeinonharjoittajalla on oltava oikeus käyttää viestinnässä sen jäsenvaltion virallista kieltä, johon elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut tai jossa sillä on kotipaikka.

Tarkistus    100

Ehdotus asetukseksi

31 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Komissio voi hyväksyä täytäntöönpanosäädöksiä, joissa vahvistetaan yksityiskohdat koordinoituihin ja yhteisiin toimiin liittyvien elinkeinonharjoittajan puolustautumisoikeuksien toteuttamista varten. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 48 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Poistetaan.

Tarkistus    101

Ehdotus asetukseksi

32 artikla

Komission teksti

Tarkistus

32 artikla

32 artikla

Kuluttajamarkkinoiden yhtenäiset tutkintatoimet

Tehotarkastukset

1.  Kun markkinoiden kehityssuuntausten, kuluttajavalitusten tai muiden tietojen perusteella on syytä epäillä, että on saattanut tapahtua, parhaillaan tapahtuu tai voi tapahtua laajalle levinnyt rikkomus, asianomaiset toimivaltaiset viranomaiset voivat päättää toteuttaa kuluttajamarkkinoiden yhtenäisen tutkintatoimen (tehotarkastus). Tällaisia yhtenäisiä tutkintatoimia koordinoi komissio.

1.  Kun markkinoiden kehityssuuntausten, kuluttajavalitusten tai muiden tietojen perusteella on syytä epäillä, että on saattanut tapahtua, parhaillaan tapahtuu tai voi tapahtua laajalle levinnyt rikkomus, asianomaiset toimivaltaiset viranomaiset voivat päättää toteuttaa tehotarkastuksia.

 

1 a.  Tehotarkastuksia koordinoi komissio.

2.  Asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten on käytettävä tällaisen yhtenäisen tutkintatoimen toteuttamisessa 8 artiklassa tarkoitettuja valtuuksia ja muita niille kansallisen lain nojalla kuuluvia valtuuksia.

2.  Tällaiseen tehotarkastukseen osallistuvien toimivaltaisten viranomaisten on käytettävä sen toteuttamisessa 8 artiklassa tarkoitettuja valtuuksia ja muita niille kansallisen lain nojalla kuuluvia valtuuksia.

3.  Toimivaltaiset viranomaiset voivat kutsua komission virkamiehiä ja muita komission valtuuttamia avustavia henkilöitä osallistumaan tehotarkastuksiin.

3.  Toimivaltaiset viranomaiset voivat kutsua nimettyjä elimiä, komission virkamiehiä ja muita komission valtuuttamia avustavia henkilöitä osallistumaan tehotarkastuksiin, kun se on tarpeellista ja asianmukaisesti perusteltua.

4.  Komissio voi hyväksyä täytäntöönpanosäädöksiä, joissa vahvistetaan tehotarkastuksiin liittyvien menettelyjen yksityiskohdat. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 48 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

4.  Komissio voi hyväksyä täytäntöönpanosäädöksiä, joissa vahvistetaan tehotarkastuksiin liittyvien menettelyjen yksityiskohdat. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 48 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Tarkistus    102

Ehdotus asetukseksi

34 artikla

Komission teksti

Tarkistus

34 artikla

34 artikla

Ilmoitusmekanismi

Ilmoitusmekanismi

1.  Toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava viipymättä vakiolomakkeella 43 artiklassa tarkoitetun tietokannan kautta komissiolle ja muille toimivaltaisille viranomaisille kaikista perustelluista epäilyistä, joiden mukaan sen alueella tapahtuu parhaillaan rikkomus, joka voi vaikuttaa kuluttajien etuihin myös muissa jäsenvaltioissa, jäljempänä ’ilmoitus’.

1.  Toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava viipymättä vakiolomakkeella 43 artiklassa tarkoitetun tietokannan kautta komissiolle ja muille toimivaltaisille viranomaisille kaikista perustelluista epäilyistä, joiden mukaan sen alueella tapahtuu parhaillaan unionin sisäinen rikkomus tai laajalle levinnyt rikkomus, joka voi vaikuttaa kuluttajien etuihin myös muissa jäsenvaltioissa, jäljempänä ’ilmoitus’.

2.  Komission on viipymättä ilmoitettava 43 artiklassa tarkoitetun tietokannan kautta asianomaisille toimivaltaisille viranomaisille kaikista perustelluista epäilyistä, joiden mukaan unionin alueella on tapahtunut rikkomus, jäljempänä ’ilmoitus’.

2.  Komission on viipymättä ilmoitettava 43 artiklassa tarkoitetun tietokannan kautta asianomaisille toimivaltaisille viranomaisille kaikista perustelluista epäilyistä, joiden mukaan unionin alueella on tapahtunut unionin sisäinen rikkomus tai laajalle levinnyt rikkomus, jäljempänä ’ilmoitus’.

3.  Toimivaltaisen viranomaisen tai komission on annettava ilmoituksessa erityisesti seuraavat epäiltyä rikkomusta koskevat tiedot, jos ne ovat saatavilla:

3.  Toimivaltaisen viranomaisen tai komission on annettava ilmoituksessa erityisesti seuraavat epäiltyä unionin sisäistä rikkomusta tai laajalle levinnyttä rikkomusta koskevat tiedot, jos ne ovat saatavilla:

a)  kuvaus teosta tai laiminlyönnistä, josta rikkomus muodostuu;

a)  kuvaus teosta tai laiminlyönnistä, josta rikkomus muodostuu;

b)  tuote tai palvelu, jota rikkomus koskee;

b)  tuote tai palvelu, jota rikkomus koskee;

c)  jäsenvaltio, jota rikkomus koskee tai saattaa koskea;

c)  jäsenvaltio, jota rikkomus koskee tai saattaa koskea;

d)  elinkeinonharjoittaja, joka on tai jonka epäillään olevan vastuussa rikkomuksesta;

d)  elinkeinonharjoittaja, joka on tai jonka epäillään olevan vastuussa rikkomuksesta;

e)  mahdollisesti toteutettavien toimien oikeusperusta kansallisessa lainsäädännössä ja tämän asetuksen liitteessä mainitut vastaavat unionin säädökset;

e)  mahdollisesti toteutettavien toimien oikeusperusta kansallisessa lainsäädännössä ja liitteessä mainitut vastaavat unionin säädökset;

f)  oikeudenkäyntimenettelyjen, täytäntöönpanotoimien tai muiden rikkomuksen perusteella toteutettavien toimien luonne, ajankohta ja kesto;

f)  oikeudenkäyntimenettelyjen, täytäntöönpanotoimien tai muiden rikkomuksen perusteella toteutettavien toimien luonne ja tilanne, ajankohta ja kesto;

g)  oikeudenkäyntimenettelyjen, täytäntöönpanotoimien tai muiden rikkomuksen perusteella toteutettavien toimien tilanne;

 

h)  oikeudenkäyntimenettelyjen ja muiden toimien toteuttamisesta vastaava toimivaltainen viranomainen;

h)  oikeudenkäyntimenettelyjen ja muiden toimenpiteiden toteuttamisesta vastaavat toimivaltaiset viranomaiset;

i)  onko ilmoitus annettu ’tiedoksi’ vai ’toimien toteuttamista varten’.

 

4  Jos ilmoitus on annettu ’toimien toteuttamista varten’, toimivaltainen viranomainen tai komissio voi pyytää muita toimivaltaisia viranomaisia ja komissiota tarkistamaan, tapahtuuko muiden jäsenvaltioiden alueella samankaltaisia epäiltyjä rikkomuksia tai onko muissa jäsenvaltioissa jo toteutettu täytäntöönpanotoimia tällaisia rikkomuksia vastaan.

4  Toimivaltainen viranomainen tai komissio pyytää ilmoituksessa muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisia viranomaisia ja tarvittaessa komissiota tarkistamaan, tapahtuuko muiden jäsenvaltioiden alueella samankaltaisia epäiltyjä rikkomuksia tai onko muissa jäsenvaltioissa jo toteutettu täytäntöönpanotoimia tällaisia rikkomuksia vastaan. Kyseiset muiden jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset ja komissio vastaavat pyyntöön viipymättä.

5  Jotta epäiltyihin rikkomuksiin voitaisiin puuttua tuloksellisesti, asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitukseen saaduista vastauksista riippuen toteutettava tarvittavat III ja IV luvussa tarkoitetut toimenpiteet.

 

6  Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksiä, joissa vahvistetaan ilmoitusmekanismin toimintaa koskevat yksityiskohdat, mukaan lukien vakiolomakkeet ilmoitusten tekemistä varten. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 48 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

6.  Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksiä, joissa vahvistetaan vakiolomakkeet ilmoitusten tekemiseksi 43 artiklassa tarkoitetun tietokannan kautta. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 48 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Tarkistus    103

Ehdotus asetukseksi

35 artikla

Komission teksti

Tarkistus

35 artikla

35 artikla

Muiden yksiköiden osallistuminen ilmoitusmekanismiin

Muiden yksiköiden osallistuminen ilmoitusmekanismiin

1.  Nimettyjen elinten ja Euroopan kuluttajakeskusten on osallistuttava 34 artiklan mukaiseen ilmoitusmekanismiin. Jäsenvaltioiden on nimettävä kuluttajajärjestöjä ja ‑yhdistyksiä ja muita yksiköitä, kuten elinkeinonharjoittajien järjestöjä, joilla on kuluttajansuojaa koskevaa asiantuntemusta ja siihen liittyvä oikeutettu etu, osallistumaan ilmoitusmekanismin toimintaan. Jäsenvaltioiden on annettava komissiolle tiedoksi nämä yksiköt viipymättä.

1.  Nimetyillä elimillä ja Euroopan kuluttajakeskuksilla sekä kuluttajajärjestöillä ja -yhdistyksillä ja elinkeinonharjoittajien järjestöillä, joilla on kuluttajansuojaa koskevaa asiantuntemusta ja siihen liittyvä oikeutettu etu, on oikeus ilmoittaa asianomaisten jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille ja komissiolle epäillyistä rikkomuksista ja toimittaa 34 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut tiedot ulkoisiin ilmoituksiin tarkoitetulla vakiolomakkeella 43 artiklassa tarkoitetun tietokannan kautta, jäljempänä ’ulkoinen ilmoitus’.

 

Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksiä, joissa vahvistetaan vakiolomakkeet ulkoisten ilmoitusten tekemiseksi 43 artiklassa tarkoitetun tietokannan kautta. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 48 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

2.  Komissio voi nimetä myös muita yksiköitä, jotka edustavat kuluttajien ja yritysten etuja unionin tasolla, osallistumaan ilmoitusmekanismin toimintaan.

2.  Komissio antaa oikeuden tehdä ulkoisia ilmoituksia myös muille yksiköille, jotka edustavat kuluttajien ja yritysten etuja unionin tasolla.

3.  Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuilla yksiköillä on oikeus ilmoittaa komissiolle ja asianomaisten jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille epäillyistä rikkomuksista ja toimittaa 34 artiklan 3 kohdassa luetellut tiedot ulkoisiin ilmoituksiin tarkoitetulla vakiolomakkeella 43 artiklassa tarkoitetun tietokannan kautta, jäljempänä ’ulkoinen ilmoitus’.

 

4.  Ulkoinen ilmoitus voidaan tehdä ainoastaan ’tiedoksi’. Toimivaltaisilla viranomaisilla ei ole velvollisuutta käynnistää menettelyä tai toteuttaa toimia näiden yksiköiden esittämien ilmoitusten ja tietojen perusteella. Ulkoisia ilmoituksia tekevien yksiköiden on varmistettava, että niiden toimittamat tiedot ovat totuudenmukaisia, ajantasaisia ja täsmällisiä, ja niiden on tarvittaessa oikaistava toimittamiaan tietoja viipymättä tai poistettava ne. Tätä varten niillä on oltava pääsy toimittamiinsa tietoihin, ellei 41 ja 43 artiklassa tarkoitetuista rajoituksista muuta johdu.

4.  Toimivaltaisilla viranomaisilla ei ole velvollisuutta käynnistää menettelyä tai toteuttaa toimia ulkoisten ilmoitusten perusteella. Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen ulkoisia ilmoituksia tekevien yksiköiden on varmistettava, että niiden toimittamat tiedot ovat totuudenmukaisia, ajantasaisia ja täsmällisiä, ja niiden on tarvittaessa oikaistava toimittamissaan tiedoissa olevat virheet viipymättä tai poistettava tiedot. Tätä varten niillä on oltava pääsy toimittamiinsa tietoihin, ellei 41 ja 43 artiklassa tarkoitetuista rajoituksista muuta johdu. Näille yksikölle on myös ilmoitettava toimivaltaisen viranomaisen ulkoisen ilmoituksen perusteella toteuttamista jatkotoimista tai pyydettäessä siitä, että toimiin ei ole ryhdytty.

5.  Komissio voi hyväksyä täytäntöönpanosäädöksiä, joissa vahvistetaan yksityiskohdat muiden yksiköiden nimeämistä ja niiden ilmoitusmekanismiin osallistumista varten. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 48 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

 

Tarkistus    104

Ehdotus asetukseksi

36 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1.  Toimivaltaisten viranomaisten on viipymättä ilmoitettava komissiolle ja muille toimivaltaisille viranomaisille 43 artiklassa tarkoitetun tietokannan kautta kaikista toimenpiteistä, joita ne ovat toteuttaneet alueellaan tapahtuneisiin kuluttajien etuja suojaavien lakien rikkomuksiin puuttumiseksi, jos ne epäilevät, että tällaiset rikkomukset saattavat vaikuttaa kuluttajien etuihin muissa jäsenvaltioissa, ja erityisesti:

1.  Toimivaltaisten viranomaisten on viipymättä ilmoitettava komissiolle ja muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille 43 artiklassa tarkoitetun tietokannan kautta kaikista toimenpiteistä, joita ne ovat toteuttaneet alueellaan tapahtuneisiin kuluttajien etuja suojaavan unionin lainsäädännön rikkomuksiin puuttumiseksi, jos ne epäilevät, että tällaiset rikkomukset saattavat vaikuttaa kuluttajien etuihin muissa jäsenvaltioissa.

Tarkistus    105

Ehdotus asetukseksi

36 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(a)  kaikista ilmoituksista, määräyksistä, päätöksistä ja muista vastaavista toimivaltaisen viranomaisen tai muun viranomaisen toimenpiteistä, jotka koskevat kansallisen menettelyn aloittamista rikkomusta tai epäiltyä rikkomusta vastaan;

Poistetaan.

Tarkistus    106

Ehdotus asetukseksi

36 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(b)  kaikista tuomioistuimen tai muun oikeusviranomaisen päätöksistä, tuomioistuimen määräyksistä tai kieltomääräyksistä ja muista vastaavista toimenpiteistä, jotka koskevat rikkomusta tai epäiltyä rikkomusta;

Poistetaan.

Tarkistus    107

Ehdotus asetukseksi

36 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(c)  tarvittaessa kaikista muista muiden kansallisten viranomaisten tai nimettyjen elinten tiedoista, päätöksistä, määräyksistä ja toimista, jotka koskevat rikkomusta tai epäiltyä rikkomusta.

Poistetaan.

Tarkistus    108

Ehdotus asetukseksi

36 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Komissio voi hyväksyä täytäntöönpanosäädöksiä, joissa vahvistetaan yksityiskohdat muiden sellaisten tietojen vaihtoa varten, joilla on merkitystä tässä asetuksessa tarkoitettujen rikkomusten havaitsemisen kannalta. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 48 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Poistetaan.

Tarkistus    109

Ehdotus asetukseksi

37 artikla

Komission teksti

Tarkistus

37 artikla

37 artikla

Muiden valvontaa ja täytäntöönpanoa edistävien toimien koordinointi

Muiden valvontaa ja täytäntöönpanoa edistävien toimien koordinointi

1.  Jäsenvaltioiden on ilmoitettava toisilleen ja komissiolle seuraavilla aloilla toteuttamistaan toimista:

1.  Jäsenvaltioiden on ilmoitettava toisilleen ja komissiolle seuraavilla aloilla toteuttamistaan toimista:

a)  kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien virkamiesten koulutus, myös kielikoulutus ja koulutusseminaarien järjestäminen;

a)  tämän asetuksen soveltamisesta vastaavien toimivaltaisten viranomaisten henkilöstöresurssien kehittäminen, mukaan lukien virkamiesten koulutus;

b)  kuluttajavalituksia koskevien tietojen kerääminen, luokittelu ja vaihto;

b)  kuluttajavalituksia koskevien tietojen kerääminen, luokittelu ja vaihto;

c)  toimivaltaisten virkamiesten toimialakohtaisten verkostojen kehittäminen;

c)  toimivaltaisten virkamiesten toimialakohtaisten verkostojen kehittäminen;

d)  tiedotus- ja viestintävälineiden kehittäminen;

d)  tiedotus- ja viestintävälineiden kehittäminen;

e)  kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavia virkamiehiä koskevien standardien, menetelmien ja ohjeiden kehittäminen;

e)  tämän asetuksen soveltamista koskevien standardien, menetelmien ja ohjeiden kehittäminen.

f)  virkamiesvaihto, mukaan lukien valmiudet toteuttaa III ja IV luvussa tarkoitettuja toimia.

 

2.  Jäsenvaltioiden on koordinoitava ja järjestettävä yhdessä 1 kohdassa mainittuja toimia.

2.  Jäsenvaltiot voivat koordinoida ja järjestää yhdessä 1 kohdassa tarkoitettuja toimia.

3.  Komission ja jäsenvaltioiden on säännöllisesti jaettava kuluttajavalituksia koskevia tietoja. Komissio kehittää tätä varten yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa yhdenmukaisen menettelyn kuluttajavalituksia koskevien tietojen luokittelua ja niistä raportointia varten ja pitää sitä yllä.

 

4.  Komissio voi hyväksyä täytäntöönpanosäädöksiä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetun yhteistyökehyksen kehittämistä varten. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 48 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

 

Tarkistus    110

Ehdotus asetukseksi

39 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jäsenvaltiot voivat yhteistyössä komission kanssa toteuttaa yhteisiä toimia 1 kohdassa mainituilla aloilla. Jäsenvaltioiden on laadittava yhteistyössä komission kanssa yhteiset puitteet 1 kohdan e alakohdassa mainittuja toimia varten.

2.  Jäsenvaltiot voivat yhteistyössä komission kanssa toteuttaa yhteisiä toimia 1 kohdassa tarkoitetuilla aloilla. Jäsenvaltiot voivat laatia yhteistyössä komission kanssa yhteiset puitteet 1 kohdan e alakohdassa tarkoitettuja toimia varten.

Tarkistus    111

Ehdotus asetukseksi

39 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Komissio voi hyväksyä täytäntöönpanosäädöksiä 1 kohdassa tarkoitetun tietojenvaihtokehyksen laatimista varten. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 48 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Poistetaan.

Tarkistus    112

Ehdotus asetukseksi

41 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Edellä olevan 8 artiklan nojalla kerättyjä tietoja, jotka toimitetaan toimivaltaisille viranomaisille ja komissiolle, saa käyttää ainoastaan sellaisiin tarkoituksiin, joiden avulla varmistetaan kuluttajien etuja suojaavien säännösten noudattaminen.

1.  Toimivaltaisten viranomaisten ja komission keräämiä tai niille toimitettuja tietoja saa käyttää ainoastaan sen varmistamiseksi, että kuluttajien etuja suojaavaa unionin lainsäädäntöä noudatetaan.

Tarkistus    113

Ehdotus asetukseksi

41 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

3.  Sen estämättä, mitä 2 kohdassa säädetään, toimivaltaiset viranomaiset voivat käyttää ja paljastaa tietoja, jotka ovat tarpeen

3.  Sen estämättä, mitä 2 kohdassa säädetään, ja edellyttäen, että perusoikeuksia, kuten oikeutta yksityisyyteen ja henkilötietojen suojaan, sekä henkilötietojen suojelua ja käsittelyä koskevaa unionin lainsäädäntöä noudatetaan täysimääräisesti, toimivaltaiset viranomaiset voivat käyttää ja paljastaa tietoja, jotka ovat tarpeen

Tarkistus     114

Ehdotus asetukseksi

41 artikla – 3 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(b a)  yleisen edun mukaisista syistä, joita ovat muun muassa yleinen turvallisuus, kuluttajansuoja, kansanterveys ja ympäristönsuojelu,

Tarkistus      115

Ehdotus asetukseksi

42 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jonkin jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen 8 artiklan nojalla saamaa näyttöä, asiakirjoja, tietoja, selvityksiä ja tutkintaan perustuvia havaintoja voidaan käyttää muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten tämän asetuksen soveltamista varten käynnistämissä menettelyissä ilman muita muotovaatimuksia.

2.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että jonkin jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen saamaa näyttöä, asiakirjoja, tietoja, selvityksiä ja tutkintaan perustuvia havaintoja voidaan käyttää muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten tämän asetuksen soveltamista varten käynnistämissä menettelyissä ilman muita muotovaatimuksia.

Tarkistus    116

Ehdotus asetukseksi

43 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Komissio perustaa tarvittavan sähköisen tietokannan ja pitää sitä yllä tallentaakseen ja käsitelläkseen siinä tietoja, jotka on vastaanotettu III luvussa tarkoitettujen keskinäistä avunantoa koskevien pyyntöjen, IV luvussa tarkoitettujen toimien ja V luvussa tarkoitetun valvontamekanismin tueksi. Toimivaltaiset viranomaiset ja komissio voivat tehdä tietokannassa hakuja.

1.  Komissio perustaa tarvittavan sähköisen tietokannan ja pitää sitä yllä kaikkea tämän asetuksen nojalla tapahtuvaa toimivaltaisten viranomaisten, yhteysvirastojen ja komission välistä viestintää varten. Tietokanta on suoraan toimivaltaisten viranomaisten, yhteysvirastojen ja komission saatavilla.

Tarkistus     117

Ehdotus asetukseksi

43 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Muiden viranomaisten, yksiköiden ja nimettyjen elinten toimittamat tiedot tallennetaan sähköiseen tietokantaan ja niitä käsitellään siinä, mutta näillä viranomaisilla, yksiköillä ja elimillä ei ole pääsyä tähän tietokantaan.

2.  Muiden viranomaisten, 35 artiklassa tarkoitettujen yksiköiden ja nimettyjen elinten toimittamat tiedot tallennetaan sähköiseen tietokantaan ja niitä käsitellään siinä, mutta näillä viranomaisilla, yksiköillä ja elimillä ei ole pääsyä kyseiseen tietokantaan.

Tarkistus     118

Ehdotus asetukseksi

43 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Jos toimivaltainen viranomainen, nimetty elin tai 35 artiklassa tarkoitettu yksikkö toteaa, että sen 34 ja 35 artiklan mukaisesti tekemä ilmoitus rikkomuksesta on myöhemmin osoittautunut perusteettomaksi, sen on peruttava tämä ilmoitus. Komissio poistaa asiaa koskevat tiedot viipymättä tietokannasta ja ilmoittaa osapuolille kyseisen poistamisen syyt.

Tarkistus    119

Ehdotus asetukseksi

43 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(a)  pyynnön vastaanottava viranomainen ilmoittaa komissiolle 12 artiklan 3 kohdan nojalla, että unionin sisäinen rikkomus on lopetettu;

(a)  pyynnön vastaanottava toimivaltainen viranomainen ilmoittaa komissiolle 12 artiklan 3 kohdan nojalla, että unionin sisäinen rikkomus on lopetettu;

Tarkistus    120

Ehdotus asetukseksi

43 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(b)  koordinoiva viranomainen ilmoittaa komissiolle 19 artiklan nojalla, että laajalle levinnyt rikkomus on lopetettu tai kielletty;

b)  koordinoija ilmoittaa komissiolle 19 artiklan nojalla, että koordinoitu toimi on lopetettu;

Tarkistus    121

Ehdotus asetukseksi

43 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(c)  komissio päättää 26 artiklan nojalla, että sellaista laajalle levinnyttä rikkomusta, jolla on unioninlaajuinen ulottuvuus, koskeva yhteinen toimi on lopetettu, mutta elinkeinonharjoittajan sitoumukset tallennetaan 10 vuodeksi, jotta voidaan varmistaa kuluttajien etuja suojaavien säännösten noudattaminen;

(c)  komissio päättää koordinoijana 19 artiklan nojalla, että sellaista laajalle levinnyttä rikkomusta, jolla on unioninlaajuinen ulottuvuus, koskeva koordinoitu toimi on lopetettu, mutta elinkeinonharjoittajan sitoumukset tallennetaan viideksi vuodeksi, jotta voidaan varmistaa kuluttajien etuja suojaavan unionin lainsäädännön noudattaminen;

Tarkistus    122

Ehdotus asetukseksi

43 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Komissio hyväksyy tietokannan toteuttamista varten tarvittavat täytäntöönpanosäädökset. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 48 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

4.  Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksiä, joissa vahvistetaan sähköiset vakiolomakkeet ja mallit, jotka ovat saatavilla tietokannassa keskustelufoorumia varten, jonka kautta kaikki pyynnöt ja vastaukset sekä muut asiakirjat vaihdetaan. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 48 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Tarkistus    123

Ehdotus asetukseksi

45 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Kansalliset valvontasuunnitelmat ja painopisteiden vahvistaminen

Valvontasuunnitelmat ja painopisteiden vahvistaminen

Tarkistus    124

Ehdotus asetukseksi

45 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1.  Kunkin jäsenvaltion on toimitettava komissiolle kahden vuoden välein xx/xx/20xx [tämän asetuksen voimaantulopäivä] alkaen kaksivuotinen valvontasuunnitelma komission tätä varten toimittamaa sähköistä vakiolomaketta käyttäen. Valvontasuunnitelmissa on esitettävä erityisesti

1.  Kunkin jäsenvaltion on toimitettava komissiolle viimeistään ... päivänä ...kuuta ... [tämän asetuksen voimaantulopäivä] ja sen jälkeen kahden vuoden välein valvontasuunnitelma. Valvontasuunnitelmissa on esitettävä

Tarkistus    125

Ehdotus asetukseksi

45 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(a)  tiedot markkinoiden kehityssuuntauksista, jotka saattavat vaikuttaa kuluttajien etuihin kyseisessä jäsenvaltiossa, jotta voidaan tuoda esiin seikkoja, joita todennäköisesti esiintyy myös muissa jäsenvaltioissa;

(a)  tiedot markkinoiden kehityssuuntauksista, jotka saattavat vaikuttaa kuluttajien etuihin;

Tarkistus    126

Ehdotus asetukseksi

45 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(b)  tarvittaessa yhteenveto edellisen kaksivuotisen valvontasuunnitelman täytäntöönpanosta, mukaan lukien katsaus tämän asetuksen nojalla toteutetuista toimista, kuluttajavalituksista ja muista vastaanotetuista valituksista, valvonta- ja täytäntöönpanotoimista ja merkittävistä tuomioistuinmenettelyistä, tuomioista ja muista määräyksistä tai toimenpiteistä sekä tarvittaessa perustelut sille, että aiempaa kaksivuotista suunnitelmaa ei ole pantu täysimääräisesti täytäntöön;

Poistetaan.

Tarkistus    127

Ehdotus asetukseksi

45 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(c)  tiedot toimivaltaisten viranomaisten organisaatiosta, valtuuksista ja vastuualueista sekä niihin liittyvät toteutetut tai suunnitellut muutokset;

Poistetaan.

Tarkistus    128

Ehdotus asetukseksi

45 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(d)  kuluttajien etuja suojaavien säännösten täytäntöönpanon valvontaan liittyvät painopisteet kahden seuraavan vuoden aikana kyseisessä jäsenvaltiossa;

(d)  kuluttajien etuja suojaavan unionin lainsäädännön täytäntöönpanon valvontaan liittyvät painopisteet kyseisessä jäsenvaltiossa;

Tarkistus    129

Ehdotus asetukseksi

45 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(f)  yhteenveto kyseisessä jäsenvaltiossa käytettävissä olevista resursseista, jotka on osoitettu kuluttajien etuja suojaavien säännösten täytäntöönpanon valvontaan kahden kuluneen vuoden aikana;

Poistetaan.

Tarkistus    130

Ehdotus asetukseksi

45 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(g)  ilmoitus resursseista, jotka on osoitettu tämän asetuksen täytäntöönpanoon kahden seuraavan vuoden ajaksi.

Poistetaan.

Tarkistus    131

Ehdotus asetukseksi

45 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Komissio julkistaa yhteenvedon valvontasuunnitelmista.

Tarkistus    132

Ehdotus asetukseksi

45 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jos olosuhteissa tai markkinoilla tapahtuu huomattavia muutoksia kahden vuoden aikana siitä kun uusin valvontasuunnitelma on esitetty, jäsenvaltiot voivat esittää tarkistetun valvontasuunnitelman.

2.  Jos olosuhteissa tai markkinoilla tapahtuu huomattavia muutoksia, jäsenvaltiot voivat esittää muutoksia koskevia tietoja, jos muutokset ovat laajempia kuin mitä valvontasuunnitelma kattaa.

Tarkistus    133

Ehdotus asetukseksi

46 artikla

Komission teksti

Tarkistus

46 artikla

Poistetaan.

Kansallisten valvontasuunnitelmien täytäntöönpanon seuranta

 

1.   Komissio seuraa kansallisten valvontasuunnitelmien täytäntöönpanoa. Komissio voi antaa neuvoja kansallisen valvontasuunnitelman täytäntöönpanoa varten, asettaa vertailuarvoja tämän asetuksen täytäntöönpanoa varten tarvittavista resursseista ja edistää parhaita käytäntöjä.

 

2.   Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädökset 45 artiklassa tarkoitettujen sähköisten vakiolomakkeiden laatimista ja kansallisiin valvontasuunnitelmiin liittyvien yksityiskohtien vahvistamista varten. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 48 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

 

Tarkistus    134

Ehdotus asetukseksi

47 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Periaatteet seuraamusten määräämiseksi unionin sisäisten ja laajalle levinneiden rikkomusten perusteella

Periaatteet seuraamusten määräämiseksi unionin sisäisten rikkomusten, laajalle levinneiden rikkomusten ja laajalle levinneiden rikkomusten, joilla on unioninlaajuinen ulottuvuus, perusteella

Tarkistus    135

Ehdotus asetukseksi

47 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1.  Kun toimivaltaiset viranomaiset määräävät seuraamuksia unionin sisäisten ja laajalle levinneiden rikkomusten perusteella, niiden on otettava huomioon muun muassa seuraavat seikat:

1.  Kun toimivaltaiset viranomaiset määräävät seuraamuksia unionin sisäisten rikkomusten, laajalle levinneiden rikkomusten ja laajalle levinneiden rikkomusten, joilla on unioninlaajuinen ulottuvuus, perusteella, niiden on otettava huomioon muun muassa seuraavat seikat:

Tarkistus     136

Ehdotus asetukseksi

47 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

Tarkistus    137

Ehdotus asetukseksi

49 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on viipymättä toimitettava komissiolle kirjallisina tässä asetuksessa tarkoitetuista kysymyksistä antamansa kansalliset säännökset tai muita kuin yksittäistapauksia koskevat sopimukset, joita ne tekevät.

Jäsenvaltioiden on viipymättä toimitettava komissiolle kirjallisina tässä asetuksessa tarkoitetuista kysymyksistä antamansa kansalliset säännökset ja muut kuin yksittäistapauksia koskevat sopimukset, joita ne tekevät.

Tarkistus    138

Ehdotus asetukseksi

50 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Komissio antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tämän asetuksen soveltamisesta [viimeistään xx/xx/20xx, viimeistään seitsemän vuoden kuluttua sen voimaantulosta].

Komissio antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tämän asetuksen soveltamisesta viimeistään ... päivänä ...kuuta ... [viiden vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta].

Tarkistus    139

Ehdotus asetukseksi

50 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Kertomuksessa esitetään arviointi asetuksen soveltamisesta, mukaan lukien arviointi tähän asetukseen perustuvan kuluttajien etujen suojaamista koskevien säännösten täytäntöönpanon valvonnan tuloksellisuudesta sekä selvitys muun muassa siitä, miten kuluttajien etujen suojaamista koskevien säännösten noudattaminen elinkeinonharjoittajien keskuudessa on kehittynyt keskeisillä kuluttajamarkkinoilla, joilla käydään rajatylittävää kauppaa.

Kertomuksessa esitetään arviointi asetuksen soveltamisesta, mukaan lukien arviointi tähän asetukseen perustuvan kuluttajien etujen suojaamista koskevan unionin lainsäädännön täytäntöönpanon valvonnan tuloksellisuudesta sekä selvitys muun muassa siitä, miten kuluttajien etujen suojaamista koskevan unionin lainsäädännön noudattaminen elinkeinonharjoittajien keskuudessa on kehittynyt keskeisillä kuluttajamarkkinoilla, joilla käydään rajatylittävää kauppaa. Komissio arvioi tehokkuutta erityisesti seuraavilta osin:

 

(a)   8 artiklassa annetut valtuudet;

 

(b)   perusteet rikkomuksen pitämiselle laajalle levinneenä rikkomuksena, jolla on unioninlaajuinen ulottuvuus;

 

(c)   43 artiklassa tarkoitettu järjestelmä rikkomuksia koskevien tietojen vaihtamista varten.

 

Kertomukseen liitetään tarvittaessa lainsäädäntöehdotuksia.

Tarkistus    140

Ehdotus asetukseksi

50 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Komissio esittää viimeistään ... päivänä ...kuuta ... [tämän asetuksen voimaantulopäivä] ja sen jälkeen kahden vuoden välein Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen, joka sisältää katsauksen kuluttajalainsäädännön täytäntöönpanon valvontaan liittyviin tietoihin ja kehityssuuntiin sekä tilastoihin, joita on vaihdettu 33 artiklassa tarkoitetun valvontamekanismin mukaisesti, mukaan luettuina tehdyt ilmoitukset ja ulkoisten ilmoitusten johdosta toteutetut jatkotoimet, sekä katsauksen 16 artiklassa tarkoitetuista laajalle levinneistä rikkomuksista ja laajalle levinneistä rikkomuksista, joilla on unioninlaajuinen ulottuvuus.

Tarkistus    141

Ehdotus asetukseksi

51 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

51 artikla

Poistetaan.

Asetuksen (EU) N:o 2006/2004 liitteen muuttaminen

 

Lisätään asetuksen (EU) N:o 2006/2004 liitteeseen kohdat seuraavasti:

 

’18.   Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/83/EU, annettu 25 päivänä lokakuuta 201 , kuluttajan oikeuksista (EUVL L 304, 22.11.2011, s. 64).

 

19.   Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/123/EY, annettu 12 päivänä joulukuuta 2006, palveluista sisämarkkinoilla: 20 artikla (EUVL L 376, 27.12.2006, s. 36).

 

20.   Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1371/2007, annettu 23 päivänä lokakuuta 2007, rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista (EUVL L 315, 3.12.2007, s. 14).

 

21.   Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1107/2006, annettu 5 päivänä heinäkuuta 2006, vammaisten ja liikuntarajoitteisten henkilöiden oikeuksista lentoliikenteessä (EUVL L 204, 26.7.2006, s. 1).

 

22.   Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1008/2008, annettu 24 päivänä syyskuuta 2008, lentoliikenteen harjoittamisen yhteisistä säännöistä yhteisössä: 22, 23 ja 24 artikla (EUVL L 293, 31.10.2008, s. 3).

 

23.   Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/17/EU, annettu 4 päivänä helmikuuta 2014, kuluttajille tarkoitetuista kiinteää asunto-omaisuutta koskevista luottosopimuksista: 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22 ja 23 artikla, 10 luku ja liitteet I ja II (EUVL L 60, 28.2.2014, p. 34).

 

24.   Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/92/EU, annettu 23 päivänä heinäkuuta 2014, maksutileihin liittyvien maksujen vertailukelpoisuudesta, maksutilien siirtämisestä ja mahdollisuudesta käyttää perusmaksutilejä: 4–18 artikla ja 20 artiklan 2 kohta (EUVL L 257, 28.8.2014, s. 214).” ’

 

Tarkistus    142

Ehdotus asetukseksi

53 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Tätä asetusta sovelletaan [vuoden kuluttua sen voimaantulopäivästä] alkaen.

Tätä asetusta sovelletaan ... päivästä ...kuuta ... [18 kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulopäivästä] alkaen.

Tarkistus    143

Ehdotus asetukseksi

53 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Asetuksen 51 artiklaa sovelletaan kuitenkin [tämän asetuksen voimaantulopäivästä].

Poistetaan.

Tarkistus    144

Ehdotus asetukseksi

Liite – 24 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

24 a.  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 524/2013, annettu 21 päivänä toukokuuta 2013, kuluttajariitojen verkkovälitteisestä riidanratkaisusta sekä asetuksen (EY) N:o 2006/2004 ja direktiivin 2009/22/EY muuttamisesta (verkkovälitteistä kuluttajariitojen ratkaisua koskeva asetus): 14 artikla (EUVL L 165, 18.3.2013, s. 1).

Tarkistus    145

Ehdotus asetukseksi

Liite – 24 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

24 b.  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 924/2009, annettu 16 päivänä syyskuuta 2009, rajatylittävistä maksuista yhteisössä ja asetuksen (EY) N:o 2560/2001 kumoamisesta (EUVL L 266, 9.10.2009, s. 11).

Tarkistus    146

Ehdotus asetukseksi

Liite – 24 c kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

24 c.  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 260/2012, annettu 14 päivänä maaliskuuta 2012, euromääräisiä tilisiirtoja ja suoraveloituksia koskevista teknisistä ja liiketoimintaa koskevista vaatimuksista sekä asetuksen (EY) N:o 924/2009 muuttamisesta (EUVL L 94, 30.3.2012, s. 22).

Tarkistus    147

Ehdotus asetukseksi

Liite – 24 d kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

24 d.  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/2366, annettu 25 päivänä marraskuuta 2015, maksupalveluista sisämarkkinoilla, direktiivien 2002/65/EY, 2009/110/EY ja 2013/36/EU ja asetuksen (EU) N:o 1093/2010 muuttamisesta sekä direktiivin 2007/64/EY kumoamisesta (EUVL L 337, 23.12.2015, s. 35).

Tarkistus    148

Ehdotus asetukseksi

Liite – 24 e kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

24 e.  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/97, annettu 20 päivänä tammikuuta 2016, vakuutusten tarjoamisesta (EUVL L 26, 2.2.2016, s. 19).

Tarkistus     149

Ehdotus asetukseksi

Liite – 24 f kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

24 f.  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 2017/... verkkosisältöpalvelujen rajatylittävän siirrettävyyden varmistamisesta sisämarkkinoilla (EUVL L...)+.

 

++Virallinen lehti: lisätään tämän asetuksen 2015/0284(COD) sarjanumero, antamispäivä ja julkaisuviite.

Tarkistus     150

Ehdotus asetukseksi

Liite – 24 g kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

24 g.  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 2017/... maarajoitusten ja muiden asiakkaan kansallisuuteen tai asuin- tai sijoittautumispaikkaan perustuvien syrjinnän muotojen torjumisesta sisämarkkinoilla ja asetuksen (EY) N:o 2006/2004 ja direktiivin 2009/22/EY muuttamisesta (EUVL L...)+.

 

+ Virallinen lehti: lisätään tämän asetuksen 2016/0152(COD) sarjanumero, antamispäivä ja julkaisuviite.

  • [1]  EUVL C 34, 2.2.2017, s. 100.

PERUSTELUT

Komission ehdotuksen tausta

Vuonna 2003 komissio ehdotti ensimmäistä kertaa rajatylittävää yhteistyöjärjestelmää kansallisten viranomaisten välille, jotta voidaan edistää rajatylittävien rikkomusten valvontaa, tutkintaa ja syyttämistä ja sulkea siten vilpillisten elinkeinonharjoittajien hyväksikäyttämät aukot. Euroopan parlamentti ja neuvosto antoivat asetuksen 2006/2004 (kuluttajansuojaa koskevasta yhteistyöstä annettu asetus) 27. lokakuuta 2004, ja se tuli voimaan 29. joulukuuta 2006.

Kymmenen vuotta myöhemmin komissio esitti ehdotuksen kyseisen asetuksen tarkistamisesta, jotta voidaan tehostaa yhteistyötä koskevia sääntöjä ja menettelyjä ja pyrkiä erityisesti vastaamaan digitaalisten sisämarkkinoiden haasteisiin entistä paremmin. Ehdotus asetukseksi, jolla korvataan asetus 2006/2004, on osa sähköistä kaupankäyntiä koskevaa pakettia, joka hyväksyttiin 25. toukokuuta 2016. Tarkistetuilla säännöksillä pyritään tehostamaan täytäntöönpanomekanismeja, joita kansalliset viranomaiset käyttävät kuluttajille vahinkoa aiheuttavien laittomien käytäntöjen torjumisessa eri maissa, erityisesti verkkokaupan alalla.

Esittelijän kanta

Esittelijä on tyytyväinen komission ehdotukseen ja toteaa, että kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanon valvonnan alalla voidaan edelleen saavuttaa huomattavaa edistystä.

Koska elinkeinonharjoittajat toimivat kaikkialla sisämarkkinoilla, EU:n kannalta merkityksellisiä rikkomuksia olisi käsiteltävä tehokkailla mekanismeilla, jotta täytäntöönpanossa vältetään epäyhdenmukaiset lähestymistavat samoihin rikkomuksiin sekä täytäntöönpanotoimien päällekkäisyydet ja kustannukset.

Näin ollen esittelijä katsoo, että komission ehdotuksessa on määritelty oikein täytäntöönpanoviranomaisten tarvitsemat valtuudet kaikissa jäsenvaltioissa (8 artikla), ja pitää kyseisiä valtuuksia edellytyksenä asianmukaiselle rajatylittävälle yhteistyölle rikkomusten torjumiseksi. Jotta yhteistyö on tehokasta, kyseisten valtuuksien on oltava täytäntöönpanotoimista vastaavien viranomaisten käytettävissä kaikissa jäsenvaltioissa.

Tiettyjen valtuuksien määräaika on rikkomuksen tapauksessa asetettu järkevästi viiteen vuoteen, joka tarjoaa oikeusvarmuuden ja jolla on mahdollisesti pelotevaikutus (5 artikla).

Esittelijä tukee uusia käsitteitä, kuten ”laajalle levinnyt rikkomus” ja ”laajalle levinnyt rikkomus, jolla on unioninlaajuinen ulottuvuus”. Esittelijä kuitenkin katsoo, että jälkimmäiselle asetettu kynnysarvo on liian korkea (21 artikla). Koska laajalle levinneen rikkomuksen, jolla on unioninlaajuinen ulottuvuus, tapauksessa tutkimus ja koordinoitu täytäntöönpano on monimutkaista, komissio on ennakolta määriteltävä koordinoivaksi elimeksi. Tämän vuoksi esittelijä sopi varjoesittelijöiden kanssa erilaisesta kynnysarvosta, joka on valtaosa jäsenvaltioita, joissa yhteensä on vähintään unionin väestön enemmistö (3 artikla).

Esittelijä kannattaa kuluttajajärjestöjen osallistumista, esimerkiksi 34 artiklassa tarkoitettuun ilmoitusmekanismiin, koska yksiköt, joilla on oikeutettu etu kuluttajansuojan alalla, saavat usein tietää rikkomuksista ennen toimivaltaisia viranomaisia. Tässä suhteessa on varmistettava myös, että 43 artiklassa tarkoitettu tietokanta ja tiedonvaihtojärjestelmä toimivat asianmukaisesti.

Esittelijä katsoo, että kun salassapitoa koskevat vaatimukset on täytetty, yhteiset kannat – laajalle levinneitä rikkomuksia koskevan tutkinnan ja arvioinnin tulokset – tai niiden osat olisi julkistettava avoimuuden lisäämiseksi ja rikkomuksia koskevien tietojen välittämiseksi kuluttajille.

Esittelijä on samaa mieltä siitä, että suuri osa kuluttajalainsäädännön säännöksistä olisi lisättävä lainsäädäntöluetteloon, jonka asetus kattaa, jotta voidaan auttaa täytäntöönpanoviranomaisia käsittelemään asioita, kuten kuluttajien syrjintää vastaanottajan asuinpaikan tai kansallisuuden perusteella, ja yleensäkin kaikkia rajatylittäviä rikkomuksia.

Esittelijä hyväksyy jäsenvaltioiden toimittamat kaksivuotiset valvontasuunnitelmat (45 artikla) niiden keinona parantaa priorisointia ja tehostaa soveltamista. Esittelijä ehdottaa kuitenkin asetettavien velvollisuuksien rajoittamista välttämättömään toissijaisuusperiaatteen mukaisesti.

Esittelijä ehdottaa, että komissio toimittaa joka toinen vuosi kertomuksen, jossa on katsaus tiedoista, joita on vaihdettu tämän asetuksen mukaisen yhteistyömekanismin puitteissa, mukaan luettuina toimivaltaisten viranomaisten ja ulkoisten yksikköjen tekemät ilmoitukset. Kyseisessä julkisessa kertomuksessa esitettäisiin tiiviisti kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanon valvonnan alalla esiintyvät suuntaukset ja kehityssuunnat.

Esittelijä katsoo myös, että ehdotukseen voidaan tehdä monia parannuksia, ja on pyrkinyt tarkistuksillaan seuraaviin asioihin:

•  Antamaan selvät määritelmät, kuten ”laajalle levinnyt rikkomus, jolla on unioninlaajuinen ulottuvuus”, ”toimivaltainen viranomainen”, ”yhteysvirasto” ja ”tehotarkastus”, samalla kun nykyisen kuluttajansuojaa koskevan säännöstön määritelmät voidaan säilyttää (kuluttaja ja elinkeinonharjoittaja).

•  Ulottamaan tehotarkastukset verkon ulkopuolelle, koska kuluttajansuojaa on voitava valvoa välineestä riippumatta (verkossa ja verkon ulkopuolella tapahtuvat rikkomukset).

•  Käsittelemään komissiolle annettuja monia valtuuksia, jotka esitetään ehdotuksessa riittämättömällä ja epäselvällä tavalla. Esittelijä muun muassa sopi varjoesittelijöiden kanssa ehdotuksesta, jonka mukaan perussäädöksessä annettaisiin 30 päivän määräaika pyyntöihin vastaamiselle (11 artikla), ja hän pyytää komissiota asettamaan kohtuulliset määräajat tietojen vaihdolle ja koordinoitujen toimien täytäntöönpanoa koskeville pyynnöille täytäntöönpanotoimien avulla.

•  Yksinkertaistamaan ehdotuksen tekstin rakennetta, erityisesti IV luvun rakennetta, esimerkiksi tarpeettoman toiston välttämiseksi. Selkeytetään sisällön osalta yhteistyömenettelyjä, samalla kun kunnioitetaan oikeusperinteitä lainsäädännön valvonnan alalla.

•  Selkeyttämään komission roolia, erityisesti keskinäisen avunannon mekanismeja käsittelevässä III luvussa ja IV luvussa, joka koskee laajalle levinneitä rikkomuksia ja laajalle levinneitä rikkomuksia, joilla on unioninlaajuinen ulottuvuus.

•  Selkeyttämään menettelyä, joka koskee koordinoitujen toimien aloittamista ja koordinoijan nimeämistä, kun on tehty ilmoitus epäillystä laajalle levinneestä rikkomuksesta.

•  Käsittelemään yhteysviraston koordinoijan roolia, joka pitäisi antaa jokaisessa jäsenvaltiossa viranomaiselle, jolla on tarvittavat valtuudet ja resurssit tämän keskeisen roolin suorittamiseen.

•  Poistamaan elinkeinonharjoittajan sijainti tärkeimpänä perusteena, jonka mukaan täytäntöönpanotoimia annetaan toimivaltaiselle viranomaiselle (25 artikla muutettuna 18 a artiklassa).

LIITE: LUETTELO YKSIKÖISTÄ JA HENKILÖISTÄ, JOILTA ESITTELIJÄ ON SAANUT PALAUTETTA

Seuraava luettelo on laadittu pelkästään vapaaehtoiselta pohjalta täysin esittelijän vastuulla. Esittelijä on saanut palautetta seuraavilta yksiköiltä tai henkilöiltä valmistellessaan mietintöluonnosta valiokunnassa hyväksymiseen saakka:

Yksikkö tai henkilö

BEUC, Euroopan kuluttajaliitto

BUSINESSEUROPE

CENTR, Euroopan kansallisten aluetunnusrekisterien neuvosto

česká obchodní inspekce (Tšekin kauppatarkastusviranomainen)

Tšekin televiestintävirasto

CDE, Tanskan yritysjärjestö

ECC France, Euroopan kuluttajakeskus Ranska

EUROCOMMERCE

ECTAA, Euroopan matkanvälittäjien liitto

EUROISPA, Euroopan internetpalveluntarjoajien järjestö

Prof. toht. Evelyne Terryn, kuluttajalainsäädännön ja kauppaoikeuden professori, KU Leuven, Belgia

FEDMA, Euroopan suoramarkkinointiliitto

GOOGLE

HDE, Handelsverband Deutschland (Saksan vähittäiskauppajärjestö)

Portugalin talousministeriö, kuluttaja-asioiden pääosasto

Tšekin tasavallan kauppa- ja teollisuusministeriö

Bulgarian pysyvä edustusto EU:ssa

Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus

WKO, Wirtschaftskammer Österreich (Itävallan kauppakamari)

ZAW, Zentralverband der deutschen Werbewirtschaft (Saksan mainostajien liitto)

oikeudellisten asioiden valiokunnaN LAUSUNTO (8.3.2017)

sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten viranomaisten yhteistyöstä
(COM(2016)0283 – C8‑0194/2016 – 2016/0148(COD))

Valmistelija: Kostas Chrysogonos

TARKISTUKSET

Oikeudellisten asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan -1 kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(-1)  Kuluttajansuojapolitiikkaa koskevaa primaarilainsäädäntöä ovat Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT-sopimus) 4 artiklan 2 kohdan f alakohta, 12 artikla, 114 artiklan 3 kohta ja 169 artikla sekä Euroopan unionin perusoikeuskirjan 38 artikla.

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan -1 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(-1 a)  SEUT-sopimuksen 169 artiklassa määritetään unionin politiikan erityistavoitteiksi kuluttajien etujen suojaaminen ja kuluttajansuojan korkean tason varmistaminen. Siten unioni myötävaikuttaa kuluttajien terveyden, turvallisuuden ja taloudellisten etujen suojaamiseen sekä edistää kuluttajien oikeutta tiedonsaantiin ja koulutukseen sekä oikeutta järjestäytyä etujensa valvomiseksi.

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan -1 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(-1 b)  Hallinnollista yhteistyötä koskevassa SEUT-sopimuksen 197 artiklassa todetaan, että unionin oikeuden tosiasiallinen täytäntöönpano jäsenvaltioissa on tärkeää, ja vahvistetaan rajat, joiden puitteissa unionin ja jäsenvaltioiden on tämän osalta toimittava.

Tarkistus     4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(1)  Kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten viranomaisten yhteistyöstä annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2006/200458 säädetään yhdenmukaistetuista säännöistä ja menettelyistä, jotta voitaisiin helpottaa rajatylittävän kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanon valvonnasta vastaavien kansallisten viranomaisten yhteistyötä. Asetuksen 21a artiklassa säädetään asetuksen tehokkuuden ja toimintamekanismien uudelleentarkastelusta, ja sen perustella komissio katsoo, että asetuksen (EY) N:o 2006/2004 avulla ei voida riittävällä tavalla puuttua täytäntöönpanon valvontaa koskeviin haasteisiin, joita esiintyy sisämarkkinoilla ja erityisesti digitaalisilla sisämarkkinoilla.

(1)  Kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten viranomaisten yhteistyöstä annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2006/200458 säädetään yhdenmukaistetuista säännöistä ja menettelyistä, jotta voitaisiin helpottaa rajatylittävän kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanon valvonnasta vastaavien kansallisten viranomaisten yhteistyötä. Asetuksessa (EY) N:o 2006/2004 olevassa 21a artiklassa säädetään asetuksen tehokkuuden ja toimintamekanismien uudelleentarkastelusta, ja sen perustella komissio katsoo, että asetuksen (EY) N:o 2006/2004 avulla ei voida riittävällä tavalla puuttua täytäntöönpanon valvontaa koskeviin haasteisiin, joita esiintyy sisämarkkinoilla, erityisesti digitaalisilla sisämarkkinoilla. Komission kertomuksesta käy ilmi, että nykyinen asetus on korvattava, jotta EU:ssa voidaan vastata digitaalitalouden ja rajatylittävän vähittäiskaupan kehityksen tuomiin haasteisiin.

_________________

_________________

58 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2006/2004 kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten viranomaisten yhteistyöstä (EUVL L 364, 9.12.2004, s. 1).

58 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2006/2004 kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten viranomaisten yhteistyöstä (EUVL L 364, 9.12.2004, s. 1).

Tarkistus     5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(2)  Digitaalisten sisämarkkinoiden strategiassa, jonka komissio hyväksyi 6 päivänä toukokuuta 2015, asetetaan yhdeksi painopisteeksi kuluttajien luottamuksen parantaminen panemalla kuluttajasäännöt täytäntöön nopeammin, joustavammin ja johdonmukaisemmin. Sisämarkkinoita koskevassa strategiassa, jonka komissio hyväksyi 28 päivänä lokakuuta 2015, toistettiin, että unionin kuluttajalainsäädännön täytäntöönpanon valvontaa olisi vahvistettava kuluttajansuojayhteistyöstä annetun asetuksen avulla.

(2)  Digitaalisten sisämarkkinoiden strategiassa, jonka komissio hyväksyi 6 päivänä toukokuuta 2015, asetetaan yhdeksi painopisteeksi kuluttajien luottamuksen parantaminen panemalla kuluttajasäännöt täytäntöön nopeammin ja johdonmukaisemmin. Sisämarkkinoita koskevassa strategiassa, jonka komissio hyväksyi 28 päivänä lokakuuta 2015, toistettiin, että unionin kuluttajalainsäädännön täytäntöönpanon valvontaa olisi vahvistettava kuluttajansuojayhteistyöstä annetun asetuksen avulla.

Tarkistus     6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3)  Rajatylittäviä rikkomuksia koskevien täytäntöönpanotoimien tuloksettomuus antaa erityisesti digitaalisessa toimintaympäristössä elinkeinonharjoittajille mahdollisuuden välttää täytäntöönpanotoimet sijoittautumalla toisaalle unionin alueella, mikä johtaa kilpailun vääristymiseen joko asianomaisen elinkeinonharjoittajan kotimaassa tai yli rajojen toimivien lainkuuliaisten elinkeinonharjoittajien kannalta ja aiheuttaa siten suoraan vahinkoa kuluttajille ja heikentää kuluttajien luottamusta rajatylittäviin liiketoimiin ja sisämarkkinoihin. Sen vuoksi on tarpeen lisätä yhdenmukaistamista ja säätää tehokkaasta ja tuloksellisesta yhteistyöstä täytäntöönpanotoimista vastaavien toimivaltaisten viranomaisten välillä, jotta unionin sisäiset ja laajalle levinneet rikkomukset voidaan havaita ja jotta niitä voidaan tutkia ja määrätä ne lopetettavaksi.

(3)  Rajatylittäviä rikkomuksia koskevien täytäntöönpanotoimien tuloksettomuus antaa erityisesti digitaalisessa toimintaympäristössä elinkeinonharjoittajille mahdollisuuden välttää täytäntöönpanotoimet sijoittautumalla toisaalle unionin alueella, mikä johtaa kilpailun vääristymiseen joko asianomaisen elinkeinonharjoittajan kotimaassa tai yli rajojen (verkossa tai verkon ulkopuolella) toimivien lainkuuliaisten elinkeinonharjoittajien kannalta ja aiheuttaa siten suoraan ja huomattavasti vahinkoa sisämarkkinoille ja kuluttajille ja heikentää kuluttajien luottamusta rajatylittäviin liiketoimiin ja sisämarkkinoihin. Sen vuoksi on tarpeen lisätä yhdenmukaistamista ja säätää tehokkaasta ja tuloksellisesta yhteistyöstä täytäntöönpanotoimista vastaavien toimivaltaisten viranomaisten välillä, jotta unionin sisäiset rikkomukset voidaan havaita ja jotta niitä voidaan tutkia ja määrätä ne lopetettavaksi ja jotta sellaisiin laajalle levinneisiin rikkomuksiin, joilla on unioninlaajuinen ulottuvuus ja joista aiheutuu huomattavasti vahinkoa sekä kuluttajille että sisämarkkinoille, puututtaisiin tehokkaalla ja oikeasuhteisella tavalla.

Tarkistus     7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(5 a)  Jotta voidaan varmistaa lopetettuihin rajatylittäviin rikkomuksiin sovellettavien täytäntöönpanotoimien tehokkuus ja oikeusvarmuus, olisi otettava käyttöön määräaika. Tässä yhteydessä asetetaan yksiselitteinen määräaika, jonka puitteissa toimivaltaisten viranomaisten olisi voitava rajaylittäviä rikkomuksia koskevien sääntöjen täytäntöönpanoa valvoessaan määrätä seuraamuksia, korvauksia kuluttajille tai rikkomusten ansiosta saatua voittoa perittäväksi takaisin.

Tarkistus     8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6)  Toimivaltaisilla viranomaisilla olisi oltava vähimmäistason tutkinta- ja täytäntöönpanovaltuudet soveltaa tätä asetusta tuloksellisesti, tehdä keskenään yhteistyötä ja estää elinkeinonharjoittajia tekemästä unionin sisäisiä ja laajalle levinneitä rikkomuksia. Näiden valtuuksien olisi oltava riittävät, niin että niiden avulla voidaan puuttua täytäntöönpanoa koskeviin haasteisiin verkkokaupassa ja digitaalisessa toimintaympäristössä, missä elinkeinonharjoittajan mahdollisuus salata henkilöllisyytensä tai vaihtaa sitä helposti on erityinen huolenaihe. Näiden valtuuksien avulla olisi varmistettava, että toimivaltaiset viranomaiset voivat pätevästi vaihtaa keskenään todisteita niin, että kaikissa jäsenvaltioissa päästään yhtä tulokselliseen täytäntöönpanoon.

(6)  Toimivaltaisilla viranomaisilla olisi oltava vähimmäistason tutkinta- ja täytäntöönpanovaltuudet soveltaa tätä asetusta tuloksellisesti, taata keskenään tehokas ja oikeudellisesti pätevä rajatylittävä yhteistyö ja estää elinkeinonharjoittajia tekemästä unionin sisäisiä ja laajalle levinneitä rikkomuksia. Näiden valtuuksien olisi oltava tasapainoiset, sopivat ja riittävät, niin että niiden avulla voidaan puuttua täytäntöönpanoa koskeviin haasteisiin verkkokaupassa ja digitaalisessa toimintaympäristössä, missä elinkeinonharjoittajan mahdollisuus salata henkilöllisyytensä tai vaihtaa sitä helposti on erityinen huolenaihe. Näiden valtuuksien avulla olisi varmistettava, että toimivaltaiset viranomaiset voivat pätevästi vaihtaa keskenään tietoja ja todisteita niin, että kaikissa jäsenvaltioissa päästään yhtä tulokselliseen täytäntöönpanoon.

Tarkistus     9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7)  Jäsenvaltiot voivat päättää, käyttävätkö toimivaltaiset viranomaiset näitä valtuuksia suoraan oman toimivaltansa nojalla vai toimivaltaisten tuomioistuinten valvonnassa. Jos jäsenvaltiot päättävät, että toimivaltaiset viranomaiset käyttävät valtuuksiaan toimivaltaisten tuomioistuinten valvonnassa, jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että valtuuksia voidaan käyttää tuloksellisesti ja oikea-aikaisesti ja että niiden käytöstä aiheutuvat kustannukset ovat oikeasuhteiset eivätkä vaikeuta tämän asetuksen soveltamista.

(7)  Tämä asetus ei vaikuta jäsenvaltioiden vapauteen valita sopivaksi katsomaansa täytäntöönpanojärjestelmää. Jäsenvaltiot voivat päättää, käyttävätkö toimivaltaiset viranomaiset näitä valtuuksia suoraan oman toimivaltansa nojalla vai toimivaltaisten tuomioistuinten valvonnassa. Jos jäsenvaltiot päättävät, että toimivaltaiset viranomaiset käyttävät valtuuksiaan toimivaltaisten tuomioistuinten valvonnassa, jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että valtuuksia voidaan käyttää tuloksellisesti ja oikea-aikaisesti ja että niiden käytöstä aiheutuvat kustannukset ovat oikeasuhteiset eivätkä vaikeuta tämän asetuksen soveltamista.

Tarkistus     10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9)  Toimivaltaisten viranomaisten olisi voitava aloittaa tutkinta omasta aloitteestaan, jos niiden tietoon tulee unionin sisäisiä tai laajalle levinneitä rikkomuksia muulla tavoin kuin kuluttajavalitusten kautta. Tämä on tarpeen etenkin jotta voidaan varmistaa tuloksellinen yhteistyö toimivaltaisten viranomaisten kesken silloin kun puututaan laajalle levinneisiin rikkomuksiin.

(9)  Toimivaltaisten viranomaisten olisi voitava aloittaa tutkinta omasta aloitteestaan, jos niiden tietoon tulee unionin sisäisiä tai laajalle levinneitä rikkomuksia muulla tavoin kuin kuluttajavalitusten kautta. Tämä on tarpeen etenkin jotta voidaan varmistaa tuloksellinen yhteistyö toimivaltaisten viranomaisten kesken silloin, kun puututaan laajalle levinneisiin rikkomuksiin, sekä tukea kansallisia tuomioistuimia neuvoston asetuksen 44/20011a täytäntöönpanossa.

 

_________________

 

1a Neuvoston asetus (EY) N:o 44/2001, annettu 22 päivänä joulukuuta 2000, tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla (EYVL L 12, 16.1.2001, s. 1).

Tarkistus     11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(10)  Toimivaltaisilla viranomaisilla olisi oltava oikeus tutustua kaikkiin tarvittaviin todisteisiin ja tietoihin sen määrittämiseksi, onko kyseessä unionin sisäinen tai laajalle levinnyt rikkomus, ja erityisesti vastuussa olevan elinkeinonharjoittajan yksilöimiseksi, riippumatta siitä, minkä tahon hallussa nämä todisteet tai tiedot ovat tai missä ne sijaitsevat ja missä muodossa ne ovat. Toimivaltaisten viranomaisten olisi voitava vaatia suoraan digitaalisen arvoketjun kolmansia osapuolia toimittamaan kaikki tarvittavat todisteet ja tiedot.

(10)  Toimivaltaisilla viranomaisilla olisi oltava oikeus tutustua kaikkiin tarvittaviin todisteisiin ja tietoihin sen määrittämiseksi, onko kyseessä unionin sisäinen tai laajalle levinnyt rikkomus, ja erityisesti vastuussa olevan elinkeinonharjoittajan yksilöimiseksi, riippumatta siitä, minkä tahon hallussa nämä todisteet tai tiedot ovat tai missä ne sijaitsevat ja missä muodossa ne ovat. Toimivaltaisten viranomaisten olisi voitava vaatia suoraan digitaalisen arvoketjun kolmansia osapuolia, EU:n ulkopuolisiin maihin sijoittautuneet osapuolet mukaan luettuina, toimittamaan kaikki tarvittavat todisteet ja tiedot; digitaalisessa ympäristössä olisi kiinnitettävä erityistä huomiota elinkeinonharjoittajiin ja palveluihin, jotka aiheuttavat Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 95/46/EY1a, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/58/EY1b ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/6791c laajalle levinneitä rikkomuksia ja joiden perusteella voitaisiin käynnistää 21 artiklan mukainen yhteinen toimi.

 

_________________

 

1a Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/46/EY, annettu 24 päivänä lokakuuta 1995, yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31).

 

1b Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/58/EY, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2002, henkilötietojen käsittelystä ja yksityisyyden suojasta sähköisen viestinnän alalla (sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivi) (EYVL L 201, 31.7.2002, s. 37).

 

1c Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1).

Tarkistus     12

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(10 a)  Toimivaltaisten viranomaisten olisi voitava tehdä tarvittavat tarkastukset paikan päällä ja niillä olisi oltava valtuudet päästä kaikkiin tiloihin, kaikille alueille tai kaikkiin kulkuneuvoihin, joita elinkeinonharjoittaja käyttää tarkoituksessa, joka liittyy tämän elinkeino- tai ammattitoimintaansa.

Tarkistus     13

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12)  Toimivaltaisten viranomaisten pitäisi voida lopettaa rikkomukset nopeasti ja tuloksellisesti varsinkin digitaalisessa ympäristössä, etenkin jos tavaroita tai palveluja myyvä elinkeinonharjoittaja salaa henkilöllisyytensä tai siirtyy unionin sisällä toiseen jäsenvaltioon tai kolmanteen maahan täytäntöönpanotoimien välttämiseksi. Kun on olemassa vaara, että kuluttajille aiheutuu vakavaa ja peruuttamatonta vahinkoa, toimivaltaisten viranomaisten olisi voitava hyväksyä välitoimia tällaisten vahinkojen estämiseksi tai vähentämiseksi, tarvittaessa myös keskeyttämällä verkkosivuston tai verkkoalueen tai muun vastaavan digitaalisen ympäristön, palvelun tai tilin toiminta. Toimivaltaisilla viranomaisilla olisi myös oltava valtuudet sulkea verkkosivu tai verkkoalue tai muu vastaava digitaalinen ympäristö, palvelu tai tili.

(12)  Toimivaltaisten viranomaisten pitäisi voida ryhtyä tehokkaisiin ja avoimiin toimiin voidakseen lopettaa rikkomukset nopeasti ja tuloksellisesti varsinkin digitaalisessa ympäristössä, etenkin jos tavaroita tai palveluja myyvä elinkeinonharjoittaja salaa henkilöllisyytensä tai siirtyy unionin sisällä toiseen jäsenvaltioon tai kolmanteen maahan täytäntöönpanotoimien välttämiseksi. Kun on olemassa vaara, että kuluttajille aiheutuu vakavaa ja peruuttamatonta vahinkoa, toimivaltaisten viranomaisten olisi voitava hyväksyä välitoimia tällaisten vahinkojen estämiseksi tai vähentämiseksi, tarvittaessa myös vaatimalla säilytyspalvelun tarjoajia poistamaan sisältöä tai keskeyttämään verkkosivuston, palvelun tai tilin toiminnan tai vaatimalla aluetunnusrekisterinpitäjää tai rekisterinpitäjää jäädyttämään täysin pätevän verkkotunnuksen määräajaksi. Toimivaltaisilla viranomaisilla olisi myös oltava valtuudet määrätä säilytyspalvelun tarjoaja poistamaan sisältöä tai sulkemaan verkkosivun, palvelun tai tilin tai sen osan tai määrätä aluetunnusrekisterinpitäjä tai rekisterinpitäjä poistamaan täysin pätevä verkkotunnus. Sisällön poistamistoimet voivat kuitenkin olla vahingollisia sananvapaudelle ja tiedonvälityksen vapaudelle sekä tehottomia, sillä nopeatahtisessa digitaalisessa ympäristössä sisältö voi ilmestyä uudelleen yhtä nopeasti kuin se poistettiin. Näin ollen toimien, joilla rajoitetaan sisällön levittämistä verkossa tai asettamista muulla tavoin yleisön saataville, olisi aina oltava Euroopan unionin perusoikeuskirjan mukaisia, ne olisi rajoitettava välttämättömiin ja oikeasuhteisiin toimiin ja niihin olisi hankittava ennalta tuomioistuimen lupa.

Tarkistus     14

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(12 a)  Asetuksella pyritään tosiasiallisesti lopettamaan rikkomukset sekä ehkäisemään ja korvaamaan kuluttajille aiheutuneet vahingot. Kaikilla täytäntöönpanotoimilla olisi siksi pyrittävä puuttumaan rikkomusten näkyvän osan sijaan rikkomusten syihin, ja verkkotunnuksiin kohdennettujen toimenpiteiden olisi oltava vasta viimeinen keino tapauksissa, joissa sisällön poistaminen on epäonnistunut.

Tarkistus     15

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(15)  Keskinäisen avunannon mekanismin tehokkuutta ja tuloksellisuutta olisi parannettava. Pyydetyt tiedot olisi toimitettava ja tarvittavat täytäntöönpanotoimet olisi hyväksyttävä hyvissä ajoin. Komission olisi täytäntöönpanosäädösten avulla määriteltävä tätä varten sitovat määräajat, joiden kuluessa toimivaltaisten viranomaisten olisi vastattava tiedonsaantia ja täytäntöönpanoa koskeviin pyyntöihin, ja selkeytettävä tällaisten pyyntöjen käsittelyyn liittyviä menettelyllisiä ja muita näkökohtia.

(15)  Keskinäisen avunannon mekanismin tehokkuutta ja tuloksellisuutta olisi parannettava. Pyydetyt tiedot olisi toimitettava hyvissä ajoin selviä määräaikoja noudattaen ja tarvittavat täytäntöönpanotoimet olisi hyväksyttävä oikea-aikaisesti ja avoimesti. Komission olisi täytäntöönpanosäädösten avulla määriteltävä tätä varten selvät ja sitovat määräajat, joiden kuluessa toimivaltaisten viranomaisten olisi vastattava tiedonsaantia ja täytäntöönpanoa koskeviin pyyntöihin, ja selkeytettävä tällaisten pyyntöjen käsittelyyn liittyviä menettelyllisiä ja muita näkökohtia.

Tarkistus     16

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(18)  Sähköisen kaupankäynnin verkkosivustojen koordinoidut tehotarkastukset (sweeps) ovat toinen täytäntöönpanotoimien koordinoinnin muoto, joka on osoittautunut tulokselliseksi välineeksi rikkomusten lopettamisessa. Sitä olisi hyödynnettävä myös jatkossa ja lujitettava.

(18)  Sähköisen kaupankäynnin verkkosivustojen koordinoidut tehotarkastukset (sweeps) ovat toinen täytäntöönpanotoimien koordinoinnin muoto, joka on osoittautunut tulokselliseksi välineeksi rikkomusten lopettamisessa. Sitä olisi hyödynnettävä myös jatkossa ja lujitettava, myös ulottamalla sen soveltaminen verkon ulkopuolisille aloille.

Tarkistus     17

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(19)  Laajalle levinneet rikkomukset, joilla on unioninlaajuinen ulottuvuus, voivat aiheuttaa mittavaa vahinkoa kuluttajien enemmistölle unionissa. Sen vuoksi ne edellyttävät eritystä unionin tason koordinointimenettelyä, jossa komissiolla on pakollinen koordinoijan rooli. Jotta voidaan varmistaa, että menettely käynnistetään ajoissa, yhdenmukaisesti ja tuloksellisesti ja että tätä koskevat edellytykset tarkistetaan yhdenmukaisella tavalla, komission olisi tarkistettava menettelyn käynnistämisedellytysten täyttyminen. Yhteisen toimen aikana kerättyjä todisteita ja tietoja olisi tarvittaessa voitava käyttää saumattomasti kansallisissa menettelyissä.

(19)  Laajalle levinneissä rikkomuksissa, joilla on unioninlaajuinen ulottuvuus ja jotka voivat aiheuttaa vahinkoa kuluttajien yhteisille eduille useimmissa jäsenvaltioissa, komission olisi käynnistettävä unionin tason koordinointimenettely ja ohjattava sitä. Jotta voidaan varmistaa menettelyjen yhdenmukaisuus, komission olisi tarkistettava menettelyn käynnistämisedellytysten täyttyminen. Koordinoidun toimen aikana kerättyjä todisteita ja tietoja olisi tarvittaessa voitava käyttää saumattomasti kansallisissa menettelyissä.

Tarkistus     18

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(20)  Kun on kyse laajalle levinneistä rikkomuksista ja sellaisista laajalle levinneistä rikkomuksista, joilla on unioninlaajuinen ulottuvuus, olisi kunnioitettava elinkeinonharjoittajien oikeutta puolustukseen. Tämä edellyttää erityisesti, että elinkeinonharjoittajalle annetaan mahdollisuus tulla kuulluksi ja käyttää menettelyissä haluamaansa kieltä.

(20)  Kun on kyse rikkomuksista, laajalle levinneistä rikkomuksista ja sellaisista laajalle levinneistä rikkomuksista, joilla on unioninlaajuinen ulottuvuus, olisi kunnioitettava elinkeinonharjoittajien oikeussuojaa ja oikeutta puolustukseen. Tämä edellyttää muun muassa erityisesti, että elinkeinonharjoittajalle annetaan mahdollisuus tulla kuulluksi ja käyttää menettelyissä haluamaansa kieltä.

Tarkistus     19

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 22 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(22 a)  Analysoidakseen kuluttajalainsäädännön täytäntöönpanon kehitystä ja parantaakseen yhteistyöverkostoja komission tulisi toimittaa säännöllisesti julkaistavia kertomuksia, joissa esitetään tämän asetuksen mukaisissa yhteistyöpuitteissa kerättyjä tilastotietoja ja yhteenveto kuluttajalainsäädännön täytäntöönpanon kehityksestä.

Tarkistus     20

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(25)  Kuluttajavalituksiin liittyvistä tiedoista voi olla kansallisen ja unionin tason päättäjille apua kuluttajamarkkinoiden toiminnan arvioinnissa ja rikkomusten havaitsemisessa. Jotta voitaisiin helpottaa tällaisten tietojen vaihtoa unionin tasolla, komissio on antanut suosituksen yhdenmukaisen menetelmän käyttämisestä kuluttajavalitusten ja kuluttajatiedustelujen luokittelussa ja ilmoittamisessa59. Suositus olisi pantava täytäntöön, jotta voidaan täysimääräisesti tukea täytäntöönpanoon liittyvää yhteistyötä ja helpottaa unionin sisäisten rikkomusten ja laajalle levinneiden rikkomusten havaitsemista.

(25)  Kuluttajavalituksiin liittyvistä tiedoista voi olla kansallisen ja unionin tason päättäjille apua kuluttajamarkkinoiden toiminnan arvioinnissa ja rikkomusten tai rikkomusriskien havaitsemisessa. Jotta voitaisiin helpottaa tällaisten tietojen vaihtoa unionin tasolla, komissio on antanut suosituksen yhdenmukaisen menetelmän käyttämisestä kuluttajavalitusten ja kuluttajatiedustelujen luokittelussa ja ilmoittamisessa59. Jäsenvaltioiden olisi pantava suositus täytäntöön, jotta voidaan täysimääräisesti tukea täytäntöönpanoon liittyvää rajatylittävää yhteistyötä ja kannustaa siihen sekä helpottaa unionin sisäisten rikkomusten ja laajalle levinneiden rikkomusten havaitsemista.

_________________

_________________

59 Komission suositus yhdenmukaisen menetelmän käyttämisestä kuluttajavalitusten ja kuluttajatiedustelujen luokittelussa ja ilmoittamisessa (2010/304/EU, EUVL L 136, 2.6.2010, s. 1).

59 Komission suositus yhdenmukaisen menetelmän käyttämisestä kuluttajavalitusten ja kuluttajatiedustelujen luokittelussa ja ilmoittamisessa (2010/304/EU, EUVL L 136, 2.6.2010, s. 1).

Tarkistus     21

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 29 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(29 a)  Eurooppalaista vähäisiin vaatimuksiin sovellettavaa menettelyä olisi suosittava vaihtoehtona jäsenvaltioiden kansallisessa lainsäädännössä säädetyille menettelyille. Eurooppalaisessa vähäisiin vaatimuksiin sovellettavassa menettelyssä annettu tuomio tunnustetaan ja se on pantavissa täytäntöön kaikissa muissa jäsenvaltioissa ilman, että on tarpeen julistaa tuomio täytäntöönpanokelpoiseksi. Menettely tarjoaa edullisen ja helpon keinon rajatylittävien vaateiden esittämiseen siviili- ja kauppaoikeuden alalla.

Tarkistus     22

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 35 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(35)  Tässä asetuksessa kunnioitetaan perusoikeuksia ja otetaan huomioon erityisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjassa67 tunnustetut periaatteet. Asetusta on näin ollen tulkittava ja sovellettava nämä oikeudet ja periaatteet huomioon ottaen. Kun toimivaltaiset viranomaiset soveltavat tässä asetuksessa esitettyjä vähimmäisvaltuuksia, niiden olisi otettava tasapuolisesti huomioon perusoikeuksien nojalla suojatut edut, kuten kuluttajansuojan korkea taso, elinkeinovapaus ja tiedonvälityksen vapaus.

(35)  Tässä asetuksessa kunnioitetaan perusoikeuksia ja otetaan huomioon erityisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjassa67 tunnustetut periaatteet. Asetusta on näin ollen tulkittava ja sovellettava nämä oikeudet ja periaatteet huomioon ottaen. Kun toimivaltaiset viranomaiset soveltavat tässä asetuksessa esitettyjä vähimmäisvaltuuksia, niiden olisi taattava, että noudatetaan suhteellisuusperiaatetta ja otettava tasapuolisesti huomioon perusoikeuksien nojalla suojatut edut, kuten kuluttajansuojan korkea taso, elinkeinovapaus, sananvapaus ja tiedonvälityksen vapaus.

_________________

_________________

67 EYVL C 364, 18.12.2000, s. 1.

67 EYVL C 364, 18.12.2000, s. 1.

Tarkistus     23

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 35 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(35 a)  Tätä asetusta olisi tulkittava ja sovellettava henkilötietojen suojelua ja käsittelyä koskevan unionin sääntöjen mukaisesti.

Tarkistus    24

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 8 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

8 a.  Tällä asetuksella ei rajoiteta yksityisoikeudellisia täytäntöönpanotoimia koskevaa mahdollisuutta eikä kansallisen lainsäädännön mukaisia vahingonkorvaustoimia.

Tarkistus     25

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 8 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

8 b.  Tässä asetuksessa kunnioitetaan perusoikeuksia ja otetaan huomioon erityisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tunnustetut periaatteet.

Tarkistus     26

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – i alakohta

Komission teksti

Tarkistus

i)  ’kuluttajien yhteisille eduille aiheutuvalla vahingolla’ tosiasiallista tai mahdollista vahinkoa, joka liittyy useiden sellaisten kuluttajien etuihin, joita unionin sisäinen tai laajalle levinnyt rikkomus koskee, ja jota on epäiltävä erityisesti silloin kun rikkomus mahdollisesti tai tosiasiallisesti on vahingoittanut tai vahingoittaa tai on omiaan vahingoittamaan huomattavan monien samankaltaisessa tilanteessa olevien kuluttajien etuja.

i)  ’kuluttajien yhteisille eduille aiheutuvalla vahingolla’ tosiasiallista tai mahdollista vahinkoa, joka liittyy kohtuullisen useiden sellaisten kuluttajien etuihin, joita unionin sisäinen tai laajalle levinnyt rikkomus koskee, ja jota on epäiltävä erityisesti silloin kun rikkomus mahdollisesti tai tosiasiallisesti on vahingoittanut tai vahingoittaa tai on omiaan vahingoittamaan kohtuullisen monien samankaltaisessa tilanteessa olevien kuluttajien etuja.

Tarkistus     27

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Toimivaltaiset viranomaiset voivat tutkia 2 artiklassa tarkoitettuja rikkomuksia ja kieltää elinkeinonharjoittajia tekemästä tällaisia rikkomuksia tulevaisuudessa. Toimivaltaiset viranomaiset voivat määrätä seuraamuksia tällaisista rikkomuksista viiden vuoden kuluessa rikkomuksen lopettamisesta.

1.  Toimivaltaiset viranomaiset voivat tutkia 2 artiklassa tarkoitettuja rikkomuksia ja kieltää elinkeinonharjoittajia tekemästä tällaisia rikkomuksia tulevaisuudessa. Toimivaltaiset viranomaiset voivat käyttää 8 artiklan 2 kohdan m, n, ja o alakohdassa tarkoitettuja valtuuksia viiden vuoden kuluessa rikkomuksen lopettamisesta.

Tarkistus     28

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Seuraamusten määräämistä koskeva määräaika alkaa kulua päivänä, jona rikkomus on lopetettu.

2.  Tämän artiklan 1 kohdan mukaisten valtuuksien käyttöä koskeva määräaika alkaa kulua päivänä, jona rikkomus on lopetettu.

Tarkistus     29

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Toimivaltaisen viranomaisen toteuttamat rikkomuksen tutkintaan tai täytäntöönpanomenettelyihin liittyvät toimet keskeyttävät seuraamusten määräämistä koskevan määräajan kulumisen siihen asti, että asiassa on tehty lopullinen päätös. Seuraamusten määräämistä koskevan määräajan kuluminen keskeytetään siksi ajaksi kun päätös, määräys tai muu toimivaltaisen viranomaisen toimi on tuomioistuinmenettelyn kohteena.

3.  Toimivaltaisen viranomaisen toteuttamat rikkomuksen tutkintaan tai täytäntöönpanomenettelyihin liittyvät toimet keskeyttävät 1 kohdan mukaisten valtuuksien käyttämistä koskevan määräajan kulumisen siihen asti, että asiassa on tehty lopullinen päätös. Tämän artiklan 1 kohdan mukaisten valtuuksien käyttämistä koskevan määräajan kuluminen keskeytetään siksi ajaksi kun päätös, määräys tai muu toimivaltaisen viranomaisen toimi on tuomioistuinmenettelyn kohteena.

Tarkistus     30

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että toimivaltaisilla viranomaisilla ja yhteysvirastolla on riittävät voimavarat tämän asetuksen soveltamista ja niille annettujen 8 artiklassa tarkoitettujen valtuuksien tuloksellista käyttöä varten, mukaan lukien riittävät talousarvio- ja muut resurssit, asiantuntemus, menettelyt ja muut järjestelyt.

5.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että toimivaltaisilla viranomaisilla ja yhteysvirastolla on tarvittavat ja riittävät voimavarat tämän asetuksen soveltamista ja niille annettujen 8 artiklassa tarkoitettujen valtuuksien tuloksellista käyttöä varten, mukaan lukien riittävät talousarvio- ja muut resurssit, asiantuntemus, menettelyt ja muut järjestelyt.

Tarkistus     31

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Kullakin toimivaltaisella viranomaisella on oltava tämän asetuksen soveltamiseksi tarpeelliset tutkinta- ja täytäntöönpanovaltuudet, joita ne käyttävät tämän asetuksen ja kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

1.  Kullakin toimivaltaisella viranomaisella on oltava tämän asetuksen soveltamiseksi tarpeelliset tutkinta- ja täytäntöönpanovaltuudet ja -resurssit, joita ne käyttävät tämän asetuksen ja kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

Tarkistus     32

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

2.  Kullakin toimivaltaisella viranomaisella on oltava ainakin seuraavat valtuudet, joita ne käyttävät 9 artiklassa säädettyjen edellytysten mukaisesti voidakseen:

2.  Kullakin toimivaltaisella viranomaisella on oltava ainakin seuraavat valtuudet, joita ne käyttävät 9 artiklassa säädettyjen edellytysten mukaisesti voidakseen suorittaa niille tässä asetuksessa annetut tehtävät:

Tarkistus     33

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(b)  edellyttää keneltä tahansa luonnolliselta henkilöltä tai miltä tahansa oikeushenkilöltä, kuten pankilta, internetpalvelun toimittajalta, aluetunnusrekisterinpitäjältä, rekisterinpitäjältä tai säilytyspalvelun tarjoajalta, että tämä toimittaa missä tahansa muodossa olevat asiaankuuluvat asiakirjat tai tiedot riippumatta siitä, mille välineelle tai mihin paikkaan ne on tallennettu, jotta voidaan muun muassa yksilöidä ja seurata rahoitus- ja tietovirtoja tai selvittää rahoitus- ja tietovirtoihin, pankkitilitietoihin ja verkkosivustojen omistustietoihin liittyvien henkilöiden henkilöllisyys;

(b)  edellyttää tietosuojaa koskevien unionin sääntöjen mukaisesti ja kunnioittaen täysimääräisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjassa vahvistettua oikeutta yksityisyyteen ja tietosuojaan keneltä tahansa luonnolliselta henkilöltä tai miltä tahansa oikeushenkilöltä, kuten pankilta, internetpalvelun toimittajalta, maksupalvelun tarjoajalta, aluetunnusrekisterinpitäjältä, rekisterinpitäjältä tai säilytyspalvelun tarjoajalta, että tämä toimittaa missä tahansa muodossa olevat asiaankuuluvat asiakirjat tai tiedot riippumatta siitä, mille välineelle tai mihin paikkaan ne on tallennettu, jotta voidaan muun muassa yksilöidä ja seurata rahoitus- ja tietovirtoja tai selvittää rahoitus- ja tietovirtoihin, pankkitilitietoihin ja verkkosivustojen omistustietoihin liittyvien henkilöiden henkilöllisyys, edellyttäen, että kyseiset tiedot tai asiakirjat liittyvät tutkimuksen kohteena olevaan asiaan;

Tarkistus     34

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(c)  edellyttää miltä tahansa toimivaltaisen viranomaisen jäsenvaltion viranomaiselta, elimeltä tai virastolta, että se toimittaa missä tahansa muodossa olevat asiaankuuluvat asiakirjat tai tiedot riippumatta siitä, mille välineelle tai mihin paikkaan ne on tallennettu, jotta voidaan muun muassa yksilöidä ja seurata rahoitus- ja tietovirtoja tai selvittää rahoitus- ja tietovirtoihin, pankkitilitietoihin ja verkkosivustojen omistustietoihin liittyvien henkilöiden henkilöllisyys;

(c)  edellyttää miltä tahansa toimivaltaisen viranomaisen jäsenvaltion viranomaiselta, elimeltä tai virastolta, että se toimittaa missä tahansa muodossa olevat asiaankuuluvat asiakirjat tai tiedot riippumatta siitä, mille välineelle tai mihin paikkaan ne on tallennettu, jotta voidaan yksilöidä ja seurata rahoitus- ja tietovirtoja tai selvittää rahoitus- ja tietovirtoihin, pankkitilitietoihin ja verkkosivustojen omistustietoihin liittyvien henkilöiden henkilöllisyys, edellyttäen, että kyseiset tiedot tai asiakirjat liittyvät tutkimuksen kohteena olevaan asiaan;

Tarkistus     35

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 2 kohta – g alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(g)  hyväksyä välitoimia, erityisesti verkkosivuston tai verkkoalueen tai muun vastaavan digitaalisen ympäristön, palvelun tai tilin toiminnan keskeyttäminen, jotta voidaan estää riski vakavan ja peruuttamattoman vahingon aiheutumisesta kuluttajille;

(g)  hyväksyä välitoimia, jotta voidaan estää riski vakavan ja peruuttamattoman vahingon aiheutumisesta kuluttajille, erityisesti säilytyspalvelun tarjoajille esitetty vaatimus keskeyttää verkkosivuston, palvelun tai tilin toiminta tai aluetunnusrekisterinpitäjälle tai rekisterinpitäjälle esitetty vaatimus jäädyttää täysin pätevä verkkotunnus määräajaksi, mikäli kaikki toimet, joilla rajoitetaan sisällön levittämistä verkossa tai muulla tavoin yleisön saataville asettamista, ovat Euroopan unionin perusoikeuskirjan mukaisia sekä rajoitettu välttämättömiin ja oikeasuhteisiin toimiin;

Tarkistus     36

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 2 kohta – l alakohta

Komission teksti

Tarkistus

l)  sulkea verkkosivuston, verkkoalueen tai muun vastaavan digitaalisen ympäristön, palvelun tai tilin tai sen osan, myös vaatimalla, että kolmas osapuoli tai muu viranomainen toteuttaa tällaiset toimenpiteet;

l)  jos elinkeinonharjoittaja ei ole kohtuullisessa ajassa antanut asianmukaista vastausta toimivaltaisten viranomaisten kirjalliseen pyyntöön lopettaa rikkomus, määrätä säilytyspalvelun tarjoaja sulkemaan verkkosivu, palvelu tai tili tai sen osa tai määrätä aluetunnusrekisterinpitäjä tai rekisterinpitäjä poistamaan täysin pätevä verkkotunnus ja antaa asianomaisen toimivaltaisen viranomaisen rekisteröidä se; sulkea verkkosivuston, verkkoalueen tai muun vastaavan digitaalisen ympäristön, palvelun tai tilin tai sen osan, edellyttäen, että kaikki toimet, joilla rajoitetaan sisällön levittämistä verkossa tai asettamista muulla tavoin yleisön saataville, ovat Euroopan unionin perusoikeuskirjan mukaisia ja rajoitettu välttämättömiin ja oikeasuhteisiin toimiin ja että niihin on hankittu ennalta tuomioistuimen lupa;

Tarkistus    37

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1.  Toimivaltaiset viranomaiset käyttävät 8 artiklassa tarkoitettuja valtuuksia tämän asetuksen ja kansallisen lainsäädännön mukaisesti joko

1.  Toimivaltaiset viranomaiset käyttävät 8 artiklassa tarkoitettuja valtuuksia tämän asetuksen ja kansallisen lainsäädännön sekä Euroopan unionin perusoikeuskirjan mukaisesti joko

Tarkistus     38

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Komissio voi antaa täytäntöönpanosäädöksiä, joilla vahvistetaan edellytykset toimivaltaisten viranomaisten 8 artiklassa tarkoitettujen vähimmäisvaltuuksien täytäntöönpanoa ja käyttöä varten. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 48 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Poistetaan.

Tarkistus    39

Ehdotus asetukseksi

10 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

10 a artikla

 

Henkilötietojen suoja

 

Tätä asetusta sovelletaan täysin Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 95/46/EY1a ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2016/6791b henkilötietojen suojasta annettujen säännösten mukaisesti.

 

___________________

 

1a Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/46/EY, annettu 24 päivänä lokakuuta 1995, yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31).

 

1b Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1).

Tarkistus     40

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Pyynnön vastaanottavan viranomaisen on pyynnön esittävän viranomaisen pyynnöstä toimitettava pyydetyt asiaankuuluvat tiedot sen selvittämiseksi, onko unionin sisäinen rikkomus tapahtunut, ja tällaisen rikkomuksen lopettamiseksi. Pyynnön vastaanottavan viranomaisen on viipymättä annettava komissiolle tiedoksi tietopyyntö ja siihen annettu vastaus.

1.  Pyynnön vastaanottavan viranomaisen on pyynnön esittävän viranomaisen pyynnöstä toimitettava pyynnön esittävälle viranomaiselle viipymättä, mutta joka tapauksessa 14 päivän kuluessa, pyydetyt asiaankuuluvat tiedot sen selvittämiseksi, onko unionin sisäinen rikkomus tapahtunut, ja tällaisen rikkomuksen lopettamiseksi. Pyynnön vastaanottavan viranomaisen on viipymättä annettava komissiolle tiedoksi tietopyyntö ja siihen annettu vastaus.

Tarkistus     41

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Pyynnön vastaanottavan viranomaisen on pyynnön esittävän viranomaisen pyynnöstä toteutettava kaikki tarvittavat täytäntöönpanotoimet unionin sisäisen rikkomuksen lopettamiseksi tai kieltämiseksi, mukaan lukien seuraamusten määrääminen ja kuluttajille rikkomuksesta aiheutuneen vahingon vuoksi suoritettavien korvausten määrääminen tai niiden helpottaminen.

1.  Pyynnön vastaanottavan viranomaisen on pyynnön esittävän viranomaisen pyynnöstä toteutettava ilman aiheetonta viivytystä kaikki tarvittavat täytäntöönpanotoimet unionin sisäisen rikkomuksen lopettamiseksi tai kieltämiseksi, mukaan lukien seuraamusten määrääminen ja kuluttajille rikkomuksesta aiheutuneen vahingon vuoksi suoritettavien korvausten määrääminen tai niiden helpottaminen.

Tarkistus     42

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Pyynnön esittävän viranomaisen on annettava keskinäistä avunantoa koskevien pyyntöjen yhteydessä riittävät tiedot, jotta pyynnön vastaanottava viranomainen voi niiden avulla täyttää pyynnön, mukaan lukien mahdollinen näyttö, joka on saatavilla vain pyynnön esittävän viranomaisen jäsenvaltiossa.

1.  Pyynnön esittävän viranomaisen on annettava keskinäistä avunantoa koskevien pyyntöjen yhteydessä kaikki asiaankuuluvat tiedot, jotta pyynnön vastaanottava viranomainen voi niiden avulla täyttää pyynnön, mukaan lukien mahdollinen näyttö, joka on saatavilla vain pyynnön esittävän viranomaisen jäsenvaltiossa.

Tarkistus     43

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  se katsoo, että pyynnön esittävä viranomainen ei ole toimittanut riittäviä tietoja 12 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

c)  se katsoo, että pyynnön esittävä viranomainen ei ole toimittanut kaikkia asiaankuuluvia tietoja 12 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

Tarkistus    44

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Ellei 41 artiklassa vahvistetuista ammatti- ja liikesalaisuuden suojaa koskevista säännöistä muuta johdu, asianomaiset toimivaltaiset viranomaiset voivat tarvittaessa julkaista yhteisen kannan tai osia siitä verkkosivustoillaan ja komission verkkosivustolla, jotta muut asianomaiset osapuolet voivat esittää siitä näkemyksensä.

4.  Ellei 41 artiklassa vahvistetuista ammatti- ja liikesalaisuuden suojaa koskevista säännöistä muuta johdu, asianomaiset toimivaltaiset viranomaiset voivat tarvittaessa julkaista yhteisen kannan tai osia siitä verkkosivustoillaan ja komission verkkosivustolla, jotta muut asianomaiset osapuolet, muun muassa kuluttajayhdistykset ja elinkeinonharjoittajien järjestöt, voivat esittää siitä näkemyksensä.

Tarkistus    45

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Kun elinkeinonharjoittaja ehdottaa sitoumuksia, asianomaiset toimivaltaiset viranomaiset voivat tarvittaessa julkaista ehdotetut sitoumukset verkkosivustoillaan tai tarvittaessa komission verkkosivustolla, jotta muut asianomaiset osapuolet voivat esittää niistä näkemyksensä ja voidaan tarkistaa, ovatko sitoumukset riittävät rikkomuksen lopettamiseksi ja korvauksen suorittamiseksi kuluttajille.

2.  Kun elinkeinonharjoittaja ehdottaa sitoumuksia, asianomaiset toimivaltaiset viranomaiset voivat tarvittaessa julkaista ehdotetut sitoumukset verkkosivustoillaan tai tarvittaessa komission verkkosivustolla, jotta muut asianomaiset osapuolet voivat esittää niistä näkemyksensä ja voidaan tarkistaa, ovatko sitoumukset riittävät rikkomuksen lopettamiseksi ja korvauksen suorittamiseksi kuluttajille. Toimivaltaiset viranomaiset voivat kuulla myös kuluttajayhdistyksiä ja elinkeinonharjoittajien järjestöjä.

Tarkistus     46

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Asianomaiset toimivaltaiset viranomaiset voivat nimetä yhden toimivaltaisen viranomaisen toteuttamaan täytäntöönpanotoimia muiden toimivaltaisten viranomaisten puolesta laajalle levinneen rikkomuksen lopettamista tai kieltämistä, kuluttajille suoritettavan korvauksen varmistamista tai seuraamusten määräämistä varten. Toimivaltaisten viranomaisten on otettava täytäntöönpanotoimista vastaavan toimivaltaisen viranomaisen nimeämisessä huomioon asianomaisen elinkeinonharjoittajan sijainti. Kun muut asianomaiset toimivaltaiset viranomaiset ovat nimenneet yhden toimivaltaisen viranomaisen toteuttamaan täytäntöönpanotoimia, se saa toimivallan toteuttaa toimia kunkin tällaisen jäsenvaltion kuluttajien puolesta niin kuin nämä olisivat sen omia kuluttajia.

3.  Asianomaiset toimivaltaiset viranomaiset voivat nimetä yhden toimivaltaisen viranomaisen toteuttamaan täytäntöönpanotoimia muiden toimivaltaisten viranomaisten puolesta laajalle levinneen rikkomuksen lopettamista tai kieltämistä, kuluttajille suoritettavan korvauksen varmistamista tai seuraamusten määräämistä varten. Toimivaltaisten viranomaisten on otettava täytäntöönpanotoimista vastaavan toimivaltaisen viranomaisen nimeämisessä huomioon asianomaisen rikkomuksen tapahtumapaikka. Kun muut asianomaiset toimivaltaiset viranomaiset ovat nimenneet yhden toimivaltaisen viranomaisen toteuttamaan täytäntöönpanotoimia, se saa toimivallan toteuttaa toimia kunkin tällaisen jäsenvaltion kuluttajien puolesta niin kuin nämä olisivat sen omia kuluttajia.

Tarkistus    47

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Toimivaltaiset viranomaiset voivat päättää toteuttaa täytäntöönpanotoimia samanaikaisesti kaikissa tai joissakin sellaisissa jäsenvaltioissa, joita laajalle levinnyt rikkomus koskee. Tällaisessa tapauksessa toimivaltaisten viranomaisten on varmistettava, että nämä täytäntöönpanotoimet käynnistetään kaikissa asianomaisissa jäsenvaltioissa samanaikaisesti.

4.  Toimivaltaiset viranomaiset voivat päättää toteuttaa asianmukaisia ja tehokkaita täytäntöönpanotoimia samanaikaisesti kaikissa tai joissakin sellaisissa jäsenvaltioissa, joita laajalle levinnyt rikkomus koskee. Tällaisessa tapauksessa toimivaltaisten viranomaisten on varmistettava, että nämä täytäntöönpanotoimet käynnistetään kaikissa asianomaisissa jäsenvaltioissa samanaikaisesti.

Tarkistus    48

Ehdotus asetukseksi

19 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Koordinoitujen toimien lopettaminen

Koordinoitujen toimien päättäminen

Tarkistus    49

Ehdotus asetukseksi

19 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

19 a artikla

 

Seurantatiedot

 

Koordinoivan viranomaisen on ilmoitettava komissiolle ja asianomaisten jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille viipymättä, mikäli rikkomus toistuu ja on toteutettava lisätoimenpiteitä. Tällöin koordinoitu toimi voidaan toteuttaa ilman uuden koordinoituja toimia koskevan menettelyn käynnistämistä.

Tarkistus    50

Ehdotus asetukseksi

21 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jos on perusteltu syy epäillä, että laajalle levinnyt rikkomus on vahingoittanut tai vahingoittaa tai on omiaan vahingoittamaan kuluttajia vähintään kolmessa neljäsosassa jäsenvaltioita, joiden yhteenlaskettu väestömäärä on vähintään kolme neljäsosaa unionin väestöstä, jäljempänä ’laajalle levinnyt rikkomus, jolla on unioninlaajuinen ulottuvuus’, komissio käynnistää yhteisen toimen. Komissio voi tätä varten pyytää tarvittavia tietoja tai asiakirjoja toimivaltaisilta viranomaisilta.

1.  Jos on perusteltu syy epäillä, että laajalle levinnyt rikkomus on vahingoittanut tai vahingoittaa tai on omiaan vahingoittamaan kuluttajia valtaosassa jäsenvaltioita, joiden yhteenlaskettu väestömäärä on vähintään kolmasosa unionin väestöstä, jäljempänä ’laajalle levinnyt rikkomus, jolla on unioninlaajuinen ulottuvuus’, komissio käynnistää yhteisen toimen voidakseen avustaa jäsenvaltioiden toimivaltaisia viranomaisia ja tehdä niiden kanssa yhteistyötä tarkoituksena suojella kuluttajien etuja unionissa, jos jäsenvaltiot eivät pysty toteuttamaan ehdotettua toimea riittävällä tavalla, sekä varmistaakseen, että unionin kuluttajansuojalait pannaan asianmukaisesti täytäntöön unionissa. Komissio voi tätä varten pyytää tarvittavia tietoja tai asiakirjoja toimivaltaisilta viranomaisilta.

Tarkistus     51

Ehdotus asetukseksi

21 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

3.  Toimivaltainen viranomainen voi kieltäytyä osallistumasta yhteiseen toimeen jonkin seuraavan syyn perusteella:

3.  Toimivaltainen viranomainen voi kieltäytyä osallistumasta yhteiseen toimeen, jos asianomaisessa jäsenvaltiossa on jo annettu lainvoimainen tuomio tai lainvoimainen hallintopäätös samasta rikkomuksesta samaa elinkeinonharjoittajaa vastaan. Kun toimivaltainen viranomainen päättää kieltäytyä osallistumasta tällaiseen toimeen, sen on perusteltava päätöksensä.

Tarkistus     52

Ehdotus asetukseksi

21 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(a)  asianomaisessa jäsenvaltiossa on jo aloitettu oikeuskäsittely samasta rikkomuksesta samaa elinkeinonharjoittajaa vastaan;

Poistetaan.

Tarkistus     53

Ehdotus asetukseksi

21 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(b)  asianomaisessa jäsenvaltiossa on jo annettu lainvoimainen tuomio tai lainvoimainen hallintopäätös samasta rikkomuksesta samaa elinkeinonharjoittajaa vastaan.

Poistetaan.

Tarkistus    54

Ehdotus asetukseksi

21 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Kun yhteisen toimen käynnistämisestä on ilmoitettu 2 kohdan mukaisesti ja toimivaltainen viranomainen päättää olla osallistumatta siihen, sen on viipymättä ilmoitettava päätöksestään komissiolle ja muille asianomaisille toimivaltaisille viranomaisille ja esitettävä perustelut 3 kohdan mukaisesti sekä toimitettava tarvittavat todistusasiakirjat.

4.  Kun yhteisen toimen käynnistämisestä on ilmoitettu 2 kohdan mukaisesti ja toimivaltainen viranomainen päättää olla osallistumatta siihen, sen on viipymättä ilmoitettava päätöksestään komissiolle ja muille asianomaisille toimivaltaisille viranomaisille ja esitettävä kyseisen päätöksen perustelut kirjallisesti 3 kohdan mukaisesti sekä toimitettava tarvittavat todistusasiakirjat.

Tarkistus    55

Ehdotus asetukseksi

23 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Ellei 41 artiklassa vahvistetuista ammatti- ja liikesalaisuuden suojaa koskevista säännöistä muuta johdu, toimivaltaiset viranomaiset voivat tarvittaessa julkaista yhteisen kannan tai osia siitä verkkosivustoillaan ja komission verkkosivustolla, jos on tarpeen, että muut asianomaiset osapuolet esittävät siitä näkemyksensä.

3.  Ellei 41 artiklassa vahvistetuista ammatti- ja liikesalaisuuden suojaa koskevista säännöistä muuta johdu, toimivaltaisten viranomaisten on tarvittaessa julkaistava yhteinen kanta tai osia siitä verkkosivustoillaan ja komission verkkosivustolla, jos on tarpeen, että muut asianomaiset osapuolet, muun muassa kuluttajayhdistykset ja elinkeinonharjoittajien järjestöt, esittävät siitä näkemyksensä.

Tarkistus    56

Ehdotus asetukseksi

24 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Kun elinkeinonharjoittaja ehdottaa sitoumuksia, asianomaiset toimivaltaiset viranomaiset voivat tarvittaessa julkaista ehdotetut sitoumukset verkkosivustoillaan ja komission verkkosivustolla, jotta muut asianomaiset osapuolet voivat esittää niistä näkemyksensä ja voidaan tarkistaa, ovatko sitoumukset riittävät rikkomuksen lopettamiseksi ja korvauksen suorittamiseksi kuluttajille.

2.  Kun elinkeinonharjoittaja ehdottaa sitoumuksia, asianomaiset toimivaltaiset viranomaiset voivat tarvittaessa julkaista ehdotetut sitoumukset verkkosivustoillaan ja komission verkkosivustolla, jotta muut asianomaiset osapuolet, muun muassa kuluttajayhdistykset ja elinkeinonharjoittajien järjestöt, voivat esittää niistä näkemyksensä ja voidaan tarkistaa, ovatko sitoumukset riittävät rikkomuksen lopettamiseksi ja korvauksen suorittamiseksi kuluttajille.

Tarkistus     57

Ehdotus asetukseksi

25 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Kun muut asianomaiset toimivaltaiset viranomaiset ovat nimenneet yhden toimivaltaisen viranomaisen toteuttamaan täytäntöönpanotoimia, se saa toimivallan toimia kunkin tällaisen jäsenvaltion kuluttajien puolesta niin kuin nämä olisivat sen omia kuluttajia. Toimivaltaiset viranomaiset ottavat täytäntöönpanotoimista vastaavan toimivaltaisen viranomaisen nimeämisessä huomioon asianomaisen elinkeinonharjoittajan sijainnin.

2.  Kun muut asianomaiset toimivaltaiset viranomaiset ovat nimenneet yhden toimivaltaisen viranomaisen toteuttamaan täytäntöönpanotoimia, se saa toimivallan toimia kunkin tällaisen jäsenvaltion kuluttajien puolesta niin kuin nämä olisivat sen omia kuluttajia. Toimivaltaiset viranomaiset ottavat täytäntöönpanotoimista vastaavan toimivaltaisen viranomaisen nimeämisessä huomioon asianomaisen rikkomuksen tapahtumapaikan kiinnittäen johdonmukaisesti huomiota kuluttajien etujen suojelemiseen.

Tarkistus     58

Ehdotus asetukseksi

34 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

34 a artikla

 

Muut ilmoitusmekanismimenettelyt

 

1.   Jos ilmoituksen aktivointiin johtaville syille ei saada laboratoriotesteissä ja teknisissä arvioinneissa vahvistusta, joko toimivaltaiset viranomaiset toteuttavat tai komissio toteuttaa tarvittaessa viipymättä kaikki elinkeinonharjoittajan suojelemisen ja etujen vahingoittumisen estämisen edellyttämät toimenpiteet, jotka ovat tarpeen tilanteen korjaamiseksi ja tasapainon palauttamiseksi sisämarkkinoille ja/tai markkinasektorille, jolla elinkeinonharjoittaja toimii.

 

Tässä yhteydessä joko toimivaltaiset viranomaiset tiedottavat tai komissio tiedottaa tarvittaessa kuluttajille väärästä ilmoituksesta mahdollisimman nopeasti sen jälkeen, kun ilmoitus on todettu vääräksi.

 

2.   Jos elinkeinonharjoittajan eduille on aiheutettu vahinkoa, joko toimivaltaiset viranomaiset ryhtyvät tai komissio ryhtyy tarvittaessa toimiin korvatakseen vahingon elinkeinonharjoittajalle.

 

3.   Toimenpiteillä, joihin tarvittaessa ryhdytään vahingon korvaamiseksi elinkeinonharjoittajalle, olisi erityisesti pyrittävä palauttamaan tämän uskottavuus markkinasektorilla (markkinasektoreilla), jolla (joilla) tämä toimii, ja/tai sisämarkkinoilla.

Tarkistus     59

Ehdotus asetukseksi

35 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Nimettyjen elinten ja Euroopan kuluttajakeskusten on osallistuttava 34 artiklan mukaiseen ilmoitusmekanismiin. Jäsenvaltioiden on nimettävä kuluttajajärjestöjä ja -yhdistyksiä ja muita yksiköitä, kuten elinkeinonharjoittajien järjestöjä, joilla on kuluttajansuojaa koskevaa asiantuntemusta ja siihen liittyvä oikeutettu etu, osallistumaan ilmoitusmekanismin toimintaan. Jäsenvaltioiden on annettava komissiolle tiedoksi nämä yksiköt viipymättä.

1.  Nimettyjen elinten ja Euroopan kuluttajakeskusten on osallistuttava kansallisella ja unionin tasolla 34 artiklan mukaiseen ilmoitusmekanismiin. Jäsenvaltioiden on nimettävä kuluttajajärjestöjä ja -yhdistyksiä ja muita yksiköitä, kuten elinkeinonharjoittajien järjestöjä, joilla on kuluttajansuojaa koskevaa asiantuntemusta ja siihen liittyvä oikeutettu etu, osallistumaan ilmoitusmekanismin toimintaan. Jäsenvaltioiden on annettava komissiolle tiedoksi nämä yksiköt viipymättä.

Tarkistus     60

Ehdotus asetukseksi

35 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Ulkoinen ilmoitus voidaan tehdä ainoastaan ’tiedoksi’. Toimivaltaisilla viranomaisilla ei ole velvollisuutta käynnistää menettelyä tai toteuttaa toimia näiden yksiköiden esittämien ilmoitusten ja tietojen perusteella. Ulkoisia ilmoituksia tekevien yksiköiden on varmistettava, että niiden toimittamat tiedot ovat totuudenmukaisia, ajantasaisia ja täsmällisiä, ja niiden on tarvittaessa oikaistava toimittamiaan tietoja viipymättä tai poistettava ne. Tätä varten niillä on oltava pääsy toimittamiinsa tietoihin, ellei 41 ja 43 artiklassa tarkoitetuista rajoituksista muuta johdu.

4.  Ulkoinen ilmoitus tehdään pääasiassa ’tiedoksi’, ja toimivaltaisten viranomaisten on tarkistettava, perustuuko ilmoitus 34 artiklan 1 kohdan mukaiseen perusteltuun epäilyyn. Toimivaltaisilla viranomaisilla ei ole velvollisuutta käynnistää täytäntöönpanotoimia tai toteuttaa toimia näiden 35 artiklan 3 kohdan mukaisesti ulkoisia ilmoituksia tekevien yksiköiden esittämien tietojen perusteella. Ulkoisia ilmoituksia tekevien yksiköiden on varmistettava, että niiden toimittamat tiedot ovat totuudenmukaisia, ajantasaisia ja täsmällisiä, ja niiden on tarvittaessa oikaistava kaikki toimittamissaan tiedoissa olevat virheet viipymättä tai poistettava kyseiset tiedot. Tätä varten niillä on oltava pääsy toimittamiinsa tietoihin, ellei 41 ja 43 artiklassa tarkoitetuista rajoituksista muuta johdu. Niille on myös ilmoitettava ulkoisiin ilmoituksiin liittyvistä toimivaltaisten viranomaisten toteuttamista jatkotoimista tai siitä, että toimia ei ole toteutettu, ja mainittava jälkimmäisessä tapauksessa syyt siihen, miksi ilmoitus ei johtanut toimiin. Toimivaltaisen viranomaisen ilmoittaessa toteutetuista toimista tai siitä, että toimia ei ole toteutettu, on turvattava tutkinnan luottamuksellisuus.

Tarkistus    61

Ehdotus asetukseksi

35 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a.  Tarvittaessa 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja yksiköitä kuullaan ja niiden kanta otetaan huomioon täytäntöönpanotoimien painopisteiden määrittämisessä.

Tarkistus     62

Ehdotus asetukseksi

35 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Komissio voi hyväksyä täytäntöönpanosäädöksiä, joissa vahvistetaan yksityiskohdat muiden yksiköiden nimeämistä ja niiden ilmoitusmekanismiin osallistumista varten. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 48 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

5.  Komissio voi hyväksyä täytäntöönpanosäädöksiä, joissa vahvistetaan yksityiskohdat, jotka koskevat kuluttajajärjestöjen ja -yhdistysten sekä elinkeinonharjoittajien järjestöjen nimeämistä ja niiden ilmoitusmekanismiin osallistumista sekä tapoja ilmoittaa ulkoisten ilmoitusten perusteella tehdyistä jatkotoimista tai siitä, että toimia ei ole toteutettu. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 48 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Tarkistus    63

Ehdotus asetukseksi

41 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

3.  Sen estämättä, mitä 2 kohdassa säädetään, toimivaltaiset viranomaiset voivat käyttää ja paljastaa tietoja, jotka ovat tarpeen

3.  Sen estämättä, mitä 2 kohdassa säädetään, ja edellyttäen, että perusoikeuksia, kuten oikeutta yksityisyyteen ja henkilötietojen suojaan, sekä henkilötietojen suojelua ja käsittelyä koskevaa unionin oikeutta noudatetaan täysimääräisesti, toimivaltaiset viranomaiset voivat käyttää ja paljastaa tietoja, jotka ovat tarpeen

Tarkistus     64

Ehdotus asetukseksi

41 artikla – 3 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(b a)  yleisen edun mukaisista syistä, joita ovat muun muassa yleinen turvallisuus, kuluttajansuoja, kansanterveys ja ympäristönsuojelu,

Tarkistus    65

Ehdotus asetukseksi

42 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jonkin jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen 8 artiklan nojalla saamaa näyttöä, asiakirjoja, tietoja, selvityksiä ja tutkintaan perustuvia havaintoja voidaan käyttää muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten tämän asetuksen soveltamista varten käynnistämissä menettelyissä ilman muita muotovaatimuksia.

2.  Jonkin jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen 8 artiklan nojalla saamaa näyttöä, asiakirjoja, tietoja, selvityksiä ja tutkintaan perustuvia havaintoja voidaan käyttää muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten tämän asetuksen soveltamista varten käynnistämissä menettelyissä edellyttäen, että kuluttajien perusoikeuksia kunnioitetaan täysimääräisesti.

Tarkistus    66

Ehdotus asetukseksi

50 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Komissio antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tämän asetuksen soveltamisesta [viimeistään xx/xx/20xx, viimeistään seitsemän vuoden kuluttua sen voimaantulosta].

Komissio antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tämän asetuksen soveltamisesta [viimeistään xx/xx/20xx, viimeistään viiden vuoden kuluttua sen voimaantulosta].

Tarkistus     67

Ehdotus asetukseksi

50 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Kertomuksessa esitetään arviointi asetuksen soveltamisesta, mukaan lukien arviointi tähän asetukseen perustuvan kuluttajien etujen suojaamista koskevien säännösten täytäntöönpanon valvonnan tuloksellisuudesta sekä selvitys muun muassa siitä, miten kuluttajien etujen suojaamista koskevien säännösten noudattaminen elinkeinonharjoittajien keskuudessa on kehittynyt keskeisillä kuluttajamarkkinoilla, joilla käydään rajatylittävää kauppaa.

Kertomuksessa esitetään arviointi asetuksen soveltamisesta, mukaan lukien arviointi tähän asetukseen perustuvan kuluttajien etujen suojaamista koskevien säännösten täytäntöönpanon valvonnan tuloksellisuudesta sekä selvitys muun muassa siitä, miten kuluttajien etujen suojaamista koskevien säännösten noudattaminen elinkeinonharjoittajien keskuudessa on kehittynyt keskeisillä kuluttajamarkkinoilla, joilla käydään rajatylittävää kauppaa. Komissio arvioi tehokkuutta erityisesti seuraavilta osin:

Tarkistus     68

Ehdotus asetukseksi

50 artikla – 2 kohta – a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(a)  8 artiklassa annetut valtuudet;

Tarkistus     69

Ehdotus asetukseksi

50 artikla – 2 kohta – b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(b)  laajalle levinneille rikkomuksille, joilla on unioninlaajuinen ulottuvuus, asetetut kynnysarvot;

Tarkistus     70

Ehdotus asetukseksi

50 artikla – 2 kohta – c alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(c)  43 artiklassa tarkoitettu järjestelmä rikkomuksia koskevien tietojen vaihtamista varten.

Tarkistus     71

Ehdotus asetukseksi

50 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Kertomukseen liitetään tarvittaessa lainsäädäntöehdotuksia.

Tarkistus     72

Ehdotus asetukseksi

50 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Komissio toimittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle viimeistään ...[tämän asetuksen voimaantulopäivä] ja sen jälkeen kahden vuoden välein kertomuksen, johon sisältyy

 

(a)   kuluttajalainsäädännön täytäntöönpanon alan tietoja ja kehitystä koskeva yleiskatsaus ja tilastoja, joita on vaihdettu 33 artiklan mukaisesti perustetussa valvontamekanismissa, mukaan luettuina tehdyt ilmoitukset ja ulkoisten ilmoitusten jatkotoimet;

 

(b)   laajalle levinneitä rikkomuksia ja laajalle levinneitä rikkomuksia, joilla on unionin laajuinen ulottuvuus, koskeva yleiskatsaus, jossa täsmennetään 16 artiklan mukaisesti toteutetut koordinoidut toimet, 18 artiklan mukaisesti toteutetut täytäntöönpanotoimet, 21 artiklan mukaisesti käynnistetyt yhteiset toimet ja sääntöjä rikkoneiden elinkeinonharjoittajien antamat sitoumukset ja niiden tulokset sekä 25 artiklan mukaisesti toteutetut täytäntöönpanotoimet.

 

Kertomus on asetettava julkisesti saataville, ja sen on tarvittaessa sisällettävä lisää lainsäädäntöehdotuksia tai muita ehdotuksia, joilla olemassa olevaa lainsäädäntöä mukautetaan digitaalisen ympäristön uuteen teknologiseen kehitykseen tai mahdollisiin tuleviin ilmiöihin.

Tarkistus    73

Ehdotus asetukseksi

51 artikla – 1 kohta

Asetus (EY) N:o 2006/2004

Liite – 24 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

24 a.  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 924/2009, annettu 16 päivänä syyskuuta 2009, rajatylittävistä maksuista yhteisössä ja asetuksen (EY) N:o 2560/2001 kumoamisesta (EUVL L 266, 9.10.2009, s. 11).

Tarkistus    74

Ehdotus asetukseksi

51 artikla – 1 kohta

Asetus (EY) N:o 2006/2004

Liite – 24 b kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

24 b.  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 260/2012, annettu 14 päivänä maaliskuuta 2012, euromääräisiä tilisiirtoja ja suoraveloituksia koskevista teknisistä ja liiketoimintaa koskevista vaatimuksista sekä asetuksen (EY) N:o 924/2009 muuttamisesta (EUVL L 94, 30.3.2012, s. 22).

Tarkistus    75

Ehdotus asetukseksi

51 artikla – 1 kohta

Asetus (EY) N:o 2006/2004

Liite – 24 c kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

24 c.  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/2366, annettu 25 päivänä marraskuuta 2015, maksupalveluista sisämarkkinoilla, direktiivien 2002/65/EY, 2009/110/EY ja 2013/36/EU ja asetuksen (EU) N:o 1093/2010 muuttamisesta sekä direktiivin 2007/64/EY kumoamisesta (EUVL L 337, 23.12.2015, s. 35).

Tarkistus    76

Ehdotus asetukseksi

51 artikla – 1 kohta

Asetus (EY) N:o 2006/2004

Liite – 24 d kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

24 d.  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/97, annettu 20 päivänä tammikuuta 2016, vakuutusten tarjoamisesta (EUVL L 26, 2.2.2016, s. 19).

Tarkistus     77

Ehdotus asetukseksi

51 artikla – 1 kohta

Asetus (EY) N:o 2006/2004

Liite – 24 e kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

24 e.  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 2017/... verkkosisältöpalvelujen rajatylittävän siirrettävyyden varmistamisesta sisämarkkinoilla.

Tarkistus     78

Ehdotus asetukseksi

51 artikla – 1 kohta

Asetus (EY) N:o 2006/2004

Liite – 24 f kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

24 f.  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 2017/... maarajoitusten ja muiden asiakkaan kansallisuuteen tai asuin- tai sijoittautumispaikkaan perustuvien syrjinnän muotojen torjumisesta sisämarkkinoilla ja asetuksen (EY) N:o 2006/2004 ja direktiivin 2009/22/EY muuttamisesta.

ASIAN KÄSITTELY LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten viranomaisten yhteistyö (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Viiteasiakirjat

COM(2016)0283 – C8-0194/2016 – 2016/0148(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

Ilmoitettu istunnossa (pvä)

IMCO

9.6.2016

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

Ilmoitettu istunnossa (pvä)

JURI

9.6.2016

Valmistelija

Nimitetty (pvä)

Kostas Chrysogonos

11.7.2016

Valiokuntakäsittely

31.1.2017

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

28.2.2017

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

21

2

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Laura Ferrara, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Daniel Buda, Evelyne Gebhardt, Virginie Rozière, Tiemo Wölken

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Pál Csáky

ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten viranomaisten yhteistyö

Viiteasiakirjat

COM(2016)0283 – C8-0194/2016 – 2016/0148(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

25.5.2016

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

IMCO

9.6.2016

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

BUDG

9.6.2016

ITRE

9.6.2016

CULT

9.6.2016

JURI

9.6.2016

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

BUDG

15.6.2016

ITRE

14.6.2016

CULT

20.6.2016

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Olga Sehnalová

17.6.2016

 

 

 

Valiokuntakäsittely

11.10.2016

9.11.2016

5.12.2016

6.2.2017

 

13.3.2017

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

21.3.2017

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

33

0

3

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

27.3.2017

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

33

+

ALDE

Dita Charanzová, Morten Løkkegaard, Jasenko Selimovic

ECR

Edward Czesak, Vicky Ford, Ulrike Trebesius, Anneleen Van Bossuyt

EFDD

Marco Zullo

PPE

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Ildikó Gáll-Pelcz, Antonio López-Istúriz White, Jiří Pospíšil, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mihai Ţurcanu, Sabine Verheyen

S&D

Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Arndt Kohn, Marlene Mizzi, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Julia Reda

0

-

 

 

3

0

EFDD

Robert Jarosław Iwaszkiewicz

ENF

Marcus Pretzell, Mylène Troszczynski

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää