Procedura : 2016/0148(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0077/2017

Teksty złożone :

A8-0077/2017

Debaty :

PV 14/11/2017 - 3
CRE 14/11/2017 - 3

Głosowanie :

PV 14/11/2017 - 5.5
CRE 14/11/2017 - 5.5
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0426

SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 1426kWORD 206k
28.3.2017
PE 594.014v03-00 A8-0077/2017

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów

(COM(2016)0283 – C8-0194/2016 – 2016/0148(COD))

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

Sprawozdawczyni: Olga Sehnalová

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 ZAŁĄCZNIK: WYKAZ PODMIOTÓW LUB OSÓB, OD KTÓRYCH SPRAWOZDAWCZYNI OTRZYMAŁA INFORMACJE
 OPINIA Komisji Prawnej
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów

(COM(2016)0283 – C8-0194/2016 – 2016/0148(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2016)0283),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8‑0194/2016),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając uzasadnione opinie przedstawione – na mocy protokołu nr 2 w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności – przez Zgromadzenie Narodowe Bułgarii, Izbę Poselską Republiki Czeskiej, Radę Związkową Austrii oraz Riksdag, w których stwierdzono, że projekt aktu ustawodawczego nie jest zgodny z zasadą pomocniczości,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 19 października 2016 r.(1),

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów oraz opinię Komisji Prawnej (A8-0077/2017),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw -1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(-1)  Unijną politykę ochrony konsumentów regulują art. 4 ust. 2 lit. f), art. 12, art. 114 ust. 3 i art. 169 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) oraz art. 38 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw -1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(-1a)  Artykuł 169 TFUE stanowi, że unijna polityka ochrony konsumentów dąży do popierania interesów konsumentów i zapewnienia wysokiego poziomu ochrony konsumentów. Aby to osiągnąć, Unia przyczynia się do ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i interesów gospodarczych konsumentów, jak również wspiera ich prawa do informacji, edukacji i organizowania się w celu zachowania ich interesów.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw -1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(-1b)  W art. 197 TFUE dotyczącym współpracy administracyjnej uznano, że skuteczne wdrażanie prawa Unii przez państwa członkowskie ma istotne znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania Unii oraz określono granice, w których Unia i państwa członkowskie mogą podejmować działania w tym zakresie.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1)  W rozporządzeniu (WE) nr 2006/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady58 przewidziano zharmonizowane zasady i procedury w zakresie usprawniania współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów w kontekście transgranicznym. W art. 21a tego rozporządzenia przewidziano procedurę przeglądu skuteczności i mechanizmów operacyjnych tego rozporządzenia; na mocy tego artykułu Komisja stwierdziła, że rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 nie jest wystarczające do skutecznego działania w obliczu wyzwań w obszarze egzekwowania prawa na jednolitym rynku, a w szczególności na jednolitym rynku cyfrowym.

(1)  W rozporządzeniu (WE) nr 2006/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady58 przewidziano zharmonizowane zasady i procedury w zakresie usprawniania współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów w kontekście transgranicznym. W art. 21a rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 przewidziano procedurę przeglądu skuteczności i mechanizmów operacyjnych tego rozporządzenia; na mocy tego artykułu Komisja stwierdziła, że rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 nie jest wystarczające do skutecznego działania w obliczu wyzwań w obszarze egzekwowania prawa na jednolitym rynku, w tym na jednolitym rynku cyfrowym.

__________________

__________________

58 Rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów (Dz.U. L 364 z 9.12.2004, s. 1).

58 Rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów (Dz.U. L 364 z 9.12.2004, s. 1).

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2)  Jednym z priorytetów strategii jednolitego rynku cyfrowego przyjętej przez Komisję w dniu 6 maja 2015 r. była potrzeba zwiększenia zaufania konsumentów dzięki szybszemu, sprawniejszemu i spójniejszemu egzekwowaniu przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów. W strategii jednolitego rynku przyjętej przez Komisję w dniu 28 października 2015 r. ponownie podkreślono, że egzekwowanie unijnych przepisów w zakresie ochrony konsumentów powinno zostać dodatkowo wzmocnione rozporządzeniem w sprawie współpracy w dziedzinie ochrony konsumentów.

(2)  Jednym z priorytetów strategii jednolitego rynku cyfrowego przyjętej przez Komisję w dniu 6 maja 2015 r. była potrzeba zwiększenia zaufania konsumentów dzięki szybszemu i spójniejszemu egzekwowaniu przepisów w zakresie ochrony konsumentów. W strategii jednolitego rynku przyjętej przez Komisję w dniu 28 października 2015 r. ponownie podkreślono, że egzekwowanie unijnych przepisów prawnych, które chronią interesy konsumentów, powinno zostać dodatkowo wzmocnione w drodze reformy rozporządzenia (WE) nr 2006/2004.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3)  Odnotowywane obecnie nieskuteczne egzekwowanie naruszeń transgranicznych, w szczególności w otoczeniu cyfrowym, pozwala przedsiębiorcom unikać egzekwowania przepisów poprzez zmienianie miejsca prowadzenia działalności w Unii. Prowadzi to do zakłócenia konkurencji wobec uczciwych przedsiębiorców prowadzących działalność na rynku krajowym albo działalność transgraniczną i w rezultacie przynosi szkodę konsumentom oraz obniża zaufanie konsumentów do transakcji transgranicznych i do jednolitego rynku. Niezbędne jest zatem zwiększenie poziomu harmonizacji, pozwalające na realizowanie przez właściwe publiczne organy egzekwowania prawa skutecznej i efektywnej współpracy w obszarze egzekwowania prawa, która zaowocuje wykrywaniem naruszeń, a także umożliwi prowadzenie dochodzeń w ich sprawie i wydawanie nakazów zaprzestania dopuszczania się naruszeń wewnątrzunijnych i powszechnie występujących naruszeń.

(3)  Nieskuteczne egzekwowanie przepisów mających zapobiegać naruszeniom transgranicznym, w tym w otoczeniu cyfrowym, pozwala przedsiębiorcom przenosić miejsce prowadzenia działalności w Unii, co prowadzi do zakłócenia konkurencji wobec uczciwych przedsiębiorców prowadzących działalność (zarówno online, jak i offline) na rynku krajowym lub działalność transgraniczną, i tym samym bezpośrednio i znacząco szkodzi jednolitemu rynkowi i konsumentom oraz obniża zaufanie konsumentów do transakcji transgranicznych i do jednolitego rynku. Niezbędne jest zatem zwiększenie poziomu harmonizacji, zapewniające skuteczną i efektywną współpracę między właściwymi publicznymi organami ścigania, która zaowocuje wykrywaniem naruszeń, a także umożliwi prowadzenie dochodzeń w ich sprawie, wydawanie nakazów zaprzestania dopuszczania się naruszeń i egzekwowanie tych nakazów.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4)  W rozporządzeniu (WE) nr 2006/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanowiono sieć właściwych organów publicznych na terytorium całej Unii. Należy zapewnić skuteczną współpracę poszczególnych właściwych organów wchodzących w skład sieci oraz innych organów publicznych na szczeblu państw członkowskich. Koordynacyjną rolę jednolitego urzędu łącznikowego należy powierzyć właściwemu organowi w każdym państwie członkowskim, który dysponuje wystarczającymi uprawnieniami i zasobami, aby należycie wywiązywać się z tej podstawowej roli w ramach sieci właściwych organów.

(4)  W rozporządzeniu (WE) nr 2006/2004 ustanowiono sieć właściwych organów publicznych na terytorium całej Unii. Należy zapewnić skuteczną współpracę poszczególnych właściwych organów wchodzących w skład sieci oraz innych organów publicznych na szczeblu państw członkowskich. Koordynacyjną rolę jednolitego urzędu łącznikowego należy powierzyć w każdym państwie członkowskim organowi publicznemu, który dysponuje wystarczającymi uprawnieniami i niezbędnymi zasobami, aby wywiązywać się z tej podstawowej roli.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5)  Konsumenci powinni również zostać objęci ochroną przed krótkotrwałymi naruszeniami wewnątrzunijnymi oraz przed powszechnie występującymi naruszeniami, które trwają krótko, ale których szkodliwe skutki wywierają wpływ przez długi czas po zaprzestaniu naruszenia. Właściwe organy powinny dysponować uprawnieniami niezbędnymi do prowadzenia dochodzeń w sprawie takich naruszeń oraz do wydawania nakazów zaprzestania takich naruszeń w przyszłości.

(5)  Konsumenci powinni również zostać objęci ochroną przed naruszeniami, które trwają krótko, ale ich szkodliwe skutki wywierają wpływ przez długi czas po zaprzestaniu naruszenia. Właściwe organy powinny dysponować uprawnieniami niezbędnymi do prowadzenia dochodzeń w sprawie takich naruszeń oraz do wydawania nakazów zaprzestania takich naruszeń, aby zapewnić ochronę konsumentów.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(5a)  Aby zagwarantować pewność prawa i skuteczność działań służących egzekwowaniu przepisów w przypadku zaniechanych naruszeń w kontekście transgranicznym, a także aby zapobiec zróżnicowanemu traktowaniu konsumentów i przedsiębiorców na jednolitym rynku, potrzebne jest wprowadzenie terminu przedawnienia. Oznacza to ustalenie jednoznacznego okresu, w jakim właściwe organy, egzekwując przepisy regulujące naruszenia transgraniczne, mogą nakładać sankcje, nakazywać wypłatę odszkodowań na rzecz konsumentów lub nakazywać restytucję zysków uzyskanych w wyniku naruszenia.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6)  Właściwe organy powinny dysponować minimalnym zestawem uprawnień w zakresie prowadzenia dochodzeń i egzekwowania przepisów, który umożliwi im skuteczne stosowanie niniejszego rozporządzenia, prowadzenie wzajemnej współpracy oraz zniechęcanie przedsiębiorców do popełniania naruszeń wewnątrzunijnych i powszechnie występujących naruszeń. Wspomniane uprawnienia powinny być adekwatne do wyzwań związanych z egzekwowaniem przepisów w obszarze handlu elektronicznego i w otoczeniu cyfrowym, ponieważ to właśnie w tych obszarach przedsiębiorcy najłatwiej jest zataić lub zmienić swoją tożsamość. Korzystanie z tych uprawnień powinno zagwarantować możliwość zgodnej z prawem wymiany dowodów między właściwymi organami, która pozwoli na skuteczne egzekwowanie przepisów na takim samym poziomie we wszystkich państwach członkowskich.

(6)  Właściwe organy powinny dysponować spójnym zestawem uprawnień w zakresie prowadzenia dochodzeń i egzekwowania przepisów, aby móc stosować niniejsze rozporządzenie, szybciej i skuteczniej współpracować ze sobą oraz zniechęcać przedsiębiorców do popełniania naruszeń. Wspomniane uprawnienia powinny być wystarczające do skutecznego radzenia sobie z wyzwaniami związanymi z egzekwowaniem przepisów w obszarze handlu elektronicznego i w otoczeniu cyfrowym oraz do uniemożliwienia nieprzestrzegającym przepisów przedsiębiorcom wykorzystywania luk w systemie egzekwowania prawa w drodze przenoszenia miejsca prowadzenia działalności do państw członkowskich, w których właściwe organy nie dysponują narzędziami do przeciwdziałania niezgodnym z prawem praktykom. Korzystanie z tych uprawnień powinno zagwarantować możliwość zgodnej z prawem wymiany informacji i dowodów między właściwymi organami, która pozwoli na skuteczne egzekwowanie przepisów na takim samym poziomie we wszystkich państwach członkowskich.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7)  Państwa członkowskie mogą zdecydować, czy właściwe organy będą korzystały z tych uprawnień bezpośrednio w obrębie swoich kompetencji czy też w drodze wniosków składanych do właściwych sądów. Jeżeli państwa członkowskie uznają, że właściwe organy korzystają z przysługujących im uprawnień w drodze wniosków składanych do właściwych sądów, powinny one zapewnić możliwość skutecznego i terminowego korzystania z tych uprawnień oraz zagwarantować, aby koszt korzystania z tych uprawnień był proporcjonalny i aby nie utrudniał stosowania niniejszego rozporządzenia.

(7)  Niniejsze rozporządzenie nie powinno wpływać na swobodę wyboru przez państwa członkowskie systemu egzekwowania prawa, który uznają za odpowiedni. Państwa członkowskie powinny mieć swobodę decydowania o najbardziej odpowiednim podziale uprawnień między właściwe organy krajowe, pod warunkiem że możliwe jest skuteczne wykorzystanie każdego z uprawnień w odniesieniu do każdego naruszenia. Państwa członkowskie powinny mieć także możliwość decydowania, czy właściwe organy będą korzystały z tych uprawnień bezpośrednio w obrębie swoich kompetencji czy z pomocą innych organów publicznych lub pod nadzorem organów sądowych, czy też w drodze wniosków składanych do właściwych sądów. Jeżeli państwa członkowskie uznają, że właściwe organy korzystają z przysługujących im uprawnień w drodze wniosków składanych do właściwych sądów, państwa członkowskie powinny zapewnić możliwość skutecznego i terminowego korzystania z tych uprawnień oraz zagwarantować, aby koszt korzystania z tych uprawnień był proporcjonalny i aby nie utrudniał stosowania niniejszego rozporządzenia. Państwa członkowskie mogą również decydować – zgodnie z niniejszym rozporządzeniem – o przydzieleniu wyznaczonym podmiotom niektórych zadań przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9)  Właściwe organy powinny mieć możliwość wszczynania postępowań z własnej inicjatywy w przypadku, gdy uzyskają informacje o naruszeniach wewnątrzunijnych lub powszechnie występujących naruszeniach ze źródeł innych niż skargi konsumentów. Zagwarantowanie takiej możliwości jest szczególnie konieczne na potrzeby zapewnienia skutecznej współpracy właściwych organów przy zwalczaniu powszechnie występujących naruszeń.

(9)  Właściwe organy powinny mieć możliwość wszczynania postępowań z własnej inicjatywy w przypadku, gdy uzyskają informacje o naruszeniach wewnątrzunijnych lub powszechnie występujących naruszeniach ze źródeł innych niż skargi konsumentów.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10)  Właściwe organy powinny mieć dostęp do wszystkich niezbędnych dowodów, danych i informacji potrzebnych im do ustalenia, czy doszło do naruszenia wewnątrzunijnego lub do powszechnie występującego naruszenia, a w szczególności do dowodów, danych i informacji pozwalających im zidentyfikować odpowiedzialnego przedsiębiorcę, niezależnie od tego, jaki podmiot znajduje się w posiadaniu takich dowodów, danych i informacji, gdzie są one zlokalizowane i jaki jest ich format. Właściwe organy powinny mieć możliwość zwrócenia się o przekazanie wszystkich niezbędnych dowodów, danych i informacji bezpośrednio do osób trzecich w ramach cyfrowego łańcucha wartości.

(10)  Właściwe organy powinny mieć dostęp do wszystkich niezbędnych dowodów, danych i informacji dotyczących sprawy będącej przedmiotem dochodzenia, aby móc ustalić, czy doszło do naruszenia, a w szczególności zidentyfikować odpowiedzialnego przedsiębiorcę, niezależnie od tego, jaki podmiot znajduje się w posiadaniu odnośnych dowodów, danych i informacji, i niezależnie od tego, gdzie są one zlokalizowane i jaki jest ich format. Właściwe organy powinny mieć możliwość zwrócenia się o przekazanie wszystkich niezbędnych dowodów, danych i informacji bezpośrednio do osób trzecich w ramach cyfrowego łańcucha wartości, pod warunkiem że stale przestrzegają zasad ochrony danych osobowych.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(10a)  Właściwe organy powinny mieć możliwość prowadzenia niezbędnych kontroli na miejscu oraz posiadać uprawnienia do wkraczania do wszystkich pomieszczeń i środków transportu oraz na wszystkie tereny, z których przedsiębiorca korzysta w celach związanych ze swoją działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub z wykonywaniem wolnego zawodu.

Poprawka    15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 10 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(10b)  Właściwe organy powinny mieć możliwość żądania od przedstawicieli lub pracowników przedsiębiorcy wyjaśnień lub przedstawienia faktów, informacji lub dokumentów dotyczących przedmiotu kontroli oraz do rejestrowania odpowiedzi udzielonych przez tych przedstawicieli lub pracowników.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11)  Właściwe organy powinny mieć możliwość zweryfikowania zgodności z przepisami w zakresie ochrony konsumentów oraz pozyskania dowodów świadczących o dopuszczaniu się naruszeń wewnątrzunijnych lub powszechnie występujących naruszeń, a w szczególności tych naruszeń, których dopuszczono się podczas zakupu towarów i usług lub po nim. Z tego powodu właściwe organy powinny posiadać uprawnienia do dokonywania zakupów testowych oraz do nabywania towarów lub usług pod ukrytą tożsamością.

(11)  Właściwe organy powinny mieć możliwość zweryfikowania zgodności z unijnymi przepisami prawnymi, które chronią interesy konsumentów, oraz pozyskania dowodów świadczących o dopuszczaniu się naruszeń przed zakupem towarów i usług, podczas ich zakupu lub po nim. Z tego powodu właściwe organy powinny posiadać uprawnienia do dokonywania zakupów testowych oraz, w przypadku gdy uzyskanie dowodów inną drogą jest niemożliwe, do nabywania towarów lub usług pod ukrytą tożsamością.

Poprawka    17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12)  W szczególności w otoczeniu cyfrowym właściwe organy powinny mieć możliwość szybkiego i skutecznego eliminowania naruszeń, zwłaszcza jeżeli przedsiębiorca sprzedający towary lub usługi ukrywa swoją tożsamość lub przenosi miejsce prowadzenia działalności do innego państwa Unii lub do innego państwa trzeciego, aby uniknąć procedury egzekwowania przepisów. W przypadku gdy występuje ryzyko wyrządzenia konsumentom poważnych i nieodwracalnych szkód właściwe organy powinny mieć możliwość przyjęcia środków tymczasowych pozwalających zapobiec takim szkodom lub ograniczyć ich zakres, w tym – w stosownych przypadkach – możliwość zawieszenia strony internetowej, domeny lub podobnej cyfrowej strony, usługi lub konta. Ponadto właściwe organy powinny posiadać uprawnienia do zlikwidowania strony internetowej, domeny lub podobnej cyfrowej strony, usługi lub konta lub do zwrócenia się do dostawcy usług będącego osobą trzecią o zlikwidowanie takiej strony internetowej, domeny lub podobnej cyfrowej strony, usługi lub konta.

(12)  W szczególności w otoczeniu cyfrowym właściwe organy powinny mieć możliwość szybkiego i skutecznego eliminowania naruszeń, szczególnie jeżeli przedsiębiorca sprzedający towary lub usługi ukrywa swoją tożsamość lub przenosi miejsce prowadzenia działalności do innego państwa Unii lub do innego państwa trzeciego, aby uniknąć procedury egzekwowania przepisów. W przypadku gdy występuje ryzyko wyrządzenia konsumentom poważnych i nieodwracalnych szkód właściwe organy powinny mieć możliwość przyjęcia środków tymczasowych, o ile nie są dostępne inne sposoby, pozwalających zapobiec takim szkodom lub je łagodzić, w szczególności żądania od dostawców usług hostingowych usunięcia treści lub zawieszenia strony internetowej, usługi lub konta bądź żądania od rejestrów domen lub podmiotów rejestrujących zawieszenia na określony czas pełnej, jednoznacznej nazwy domeny. Ponadto, w przypadku gdy środki tymczasowe są nieskuteczne i jedynie w ostateczności, właściwe organy powinny również posiadać uprawnienia do nakazania dostawcy usług hostingowych usunięcia treści lub zamknięcia strony internetowej, usługi, konta lub jego części bądź do nakazania rejestrom lub podmiotom rejestrującym usunięcia pełnej, jednoznacznej nazwy domeny oraz umożliwienia właściwemu organowi jej rejestracji. Zważywszy na potencjalny wpływ takich uprawnień na prawa podstawowe, uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z Kartą praw podstawowych Unii Europejskiej i po uzyskaniu zgody organu sądowego.

Poprawka    18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13)  Przepisy dotyczące sankcji przyjęte przez państwa członkowskie zgodnie z wymogami przepisów prawa Unii, które chronią interesy konsumentów, powinny być również stosowane w odniesieniu do naruszeń wewnątrzunijnych i powszechnie występujących naruszeń, aby skutecznie zniechęcić przedsiębiorców do popełniania lub powtarzania naruszeń i aby zagwarantować, że nie będą oni czerpali zysków z takich naruszeń. Z tych samych względów konsumenci powinni mieć możliwość dochodzenia roszczeń z tytułu szkód spowodowanych takimi naruszeniami.

(13)  Przepisy dotyczące sankcji przyjęte przez państwa członkowskie zgodnie z wymogami przepisów prawa Unii, które chronią interesy konsumentów, powinny być również przestrzegane i stosowane w odniesieniu do naruszeń, z uwzględnieniem ogólnych szkód będących skutkiem naruszenia, aby skutecznie zniechęcić przedsiębiorców do popełniania lub powtarzania naruszeń i aby zagwarantować, że nie będą oni czerpali zysków z takich naruszeń.

Poprawka    19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14)  Jeżeli chodzi o kwestie związane z dochodzeniem roszczeń przez konsumentów, właściwe organy powinny wybrać proporcjonalne, sprawiedliwe i zasadne środki zapobiegające ryzyku ponownego wystąpienia lub powtórzenia naruszeń bądź ograniczające takie ryzyko, biorąc pod uwagę w szczególności oczekiwane korzyści dla konsumentów oraz uzasadnione koszty administracyjne, które prawdopodobnie powstaną w związku z wdrażaniem tych środków. Jeżeli konsumenci, na których dane naruszenie wywiera wpływ, nie mogą zostać zidentyfikowani lub jeżeli ich zidentyfikowanie wiązałoby się z koniecznością poniesienia nadmiernych kosztów przez odpowiedzialnego przedsiębiorcę, właściwy organ może nakazać przekazanie zysków uzyskanych w rezultacie naruszenia na poczet skarbu państwa, na poczet beneficjenta wyznaczonego przez właściwy organ lub na poczet beneficjenta wyznaczonego zgodnie z ustawodawstwem krajowym.

(14)  Jeżeli chodzi o kwestie związane z dochodzeniem roszczeń przez konsumentów, właściwe organy powinny wybrać skuteczne środki, które zapobiegną ryzyku ponownego wystąpienia lub powtórzenia naruszeń bądź ograniczą takie ryzyko. Konsumenci powinni mieć prawo dochodzenia roszczeń z tytułu szkód spowodowanych takimi naruszeniami. Uprawnienia do nakazania wypłaty odszkodowań na rzecz konsumentów lub do nakazania restytucji zysków mają zasadnicze znaczenie dla usunięcia szkód powstałych w wyniku naruszenia transgranicznego oraz przywrócenia równych warunków działania na jednolitym rynku, które zostały zakłócone zgromadzeniem zysków uzyskanych w rezultacie naruszeń.

Poprawka    20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15)  Zwiększona powinna zostać skuteczność i efektywność mechanizmu wzajemnej pomocy. Żądane informacje powinny być terminowo przekazywane, a konieczne środki służące egzekwowaniu prawa powinny być terminowo podejmowane. W związku z tym Komisja powinna wyznaczyć wiążące terminy na ustosunkowanie się przez właściwe organy do wniosków o udzielenie informacji i wniosków o podjęcie środków służących egzekwowaniu prawa oraz wyjaśnić aspekty proceduralne i inne aspekty przetwarzania wniosków o udzielenie informacji i wniosków o podjęcie środków służących egzekwowaniu prawa, dokonując tego za pomocą środków wykonawczych.

(15)  Zwiększona powinna zostać skuteczność i efektywność mechanizmu wzajemnej pomocy. Żądane informacje powinny być przekazywane w terminie określonym w niniejszym rozporządzeniu, a konieczne środki służące egzekwowaniu prawa powinny być terminowo podejmowane.

Poprawka    21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16)  Komisja musi mieć możliwość lepszego koordynowania i monitorowania funkcjonowania mechanizmu wzajemnej pomocy, a także wydawania wytycznych, sporządzania zaleceń i wydawania opinii skierowanych do państw członkowskich w przypadku wystąpienia problemów. Komisja musi również mieć możliwość skuteczniejszego i szybszego wspierania właściwych organów w rozstrzyganiu sporów dotyczących interpretacji obowiązków spoczywających na nich w ramach mechanizmu wzajemnej pomocy.

(16)  Komisja powinna mieć możliwość lepszego koordynowania i monitorowania funkcjonowania mechanizmu wzajemnej pomocy, a także wydawania wytycznych, sporządzania zaleceń i wydawania opinii skierowanych do państw członkowskich w przypadku wystąpienia problemów. Komisja powinna również mieć możliwość skuteczniejszego i szybszego wspierania właściwych organów w rozstrzyganiu sporów dotyczących interpretacji spoczywających na nich obowiązków w ramach mechanizmu wzajemnej pomocy.

Poprawka    22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(17)  Należy przyjąć zharmonizowane przepisy ustanawiające procedurę koordynowania działań nadzorczych, dochodzeń oraz działań w zakresie egzekwowania przepisów w przypadku powszechnie występujących naruszeń. Skoordynowane działania skierowane przeciwko r powszechnie występującym naruszeniom powinny zagwarantować właściwym organom możliwość wyboru najodpowiedniejszych i najskuteczniejszych narzędzi pozwalających na powstrzymanie powszechnie występujących naruszeń i zapewnienie odszkodowań na rzecz konsumentów.

(17)  Niniejsze rozporządzenie powinno określać zharmonizowane przepisy ustanawiające procedurę koordynowania dochodzeń w przypadku powszechnie występujących naruszeń i powszechnie występujących naruszeń o wymiarze unijnym oraz egzekwowania przepisów dotyczących takich naruszeń. Skoordynowane działania skierowane przeciwko powszechnie występującym naruszeniom i powszechnie występującym naruszeniom o wymiarze unijnym powinny zagwarantować właściwym organom możliwość wyboru najodpowiedniejszych i najskuteczniejszych narzędzi pozwalających na powstrzymanie powszechnie występujących naruszeń i powszechnie występujących naruszeń o wymiarze unijnym oraz zapewnienie odszkodowań na rzecz konsumentów.

Poprawka    23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(18)  Skoordynowany przegląd stron internetowych handlu elektronicznego (akcje kontrolne) to kolejna forma koordynacji egzekwowania prawa, która okazała się skutecznym narzędziem w walce z naruszeniami i którą należy stosować i wzmacniać w przyszłości.

(18)  Skoordynowany przegląd stron internetowych handlu elektronicznego (akcje kontrolne) to kolejna forma koordynacji egzekwowania prawa, która okazała się skutecznym narzędziem w walce z naruszeniami i którą należy stosować i wzmacniać w przyszłości, w tym przez rozszerzenie zakresu jej stosowania na sektory poza internetem.

Poprawka    24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(19)  Powszechnie występujące naruszenia o wymiarze unijnym mogą przynieść poważne szkody większości konsumentów w Unii. Dlatego konieczna jest w ich przypadku szczególna procedura koordynacyjna na poziomie Unii, z Komisją w roli obowiązkowego koordynatora. Aby zagwarantować, że procedura będzie uruchamiana w terminowy, spójny i skuteczny sposób, a jej warunki będą jednolicie weryfikowane, Komisja powinna odpowiadać za sprawdzenie, czy spełnione zostały warunki konieczne do wprowadzenia procedury. Dowody i informacje zebrane podczas wspólnych działań powinny być w razie potrzeby bez utrudnień wykorzystywane w postępowaniach krajowych.

(19)  W przypadku powszechnie występujących naruszeń o wymiarze unijnym, które mogą szkodzić zbiorowym interesom konsumentów w większości państw członkowskich, Komisja powinna wszczynać i koordynować procedurę koordynacyjną na poziomie Unii. Aby zagwarantować spójność procedury, Komisja powinna odpowiadać za sprawdzenie, czy spełnione zostały warunki konieczne do wprowadzenia procedury. Dowody i informacje zebrane podczas skoordynowanych działań powinny być w razie potrzeby wykorzystywane w postępowaniach krajowych.

Poprawka    25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(20)  W kontekście powszechnie występujących naruszeń, także tych o wymiarze unijnym, należy przestrzegać przysługujących stosownym przedsiębiorcom praw do obrony. Wymaga to w szczególności uznania prawa przedsiębiorcy do bycia wysłuchanym oraz stosowania wybranego przez niego języka w toku postępowania.

(20)  W kontekście powszechnie występujących naruszeń, także tych o wymiarze unijnym, należy przestrzegać przysługujących stosownym przedsiębiorcom praw do obrony. Wymaga to w szczególności uznania prawa przedsiębiorcy do bycia wysłuchanym oraz do posługiwania się językiem państwa członkowskiego, w którym przedsiębiorca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Zasadnicze znaczenie ma także zapewnienie zgodności z przepisami Unii w zakresie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych.

Poprawka    26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(21)  Jeśli przedsiębiorca odpowiedzialny za powszechnie występujące naruszenie lub powszechnie występujące naruszenie o wymiarze unijnym nie zaniecha ich dobrowolnie, właściwe organy zainteresowanych państw członkowskich powinny wyznaczyć jeden właściwy organ, który podejmie działanie służące egzekwowaniu przepisów z zachowaniem praw konsumentów z innych państw członkowskich, których dotyczy naruszenie. Przy wyznaczaniu tego właściwego organu należy brać pod uwagę jego zdolność do podjęcia skutecznych działań przeciwko przedsiębiorcy, na przykład jeżeli przedsiębiorca ma siedzibę w państwie członkowskim właściwego organu. Wyznaczony właściwy organ powinien działać tak, jakby konsumenci innego państwa członkowskiego byli jego własnymi konsumentami. W razie potrzeby, aby uniknąć ekstraterytorialnego stosowania prawa niektóre lub wszystkie państwa członkowskie, których dotyczy naruszenie, powinny mieć możliwość jednoczesnego wprowadzenia środków służących egzekwowaniu prawa w celu ochrony własnych konsumentów lub konsumentów zamieszkałych w innych państwach członkowskich. Może być to konieczne na przykład w celu wyeliminowania naruszeń o podobnym charakterze popełnianych przez spółki zależne mające siedzibę w więcej niż jednym państwie członkowskim, jeżeli te naruszenia mają wpływ jedynie na konsumentów tych państw członkowskich, bez widocznego elementu transgranicznego (równoległe naruszenie).

(21)  Jeśli przedsiębiorca odpowiedzialny za powszechnie występujące naruszenie lub powszechnie występujące naruszenie o wymiarze unijnym nie zaniecha tego naruszenia dobrowolnie, właściwe organy zainteresowanych państw członkowskich powinny wyznaczyć jeden właściwy organ, który podejmie działanie służące egzekwowaniu przepisów z zachowaniem praw konsumentów z innych państw członkowskich, których dotyczy to naruszenie. W decyzji dotyczącej wyznaczenia tego właściwego organu należy brać pod uwagę wszystkie istotne aspekty związane ze skutecznym egzekwowaniem prawa, takie jak zdolność tego organu do podjęcia skutecznych działań przeciwko przedsiębiorcy. Wyznaczony właściwy organ powinien działać tak, jakby konsumenci w innym państwie członkowskim byli jego własnymi konsumentami. W razie potrzeby niektóre lub wszystkie państwa członkowskie, których dotyczy naruszenie, powinny wprowadzać jednoczesne środki służące egzekwowaniu prawa w celu ochrony własnych konsumentów lub konsumentów zamieszkałych w innych państwach członkowskich. Może być to konieczne na przykład w celu wyeliminowania naruszeń o podobnym charakterze popełnianych przez spółki zależne mające siedzibę w więcej niż jednym państwie członkowskim, jeżeli te naruszenia mają wpływ jedynie na konsumentów w tych państwach członkowskich, bez widocznego elementu transgranicznego (równoległe naruszenie).

Poprawka    27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 22 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(22a)  W celu zwiększenia przejrzystości sieci współpracy i podniesienia poziomu wiedzy konsumentów i ogólnie społeczeństwa Komisja powinna przedkładać Parlamentowi Europejskiemu i Radzie półroczne sprawozdania zawierające przegląd informacji, danych statystycznych oraz opisów sytuacji w obszarze egzekwowania prawa konsumenckiego, zebranych w ramach współpracy przewidzianej w niniejszym rozporządzeniu.

Poprawka    28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(23)  Organizacje konsumenckie odgrywają ważną rolę w informowaniu konsumentów o ich prawach, w ich edukowaniu i zapewnianiu ochrony ich interesów, łącznie z rozstrzyganiem sporów. Należy zachęcać konsumentów do współpracy z właściwymi organami, wzmacniając tym samym stosowanie niniejszego rozporządzenia. Organizacje konsumenckie, w szczególności te, które na podstawie niniejszego rozporządzenia oraz na wniosek Europejskiego Centrum Konsumenckiego mogą zostać oddelegowane do zadań związanych z egzekwowaniem prawa, powinny mieć możliwość powiadamiania właściwych organów o podejrzeniu naruszeń i wymiany informacji koniecznych do wykrywania, dochodzenia i powstrzymywania wewnątrzunijnych i powszechnie występujących naruszeń wspólnie ze wspomnianymi organami.

(23)  Organizacje konsumenckie odgrywają ważną rolę w informowaniu konsumentów o ich prawach, w ich edukowaniu i zapewnianiu ochrony ich interesów, łącznie z rozstrzyganiem sporów. Organizacje konsumenckie oraz europejskie centra konsumenckie powinny mieć możliwość powiadamiania właściwych organów o podejrzeniu naruszeń i wymiany z nimi informacji koniecznych do wykrywania, dochodzenia i powstrzymywania naruszeń.

Poprawka    29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 23 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(23a)  Podmioty dysponujące odpowiednią wiedzą fachową i mające uzasadniony interes w ochronie konsumentów, w szczególności organizacje konsumenckie, powinny mieć możliwość uczestnictwa w mechanizmie ostrzegania przewidzianym w niniejszym rozporządzeniu. Należy również umożliwić udział stowarzyszeń branżowych w mechanizmie ostrzegania w celu powiadamiania właściwych organów o podejrzeniu naruszeń i wymiany z nimi informacji koniecznych do wykrywania, dochodzenia i powstrzymywania naruszeń, wyrażania opinii na temat dochodzeń lub naruszeń oraz powiadamiania właściwych organów o naruszeniach unijnych przepisów prawnych, które chronią interesy konsumentów. Chociaż właściwe organy nie powinny być zobowiązane do wszczęcia procedury ani do podjęcia jakiegokolwiek innego działania w odpowiedzi na ostrzeżenia i informacje przekazane przez te podmioty, w celu zwiększenia przejrzystości powinny one powiadamiać podmiot, który zgłosił ostrzeżenie zewnętrzne, o wszelkich działaniach następczych podjętych przez odpowiedni właściwy organ w związku z ostrzeżeniem lub – na żądanie – o niepodjęciu żadnych działań.

Poprawka    30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(24)  Sprawy dotyczące naruszeń, które powszechnie występują na terenie Unii, powinny być sprawnie i skutecznie wyjaśniane. W tym celu należy skoordynować ustalanie priorytetów oraz planowanie egzekwowania prawa na poziomie państw członkowskich oraz łączyć dostępne zasoby właściwych organów. Aby to osiągnąć, należy wdrożyć system sporządzanych co dwa lata planów w zakresie egzekwowania przepisów prawa.

(24)  Sprawy dotyczące naruszeń, które powszechnie występują na terenie Unii, powinny być sprawnie i skutecznie wyjaśniane. W tym celu należy skoordynować ustalanie priorytetów oraz planowanie egzekwowania prawa na poziomie państw członkowskich oraz łączyć dostępne zasoby właściwych organów. Aby to osiągnąć, należy wdrożyć system półrocznych planów w zakresie egzekwowania przepisów prawa.

Poprawka    31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(25)  Dane dotyczące skarg konsumentów mogą pomóc decydentom na poziomie krajowym i unijnym w ocenie funkcjonowania rynków konsumenckich oraz w wykrywaniu naruszeń. Mając na względzie ułatwienie wymiany wspomnianych danych na poziomie unijnym, Komisja przyjęła zalecenie w sprawie stosowania zharmonizowanej metodologii klasyfikacji i zgłaszania skarg i zapytań konsumentów59. Zalecenie to powinno zostać wdrożone, aby w pełni wesprzeć współpracę w egzekwowaniu prawa oraz ułatwić wykrywanie wewnątrzunijnych i powszechnie występujących naruszeń.

(25)  Dane dotyczące skarg konsumentów mogą pomóc decydentom na poziomie krajowym i unijnym w ocenie funkcjonowania rynków konsumenckich oraz w wykrywaniu naruszeń. Należy wspierać wymianę wspomnianych danych na poziomie unijnym oraz koordynację działań państw członkowskich i Komisji służących nadzorowi i egzekwowaniu prawa.

__________________

 

59 Zalecenie Komisji w sprawie stosowania zharmonizowanej metodologii klasyfikacji i zgłaszania skarg i zapytań konsumentów (2010/304/WE, Dz.U. L 136, z 2.6. 2010, s. 1–31).

 

Poprawka    32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 26

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(26)  Wyzwania związane z egzekwowaniem przepisów wykraczają poza granice Unii; należy zapewnić ochronę interesów konsumentów unijnych przed nieuczciwymi przedsiębiorcami z państw trzecich. W tym celu należy przeprowadzić negocjacje w sprawie umów międzynarodowych z państwami trzecimi dotyczących wzajemnej pomocy w egzekwowaniu prawodawstwa chroniącego interesy konsumenta. W umowach międzynarodowych należy uwzględnić przedmiot niniejszego rozporządzenia; negocjacje powinny być prowadzone na szczeblu unijnym, aby zapewnić optymalną ochronę konsumentów w Unii oraz sprawną współpracę z państwami niebędącymi członkami UE.

(26)  Wyzwania związane z egzekwowaniem przepisów wykraczają poza granice Unii. Należy zapewnić ochronę interesów konsumentów europejskich przed nieuczciwymi przedsiębiorcami z państw trzecich. Należy przeprowadzić negocjacje w sprawie umów międzynarodowych z państwami trzecimi dotyczących wzajemnej pomocy w egzekwowaniu prawodawstwa chroniącego interesy konsumenta. W umowach międzynarodowych należy uwzględnić przedmiot niniejszego rozporządzenia; negocjacje powinny być prowadzone na szczeblu unijnym, aby zapewnić optymalną ochronę konsumentów w Unii oraz sprawną współpracę z państwami niebędącymi członkami UE.

Poprawka    33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 27

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(27)  Komisji należy przyznać uprawnienia wykonawcze. Pozwoli to na zapewnienie jednolitych warunków wdrożenia i wykonywania minimalnych uprawnień właściwych organów, wyznaczenie terminów i określenie innych szczegółowych elementów procedur w służących rozwiązywaniu problemu naruszeń wewnątrzunijnych i powszechnie występujących naruszeń, a także szczegółowych elementów mechanizmu nadzoru i współpracy administracyjnej między właściwymi organami. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/201160.

(27)  W celu zapewnienia jednolitych warunków wykonywania niniejszego rozporządzenia należy powierzyć Komisji uprawnienia wykonawcze w odniesieniu do ustanowienia standardowych formularzy i etapów procedury w ramach mechanizmu wzajemnej pomocy; określenia limitów czasowych i standardowych formularzy zgłoszeń i innych sposobów wymiany informacji i wniosków o podjęcie środków służących egzekwowaniu prawa w ramach skoordynowanych działań w przypadku powszechnie występujących naruszeń i powszechnie występujących naruszeń o wymiarze unijnym; określenia szczegółowo procedury akcji kontrolnych; ustanowienia standardowych formularzy na potrzeby zgłaszania ostrzeżeń za pośrednictwem bazy danych; a także ustanowienia standardowych formularzy i wzorów elektronicznych dostępnych w bazie danych. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/201160.

 

__________________

60 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2. 2011, s. 13–18).

60 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2. 2011, s. 13).

Poprawka    34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(28)  Przy przyjmowaniu aktów na podstawie art. 10, 11, 12, 13, 15, 20, 27, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 43 i 46 niniejszego rozporządzenia należy stosować procedurę sprawdzającą, zważywszy, że akty te mają charakter ogólny.

(28)  Przy przyjmowaniu aktów wykonawczych, o których mowa w art. 15a, 20, 32, 34, 35 i 43 niniejszego rozporządzenia, należy stosować procedurę sprawdzającą, zważywszy, że akty te mają charakter ogólny.

Poprawka    35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 34

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(34)  Niniejsze rozporządzenie pozostaje bez uszczerbku dla kar, które mają zastosowanie do krajowych naruszeń prawa oraz które ustanowiono w sektorowym prawodawstwie Unii oraz unijnych przepisach prawa ochrony konsumentów. Właściwe organy powinny w razie potrzeby stosować przepisy prawa krajowego wdrażającego wymienione przepisy, biorąc pod uwagę rzeczywistą skalę i zakres naruszenia oraz szkody przez nie wyrządzonej, poniesionej przez konsumentów w innych państwach członkowskich.

(34)  Niniejsze rozporządzenie pozostaje bez uszczerbku dla sankcji, które mają zastosowanie do krajowych naruszeń prawa oraz które ustanowiono w sektorowym prawodawstwie Unii oraz unijnych przepisach prawa ochrony konsumentów. Właściwe organy powinny w razie potrzeby stosować przepisy prawa krajowego wdrażającego wymienione przepisy, biorąc pod uwagę rzeczywistą skalę i zakres danego naruszenia oraz szkody przez nie wyrządzonej, poniesionej przez konsumentów w innych państwach członkowskich.

Poprawka    36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 34 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(34a)  Niniejsze rozporządzenie należy wdrożyć i stosować w pełnej zgodności z przepisami Unii dotyczącymi ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz z wszelkimi stosownymi przepisami krajowymi zgodnie z prawem Unii dotyczącym ochrony danych.

Poprawka    37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 35

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(35)  Niniejsze rozporządzenie nie narusza praw podstawowych i jest zgodne z zasadami uznanymi w szczególności w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej67. W związku z tym niniejsze rozporządzenie powinno być interpretowane i stosowane z uwzględnieniem tych praw i zasad. Wykonując minimalne uprawnienia określone w niniejszym rozporządzeniu właściwe organy powinny zachować odpowiednią równowagę między interesami, które są chronione przez prawa podstawowe, takimi jak: wysoki poziom ochrony konsumentów, wolność prowadzenia działalności gospodarczej oraz swobodny dostęp do informacji.

(35)  Niniejsze rozporządzenie nie narusza praw podstawowych i jest zgodne z zasadami uznanymi w szczególności w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej. W związku z tym niniejsze rozporządzenie powinno być interpretowane i stosowane z uwzględnieniem tych praw i zasad. Wykonując uprawnienia określone w niniejszym rozporządzeniu właściwe organy powinny zachować odpowiednią równowagę między interesami, które są chronione przez prawa podstawowe, takimi jak: wysoki poziom ochrony konsumentów, wolność prowadzenia działalności gospodarczej, wolność wypowiedzi oraz swobodny dostęp do informacji.

__________________

 

67 Dz.U. C 364 z 18.12.2000, s. 1.

 

Poprawka    38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Niniejsze rozporządzenie określa warunki, na jakich właściwe organy w państwach członkowskich wskazane jako odpowiedzialne za egzekwowanie przepisów prawnych, które chronią interesy konsumentów, będą współpracować ze sobą oraz z Komisją w celu zapewnienia przestrzegania tych przepisów oraz sprawnego funkcjonowania rynku wewnętrznego, a także w celu wzmocnienia ochrony interesów ekonomicznych konsumentów.

Niniejsze rozporządzenie określa warunki, na jakich właściwe organy w państwach członkowskich wskazane jako odpowiedzialne za egzekwowanie unijnych przepisów prawnych, które chronią interesy konsumentów, będą współpracować ze sobą oraz z Komisją w celu zapewnienia przestrzegania tych przepisów oraz sprawnego funkcjonowania rynku wewnętrznego, a także w celu wzmocnienia ochrony interesów ekonomicznych konsumentów.

Poprawka    39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do naruszeń wewnątrzunijnych, a także powszechnie występujących naruszeń zdefiniowanych w art. 3 lit. b) i c).

1.  Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do naruszeń wewnątrzunijnych, powszechnie występujących naruszeń i powszechnie występujących naruszeń o wymiarze unijnym zdefiniowanych odpowiednio w art. 3 lit. b), c) i ca), nawet jeżeli zaprzestano tych naruszeń, zanim rozpoczęła się procedura egzekwowania przepisów lub zanim taka procedura mogła zostać zakończona.

Poprawka    40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 –ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Niniejsze rozporządzenie ma również zastosowanie do krótkotrwałych naruszeń wewnątrzunijnych oraz powszechnie występujących naruszeń, nawet jeżeli zaprzestano ich, zanim rozpoczęło się egzekwowanie przepisów lub zanim takie egzekwowanie mogło zostać zakończone.

skreśla się

Poprawka     41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Niniejsze rozporządzenie pozostaje bez uszczerbku dla stosowania w państwach członkowskich środków związanych ze współpracą sądową w sprawach karnych i cywilnych, w szczególności dla funkcjonowania Europejskiej Sieci Sądowej.

4.  Niniejsze rozporządzenie pozostaje bez uszczerbku dla stosowania w państwach członkowskich środków związanych ze współpracą sądową w sprawach karnych i cywilnych, w szczególności dla funkcjonowania Europejskiej Sieci Sądowej, a także dla stosowania instrumentów prawnych w zakresie współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych.

Poprawka     42

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  Niniejsze rozporządzenie pozostaje bez uszczerbku dla roli i uprawnień właściwych organów oraz Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego określonych w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/17/UE z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie konsumenckich umów o kredyt związanych z nieruchomościami mieszkalnymi oraz w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/92/UE z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie porównywalności opłat związanych z rachunkami płatniczymi, przenoszenia rachunku płatniczego oraz dostępu do podstawowego rachunku płatniczego.

6.  Niniejsze rozporządzenie pozostaje bez uszczerbku dla roli i uprawnień właściwych organów oraz Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego określonych w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/17/UE1a oraz w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/92/UE1b. Rozdział III niniejszego rozporządzenia nie ma zastosowania w przypadku wewnątrzunijnych naruszeń obu dyrektyw, o których mowa w akapicie pierwszym.

 

__________________

 

1a Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/17/UE z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie konsumenckich umów o kredyt związanych z nieruchomościami mieszkalnymi i zmieniająca dyrektywy 2008/48/WE i 2013/36/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 (Dz.U. L 60 z 28.2.2014, s. 34).

 

1b Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/92/UE z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie porównywalności opłat związanych z rachunkami płatniczymi, przenoszenia rachunku płatniczego oraz dostępu do podstawowego rachunku płatniczego (Dz.U. L 257 z 28.8.2014, s. 214).

Poprawka     43

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7.  Rozdział III niniejszego rozporządzenia nie ma zastosowania w sytuacji, gdy naruszenia wewnątrzunijne dotyczą przepisów następujących aktów prawnych:

skreśla się

a)  dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/17/UE z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie konsumenckich umów o kredyt związanych z nieruchomościami mieszkalnymi;

 

b)  dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/92/UE z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie porównywalności opłat związanych z rachunkami płatniczymi, przenoszenia rachunku płatniczego oraz dostępu do podstawowego rachunku płatniczego.

 

Poprawka    44

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

8a.  Niniejsze rozporządzenie pozostaje bez uszczerbku dla możliwości egzekwowania prawa na drodze prywatnoprawnej i powództw odszkodowawczych na mocy prawa krajowego.

Poprawka    45

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  „przepisy prawne, które chronią interesy konsumentów” oznaczają dyrektywy transponowane do wewnętrznych porządków prawnych państw członkowskich i rozporządzenia wymienione w załączniku;

a)  „unijne przepisy prawne, które chronią interesy konsumentów” oznaczają dyrektywy transponowane do wewnętrznych porządków prawnych państw członkowskich i rozporządzenia wymienione w załączniku do niniejszego rozporządzenia;

Poprawka    46

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  „naruszenie wewnątrzunijne” oznacza każde działanie lub zaniechanie, które trwa lub zostało zaprzestane, sprzeczne z przepisami prawnymi, które chronią interesy konsumentów, a które szkodziło, szkodzi lub może szkodzić interesom zbiorowym konsumentów zamieszkałych w państwie członkowskim innym niż państwo członkowskie, w którym miało miejsce dane działanie lub zaniechanie, w którym przedsiębiorca odpowiedzialny za działanie lub zaniechanie ma siedzibę lub w którym znajdują się dowody bądź aktywa przedsiębiorcy związane z tym działaniem lub zaniechaniem;

b)  „naruszenie wewnątrzunijne” oznacza każde działanie lub zaniechanie sprzeczne z unijnymi przepisami prawnymi, które chronią interesy konsumentów, które szkodziło, szkodzi lub może szkodzić interesom zbiorowym konsumentów zamieszkałych w państwie członkowskim innym niż państwo członkowskie, w którym miało miejsce dane działanie lub zaniechanie, lub w którym przedsiębiorca odpowiedzialny za działanie lub zaniechanie ma siedzibę, lub w którym znajdują się dowody bądź aktywa przedsiębiorcy związane z tym działaniem lub zaniechaniem;

Poprawka    47

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – akapit 1 – litera c – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1)  każde działanie lub zaniechanie sprzeczne z przepisami prawnymi, które chronią interesy konsumentów, a które szkodziło, szkodzi lub może zaszkodzić interesom zbiorowym konsumentów zamieszkałych w co najmniej dwóch państwach członkowskich innych niż państwo członkowskie, w którym miało miejsce działanie lub zaniechanie, w którym przedsiębiorca odpowiedzialny za działanie lub zaniechanie ma siedzibę, lub w którym znajdują się dowody bądź aktywa związane z tym działaniem lub zaniechaniem; niezależnie od tego, czy działanie lub zaniechanie trwa, czy zostało zaprzestane; lub

(1)  każde działanie lub zaniechanie sprzeczne z unijnymi przepisami prawnymi, które chronią interesy konsumentów, które szkodziło, szkodzi lub może zaszkodzić interesom zbiorowym konsumentów zamieszkałych w co najmniej dwóch państwach członkowskich innych niż państwo członkowskie, w którym miało miejsce działanie lub zaniechanie, w którym przedsiębiorca odpowiedzialny za działanie lub zaniechanie ma siedzibę, lub w którym znajdują się dowody bądź aktywa związane z tym działaniem lub zaniechaniem; niezależnie od tego, czy działanie lub zaniechanie trwa, czy zostało zaprzestane; lub

Poprawka    48

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – akapit 1 – litera c – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2)  wszelkie działania lub zaniechania sprzeczne z przepisami prawnymi, które chronią interesy konsumentów, a które mają cechy wspólne, np. dotyczą tej samej bezprawnej praktyki, naruszają ten sam interes lub występują jednocześnie, co najmniej w dwóch państwach członkowskich;

(2)  każde działanie lub zaniechanie sprzeczne z unijnymi przepisami prawnymi, które chronią interesy konsumentów, które szkodziło, szkodzi lub może szkodzić interesom zbiorowym konsumentów i które ma cechy wspólne, np. dotyczy tej samej bezprawnej praktyki lub narusza ten sam interes, lub występuje jednocześnie, w co najmniej dwóch państwach członkowskich;

Poprawka    49

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – akapit 1 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca)  „powszechnie występujące naruszenie o wymiarze unijnym” oznacza powszechnie występujące naruszenie, które szkodziło, szkodzi lub może szkodzić interesom zbiorowym konsumentów w większości państw członkowskich zamieszkałych łącznie przez co najmniej większość ludności Unii;

Poprawka    50

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – akapit 1 – litera c b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

cb)  „właściwy organ” oznacza każdy organ publiczny ustanowiony na poziomie krajowym, regionalnym lub lokalnym posiadający szczególne kompetencje w zakresie egzekwowania unijnych przepisów prawnych, które chronią interesy konsumentów;

Poprawka    51

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – akapit 1 – litera c c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

cc)  „jednolity urząd łącznikowy” oznacza organ publiczny w każdym państwie członkowskim wyznaczony jako odpowiedzialny za koordynację wykonywania niniejszego rozporządzenia na terytorium tego państwa członkowskiego;

Poprawka     52

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – akapit 1 – litera c d (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

cd)  „wyznaczony podmiot” oznacza podmiot, który państwo członkowskie może wyznaczyć i który ma uzasadniony interes związany z zaprzestaniem lub zakazem naruszeń unijnych przepisów prawnych, które chronią interesy konsumentów;

Poprawka    53

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – akapit 1 – litera f a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

fa)  „konsument” oznacza każdą osobę fizyczną, która działa w celach innych niż jej działalność handlowa, gospodarcza, rzemieślnicza lub związana z wykonywaniem wolnego zawodu;

Poprawka    54

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – akapit 1 – litera i

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

i)  „szkoda wyrządzona interesom zbiorowym konsumentów” oznacza faktyczną lub potencjalną szkodę wyrządzoną interesom określonej liczby konsumentów, których dotyczą naruszenia wewnątrzunijne lub powszechnie występujące naruszenia; uznaje się jej występowanie w szczególności w przypadkach, w których naruszenie potencjalnie lub faktycznie szkodziło, szkodzi lub może zaszkodzić znacznej liczbie konsumentów w podobnej sytuacji.

i)  „szkoda wyrządzona interesom zbiorowym konsumentów” oznacza faktyczną lub potencjalną szkodę wyrządzoną interesom określonej liczby konsumentów, których dotyczą naruszenia wewnątrzunijne, powszechnie występujące naruszenia lub powszechnie występujące naruszenia o wymiarze unijnym;

Poprawka    55

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – akapit 1 – litera i a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ia)  „ryzyko wyrządzenia konsumentom poważnej i nieodwracalnej szkody” oznacza ryzyko wystąpienia sytuacji mogącej skutkować poważnymi szkodami, których nie będzie można naprawić;

Poprawka     56

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – akapit 1 – litera i b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ib)  „akcje kontrolne” oznaczają wspólnie uzgodnione dochodzenia na rynkach konsumenckich w formie równoczesnych, skoordynowanych akcji kontrolnych w celu stwierdzenia naruszeń unijnych przepisów prawnych, które chronią interesy konsumentów.

Poprawka    57

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 4

Artykuł 4

Terminy przedawnienia naruszeń

Termin przedawnienia w odniesieniu do nakładania sankcji, nakazania wypłaty odszkodowań na rzecz konsumentów i nakazania restytucji zysków uzyskanych w rezultacie naruszeń

1.  Właściwe organy mogą przeprowadzać dochodzenia w sprawie naruszeń, o których mowa w art. 2, oraz zakazać przedsiębiorcom dopuszczania się takich naruszeń w przyszłości. Właściwy organ może nałożyć karę z tytułu tych naruszeń w ciągu pięciu lat od momentu zaprzestania danego naruszenia.

1.  Właściwe organy mogą przeprowadzać dochodzenia w sprawie naruszeń, o których mowa w art. 2 ust. 1, oraz powstrzymać przedsiębiorców od dopuszczania się takich naruszeń w przyszłości. Właściwy organ może wykonywać następujące uprawnienia w ciągu pięciu lat od momentu zaprzestania danego naruszenia:

 

a)  nałożenie sankcji, jak przewidziano w art. 8 ust. 2 lit. m);

 

b)  nakazanie przedsiębiorcy odpowiedzialnemu za naruszenie, aby zapewnił odszkodowanie konsumentom, którzy ponieśli szkodę w wyniku tego naruszenia, jak przewidziano w art. 8 ust. 2 lit. n); oraz

 

c)  nakazanie restytucji zysków uzyskanych w rezultacie naruszenia, jak przewidziano w art. 8 ust. 2 lit. o).

 

Właściwe organy mogą w razie konieczności wykonywać te uprawnienia na podstawie dowodu wykraczającego poza okres przedawnienia, o którym mowa w akapicie drugim.

2.  Bieg terminu przedawnienia w odniesieniu do nakładania kary rozpoczyna się w dniu, w którym zaprzestano naruszenia.

2.  Bieg terminu przedawnienia w odniesieniu do wykonywania uprawnień, o których mowa w ust. 1, rozpoczyna się w dniu, w którym zaprzestano naruszenia.

3.  Jakiekolwiek działanie podjęte przez właściwy organ na potrzeby dochodzenia lub postępowania egzekucyjnego dotyczącego naruszenia wstrzyma bieg terminu przedawnienia w odniesieniu do nakładania kary do momentu przyjęcia ostatecznej decyzji w tej sprawie. Bieg terminu przedawnienia w odniesieniu do nakładania kary zostaje wstrzymany, dopóki decyzja, zarządzenie lub inne działanie właściwego organu stanowi przedmiot postępowania toczącego się przed sądem.

3.  Jakiekolwiek działanie podjęte przez właściwy organ na potrzeby dochodzenia lub postępowania egzekucyjnego dotyczącego naruszenia wstrzymuje bieg terminu przedawnienia w odniesieniu do wykonywania uprawnień, o których mowa w ust. 1, do momentu przyjęcia ostatecznej decyzji w tej sprawie. Ten bieg terminu przedawnienia zostaje wstrzymany, dopóki decyzja, zarządzenie lub inne działanie właściwego organu stanowi przedmiot postępowania toczącego się przed sądem.

Poprawka    58

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 5

Artykuł 5

Właściwe organy i jednolite urzędy łącznikowe

Właściwe organy i jednolite urzędy łącznikowe

1.  Każde państwo członkowskie wyznacza jako właściwy organ organy publiczne ustanowione na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym posiadające szczególne obowiązki w zakresie egzekwowania przepisów prawnych, które chronią interesy konsumentów.

1.  Każde państwo członkowskie wyznacza właściwe organy i jednolity urząd łącznikowy, które są odpowiedzialne za wykonywanie niniejszego rozporządzenia.

2.  Właściwe organy wypełniają swoje obowiązki wynikające z niniejszego rozporządzenia, jakby działały na rzecz konsumentów w swoim własnym państwie członkowskim i z własnej inicjatywy.

2.  Właściwe organy wypełniają swoje obowiązki wynikające z niniejszego rozporządzenia, jakby działały na rzecz konsumentów w swoim własnym państwie członkowskim i z własnej inicjatywy.

3.  Każde państwo członkowskie wyznacza jeden właściwy organ do pełnienia roli jednolitego urzędu łącznikowego.

 

4.  Jednolity urząd łącznikowy jest odpowiedzialny za koordynację działań dochodzeniowych i działań w zakresie egzekwowania przepisów w kontekście naruszeń wewnątrzunijnych oraz powszechnie występujących naruszeń, które prowadzone są przez właściwy organ, inne organy publiczne określone w art. 6, wyznaczone podmioty określone w art. 13 oraz podmioty uczestniczące w mechanizmie ostrzegania określonym w art. 34.

4.  Jednolity urząd łącznikowy jest odpowiedzialny za koordynację między właściwymi organami, innymi organami publicznymi, o których mowa w art. 6, wyznaczonymi podmiotami i podmiotami uczestniczącymi w mechanizmie ostrzegania, o których mowa w art. 35, działań dochodzeniowych i działań w zakresie egzekwowania przepisów w sprawie naruszeń wewnątrzunijnych, powszechnie występujących naruszeń oraz powszechnie występujących naruszeń o wymiarze unijnym.

5.  Państwa członkowskie zapewniają właściwym organom oraz jednolitym urzędom łącznikowym odpowiednie środki niezbędne do stosowania niniejszego rozporządzenia oraz do skutecznego wykorzystywania ich uprawnień na mocy art. 8, w tym dostateczne zasoby budżetowe lub inne zasoby, wiedzę specjalistyczną, procedury oraz inne ustalenia.

5.  Państwa członkowskie zapewniają właściwym organom oraz jednolitym urzędom łącznikowym środki niezbędne do stosowania niniejszego rozporządzenia, w tym zasoby budżetowe i inne zasoby, wiedzę specjalistyczną, procedury oraz inne ustalenia.

6.  Jeżeli na terytorium państwa członkowskiego istnieje więcej niż jeden właściwy organ, państwo członkowskie zapewnia, aby zakres ich obowiązków był jasno określony i aby organy te ściśle ze sobą współpracowały w sposób umożliwiający skuteczne wykonywanie odpowiednich przypisanych im obowiązków.

6.  Jeżeli na terytorium państwa członkowskiego istnieje więcej niż jeden właściwy organ, państwo członkowskie zapewnia, aby zakres ich obowiązków był jasno określony i aby organy te ściśle ze sobą współpracowały w sposób umożliwiający skuteczne wykonywanie odpowiednich przypisanych im obowiązków.

Poprawka     59

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Każde państwo członkowskie może wyznaczyć podmioty mające uzasadniony interes w zaprzestaniu lub ustanowieniu zakazu naruszeń („wyznaczone podmioty”), które będą gromadziły niezbędne informacje i podejmowały niezbędne środki służące egzekwowaniu prawa dostępne im na mocy prawa krajowego w imieniu właściwego organu współpracującego.

4.  Każde państwo członkowskie może nałożyć na wyznaczone podmioty obowiązek gromadzenia niezbędnych informacji i podejmowania niezbędnych środków służących egzekwowaniu prawa dostępnych im na mocy prawa krajowego w imieniu właściwego organu współpracującego.

Poprawka     60

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Państwa członkowskie zapewniają współpracę między właściwymi organami i wyznaczonymi podmiotami, w szczególności w celu zapewnienia bezzwłocznego powiadamiania właściwych organów o naruszeniach, o których mowa w art. 2.

5.  Państwa członkowskie zapewniają współpracę między właściwymi organami i wyznaczonymi podmiotami, w szczególności w celu zapewnienia bezzwłocznego powiadamiania właściwych organów o naruszeniach, o których mowa w art. 2 ust. 1.

Poprawka    61

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Każde państwo członkowskie bezzwłocznie przekazuje Komisji i pozostałym państwom członkowskim dane właściwych organów, jednolitego urzędu łącznikowego, wyznaczonych podmiotów określonych w art. 13 oraz podmiotów uczestniczących w mechanizmie ostrzegania określonym w art. 34, jak również wszelkie zmiany tych danych.

1.  Każde państwo członkowskie bezzwłocznie przekazuje Komisji:

Poprawka    62

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1 – litera a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

a)  dane identyfikacyjne i kontaktowe właściwych organów, jednolitego urzędu łącznikowego, wyznaczonych podmiotów oraz podmiotów uczestniczących w mechanizmie ostrzegania, o których mowa w art. 35;

Poprawka    63

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1 – litera b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

b)  informacje o strukturze organizacyjnej, uprawnieniach i zadaniach właściwych organów; oraz

Poprawka    64

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1 – litera c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

c)  wszelkie zmiany informacji wymienionych w lit. a) i b).

Poprawka    65

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Komisja prowadzi na swojej stronie internetowej i aktualizuje publicznie dostępny wykaz jednolitych urzędów łącznikowych, właściwych organów, wyznaczonych podmiotów i innych podmiotów .

2.  Komisja zamieszcza na swojej stronie internetowej i aktualizuje informacje, o których mowa w ust. 1, oraz udostępnia je publicznie.

Poprawka    66

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 8

Artykuł 8

Minimalne uprawnienia właściwych organów

Uprawnienia właściwych organów

1.  Każdy właściwy organ posiada uprawnienia w zakresie dochodzenia oraz uprawnienia do egzekwowania przepisów prawnych niezbędne do stosowania niniejszego rozporządzenia i wykonuje je zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i prawem krajowym.

1.  Każde państwo członkowskie powierza swoim właściwym organom uprawnienia w zakresie dochodzenia oraz uprawnienia do egzekwowania przepisów prawnych oraz udostępnia im zasoby niezbędne do stosowania niniejszego rozporządzenia.

 

1a.  Niezależnie od ust. 1 państwa członkowskie mogą postanowić nie powierzać wszystkich uprawnień każdemu z właściwych organów, pod warunkiem że możliwe jest skuteczne wykonywanie każdego z uprawnień.

2.  Każdy właściwy organ posiada co najmniej następujące uprawnienia i wykonuje je zgodnie z warunkami określonymi w art. 9:

2.  Aby wykonywać obowiązki powierzone im na mocy niniejszego rozporządzenia, właściwe organy w każdym państwie członkowskim posiadają co najmniej następujące uprawnienia i wykonują je zgodnie z warunkami określonymi w art. 9:

a)  uprawnienia do dostępu do wszelkich istotnych dokumentów, danych lub informacji odnoszących się do naruszenia będącego przedmiotem niniejszego rozporządzenia, w dowolnej formie lub w dowolnym formacie i bez względu na nośnik, na którym są one przechowywane, ani na miejsce ich przechowywania;

a)  uprawnienia do dostępu do wszelkich istotnych dokumentów, danych lub informacji odnoszących się do naruszenia będącego przedmiotem niniejszego rozporządzenia, w dowolnej formie lub w dowolnym formacie i bez względu na nośnik, na którym są one przechowywane, i na miejsce ich przechowywania;

b)  uprawnienia do żądania od dowolnej osoby fizycznej lub prawnej, w tym banków, dostawców usług internetowych, rejestrów domen i podmiotów rejestrujących oraz dostawców usług hostingowych, dostarczenia wszelkich istotnych informacji, danych lub dokumentów, w dowolnej formie lub w dowolnym formacie i bez względu na nośnik, na którym są one przechowywane, ani na miejsce ich przechowywania, na potrzeby m.in. identyfikowania i śledzenia przepływów środków finansowych i danych lub ustalenia tożsamości osób zaangażowanych w przepływy środków finansowych i danych, informacji o rachunkach bankowych i własności stron internetowych;

b)  uprawnienia do żądania od dowolnej osoby fizycznej lub prawnej, w tym banków, dostawców usług płatniczych, dostawców usług internetowych, rejestrów domen i podmiotów rejestrujących oraz dostawców usług hostingowych, dostarczenia wszelkich istotnych informacji, danych lub dokumentów, w formie lub w formacie, w jakim są przechowywane, i bez względu na nośnik, na którym są one przechowywane, i na miejsce ich przechowywania, na potrzeby identyfikowania i śledzenia przepływów środków finansowych i danych lub ustalenia tożsamości osób zaangażowanych w przepływy środków finansowych i danych, informacji o rachunkach bankowych i własności stron internetowych, jeżeli odnośne informacje, dane lub dokumenty dotyczą sprawy będącej przedmiotem dochodzenia;

c)  uprawnienia do żądania od dowolnego publicznego organu, podmiotu lub agencji znajdujących się w państwie członkowskim, w którym siedzibę ma właściwy organ, dostarczenia wszelkich istotnych informacji, danych lub dokumentów, w dowolnej formie lub w dowolnym formacie i bez względu na nośnik, na którym są one przechowywane, ani na miejsce ich przechowywania, na potrzeby m.in. identyfikowania i śledzenia przepływów środków finansowych i danych lub ustalenia tożsamości osób zaangażowanych w przepływy środków finansowych i danych, informacji o rachunkach bankowych i własności stron internetowych;

c)  uprawnienia do żądania od dowolnego publicznego organu, podmiotu lub agencji znajdujących się w państwie członkowskim, w którym siedzibę ma właściwy organ, dostarczenia wszelkich istotnych informacji, danych lub dokumentów, w dowolnej formie lub w dowolnym formacie i bez względu na nośnik, na którym są one przechowywane, i na miejsce ich przechowywania, na potrzeby identyfikowania i śledzenia przepływów środków finansowych i danych lub ustalenia tożsamości osób zaangażowanych w przepływy środków finansowych i danych, informacji o rachunkach bankowych i własności stron internetowych, jeżeli odnośne informacje, dane lub dokumenty dotyczą sprawy będącej przedmiotem dochodzenia;

d)  uprawnienia do przeprowadzania niezbędnych kontroli na miejscu, w tym w szczególności uprawnienia do wkraczania do wszystkich pomieszczeń i środków transportu oraz na wszystkie tereny lub zażądania tego od innych organów, w celu zbadania, zajęcia lub uzyskania informacji, danych lub dokumentów lub sporządzenia ich kopii, bez względu na nośnik, na którym są one przechowywane; uprawnienia do pieczętowania wszelkich pomieszczeń lub informacji, danych lub dokumentów na niezbędny okres i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli; uprawnienia do żądania od przedstawicieli lub pracowników przedsiębiorcy wyjaśnień co do faktów, informacji lub dokumentów dotyczących przedmiotu kontroli oraz do rejestrowania odpowiedzi;

d)  uprawnienia do przeprowadzania niezbędnych kontroli na miejscu, w tym uprawnienia do wkraczania do wszystkich pomieszczeń i środków transportu oraz na wszystkie tereny, z których przedsiębiorca korzysta w celach związanych ze swoją działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub z wykonywaniem wolnego zawodu, lub zażądania tego od innych organów, w celu zbadania, zajęcia lub uzyskania informacji, danych lub dokumentów lub sporządzenia ich kopii, bez względu na nośnik, na którym są one przechowywane; uprawnienia do pieczętowania wszelkich pomieszczeń lub informacji, danych lub dokumentów na niezbędny okres i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli;

 

da)  uprawnienia do żądania od przedstawiciela lub pracownika przedsiębiorcy wyjaśnień co do faktów, informacji lub dokumentów dotyczących przedmiotu kontroli oraz do rejestrowania odpowiedzi;

e)  uprawnienia do nabywania towarów lub usług jako zakupów testowych w celu wykrycia naruszeń będących przedmiotem niniejszego rozporządzenia i uzyskania dowodów;

e)  uprawnienia do nabywania towarów lub usług jako zakupów testowych, w tym posługując się ukrytą tożsamością, aby je zbadać i poddać inżynierii odwrotnej w celu wykrycia naruszeń będących przedmiotem niniejszego rozporządzenia i uzyskania dowodów; w zależności od charakteru zamierzonego wykorzystania próbki, których nie można zwrócić przedsiębiorcy w stanie oryginalnym, są nabywane;

f)  uprawnienia do nabywania towarów lub usług, posługując się ukrytą tożsamością, w celu wykrycia naruszeń i uzyskania dowodów;

 

g)  uprawnienia do przyjmowania środków tymczasowych pozwalających zapobiec ryzyku wyrządzenia konsumentom poważnych i nieodwracalnych szkód, w szczególności środków polegających na zawieszeniu strony internetowej, domeny lub podobnej cyfrowej strony, usługi lub konta;

g)  uprawienia – w przypadku braku innych dostępnych środków – do przyjmowania środków tymczasowych pozwalających zapobiec ryzyku wyrządzenia poważnej i nieodwracalnej szkody interesom zbiorowym konsumentów, w szczególności żądanie od dostawców usług hostingowych usunięcia treści lub zawieszenia strony internetowej, usługi lub konta lub żądanie od rejestrów domen lub podmiotów rejestrujących zawieszenia na określony czas pełnej, jednoznacznej nazwy domeny;

h)  uprawnienia do wszczynania z własnej inicjatywy dochodzeń lub procedur w celu doprowadzenia do zaprzestania lub zakazu naruszeń wewnątrzunijnych lub powszechnie występujących naruszeń oraz w stosownych przypadkach uprawnienia do publikowania informacji na ten temat;

h)  uprawnienia do wszczynania z własnej inicjatywy dochodzeń lub procedur w celu doprowadzenia do zaprzestania naruszeń wewnątrzunijnych, powszechnie występujących naruszeń lub powszechnie występujących naruszeń o wymiarze unijnym oraz w stosownych przypadkach uprawnienia do publikowania informacji na ten temat;

i)  uprawnienia do uzyskania od przedsiębiorcy odpowiedzialnego za naruszenie wewnątrzunijne lub powszechnie występującego naruszenia zobowiązania do zaprzestania naruszenia i w stosownych przypadkach do zapewnienia konsumentom odszkodowania za wyrządzoną szkodę;

i)  uprawnienia do ubiegania się o uzyskanie od przedsiębiorcy odpowiedzialnego za naruszenie wewnątrzunijne, powszechnie występujące naruszenie lub powszechnie występujące naruszenie o wymiarze unijnym zobowiązania do zaprzestania naruszenia i w stosownych przypadkach do zapewnienia konsumentom odszkodowania za wyrządzoną szkodę oraz uprawnienia do zaakceptowania takiego zobowiązania;

j)  uprawnienia do żądania na piśmie, aby przedsiębiorca zaprzestał naruszenia;

 

k)  uprawnienia do doprowadzania do zaprzestania lub zakazu naruszenia;

k)  uprawnienia do doprowadzania do zaprzestania lub zakazu naruszenia;

l)  uprawnienia do zamykania strony internetowej, domeny lub podobnej cyfrowej strony, usługi lub konta lub ich części, w tym poprzez żądanie wdrożenia takich środków od osoby trzeciej lub innego organu publicznego;

l)  w przypadku gdy w rozsądnym terminie przedsiębiorca nie zareaguje odpowiednio na przekazane mu przez właściwy organ pisemne żądanie zaprzestania lub zakaz naruszenia, uprawnienia do nakazania dostawcy usług hostingowych usunięcia treści lub zamknięcia strony internetowej, usługi, konta lub jego części bądź do nakazania rejestrom domen lub podmiotom rejestrującym domeny usunięcia pełnej, jednoznacznej nazwy domeny oraz umożliwienia jej rejestracji przez właściwy organ, w tym poprzez żądanie wdrożenia takich środków od osoby trzeciej lub innego organu publicznego, aby zapobiec ryzyku wyrządzenia poważnej i nieodwracalnej szkody interesom zbiorowym konsumentów;

m)  uprawnienia do nakładania kar, w tym grzywien i kar pieniężnych, za naruszenia wewnątrzunijne i powszechnie występujące naruszenia oraz za niezastosowanie się do decyzji, zarządzenia, środka tymczasowego, zobowiązania lub innego środka, które przyjęto na podstawie niniejszego rozporządzenia;

m)  uprawnienia do nakładania sankcji, w tym grzywien i kar pieniężnych, za naruszenia wewnątrzunijne, powszechnie występujące naruszenia i powszechnie występujące naruszenia o wymiarze unijnym oraz za niezastosowanie się do decyzji, zarządzenia, środka tymczasowego, zobowiązania lub innego środka, które przyjęto na podstawie niniejszego rozporządzenia;

n)   uprawnienia do nakazania przedsiębiorcy odpowiedzialnemu za naruszenie wewnątrzunijne lub rozpowszechnione naruszenie, aby zapewnił odszkodowanie konsumentom, którzy ponieśli szkodę w wyniku naruszenia, w tym między innymi odszkodowanie pieniężne, zaoferowanie konsumentom możliwości wypowiedzenia umowy lub inne środki zapewniające rekompensatę konsumentom, którzy ponieśli szkodę w wyniku naruszenia;

n)   uprawnienia do nakazania przedsiębiorcy odpowiedzialnemu za naruszenie wewnątrzunijne, powszechnie występujące naruszenie lub powszechnie występujące naruszenie o wymiarze unijnym, aby zapewnił odszkodowanie konsumentom, którzy ponieśli szkodę w wyniku tego naruszenia, w tym między innymi odszkodowanie pieniężne, zaoferowanie konsumentom możliwości wypowiedzenia umowy lub inne środki zapewniające rekompensatę konsumentom, którzy ponieśli szkodę w wyniku naruszenia;

o)  uprawnienia do nakazywania restytucji zysków uzyskanych w rezultacie naruszenia, w tym przekazania tych zysków na poczet skarbu państwa lub na poczet beneficjenta wyznaczonego przez właściwy organ lub zgodnie z ustawodawstwem krajowym;

o)  uprawnienia do nakazywania restytucji zysków uzyskanych w rezultacie naruszenia;

p)  uprawnienia do publikowania wszelkich ostatecznych decyzji, środków tymczasowych lub zarządzeń, w tym do publikowania informacji na temat tożsamości przedsiębiorcy odpowiedzialnego za naruszenie wewnątrzunijne lub powszechnie występujące naruszenie;

p)  uprawnienia do publikowania wszelkich ostatecznych decyzji, ostatecznych środków, zobowiązań przedsiębiorcy lub zarządzeń przyjętych na mocy niniejszego rozporządzenia, w tym do publikowania informacji na temat tożsamości przedsiębiorcy odpowiedzialnego za naruszenie wewnątrzunijne, powszechnie występujące naruszenie lub powszechnie występujące naruszenie o wymiarze unijnym;

q)  uprawnienia do konsultowania się z konsumentami, organizacjami konsumenckimi, wyznaczonymi podmiotami i innymi zainteresowanymi osobami w kwestii skuteczności proponowanych zobowiązań dotyczących zaprzestania naruszenia i usunięcia szkód powstałych w jego wyniku.

q)  uprawnienia do konsultowania się z konsumentami, organizacjami konsumenckimi, organizacjami przedsiębiorców, wyznaczonymi podmiotami oraz, w stosownych przypadkach, innymi zainteresowanymi osobami w kwestii skuteczności proponowanych zobowiązań dotyczących zaprzestania naruszenia i usunięcia szkód powstałych w jego wyniku.

Poprawka    67

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 9

Artykuł 9

Wykonywanie minimalnych uprawnień

Wykonywanie uprawnień przez właściwe organy

1.  Właściwe organy wykonują uprawnienia określone w art. 8 zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i prawem krajowym:

1.  Właściwe organy wykonują uprawnienia określone w art. 8:

a)  bezpośrednio według własnego uznania; lub

a)  bezpośrednio według własnego uznania;

 

aa)  z pomocą innych organów publicznych lub w stosownych przypadkach pod nadzorem organów sądowych;

 

ab)  przez wydanie w stosownych przypadkach polecenia wyznaczonym podmiotom; lub

b)   przez wniesienie powództwa do sądów właściwych do wydania niezbędnego orzeczenia, w tym, w stosownych przypadkach, przez wniesienie środka odwoławczego, jeżeli wniosek o wydanie niezbędnego orzeczenia został oddalony.

b)   przez wniesienie powództwa do sądów właściwych do wydania niezbędnego orzeczenia, w tym, w stosownych przypadkach, przez wniesienie środka odwoławczego, jeżeli wniosek o wydanie niezbędnego orzeczenia został oddalony.

 

1a.   Właściwe organy w każdym przypadku wykonują uprawnienia określone w art. 8 ust. 2 lit. d), g) i l) zgodnie z ust. 1 lit. b) niniejszego artykułu.

2.  W zakresie, w jakim właściwe organy wykonują swoje uprawnienia przez wniesienie powództwa do sądów, sądy te są uprawnione do wydawania niezbędnych orzeczeń i działają w ramach niniejszego rozporządzenia.

2.  W zakresie, w jakim właściwe organy wykonują swoje uprawnienia przez wniesienie powództwa do sądów, sądy te są uprawnione do wydawania niezbędnych orzeczeń.

 

2a.  Właściwe organy wykonują uprawnienia określone w art. 8 w sposób proporcjonalny, skuteczny i efektywny, zgodnie z prawem Unii, w tym z zasadami zapisanymi w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej, właściwymi gwarancjami proceduralnymi oraz unijnymi przepisami dotyczącymi ochrony danych, a także zgodnie z prawem krajowym.

 

2b.  Środki dochodzeniowe i służące egzekwowaniu prawa przyjęte zgodnie z niniejszym rozporządzeniem należycie odzwierciedlają charakter danego naruszenia oraz ogólne, wynikające z niego faktyczne bądź potencjalne szkody.

 

2c.  Przy podejmowaniu decyzji o nałożeniu sankcji oraz o wysokości grzywny w każdym przypadku należycie uwzględnia się:

 

a)   charakter, wagę i czas trwania naruszenia, przy uwzględnieniu liczby dotkniętych nim konsumentów i rozmiaru poniesionej przez nich szkody;

 

b)   umyślny lub nieumyślny charakter naruszenia;

 

c)   wszelkie działania podjęte przez przedsiębiorcę w celu zminimalizowana szkody poniesionej przez konsumentów;

 

d)   wszelkie odnośne wcześniejsze naruszenia, których dopuścił się przedsiębiorca;

 

e)   stopień współpracy przedsiębiorcy z właściwym organem w celu usunięcia naruszenia oraz złagodzenia jego ewentualnych negatywnych skutków.

3.  Państwa członkowskie zapewniają, aby opłaty sądowe i inne koszty związane z wydawaniem przez sądy orzeczeń w postępowaniach wszczętych w zastosowaniu niniejszego rozporządzenia były proporcjonalne i nie utrudniały stosowania niniejszego rozporządzenia.

3.  Państwa członkowskie zapewniają, aby opłaty sądowe i inne koszty związane z wydawaniem przez sądy orzeczeń w postępowaniach wszczętych w zastosowaniu niniejszego rozporządzenia były proporcjonalne i nie utrudniały stosowania niniejszego rozporządzenia.

Poprawka    68

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 10

skreśla się

Uprawnienia wykonawcze

 

Komisja może przyjąć akty wykonawcze określające warunki wdrażania i wykonywania minimalnych uprawnień właściwych organów, o których to uprawnieniach mowa w art. 8. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 48 ust. 2.

 

Poprawka    69

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 11

Artykuł 11

Wnioski o przekazanie informacji

Wnioski o przekazanie informacji

1.  Na wniosek organu wnioskującego organ współpracujący przekazuje wszelkie istotne informacje niezbędne do ustalenia, czy nastąpiło naruszenie wewnątrzunijne, oraz do doprowadzenia do zaprzestania tego naruszenia. Organ współpracujący bezzwłocznie powiadamia Komisję o wniosku o przekazanie informacji oraz o swojej odpowiedzi.

1.  Na wniosek organu wnioskującego organ współpracujący przekazuje organowi wnioskującemu niezwłocznie, a w każdym przypadku w ciągu 30 dni, wszelkie istotne informacje niezbędne do ustalenia, czy nastąpiło naruszenie wewnątrzunijne, oraz do doprowadzenia do zaprzestania tego naruszenia. Organ współpracujący bezzwłocznie powiadamia Komisję o wniosku o przekazanie informacji oraz o swojej odpowiedzi.

2.  Organ współpracujący wszczyna odpowiednie dochodzenia lub podejmuje wszelkie inne niezbędne lub odpowiednie środki w celu zebrania żądanych informacji. W stosownych przypadkach dochodzenia te przeprowadza się przy pomocy innych organów publicznych lub wyznaczonych podmiotów.

2.  Organ współpracujący wszczyna odpowiednie dochodzenia lub podejmuje wszelkie inne niezbędne lub odpowiednie środki w celu zebrania żądanych informacji. W stosownych przypadkach dochodzenia te przeprowadza się przy pomocy innych organów publicznych lub wyznaczonych podmiotów.

3.  Na wniosek organu wnioskującego organ współpracujący może zezwolić właściwym urzędnikom organu wnioskującego na towarzyszenie urzędnikom organu współpracującego przy prowadzeniu ich dochodzeń.

3.  Na wniosek organu wnioskującego organ współpracujący może zezwolić właściwym urzędnikom organu wnioskującego na towarzyszenie urzędnikom organu współpracującego przy prowadzeniu ich dochodzeń.

4.  Organ współpracujący udziela odpowiedzi na wniosek, postępując zgodnie z procedurą dotyczącą wniosków o udzielenie informacji i przestrzegając terminów określonych przez Komisję w akcie wykonawczym.

 

5.  Komisja przyjmuje akty wykonawcze określające terminy, standardowe formularze i szczegóły procedur dotyczących wniosków o udzielenie informacji. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 48 ust. 2.

 

Poprawka    70

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 12

Artykuł 12

Wnioski o podjęcie środków służących egzekwowaniu prawa

Wnioski o podjęcie środków służących egzekwowaniu prawa

1.  Na wniosek organu wnioskującego organ współpracujący podejmuje wszelkie niezbędne środki służące egzekwowaniu prawa mające na celu doprowadzenie do zaprzestania lub zakazu naruszenia wewnątrzunijnego, w tym nakłada kary i nakazuje lub ułatwia uiszczenie odszkodowania na rzecz konsumentów z tytułu szkody poniesionej wskutek naruszenia.

1.  Na wniosek organu wnioskującego organ współpracujący, korzystając z uprawnień określonych w art. 8 i wszelkich dodatkowych uprawnień, jakie mu przyznano na mocy prawa krajowego, podejmuje bez zbędnej zwłoki wszelkie niezbędne środki służące egzekwowaniu prawa mające na celu doprowadzenie do zaprzestania naruszenia wewnątrzunijnego, w tym nakłada sankcje i nakazuje lub ułatwia uiszczenie odszkodowania na rzecz konsumentów z tytułu szkody poniesionej wskutek tego naruszenia.

2.  W celu wypełnienia obowiązków określonych w ust. 1 organ współpracujący wykonuje uprawnienia określone w art. 8 oraz wszelkie dodatkowe uprawnienia przyznane mu na mocy przepisów prawa krajowego. Organ współpracujący określa odpowiednie środki służące egzekwowaniu prawa, które należy podjąć w celu doprowadzenia do zaprzestania lub zakazu naruszenia wewnątrzunijnego w sposób proporcjonalny, skuteczny i efektywny. W stosownych przypadkach środki te ustala się i wdraża przy pomocy innych organów publicznych.

 

3.  Organ współpracujący regularnie przekazuje organowi wnioskującemu informacje na temat podjętych kroków i środków i konsultuje się z nim w tej kwestii. Organ współpracujący bezzwłocznie powiadamia organ wnioskujący, właściwe organy innych państw członkowskich i Komisję, za pośrednictwem bazy danych określonej w art. 43, o podjętych środkach i ich skutkach w odniesieniu do naruszenia wewnątrzunijnego, w tym:

3.  Organ współpracujący regularnie przekazuje organowi wnioskującemu informacje na temat podjętych kroków i środków oraz konsultuje się z nim w kwestii kroków i środków, jakie zamierza podjąć. Organ współpracujący za pośrednictwem przewidzianej w art. 43 bazy danych powiadamia o podjętych środkach i ich skutkach w odniesieniu do naruszenia wewnątrzunijnego, w tym o tym:

a)  czy nałożono środki tymczasowe;

a)  czy nałożono środki tymczasowe;

b)  czy zaprzestano naruszenia;

b)  czy zaprzestano naruszenia;

c)  które kary zostały nałożone;

c)  jakie środki, włącznie z sankcjami, zostały zastosowane i czy te środki zostały wdrożone;

d)  w jakim zakresie konsumenci otrzymali odszkodowanie;

d)  w jakim zakresie konsumenci otrzymali odszkodowanie;

e)  czy podjęte środki zostały wdrożone.

 

4.  Organ współpracujący udziela odpowiedzi na wniosek, postępując zgodnie z procedurami dotyczącymi wniosków o podjęcie środków służących egzekwowaniu prawa i przestrzegając terminów określonych przez Komisję w akcie wykonawczym.

 

5.  Komisja przyjmuje akty wykonawcze określające terminy, standardowe formularze i szczegóły procedur dotyczących wniosków o podjęcie środków służących egzekwowaniu prawa. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 48 ust. 2.

 

Poprawka    71

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  Komisja przyjmuje akty wykonawcze określające terminy, standardowe formularze i szczegóły procedur dotyczących wyznaczonych podmiotów. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 48 ust. 2.

skreśla się

Poprawka      72

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Organ wnioskujący przekazuje we wnioskach o wzajemną pomoc informacje wystarczające do tego, aby umożliwić organowi współpracującemu zrealizowanie wniosku, w tym wszelkie niezbędne dowody możliwe do uzyskania jedynie w państwie członkowskim organu wnioskującego.

1.  Organ wnioskujący przekazuje we wnioskach o wzajemną pomoc informacje niezbędne do tego, aby umożliwić organowi współpracującemu zrealizowanie wniosku, w tym wszelkie niezbędne dowody możliwe do uzyskania jedynie w państwie członkowskim organu wnioskującego.

Poprawka      73

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 15

Artykuł 15

Odmowa realizacji wniosku o wzajemną pomoc

Odmowa realizacji wniosku o wzajemną pomoc

1.  Organ współpracujący może odmówić realizacji wniosku o przekazanie informacji, o którym mowa w art. 11, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z poniższych sytuacji:

1.  Organ współpracujący może odmówić realizacji wniosku o przekazanie informacji, o którym mowa w art. 11, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z poniższych sytuacji:

a)  jego zdaniem, po konsultacji z organem wnioskującym, żądane informacje nie są niezbędne organowi wnioskującemu do ustalenia, czy miało miejsce naruszenie wewnątrzunijne lub czy istnieje uzasadnione podejrzenie, że może ono nastąpić;

a)  po konsultacji z organem wnioskującym organ współpracujący przedstawia uzasadnienie wykazujące, że żądane informacje nie są niezbędne organowi wnioskującemu do ustalenia, czy miało miejsce naruszenie wewnątrzunijne lub czy istnieje uzasadnione podejrzenie, że może ono nastąpić;

b)  organ wnioskujący nie zgadza się, że informacje podlegają przepisom dotyczącym poufności oraz tajemnicy zawodowej i handlowej określonym w art. 41;

b)  organ wnioskujący nie zgadza się, że informacje podlegają przepisom dotyczącym poufności oraz tajemnicy zawodowej i handlowej określonym w art. 41;

c)  przed organami sądowymi w państwie członkowskim organu współpracującego lub organu wnioskującego zostało już wszczęte dochodzenie lub postępowanie sądowe albo zostało wydane orzeczenie kończące postępowanie w sprawie tego samego naruszenia wewnątrzunijnego i przeciwko temu samemu przedsiębiorcy .

c)  przed organami sądowymi w państwie członkowskim organu współpracującego lub organu wnioskującego zostało już wszczęte dochodzenie lub postępowanie sądowe w sprawie tego samego naruszenia wewnątrzunijnego i przeciwko temu samemu przedsiębiorcy.

2.  Organ współpracujący może odmówić realizacji wniosku o podjęcie środków służących egzekwowaniu prawa, o którym mowa w art. 12, po konsultacji z organem wnioskującym, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z poniższych sytuacji:

2.  Organ współpracujący może odmówić realizacji wniosku o podjęcie środków służących egzekwowaniu prawa, o którym mowa w art. 12, po konsultacji z organem wnioskującym, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z poniższych sytuacji:  

a)  przed organami sądowymi w państwie członkowskim organu współpracującego lub organu wnioskującego zostało już wszczęte dochodzenie lub postępowanie sądowe albo zostało wydane orzeczenie kończące postępowanie w sprawie tego samego naruszenia wewnątrzunijnego i przeciwko temu samemu przedsiębiorcy ;

a)  przed organami sądowymi w państwie członkowskim organu współpracującego lub organu wnioskującego zostało już wszczęte dochodzenie lub postępowanie sądowe albo istnieje ostateczna decyzja administracyjna, orzeczenie kończące postępowanie lub ugoda sądowa w sprawie tego samego naruszenia wewnątrzunijnego i przeciwko temu samemu przedsiębiorcy;

b)   jego zdaniem, po przeprowadzeniu odpowiedniego dochodzenia przez organ współpracujący, naruszenie wewnątrzunijne nie miało miejsca;

b)   jego zdaniem, po przeprowadzeniu odpowiedniego dochodzenia przez organ współpracujący, naruszenie wewnątrzunijne nie miało miejsca;

c)   jego zdaniem organ wnioskujący nie udzielił wystarczających informacji zgodnie z art. 12 ust. 1.

c)   jego zdaniem organ wnioskujący nie udzielił niezbędnych informacji zgodnie z art. 14 ust. 1.

Nie można odmówić realizacji wniosku o podjęcie środków służących egzekwowaniu prawa, podając jako powód nieudzielenie wystarczających informacji, jeżeli odmówiono realizacji wniosku o udzielenie informacji w sprawie tego samego naruszenia wewnątrzunijnego, uzasadniając to tym, że zostało już wszczęte dochodzenie lub postępowanie sądowe albo zostało już wydane orzeczenie kończące postępowanie w sprawie tego samego naruszenia wewnątrzunijnego i przeciwko temu samemu przedsiębiorcy, o czym mowa w ust. 1 lit. c).

Nie można odmówić realizacji wniosku o podjęcie środków służących egzekwowaniu prawa, podając jako powód nieudzielenie wystarczających informacji, jeżeli odmówiono uprzednio realizacji wniosku o udzielenie informacji w sprawie tego samego naruszenia wewnątrzunijnego, o czym mowa w ust. 1 lit. c).

3.   Organ współpracujący informuje organ wnioskujący oraz Komisję o odmowie realizacji wniosku o wzajemną pomoc oraz powodach tej odmowy.

3.   Organ współpracujący informuje organ wnioskujący oraz Komisję o odmowie realizacji wniosku o wzajemną pomoc oraz powodach tej odmowy.

4.   W przypadku braku porozumienia między organem wnioskującym a organem współpracującym organ wnioskujący lub organ współpracujący bezzwłocznie przekazuje sprawę Komisji, która wydaje opinię. W przypadku nieprzekazania sprawy Komisji Komisja może wydać opinię z urzędu.

4.  W przypadku braku porozumienia między organem wnioskującym a organem współpracującym organ wnioskujący lub organ współpracujący może przekazać sprawę Komisji, która bezzwłocznie wydaje opinię. W przypadku nieprzekazania sprawy Komisji Komisja może wydać opinię z urzędu. W celu wydania opinii Komisja może zwrócić się o stosowne informacje i dokumenty wymieniane między organem wnioskującym a organem współpracującym.

5.  Komisja monitoruje funkcjonowanie mechanizmu wzajemnej pomocy oraz przestrzeganie przez właściwe organy procedur i terminów rozpatrywania wniosków o wzajemną pomoc. Komisja ma dostęp do wniosków o wzajemną pomoc oraz do informacji i dokumentów wymienianych między organem wnioskującym a organem współpracującym.

5.  Komisja monitoruje funkcjonowanie mechanizmu wzajemnej pomocy oraz przestrzeganie przez właściwe organy procedur i terminów rozpatrywania wniosków o wzajemną pomoc. Komisja ma dostęp do wniosków o wzajemną pomoc.

6.  W stosownych przypadkach Komisja może wydać wytyczne i udzielić porad państwom członkowskim w celu zapewnienia skutecznego i efektywnego funkcjonowania mechanizmu wzajemnej pomocy.

6.  W stosownych przypadkach Komisja może wydać wytyczne i udzielić porad państwom członkowskim w celu zapewnienia skutecznego i efektywnego funkcjonowania mechanizmu wzajemnej pomocy.

7.  Komisja może przyjąć akty wykonawcze zawierające szczegółowe informacje na temat procedur stosowanych w przypadku braku porozumienia między właściwymi organami, o którym mowa w ust. 3 i 4. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 48 ust. 2.

 

Poprawka    74

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 15a

 

Akty wykonawcze

 

Komisja przyjmuje akty wykonawcze ustanawiające standardowe formularze i etapy procedury, o których mowa w art. 11, 12 i 15. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 48 ust. 2.

Poprawka    75

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Rozdział IV – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

SKOORDYNOWANY MECHANIZM NADZORU, PROWADZENIA DOCHODZEŃ I EGZEKWOWANIA PRZEPISÓW W PRZYPADKU POWSZECHNIE WYSTĘPUJĄCYCH NARUSZEŃ

SKOORDYNOWANY MECHANIZM PROWADZENIA DOCHODZEŃ I EGZEKWOWANIA PRZEPISÓW W PRZYPADKU POWSZECHNIE WYSTĘPUJĄCYCH NARUSZEŃ I POWSZECHNIE WYSTĘPUJĄCYCH NARUSZEŃ O WYMIARZE UNIJNYM

Poprawka    76

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Rozdział IV – sekcja I – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Powszechnie występujące naruszenia

Powszechnie występujące naruszenia i powszechnie występujące naruszenia o wymiarze unijnym

Poprawka    77

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 16

Artykuł 16

Rozpoczęcie skoordynowanego działania i wyznaczenie koordynatora

Podjęcie skoordynowanych działań i wyznaczenie koordynatora

1.  Jeżeli właściwy organ ma uzasadnione podejrzenie, że ma miejsce powszechnie występujące naruszenie, bezzwłocznie powiadamia o tym właściwe organy pozostałych państw członkowskich, na które powszechnie występujące naruszenie wywiera wpływ, oraz Komisję.

1.  Jeżeli właściwy organ lub Komisja ma uzasadnione podejrzenie, że ma miejsce powszechnie występujące naruszenie, bezzwłocznie powiadamia o tym właściwe organy państw członkowskich, na które to naruszenie wywiera wpływ, oraz, w stosownych przypadkach, Komisję.

2.  W przypadku gdy Komisja ma uzasadnione podejrzenie, że ma miejsce powszechnie występujące naruszenie, powiadamia o tym właściwe organy, na które powszechnie występujące naruszenie wywiera wpływ.

 

3.  Po otrzymaniu powiadomień, o których mowa w ust. 1 i 2, właściwe organy, na które powszechnie występujące wywiera wpływ, wyznaczają – stanowiąc w drodze konsensusu – właściwy organ, który koordynuje działanie.

3.  Po otrzymaniu powiadomienia, o którym mowa w ust. 1, w przypadku powszechnie występującego naruszenia właściwe organy, których to dotyczy, stanowiąc w drodze konsensusu, decydują, czy podjąć skoordynowane działanie. Działanie koordynuje właściwy organ powiadamiający, chyba że właściwe organy, których dotyczy powszechnie występujące naruszenie, uzgodnią, że działanie ma koordynować inny właściwy organ lub Komisja.

4.  Właściwe organy mogą poprosić Komisję o objęcie roli koordynatora. Komisja bezzwłocznie informuje zainteresowane właściwe organy, czy obejmuje rolę koordynatora.

 

5.  Powiadamiając właściwy organ zgodnie z ust. 2, Komisja może zaproponować, że podejmie się roli koordynatora. Zainteresowane właściwe organy bezzwłocznie informują Komisję, czy zgadzają się na koordynowanie przez nią działania.

5.  Gdy to Komisja powiadamia właściwe organy, może ona zaproponować zgodnie z ust. 1, że podejmie się roli koordynatora. Zainteresowane właściwe organy bezzwłocznie informują Komisję, czy zgadzają się na koordynowanie przez nią działania, lub czy zgadzają się co do tego, który właściwy organ ma koordynować działanie.

6.  Jeżeli Komisja odmawia objęcia roli koordynatora lub jeżeli zainteresowane właściwe organy nie zgadzają się na koordynowanie działania przez Komisję, zainteresowane właściwe organy wyznaczają właściwy organ, który koordynuje działanie. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia między właściwymi organami działanie koordynowane jest przez właściwy organ, który jako pierwszy powiadomił pozostałe właściwe organy o podejrzeniu naruszenia.

6.  Jeżeli Komisja odmawia objęcia roli koordynatora lub jeżeli zainteresowane właściwe organy nie zgadzają się na koordynowanie działania przez Komisję, zainteresowane właściwe organy wyznaczają właściwy organ, który koordynuje działanie. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia między właściwymi organami działanie koordynowane jest przez właściwy organ, który jako pierwszy powiadomił pozostałe właściwe organy o podejrzeniu naruszenia.

 

6a.  Po wysłaniu lub otrzymaniu powiadomienia, o którym mowa w ust. 1, Komisja wraz z jednolitymi urzędami łącznikowymi zainteresowanych państw członkowskich weryfikuje wstępne dowody na pojawienie się powszechnie występującego naruszenia. Jeżeli został osiągnięty próg powszechnie występującego naruszenia o wymiarze unijnym, Komisja podejmuje skoordynowane działanie. Decyzję o podjęciu skoordynowanego działania Komisja zgłasza jednolitym urzędom łącznikowym państw członkowskich, których dotyczy to działanie. Działanie jest koordynowane przez Komisję.

Poprawka    78

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 16a

 

Udział w skoordynowanych działaniach

 

1.   Właściwy organ może odmówić udziału w skoordynowanym działaniu z jednej z następujących przyczyn:

 

a)   wszczęto już dochodzenie lub postępowanie sądowe w sprawie tego samego powszechnie występującego naruszenia lub powszechnie występującego naruszenia o wymiarze unijnym oraz przeciwko temu samemu przedsiębiorcy w zainteresowanym państwie członkowskim;

 

b)   podjęto już ostateczną decyzję administracyjną, wydano orzeczenie kończące postępowanie lub osiągnięto ugodę sądową w sprawie tego samego powszechnie występującego naruszenia lub powszechnie występującego naruszenia o wymiarze unijnym oraz przeciwko temu samemu przedsiębiorcy w zainteresowanym państwie członkowskim;

 

c)   to powszechnie występujące naruszenie lub powszechnie występujące naruszenie o wymiarze unijnym nie wystąpiło w zainteresowanym państwie członkowskim.

 

2.   Jeżeli w następstwie decyzji o podjęciu skoordynowanego działania na podstawie art. 16 właściwy organ postanowi nie brać udziału w skoordynowanym działaniu, niezwłocznie informuje o swojej decyzji Komisję oraz pozostałe zainteresowane właściwe organy i jednolite urzędy łącznikowe, przedstawia powody swojej decyzji i przedkłada niezbędne dokumenty potwierdzające.

 

3.   Właściwy organ może przyłączyć się do skoordynowanego działania, jeżeli w trakcie trwania skoordynowanego działania okaże się, że powszechnie występujące naruszenie lub powszechnie występujące naruszenie o wymiarze unijnym będące przedmiotem tego skoordynowanego działania dotyczy tego właściwego organu.

Poprawka    79

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 17

Artykuł 17

Czynności dochodzeniowe w ramach skoordynowanych działań

Czynności dochodzeniowe w ramach skoordynowanych działań

1.  Zainteresowane właściwe organy zapewniają, aby niezbędne dowody, dane i informacje były gromadzone skutecznie i efektywnie. Zainteresowane właściwe organy zapewniają, aby dochodzenia i kontrole były prowadzone jednocześnie oraz aby środki tymczasowe były stosowane jednocześnie.

1.  Zainteresowane właściwe organy zapewniają, aby niezbędne dowody, dane i informacje były gromadzone skutecznie i efektywnie. Zainteresowane właściwe organy zapewniają, aby dochodzenia i kontrole były prowadzone jednocześnie oraz aby środki tymczasowe były stosowane jednocześnie w zakresie, w jakim pozwalają na to krajowe przepisy prawa procesowego.

2.  Zainteresowane właściwe organy mogą skorzystać z mechanizmu wzajemnej pomocy na podstawie rozdziału III, w szczególności w celu zgromadzenia dowodów i informacji od państw członkowskich innych niż państwa członkowskie, których dotyczy skoordynowane działanie, lub w celu zapewnienia, aby dany przedsiębiorca nie obchodził środków służących egzekwowaniu prawa.

2.  Zainteresowane właściwe organy mogą skorzystać z mechanizmu wzajemnej pomocy na podstawie rozdziału III, w szczególności w celu zgromadzenia dowodów i informacji od państw członkowskich innych niż państwa członkowskie, których dotyczy skoordynowane działanie, lub w celu zapewnienia, aby dany przedsiębiorca nie obchodził środków służących egzekwowaniu prawa.

3.  W stosownych przypadkach zainteresowane właściwe organy mogą przedstawić wynik dochodzenia w sprawie powszechnie występującego naruszenia i ocenę tego naruszenia w uzgodnionym przez siebie wspólnym stanowisku.

3.  Zainteresowane właściwe organy przedstawiają wynik dochodzenia w sprawie powszechnie występującego naruszenia lub, w stosownych przypadkach, powszechnie występującego naruszenia o wymiarze unijnym oraz ocenę tego naruszenia w uzgodnionym między sobą wspólnym stanowisku.

 

3a.  O ile zainteresowane właściwe organy nie uzgodnią inaczej, koordynator przekazuje wspólne stanowisko przedsiębiorcy odpowiedzialnemu za naruszenie, który ma możliwość ustosunkowania się do kwestii ujętych we wspólnym stanowisku.

4.  W stosownych przypadkach i nie naruszając przepisów dotyczących tajemnicy zawodowej i handlowej określonych w art. 41, zainteresowane właściwe organy mogą podjąć decyzję o opublikowaniu wspólnego stanowiska lub jego części na swoich stronach internetowych lub na stronie internetowej Komisji, aby zasięgnąć opinii pozostałych zainteresowanych stron.

4.  Nie naruszając przepisów dotyczących tajemnicy zawodowej i handlowej określonych w art. 41, zainteresowane właściwe organy publikują wspólne stanowisko lub jego części na swoich stronach internetowych lub na stronie internetowej Komisji oraz mogą zasięgnąć opinii organizacji konsumenckich, organizacji przedsiębiorców i innych zainteresowanych stron.

Poprawka    80

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 18

Artykuł 18

Środki służące egzekwowaniu prawa w ramach skoordynowanych działań

Zobowiązania w ramach skoordynowanych działań

1.  Zainteresowane właściwe organy mogą zwrócić się do przedsiębiorcy odpowiedzialnego za naruszenie o to, aby wystąpił z propozycją zobowiązań, jakie podejmie w celu usunięcia naruszenia i – w stosownych przypadkach – w celu realizacji odszkodowań lub wdrożenia innych środków umożliwiających realizację odszkodowań na rzecz konsumentów, którzy ponieśli szkodę. Przedsiębiorca może również z własnej inicjatywy zaproponować zobowiązania, jakie podejmie w celu usunięcia naruszenia i zapewnienia odszkodowania konsumentom.

1.  Na podstawie wspólnego stanowiska przyjętego zgodnie z art. 17 zainteresowane właściwe organy mogą zwrócić się do przedsiębiorcy odpowiedzialnego za powszechnie występujące naruszenie lub powszechnie występujące naruszenie o wymiarze unijnym o to, aby wystąpił z propozycją zobowiązań, jakie podejmie w celu usunięcia naruszenia i – w stosownych przypadkach – w celu realizacji odszkodowań lub wdrożenia innych środków umożliwiających realizację odszkodowań na rzecz konsumentów, którzy ponieśli szkodę. Przedsiębiorca może również z własnej inicjatywy zaproponować zobowiązania, jakie podejmie w celu usunięcia naruszenia i zapewnienia odszkodowania tym konsumentom.

2.  Jeżeli przedsiębiorca wystąpi z propozycją zobowiązań, zainteresowane właściwe organy mogą – w stosownych przypadkach – opublikować zaproponowane zobowiązania na swoich stronach internetowych lub w razie potrzeby na stronie internetowej Komisji, aby zasięgnąć opinii pozostałych zainteresowanych stron i aby sprawdzić, czy zobowiązania te wystarczą do usunięcia naruszenia i zapewnienia odszkodowania konsumentom.

2.  Jeżeli przedsiębiorca wystąpi z propozycją zobowiązań, zainteresowane właściwe organy mogą – w stosownych przypadkach – opublikować zaproponowane zobowiązania na swoich stronach internetowych lub w razie potrzeby na stronie internetowej Komisji, aby zasięgnąć opinii pozostałych zainteresowanych stron, w tym organizacji konsumenckich i organizacji przedsiębiorców.

 

2a.  Zainteresowane właściwe organy oceniają zobowiązania zaproponowane przez przedsiębiorcę odpowiedzialnego za naruszenie i przekazują przedsiębiorcy uzgodniony między sobą wynik oceny. Jeżeli te zobowiązania zostaną uznane za wystarczające do zagwarantowania zaprzestania powszechnie występującego naruszenia lub powszechnie występującego naruszenia o wymiarze unijnym oraz, w stosownych przypadkach, do zapewnienia odszkodowania na rzecz poszkodowanych konsumentów, właściwe organy akceptują te zobowiązania i ustalają termin wywiązania się z zobowiązań.

 

Jeżeli jest mało prawdopodobne, że powszechnie występujące naruszenie lub powszechnie występujące naruszenie o wymiarze unijnym ustanie w wyniku zobowiązań podjętych przez przedsiębiorcę odpowiedzialnego za naruszenie, właściwe organy mogą podjąć środki służące egzekwowaniu prawa na podstawie art. 18a.

 

2b.  Zainteresowane właściwe organy monitorują wywiązywanie się z zobowiązań. W szczególności dopilnowują, by przedsiębiorca odpowiedzialny za naruszenie regularnie składał koordynatorowi sprawozdania z postępów poczynionych w ramach wywiązywania się ze zobowiązań.

3.  Zainteresowane właściwe organy mogą wyznaczyć jeden właściwy organ, który podejmie środki służące egzekwowaniu prawa w imieniu pozostałych właściwych organów, aby doprowadzić do usunięcia lub zakazania powszechnie występującego naruszenia, zapewnienia konsumentom odszkodowania lub nałożenia kar. Wyznaczając właściwy organ, który ma podjąć środki służące egzekwowaniu prawa, właściwe organy biorą pod uwagę siedzibę danego przedsiębiorcy. Po wyznaczeniu właściwego organu, który ma podjąć środki służące egzekwowaniu prawa, przez pozostałe zainteresowane właściwe organy, organ ten staje się właściwy do działania w imieniu konsumentów z każdego takiego państwa członkowskiego, tak jakby byli oni konsumentami z jego własnego państwa.

 

4.  Właściwe organy mogą postanowić o podjęciu środków służących egzekwowaniu prawa jednocześnie we wszystkich lub w niektórych państwach członkowskich, na które powszechnie występujące naruszenie wywiera wpływ. W takim wypadku właściwe organy zapewniają, aby te środki służące egzekwowaniu prawa zostały podjęte jednocześnie we wszystkich zainteresowanych państwach członkowskich.

 

5.  Wydanie wyznaczonemu podmiotowi polecenia podjęcia środków służących egzekwowaniu prawa na podstawie ust. 1–4 jest możliwe wyłącznie wówczas, gdy zainteresowane właściwe organy wyrażą zgodę na takie polecenie i gdy takie polecenie nie prowadzi do ujawnienia informacji, które podlegają przepisom dotyczącym tajemnicy zawodowej i handlowej określonym w art. 41.

 

Poprawka    81

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 18a

 

Środki służące egzekwowaniu prawa w ramach skoordynowanych działań

 

1.   Zainteresowane właściwe organy uzgadniają, który właściwy organ lub, w razie potrzeby, właściwe organy mają podjąć środki służące egzekwowaniu prawa w imieniu pozostałych właściwych organów włącznie z nałożeniem na przedsiębiorcę sankcji i z nakazem wypłacenia przez niego odszkodowania poszkodowanym konsumentom, gdy:

 

a)   jest mało prawdopodobne, że naruszenie ustanie w wyniku zobowiązań zaproponowanych przez przedsiębiorcę odpowiedzialnego za naruszenie;

 

b)   przedsiębiorca odpowiedzialny za naruszenie nie zaproponuje zobowiązań przed upływem terminu określonego przez zainteresowane właściwe organy;

 

c)   przedsiębiorca odpowiedzialny za naruszenie zaproponuje zobowiązania, które nie będą wystarczające do zagwarantowania zaprzestania naruszenia i zapewnienia odszkodowania konsumentom poszkodowanym w związku z tym naruszeniem; lub

 

d)   przedsiębiorca odpowiedzialny za naruszenie nie wywiąże się z zobowiązań przed upływem terminu określonego w ust. 18 ust. 2a.

 

2.   Po wyznaczeniu przez pozostałe zainteresowane właściwe organy właściwego organu, który ma podjąć środki służące egzekwowaniu prawa, organ ten staje się właściwy do działania w imieniu konsumentów z każdego innego zainteresowanego państwa członkowskiego, tak jakby byli oni konsumentami z jego własnego państwa. Wyznaczając właściwy organ, który ma podjąć środki służące egzekwowaniu prawa, właściwe organy biorą pod uwagę wszystkie stosowne aspekty związane ze skutecznym egzekwowaniem prawa.

 

3.   Jeżeli właściwe organy nie działają w sposób przewidziany w ust. 2, podejmują środki służące egzekwowaniu prawa jednocześnie w kilku lub we wszystkich państwach członkowskich, których dotyczy powszechnie występujące naruszenie lub powszechnie występujące naruszenie o wymiarze unijnym.

 

4.   Wyznaczonemu właściwemu organowi można wydać polecenie podjęcia środków służących egzekwowaniu prawa na podstawie ust. 1–3 niniejszego artykułu jedynie wówczas, gdy właściwe organy państw członkowskich, których takie środki dotyczą, wyrażą na to zgodę i gdy nie doprowadzi to do ujawnienia informacji podlegających przepisom dotyczącym tajemnicy zawodowej i handlowej zawartym w art. 41.

Poprawka    82

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 19

Artykuł 19

Zakończenie skoordynowanych działań

Zakończenie skoordynowanych działań

 

1. Zainteresowane właściwe organy postanawiają zamknąć skoordynowane działanie, gdy stwierdzą, że:

 

a)   nie doszło do powszechnie występującego naruszenia ani do powszechnie występującego naruszenia o wymiarze unijnym;

 

b)   w wyniku wywiązania się z zobowiązań przez przedsiębiorcę odpowiedzialnego za powszechnie występujące naruszenie lub za powszechnie występujące naruszenie o wymiarze unijnym takie naruszenie ustało;

 

c)   po zastosowaniu środków służących egzekwowaniu prawa powszechnie występujące naruszenie lub powszechnie występujące naruszenie o wymiarze unijnym ustało.

Organ koordynujący niezwłocznie informuje Komisję i właściwe organy zainteresowanych państw członkowskich o ustaniu lub zakazaniu powszechnie występującego naruszenia.

2. Koordynator niezwłocznie powiadamia Komisję (w stosownych przypadkach), właściwe organy i jednolite urzędy łącznikowe zainteresowanych państw członkowskich o zamknięciu skoordynowanego działania.

Poprawka    83

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 19a

 

Ponowne otwarcie skoordynowanych działań

 

Koordynator niezwłocznie powiadamia Komisję (w stosownych przypadkach) oraz właściwe organy i jednolite urzędy łącznikowe zainteresowanych państw członkowskich, jeżeli ponownie dojdzie do powszechnie występującego naruszenia lub powszechnie występującego naruszenia o wymiarze unijnym i trzeba podjąć dalsze środki. W takim przypadku można zastosować koordynację bez podejmowania nowego skoordynowanego działania.

Poprawka    84

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja może przyjąć akty wykonawcze zawierające szczegółowe informacje na temat procedur wspólnych działań w przypadku powszechnie występujących naruszeń, w szczególności standardowe formularze zgłoszeń i innych sposobów wymiany informacji między właściwymi organami a Komisją. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 48 ust. 2.

Komisja może przyjąć akty wykonawcze ustanawiające limity czasowe i standardowe formularze zgłoszeń i innych sposobów wymiany informacji między właściwymi organami a Komisją oraz formularze wniosków o podjęcie środków służących egzekwowaniu prawa w ramach skoordynowanych działań dotyczących powszechnie występujących naruszeń i powszechnie występujących naruszeń o wymiarze unijnym. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 48 ust. 2.

Poprawka    85

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Rozdział IV – sekcja II

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

[...]

skreśla się

Poprawka    86

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Rozdział IV – sekcja III – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Postanowienia ogólne mające zastosowanie do skoordynowanych działań i wspólnych działań na mocy niniejszego rozdziału

Postanowienia ogólne mające zastosowanie do skoordynowanych działań

Poprawka    87

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 29 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Koordynator wyznaczony zgodnie z art. 16, 21 lub 32 w szczególności:

1.  Koordynator wyznaczony zgodnie z art. 16 lub 32 w szczególności:

Poprawka    88

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 29 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  zapewnia, aby wszystkie zainteresowane właściwe organy i Komisja były należycie i terminowo informowane o postępach w realizacji działań służących egzekwowaniu przepisów prawnych, o przewidywanych kolejnych działaniach oraz o środkach, które mają zostać przyjęte;

a)  zapewnia, aby wszystkie zainteresowane właściwe organy i, w stosownych przypadkach, Komisja były należycie i terminowo informowane o postępach w realizacji działań służących egzekwowaniu przepisów prawnych, o przewidywanych kolejnych działaniach oraz o środkach, które mają zostać przyjęte;

Poprawka    89

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 29 –- ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  koordynuje dochodzenia, inspekcje i przyjmowanie środków tymczasowych, o których decydują zainteresowane właściwe organy zgodnie z przepisami sekcji I i II, monitoruje dochodzenia, inspekcje i środki tymczasowe oraz inne środki na podstawie art. 8;

b)  koordynuje i monitoruje dochodzenia, inspekcje i przyjmowanie środków tymczasowych, o których decydują zainteresowane właściwe organy zgodnie z przepisami sekcji I;

Poprawka    90

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 29 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  koordynuje proces przygotowania i udostępniania wszystkich niezbędnych dokumentów między zainteresowanymi właściwymi organami i Komisją;

c)  koordynuje proces przygotowania i udostępniania wszystkich niezbędnych dokumentów między zainteresowanymi właściwymi organami i, w stosownych przypadkach, Komisją;

Poprawka     91

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 29 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  utrzymuje kontakt z przedsiębiorcami i innymi stronami, na które nadzór, dochodzenie i środki służące egzekwowaniu prawa wywierają wpływ, chyba że zainteresowane właściwe organy i Komisja uzgodnią inaczej;

d)  utrzymuje kontakt z przedsiębiorcami i innymi stronami, których dotyczą nadzór, dochodzenie i środki służące egzekwowaniu prawa, chyba że zainteresowane właściwe organy, koordynator i, w stosownych przypadkach, Komisja uzgodnią inaczej;

Poprawka    92

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 29 – ustęp 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f)  koordynuje inne środki służące egzekwowaniu prawa przyjęte przez zainteresowane właściwe organy, w tym zwracanie się do sądów o wydanie niezbędnych postanowień i wyroków, nakładanie kar i przyjmowanie środków zapewniających przyznanie konsumentom odszkodowań;

f)  koordynuje inne środki służące egzekwowaniu prawa przyjęte przez zainteresowane właściwe organy, w tym zwracanie się do sądów o wydanie niezbędnych postanowień i wyroków, nakładanie sankcji i przyjmowanie środków zapewniających przyznanie konsumentom odszkodowań;

Poprawka     93

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 30 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Właściwe organy koordynują swoje działania w zakresie nadzoru rynku oraz swoje środki dochodzeniowe i środki służące egzekwowaniu prawa, aby przeciwdziałać powszechnie występującym naruszeniom zgodnie z przepisami sekcji I i II. Niezwłocznie dzielą się wszystkimi niezbędnymi informacjami i zapewniają sobie nawzajem, a także Komisji, potrzebne wsparcie w każdej innej formie.

1.  Właściwe organy koordynują swoje działania w zakresie nadzoru rynku oraz swoje środki dochodzeniowe i środki służące egzekwowaniu prawa, aby przeciwdziałać powszechnie występującym naruszeniom zgodnie z przepisami sekcji I. Niezwłocznie dzielą się wszystkimi niezbędnymi informacjami i zapewniają sobie nawzajem, a także Komisji, potrzebne wsparcie w każdej innej formie.

Poprawka    94

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 30 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Zainteresowane właściwe organy oraz Komisja uzgadniają języki stosowane przez właściwe organy i Komisję do celów zgłoszeń i wszystkich powiadomień związanych ze skoordynowanymi działaniami, wspólnymi działaniami i wspólnie uzgodnionymi dochodzeniami na rynkach konsumenckich prowadzonymi na podstawie przepisów niniejszego rozdziału.

3.  Zainteresowane właściwe organy oraz Komisja uzgadniają języki stosowane przez właściwe organy i Komisję do celów zgłoszeń i wszystkich powiadomień związanych ze skoordynowanymi działaniami i akcjami kontrolnymi prowadzonymi na podstawie przepisów niniejszego rozdziału.

Poprawka    95

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 30 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Jeżeli nie można dojść do porozumienia, zgłoszenia i inne powiadomienia wysyła się w języku urzędowym danego państwa członkowskiego, które dokonuje zgłoszenia lub innego powiadomienia. W tej sytuacji każdy zainteresowany właściwy organ zapewnia niezbędne tłumaczenie zgłoszeń, powiadomień i innych pism, które otrzyma od innych właściwych organów.

4.  Jeżeli nie można dojść do porozumienia, zgłoszenia i inne powiadomienia wysyła się w języku urzędowym danego państwa członkowskiego, które dokonuje zgłoszenia lub innego powiadomienia. W tej sytuacji każdy zainteresowany właściwy organ zapewnia w razie potrzeby dokonanie tłumaczenia zgłoszeń, powiadomień i innych pism, które otrzyma od innych właściwych organów.

Poprawka    96

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 30 – ustęp 5 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Koordynator zwraca się do Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego o to, aby pełnił on funkcję obserwatora, jeżeli skoordynowane lub wspólne działania podejmowane na podstawie sekcji I i II dotyczą rozpowszechnionych naruszeń następujących unijnych aktów prawnych:

5.  Koordynator zwraca się do Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego o działanie w charakterze obserwatora, jeżeli skoordynowane działania podejmowane na podstawie sekcji I dotyczą powszechnie występujących naruszeń lub powszechnie występujących naruszeń o wymiarze unijnym następujących unijnych aktów prawnych:

Poprawka    97

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 31 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wspólne stanowisko i wysłuchanie stanowiska przedsiębiorców

Ustalenia językowe na potrzeby komunikowania się z przedsiębiorcami

Poprawka     98

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 31 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Wspólne stanowisko, o którym mowa w art. 17 i 23, przekazuje się przedsiębiorcy odpowiedzialnemu za naruszenie. Przedsiębiorca odpowiedzialny za naruszenie otrzymuje możliwość ustosunkowania się do kwestii ujętych we wspólnym stanowisku.

skreśla się

Poprawka    99

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 31 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Przedsiębiorca ma prawo komunikować się w języku urzędowym państwa członkowskiego, w którym ma swoją siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przedsiębiorca może zrzec się tego prawa lub wystąpić o stosowanie innego języka urzędowego Unii na potrzeby komunikowania się z właściwymi organami.

2.  Przedsiębiorca ma prawo komunikować się w języku urzędowym państwa członkowskiego, w którym ma swoją siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Poprawka    100

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 31 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Komisja może przyjąć akty wykonawcze zawierające szczegółowe informacje na temat korzystania z praw do obrony przysługujących przedsiębiorcom w skoordynowanych i wspólnych działaniach. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 48 ust. 2.

skreśla się

Poprawka    101

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 32

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 32

Artykuł 32

Wspólnie uzgodnione dochodzenia na rynkach konsumenckich

Akcje kontrolne

1.  Jeżeli tendencje panujące na rynku, skargi konsumentów lub inne dowody wskazują, że mogło dojść, dochodzi lub może dojść do przypadków powszechnie występujących naruszeń, zainteresowane właściwe organy mogą postanowić o przeprowadzeniu wspólnie uzgodnionego dochodzenia na rynkach konsumenckich („akcja kontrolna”). Tego rodzaju wspólnie uzgodnione dochodzenie jest koordynowane przez Komisję.

1.  Jeżeli tendencje panujące na rynku, skargi konsumentów lub inne dowody wskazują, że mogło dojść, dochodzi lub może dojść do przypadków powszechnie występujących naruszeń, zainteresowane właściwe organy mogą postanowić o przeprowadzeniu akcji kontrolnych.

 

1a.  Akcje kontrolne są koordynowane przez Komisję.

2.  Prowadząc wspólnie uzgodnione dochodzenia, zainteresowane właściwe organy skutecznie korzystają z uprawnień określonych w art. 8 i innych uprawnień nadanych im na mocy przepisów prawa krajowego.

2.  Prowadząc akcje kontrolne, uczestniczące w nich właściwe organy skutecznie korzystają z uprawnień określonych w art. 8 i innych uprawnień nadanych im na mocy przepisów prawa krajowego.

3.  Właściwe organy mogą zwrócić się do urzędników Komisji i innych towarzyszących im osób upoważnionych przez Komisję o to, aby wzięli oni udział w akcjach kontrolnych.

3.  Właściwe organy mogą w stosownych i należycie uzasadnionych przypadkach zwrócić się do wyznaczonych podmiotów, urzędników Komisji i innych towarzyszących im osób upoważnionych przez Komisję o to, aby wzięli oni udział w akcjach kontrolnych.

4.  Komisja może przyjąć akty wykonawcze zawierające szczegółowe informacje na temat procedur w przypadku akcji kontrolnych. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 48 ust. 2.

4.  Komisja może przyjąć akty wykonawcze zawierające szczegółowe informacje na temat procedur w przypadku akcji kontrolnych. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 48 ust. 2.

Poprawka    102

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 34

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 34

Artykuł 34

Mechanizm ostrzegania

Mechanizm ostrzegania

1.  Właściwy organ niezwłocznie powiadamia Komisję i pozostałe właściwe organy – przy użyciu standardowego formularza za pośrednictwem bazy danych, o której mowa w art. 43 – o jakimkolwiek uzasadnionym podejrzeniu, że na jego terytorium dochodzi do przypadku naruszenia, które może wywierać wpływ na interesy konsumentów w innych państwach członkowskich („ostrzeżenie”).

1.  Właściwy organ niezwłocznie powiadamia Komisję i pozostałe właściwe organy – przy użyciu standardowego formularza za pośrednictwem bazy danych, o której mowa w art. 43 – o jakimkolwiek uzasadnionym podejrzeniu, że na jego terytorium dochodzi do przypadku naruszenia wewnątrzunijnego lub powszechnie występującego naruszenia, które może wywierać wpływ na interesy konsumentów w innych państwach członkowskich („ostrzeżenie”).

2.  Komisja niezwłocznie powiadamia zainteresowane właściwe organy – za pośrednictwem bazy danych, o której mowa w art. 43 – o jakimkolwiek uzasadnionym podejrzeniu, że na terytorium Unii doszło do przypadku naruszenia („ostrzeżenie”).

2.  Komisja niezwłocznie powiadamia zainteresowane właściwe organy – za pośrednictwem bazy danych, o której mowa w art. 43 – o jakimkolwiek uzasadnionym podejrzeniu, że na terytorium Unii doszło do przypadku naruszenia wewnątrzunijnego lub powszechnie występującego naruszenia („ostrzeżenie”).

3.  W ostrzeżeniu właściwy organ lub Komisja przedstawiają – w miarę możliwości – przede wszystkim następujące informacje dotyczące domniemanego naruszenia:

3.  W ostrzeżeniu właściwy organ lub Komisja przedstawiają – w miarę możliwości – przede wszystkim następujące informacje dotyczące domniemanego naruszenia wewnątrzunijnego lub powszechnie występującego naruszenia:

a)  opis działania lub zaniechania, które stanowi naruszenie;

a)  opis działania lub zaniechania, które stanowi naruszenie;

b)  produkt lub usługę, których naruszenie dotyczy;

b)  produkt lub usługę, których naruszenie dotyczy;

c)  państwo członkowskie, na które naruszenie wywiera lub może wywierać wpływ;

c)  państwo członkowskie, którego dotyczy lub może dotyczyć naruszenie;

d)  przedsiębiorcę odpowiedzialnego za naruszenie lub podejrzanego o bycie odpowiedzialnym za naruszenie;

d)  przedsiębiorcę odpowiedzialnego za naruszenie lub podejrzanego o bycie odpowiedzialnym za naruszenie;

e)  podstawę prawną możliwych działań przez odniesienie się do prawa krajowego i odpowiednich przepisów aktów unijnych zawartych w załączniku do niniejszego rozporządzenia;

e)  podstawę prawną możliwych działań przez odniesienie się do prawa krajowego i odpowiednich przepisów aktów unijnych wymienionych w załączniku;

f)  charakter postępowania sądowego, środków służących egzekwowaniu prawa lub innych środków podejmowanych w związku z naruszeniem, wraz z datami ich podjęcia i czasem ich trwania;

f)  charakter i status postępowania sądowego, środków służących egzekwowaniu prawa lub innych środków podejmowanych w związku z naruszeniem, wraz z datami ich podjęcia i czasem ich trwania;

g)  etap, na jakim znajduje się postępowanie sądowe, etap wdrażania środków służących egzekwowaniu prawa lub innych środków podjętych w związku z naruszeniem;

 

h)  właściwy organ prowadzący postępowanie sądowe i wdrażający inne środki;

h)  właściwy organ prowadzący postępowanie sądowe i wdrażający inne środki.

i)  czy ostrzeżenie służy „do celów informacyjnych”, czy też „do celów podjęcia działania”.

 

4.  W „ostrzeżeniu do celów podjęcia działania” właściwy organ lub Komisja może zwrócić się do pozostałych właściwych organów i do Komisji o sprawdzenie, czy na terytorium innych państw członkowskich może dochodzić do podobnych domniemanych naruszeń oraz czy w innych państwach członkowskich podjęto już jakiekolwiek środki służące egzekwowaniu prawa, aby przeciwdziałać takim naruszeniom.

4.  W ostrzeżeniu właściwy organ lub Komisja zwraca się do właściwych organów innych państw członkowskich i, w stosownym przypadku, do Komisji o sprawdzenie, czy na terytorium innych państw członkowskich dochodzi do podobnych domniemanych naruszeń oraz czy w innych państwach członkowskich podjęto już jakiekolwiek środki służące egzekwowaniu prawa, aby przeciwdziałać takim naruszeniom. Te właściwe organy innych państw członkowskich i Komisja odpowiadają na taki wniosek bezzwłocznie.

5.  Aby skutecznie przeciwdziałać domniemanym naruszeniom, zainteresowane właściwe organy – w zależności od odpowiedzi na ostrzeżenie – podejmują niezbędne środki określone w rozdziałach III i IV.

 

6.  Komisja przyjmuje akty wykonawcze zawierające szczegółowe informacje na temat funkcjonowania mechanizmu ostrzegania, w tym w szczególności standardowe formularze ostrzeżeń. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 48 ust. 2.

6.  Komisja przyjmuje akty wykonawcze ustanawiające standardowe formularze na potrzeby zgłaszania ostrzeżeń za pośrednictwem bazy danych, o której mowa w art. 43. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 48 ust. 2.

Poprawka    103

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 35

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 35

Artykuł 35

Udział innych podmiotów w mechanizmie ostrzegania

Udział innych podmiotów w mechanizmie ostrzegania

1.  W mechanizmie ostrzegania określonym w art. 34 uczestniczą wyznaczone podmioty i Europejskie Centra Konsumenckie. Państwa członkowskie wyznaczają organizacje i stowarzyszenia konsumenckie oraz inne podmioty takie jak stowarzyszenia branżowe dysponujące odpowiednią wiedzą fachową i mające uzasadniony interes związany z ochroną konsumentów, które uczestniczą w mechanizmie ostrzegania. Państwa członkowskie niezwłocznie zgłaszają te podmioty Komisji.

1.  Wyznaczone podmioty, europejskie centra konsumenckie, organizacje i stowarzyszenia konsumenckie oraz stowarzyszenia branżowe dysponujące odpowiednią wiedzą fachową i mające uzasadniony interes związany z ochroną konsumentów są uprawnione do powiadamiania właściwych organów zainteresowanych państw członkowskich i Komisji o domniemanych naruszeniach oraz do przekazywania informacji określonych w art. 34 ust. 3 przy użyciu standardowego formularza powiadomień zewnętrznych dostępnego za pośrednictwem bazy danych, o której mowa w art. 43 („ostrzeżenie zewnętrzne”).

 

Komisja przyjmuje akty wykonawcze ustanawiające standardowe formularze na potrzeby zgłaszania ostrzeżeń zewnętrznych za pośrednictwem bazy danych, o której mowa w art. 43. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 48 ust. 2.

2.  Komisja może wyznaczyć inne podmioty reprezentujące interesy konsumentów i przedsiębiorstw na poziomie unijnym, które uczestniczą w mechanizmie ostrzegania.

2.  Komisja uprawnia inne podmioty reprezentujące interesy konsumentów i przedsiębiorstw na poziomie unijnym do zgłaszania ostrzeżeń zewnętrznych.

3.  Podmioty opisane w ust. 1 i 2 mają prawo do powiadamiania właściwych organów zainteresowanych państw członkowskich i Komisji o domniemanych naruszeniach oraz do przekazywania informacji określonych w art. 34 ust. 3 przy użyciu standardowego formularza powiadomień zewnętrznych dostępnego za pośrednictwem bazy danych, o której mowa w art. 43 („ostrzeżenie zewnętrzne”).

 

4.  Ostrzeżenia zewnętrzne służą wyłącznie celom informacyjnym. Właściwe organy nie są zobowiązane do wszczęcia procedury ani do podjęcia jakiegokolwiek innego działania w odpowiedzi na ostrzeżenia i informacje przekazane przez te podmioty. Podmioty wystosowujące ostrzeżenia zewnętrzne upewniają się, że przekazywane informacje są prawidłowe, aktualne i precyzyjne, oraz – w stosownych przypadkach – niezwłocznie korygują lub wycofują opublikowane informacje. W tym celu wspomniane podmioty dysponują dostępem do przekazanych przez siebie informacji, z zastrzeżeniem ograniczeń przewidzianych w art. 41 i 43.

4.  Właściwe organy nie są zobowiązane do wszczęcia procedury ani do podjęcia jakiegokolwiek innego działania w odpowiedzi na ostrzeżenia zewnętrzne. Podmioty, o których mowa w ust. 1 i 2, wystosowujące ostrzeżenia zewnętrzne upewniają się, że przekazywane informacje są prawidłowe, aktualne i precyzyjne, oraz – w stosownych przypadkach – niezwłocznie korygują wszelkie błędy w informacjach lub wycofują opublikowane informacje. W tym celu wspomniane podmioty dysponują dostępem do przekazanych przez siebie informacji, z zastrzeżeniem ograniczeń przewidzianych w art. 41 i 43. Podmioty te są także powiadamiane o wszelkich działaniach następczych podjętych w związku z ostrzeżeniami zewnętrznymi przez właściwy organ, którego to dotyczy, lub – na żądanie – o niepodjęciu żadnych działań.

5.  Komisja może przyjąć akty wykonawcze zawierające szczegółowe informacje na temat wyznaczania i udziału innych podmiotów w mechanizmie ostrzegania. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 48 ust. 2.

 

Poprawka    104

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 36 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Za pośrednictwem bazy danych, o której mowa w art. 43, właściwe organy niezwłocznie powiadamiają Komisję i pozostałe właściwe organy o wszelkich środkach, jakie podjęły w celu usunięcia przypadku naruszenia przepisów chroniących interesy konsumentów na ich terytorium, jeżeli podejrzewają, że dane naruszenie mogło wywrzeć wpływ na interesy konsumentów w innych państwach członkowskich, w szczególności:

1.  Za pośrednictwem bazy danych, o której mowa w art. 43, właściwe organy niezwłocznie powiadamiają Komisję i właściwe organy innych państw członkowskich o wszelkich środkach, jakie podjęły w celu usunięcia naruszenia unijnych przepisów prawnych, które chronią interesy konsumentów, na ich terytorium, jeżeli podejrzewają, że dane naruszenie mogło wywrzeć wpływ na interesy konsumentów w innych państwach członkowskich.

Poprawka    105

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 36 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  o wszelkich powiadomieniach, zarządzeniach, decyzjach lub podobnych środkach wydanych przez właściwy organ lub inny organ w związku z wszczęciem postępowania krajowego w przedmiocie naruszenia lub domniemanego naruszenia;

skreśla się

Poprawka    106

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 36 –- ustęp 1 - litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  o wszelkich orzeczeniach sądu lub innego organu sądowego, zarządzeniach sądu, nakazach sądowych lub innych podobnych środkach podjętych w związku z naruszeniem lub domniemanym naruszeniem;

skreśla się

Poprawka    107

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 36 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  o wszelkich innych informacjach, decyzjach, zarządzeniach lub aktach wydanych – w stosownych przypadkach – przez organy krajowe lub wyznaczone podmioty, które mogą dotyczyć naruszenia lub domniemanego naruszenia.

skreśla się

Poprawka    108

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 36 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Komisja może przyjąć akty wykonawcze zawierające szczegółowe informacje na temat wymiany innych informacji istotnych w kontekście wykrywania naruszeń zgodnie z niniejszym rozporządzeniem. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 48 ust. 2.

skreśla się

Poprawka    109

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 37

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 37

Artykuł 37

Koordynowanie innych działań w obszarze nadzoru i egzekwowania

Koordynowanie innych działań w obszarze nadzoru i egzekwowania

1.  Państwa członkowskie przekazują sobie nawzajem oraz Komisji informacje na temat podejmowanych przez nie działań w następujących obszarach:

1.  Państwa członkowskie przekazują sobie nawzajem oraz Komisji informacje na temat podejmowanych przez nie działań w następujących obszarach:

a)  szkolenie urzędników odpowiedzialnych za egzekwowanie przepisów dotyczących ochrony konsumentów, z uwzględnieniem szkoleń językowych, oraz organizowanie seminariów szkoleniowych;

a)  rozwój zasobów ludzkich właściwych organów odpowiedzialnych za stosowanie niniejszego rozporządzenia, w tym stosowne szkolenie zatrudnionych w nich urzędników;

b)  gromadzenie, klasyfikowanie i wymiana danych dotyczących skarg składanych przez konsumentów;

b)  gromadzenie, klasyfikowanie i wymiana danych dotyczących skarg składanych przez konsumentów;

c)  tworzenie sieci właściwych urzędników dla poszczególnych sektorów;

c)  tworzenie sieci właściwych urzędników dla poszczególnych sektorów;

d)  opracowywanie narzędzi informacyjnych i komunikacyjnych;

d)  opracowywanie narzędzi informacyjnych i komunikacyjnych;

e)  opracowywanie standardów, metod i wytycznych dla urzędników zajmujących się egzekwowaniem przepisów w zakresie ochrony konsumentów;

e)  opracowywanie standardów, metod i wytycznych dotyczących stosowania niniejszego rozporządzenia;

f)  wymiana urzędników, z uwzględnieniem możliwości podejmowania działań zgodnie z rozdziałami III i IV.

 

2.  Państwa członkowskie koordynują i wspólnie organizują działania, o których mowa w ust. 1.

2.  Państwa członkowskie mogą koordynować i wspólnie organizować działania, o których mowa w ust. 1.

3.  Komisja i państwa członkowskie prowadzą regularną wymianę informacji i danych dotyczących skarg składanych przez konsumentów. W tym celu Komisja opracowuje i stosuje zharmonizowaną metodę klasyfikowania i zgłaszania skarg konsumentów we współpracy z państwami członkowskimi.

 

4.  Komisja może przyjąć akty wykonawcze niezbędne do opracowania ram współpracy, o której mowa w ust. 1 i 2. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 48 ust. 2.

 

Poprawka    110

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 39 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Państwa członkowskie mogą – we współpracy z Komisją – podejmować wspólne działania w obszarach, o których mowa w ust. 1. Państwa członkowskie opracowują – we współpracy z Komisją – wspólne ramy dla działań, o których mowa w ust. 1 lit. e).

2.  Państwa członkowskie mogą – we współpracy z Komisją – podejmować wspólne działania w obszarach, o których mowa w ust. 1. Mogą one opracowywać – we współpracy z Komisją – wspólne ramy dla działań, o których mowa w ust. 1 lit. e).

Poprawka    111

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 39 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Komisja może przyjąć akty wykonawcze niezbędne do opracowania ram wymiany informacji, o których mowa w ust. 1. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 48 ust. 2.

skreśla się

Poprawka    112

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 41 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Informacje zgromadzone zgodnie z art. 8, które zostały przekazane właściwym organom i Komisji, wykorzystuje się wyłącznie w celu zapewnienia zgodności z przepisami prawnymi, które chronią interesy konsumentów.

1.  Informacje zgromadzone przez właściwe organy i Komisję lub im przekazane wykorzystuje się wyłącznie w celu zapewnienia zgodności z unijnymi przepisami prawnymi, które chronią interesy konsumentów.

Poprawka    113

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 41 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Niezależnie od postanowień ust. 2 właściwe organy mogą korzystać z informacji i ujawniać informacje, które są niezbędne do:

3.  Niezależnie od postanowień ust. 2 oraz pod warunkiem pełnego poszanowania praw podstawowych, takich jak prawo do prywatności i ochrony danych osobowych, a także prawa Unii dotyczącego ochrony i przetwarzania danych osobowych, właściwe organy mogą korzystać z informacji i ujawniać informacje, które są niezbędne do:

Poprawka     114

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 41 – ustęp 3 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba)  ochrony interesu publicznego, w tym w zakresie bezpieczeństwa publicznego, ochrony konsumentów, zdrowia publicznego i ochrony środowiska.

Poprawka      115

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 42 − ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Dowody, dokumenty, informacje, wyjaśnienia oraz ustalenia z dochodzeń zgromadzone przez właściwy organ w jednym państwie członkowskim zgodnie z art. 8 mogą zostać wykorzystane w postępowaniu wszczętym zgodnie z niniejszym rozporządzeniem przez właściwe organy innych państw członkowskich bez konieczności spełnienia dodatkowych wymogów formalnych.

2.  Państwa członkowskie dbają o to, by dowody, dokumenty, informacje, wyjaśnienia oraz ustalenia z dochodzeń zgromadzone przez właściwy organ w jednym państwie członkowskim mogły zostać wykorzystane w postępowaniu wszczętym zgodnie z niniejszym rozporządzeniem przez właściwe organy innych państw członkowskich bez konieczności spełnienia dodatkowych wymogów formalnych.

Poprawka    116

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 43 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Komisja ustanawia i prowadzi niezbędną elektroniczną bazę danych, w której przechowuje i przetwarza uzyskane informacje w celu zapewnienia wsparcia na potrzeby rozpatrywania wniosków o wzajemną pomoc zgodnie z rozdziałem III, podejmowania środków zgodnie z rozdziałem IV i stosowania mechanizmu nadzoru zgodnie z rozdziałem V. Właściwe organy i Komisja dysponują dostępem do bazy danych w celach konsultacyjnych.

1.  Komisja ustanawia i prowadzi niezbędną elektroniczną bazę danych na potrzeby wszelkiego komunikowania się między właściwymi organami, jednolitymi urzędami łącznikowymi i Komisją na mocy niniejszego rozporządzenia. Właściwe organy, jednolite urzędy łącznikowe i Komisja dysponują bezpośrednim dostępem do tej bazy danych.

Poprawka     117

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 43 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Informacje przekazane przez inne organy, jednostki i wyznaczone podmioty są przechowywane i przetwarzane w elektronicznej bazie danych, ale wspomniane organy, jednostki i wyznaczone podmioty nie dysponują dostępem do tej bazy danych.

2.  Informacje przekazane przez inne organy publiczne, jednostki, o których mowa w art. 35, i wyznaczone podmioty są przechowywane i przetwarzane w elektronicznej bazie danych, ale wspomniane organy, jednostki i wyznaczone podmioty nie dysponują dostępem do tej bazy danych.

Poprawka     118

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 43 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Gdy właściwy organ, wyznaczony podmiot lub podmiot, o którym mowa w art. 35, ustali, że naruszenie, o którym powiadomił zgodnie z art. 34 i 35, okazało się nieuzasadnione, wycofuje to powiadomienie. Komisja bezzwłocznie usuwa z bazy danych odnośną informację i informuje strony o powodach jej usunięcia.

Poprawka    119

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 43 – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  organ współpracujący powiadomi Komisję o ustaniu naruszenia wewnątrzunijnego zgodnie z art. 12 ust. 3;

a)  właściwy organ współpracujący powiadomi Komisję o ustaniu naruszenia wewnątrzunijnego zgodnie z art. 12 ust. 3;

Poprawka    120

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 43 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  organ koordynujący powiadomi Komisję o ustaniu powszechnie występującego naruszenia lub o ustanowieniu zakazu w odniesieniu do powszechnie występującego naruszenia zgodnie z art. 19;

b)  koordynator powiadomi Komisję zgodnie z art. 19 o zamknięciu skoordynowanego działania;

Poprawka    121

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 43 – ustęp 3 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  Komisja zgodnie z art. 26 – podjęła decyzję o zamknięciu wspólnego działania dotyczącego powszechnie występującego naruszenia o wymiarze unijnym, przy czym w takim przypadku zobowiązania przedsiębiorców przechowuje się przez 10 lat, aby zapewnić zgodność z przepisami prawnymi, które chronią interesy konsumentów;

c)  Komisja, jako koordynator, podejmie zgodnie z art. 19 decyzję o zamknięciu skoordynowanego działania dotyczącego powszechnie występującego naruszenia o wymiarze unijnym, lecz postanowi, że zobowiązania przedsiębiorców mają być przechowywane przez pięć lat, aby zapewnić zgodność z unijnymi przepisami prawnymi, które chronią interesy konsumentów;

Poprawka    122

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 43 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Komisja przyjmuje akty wykonawcze konieczne do wdrożenia bazy danych. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 48 ust. 2.

4.  Komisja przyjmuje akty wykonawcze ustanawiające standardowe formularze i wzory elektroniczne dostępne w bazie danych na potrzeby forów dyskusyjnych, za pośrednictwem których ma się odbywać wymiana wszystkich wniosków i odpowiedzi oraz innych dokumentów. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 48 ust. 2.

Poprawka    123

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 45 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Krajowe plany w zakresie egzekwowania przepisów i wyznaczanie priorytetów

Plany w zakresie egzekwowania przepisów i wyznaczanie priorytetów

Poprawka    124

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 45 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Co dwa lata, począwszy od dnia xx/xx/20xx r. [data wejścia niniejszego rozporządzenia w życie], każde państwo członkowskie przekazuje Komisji sporządzane raz na dwa lata plany egzekwowania przepisów, korzystając ze specjalnego standardowego formularza internetowego udostępnionego przez Komisję. Plany egzekwowania przepisów zawierają w szczególności:

1.  Do dnia …. [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia], a następnie co dwa lata każde państwo członkowskie przekazuje Komisji plany egzekwowania przepisów. Te plany egzekwowania przepisów zawierają:

Poprawka    125

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 45 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  informacje o tendencjach rynkowych, które mogą wywrzeć wpływ na interesy konsumentów w danym państwie członkowskim – takie informacje zwracają uwagę na problemy, które mogą występować również w innych państwach członkowskich;

a)  informacje o tendencjach rynkowych, które mogą wywrzeć wpływ na interesy konsumentów;

Poprawka    126

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 45 –- ustęp 1 - litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  w stosownych przypadkach, podsumowanie procesu wdrażania poprzedniego sporządzanego raz na dwa lata planu egzekwowania przepisów, w tym przegląd działań podjętych zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, otrzymanych skarg konsumentów i innych skarg, działań w obszarze nadzoru i egzekwowania przepisów oraz istotnych czynności podjętych przez sądy, a także wyroków sądowych i innych nakazów lub środków, jak również powody, dla których poprzedni sporządzany raz na dwa lata plan egzekwowania przepisów nie mógł zostać w pełni zrealizowany;

skreśla się

Poprawka    127

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 45 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  informacje o strukturze organizacyjnej, uprawnieniach i obowiązkach właściwych organów oraz o wszelkich zmianach lub planowanych zmianach dotyczących tych organów;

skreśla się

Poprawka    128

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 45 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  informacje o obszarach priorytetowych w zakresie egzekwowania przepisów prawnych, które chronią interesy konsumentów, w danym państwie członkowskim w nadchodzących dwóch latach;

d)  informacje o obszarach priorytetowych w zakresie egzekwowania unijnych przepisów prawnych, które chronią interesy konsumentów, w danym państwie członkowskim;

Poprawka    129

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 45 – ustęp 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f)  przegląd dostępnych i wykorzystanych zasobów przeznaczonych na egzekwowanie przepisów prawnych, które chronią interesy konsumentów, w danym państwie członkowskim w nadchodzących dwóch latach;

skreśla się

Poprawka    130

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 45 – ustęp 1 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

g)  zestawienie zasobów przeznaczonych na wdrażanie niniejszego rozporządzenia w kolejnych dwóch latach.

skreśla się

Poprawka    131

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 45 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  Komisja podaje streszczenia planów egzekwowania przepisów do wiadomości publicznej.

Poprawka    132

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 45 − ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  W przypadku istotnej zmiany sytuacji rynkowej lub warunków rynkowych w okresie dwóch lat od przedłożenia ostatniego planu w zakresie egzekwowania przepisów państwa członkowskie mogą przedłożyć zmieniony plan w zakresie egzekwowania przepisów.

2.  W przypadku gdy następuje istotna zmiana sytuacji rynkowej lub warunków rynkowych, państwa członkowskie mogą przedłożyć informacje dotyczące tej zmiany, gdy jej zasięg wykracza poza zawartość planu w zakresie egzekwowania przepisów.

Poprawka    133

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 46

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 46

skreśla się

Monitorowanie i wdrażanie krajowych planów w zakresie egzekwowania przepisów

 

1.   Komisja monitoruje wdrażanie krajowych planów w zakresie egzekwowania przepisów. Komisja może udzielać porad dotyczących wdrażania krajowych planów w zakresie egzekwowania przepisów, ustanawiać poziomy referencyjne w odniesieniu do zasobów koniecznych do wdrożenia niniejszego rozporządzenia oraz promować korzystanie z najlepszych praktyk.

 

2.   Komisja przyjmuje akty wykonawcze niezbędne do przygotowania standardowych formularzy internetowych oraz do opracowania szczegółowych informacji, które należy zawrzeć w krajowych planach w zakresie egzekwowania przepisów zgodnie z art. 45. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 48 ust. 2.

 

Poprawka    134

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 47 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Zasady nakładania sankcji z tytułu naruszeń wewnątrzunijnych i powszechnie występujących naruszeń

Zasady nakładania sankcji z tytułu naruszeń wewnątrzunijnych, powszechnie występujących naruszeń i powszechnie występujących naruszeń o wymiarze unijnym

Poprawka    135

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 47 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Nakładając sankcje z tytułu naruszeń wewnątrzunijnych i powszechnie występujących naruszeń, właściwe organy biorą pod uwagę m.in. następujące kwestie:

1.  Nakładając sankcje z tytułu naruszeń wewnątrzunijnych, powszechnie występujących naruszeń i powszechnie występujących naruszeń o wymiarze unijnym, właściwe organy biorą pod uwagę m.in. następujące kwestie:

Poprawka     136

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 47 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  Przewidziane sankcje muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

Poprawka    137

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 49 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie niezwłocznie przekazują Komisji teksty wszelkich przyjmowanych przez siebie aktów prawa krajowego lub umów dotyczących kwestii wchodzących w zakres niniejszego rozporządzenia, z wyjątkiem aktów i umów odnoszących się do poszczególnych przypadków.

Państwa członkowskie niezwłocznie przekazują Komisji teksty wszelkich przyjętych przez nie aktów prawa krajowego i zawartych przez nie umów dotyczących kwestii wchodzących w zakres niniejszego rozporządzenia, z wyjątkiem umów odnoszących się do poszczególnych przypadków.

Poprawka    138

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 50 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Do dnia [najpóźniej do xx/xx/20xx r., nie później niż w terminie siedmiu lat od rozpoczęcia stosowania] Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie ze stosowania niniejszego rozporządzenia.

Do dnia ... [pięć lat od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia] Komisja przedstawi Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie ze stosowania niniejszego rozporządzenia.

Poprawka    139

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 50 − akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Sprawozdanie zawiera ocenę stosowania rozporządzenia obejmującą ocenę skuteczności egzekwowania przepisów prawnych, które chronią interesy konsumentów, zgodnie z niniejszym rozporządzeniem oraz analizę dotyczącą m.in. zmian, jakie nastąpiły w zakresie przestrzegania przepisów prawnych, które chronią interesy konsumentów, przez przedsiębiorców prowadzących działalność na podstawowych rynkach konsumenckich, na które transgraniczna wymiana handlowa wywiera wpływ.

Sprawozdanie zawiera ocenę stosowania rozporządzenia obejmującą ocenę skuteczności egzekwowania unijnych przepisów prawnych, które chronią interesy konsumentów, zgodnie z niniejszym rozporządzeniem oraz analizę dotyczącą m.in. zmian, jakie nastąpiły w zakresie przestrzegania unijnych przepisów prawnych, które chronią interesy konsumentów, przez przedsiębiorców prowadzących działalność na podstawowych rynkach konsumenckich, na które transgraniczna wymiana handlowa wywiera wpływ. Komisja ocenia w szczególności skuteczność:

 

a)   uprawnień przewidzianych w art. 8;

 

b)   progu określonego w odniesieniu do powszechnie występujących naruszeń o wymiarze unijnym,

 

c)   systemu wymiany informacji o naruszeniach przewidzianego w art. 43.

 

W razie potrzeby sprawozdaniu temu towarzyszą wnioski ustawodawcze.

Poprawka    140

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 50 – akapit 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Do dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia], a następnie co dwa lata Komisja składa Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie zawierające przegląd informacji, zmiany w dziedzinie egzekwowania przepisów chroniących konsumentów oraz dane statystyczne wymieniane w ramach mechanizmu nadzoru ustanowionego zgodnie z art. 33, włącznie ze zgłoszonymi w nim ostrzeżeniami i działaniami następczymi podjętymi w związku z ostrzeżeniami zewnętrznymi, a także przegląd powszechnie występujących naruszeń i powszechnie występujących naruszeń o wymiarze unijnym zgodnie z art. 16.

Poprawka    141

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 51

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 51

skreśla się

Zmiana załącznika do rozporządzenia (UE) nr 2006/2004

 

W załączniku do rozporządzenia (UE) nr 2006/2004 dodaje się następujące punkty w brzmieniu:

 

„18.   Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów (Dz.U. L 304 z 22.11.2011, s. 64).

 

19.   Dyrektywa 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotycząca usług na rynku wewnętrznym: art. 20 (Dz.U. L 376 z 27.12. 2006, s. 36).

 

20.   Rozporządzenie (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczące praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym (Dz.U. L 315 z 3.12. 2007, s. 14).

 

21.   Rozporządzenie (WE) nr 1107/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie praw osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej sprawności ruchowej podróżujących drogą lotniczą (Dz.U. L 204 z 26.7.2006, s. 1).

 

22.   Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 z dnia 24 września 2008 r. w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty: art. 22, 23 i 24 (Dz.U. L 293 z 31.10.2008, s. 3).

 

23.   Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/17/UE z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie konsumenckich umów o kredyt związanych z nieruchomościami mieszkalnymi: art. 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, rozdział 10 oraz załączniki I i II (Dz.U. L 60 z 28.2.2014, s. 34).

 

24.   Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/92/UE z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie porównywalności opłat związanych z rachunkami płatniczymi, przenoszenia rachunku płatniczego oraz dostępu do podstawowego rachunku płatniczego, art. 4–18 i art. 20 ust. 2 (Dz.U. L 257 z 28.8.2014, s. 214).”.

 

Poprawka    142

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 53 − ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia [rok po wejściu rozporządzenia w życie].

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia … [18 miesięcy po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia].

Poprawka    143

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 53 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Jednak artykuł 51 ma zastosowanie od dnia [dzień wejścia rozporządzenia w życie].

skreśla się

Poprawka    144

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik – punkt 24 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

24a.  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich): art. 14 (Dz.U. L 165 z 18.6.2013, s. 1).

Poprawka    145

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik – punkt 24 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

24b.  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 924/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie płatności transgranicznych we Wspólnocie oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 2560/2001 (Dz.U. L 266 z 9.10.2009, s. 11).

Poprawka    146

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik – punkt 24 c (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

24c.  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 260/2012 z dnia 14 marca 2012 r. ustanawiające wymogi techniczne i handlowe w odniesieniu do poleceń przelewu i poleceń zapłaty w euro oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 924/2009 (Dz.U. L 94 z 30.3.2012, s. 22).

Poprawka    147

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik – punkt 24 d (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

24d.  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego, zmieniająca dyrektywy 2002/65/WE, 2009/110/WE, 2013/36/UE i rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 oraz uchylająca dyrektywę 2007/64/WE (Dz.U. L 337 z 23.12.2015, s. 35).

Poprawka    148

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik – punkt 24 e (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

24e.  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/97 z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U. L 26 z 2.2.2016, s. 19).

Poprawka     149

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik – punkt 24 f (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

24f.  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2017/... z dnia ... w sprawie zapewnienia możliwości transgranicznego przenoszenia na rynku wewnętrznym usług online w zakresie treści (Dz.U. L ...)+.

 

+ Dz.U.: Należy wstawić numer seryjny, datę przyjęcia i odniesienie do publikacji niniejszego rozporządzenia (COD 2015/0284).

Poprawka     150

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik – punkt 24 g (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

24g.  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2017/... z dnia ... w sprawie blokowania geograficznego oraz innych form dyskryminacji ze względu na przynależność państwową klientów, ich miejsce zamieszkania lub miejsce prowadzenia działalności na rynku wewnętrznym oraz w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy nr 2009/22/WE (Dz.U. L ...)+.

 

+ Dz.U.: Należy wstawić numer seryjny, datę przyjęcia i odniesienie do publikacji niniejszego rozporządzenia (COD 2016/0152).

(1)

Dz.U. C 34 z 2.2.2017, s. 100.


UZASADNIENIE

Kontekst i wniosek Komisji

W 2003 r. Komisja po raz pierwszy zaproponowała system współpracy transgranicznej między organami krajowymi w celu ułatwienia skuteczniejszego nadzoru, prowadzenia dochodzeń i ścigania naruszeń transgranicznych, likwidując w ten sposób luki wykorzystywane przez nieuczciwych przedsiębiorców. Rozporządzenie 2006/2004 (tzw. rozporządzenie w sprawie współpracy w dziedzinie ochrony konsumentów) zostało przyjęte przez Parlament Europejski i Radę dnia 27 października 2004 r., a zaczęło obowiązywać z dniem 29 grudnia 2006 r.

Dziesięć lat później Komisja przedstawia propozycję przeglądu tego rozporządzenia w celu zwiększenia skuteczności przepisów i procedur dotyczących tej współpracy, a w szczególności z zamiarem skuteczniejszego stawienia czoła wyzwaniom w ramach jednolitego rynku cyfrowego. Wniosek dotyczący rozporządzenia uchylającego rozporządzenie 2006/2004 stanowi element przyjętego w dniu 25 maja 2016 r. pakietu z zakresu e-handlu. Zmiana przepisów ma na celu wzmocnienie mechanizmów egzekwowania prawa stosowanych przez organy krajowe w celu wyeliminowania niezgodnych z prawem praktyk przynoszących szkodę konsumentom w kilku krajach, zwłaszcza w przypadku naruszania prawa w sferze online.

Stanowisko sprawozdawczyni

Sprawozdawczyni z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji i przyznaje, że trzeba będzie jeszcze wiele zrobić w dziedzinie egzekwowania przepisów z zakresu ochrony konsumentów.

Ponieważ przedsiębiorcy z coraz większym rozmachem prowadzą działalność na całym jednolitym rynku, naruszenia o wymiarze unijnym powinny podlegać skutecznym mechanizmom służącym unikaniu niespójnego egzekwowania prawa w przypadku tych samych naruszeń oraz powielania wysiłków i kosztów związanych z egzekwowaniem prawa.

Dlatego też sprawozdawczyni jest zdania, że we wniosku Komisji właściwie zidentyfikowano uprawnienia potrzebne organom egzekwowania prawa we wszystkich państwach członkowskich (art. 8), i uważa ten zbiór uprawnień za niezbędny warunek prawdziwej współpracy transgranicznej na rzecz zwalczania naruszeń. Dla zapewnienia skutecznej współpracy uprawnieniami tymi powinny dysponować organy egzekwowania prawa we wszystkich państwach członkowskich.

Bieg terminu przedawnienia w odniesieniu do wykonywania niektórych uprawnień w przypadku naruszenia zostaje rozsądnie ustalony na 5 lat, co gwarantuje pewność prawa i może mieć efekt odstraszający (art. 5).

Sprawozdawczyni popiera wprowadzenie nowych pojęć: „powszechnie występującego naruszenia” i „powszechnie występującego naruszenia o wymiarze unijnym”. Jednak uważa ona, że próg określony w odniesieniu do tego drugiego jest zbyt wysoki (art. 21). Z powodu złożoności dochodzeń i skoordynowanego egzekwowania prawa przewidzianych w przypadku powszechnie występującego naruszenia o wymiarze unijnym należy przewidzieć rolę Komisji jako podmiotu koordynującego. Dlatego sprawozdawczyni uzgodniła z kontrsprawozdawcami inny próg, a mianowicie większość państw członkowskich, których ludność łącznie stanowi przynajmniej jedną trzecią ludności Unii (art. 3).

Sprawozdawczyni popiera uczestnictwo organizacji konsumenckich, np. w mechanizmie ostrzegania przewidzianym w art. 34, gdyż podmioty mające uzasadniony interes związany z ochroną konsumentów często dowiadują się o naruszeniach o wiele wcześniej niż właściwe organy. W związku z tym konieczne jest także zapewnienie właściwego działania bazy danych i systemu wymiany informacji przewidzianych w art. 43.

Sprawozdawczyni uważa, że gdy zostaną spełnione kryteria dotyczące tajemnicy, wspólne stanowisko – wynik dochodzenia i ocena powszechnie występujących naruszeń – lub jego części, powinny zostać opublikowane, aby zwiększyć przejrzystość i poinformować konsumentów o stwierdzonych naruszeniach.

Sprawozdawczyni zgadza się, że znaczna liczba przepisów prawa konsumenckiego powinna zostać dodana do wykazu przepisów objętych zakresem rozporządzenia, aby wesprzeć organy egzekwowania prawa w zajmowaniu się takimi kwestiami jak dyskryminacja konsumentów ze względu na państwo zamieszkania/obywatelstwo usługobiorcy oraz ogólnie wszystkimi naruszeniami transgranicznymi.

Sprawozdawczyni akceptuje przedkładanie półrocznych planów egzekwowania przepisów przez każde państwo członkowskie (art. 45) jako sposób na lepsze ustalanie priorytetów i skuteczniejsze stosowanie rozporządzenia z myślą o państwach członkowskich. Jednak sprawozdawczyni zaproponowałaby ograniczenie zbioru zobowiązań do jedynie niezbędnych, przy poszanowaniu pomocniczości.

Proponuje ona, by co dwa lata Komisja składała sprawozdanie zawierające przegląd informacji wymienianych w ramach mechanizmu współpracy ustanowionego na mocy niniejszego rozporządzenia, włącznie z ostrzeżeniami zgłaszanymi zarówno przez właściwe organy, jak i podmioty zewnętrzne. W tym publicznie dostępnym sprawozdaniu powinny zostać streszczone tendencje i zmiany w dziedzinie egzekwowania przepisów prawa konsumenckiego.

Ponadto sprawozdawczyni uważa, że wnioskowi przydadzą się pewne udoskonalenia, i dlatego starała się dzięki swoim poprawkom osiągnąć następujące cele:

•  wprowadzenie jasnego zbioru definicji obejmującego „powszechnie występujące naruszenie o wymiarze unijnym”, „właściwy organ”, „jednolity urząd łącznikowy”, „akcję kontrolną”, podczas gdy można zachować bez zmian definicje ujednolicone w obwiązującym dorobku prawnym z zakresu prawa konsumenckiego (konsument, przedsiębiorca);

•  objęcie akcjami kontrolnymi sektora poza internetem, gdyż ochrona konsumentów powinna zostać wzmocniona niezależnie od środowiska (naruszenia, do których dochodzi w środowisku online lub offline);

•  przeorganizowanie licznych uprawnień Komisji, które zostały ustanowione we wniosku w niewystarczający i niejasny sposób; sprawozdawczyni uzgodniła między innymi z kontrsprawozdawcami, że zaproponuje ustanowienie w akcie podstawowym 30-dniowego terminu udzielania odpowiedzi na wnioski (art. 11) i zwróciła się do Komisji o ustalenie w drodze środków wykonawczych rozsądnych terminów wymiany informacji i odpowiedzi na wnioski o podjęcie środków służących egzekwowaniu prawa w ramach skoordynowanych działań;

•  uproszczenie struktury tekstu wniosku, a zwłaszcza rozdziału IV, m.in. w trosce o uniknięcie zbędnych powtórzeń; co do istoty – doprecyzowanie procedury współpracy przy poszanowaniu tradycji prawnych dotyczących egzekwowania prawa;

•  doprecyzowanie roli Komisji, zwłaszcza w ramach rozdziału III dotyczącego mechanizmu wzajemnej pomocy i rozdziału IV dotyczącego powszechnie występujących naruszeń i powszechnie występujących naruszeń o wymiarze unijnym;

•  doprecyzowanie procedury podejmowania skoordynowanych działań, gdy zgłaszane jest podejrzenie powszechnie występującego naruszenia;

•  ustalenie koordynacyjnej roli jednolitego urzędu łącznikowego, którą należy powierzyć w każdym państwie członkowskim organowi publicznemu dysponującemu niezbędnymi zasobami, aby wywiązywać się z tej ważnej roli;

•  usunięcie kryterium siedziby przedsiębiorcy jako najważniejszego kryterium przy wyznaczaniu właściwego organu, który my podjąć środki służące egzekwowaniu prawa (art. 25 zmieniony w art. 18a).


ZAŁĄCZNIK: WYKAZ PODMIOTÓW LUB OSÓB, OD KTÓRYCH SPRAWOZDAWCZYNI OTRZYMAŁA INFORMACJE

Poniższy wykaz opracowano na zasadzie zupełnej dobrowolności, na wyłączną odpowiedzialność sprawozdawcy. Przy sporządzaniu projektu sprawozdania, do czasu przyjęcia go w komisji, sprawozdawczyni otrzymała informacje od następujących podmiotów lub osób:

Podmiot lub osoba

BEUC (Europejska Organizacja Konsumentów)

BUSINESSEUROPE

CENTR, Rada Europejskich Rejestrów Krajowych Domen Najwyższego Poziomu

česká obchodní inspekce (czeski urząd nadzoru handlu)

Urząd Telekomunikacji Republiki Czeskiej

CDE, Konfederacja Duńskich Przedsiębiorców

ECC France, Europejskie Centrum Konsumenckie we Francji

EUROCOMMERCE

ECTAA, Europejskie Stowarzyszenie Touroperatorów i Agentów Turystycznych

EUROISPA, Europejskie Stowarzyszenie Dostawców Usług Internetowych

Prof. dr Evelyne Terryn, specjalista w dziedzinie praw konsumentów i prawa handlowego, KU Leuven, Belgia

FEDMA, Europejska Federacja Marketingu Bezpośredniego i Interaktywnego

GOOGLE

HDE, Handelsverband Deutschland (Niemiecka Federacja Sprzedawców Detalicznych)

Ministerstwo Gospodarki Portugalii, Dyrekcja Generalna ds. Konsumentów

Ministerstwo Przemysłu i Handlu Republiki Czeskiej

Stałe Przedstawicielstwo Republiki Bułgarii przy UE

Rząd Zjednoczonego Królestwa

WKO, Wirtschaftskammer Österreich (austriacka Związkowa Izba Gospodarcza)

ZAW, Zentralverband der deutschen Werbewirtschaft (niemiecka federacja twórców reklam)


OPINIA Komisji Prawnej (8.3.2017)

dla Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów

(COM(2016)0283 – C8-0194/2016 – 2016/0148(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Kostas Chrysogonos

POPRAWKI

Komisja Prawna zwraca się do Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw -1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(-1)  Artykuł 4 ust. 2 lit. f), art. 12, art. 114 ust. 3 i art. 169 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) oraz art. 38 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej stanowią prawo pierwotne regulujące politykę ochrony konsumentów,

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw -1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(-1a)  W art. 169 TFUE określono cele szczegółowe polityki Unii w zakresie popierania interesów konsumentów i zapewnienia wysokiego poziomu ich ochrony. Unia musi zatem przyczyniać się do ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i interesów gospodarczych konsumentów, jak również wspierać ich prawa do informacji, edukacji i organizowania się w celu zadbania o ich interesy,

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw -1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(-1b)  W art. 197 TFUE dotyczącym współpracy administracyjnej uznano znaczenie skutecznego wdrażania prawa Unii przez państwa członkowskie i określono granice, w jakich Unia i państwa członkowskie mogą podejmować działania w tym zakresie,

Poprawka     4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1)  W rozporządzeniu (WE) nr 2006/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady58 przewidziano zharmonizowane zasady i procedury w zakresie usprawniania współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów w kontekście transgranicznym. W art. 21a tego rozporządzenia przewidziano procedurę przeglądu skuteczności i mechanizmów operacyjnych tego rozporządzenia; na mocy tego artykułu Komisja stwierdziła, że rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 nie jest wystarczające do skutecznego działania w obliczu wyzwań w obszarze egzekwowania prawa na jednolitym rynku, a w szczególności na jednolitym rynku cyfrowym.

(1)  W rozporządzeniu (WE) nr 2006/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady58 przewidziano zharmonizowane zasady i procedury w zakresie usprawniania współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów w kontekście transgranicznym. W art. 21a rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 przewidziano procedurę przeglądu skuteczności i mechanizmów operacyjnych tego rozporządzenia; na mocy tego artykułu Komisja stwierdziła, że rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 nie jest wystarczające do skutecznego działania w obliczu wyzwań w obszarze egzekwowania prawa na jednolitym rynku, zwłaszcza na jednolitym rynku cyfrowym. Ze sprawozdania Komisji wynika, że obowiązujące rozporządzenie należy zastąpić nowym rozporządzeniem w celu sprostania wyzwaniom związanymi z gospodarką cyfrową i rozwojem transgranicznego handlu detalicznego w UE,

_________________

_________________

58 Rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów (Dz.U. L 364 z 9.12.2004, s. 1).

58 Rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów (Dz.U. L 364 z 9.12.2004, s. 1).

Poprawka     5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2)  Jednym z priorytetów strategii jednolitego rynku cyfrowego przyjętej przez Komisję w dniu 6 maja 2015 r. była potrzeba zwiększenia zaufania konsumentów dzięki szybszemu, sprawniejszemu i spójniejszemu egzekwowaniu przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów. W strategii jednolitego rynku przyjętej przez Komisję w dniu 28 października 2015 r. ponownie podkreślono, że egzekwowanie unijnych przepisów w zakresie ochrony konsumentów powinno zostać dodatkowo wzmocnione rozporządzeniem w sprawie współpracy w dziedzinie ochrony konsumentów.

(2)  Jednym z priorytetów strategii jednolitego rynku cyfrowego przyjętej przez Komisję w dniu 6 maja 2015 r. była potrzeba zwiększenia zaufania konsumentów dzięki szybszemu i spójniejszemu egzekwowaniu przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów. W strategii jednolitego rynku przyjętej przez Komisję w dniu 28 października 2015 r. ponownie podkreślono, że egzekwowanie unijnych przepisów w zakresie ochrony konsumentów powinno zostać dodatkowo wzmocnione rozporządzeniem w sprawie współpracy w dziedzinie ochrony konsumentów.

Poprawka     6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3)  Odnotowywane obecnie nieskuteczne egzekwowanie naruszeń transgranicznych, w szczególności w otoczeniu cyfrowym, pozwala przedsiębiorcom unikać egzekwowania przepisów poprzez zmienianie miejsca prowadzenia działalności w Unii. Prowadzi to do zakłócenia konkurencji wobec uczciwych przedsiębiorców prowadzących działalność na rynku krajowym albo działalność transgraniczną i w rezultacie przynosi szkodę konsumentom oraz obniża zaufanie konsumentów do transakcji transgranicznych i do jednolitego rynku. Niezbędne jest zatem zwiększenie poziomu harmonizacji, pozwalające na realizowanie przez właściwe publiczne organy egzekwowania prawa skutecznej i efektywnej współpracy w obszarze egzekwowania prawa, która zaowocuje wykrywaniem naruszeń, a także umożliwi prowadzenie dochodzeń w ich sprawie i wydawanie nakazów zaprzestania dopuszczania się naruszeń wewnątrzunijnych i powszechnie występujących naruszeń.

(3)  Odnotowywane obecnie nieskuteczne egzekwowanie naruszeń transgranicznych, w szczególności w otoczeniu cyfrowym, pozwala przedsiębiorcom unikać egzekwowania przepisów poprzez zmienianie miejsca prowadzenia działalności w Unii. Prowadzi to do zakłócenia konkurencji wobec uczciwych przedsiębiorców prowadzących działalność (zarówno online, jak i offline) na rynku krajowym albo działalność transgraniczną i w rezultacie znacząco szkodzi jednolitemu rynkowi i konsumentom oraz obniża zaufanie konsumentów do transakcji transgranicznych i do jednolitego rynku. Niezbędne jest zatem zwiększenie poziomu harmonizacji, pozwalające na realizowanie przez właściwe publiczne organy egzekwowania prawa skutecznej i efektywnej współpracy w obszarze egzekwowania prawa, która zaowocuje wykrywaniem naruszeń, a także umożliwi prowadzenie dochodzeń w ich sprawie i wydawanie nakazów zaprzestania dopuszczania się naruszeń wewnątrzunijnych i zapewni skuteczną i proporcjonalną reakcję wobec powszechnie występujących naruszeń o wymiarze unijnym, które wyrządzają znaczne szkody konsumentom i jednolitemu rynkowi,

Poprawka     7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(5a)  Aby zagwarantować pewność prawa i zapewnić skuteczność środków wykonawczych w odniesieniu do zaniechanych naruszeń transgranicznych należy ustanowić termin przedawnienia. Oznacza to ustalenie jednoznacznego okresu, w jakim właściwe organy, egzekwując przepisy regulujące naruszenia transgraniczne, powinny móc nakładać sankcje, nakazywać wypłatę odszkodowań na rzecz konsumentów lub nakazywać restytucję zysków uzyskanych w rezultacie naruszenia,

Poprawka     8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6)  Właściwe organy powinny dysponować minimalnym zestawem uprawnień w zakresie prowadzenia dochodzeń i egzekwowania przepisów, który umożliwi im skuteczne stosowanie niniejszego rozporządzenia, prowadzenie wzajemnej współpracy oraz zniechęcanie przedsiębiorców do popełniania naruszeń wewnątrzunijnych i powszechnie występujących naruszeń. Wspomniane uprawnienia powinny być adekwatne do wyzwań związanych z egzekwowaniem przepisów w obszarze handlu elektronicznego i w otoczeniu cyfrowym, ponieważ to właśnie w tych obszarach przedsiębiorcy najłatwiej jest zataić lub zmienić swoją tożsamość. Korzystanie z tych uprawnień powinno zagwarantować możliwość zgodnej z prawem wymiany dowodów między właściwymi organami, która pozwoli na skuteczne egzekwowanie przepisów na takim samym poziomie we wszystkich państwach członkowskich.

(6)  Właściwe organy powinny dysponować minimalnym zestawem uprawnień w zakresie prowadzenia dochodzeń i egzekwowania przepisów, który umożliwi im skuteczne stosowanie niniejszego rozporządzenia, zapewnienie skutecznej i umocowanej prawnie wzajemnej współpracy transgranicznej oraz zniechęcanie przedsiębiorców do popełniania naruszeń wewnątrzunijnych i powszechnie występujących naruszeń. Wspomniane uprawnienia powinny być wyważone, adekwatne i wystarczające do wyzwań związanych z egzekwowaniem przepisów w obszarze handlu elektronicznego i w otoczeniu cyfrowym, ponieważ to właśnie w tych obszarach przedsiębiorcy najłatwiej jest zataić lub zmienić swoją tożsamość. Korzystanie z tych uprawnień powinno zagwarantować możliwość zgodnej z prawem wymiany informacji i dowodów między właściwymi organami, która pozwoli na skuteczne egzekwowanie przepisów na takim samym poziomie we wszystkich państwach członkowskich.

Poprawka     9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7)  Państwa członkowskie mogą zdecydować, czy właściwe organy będą korzystały z tych uprawnień bezpośrednio w obrębie swoich kompetencji czy też w drodze wniosków składanych do właściwych sądów. Jeżeli państwa członkowskie uznają, że właściwe organy korzystają z przysługujących im uprawnień w drodze wniosków składanych do właściwych sądów, powinny one zapewnić możliwość skutecznego i terminowego korzystania z tych uprawnień oraz zagwarantować, aby koszt korzystania z tych uprawnień był proporcjonalny i aby nie utrudniał stosowania niniejszego rozporządzenia.

(7)  Niniejsze rozporządzenie nie wpływa na swobodę wyboru przez państwa członkowskie systemu egzekwowania prawa, który uznają one za odpowiedni. Państwa członkowskie mogą zdecydować, czy właściwe organy będą korzystały z tych uprawnień bezpośrednio w obrębie swoich kompetencji czy też w drodze wniosków składanych do właściwych sądów. Jeżeli państwa członkowskie uznają, że właściwe organy korzystają z przysługujących im uprawnień w drodze wniosków składanych do właściwych sądów, powinny one zapewnić możliwość skutecznego i terminowego korzystania z tych uprawnień oraz zagwarantować, aby koszt korzystania z tych uprawnień był proporcjonalny i aby nie utrudniał stosowania niniejszego rozporządzenia.

Poprawka     10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9)  Właściwe organy powinny mieć możliwość wszczynania postępowań z własnej inicjatywy w przypadku, gdy uzyskają informacje o naruszeniach wewnątrzunijnych lub powszechnie występujących naruszeniach ze źródeł innych niż skargi konsumentów. Zagwarantowanie takiej możliwości jest szczególnie konieczne na potrzeby zapewnienia skutecznej współpracy właściwych organów przy zwalczaniu powszechnie występujących naruszeń.

(9)  Właściwe organy powinny mieć możliwość wszczynania postępowań z własnej inicjatywy w przypadku, gdy uzyskają informacje o naruszeniach wewnątrzunijnych lub powszechnie występujących naruszeniach ze źródeł innych niż skargi konsumentów. Zagwarantowanie takiej możliwości jest szczególnie konieczne na potrzeby zapewnienia skutecznej współpracy właściwych organów przy zwalczaniu powszechnie występujących naruszeń, jak i w celu wspierania jurysdykcji krajowych podczas wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 44/20011a ,

 

_________________

 

1a Rozporządzenie Rady (WE) nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (Dz.U. L 12 z 16.1.2001, s. 1).

Poprawka     11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10)  Właściwe organy powinny mieć dostęp do wszystkich niezbędnych dowodów, danych i informacji potrzebnych im do ustalenia, czy doszło do naruszenia wewnątrzunijnego lub do powszechnie występującego naruszenia, a w szczególności do dowodów, danych i informacji pozwalających im zidentyfikować odpowiedzialnego przedsiębiorcę, niezależnie od tego, jaki podmiot znajduje się w posiadaniu takich dowodów, danych i informacji, gdzie są one zlokalizowane i jaki jest ich format. Właściwe organy powinny mieć możliwość zwrócenia się o przekazanie wszystkich niezbędnych dowodów, danych i informacji bezpośrednio do osób trzecich w ramach cyfrowego łańcucha wartości.

(10)  Właściwe organy powinny mieć dostęp do wszystkich niezbędnych dowodów, danych i informacji potrzebnych im do ustalenia, czy doszło do naruszenia wewnątrzunijnego lub do powszechnie występującego naruszenia, a w szczególności do dowodów, danych i informacji pozwalających im zidentyfikować odpowiedzialnego przedsiębiorcę, niezależnie od tego, jaki podmiot znajduje się w posiadaniu takich dowodów, danych i informacji, gdzie są one zlokalizowane i jaki jest ich format. Właściwe organy powinny mieć możliwość zwrócenia się o przekazanie wszystkich niezbędnych dowodów, danych i informacji bezpośrednio do osób trzecich w ramach cyfrowego łańcucha wartości, w tym tych posiadających siedzibę w państwach niebędących członkami UE; w otoczeniu cyfrowym należy zwrócić szczególną uwagę na przedsiębiorców i usługi powodujące powszechnie występujące naruszenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady95/46/WE1a, dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/58/WE1b oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/6791c, które to naruszenia mogłyby uzasadniać podjęcie wspólnego działania na podstawie art. 21.

 

_________________

 

1a Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (Dz.U. L 281 z 23.11.1995, s. 31).

 

1b Dyrektywa 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 2002 r. dotycząca przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej) (Dz.U. L 201 z 31.7.2002, s. 37).

 

1c Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1).

Poprawka     12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(10a)  Właściwe organy powinny posiadać uprawnienia do przeprowadzania niezbędnych kontroli na miejscu oraz uprawnienia do wkraczania do wszystkich pomieszczeń i środków transportu oraz na wszystkie tereny, z których przedsiębiorca korzysta w celach związanych ze swoją działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub z wykonywaniem wolnego zawodu.

Poprawka     13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12)  W szczególności w otoczeniu cyfrowym właściwe organy powinny mieć możliwość szybkiego i skutecznego eliminowania naruszeń, zwłaszcza jeżeli przedsiębiorca sprzedający towary lub usługi ukrywa swoją tożsamość lub przenosi miejsce prowadzenia działalności do innego państwa Unii lub do innego państwa trzeciego, aby uniknąć procedury egzekwowania przepisów. W przypadku gdy występuje ryzyko wyrządzenia konsumentom poważnych i nieodwracalnych szkód właściwe organy powinny mieć możliwość przyjęcia środków tymczasowych pozwalających zapobiec takim szkodom lub ograniczyć ich zakres, w tym – w stosownych przypadkach – możliwość zawieszenia strony internetowej, domeny lub podobnej cyfrowej strony, usługi lub konta. Ponadto właściwe organy powinny posiadać uprawnienia do zlikwidowania strony internetowej, domeny lub podobnej cyfrowej strony, usługi lub konta lub do zwrócenia się do dostawcy usług będącego osobą trzecią o zlikwidowanie takiej strony internetowej, domeny lub podobnej cyfrowej strony, usługi lub konta.

(12)  W szczególności w otoczeniu cyfrowym właściwe organy powinny mieć możliwość podejmowania skutecznych i przejrzystych środków w celu szybkiego i skutecznego eliminowania naruszeń, zwłaszcza jeżeli przedsiębiorca sprzedający towary lub usługi ukrywa swoją tożsamość lub przenosi miejsce prowadzenia działalności do innego państwa Unii lub do innego państwa trzeciego, aby uniknąć procedury egzekwowania przepisów. W przypadku gdy występuje ryzyko wyrządzenia konsumentom poważnych i nieodwracalnych szkód właściwe organy powinny mieć możliwość przyjęcia środków tymczasowych pozwalających zapobiec takim szkodom lub ograniczyć ich zakres, w tym – w stosownych przypadkach – żądania od dostawców usług hostingowych usunięcia treści lub zawieszenia strony internetowej, usługi lub konta bądź żądania od rejestru domen lub podmiotu rejestrującego zawieszenia na określony czas pełnej, jednoznacznej nazwy domenowej. Ponadto właściwe organy powinny posiadać uprawnienia do nakazania dostawcy usług hostingowych usunięcia treści lub zamknięcia strony internetowej, usługi lub konta bądź ich części lub do nakazania rejestrowi lub podmiotowi rejestrującemu usunięcia pełnej, jednoznacznej nazwy domenowej. Środki w zakresie usuwania treści mogą jednak szkodzić wolności słowa i informacji, a także być nieskuteczne, gdyż w dynamicznym środowisku cyfrowym treści pojawiają się ponownie równie szybko, jak zostały usunięte. W związku z tym środki służące ograniczeniu rozpowszechniania treści za pośrednictwem internetu lub upubliczniania ich w inny sposób powinny być zawsze zgodne z Kartą praw podstawowych Unii Europejskiej i ograniczone do zakresu, jaki jest konieczny i proporcjonalny, a także być podejmowane na podstawie uprzednio uzyskanej zgody organu sądowego.

Poprawka     14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(12a)  Celem niniejszego rozporządzenia jest skuteczne położenie kresu naruszeniom, a także zapobieganie wyrządzaniu szkód konsumentom i zapewnienie konsumentom odszkodowania za poniesione szkody. W związku z tym wszystkie środki służące egzekwowaniu prawa powinny być ukierunkowane na źródło naruszeń, a nie na kwestię prezentacji, zaś środki dotyczące nazwy domeny powinny być ostatecznością, w przypadku gdy usunięcie treści nie powiodło się.

Poprawka     15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15)  Zwiększona powinna zostać skuteczność i efektywność mechanizmu wzajemnej pomocy. Żądane informacje powinny być terminowo przekazywane, a konieczne środki służące egzekwowaniu prawa powinny być terminowo podejmowane. W związku z tym Komisja powinna wyznaczyć wiążące terminy na ustosunkowanie się przez właściwe organy do wniosków o udzielenie informacji i wniosków o podjęcie środków służących egzekwowaniu prawa oraz wyjaśnić aspekty proceduralne i inne aspekty przetwarzania wniosków o udzielenie informacji i wniosków o podjęcie środków służących egzekwowaniu prawa, dokonując tego za pomocą środków wykonawczych.

(15)  Zwiększona powinna zostać skuteczność i efektywność mechanizmu wzajemnej pomocy. Żądane informacje powinny być terminowo przekazywane, w jasno określonych ramach czasowych, a konieczne środki służące egzekwowaniu prawa powinny być podejmowane terminowo i w przejrzysty sposób. W związku z tym Komisja powinna wyznaczyć jasno określone i wiążące terminy na ustosunkowanie się przez właściwe organy do wniosków o udzielenie informacji i wniosków o podjęcie środków służących egzekwowaniu prawa oraz wyjaśnić aspekty proceduralne i inne aspekty przetwarzania wniosków o udzielenie informacji i wniosków o podjęcie środków służących egzekwowaniu prawa, dokonując tego za pomocą środków wykonawczych.

Poprawka     16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(18)  Skoordynowany przegląd stron internetowych handlu elektronicznego (akcje kontrolne) to kolejna forma koordynacji egzekwowania prawa, która okazała się skutecznym narzędziem w walce z naruszeniami i którą należy stosować i wzmacniać w przyszłości.

(18)  Skoordynowany przegląd stron internetowych handlu elektronicznego (akcje kontrolne) to kolejna forma koordynacji egzekwowania prawa, która okazała się skutecznym narzędziem w walce z naruszeniami i którą należy stosować i wzmacniać w przyszłości, w tym przez rozszerzenie zakresu jej stosowania na sektory poza internetem.

Poprawka     17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(19)  Powszechnie występujące naruszenia o wymiarze unijnym mogą przynieść poważne szkody większości konsumentów w Unii. Dlatego konieczna jest w ich przypadku szczególna procedura koordynacyjna na poziomie Unii, z Komisją w roli obowiązkowego koordynatora. Aby zagwarantować, że procedura będzie uruchamiana w terminowy, spójny i skuteczny sposób, a jej warunki będą jednolicie weryfikowane, Komisja powinna odpowiadać za sprawdzenie, czy spełnione zostały warunki konieczne do wprowadzenia procedury. Dowody i informacje zebrane podczas wspólnych działań powinny być w razie potrzeby bez utrudnień wykorzystywane w postępowaniach krajowych.

(19)  W przypadku powszechnie występujących naruszeń o wymiarze unijnym, które mogą szkodzić zbiorowym interesom konsumentów w większości państw członkowskich, Komisja powinna wszcząć i pilotować procedurę koordynacyjną na poziomie Unii. Aby zagwarantować spójność procedury, Komisja powinna odpowiadać za sprawdzenie, czy spełnione zostały warunki konieczne do wprowadzenia procedury. Dowody i informacje zebrane podczas skoordynowanych działań powinny być w razie potrzeby bez utrudnień wykorzystywane w postępowaniach krajowych.

Poprawka     18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(20)  W kontekście powszechnie występujących naruszeń, także tych o wymiarze unijnym, należy przestrzegać przysługujących stosownym przedsiębiorcom praw do obrony. Wymaga to w szczególności uznania prawa przedsiębiorcy do bycia wysłuchanym oraz stosowania wybranego przez niego języka w toku postępowania.

(20)  W kontekście naruszeń i powszechnie występujących naruszeń, także tych o wymiarze unijnym, należy przestrzegać przysługujących stosownym przedsiębiorcom praw do dostępu do wymiaru sprawiedliwości i do obrony. Wymaga to, między innymi, w szczególności uznania prawa przedsiębiorcy do bycia wysłuchanym oraz stosowania wybranego przez niego języka w toku postępowania.

Poprawka     19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 22 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(22a)  Do celów udostępnienia analizy zmian w dziedzinie egzekwowania prawa ochrony konsumentów oraz usprawnienia sieci współpracy Komisja powinna regularnie przedstawiać publiczne sprawozdania zawierające dane statystyczne i podsumowujące zmiany w dziedzinie egzekwowania prawa ochrony konsumentów, sporządzone na podstawie informacji zgromadzonych w ramach współpracy przewidzianej w niniejszym rozporządzeniu.

Poprawka     20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(25)  Dane dotyczące skarg konsumentów mogą pomóc decydentom na poziomie krajowym i unijnym w ocenie funkcjonowania rynków konsumenckich oraz w wykrywaniu naruszeń. Mając na względzie ułatwienie wymiany wspomnianych danych na poziomie unijnym, Komisja przyjęła zalecenie w sprawie stosowania zharmonizowanej metodologii klasyfikacji i zgłaszania skarg i zapytań konsumentów59. Zalecenie to powinno zostać wdrożone, aby w pełni wesprzeć współpracę w egzekwowaniu prawa oraz ułatwić wykrywanie wewnątrzunijnych i powszechnie występujących naruszeń.

(25)  Dane dotyczące skarg konsumentów mogą pomóc decydentom na poziomie krajowym i unijnym w ocenie funkcjonowania rynków konsumenckich oraz w wykrywaniu naruszeń lub ryzyka ich wystąpienia. Mając na względzie ułatwienie wymiany wspomnianych danych na poziomie unijnym, Komisja przyjęła zalecenie w sprawie stosowania zharmonizowanej metodologii klasyfikacji i zgłaszania skarg i zapytań konsumentów59. Państwa członkowskie powinny wdrożyć to zalecenie, aby w pełni wesprzeć współpracę w egzekwowaniu prawa i do niej zachęcać oraz ułatwić wykrywanie wewnątrzunijnych i powszechnie występujących naruszeń.

_________________

_________________

59 Zalecenie Komisji w sprawie stosowania zharmonizowanej metodologii klasyfikacji i zgłaszania skarg i zapytań konsumentów (2010/304/WE, Dz.U. L 136, z 2.6. 2010, s. 1–31).

59 Zalecenie Komisji w sprawie stosowania zharmonizowanej metodologii klasyfikacji i zgłaszania skarg i zapytań konsumentów (2010/304/WE, Dz.U. L 136, z 2.6. 2010, s. 1–31).

Poprawka     21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 29 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(29a)  Należy promować europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń jako alternatywę dla istniejących postępowań przewidzianych w prawie państw członkowskich. Orzeczenie wydane w ramach europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń jest uznawane i wykonywalne we wszystkich pozostałych państwach członkowskich i nie wymaga uzyskania stwierdzenia wykonalności. Procedura ta zapewnia niedrogi i łatwy sposób dochodzenia roszczeń o charakterze transgranicznym w sprawach cywilnych i gospodarczych.

Poprawka     22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 35

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(35)  Niniejsze rozporządzenie nie narusza praw podstawowych i jest zgodne z zasadami uznanymi w szczególności w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej67. W związku z tym niniejsze rozporządzenie powinno być interpretowane i stosowane z uwzględnieniem tych praw i zasad. Wykonując minimalne uprawnienia określone w niniejszym rozporządzeniu właściwe organy powinny zachować odpowiednią równowagę między interesami, które są chronione przez prawa podstawowe, takimi jak: wysoki poziom ochrony konsumentów, wolność prowadzenia działalności gospodarczej oraz swobodny dostęp do informacji.

(35)  Niniejsze rozporządzenie nie narusza praw podstawowych i jest zgodne z zasadami uznanymi w szczególności w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej67. W związku z tym niniejsze rozporządzenie powinno być interpretowane i stosowane z uwzględnieniem tych praw i zasad. Wykonując minimalne uprawnienia określone w niniejszym rozporządzeniu właściwe organy powinny zagwarantować poszanowanie zasady proporcjonalności oraz zachować odpowiednią równowagę między interesami, które są chronione przez prawa podstawowe, takimi jak: wysoki poziom ochrony konsumentów, wolność prowadzenia działalności gospodarczej, wolność wypowiedzi oraz swobodny dostęp do informacji.

_________________

_________________

67 Dz.U. C 364 z 18.12.2000, s. 1.

67 Dz.U. C 364 z 18.12.2000, s. 1.

Poprawka     23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 35 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(35a)  Niniejsze rozporządzenie należy interpretować i stosować w pełnej zgodności z przepisami Unii dotyczącymi ochrony i przetwarzania danych osobowych.

Poprawka    24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

8a.  Niniejsze rozporządzenie pozostaje bez uszczerbku dla możliwości egzekwowania prawa na drodze prywatnoprawnej i powództw odszkodowawczych na mocy prawa krajowego.

Poprawka     25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 8 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

8b.  Niniejsze rozporządzenie nie narusza praw podstawowych i jest zgodne z zasadami uznanymi w szczególności w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej.

Poprawka     26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – akapit 1 – litera i

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

i)  „szkoda wyrządzona interesom zbiorowym konsumentów” oznacza faktyczną lub potencjalną szkodę wyrządzoną interesom określonej liczby konsumentów, których dotyczą naruszenia wewnątrzunijne lub powszechnie występujące naruszenia; uznaje się jej występowanie w szczególności w przypadkach, w których naruszenie potencjalnie lub faktycznie szkodziło, szkodzi lub może zaszkodzić znacznej liczbie konsumentów w podobnej sytuacji.

i)  „szkoda wyrządzona interesom zbiorowym konsumentów” oznacza faktyczną lub potencjalną szkodę wyrządzoną interesom dostatecznej liczby konsumentów, których dotyczą naruszenia wewnątrzunijne lub powszechnie występujące naruszenia; uznaje się jej występowanie w szczególności w przypadkach, w których naruszenie potencjalnie lub faktycznie szkodziło, szkodzi lub może zaszkodzić dostatecznej liczbie konsumentów w podobnej sytuacji.

Poprawka     27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Właściwe organy mogą przeprowadzać dochodzenia w sprawie naruszeń, o których mowa w art. 2, oraz zakazać przedsiębiorcom dopuszczania się takich naruszeń w przyszłości. Właściwy organ może nałożyć karę z tytułu tych naruszeń w ciągu pięciu lat od momentu zaprzestania danego naruszenia.

1.  Właściwe organy mogą przeprowadzać dochodzenia w sprawie naruszeń, o których mowa w art. 2, oraz zakazać przedsiębiorcom dopuszczania się takich naruszeń w przyszłości. Właściwy organ może wykorzystać uprawnienia, o których mowa w art. 8 ust. 2 lit. m), n) i o), w okresie pięciu lat od momentu zaprzestania danego naruszenia.

Poprawka     28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Bieg terminu przedawnienia w odniesieniu do nakładania kary rozpoczyna się w dniu, w którym zaprzestano naruszenia.

2.  Bieg terminu przedawnienia w odniesieniu do wykonywania uprawnień, o których mowa w ust. 1, rozpoczyna się w dniu, w którym zaprzestano naruszenia.

Poprawka     29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Jakiekolwiek działanie podjęte przez właściwy organ na potrzeby dochodzenia lub postępowania egzekucyjnego dotyczącego naruszenia wstrzyma bieg terminu przedawnienia w odniesieniu do nakładania kary do momentu przyjęcia ostatecznej decyzji w tej sprawie. Bieg terminu przedawnienia w odniesieniu do nakładania kary zostaje wstrzymany, dopóki decyzja, zarządzenie lub inne działanie właściwego organu stanowi przedmiot postępowania toczącego się przed sądem.

3.  Jakiekolwiek działanie podjęte przez właściwy organ na potrzeby dochodzenia lub postępowania egzekucyjnego dotyczącego naruszenia wstrzyma bieg terminu przedawnienia w odniesieniu do wykonywania uprawnień, o których mowa w ust. 1, do momentu przyjęcia ostatecznej decyzji w tej sprawie. Bieg terminu przedawnienia w odniesieniu do wykonywania uprawnień, o których mowa w ust. 1, zostaje wstrzymany, dopóki decyzja, zarządzenie lub inne działanie właściwego organu stanowi przedmiot postępowania toczącego się przed sądem.

Poprawka     30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Państwa członkowskie zapewniają właściwym organom oraz jednolitym urzędom łącznikowym odpowiednie środki niezbędne do stosowania niniejszego rozporządzenia oraz do skutecznego wykorzystywania ich uprawnień na mocy art. 8, w tym dostateczne zasoby budżetowe lub inne zasoby, wiedzę specjalistyczną, procedury oraz inne ustalenia.

5.  Państwa członkowskie zapewniają właściwym organom oraz jednolitym urzędom łącznikowym niezbędne i wystarczające środki do stosowania niniejszego rozporządzenia oraz do skutecznego wykorzystywania ich uprawnień na mocy art. 8, w tym zasoby budżetowe lub inne zasoby, wiedzę specjalistyczną, procedury oraz inne ustalenia.

Poprawka     31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Każdy właściwy organ posiada uprawnienia w zakresie dochodzenia oraz uprawnienia do egzekwowania przepisów prawnych niezbędne do stosowania niniejszego rozporządzenia i wykonuje je zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i prawem krajowym.

1.  Każdy właściwy organ posiada uprawnienia w zakresie dochodzenia oraz takie uprawnienia i zasoby do egzekwowania przepisów prawnych, jakie są niezbędne do stosowania niniejszego rozporządzenia, i wykonuje je zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i prawem krajowym.

Poprawka     32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Każdy właściwy organ posiada co najmniej następujące uprawnienia i wykonuje je zgodnie z warunkami określonymi w art. 9:

2.  Każdy właściwy organ – na potrzeby pełnienia funkcji powierzonych mu na mocy niniejszego rozporządzenia – posiada co najmniej następujące uprawnienia i wykonuje je zgodnie z warunkami określonymi w art. 9:

Poprawka     33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  uprawnienia do żądania od dowolnej osoby fizycznej lub prawnej, w tym banków, dostawców usług internetowych, rejestrów domen i podmiotów rejestrujących oraz dostawców usług hostingowych, dostarczenia wszelkich istotnych informacji, danych lub dokumentów, w dowolnej formie lub w dowolnym formacie i bez względu na nośnik, na którym są one przechowywane, ani na miejsce ich przechowywania, na potrzeby m.in. identyfikowania i śledzenia przepływów środków finansowych i danych lub ustalenia tożsamości osób zaangażowanych w przepływy środków finansowych i danych, informacji o rachunkach bankowych i własności stron internetowych;

b)  uprawnienia do żądania, zgodnie z przepisami Unii dotyczącymi ochrony danych oraz przy pełnym respektowaniu prawa do prywatności i ochrony danych osobowych zapisanych w Kracie praw podstawowych Unii Europejskiej, od dowolnej osoby fizycznej lub prawnej, w tym banków, dostawców usług internetowych, dostawców usług płatniczych, rejestrów domen i podmiotów rejestrujących oraz dostawców usług hostingowych, dostarczenia wszelkich istotnych informacji, danych lub dokumentów, w dowolnej formie lub w dowolnym formacie i bez względu na nośnik, na którym są one przechowywane, ani na miejsce ich przechowywania, na potrzeby między innymi identyfikowania i śledzenia przepływów środków finansowych i danych lub ustalenia tożsamości osób zaangażowanych w przepływy środków finansowych i danych, informacji o rachunkach bankowych i własności stron internetowych, pod warunkiem, że odnośne informacje, dane lub dokumenty są istotne dla dochodzenia;

Poprawka     34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  uprawnienia do żądania od dowolnego publicznego organu, podmiotu lub agencji znajdujących się w państwie członkowskim, w którym siedzibę ma właściwy organ, dostarczenia wszelkich istotnych informacji, danych lub dokumentów, w dowolnej formie lub w dowolnym formacie i bez względu na nośnik, na którym są one przechowywane, ani na miejsce ich przechowywania, na potrzeby m.in. identyfikowania i śledzenia przepływów środków finansowych i danych lub ustalenia tożsamości osób zaangażowanych w przepływy środków finansowych i danych, informacji o rachunkach bankowych i własności stron internetowych;

c)  uprawnienia do żądania od dowolnego publicznego organu, podmiotu lub agencji znajdujących się w państwie członkowskim, w którym siedzibę ma właściwy organ, dostarczenia wszelkich istotnych informacji, danych lub dokumentów, w dowolnej formie lub w dowolnym formacie i bez względu na nośnik, na którym są one przechowywane, ani na miejsce ich przechowywania, na potrzeby identyfikowania i śledzenia przepływów środków finansowych i danych lub ustalenia tożsamości osób zaangażowanych w przepływy środków finansowych i danych, informacji o rachunkach bankowych i własności stron internetowych, pod warunkiem, że odnośne informacje, dane lub dokumenty są istotne dla dochodzenia;

Poprawka     35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 2 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

g)  uprawnienia do przyjmowania środków tymczasowych pozwalających zapobiec ryzyku wyrządzenia konsumentom poważnych i nieodwracalnych szkód, w szczególności środków polegających na zawieszeniu strony internetowej, domeny lub podobnej cyfrowej strony, usługi lub konta;

g)  uprawnienia do przyjmowania środków tymczasowych pozwalających zapobiec ryzyku wyrządzenia konsumentom poważnych i nieodwracalnych szkód, w szczególności środków żądania od dostawców usług hostingowych usunięcia treści lub zawieszenia strony internetowej, usługi lub konta bądź żądania od rejestru domen lub podmiotu rejestrującego zawieszenia na ograniczony czas pełnej, jednoznacznej nazwy domenowej, pod warunkiem, że wszelkie środki podejmowane w celu ograniczenia rozpowszechniania treści za pośrednictwem internetu lub upubliczniania ich w inny sposób są zgodne z Kartą praw podstawowych Unii Europejskiej i ograniczone do zakresu, jaki jest konieczny i proporcjonalny;

Poprawka     36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 2 – litera l

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

l)  uprawnienia do zamykania strony internetowej, domeny lub podobnej cyfrowej strony, usługi lub konta lub ich części, w tym poprzez żądanie wdrożenia takich środków od osoby trzeciej lub innego organu publicznego;

l)  w przypadku gdy w rozsądnym terminie przedsiębiorca nie zareaguje odpowiednio na przekazane mu przez właściwe organy pisemne żądanie zaprzestania naruszenia, uprawnienia do nakazania dostawcy usług hostingowych zamknięcia strony internetowej, usługi, konta lub ich części, do nakazania rejestrowi domen lub podmiotowi rejestrującemu domeny usunięcia pełnej, jednoznacznej nazwy domenowej oraz umożliwienia jej rejestracji przez właściwy organ; uprawnienia do zamykania strony internetowej, domeny lub podobnej cyfrowej strony, usługi lub konta lub ich części, pod warunkiem, że wszelkie środki podjęte w celu ograniczenia rozpowszechniania treści za pośrednictwem internetu lub udostępniania ich w inny sposób są zgodne z Kartą praw podstawowych Unii Europejskiej, ograniczone do zakresu, jaki jest konieczny i proporcjonalny, a także wykonywane na podstawie uprzednio uzyskanej zgody organu wymiaru sprawiedliwości,

Poprawka    37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Właściwe organy wykonują uprawnienia określone w art. 8 zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i prawem krajowym:

1.  Właściwe organy wykonują uprawnienia określone w art. 8 zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i prawem krajowym oraz zgodnie z Kartą praw podstawowych Unii Europejskiej:

Poprawka     38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja może przyjąć akty wykonawcze określające warunki wdrażania i wykonywania minimalnych uprawnień właściwych organów, o których to uprawnieniach mowa w art. 8. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 48 ust. 2.

skreśla się

Poprawka    39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 10a

 

Ochrona danych osobowych

 

Niniejsze rozporządzenie stosuje się w pełnej zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych określonymi w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 95/46/WE1a oraz w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/6791b.

 

___________________

 

1a Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 95/46/WE z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (Dz.U. L 281 z 23.11.1995, s. 31).

 

1b Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1).

Poprawka     40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Na wniosek organu wnioskującego organ współpracujący przekazuje wszelkie istotne informacje niezbędne do ustalenia, czy nastąpiło naruszenie wewnątrzunijne, oraz do doprowadzenia do zaprzestania tego naruszenia. Organ współpracujący bezzwłocznie powiadamia Komisję o wniosku o przekazanie informacji oraz o swojej odpowiedzi.

1.  Na wniosek organu wnioskującego organ współpracujący przekazuje organowi wnioskującemu niezwłocznie, a niezależnie od przypadku najpóźniej w ciągu 14 dni, wszelkie istotne informacje niezbędne do ustalenia, czy nastąpiło naruszenie wewnątrzunijne, oraz do doprowadzenia do zaprzestania tego naruszenia. Organ współpracujący bezzwłocznie powiadamia Komisję o wniosku o przekazanie informacji oraz o swojej odpowiedzi.

Poprawka     41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Na wniosek organu wnioskującego organ współpracujący podejmuje wszelkie niezbędne środki służące egzekwowaniu prawa mające na celu doprowadzenie do zaprzestania lub zakazu naruszenia wewnątrzunijnego, w tym nakłada kary i nakazuje lub ułatwia uiszczenie odszkodowania na rzecz konsumentów z tytułu szkody poniesionej wskutek naruszenia.

1.  Na wniosek organu wnioskującego organ współpracujący podejmuje bez zbędnej zwłoki wszelkie niezbędne środki służące egzekwowaniu prawa mające na celu doprowadzenie do zaprzestania lub zakazu naruszenia wewnątrzunijnego, w tym nakłada kary i nakazuje lub ułatwia uiszczenie odszkodowania na rzecz konsumentów z tytułu szkody poniesionej wskutek naruszenia.

Poprawka     42

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Organ wnioskujący przekazuje we wnioskach o wzajemną pomoc informacje wystarczające do tego, aby umożliwić organowi współpracującemu zrealizowanie wniosku, w tym wszelkie niezbędne dowody możliwe do uzyskania jedynie w państwie członkowskim organu wnioskującego.

1.  Organ wnioskujący przekazuje we wnioskach o wzajemną pomoc wszystkie istotne informacje, aby umożliwić organowi współpracującemu zrealizowanie wniosku, w tym wszelkie niezbędne dowody możliwe do uzyskania jedynie w państwie członkowskim organu wnioskującego.

Poprawka     43

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  jego zdaniem organ wnioskujący nie udzielił wystarczających informacji zgodnie z art. 12 ust. 1.

c)  jego zdaniem organ wnioskujący nie udzielił wszystkich istotnych informacji zgodnie z art. 12 ust. 1.

Poprawka    44

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  W stosownych przypadkach i nie naruszając przepisów dotyczących tajemnicy zawodowej i handlowej określonych w art. 41, zainteresowane właściwe organy mogą podjąć decyzję o opublikowaniu wspólnego stanowiska lub jego części na swoich stronach internetowych lub na stronie internetowej Komisji, aby zasięgnąć opinii pozostałych zainteresowanych stron.

4.  W stosownych przypadkach i nie naruszając przepisów dotyczących tajemnicy zawodowej i handlowej określonych w art. 41, zainteresowane właściwe organy mogą podjąć decyzję o opublikowaniu wspólnego stanowiska lub jego części na swoich stronach internetowych lub na stronie internetowej Komisji, aby zasięgnąć opinii pozostałych zainteresowanych stron, w tym organizacji konsumenckich i organizacji przedsiębiorców.

Poprawka    45

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Jeżeli przedsiębiorca wystąpi z propozycją zobowiązań, zainteresowane właściwe organy mogą – w stosownych przypadkach – opublikować zaproponowane zobowiązania na swoich stronach internetowych lub w razie potrzeby na stronie internetowej Komisji, aby zasięgnąć opinii pozostałych zainteresowanych stron i aby sprawdzić, czy zobowiązania te wystarczą do usunięcia naruszenia i zapewnienia odszkodowania konsumentom.

2.  Jeżeli przedsiębiorca wystąpi z propozycją zobowiązań, zainteresowane właściwe organy mogą – w stosownych przypadkach – opublikować zaproponowane zobowiązania na swoich stronach internetowych lub w razie potrzeby na stronie internetowej Komisji, aby zasięgnąć opinii pozostałych zainteresowanych stron i aby sprawdzić, czy zobowiązania te wystarczą do usunięcia naruszenia i zapewnienia odszkodowania konsumentom. Właściwe organy mogą też konsultować się z organizacjami konsumenckimi i organizacjami przedsiębiorców.

Poprawka     46

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Zainteresowane właściwe organy mogą wyznaczyć jeden właściwy organ, który podejmie środki służące egzekwowaniu prawa w imieniu pozostałych właściwych organów, aby doprowadzić do usunięcia lub zakazania powszechnie występującego naruszenia, zapewnienia konsumentom odszkodowania lub nałożenia kar. Wyznaczając właściwy organ, który ma podjąć środki służące egzekwowaniu prawa, właściwe organy biorą pod uwagę siedzibę danego przedsiębiorcy. Po wyznaczeniu właściwego organu, który ma podjąć środki służące egzekwowaniu prawa, przez pozostałe zainteresowane właściwe organy, organ ten staje się właściwy do działania w imieniu konsumentów z każdego takiego państwa członkowskiego, tak jakby byli oni konsumentami z jego własnego państwa.

3.  Zainteresowane właściwe organy mogą wyznaczyć jeden właściwy organ, który podejmie środki służące egzekwowaniu prawa w imieniu pozostałych właściwych organów, aby doprowadzić do usunięcia lub zakazania powszechnie występującego naruszenia, zapewnienia konsumentom odszkodowania lub nałożenia kar. Wyznaczając właściwy organ, który ma podjąć środki służące egzekwowaniu prawa, właściwe organy biorą pod uwagę miejsce wystąpienia danego naruszenia. Po wyznaczeniu właściwego organu, który ma podjąć środki służące egzekwowaniu prawa, przez pozostałe zainteresowane właściwe organy, organ ten staje się właściwy do działania w imieniu konsumentów z każdego takiego państwa członkowskiego, tak jakby byli oni konsumentami z jego własnego państwa.

Poprawka    47

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Właściwe organy mogą postanowić o podjęciu środków służących egzekwowaniu prawa jednocześnie we wszystkich lub w niektórych państwach członkowskich, na które powszechnie występujące naruszenie wywiera wpływ. W takim wypadku właściwe organy zapewniają, aby te środki służące egzekwowaniu prawa zostały podjęte jednocześnie we wszystkich zainteresowanych państwach członkowskich.

4.  Właściwe organy mogą postanowić o podjęciu odpowiednich i skutecznych środków służących egzekwowaniu prawa jednocześnie we wszystkich lub w niektórych państwach członkowskich, na które powszechnie występujące naruszenie wywiera wpływ. W takim wypadku właściwe organy zapewniają, aby te środki służące egzekwowaniu prawa zostały podjęte jednocześnie we wszystkich zainteresowanych państwach członkowskich.

Poprawka    48

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Zakończenie skoordynowanych działań

Ustanie skoordynowanych działań

Poprawka    49

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 19a

 

Informacje następcze

 

Organ koordynujący niezwłocznie informuje Komisję i właściwe organy zainteresowanych państw członkowskich w przypadku powtórnego naruszenia i konieczności podjęcia dalszych środków. W takim przypadku można rozpocząć skoordynowane działanie bez wszczynania nowej procedury podejmowania skoordynowanych działań.

Poprawka    50

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  W razie uzasadnionego podejrzenia, że powszechnie występujące naruszenie szkodziło, szkodzi lub może szkodzić konsumentom w przynajmniej trzech czwartych państw członkowskich, których ludność łącznie stanowi przynajmniej trzy czwarte ludności Unii („powszechnie występujące naruszenie o wymiarze unijnym”), Komisja podejmuje wspólne działanie. W tym celu Komisja może zwrócić się do właściwych organów o niezbędne informacje lub dokumenty.

1.  W razie uzasadnionego podejrzenia, że powszechnie występujące naruszenie szkodziło, szkodzi lub może szkodzić konsumentom w większości państw członkowskich, których ludność łącznie stanowi przynajmniej jedną trzecią ludności Unii („powszechnie występujące naruszenie o wymiarze unijnym”), Komisja podejmuje wspólne działanie w celu wsparcia właściwych organów państw członkowskich i nawiązania z nimi współpracy z myślą o ochronie interesów konsumentów w Unii, jeżeli zamierzone działanie nie może zostać zrealizowane w sposób wystarczający przez państwa członkowskie, a także z myślą o zapewnieniu właściwego egzekwowania w Unii jej przepisów dotyczących ochrony konsumentów. W tym celu Komisja może zwrócić się do właściwych organów o niezbędne informacje lub dokumenty.

Poprawka     51

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Właściwy organ może odmówić wzięcia udziału we wspólnym działaniu ze względu na jedną z następujących przyczyn:

3.  Właściwy organ może odmówić wzięcia udziału we wspólnym działaniu, jeżeli wydano już orzeczenie kończące postępowanie albo podjęto ostateczną decyzję administracyjną w sprawie tego samego naruszenia przeciwko temu samemu przedsiębiorcy w tym państwie członkowskim. Jeżeli właściwy organ postanowi nie brać udziału w takim działaniu, przedstawia powody tej decyzji na piśmie.

Poprawka     52

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  wszczęto już postępowanie sądowe w sprawie tego samego naruszenia przeciwko temu samemu przedsiębiorcy w tym państwie członkowskim;

skreśla się

Poprawka     53

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  wydano już orzeczenie kończące postępowanie albo ostateczną decyzję administracyjną w sprawie tego samego naruszenia przeciwko temu samemu przedsiębiorcy w tym państwie członkowskim.

skreśla się

Poprawka    54

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Jeżeli właściwy organ – po otrzymaniu decyzji o podjęciu wspólnego działania na podstawie ust. 2 – postanowi nie brać udziału we wspólnym działaniu, niezwłocznie informuje o swojej decyzji Komisję i pozostałe zainteresowane właściwe organy, przedstawia powody swojej decyzji na podstawie ust. 3 i przedkłada niezbędne dokumenty potwierdzające.

4.  Jeżeli właściwy organ – po otrzymaniu decyzji o podjęciu wspólnego działania na podstawie ust. 2 – postanowi nie brać udziału we wspólnym działaniu, niezwłocznie informuje o swojej decyzji Komisję i pozostałe zainteresowane właściwe organy, przedstawia na piśmie powody tej decyzji na podstawie ust. 3 i przedkłada niezbędne dokumenty potwierdzające.

Poprawka    55

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  W stosownych przypadkach i bez uszczerbku dla przepisów dotyczących tajemnicy zawodowej i handlowej określonych w art. 41, właściwe organy mogą podjąć decyzję o opublikowaniu wspólnego stanowiska lub jego części na swoich stronach internetowych lub na stronie internetowej Komisji bądź w razie potrzeby, aby zasięgnąć opinii pozostałych zainteresowanych stron.

3.  W stosownych przypadkach i bez uszczerbku dla przepisów dotyczących tajemnicy zawodowej i handlowej określonych w art. 41, właściwe organy publikują wspólne stanowisko lub jego część na swoich stronach internetowych lub na stronie internetowej Komisji bądź w razie potrzeby zasięgają opinii pozostałych zainteresowanych stron, w tym organizacji konsumenckich i organizacji przedsiębiorców.

Poprawka    56

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Jeżeli przedsiębiorca wystąpi z propozycją zobowiązań, zainteresowane właściwe organy mogą – w stosownych przypadkach – opublikować zaproponowane zobowiązania na swoich stronach internetowych i na stronie internetowej Komisji, aby zasięgnąć opinii pozostałych zainteresowanych stron i aby sprawdzić, czy zobowiązania te wystarczą do usunięcia naruszenia i zapewnienia odszkodowania konsumentom.

2.  Jeżeli przedsiębiorca wystąpi z propozycją zobowiązań, zainteresowane właściwe organy mogą – w stosownych przypadkach – opublikować zaproponowane zobowiązania na swoich stronach internetowych i na stronie internetowej Komisji, aby zasięgnąć opinii pozostałych zainteresowanych stron, w tym organizacji konsumenckich i organizacji przedsiębiorców, i aby sprawdzić, czy zobowiązania te wystarczą do usunięcia naruszenia i zapewnienia odszkodowania konsumentom.

Poprawka     57

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 25 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Po wyznaczeniu przez pozostałe zainteresowane właściwe organy właściwego organu, który ma podjąć środki służące egzekwowaniu prawa, organ ten staje się właściwy do działania w imieniu konsumentów z każdego państwa członkowskiego, tak jakby byli oni konsumentami z jego własnego państwa. Wyznaczając właściwy organ, który ma podjąć środki służące egzekwowaniu prawa, właściwe organy biorą pod uwagę siedzibę danego przedsiębiorcy.

2.  Po wyznaczeniu przez pozostałe zainteresowane właściwe organy właściwego organu, który ma podjąć środki służące egzekwowaniu prawa, organ ten staje się właściwy do działania w imieniu konsumentów z każdego państwa członkowskiego, tak jakby byli oni konsumentami z jego własnego państwa. Wyznaczając właściwy organ, który ma podjąć środki służące egzekwowaniu prawa, właściwe organy biorą pod uwagę miejsce wystąpienia naruszenia, jednocześnie konsekwentnie uwzględniając ochronę interesów konsumentów.

Poprawka     58

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 34 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 34a

 

Inne procedury dotyczące mechanizmu ostrzegania

 

1.   Jeżeli badania laboratoryjne lub oceny techniczne nie potwierdzają powodów, w oparciu o które uruchomiono mechanizm ostrzegania, odpowiednio właściwe organy lub Komisja niezwłocznie przystępują do podjęcia wszystkich środków niezbędnych do zaradzenia sytuacji i przywrócenia równowagi na rynku wewnętrznym lub w sektorze rynku, w którym prowadzi działalność dany przedsiębiorca, tak aby zapewnić mu ochronę i zapobiec narażaniu jego interesów na szkodę.

 

W związku z tym odpowiednio właściwe organy lub Komisja możliwie jak najszybciej po ustaleniu, że ostrzeżenie okazało się fałszywym alarmem, informują o tym fakcie konsumentów.

 

2.   Jeżeli w wyniku tych działań interesy danego przedsiębiorcy doznały uszczerbku, odpowiednio właściwe organy lub Komisja podejmują działania zmierzające do zrekompensowania wyrządzonej szkody.

 

3.   Środki podjęte w celu zrekompensowania szkód poniesionych przez przedsiębiorcę powinny w szczególności być ukierunkowane na przywrócenie jego wiarygodności w sektorze lub sektorach rynku, w których prowadzi on działalność lub, w stosownych przypadkach, na rynku wewnętrznym.

Poprawka     59

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 35 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  W mechanizmie ostrzegania określonym w art. 34 uczestniczą wyznaczone podmioty i Europejskie Centra Konsumenckie. Państwa członkowskie wyznaczają organizacje i stowarzyszenia konsumenckie oraz inne podmioty takie jak stowarzyszenia branżowe dysponujące odpowiednią wiedzą fachową i mające uzasadniony interes związany z ochroną konsumentów, które uczestniczą w mechanizmie ostrzegania. Państwa członkowskie niezwłocznie zgłaszają te podmioty Komisji.

1.  W mechanizmie ostrzegania określonym w art. 34 uczestniczą wyznaczone podmioty i Europejskie Centra Konsumenckie zarówno na szczeblu krajowym, jak i na szczeblu Unii. Państwa członkowskie wyznaczają organizacje i stowarzyszenia konsumenckie oraz inne podmioty takie jak stowarzyszenia branżowe dysponujące odpowiednią wiedzą fachową i mające uzasadniony interes związany z ochroną konsumentów, które uczestniczą w mechanizmie ostrzegania. Państwa członkowskie niezwłocznie zgłaszają te podmioty Komisji.

Poprawka     60

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 35 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Ostrzeżenia zewnętrzne służą wyłącznie celom informacyjnym. Właściwe organy nie są zobowiązane do wszczęcia procedury ani do podjęcia jakiegokolwiek innego działania w odpowiedzi na ostrzeżenia i informacje przekazane przez te podmioty. Podmioty wystosowujące ostrzeżenia zewnętrzne upewniają się, że przekazywane informacje są prawidłowe, aktualne i precyzyjne, oraz – w stosownych przypadkach – niezwłocznie korygują lub wycofują opublikowane informacje. W tym celu wspomniane podmioty dysponują dostępem do przekazanych przez siebie informacji, z zastrzeżeniem ograniczeń przewidzianych w art. 41 i 43.

4.  Ostrzeżenia zewnętrzne służą głównie celom informacyjnym i wymagają od właściwych organów weryfikacji, czy są oparte na uzasadnionym podejrzeniu zgodnie z art. 34 ust. 1. Właściwe organy nie są zobowiązane do podjęcia środków służących egzekwowaniu prawa ani jakiegokolwiek innego działania w odpowiedzi na informacje przekazane przez te podmioty zgłaszające ostrzeżenia, o czym mowa w art. 35 ust. 3. Podmioty wystosowujące ostrzeżenia zewnętrzne upewniają się, że przekazywane informacje są prawidłowe, aktualne i precyzyjne, oraz – w stosownych przypadkach – niezwłocznie korygują wszelkie błędy w opublikowanych informacjach lub wycofują te informacje. W tym celu wspomniane podmioty dysponują dostępem do przekazanych przez siebie informacji, z zastrzeżeniem ograniczeń przewidzianych w art. 41 i 43. Są one powiadamiane o wszelkich działaniach następczych podjętych w związku z ostrzeżeniem zewnętrznym przez właściwy organ, którego dotyczy ostrzeżenie, lub o niepodjęciu żadnych działań, z podaniem w takim przypadku powodów, dla których nie podjęto działań w następstwie ostrzeżenia. Właściwy organ powiadamia o podjętych działaniach lub o braku działań, respektując konieczność zachowania poufności dochodzenia.

Poprawka    61

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 35 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a.  W stosownych przypadkach przy ustalaniu priorytetowych działań w zakresie egzekwowania przepisów należy skonsultować się z podmiotami, o których mowa w ust. 1 i 2, oraz uwzględnić ich stanowisko.

Poprawka     62

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 35 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Komisja może przyjąć akty wykonawcze zawierające szczegółowe informacje na temat wyznaczania i udziału innych podmiotów w mechanizmie ostrzegania. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 48 ust. 2.

5.  Komisja może przyjąć akty wykonawcze zawierające szczegółowe informacje na temat wyznaczania i udziału organizacji i stowarzyszeń konsumenckich oraz stowarzyszeń przedsiębiorców w mechanizmie ostrzegania, jak również sposobów powiadamiania o wszelkich działaniach podjętych w następstwie ostrzeżeń zewnętrznych lub o niepodjęciu żadnych działań. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 48 ust. 2.

Poprawka    63

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 41 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Niezależnie od postanowień ust. 2 właściwe organy mogą korzystać z informacji i ujawniać informacje, które są niezbędne do:

3.  Niezależnie od postanowień ust. 2 oraz pod warunkiem pełnego poszanowania praw podstawowych, takich jak prawo do prywatności i ochrony danych osobowych, a także prawo Unii dotyczące ochrony i przetwarzania danych osobowych, właściwe organy mogą korzystać z informacji i ujawniać informacje, które są niezbędne do:

Poprawka     64

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 41 – ustęp 3 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba)  ochrony interesu publicznego, w tym w zakresie bezpieczeństwa publicznego, ochrony konsumentów, zdrowia publicznego i ochrony środowiska,

Poprawka    65

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 42 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Dowody, dokumenty, informacje, wyjaśnienia oraz ustalenia z dochodzeń zgromadzone przez właściwy organ w jednym państwie członkowskim zgodnie z art. 8 mogą zostać wykorzystane w postępowaniu wszczętym zgodnie z niniejszym rozporządzeniem przez właściwe organy innych państw członkowskich bez konieczności spełnienia dodatkowych wymogów formalnych.

2.  Dowody, dokumenty, informacje, wyjaśnienia oraz ustalenia z dochodzeń zgromadzone przez właściwy organ w jednym państwie członkowskim zgodnie z art. 8 mogą zostać wykorzystane w postępowaniu wszczętym zgodnie z niniejszym rozporządzeniem przez właściwe organy innych państw członkowskich pod warunkiem pełnego poszanowania praw podstawowych konsumentów.

Poprawka    66

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 50 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Do dnia [najpóźniej do xx/xx/20xx r., nie później niż w terminie siedmiu lat od rozpoczęcia stosowania] Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie ze stosowania niniejszego rozporządzenia.

Do dnia [najpóźniej do xx/xx/20xx r., nie później niż w terminie pięciu lat od rozpoczęcia stosowania] Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie ze stosowania niniejszego rozporządzenia.

Poprawka     67

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 50 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Sprawozdanie zawiera ocenę stosowania rozporządzenia obejmującą ocenę skuteczności egzekwowania przepisów prawnych, które chronią interesy konsumentów, zgodnie z niniejszym rozporządzeniem oraz analizę dotyczącą m.in. zmian, jakie nastąpiły w zakresie przestrzegania przepisów prawnych, które chronią interesy konsumentów, przez przedsiębiorców prowadzących działalność na podstawowych rynkach konsumenckich, na które transgraniczna wymiana handlowa wywiera wpływ.

Sprawozdanie zawiera ocenę stosowania rozporządzenia obejmującą ocenę skuteczności egzekwowania przepisów prawnych, które chronią interesy konsumentów, zgodnie z niniejszym rozporządzeniem oraz analizę dotyczącą m.in. zmian, jakie nastąpiły w zakresie przestrzegania przepisów prawnych, które chronią interesy konsumentów, przez przedsiębiorców prowadzących działalność na podstawowych rynkach konsumenckich, na które transgraniczna wymiana handlowa wywiera wpływ. Komisja ocenia w szczególności skuteczność:

Poprawka     68

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 50 – akapit 2 – litera a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

a)  uprawnień przewidzianych w art. 8;

Poprawka     69

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 50 – akapit 2 – litera b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

b)  progu określonego w odniesieniu do powszechnie występujących naruszeń o wymiarze unijnym;

Poprawka     70

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 50 – akapit 2 – litera c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

c)  systemu wymiany informacji o naruszeniach przewidzianego w art. 43.

Poprawka     71

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 50 – akapit 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

W razie potrzeby sprawozdaniu temu towarzyszą wnioski ustawodawcze.

Poprawka     72

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 50 – akapit 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Do dnia … [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia], a następnie co dwa lata Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie zawierające:

 

a)   przegląd informacji oraz zmiany w dziedzinie egzekwowania przepisów chroniących konsumentów, a także statystyki podlegające wymianie w ramach mechanizmu nadzoru ustanowionego zgodnie z art. 33, włącznie ze zgłoszonymi w nim ostrzeżeniami i działaniami następczymi podjętymi w związku z ostrzeżeniami zewnętrznymi;

 

b)   podsumowanie powszechnie występujących naruszeń oraz powszechnie występujących naruszeń o wymiarze unijnym, opisujące skoordynowane działania podjęte na mocy art. 16, środki z zakresu egzekwowania prawa podjęte na mocy art. 18, wspólne działania zainicjowane na mocy art. 21 oraz zobowiązania podjęte przez przedsiębiorców, którzy dopuścili się naruszeń, wraz z ich rezultatami, a także środki z zakresu egzekwowania prawa podjęte zgodnie z art. 25.

 

Sprawozdanie to jest publicznie dostępne oraz, w stosownych przypadkach, zawiera dalsze wnioski ustawodawcze i nieustawodawcze w celu dostosowania obowiązującego prawodawstwa do nowych zmian technologicznych lub potencjalnych przyszłych zjawisk w otoczeniu cyfrowym.

Poprawka    73

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 51 – akapit 1

Rozporządzenie (WE) nr 2006/2004

Załącznik – punkt 24 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

24a.  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 924/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie płatności transgranicznych we Wspólnocie oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 2560/2001 (Dz.U. L 266 z 9.10.2009, s. 11).

Poprawka    74

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 51 – akapit 1

Rozporządzenie (WE) nr 2006/2004

Załącznik – punkt 24 b (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

24b.  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 260/2012 z dnia 14 marca 2012 r. ustanawiające wymogi techniczne i handlowe w odniesieniu do poleceń przelewu i poleceń zapłaty w euro oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 924/2009 (Dz.U. L 94 z 30.3.2012, s. 22).

Poprawka    75

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 51 – akapit 1

Rozporządzenie (WE) nr 2006/2004

Załącznik – punkt 24 c (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

24c.  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego, zmieniająca dyrektywy 2002/65/WE, 2009/110/WE, 2013/36/UE i rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 oraz uchylająca dyrektywę 2007/64/WE (Dz.U. L 337 z 23.12.2015, s. 35).

Poprawka    76

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 51 – akapit 1

Rozporządzenie (WE) nr 2006/2004

Załącznik – punkt 24 d (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

24d.  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/97 z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U. L 26 z 2.2.2016, s. 19).

Poprawka     77

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 51 – akapit 1

Rozporządzenie (WE) nr 2006/2004

Załącznik – punkt 24 e (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

24e.  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2017/... w sprawie zapewnienia możliwości transgranicznego przenoszenia na rynku wewnętrznym usług online w zakresie treści.

Poprawka     78

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 51 – akapit 1

Rozporządzenie (WE) nr 2006/2004

Załącznik – punkt 24 f (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

24f.  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2017/... w sprawie blokowania geograficznego oraz innych form dyskryminacji ze względu na przynależność państwową klientów, ich miejsce zamieszkania lub miejsce prowadzenia działalności na rynku wewnętrznym oraz w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy nr 2009/22/WE.

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Współpraca między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Odsyłacze

COM(2016)0283 – C8-0194/2016 – 2016/0148(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

Data ogłoszenia na posiedzeniu

IMCO

9.6.2016

 

 

 

Opinia wydana przez

Data ogłoszenia na posiedzeniu

JURI

9.6.2016

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

Data powołania

Kostas Chrysogonos

11.7.2016

Rozpatrzenie w komisji

31.1.2017

 

 

 

Data przyjęcia

28.2.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

21

2

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Laura Ferrara, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Daniel Buda, Evelyne Gebhardt, Virginie Rozière, Tiemo Wölken

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Pál Csáky


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Współpraca między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów

Odsyłacze

COM(2016)0283 – C8-0194/2016 – 2016/0148(COD)

Data przedstawienia w PE

25.5.2016

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

IMCO

9.6.2016

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

BUDG

9.6.2016

ITRE

9.6.2016

CULT

9.6.2016

JURI

9.6.2016

Opinia niewydana

       Data decyzji

BUDG

15.6.2016

ITRE

14.6.2016

CULT

20.6.2016

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Olga Sehnalová

17.6.2016

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

11.10.2016

9.11.2016

5.12.2016

6.2.2017

 

13.3.2017

 

 

 

Data przyjęcia

21.3.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

33

0

3

Data złożenia

27.3.2017


GŁOSOWANIE KOŃCOWE W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO

33

+

ALDE

Dita Charanzová, Morten Løkkegaard, Jasenko Selimovic

ECR

Edward Czesak, Vicky Ford, Ulrike Trebesius, Anneleen Van Bossuyt

EFDD

Marco Zullo

PPE

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Ildikó Gáll-Pelcz, Antonio López-Istúriz White, Jiří Pospíšil, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mihai Ţurcanu, Sabine Verheyen

S&D

Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Arndt Kohn, Marlene Mizzi, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Julia Reda

0

-

 

 

3

0

EFDD

Robert Jarosław Iwaszkiewicz

ENF

Marcus Pretzell, Mylène Troszczynski

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności