ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par sadarbību starp valstu iestādēm, kas atbild par tiesību aktu izpildi patērētāju tiesību aizsardzības jomā

28.3.2017 - (COM(2016)0283 – C8-0194/2016 – 2016/0148(COD)) - ***I

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja
Referente: Olga Sehnalová


Procedūra : 2016/0148(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A8-0077/2017

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par sadarbību starp valstu iestādēm, kas atbild par tiesību aktu izpildi patērētāju tiesību aizsardzības jomā

(COM(2016)0283 – C8-0194/2016 – 2016/0148(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2016)0283),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 114. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0194/2016),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā pamatotos atzinumus, kurus saskaņā ar 2. protokolu par subsidiaritātes principa un proporcionalitātes principa piemērošanu iesniedza Bulgārijas parlaments, Čehijas parlamenta Deputātu palāta, Austrijas Federālā padome un Zviedrijas parlaments un kuros norādīts, ka leģislatīvā akta projekts neatbilst subsidiaritātes principam,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2016. gada 19. oktobra atzinumu[1],

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas ziņojumu un Juridiskās komitejas atzinumu (A8-0077/2017),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā šo priekšlikumu aizstāj ar citu tekstu, būtiski groza vai ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt;

3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei, Komisijai un dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr.    1

Regulas priekšlikums

-1. apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(-1)  Savienības patērētāju aizsardzības politiku regulē Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 4. panta 2. punkta f) apakšpunkts, 12. pants, 114. panta 3. punkts un 169. pants un Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 38. pants.

Grozījums Nr.    2

Regulas priekšlikums

-1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(-1a)  LESD 169. pantā ir noteikts, ka Savienības patērētāju aizsardzības politikas mērķis ir atbalstīt patērētāju intereses un nodrošināt augstu līmeni patērētāju aizsardzībā. Šajā nolūkā Savienība veicinās patērētāju veselības, drošības un ekonomisko interešu aizsardzību, kā arī atbalstīs viņu tiesības gūt informāciju, izglītību un apvienoties, lai aizstāvētu savas intereses.

Grozījums Nr.    3

Regulas priekšlikums

-1.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(-1b)  LESD 197. pantā par administratīvo sadarbību atzīts, ka Savienības tiesību aktu efektīva īstenošana dalībvalstīs ir būtiska Savienība pareizas darbības nodrošināšanai, un noteiktas robežas, kurās Savienībai un dalībvalstīm ir jārīkojas šajā sakarā.

Grozījums Nr.    4

Regulas priekšlikums

1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 2006/200458 ir paredzēti saskaņoti noteikumi un procedūras, lai atvieglotu sadarbību starp valstu iestādēm, kas atbild par tiesību aktu īstenošanu patērētāju tiesību aizsardzības jomā. Regulas 21.a pantā noteikts, ka jānovērtē šīs regulas efektivitāte un darbības mehānismi, un saskaņā ar šo pantu Komisija secināja, ka Regula (EK) Nr. 2006/2004 nav pietiekama, lai efektīvi novērstu īstenošanas problēmas vienotajā tirgū un jo īpaši digitālajā vienotajā tirgū.

(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 2006/200458 ir paredzēti saskaņoti noteikumi un procedūras, lai atvieglotu sadarbību starp valstu iestādēm, kas atbild par tiesību aktu īstenošanu patērētāju tiesību aizsardzības jomā. Regulas (EK) Nr. 2006/2004 21.a pantā noteikts, ka jānovērtē šīs regulas efektivitāte un darbības mehānismi, un saskaņā ar šo pantu Komisija secināja, ka Regula (EK) Nr. 2006/2004 nav pietiekama, lai efektīvi novērstu īstenošanas problēmas vienotajā tirgū, tostarp digitālajā vienotajā tirgū.

__________________

__________________

58 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 2006/2004 par sadarbību starp valstu iestādēm, kas atbildīgas par tiesību aktu īstenošanu patērētāju tiesību aizsardzības jomā (O V L 364, 9.12.2004., 1. lpp.).

58 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 2006/2004 par sadarbību starp valstu iestādēm, kas atbildīgas par tiesību aktu īstenošanu patērētāju tiesību aizsardzības jomā (O V L 364, 9.12.2004., 1. lpp.).

Grozījums Nr.    5

Regulas priekšlikums

2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(2)  Digitālā vienotā tirgus stratēģijā, ko Komisija pieņēma 2015. gada 6. maijā, kā viena no prioritātēm tika izvirzīta nepieciešamība uzlabot patērētāju uzticību, ātrāk, veiklāk un saskanīgāk īstenojot patērētāju tiesību aizsardzības noteikumus. Vienotā tirgus stratēģijā, ko Komisija pieņēma 2015. gada 28. oktobrī, atkārtoti tika uzsvērts, ka Savienības patērētāju aizsardzības tiesību aktu īstenošana papildus būtu jāstiprina ar Regulu par sadarbību patērētāju tiesību aizsardzības jomā.

(2)  Digitālā vienotā tirgus stratēģijā, ko Komisija pieņēma 2015. gada 6. maijā, kā viena no prioritātēm tika izvirzīta nepieciešamība uzlabot patērētāju uzticību, ātrāk un saskanīgāk īstenojot patērētāju tiesību aizsardzības tiesību aktus. Vienotā tirgus stratēģijā, ko Komisija pieņēma 2015. gada 28. oktobrī, atkārtoti tika uzsvērts, ka Savienības patērētāju interešu aizsardzības tiesību aktu īstenošana papildus būtu jāstiprina ar Regulas (EK) Nr. 2006/2004 reformu.

Grozījums Nr.    6

Regulas priekšlikums

3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3)  Tā kā pārrobežu pārkāpumu, jo īpaši digitālajā vidē, izskatīšana notiek neefektīvi, tirgotāji var izvairīties no tiesību aktu izpildes, pārceļoties uz citām Savienības dalībvalstīs, izkropļojot konkurenci likumpaklausīgiem tirgotājiem, kuri darbojas vai nu valsts teritorijā, vai pāri robežām, nodarot tiešu kaitējumu patērētājiem un mazinot patērētāju uzticēšanos pārrobežu darījumiem un vienotajam tirgum. Tādēļ jāpalielina saskaņošanas līmenis, izveidojot efektīvu un iedarbīgu izpildes sadarbību kompetento valsts izpildes iestāžu starpā, lai atklātu, izmeklētu un izdotu rīkojumu izbeigt Savienībā izdarītus pārkāpumus un plaši izplatītus pārkāpumus.

(3)  Tā kā tiesību akti, kas vērsti pret pārrobežu pārkāpumiem, tostarp digitālajā vidē, tiek piemēroti neefektīvi, tirgotājiem ļaujot pārcelties uz citām Savienības dalībvalstīm, līdz ar to izkropļojot konkurenci likumpaklausīgiem tirgotājiem, kuri darbojas (tiešsaistē vai bezsaistē) vai nu valsts teritorijā, vai pāri robežām, un tādējādi nodarot tiešu un ievērojamu kaitējumu vienotajam tirgum un patērētājiem un apdraudot patērētāju uzticēšanos pārrobežu darījumiem un vienotajam tirgum. Tādēļ jāpalielina saskaņošanas līmenis, nodrošinot efektīvu un iedarbīgu sadarbību kompetento valsts izpildes iestāžu starpā, lai atklātu, izmeklētu, izdotu rīkojumu izbeigt pārkāpumus un to izpildītu.

Grozījums Nr.    7

Regulas priekšlikums

4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(4)  Ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 2006/2004 Savienībā tika izveidots kompetento valsts iestāžu tīkls. Ir nepieciešama dažādu tīklā iesaistīto kompetento iestāžu un citu valsts iestāžu darbības efektīva koordinēšana. Koordinēšanas uzdevums, ko pilda vienotais sadarbības birojs, katrā dalībvalstī būtu jāuztic kompetentai iestādei, kurai ir pietiekamas pilnvaras un resursi, lai pildītu šo svarīgo uzdevumu kompetento iestāžu tīklā.

(4)  Ar Regulu (EK) Nr. 2006/2004 Savienībā tika izveidots kompetento valsts iestāžu tīkls. Ir nepieciešama dažādu tīklā iesaistīto kompetento iestāžu un citu valsts iestāžu darbības efektīva koordinēšana. Koordinēšanas uzdevums, ko pilda vienotais sadarbības birojs, katrā dalībvalstī būtu jāuztic valsts iestādei, kurai ir pietiekamas pilnvaras un nepieciešamie resursi, lai pildītu šo svarīgo uzdevumu.

Grozījums Nr.    8

Regulas priekšlikums

5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(5)  Patērētāji būtu arī jāaizsargā pret īslaicīgiem, Savienībā izdarītiem pārkāpumiem un plaši izplatītiem pārkāpumiem, kuri notiek tikai neilgi, bet kuru radītais kaitējums varētu turpināties ilgi pēc pārkāpuma izbeigšanās. Kompetentajām iestādēm būtu jāpiešķir pilnvaras, kas vajadzīgas, lai izmeklētu šādus pārkāpumus un izdotu rīkojumu izbeigt šādus pārkāpumus.

(5)  Patērētāji būtu arī jāaizsargā pret pārkāpumiem, kuri notiek tikai neilgi, bet kuru radītais kaitējums varētu turpināties ilgi pēc pārkāpuma izbeigšanās. Kompetentajām iestādēm būtu jāpiešķir pilnvaras, kas vajadzīgas, lai izmeklētu šādus pārkāpumus un izdotu rīkojumu izbeigt šādus pārkāpumus, tādējādi nodrošinot patērētāju aizsardzību.

Grozījums Nr.    9

Regulas priekšlikums

5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(5a)  Lai nodrošinātu juridisko noteiktību un efektīvas izpildes darbības pret izbeigtiem pārkāpumiem pārrobežu kontekstā un novērstu attieksmes atšķirības pret patērētājiem un tirgotājiem vienotajā tirgū, ir jāievieš noilguma termiņš. Tas ietver skaidra laikposma noteikšanu, kurā kompetentās iestādes, izpildot noteikumus, kas reglamentē pārrobežu pārkāpumus, var piemērot sankcijas, izdot rīkojumu par kompensāciju patērētājiem vai izdot rīkojumu par pārkāpumu dēļ gūtās peļņas atgūšanu.

Grozījums Nr.    10

Regulas priekšlikums

6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(6)  Kompetentajām iestādēm būtu jāpiešķir izmeklēšanas un izpildes pilnvaru minimums, lai efektīvi piemērotu šo regulu, savstarpēji sadarbotos un atturētu tirgotājus no Savienībā izdarītu pārkāpumu un plaši izplatītu pārkāpumu izdarīšanas. Šīm pilnvarām vajadzētu būt pietiekamām, lai risinātu izpildes problēmas elektroniskajā tirdzniecībā un digitālajā vidē, kur īpašas bažas izraisa tirgotāju iespējas vienkārši slēpt vai mainīt identitāti. Ar šīm pilnvarām būtu jānodrošina iespēja likumīgi apmainīties ar pierādījumiem kompetento iestāžu starpā, lai visās dalībvalstīs vienādā līmenī panāktu efektīvu izpildi.

(6)  Kompetentajām iestādēm būtu jāpiešķir saskaņotas izmeklēšanas un izpildes pilnvaras, lai piemērotu šo regulu, ātrāk un efektīvāk savstarpēji sadarbotos un atturētu tirgotājus no pārkāpumu izdarīšanas. Šīm pilnvarām vajadzētu būt pietiekamām, lai efektīvi risinātu izpildes problēmas elektroniskajā tirdzniecībā un digitālajā vidē un novērstu to, ka tirgotāji, kas neievēro noteikumus, izmanto nepilnības izpildes sistēmā, pārceļoties uz dalībvalstīm, kuru kompetentās iestādes nespēj apturēt nelikumīgu praksi. Ar šīm pilnvarām būtu jānodrošina iespēja likumīgi apmainīties ar informāciju un pierādījumiem kompetento iestāžu starpā, lai visās dalībvalstīs vienādā līmenī panāktu efektīvu izpildi.

Grozījums Nr.    11

Regulas priekšlikums

7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(7)  Dalībvalstis var izvēlēties, vai kompetentās iestādes īstenos šīs pilnvaras tieši atbilstīgi to kompetencei vai, vēršoties kompetentajās tiesās. Ja dalībvalstis izvēlas, ka kompetentās iestādes savas pilnvaras īstenos, vēršoties kompetentajās tiesās, dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka šīs pilnvaras var īstenot efektīvi un savlaicīgi un ka šo pilnvaru īstenošanas izmaksas ir samērīgas un netraucē piemērot šo regulu.

(7)  Šai regulai nevajadzētu skart dalībvalstu brīvību izvēlēties tādu izpildes sistēmu, kādu tās uzskata par piemērotu. Dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai izvēlēties noteikt vispiemērotāko pilnvaru sadalījumu starp valsts kompetentajām iestādēm, ar nosacījumu, ka visas pilnvaras var efektīvi izmantot, lai novērstu jebkādus pārkāpumus. Dalībvalstīm arī vajadzētu būt iespējai izvēlēties, vai kompetentās iestādes īstenos šīs pilnvaras tieši atbilstīgi to kompetencei vai ar citu publisko iestāžu palīdzību, vai tiesu iestāžu uzraudzībā, vai vēršoties kompetentajās tiesās. Ja dalībvalstis izvēlas, ka kompetentās iestādes savas pilnvaras īstenos, vēršoties kompetentajās tiesās, dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka šīs pilnvaras var īstenot efektīvi un savlaicīgi un ka šo pilnvaru īstenošanas izmaksas ir samērīgas un netraucē piemērot šo regulu. Dalībvalstis saskaņā ar šo regulu var arī nolemt dažus no šajā regulā noteiktajiem uzdevumiem uzticēt norīkotajām struktūrām.

Grozījums Nr.    12

Regulas priekšlikums

9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(9)  Kompetentajām iestādēm būtu jāspēj sākt izmeklēšanu pēc savas iniciatīvas, ja tām no citiem avotiem, kas nav patērētāju sūdzības, ir kļuvuši zināmi Savienībā izdarīti pārkāpumi vai plaši izplatīti pārkāpumi. Jo īpaši svarīgi tas ir gadījumos, kad, izskatot plaši izplatītus pārkāpumus, jānodrošina efektīva kompetento iestāžu sadarbība.

(9)  Kompetentajām iestādēm būtu jāspēj sākt izmeklēšanu pēc savas iniciatīvas, ja tām no citiem avotiem, kas nav patērētāju sūdzības, ir kļuvuši zināmi Savienībā izdarīti pārkāpumi vai plaši izplatīti pārkāpumi.

Grozījums Nr.    13

Regulas priekšlikums

10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(10)  Kompetentajām iestādēm būtu vajadzīga piekļuve visiem pierādījumiem, datiem un informācijai, kas nepieciešami, lai noteiktu, vai ir noticis Savienībā izdarīts pārkāpums vai plaši izplatīts pārkāpums, un jo īpaši — lai noteiktu atbildīgo tirgotāju neatkarīgi no šo pierādījumu, informācijas vai datu īpašnieka, to atrašanās vietas vai formāta. Kompetentajām iestādēm būtu jāspēj tieši pieprasīt, lai digitālajā vērtības ķēdē iesaistītās trešās puses sniegtu visus vajadzīgos pierādījumus, datus un informāciju.

(10)  Kompetentajām iestādēm būtu vajadzīga piekļuve visiem pierādījumiem, datiem un informācijai saistībā ar izmeklēšanas priekšmetu, kas nepieciešami, lai noteiktu, vai ir noticis pārkāpums, un jo īpaši — lai noteiktu atbildīgo tirgotāju neatkarīgi no attiecīgo pierādījumu, informācijas vai datu īpašnieka un neatkarīgi no to atrašanās vietas vai formāta. Kompetentajām iestādēm būtu jāspēj tieši pieprasīt, lai digitālajā vērtības ķēdē iesaistītās trešās puses sniegtu visus vajadzīgos pierādījumus, datus un informāciju, ar nosacījumu, ka tās konsekventi ievēro personas datu aizsardzības principus.

Grozījums Nr.    14

Regulas priekšlikums

10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(10a)  Kompetentajām iestādēm būtu jāspēj veikt nepieciešamās pārbaudes uz vietas, un tās būtu jāpilnvaro iekļūt jebkurās telpās, teritorijās vai transportlīdzekļos, ko tirgotājs izmanto mērķiem, kuri saistīti ar tā komercdarbību, darījumdarbību, amatniecisko darbību vai profesiju.

Grozījums Nr.    15

Regulas priekšlikums

10.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(10b)  Kompetentajām iestādēm būtu jāspēj pieprasīt, lai jebkurš attiecīgā tirgotāja pārstāvis vai darbinieks sniedz paskaidrojumus vai faktus, informāciju vai dokumentus attiecībā uz izmeklēšanas priekšmetu, un fiksēt šā pārstāvja vai darbinieka sniegtās atbildes.

Grozījums Nr.    16

Regulas priekšlikums

11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(11)  Kompetentajām iestādēm būtu jāspēj pārbaudīt atbilstību patērētāju aizsardzības tiesību aktiem un iegūt pierādījumus par Savienībā izdarītiem pārkāpumiem un plaši izplatītiem pārkāpumiem, jo īpaši par pārkāpumiem, kas notiek preču vai pakalpojumu pirkuma brīdī vai pēc tā. Tādēļ tās būtu jāpilnvaro veikt pārbaudes pirkumus un iegādāties preces vai pakalpojumus, izmantojot citu identitāti.

(11)  Kompetentajām iestādēm būtu jāspēj pārbaudīt atbilstību Savienības patērētāju interešu aizsardzības tiesību aktiem un iegūt pierādījumus par pārkāpumiem preču vai pakalpojumu pirkuma brīdī, pirms tā vai pēc tā. Tādēļ tās būtu jāpilnvaro veikt pārbaudes pirkumus un, ja pierādījumus nevar iegūt ar citiem līdzekļiem, iegādāties preces vai pakalpojumus, izmantojot citu identitāti.

Grozījums Nr.    17

Regulas priekšlikums

12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(12)  Jo īpaši digitālajā vidē kompetentajām iestādēm būtu jāspēj ātri un efektīvi izbeigt pārkāpumu, jo īpaši tad, ja tirgotājs, kas pārdod preces vai pakalpojumus, slēpj savu identitāti vai pārceļas uz citu Savienības dalībvalsti vai trešo valsti, lai izvairītos no izpildes. Gadījumos, kad iespējams smags un nelabojams kaitējums patērētājiem, kompetentajām iestādēm būtu jāspēj pieņemt pagaidu pasākumus, lai novērstu šādu kaitējumu vai samazinātu tā apmēru, tostarp vajadzības gadījumā apturēt tīmekļa vietnes, domēna vai līdzīgas digitālās vietnes, pakalpojuma vai konta darbību. Turklāt kompetentajām iestādēm vajadzētu būt pilnvarotām slēgt vai norīkot trešās puses pakalpojuma sniedzēju slēgt tīmekļa vietni, domēnu vai līdzīgu digitālo vietni, pakalpojumu vai kontu.

(12)  Jo īpaši digitālajā vidē kompetentajām iestādēm būtu jāspēj ātri un efektīvi izbeigt pārkāpumu, jo īpaši tad, ja tirgotājs, kas pārdod preces vai pakalpojumus, slēpj savu identitāti vai pārceļas uz citu Savienības dalībvalsti vai trešo valsti, lai izvairītos no izpildes. Gadījumos, kad iespējams smags un nelabojams kaitējums patērētājiem, kompetentajām iestādēm būtu jāspēj pieņemt pagaidu pasākumus, ja nav pieejami citi līdzekļi, lai novērstu vai samazinātu šādu kaitējumu, it īpaši pieprasot mitināšanas pakalpojumu sniedzējiem dzēst saturu vai apturēt tīmekļa vietnes, pakalpojuma vai konta darbību vai pieprasot domēna reģistriem un reģistrētājiem uz konkrētu laiku apturēt pilnīgi kvalificēta domēna nosaukuma darbību. Turklāt, ja pagaidu pasākumi ir bijuši nesekmīgi un izmantojot to tikai kā galējo līdzekli, kompetentajām iestādēm vajadzētu būt arī pilnvarotām uzdot mitināšanas pakalpojumu sniedzējam dzēst saturu vai slēgt tīmekļa vietni, pakalpojumu vai kontu, vai tā daļu vai uzdot reģistram vai reģistrētājam dzēst pilnīgi kvalificētu domēna nosaukumu un atļaut attiecīgajai kompetentajai iestādei to reģistrēt. Ņemot vērā iespējamo ietekmi uz pamattiesībām, šīs pilnvaras būtu jāīsteno saskaņā ar Eiropas Savienības Pamattiesību hartu un pēc tiesas atļaujas saņemšanas.

Grozījums Nr.    18

Regulas priekšlikums

13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(13)  Lai nodrošinātu, ka tirgotāji pietiekamā mērā atturas no pārkāpumu izdarīšanas vai atkārtošanas un negūst peļņu no šiem pārkāpumiem, noteikumi par sodiem, ko dalībvalstis pieņēmušas saskaņā ar patērētāju intereses aizsargājošo Savienības tiesību aktu prasībām, būtu jāpiemēro arī attiecībā uz Savienībā izdarītiem pārkāpumiem un plaši izplatītiem pārkāpumiem. Šo pašu iemeslu dēļ patērētājiem būtu jānodrošina tiesiskās aizsardzības līdzekļi attiecībā uz kaitējumu, ko nodarījuši šādi pārkāpumi.

(13)  Lai nodrošinātu, ka tirgotāji pietiekamā mērā atturas no pārkāpumu izdarīšanas vai atkārtošanas un negūst peļņu no šādiem pārkāpumiem, noteikumi par sankcijām, ko dalībvalstis pieņēmušas saskaņā ar patērētāju intereses aizsargājošo Savienības tiesību aktu prasībām, būtu jāievēro un jāpiemēro arī attiecībā uz pārkāpumiem, ņemot vērā arī pārkāpuma izraisīto kopējo kaitējumu.

Grozījums Nr.    19

Regulas priekšlikums

14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(14)  Attiecībā uz patērētāju tiesisko aizsardzību kompetentajām iestādēm būtu jāizvēlas samērīgi, taisnīgi un pamatoti pasākumi, kas novērstu vai samazinātu pārkāpumu vairākkārtīguma vai atkārtotības risku, jo īpaši ņemot vērā sagaidāmo labumu patērētājiem un mērenās administratīvās izmaksas, kas visticamāk būs saistītas ar šo pasākumu īstenošanu. Ja attiecīgos patērētājus nav iespējams identificēt vai ja tos nav iespējams identificēt, neradot nesamērīgas izmaksas par pārkāpumu atbildīgajam tirgotājam kompetentā iestāde var izdot rīkojumu par pārkāpuma rezultātā gūtās peļņas restitūciju, iemaksājot to valsts kasē vai saņēmējam, kuru izraudzījusies kompetentā iestāde vai kurš izraudzīts saskaņā ar valsts tiesību aktiem.

(14)  Attiecībā uz patērētāju tiesisko aizsardzību kompetentajām iestādēm būtu jāizvēlas efektīvi pasākumi, kas novērsīs vai samazinās pārkāpumu vairākkārtīguma vai atkārtotības risku. Būtu jānodrošina tiesiskās aizsardzības līdzekļi patērētājiem attiecībā uz kaitējumu, ko izraisījuši pārkāpumi. Lai likvidētu kaitējumu, kuru radījis pārrobežu pārkāpums, un atjaunotu vienlīdzīgus konkurences apstākļus vienotajā tirgū, kurus izkropļojusi pārkāpumu dēļ gūtā peļņa, svarīgas ir pilnvaras izdot rīkojumu par kompensāciju patērētājiem vai peļņas atgūšanu.

Grozījums Nr.    20

Regulas priekšlikums

15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(15)  Būtu jāuzlabo savstarpējās palīdzības mehānisma efektivitāte un iedarbīgums. Pieprasītā informācija būtu jāsniedz savlaicīgi un savlaicīgi būtu jāpieņem vajadzīgie izpildes pasākumi. Tādēļ Komisijai būtu jānosaka saistoši termiņi, kuros kompetentajām iestādēm jāatbild uz informācijas un izpildes lūgumiem, un, izmantojot īstenošanas pasākumus, jāprecizē informācijas un izpildes lūgumu apstrādes procesuālie un citi aspekti.

(15)  Būtu jāuzlabo savstarpējās palīdzības mehānisma efektivitāte un iedarbīgums. Pieprasītā informācija būtu jāsniedz šajā regulā noteiktajos termiņos un savlaicīgi būtu jāpieņem vajadzīgie izpildes pasākumi.

Grozījums Nr.    21

Regulas priekšlikums

16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(16)  Jāuzlabo Komisijas spējas koordinēt un uzraudzīt savstarpējās palīdzības mehānisma darbību, izdot norādījumus, paust ieteikumus un problēmu gadījumā izdot atzinumus dalībvalstīm. Tāpat jāuzlabo Komisijas spējas efektīvi un ātri palīdzēt kompetentajām iestādēm izšķirt strīdus par interpretāciju attiecībā uz kompetento iestāžu pienākumiem, kas izriet no savstarpējās palīdzības mehānisma.

(16)  Būtu jāuzlabo Komisijas spējas koordinēt un uzraudzīt savstarpējās palīdzības mehānisma darbību, izdot norādījumus, paust ieteikumus un problēmu gadījumā izdot atzinumus dalībvalstīm. Tāpat būtu jāuzlabo Komisijas spējas efektīvi un ātri palīdzēt kompetentajām iestādēm izšķirt strīdus par interpretāciju attiecībā uz pienākumiem, kas izriet no savstarpējās palīdzības mehānisma.

Grozījums Nr.    22

Regulas priekšlikums

17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(17)  Būtu jānodrošina saskaņoti noteikumi attiecībā uz uzraudzības koordinēšanu, izmeklēšanu un īstenošanu plaši izplatītu pārkāpumu gadījumos. Koordinētai rīcībai pret plaši izplatītiem pārkāpumiem, būtu jānodrošina, ka kompetentās iestādes var izvēlēties vispiemērotākos un efektīvākos rīkus plaši izplatītu pārkāpumu izbeigšanai un kompensācijas nodrošināšanai patērētājiem.

(17)  Šajā regulā būtu jāparedz saskaņoti noteikumi attiecībā uz izmeklēšanas koordinēšanu plaši izplatītu pārkāpumu un plaši izplatītu Savienības mēroga pārkāpumu gadījumos un attiecībā uz šādus pārkāpumus reglamentējošo noteikumu izpildi. Koordinētai rīcībai pret plaši izplatītiem pārkāpumiem un plaši izplatītiem Savienības mēroga pārkāpumiem būtu jānodrošina, ka kompetentās iestādes var izvēlēties vispiemērotākos un efektīvākos rīkus plaši izplatītu pārkāpumu un plaši izplatītu Savienības mēroga pārkāpumu izbeigšanai un kompensācijas nodrošināšanai patērētājiem.

Grozījums Nr.    23

Regulas priekšlikums

18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(18)  Tiešsaistes elektroniskās tirdzniecības tīmekļa vietņu saskaņotas pārbaudes (vērienīgas pārbaudes) ir vēl viens izpildes koordinēšanas veids, kura efektivitāte pārkāpumu novēršanā ir pierādīta un kurš turpmāk būtu jāsaglabā un jāpastiprina.

(18)  Tiešsaistes elektroniskās tirdzniecības tīmekļa vietņu saskaņotas pārbaudes (vērienīgas pārbaudes) ir vēl viens izpildes koordinēšanas veids, kura efektivitāte pārkāpumu novēršanā ir pierādīta un kurš turpmāk būtu jāsaglabā un jāpastiprina, tostarp piemērojot to arī bezsaistes nozarēm.

Grozījums Nr.    24

Regulas priekšlikums

19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(19)  Plaši izplatīti Savienības mēroga pārkāpumi var izraisīt milzīgu kaitējumu vairākumam Savienības patērētāju. Tādēļ ir vajadzīga īpaša Savienības līmeņa procedūra, kuru obligāti jākoordinē Komisijai. Lai nodrošinātu, ka procedūra tiek sākta savlaicīgi, saskanīgi un efektīvi un ka nosacījumu pārbaude notiek vienādi, Komisijai būtu jāpārbauda, vai ir izpildīti procedūras sākšanas nosacījumi. Pierādījumi un informācija, kas iegūti kopīgajā rīcībā, vajadzības gadījumā netraucēti būtu jāizmanto valsts tiesvedībā.

(19)  Ja notiek plaši izplatīti Savienības mēroga pārkāpumi, kas var izraisīt kaitējumu patērētāju kopējām interesēm vairumā dalībvalstu, Komisijai būtu jāuzsāk un jākoordinē Savienības līmeņa procedūra. Lai nodrošinātu procesuālo saskaņotību, Komisijai būtu jāpārbauda, vai ir izpildīti procedūras sākšanas nosacījumi. Pierādījumi un informācija, kas iegūti koordinētajā rīcībā, vajadzības gadījumā būtu jāizmanto valsts tiesvedībā.

Grozījums Nr.    25

Regulas priekšlikums

20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(20)  Saistībā ar plaši izplatītiem pārkāpumiem un plaši izplatītiem Savienības mēroga pārkāpumiem būtu jāievēro attiecīgo tirgotāju tiesības uz aizstāvību. Tādēļ tirgotājiem jāpiešķir tiesības tikt uzklausītiem un izvēlēties tiesvedības valodu.

(20)  Saistībā ar plaši izplatītiem pārkāpumiem un plaši izplatītiem Savienības mēroga pārkāpumiem būtu jāievēro attiecīgo tirgotāju tiesības uz aizstāvību. Tādēļ tirgotājiem jāpiešķir tiesības tikt uzklausītiem un izmantot reģistrācijas vai dzīvesvietas dalībvalsts valodu. Ir būtiski nodrošināt arī atbilstību Savienības tiesību aktiem par neizpaužamas zinātības un uzņēmējdarbības informācijas aizsardzību.

Grozījums Nr.    26

Regulas priekšlikums

21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(21)  Ja tirgotājs, kas izdarījis plaši izplatītu pārkāpumu vai plaši izplatītu Savienības mēroga pārkāpumu, brīvprātīgi neizbeidz pārkāpumu, attiecīgās dalībvalsts kompetentajām iestādēm dalībvalstī būtu jānorīko vienas dalībvalsts kompetentā iestāde, lai veiktu izpildi, kas pielāgota nolūkā saglabāt to patērētāju tiesības, kuri dzīvo citās dalībvalstīs, kuras arī skāris pārkāpums. Šī kompetentā iestāde būtu jānorīko, ņemot vērā tās spēju veikt efektīvas darbības pret tirgotāju, piemēram, ja tirgotājs veic uzņēmējdarbību dalībvalstī, kurā ir šī iestāde. Norīkotajai kompetentajai iestādei būtu jārīkojas tā, it kā citas dalībvalsts patērētāji būtu tās patērētāji. Vajadzības gadījumā, lai novērstu tiesību aktu eksteritoriālu piemērošanu, vairākām vai visām pārkāpuma skartajām dalībvalstīm būtu jāļauj vienlaikus pieņemt izpildes pasākumus, lai aizsargātu savus patērētājus vai patērētājus, kas dzīvo citā dalībvalstī. Tā būtu jārīkojas, piemēram, lai izbeigtu līdzīgus pārkāpumus, ko izdara tāda uzņēmuma meitasuzņēmumi, kas veic uzņēmējdarbību vairāk nekā vienā dalībvalstī, kuri ietekmē patērētājus tikai šajās dalībvalstīs un kuriem nav acīmredzama pārrobežu elementa (paralēli pārkāpumi).

(21)  Ja tirgotājs, kas izdarījis plaši izplatītu pārkāpumu vai plaši izplatītu Savienības mēroga pārkāpumu, brīvprātīgi neizbeidz šo pārkāpumu, attiecīgās dalībvalsts kompetentajām iestādēm dalībvalstī būtu jānorīko vienas dalībvalsts kompetentā iestāde, lai veiktu izpildi, kas pielāgota nolūkā saglabāt to patērētāju tiesības, kuri dzīvo citās dalībvalstīs, kuras arī skāris šis pārkāpums. Lēmumā par kompetento iestādi būtu jāņem vērā visi atbilstīgie efektīvas izpildes aspekti, piemēram, tās spēja veikt efektīvas darbības pret tirgotāju. Norīkotajai kompetentajai iestādei būtu jārīkojas tā, it kā patērētāji citās dalībvalstīs būtu tās patērētāji. Vajadzības gadījumā, vairākām vai visām pārkāpuma skartajām dalībvalstīm būtu jāpieņem vienlaicīgi izpildes pasākumi, lai aizsargātu savus patērētājus vai patērētājus, kas dzīvo citā dalībvalstī. Tā būtu jārīkojas, piemēram, lai izbeigtu līdzīgus pārkāpumus, ko izdara tāda uzņēmuma meitasuzņēmumi, kas veic uzņēmējdarbību vairāk nekā vienā dalībvalstī, kuri ietekmē patērētājus tikai šajās dalībvalstīs un kuriem nav acīmredzama pārrobežu elementa (paralēli pārkāpumi).

Grozījums Nr.    27

Regulas priekšlikums

22.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(22a)  Lai palielinātu sadarbības tīkla pārredzamību un vairotu patērētāju un sabiedrības vispārīgo izpratni, Komisijai būtu jāiesniedz divgadu ziņojumi Eiropas Parlamentam un Padomei, ietverot pārskatu par šajā regulā paredzētajā sadarbībā apkopoto informāciju, statistiku un norisēm patērētāju aizsardzības tiesību aktu īstenošanas jomā.

Grozījums Nr.    28

Regulas priekšlikums

23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(23)  Patērētāju organizācijām ir būtiska nozīme patērētāju informēšanā par patērētāju tiesībām, patērētāju izglītošanā un viņu interešu aizsardzībā, tostarp strīdu izšķiršanā. Patērētāji būtu jāmudina sadarboties ar kompetentajām iestādēm, lai stiprinātu šīs regulas piemērošanu. Patērētāju organizācijām, jo īpaši patērētāju organizācijām, kurām varētu deleģēt šajā regulā paredzētos izpildes uzdevumus, un Eiropas Patērētāju centriem būtu jānodrošina iespēja ziņot kompetentajām iestādēm par iespējamiem pārkāpumiem un sniegt tām informāciju, kas vajadzīga, lai atklātu, izmeklētu un izbeigtu Savienībā izdarītus pārkāpumus un plaši izplatītus pārkāpumus.

(23)  Patērētāju organizācijām ir būtiska nozīme patērētāju informēšanā par patērētāju tiesībām, patērētāju izglītošanā un viņu interešu aizsardzībā, tostarp strīdu izšķiršanā. Būtu jānodrošina iespēja patērētāju organizācijām un Eiropas Patērētāju centriem ziņot kompetentajām iestādēm par iespējamiem pārkāpumiem un sniegt tām informāciju, kas vajadzīga, lai atklātu, izmeklētu un izbeigtu pārkāpumus.

Grozījums Nr.    29

Regulas priekšlikums

23.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(23a)  Struktūrām, kam ir atbilstīga pieredze un likumīgas intereses patērētāju aizsardzībā, jo īpaši patērētāju organizācijām, būtu jāļauj piedalīties brīdināšanas mehānismā, kuru nodrošina šī regula. Tirgotāju asociāciju līdzdalībai brīdināšanas mehānismā būtu jādod tām arī iespēja ziņot kompetentajām iestādēm par iespējamiem pārkāpumiem un apmainīties ar tām ar informāciju, kas vajadzīga, lai atklātu, izmeklētu un izbeigtu pārkāpumus, lai sniegtu savu atzinumu par izmeklēšanu vai pārkāpumiem, kā arī ziņotu kompetentajām iestādēm par tādu Savienības tiesību aktu ļaunprātīgu izmantošanu, kuri aizsargā patērētāju intereses. Lai gan kompetento iestāžu pienākumos nebūtu jāietilpst procedūras sākšanai vai jebkādas citas rīcības veikšanai, reaģējot uz šādu struktūru brīdinājumiem un sniegto informāciju, lai palielinātu pārredzamību, tām būtu jāinformē struktūra, kura iesniegusi ārējo brīdinājumu, par visām turpmākajām darbībām, ko attiecīgā kompetentā iestāde veikusi saistībā ar brīdinājumiem, vai pēc pieprasījuma par rīcības neveikšanu.

Grozījums Nr.    30

Regulas priekšlikums

24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(24)  Pārkāpumus, kas ir plaši izplatīti Savienībā, būtu jānovērš efektīvi un iedarbīgi. Tādēļ dalībvalstu līmenī būtu jākoordinē īstenošanas prioritāšu noteikšana un plānošana, un būtu jāapvieno pieejamie kompetento iestāžu resursi. Lai to sasniegtu, būtu jāievieš divgadu slīdošo izpildes plānu sistēma.

(24)  Pārkāpumus, kas ir plaši izplatīti Savienībā, būtu jānovērš efektīvi un iedarbīgi. Tādēļ dalībvalstu līmenī būtu jākoordinē īstenošanas prioritāšu noteikšana un plānošana, un būtu jāapvieno pieejamie kompetento iestāžu resursi. Lai to sasniegtu, būtu jāievieš pusgada izpildes plānu sistēma.

Grozījums Nr.    31

Regulas priekšlikums

25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(25)  Patērētāju sūdzību dati var palīdzēt valsts un Savienības līmeņa politikas veidotājiem novērtēt patērētāju tirgu darbību un atklāt pārkāpumus. Lai atvieglotu šādu datu apmaiņu Savienības līmenī, Komisija ir pieņēmusi ieteikumu par harmonizētās metodikas izmantošanu patērētāju sūdzību un jautājumu klasificēšanai59. Šis ieteikums būtu jāīsteno, lai pilnībā atbalstītu sadarbību izpildes jomā un atvieglotu Savienībā izdarītu pārkāpumu un plaši izplatītu pārkāpumu atklāšanu.

(25)  Patērētāju sūdzību dati var palīdzēt valsts un Savienības līmeņa politikas veidotājiem novērtēt patērētāju tirgu darbību un atklāt pārkāpumus. Būtu jāveicina šādu datu apmaiņa Savienības līmenī un uzraudzības un izpildes veicināšanas darbību koordinācija starp dalībvalstīm un Komisiju.

__________________

 

59 Komisijas Ieteikums par harmonizētās metodikas izmantošanu patērētāju sūdzību un jautājumu klasificēšanai (2010/304/ES, OV L 136, 2.6. 2010., 1.–31. lpp.).

 

Grozījums Nr.    32

Regulas priekšlikums

26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(26)  Izpildes problēmas pārsniedz Savienības robežas, un Savienības patērētāju intereses būtu jāaizsargā pret negodīgiem trešo valstu tirgotājiem. Tādēļ būtu jāvienojas par starptautiskiem nolīgumiem ar trešām valstīm attiecībā uz savstarpējo palīdzību patērētāju interešu aizsardzības tiesību aktu izpildes jomā. Šajos starptautiskajos nolīgumos būtu jāiekļauj šīs regulas priekšmets un par tiem būtu jāvienojas Savienības līmenī, lai nodrošinātu Savienības patērētāju optimālu aizsardzību un vienveidīgu sadarbību ar trešām valstīm.

(26)  Izpildes problēmas pārsniedz Savienības robežas. Eiropas patērētāju intereses būtu jāaizsargā pret negodīgiem trešo valstu tirgotājiem. Būtu jāvienojas par starptautiskiem nolīgumiem ar trešām valstīm attiecībā uz savstarpējo palīdzību patērētāju interešu aizsardzības tiesību aktu izpildes jomā. Šajos starptautiskajos nolīgumos būtu jāiekļauj šīs regulas priekšmets un par tiem būtu jāvienojas Savienības līmenī, lai nodrošinātu Savienības patērētāju optimālu aizsardzību un vienveidīgu sadarbību ar trešām valstīm.

Grozījums Nr.    33

Regulas priekšlikums

27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(27)  Lai nodrošinātu vienādus nosacījumus kompetento iestāžu minimuma pilnvaru īstenošanai un izmantošanai, noteiktu konkrētus termiņus un precizētu Savienībā izdarītu pārkāpumu, plaši izplatītu pārkāpumu izskatīšanas procedūras, kā arī precizētu uzraudzības mehānismu un administratīvo sadarbību kompetento iestāžu starpā, īstenošanas pilnvaras būtu jāpiešķir Komisijai. Minētās pilnvaras būtu jāizmanto saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 182/201160.

(27)  Lai nodrošinātu vienādus nosacījumus šīs regulas īstenošanai, īstenošanas pilnvaras būtu jāpiešķir Komisijai, kas noteiktu standarta veidlapas un sīki izstrādātu procedūras saskaņā ar savstarpējas palīdzības mehānismu, noteiktu termiņus un standarta veidlapas paziņošanai un citai informācijas un lūgumu veikt koordinētu rīcību apmaiņai saistībā ar plaši izplatītiem pārkāpumiem un Savienības mēroga plaši izplatītiem pārkāpumiem, precizētu vērienīgo pārbaužu procedūru, noteiktu standarta veidlapas brīdinājuma un ārkārtas brīdinājuma iesniegšanai datubāzē un noteiktu standarta elektroniskās veidlapas un paraugus, kuri diskusiju forumam ir pieejami datubāzē. Minētās pilnvaras būtu jāizmanto saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 182/201160.

__________________

__________________

60 Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. februāra Regula (ES) Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu (OV L 55, 28.2. 2011., 13.–18. lpp.).

60 Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. februāra Regula (ES) Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu (OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.).

Grozījums Nr.    34

Regulas priekšlikums

28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(28)  Lai pieņemtu aktus saskaņā ar šīs regulas 10., 11., 12., 13., 15., 20., 27., 31., 32., 34., 35., 36., 37., 39., 43. un 46. pantu, būtu jāizmanto pārbaudes procedūra, ņemot vērā, ka šiem aktiem ir vispārīgs tvērums.

(28)  Lai pieņemtu īstenošanas aktus, kas minēti šīs regulas 15.a, 20., 32., 34., 35. un 43. pantā, būtu jāizmanto pārbaudes procedūra, ņemot vērā, ka šiem aktiem ir vispārīgs tvērums.

Grozījums Nr.    35

Regulas priekšlikums

34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(34)  Šī regula neskar sodus, kuri noteikti Savienības nozaru tiesību aktos un Savienības patērētāju tiesību aktos un kurus piemēro valsts mēroga pārkāpumiem. Attiecīgos gadījumos kompetentajām iestādēm būtu jāpiemēro valsts tiesību akti, ar kuriem īsteno šos noteikumus, ņemot vērā pārkāpuma faktisko apmēru un mērogu un pārkāpuma nodarīto kaitējumu patērētājiem citās dalībvalstīs.

(34)  Šī regula neskar sankcijas, kuras noteiktas Savienības nozaru tiesību aktos un Savienības patērētāju tiesību aktos un kurus piemēro valsts mēroga pārkāpumiem. Attiecīgos gadījumos kompetentajām iestādēm būtu jāpiemēro valsts tiesību akti, ar kuriem īsteno šos noteikumus, ņemot vērā pārkāpuma faktisko apmēru un mērogu un attiecīgā pārkāpuma nodarīto kaitējumu patērētājiem citās dalībvalstīs.

Grozījums Nr.    36

Regulas priekšlikums

34.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(34a)  Šī regula būtu jāīsteno un jāpiemēro, pilnībā ievērojot Savienības noteikumus par privātpersonu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un visus piemērojamos valsts tiesību aktus saskaņā ar Savienības tiesību aktiem par datu aizsardzību.

Grozījums Nr.    37

Regulas priekšlikums

35. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(35)  Šajā regulā ir ievērotas pamattiesības un principi, kas atzīti Eiropas Savienības Pamattiesību hartā67. Tādējādi šī regula būtu jāinterpretē un jāpiemēro, ievērojot minētās tiesības un principus. Īstenojot šajā regulā paredzētās minimuma pilnvaras, kompetentajām iestādēm būtu jāpanāk piemērots līdzsvars starp interesēm, ko aizsargā pamattiesības, piemēram, augstu patērētāju aizsardzības līmeni, darījumdarbības brīvību un informācijas brīvību.

(35)  Šajā regulā ir ievērotas pamattiesības un principi, kas atzīti Eiropas Savienības Pamattiesību hartā. Tādējādi šī regula būtu jāinterpretē un jāpiemēro, ievērojot minētās tiesības un principus. Īstenojot šajā regulā paredzētās pilnvaras, kompetentajām iestādēm būtu jāpanāk piemērots līdzsvars starp interesēm, ko aizsargā pamattiesības, piemēram, augstu patērētāju aizsardzības līmeni, darījumdarbības brīvību, runas brīvību un informācijas brīvību.

__________________

 

67 OV C 364, 18.12.2000., 1. lpp.

 

Grozījums Nr.    38

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Šī regula paredz nosacījumus, atbilstīgi kuriem dalībvalstu kompetentās iestādes, kas norīkotas kā atbildīgās par tiesību aktu īstenošanu patērētāju interešu aizsardzības jomā, sadarbojas cita ar citu un ar Komisiju, lai nodrošinātu minēto tiesību aktu ievērošanu un iekšējā tirgus sekmīgu darbību, kā arī lai stiprinātu patērētāju ekonomisko interešu aizsardzību.

Šī regula paredz nosacījumus, atbilstīgi kuriem dalībvalstu kompetentās iestādes, kas norīkotas kā atbildīgās par Savienības tiesību aktu īstenošanu patērētāju interešu aizsardzības jomā, sadarbojas cita ar citu un ar Komisiju, lai nodrošinātu minēto tiesību aktu ievērošanu un iekšējā tirgus sekmīgu darbību, kā arī lai stiprinātu patērētāju ekonomisko interešu aizsardzību.

Grozījums Nr.    39

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Šo regulu piemēro Savienībā izdarītiem pārkāpumiem un plaši izplatītiem pārkāpumiem, kas definēti 3. panta b) un c) punktā.

1.  Šo regulu piemēro Savienībā izdarītiem pārkāpumiem, plaši izplatītiem pārkāpumiem un Savienības mēroga plaši izplatītiem pārkāpumiem, kas attiecīgi definēti 3. panta b), c) un ca) punktā, arī tad, ja šie pārkāpumi ir izbeigti pirms izpildes procedūras sākšanas vai pabeigšanas.

Grozījums Nr.    40

Regulas priekšlikums

2. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Šo regulu piemēro arī attiecībā uz īslaicīgiem Savienībā izdarītiem pārkāpumiem un plaši izplatītiem pārkāpumiem arī tad, ja šie pārkāpumi ir izbeigti pirms tika sākta vai pabeigta izpilde.

svītrots

Grozījums Nr.     41

Regulas priekšlikums

2. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Šī regula neskar to, kā dalībvalstīs piemēro pasākumus, kas attiecas uz tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās un civillietās, jo īpaši uz Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla darbību.

4.  Šī regula neskar to, kā dalībvalstīs piemēro pasākumus, kas attiecas uz tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās un civillietās, jo īpaši uz Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla darbību, un to, kā tiek piemēroti juridiskie instrumenti attiecībā uz tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās.

Grozījums Nr.     42

Regulas priekšlikums

2. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6.  Šī regula neskar kompetento iestāžu un Eiropas Banku iestādes uzdevumus un pilnvaras, kas paredzētas Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 4. februāra Direktīvā 2014/17/ES par patērētāju kredītlīgumiem saistībā ar mājokļa nekustamo īpašumu un Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 23. jūlija Direktīvā 2014/92/ES par maksājumu kontu tarifu salīdzināmību, maksājumu kontu maiņu un piekļuvi maksājumu kontiem ar pamatfunkcijām.

6.  Šī regula neskar kompetento iestāžu un Eiropas Banku iestādes uzdevumus un pilnvaras, kas paredzētas Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2014/17/ES1a un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2014/92/ES1b. Šīs regulas III nodaļu nepiemēro Savienībā izdarītiem pārkāpumiem saistībā ar abām direktīvām, kas minētas pirmajā daļā.

 

__________________

 

1a Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 4. februāra Direktīva 2014/17/ES par patērētāju kredītlīgumiem saistībā ar mājokļa nekustamo īpašumu un ar ko groza Direktīvas 2008/48/EK un 2013/36/ES un Regulu (ES) Nr. 1093/2010 (OV L 60, 28.2.2014., 34. lpp.).

 

1b Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 23. jūlija Direktīva 2014/92/ES par maksājumu kontu tarifu salīdzināmību, maksājumu kontu maiņu un piekļuvi maksājumu kontiem ar pamatfunkcijām (OV L 257, 28.8.2014., 214. lpp.).

Grozījums Nr.     43

Regulas priekšlikums

2. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

7.  Šīs regulas III nodaļu nepiemēro Savienībā izdarītiem pārkāpumiem, uz kuriem attiecas šādi tiesību akti:

svītrots

a)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 4. februāra Direktīva 2014/17/ES par patērētāju kredītlīgumiem saistībā ar mājokļa nekustamo īpašumu;

 

b)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 23. jūlija Direktīva 2014/92/ES par maksājumu kontu tarifu salīdzināmību, maksājumu kontu maiņu un piekļuvi maksājumu kontiem ar pamatfunkcijām.

 

Grozījums Nr.    44

Regulas priekšlikums

2. pants – 8.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

8.a  Šī regula neskar iespēju veikt privāto tiesību aizsardzību un pasākumus zaudējumu atlīdzināšanai saskaņā ar valsts tiesību aktiem.

Grozījums Nr.    45

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

a)  “patērētāju interešu aizsardzības tiesību akti” ir pielikumā uzskaitītās direktīvas, kā tās transponētas dalībvalstu tiesību aktos, un regulas;

a)  “Savienības patērētāju interešu aizsardzības tiesību akti” ir šīs regulas pielikumā uzskaitītās direktīvas, kā tās transponētas dalībvalstu tiesību aktos, un regulas;

Grozījums Nr.    46

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

b)  “Savienībā izdarīts pārkāpums” ir jebkura notiekoša vai pabeigta darbība vai bezdarbība, kura ir pretrunā patērētāju interešu aizsardzības tiesību aktiem un kura ir kaitējusi, kaitē vai var kaitēt tādu patērētāju kopējām interesēm, kuri dzīvo dalībvalstī, kas nav tā pati dalībvalsts, kurā sākusies vai notikusi attiecīgā darbība vai bezdarbība, kurā uzņēmējdarbību veic par darbību vai bezdarbību atbildīgais tirgotājs vai kurā atrodas pierādījumi vai tirgotāja aktīvi, kas attiecas uz šo darbību vai bezdarbību;

b)  “Savienībā izdarīts pārkāpums” ir jebkura darbība vai bezdarbība, kura ir pretrunā Savienības patērētāju interešu aizsardzības tiesību aktiem un kura ir kaitējusi, kaitē vai var kaitēt tādu patērētāju kopējām interesēm, kuri dzīvo dalībvalstī, kas nav tā pati dalībvalsts, kurā sākusies vai notikusi attiecīgā darbība vai bezdarbība vai kurā uzņēmējdarbību veic par darbību vai bezdarbību atbildīgais tirgotājs vai kurā atrodas pierādījumi vai tirgotāja aktīvi, kas attiecas uz šo darbību vai bezdarbību;

Grozījums Nr.    47

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. daļa – c apakšpunkts – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1)  jebkura darbība vai bezdarbība, kas ir pretrunā patērētāju interešu aizsardzības tiesību aktiem un kas ir kaitējusi, kaitē vai var kaitēt tādu patērētāju kopējām interesēm, kuri dzīvo vismaz divās dalībvalstīs, kas nav tā pati dalībvalsts, kurā sākusies vai notikusi attiecīgā darbība vai bezdarbība, vai kurā uzņēmējdarbību veic par darbību vai bezdarbību atbildīgais tirgotājs, vai kurā atrodas pierādījumi vai aktīvi, kas attiecas uz darbību vai bezdarbību, neatkarīgi no tā, vai darbība vai bezdarbība turpinās vai ir izbeigta; vai

(1)  jebkura darbība vai bezdarbība, kas ir pretrunā Savienības patērētāju interešu aizsardzības tiesību aktiem un kas ir kaitējusi, kaitē vai var kaitēt tādu patērētāju kopējām interesēm, kuri dzīvo vismaz divās dalībvalstīs, kas nav tā pati dalībvalsts, kurā sākusies vai notikusi attiecīgā darbība vai bezdarbība, vai kurā uzņēmējdarbību veic par darbību vai bezdarbību atbildīgais tirgotājs, vai kurā atrodas pierādījumi vai aktīvi, kas attiecas uz darbību vai bezdarbību, neatkarīgi no tā, vai darbība vai bezdarbība turpinās vai ir izbeigta; vai

Grozījums Nr.    48

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. daļa – c apakšpunkts – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(2)  jebkuras darbības vai bezdarbība, kas ir pretrunā patērētāju interešu aizsardzības tiesību aktiem un kam ir kopīgas iezīmes, piemēram, viena un tā pati nelikumīgā prakse, pārkāptas vienas un tās pašas intereses vai kas notiek vienlaikus vismaz divās dalībvalstīs;

(2)  jebkuras darbības vai bezdarbība, kas ir pretrunā Savienības patērētāju interešu aizsardzības tiesību aktiem, kas ir kaitējušas, kaitē vai, iespējams, kaitēs patērētāju kopējām interesēm un kam ir kopīgas iezīmes, piemēram, viena un tā pati nelikumīgā prakse vai pārkāptas vienas un tās pašas intereses, vai kas notiek vienlaikus vismaz divās dalībvalstīs;

Grozījums Nr.    49

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. daļa – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

ca)  „Savienības mēroga plaši izplatīts pārkāpums” ir plaši izplatīts pārkāpums, kas ir kaitējis, kaitē vai, iespējams, kaitēs patērētāju kopējām interesēm lielākajā daļā dalībvalstu, kuru kopējais iedzīvotāju skaits ir vismaz lielākā daļa no Savienības iedzīvotāju kopskaita;

Grozījums Nr.    50

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. daļa – cb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

cb)  „kompetentā iestāde” ir jebkura valsts iestāde, kas izveidota valsts, reģionālā vai vietējā līmenī ar īpašiem pienākumiem īstenot Savienības patērētāju interešu aizsardzības tiesību aktus;

Grozījums Nr.    51

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. daļa – cc apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

cc)  „vienotais sadarbības birojs” ir valsts iestāde katrā dalībvalstī, kas ir norīkota par atbildīgo šīs regulas piemērošanas koordinēšanā attiecīgajā dalībvalstī;

Grozījums Nr.     52

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. daļa – cd apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

cd)  „norīkota struktūra” ir struktūra, kuru dalībvalsts var norīkot un kurai ir pamatotas intereses izbeigt vai aizliegt tādu Savienības tiesību aktu pārkāpumus, kas aizsargā patērētāju intereses;

Grozījums Nr.    53

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. daļa – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

fa)  „patērētājs” ir jebkura fiziska persona, kas darbojas nolūkos, kuri nav saistīti ar viņa komercdarbību, darījumdarbību, amatniecisko darbību vai profesiju;

Grozījums Nr.    54

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. daļa – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

i)  “kaitējums patērētāju kopīgām interesēm” ir faktisks vai iespējams kaitējums, kas nodarīts tādu vairāku patērētāju interesēm, kurus ietekmējuši Savienībā izdarīti pārkāpumi vai plaši izplatīti pārkāpumi; pieņem, ka šāds kaitējums pastāv jo īpaši situācijās, kad pārkāpums potenciāli vai faktiski ir kaitējis, kaitē vai varētu kaitēt ievērojamam skaitam patērētāju līdzīgā situācijā.

i)  “kaitējums patērētāju kopīgām interesēm” ir faktisks vai iespējams kaitējums, kas nodarīts tādu vairāku patērētāju interesēm, kurus ietekmējuši Savienībā izdarīti pārkāpumi, plaši izplatīti pārkāpumi vai plaši izplatīti Savienības mēroga pārkāpumi;

Grozījums Nr.    55

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. daļa – ia apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

ia)  „smaga un nelabojama kaitējuma patērētājiem risks” ir tādas situācijas risks, kas var radīt smagu kaitējumu, kurš nav labojams;

Grozījums Nr.     56

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. daļa – ib apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

ib)  „vērienīgās pārbaudes” ir patēriņa tirgu saskaņota izmeklēšana, izmantojot vienlaicīgas koordinētas kontroles darbības, lai konstatētu Savienības patērētāju interešu aizsardzības tiesību aktu pārkāpumus.

Grozījums Nr.    57

Regulas priekšlikums

4. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4. pants

4. pants

Pārkāpumu noilguma termiņš

Noilguma termiņš attiecībā uz sankciju piemērošanu, rīkojumu par kompensāciju patērētājiem un rīkojumu par pārkāpumu rezultātā gūtās peļņas atgūšanu

1.  Kompetentās iestādes var izmeklēt pārkāpumus, kas minēti 2. pantā, un aizliegt tirgotājiem turpmāk iesaistīties šādos pārkāpumos. Kompetentās iestādes var piemērot sodus par šādiem pārkāpumiem piecus gadus pēc pārkāpuma izbeigšanās.

1.  Kompetentās iestādes var izmeklēt pārkāpumus, kas minēti 2. pantā, un nepieļaut tirgotāju turpmāku iesaistīšanos šādos pārkāpumos. Kompetentās iestādes var izmantot šādas pilnvaras piecus gadus pēc pārkāpuma izbeigšanās:

 

a)  pilnvaras piemērot sankcijas, kā paredzēts 8. panta 2. punkta m) apakšpunktā;

 

b)  pilnvaras izdot rīkojumu, kas prasa par pārkāpumu atbildīgajam tirgotājam izmaksāt kompensāciju patērētājiem, kuri cietuši kaitējumu pārkāpuma dēļ, kā noteikts 8. panta 2. punkta n) apakšpunktā, un

 

c)  pilnvaras izdot rīkojumu par pārkāpumu rezultātā gūtās peļņas atgūšanu, kā noteikts 8. panta 2. punkta o) apakšpunktā.

 

Kompetentās iestādes var, ja nepieciešams, izmantot šīs pilnvaras, pamatojoties uz pierādījumiem, kas ir ārpus noilguma termiņa, kas minēts otrajā punktā.

2.  Sodu piemērošanas noilguma termiņš sākas dienā, kad pārkāpums ir izbeigts.

2.  Šā panta 1. punktā minēto pilnvaru īstenošanas noilguma termiņš sākas dienā, kad pārkāpums ir izbeigts.

3.  Jebkuras kompetentās iestādes darbības, lai veiktu izmeklēšanu vai izpildes procedūras saistībā ar pārkāpumu, pārtrauc sodu piemērošanas noilguma termiņu līdz galīgā lēmuma pieņemšanai konkrētajā lietā. Sodu piemērošanas noilguma termiņš ir pārtraukts, kamēr kompetentās iestādes lēmums, rīkojums vai cita darbība ir priekšmets tiesvedībai tiesā.

3.  Jebkuras kompetentās iestādes darbības, lai veiktu izmeklēšanu vai izpildes procedūras saistībā ar pārkāpumu, pārtrauc 1. punktā minēto pilnvaru īstenošanas noilguma termiņu līdz galīgā lēmuma pieņemšanai konkrētajā lietā. Šis noilguma termiņš ir pārtraukts, kamēr kompetentās iestādes lēmums, rīkojums vai cita darbība ir priekšmets tiesvedībai tiesā.

Grozījums Nr.    58

Regulas priekšlikums

5. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5. pants

5. pants

Kompetentās iestādes un vienotie sadarbības biroji

Kompetentās iestādes un vienotie sadarbības biroji

1.  Katra dalībvalsts kompetentās iestādes norīko valsts iestādes, kas izveidotas valsts, reģionālajā vai vietējā līmenī un kurām ir uzticēti īpaši pienākumi attiecībā uz tiesību aktu izpildi patērētāju tiesību aizsardzības jomā.

1.  Katra dalībvalsts norīko kompetentās iestādes un vienoto sadarbības biroju, kas atbild par šīs regulas piemērošanu.

2.  Šajā regulā paredzētos pienākumus kompetentās iestādes pilda tā, it kā tās darbotos patērētāju vārdā savā dalībvalstī un pašas savā vārdā.

2.  Šajā regulā paredzētos pienākumus kompetentās iestādes pilda tā, it kā tās darbotos patērētāju vārdā savā dalībvalstī un pašas savā vārdā.

3.  Katra dalībvalsts vienu kompetento iestādi norīko par vienoto sadarbības biroju.

 

4.  Vienotais sadarbības birojs koordinē izmeklēšanas un izpildes darbības, kuras saistītas ar Savienībā izdarītiem pārkāpumiem un plaši izplatītiem pārkāpumiem un kuras veic kompetentās iestādes, citas valsts iestādes, kā noteikts 6. pantā, norīkotās struktūras, kā noteikts 13. pantā, un struktūras, kas piedalās brīdināšanas mehānismā, kā noteikts 34. pantā.

4.  Vienotais sadarbības birojs koordinē — starp kompetentajām iestādēm, citām valsts iestādēm, kā noteikts 6. pantā, norīkotajām struktūrām, kā noteikts 13. pantā, un struktūrām, kas piedalās brīdināšanas mehānismā, kā noteikts 35. pantā — izmeklēšanas un izpildes darbības saistībā ar Savienībā izdarītiem pārkāpumiem, plaši izplatītiem pārkāpumiem un Savienības mēroga plaši izplatītiem pārkāpumiem.

5.  Dalībvalstis nodrošina, ka kompetento iestāžu un vienoto sadarbības biroju rīcībā ir pietiekami resursi, kas vajadzīgi šīs regulas piemērošanai un tām piešķirto pilnvaru efektīvai īstenošanai saskaņā ar 8. pantu, tostarp pietiekami budžeta un citi resursi, speciālās zināšanas, procedūras un citi pasākumi.

5.  Dalībvalstis nodrošina, ka kompetento iestāžu un vienoto sadarbības biroju rīcībā ir nepieciešamie resursi, kas vajadzīgi šīs regulas piemērošanai, tostarp pietiekami budžeta un citi resursi, speciālās zināšanas, procedūras un citi pasākumi.

6.  Ja dalībvalsts teritorijā ir vairāk nekā viena kompetentā iestāde, dalībvalsts nodrošina, ka to attiecīgie pienākumi ir skaidri definēti un ka minētās iestādes cieši sadarbojas, lai tās varētu efektīvi pildīt savus attiecīgos pienākumus.

6.  Ja dalībvalsts teritorijā ir vairāk nekā viena kompetentā iestāde, dalībvalsts nodrošina, ka to attiecīgie pienākumi ir skaidri definēti un ka minētās iestādes cieši sadarbojas, lai tās varētu efektīvi pildīt savus attiecīgos pienākumus.

Grozījums Nr.     59

Regulas priekšlikums

6. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Katra dalībvalsts var norīkot arī struktūras, kam ir pamatotas intereses pārkāpumu izbeigšanā vai aizliegšanā (“norīkotās struktūras”), lai lūguma saņēmējas iestādes vārdā iegūtu vajadzīgo informāciju un veiktu vajadzīgos izpildes pasākumus, ko tās var veikt saskaņā ar valsts tiesību aktiem.

4.  Katra dalībvalsts var uzlikt pienākumu norīkotajām struktūrām lūguma saņēmējas iestādes vārdā iegūt vajadzīgo informāciju un veikt vajadzīgos izpildes pasākumus, ko tās var veikt saskaņā ar valsts tiesību aktiem.

Grozījums Nr.     60

Regulas priekšlikums

6. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Dalībvalstis nodrošina sadarbību starp kompetentajām iestādēm un norīkotajām struktūrām, jo īpaši, lai nodrošinātu, ka kompetentajām iestādēm nekavējoties tiek ziņots par pārkāpumiem, kas minēti 2. pantā.

5.  Dalībvalstis nodrošina sadarbību starp kompetentajām iestādēm un norīkotajām struktūrām, jo īpaši, lai nodrošinātu, ka kompetentajām iestādēm nekavējoties tiek ziņots par pārkāpumiem, kas minēti 2. panta 1. punktā.

Grozījums Nr.    61

Regulas priekšlikums

7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Katra dalībvalsts Komisijai un pārējām dalībvalstīm nekavējoties paziņo kompetento iestāžu, vienotā sadarbības biroja, saskaņā ar 13. pantu norīkoto struktūru un struktūru, kas piedalās brīdināšanas mehānismā saskaņā ar 34. pantu, nosaukumus un adreses, kā arī jebkādas to izmaiņas.

1.  Katra dalībvalsts Komisijai nekavējoties paziņo:

Grozījums Nr.    62

Regulas priekšlikums

7. pants – 1. punkts – a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

a)  kompetento iestāžu, vienotā sadarbības biroja, norīkoto struktūru un struktūru, kas piedalās brīdināšanas mehānismā, kā noteikts 35. pantā, nosaukumus un adreses, kā arī kontaktinformāciju;

Grozījums Nr.    63

Regulas priekšlikums

7. pants – 1. punkts – b apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

b)  informāciju par kompetento iestāžu organizāciju, pilnvarām un pienākumiem un

Grozījums Nr.    64

Regulas priekšlikums

7. pants – 1. punkts – c apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

c)  visas izmaiņas a) un b) apakšpunktā minētajā informācijā.

Grozījums Nr.    65

Regulas priekšlikums

7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Komisija savā tīmekļa vietnē uztur un atjaunina publiskoto vienoto sadarbības biroju, kompetento iestāžu, norīkoto struktūru un iestāžu sarakstu.

2.  Komisija savā tīmekļa vietnē uztur un atjaunina 1. punktā minēto informāciju un dara to publiski pieejamu.

Grozījums Nr.    66

Regulas priekšlikums

8. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

8. pants

8. pants

Kompetento iestāžu minimuma pilnvaras

Kompetento iestāžu pilnvaras

1.  Katrai kompetentajai iestādei ir izmeklēšanas un izpildes pilnvaras, kuras vajadzīgas šīs regulas piemērošanai un kuras tā izmanto saskaņā ar šo regulu un valsts tiesību aktiem.

1.  Katra dalībvalsts savām kompetentajām iestādēm piešķir izmeklēšanas un izpildes pilnvaras un nodrošina tām šīs regulas piemērošanai nepieciešamos resursus.

 

1.a  Neatkarīgi no 1. punkta dalībvalstis var nolemt nepiešķirt visas pilnvaras katrai kompetentajai iestādei — ar nosacījumu, ka visas pilnvaras var efektīvi īstenot.

2.  Katrai kompetentajai iestādei ir vismaz norādītās pilnvaras, kuras tā īsteno saskaņā ar 9. panta nosacījumiem:

2.  Lai izpildītu šajā regulā noteiktos pienākumus, kompetentajām iestādēm katrā dalībvalstī ir vismaz norādītās pilnvaras, kuras tā īsteno saskaņā ar 9. panta nosacījumiem:

a)  piekļūt visiem attiecīgajiem dokumentiem, datiem vai informācijai, kas attiecas uz šajā regulā minētu pārkāpumu, – neatkarīgi no veida vai formāta un neatkarīgi no datu nesēja vai vietas, kurā tie tiek glabāti;

a)  pilnvaras piekļūt visiem attiecīgajiem dokumentiem, datiem vai informācijai, kas attiecas uz šajā regulā minētu pārkāpumu, – neatkarīgi no veida vai formāta un neatkarīgi no datu nesēja vai vietas, kurā tie tiek glabāti;

b)  prasīt, lai ikviena fiziska vai juridiska persona, tostarp bankas, interneta pakalpojumu sniedzēji, domēnu reģistri, reģistrētāji un mitināšanas pakalpojumu sniedzēji sniedz attiecīgo informāciju, datus vai dokumentus – neatkarīgi no veida vai formāta un neatkarīgi no datu nesēja vai vietas, kurā tie tiek glabāti –, lai cita starpā atklātu un izsekotu finanšu un datu plūsmas vai noskaidrotu finanšu un datu plūsmās iesaistīto personu identitāti, banku kontu informāciju un tīmekļa vietņu īpašniekus;

b)  pilnvaras prasīt, lai ikviena fiziska vai juridiska persona, tostarp bankas, maksājumu pakalpojumu sniedzēji, interneta pakalpojumu sniedzēji, domēnu reģistri, reģistrētāji un mitināšanas pakalpojumu sniedzēji sniedz attiecīgo informāciju, datus vai dokumentus – tādā veidā vai formātā, kādā tie tiek glabāti, un neatkarīgi no datu nesēja vai vietas, kurā tie tiek glabāti –, lai atklātu un izsekotu finanšu un datu plūsmas vai noskaidrotu finanšu un datu plūsmās iesaistīto personu identitāti, banku kontu informāciju un tīmekļa vietņu īpašniekus, ja attiecīgā informācija, dati vai dokuments ir saistīts ar izmeklēšanas priekšmetu;

c)  prasīt, lai ikviena kompetentās iestādes dalībvalsts valsts iestāde, struktūra vai aģentūra sniedz attiecīgo informāciju – neatkarīgi no veida vai formāta un neatkarīgi no datu nesēja vai vietas, kurā tie tiek glabāti –, lai cita starpā atklātu un izsekotu finanšu un datu plūsmas vai noskaidrotu finanšu un datu plūsmās iesaistīto personu identitāti, banku kontu informāciju un tīmekļa vietņu īpašniekus;

c)  pilnvaras prasīt, lai ikviena kompetentās iestādes dalībvalsts valsts iestāde, struktūra vai aģentūra sniedz attiecīgo informāciju – neatkarīgi no veida vai formāta un neatkarīgi no datu nesēja vai vietas, kurā tie tiek glabāti –, lai atklātu un izsekotu finanšu un datu plūsmas vai noskaidrotu finanšu un datu plūsmās iesaistīto personu identitāti, banku kontu informāciju un tīmekļa vietņu īpašniekus, ja attiecīgā informācija, dati vai dokuments ir saistīts ar izmeklēšanas priekšmetu;

d)  veikt vajadzīgās pārbaudes uz vietas, tostarp jo īpaši tiesības iekļūt visās telpās, teritorijās vai transportlīdzekļos vai lūgt citām iestādēm šādi rīkoties, lai pārbaudītu, izņemtu, izgatavotu vai iegūtu informācijas, datu vai dokumentu kopijas neatkarīgi no datu nesēja, kurā tie tiek glabāti; aizzīmogot jebkuru telpu vai informāciju, datus vai dokumentus uz vajadzīgo laikposmu un pārbaudei vajadzīgajā apmērā; prasīt jebkuram attiecīgā tirgotāja pārstāvim vai darbiniekam paskaidrojumus par faktiem, informāciju vai dokumentiem attiecībā uz izmeklēšanas priekšmetu un fiksēt atbildes;

d)  pilnvaras veikt vajadzīgās pārbaudes uz vietas, tostarp tiesības iekļūt visās telpās, teritorijās vai transportlīdzekļos, ko tirgotājs izmanto mērķiem, kuri ir saistīti ar viņa komercdarbību, darījumdarbību, amatniecisko darbību vai profesiju, vai lūgt citām iestādēm šādi rīkoties, lai pārbaudītu, izņemtu, izgatavotu vai iegūtu informācijas, datu vai dokumentu kopijas neatkarīgi no datu nesēja, kurā tie tiek glabāti; aizzīmogot jebkuru telpu vai informāciju, datus vai dokumentus uz vajadzīgo laikposmu un pārbaudei vajadzīgajā apmērā;

 

da)  pilnvaras prasīt jebkuram attiecīgā tirgotāja pārstāvim vai darbiniekam sniegt paskaidrojumus vai faktus, informāciju vai dokumentus saistībā ar izmeklēšanas priekšmetu un fiksēt atbildes;

e)  iegādāties preces vai pakalpojumus, veicot pārbaudes pirkumus, lai atklātu šajā regulā minētos pārkāpumus un iegūtu pierādījumus;

e)  pilnvaras iegādāties preces vai pakalpojumus, veicot pārbaudes pirkumus, tostarp ar citu identitāti, pārbaudīt tos un veikt reverso inženieriju, lai atklātu šajā regulā minētos pārkāpumus un iegūtu pierādījumus; atkarībā no paredzētā lietojuma rakstura tiek pirkti paraugi, kurus nevar nosūtīt atpakaļ tirgotājam to sākotnējā stāvoklī;

f)  iegādāties preces vai pakalpojumus, izmantojot citu identitāti, lai atklātu pārkāpumus un iegūtu pierādījumus;

 

g)  pieņemt pagaidu pasākumus, lai novērstu smagu un nelabojamu kaitējumu risku patērētājiem, jo īpaši apturēt tīmekļa vietnes, domēna vai līdzīgas digitālās vietnes, pakalpojuma vai konta darbību;

g)  pilnvaras pieņemt pagaidu pasākumus, ja nav pieejami citi līdzekļi, lai novērstu smagu un nelabojamu kaitējumu risku patērētāju kolektīvajām interesēm, jo īpaši prasīt mitināšanas pakalpojumu sniedzējiem dzēst saturu vai apturēt tīmekļa vietnes, pakalpojuma vai konta darbību vai prasīt domēna reģistriem un reģistrētājiem uz noteiktu laika periodu aizturēt pilnībā kvalificētu domēna nosaukumu;

h)  pēc savas iniciatīvas sākt izmeklēšanu vai procedūras, lai panāktu Savienībā izdarītu pārkāpumu vai plaši izplatītu pārkāpumu izbeigšanu vai aizliegšanu, un attiecīgā gadījumā publicēt ar to saistīto informāciju;

h)  pilnvaras pēc savas iniciatīvas sākt izmeklēšanu vai procedūras, lai panāktu Savienībā izdarītu pārkāpumu, plaši izplatītu pārkāpumu vai Savienības mēroga plaši izplatītu pārkāpumu izbeigšanu, un publicēt ar to saistīto informāciju;

i)  prasīt, lai tirgotājs, kas atbildīgs par Savienībā izdarītu pārkāpumu vai plaši izplatītu pārkāpumu, apņemtos izbeigt pārkāpumu un attiecīgā gadījumā kompensēt patērētājiem nodarīto kaitējumu;

i)  pilnvaras prasīt, lai tirgotājs, kas atbildīgs par Savienībā izdarītu pārkāpumu, plaši izplatītu pārkāpumu vai Savienības mēroga plaši izplatītu pārkāpumu, apņemtos izbeigt pārkāpumu un attiecīgā gadījumā kompensēt patērētājiem nodarīto kaitējumu, un/vai apstiprināt šādu tirgotāja apņemšanos;

j)  rakstiski prasīt, lai tirgotājs izbeidz pārkāpumu;

 

k)  panākt pārkāpuma izbeigšanu vai aizliegšanu;

k)  pilnvaras panākt pārkāpuma izbeigšanu vai aizliegšanu;

l)  slēgt tīmekļa vietni, domēnu vai līdzīgu digitālo vietni, pakalpojumu vai kontu, vai tā daļu, tostarp, prasot, lai trešā puse vai cita valsts iestāde īstenotu šādus pasākumus;

l)  ja tirgotājs saprātīgā termiņā efektīvi nereaģē uz kompetentās iestādes rakstisku lūgumu izbeigt pārkāpumu, pilnvaras uzdot mitināšanas pakalpojumu sniedzējam dzēst saturu vai apturēt tīmekļa vietni, pakalpojumu vai kontu, vai tā daļu vai uzdot domēna reģistriem vai reģistrētājiem dzēst pilnīgi kvalificētu domēna nosaukumu un atļaut attiecīgajai kompetentajai iestādei to reģistrēt, tostarp, prasot, lai trešā puse vai cita valsts iestāde īstenotu šādus pasākumus, lai nepieļautu nopietna un nelabojama kaitējuma risku patērētāju kolektīvajām interesēm;

m)  piemērot sodus, tostarp naudas sodus un soda maksājumus, par Savienībā izdarītiem pārkāpumiem un plaši izplatītiem pārkāpumiem un par jebkura lēmuma, rīkojuma, pagaidu pasākuma, saistību vai cita saskaņā ar šo regulu pieņemta pasākuma neizpildi;

m)  pilnvaras piemērot sankcijas, tostarp naudas sodus un soda maksājumus, par Savienībā izdarītiem pārkāpumiem, plaši izplatītiem pārkāpumiem un Savienības mēroga plaši izplatītiem pārkāpumiem un par jebkura lēmuma, rīkojuma, pagaidu pasākuma, saistību vai cita saskaņā ar šo regulu pieņemta pasākuma neizpildi;

n)   izdot rīkojumu tirgotājam, kas atbildīgs par Savienībā izdarītu pārkāpumu vai plaši izplatītu pārkāpumu, sniegt kompensāciju patērētājiem, kuriem pārkāpuma dēļ nodarīts kaitējums, tostarp cita starpā kompensāciju naudā, piedāvājot patērētājiem iespēju izbeigt līguma darbību, vai citus pasākumus, kas nodrošina tiesisko aizsardzību patērētājiem, kuriem pārkāpuma dēļ nodarīts kaitējums;

n)   pilnvaras izdot rīkojumu tirgotājam, kas atbildīgs par Savienībā izdarītu pārkāpumu, plaši izplatītu pārkāpumu vai plaši izplatītu Savienības mēroga pārkāpumu, sniegt kompensāciju patērētājiem, kuriem šī pārkāpuma dēļ nodarīts kaitējums, tostarp cita starpā kompensāciju naudā, piedāvājot patērētājiem iespēju izbeigt līguma darbību, vai citus pasākumus, kas nodrošina tiesisko aizsardzību patērētājiem, kuriem pārkāpuma dēļ nodarīts kaitējums;

o)  izdot rīkojumu par pārkāpuma rezultātā gūtās peļņas atgūšanu, tostarp rīkojumu par šīs peļņas iemaksu valsts kasē vai saņēmējam, kuru izraudzījusies kompetentā iestāde vai kurš izraudzīts saskaņā ar valsts tiesību aktiem;

o)  pilnvaras izdot rīkojumu par pārkāpuma rezultātā gūtās peļņas atgūšanu;

p)  publiskot visus galīgos lēmumus, pagaidu pasākumus vai rīkojumus, tostarp publicēt tirgotāja identitāti, kas atbildīgs par Savienībā izdarītu pārkāpumu vai plaši izplatītu pārkāpumu;

p)  pilnvaras publiskot visus galīgos lēmumus, finansiālos pasākumus, tirgotāja apņemšanās vai rīkojumus, kas pieņemti saskaņā ar šo regulu, tostarp publicēt tirgotāja identitāti, kas atbildīgs par Savienībā izdarītu pārkāpumu, plaši izplatītu pārkāpumu vai plaši izplatītu Savienības mēroga pārkāpumu;

q)  apspriesties ar patērētājiem, patērētāju organizācijām, norīkotajām struktūrām un citām ieinteresētām personām par to, cik efektīvas ir ierosinātās saistības, lai izbeigtu pārkāpumu un likvidētu nodarīto kaitējumu.

q)  pilnvaras apspriesties ar patērētājiem, patērētāju organizācijām, tirgotāju organizācijām, norīkotajām struktūrām un attiecīgā gadījumā ar citām ieinteresētām personām par to, cik efektīvas ir ierosinātās saistības, lai izbeigtu pārkāpumu un likvidētu nodarīto kaitējumu.

Grozījums Nr.    67

Regulas priekšlikums

9. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

9. pants

9. pants

Minimuma pilnvaru īstenošana

Kompetento iestāžu pilnvaru īstenošana

1.  Kompetentās iestādes īsteno 8. pantā minētās pilnvaras saskaņā ar šo regulu vai valsts tiesību aktiem:

1.  Kompetentās iestādes īsteno 8. pantā minētās pilnvaras:

a)  tieši saskaņā ar tām piešķirtajām pilnvarām; vai

a)  tieši saskaņā ar tām piešķirtajām pilnvarām;

 

aa)  attiecīgā gadījumā ar citu publisko iestāžu palīdzību vai tiesu iestāžu uzraudzībā;

 

ab)  attiecīgā gadījumā sniedzot norādes norīkotajām struktūrām; vai

b)   iesniedzot pieteikumu tiesā, kas ir kompetenta lemt par attiecīgo jautājumu, tostarp vajadzības gadījumā arī iesniedzot pārsūdzību, ja pieteikuma izskatīšanas iznākumā netiek pieņemts vajadzīgais lēmums.

b)   iesniedzot pieteikumu tiesā, kas ir kompetenta lemt par attiecīgo jautājumu, tostarp vajadzības gadījumā arī iesniedzot pārsūdzību, ja pieteikuma izskatīšanas iznākumā netiek pieņemts vajadzīgais lēmums.

 

1.a   Kompetentās iestādes jebkurā gadījumā 8. panta 2. punkta d), g) un l) apakšpunktā paredzētās pilnvaras īsteno saskaņā ar šā panta 1. punkta b) apakšpunktu.

2.  Ja kompetentās iestādes īsteno savas pilnvaras, iesniedzot pieteikumus tiesās, attiecīgajām tiesām ir tiesības pieņemt vajadzīgo lēmumu un tās rīkojas saskaņā ar šo regulu.

2.  Ja kompetentās iestādes īsteno savas pilnvaras, iesniedzot pieteikumus tiesās, attiecīgajām tiesām ir tiesības pieņemt vajadzīgo lēmumu.

 

2.a  Kompetentās iestādes 8. pantā paredzētās pilnvaras īsteno samērīgi, iedarbīgi, efektīvi un saskaņā ar Savienības tiesību aktiem, tostarp Eiropas Savienības Pamattiesību hartas principiem, piemērojamām procesuālām garantijām, Savienības noteikumiem par datu aizsardzību un valsts tiesību aktiem.

 

2.b  Izmeklēšanas un izpildes pasākumos, kas pieņemti, piemērojot šo regulu, pienācīgi ņem vērā pārkāpuma būtību un kopējo faktisko vai iespējamo radīto kaitējumu.

 

2.c  Pieņemot lēmumu par sankciju piemērošanu un par piemērojamās soda naudas apmēru katrā individuālā gadījumā, pienācīgi ņem vērā šādus faktorus:

 

a)   pārkāpuma veidu, smagumu un ilgumu, pievēršot vērību skarto patērētāju skaitam un viņiem nodarītā kaitējuma smaguma līmenim;

 

b)   to, vai pārkāpums izdarīts tīši vai neuzmanības dēļ;

 

c)   jebkādas darbības, ko veicis tirgotājs, lai mazinātu patērētājiem nodarīto kaitējumu;

 

d)   visus attiecīgos iepriekšējos pārkāpumus, ko veicis tirgotājs;

 

e)   to, kādā mērā tirgotājs ir sadarbojies ar kompetento iestādi, lai labotu pārkāpuma situāciju un mazinātu iespējamās pārkāpuma nelabvēlīgās sekas.

3  Dalībvalstis nodrošina, ka tiesas nodevas un citas izmaksas, kas saistītas ar tiesas nolēmumu pieņemšanu tiesvedībās, kas ierosinātas, piemērojot šo regulu, ir samērīgas un nekavē šīs regulas piemērošanu.

3.  Dalībvalstis nodrošina, ka tiesas nodevas un citas izmaksas, kas saistītas ar tiesas nolēmumu pieņemšanu tiesvedībās, kas ierosinātas, piemērojot šo regulu, ir samērīgas un nekavē šīs regulas piemērošanu.

Grozījums Nr.    68

Regulas priekšlikums

10. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

10. pants

svītrots

Īstenošanas pilnvaras

 

Komisija var pieņemt īstenošanas aktus, kur paredz 8. pantā minēto kompetento iestāžu minimuma pilnvaru īstenošanas un izmantošanas nosacījumus. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 48. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

 

Grozījums Nr.    69

Regulas priekšlikums

11. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

11. pants

11. pants

Lūgumi sniegt informāciju

Lūgumi sniegt informāciju

1.  Lūguma saņēmēja iestāde pēc lūguma iesniedzējas iestādes lūguma sniedz visu attiecīgo informāciju, kas vajadzīga, lai noteiktu, vai ir noticis Savienībā izdarīts pārkāpums, un panāktu šā pārkāpuma izbeigšanu. Lūgumu sniegt informāciju un saņemto atbildi lūguma saņēmēja iestāde nekavējoties paziņo Komisijai.

1.  Lūguma saņēmēja iestāde pēc lūguma iesniedzējas iestādes lūguma nekavējoties, bet ne vēlāk kā 30 dienu laikā, sniedz lūguma iesniedzējai iestādei visu attiecīgo informāciju, kas vajadzīga, lai noteiktu, vai ir noticis Savienībā izdarīts pārkāpums, un panāktu šā pārkāpuma izbeigšanu. Lūgumu sniegt informāciju un saņemto atbildi lūguma saņēmēja iestāde nekavējoties paziņo Komisijai.

2.  Lūguma saņēmēja iestāde veic attiecīgu izmeklēšanu vai veic citus vajadzīgus vai piemērotus pasākumus, lai iegūtu prasīto informāciju. Vajadzības gadījumā šo izmeklēšanu veic, iesaistot citas valsts iestādes vai norīkotās struktūras.

2.  Lūguma saņēmēja iestāde veic attiecīgu izmeklēšanu vai veic citus vajadzīgus vai piemērotus pasākumus, lai iegūtu prasīto informāciju. Vajadzības gadījumā šo izmeklēšanu veic, iesaistot citas valsts iestādes vai norīkotās struktūras.

3.  Lūguma saņēmēja iestāde pēc lūguma iesniedzējas iestādes lūguma var ļaut kompetentajām lūguma iesniedzējas iestādes amatpersonām pavadīt lūguma saņēmējas iestādes amatpersonas, kas veic izmeklēšanu.

3.  Lūguma saņēmēja iestāde pēc lūguma iesniedzējas iestādes lūguma var ļaut kompetentajām lūguma iesniedzējas iestādes amatpersonām pavadīt lūguma saņēmējas iestādes amatpersonas, kas veic izmeklēšanu.

4.  Lūguma saņēmēja iestāde atbild uz lūgumu Komisijas īstenošanas aktā noteiktajā termiņā un izmantojot procedūru, ko piemēro lūgumiem sniegt informāciju.

 

5.  Komisija pieņem īstenošanas aktus, kur nosaka termiņus, standarta veidlapas un sīki izstrādātas procedūras lūgumiem sniegt informāciju. Šos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 48. panta 2. punktā paredzēto pārbaudes procedūru.

 

Grozījums Nr.    70

Regulas priekšlikums

12. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

12. pants

12. pants

Lūgumi veikt izpildes pasākumus

Lūgumi veikt izpildes pasākumus

1.  Lūguma saņēmēja iestāde pēc lūguma iesniedzējas iestādes lūguma veic visus vajadzīgos izpildes pasākumus, lai panāktu, ka tiek izbeigts vai aizliegts Savienībā izdarīts pārkāpums, tostarp piemēro sodus un izdod rīkojumu kompensēt patērētājiem pārkāpuma nodarīto kaitējumu vai veicina šādas kompensācijas piešķiršanu.

1.  Lūguma saņēmēja iestāde pēc lūguma iesniedzējas iestādes lūguma bez nepamatotas kavēšanās veic visus vajadzīgos izpildes pasākumus, lai panāktu, ka tiek izbeigts Savienībā izdarīts pārkāpums, īstenojot 8. pantā noteiktās pilnvaras un jebkādas papildu pilnvaras, kas tai piešķirtas saskaņā ar valsts tiesību aktiem, tostarp piemēro sankcijas un izdod rīkojumu kompensēt patērētājiem pārkāpuma nodarīto kaitējumu vai veicina šādas kompensācijas piešķiršanu.

2.  Lai izpildītu 1. punktā paredzētos pienākumus, lūguma saņēmēja iestāde izmanto pilnvaras, kas izklāstītas 8. pantā, un jebkādas papildu pilnvaras, kas tai piešķirtas ar attiecīgās valsts tiesību aktiem. Lūguma saņēmēja iestāde nosaka attiecīgos izpildes pasākumus, lai samērīgi, iedarbīgi un efektīvi panāktu Savienībā izdarīta pārkāpuma izbeigšanu vai aizliegšanu. Vajadzības gadījumā šos pasākumus nosaka un īsteno, iesaistot citas valsts iestādes vai norīkotās struktūras.

 

3.  Lūguma saņēmēja iestāde regulāri informē lūguma iesniedzēju iestādi un apspriežas ar to par veiktajām darbībām un pasākumiem. Lūguma saņēmēja iestāde, izmantojot 43. pantā minēto datubāzi, nekavējoties ziņo lūguma iesniedzējai iestādei, citu dalībvalstu kompetentajām iestādēm un Komisijai par veiktajiem pasākumiem un to ietekmi uz Savienībā izdarītiem pārkāpumiem, tostarp norādot:

3.  Lūguma saņēmēja iestāde regulāri informē lūguma iesniedzēju iestādi par veiktajām darbībām un pasākumiem un apspriežas ar to par darbībām un pasākumiem, ko lūguma saņēmēja iestāde iecerējusi veikt. Lūguma saņēmēja iestāde, izmantojot 43. pantā paredzēto datubāzi, nekavējoties ziņo par veiktajiem pasākumiem un to ietekmi uz Savienībā izdarītiem pārkāpumiem, tostarp norādot:

a)  vai ir piemēroti pagaidu pasākumi;

a)  vai ir piemēroti pagaidu pasākumi;

b)  vai pārkāpums ir izbeigts;

b)  vai pārkāpums ir izbeigts;

c)  kādi sodi ir piemēroti;

c)  kādi pasākumi, tostarp sankcijas, ir piemēroti un vai šie pasākumi ir īstenoti;

d)  kādā apmērā ir sniegta kompensācija patērētājiem;

d)  kādā apmērā ir sniegta kompensācija patērētājiem;

e)  vai pieņemtie pasākumi ir īstenoti.

 

4.  Lūguma saņēmēja iestāde atbild uz lūgumu Komisijas īstenošanas aktā noteiktajā termiņā un, izmantojot procedūru, ko piemēro lūgumiem veikt izpildes pasākumus.

 

5.  Komisija pieņem īstenošanas aktus, kur nosaka termiņus, standarta veidlapas un sīki izstrādā procedūras lūgumiem veikt izpildes pasākumus. Šos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 48. panta 2. punktā paredzēto pārbaudes procedūru.

 

Grozījums Nr.    71

Regulas priekšlikums

13. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6.  Komisija pieņem īstenošanas aktus, kur nosaka termiņus, standarta veidlapas un sīki izstrādā procedūras attiecībā uz norīkotajām struktūrām. Šos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 48. panta 2. punktā paredzēto pārbaudes procedūru.

svītrots

Grozījums Nr.      72

Regulas priekšlikums

14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Lūgumos sniegt savstarpējo palīdzību lūguma iesniedzēja iestāde sniedz pietiekamu informāciju, lai lūguma saņēmējai iestādei nodrošinātu iespēju izpildīt lūgumu, tostarp visus vajadzīgos pierādījumus, kas iegūstami tikai lūguma iesniedzējas iestādes dalībvalstī.

1.  Lūgumos sniegt savstarpējo palīdzību lūguma iesniedzēja iestāde sniedz nepieciešamo informāciju, lai lūguma saņēmējai iestādei nodrošinātu iespēju izpildīt lūgumu, tostarp visus vajadzīgos pierādījumus, kas iegūstami tikai lūguma iesniedzējas iestādes dalībvalstī.

Grozījums Nr.      73

Regulas priekšlikums

15. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

15. pants

15. pants

Atteikšanās izpildīt savstarpējās palīdzības lūgumu

Atteikšanās izpildīt savstarpējās palīdzības lūgumu

1.  Lūguma saņēmēja iestāde var atteikties izpildīt lūgumu sniegt informāciju saskaņā ar 11. pantu, ja ir izpildīti viens vai vairāki no minētajiem nosacījumiem:

1.  Lūguma saņēmēja iestāde var atteikties izpildīt lūgumu sniegt informāciju saskaņā ar 11. pantu, ja ir izpildīti viens vai vairāki no minētajiem nosacījumiem:

a)  apspriedusies ar lūguma iesniedzēju iestādi, tā atzīst, ka lūgtā informācija lūguma iesniedzējai iestādei nav vajadzīga, lai konstatētu, vai ir noticis Savienībā izdarīts pārkāpums, vai arī lai konstatētu, vai pastāv pamatotas aizdomas, ka tas var notikt;

a)  apspriedusies ar lūguma iesniedzēju iestādi, lūguma saņēmēja iestāde norāda pamatotus iemeslus, kas apliecina, ka lūgtā informācija lūguma iesniedzējai iestādei nav vajadzīga, lai konstatētu, vai ir noticis Savienībā izdarīts pārkāpums, vai arī lai konstatētu, vai pastāv pamatotas aizdomas, ka tas var notikt;

b)  lūguma iesniedzēja iestāde nepiekrīt tam, ka uz šo informāciju attiecas 41. pantā izklāstītie noteikumi par konfidencialitāti, dienesta noslēpumu un komercnoslēpumu;

b)  lūguma iesniedzēja iestāde nepiekrīt tam, ka uz šo informāciju attiecas 41. pantā izklāstītie noteikumi par konfidencialitāti, dienesta noslēpumu un komercnoslēpumu;

c)  lūguma saņēmējas vai lūguma iesniedzējas iestādes dalībvalsts tiesu iestādes jau ir sākušas kriminālizmeklēšanu vai tiesvedību vai pieņēmušas galīgo spriedumu par to pašu Savienībā izdarīto pārkāpumu un pret to pašu tirgotāju.

c)  lūguma saņēmējas vai lūguma iesniedzējas iestādes dalībvalsts tiesu iestādes jau ir sākušas kriminālizmeklēšanu vai tiesvedību par to pašu Savienībā izdarīto pārkāpumu un pret to pašu tirgotāju.

2.  Lūguma saņēmēja iestāde pēc apspriešanās ar lūguma iesniedzēju iestādi var atteikties izpildīt lūgumu veikt izpildes pasākumus saskaņā ar 12. pantu, ja ir izpildīti viens vai vairāki no minētajiem nosacījumiem:

2.  Lūguma saņēmēja iestāde pēc apspriešanās ar lūguma iesniedzēju iestādi var atteikties izpildīt lūgumu veikt izpildes pasākumus saskaņā ar 12. pantu, ja ir izpildīti viens vai vairāki no minētajiem nosacījumiem:  

a)  lūguma saņēmējas vai lūguma iesniedzējas iestādes dalībvalsts tiesu iestādes jau ir sākušas kriminālizmeklēšanu vai tiesvedību vai pieņēmušas galīgo spriedumu par to pašu Savienībā izdarīto pārkāpumu un pret to pašu tirgotāju;

a)  lūguma saņēmējas vai lūguma iesniedzējas iestādes dalībvalsts tiesu iestādes jau ir sākušas kriminālizmeklēšanu vai tiesvedību vai jau ir pieņemts galīgais administratīvais lēmums, galīgais spriedums vai tiesas izlīgums par to pašu Savienībā izdarīto pārkāpumu un pret to pašu tirgotāju;

b)   pēc atbilstīgas izmeklēšanas, ko veikusi lūguma saņēmēja iestāde, tā uzskata, ka nav noticis Savienībā izdarīts pārkāpums;

b)   pēc atbilstīgas izmeklēšanas, ko veikusi lūguma saņēmēja iestāde, tā uzskata, ka nav noticis Savienībā izdarīts pārkāpums;

c)   tā uzskata, ka lūguma iesniedzēja iestāde nav iesniegusi pietiekamu informāciju saskaņā ar 12. panta 1. punktu.

c)   tā uzskata, ka lūguma iesniedzēja iestāde nav iesniegusi nepieciešamo informāciju saskaņā ar 14. panta 1. punktu.

Lūgumu veikt izpildes pasākumus nevar atteikt, pamatojoties uz to, ka nav sniegta pietiekama informācija, ja lūgums sniegt informāciju par to pašu Savienībā izdarītu pārkāpumu tika noraidīts, pamatojoties uz to, ka jau ir sākta kriminālizmeklēšana vai tiesvedība vai ir pieņemts galīgais spriedums par to pašu Savienībā izdarīto pārkāpumu un pret to pašu tirgotāju, kā minēts 1. punkta c) apakšpunktā.

Lūgumu veikt izpildes pasākumus nevar atteikt, pamatojoties uz to, ka nav sniegta pietiekama informācija, ja lūgums sniegt informāciju par to pašu Savienībā izdarītu pārkāpumu tika iepriekš noraidīts, pamatojoties uz 1. punkta c) apakšpunktā minēto.

3.   Lūguma saņēmēja iestāde informē lūguma iesniedzēju iestādi un Komisiju par atteikumu izpildīt lūgumu sniegt savstarpējo palīdzību un pamato atteikumu.

3.   Lūguma saņēmēja iestāde informē lūguma iesniedzēju iestādi un Komisiju par atteikumu izpildīt lūgumu sniegt savstarpējo palīdzību un pamato atteikumu.

4.   Lūguma iesniedzējas iestādes un lūguma saņēmējas iestādes domstarpību gadījumā lūguma iesniedzēja iestāde vai lūguma saņēmēja iestāde nekavējoties nodod jautājumu izskatīšanai Komisijai, kas sniedz atzinumu. Ja jautājums nav nodots izskatīšanai Komisijai, tā atzinumu var sniegt pēc savas iniciatīvas.

4.  Lūguma iesniedzējas iestādes un lūguma saņēmējas iestādes domstarpību gadījumā lūguma iesniedzēja iestāde vai lūguma saņēmēja iestāde var nodot jautājumu izskatīšanai Komisijai, kas nekavējoties sniedz atzinumu. Ja jautājums nav nodots izskatīšanai Komisijai, tā atzinumu var sniegt pēc savas iniciatīvas. Atzinuma sniegšanas nolūkā Komisija var pieprasīt atbilstīgo informāciju un dokumentus, ar kuriem lūguma iesniedzēja iestāde un lūguma saņēmēja iestāde apmainījušās.

5.  Komisija uzrauga savstarpējās palīdzības mehānisma darbību, kā kompetentās iestādes ievēro procedūras un kā tiek ievēroti savstarpējās palīdzības lūgumu izskatīšanas termiņi. Komisijai ir piekļuve savstarpējās palīdzības lūgumiem, kā arī informācijai un dokumentiem, ar kuriem apmainījušās lūguma iesniedzēja un saņēmēja iestāde.

5.  Komisija uzrauga savstarpējās palīdzības mehānisma darbību un to, kā kompetentās iestādes ievēro procedūras un kā tiek ievēroti savstarpējās palīdzības lūgumu izskatīšanas termiņi. Komisijai ir piekļuve savstarpējās palīdzības lūgumiem.

6.  Attiecīgā gadījumā Komisija var izdot norādījumus un sniegt konsultācijas dalībvalstīm, lai nodrošinātu savstarpējās palīdzības mehānisma efektīvu un iedarbīgu darbību.

6.  Attiecīgā gadījumā Komisija var izdot norādījumus un sniegt konsultācijas dalībvalstīm, lai nodrošinātu savstarpējās palīdzības mehānisma efektīvu un iedarbīgu darbību.

7.  Komisija var pieņemt īstenošanas aktus, kur precīzi izklāsta procedūras, ko piemēro kompetento iestāžu domstarpību gadījumos saskaņā ar 3. un 4. punktu. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 48. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

 

Grozījums Nr.    74

Regulas priekšlikums

15.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

15.a pants

 

Īstenošanas akti

 

Komisija pieņem īstenošanas aktus, kuros nosaka standarta veidlapas un 11., 12. un 15. pantā minētās procedūras posmus. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 48. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

Grozījums Nr.    75

Regulas priekšlikums

IV nodaļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

PLAŠI IZPLATĪTU PĀRKĀPUMU SASKAŅOTAS UZRAUDZĪBAS, IZMEKLĒŠANAS UN IZPILDES MEHĀNISMS

PLAŠI IZPLATĪTU PĀRKĀPUMU UN SAVIENĪBAS MĒROGA PLAŠI IZPLATĪTU PĀRKĀPUMU SASKAŅOTAS IZMEKLĒŠANAS UN IZPILDES MEHĀNISMS

Grozījums Nr.    76

Regulas priekšlikums

IV nodaļa – I iedaļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Plaši izplatīti pārkāpumi

Plaši izplatīti pārkāpumi un Savienības mēroga plaši izplatīti pārkāpumi

Grozījums Nr.    77

Regulas priekšlikums

16. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

16. pants

16. pants

Saskaņotas rīcības uzsākšana un koordinatora iecelšana

Koordinētu darbību uzsākšana un koordinatora iecelšana

1.  Ja kompetentajai iestādei ir pamatotas aizdomas, ka tiek veikts plaši izplatīts pārkāpums, tā nekavējoties paziņo par to citu dalībvalstu kompetentajām iestādēm, kuras skar plaši izplatīts pārkāpums, arī Komisijai.

1.  Ja kompetentajai iestādei vai Komisijai ir pamatotas aizdomas, ka tiek veikts plaši izplatīts pārkāpums, tā nekavējoties paziņo par to citu dalībvalstu kompetentajām iestādēm, kuras skar šis pārkāpums, un vajadzības gadījumā arī Komisijai.

2.  Ja Komisijai ir pamatotas aizdomas, ka tiek veikts plaši izplatīts pārkāpums, tā paziņo par to dalībvalstu kompetentajām iestādēm, kuras skar plaši izplatīts pārkāpums.

 

3.  Pēc 1. un 2. punktā minēto paziņojumu saņemšanas kompetentās iestādes, kuras skar plaši izplatīts pārkāpums, darbojoties vienprātīgi, ieceļ to kompetento iestādi, kas koordinēs rīcību.

3.  Plaši izplatīta pārkāpuma gadījumā pēc 1. punktā minētā paziņojuma saņemšanas kompetentās iestādes, kuras skar šis plaši izplatītais pārkāpums, darbojoties vienprātīgi, pieņem lēmumu par nepieciešamību sākt koordinētu rīcību. Rīcību koordinē paziņojuma iesniedzēja kompetentā iestāde, ja vien kompetentās iestādes, kuras skar plaši izplatīts pārkāpums, nevienojas, ka rīcība jākoordinē citai kompetentajai iestādei vai Komisijai.

4.  Iesaistītās kompetentās iestādes var aicināt Komisiju uzņemties rīcības koordinēšanu. Komisija nekavējoties informē iesaistītās kompetentās iestādes par to, vai tā piekrīt koordinēt rīcību.

 

5.  Paziņojot kompetentajai iestādei saskaņā ar 2. punktu, Komisija var ierosināt uzņemties rīcības koordinēšanu. Attiecīgās kompetentās iestādes nekavējoties informē Komisiju, vai tās piekrīt, ka Komisija koordinē rīcību.

5.  Ja kompetentajām iestādēm saskaņā ar 2. punktu paziņo Komisija, tā var ierosināt uzņemties rīcības koordinēšanu. Attiecīgās kompetentās iestādes nekavējoties informē Komisiju, vai tās piekrīt, ka Komisija koordinē rīcību, vai arī tās vienojas par kompetento iestādi, kurai jākoordinē rīcība.

6.  Ja Komisija atsakās uzņemties koordinēšanu vai ja attiecīgās kompetentās iestādes nepiekrīt, ka Komisija koordinē rīcību, attiecīgās kompetentās iestādes izraugās kompetento iestādi, kas koordinēs rīcību. Ja kompetentās iestādes nevar panākt vienošanos, tad rīcību koordinē tā kompetentā iestāde, kas pirmā paziņoja par iespējamo pārkāpumu citām kompetentajām iestādēm.

6.  Ja Komisija atsakās uzņemties koordinēšanu vai ja attiecīgās kompetentās iestādes nepiekrīt, ka Komisija koordinē rīcību, attiecīgās kompetentās iestādes izraugās kompetento iestādi, kas koordinēs rīcību. Ja kompetentās iestādes nevar panākt vienošanos, tad rīcību koordinē tā kompetentā iestāde, kas pirmā paziņoja par iespējamo pārkāpumu citām kompetentajām iestādēm.

 

6.a  Pēc 1. punktā minētā paziņojuma sniegšanas vai saņemšanas Komisija kopā ar attiecīgo dalībvalstu vienotajiem sadarbības birojiem pārbauda provizoriskos pierādījumus par plaši izplatītu pārkāpumu. Ja robežvērtība attiecībā uz plaši izplatītu Savienības mēroga pārkāpumu ir sasniegta, Komisija ierosina uzsākt koordinētu rīcību. Komisija savu lēmumu par koordinētas rīcības sākšanu paziņo to dalībvalstu vienotajiem sadarbības birojiem, uz kurām šāda rīcība attiecas. Komisija koordinē šo rīcību.

Grozījums Nr.    78

Regulas priekšlikums

16.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

16.a pants

 

Līdzdalība saskaņotajās darbībās

 

1.   Kompetentā iestāde var atteikties piedalīties saskaņotajā darbībā jebkura no turpmāk minētajiem iemesliem dēļ:

 

a)   attiecīgajā dalībvalstī jau ir uzsākta kriminālizmeklēšana vai tiesvedība par to pašu plaši izplatīto pārkāpumu vai plaši izplatīto Savienības mēroga pārkāpumu un pret to pašu tirgotāju;

 

b)   attiecīgajā dalībvalstī jau ir pieņemts galīgais administratīvais lēmums, galīgais spriedums vai tiesas izlīgums par to pašu plaši izplatīto pārkāpumu vai plaši izplatīto Savienības mēroga pārkāpumu un pret to pašu tirgotāju;

 

c)   attiecīgais plaši izplatītais pārkāpums vai plaši izplatītais Savienības mēroga pārkāpums nav noticis attiecīgajā dalībvalstī.

 

2.   Pēc lēmuma sākt saskaņotu rīcību saskaņā ar 16. pantu, ja kompetentā iestāde nolemj nepiedalīties saskaņotajā rīcībā, tā nekavējoties paziņo Komisijai un pārējām kompetentajām iestādēm un iesaistītajiem vienotajiem sadarbības birojiem par savu lēmumu, norāda tā pieņemšanas iemeslus un iesniedz nepieciešamos apliecinošos dokumentus.

 

3.   Kompetentā iestāde var pievienoties saskaņotajai rīcībai, ja saskaņotās rīcības laikā kļūst skaidrs, ka to skar plaši izplatīts pārkāpums vai Savienības mēroga plaši izplatīts pārkāpums, kuram tiek piemērota saskaņota rīcība.

Grozījums Nr.    79

Regulas priekšlikums

17. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

17. pants

17. pants

Izmeklēšanas pasākumi koordinētās rīcības ietvaros

Izmeklēšanas pasākumi koordinētās rīcības ietvaros

1.  Iesaistītās kompetentās iestādes nodrošina efektīvu un iedarbīgu nepieciešamo pierādījumu, datu un informācijas apkopošanu. Iesaistītās kompetentās iestādes nodrošina to, ka izmeklēšana un pārbaudes tiek veiktas vienlaicīgi un ka pagaidu pasākumi tiek piemēroti vienlaicīgi.

1.  Iesaistītās kompetentās iestādes nodrošina efektīvu un iedarbīgu nepieciešamo pierādījumu, datu un informācijas apkopošanu. Iesaistītās kompetentās iestādes nodrošina to, ka izmeklēšana un pārbaudes tiek veiktas vienlaicīgi un ka pagaidu pasākumi tiek piemēroti vienlaicīgi, ciktāl to pieļauj dalībvalsts procesuālie tiesību akti.

2.  Iesaistītās kompetentās iestādes var izmantot savstarpējās palīdzības mehānismu atbilstoši III nodaļā noteiktajam, jo īpaši, lai vāktu pierādījumus un informāciju no dalībvalstīm, kas nav iesaistītas koordinētajā rīcībā, vai nodrošinātu to, ka iesaistītais tirgotājs neizvairās no izpildes pasākumiem.

2.  Iesaistītās kompetentās iestādes var izmantot savstarpējās palīdzības mehānismu atbilstoši III nodaļā noteiktajam, jo īpaši, lai vāktu pierādījumus un informāciju no dalībvalstīm, kas nav iesaistītas koordinētajā rīcībā, vai nodrošinātu to, ka iesaistītais tirgotājs neizvairās no izpildes pasākumiem.

3.  Attiecīgā gadījumā iesaistītās kompetentās iestādes var izklāstīt plaši izplatīta pārkāpuma izmeklēšanas un novērtējuma rezultātus kopējā nostājā, vienojoties par to savā starpā.

3.  Iesaistītās kompetentās iestādes izklāsta plaši izplatīta pārkāpuma vai attiecīgā gadījumā plaši izplatīta Savienības mēroga pārkāpuma izmeklēšanas un novērtējuma rezultātus kopējā nostājā, vienojoties par to savā starpā.

 

3.a  Ja vien attiecīgās kompetentās iestādes nevienojas citādi, koordinators paziņo kopējo nostāju tirgotājam, kas atbildīgs par pārkāpumu, un šim tirgotājam dod iespēju izteikt savu viedokli par jautājumiem, kas ietverti kopējā nostājā.

4.  Attiecīgā gadījumā un, neskarot 41. pantā paredzētos noteikumus par dienesta noslēpumu un komercnoslēpumu, iesaistītās kompetentās iestādes var pieņemt lēmumu publicēt kopējo nostāju vai tā daļas savās tīmekļa vietnēs, un Komisijas tīmekļa vietnē un izzināt citu iesaistīto pušu viedokli.

4.  Neskarot 41. pantā paredzētos noteikumus par dienesta noslēpumu un komercnoslēpumu, iesaistītās kompetentās iestādes pieņem lēmumu publicēt kopējo nostāju vai tā daļas savās tīmekļa vietnēs, un Komisijas tīmekļa vietnē un var izzināt patērētāju organizāciju, tirgotāju organizāciju un citu iesaistīto pušu viedokli.

Grozījums Nr.    80

Regulas priekšlikums

18. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

18. pants

18. pants

Izpildes pasākumi koordinētās rīcības ietvaros

Saistības koordinētās rīcības ietvaros

1.  Iesaistītās kompetentās iestādes var uzaicināt par pārkāpumu atbildīgo tirgotāju ierosināt saistības, lai izbeigtu pārkāpumu un attiecīgā gadījumā kompensētu patērētājiem nodarīto kaitējumu vai veiktu citus pasākumus, kas veicina patērētājiem nodarītā kaitējuma kompensēšanu. Tirgotājs var arī pēc savas iniciatīvas ierosināt saistības izbeigt pārkāpumu un sniegt kompensāciju patērētājiem.

1.  Pamatojoties uz kopējo nostāju, kas pieņemta saskaņā ar 17. pantu, iesaistītās kompetentās iestādes var uzaicināt par plaši izplatītu pārkāpumu vai Savienības mēroga plaši izplatītu pārkāpumu atbildīgo tirgotāju ierosināt saistības, lai izbeigtu pārkāpumu un attiecīgā gadījumā kompensētu patērētājiem nodarīto kaitējumu vai veiktu citus pasākumus, kas veicina patērētājiem nodarītā kaitējuma kompensēšanu. Tirgotājs var arī pēc savas iniciatīvas ierosināt saistības, lai izbeigtu pārkāpumu un kompensētu šādiem patērētājiem nodarīto kaitējumu.

2.  Gadījumos, kad tirgotājs ierosina saistības, iesaistītās kompetentās iestādes vajadzības gadījumā var publicēt ierosinātās saistības savās tīmekļa vietnēs vai – vajadzības gadījumā – Komisijas tīmekļa vietnē, lai izzinātu citu iesaistīto pušu viedokli un, lai pārbaudītu, vai saistības ir pietiekamas, lai izbeigtu pārkāpumu un kompensētu patērētājiem nodarīto kaitējumu.

2.  Gadījumos, kad tirgotājs ierosina saistības, iesaistītās kompetentās iestādes vajadzības gadījumā var publicēt ierosinātās saistības savās tīmekļa vietnēs vai – vajadzības gadījumā – Komisijas tīmekļa vietnē, lai izzinātu citu iesaistīto pušu viedokli, tostarp patērētāju organizāciju un tirgotāju organizāciju viedokli.

 

2.a  Iesaistītās kompetentās iestādes novērtē par pārkāpumu atbildīgā tirgotāja ierosinātās saistības un paziņo tirgotājam novērtējuma rezultātus kopējā nostājā, savstarpēji vienojoties par to. Ja šīs saistības tiek uzskatītas par pietiekamām, lai nodrošinātu plaši izplatīta pārkāpuma vai plaši izplatīta Savienības mēroga pārkāpuma izbeigšanu un attiecīgā gadījumā patērētājiem nodarītā kaitējuma kompensēšanu, kompetentās iestādes pieņem šīs saistības un nosaka termiņu saistību īstenošanai.

 

Ja ir maz ticams, ka plaši izplatīts pārkāpums vai plaši izplatīts Savienības mēroga pārkāpums tiks izbeigts par šo pārkāpumu atbildīgā tirgotāja saistību rezultātā, kompetentās iestādes var veikt izpildes pasākumus saskaņā ar 18.a pantu.

 

2.b  Attiecīgās kompetentās iestādes uzrauga saistību īstenošanu. Tās īpaši nodrošina to, ka par pārkāpumu atbildīgais tirgotājs regulāri ziņo koordinatoram par progresu saistību īstenošanā.

3.  Iesaistītās kompetentās iestādes var izraudzīties vienu kompetento iestādi, kas citu kompetento iestāžu vārdā veic izpildes pasākumus, lai panāktu, ka tiek izbeigts vai aizliegts plaši izplatīts pārkāpums, nodrošinātu kompensācijas patērētājiem vai piemērotu sankcijas. Izraugoties kompetento iestādi, kas veiks izpildes pasākumus, kompetentās iestādes ņem vērā iesaistītā tirgotāja atrašanās vietu. Tiklīdz pārējās iesaistītās kompetentās iestādes ir izraudzījušās kompetento iestādi, kas veiks izpildes pasākumus, tā ir kompetenta rīkoties katras šādas dalībvalsts patērētāju vārdā tāpat, kā tā rīkojas savu patērētāju vārdā.

 

4.  Kompetentās iestādes var nolemt veikt izpildes pasākumus vienlaicīgi visās vai dažās dalībvalstīs, kuras skar plaši izplatīts pārkāpums. Šādā gadījumā kompetentās iestādes nodrošina, ka šie izpildes pasākumi tiek uzsākti vienlaicīgi visās iesaistītajās dalībvalstīs.

 

5.  Dot rīkojumu norīkotajai struktūrai veikt izpildes pasākumus saskaņā ar 1. līdz 4. punktu iespējams tikai tad, ja iesaistītās kompetentās iestādes dod piekrišanu attiecībā uz šādu rīkojumu, un ja šāda rīkojuma rezultātā netiek atklāta tāda informācija, uz kuru attiecas 41. panta noteikumi par dienesta noslēpumu un komercnoslēpumu.

 

Grozījums Nr.    81

Regulas priekšlikums

18.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

18.a pants

 

Izpildes pasākumi koordinētās rīcības ietvaros

 

1.   Iesaistītās kompetentās iestādes vienojas, kura kompetentā iestāde vai — attiecīgā gadījumā — kompetentās iestādes pārējo kompetento iestāžu vārdā veiks izpildes pasākumus, tostarp piemēros tirgotājam sankcijas un izdos rīkojumu, liekot tirgotājam izmaksāt kompensāciju patērētājiem, kuriem nodarīts kaitējums, ja:

 

a)   ir maz ticams, ka pārkāpums tiks izbeigts to saistību dēļ, kuras ierosinājis par pārkāpumu atbildīgais tirgotājs;

 

b)   par pārkāpumu atbildīgais tirgotājs neierosina saistības iesaistīto kompetento iestāžu noteiktajā termiņā;

 

c)   par pārkāpumu atbildīgais tirgotājs ierosina saistības, kas nav pietiekamas, lai nodrošinātu pārkāpuma izbeigšanu un patērētājiem nodarītā kaitējuma kompensēšanu; vai

 

d)   par pārkāpumu atbildīgais tirgotājs neīsteno saistības 18. punkta 2.a punktā noteiktajā termiņā.

 

2.   Tiklīdz pārējās iesaistītās kompetentās iestādes ir izraudzījušās kompetento iestādi, kas veiks izpildes pasākumus, tā ir kompetenta rīkoties pārējo iesaistīto dalībvalstu patērētāju vārdā tāpat, kā tā rīkojas savu patērētāju vārdā. Izraugoties kompetento iestādi, kura veiks izpildes pasākumus, kompetentās iestādes ņem vērā visus būtiskos aspektus, kas veicina efektīvu izpildi.

 

3.   Ja kompetentās iestādes nerīkojas saskaņā ar 2. punktu, tās veic izpildes pasākumus vienlaicīgi vairākās vai visās dalībvalstīs, uz kurām attiecas plaši izplatīts pārkāpums vai Savienības mēroga plaši izplatīts pārkāpums.

 

4.   Dot rīkojumu izraudzītajai kompetentajai iestādei veikt izpildes pasākumus saskaņā ar šā panta 1. līdz 3. punktu iespējams tikai tad, ja iesaistīto dalībvalstu kompetentās iestādes dod piekrišanu šādiem pasākumiem, un ja šāda rīkojuma dēļ netiek atklāta tāda informācija, uz kuru attiecas 41. panta noteikumi par dienesta noslēpumu un komercnoslēpumu.

Grozījums Nr.    82

Regulas priekšlikums

19. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

19. pants

19. pants

Koordinētās rīcības pārtraukšana

Koordinētās rīcības pārtraukšana

 

1. Iesaistītās kompetentās iestādes pieņem lēmumu pārtraukt kopīgu rīcību, ja tās secina, ka:

 

a)   nav noticis plaši izplatīts pārkāpums vai plaši izplatīts Savienības mēroga pārkāpums;

 

b)   pēc atbildīgā tirgotāja saistību īstenošanas plaši izplatīts pārkāpums vai plaši izplatīts Savienības mēroga pārkāpums ir izbeigts;

 

c)   pēc izpildes pasākumu veikšanas plaši izplatīts pārkāpums vai plaši izplatīts Savienības mēroga pārkāpums ir izbeigts.

Koordinējošā iestāde nekavējoties informē Komisiju un iesaistīto dalībvalstu kompetentās iestādes tiklīdz plaši izplatīts pārkāpums ir izbeigts vai aizliegts.

2. Koordinators nekavējoties paziņo Komisijai un attiecīgā gadījumā iesaistīto dalībvalstu kompetentajām iestādēm un vienotajiem sadarbības birojiem par koordinētās rīcības slēgšanu.

Grozījums Nr.    83

Regulas priekšlikums

19.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

19.a pants

 

Koordinētas rīcības atsākšana

 

Koordinators nekavējoties informē Komisiju un attiecīgā gadījumā attiecīgo dalībvalstu kompetentās iestādes un vienotos sadarbības birojus, ja plaši izplatīts pārkāpums vai plaši izplatīts Savienības mēroga pārkāpums atkārtojas un ir jāveic turpmāki pasākumi. Šādā gadījumā koordinēšana var notikt bez jaunas koordinētās rīcības uzsākšanas.

Grozījums Nr.    84

Regulas priekšlikums

20. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija var pieņemt īstenošanas aktus, kur precīzi izklāsta procedūras, ko piemēro kopīgajai rīcībai saistībā ar plaši izplatītiem pārkāpumiem, jo īpaši standarta veidlapas paziņojumiem un par cita veida apmaiņai starp kompetentajām iestādēm un Komisiju. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 48. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

Komisija var pieņemt īstenošanas aktus, kur noteikti termiņi un standarta veidlapas paziņojumiem un cita veida apmaiņai ar informāciju un izpildes pieprasījumiem starp kompetentajām iestādēm un Komisiju par koordinētu rīcību saistībā ar plaši izplatītiem pārkāpumiem un Savienības mēroga plaši izplatītiem pārkāpumiem. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 48. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

Grozījums Nr.    85

Regulas priekšlikums

IV nodaļa – II iedaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

[...]

svītrots

Grozījums Nr.    86

Regulas priekšlikums

IV nodaļa – III iedaļa– virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Vispārīgi noteikumi, kas piemērojami koordinētai rīcībai un kopīgai rīcībai saskaņā ar šo nodaļu

Vispārīgi noteikumi, kas piemērojami koordinētai rīcībai

Grozījums Nr.    87

Regulas priekšlikums

29. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Koordinators, kas iecelts saskaņā ar 16., 21. vai 32. pantu, jo īpaši:

1.  Koordinators, kas iecelts saskaņā ar 16. vai 32. pantu, jo īpaši:

Grozījums Nr.    88

Regulas priekšlikums

29. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

a)  nodrošina, ka iesaistītās kompetentās iestādes un Komisija ir pienācīgi un laicīgi informētas par sekmēm izpildes darbību veikšanā, paredzamajiem nākamajiem posmiem un pasākumiem, kas jāpieņem;

a)  nodrošina, ka iesaistītās kompetentās iestādes un attiecīgā gadījumā Komisija ir pienācīgi un laicīgi informētas par sekmēm izpildes darbību veikšanā, paredzamajiem nākamajiem posmiem un pasākumiem, kas jāpieņem;

Grozījums Nr.    89

Regulas priekšlikums

29. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

b)  koordinē izmeklēšanas, pārbaudes un pagaidu pasākumu pieņemšanu, par kuriem lemj iesaistītās kompetentās iestādes saskaņā ar I un II iedaļu, uzrauga izmeklēšanas, pārbaudes un pagaidu pasākumus, kā arī citus pasākumus saskaņā ar 8. pantu;

b)  koordinē un uzrauga izmeklēšanas, pārbaudes un pagaidu pasākumu pieņemšanu, par kuriem lemj iesaistītās kompetentās iestādes saskaņā ar I iedaļu;

Grozījums Nr.    90

Regulas priekšlikums

29. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

c)  koordinē visu nepieciešamo dokumentu sagatavošanu un sadali starp iesaistītajām kompetentajām iestādēm un Komisiju;

c)  koordinē visu nepieciešamo dokumentu sagatavošanu un sadali starp iesaistītajām kompetentajām iestādēm un attiecīgā gadījumā Komisiju;

Grozījums Nr.     91

Regulas priekšlikums

29. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

d)  uztur kontaktus ar tirgotājiem un citām pusēm, kuras saistītas ar uzraudzības, izmeklēšanas un izpildes pasākumiem, ja vien iesaistītās kompetentās iestādes un Komisija nav vienojušās citādi;

d)  uztur kontaktus ar tirgotājiem un citām pusēm, kuras saistītas ar uzraudzības, izmeklēšanas un izpildes pasākumiem, ja vien iesaistītās kompetentās iestādes, koordinators un attiecīgā gadījumā Komisija nav vienojušies citādi;

Grozījums Nr.    92

Regulas priekšlikums

29. pants – 1. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

f)  koordinē citus izpildes pasākumus, ko pieņem attiecīgās kompetentās iestādes, tostarp pieteikumus tiesā, lai saņemtu nepieciešamos rīkojumus un lēmumus, sodu uzlikšanu un tādu pasākumu pieņemšanu, kas nodrošina kompensācijas patērētājiem;

f)  koordinē citus izpildes pasākumus, ko pieņem attiecīgās kompetentās iestādes, tostarp pieteikumus tiesā, lai saņemtu nepieciešamos rīkojumus un lēmumus, sankciju piemērošanu un tādu pasākumu pieņemšanu, kas nodrošina kompensācijas patērētājiem;

Grozījums Nr.     93

Regulas priekšlikums

30. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Kompetentās iestādes koordinē to veiktās tirgus uzraudzības darbības un izmeklēšanas, kā arī izpildes pasākumus, lai risinātu vērstos pret plaši izplatītiem pārkāpumiem saskaņā ar I un II iedaļu. Tās bez kavēšanās apmainās ar visu nepieciešamo informāciju un sniedz viena otrai un Komisijai jebkuru citu vajadzīgo palīdzību.

1.  Kompetentās iestādes koordinē to veiktās tirgus uzraudzības darbības un izmeklēšanas, kā arī izpildes pasākumus, lai risinātu vērstos pret plaši izplatītiem pārkāpumiem saskaņā ar I iedaļu. Tās bez kavēšanās apmainās ar visu nepieciešamo informāciju un sniedz viena otrai un Komisijai jebkuru citu vajadzīgo palīdzību.

Grozījums Nr.    94

Regulas priekšlikums

30. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Iesaistītās kompetentās iestādes un Komisija vienojas par to, kādas valodas kompetentās iestādes un Komisija izmanto paziņojumiem un visā saziņā, kas saistīta ar koordinēto rīcību, kopīgo rīcību un saskaņoto patēriņa tirgu izmeklēšanu.

3.  Iesaistītās kompetentās iestādes un Komisija vienojas par to, kādas valodas kompetentās iestādes un Komisija izmanto paziņojumiem un visā saziņā, kas saistīta ar koordinēto rīcību un vērienīgām pārbaudēm.

Grozījums Nr.    95

Regulas priekšlikums

30. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Ja nav iespējams panākt vienošanos, paziņojumi un cita saziņa, tiek veikta tās dalībvalsts oficiālajā valodā, kura nosūta paziņojumu vai veic citu saziņu. Šajā gadījumā katra iesaistītā kompetentā iestāde nodrošina nepieciešamo to paziņojumu, saziņas un citu dokumentu tulkojumus, ko tā saņēmusi no citām kompetentajām iestādēm.

4.  Ja nav iespējams panākt vienošanos, paziņojumi un cita saziņa, tiek veikta tās dalībvalsts oficiālajā valodā, kura nosūta paziņojumu vai veic citu saziņu. Šajā gadījumā katra iesaistītā kompetentā iestāde, ja nepieciešams, nodrošina to paziņojumu, saziņas un citu dokumentu tulkojumu sagatavošanu, ko tā saņēmusi no citām kompetentajām iestādēm.

Grozījums Nr.    96

Regulas priekšlikums

30. pants – 5. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Ja koordinētā vai kopīgā rīcība saskaņā ar I un II iedaļu attiecas uz turpmāk minēto Savienības tiesību aktu plaši izplatītu pārkāpumu, koordinators uzaicina Eiropas Banku iestādi veikt novērotāja pienākumus:

5.  Ja koordinētā rīcība saskaņā ar I iedaļu attiecas uz plaši izplatītiem pārkāpumiem vai Savienības mēroga plaši izplatītiem pārkāpumiem, kas ir pretrunā turpmāk minētajiem Savienības tiesību aktiem, koordinators uzaicina Eiropas Banku iestādi rīkoties kā novērotājam:

Grozījums Nr.    97

Regulas priekšlikums

31. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Kopējā nostāja un tirgotāju uzklausīšana

Valodas noteikšana saziņai ar tirgotājiem

Grozījums Nr.     98

Regulas priekšlikums

31. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Tirgotājam, kas atbildīgs par pārkāpumu, paziņo 17. un 23. pantā minēto kopējo nostāju. Tirgotājam, kas atbildīgs par pārkāpumu, dod iespēju izteikt savu viedokli par jautājumiem, kas ietverti kopējā nostājā.

svītrots

Grozījums Nr.    99

Regulas priekšlikums

31. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Tirgotājam ir tiesības sazināties tās dalībvalsts oficiālajā valodā, kurā tas veic uzņēmējdarbību vai dzīvo. Tirgotājs var atteikties no šīm tiesībām vai pieprasīt iespēju saziņai ar kompetentajām iestādēm izmantot citu Savienības oficiālo valodu.

2.  Tirgotājam ir tiesības sazināties tās dalībvalsts oficiālajā valodā, kurā tas veic uzņēmējdarbību vai dzīvo.

Grozījums Nr.    100

Regulas priekšlikums

31. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Komisija var pieņemt īstenošanas aktus, kuros sīkāk reglamentē tirgotāja tiesību uz aizsardzību īstenošanas kārtību koordinētās un kopīgās rīcības ietvaros. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 48. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

svītrots

Grozījums Nr.    101

Regulas priekšlikums

32. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

32. pants

32. pants

Saskaņota patēriņa tirgu izmeklēšana

Vērienīgās pārbaudes

1.  Ja tirgus tendences, patērētāju sūdzības vai citas norādes liecina, ka varētu būt notikuši, notiek vai var notikt plaši izplatīti pārkāpumi, iesaistītās kompetentās iestādes var nolemt veikt saskaņotu patēriņa tirgu izmeklēšanu ("vērienīgu pārbaudi"). Šādu saskaņotu izmeklēšanu koordinē Komisija.

1.  Ja tirgus tendences, patērētāju sūdzības vai citas norādes liecina, ka varētu būt notikuši, notiek vai var notikt plaši izplatīti pārkāpumi, iesaistītās kompetentās iestādes var nolemt veikt vērienīgas pārbaudes.

 

1.a  Vērienīgās pārbaudes koordinē Komisija.

2.  Veicot saskaņotu izmeklēšanu, iesaistītās kompetentās iestādes efektīvi izmanto 8. pantā noteiktās pilnvaras un citas pilnvaras, ko tām piešķir valsts tiesību akti.

2.  Veicot vērienīgas pārbaudes, iesaistītās kompetentās iestādes efektīvi izmanto 8. pantā noteiktās pilnvaras un citas pilnvaras, ko tām piešķir valsts tiesību akti.

3.  Kompetentās iestādes var aicināt Komisijas ierēdņus un citas Komisijas pilnvarotas pavadošās personas piedalīties vērienīgajās pārbaudēs.

3.  Kompetentās iestādes var aicināt norīkotās struktūras, Komisijas ierēdņus un citas Komisijas pilnvarotas pavadošās personas piedalīties vērienīgajās pārbaudēs, ja tas ir vajadzīgs un pienācīgi pamatots.

4.  Komisija var pieņemt īstenošanas aktus, kuros sīki reglamentē vērienīgo pārbaužu procedūras. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 48. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

4.  Komisija var pieņemt īstenošanas aktus, kuros sīki reglamentē vērienīgo pārbaužu procedūras. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 48. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

Grozījums Nr.    102

Regulas priekšlikums

34. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

34. pants

34. pants

Brīdinājuma mehānismi

Brīdinājuma mehānismi

1.  Kompetentā iestāde nekavējoties informē Komisiju un citas kompetentās iestādes par pamatotām aizdomām, ka tās teritorijā notiek pārkāpums, kas var ietekmēt patērētāju intereses citās dalībvalstīs ("brīdinājums"), izmantojot standarta veidlapu 43. pantā minētajā datubāzē.

1.  Kompetentā iestāde nekavējoties informē Komisiju un citas kompetentās iestādes par pamatotām aizdomām, ka tās teritorijā notiek Savienībā izdarīts pārkāpums vai plaši izplatīts pārkāpums, kas var ietekmēt patērētāju intereses citās dalībvalstīs ("brīdinājums"), izmantojot standarta veidlapu 43. pantā minētajā datubāzē.

2.  Komisija nekavējoties paziņo iesaistītajām kompetentajām iestādēm par pamatotām aizdomām, ka Savienības teritorijā ir noticis pārkāpums ("brīdinājums"), izmantojot 43. pantā minēto datubāzi.

2.  Komisija nekavējoties paziņo iesaistītajām kompetentajām iestādēm par pamatotām aizdomām, ka Savienības teritorijā ir noticis Savienībā izdarīts pārkāpums vai plaši izplatīts pārkāpums ("brīdinājums"), izmantojot 43. pantā minēto datubāzi.

3.  Brīdinājuma gadījumā kompetentā iestāde vai Komisija sniedz jo īpaši šādu informāciju, ja tāda ir pieejama, par iespējamo pārkāpumu:

3.  Brīdinājuma gadījumā kompetentā iestāde vai Komisija sniedz jo īpaši šādu informāciju, ja tāda ir pieejama, par iespējamo Savienībā izdarīto pārkāpumu vai plaši izplatītu pārkāpumu:

a)  apraksts par darbību vai bezdarbību, kas veido pārkāpumu;

a)  apraksts par darbību vai bezdarbību, kas veido pārkāpumu;

b)  produkts vai pakalpojums, uz ko attiecas pārkāpums;

b)  produkts vai pakalpojums, uz ko attiecas pārkāpums;

c)  iesaistītās vai potenciāli iesaistītās dalībvalstis, kuras skar pārkāpums;

c)  iesaistītās vai potenciāli iesaistītās dalībvalstis, kuras skar pārkāpums;

d)  tirgotājs, kurš ir atbildīgs par pārkāpumu vai par kuru ir aizdomas, ka tas varētu būt atbildīgs par pārkāpumu;

d)  tirgotājs, kurš ir atbildīgs par pārkāpumu vai par kuru ir aizdomas, ka tas varētu būt atbildīgs par pārkāpumu;

e)  iespējamās rīcības juridiskais pamats, atsaucoties uz valsts tiesību aktiem un attiecīgajiem Savienības aktu noteikumiem, kas ir šīs regulas pielikumā;

e)  iespējamās rīcības juridiskais pamats, atsaucoties uz valsts tiesību aktiem un attiecīgajiem Savienības aktu noteikumiem, kas ir uzskaitīti pielikumā;

f)  tiesvedības, izpildes pasākumu vai citu pasākumu raksturojums, kas tiek veikti attiecībā uz pārkāpumu, un to datums un ilgums;

f)  tiesvedības, izpildes pasākumu vai citu pasākumu raksturojums un statuss, kas tiek veikti attiecībā uz pārkāpumu, un to datums un ilgums;

g)  tiesvedības, izpildes pasākumu vai citu pasākumu statuss, kas tiek veikti attiecībā uz pārkāpumu;

 

h)  kompetentā iestāde, kas veic tiesvedību un citus pasākumus;

h)  kompetentā iestāde, kas veic tiesvedību un citus pasākumus;

i)  vai brīdinājums ir "informācijai" vai "rīcībai".

 

4.  Ja brīdinājums ir "rīcībai", kompetentā iestāde vai Komisija var lūgt citas kompetentās iestādes un Komisiju pārbaudīt, vai līdzīgi iespējamie pārkāpumi notiek citu dalībvalstu teritorijā vai arī, vai kādi piespiedu izpildes pasākumi pret šādiem pārkāpumiem jau ir veikti citās dalībvalstīs.

4.  Saņemot brīdinājumu, kompetentā iestāde vai Komisija lūdz citu dalībvalstu kompetentās iestādes un vajadzības gadījumā Komisiju pārbaudīt, vai līdzīgi iespējamie pārkāpumi notiek citu dalībvalstu teritorijā vai arī, vai kādi piespiedu izpildes pasākumi pret šādiem pārkāpumiem jau ir veikti citās dalībvalstīs. Minētās citu dalībvalstu kompetentās iestādes un Komisija nekavējoties atbild uz lūgumu.

5.  Lai efektīvi vērstos pret iespējamiem pārkāpumiem, iesaistītās kompetentās iestādes, atkarībā no atbildēm uz brīdinājumu, veic nepieciešamos pasākumus, kas izklāstīti III un IV nodaļā.

 

6.  Komisija pieņem īstenošanas aktus, kuros sīkāk reglamentē brīdināšanas mehānisma darbību, tostarp jo īpaši standarta veidlapas brīdinājumiem. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 48. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

6.  Komisija pieņem īstenošanas aktus, kuros nosaka standarta veidlapas brīdinājuma iesniegšanai, izmantojot 43. pantā minēto datubāzi. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 48. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

Grozījums Nr.    103

Regulas priekšlikums

35. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

35. pants

35. pants

Citu vienību līdzdalība brīdināšanas mehānismā

Citu vienību līdzdalība brīdināšanas mehānismā

1.  Norīkotās struktūras un Eiropas Patērētāju centri piedalās 34. pantā minētajā brīdināšanas mehānismā. Dalībvalstis izraugās patērētāju organizācijas un asociācijas, kā arī citas vienības, piemēram, tirgotāju asociācijas, kurām ir atbilstoša pieredze un likumīgas intereses patērētāju aizsardzībā, kas piedalās brīdināšanas mehānismā. Dalībvalstis nekavējoties minētajās vienības paziņo Komisijai.

1.  Norīkotās struktūras, Eiropas Patērētāju centri, patērētāju organizācijas un asociācijas, kā arī tirgotāju asociācijas, kurām ir atbilstoša pieredze un likumīgas intereses patērētāju aizsardzībā, var paziņot attiecīgo dalībvalstu kompetentajām iestādēm un Komisijai par aizdomām par pārkāpumiem un sniegt 34. panta 3. punktā minēto informāciju, izmantojot standarta veidlapu ārējiem paziņojumiem, kas pieejama 43. pantā minētajā datubāzē („ārējais brīdinājums”).

 

Komisija pieņem īstenošanas aktus, kuros nosaka standarta veidlapas ārējā brīdinājuma iesniegšanai, izmantojot 43. pantā minēto datubāzi. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 48. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

2.  Komisija var izraudzīties citas vienības, kas pārstāv patērētāju un uzņēmumu intereses Savienības līmenī, kas piedalās brīdināšanas mehānismā.

2.  Komisija izraugās citas vienības, kas pārstāv patērētāju un uzņēmumu intereses Savienības līmenī, ārējā brīdinājuma veikšanai.

3.  un 2. punktā minētajām vienībām ir tiesības informēt iesaistīto dalībvalstu kompetentās iestādes un Komisiju par aizdomām par pārkāpumiem un sniegt 34. panta 3. punktā minēto informāciju, izmantojot standarta veidlapu ārējiem paziņojumiem, kas pieejama 43. pantā minētajā datubāzē ("ārējais brīdinājums").

 

4.  Ārējie brīdinājumi ir tikai "informācijai". Kompetentajām iestādēm nav pienākuma uzsākt procedūru vai veikt citas darbības, reaģējot uz brīdinājumiem un informāciju, ko tiem sniedz minētās vienības. Vienības, kas iesniedz ārējos brīdinājumus, nodrošina, ka sniegtā informācija ir pareiza, aktuāla un precīza un ja nepieciešams, nekavējoties izlabo ievietoto informāciju vai izņem to. Šajā nolūkā vienībām būs piekļuve viņu sniegtajai informācijai, ievērojot 41. un 43. pantā noteiktos ierobežojumus.

4.  Kompetentajām iestādēm nav pienākuma uzsākt procedūru vai veikt citas darbības, reaģējot uz ārējiem brīdinājumiem. Šā panta 1. un 2. punktā minētās vienības, kas iesniedz ārējos brīdinājumus, nodrošina, ka sniegtā informācija ir pareiza, aktuāla un precīza un ja nepieciešams, nekavējoties izlabo visas kļūdas ievietotajā informācijā vai izņem to. Šajā nolūkā vienībām būs piekļuve viņu sniegtajai informācijai, ievērojot 41. un 43. pantā noteiktos ierobežojumus. Šīs vienības tiek arī informētas par jebkādiem pasākumiem, ko attiecīgā kompetentā iestāde veikusi saistībā ar ārējiem brīdinājumiem, vai pēc pieprasījuma par darbības trūkumu.

5.  Komisija var pieņemt īstenošanas aktus, kuros sīkāk reglamentē minēto vienību izraudzīšanu un līdzdalību brīdināšanas mehānismā. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 48. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

 

Grozījums Nr.    104

Regulas priekšlikums

Article 36 – paragraph 1 – introductory part

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Izmantojot 43. pantā minēto datubāzi, kompetentās iestādes nekavējoties informē Komisiju un citas kompetentās iestādes par visiem pasākumiem, ko tās ir veikušas, lai vērstos pret patērētāju intereses aizsargājošo tiesību aktu pārkāpumu savā teritorijā, ja tām ir aizdomas, ka pārkāpums var ietekmēt patērētāju intereses citās dalībvalstīs, jo īpaši par:

1.  Izmantojot 43. pantā minēto datubāzi, kompetentās iestādes nekavējoties informē Komisiju un citu dalībvalstu kompetentās iestādes par visiem pasākumiem, ko tās ir veikušas, lai vērstos pret Savienības patērētāju intereses aizsargājošo tiesību aktu pārkāpumu savā teritorijā, ja tām ir aizdomas, ka attiecīgais pārkāpums var ietekmēt patērētāju intereses citās dalībvalstīs.

Grozījums Nr.    105

Regulas priekšlikums

36. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

a)  ikvienu kompetentās iestādes vai citas iestādes paziņojumu, rīkojumu, lēmumu vai līdzīgu pasākumu, kas saistīts ar valsts tiesvedības uzsākšanu attiecībā uz pārkāpumu vai iespējamo pārkāpumu;

svītrots

Grozījums Nr.    106

Regulas priekšlikums

36. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

b)  ikvienu tiesas vai citas tiesu iestādes nolēmumu, tiesas rīkojumu, izpildrakstu vai citu līdzīgu pasākumu, kas saistīts ar pārkāpumu vai iespējamo pārkāpumu;

svītrots

Grozījums Nr.    107

Regulas priekšlikums

36. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

c)  jebkuru citu valsts iestāžu vai norīkoto struktūru informāciju, lēmumu, rīkojumu vai aktu, kas attiecīgā gadījumā var attiekties uz pārkāpumu vai iespējamo pārkāpumu.

svītrots

Grozījums Nr.    108

Regulas priekšlikums

36. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Komisija var pieņemt īstenošanas aktus, kuros sīkāk reglamentē informācijas apmaiņu, kas saistīta ar pārkāpumu atklāšanu saskaņā ar šo regulu. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 48. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

svītrots

Grozījums Nr.    109

Regulas priekšlikums

37. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

37. pants

37. pants

Citu pasākumu koordinēšana, kas veicina uzraudzību un izpildi

Citu pasākumu koordinēšana, kas veicina uzraudzību un izpildi

1.  Dalībvalstis informē viena otru un Komisiju par veiktajiem pasākumiem šādās jomās:

1.  Dalībvalstis informē viena otru un Komisiju par veiktajiem pasākumiem šādās jomās:

a)  tādu savas valsts ierēdņu mācības, kuri iesaistīti patērētāju aizsardzības izpildes pasākumos, tostarp valodu kursi un mācību semināru rīkošana;

a)  par šīs regulas piemērošanu atbildīgo kompetento iestāžu personāla resursu pilnveidošana, tostarp attiecīgo ierēdņu mācības;

b)  datu par patērētāju sūdzībām vākšana, klasifikācija un apmaiņa;

b)  datu par patērētāju sūdzībām vākšana, klasifikācija un apmaiņa;

c)  kompetento ierēdņu tīklu izvēršana konkrētās nozarēs;

c)  kompetento ierēdņu tīklu izvēršana konkrētās nozarēs;

d)  informācijas un saziņas līdzekļu izstrāde;

d)  informācijas un saziņas līdzekļu izstrāde;

e)  standartu, metodikas un pamatnostādņu izstrāde ierēdņiem, kuri iesaistīti patērētāju aizsardzības izpildes pasākumos;

e)  standartu, metodikas un pamatnostādņu izstrāde attiecībā uz šīs regulas piemērošanu;

f)  ierēdņu apmaiņa, tostarp spēja veikt III un IV nodaļā minētos pasākumus.

 

2.  Dalībvalstis koordinē un kopīgi rīko 1. punktā minētos pasākumus.

2.  Dalībvalstis var koordinēt un kopīgi rīkot 1. punktā minētos pasākumus.

3.  Komisija un dalībvalstis regulāri apmainās ar informāciju un datiem par patērētāju sūdzībām. Šajā nolūkā Komisija sadarbībā ar dalībvalstīm izstrādā un uztur saskaņotu metodiku patērētāju sūdzību klasificēšanai un paziņošanai.

 

4.  Komisija var pieņemt nepieciešamos īstenošanas aktus, lai izstrādātu satvaru sadarbībai saskaņā ar 1. un 2. punktu. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 48. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

 

Grozījums Nr.    110

Regulas priekšlikums

39. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Dalībvalstis sadarbībā ar Komisiju var kopīgi veikt pasākumus 1. punktā izklāstītajās jomās. Dalībvalstis sadarbībā ar Komisiju izstrādā kopīgu struktūru 1. punkta e) apakšpunktā izklāstītajiem pasākumiem.

2.  Dalībvalstis sadarbībā ar Komisiju var kopīgi veikt pasākumus 1. punktā minētajās jomās. Tās var sadarbībā ar Komisiju izstrādāt kopīgu struktūru 1. punkta e) apakšpunktā minētajiem pasākumiem.

Grozījums Nr.    111

Regulas priekšlikums

39. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Komisija var pieņemt nepieciešamos īstenošanas aktus, lai izstrādātu 1. punktā minētās informācijas apmaiņas satvaru. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 48. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

svītrots

Grozījums Nr.    112

Regulas priekšlikums

41. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Saskaņā ar 8. pantu apkopotā informācija, kas tiek paziņota kompetentajām iestādēm un Komisijai, tiek izmantota tikai tādiem nolūkiem, lai nodrošinātu atbilstību patērētāju interešu aizsardzības tiesību aktiem.

1.  Informācija, ko apkopojušas kompetentās iestādes un Komisija vai kas tām paziņota, tiek izmantota tikai tādam nolūkam, lai nodrošinātu atbilstību Savienības patērētāju interešu aizsardzības tiesību aktiem.

Grozījums Nr.    113

Regulas priekšlikums

41. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Neatkarīgi no 2. punkta, kompetentās iestādes var izmantot un atklāt informāciju, kas nepieciešama:

3.  Neatkarīgi no 2. punkta un ar nosacījumu, ka pilnībā tiek ievērotas pamattiesības, piemēram, tiesības uz privātumu un personas datu aizsardzību, kā arī Savienības tiesību akti par personas datu aizsardzību un apstrādi, kompetentās iestādes var izmantot un atklāt informāciju, kas nepieciešama:

Grozījums Nr.     114

Regulas priekšlikums

41. pants – 3. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

ba)  lai risinātu sabiedriskas nozīmes jautājumus, piemēram, par sabiedrības drošību, patērētāju aizsardzību, sabiedrības veselību un vides aizsardzību,

Grozījums Nr.      115

Regulas priekšlikums

42. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Pierādījumi, dokumenti, informācija, paskaidrojumi un izmeklēšanas secinājumi, ko izveidojusi vienas dalībvalsts kompetentā iestāde saskaņā ar 8. pantu, kompetentās iestādes citās dalībvalstīs var izmantot procesos, kas uzsākti, piemērojot šo regulu, bez papildu formālām prasībām.

2.  Dalībvalstis nodrošina, ka pierādījumus, dokumentus, informāciju, paskaidrojumus un izmeklēšanas secinājumus, ko izveidojusi vienas dalībvalsts kompetentā iestāde, kompetentās iestādes citās dalībvalstīs var izmantot procesos, kas uzsākti, piemērojot šo regulu, bez papildu formālām prasībām.

Grozījums Nr.    116

Regulas priekšlikums

43. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Komisija izveido un uztur nepieciešamo elektronisko datubāzi, kurā glabā un apstrādā saņemto informāciju, lai atbalstītu savstarpējās palīdzības lūgumus saskaņā ar III nodaļu, pasākumus saskaņā ar IV nodaļu un uzraudzības mehānismu saskaņā ar V nodaļu. Datubāzē varēs ieskatīties kompetentās iestādes un Komisija.

1.  Komisija izveido un uztur nepieciešamo elektronisko datubāzi jebkādai saziņai starp kompetentajām iestādēm, vienotajiem sadarbības birojiem un Komisiju saskaņā ar šo regulu. Šī datubāze ir tieši pieejama kompetentajām iestādēm, vienotajiem sadarbības birojiem un Komisijai.

Grozījums Nr.     117

Regulas priekšlikums

43. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Citu iestāžu, organizāciju un izraudzīto struktūru sniegto informāciju glabā un apstrādā elektroniskajā datubāzē, bet šīs iestādes, organizācijas un norīkotās struktūras nevar piekļūt datubāzei.

2.  Citu publisko iestāžu, 35. pantā minēto organizāciju un izraudzīto struktūru sniegto informāciju glabā un apstrādā elektroniskajā datubāzē, bet šīs iestādes, organizācijas un norīkotās struktūras nevar piekļūt šai datubāzei.

Grozījums Nr.     118

Regulas priekšlikums

43. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  Ja kompetentā iestāde, norīkotā struktūra vai vienība, kas minēta 35. pantā, konstatē, ka paziņojums par pārkāpumu, kuru tā sniegusi saskaņā ar 34. un 35. pantu, ir izrādījies nepamatots, tā atsauc šo paziņojumu. Komisija nekavējoties izņem attiecīgo informāciju no datubāzes un informē puses par informācijas izņemšanas iemesliem.

Grozījums Nr.    119

Regulas priekšlikums

43. pants – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

a)  lūguma saņēmēja iestāde paziņo Komisijai saskaņā ar 12. panta 3. punktu, ka Savienībā izdarīts pārkāpums ir beidzies;

a)  lūguma saņēmēja kompetentā iestāde paziņo Komisijai saskaņā ar 12. panta 3. punktu, ka Savienībā izdarīts pārkāpums ir beidzies;

Grozījums Nr.    120

Regulas priekšlikums

43. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

b)  koordinējošā iestāde paziņo Komisijai saskaņā ar 19. pantu, ka plaši izplatīts pārkāpums ir beidzies vai ir aizliegts;

b)  koordinators paziņo Komisijai saskaņā ar 19. pantu, ka koordinētā rīcība ir izbeigta;

Grozījums Nr.    121

Regulas priekšlikums

43. pants – 3. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

c)  Komisija nolemj saskaņā ar 26. pantu, ka kopīgā rīcība attiecībā uz Savienības mēroga plaši izplatītu pārkāpumu ir pārtraukta, bet tirgotāju saistības tiek glabātas 10 gadus, lai nodrošinātu patērētāju intereses aizsargājošo tiesību aktu ievērošanu;

c)  Komisija kā koordinators nolemj saskaņā ar 19. pantu, ka koordinētā rīcība attiecībā uz Savienības mēroga plaši izplatītu pārkāpumu ir pārtraukta, bet ka tirgotāju saistības ir jāglabā piecus gadus, lai nodrošinātu Savienības patērētāju intereses aizsargājošo tiesību aktu ievērošanu;

Grozījums Nr.    122

Regulas priekšlikums

43. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Komisija pieņem īstenošanas aktus, kas nepieciešami, lai ieviestu šādu datubāzi. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 48. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

4.  Komisija pieņem īstenošanas aktus, kuros noteiktas standarta elektroniskās veidlapas un paraugi, kas pieejami apspriežu foruma datubāzē, kurā notiek visu lūgumu un atbilžu, kā arī citu dokumentu apmaiņa. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 48. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

Grozījums Nr.    123

Regulas priekšlikums

45. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Valstu izpildes plāni un prioritātes

Izpildes plāni un prioritātes

Grozījums Nr.    124

Regulas priekšlikums

45. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Reizi divos gados no xx/xx/20xx [dienas, kad stājas spēkā šī regula] katra dalībvalsts iesniedz Komisijai divgadu izpildes plānus, izmantojot īpašu tiešsaistes standarta veidlapu, ko nodrošina Komisija. Izpildes plānos jo īpaši ietver:

1.  Līdz ... [dienai, kad stājas spēkā šī regula] un pēc tam reizi divos gados katra dalībvalsts iesniedz Komisijai izpildes plānus. Šajos izpildes plānos ietver:

Grozījums Nr.    125

Regulas priekšlikums

45. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

a)  informāciju par tirgus tendencēm, kas var ietekmēt patērētāju intereses viņu dalībvalstī, tādējādi uzsverot jautājumus, kas, iespējams, varētu pastāvēt citās dalībvalstīs;

a)  informāciju par tirgus tendencēm, kas var ietekmēt patērētāju intereses;

Grozījums Nr.    126

Regulas priekšlikums

45. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

b)  vajadzības gadījumā, iepriekšējā divgadu izpildes plāna īstenošanas kopsavilkumu, ietverot pārskatu par darbību saskaņā ar šo regulu, patērētāju sūdzības un citas saņemtās sūdzības, uzraudzības un izpildes darbības un svarīgus tiesas procesus, spriedumus un citus rīkojumus vai pasākumus un iemeslus, kāpēc iepriekšējais divgadu plāns nav pilnībā īstenots;

svītrots

Grozījums Nr.    127

Regulas priekšlikums

45. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

c)  informāciju par kompetento iestāžu organizāciju, pilnvarām un pienākumiem, kā arī jebkurām izmaiņām vai plānotajām izmaiņām tajās;

svītrots

Grozījums Nr.    128

Regulas priekšlikums

45. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

d)  prioritārās jomas patērētāju intereses aizsargājošo tiesību aktu izpildei dalībvalstī nākamajos divos gados;

d)  prioritārās jomas Savienības patērētāju intereses aizsargājošo tiesību aktu izpildei attiecīgajā dalībvalstī;

Grozījums Nr.    129

Regulas priekšlikums

45. pants – 1. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

f)  pārskatu par nākamajos divos gados pieejamajiem un piešķirtajiem resursiem patērētāju intereses aizsargājošo tiesību aktu izpildei;

svītrots

Grozījums Nr.    130

Regulas priekšlikums

45. pants – 1. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

g)  paziņojumu par nākamajiem diviem gadiem piešķirtajiem resursiem šīs regulas īstenošanai.

svītrots

Grozījums Nr.    131

Regulas priekšlikums

45. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a  Komisija publisko izpildes plānu kopsavilkumu.

Grozījums Nr.    132

Regulas priekšlikums

45. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Ja notikušas būtiskas izmaiņas apstākļos vai divu gadu laikā pēc pēdējās izpildes plānu iesniegšanas mainījušies tirgus apstākļi, dalībvalstis var iesniegt pārskatītu izpildes plānu.

2.  Gadījumos, kas ietver būtiskas izmaiņas apstākļos vai tirgus apstākļos, dalībvalstis var sniegt informāciju par šīm izmaiņām, ja to apjoms pārsniedz to, kas paredzēts izpildes plānā.

Grozījums Nr.    133

Regulas priekšlikums

46. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

46. pants

svītrots

Valsts izpildes plānu uzraudzība un īstenošana

 

1.   Komisija pārrauga valsts izpildes plānu īstenošanu. Komisija var sniegt padomus par valsts izpildes plānu īstenošanu, izveidot vajadzīgos kritērijus attiecībā uz resursiem, kas nepieciešami šīs regulas īstenošanai, un veicināt labu praksi.

 

2.   Komisija pieņem nepieciešamos īstenošanas aktus, lai izstrādātu tiešsaistes standarta formas un informāciju par 45. pantā minētajiem valsts izpildes plāniem. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 48. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

 

Grozījums Nr.    134

Regulas priekšlikums

47. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Principi sodu piemērošanai par Savienībā izdarītiem pārkāpumiem un plaši izplatītiem pārkāpumiem

Principi sankciju piemērošanai par Savienībā izdarītiem pārkāpumiem, plaši izplatītiem pārkāpumiem un Savienības mēroga plaši izplatītiem pārkāpumiem

Grozījums Nr.    135

Regulas priekšlikums

47. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Piemērojot sodu saistībā ar Savienībā izdarītu pārkāpumu un plaši izplatītu pārkāpumu, kompetentās iestādes cita starpā ņem vērā turpmāk minēto:

1.  Piemērojot sankcijas saistībā ar Savienībā izdarītu pārkāpumu, plaši izplatītu pārkāpumu un Savienības mēroga plaši izplatītu pārkāpumu, kompetentās iestādes cita starpā ņem vērā turpmāk minēto:

Grozījums Nr.     136

Regulas priekšlikums

47. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a  Šie sodi ir efektīvi, samērīgi un atturoši.

Grozījums Nr.    137

Regulas priekšlikums

49. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Dalībvalstis nekavējoties dara Komisijai zināmus visus savu tiesību aktu noteikumus, ko tās pieņem, vai nolīgumus, ko tā noslēdz un kas neattiecas uz individuāliem gadījumiem, attiecībā uz šajā regulā ietvertiem jautājumiem.

Dalībvalstis nekavējoties dara Komisijai zināmus visus savu tiesību aktu noteikumus, ko tās pieņem, un nolīgumus, ko tā noslēdz un kas neattiecas uz individuāliem gadījumiem, attiecībā uz šajā regulā ietvertiem jautājumiem.

Grozījums Nr.    138

Regulas priekšlikums

50. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Līdz [xx/xx/20xx, ne vēlāk kā septiņus gadus no tās spēkā stāšanās brīža] Komisija iesniedz ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei par šīs regulas piemērošanu.

Līdz ... [pieci gadi pēc šīs regulas stāšanās spēkā] Komisija iesniedz ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei par šīs regulas piemērošanu.

Grozījums Nr.    139

Regulas priekšlikums

50. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ziņojumā iekļauj novērtējumu par regulas piemērošanu, kurā ietver izvērtējumu par patērētāju interešu aizsardzības tiesību aktu izpildes efektivitāti saskaņā ar šo regulu un pārbaudi, cita starpā, par to, kā ir attīstījusies tirgotāju atbilstība tiesību aktiem, kas aizsargā patērētāju intereses, galvenajos patēriņa tirgos, kas saistīti ar pārrobežu tirdzniecību.

Ziņojumā iekļauj novērtējumu par regulas piemērošanu, kurā ietver izvērtējumu par Savienības patērētāju interešu aizsardzības tiesību aktu izpildes efektivitāti saskaņā ar šo regulu un pārbaudi, cita starpā, par to, kā ir attīstījusies tirgotāju atbilstība Savienības tiesību aktiem, kas aizsargā patērētāju intereses, galvenajos patēriņa tirgos, kas saistīti ar pārrobežu tirdzniecību. Komisija jo īpaši novērtē to, kādu ietekmi radījuši šādi faktori:

 

a)   pilnvaras, kas paredzētas saskaņā ar 8. pantu;

 

b)   robežvērtība, kas noteikta Savienības mēroga plaši izplatītiem pārkāpumiem;

 

c)   informācijas par pārkāpumiem apmaiņas sistēma, kā noteikts 43. pantā.

 

Šim ziņojumam vajadzības gadījumā pievieno tiesību aktu priekšlikumus.

Grozījums Nr.    140

Regulas priekšlikums

50. pants – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Līdz ... [šīs regulas spēkā stāšanās diena] un pēc tam reizi divos gados Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu, kas ietver pārskatu par informāciju, tendencēm patērētāju aizsardzības tiesību aktu īstenošanas jomā, un statistikas apmaiņu saskaņā ar 33. pantā noteikto uzraudzības mehānismu, tostarp iesniegtos brīdinājumus un turpmākās darbības, kas veiktas saistībā ar ārējiem brīdinājumiem, kā arī pārskatu par plaši izplatītiem pārkāpumiem un Savienības mēroga plaši izplatītiem pārkāpumiem saskaņā ar 16. pantu.

Grozījums Nr.    141

Regulas priekšlikums

51. pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

51. pants

svītrots

Regulas (ES) Nr. 2006/2004 pielikuma grozījumi

 

Regulas (EK) Nr. 2006/2004 pielikumā pievieno šādu punktu:

 

"18.   Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 25. oktobra Direktīva 2011/83/ES par patērētāju tiesībām (OV L 304, 22.11.2011., 64. lpp.).

 

19.   Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 12. decembra Direktīvas 2006/123/EK par pakalpojumiem iekšējā tirgū 20. pants (OV L 376, 27.12. 2006., 36. lpp.).

 

20.   Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 23. oktobra Regula (EK) Nr. 1371/2007 par dzelzceļa pasažieru tiesībām un pienākumiem (OV L 315, 3.12. 2007., 14. lpp.).

 

21.   Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 5. jūlija Regula (EK) Nr. 1107/2006 par invalīdu un personu ar ierobežotām pārvietošanās spējām tiesībām, ceļojot ar gaisa transportu (OV L 204, 26.7.2006., 1. lpp.).

 

22.   Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 24. septembra Regulas (EK) Nr. 1008/2008 par kopīgiem noteikumiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu sniegšanai Kopienā 22., 23. un 24. pants (OV L 293, 31.10.2008., 3. lpp.).

 

23.   Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 4. februāra Direktīvas 2014/17/EK par patērētāju kredītlīgumiem saistībā ar mājokļa nekustamo īpašumu 10., 11., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 21., 22., 23. pants, 10. nodaļa un I un II pielikums (OV L 60, 28.2.2014., 34. lpp.).

 

24.   Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 23. jūlija Direktīvas 2014/92/ES par maksājumu kontu tarifu salīdzināmību, maksājumu kontu maiņu un piekļuvi maksājumu kontiem ar pamatfunkcijām 4. līdz 18. pants un 20. panta 2. punkts (OV L 257, 28.8.2014., 214. lpp.).”

 

Grozījums Nr.    142

Regulas priekšlikums

53. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Šo regulu piemēro no [viens gads no tās spēkā stāšanās].

Šo regulu piemēro no ... [18 mēneši pēc šīs regulas stāšanās spēkā].

Grozījums Nr.    143

Regulas priekšlikums

53. pants – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Tomēr 51. pantu piemēro no [šīs regulas spēkā stāšanās diena].

svītrots

Grozījums Nr.    144

Regulas priekšlikums

Pielikums – 24.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

24.a  Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 21. maija Regula (ES) Nr. 524/2013 par patērētāju strīdu izšķiršanu tiešsaistē un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2006/2004 un Direktīvu 2009/22/EK (regula par patērētāju SIT): 14. pants (OV L 165, 18.3.2013., 1. lpp.).

Grozījums Nr.    145

Regulas priekšlikums

Pielikums – 24.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

24.b  Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 16. septembra Regula (EK) Nr. 924/2009 par pārrobežu maksājumiem Kopienā, ar kuru atceļ Regulu (EK) Nr. 2560/2001 (OV L 266, 9.10.2009., 11. lpp.).

Grozījums Nr.    146

Regulas priekšlikums

Pielikums – 24.c punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

24.c  Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 14. marta Regula (ES) Nr. 260/2012, ar ko nosaka tehniskās un darbības prasības kredīta pārvedumiem un tiešā debeta maksājumiem euro un groza Regulu (EK) Nr. 924/2009 (OV L 94, 30.3.2012., 22. lpp.).

Grozījums Nr.    147

Regulas priekšlikums

Pielikums – 24.d punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

24.d  Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 25. novembra Direktīva (ES) 2015/2366 par maksājumu pakalpojumiem iekšējā tirgū, ar ko groza Direktīvas 2002/65/EK, 2009/110/EK un 2013/36/ES un Regulu (ES) Nr. 1093/2010 un atceļ Direktīvu 2007/64/EK (OV L 337, 23.12.2015., 35. lpp.).

Grozījums Nr.    148

Regulas priekšlikums

Pielikums – 24.e punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

24.e  Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 20. janvāra Direktīva (ES) 2016/97 par apdrošināšanas izplatīšanu (OV L 26, 2.2.2016., 19. lpp.).

Grozījums Nr.     149

Regulas priekšlikums

Pielikums – 24.f punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

24.f  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 2017/... par tiešsaistes satura pakalpojumu pārrobežu pārnesamības nodrošināšanu iekšējā tirgū (OV L ...)+.

 

+ OV: Lūgums ievietot šīs regulas sērijas numuru, pieņemšanas datumu un publikācijas atsauci (COD 2015/0284).

Grozījums Nr.     150

Regulas priekšlikums

Pielikums – 24.g punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

24.g  Eiropas Parlamenta un Padomes ... Regula .../..., ar ko novērš ģeogrāfisko bloķēšanu un cita veida diskrimināciju klientu valstspiederības, dzīvesvietas vai uzņēmējdarbības veikšanas vietas dēļ iekšējā tirgū un groza Regulu (EK) Nr. 2006/2004 un Direktīvu 2009/22/EK (OV L ...)+.

 

+ OV: Lūgums ievietot šīs regulas sērijas numuru, pieņemšanas datumu un publikācijas atsauci (COD 2016/0152).

  • [1]  OV C 34, 2.2.2017., 100. lpp.

PASKAIDROJUMS

Konteksts un Komisijas priekšlikums

Komisija 2003. gadā pirmo reizi ierosināja pārrobežu sistēmu sadarbībai starp valstu iestādēm, lai veicinātu efektīvāku pārrobežu pārkāpumu uzraudzību, izmeklēšanu un iztiesāšanu, tādējādi novēršot iespējas, ko izmanto negodīgi tirgotāji. Regulu (EK) Nr. 2006/2004 (tā dēvēto „CPC regulu”) Eiropas Parlaments un Padome pieņēma 2004. gada 27. oktobrī, un tā stājās spēkā 2006. gada 29. decembrī.

Pēc desmit gadiem Komisija iesniedz priekšlikumu pārskatīt CPC regulu, lai uzlabotu to noteikumu un procedūru, kas saistītas ar šo sadarbību, efektivitāti, jo īpaši nolūkā labāk risināt digitālā vienotā tirgus problēmas. Regulas priekšlikums, ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 2006/2004, ir daļa no e-tirdzniecības paketes, ko pieņēma 2016. gada 25. maijā. Pārskatītie noteikumi ir paredzēti, lai uzlabotu izpildes mehānismus, ko izmanto valstu iestādes, lai novērstu nelikumīgu praksi, kas kaitē patērētājiem vairākās valstīs, jo īpaši attiecībā uz tiešsaistes pārkāpumiem.

Referentes nostāja

Referente atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu un atzīst, ka joprojām jāpanāk ievērojams progress patērētāju aizsardzības tiesību aktu īstenošanas jomā.

Tā kā tirgotāji aizvien vairāk darbojas vienotajā tirgū, ES mēroga pārkāpumiem būtu jāpiemēro efektīvi mehānismi, lai novērstu nekonsekventu izpildes pieeju vienam pārkāpumam, kā arī izpildes darbību un izmaksu dubultošanos.

Tāpēc referente uzskata, ka Komisijas priekšlikumā ir pareizi noteiktas izpildes iestādēm nepieciešamās pilnvaras visās dalībvalstīs (8. pants) un ka šis pilnvaru kopums ir priekšnoteikums pienācīgai pārrobežu sadarbībai, lai novērstu pārkāpumus. Lai panāktu efektīvu sadarbību, šīs pilnvaras būtu jāpiešķir izpildes iestādēm visās dalībvalstīs.

Termiņš konkrētu pilnvaru īstenošanai pārkāpuma gadījumā ir pamatoti noteikts 5 gadi, kas nodrošina juridisko noteiktību un kam potenciāli ir atturoša ietekme (5. pants).

Referente atbalsta to, ka tiek ieviesti jauni jēdzieni „plaši izplatīts pārkāpums” un „Savienības mēroga plaši izplatīts pārkāpums”. Tomēr referente uzskata, ka otrā veida pārkāpumam noteiktā robežvērtība ir pārāk liela (21. pants). Ņemot vērā, cik sarežģīta ir izmeklēšana un koordinētā izpilde, kas paredzēta Savienības mēroga plaši izplatīta pārkāpuma gadījumā, ir jāparedz Komisijas kā koordinējošās struktūras līdzdalība. Tāpēc referente vienojās ar ēnu referentiem par atšķirīgu robežvērtību, proti, lielākā daļa dalībvalstu, kas pārstāv vismaz Savienības iedzīvotāju vairākumu (3. pants).

Referente atbalsta patērētāju organizāciju līdzdalību, piemēram, saskaņā ar 34. pantā paredzēto brīdināšanas mehānismu, jo struktūras, kurām ir likumīgas intereses patērētāju aizsardzībā, ļoti bieži par pārkāpumiem uzzina daudz agrāk nekā kompetentās iestādes. Šajā ziņā ir arī jānodrošina, ka pienācīgi darbojas datubāze un informācijas apmaiņas sistēma, kas paredzēta 43. pantā.

Referente uzskata, ka, nodrošinot noslēpuma kritēriju ievērošanu, būtu jāpublicē kopējās nostājas — plaši izplatītu pārkāpumu izmeklēšanas un novērtēšanas rezultāti — vai to daļas, lai palielinātu pārredzamību un informētu patērētājus par pierādītiem pārkāpumiem.

Referente piekrīt, ka tiesību aktu sarakstam, uz ko attiecas šī regula, būtu jāpievieno ievērojams skaits patērētāju aizsardzības tiesību aktu, lai risinātu tādas problēmas kā patērētāju diskriminācija uz saņēmēja uzturēšanās vietas/nacionalitātes pamata un visi pārrobežu pārkāpumi kopumā.

Referente atbalsta to, ka katra dalībvalsts iesniedz divgadu izpildes plānus (45. pants), uzskatot to par līdzekli, kas palīdz dalībvalstīm labāk noteikt prioritātes un uzlabot regulas efektīvu piemērošanu. Taču referente ierosinātu, lai noteiktie pienākumi tiek ierobežoti līdz tiem, kas tiešām ir nepieciešami, vienlaikus ievērojot subsidiaritāti.

Referente ierosina Komisijai reizi divos gados iesniegt ziņojumu, kurā ietverts pārskats par informācijas apmaiņu saskaņā ar šajā regulā noteikto sadarbības mehānismu, tostarp brīdinājumiem, ko iesniegušas gan kompetentās iestādes, gan ārējās struktūras. Šajā publiski pieejamajā ziņojumā tiek apkopotas tendences un norises patērētāju aizsardzības tiesību aktu īstenošanas jomā.

Turklāt referente uzskata, ka priekšlikumā var ieviest daudzus uzlabojumus, un iesniegtajos grozījumos viņa ir centusies:

•  nodrošināt skaidru definīciju kopumu, tostarp „Savienības mēroga plaši izplatīts pārkāpums”, „kompetentā iestāde”, „vienotais sadarbības birojs”, „vērienīga pārbaude”, lai gan definīcijas, kas ir kodificētas spēkā esošajos patērētāju tiesību acquis, var saglabāt (patērētājs, tirgotājs);

•  paplašināt vērienīgo pārbaužu piemērošanu, iekļaujot arī tradicionālās tirdzniecības nozari, jo patērētāju tiesību aizsardzība būtu jāīsteno neatkarīgi no vides (pārkāpumi, kas notiek tiešsaistes vai tradicionālajā tirdzniecībā);

•  pievērst uzmanību daudzajiem Komisijai piešķirtajiem pilnvarojumiem, kuri priekšlikumā noteikti ir nepietiekami un neskaidri. Cita starpā referente vienojās ar ēnu referentiem ierosināt, lai pamataktā tiktu noteikts 30 dienu termiņš atbildēm uz lūgumiem (11. pants), un lūdz Komisiju noteikt saprātīgus termiņus apmaiņai ar informāciju un lūgumiem veikt koordinētu rīcību, izmantojot izpildes pasākumus;

•  vienkāršot priekšlikuma teksta, cita starpā jo īpaši IV nodaļas struktūru, lai novērstu nevajadzīgu atkārtošanos. Pēc būtības precizēt sadarbības procedūras, vienlaikus ievērojot juridiskās tradīcijas attiecībā uz tiesību aktu īstenošanu;

•  precizēt Komisijas lomu, jo īpaši III nodaļā par savstarpējās palīdzības mehānismu un IV nodaļā par plaši izplatītiem pārkāpumiem un Savienības mēroga plaši izplatītiem pārkāpumiem;

•  precizēt koordinētas rīcības uzsākšanas procedūru un koordinatora iecelšanu gadījumā, kad tiek paziņots par aizdomām par plaši izplatītu pārkāpumu;

•  pievērst uzmanību vienotā sadarbības biroja koordinēšanas lomai, kas katrā dalībvalstī būtu jāuztic iestādei, kurai ir pietiekamas pilnvaras un resursi šī uzdevuma veikšanai;

•  atcelt tirgotāja atrašanās vietu kā svarīgāko kritēriju, izraugoties kompetento iestādi, kas veiks izpildes pasākumus (25. pants, kurā izdarīti grozījumi ar 18.a pantu).

PIELIKUMS. STRUKTŪRU VAI PERSONU, KAS DEVUŠAS IEGULDĪJUMU ZIŅOJUMA PROJEKTA SAGATAVOŠANĀ, SARAKSTS

Tālāk minētais saraksts ir sagatavots pilnīgi brīvprātīgi, un par to atbildīga ir tikai referente. Ziņojuma projekta sagatavošanas laikā līdz tā pieņemšanai komitejā referente ir saņēmusi informāciju no šādām struktūrām vai personām:

Struktūra un/vai persona

Eiropas Patērētāju organizācija (BEUC)

Eiropas Darba devēju un rūpnieku konfederāciju apvienība (BUSINESSEUROPE)

Eiropas valstu pirmā līmeņa domēnu reģistru padome (CENTR)

Čehijas Tirdzniecības inspekciju iestāde (Česká obchodní inspekce)

Čehijas Telesakaru birojs

Dānijas Uzņēmumu konfederācija (CDE)

Eiropas Patērētāju aizsardzības centrs Francijā (ECC France)

Tirgotāju organizācija EUROCOMMERCE

Eiropas Ceļojumu aģentūru un tūrisma operatoru apvienība (ECTAA)

Eiropas Interneta pakalpojumu sniedzēju apvienība (EUROISPA)

Prof. Dr. Evelyne Terryn, patērētāju tiesību un komerctiesību profesore, Lēvenes Katoļu Universitāte (Beļģija)

Eiropas Tiešā un interaktīvā mārketinga federācija (FEDMA)

GOOGLE

Vācijas Mazumtirgotāju federācija (HDE, Handelsverband Deutschland)

Portugāles Ekonomikas Ministrijas Patērētāju ģenerāldirektorāts

Čehijas Republikas Tirdzniecības un rūpniecības Ministrija

Bulgārijas Republikas pastāvīgā pārstāvniecība Eiropas Savienībā

AK valdība

Austrijas Federālās Ekonomikas palāta (WKO, Wirtschaftskammer Österreich)

Vācijas Reklāmas federācija (ZAW, Zentralverband der deutschen Werbewirtschaft)

JuridiskāS komitejAS ATZINUMS (8.3.2017)

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par sadarbību starp valstu iestādēm, kas atbild par tiesību aktu izpildi patērētāju tiesību aizsardzības jomā
(COM(2016)0283 – C8-0194/2016 – 2016/0148(COD))

Atzinuma sagatavotājs: Kostas Chrysogonos

GROZĪJUMI

Juridiskā komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr.    1

Regulas priekšlikums

-1. apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(-1)  Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 4. panta 2. punkta f) apakšpunkts, 12. pants, 114. panta 3. punkts un 169. pants un Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 38. pants ir primārie tiesību akti, kas nosaka patērētāju aizsardzības politiku.

Grozījums Nr.    2

Regulas priekšlikums

-1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(-1.a)  LESD 169. pantā kā Savienības politikas īpaši mērķi norādīts atbalsts patērētāju interesēm un augsta līmeņa nodrošināšana patērētāju tiesību aizsardzībā. Šajā nolūkā Savienība veicinās patērētāju veselības, drošības un ekonomisko interešu aizsardzību, kā arī atbalstīs viņu tiesības gūt informāciju, izglītību un apvienoties, lai aizstāvētu savas intereses.

Grozījums Nr.    3

Regulas priekšlikums

-1.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(-1.b)  LESD 197. pantā par administratīvo sadarbību atzīts, ka ir svarīgi Savienības tiesību aktus efektīvi īstenot dalībvalstīs, un noteiktas robežas, kurās Savienībai un dalībvalstīm ir jārīkojas šajā sakarā.

Grozījums Nr.    4

Regulas priekšlikums

1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 2006/200458 ir paredzēti saskaņoti noteikumi un procedūras, lai atvieglotu sadarbību starp valstu iestādēm, kas atbild par tiesību aktu īstenošanu patērētāju tiesību aizsardzības jomā. Regulas 21.a pantā noteikts, ka jānovērtē šīs regulas efektivitāte un darbības mehānismi, un saskaņā ar šo pantu Komisija secināja, ka Regula (EK) Nr. 2006/2004 nav pietiekama, lai efektīvi novērstu īstenošanas problēmas vienotajā tirgū un jo īpaši digitālajā vienotajā tirgū.

(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 2006/200458 ir paredzēti saskaņoti noteikumi un procedūras, lai atvieglotu sadarbību starp valstu iestādēm, kas atbild par tiesību aktu īstenošanu patērētāju tiesību aizsardzības jomā. Regulas (EK) Nr. 2006/2004 21.a pantā noteikts, ka jānovērtē šīs regulas efektivitāte un darbības mehānismi, un saskaņā ar šo pantu Komisija secināja, ka Regula (EK) Nr. 2006/2004 nav pietiekama, lai efektīvi novērstu īstenošanas problēmas vienotajā tirgū, īpaši digitālajā vienotajā tirgū. Komisijas ziņojums liecina, ka pašreizējā regula jāaizstāj ar jaunu regulu, lai varētu risināt uzdevumus, ko izvirza digitālā ekonomika un pārrobežu mazumtirdzniecības attīstība ES.

_________________

_________________

58 Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 2006/2004 par sadarbību starp valstu iestādēm, kas atbildīgas par tiesību aktu īstenošanu patērētāju tiesību aizsardzības jomā (OV L 364, 9.12.2004., 1. lpp.).

58 Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 2006/2004 par sadarbību starp valstu iestādēm, kas atbildīgas par tiesību aktu īstenošanu patērētāju tiesību aizsardzības jomā (OV L 364, 9.12.2004., 1. lpp.).

Grozījums Nr.     5

Regulas priekšlikums

2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(2)  Digitālā vienotā tirgus stratēģijā, ko Komisija pieņēma 2015. gada 6. maijā, kā viena no prioritātēm tika izvirzīta nepieciešamība uzlabot patērētāju uzticību, ātrāk, veiklāk un saskanīgāk īstenojot patērētāju tiesību aizsardzības noteikumus. Vienotā tirgus stratēģijā, ko Komisija pieņēma 2015. gada 28. oktobrī, atkārtoti tika uzsvērts, ka Savienības patērētāju aizsardzības tiesību aktu īstenošana papildus būtu jāstiprina ar Regulu par sadarbību patērētāju tiesību aizsardzības jomā.

(2)  Digitālā vienotā tirgus stratēģijā, ko Komisija pieņēma 2015. gada 6. maijā, kā viena no prioritātēm tika izvirzīta nepieciešamība uzlabot patērētāju uzticību, ātrāk un saskanīgāk īstenojot patērētāju tiesību aizsardzības noteikumus. Vienotā tirgus stratēģijā, ko Komisija pieņēma 2015. gada 28. oktobrī, atkārtoti tika uzsvērts, ka Savienības patērētāju aizsardzības tiesību aktu īstenošana papildus būtu jāstiprina ar Regulu par sadarbību patērētāju tiesību aizsardzības jomā.

Grozījums Nr.     6

Regulas priekšlikums

3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3)  Neefektīvā vēršanās pret pārrobežu pārkāpumiem, jo īpaši digitālajā vidē, tirgotājiem dod iespēju izvairīties no tiesību aktu izpildes, pārceļoties uz citām Savienības dalībvalstīm, izkropļojot konkurenci likumam pakļāvīgiem tirgotājiem, kuri darbojas vai nu valsts teritorijā, vai pāri robežām, un tādējādi nodarot tiešu kaitējumu patērētājiem un mazinot patērētāju uzticēšanos pārrobežu darījumiem un vienotajam tirgum. Tādēļ jāpalielina saskaņošanas līmenis, izveidojot efektīvu un iedarbīgu izpildes sadarbību kompetento valsts izpildes iestāžu starpā, lai atklātu, izmeklētu un izdotu rīkojumu izbeigt Savienībā izdarītus pārkāpumus un plaši izplatītus pārkāpumus.

(3)  Neefektīvā vēršanās pret pārrobežu pārkāpumiem, jo īpaši digitālajā vidē, tirgotājiem dod iespēju izvairīties no tiesību aktu izpildes, pārceļoties uz citām Savienības dalībvalstīm, izkropļojot konkurenci likumam pakļāvīgiem tirgotājiem, kuri darbojas ( tiešsaiste vai bezsaistē) vai nu valsts teritorijā, vai pāri robežām, un tādējādi nodarot tiešu un ievērojamu kaitējumu vienotajam tirgum un patērētājiem un mazinot patērētāju uzticēšanos pārrobežu darījumiem un vienotajam tirgum. Tādēļ jāpalielina saskaņošanas līmenis, izveidojot efektīvu un iedarbīgu izpildes sadarbību kompetento valsts izpildes iestāžu starpā, lai atklātu, izmeklētu un izdotu rīkojumu izbeigt Savienībā izdarītus pārkāpumus, kā arī efektīvi un samērīgi reaģētu uz plaši izplatītiem Savienības mēroga pārkāpumiem, kas ievērojami kaitē patērētājiem un vienotajam tirgum.

Grozījums Nr.     7

Regulas priekšlikums

5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(5a)  Lai nodrošinātu juridisko noteiktību un īstenošanas pasākumu efektivitāti saistībā ar pārtrauktiem pārrobežu pārkāpumiem, būtu jāievieš noilguma termiņš. Tas ietver skaidra perioda noteikšanu, kurā kompetentām iestādēm, izpildot noteikumus, kas reglamentē pārrobežu pārkāpumus, būtu jāspēj piemērot sankcijas, izdot rīkojumu par kompensāciju patērētājiem vai izdot rīkojumu par pārkāpumu dēļ gūtās peļņas atgūšanu.

Grozījums Nr.     8

Regulas priekšlikums

6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(6)  Kompetentajām iestādēm būtu jāpiešķir izmeklēšanas un izpildes pilnvaru minimums, lai efektīvi piemērotu šo regulu, savstarpēji sadarbotos un atturētu tirgotājus no Savienībā izdarītu pārkāpumu un plaši izplatītu pārkāpumu izdarīšanas. Šīm pilnvarām vajadzētu būt pietiekamām, lai risinātu izpildes problēmas elektroniskajā tirdzniecībā un digitālajā vidē, kur īpašas bažas izraisa tirgotāju iespējas vienkārši slēpt vai mainīt identitāti. Ar šīm pilnvarām būtu jānodrošina iespēja likumīgi apmainīties ar pierādījumiem kompetento iestāžu starpā, lai visās dalībvalstīs vienādā līmenī panāktu efektīvu izpildi.

(6)  Kompetentajām iestādēm būtu jāpiešķir izmeklēšanas un izpildes pilnvaru minimums, lai efektīvi piemērotu šo regulu, nodrošinātu efektīvu un juridiski pareizu pārrobežu sadarbību un atturētu tirgotājus no Savienībā izdarītu pārkāpumu un plaši izplatītu pārkāpumu izdarīšanas. Šīm pilnvarām vajadzētu būt līdzsvarotām, atbilstošām un pietiekamām, lai risinātu izpildes problēmas elektroniskajā tirdzniecībā un digitālajā vidē, kur īpašas bažas izraisa tirgotāju iespējas vienkārši slēpt vai mainīt identitāti. Ar šīm pilnvarām būtu jānodrošina iespēja likumīgi apmainīties ar informāciju un pierādījumiem kompetento iestāžu starpā, lai visās dalībvalstīs vienādā līmenī panāktu efektīvu izpildi.

Grozījums Nr.     9

Regulas priekšlikums

7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(7)  Dalībvalstis var izvēlēties, vai kompetentās iestādes īstenos šīs pilnvaras tieši atbilstīgi to kompetencei vai, vēršoties kompetentajās tiesās. Ja dalībvalstis izvēlas, ka kompetentās iestādes savas pilnvaras īstenos, vēršoties kompetentajās tiesās, dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka šīs pilnvaras var īstenot efektīvi un savlaicīgi un ka šo pilnvaru īstenošanas izmaksas ir samērīgas un netraucē piemērot šo regulu.

(7)  Šī regula neskar dalībvalstu brīvību izvēlēties tādu izpildes sistēmu, kādu tās uzskata par piemērotu. Dalībvalstis var izvēlēties, vai kompetentās iestādes īstenos šīs pilnvaras tieši atbilstīgi to kompetencei vai, vēršoties kompetentajās tiesās. Ja dalībvalstis izvēlas, ka kompetentās iestādes savas pilnvaras īstenos, vēršoties kompetentajās tiesās, dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka šīs pilnvaras var īstenot efektīvi un savlaicīgi un ka šo pilnvaru īstenošanas izmaksas ir samērīgas un netraucē piemērot šo regulu.

Grozījums Nr.     10

Regulas priekšlikums

9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(9)  Kompetentajām iestādēm būtu jāspēj sākt izmeklēšanu pēc savas iniciatīvas, ja tām no citiem avotiem, kas nav patērētāju sūdzības, ir kļuvuši zināmi Savienībā izdarīti pārkāpumi vai plaši izplatīti pārkāpumi. Jo īpaši svarīgi tas ir gadījumos, kad, izskatot plaši izplatītus pārkāpumus, jānodrošina efektīva kompetento iestāžu sadarbība.

(9)  Kompetentajām iestādēm būtu jāspēj sākt izmeklēšanu pēc savas iniciatīvas, ja tām no citiem avotiem, kas nav patērētāju sūdzības, ir kļuvuši zināmi Savienībā izdarīti pārkāpumi vai plaši izplatīti pārkāpumi. Jo īpaši svarīgi tas ir gadījumos, kad, izskatot plaši izplatītus pārkāpumus, jānodrošina efektīva kompetento iestāžu sadarbība, kā arī jāatbalsta dalībvalstu jurisdikcijas, kad tās piemēro Padomes Regulu 44/20021a.

 

_________________

 

1a Padomes 2000. gada 22. decembra Regula (EK) Nr. 44/2001 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās (OV L 12, 16.1.2001., 1. lpp.).

Grozījums Nr.     11

Regulas priekšlikums

10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(10)  Kompetentajām iestādēm būtu vajadzīga piekļuve visiem pierādījumiem, datiem un informācijai, kas nepieciešami, lai noteiktu, vai ir noticis Savienībā izdarīts pārkāpums vai plaši izplatīts pārkāpums, un jo īpaši – lai noteiktu atbildīgo tirgotāju neatkarīgi no šo pierādījumu, informācijas vai datu īpašnieka, to atrašanās vietas vai formāta. Kompetentajām iestādēm būtu jāspēj tieši pieprasīt, lai digitālajā vērtības ķēdē iesaistītās trešās puses sniegtu visus vajadzīgos pierādījumus, datus un informāciju.

(10)  Kompetentajām iestādēm būtu vajadzīga piekļuve visiem pierādījumiem, datiem un informācijai, kas nepieciešami, lai noteiktu, vai ir noticis Savienībā izdarīts pārkāpums vai plaši izplatīts pārkāpums, un jo īpaši – lai noteiktu atbildīgo tirgotāju neatkarīgi no šo pierādījumu, informācijas vai datu īpašnieka, to atrašanās vietas vai formāta. Kompetentajām iestādēm būtu jāspēj tieši pieprasīt, lai digitālajā vērtības ķēdē iesaistītās trešās puses, tostarp tās, kas atrodas trešās valstīs, sniegtu visus vajadzīgos pierādījumus, datus un informāciju. Digitālajā vidē īpaša uzmanība būtu jāpievērš tirgotājiem un pakalpojumiem, kuri rada plaši izplatītus Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 95/46/EK1a, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2002/58/EK1b un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/6791c pārkāpumus, ar kuriem var pamatot kopīgu rīcību saskaņā ar 21. pantu.

 

_________________

 

1a Eiropas Parlamenta un Padomes 1995. gada 24. oktobra Direktīva 95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (OV L 281, 23.11.1995., 31. lpp.).

 

1b Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 12. jūlija Direktīva 2002/58/EK par personas datu apstrādi un privātās dzīves aizsardzību elektronisko komunikāciju nozarē (direktīva par privāto dzīvi un elektronisko komunikāciju) (OV L 201, 31.7.2002., 37. lpp.).

 

1c Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (OV L 119, 4.5.2016., 1. lpp.).

Grozījums Nr.     12

Regulas priekšlikums

10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(10a)  Kompetentajām iestādēm būtu jāspēj veikt nepieciešamās pārbaudes uz vietas, un tās būtu jāpilnvaro iekļūt jebkurās telpās, teritorijās vai transportlīdzekļos, ko tirgotājs izmanto mērķiem, kuri saistīti ar tā tirdzniecību, uzņēmējdarbību, vai profesiju.

Grozījums Nr.     13

Regulas priekšlikums

12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(12)  Jo īpaši digitālajā vidē kompetentajām iestādēm būtu jāspēj ātri un efektīvi izbeigt pārkāpumu, jo īpaši tad, ja tirgotājs, kas pārdod preces vai pakalpojumus, slēpj savu identitāti vai pārceļas uz citu Savienības dalībvalsti vai trešo valsti, lai izvairītos no izpildes. Gadījumos, kad iespējams smags un nelabojams kaitējums patērētājiem, kompetentajām iestādēm būtu jāspēj pieņemt pagaidu pasākumus, lai novērstu šādu kaitējumu vai samazinātu tā apmēru, tostarp vajadzības gadījumā apturēt tīmekļa vietnes, domēna vai līdzīgas digitālās vietnes, pakalpojuma vai konta darbību. Turklāt kompetentajām iestādēm vajadzētu būt pilnvarotām slēgt vai norīkot trešās puses pakalpojuma sniedzēju slēgt tīmekļa vietni, domēnu vai līdzīgu digitālo vietni, pakalpojumu vai kontu.

(12)  Jo īpaši digitālajā vidē kompetentajām iestādēm būtu jāspēj veikt efektīvus un pārredzamus pasākumus, lai izbeigtu pārkāpumu, jo īpaši tad, ja tirgotājs, kas pārdod preces vai pakalpojumus, slēpj savu identitāti vai pārceļas uz citu Savienības dalībvalsti vai trešo valsti, lai izvairītos no izpildes. Gadījumos, kad iespējams smags un nelabojams kaitējums patērētājiem, kompetentajām iestādēm būtu jāspēj pieņemt pagaidu pasākumus, lai novērstu šādu kaitējumu vai samazinātu tā apmēru, tostarp vajadzības gadījumā pieprasot mitināšanas pakalpojumu sniedzējiem dzēst saturu, apturēt tīmekļa vietnes, pakalpojuma vai konta darbību vai pieprasot domēna reģistram vai reģistrētājam uz konkrētu laiku apturēt pilnīgi kvalificēta domēna nosaukuma darbību. Turklāt kompetentajām iestādēm vajadzētu būt pilnvarotām pieprasīt mitināšanas pakalpojumu sniedzējam dzēst saturu vai slēgt tīmekļa vietni, pakalpojumu vai kontu, vai tā daļu vai pieprasīt reģistram vai reģistrētājam dzēst pilnīgi kvalificētu domēna nosaukumu. Tomēr pasākumi, kas paredz dzēst saturu, var kaitēt runas un informācijas brīvībai, kā arī var būt neefektīvi, jo strauji mainīgajā digitālajā vidē saturu var atjaunot tikpat ātri, cik tas tiek dzēsts. Tādēļ pasākumiem, ko veic, lai ierobežotu satura izplatīšanu sabiedrībai tiešsaistē vai jebkādu citu piedāvāšanu, vienmēr jāatbilst Eiropas Savienības Pamattiesību hartai, tiem jāaprobežojas ar to, kas ir nepieciešams un samērīgs, un tie jāveic, pamatojoties uz iepriekšēju tiesas izsniegtu atļauju.

Grozījums Nr.     14

Regulas priekšlikums

12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(12a)  Šīs regulas mērķis ir efektīvi panākt, ka pārkāpumi tiek izbeigti, kā arī novērst, un kompensēt patērētājiem radīto kaitējumu. Tādēļ visi īstenošanas pasākumi būtu jāveic nolūkā novērst pārkāpumu cēloņus, nevis vērsties pret to izpausmēm, un pasākumiem, kas vērsti pret domēna nosaukumu, vajadzētu būt pēdējam risinājumam gadījumos, kad satura dzēšana nav bijusi veiksmīga.

Grozījums Nr.     15

Regulas priekšlikums

15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(15)  Būtu jāuzlabo savstarpējās palīdzības mehānisma efektivitāte un iedarbīgums. Pieprasītā informācija būtu jāsniedz savlaicīgi un savlaicīgi būtu jāpieņem vajadzīgie izpildes pasākumi. Tādēļ Komisijai būtu jānosaka saistoši termiņi, kuros kompetentajām iestādēm jāatbild uz informācijas un izpildes lūgumiem, un, izmantojot īstenošanas pasākumus, jāprecizē informācijas un izpildes lūgumu apstrādes procesuālie un citi aspekti.

(15)  Būtu jāuzlabo savstarpējās palīdzības mehānisma efektivitāte un iedarbīgums. Pieprasītā informācija būtu jāsniedz savlaicīgi, skaidri noteiktā laikposmā un savlaicīgi, kā arī pārredzamā veidā būtu jāpieņem arī vajadzīgie izpildes pasākumi. Tādēļ Komisijai būtu jānosaka skaidri un saistoši termiņi, kuros kompetentajām iestādēm jāatbild uz informācijas un izpildes lūgumiem, un, izmantojot īstenošanas pasākumus, jāprecizē informācijas un izpildes lūgumu apstrādes procesuālie un citi aspekti.

Grozījums Nr.     16

Regulas priekšlikums

18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(18)  Tiešsaistes elektroniskās tirdzniecības tīmekļa vietņu saskaņotas pārbaudes (vērienīgas pārbaudes) ir vēl viens izpildes koordinēšanas veids, kura efektivitāte pārkāpumu novēršanā ir pierādīta un kurš turpmāk būtu jāsaglabā un jāpastiprina.

(18)  Tiešsaistes elektroniskās tirdzniecības tīmekļa vietņu saskaņotas pārbaudes (vērienīgas pārbaudes) ir vēl viens izpildes koordinēšanas veids, kura efektivitāte pārkāpumu novēršanā ir pierādīta un kurš turpmāk būtu jāsaglabā un jāpastiprina, tostarp piemērojot to arī bezsaistes nozarēm.

Grozījums Nr.     17

Regulas priekšlikums

19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(19)  Plaši izplatīti Savienības mēroga pārkāpumi var izraisīt milzīgu kaitējumu vairākumam Savienības patērētāju. Tādēļ ir vajadzīga īpaša Savienības līmeņa procedūra, kuru obligāti jākoordinē Komisijai. Lai nodrošinātu, ka procedūra tiek sākta savlaicīgi, saskanīgi un efektīvi un ka nosacījumu pārbaude notiek vienādi, Komisijai būtu jāpārbauda, vai ir izpildīti procedūras sākšanas nosacījumi. Pierādījumi un informācija, kas iegūti kopīgajā rīcībā, vajadzības gadījumā netraucēti būtu jāizmanto valsts tiesvedībā.

(19)  Gadījumos, ja notiek plaši izplatīti Savienības mēroga pārkāpumi, kas var izraisīt kaitējumu patērētāju kopējām interesēm vairumā dalībvalstu, Komisijai būtu jāuzsāk un jāpārvalda Savienības līmeņa koordinēšanas procedūra. Lai nodrošinātu procesuālo saskaņotību, Komisijai būtu jāpārbauda, vai ir izpildīti procedūras sākšanas nosacījumi. Pierādījumi un informācija, kas iegūti koordinētā rīcībā, vajadzības gadījumā netraucēti būtu jāizmanto valsts tiesvedībā.

Grozījums Nr.     18

Regulas priekšlikums

20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(20)  Saistībā ar plaši izplatītiem pārkāpumiem un plaši izplatītiem Savienības mēroga pārkāpumiem būtu jāievēro attiecīgo tirgotāju tiesības uz aizstāvību. Tādēļ tirgotājiem jāpiešķir tiesības tikt uzklausītiem un izvēlēties tiesvedības valodu.

(20)  Saistībā ar pārkāpumiem, plaši izplatītiem pārkāpumiem un plaši izplatītiem Savienības mēroga pārkāpumiem būtu jāievēro princips par tiesas pieejamību un attiecīgo tirgotāju tiesības uz aizstāvību. Tādēļ cita starpā tirgotājiem jo īpaši jāpiešķir tiesības tikt uzklausītiem un izvēlēties tiesvedības valodu.

Grozījums Nr.     19

Regulas priekšlikums

22.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(22a)  Lai sniegtu analīzi par attīstību patērētāju aizsardzības tiesību aktu īstenošanas jomā un uzlabotu sadarbības tīklus, Komisijai būtu jāiesniedz regulāri publiski ziņojumi, kuros ietverta statistika un apkopoti dati par pasākumiem patērētāju aizsardzības tiesību aktu izpildes jomā, kas savākti šajā regulā paredzētās sadarbības ietvaros.

Grozījums Nr.     20

Regulas priekšlikums

25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(25)  Patērētāju sūdzību dati var palīdzēt valsts un Savienības līmeņa politikas veidotājiem novērtēt patērētāju tirgu darbību un atklāt pārkāpumus. Lai atvieglotu šādu datu apmaiņu Savienības līmenī, Komisija ir pieņēmusi ieteikumu par harmonizētās metodikas izmantošanu patērētāju sūdzību un jautājumu klasificēšanai59. Šis ieteikums būtu jāīsteno, lai pilnībā atbalstītu sadarbību izpildes jomā un atvieglotu Savienībā izdarītu pārkāpumu un plaši izplatītu pārkāpumu atklāšanu.

(25)  Patērētāju sūdzību dati var palīdzēt valsts un Savienības līmeņa politikas veidotājiem novērtēt patērētāju tirgu darbību un atklāt pārkāpumus vai pārkāpumu riskus. Lai atvieglotu šādu datu apmaiņu Savienības līmenī, Komisija ir pieņēmusi ieteikumu par harmonizētās metodikas izmantošanu patērētāju sūdzību un jautājumu klasificēšanai59. Dalībvalstīm būtu jāīsteno šis ieteikums, lai pilnībā atbalstītu un veicinātu pārrobežu sadarbību izpildes jomā un atvieglotu Savienībā izdarītu pārkāpumu un plaši izplatītu pārkāpumu atklāšanu.

_________________

_________________

59 Komisijas Ieteikums par harmonizētās metodikas izmantošanu patērētāju sūdzību un jautājumu klasificēšanai (2010/304/ES, OV L 136, 2.6. 2010., 1.–31. lpp.).

59 Komisijas Ieteikums par harmonizētās metodikas izmantošanu patērētāju sūdzību un jautājumu klasificēšanai (2010/304/ES, OV L 136, 2.6. 2010., 1.–31. lpp.).

Grozījums Nr.     21

Regulas priekšlikums

29.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(29a)  Eiropas procedūra maza apmēra prasībām būtu jāveicina kā alternatīva dalībvalstu tiesību aktos paredzētām procedūrām. Saskaņā ar Eiropas procedūru maza apmēra prasībām pieņemti spriedumi ir atzīstami un izpildāmi visās citās dalībvalstīs bez izpildāmības pasludināšanas. Šī procedūra paredz, kā lēti un vienkārši iesniegt prasības civillietās un komerclietās.

Grozījums Nr.     22

Regulas priekšlikums

35. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(35)  Šajā regulā ir respektētas pamattiesības un ievēroti principi, kas jo īpaši atzīti Eiropas Savienības Pamattiesību hartā67. Tādējādi šī regula būtu jāinterpretē un jāpiemēro, ievērojot minētās tiesības un principus. Īstenojot šajā regulā paredzētās minimuma pilnvaras, kompetentajām iestādēm būtu jāpanāk piemērots līdzsvars starp interesēm, ko aizsargā pamattiesības, piemēram, augstu patērētāju aizsardzības līmeni, darījumdarbības brīvību un informācijas brīvību.

(35)  Šajā regulā ir respektētas pamattiesības un ievēroti principi, kas jo īpaši atzīti Eiropas Savienības Pamattiesību hartā67. Tādējādi šī regula būtu jāinterpretē un jāpiemēro, ievērojot minētās tiesības un principus. Īstenojot šajā regulā paredzētās minimuma pilnvaras, kompetentajām iestādēm būtu jāgarantē proporcionalitātes principa respektēšana un jāpanāk piemērots līdzsvars starp interesēm, ko aizsargā pamattiesības, piemēram, augstu patērētāju aizsardzības līmeni, uzņēmējdarbības brīvību, runas brīvību un informācijas brīvību.

_________________

_________________

67 OV C 364, 18.12.2000., 1. lpp.

67 OV C 364, 18.12.2000., 1. lpp.

Grozījums Nr.     23

Regulas priekšlikums

35.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(35a)  Šī regula būtu jāinterpretē un jāpiemēro, pilnībā ievērojot Savienības noteikumus par personas datu aizsardzību un apstrādi.

Grozījums Nr.    24

Regulas priekšlikums

2. pants – 8.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

8.a  Šī regula neskar iespēju veikt privāto tiesību aizsardzību un pasākumus zaudējumu atlīdzināšanai saskaņā ar valsts tiesību aktiem.

Grozījums Nr.     25

Regulas priekšlikums

2. pants – 8.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

8.b  Šajā regulā ir ievērotas pamattiesības un principi, kas jo īpaši atzīti Eiropas Savienības Pamattiesību hartā.

Grozījums Nr.     26

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. punkts – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(i)  “kaitējums patērētāju kopīgām interesēm” ir faktisks vai iespējams kaitējums, kas nodarīts tādu vairāku patērētāju interesēm, kurus ietekmējuši Savienībā izdarīti pārkāpumi vai plaši izplatīti pārkāpumi; pieņem, ka šāds kaitējums pastāv jo īpaši situācijās, kad pārkāpums potenciāli vai faktiski ir kaitējis, kaitē vai varētu kaitēt ievērojamam skaitam patērētāju līdzīgā situācijā.

(i)  „kaitējums patērētāju kopīgām interesēm” ir faktisks vai iespējams kaitējums, kas nodarīts pietiekamam skaitam tādu patērētāju interesēm, kurus ietekmējuši Savienībā izdarīti pārkāpumi vai plaši izplatīti pārkāpumi; pieņem, ka šāds kaitējums pastāv jo īpaši situācijās, kad pārkāpums potenciāli vai faktiski ir kaitējis, kaitē vai varētu kaitēt pietiekamam skaitam patērētāju līdzīgā situācijā.

Grozījums Nr.     27

Regulas priekšlikums

4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Kompetentās iestādes var izmeklēt pārkāpumus, kas minēti 2. pantā, un aizliegt tirgotājiem turpmāk iesaistīties šādos pārkāpumos. Kompetentās iestādes var piemērot sodus par šādiem pārkāpumiem piecus gadus pēc pārkāpuma izbeigšanās.

1.  Kompetentās iestādes var izmeklēt pārkāpumus, kas minēti 2. pantā, un aizliegt tirgotājiem turpmāk iesaistīties šādos pārkāpumos. Kompetentās iestādes var izmantot 8. panta 2. punkta m), n) un o) punktos minētās pilnvaras piecus gadus pēc pārkāpuma izbeigšanās.

Grozījums Nr.     28

Regulas priekšlikums

4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Sodu piemērošanas noilguma termiņš sākas dienā, kad pārkāpums ir izbeigts.

2.  Šā panta 1. punktā minēto pilnvaru īstenošanas noilguma termiņš sākas dienā, kad pārkāpums ir izbeigts.

Grozījums Nr.     29

Regulas priekšlikums

4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Jebkuras kompetentās iestādes darbības, lai veiktu izmeklēšanu vai izpildes procedūras saistībā ar pārkāpumu, pārtrauc sodu piemērošanas noilguma termiņu līdz galīgā lēmuma pieņemšanai konkrētajā lietā. Sodu piemērošanas noilguma termiņš ir pārtraukts, kamēr kompetentās iestādes lēmums, rīkojums vai cita darbība ir priekšmets tiesvedībai tiesā.

3.  Jebkuras kompetentās iestādes darbības, lai veiktu izmeklēšanu vai izpildes procedūras saistībā ar pārkāpumu, pārtrauc 1. punktā minēto pilnvaru īstenošanas noilguma termiņu līdz galīgā lēmuma pieņemšanai konkrētajā lietā. Šā panta 1. punktā minēto pilnvaru īstenošanas noilguma termiņš ir pārtraukts, kamēr kompetentās iestādes lēmums, rīkojums vai cita darbība ir priekšmets tiesvedībai tiesā.

Grozījums Nr.     30

Regulas priekšlikums

5. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Dalībvalstis nodrošina, ka kompetento iestāžu un vienoto sadarbības biroju rīcībā ir pietiekami resursi, kas vajadzīgi šīs regulas piemērošanai un tām piešķirto pilnvaru efektīvai īstenošanai saskaņā ar 8. pantu, tostarp pietiekami budžeta un citi resursi, speciālās zināšanas, procedūras un citi pasākumi.

5.  Dalībvalstis nodrošina, ka kompetento iestāžu un vienoto sadarbības biroju rīcībā ir resursi, kas ir nepieciešami un pietiekami šīs regulas piemērošanai un tām piešķirto pilnvaru efektīvai īstenošanai saskaņā ar 8. pantu, tostarp budžeta un citi resursi, speciālās zināšanas, procedūras un citi pasākumi.

Grozījums Nr.     31

Regulas priekšlikums

8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Katrai kompetentajai iestādei ir izmeklēšanas un izpildes pilnvaras, kuras vajadzīgas šīs regulas piemērošanai un kuras tā izmanto saskaņā ar šo regulu un valsts tiesību aktiem.

1.  Katrai kompetentajai iestādei ir izmeklēšanas un izpildes pilnvaras un resursi, kuri ir vajadzīgi šīs regulas piemērošanai un kuras tā izmanto saskaņā ar šo regulu un valsts tiesību aktiem.

Grozījums Nr.     32

Regulas priekšlikums

8. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Katrai kompetentajai iestādei ir vismaz norādītās pilnvaras, kuras tā īsteno saskaņā ar 9. panta nosacījumiem:

2.  Katrai kompetentajai iestādei ir vismaz norādītās pilnvaras, kuras tā īsteno saskaņā ar 9. panta nosacījumiem, tai ar šo regulu noteikto uzdevumu īstenošanas nolūkos:

Grozījums Nr.     33

Regulas priekšlikums

8. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  prasīt, lai ikviena fiziska vai juridiska persona, tostarp bankas, interneta pakalpojumu sniedzēji, domēnu reģistri, reģistrētāji un mitināšanas pakalpojumu sniedzēji sniedz attiecīgo informāciju, datus vai dokumentus – neatkarīgi no veida vai formāta un neatkarīgi no datu nesēja vai vietas, kurā tie tiek glabāti –, lai cita starpā atklātu un izsekotu finanšu un datu plūsmas vai noskaidrotu finanšu un datu plūsmās iesaistīto personu identitāti, banku kontu informāciju un tīmekļa vietņu īpašniekus;

(b)  prasīt saskaņā ar Savienības noteikumiem par datu aizsardzību un pilnībā ievērojot tiesības uz privātumu un datu aizsardzību, kas nostiprinātas Eiropas Savienības Pamattiesību hartā, lai ikviena fiziska vai juridiska persona, tostarp bankas, interneta pakalpojumu sniedzēji, maksas pakalpojumu sniedzēji, domēnu reģistri, reģistrētāji un mitināšanas pakalpojumu sniedzēji sniedz attiecīgo informāciju, datus vai dokumentus – neatkarīgi no veida vai formāta un neatkarīgi no datu nesēja vai vietas, kurā tie tiek glabāti –, lai cita starpā atklātu un izsekotu finanšu un datu plūsmas vai noskaidrotu finanšu un datu plūsmās iesaistīto personu identitāti, banku kontu informāciju un tīmekļa vietņu īpašniekus ar nosacījumu, ka attiecīgā informācija, dati vai dokuments ir svarīgi izmeklēšanai;

Grozījums Nr.     34

Regulas priekšlikums

8. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  prasīt, lai ikviena kompetentās iestādes dalībvalsts valsts iestāde, struktūra vai aģentūra sniedz attiecīgo informāciju – neatkarīgi no veida vai formāta un neatkarīgi no datu nesēja vai vietas, kurā tie tiek glabāti –, lai cita starpā atklātu un izsekotu finanšu un datu plūsmas vai noskaidrotu finanšu un datu plūsmās iesaistīto personu identitāti, banku kontu informāciju un tīmekļa vietņu īpašniekus;

(c)  prasīt, lai ikviena kompetentās iestādes dalībvalsts valsts iestāde, struktūra vai aģentūra sniedz attiecīgo informāciju – neatkarīgi no veida vai formāta un neatkarīgi no datu nesēja vai vietas, kurā tie tiek glabāti –, lai atklātu un izsekotu finanšu un datu plūsmas vai noskaidrotu finanšu un datu plūsmās iesaistīto personu identitāti, banku kontu informāciju un tīmekļa vietņu īpašniekus, ja attiecīgā informācija, dati vai dokuments ir saistīti ar izmeklēšanas priekšmetu ar nosacījumu, ka attiecīgā informācija, dati vai dokuments ir svarīgi izmeklēšanai;

Grozījums Nr.     35

Regulas priekšlikums

8. pants – 2. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(g)  pieņemt pagaidu pasākumus, lai novērstu smagu un nelabojamu kaitējumu risku patērētājiem, jo īpaši apturēt tīmekļa vietnes, domēna vai līdzīgas digitālās vietnes, pakalpojuma vai konta darbību;

(g)  pieņemt pagaidu pasākumus, lai novērstu smagu un nelabojamu kaitējumu risku patērētājiem, jo īpaši pasākumus, ar kuriem no mitināšanas pakalpojumu sniedzējiem pieprasa apturēt tīmekļa vietni, pakalpojumu vai kontu vai pieprasīt domēna reģistriem un reģistrētājiem uz ierobežotu laiku apturēt pilnīgi kvalificētu domēna nosaukumu, ar nosacījumu, ka ikviens pasākums, ko veic, lai ierobežotu satura izplatīšanu sabiedrībai tiešsaistē vai jebkādu citu piedāvāšanu, atbilst Eiropas Savienības Pamattiesību hartai un ietver tikai to, kas ir nepieciešams un samērīgs;

Grozījums Nr.     36

Regulas priekšlikums

8. pants – 2. punkts – l apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(l)  slēgt tīmekļa vietni, domēnu vai līdzīgu digitālo vietni, pakalpojumu vai kontu, vai tā daļu, tostarp, prasot, lai trešā puse vai cita valsts iestāde īstenotu šādus pasākumus;

(l)  ja tirgotājs saprātīgā termiņā efektīvi nereaģē uz kompetento iestāžu rakstisku lūgumu izbeigt pārkāpumu — uzdot mitināšanas pakalpojumu sniedzējam slēgt tīmekļa vietni, pakalpojumu vai kontu, vai tā daļu vai uzdot domēna reģistram vai reģistrētājam dzēst pilnīgi kvalificētu domēna nosaukumu un atļaut attiecīgajai kompetentajai iestādei to reģistrēt; slēgt tīmekļa vietni, domēnu vai līdzīgu digitālo vietni, pakalpojumu vai kontu, vai tā daļu ar nosacījumu, ka ikviens pasākums, ko veic, lai ierobežotu satura izplatīšanu sabiedrībai tiešsaistē vai jebkādu citu piedāvāšanu, atbilst Eiropas Savienības Pamattiesību hartai, ietver tikai to, kas ir nepieciešams un samērīgs, un tiek veikts, pamatojoties uz iepriekšēju tiesas izsniegtu atļauju;

Grozījums Nr.    37

Regulas priekšlikums

9. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Kompetentās iestādes īsteno 8. pantā minētās pilnvaras saskaņā ar šo regulu vai valsts tiesību aktiem:

1.  Kompetentās iestādes īsteno 8. pantā minētās pilnvaras saskaņā ar šo regulu vai valsts tiesību aktiem un saskaņā ar Eiropas Savienības Pamattiesību hartu:

Grozījums Nr.     38

Regulas priekšlikums

10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija var pieņemt īstenošanas aktus, kur paredz 8. pantā minēto kompetento iestāžu minimuma pilnvaru īstenošanas un izmantošanas nosacījumus. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 48. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

svītrots

Grozījums Nr.    39

Regulas priekšlikums

10.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

10.a pants

 

Personas datu aizsardzība

 

Šo regulu piemēro, pilnībā ievērojot personas datu aizsardzības noteikumus, kas paredzēti Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 95/46/EK1a un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 2016/6791b.

 

___________________

 

1a Eiropas Parlamenta un Padomes 1995. gada 24. oktobra Direktīva 95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (OV L 281, 23.11.1995., 31. lpp.).

 

1b Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (OV L 119, 4.5.2016., 1. lpp.).

Grozījums Nr.     40

Regulas priekšlikums

11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Lūguma saņēmēja iestāde pēc lūguma iesniedzējas iestādes lūguma sniedz visu attiecīgo informāciju, kas vajadzīga, lai noteiktu, vai ir noticis Savienībā izdarīts pārkāpums, un panāktu šā pārkāpuma izbeigšanu. Lūgumu sniegt informāciju un saņemto atbildi lūguma saņēmēja iestāde nekavējoties paziņo Komisijai.

1.  Lūguma saņēmēja iestāde pēc lūguma iesniedzējas iestādes lūguma nekavējoties un ne vēlāk kā 14 dienu laikā sniedz lūguma iesniedzējai iestādei visu attiecīgo informāciju, kas vajadzīga, lai noteiktu, vai ir noticis Savienībā izdarīts pārkāpums, un panāktu šā pārkāpuma izbeigšanu. Lūgumu sniegt informāciju un saņemto atbildi lūguma saņēmēja iestāde nekavējoties paziņo Komisijai.

Grozījums Nr.     41

Regulas priekšlikums

12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Lūguma saņēmēja iestāde pēc lūguma iesniedzējas iestādes lūguma veic visus vajadzīgos izpildes pasākumus, lai panāktu, ka tiek izbeigts vai aizliegts Savienībā izdarīts pārkāpums, tostarp piemēro sodus un izdod rīkojumu kompensēt patērētājiem pārkāpuma nodarīto kaitējumu vai veicina šādas kompensācijas piešķiršanu.

1.  Lūguma saņēmēja iestāde bez liekas kavēšanās pēc iesniedzējas iestādes lūguma veic visus vajadzīgos izpildes pasākumus, lai panāktu, ka tiek izbeigts vai aizliegts Savienībā izdarīts pārkāpums, tostarp piemēro sodus un izdod rīkojumu kompensēt patērētājiem pārkāpuma nodarīto kaitējumu vai veicina šādas kompensācijas piešķiršanu.

Grozījums Nr.     42

Regulas priekšlikums

14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Lūgumos sniegt savstarpējo palīdzību lūguma iesniedzēja iestāde sniedz pietiekamu informāciju, lai lūguma saņēmējai iestādei nodrošinātu iespēju izpildīt lūgumu, tostarp visus vajadzīgos pierādījumus, kas iegūstami tikai lūguma iesniedzējas iestādes dalībvalstī.

1.  Lūgumos sniegt savstarpējo palīdzību lūguma iesniedzēja iestāde sniedz visu svarīgo informāciju, lai lūguma saņēmējai iestādei nodrošinātu iespēju izpildīt lūgumu, tostarp visus vajadzīgos pierādījumus, kas iegūstami tikai lūguma iesniedzējas iestādes dalībvalstī.

Grozījums Nr.     43

Regulas priekšlikums

15. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  tā uzskata, ka lūguma iesniedzēja iestāde nav iesniegusi pietiekamu informāciju saskaņā ar 12. panta 1. punktu,

(c)  tā uzskata, ka lūguma iesniedzēja iestāde nav iesniegusi visu svarīgo informāciju saskaņā ar 12. panta 1. punktu.

Grozījums Nr.    44

Regulas priekšlikums

17. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Attiecīgā gadījumā un, neskarot 41. pantā paredzētos noteikumus par dienesta noslēpumu un komercnoslēpumu, iesaistītās kompetentās iestādes var pieņemt lēmumu publicēt kopējo nostāju vai tā daļas savās tīmekļa vietnēs, un Komisijas tīmekļa vietnē un izzināt citu iesaistīto pušu viedokli.

4.  Attiecīgā gadījumā un, neskarot 41. pantā paredzētos noteikumus par dienesta noslēpumu un komercnoslēpumu, iesaistītās kompetentās iestādes var pieņemt lēmumu publicēt kopējo nostāju vai tā daļas savās tīmekļa vietnēs, un Komisijas tīmekļa vietnē un izzināt citu iesaistīto pušu viedokli, tostarp patērētāju asociāciju un tirgotāju organizāciju, tostarp patērētāju asociāciju un tirgotāju organizāciju, viedokli.

Grozījums Nr.    45

Regulas priekšlikums

18. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Gadījumos, kad tirgotājs ierosina saistības, iesaistītās kompetentās iestādes vajadzības gadījumā var publicēt ierosinātās saistības savās tīmekļa vietnēs vai – vajadzības gadījumā – Komisijas tīmekļa vietnē, lai izzinātu citu iesaistīto pušu viedokli un, lai pārbaudītu, vai saistības ir pietiekamas, lai izbeigtu pārkāpumu un kompensētu patērētājiem nodarīto kaitējumu.

2.  Gadījumos, kad tirgotājs ierosina saistības, iesaistītās kompetentās iestādes vajadzības gadījumā var publicēt ierosinātās saistības savās tīmekļa vietnēs vai – vajadzības gadījumā – Komisijas tīmekļa vietnē, lai izzinātu citu iesaistīto pušu viedokli un, lai pārbaudītu, vai saistības ir pietiekamas, lai izbeigtu pārkāpumu un kompensētu patērētājiem nodarīto kaitējumu. Kompetentās iestādes var apspriesties arī ar patērētāju asociācijām un tirgotāju organizācijām.

Grozījums Nr.     46

Regulas priekšlikums

18. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Iesaistītās kompetentās iestādes var izraudzīties vienu kompetento iestādi, kas citu kompetento iestāžu vārdā veic izpildes pasākumus, lai panāktu, ka tiek izbeigts vai aizliegts plaši izplatīts pārkāpums, nodrošinātu kompensācijas patērētājiem vai piemērotu sankcijas. Izraugoties kompetento iestādi, kas veiks izpildes pasākumus, kompetentās iestādes ņem vērā iesaistītā tirgotāja atrašanās vietu. Tiklīdz pārējās iesaistītās kompetentās iestādes ir izraudzījušās kompetento iestādi, kas veiks izpildes pasākumus, tā ir kompetenta rīkoties katras šādas dalībvalsts patērētāju vārdā tāpat, kā tā rīkojas savu patērētāju vārdā.

3.  Iesaistītās kompetentās iestādes var izraudzīties vienu kompetento iestādi, kas citu kompetento iestāžu vārdā veic izpildes pasākumus, lai panāktu, ka tiek izbeigts vai aizliegts plaši izplatīts pārkāpums, nodrošinātu kompensācijas patērētājiem vai piemērotu sankcijas. Izraugoties kompetento iestādi, kas veiks izpildes pasākumus, kompetentās iestādes ņem vērā vietu, kur noticis attiecīgais pārkāpums. Tiklīdz pārējās iesaistītās kompetentās iestādes ir izraudzījušās kompetento iestādi, kas veiks izpildes pasākumus, tā ir kompetenta rīkoties katras šādas dalībvalsts patērētāju vārdā tāpat, kā tā rīkojas savu patērētāju vārdā.

Grozījums Nr.    47

Regulas priekšlikums

18. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Kompetentās iestādes var nolemt veikt izpildes pasākumus vienlaicīgi visās vai dažās dalībvalstīs, kuras skar plaši izplatīts pārkāpums. Šādā gadījumā kompetentās iestādes nodrošina, ka šie izpildes pasākumi tiek uzsākti vienlaicīgi visās iesaistītajās dalībvalstīs.

4.  Kompetentās iestādes var nolemt veikt atbilstīgus un efektīvus izpildes pasākumus vienlaicīgi visās vai dažās dalībvalstīs, kuras skar plaši izplatīts pārkāpums. Šādā gadījumā kompetentās iestādes nodrošina, ka šie izpildes pasākumi tiek uzsākti vienlaicīgi visās iesaistītajās dalībvalstīs.

Grozījums Nr.    48

Regulas priekšlikums

19. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Koordinētās rīcības pārtraukšana

Koordinētās rīcības izbeigšana

Grozījums Nr.    49

Regulas priekšlikums

19.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

19.a pants

 

Informācija par turpmāko rīcību

 

Koordinējošā iestāde bez kavēšanās informē Komisiju un attiecīgo dalībvalstu kompetentās iestādes gadījumā, ja pārkāpums atkārtojas un ir jāveic turpmāki pasākumi. Šādā gadījumā koordinēto rīcību var veikt, neuzsākot jaunu koordinētās rīcības procedūru.

Grozījums Nr.    50

Regulas priekšlikums

21. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Ja ir pamatotas aizdomas, ka plaši izplatīts pārkāpums ir kaitējis, kaitē vai var kaitēt patērētājiem vismaz trīs ceturtdaļās dalībvalstu, kuru kopējais iedzīvotāju skaits veido vismaz trīs ceturtdaļas no Savienības iedzīvotāju skaita ("Savienības mēroga plaši izplatīts pārkāpums"), Komisija uzsāk kopīgu rīcību. Šajā nolūkā Komisija var pieprasīt kompetentajām iestādēm nepieciešamo informāciju vai dokumentus.

1.  Ja ir pamatotas aizdomas, ka plaši izplatīts pārkāpums ir kaitējis, kaitē vai var kaitēt patērētājiem vismaz pusē dalībvalstu, kuru kopējais iedzīvotāju skaits veido vismaz trešdaļu no Savienības iedzīvotāju skaita („Savienības mēroga plaši izplatīts pārkāpums”), Komisija uzsāk kopīgu rīcību, lai palīdzētu dalībvalstu kompetentajām iestādēm un sadarbotos ar tām nolūkā aizsargāt patērētāju intereses Savienībā gadījumos, ja dalībvalstis nevar pietiekami īstenot ierosināto rīcību, kā arī lai nodrošinātu, ka Savienības patērētāju aizsardzības tiesību akti tiek pareizi īstenoti Savienībā. Šajā nolūkā Komisija var pieprasīt kompetentajām iestādēm nepieciešamo informāciju vai dokumentus.

Grozījums Nr.     51

Regulas priekšlikums

21. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Kompetentā iestāde var atteikties piedalīties kopējā rīcībā kāda turpmāk minēta iemesla dēļ:

3.  Kompetentā iestāde var atteikties piedalīties kopējā rīcībā, ja jau ir pieņemts galīgais nolēmums vai galīgais administratīvais lēmums par to pašu pārkāpumu un pret to pašu tirgotāju šajā dalībvalstī. Ja kompetentā iestāde nolemj atteikties piedalīties šādā rīcībā, tā norāda iemeslus šāda lēmuma pieņemšanai.

Grozījums Nr.     52

Regulas priekšlikums

21. pants – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  jau ir uzsākta tiesvedība par to pašu pārkāpumu un pret to pašu tirgotāju šajā dalībvalstī;

svītrots

Grozījums Nr.     53

Regulas priekšlikums

21. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  jau ir pieņemts galīgais nolēmums vai galīgais administratīvais lēmums par to pašu pārkāpumu un pret to pašu tirgotāju šajā dalībvalstī.

svītrots

Grozījums Nr.    54

Regulas priekšlikums

21. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Ja kompetentā iestāde pēc paziņojuma par lēmumu uzsākt kopīgu rīcību saskaņā ar 2. punktu nolemj nepiedalīties kopējā rīcībā, tā nekavējoties informē Komisiju un citas iesaistītās kompetentās iestādes par savu lēmumu, norāda iemeslus saskaņā ar 3. punktu un iesniedz nepieciešamos apliecinošos dokumentus.

4.  Ja kompetentā iestāde pēc paziņojuma par lēmumu uzsākt kopīgu rīcību saskaņā ar 2. punktu nolemj nepiedalīties kopējā rīcībā, tā nekavējoties informē Komisiju un citas iesaistītās kompetentās iestādes par savu lēmumu, rakstiski norāda šā lēmuma iemeslus saskaņā ar 3. punktu un iesniedz nepieciešamos apliecinošos dokumentus.

Grozījums Nr.    55

Regulas priekšlikums

23. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Attiecīgā gadījumā un, neskarot 41. pantā paredzētos noteikumus par dienesta noslēpumu un komercnoslēpumu, kompetentās iestādes var pieņemt lēmumu publicēt kopējo nostāju vai tā daļas savās tīmekļa vietnēs un Komisijas tīmekļa vietnē vai, ja tas nepieciešams, izzināt citu iesaistīto pušu viedokli.

3.  Attiecīgā gadījumā un, neskarot 41. pantā paredzētos noteikumus par dienesta noslēpumu un komercnoslēpumu, kompetentās iestādes publicē kopējo nostāju vai tā daļas savās tīmekļa vietnēs un Komisijas tīmekļa vietnē vai, ja tas nepieciešams, izzināt citu iesaistīto pušu, tostarp patērētāju asociāciju un tirgotāju organizāciju, viedokli.

Grozījums Nr.    56

Regulas priekšlikums

24. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Gadījumos, kad tirgotājs ierosina saistības, iesaistītās kompetentās iestādes vajadzības gadījumā var publicēt ierosinātās saistības savās tīmekļa vietnēs un Komisijas tīmekļa vietnē, lai izzinātu citu iesaistīto pušu viedokli un lai pārbaudītu, vai attiecīgās saistības ir pietiekamas, lai izbeigtu pārkāpumu un sniegtu kompensāciju patērētājiem.

2.  Gadījumos, kad tirgotājs ierosina saistības, iesaistītās kompetentās iestādes vajadzības gadījumā var publicēt ierosinātās saistības savās tīmekļa vietnēs un Komisijas tīmekļa vietnē, lai izzinātu citu iesaistīto pušu, tostarp patērētāju asociāciju un tirgotāju organizāciju viedokli, un lai pārbaudītu, vai attiecīgās saistības ir pietiekamas, lai izbeigtu pārkāpumu un sniegtu kompensāciju patērētājiem.

Grozījums Nr.     57

Regulas priekšlikums

25. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Tiklīdz pārējās iesaistītās kompetentās iestādes ir izraudzījušās kompetento iestādi, kas veiks izpildes pasākumus, tā ir kompetenta rīkoties katras šādas dalībvalsts patērētāju vārdā tāpat, kā tā rīkojas savu patērētāju vārdā. Izraugoties kompetento iestādi, kas veiks izpildes pasākumus, kompetentās iestādes ņem vērā iesaistītā tirgotāja atrašanās vietu.

2.  Tiklīdz pārējās iesaistītās kompetentās iestādes ir izraudzījušās kompetento iestādi, kas veiks izpildes pasākumus, tā ir kompetenta rīkoties katras šādas dalībvalsts patērētāju vārdā tāpat, kā tā rīkojas savu patērētāju vārdā. Izraugoties kompetento iestādi, kas veiks izpildes pasākumus, kompetentās iestādes ņem vērā attiecīgā pārkāpuma veikšanas vietu, vienlaicīgi konsekventi ņemot vērā patērētāju interešu aizsardzību.

Grozījums Nr.     58

Regulas priekšlikums

34.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

34.a pants

 

Citas brīdināšanas mehānisma procedūras

 

1.  Ja laboratorijas testi vai tehniski novērtējumi neapstiprina faktorus, kas ierosinājuši brīdināšanas mehānisma darbības uzsākšanu, kompetentās iestādes vai Komisija vajadzības gadījumā nekavējoties pāriet pie jautājuma atrisināšanai nepieciešamo pasākumu īstenošanas un atjauno līdzsvaru iekšējā tirgū un/vai tirgus sektorā, kurā tirgotājs darbojas, tā, lai aizsargātu tirgotāju un izvairītos no kaitējuma viņa interesēm.

 

Šajā sakarībā kompetentās iestādes vai Komisija vajadzības gadījumā pēc iespējas drīz informē patērētājus pēc tam, kad konstatēts, ka brīdinājums bijis kļūdains.

 

2.   Ja rezultātā ir nodarīts kaitējums tirgotāja interesēm, kompetentās iestādes vai Komisija vajadzības gadījumā veic pasākumus, lai kompensētu viņam nodarīto kaitējumu.

 

3.   Ar veiktajiem pasākumiem tirgotāja kompensēšanai būtu jo īpaši jāmēģina atjaunot uzticēšanos viņam tirgus sektorā(-os), kur viņš darbojās, un/vai iekšējā tirgū, ja vajadzīgs.

Grozījums Nr.     59

Regulas priekšlikums

35. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Norīkotās struktūras un Eiropas Patērētāju centri piedalās 34. pantā minētajā brīdināšanas mehānismā. Dalībvalstis izraugās patērētāju organizācijas un asociācijas, kā arī citas vienības, piemēram, tirgotāju asociācijas, kurām ir atbilstoša pieredze un likumīgas intereses patērētāju aizsardzībā, kas piedalās brīdināšanas mehānismā. Dalībvalstis nekavējoties minētajās vienības paziņo Komisijai.

1.  Norīkotās struktūras un Eiropas Patērētāju centri gan dalībvalstu, gan Savienības līmenī piedalās 34. pantā minētajā brīdināšanas mehānismā. Dalībvalstis izraugās patērētāju organizācijas un asociācijas, kā arī citas vienības, piemēram, tirgotāju asociācijas, kurām ir atbilstoša pieredze un likumīgas intereses patērētāju aizsardzībā, kas piedalās brīdināšanas mehānismā. Dalībvalstis nekavējoties minētajās vienības paziņo Komisijai.

Grozījums Nr.     60

Regulas priekšlikums

35. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Ārējie brīdinājumi ir tikai "informācijai”. Kompetentajām iestādēm nav pienākuma uzsākt procedūru vai veikt citas darbības, reaģējot uz brīdinājumiem un informāciju, ko tiem sniedz minētās vienības. Vienības, kas iesniedz ārējos brīdinājumus, nodrošina, ka sniegtā informācija ir pareiza, aktuāla un precīza un ja nepieciešams, nekavējoties izlabo ievietoto informāciju vai izņem to. Šajā nolūkā vienībām būs piekļuve viņu sniegtajai informācijai, ievērojot 41. un 43. pantā noteiktos ierobežojumus.

4.  Ārējie brīdinājumi ir galvenokārt „informācijai”, un, ja tie tiek sniegti, no kompetentajām iestādēm saskaņā ar 34. panta 1. punktu prasa pārbaudīt, vai tie ir balstīti uz pamatotām aizdomām. Kompetentajām iestādēm nav pienākuma uzsākt izpildes pasākumus vai veikt citas darbības, reaģējot uz informāciju, ko tiem sniedz minētās vienības, veicot ārējos brīdinājumus, kā paredzēts 35. panta 3. punktā. Vienības, kas iesniedz ārējos brīdinājumus, nodrošina, ka sniegtā informācija ir pareiza, aktuāla un precīza un ja nepieciešams, nekavējoties izlabo visas kļūdas ievietotajā informācijā vai vajadzības gadījumā atsauc šādu informāciju. Šajā nolūkā vienībām būs piekļuve viņu sniegtajai informācijai, ievērojot 41. un 43.pantā noteiktos ierobežojumus. Tām arī paziņo par visām turpmākajām darbībām, ko iesaistītā kompetentā iestāde veikusi saistībā ar ārējiem brīdinājumiem, vai par atturēšanos no darbībām, norādot iemeslus, kāpēc nav bijusi rīcība saistībā ar brīdinājumu. Kompetentā iestāde, veicot paziņojumu par veiktajām darbībām vai par atturēšanos no darbībām, ievēro nepieciešamību saglabāt izmeklēšanas konfidencialitāti.

Grozījums Nr.    61

Regulas priekšlikums

35. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.a  Attiecīgos gadījumos veic apspriešanos ar 1. un 2. punktā minētajām vienībām, un ņem vērā to nostāju, nosakot izpildes darbību prioritātes.

Grozījums Nr.     62

Regulas priekšlikums

35. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Komisija var pieņemt īstenošanas aktus, kuros sīkāk reglamentē minēto vienību izraudzīšanu un līdzdalību brīdināšanas mehānismā. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 48. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

5.  Komisija var pieņemt īstenošanas aktus, kuros sīkāk izklāsta patērētāju organizāciju un apvienību un tirgotāju apvienībuizraudzīšanu un līdzdalību brīdināšanas mehānismā, kā arī līdzekļus, kā paziņot par jebkādām turpmākajām darbībām, kas veiktas saistībā ar ārējiem brīdinājumiem, vai atturēšanos no jebkādas rīcības. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 48. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

Grozījums Nr.    63

Regulas priekšlikums

41. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Neatkarīgi no 2. punkta, kompetentās iestādes var izmantot un atklāt informāciju, kas nepieciešama:

3.  Neatkarīgi no 2. punkta un ar nosacījumu, ka pilnībā tiek ievērotas pamattiesības, piemēram, tiesības uz privātumu un personas datu aizsardzību, kā arī Savienības tiesību akti par personas datu aizsardzību un apstrādi, kompetentās iestādes var izmantot un atklāt informāciju, kas nepieciešama:

Grozījums Nr.     64

Regulas priekšlikums

41. pants – 3. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ba)  lai risinātu sabiedriskas nozīmes jautājumus, piemēram, par sabiedrības drošību, patērētāju aizsardzību, sabiedrības veselību un vides aizsardzību,

Grozījums Nr.    65

Regulas priekšlikums

42. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Pierādījumi, dokumenti, informācija, paskaidrojumi un izmeklēšanas secinājumi, ko izveidojusi vienas dalībvalsts kompetentā iestāde saskaņā ar 8. pantu, kompetentās iestādes citās dalībvalstīs var izmantot procesos, kas uzsākti, piemērojot šo regulu, bez papildu formālām prasībām.

2.  Pierādījumus, dokumentus, informāciju, paskaidrojumus un izmeklēšanas secinājumus, ko izveidojusi vienas dalībvalsts kompetentā iestāde saskaņā ar 8. pantu, kompetentās iestādes citās dalībvalstīs var izmantot procesos, kas uzsākti, piemērojot šo regulu, ar nosacījumu, ka pilnībā tiek ievērotas patērētāju pamattiesības.

Grozījums Nr.    66

Regulas priekšlikums

50. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Līdz [xx/xx/20xx, ne vēlāk kā septiņus gadus no tās spēkā stāšanās brīža] Komisija iesniedz ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei par šīs regulas piemērošanu.

Līdz [xx/xx/20xx, ne vēlāk kā piecus gadus no tās spēkā stāšanās brīža] Komisija iesniedz ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei par šīs regulas piemērošanu.

Grozījums Nr.     67

Regulas priekšlikums

50. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ziņojumā iekļauj novērtējumu par regulas piemērošanu, kurā ietver izvērtējumu par patērētāju interešu aizsardzības tiesību aktu izpildes efektivitāti saskaņā ar šo regulu un pārbaudi, cita starpā, par to, kā ir attīstījusies tirgotāju atbilstība tiesību aktiem, kas aizsargā patērētāju intereses, galvenajos patēriņa tirgos, kas saistīti ar pārrobežu tirdzniecību.

Ziņojumā iekļauj novērtējumu par regulas piemērošanu, kurā ietver izvērtējumu par patērētāju interešu aizsardzības tiesību aktu izpildes efektivitāti saskaņā ar šo regulu un pārbaudi, cita starpā, par to, kā ir attīstījusies tirgotāju atbilstība tiesību aktiem, kas aizsargā patērētāju intereses, galvenajos patēriņa tirgos, kas saistīti ar pārrobežu tirdzniecību. Komisija īpaši novērtē šādu faktoru efektivitāti:

Grozījums Nr.     68

Regulas priekšlikums

50. pants – 2a. daļa – a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(a)  pilnvaru, kas paredzētas saskaņā ar 8. pantu;

Grozījums Nr.     69

Regulas priekšlikums

50. pants – 2a. daļa – b apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(b)  robežvērtības, kas noteikta attiecībā uz Savienības mēroga plaši izplatītiem pārkāpumiem;

Grozījums Nr.     70

Regulas priekšlikums

50. pants – 2a. daļa – c apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(c)  šā panta 43. pantā noteikto informācijas par pārkāpumiem apmaiņas sistēmu.

Grozījums Nr.     71

Regulas priekšlikums

50. pants – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Šim ziņojumam vajadzības gadījumā pievieno tiesību aktu priekšlikumus.

Grozījums Nr.     72

Regulas priekšlikums

50. pants – 2.b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Līdz ... [datums, kad šī regula stājas spēkā] un pēc tam reizi divos gados Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei attiecīgu ziņojumu, kurā iekļauj:

 

(a)  pārskatu par informāciju, tendencēm patērētāju aizsardzības tiesību aktu īstenošanas jomā, un statistikas apmaiņu saskaņā ar 33. pantā noteikto uzraudzības mehānismu, tostarp veiktajiem brīdinājumiem un turpmākajām darbībām, kas īstenotas saistībā ar ārējiem brīdinājumiem;

 

(b)  pārskatu par plaši izplatītiem pārkāpumiem un Savienības mēroga plaši izplatītiem pārkāpumiem saskaņā ar 16. pantu, izpildes pasākumiem, kas veikti saskaņā ar 18. pantu, kopīgajām rīcībām, kas uzsāktas saskaņā ar 21. pantu, un to tirgotāju saistībām, kuri izdarījuši pārkāpumus, un to rezultātiem, kā arī par saskaņā ar 25. pantu veiktajiem izpildes pasākumiem.

 

Ziņojums ir publiski pieejams un vajadzības gadījumā ietver papildu leģislatīvus vai neleģislatīvus priekšlikumus, lai pielāgotu spēkā esošos tiesību aktus jaunu tehnoloģiju attīstībai vai iespējamām turpmākajām parādībām digitālajā vidē.

Grozījums Nr.    73

Regulas priekšlikums

51. pants – 1. punkts

Regula (EK) Nr. 2006/2004

Pielikums – 24.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

24.a  Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 16. septembra Regula (EK) Nr. 924/2009 par pārrobežu maksājumiem Kopienā, ar kuru atceļ Regulu (EK) Nr. 2560/2001 (OV L 266, 9.10.2009., 11. lpp.).

Grozījums Nr.    74

Regulas priekšlikums

51. pants – 1. punkts

Regula (EK) Nr. 2006/2004

Pielikums – 24.b punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

24.b  Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 14. marta Regula (ES) Nr. 260/2012, ar ko nosaka tehniskās un darbības prasības kredīta pārvedumiem un tiešā debeta maksājumiem euro un groza Regulu (EK) Nr. 924/2009 (OV L 94, 30.3.2012., 22. lpp.).

Grozījums Nr.    75

Regulas priekšlikums

51. pants – 1. punkts

Regula (EK) Nr. 2006/2004

Pielikums – 24.c punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

24.c  Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 25. novembra Direktīva (ES) 2015/2366 par maksājumu pakalpojumiem iekšējā tirgū, ar ko groza Direktīvas 2002/65/EK, 2009/110/EK un 2013/36/ES un Regulu (ES) Nr. 1093/2010 un atceļ Direktīvu 2007/64/EK (OV L 337, 23.12.2015., 35. lpp.).

Grozījums Nr.    76

Regulas priekšlikums

51. pants – 1. punkts

Regula (EK) Nr. 2006/2004

Pielikums – 24.d punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

24.d  Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 20. janvāra Direktīva (ES) 2016/97 par apdrošināšanas izplatīšanu (OV L 26, 2.2.2016., 19. lpp.).

Grozījums Nr.     77

Regulas priekšlikums

51. pants – 1. punkts

Regula (EK) Nr. 2006/2004

Pielikums – 24.e punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

24.e  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 2017/... par tiešsaistes satura pakalpojumu pārrobežu pārnesamības nodrošināšanu iekšējā tirgū.

Grozījums Nr.     78

Regulas priekšlikums

51. pants – 1. punkts

Regula (EK) Nr. 2006/2004

Pielikums – 24.f punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

24.f  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 2017/..., ar ko novērš ģeogrāfisko bloķēšanu un cita veida diskrimināciju klientu valstspiederības, dzīvesvietas vai uzņēmējdarbības veikšanas vietas dēļ iekšējā tirgū un groza Regulu (EK) Nr. 2006/2004 un Direktīvu 2009/22/EK.

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Sadarbība starp valstu iestādēm, kas atbild par tiesību aktu izpildi patērētāju tiesību aizsardzības jomā (dokuments attiecas uz EEZ)

Atsauces

COM(2016)0283 – C8-0194/2016 – 2016/0148(COD)

Atbildīgā komiteja

Datums, kad paziņoja plenārsēdē

IMCO

9.6.2016

 

 

 

Atzinumu sniedza

Datums, kad paziņoja plenārsēdē

JURI

9.6.2016

Atzinumu sagatavoja

Iecelšanas datums

Kostas Chrysogonos

11.7.2016

Izskatīšana komitejā

31.1.2017

 

 

 

Pieņemšanas datums

28.2.2017

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

21

2

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Laura Ferrara, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Daniel Buda, Evelyne Gebhardt, Virginie Rozière, Tiemo Wölken

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Pál Csáky

ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Sadarbība starp valstu iestādēm, kas atbild par tiesību aktu izpildi patērētāju tiesību aizsardzības jomā

Atsauces

COM(2016)0283 – C8-0194/2016 – 2016/0148(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

25.5.2016

 

 

 

Atbildīgā komiteja

Datums, kad paziņoja plenārsēdē

IMCO

9.6.2016

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

Datums, kad paziņoja plenārsēdē

BUDG

9.6.2016

ITRE

9.6.2016

CULT

9.6.2016

JURI

9.6.2016

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

Lēmuma datums

BUDG

15.6.2016

ITRE

14.6.2016

CULT

20.6.2016

 

Referenti

Iecelšanas datums

Olga Sehnalová

17.6.2016

 

 

 

Izskatīšana komitejā

11.10.2016

9.11.2016

5.12.2016

6.2.2017

 

13.3.2017

 

 

 

Pieņemšanas datums

21.3.2017

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

33

0

3

Iesniegšanas datums

27.3.2017

ATBILDĪGĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

33

+

ALDE

Dita Charanzová, Morten Løkkegaard, Jasenko Selimovic

ECR

Edward Czesak, Vicky Ford, Ulrike Trebesius, Anneleen Van Bossuyt

EFDD

Marco Zullo

PPE

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Ildikó Gáll-Pelcz, Antonio López-Istúriz White, Jiří Pospíšil, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mihai Ţurcanu, Sabine Verheyen

S&D

Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Arndt Kohn, Marlene Mizzi, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Julia Reda

0

-

 

 

3

0

EFDD

Robert Jarosław Iwaszkiewicz

ENF

Marcus Pretzell, Mylène Troszczynski

Simbolu atšifrējums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas