Procedură : 2016/0148(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0077/2017

Texte depuse :

A8-0077/2017

Dezbateri :

PV 14/11/2017 - 3
CRE 14/11/2017 - 3

Voturi :

PV 14/11/2017 - 5.5
CRE 14/11/2017 - 5.5
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0426

RAPORT     ***I
PDF 1456kWORD 221k
28.3.2017
PE 594.014v03-00 A8-0077/2017

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind cooperarea dintre autoritățile naționale însărcinate să asigure aplicarea legislației în materie de protecție a consumatorului

(COM(2016)0283 – C8-0194/2016 – 2016/0148(COD))

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor

Raportoare: Olga Sehnalová

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 ANEXĂ: LISTA ENTITĂȚILOR SAU A PERSOANELOR DE LA CARE RAPORTOAREA A PRIMIT CONTRIBUȚII
 AVIZ al Comisiei pentru afaceri juridice
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND
 VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind cooperarea dintre autoritățile naționale însărcinate să asigure aplicarea legislației în materie de protecție a consumatorului

(COM(2016)0283 – C8-0194/2016 – 2016/0148(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2016)0283),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0194/2016),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizele motivate prezentate de către Parlamentul Bulgariei, de Camera Deputaților a Republicii Cehe, de Consiliul Federal al Austriei și Parlamentul Suediei în cadrul Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, în care se susține că proiectul de act legislativ nu respectă principiul subsidiarității,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 19 octombrie 2016(1),

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor și avizul Comisiei pentru afaceri juridice (A8-0077/2017),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul -1 (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(-1)  Politica de protecție a consumatorului este reglementată prin articolul 4 alineatul (2) litera (f), articolul 12, articolul 114 alineatul (3) și articolul 169 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) și articolul 38 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul -1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(-1a)  Articolul 169 din TFUE prevede că politica Uniunii privind protecția consumatorilor trebuie să promoveze interesele consumatorilor și să asigure un nivel ridicat de protecție a consumatorilor. În acest scop, Uniunea trebuie să contribuie la protecția sănătății, a siguranței și a intereselor economice ale consumatorilor, precum și la promovarea dreptului acestora la informare, educație și organizare în vederea apărării intereselor lor.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul -1 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(-1b)  Articolul 197 din TFUE privind cooperarea administrativă recunoaște că punerea în aplicare efectivă a dreptului Uniunii de către statele membre este esențială pentru buna funcționare a Uniunii și stabilește limitele în care Uniunea și statele membre vor acționa în acest sens.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  Regulamentul (CE) nr. 2006/2004 al Parlamentului European și al Consiliului58 prevede norme și proceduri armonizate pentru a facilita cooperarea dintre autoritățile naționale însărcinate cu asigurarea aplicării legislației transfrontaliere în materie de protecție a consumatorilor. Articolul 21a prevede o evaluare a eficacității și a mecanismelor operaționale ale regulamentului respectiv și, în temeiul articolului menționat anterior, Comisia a concluzionat că Regulamentul (CE) nr. 2006/2004 nu este suficient pentru a aborda în mod eficace problemele în materie de asigurare a aplicării legislației constatate pe piața unică, în special pe piața unică digitală.

(1)  Regulamentul (CE) nr. 2006/2004 al Parlamentului European și al Consiliului58 prevede norme și proceduri armonizate pentru a facilita cooperarea dintre autoritățile naționale însărcinate cu asigurarea aplicării legislației transfrontaliere în materie de protecție a consumatorilor. Articolul 21a din Regulamentul (CE) nr. 2006/2004 prevede o evaluare a eficacității și a mecanismelor operaționale ale regulamentului respectiv și, în temeiul articolului menționat anterior, Comisia a concluzionat că Regulamentul (CE) nr. 2006/2004 nu este suficient pentru a aborda în mod eficace problemele în materie de asigurare a aplicării legislației constatate pe piața unică, inclusiv pe piața unică digitală.

__________________

__________________

58 Regulamentul (CE) nr. 2006/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 octombrie 2004 privind cooperarea dintre autoritățile naționale însărcinate să asigure aplicarea legislației în materie de protecție a consumatorului (JO L 364 din 9.12.2004, p. 1).

58 Regulamentul (CE) nr. 2006/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 octombrie 2004 privind cooperarea dintre autoritățile naționale însărcinate să asigure aplicarea legislației în materie de protecție a consumatorului (JO L 364 din 9.12.2004, p. 1).

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  Strategia privind piața unică digitală, adoptată de către Comisie la 6 mai 2015, a identificat drept una dintre priorități necesitatea consolidării încrederii consumatorilor prin asigurarea aplicării legislației în materie de protecție a consumatorilor într-un mod mai rapid, mai flexibil și mai coerent. Strategia privind piața unică, adoptată de Comisie la 28 octombrie 2015, a reiterat faptul că asigurarea aplicării legislației Uniunii privind protecția consumatorilor ar trebui să fie consolidată și mai mult prin Regulamentul privind cooperarea în materie de protecție a consumatorului.

(2)  Strategia privind piața unică digitală, adoptată de către Comisie la 6 mai 2015, a identificat drept una dintre priorități necesitatea consolidării încrederii consumatorilor prin asigurarea aplicării legislației în materie de protecție a consumatorilor într-un mod mai rapid și mai coerent. Strategia privind piața unică, adoptată de Comisie la 28 octombrie 2015, a reiterat faptul că asigurarea aplicării legislației Uniunii privind protecția intereselor consumatorilor ar trebui să fie consolidată și mai mult prin reformarea Regulamentului (CE) nr. 2006/2004.

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  Întrucât nu s-a asigurat aplicarea eficace a legislației în cazul încălcărilor transfrontaliere, în special în mediul digital, comercianții s-au putut sustrage de la aplicarea legislației mutându-se într-un alt stat al Uniunii, ceea ce a dat naștere unor denaturări ale concurenței pentru comercianții care respectă legea și își exercită activitatea pe piața internă sau la nivel transfrontalier și, prin urmare, a adus prejudicii directe consumatorilor și a subminat încrederea acestora în tranzacțiile transfrontaliere și în piața unică. Este, prin urmare, necesar să existe o armonizare sporită între autoritățile publice competente însărcinate cu asigurarea aplicării legislației printr-o cooperare eficace și eficientă între acestea în acest domeniu în vederea detectării, anchetării și luării de măsuri pentru a asigura încetarea încălcărilor în interiorul Uniunii și a încălcărilor pe scară largă.

(3)  Aplicarea ineficace a legislației pentru a preveni încălcările transfrontaliere, inclusiv în mediul digital, permite comercianților să se mute în cadrul Uniunii, lucru care a dat naștere unor denaturări ale concurenței pentru comercianții care respectă legea și își exercită (online sau offline) activitatea pe piața internă sau la nivel transfrontalier și, prin urmare, a adus prejudicii semnificative pieței unice și consumatorilor și a subminat încrederea consumatorilor în tranzacțiile transfrontaliere și în piața unică. Este, prin urmare, necesar să existe o armonizare sporită, care să asigure între autoritățile publice competente însărcinate cu asigurarea aplicării legislației o cooperare eficace și eficientă în acest domeniu în pentru a detecta și ancheta încălcările, precum și pentru a dispune și asigura încetarea acestora.

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4)  Regulamentul (CE) nr. 2006/2004 al Parlamentului European și al Consiliului a instituit o rețea de autorități publice competente în întreaga Uniune. Este necesară o coordonare eficace între diferitele autorități de resort care participă în cadrul rețelei, precum și între alte autorități publice la nivelul statelor membre. Rolul de coordonare al biroului unic de legătură ar trebui încredințat unei autorități de resort din fiecare stat membru, care dispune de suficiente competențe și resurse pentru a-și asuma acest rol esențial în cadrul rețelei de autorități de resort.

(4)  Regulamentul (CE) nr. 2006/2004 a instituit o rețea de autorități publice competente în întreaga Uniune. Este necesară o coordonare eficace între diferitele autorități de resort care participă în cadrul rețelei, precum și între alte autorități publice la nivelul statelor membre. Rolul de coordonare al biroului unic de legătură ar trebui încredințat în fiecare stat membru unei autorități publice care dispune de suficiente competențe și de resurse necesare pentru a-și asuma acest rol esențial.

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  Consumatorii ar trebui să fie, de asemenea, protejați împotriva încălcărilor din interiorul Uniunii de scurtă durată și a încălcărilor pe scară largă care au o durată scurtă, dar ale căror efecte negative pot continua mult timp după ce încălcarea a încetat. Autoritățile de resort ar trebui să aibă competențele necesare pentru a ancheta și a dispune încetarea acestor încălcări în viitor.

(5)  Consumatorii ar trebui să fie, de asemenea, protejați împotriva încălcărilor de scurtă durată, dar ale căror efecte negative pot continua mult timp după ce încălcarea a încetat. Autoritățile de resort ar trebui să aibă competențele necesare pentru a ancheta și a dispune încetarea acestor încălcări, astfel încât să se asigure protecția consumatorilor.

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Considerentul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5a)  Pentru a se asigura certitudinea juridică și eficiența acțiunilor de aplicare a legislației cu privire la încălcările care au încetat în context transfrontalier și pentru a preîntâmpina tratamentul discriminatoriu aplicat consumatorilor și comercianților pe piața unică, se impune introducerea unui termen de prescripție. Aceasta va implica instituirea unei perioade clare de timp în care autoritățile de resort, atunci când pun în aplicare normele referitoare la încălcările transfrontaliere, să poată aplica sancțiuni, să dispună despăgubirea consumatorilor sau să impună restituirea beneficiilor necuvenite derivate din încălcări.

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6)  Autoritățile de resort ar trebui să dispună de un set minim de competențe de anchetă și de asigurare a aplicării legislației pentru a aplica prezentul regulament în mod eficace, pentru a coopera între ele și pentru a-i descuraja pe comercianți să comită încălcări în interiorul Uniunii și încălcări pe scară largă. Aceste competențe ar trebui să fie adecvate pentru a permite abordarea problemelor în materie de asigurare a aplicării legislației din comerțul electronic și din mediul digital, unde este extrem de îngrijorător faptul că un comerciant poate foarte ușor să-și ascundă sau să-și modifice identitatea. Aceste competențe ar trebui să permită schimbul viabil de elemente de probă între autoritățile de resort pentru a se asigura aplicarea eficace și uniformă a legislației în toate statele membre.

(6)  Autoritățile de resort ar trebui să dispună de un set coerent de competențe de anchetă și de asigurare a aplicării legislației pentru a aplica prezentul regulament, pentru a coopera între ele mai rapid și mai eficient și pentru a-i descuraja pe comercianți să comită încălcări. Aceste competențe ar trebui să fie suficiente pentru a permite abordarea eficace a problemelor în materie de asigurare a aplicării legislației din comerțul electronic și din mediul digital și pentru a împiedica comercianții neconformi să exploateze lacunele din sistem prin mutarea într-un stat membru în care autoritățile de resort nu sunt echipate pentru a combate practicile ilegale. Aceste competențe ar trebui să permită schimbul viabil de informații și de elemente de probă între autoritățile de resort pentru a se asigura aplicarea eficace și uniformă a legislației în toate statele membre.

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7)  Statele membre pot alege dacă autoritățile de resort își exercită competențele respective în mod direct sub propria lor autoritate sau făcând apel la instanțele judecătorești competente. În cazul în care decid ca autoritățile de resort să își exercite competențele făcând apel la instanțele judecătorești competente, statele membre ar trebui să se asigure că aceste competențe pot fi exercitate în mod eficace și în timp util și că costurile aferente exercitării acestor competențe sunt proporționale și nu împiedică aplicarea prezentului regulament.

(7)  Prezentul regulament nu ar trebui să aducă atingere libertății statelor membre de a alege sistemul de punere în aplicare pe care îl consideră adecvat. Statele membre ar trebui să poată alege să identifice cea mai adecvată modalitate de repartizare a competențelor între autoritățile naționale de resort, cu condiția ca fiecare competență să poată fi folosită în mod eficace pentru a aborda orice încălcare. Statele membre ar trebui, de asemenea, să poată alege dacă autoritățile de resort își exercită competențele respective în mod direct sub propria lor autoritate sau cu asistența altor autorități publice sau sub supravegherea autorităților judiciare sau făcând apel la instanțele judecătorești competente. În cazul în care decid ca autoritățile de resort să își exercite competențele făcând apel la instanțele judecătorești competente, statele membre ar trebui să se asigure că aceste competențe pot fi exercitate în mod eficace și în timp util și că costurile aferente exercitării acestor competențe sunt proporționale și nu împiedică aplicarea prezentului regulament. Statele membre pot decide, de asemenea, în conformitate cu prezentul regulament, să încredințeze unor organisme desemnate anumite sarcini prevăzute în prezentul regulament.

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9)  Autoritățile de resort ar trebui să fie în măsură să inițieze anchete din proprie inițiativă dacă iau cunoștință de încălcări survenite în interiorul Uniunii sau de încălcări pe scară largă prin alte mijloace decât reclamațiile consumatorilor. Acest lucru este necesar în special în vederea asigurării unei cooperări eficace între autoritățile de resort în ceea ce privește combaterea încălcărilor pe scară largă.

(9)  Autoritățile de resort ar trebui să fie în măsură să inițieze anchete din proprie inițiativă dacă iau cunoștință de încălcări survenite în interiorul Uniunii sau de încălcări pe scară largă prin alte mijloace decât reclamațiile consumatorilor.

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10)  Autoritățile de resort ar trebui să aibă acces la toate elementele de probă, datele și informațiile necesare pentru a stabili dacă a avut loc o încălcare în interiorul Uniunii sau o încălcare pe scară largă și, în special, să identifice comerciantul răspunzător, indiferent de cine deține aceste elemente de probă, date sau informații, unde se află acestea și în ce format. Autoritățile de resort ar trebui să fie în măsură să solicite în mod direct părților terțe din lanțul valoric digital să furnizeze toate elementele de probă, datele și informațiile necesare.

(10)  Autoritățile de resort ar trebui să aibă acces la toate elementele de probă, datele și informațiile necesare referitoare la o temă a unei anchete pentru a stabili dacă a avut loc o încălcare și, în special, să identifice comerciantul răspunzător, indiferent de cine deține respectivele elemente de probă, date sau informații și indiferent unde se află acestea și în ce format. Autoritățile de resort ar trebui să fie în măsură să solicite în mod direct părților terțe din lanțul valoric digital să furnizeze toate elementele de probă, datele și informațiile necesare, cu condiția să respecte întotdeauna principiile protecției datelor personale.

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Considerentul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(10a)  Autoritățile de resort ar trebui să fie în măsură să efectueze inspecțiile necesare la fața locului și ar trebui să aibă dreptul de a pătrunde în orice sediu, pe orice teren sau în orice mijloc de transport pe care comerciantul le utilizează în scopuri legate de activitatea sa comercială, de afaceri, meșteșugărească sau profesională.

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Considerentul 10 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(10b)  Autoritățile de resort ar trebui să fie în măsură să solicite oricărui reprezentant sau membru al personalului comerciantului în cauză să prezinte explicații sau fapte, informații sau documente legate de chestiunile care fac obiectul inspecției și să înregistreze răspunsurile acestuia.

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11)  Autoritățile de resort ar trebui să fie în măsură să verifice respectarea legislației în materie de protecție a consumatorului și să obțină elemente de probă privind încălcările survenite în interiorul Uniunii sau încălcările pe scară largă, în special cele care au loc în timpul sau după achiziționarea de bunuri și servicii. Prin urmare, autoritățile respective ar trebui să aibă competența de a face achiziții cu titlu de test și de a achiziționa bunuri sau servicii sub o identitate falsă.

(11)  Autoritățile de resort ar trebui să fie în măsură să verifice respectarea legislației Uniunii ce protejează interesele consumatorilor și să obțină elemente de probă privind încălcările cele care au loc înainte, în timpul sau după achiziționarea de bunuri și servicii. Prin urmare, autoritățile respective ar trebui să aibă competența de a face achiziții cu titlu de test și, atunci când elementele de probă nu pot fi altfel obținute, de a achiziționa bunuri sau servicii sub o identitate falsă.

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12)  În special în mediul digital, autoritățile de resort ar trebui să fie în măsură să pună capăt încălcărilor în mod rapid și eficace, în special în cazul în care comerciantul care vinde bunuri sau servicii își ascunde identitatea sau se mută într-un alt stat din Uniune sau într-o țară terță pentru a se sustrage prevederilor legislației. În cazurile în care există un risc de prejudiciu grav și ireparabil pentru consumatori, autoritățile de resort ar trebui să fie în măsură să adopte măsuri provizorii pentru a preveni un astfel de prejudiciu sau a diminua efectele acestuia, inclusiv, dacă este cazul, prin suspendarea unui site internet, a unui domeniu sau a unui site, serviciu ori cont digital similar. În plus, autoritățile de resort ar trebui să aibă competența de a închide sau de a solicita unui furnizor de servicii terț să închidă un site internet, un domeniu sau un site, un serviciu ori un cont digital similar.

(12)  În special în mediul digital, autoritățile de resort ar trebui să fie în măsură să pună capăt încălcărilor în mod rapid și eficace, în special în cazul în care comerciantul care vinde bunuri sau servicii își ascunde identitatea sau se mută într-un alt stat din Uniune sau într-o țară terță pentru a se sustrage prevederilor legislației. În cazurile în care există un risc de prejudiciu grav și ireparabil pentru consumatori, autoritățile de resort ar trebui să fie în măsură să adopte măsuri provizorii, în lipsa unor alte mijloace disponibile, pentru a preveni ori pentru a atenua un astfel de prejudiciu, în special solicitând furnizorilor de servicii de găzduire să elimine conținuturi sau să suspende un site internet, un serviciu ori cont sau solicitând registrelor de domeniu și operatorilor de registre să suspende, pentru o perioadă determinată, un nume de domeniu pe deplin calificat. În plus, dacă măsurile provizorii nu și-au atins scopul, și doar în ultimă instanță, autoritățile de resort ar trebui să aibă, de asemenea, competența de a dispune ca un furnizor de servicii de găzduire să elimine conținuturi sau să închidă un site internet, un serviciu ori un cont sau o parte a acestuia sau de a dispune ca registrele de domeniu sau operatori de registre să elimine un nume de domeniu pe deplin calificat și să permită autorității de resort în cauză să îl înregistreze. Ținând seama de impactul lor potențial asupra drepturilor fundamentale, aceste competențe ar trebui să fie exercitate în conformitate cu Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și după obținerea unei autorizații judiciare.

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13)  Pentru a se asigura că se descurajează într-o măsură suficientă comiterea de încălcări sau încălcări repetate de către comercianți și că aceștia nu beneficiază de pe urma încălcărilor respective, normele în materie de penalități care au fost adoptate de către statele membre în conformitate cu cerințele legislației Uniunii care protejează interesele consumatorilor ar trebui să se aplice și încălcărilor survenite în interiorul Uniunii și încălcărilor pe scară largă. Tot din aceste motive, consumatorii ar trebui să aibă dreptul să exercite căi de atac pentru prejudiciile cauzate de astfel de încălcări.

(13)  Pentru a se asigura că se descurajează într-o măsură suficientă comiterea de încălcări sau încălcări repetate de către comercianți și că aceștia nu beneficiază de pe urma încălcărilor respective, normele în materie de sancțiuni care au fost adoptate de către statele membre în conformitate cu cerințele legislației Uniunii care protejează interesele consumatorilor ar trebui să se aplice și să se respecte și în cazul încălcărilor, ținându-se seama, de asemenea, de prejudiciile totale survenite în urma încălcării.

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Considerentul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14)  În ceea ce privește căile de atac aflate la dispoziția consumatorilor, autoritățile de resort ar trebui să aleagă măsuri proporționale, echitabile și rezonabile care ar preveni sau ar reduce riscul de recurență sau de repetare a încălcărilor, ținând seama în special de beneficiile preconizate pentru consumatori și de costurile administrative rezonabile care ar putea fi asociate cu punerea în aplicare a acestor măsuri. În cazul în care consumatorii în cauză nu pot fi identificați sau nu pot fi identificați fără costuri disproporționate pentru comerciantul responsabil, autoritatea competentă poate decide ca profiturile obținute din încălcare să fie direcționate către finanțele publice sau către un beneficiar desemnat de autoritatea competentă sau în temeiul legislației naționale,

(14)  În ceea ce privește căile de atac aflate la dispoziția consumatorilor, autoritățile de resort ar trebui să aleagă măsuri eficace care să prevină sau să reducă riscul de recurență sau de repetare a încălcărilor. Consumatorii ar trebui să aibă dreptul să beneficieze de căi de atac pentru prejudiciile cauzate de astfel de încălcări. Competența de a ordona despăgubirea consumatorilor sau restituirea profiturilor este esențială pentru a repara prejudiciul cauzat printr-o încălcare transfrontalieră, precum și pentru a restabili condiții de concurență echitabile pe piața unică, care a fost denaturată de perceperea de profituri obținute ca urmare a încălcărilor.

Amendamentul    20

Propunere de regulament

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15)  Eficiența și eficacitatea mecanismului de asistență reciprocă ar trebui îmbunătățite. Informațiile solicitate ar trebui furnizate în timp util, iar măsurile de asigurare a aplicării legislației care se impun ar trebui adoptate în timp util. Comisia ar trebui, așadar, să stabilească termene obligatorii în care autoritățile de resort să răspundă la cererile de informații și de asigurare a aplicării legislației și să clarifice prin măsuri de punere în aplicare aspectele procedurale și de altă natură ale gestionării informațiilor și cererilor de asigurare a aplicării legislației.

(15)  Eficiența și eficacitatea mecanismului de asistență reciprocă ar trebui îmbunătățite. Informațiile solicitate ar trebui furnizate în termenele prevăzut de prezentul regulament, iar măsurile de asigurare a aplicării legislației care se impun ar trebui adoptate în timp util.

Amendamentul    21

Propunere de regulament

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16)  Comisia ar trebui să fie mai în măsură să coordoneze și să monitorizeze funcționarea mecanismului de asistență reciprocă, să emită orientări, să formuleze recomandări și să emită avize adresate statelor membre atunci când apar probleme. Comisia trebuie, de asemenea, să fie mai în măsură să ofere asistență autorităților de resort în mod eficace și rapid pentru a soluționa litigiile privind interpretarea obligațiilor ce le revin autorităților de resort în cadrul mecanismului de asistență reciprocă.

(16)  Comisia ar trebui să fie mai în măsură să coordoneze și să monitorizeze funcționarea mecanismului de asistență reciprocă, să emită orientări, să formuleze recomandări și să emită avize adresate statelor membre atunci când apar probleme. Comisia ar trebui, de asemenea, să fie mai în măsură să ofere asistență autorităților de resort în mod eficace și rapid pentru a soluționa litigiile privind interpretarea obligațiilor ce le revin în cadrul mecanismului de asistență reciprocă.

Amendamentul    22

Propunere de regulament

Considerentul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17)  Ar trebui prevăzute norme armonizate care să stabilească procedura pentru coordonarea acțiunilor de supraveghere, anchetă și asigurare a aplicării legislației în cazul încălcărilor pe scară largă. Acțiunile coordonate de combatere a încălcărilor pe scară largă ar trebui să garanteze faptul că autoritățile de resort pot alege instrumentele cele mai potrivite și mai eficiente pentru a pune capăt încălcărilor pe scară largă și pentru a asigura despăgubirea consumatorului.

(17)  Regulamentul ar trebui să introducă norme armonizate care să stabilească procedura pentru coordonarea acțiunilor de anchetă și asigurare a aplicării legislației în cazul încălcărilor pe scară largă și al încălcărilor pe scară largă cu dimensiune europeană, precum și aplicarea normelor privind astfel de încălcări. Acțiunile coordonate de combatere a încălcărilor pe scară largă și a încălcărilor pe scară largă cu o dimensiune europeană ar trebui să garanteze faptul că autoritățile de resort pot alege instrumentele cele mai potrivite și mai eficiente pentru a pune capăt încălcărilor pe scară largă și încălcărilor pe scară largă cu dimensiune europeană și pentru a asigura despăgubirea consumatorului.

Amendamentul    23

Propunere de regulament

Considerentul 18

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18)  Acțiunile coordonate de verificare a site-urilor de comerț electronic online (acțiunile de verificare) reprezintă o altă formă de coordonare în materie de asigurare a aplicării legislației, care s-a dovedit a fi un instrument eficace de combatere a încălcărilor și care ar trebui menținute și consolidate în viitor.

(18)  Acțiunile coordonate de verificare a site-urilor de comerț electronic online (acțiunile de verificare) reprezintă o altă formă de coordonare în materie de asigurare a aplicării legislației, care s-a dovedit a fi un instrument eficace de combatere a încălcărilor și care ar trebui menținută și consolidată în viitor, inclusiv prin extinderea aplicării sale la sectoarele offline.

Amendamentul    24

Propunere de regulament

Considerentul 19

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19)  Încălcările pe scară largă cu o dimensiune europeană pot provoca prejudicii pe scară largă majorității consumatorilor din Uniune. Prin urmare, pentru a le combate este nevoie de o anumită procedură de coordonare la nivelul Uniunii, în cadrul căreia Comisia să fie coordonatorul obligatoriu. Pentru a se asigura că procedura este inițiată în timp util și într-o manieră coerentă și eficace și că sunt verificate în mod uniform condițiile aplicabile, Comisia ar trebui să fie responsabilă cu verificarea îndeplinirii condițiilor pentru lansarea procedurii. Elementele de probă și informațiile colectate în timpul acțiunii comune ar trebui să fie utilizate cu ușurință în cadrul procedurilor naționale, atunci când este necesar.

(19)  În cazul încălcărilor pe scară largă cu dimensiune europeană ce pot provoca prejudicii intereselor colective ale consumatorilor în majoritatea statelor membre, Comisia ar trebui să lanseze și să coordoneze o procedură de coordonare la nivelul Uniunii. Pentru a asigura o procedură coerentă, Comisia ar trebui să fie responsabilă cu verificarea îndeplinirii condițiilor pentru lansarea procedurii. Elementele de probă și informațiile colectate în timpul acțiunii coordonate ar trebui să fie utilizate în cadrul procedurilor naționale, atunci când este necesar.

Amendamentul    25

Propunere de regulament

Considerentul 20

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(20)  În contextul încălcărilor pe scară largă și al încălcărilor pe scară largă cu o dimensiune europeană, drepturile de apărare ale comercianților în cauză ar trebui să fie respectate. În acest scop, este necesar, în special, să se acorde comerciantului dreptul de a fi ascultat și de a alege limba utilizată în cursul procedurii.

(20)  În contextul încălcărilor pe scară largă și al încălcărilor pe scară largă cu o dimensiune europeană, drepturile de apărare ale comercianților în cauză ar trebui să fie respectate. În acest scop, este necesar, în special, să se acorde comerciantului dreptul de a fi ascultat și de a alege limba statului membru în care este stabilit sau în care-și are reședința. Este esențial, de asemenea, să se asigure respectarea legislației Uniunii privind protecția know-how-ului nedivulgat și a informațiilor de afaceri nedivulgate.

Amendamentul    26

Propunere de regulament

Considerentul 21

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(21)  În cazul în care comerciantul răspunzător de încălcarea pe scară largă sau de încălcarea pe scară largă cu o dimensiune europeană nu pune capăt încălcării de bună voie, autoritățile de resort din statele membre în cauză ar trebui să desemneze o autoritate de resort dintr-un stat membru să ia măsurile de asigurare a aplicării legislației adaptate pentru a proteja drepturile consumatorilor care își au reședința în alte state membre vizate de încălcare. Autoritatea competentă în cauză ar trebui să fie desemnată ținând seama de capacitatea sa de a lua măsuri eficace împotriva comerciantului, de exemplu în cazul în care comerciantul este stabilit în statul membru al autorității respective. Autoritatea competentă desemnată ar trebui să acționeze ca și cum consumatorii din celelalte state membre ar fi propriii săi consumatori. În cazul în care este necesar, pentru a evita aplicarea extrateritorială a legii, mai multe state membre sau toate statele membre vizate de încălcare ar trebui să aibă dreptul să adopte simultan măsuri de asigurare a aplicării legislației pentru a-și proteja propriii consumatori sau consumatorii care își au reședința în alte state membre. Acest lucru ar putea fi necesar, de exemplu, pentru a pune capăt încălcărilor similare comise de către filialele unei întreprinderi stabilite în mai multe state membre, care îi afectează doar pe consumatorii din statele membre respective, fără a avea un element transfrontalier aparent (încălcări paralele).

(21)  În cazul în care comerciantul răspunzător de o încălcare pe scară largă sau de o încălcare pe scară largă cu o dimensiune europeană nu pune capăt încălcării respective de bună voie, autoritățile de resort din statele membre în cauză ar trebui să desemneze o autoritate de resort dintr-un stat membru să ia măsurile de asigurare a aplicării legislației adaptate pentru a proteja drepturile consumatorilor care își au reședința în alte state membre vizate de acea încălcare. Decizia privind desemnarea autorității competente ar trebui să țină cont de toate aspectele relevante pentru o aplicare eficace, cum ar fi capacitatea sa de a întreprinde acțiuni eficace împotriva comerciantului. Autoritatea competentă desemnată ar trebui să acționeze ca și cum consumatorii din celelalte state membre ar fi propriii săi consumatori. În cazul în care este necesar, mai multe state membre sau toate statele membre vizate de încălcare ar trebui să adopte simultan măsuri de asigurare a aplicării legislației pentru a-și proteja propriii consumatori sau consumatorii care își au reședința în alte state membre. Acest lucru ar putea fi necesar, de exemplu, pentru a pune capăt încălcărilor similare comise de către filialele unei întreprinderi stabilite în mai multe state membre, care îi afectează doar pe consumatorii din statele membre respective, fără a avea un element transfrontalier aparent (încălcări paralele).

Amendamentul    27

Propunere de regulament

Considerentul 22 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(22a)  În vederea îmbunătățirii transparenței rețelei de cooperare și pentru creșterea vizibilității în rândul consumatorilor și al marelui public, Comisia ar trebui să prezinte rapoarte bianuale Parlamentului European și Consiliului, care să conțină o sinteză a informațiilor, datelor statistice și evoluțiilor din domeniul aplicării legislației în materie de protecție a consumatorului, colectate în cadrul cooperării prevăzute de prezentul regulament.

Amendamentul    28

Propunere de regulament

Considerentul 23

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(23)  Asociațiile de protecție a consumatorilor joacă un rol esențial în informarea și educarea consumatorilor cu privire la drepturile lor și prin protejarea intereselor acestora, inclusiv în cadrul procedurilor de soluționare a litigiilor. Consumatorii ar trebui să fie încurajați să coopereze cu autoritățile de resort pentru a consolida punerea în aplicare a prezentului regulament. Asociațiile de consumatori, în special cele cărora le pot fi delegate sarcini de asigurare a aplicării legislației în temeiul prezentului regulament, și Centrele Europene ale Consumatorilor ar trebui să fie în măsură să informeze autoritățile de resort cu privire la suspiciunile de încălcări și ar trebui să partajeze cu acestea informațiile necesare pentru detectarea, anchetarea și oprirea încălcărilor survenite în interiorul Uniunii și a încălcărilor pe scară largă.

(23)  Asociațiile de protecție a consumatorilor joacă un rol esențial în informarea și educarea consumatorilor cu privire la drepturile lor și prin protejarea intereselor acestora, inclusiv în cadrul procedurilor de soluționare a litigiilor. Asociațiile de consumatori și Centrele Europene ale Consumatorilor ar trebui să fie în măsură să informeze autoritățile de resort cu privire la suspiciunile de încălcări și ar trebui să partajeze cu acestea informațiile necesare pentru detectarea, anchetarea și oprirea încălcărilor survenite.

Amendamentul    29

Propunere de regulament

Considerentul 23 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(23a)  Entitățile cu suficientă expertiză și cu un interes legitim în protecția consumatorului, mai ales organizațiile dedicate protecției consumatorilor, ar trebui să aibă dreptul de a participa la mecanismul de alertă prevăzut de prezentul regulament. Ar trebui să se permită și participarea asociațiilor comercianților la mecanismul de alertă pentru ca acestea să informeze autoritățile de resort cu privire la încălcările suspectate și să împărtășească cu acestea informațiile necesare pentru detectarea, anchetarea și oprirea încălcărilor, precum și pentru ca acestea să-și exprime opinia cu privire la anchete sau încălcări și să notifice autoritățile de resort cu privire la utilizarea abuzivă a legislației Uniunii care protejează interesele consumatorilor. Deși autoritățile de resort nu ar trebui să fie obligate să inițieze o procedură sau să întreprindă alte măsuri ca reacție la alertele și informațiile furnizate de astfel de entități, ele ar trebui, totuși, să informeze entitatea care a lansat alerta externă cu privire la orice măsuri subsecvente întreprinse de autoritățile de resort respective în ceea ce privește alertele externe, sau, la cerere, cu privire la neluarea niciunei măsuri.

Amendamentul    30

Propunere de regulament

Considerentul 24

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(24)  Încălcările care sunt răspândite pe scară largă în întreaga Uniune ar trebui rezolvate în mod eficace și eficient. În acest scop, stabilirea priorităților și planificarea în materie de asigurare a aplicării legislației la nivelul statelor membre ar trebui coordonate, iar resursele disponibile ale autorităților de resort ar trebui puse în comun. Pentru a atinge acest obiectiv ar trebui pus în aplicare un sistem continuu de planuri bienale de asigurare a aplicării legislației.

(24)  Încălcările care sunt răspândite pe scară largă în întreaga Uniune ar trebui rezolvate în mod eficace și eficient. În acest scop, stabilirea priorităților și planificarea în materie de asigurare a aplicării legislației la nivelul statelor membre ar trebui coordonate, iar resursele disponibile ale autorităților de resort ar trebui puse în comun. Pentru a atinge acest obiectiv ar trebui pus în aplicare un sistem de planuri bianuale de asigurare a aplicării legislației.

Amendamentul    31

Propunere de regulament

Considerentul 25

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(25)  Datele referitoare la reclamațiile consumatorilor pot ajuta factorii de decizie de la nivel național și de la nivelul Uniunii să evalueze funcționarea piețelor de consum și să identifice încălcările. În vederea facilitării schimbului de astfel de date la nivelul Uniunii, Comisia a adoptat o recomandare privind utilizarea unei metode armonizate de clasificare și raportare a reclamațiilor consumatorilor și a cererilor de informații venite din partea acestora59. Recomandarea respectivă ar trebui să fie pusă în aplicare pentru a sprijini pe deplin cooperarea în materie de asigurare a aplicării legislației și a facilita detectarea încălcărilor survenite în interiorul Uniunii și a încălcărilor pe scară largă.

(25)  Datele referitoare la reclamațiile consumatorilor pot ajuta factorii de decizie de la nivel național și de la nivelul Uniunii să evalueze funcționarea piețelor de consum și să identifice încălcările. Ar trebui promovate schimbul de astfel de date la nivelul Uniunii și coordonarea între statele membre și Comisie a activităților de supraveghere și de aplicare a legii.

__________________

 

59 Recomandarea Comisiei privind utilizarea unei metode armonizate de clasificare a plângerilor și cererilor de informații din partea consumatorilor (2010/304/UE, JO L 136, 2.6.2010, p. 1-31).

 

Amendamentul    32

Propunere de regulament

Considerentul 26

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(26)  Aspectele legate de asigurarea aplicării legislației care depășesc frontierele Uniunii Europene și interesele consumatorilor din Uniune ar trebui protejate de acțiunile comercianților necinstiți stabiliți în țări terțe. Prin urmare, ar trebui negociate acorduri internaționale cu țările terțe referitoare la asistența reciprocă pentru asigurarea aplicării legislației care protejează interesele consumatorilor. Aceste acorduri internaționale ar trebui să aibă drept obiect chestiunile reglementate prin prezentul regulament și ar trebui să fie negociate la nivelul Uniunii pentru a se garanta o protecție optimă a consumatorilor europeni, precum și o bună cooperare cu țările terțe.

(26)  Aspectele legate de asigurarea aplicării legislației depășesc frontierele Uniunii Europene. Interesele consumatorilor europeni ar trebui protejate de acțiunile comercianților necinstiți stabiliți în țări terțe. Ar trebui negociate acorduri internaționale cu țările terțe referitoare la asistența reciprocă pentru asigurarea aplicării legislației care protejează interesele consumatorilor. Aceste acorduri internaționale ar trebui să aibă drept obiect chestiunile reglementate prin prezentul regulament și ar trebui să fie negociate la nivelul Uniunii pentru a se garanta o protecție optimă a consumatorilor europeni, precum și o bună cooperare cu țările terțe.

Amendamentul    33

Propunere de regulament

Considerentul 27

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(27)  În vederea asigurării unor condiții uniforme pentru punerea în aplicare și exercitarea competențelor minime ale autorităților de resort, a stabilirii termenelor și a altor detalii privind procedurile de combatere a încălcărilor survenite în interiorul Uniunii, a încălcărilor pe scară largă și a stabilirii detaliilor privind mecanismul de supraveghere și cooperarea administrativă între autoritățile de resort, ar trebui conferite competențe de executare Comisiei. Competențele de executare ar trebui să fie exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului60,

(27)  În vederea asigurării unor condiții uniforme pentru punerea în aplicare a regulamentului, ar trebui conferite Comisiei competențe de punere în aplicare pentru a elabora formularele standard și etapele procedurale pentru mecanismul de asistență reciprocă; pentru a stabili termene și formulare standard pentru notificări și pentru alte schimburi de informații și cereri de aplicare a legislației în vederea acțiunilor coordonate legate de încălcările pe scară largă și de încălcările pe scară largă cu o dimensiune europeană; pentru a stabili detaliile procedurii aplicabile acțiunilor de verificare; pentru a stabili formulare tip pentru transmiterea unei alerte și a unei alerte externe prin intermediul bazei de date; precum și pentru a stabili modele și formulare electronice standard disponibile în baza de date pentru forumul de discuții. Competențele de executare ar trebui să fie exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului60,

__________________

__________________

60 Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2. 2011, p. 13-18).

60 Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).

Amendamentul    34

Propunere de regulament

Considerentul 28

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(28)  Procedura de examinare ar trebui utilizată pentru adoptarea actelor în temeiul articolelor 10, 11, 12, 13, 15, 20, 27, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 43 și 46 din prezentul regulament, dat fiind faptul că actele respective au un domeniu de aplicare general.

(28)  Procedura de examinare ar trebui utilizată pentru adoptarea actelor de punere în aplicare menționate la articolele 15a, 20, 32, 34, 35 și 43 din prezentul regulament, dat fiind faptul că actele respective au un domeniu de aplicare general.

Amendamentul    35

Propunere de regulament

Considerentul 34

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(34)  Prezentul regulament se aplică fără a aduce atingere penalităților prevăzute de legislația sectorială a Uniunii și de legislația Uniunii în domeniul protecției consumatorilor și aplicate încălcărilor de la nivel național. Autoritățile de resort ar trebui, dacă este cazul, să aplice dispozițiile de drept intern care pun în aplicare aceste dispoziții, ținând seama de sfera și de anvergura efectivă a încălcării, precum și de prejudiciul cauzat de încălcare consumatorilor din alte state membre.

(34)  Prezentul regulament se aplică fără a aduce atingere sancțiunilor prevăzute de legislația sectorială a Uniunii și de legislația Uniunii în domeniul protecției consumatorilor și aplicate încălcărilor de la nivel național. Autoritățile de resort ar trebui, dacă este cazul, să aplice dispozițiile de drept intern care pun în aplicare aceste dispoziții, ținând seama de sfera și de anvergura efectivă a încălcării respective, precum și de prejudiciul cauzat de încălcare consumatorilor din alte state membre.

Amendamentul    36

Propunere de regulament

Considerentul 34 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(34a)  Prezentul regulament ar trebui transpus și aplicat în deplină conformitate cu legislația Uniunii în materie de protecție a persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și cu legislația națională aplicabilă în conformitate cu legislația Uniunii privind protecția datelor.

Amendamentul    37

Propunere de regulament

Considerentul 35

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(35)  Prezentul regulament respectă drepturile fundamentale și principiile recunoscute în special de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene67. Prin urmare, prezentul regulament ar trebui să fie interpretat și aplicat în conformitate cu aceste drepturi și principii. Atunci când își exercită competențele minime stabilite în prezentul regulament, autoritățile de resort ar trebui să asigure un echilibru adecvat între interesele protejate prin drepturile fundamentale, cum ar fi un nivel ridicat de protecție a consumatorilor, libertatea de a desfășura o activitate comercială și libertatea de informare.

(35)  Prezentul regulament respectă drepturile fundamentale și principiile recunoscute în special de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. Prin urmare, prezentul regulament ar trebui să fie interpretat și aplicat în conformitate cu aceste drepturi și principii. Atunci când își exercită competențele stabilite în prezentul regulament, autoritățile de resort ar trebui să asigure un echilibru adecvat între interesele protejate prin drepturile fundamentale, cum ar fi un nivel ridicat de protecție a consumatorilor, libertatea de a desfășura o activitate comercială, libertatea de exprimare și libertatea de informare.

__________________

 

67 JO C 364, 18.12.2000, p. 1.

 

Amendamentul    38

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Prezentul regulament stabilește condițiile în care autoritățile de resort ale statelor membre, desemnate responsabile pentru asigurarea aplicării legislației care protejează interesele consumatorilor, cooperează între ele și cu Comisia pentru a garanta respectarea acestor legi și buna funcționare a pieței interne și pentru a îmbunătăți protecția intereselor economice ale consumatorilor.

Prezentul regulament stabilește condițiile în care autoritățile de resort ale statelor membre, desemnate responsabile pentru asigurarea aplicării legislației Uniunii care protejează interesele consumatorilor, cooperează între ele și cu Comisia pentru a garanta respectarea acestor legi și buna funcționare a pieței interne și pentru a îmbunătăți protecția intereselor economice ale consumatorilor.

Amendamentul    39

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Prezentul regulament se aplică încălcărilor survenite în interiorul Uniunii și încălcărilor pe scară largă definite la literele (b) și (c) de la articolul 3.

1.  Prezentul regulament se aplică încălcărilor survenite în interiorul Uniunii, încălcărilor pe scară largă și încălcărilor pe scară largă cu dimensiune europeană, astfel cum sunt definite la literele (b), (c) și (ca) de la articolul 3, chiar și în cazul în care încălcările respective au încetat înainte de inițierea sau finalizarea unei proceduri de asigurare a aplicării legislației.

Amendamentul    40

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Prezentul regulament se aplică și încălcărilor survenite în interiorul Uniunii și încălcărilor pe scară largă care sunt de scurtă durată, chiar dacă aceste încălcări au încetat înainte ca acțiunile de asigurare a aplicării legislației să fi început sau să poată fi încheiate.

eliminat

Amendamentul     41

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Prezentul regulament nu aduce atingere aplicării, în statele membre, a măsurilor privind cooperarea judiciară în materie penală și civilă, în special celor privind funcționarea Rețelei Judiciare Europene.

4.  Prezentul regulament nu aduce atingere aplicării, în statele membre, a măsurilor privind cooperarea judiciară în materie penală și civilă, în special celor privind funcționarea Rețelei Judiciare Europene și nici aplicării instrumentelor juridice privind cooperarea judiciară în materie penală.

Amendamentul     42

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  Prezentul regulament nu aduce atingere rolului și competențelor autorităților de resort și ale Autorității Bancare Europene prevăzute de Directiva 2014/17/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 februarie 2014 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile rezidențiale și de Directiva 2014/92/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 iulie 2014 privind comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor de plăți, schimbarea conturilor de plăți și accesul la conturile de plăți.

6.  Prezentul regulament nu aduce atingere rolului și competențelor autorităților de resort și ale Autorității Bancare Europene prevăzute de Directiva 2014/17/UE a Parlamentului European și a Consiliului1a și de Directiva 2014/92/UE a Parlamentului European și a Consiliului1b. Capitolul III din prezentul regulament nu se aplică încălcărilor survenite în interiorul Uniunii ale celor două directive menționate la primul paragraf.

 

__________________

 

1a Directiva 2014/17/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 februarie 2014 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile rezidențiale și de modificare a Directivelor 2008/48/CE și 2013/36/UE și a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010 (JO L 60, 28.2.2014, p. 34).

 

1b Directiva 2014/92/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 iulie 2014 privind comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor de plăți, schimbarea conturilor de plăți și accesul la conturile de plăți cu servicii de bază (JO L 257, 28.8.2014, p. 214).

Amendamentul     43

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

7.  Capitolul III din prezentul regulament nu se aplică încălcărilor survenite în interiorul Uniunii ale următoarelor acte legislative:

eliminat

(a)  Directiva 2014/17/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 februarie 2014 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile rezidențiale.

 

(b)  Directiva 2014/92/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 iulie 2014 privind comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor de plăți, schimbarea conturilor de plăți și accesul la conturile de plăți cu servicii de bază.

 

Amendamentul    44

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

8a.  Prezentul regulament nu aduce atingere posibilității de a iniția măsuri private de aplicare a legii și acțiuni în despăgubire în temeiul legislației naționale.

Amendamentul    45

Propunere de regulament

Articolul 3 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  „legi care protejează interesele consumatorilor” înseamnă directivele transpuse în dreptul intern al statelor membre și regulamentele menționate în anexă;

(a)  „legi ale Uniunii care protejează interesele consumatorilor” înseamnă directivele transpuse în dreptul intern al statelor membre și regulamentele menționate în prezenta anexă;

Amendamentul    46

Propunere de regulament

Articolul 3 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  „încălcare survenită în interiorul Uniunii” înseamnă orice acțiune sau omisiune, aflată în desfășurate sau care a încetat, ce contravine legilor care protejează interesele consumatorilor și care a adus prejudicii, aduce prejudicii sau poate aduce prejudicii intereselor colective ale consumatorilor dintr-un stat membru care este diferit de cel în care își are originea sau a avut loc acțiunea sau omisiunea în cauză, pe teritoriul căruia este stabilit comerciantul responsabil de acțiunea sau omisiunea în cauză sau în care se găsesc elementele de probă sau activele care au legătură cu acțiunea sau cu omisiunea respectivă;

(b)  „încălcare survenită în interiorul Uniunii” înseamnă orice acțiune sau omisiune, ce contravine legilor Uniunii care protejează interesele consumatorilor și care a adus prejudicii, aduce prejudicii sau poate aduce prejudicii intereselor colective ale consumatorilor dintr-un stat membru care este diferit de cel în care își are originea sau a avut loc acțiunea sau omisiunea în cauză sau pe teritoriul căruia este stabilit comerciantul responsabil de acțiunea sau omisiunea în cauză sau în care se găsesc elementele de probă sau activele care au legătură cu acțiunea sau cu omisiunea respectivă;

Amendamentul    47

Propunere de regulament

Articolul 3 – paragraful 1 – litera c – punctul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  orice acțiune sau omisiune, aflată în desfășurare sau care a încetat, ce contravine legilor care protejează interesele consumatorilor și care a adus prejudicii, aduce prejudicii sau poate aduce prejudicii intereselor colective ale consumatorilor care își au reședința în cel puțin două state membre diferite de statul în care își are originea sau a avut loc acțiunea sau omisiunea în cauză, pe teritoriul căruia este stabilit comerciantul responsabil de acțiunea sau omisiunea în cauză sau în care se găsesc elementele de probă sau activele care au legătură cu acțiunea sau cu omisiunea respectivă; indiferent dacă acțiunea sau omisiunea este în curs de desfășurare sau a încetat; sau

(1)  orice acțiune sau omisiune, aflată în desfășurare sau care a încetat, ce contravine legilor Uniunii care protejează interesele consumatorilor și care a adus prejudicii, aduce prejudicii sau poate aduce prejudicii intereselor colective ale consumatorilor care își au reședința în cel puțin două state membre diferite de statul în care își are originea sau a avut loc acțiunea sau omisiunea în cauză, pe teritoriul căruia este stabilit comerciantul responsabil de acțiunea sau omisiunea în cauză sau în care se găsesc elementele de probă sau activele care au legătură cu acțiunea sau cu omisiunea respectivă; indiferent dacă acțiunea sau omisiunea este în curs de desfășurare sau a încetat; or

Amendamentul    48

Propunere de regulament

Articolul 3 – paragraful 1 – litera c – punctul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  orice acțiuni ori omisiuni care contravin legilor ce protejează interesele consumatorilor și care au caracteristici comune, cum ar fi aceeași practică ilegală, încălcarea aceluiași interes sau care survin în același timp, în cel puțin două state membre;

(2)  orice acțiuni ori omisiuni care contravin legilor Uniunii ce protejează interesele consumatorilor, care au prejudiciat, prejudiciază sau sunt pasibile de a prejudicia interesele colective ale consumatorilor și care au caracteristici comune, cum ar fi aceeași practică ilegală sau încălcarea aceluiași interes sau care survin în același timp, în cel puțin două state membre;

Amendamentul    49

Propunere de regulament

Articolul 3 – paragraful 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca)  „încălcare pe scară largă cu o dimensiune europeană” înseamnă o încălcare pe scară largă care a prejudiciat, prejudiciază sau este pasibilă de a prejudicia interesele colective ale consumatorilor într-o majoritate a statelor membre ce reprezintă cumulat cel puțin majoritatea populației Uniunii;

Amendamentul    50

Propunere de regulament

Articolul 3 – paragraful 1 – litera cb (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(cb)  „autoritate de resort” înseamnă toate autoritățile publice stabilite la nivel național, regional sau local care au competențe specifice de asigurare a respectării legilor care protejează interesele consumatorilor;

Amendamentul    51

Propunere de regulament

Articolul 3 – paragraful 1 – litera cc (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(cc)  „birou unic de legătură” înseamnă autoritatea publică a fiecărui stat membru desemnată responsabilă de coordonarea aplicării prezentului regulament în statul membru respectiv;

Amendamentul     52

Propunere de regulament

Articolul 3 – paragraful 1 – litera cd (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(cd)  „organism desemnat” înseamnă un organism pe care un stat membru îl poate desemna și care are un interes legitim în încetarea sau interzicerea încălcărilor legislației Uniunii care protejează interesele consumatorilor;

Amendamentul    53

Propunere de regulament

Articolul 3 – paragraful 1 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(fa)  „consumator” înseamnă orice persoană fizică ce acționează în scopuri care nu sunt legate de activitatea sa comercială, de afaceri, meșteșugărească sau profesională;

Amendamentul    54

Propunere de regulament

Articolul 3 – paragraful 1 – litera i

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(i)  „prejudiciu adus intereselor colective ale consumatorilor” înseamnă un prejudiciu real sau potențial adus intereselor unui anumit număr de consumatori care sunt vizați de încălcările survenite în interiorul Uniunii sau de încălcările pe scară largă și care este prezumat în special în cazul în care încălcarea a adus, aduce sau este probabil că va aduce prejudicii potențiale sau reale unui număr semnificativ de consumatori aflați într-o situație similară.

(i)  „prejudiciu adus intereselor colective ale consumatorilor” înseamnă un prejudiciu real sau potențial adus intereselor unui anumit număr de consumatori care sunt vizați de încălcările survenite în interiorul Uniunii, de încălcările pe scară largă sau de încălcările pe scară largă cu o dimensiune europeană;

Amendamentul    55

Propunere de regulament

Articolul 3 – paragraful 1 – litera ia (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ia)  „risc de prejudiciu grav și ireparabil pentru consumatori” înseamnă riscul apariției unei situații susceptibile de a cauza daune grave, care nu mai pot fi remediate;

Amendamentul     56

Propunere de regulament

Articolul 3 – paragraful 1 – litera ib (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ib)  „acțiuni de verificare” înseamnă o anchetare coordonată a piețelor de consum prin acțiuni simultane de control coordonate pentru identificarea cazurilor de încălcare a legislației Uniunii care protejează interesele consumatorilor.

Amendamentul    57

Propunere de regulament

Articolul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 4

Articolul 4

Termenele de prescripție pentru încălcări

Termenul de prescripție pentru impunerea de sancțiuni, pentru impunerea compensării consumatorilor și pentru impunerea restituirii profiturilor obținute în urma încălcărilor

1.  Autoritățile de resort pot ancheta încălcările menționate la articolul 2 și le pot interzice comercianților să ia parte la astfel de încălcări în viitor. Autoritățile de resort pot impune penalități pentru aceste încălcări în termen de cinci ani de la încetarea încălcării.

1.  Autoritățile de resort pot ancheta încălcările menționate la articolul 2 alineatul (1) și pot opri comercianții să ia parte la astfel de încălcări în viitor. Autoritățile de resort își pot exercita următoarele competențe în termen de cinci ani de la încetarea încălcării:

 

(a)  competența de a impune sancțiuni, astfel cum se prevede la articolul 8 alineatul (2) litera (m);

 

(b)  competența de a obliga comerciantul răspunzător pentru încălcare să acorde despăgubiri consumatorilor care au suferit prejudicii în urma încălcării respective, astfel cum se prevede la articolul 8 alineatul (2) litera (n); și

 

(c)  competența de a impune restituirea profiturilor obținute în urma încălcărilor, astfel cum se prevede la articolul 8 alineatul (2) litera (o).

 

Autoritățile de resort pot, dacă este necesar, să exercite competențele respective pe baza unor probe care se află în afara termenului de prescripție menționat la al doilea paragraf.

2.  Termenul de prescripție pentru impunerea penalităților începe să curgă din ziua în care a încetat încălcarea.

2.  Termenul de prescripție pentru exercitarea competențelor menționate la alineatul (1) începe să curgă din ziua în care a încetat încălcarea.

3.  Orice acțiune întreprinsă de către autoritatea competentă în scopul procedurii de anchetă sau de asigurare a aplicării legislației în ceea ce privește încălcarea suspendă termenul de prescripție pentru impunerea de penalități până la adoptarea deciziei finale cu privire la chestiunea respectivă. Termenul de prescripție privind impunerea penalităților se suspendă cât timp decizia, ordinul sau altă acțiune a autorității competente face obiectul unei proceduri pendinte în fața unei instanțe.

3.  Orice acțiune întreprinsă de către autoritatea competentă în scopul procedurii de anchetă sau de asigurare a aplicării legislației în ceea ce privește încălcarea suspendă termenul de prescripție pentru exercitarea competențelor menționate la alineatul (1) până la adoptarea deciziei finale cu privire la chestiunea respectivă. Termenul de prescripție respectiv se suspendă cât timp decizia, ordinul sau altă acțiune a autorității competente face obiectul unei proceduri pendinte în fața unei instanțe.

Amendamentul    58

Propunere de regulament

Articolul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 5

Articolul 5

Autoritățile de resort și birourile unice de legătură

Autoritățile de resort și birourile unice de legătură

1.  Fiecare stat membru desemnează drept autorități de resort autoritățile publice stabilite la nivel național, regional sau local care au competențe specifice de asigurare a respectării legilor care protejează interesele consumatorilor.

1.  Fiecare stat membru desemnează autoritățile de resort și un birou unic de legătură care să fie responsabile pentru aplicarea prezentului regulament.

2.  Autoritățile de resort își îndeplinesc obligațiile care derivă din prezentul regulament ca și cum ar acționa în numele consumatorilor în propriile state membre și în contul acestora.

2.  Autoritățile de resort își îndeplinesc obligațiile care derivă din prezentul regulament ca și cum ar acționa în numele consumatorilor în propriile state membre și în contul acestora.

3.  Fiecare stat membru desemnează o autoritate de resort drept birou unic de legătură.

 

4.  Biroul unic de legătură este răspunzător de coordonarea activităților de anchetă și de asigurare a aplicării legislației referitoare la încălcările survenite în interiorul Uniunii și la încălcările pe scară largă, activități desfășurate de autoritățile de resort, de celelalte autorități publice prevăzute la articolul 6, de organismele desemnate prevăzute la articolul 13 și de entitățile care participă la mecanismul de alertă prevăzut la articolul 34.

4.  Biroul unic de legătură este răspunzător de coordonarea între autoritățile de resort, alte autorități publice menționate la articolul 6, organismele desemnate și entitățile care participă la mecanismul de alertă menționat la articolul 35, la activitățile de anchetă și de asigurare a aplicării legislației referitoare la încălcările survenite în interiorul Uniunii, la încălcările pe scară largă și la încălcările pe scară largă cu o dimensiune europeană.

5.  Statele membre se asigură că autoritățile de resort și birourile unice de legătură dispun de resursele necesare pentru aplicarea prezentului regulament și pentru utilizarea eficace a competențelor care le sunt acordate prin articolul 8, inclusiv de resurse bugetare și de altă natură suficiente, de expertiză, de proceduri și de alte mecanisme.

5.  Statele membre se asigură că autoritățile de resort și birourile unice de legătură dispun de resursele necesare pentru aplicarea prezentului regulament, inclusiv de resurse bugetare și de altă natură, de expertiză, de proceduri și de alte mecanisme.

6.  Statele membre care au pe teritoriul lor mai multe autorități de resort se asigură că sarcinile acestora sunt clar definite și că autoritățile respective cooperează îndeaproape, astfel încât fiecare să își îndeplinească sarcinile în mod eficient.

6.  Statele membre care au pe teritoriul lor mai multe autorități de resort se asigură că sarcinile acestora sunt clar definite și că autoritățile respective cooperează îndeaproape, astfel încât fiecare să își îndeplinească sarcinile în mod eficient.

Amendamentul     59

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Fiecare stat membru poate desemna organisme care au un interes legitim în încetarea sau interzicerea încălcărilor (denumite „organisme desemnate”) pentru a colecta informațiile necesare și a lua toate măsurile de aplicare a legislației necesare disponibile în dreptul intern, în numele unei autorități de resort solicitate.

4.  Fiecare stat membru poate impune organismelor desemnate obligația de a colecta informațiile necesare și a lua toate măsurile de aplicare a legislației necesare disponibile în dreptul intern, în numele unei autorități de resort solicitate.

Amendamentul     60

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Statele membre asigură cooperarea dintre autoritățile de resort și organismele desemnate, în special pentru a se asigura că încălcările prevăzute la articolul 2 sunt comunicate fără întârziere autorităților de resort.

5.  Statele membre asigură cooperarea dintre autoritățile de resort și organismele desemnate, în special pentru a se asigura că încălcările prevăzute la articolul 2 alineatul (1) sunt comunicate fără întârziere autorităților de resort.

Amendamentul    61

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Fiecare stat membru comunică fără întârziere Comisiei și celorlalte state membre identitățile autorităților de resort, ale birourile unice de legătură, ale organismelor desemnate prevăzute la articolul 13 și al entităților care participă la mecanismul de alertă prevăzut la articolul 34, precum și orice modificări ale acestora.

1.  Fiecare stat membru comunică fără întârziere Comisiei:

Amendamentul    62

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1 – litera a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(a)  identitățile și datele de contact ale autorităților de resort, ale birourilor unice de legătură, ale organismelor desemnate și ale entităților care participă la mecanismul de alertă prevăzut la articolul 35;

Amendamentul    63

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1 – litera b (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(b)  informații privind organizarea, competențele și responsabilitățile autorităților de resort; și

Amendamentul    64

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1 – litera c (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(c)  orice modificări survenite la informațiile prevăzute la literele (a) și (b).

Amendamentul    65

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Comisia gestionează și actualizează, pe site-ul său web, o listă disponibilă public cu birourile unice de legătură, autoritățile de resort, organismele desemnate și entitățile respective.

2.  Comisia gestionează și actualizează, pe site-ul său web, informațiile prevăzute la alineatul (1) și le pune la dispoziția publicului.

Amendamentul    66

Propunere de regulament

Articolul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 8

Articolul 8

Competențele minime ale autorităților de resort

Competențele autorităților de resort

1.  Fiecare autoritate de resort dispune de competențele de anchetă și de executare necesare aplicării prezentului regulament și le exercită în conformitate cu prezentul regulament și cu legislația internă.

1.  Fiecare stat membru conferă autorităților sale de resort competențele de anchetă și de executare și le asigură resursele necesare pentru aplicarea prezentului regulament.

 

1a.  Prin derogare de la primul alineat, statele membre pot decide să nu confere toate competențele fiecărei autorități de resort, cu condiția ca fiecare competență să poată fi exercitată în mod eficace.

2.  Fiecare autoritate de resort dispune cel puțin de următoarele competențe, pe care le exercită în condițiile prevăzute la articolul 9, pentru:

2.  În vederea realizării obligațiilor ce le revin în temeiul prezentului regulament, autoritățile de resort din fiecare stat membru dispun cel puțin de următoarele competențe, pe care le exercită în condițiile prevăzute la articolul 9:

(a)  a avea acces la orice document, orice date sau orice informații relevante referitoare la o încălcare a dispozițiilor prezentului regulament, indiferent de forma sau formatul acestora și indiferent de mediul pe care sunt stocate acestea sau de locul în care sunt stocate;

(a)  competența de a avea acces la orice document, orice date sau orice informații relevante referitoare la o încălcare a dispozițiilor prezentului regulament, indiferent de forma sau formatul acestora și indiferent de mediul pe care sunt stocate acestea sau de locul în care sunt stocate;

(b)  a impune oricărei persoane fizice sau juridice, inclusiv băncilor, furnizorilor de servicii de internet, registrelor de domenii, operatorilor de registre și furnizorilor de servicii de găzduire, obligația de a pune la dispoziție orice informații, date sau documente relevante, indiferent de format sau formă și indiferent de mediul pe care sunt stocate sau de locul în care sunt stocate acestea, printre altele în scopul identificării și urmăririi fluxurilor financiare și de date sau al stabilirii identității persoanelor implicate în fluxurile financiare și de date, al găsirii de informații privind conturile bancare sau al identificării entităților care dețin anumite site-uri web;

(b)  competența de a impune oricărei persoane fizice sau juridice, inclusiv băncilor, prestatorilor de servicii de plată, furnizorilor de servicii de internet, registrelor de domenii, operatorilor de registre și furnizorilor de servicii de găzduire, obligația de a pune la dispoziție orice informații, date sau documente relevante în formatul sau forma în care sunt stocate și indiferent de mediul pe care sunt stocate sau de locul în care sunt stocate, în scopul identificării și urmăririi fluxurilor financiare și de date sau al stabilirii identității persoanelor implicate în fluxurile financiare și de date, al găsirii de informații privind conturile bancare sau al identificării entităților care dețin anumite site-uri web, atunci când informațiile, datele sau documentele respective sunt legate de obiectul unei anchete;

(c)  a impune oricărei autorități publice, oricărui organism sau oricărei agenții din statul membru al autorității de resort obligația de a pune la dispoziție orice informații, date sau documente relevante, indiferent de format sau formă și indiferent de mediul pe care sunt stocate sau de locul în care sunt stocate acestea, printre altele în scopul identificării și urmăririi fluxurilor financiare și de date sau al stabilirii identității persoanelor implicate în fluxurile financiare și de date, al găsirii de informații privind conturile bancare sau al identificării entităților care dețin anumite site-uri web;

(c)  competența de a impune oricărei autorități publice, oricărui organism sau oricărei agenții din statul membru al autorității de resort obligația de a pune la dispoziție orice informații, date sau documente relevante, indiferent de format sau formă și indiferent de mediul pe care sunt stocate sau de locul în care sunt stocate acestea, în scopul identificării și urmăririi fluxurilor financiare și de date sau al stabilirii identității persoanelor implicate în fluxurile financiare și de date, al găsirii de informații privind conturile bancare sau al identificării entităților care dețin anumite site-uri web, atunci când informațiile, datele sau documentele respective sunt legate de obiectul unei anchete;

(d)  a efectua inspecțiile la fața locului necesare, în special competența de a pătrunde în orice sediu, pe orice teren sau în orice mijloc de transport sau de a solicita altor autorități să facă acest lucru pentru a examina, a confisca, a lua sau a obține copii ale informațiilor, ale datelor sau ale documentelor, indiferent de mediul pe care sunt stocate; a sigila orice spații sau orice informații, date sau documente pe durata necesară inspecției și în măsura necesară pentru inspecție; a cere oricărui reprezentant sau membru al personalului comerciantului în cauză explicații cu privire la fapte, informații sau documente legate de chestiunile care fac obiectul inspecției și a înregistra răspunsurile acestuia;

(d)  competența de a efectua inspecțiile la fața locului necesare, în special competența de a pătrunde în orice sediu, pe orice teren sau în orice mijloc de transport utilizat de comerciant pentru a-și desfășura activitatea comercială, economică, artizanală sau liberală, sau de a solicita altor autorități să facă acest lucru pentru a examina, a confisca, a lua sau a obține copii ale informațiilor, ale datelor sau ale documentelor, indiferent de mediul pe care sunt stocate; a sigila orice spații sau orice informații, date sau documente pe durata necesară inspecției și în măsura necesară pentru inspecție;

 

(da)  competența de a cere oricărui reprezentant sau membru al personalului comerciantului în cauză să prezinte explicații sau fapte, informații sau documente legate de chestiunile care fac obiectul inspecției și a înregistra răspunsurile acestuia;

(e)  a achiziționa bunuri sau servicii în scopuri de testare, pentru a detecta încălcări ale prezentului regulament și pentru a obține elemente de probă;

(e)  competența de a achiziționa bunuri sau servicii în scopuri de testare, inclusiv sub o identitate falsă, de a le inspecta și a le reconstitui prin inginerie inversă pentru a detecta încălcări ale prezentului regulament și pentru a obține elemente de probă; în funcție de natura utilizării lor prevăzute, eșantioanele care nu pot fi returnate comerciantului în starea lor originală sunt achiziționate;

(f)  a achiziționa bunuri sau servicii sub acoperirea unei identități false, pentru a detecta încălcări ale prezentului regulament și pentru a obține elemente de probă;

 

(g)  a adopta măsuri provizorii în particular suspendarea unui site web, a unui domeniu sau a altui site, serviciu sau cont digital similar – pentru a preveni riscul unor prejudicii grave și ireparabile pentru consumatori;

(g)  competența de a adopta măsuri provizorii dacă nu sunt disponibile alte mijloace pentru a preveni riscul unor prejudicii grave și ireparabile pentru interesele colective ale consumatorilor, în particular solicitând furnizorilor de servicii de găzduire să elimine conținuturi sau să suspende un site web, un serviciu sau un cont de internet sau solicitând registrelor de domenii și operatorilor de registre suspendarea, pentru o perioadă determinată, a unui nume de domeniu pe deplin calificat;

(h)  a demara anchete sau proceduri pentru a pune capăt încălcărilor survenite în interiorul Uniunii sau încălcărilor pe scară largă ori pentru a le interzice, din proprie inițiativă, și, dacă este cazul, a publica informații referitoare la acestea;

(h)  competența de a demara anchete sau proceduri pentru a pune capăt încălcărilor survenite în interiorul Uniunii, încălcărilor pe scară largă sau încălcărilor pe scară largă cu o dimensiune europeană, din proprie inițiativă, și, dacă este cazul, a publica informații referitoare la acestea;

(i)  a obține din partea comerciantului răspunzător de încălcarea survenită în interiorul Uniunii sau de încălcarea pe scară largă angajamentul de a pune capăt încălcării și, dacă este cazul, de a despăgubi consumatorii pentru prejudiciul cauzat;

(i)  competența de a solicita și/sau a accepta din partea comerciantului răspunzător de încălcarea survenită în interiorul Uniunii, de încălcarea pe scară largă sau de încălcări pe scară largă cu o dimensiune europeană angajamentul de a pune capăt încălcării și, dacă este cazul, de a despăgubi consumatorii pentru prejudiciul cauzat;

(j)  a cere în scris comerciantului să pună capăt încălcării;

 

(k)  a pune capăt încălcării sau a o interzice;

(k)  competența de a pune capăt încălcării sau a o interzice;

(l)  a închide un site web, un domeniu sau alt site, serviciu sau cont digital sau o parte a acestuia, inclusiv prin solicitarea adresată unei părți terțe sau unei alte autorități publice de a pune în aplicare o astfel de măsură;

(l)  competența, în absența unei reacții eficace și într-un termen rezonabil a comerciantului la o solicitare scrisă adresată de autoritatea de resort pentru încetarea sau interzicerea unei încălcări, de a impune unui furnizor de servicii de găzduire să elimine un conținut sau să închidă un site web, serviciu sau cont sau o parte a acestuia, ori de a impune unui registru de domenii sau unui operator de registre să șteargă un nume de domeniu complet calificat și să permită autorității de resort vizate să îl înregistreze, inclusiv prin solicitarea adresată unei părți terțe sau unei alte autorități publice de a pune în aplicare astfel de măsuri, cu scopul de a preveni riscul unui prejudiciu grav și ireparabil adus intereselor colective ale consumatorilor;

(m)  a impune sancțiuni, inclusiv plata de amenzi și de penalități, pentru încălcările survenite în interiorul Uniunii și încălcările pe scară largă, precum și pentru nerespectarea unor decizii, ordine, măsuri provizorii, angajamente sau a altor măsuri adoptate în temeiul prezentului regulament;

(m)  competența de a impune sancțiuni, inclusiv plata de amenzi și de penalități, pentru încălcările survenite în interiorul Uniunii, încălcările pe scară largă și încălcările pe scară largă cu o dimensiune europeană, precum și pentru nerespectarea unor decizii, ordine, măsuri provizorii, angajamente sau a altor măsuri adoptate în temeiul prezentului regulament;

(n)   a dispune ca comerciantul răspunzător de încălcarea survenită în interiorul Uniunii sau de încălcarea pe scară largă să acorde despăgubiri consumatorilor care au suferit prejudicii în urma încălcării, inclusiv despăgubiri de natură financiară, și să le ofere consumatorilor care au suferit prejudicii în urma încălcării posibilitatea de a rezilia contractul sau alte măsuri compensatorii;

(n)   competența de a dispune ca comerciantul răspunzător de încălcarea survenită în interiorul Uniunii, de încălcarea pe scară largă sau de încălcarea pe scară largă cu o dimensiune europeană să acorde despăgubiri consumatorilor care au suferit prejudicii în urma încălcării respective, inclusiv, printre altele, despăgubiri de natură financiară, și să le ofere consumatorilor care au suferit prejudicii în urma încălcării posibilitatea de a rezilia contractul sau alte măsuri compensatorii;

(o)  a dispune restituirea profiturilor obținute în urma încălcărilor, inclusiv către bugetul statului sau către un beneficiar desemnat de autoritatea de resort sau în temeiul legislației interne;

(o)  competența de a dispune restituirea profiturilor obținute în urma încălcărilor;

(p)  a publica deciziile finale, măsurile provizorii sau ordinele, precum și identitatea comerciantului răspunzător de încălcarea survenită în interiorul Uniunii sau de încălcarea pe scară largă;

(p)  competența de a publica deciziile finale, măsurile finale, angajamentele comerciantului sau ordinele adoptate în conformitate cu prezentul regulament, inclusiv identitatea comerciantului răspunzător de încălcarea survenită în interiorul Uniunii, de încălcarea pe scară largă sau de încălcarea pe scară largă cu o dimensiune europeană;

(q)  a consulta consumatorii, organizațiile de consumatori, organismele desemnate și alte persoane interesate în privința eficacității cu care angajamentele luate ar pune capăt încălcării și ar elimina prejudiciul cauzat de aceasta.

(q)  competența de a consulta consumatorii, organizațiile de consumatori, organizațiile comercianților, organismele desemnate, după caz, și alte persoane interesate în privința eficacității cu care angajamentele luate ar pune capăt încălcării și ar elimina prejudiciul cauzat de aceasta.

Amendamentul    67

Propunere de regulament

Articolul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 9

Articolul 9

Exercitarea competențelor minime

Exercitarea competențelor de către autoritățile de resort

1.  Autoritățile de resort exercită competențele prevăzute la articolul 8 în conformitate cu prezentul regulament și cu legislația internă, fie:

1.  Autoritățile de resort exercită competențele prevăzute la articolul 8:

(a)  direct sub propria autoritate; or

(a)  direct sub propria autoritate;

 

(aa)  cu sprijinul altor autorități publice sau sub supravegherea autorităților judiciare, dacă este cazul;

 

(ab)  prin instruirea organismelor desemnate, dacă este cazul; sau

(b)   cerând instanțelor judecătorești competente să pronunțe hotărârea necesară, inclusiv, după caz, prin formularea unei căi de atac, în cazul în care această cerere nu este îndeplinită.

(b)   cerând instanțelor judecătorești competente să pronunțe hotărârea necesară, inclusiv, după caz, prin formularea unei căi de atac, în cazul în care această cerere nu este îndeplinită.

 

1a.   În orice caz, autoritățile competente își exercită competențele menționate la articolul 8 alineatul (2) literele (d), (g) și (l) în conformitate cu alineatul (1) litera (b) din prezentul articol.

2.  În măsura în care autoritățile de resort își exercită competențele recurgând la instanțe judecătorești, acestea din urmă au competența de a pronunța hotărârea necesară și acționează în cadrul definit de prezentul regulament.

2.  În măsura în care autoritățile de resort își exercită competențele recurgând la instanțe judecătorești, acestea din urmă au competența de a pronunța hotărârea necesară.

 

2a.  Autoritățile de resort exercită competențele prevăzute la articolul 8 în mod proporțional, eficient și eficace, în conformitate cu dreptul Uniunii, inclusiv cu principiile Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în conformitate cu garanțiile procedurale aplicabile și cu normele Uniunii în materie de protecție a datelor, precum și în conformitate cu legislația națională.

 

2b.  Măsurile de anchetare și de asigurare a respectării adoptate în aplicarea prezentului regulament reflectă în mod adecvat natura încălcării și prejudiciul global real sau potențial cauzat de aceasta.

 

2c.  Atunci când se ia o decizie dacă să se impună o sancțiune și cu privire la valoarea amenzii de aplicat în fiecare caz în parte, se iau în considerare următoarele aspecte:

 

(a)   natura, gravitatea și durata încălcării, ținându-se cont de numărul consumatorilor afectați și de nivelul prejudiciilor suferite de aceștia;

 

(b)   dacă încălcarea a fost comisă intenționat sau din neglijență;

 

(c)   orice acțiune întreprinsă de comerciant pentru a reduce prejudiciul suferit de consumatori;

 

(d)   eventualele încălcări anterioare relevante comise de către comerciant;

 

(e)   măsura în care comerciantul a cooperat cu autoritatea de resort pentru a remedia încălcarea și a atenua posibilele efecte negative ale acesteia.

3  Statele membre se asigură că taxele judiciare și alte costuri legate de adoptarea hotărârilor în instanță din cadrul procedurilor inițiate în cadrul aplicării prezentului regulament sunt proporționale și nu îngreunează aplicarea prezentului regulament.

3.  Statele membre se asigură că taxele judiciare și alte costuri legate de adoptarea hotărârilor în instanță din cadrul procedurilor inițiate în cadrul aplicării prezentului regulament sunt proporționale și nu îngreunează aplicarea prezentului regulament.

Amendamentul    68

Propunere de regulament

Articolul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 10

eliminat

Competențe de executare

 

Comisia poate adopta acte de punere în aplicare prin care se stabilesc condițiile pentru implementarea și exercitarea competențelor minime ale autorităților de resort prevăzute la articolul 8. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 48 alineatul (2).

 

Amendamentul    69

Propunere de regulament

Articolul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 11

Articolul 11

Cererile de informații

Cererile de informații

1.  O autoritate solicitată poate, la cererea unei autorități solicitante, furniza orice informație relevantă necesară pentru a se stabili dacă s-a produs o încălcare în interiorul Uniunii și pentru a pune capăt respectivei încălcări. Autoritatea solicitată comunică fără întârziere Comisiei cererea de informații și răspunsul său.

1.  O autoritate solicitată poate furniza autorității solicitante, fără întârziere și în orice caz în termen de 30 zile, la cererea acesteia, orice informație relevantă necesară pentru a se stabili dacă s-a produs o încălcare în interiorul Uniunii și pentru a pune capăt respectivei încălcări. Autoritatea solicitată comunică fără întârziere Comisiei cererea de informații și răspunsul său.

2.  Autoritatea solicitată întreprinde anchetele pertinente sau ia orice alte măsuri necesare și pertinente pentru colectarea informațiilor necesare. Dacă este cazul, anchetele respective sunt efectuate cu sprijinul altor autorități publice sau al altor organisme desemnate.

2.  Autoritatea solicitată întreprinde anchetele pertinente sau ia orice alte măsuri necesare și pertinente pentru colectarea informațiilor necesare. Dacă este cazul, anchetele respective sunt efectuate cu sprijinul altor autorități publice sau al altor organisme desemnate.

3.  La cererea autorității solicitante, autoritatea solicitată poate autoriza un funcționar competent al autorității solicitante să însoțească funcționarii autorității solicitate pe parcursul anchetelor acestora.

3.  La cererea autorității solicitante, autoritatea solicitată poate autoriza un funcționar competent al autorității solicitante să însoțească funcționarii autorității solicitate pe parcursul anchetelor acestora.

4.  Autoritatea solicitată răspunde la cerere aplicând procedura privind cererile de informații și în termenele stabilite de Comisie prin actul de punere în aplicare.

 

5.  Comisia adoptă acte de punere în aplicare prin care stabilește termenele, formularele standard și detaliile procedurilor privind cererile de informații. Actele de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 48 alineatul (2).

 

Amendamentul    70

Propunere de regulament

Articolul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 12

Articolul 12

Cererile de măsuri de asigurare a aplicării legislației

Cererile de măsuri de asigurare a aplicării legislației

1.  La cererea unei autorități solicitante, o autoritate solicitată ia toate măsurile necesare de asigurare a respectării legislației pentru a pune capăt încălcării survenite în interiorul Uniunii sau pentru a o interzice, inclusiv prin impunerea de sancțiuni sau prin dispunerea sau facilitarea despăgubirii consumatorilor pentru prejudiciul cauzat de încălcare.

1.  La cererea unei autorități solicitante, o autoritate solicitată ia toate măsurile necesare, fără întârzieri nejustificate, de asigurare a respectării legislației pentru a pune capăt încălcării survenite în interiorul Uniunii prin exercitarea competențelor prevăzute la articolul 8 și a oricăror altor competențe ce i-au fost conferite în temeiul dreptului național, inclusiv prin impunerea de sancțiuni sau prin dispunerea sau facilitarea despăgubirii consumatorilor pentru prejudiciul cauzat de încălcarea respectivă.

2.  Pentru a îndeplini obligațiile care îi revin în temeiul alineatului (1), autoritatea solicitată își exercită competențele menționate la articolul 8 și orice alte competențele care i se conferă în temeiul legislației interne. Autoritatea solicitată stabilește măsurile de asigurare a aplicării legislației necesare pentru a pune capăt încălcării survenite în interiorul Uniunii sau a o interzice în mod proporționat, rațional și eficient. Dacă este cazul, măsurile respective sunt stabilite și aplicate cu sprijinul altor autorități publice.

 

3.  Autoritatea solicitată informează periodic autoritatea solicitantă și se consultă cu aceasta în privința acțiunilor și a măsurilor întreprinse. Autoritatea solicitată informează fără întârziere, prin intermediul bazei de date prevăzute la articolul 43, autoritatea solicitantă, autoritățile de resort ale celorlalte state membre și Comisia despre măsurile luate și efectul acestora asupra încălcării survenite în interiorul Uniunii, incluzând următoarele precizări:

3.  Autoritatea solicitată informează periodic autoritatea solicitantă cu privire la acțiunile și măsurile întreprinse și se consultă cu aceasta în privința acțiunilor și a măsurilor pe care autoritatea solicitată intenționează să le întreprindă. Autoritatea solicitată informează, prin intermediul bazei de date prevăzute la articolul 43, despre măsurile luate și efectul acestora asupra încălcării survenite în interiorul Uniunii, incluzând următoarele precizări:

(a)  dacă au fost impuse măsuri provizorii;

(a)  dacă au fost impuse măsuri provizorii;

(b)  dacă încălcarea a încetat;

(b)  dacă încălcarea a încetat;

(c)  ce sancțiuni au fost impuse;

(c)  ce măsuri, inclusiv sancțiuni, au fost impuse și dacă măsurile respective au fost deja puse în aplicare;

(d)  în ce măsură au fost despăgubiți consumatorii;

(d)  în ce măsură au fost despăgubiți consumatorii;

(e)  dacă măsurile adoptate au fost puse în aplicare.

 

4.  Autoritatea solicitată răspunde la cerere aplicând procedurile privind cererile de măsuri de asigurare a aplicării legislației și în termenele stabilite de Comisie prin actul de punere în aplicare.

 

5.  Comisia adoptă acte de punere în aplicare prin care stabilește termenele, formularele standard și detaliile procedurilor privind cererile de măsuri de asigurare a aplicării legislației. Actele de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 48 alineatul (2).

 

Amendamentul    71

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  Comisia adoptă acte de punere în aplicare prin care stabilește termenele, formularele standard și detaliile procedurilor care implică organismele desemnate. Actele de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 48 alineatul (2).

eliminat

Amendamentul      72

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În cazul unor cereri de asistență reciprocă, autoritatea solicitantă furnizează suficiente informații pentru a permite autorității solicitate să îndeplinească cererea, inclusiv orice elemente de probă necesare care nu pot fi obținute decât pe teritoriul autorității solicitante.

1.  În cazul unor cereri de asistență reciprocă, autoritatea solicitantă furnizează informațiile necesare pentru a permite autorității solicitate să îndeplinească cererea, inclusiv orice elemente de probă necesare care nu pot fi obținute decât pe teritoriul autorității solicitante.

Amendamentul      73

Propunere de regulament

Articolul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 15

Articolul 15

Refuzul de a da curs unei cereri de asistență reciprocă

Refuzul de a da curs unei cereri de asistență reciprocă

1.  Autoritatea solicitată poate să refuze să dea curs unei cereri de informații prezentate în conformitate cu articolul 11 dacă sunt îndeplinite una sau mai multe dintre condițiile următoare:

1.  Autoritatea solicitată poate să refuze să dea curs unei cereri de informații prezentate în conformitate cu articolul 11 dacă sunt îndeplinite una sau mai multe dintre condițiile următoare:

(a)  după părerea sa, în urma unei consultări cu autoritatea solicitantă, se dovedește că aceasta din urmă nu are nevoie de informațiile cerute pentru a stabili dacă s-a produs o încălcare în interiorul Uniunii sau dacă există motive întemeiate să se bănuiască că o astfel de încălcare se poate produce;

(a)  în urma unei consultări cu autoritatea solicitantă, autoritatea solicitată prezintă motive întemeiate care demonstrează că autoritatea solicitantă nu are nevoie de informațiile cerute pentru a stabili dacă s-a produs o încălcare în interiorul Uniunii sau dacă există motive întemeiate să se bănuiască că o astfel de încălcare se poate produce;

(b)  autoritatea solicitantă estimează că informațiile nu intră sub incidența dispozițiilor privind confidențialitatea și secretul profesional și comercial menționate la articolul 41;

(b)  autoritatea solicitantă estimează că informațiile nu intră sub incidența dispozițiilor privind confidențialitatea și secretul profesional și comercial menționate la articolul 41;

(c)  o cercetare penală sau o procedură judiciară a fost deja începută sau s-a pronunțat deja o hotărâre definitivă cu privire la aceeași încălcare survenită în interiorul Uniunii și împotriva aceluiași comerciant de către autoritățile judiciare ale statului membru al autorității solicitate sau al autorității solicitante.

(c)  o cercetare penală sau o procedură judiciară a fost deja începută cu privire la aceeași încălcare survenită în interiorul Uniunii și împotriva aceluiași comerciant de către autoritățile judiciare ale statului membru al autorității solicitate sau al autorității solicitante;

2.  Autoritatea solicitată poate să refuze să răspundă la o cerere de măsuri de asigurare a aplicării legislației prezentată în conformitate cu articolul 12, în urma unei consultări cu autoritatea solicitantă, dacă sunt îndeplinite una sau mai multe dintre condițiile următoare:

2.  Autoritatea solicitată poate să refuze să răspundă la o cerere de măsuri de asigurare a aplicării legislației prezentată în conformitate cu articolul 12, în urma unei consultări cu autoritatea solicitantă, dacă sunt îndeplinite una sau mai multe dintre condițiile următoare:  

(a)  o cercetare penală sau o procedură judiciară a fost deja începută sau s-a pronunțat deja o hotărâre definitivă cu privire la aceeași încălcare survenită în interiorul Uniunii și împotriva aceluiași comerciant de către autoritățile judiciare ale statului membru al autorității solicitate sau al autorității solicitante;

(a)  o cercetare penală sau o procedură judiciară a fost deja începută sau există deja o decizie administrativă definitivă, o hotărâre definitivă sau o tranzacție judiciară cu privire la aceeași încălcare survenită în interiorul Uniunii și împotriva aceluiași comerciant de către autoritățile judiciare ale statului membru al autorității solicitate sau al autorității solicitante;

(b)   după părerea sa, după anchetarea adecvată efectuată de autoritatea solicitată s-a stabilit că nu s-a produs nicio încălcare în interiorul Uniunii;

(b)   după părerea sa, după anchetarea adecvată efectuată de autoritatea solicitată s-a stabilit că nu s-a produs nicio încălcare în interiorul Uniunii;

(c)   după părerea sa, autoritatea solicitantă nu a furnizat suficiente informații, astfel cum se prevede la articolul 12 alineatul (1).

(c)   după părerea sa, autoritatea solicitantă nu a furnizat informațiile necesare, astfel cum se prevede la articolul 14 alineatul (1).

O cerere de măsuri de asigurare a aplicării legislației nu poate fi refuzată pe motiv că nu s-au furnizat suficiente informații dacă o cerere de informații având drept obiect aceeași încălcare survenită în interiorul Uniunii a fost refuzată pe motiv că o cercetare penală sau o procedură judiciară a fost deja începută sau s-a pronunțat deja o hotărâre definitivă cu privire la aceeași încălcare survenită în interiorul Uniunii și împotriva aceluiași comerciant, astfel cum se prevede la alineatul (1) litera (c).

O cerere de măsuri de asigurare a aplicării legislației nu poate fi refuzată pe motiv că nu s-au furnizat suficiente informații, dacă o cerere de informații având drept obiect aceeași încălcare survenită în interiorul Uniunii a fost refuzată în prealabil, pe motivele prevăzute la alineatul (1) litera (c).

3.   Autoritatea solicitată informează autoritatea solicitantă și Comisia în privința refuzului de a da curs unei cereri de asistență reciprocă, motivând refuzul.

3.   Autoritatea solicitată informează autoritatea solicitantă și Comisia în privința refuzului de a da curs unei cereri de asistență reciprocă, motivând refuzul.

4.   În eventualitatea unui dezacord între autoritatea solicitantă și autoritatea solicitată, autoritatea solicitantă sau autoritatea solicitată transmite fără întârziere cazul vizat Comisiei, care emite un aviz. În situațiile în care cazul nu îi este transmis, Comisia poate totuși să emită un aviz din proprie inițiativă.

4.  În eventualitatea unui dezacord între autoritatea solicitantă și autoritatea solicitată, autoritatea solicitantă sau autoritatea solicitată pot transmite cazul vizat Comisiei, care emite un aviz fără întârziere. În situațiile în care cazul nu îi este transmis, Comisia poate totuși să emită un aviz din proprie inițiativă. În vederea emiterii avizului său, Comisia poate solicita informațiile și documentele relevante schimbate între autoritatea solicitantă și autoritatea solicitată.

5.  Comisia monitorizează funcționarea mecanismului de asistență reciprocă și respectarea de către autoritățile de resort a procedurilor și a termenelor pentru prelucrarea cererilor de asistență reciprocă. Comisia are acces la cererile de asistență reciprocă și la informațiile și documentele schimbate între autoritatea solicitantă și autoritatea solicitată.

5.  Comisia monitorizează funcționarea mecanismului de asistență reciprocă și respectarea de către autoritățile de resort a procedurilor și a termenelor pentru prelucrarea cererilor de asistență reciprocă. Comisia are acces la cererile de asistență reciprocă.

6.  Dacă este cazul, Comisia poate emite orientări și poate consilia statele membre pentru a asigura funcționarea eficace și eficientă a mecanismului de asistență reciprocă.

6.  Dacă este cazul, Comisia poate emite orientări și poate consilia statele membre pentru a asigura funcționarea eficace și eficientă a mecanismului de asistență reciprocă.

7.  Comisia poate adopta acte de punere în aplicare prin care stabilește detaliile procedurilor aplicabile cazurilor de dezacord între autoritățile de resort prevăzute la alineatele (3) și (4). Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 48 alineatul (2).

 

Amendamentul    74

Propunere de regulament

Articolul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 15a

 

Actele de punere în aplicare

 

Comisia adoptă acte de punere în aplicare prin care stabilește formularele standard și etapele procedurii menționate la articolele 11, 12 și 15. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 48 alineatul (2).

Amendamentul    75

Propunere de regulament

Capitolul IV – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

MECANISMUL DE SUPRAVEGHERE COORDONATĂ, ANCHETĂ ȘI ASIGURARE A APLICĂRII LEGISLAȚIEI PENTRU ÎNCĂLCĂRILE PE SCARĂ LARGĂ

MECANISMUL DE COORDONARE A ANCHETELOR ȘI A ASIGURARĂRII APLICĂRII LEGISLAȚIEI PENTRU ÎNCĂLCĂRILE PE SCARĂ LARGĂ ȘI ÎNCĂLCĂRILE PE SCARĂ LARGĂ CU O DIMENSIUNE EUROPEANĂ

Amendamentul    76

Propunere de regulament

Capitolul IV – secțiunea I – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Încălcările pe scară largă

Încălcările pe scară largă și încălcările pe scară largă cu o dimensiune europeană

Amendamentul    77

Propunere de regulament

Articolul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 16

Articolul 16

Inițierea unei acțiuni coordonate și desemnarea coordonatorului

Inițierea unor acțiuni coordonate și desemnarea coordonatorului

1.  Dacă o autoritate de resort are motive întemeiate să bănuiască că se produce o încălcare pe scară largă, aceasta notifică acest lucru fără întârziere autorităților de resort ale celorlalte state membre vizate de încălcarea pe scară largă, precum și Comisiei.

1.  Dacă o autoritate de resort sau Comisia are motive întemeiate să bănuiască că se produce o încălcare pe scară largă, aceasta notifică acest lucru fără întârziere autorităților de resort ale celorlalte state membre vizate de această încălcare, precum și Comisiei, dacă este cazul.

2.  În cazul în care Comisia are motive întemeiate să bănuiască că se produce o încălcare pe scară largă, aceasta notifică acest lucru fără întârziere autorităților de resort vizate de încălcarea pe scară largă.

 

3.  După primirea notificărilor menționate la alineatele (1) și (2), autoritățile de resort vizate de încălcarea pe scară largă desemnează, prin consens, autoritatea de resort care va coordona acțiunea.

3.  După primirea notificării menționate la alineatul (1), în cazul unei încălcări pe scară largă, autoritățile de resort vizate de aceasta decid, prin consens, dacă să lanseze o acțiune coordonată. Autoritatea de resort care notifică va coordona acțiunea, cu excepția cazului în care autoritățile de resort vizate de încălcarea la scară largă sunt de acord ca o altă autoritate de resort sau Comisia să facă acest lucru.

4.  Autoritățile de resort relevante pot invita Comisia să asume rolul de coordonare. Comisia informează autoritățile de resort relevante fără întârziere dacă acceptă asumarea rolului de coordonare.

 

5.  Atunci când transmite autorității de resort notificarea prevăzută la alineatul (2), Comisia poate propune să își asume rolul de coordonare. Autoritățile de resort relevante informează Comisia fără întârziere dacă acceptă ca Comisiaîndeplinească rolul de coordonator al acțiunii.

5.  Atunci când Comisia este cea care transmite o notificare autorităților de resort în conformitate cu alineatul (1), aceasta poate propune să își asume rolul de coordonare. Autoritățile de resort relevante informează Comisia fără întârziere dacă acceptă ca acțiuneafie coordonată de Comisie sau dacă convin asupra unei autorități de resort care să coordoneze acțiunea.

6.  În cazul în care Comisia refuză să își asume rolul de coordonare sau dacă autoritățile de resort relevante nu acceptă ca Comisia să îndeplinească rolul de coordonator al acțiunii, autoritățile de resort relevante desemnează o autoritate de resort care să coordoneze acțiunea. Dacă nu se ajunge la un acord între autoritățile de resort, autoritatea de resort care a efectuat prima notificare a suspiciunii de încălcare către celelalte autorități de resort coordonează acțiunea.

6.  În cazul în care Comisia refuză să își asume rolul de coordonare sau dacă autoritățile de resort relevante nu acceptă ca Comisia să îndeplinească rolul de coordonator al acțiunii, autoritățile de resort relevante desemnează o autoritate de resort care să coordoneze acțiunea. Dacă nu se ajunge la un acord între autoritățile de resort, autoritatea de resort care a efectuat prima notificare a suspiciunii de încălcare către celelalte autorități de resort coordonează acțiunea.

 

6a.  După ce transmite sau primește notificarea menționată la alineatul 1, Comisia, împreună cu birourile unice de legătură ale statelor membre vizate, verifică probele preliminare în ceea ce privește existența încălcării pe scară largă. În cazul în care este atins pragul pentru o încălcare pe scară largă cu o dimensiune europeană, Comisia lansează o acțiune coordonată. Comisia notifică birourile unice de legătură ale statelor membre vizate de această acțiune cu privire la decizia sa de a lansa o acțiune coordonată. Comisia coordonează acțiunea.

Amendamentul    78

Propunere de regulament

Articolul 16 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 16a

 

Participarea la acțiuni coordonate

 

1.   O autoritate de resort poate refuza să ia parte la o acțiune coordonată din oricare dintre următoarele motive:

 

(a)   s-a inițiat deja o cercetare penală sau o procedură judiciară cu privire la aceeași încălcare pe scară largă sau încălcare pe scară largă cu o dimensiune europeană și împotriva aceluiași comerciant în statul membru în cauză;

 

(b)   s-a pronunțat o decizie administrativă finală sau o sentință definitivă sau s-a realizat o tranzacție judiciară cu privire la aceeași încălcare pe scară largă sau încălcare pe scară largă cu o dimensiune europeană și împotriva aceluiași comerciant în statul membru în cauză;

 

(c)   încălcarea pe scară largă sau încălcarea pe scară largă cu o dimensiune europeană relevantă nu a avut loc în statul membru în cauză.

 

2.   După decizia de a iniția o acțiune coordonată în conformitate cu articolul 16, dacă o autoritate de resort decide să nu ia parte la acțiunea coordonată, aceasta notifică fără întârziere decizia sa Comisiei, celorlalte autorități de resort și birourilor unice de legătură relevante cu privire la decizia sa, precizează motivele care stau la baza ei și furnizează documentele justificative necesare.

 

3.   O autoritate de resort se poate alătura unei acțiuni coordonate dacă, pe parcursul acțiunii coordonate, devine evident că aceasta este vizată de încălcarea pe scară largă sau de încălcarea pe scară largă cu o dimensiune europeană care face obiectul acțiunii coordonate.

Amendamentul    79

Propunere de regulament

Articolul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 17

Articolul 17

Măsurile de anchetă în cadrul acțiunilor coordonate

Măsurile de anchetă în cadrul acțiunilor coordonate

1.  Autoritățile de resort relevante se asigură că elementele de probă, datele și informațiile necesare sunt colectate în mod eficace și eficient. Autoritățile de resort relevante se asigură că anchetele și inspecțiile se desfășoară simultan și că măsurile provizorii sunt aplicate simultan.

1.  Autoritățile de resort relevante se asigură că elementele de probă, datele și informațiile necesare sunt colectate în mod eficace și eficient. Autoritățile de resort relevante se asigură că anchetele și inspecțiile se desfășoară simultan și că măsurile provizorii sunt aplicate simultan, în măsura în care normele procedurale naționale permit acest lucru.

2.  Autoritățile de resort relevante pot utiliza mecanismul de asistență reciprocă prevăzut în capitolul III, în special pentru a colecta elemente de probă și informații din alte state membre decât statele membre vizate de acțiunea coordonată sau pentru a se asigura că comerciantul în cauză nu eludează măsurile de asigurare a aplicării legislației.

2.  Autoritățile de resort relevante pot utiliza mecanismul de asistență reciprocă prevăzut în capitolul III, în special pentru a colecta elemente de probă și informații din alte state membre decât statele membre vizate de acțiunea coordonată sau pentru a se asigura că comerciantul în cauză nu eludează măsurile de asigurare a aplicării legislației.

3.  Dacă este cazul, autoritățile de resort relevante pot prezenta rezultatele anchetei și evaluarea încălcării pe scară largă în cadrul unei poziții comune, asupra căreia au căzut de acord.

3.  Dacă este cazul, autoritățile de resort relevante prezintă rezultatele anchetei și evaluarea încălcării pe scară largă sau, dacă este cazul, a încălcării pe scară largă cu o dimensiune europeană, în cadrul unei poziții comune, asupra căreia au căzut de acord.

 

3a.  Cu excepția cazului în care autoritățile de resort în cauză convin altfel, coordonatorul comunică poziția comună comerciantului răspunzător de încălcare, căruia i se oferă posibilitatea de a fi audiat pe temele care fac parte din poziția comună.

4.  Dacă este cazul și fără a se aduce atingere normelor privind secretul profesional și comercial prevăzute la articolul 41, autoritățile de resort relevante pot decide să publice poziția comună sau părți din aceasta pe propriile site-uri web și pe site-ul web al Comisiei și să solicite punctele de vedere ale altor părți interesate.

4.  Fără a se aduce atingere normelor privind secretul profesional și comercial prevăzute la articolul 41, autoritățile de resort relevante publică poziția comună sau părți din aceasta pe propriile site-uri web și pe site-ul web al Comisiei și pot solicita punctele de vedere ale organizațiilor de consumatori, ale organizațiilor comercianților și ale altor părți interesate.

Amendamentul    80

Propunere de regulament

Articolul 18

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 18

Articolul 18

Măsurile de asigurare a aplicării legislației în cadrul acțiunilor coordonate

Angajamentele în cadrul acțiunilor coordonate

1.  Autoritățile de resort relevante pot invita comerciantul răspunzător de încălcare să își ia angajamentul de a pune capăt încălcării și, dacă este cazul, de a despăgubi consumatorii care au suferit prejudicii sau de a lua alte măsuri care să faciliteze despăgubirea acestora. Comerciantul poate să își ia angajamentul să pună capăt încălcării și să îi despăgubească pe consumatori inclusiv din proprie inițiativă.

1.  Pe baza unei poziții comune adoptate în temeiul articolului 17, autoritățile de resort relevante pot invita comerciantul răspunzător de încălcarea pe scară largă sau de încălcarea pe scară largă cu o dimensiune europeană să își ia angajamentul de a pune capăt încălcării și, dacă este cazul, de a despăgubi consumatorii care au suferit prejudicii sau de a lua alte măsuri care să faciliteze despăgubirea acestora. Comerciantul poate, din proprie inițiativă, să propună să își ia angajamente pentru a pune capăt încălcării și pentru a-i despăgubi pe acești consumatori.

2.  În cazul în care comerciantul își ia un angajament, autoritățile de resort relevante pot, dacă este cazul, să publice angajamentul pe site-urile lor web sau, dacă este cazul, pe site-ul web al Comisiei, pentru a solicita punctele de vedere ale altor părți interesate și pentru a verifica dacă angajamentele în cauză sunt suficiente pentru a pune capăt încălcării și pentru a despăgubi consumatorii.

2.  În cazul în care comerciantul propune să își ia anumite angajamente, autoritățile de resort relevante pot, dacă este cazul, să publice angajamentele propuse pe site-urile lor web sau, dacă este cazul, pe site-ul web al Comisiei, pentru a solicita opiniile altor părți interesate, inclusiv ale organizațiilor de consumatori și ale organizațiilor comercianților.

 

2a.  Autoritățile de resort competente evaluează angajamentele propuse de către comerciantul responsabil de încălcare și comunică comerciantului rezultatul evaluării asupra căruia acestea au convenit. Atunci când angajamentele se consideră a fi suficiente pentru a asigura încetarea încălcării pe scară largă sau a încălcării pe scară largă cu o dimensiune europeană și, dacă este cazul, compensarea consumatorilor care au suferit prejudicii de pe urma încălcării, autoritățile de resort acceptă aceste angajamente și stabilesc un termen pentru punerea lor în aplicare.

 

În cazul în care este improbabil ca încălcarea pe scară largă sau încălcarea pe scară largă cu o dimensiune europeană să înceteze ca urmare a angajamentelor luate de comerciantul răspunzător de încălcarea respectivă, autoritățile de resort pot lua măsuri de asigurare a aplicării legislației în temeiul articolul 18a.

 

2b.  Autoritățile de resort relevante monitorizează punerea în aplicare a angajamentelor. În special, acestea se asigură că comerciantul răspunzător de încălcare informează periodic coordonatorul privind progresele înregistrate cu privire la punerea în aplicare a angajamentelor.

3.  Autoritățile de resort relevante pot desemna o autoritate de resort care să ia măsuri de asigurare a aplicării legislației în numele celorlalte autorități de resort pentru a pune capăt încălcării pe scară largă sau pentru a o interzice, pentru a asigura despăgubirea consumatorilor sau pentru a impune sancțiuni. Atunci când desemnează o autoritate de resort care să ia măsuri de asigurare a aplicării legislației, autoritățile de resort țin cont de amplasarea comerciantului în cauză. Autoritatea de resort care a fost desemnată să ia măsuri de asigurare a aplicării legislației de către celelalte autorități de resort relevante are competența – odată ce a fost desemnată – să acționeze în numele consumatorilor din fiecare stat membru al celorlalte autorități ca și cum aceștia ar proveni din statul său membru.

 

4.  Autoritățile de resort pot hotărî să ia măsuri de asigurare a aplicării legislației simultan în toate statele membre sau în anumite state membre vizate de încălcarea pe scară largă. În astfel de cazuri, autoritățile de resort se asigură că respectivele măsurile de asigurare a aplicării legislației sunt inițiate simultan în toate statele membre vizate.

 

5.  Numirea unui organism desemnat care să ia măsuri de asigurare a aplicării legislației în conformitate cu alineatele (1)-(4) este posibilă numai dacă autoritățile de resort relevante își dau acordul pentru această numire și dacă aceasta nu conduce la divulgarea unor informații care intră sub incidența normelor privind secretul profesional și comercial prevăzute la articolul 41.

 

Amendamentul    81

Propunere de regulament

Articolul 18 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 18a

 

Măsurile de asigurare a aplicării legislației în cadrul acțiunilor coordonate

 

1.   Autoritățile de resort relevante convin în privința autorității de resort sau, dacă este cazul, a autorităților de resort care trebuie să ia, în numele celorlalte autorități de resort, măsurile de asigurare a aplicării legislației, inclusiv impunerea unor sancțiuni la adresa comerciantului și a unei obligații de plată de către acesta a unei despăgubiri în favoarea consumatorilor care au suferit prejudicii de pe urma încălcării, atunci când:

 

(a)   este improbabil ca încălcarea să înceteze ca urmare a angajamentelor propuse de comerciantul răspunzător de încălcare;

 

(b)   comerciantul răspunzător de încălcare nu propune să își asume angajamente înainte de expirarea termenului stabilit de autoritățile de resort relevante;

 

(c)   comerciantul răspunzător de încălcare propune angajamente insuficiente pentru a asigura încetarea încălcării și despăgubirea consumatorilor care au suferit prejudicii de pe urma încălcării; sau

 

(d)   comerciantul răspunzător de încălcare nu pune în aplicare angajamentele înainte de expirarea termenului stabilit la articolul 18 alineatul (2a).

 

2.   Odată ce o autoritate de resort a fost desemnată de către celelalte autorități de resort relevante să ia măsuri de asigurare a aplicării legislației, ea are competența să acționeze în numele consumatorilor din fiecare dintre celelalte state membre vizate de încălcare, ca și cum aceștia ar proveni din statul membru în care se află autoritatea de resort respectivă. Atunci când desemnează o autoritate de resort care să ia măsuri de asigurare a aplicării legislației, autoritățile de resort țin cont de toate aspectele relevante care favorizează asigurarea eficientă a aplicării legislației.

 

3.   Dacă autoritățile de resort nu acționează în conformitate cu alineatul (2), ele iau măsuri simultane de asigurare a aplicării legislației în câteva state membre sau în toate statele membre vizate de încălcarea pe scară largă sau de încălcarea pe scară largă cu o dimensiune europeană.

 

4.   O autoritate de resort desemnată poate fi instruită să ia măsuri de asigurare a aplicării legislației în conformitate cu alineatele (1)-(3) de la prezentul articol numai dacă autoritățile de resort ale statelor membre vizate de aceste măsuri își dau acordul în acest sens și numai dacă acest lucru nu conduce la divulgarea unor informații care intră sub incidența normelor privind secretul profesional și comercial prevăzute la articolul 41.

Amendamentul    82

Propunere de regulament

Articolul 19

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 19

Articolul 19

Încheierea acțiunilor coordonate

Încheierea acțiunilor coordonate

 

1. Autoritățile de resort relevante decid să încheie acțiunea coordonată atunci când ajung la concluzia că:

 

(a)   nu a avut loc nicio încălcare pe scară largă sau nicio încălcare pe scară largă cu o dimensiune europeană;

 

(b)   în urma punerii în aplicare a angajamentelor de către comerciantul răspunzător, încălcarea pe scară largă sau încălcarea pe scară largă cu o dimensiune europeană a încetat;

 

(c)   în urma punerii în aplicare a măsurilor de asigurare a aplicării legislației, încălcarea pe scară largă sau încălcarea pe scară largă cu o dimensiune europeană a încetat.

Autoritatea coordonatoare informează Comisia și autoritățile de resort ale statelor membre vizate, fără întârziere, atunci când încălcarea pe scară largă a încetat sau a fost interzisă.

2. Coordonatorul informează fără întârziere Comisia, dacă este cazul, autoritățile de resort și birourile unice de legătură ale statelor membre vizate în legătură cu încheierea acțiunii coordonate.

Amendamentul    83

Propunere de regulament

Articolul 19 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 19a

 

Redeschiderea acțiunilor coordonate

 

Coordonatorul informează de îndată Comisia, dacă este cazul, precum și autoritățile de resort și birourile unice de legătură ale statele membre vizate dacă reapare încălcarea pe scară largă sau încălcarea pe scară largă cu o dimensiune europeană și trebuie luate măsuri suplimentare. În acest caz, coordonarea poate avea loc fără lansarea unei noi acțiuni coordonate.

Amendamentul    84

Propunere de regulament

Articolul 20

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia poate adopta acte de punere în aplicare prin care stabilește detaliile procedurilor privind acțiunile comune în caz de încălcare pe scară largă, în special formularele standard pentru notificări și pentru alte schimburi dintre autoritățile de resort și Comisie. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 48 alineatul (2).

Comisia poate adopta acte de punere în aplicare prin care stabilește termenele și formularele standard pentru notificări și pentru alte schimburi de informații și cereri de aplicare a legislației dintre autoritățile de resort și Comisie în vederea acțiunilor coordonate legate de încălcările pe scară largă și de încălcările pe scară largă cu o dimensiune europeană. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 48 alineatul (2).

Amendamentul    85

Propunere de regulament

Capitolul IV – secțiunea II

Textul propus de Comisie

Amendamentul

[...]

eliminat

Amendamentul    86

Propunere de regulament

Capitolul IV – secțiunea III – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Dispoziții generale aplicabile acțiunilor coordonate și acțiunilor comune întreprinse în temeiul prezentului capitol

Dispoziții generale aplicabile acțiunilor coordonate

Amendamentul    87

Propunere de regulament

Articolul 29 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Coordonatorul numit în conformitate cu articolul 16, 21 sau 32 are în special următoarele obligații:

1.  Coordonatorul numit în conformitate cu articolul 16 sau 32 are în special următoarele obligații:

Amendamentul    88

Propunere de regulament

Articolul 29 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  se asigură că toate autoritățile de resort relevante și Comisia sunt informate în mod corespunzător și în timp util în ceea ce privește evoluția acțiunii de asigurare a aplicării legislației, următorii pași prevăzuți și măsurile care urmează să fie adoptate;

(a)  se asigură că toate autoritățile de resort relevante și, atunci când este cazul, Comisia sunt informate în mod corespunzător și în timp util în ceea ce privește evoluția acțiunii de asigurare a aplicării legislației, următorii pași prevăzuți și măsurile care urmează să fie adoptate;

Amendamentul    89

Propunere de regulament

Articolul 29 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  coordonează anchetele, inspecțiile și adoptarea măsurilor provizorii în privința cărora autoritățile de resort relevante au luat o decizie în conformitate cu secțiunile I și II, monitorizează anchetele, inspecțiile și măsurile provizorii, precum și alte măsuri adoptate în temeiul articolului 8;

(b)  coordonează și monitorizează anchetele, inspecțiile și adoptarea măsurilor provizorii în privința cărora autoritățile de resort relevante au luat o decizie în conformitate cu secțiunea I;

Amendamentul    90

Propunere de regulament

Articolul 29 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  coordonează pregătirea și comunicarea tuturor documentelor necesare între autoritățile de resort relevante și Comisie;

(c)  coordonează pregătirea și comunicarea tuturor documentelor necesare între autoritățile de resort relevante și, atunci când este cazul, Comisie;

Amendamentul     91

Propunere de regulament

Articolul 29 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  păstrează contactul cu comercianții și cu alte părți vizate de supraveghere și de măsurile de anchetă și de asigurare a aplicării legislației, în absența unui acord contrar intervenit între autoritățile de resort relevante și Comisie;

(d)  păstrează contactul cu comercianții și cu alte părți vizate de supraveghere și de măsurile de anchetă și de asigurare a aplicării legislației, în absența unui acord contrar intervenit între autoritățile de resort relevante, coordonator și, dacă este cazul, Comisie;

Amendamentul    92

Propunere de regulament

Articolul 29 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f)  coordonează alte măsuri de asigurare a aplicării legislației adoptate de autoritățile de resort relevante, inclusiv cererile adresate instanțelor pentru obținerea ordinelor și a deciziilor necesare, impunerea de sancțiuni și adoptarea de măsuri prin care să se asigure despăgubirea consumatorilor;

(Nu privește versiunea în limba română.)  

Amendamentul     93

Propunere de regulament

Articolul 30 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Autoritățile de resort își coordonează activitățile de supraveghere a pieței și măsurile de anchetă și de asigurare a aplicării legislației întreprinse ca răspuns la încălcările pe scară largă prevăzute în secțiunile I și II. Acestea își comunică toate informațiile necesare și își furnizează fără întârziere reciproc, precum și Comisiei, orice sprijin necesar.

1.  Autoritățile de resort își coordonează activitățile de supraveghere a pieței și măsurile de anchetă și de asigurare a aplicării legislației întreprinse ca răspuns la încălcările pe scară largă prevăzute în secțiunea I. Acestea își comunică toate informațiile necesare și își furnizează fără întârziere reciproc, precum și Comisiei, orice sprijin necesar.

Amendamentul    94

Propunere de regulament

Articolul 30 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Limbile utilizate de autoritățile de resort și de Comisie pentru notificări și pentru toate comunicările aferente acțiunilor coordonate, acțiunilor comune și anchetelor concertate ale piețelor de consum efectuate în temeiul prezentului capitol fac obiectul unui acord între autoritățile de resort relevante și Comisie.

3.  Limbile utilizate de autoritățile de resort și de Comisie pentru notificări și pentru toate comunicările aferente acțiunilor coordonate și acțiunilor de verificare efectuate în temeiul prezentului capitol fac obiectul unui acord între autoritățile de resort relevante și Comisie.

Amendamentul    95

Propunere de regulament

Articolul 30 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Dacă nu se poate ajunge la un acord, notificările și alte comunicări sunt transmise în limba oficială a statului membru care transmite notificarea sau comunicarea în cauză. În acest caz, fiecare autoritate de resort vizată asigură traducerile necesare ale notificărilor, ale comunicărilor și ale altor documente pe care le primește de la alte autorități de resort.

4.  Dacă nu se poate ajunge la un acord, notificările și alte comunicări sunt transmise în limba oficială a statului membru care transmite notificarea sau comunicarea în cauză. În acest caz, fiecare autoritate de resort vizată asigură, dacă este necesar, realizarea traducerilor necesare ale notificărilor, ale comunicărilor și ale altor documente pe care le primește de la alte autorități de resort.

Amendamentul    96

Propunere de regulament

Articolul 30 – alineatul 5 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Dacă acțiunile coordonate sau comune întreprinse în temeiul secțiunilor I și II se referă la încălcări pe scară largă ale următoarelor acte legislative ale Uniunii, coordonatorul invită Autoritatea Bancară Europeană să participe cu rol de observator:

5.  Dacă acțiunile coordonate întreprinse în temeiul secțiunii I se referă la încălcări pe scară largă sau încălcări pe scară largă cu o dimensiune europeană ale următoarelor acte legislative ale Uniunii, coordonatorul invită Autoritatea Bancară Europeană să își asume un rol de observator:

Amendamentul    97

Propunere de regulament

Articolul 31 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Poziția comună și audierea comercianților

Regimul lingvistic al comunicării cu comercianții

Amendamentul     98

Propunere de regulament

Articolul 31 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Poziția comună prevăzută la articolele 17 și 23 este comunicată comerciantului răspunzător de încălcare. Comerciantul răspunzător de încălcare are dreptul de a fi audiat pe temele care fac parte din poziția comună.

eliminat

Amendamentul    99

Propunere de regulament

Articolul 31 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Comerciantul are dreptul să comunice în limba oficială a statului membru în care este stabilit sau în care își are reședința. Comerciantul poate să renunțe la acest drept sau să solicite ca o altă limbă oficială a Uniunii să fie utilizată pentru comunicarea cu autoritățile de resort.

2.  Comerciantul are dreptul să comunice în limba oficială a statului membru în care acesta este stabilit sau în care își are reședința.

Amendamentul    100

Propunere de regulament

Articolul 31 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Comisia poate adopta acte de punere în aplicare prin care stabilește detaliile punerii în aplicare a drepturilor la apărare ale comercianților în acțiunile coordonate și comune. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 48 alineatul (2).

eliminat

Amendamentul    101

Propunere de regulament

Articolul 32

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 32

Articolul 32

Anchetele concertate ale piețelor de consum

Acțiunile de verificare

1.  Dacă tendințele de pe piață, reclamațiile consumatorilor sau alte elemente sugerează că este posibil să se fi produs, se produc sau se pot produce încălcări pe scară largă, autoritățile de resort pot hotărî să efectueze o anchetă concertată a piețelor de consum (acțiune de verificare). O astfel de anchetă concertată este coordonată de Comisie.

1.  Dacă tendințele de pe piață, reclamațiile consumatorilor sau alte elemente sugerează că este posibil să se fi produs, se produc sau se pot produce încălcări pe scară largă, autoritățile de resort pot hotărî să efectueze acțiuni de verificare.

 

1a.  Acțiunile de verificare sunt coordonate de Comisie.

2.  Atunci când efectuează anchete concertate, autoritățile de resort relevante utilizează în mod eficace competențele prevăzute la articolul 8 și celelalte competențe care le sunt conferite prin legislația internă.

2.  Atunci când efectuează acțiuni de verificare, autoritățile de resort care participă la acestea utilizează în mod eficace competențele prevăzute la articolul 8 și celelalte competențe care le sunt conferite prin legislația internă.

3.  Autoritățile de resort pot invita funcționari ai Comisiei și alte persoane însoțitoare autorizate de Comisie să participe la acțiunile de verificare.

3.  Autoritățile de resort pot invita organisme desemnate, funcționari ai Comisiei și alte persoane însoțitoare autorizate de Comisie să participe la acțiunile de verificare, atunci când acest lucru corespunde situației și este justificat în mod corespunzător.

4.  Comisia poate adopta acte de punere în aplicare prin care stabilește detaliile procedurilor aplicabile acțiunilor de verificare. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 48 alineatul (2).

4.  Comisia poate adopta acte de punere în aplicare prin care stabilește detaliile procedurilor aplicabile acțiunilor de verificare. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 48 alineatul (2).

Amendamentul    102

Propunere de regulament

Articolul 34

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 34

Articolul 34

Mecanismul de alertă

Mecanismul de alertă

1.  O autoritate de resort notifică fără întârziere Comisiei și celorlalte autorități de resort orice situație în care există motive întemeiate să se bănuiască că pe teritoriul său are loc o încălcare care poate afecta interesele consumatorilor din alte state membre (notificare denumită „alertă”), cu ajutorul formularului standard inclus în baza de date prevăzută la articolul 43.

1.  O autoritate de resort notifică fără întârziere Comisiei și celorlalte autorități de resort orice situație în care există motive întemeiate să se bănuiască că pe teritoriul său are loc o încălcare în interiorul Uniunii sau o încălcare pe scară largă care poate afecta interesele consumatorilor din alte state membre (notificare denumită „alertă”), cu ajutorul formularului standard inclus în baza de date prevăzută la articolul 43.

2.  Comisia notifică fără întârziere autorităților de resort relevante orice situație în care există motive întemeiate să se bănuiască că pe teritoriul Uniunii s-a produs o încălcare (notificare denumită „alertă”) prin intermediul bazei de date prevăzute la articolul 43.

2.  Comisia notifică fără întârziere autorităților de resort relevante orice situație în care există motive întemeiate să se bănuiască că pe teritoriul Uniunii s-a produs o încălcare în interiorul Uniunii sau o încălcare pe scară largă (notificare denumită „alertă”) prin intermediul bazei de date prevăzute la articolul 43.

3.  Autoritatea de resort sau Comisia include în alertă în special următoarele informații privind suspiciunea de încălcare, dacă acestea există:

3.  Autoritatea de resort sau Comisia include în alertă în special următoarele informații privind suspiciunea de încălcare în interiorul Uniunii sau de încălcare pe scară largă, dacă acestea există:

(a)  o descriere a acțiunii sau a omisiunii care constituie o încălcare;

(a)  o descriere a acțiunii sau a omisiunii care constituie o încălcare;

(b)  produsul sau serviciul vizat de încălcare;

(b)  produsul sau serviciul vizat de încălcare;

(c)  statele membre care sunt sau este posibil să fie vizate de încălcare;

(c)  statele membre care sunt sau este posibil să fie vizate de încălcare;

(d)  comerciantul care este răspunzător de încălcare sau care este suspectat de a fi răspunzător de încălcare;

(d)  comerciantul care este răspunzător de încălcare sau care este suspectat de a fi răspunzător de încălcare;

(e)  temeiul juridic al eventualelor măsuri, cu referire la legislația internă și la dispozițiile aferente din actele Uniunii prevăzute în anexa la prezentul regulament;

(e)  temeiul juridic al eventualelor măsuri, cu referire la legislația internă și la dispozițiile aferente din actele Uniunii prevăzute în anexă;

(f)  natura procedurilor judiciare, a măsurilor de asigurare a aplicării legislației sau a altor măsuri luate referitoare la încălcare, precum și termenele și duratele acestora;

(f)  natura și stadiul în care se află procedurile judiciare, măsurile de asigurare a aplicării legislației sau alte măsuri luate referitoare la încălcare, precum și termenele și duratele acestora;

(g)  stadiul procedurilor judiciare, al măsurilor de asigurare a aplicării legislației sau al altor măsuri luate referitoare la încălcare;

 

(h)  autoritatea de resort care este însărcinată cu procedurile judiciare și cu alte măsuri;

(h)  autoritatea de resort care este însărcinată cu procedurile judiciare și cu alte măsuri.

(i)  dacă alerta este informativă sau destinată luării unor măsuri.

 

4  În cazul unei alerte destinate luării unor măsuri, autoritatea de resort poate solicita altor autorități de resort și Comisiei, iar Comisia poate solicita altor autorități de resort să verifice dacă este posibil ca alte suspiciuni de încălcare să existe pe teritoriul altor state membre sau dacă împotriva unor astfel de încălcări au fost deja luate măsuri de asigurare a respectării legislației în alte state membre.

4  În cazul unei alerte, autoritatea de resort sau Comisia solicită autorităților de resort din alte state membre și, atunci când este cazul, Comisiei să verifice dacă se comit încălcări suspectate similare pe teritoriul altor state membre sau dacă împotriva unor astfel de încălcări au fost deja luate măsuri de asigurare a respectării legislației în alte state membre. Aceste autorități de resort din alte state membre și Comisia răspund solicitării fără întârziere.

5  Pentru a răspunde în mod eficace suspiciunilor de încălcare, autoritățile de resort relevante iau, în funcție de reacțiile la alertă, măsurile necesare prevăzute în capitolele III și IV.

 

6  Comisia adoptă acte de punere în aplicare prin care stabilește detaliile funcționării mecanismului de alertă, în particular formularele standard pentru alerte. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 48 alineatul (2).

6.  Comisia adoptă acte de punere în aplicare prin care stabilește formulare standard pentru introducerea unei alerte prin intermediul bazei de date menționate la articolul 43. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 48 alineatul (2).

Amendamentul    103

Propunere de regulament

Articolul 35

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 35

Articolul 35

Participarea altor entități la mecanismul de alertă

Participarea altor entități la mecanismul de alertă

1.  Organismele desemnate și Centrele Europene ale Consumatorilor participă la mecanismul de alertă prevăzut la articolul 34. Statele membre desemnează organizațiile și asociațiile de consumatori, precum și alte entități, cum ar fi asociațiile comercianților, care dispun de expertiza necesară și de un interes legitim în protecția consumatorilor și care, ca atare, vor participa la mecanismul de alertă. Statele membre informează Comisia cu privire la entitățile respective fără întârziere.

1.  Organismele desemnate, Centrele Europene ale Consumatorilor, organizațiile și asociațiile de consumatori, precum și asociațiile comercianților care dispun de expertiza necesară și de un interes legitim în protecția consumatorului au dreptul de a notifica autorităților de resort ale statelor membre vizate și Comisiei suspiciunile de încălcare și să furnizeze informațiile prevăzute la articolul 34 alineatul (3) cu ajutorul formularului standard pentru notificări externe prin baza de date prevăzută la articolul 43 (o astfel de notificare este denumită „alertă externă”).

 

Comisia adoptă acte de punere în aplicare prin care stabilește formulare standard pentru introducerea unei alerte externe prin intermediul bazei de date menționate la articolul 43. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 48 alineatul (2).

2.  Comisia poate desemna alte entități care reprezintă interesele consumatorilor și ale întreprinderilor la nivelul Uniunii pentru a participa la mecanismul de alertă.

2.  Comisia dă altor entități care reprezintă interesele consumatorilor și ale întreprinderilor la nivelul Uniunii dreptul de a transmite o alertă externă.

3.  Entitățile descrise la alineatele (1) și (2) au dreptul să notifice autorităților de resort ale statelor membre vizate și Comisiei suspiciunile de încălcare și furnizează informațiile prevăzute la articolul 34 alineatul (3) cu ajutorul formularului standard pentru notificări externe din cadrul bazei de date prevăzute la articolul 43 (o astfel de notificare fiind denumită „alertă externă”).

 

4.  Alertele externe sunt exclusiv informative. Autoritățile de resort nu au obligația de a iniția o procedură sau de a lua vreo altă măsură ca reacție la alertele și informațiile transmise de aceste entități. Entitățile care transmit alerte externe se asigură că informațiile furnizate sunt corecte, actualizate și exacte și corectează sau, după caz, retrag fără întârziere informațiile transmise. În acest sens, acestea au acces la informațiile pe care le-au furnizat, sub rezerva limitărilor prevăzute la articolele 41 și 43.

4.  Autoritățile de resort nu au obligația de a iniția o procedură sau de a lua vreo altă măsură ca reacție la alertele externe. Entitățile menționatele la alineatele (1) și (2) care transmit alerte externe se asigură că informațiile furnizate sunt corecte, actualizate și exacte și corectează fără întârziere orice erori ce apar în informațiile transmise sau, dacă este cazul, le retrag. În acest scop, acestea au acces la informațiile pe care le-au furnizat, sub rezerva limitărilor prevăzute la articolele 41 și 43. Aceste entități sunt, de asemenea, notificate cu privire la orice acțiuni subsecvente întreprinse de autoritatea de resort în cauză în legătură cu alertele externe sau, la cerere, cu privire la faptul că nu se întreprind acțiuni.

5.  Comisia poate adopta acte de punere în aplicare prin care stabilește detaliile desemnării altor entități și ale participării acestora la mecanismul de alertă. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 48 alineatul (2).

 

Amendamentul    104

Propunere de regulament

Articolul 36 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Autoritățile de resort notifică fără întârziere Comisiei și altor autorități de resort, prin intermediul bazei de date prevăzute la articolul 43, orice măsuri pe care le-au luat ca răspuns la o încălcare a legislației care protejează interesele consumatorilor pe teritoriul lor, dacă au bănuiala că acea încălcare poate afecta interesele consumatorilor din alte state membre, în special măsurile de mai jos:

1.  Autoritățile de resort notifică fără întârziere Comisiei și autorităților de resort din alte state membre, prin intermediul bazei de date prevăzute la articolul 43, orice măsuri pe care le-au luat ca răspuns la o încălcare a legislației Uniunii care protejează interesele consumatorilor pe teritoriul lor, dacă au bănuiala că încălcarea respectivă poate afecta interesele consumatorilor din alte state membre, în special măsurile de mai jos:

Amendamentul    105

Propunere de regulament

Articolul 36 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  orice notificare, ordin, decizie sau măsură similară a unei autorități de resort sau a unei alte autorități referitoare la inițierea procedurilor naționale privind o încălcare sau o suspiciune de încălcare;

eliminat

Amendamentul    106

Propunere de regulament

Articolul 36 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  orice hotărâre a unei instanțe sau a unei alte autorități judiciare, orice ordin judecătoresc, ordin de alt tip sau altă măsură similară care privește o încălcare sau o suspiciune de încălcare;

eliminat

Amendamentul    107

Propunere de regulament

Articolul 36 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  orice altă informație, decizie, ordin sau act al altor autorități naționale sau al altor organisme desemnate, după caz, care se poate referi la o încălcare sau la o suspiciune de încălcare.

eliminat

Amendamentul    108

Propunere de regulament

Articolul 36 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Comisia poate adopta acte de punere în aplicare prin care stabilește detaliile comunicării reciproce a altor informații relevante pentru detectarea încălcărilor prevăzute în prezentul regulament. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 48 alineatul (2).

eliminat

Amendamentul    109

Propunere de regulament

Articolul 37

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 37

Articolul 37

Coordonarea altor activități care contribuie la supraveghere și asigurarea aplicării legislației

Coordonarea altor activități care contribuie la supraveghere și asigurarea aplicării legislației

1.  Statele membre se informează reciproc și informează Comisia în privința activităților pe care le desfășoară în următoarele domenii:

1.  Statele membre se informează reciproc și informează Comisia în privința activităților pe care le desfășoară în următoarele domenii:

(a)  formarea funcționarilor lor însărcinați să asigure aplicarea legislației în materie de protecție a consumatorilor, inclusiv formarea lingvistică și organizarea de seminare de formare;

(a)  dezvoltarea resurselor de personal ale autorităților de resort responsabile cu punerea în aplicare a prezentului regulament, inclusiv acțiunile relevante de formare a funcționarilor lor;

(b)  colectarea și clasificarea reclamațiilor consumatorilor și schimbul de date referitoare la acestea;

(b)  colectarea și clasificarea reclamațiilor consumatorilor și schimbul de date referitoare la acestea;

(c)  dezvoltarea unor rețele de funcționari competenți specializați pe sectoare;

(c)  dezvoltarea unor rețele de funcționari competenți specializați pe sectoare;

(d)  dezvoltarea unor instrumente de informare și comunicare;

(d)  dezvoltarea unor instrumente de informare și comunicare;

(e)  elaborarea unor standarde, metodologii și orientări pentru funcționarii însărcinați să asigure aplicarea legislației în materie de protecție a consumatorilor;

(e)  elaborarea unor standarde, metodologii și orientări privind punerea în aplicare a prezentului regulament;

(f)  schimburile de personal, inclusiv în ceea ce privește capacitatea de a desfășura activitățile prevăzute în capitolele III și IV.

 

2.  Statele membre își coordonează și își organizează în comun activitățile prevăzute la alineatul (1).

2.  Statele membre își pot coordona și organiza în comun activitățile menționate la alineatul (1).

3.  Comisia și statele membre fac periodic schimb de informații și de date privind reclamațiile depuse de consumatori. În acest sens, Comisia elaborează și gestionează, în cooperare cu statele membre, o metodologie armonizată de clasificare și raportare a reclamațiilor depuse de consumatori.

 

4.  Comisia poate adopta actele de punere în aplicare necesare pentru elaborarea cadrului de cooperare prevăzut la alineatele (1) și (2). Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 48 alineatul (2).

 

Amendamentul    110

Propunere de regulament

Articolul 39 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Statele membre pot, în cooperare cu Comisia, să efectueze activități comune în domeniile prevăzute la alineatul (1). Statele membre elaborează, în cooperare cu Comisia, un cadru comun pentru activitățile prevăzute la alineatul (1) litera (e).

2.  Statele membre pot, în cooperare cu Comisia, să efectueze activități comune în domeniile menționate la alineatul (1). Acestea pot elabora, în cooperare cu Comisia, un cadru comun pentru activitățile menționate la alineatul (1) litera (e).

Amendamentul    111

Propunere de regulament

Articolul 39 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Comisia poate adopta actele de punere în aplicare necesare pentru elaborarea cadrului privind schimbul de informații prevăzut la alineatul (1). Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 48 alineatul (2).

eliminat

Amendamentul    112

Propunere de regulament

Articolul 41 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Informațiile colectate în temeiul articolului 8 și comunicate autorităților de resort și Comisiei sunt utilizate numai în scopul asigurării respectării legilor care protejează interesele consumatorilor.

1.  Informațiile comunicate autorităților de resort și Comisiei sau colectate de către acestea sunt utilizate numai în scopul asigurării respectării legislației Uniunii care protejează interesele consumatorilor.

Amendamentul    113

Propunere de regulament

Articolul 41 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Prin derogare de la alineatul (2), autoritățile de resort pot utiliza și divulga informații dacă acest lucru este necesar:

3.  Prin derogare de la alineatul (2), și cu condiția respectării depline a drepturilor fundamentale, precum dreptul la confidențialitate și la protecția datelor cu caracter personal, precum și a legislației Uniunii cu privire la protecția și prelucrarea datelor cu caracter personal, autoritățile de resort pot utiliza și divulga informații dacă acest lucru este necesar:

Amendamentul     114

Propunere de regulament

Articolul 41 – alineatul 3 – litera b a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba)  pentru chestiuni de interes public, cum ar fi siguranța publică, protecția consumatorilor, sănătatea publică și protecția mediului.

Amendamentul      115

Propunere de regulament

Articolul 42 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Elementele de probă, documentele, informațiile, explicațiile și rezultatele anchetelor efectuate de o autoritate de resort dintr-un stat membru în conformitate cu articolul 8 pot fi utilizate pentru proceduri inițiate în aplicarea prezentului regulament de autorități de resort din alte state membre, fără fi necesară îndeplinirea altor cerințe formale.

2.  Statele membre se asigură că elementele de probă, documentele, informațiile, explicațiile și rezultatele anchetelor efectuate de o autoritate de resort dintr-un stat membru pot fi utilizate pentru proceduri inițiate în aplicarea prezentului regulament de autorități de resort din alte state membre, fără fi necesară îndeplinirea altor cerințe formale.

Amendamentul    116

Propunere de regulament

Articolul 43 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Comisia creează și gestionează baza de date electronică necesară pentru stocarea și prelucrarea informațiilor primite ca suport pentru cererile de asistență reciprocă formulate în temeiul capitolului III, măsurile adoptate în temeiul capitolului IV și mecanismul de supraveghere prevăzut în capitolul V. Baza de date este pusă la dispoziția autorităților de resort și Comisiei pentru consultare.

1.  Comisia creează și gestionează baza de date electronică necesară pentru toate comunicările dintre autoritățile de resort, birourile unice de legătură și Comisie care au loc în temeiul prezentului regulament. Baza de date respectivă este concepută spre a fi direct accesibilă de autoritățile de resort, birourile unice de legătură și Comisie.

Amendamentul     117

Propunere de regulament

Articolul 43 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Informațiile furnizate de alte autorități, entități și organisme desemnate sunt stocate și prelucrate în baza de date electronică, dar aceste autorități, entități și organisme desemnate nu au acces la aceasta.

2.  Informațiile furnizate de alte autorități publice, entități menționate la articolul 35 și organisme desemnate sunt stocate și prelucrate în baza de date electronică, dar aceste autorități, entități și organisme desemnate nu au acces la aceasta.

Amendamentul     118

Propunere de regulament

Articolul 43 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Atunci când o autoritate de resort, un organism desemnat sau o entitate dintre cele menționate la articolul 35 stabilește că o notificare a unei încălcări pe care a transmis-o în temeiul articolelor 34 și 35 s-a dovedit ulterior a nu fi justificată, aceasta retrage notificarea respectivă. Comisia elimină fără întârziere informațiile relevante din baza de date, informând părțile cu privire la motivele eliminării.

Amendamentul    119

Propunere de regulament

Articolul 43 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  o autoritate solicitată informează Comisia, în conformitate cu articolul 12 alineatul (3), că încălcarea survenită în interiorul Uniunii a încetat;

(a)  o autoritate de resort solicitată informează Comisia, în conformitate cu articolul 12 alineatul (3), că încălcarea survenită în interiorul Uniunii a încetat;

Amendamentul    120

Propunere de regulament

Articolul 43 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  autoritatea coordonatoare informează Comisia, în conformitate cu articolul 19, că încălcarea pe scară largă a încetat sau a fost interzisă;

(b)  coordonatorul informează Comisia, în conformitate cu articolul 19, că acțiunea coordonată a fost închisă;

Amendamentul    121

Propunere de regulament

Articolul 43 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  Comisia decide, în conformitate cu articolul 26, că acțiunea comună referitoare la o încălcare pe scară largă cu o dimensiune europeană este încheiată, dar angajamentele luate de comercianți sunt stocate timp de 10 ani pentru a asigura respectarea legilor care protejează interesele consumatorilor;

(c)  Comisia, în calitate de coordonator, decide, în conformitate cu articolul 19, că acțiunea coordonată referitoare la o încălcare pe scară largă cu o dimensiune europeană este încheiată, dar angajamentele luate de comercianți urmează să fie stocate timp de cinci ani pentru a asigura respectarea legislației Uniunii care protejează interesele consumatorilor;

Amendamentul    122

Propunere de regulament

Articolul 43 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Comisia adoptă actele de punere în aplicare necesare pentru crearea bazei de date. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 48 alineatul (2).

4.  Comisia adoptă acte de punere în aplicare prin care stabilește modele și formulare electronice standard puse la dispoziție în baza de date pentru forumul de discuții prin care urmează să fie comunicate toate cererile și răspunsurile, precum și alte documente. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 48 alineatul (2).

Amendamentul    123

Propunere de regulament

Articolul 45 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Planurile naționale de asigurare a aplicării legislației și prioritizarea

Planurile de asigurare a aplicării legislației și prioritizarea

Amendamentul    124

Propunere de regulament

Articolul 45 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  La fiecare doi ani, începând cu data de xx/xx/20xx [data intrării în vigoare a prezentului regulament], fiecare stat membru prezintă Comisiei planurile bienale de asigurare a aplicării legislației, cu ajutorul unui formular standard online special conceput și pus la dispoziție de Comisie. Planurile de asigurare a aplicării legislației cuprind în special:

1.  Până la ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament], și apoi din doi în doi ani, fiecare stat membru prezintă Comisiei planurile de asigurare a aplicării legislației. Aceste planuri de asigurare a aplicării legislației cuprind:

Amendamentul    125

Propunere de regulament

Articolul 45 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  informații privind evoluția pieței care pot afecta interesele consumatorilor în statul lor membru și pot evidenția aspecte susceptibile de a exista și în alte state membre;

(a)  informații privind evoluția pieței care pot afecta interesele consumatorilor;

Amendamentul    126

Propunere de regulament

Articolul 45 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  dacă este cazul, un rezumat al punerii în aplicare a planului bienal anterior de asigurare a aplicării legislației, inclusiv o prezentare sintetică a acțiunilor întreprinse în conformitate cu prezentul regulament, a reclamațiilor consumatorilor și a altor reclamații primite, a activităților de supraveghere și de asigurare a aplicării legislației și a cauzelor importante din instanță, a hotărârilor și a altor ordine sau măsuri importante, precum și a motivelor pentru care este posibil ca planul bienal anterior să nu fi fost pus în aplicare integral;

eliminat

Amendamentul    127

Propunere de regulament

Articolul 45 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  informații privind organizarea, competențele și responsabilitățile autorităților de resort, precum și privind orice modificare efectivă sau preconizată a acestora;

eliminat

Amendamentul    128

Propunere de regulament

Articolul 45 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  domeniile prioritare pentru asigurarea aplicării legilor care protejează interesele consumatorilor în următorii doi ani în statul membru respectiv;

(d)  domeniile prioritare pentru asigurarea aplicării legilor Uniunii care protejează interesele consumatorilor în statul membru respectiv;

Amendamentul    129

Propunere de regulament

Articolul 45 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f)  o prezentare sintetică a resurselor disponibile și a celor angajate pentru asigurarea aplicării legilor care protejează interesele consumatorilor în statul membru în următorii doi ani;

eliminat

Amendamentul    130

Propunere de regulament

Articolul 45 – alineatul 1 – litera g

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(g)  o declarație privind resursele angajate pentru punerea în aplicare a prezentului regulament în următorii doi ani.

eliminat

Amendamentul    131

Propunere de regulament

Articolul 45 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Comisia pune la dispoziția publicului un rezumat al planurilor de asigurare a aplicării legislației.

Amendamentul    132

Propunere de regulament

Articolul 45 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  În cazul apariției unor modificări substanțiale ale circumstanțelor sau ale condițiilor de piață în cei doi ulteriori transmiterii ultimului plan de asigurare a aplicării legislației, statele membre pot transmite un plan de asigurare a aplicării legislației revizuit.

2.  În cazurile care implică apariția unor modificări substanțiale ale circumstanțelor sau ale condițiilor de piață, statele membre pot pune la dispoziție informații privind aceste modificări atunci când acestea depășesc ceea ce este prevăzut în planul de asigurare a aplicării legislației.

Amendamentul    133

Propunere de regulament

Articolul 46

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 46

eliminat

Monitorizarea și punerea în aplicare a planurilor naționale de asigurare a aplicării legislației

 

1.   Comisia monitorizează punerea în aplicare a planurilor naționale de asigurare a aplicării legislației. Comisia poate furniza consiliere privind punerea în aplicare a planurilor naționale de asigurare a aplicării legislației, poate stabili indicatori de referință în ceea ce privește resursele necesare pentru punerea în aplicare a prezentului regulament și poate promova bunele practici.

 

2.   Comisia adoptă actele de punere în aplicare necesare pentru elaborarea formularelor standard online și a detaliilor referitoare la planurile naționale de asigurare a aplicării legislației prevăzute la articolul 45. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 48 alineatul (2).

 

Amendamentul    134

Propunere de regulament

Articolul 47 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Principiile aplicabile la impunerea de sancțiuni pentru încălcări survenite în interiorul Uniunii și încălcări pe scară largă

Principiile aplicabile la impunerea de sancțiuni pentru încălcări survenite în interiorul Uniunii, încălcări pe scară largă și încălcări pe scară largă cu o dimensiune europeană

Amendamentul    135

Propunere de regulament

Articolul 47 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Atunci când impun sancțiuni referitoare la încălcări survenite în interiorul Uniunii și încălcări pe scară largă, autoritățile de resort țin cont, printre altele, de următoarele elemente:

1.  Atunci când impun sancțiuni referitoare la încălcări survenite în interiorul Uniunii, încălcări pe scară largă și încălcări pe scară largă cu o dimensiune europeană, autoritățile de resort țin cont, inter alia, de următoarele elemente:

Amendamentul     136

Propunere de regulament

Articolul 47 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Aceste sancțiuni trebuie să fie eficace, proporționale și disuasive.

Amendamentul    137

Propunere de regulament

Articolul 49 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre comunică fără întârziere Comisiei textele dispozițiilor de drept intern pe care le adoptă sau al acordurilor, altele decât cele privind cazuri individuale, pe care le încheie în materiile reglementate de prezentul regulament.

Statele membre comunică fără întârziere Comisiei textele dispozițiilor de drept intern pe care le adoptă și al acordurilor, altele decât acordurile privind cazuri individuale, pe care le încheie în materiile reglementate de prezentul regulament.

Amendamentul    138

Propunere de regulament

Articolul 50 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Până la data de [xx/xx/20xx cel târziu, dar în orice caz în termen de șapte ani de la intrarea în vigoare], Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport privind aplicarea prezentului regulament.

Până la ... [cinci ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament], Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport privind aplicarea prezentului regulament.

Amendamentul    139

Propunere de regulament

Articolul 50 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Acest raport conține o evaluare a aplicării regulamentului, incluzând o evaluare a eficacității procesului de asigurare a aplicării legilor care protejează interesele consumatorilor în conformitate cu prezentul regulament și o examinare care să aibă drept obiect, printre altele, modul în care a evoluat respectarea legilor care protejează interesele consumatorilor pe piețele-cheie de consum vizate de comerțul transfrontalier.

Acest raport conține o evaluare a aplicării regulamentului, incluzând o evaluare a eficacității procesului de asigurare a aplicării legislației Uniunii care protejează interesele consumatorilor în conformitate cu prezentul regulament și o examinare care să aibă drept obiect, inter alia, modul în care a evoluat respectarea legislației Uniunii care protejează interesele consumatorilor pe piețele-cheie de consum vizate de comerțul transfrontalier. Comisia evaluează, în special eficacitatea:

 

(a)   competențelor prevăzute la articolul 8;

 

(b)   pragului stabilit pentru încălcările pe scară largă cu o dimensiune europeană;

 

(c)   sistemului de schimb de informații cu privire la încălcări, prevăzut la articolul 43.

 

Raportul este însoțit, atunci când este necesar, de propuneri legislative.

Amendamentul    140

Propunere de regulament

Articolul 50 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Până la ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament] și, ulterior, din doi în doi ani, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport care rezumă informațiile, evoluțiile în ceea ce privește asigurarea aplicării legislației în domeniul protecției consumatorului și statisticile comunicate în cadrul mecanismului de supraveghere instituit în temeiul articolului 33, inclusiv alertele transmise și acțiunile întreprinse în urma alertelor externe, precum și un rezumat al încălcărilor pe scară largă și al încălcărilor pe scară largă cu o dimensiune europeană în sensul articolului 16.

Amendamentul    141

Propunere de regulament

Articolul 51

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 51

eliminat

Modificarea anexei la Regulamentul (CE) nr. 2006/2004

 

În anexa la Regulamentul (CE) nr. 2006/2004 se adaugă următoarele puncte:

 

„18   Directiva 2011/83/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2011 privind drepturile consumatorilor (JO L 304, 22.11.2011, p. 64).

 

19.   Directiva 2006/123/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pieței interne: articolul 20 (JO L 376, 27.12. 2006, p. 36).

 

20.   Regulamentul (CE) nr. 1371/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind drepturile și obligațiile călătorilor din transportul feroviar (JO L 315, 3.12.2007, p. 14).

 

21.   Regulamentul (CE) nr. 1107/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iulie 2006 privind drepturile persoanelor cu handicap și ale persoanelor cu mobilitate redusă pe durata călătoriei pe calea aerului (JO L 204, 26.7.2006, p. 1).

 

22.   Regulamentul (CE) nr. 1008/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 septembrie 2008 privind normele comune pentru operarea serviciilor aeriene în Comunitate: articolele 22, 23 și 24 (JO L 293, 31.10.2008, p. 3).

 

23.   Directiva 2014/17/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 februarie 2014 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile rezidențiale: articolele 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, capitolul 10 și anexele I și II (JO L 60, 28.2.2014, p. 34).

 

24.   Directiva 2014/92/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 iulie 2014 privind comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor de plăți, schimbarea conturilor de plăți și accesul la conturile de plăți cu servicii de bază, articolele 4-18 și articolul 20 alineatul (2) (JO L 257, 28.8.2014, p. 214).”

 

Amendamentul    142

Propunere de regulament

Articolul 53 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Prezentul regulament se aplică începând de la [un an de la intrarea în vigoare].

Prezentul regulament se aplică începând cu … [18 luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament].

Amendamentul    143

Propunere de regulament

Articolul 53 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Cu toate acestea, articolul 51 se aplică de la [intrarea în vigoare a prezentului regulament].

eliminat

Amendamentul    144

Propunere de regulament

Anexă – punctul 24 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

24a.  Regulamentul (UE) nr. 524/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 mai 2013 privind soluționarea online a litigiilor în materie de consum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a Directivei 2009/22/CE (Regulamentul privind SOL în materie de consum): articolul 14 (JO L 165, 18.6.2013, p. 1).

Amendamentul    145

Propunere de regulament

Anexa – punctul 24 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

24b.  Regulamentul (CE) nr. 924/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind plățile transfrontaliere în Comunitate și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2560/2001 (JO L 266, 9.10.2009, p. 11).

Amendamentul    146

Propunere de regulament

Anexă – punctul 24 c (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

24c.  Regulamentul (UE) nr. 260/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 martie 2012 de stabilire a cerințelor tehnice și comerciale aplicabile operațiunilor de transfer de credit și de debitare directă în euro și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 924/2009 (JO L 94, 30.3.2012, p. 22).

Amendamentul    147

Propunere de regulament

Anexă – punctul 24 d (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

24d.  Directiva (UE) 2015/2366 a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind serviciile de plată în cadrul pieței interne, de modificare a Directivelor 2002/65/CE, 2009/110/CE și 2013/36/UE și a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010, și de abrogare a Directivei 2007/64/CE (JO L 337, 23.12.2015, p. 35).

Amendamentul    148

Propunere de regulament

Anexă – punctul 24 e (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

24e.  Directiva (UE) 2016/97 a Parlamentului European și al Consiliului din 20 ianuarie 2016 privind distribuția de asigurări (JO L 26, 2.2.2016, p. 19).

Amendamentul     149

Propunere de regulament

Anexă – punctul 24 f (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

24f.  Regulamentul 2017/... al Parlamentului European și al Consiliului din ... privind asigurarea portabilității transfrontaliere a serviciilor de conținut online în cadrul pieței interne (JO L ...)+.

 

+ JO: A se introduce numărul de serie, data adoptării și referința publicării acestui regulament (COD 2015/0284).

Amendamentul     150

Propunere de regulament

Anexă – punctul 24 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

24g.  Regulamentul .../... al Parlamentului European și al Consiliului din ... privind prevenirea geoblocării și a altor forme de discriminare bazate pe cetățenia sau naționalitatea, domiciliul sau sediul clienților pe piața internă și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a Directivei 2009/22/CE (JO L ...)+.

 

+ JO: A se introduce numărul de serie, data adoptării și referința publicării acestui regulament (COD 2016/0152).

(1)

JO C 34, 2.2.2017, p. 100.


EXPUNERE DE MOTIVE

Contextul și propunerea Comisiei

În 2003, Comisia a propus pentru prima dată un sistem de cooperare transfrontalieră între autoritățile naționale pentru a promova o supraveghere, o anchetare și o urmărire penală mai eficace a încălcărilor transfrontaliere, eliminând astfel lacunele exploatate de comercianții necinstiți. Regulamentul 2006/2004 (așa-numitul „Regulament CPC”) a fost adoptat de către Parlamentul European și Consiliu la 27 octombrie 2004 și a intrat în vigoare la 29 decembrie 2006.

Zece ani mai târziu, Comisia a prezentat o propunere de revizuire a Regulamentului CPC pentru a îmbunătăți eficacitatea normelor și a procedurilor aferente acestei cooperări, în special cu scopul de a aborda mai bine provocările pieței unice digitale. Propunerea de regulament, care abrogă Regulamentul 2006/2004, face parte din pachetul privind comerțul electronic, adoptat la 25 mai 2016. Dispozițiile revizuite sunt menite să consolideze mecanismele de asigurare a aplicării legislației utilizate de autoritățile naționale pentru a combate practicile ilegale care cauzează prejudicii consumatorilor în mai multe țări, în special în domeniul online.

Poziția raportoarei

Raportoarea salută propunerea Comisiei și recunoaște că mai trebuie realizate progrese considerabile pentru a asigura aplicarea legislației din domeniul protecției consumatorului.

Deoarece comercianții își desfășoară din ce în ce mai des activitatea în cadrul pieței unice, ar trebui să existe mecanisme eficace privind încălcările relevante la nivelul UE pentru a se evita existența unor abordări inconsecvente la asigurarea aplicării legislației în ceea ce privește aceeași încălcare, precum și dublarea eforturilor și a costurilor de asigurare a aplicării legislației.

Prin urmare, raportoarea consideră că propunerea Comisiei a identificat în mod corect competențele de care au nevoie autoritățile însărcinate cu asigurarea aplicării legislației din toate statele membre (articolul 8) și consideră acest set de competențe drept o condiție preliminară pentru a asigura o cooperare transfrontalieră adecvată în vederea combaterii încălcărilor. Pentru a se asigura o cooperare eficace, de aceste competențe ar trebui să dispună autoritățile însărcinate cu asigurarea aplicării legislației din toate statele membre.

Termenul de prescripție pentru exercitarea anumitor competențe în cazul unei încălcări este stabilit, în mod rezonabil, la cinci ani, asigurându-se astfel securitatea juridică și un posibil efect disuasiv (articolul 5).

Raportoarea sprijină introducerea noilor noțiuni de „încălcare pe scară largă” și „încălcare pe scară largă cu o dimensiune europeană”. Raportoarea consideră însă că pragul stabilit pentru aceasta din urmă este prea ridicat (articolul 21). Având în vedere că, în cazul încălcării pe scară largă cu o dimensiune europeană, anchetarea și asigurarea coordonată a punerii în aplicare sunt proceduri complexe, este necesar să se prevadă atribuirea rolului de coordonator Comisiei. Prin urmare, raportoarea a convenit un prag diferit cu raportorii din umbră, și anume o majoritate a statelor membre reprezentând cel puțin o majoritate a populației Uniunii (articolul 3).

Raportoarea sprijină participarea organizațiilor de consumatori, de exemplu în cadrul mecanismului de alertă prevăzut la articolul 34, deoarece entitățile care prezintă un interes legitim pentru protecția consumatorilor iau cunoștință de încălcări adeseori mult mai rapid decât autoritățile de resort. În acest sens, este, de asemenea, important să se asigure buna funcționare a bazei de date și a sistemului pentru schimbul de informații prevăzute la articolul 43.

Raportoarea consideră că, în condițiile în care criteriile privind secretul profesional sunt respectate, ar trebui publicate pozițiile comune (rezultatul anchetei și al evaluării încălcărilor pe scară largă) sau părți ale acestora pentru a îmbunătăți transparența și a informa consumatorii cu privire la încălcările dovedite.

Raportoarea este de acord cu faptul că un număr semnificativ de acte legislative din domeniul protecției consumatorului ar trebui adăugate la lista actelor legislative care intră în domeniul de aplicare al regulamentului pentru a ajuta organismele însărcinate cu asigurarea aplicării legii să abordeze probleme cum ar fi discriminarea consumatorilor pe baza cetățeniei sau a locului de reședință al acestora, precum și toate încălcările transfrontaliere în general.

Prezentarea unor planuri bianuale de asigurare a aplicării legislației de către fiecare stat membru (articolul 45) este acceptată de către raportoare ca o modalitate de a asigura o mai bună prioritizare și de a îmbunătăți aplicarea eficientă de către statele membre. Raportoarea propune însă ca obligațiile să fie limitate la ceea ce este necesar, respectându-se principiul subsidiarității.

Raportoarea propune Comisiei să prezinte din doi în doi ani un raport care rezumă informațiile comunicate reciproc în cadrul mecanismului de cooperare prevăzut de prezentul regulament, inclusiv alertele notificate de autoritățile de resort și de entitățile externe. Acest raport pus la dispoziție publicului rezumă evoluțiile și tendințele în ceea ce privește asigurarea aplicării legislației în domeniul protecției consumatorului.

În plus, raportoarea consideră că propunerea poate fi îmbunătățită din mai multe puncte de vedere, amendamentele sale având drept scop:

  stabilirea unui set clar de definiții, de exemplu pentru „încălcarea pe scară largă cu o dimensiune europeană”, „autoritatea de resort”, „biroul unic de legătură”, „acțiune de verificare”, definițiile codificate în cadrul acquis-ului în vigoare privind protecția consumatorului putând fi menținute (consumator, comerciant);

  extinderea acțiunilor de verificare la sectorul offline deoarece protecția consumatorului ar trebui asigurată indiferent de mediul în care au loc încălcările (online sau offline);

  abordarea numeroaselor competențe acordate Comisiei, care sunt formulate în mod incomplet și neclar în cadrul propunerii; printre altele, raportoarea a convenit cu raportorii din umbră să propună să se prevadă în actul de bază un termen de 30 de zile pentru a se răspunde la cereri (articolul 11) și solicită Comisiei să stabilească, prin intermediul unor măsuri de punere în aplicare, termene rezonabile pentru schimbul de informații și cererile de acțiuni coordonate de asigurare a aplicării legislației;

  simplificarea structurii textului propunerii, în special a capitolului IV, printre altele pentru a evita repetițiile inutile; în privința problemelor de fond, clarificarea procedurilor de cooperare, respectând în același timp tradițiile juridice în ceea ce privește asigurarea respectării legii;

  clarificarea rolului Comisiei, în special în cadrul capitolului III privind mecanismul de asistență reciprocă și al capitolului IV privind încălcarea pe scară largă și încălcarea pe scară largă cu o dimensiune europeană;

  clarificarea procedurii de inițiere a unor acțiuni coordonate și desemnarea unui coordonator atunci când se notifică o potențială încălcare pe scară largă;

  abordarea rolului de coordonare al biroului unic de legătură, care ar trebui încredințat în fiecare stat membru unei autorități care dispune de resurse suficiente pentru a-și asuma acest rol esențial;

  eliminarea amplasării comerciantului ca cel mai important criteriu pentru desemnarea autorității de resort care ia măsurile de asigurare a aplicării legislației (articolul 25, astfel cum a fost modificat la articolul 18a).


ANEXĂ: LISTA ENTITĂȚILOR SAU A PERSOANELOR DE LA CARE RAPORTOAREA A PRIMIT CONTRIBUȚII

Următoarea listă este elaborată cu titlu pur facultativ, sub responsabilitatea exclusivă a raportoarei. Raportoarea a primit contribuții de la următoarele entități sau persoane în pregătirea proiectului de raport până la adoptarea acestuia:

Entitate și/sau persoană

BEUC, Organizația Europeană a Consumatorilor

BUSINESSEUROPE

CENTR, Consiliul Registrelor Naționale de Domenii de nivel înalt din Europa

česká obchodní inspekce (Autoritatea cehă de control comercial)

Birou ceh pentru telecomunicații

CDE, Confederația întreprinderilor daneze

ECC France, Centrul European al Consumatorilor, Franța

EUROCOMMERCE

ECTAA, Asociația europeană a agențiilor de turism și a tur-operatorilor

EUROISPA, Asociația furnizorilor de servicii de internet europeni

Prof. Dr. Evelyne Terryn, profesor universitar în domeniul dreptului comercial și al dreptului consumatorilor, KU Leuven, Belgia

FEDMA, Federația de marketing european direct și interactiv

GOOGLE

HDE, Handelsverband Deutschland (Federația germană a comercianților cu amănuntul)

Ministerul afacerilor economice din Portugalia, Direcția Generală pentru consumatori

Ministerul comerțului și industriei din Republica Cehă

Reprezentanța Permanentă a Republicii Bulgaria pe lângă UE

Guvernul Regatului Unit

WKO, Wirtschaftskammer Österreich (Camera federală pentru economie a Austriei)

ZAW, Zentralverband der deutschen Werbewirtschaft (Federația germană de publicitate)


AVIZ al Comisiei pentru afaceri juridice (8.3.2017)

destinat Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind cooperarea dintre autoritățile naționale însărcinate să asigure aplicarea legislației în materie de protecție a consumatorului

(COM(2016)0283 – C8-0194/2016 – 2016/0148(COD))

Raportor pentru aviz: Kostas Chrysogonos

AMENDAMENTE

Comisia pentru afaceri juridice recomandă Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor, competentă în fond, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul -1 (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(-1)  Articolul 4 alineatul (2) litera (f), articolul 12, articolul 114 alineatul (3) și articolul 169 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) și articolul 38 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene reprezintă dreptul primar pe care se întemeiază politica de protecție a consumatorului,

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul -1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(-1a)  Articolul 169 din TFUE prevede, printre obiectivele specifice ale Uniunii, promovarea intereselor consumatorilor și asigurarea unui nivel ridicat de protecție a consumatorilor. Așadar, Uniunea are rolul de a contribui la protecția sănătății, a siguranței și a intereselor economice ale consumatorilor, precum și la promovarea dreptului acestora la informare, educație și organizare în vederea apărării intereselor lor,

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul -1 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(-1b)  Articolul 197 din TFUE privind cooperarea administrativă recunoaște importanța aplicării efective a legislației Uniunii de către statele membre și stabilește limitele în care Uniunea și statele membre acționează în acest sens,

Amendamentul     4

Propunere de regulament

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  Regulamentul (CE) nr. 2006/2004 al Parlamentului European și al Consiliului58 prevede norme și proceduri armonizate pentru a facilita cooperarea dintre autoritățile naționale însărcinate cu asigurarea aplicării legislației transfrontaliere în materie de protecție a consumatorilor. Articolul 21a prevede o evaluare a eficacității și a mecanismelor operaționale ale regulamentului respectiv și, în temeiul articolului menționat anterior, Comisia a concluzionat că Regulamentul (CE) nr. 2006/2004 nu este suficient pentru a aborda în mod eficace problemele în materie de asigurare a aplicării legislației constatate pe piața unică, în special pe piața unică digitală.

(1)  Regulamentul (CE) nr. 2006/2004 al Parlamentului European și al Consiliului58 prevede norme și proceduri armonizate pentru a facilita cooperarea dintre autoritățile naționale însărcinate cu asigurarea aplicării legislației transfrontaliere în materie de protecție a consumatorilor. Articolul 21a din Regulamentul (CE) nr. 2006/2004 prevede o evaluare a eficacității și a mecanismelor operaționale ale regulamentului respectiv și, în temeiul articolului menționat anterior, Comisia a concluzionat că Regulamentul (CE) nr. 2006/2004 nu este suficient pentru a aborda în mod eficace problemele în materie de asigurare a aplicării legislației constatate pe piața unică, în special pe piața unică digitală. Raportul Comisiei arată că regulamentul actual trebuie înlocuit pentru a răspunde provocărilor economiei digitale și dezvoltării comerțului transfrontalier cu amănuntul în UE,

_________________

_________________

58Regulamentul (CE) nr. 2006/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 octombrie 2004 privind cooperarea dintre autoritățile naționale însărcinate să asigure aplicarea legislației în materie de protecție a consumatorului (JO L 364 din 9.12.2004, p. 1).

58Regulamentul (CE) nr. 2006/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 octombrie 2004 privind cooperarea dintre autoritățile naționale însărcinate să asigure aplicarea legislației în materie de protecție a consumatorului (JO L 364 din 9.12.2004, p. 1).

Amendamentul     5

Propunere de regulament

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  Strategia privind piața unică digitală, adoptată de către Comisie la 6 mai 2015, a identificat drept una dintre priorități necesitatea consolidării încrederii consumatorilor prin asigurarea aplicării legislației în materie de protecție a consumatorilor într-un mod mai rapid, mai flexibil și mai coerent. Strategia privind piața unică, adoptată de Comisie la 28 octombrie 2015, a reiterat faptul că asigurarea aplicării legislației Uniunii privind protecția consumatorilor ar trebui să fie consolidată și mai mult prin Regulamentul privind cooperarea în materie de protecție a consumatorului.

(2)  Strategia privind piața unică digitală, adoptată de către Comisie la 6 mai 2015, a identificat drept una dintre priorități necesitatea consolidării încrederii consumatorilor prin asigurarea aplicării legislației în materie de protecție a consumatorilor într-un mod mai rapid și mai coerent. Strategia privind piața unică, adoptată de Comisie la 28 octombrie 2015, a reiterat faptul că asigurarea aplicării legislației Uniunii privind protecția consumatorilor ar trebui să fie consolidată și mai mult prin Regulamentul privind cooperarea în materie de protecție a consumatorului.

Amendamentul     6

Propunere de regulament

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  Întrucât nu s-a asigurat aplicarea eficace a legislației în cazul încălcărilor transfrontaliere, în special în mediul digital, comercianții s-au putut sustrage de la aplicarea legislației mutându-se într-un alt stat al Uniunii, ceea ce a dat naștere unor denaturări ale concurenței pentru comercianții care respectă legea și își exercită activitatea pe piața internă sau la nivel transfrontalier și, prin urmare, a adus prejudicii directe consumatorilor și a subminat încrederea acestora în tranzacțiile transfrontaliere și în piața unică. Este, prin urmare, necesar să existe o armonizare sporită între autoritățile publice competente însărcinate cu asigurarea aplicării legislației printr-o cooperare eficace și eficientă între acestea în acest domeniu în vederea detectării, anchetării și luării de măsuri pentru a asigura încetarea încălcărilor în interiorul Uniunii și a încălcărilor pe scară largă.

(3)  Întrucât nu s-a asigurat aplicarea eficace a legislației în cazul încălcărilor transfrontaliere, în special în mediul digital, comercianții s-au putut sustrage de la aplicarea legislației mutându-se într-un alt stat al Uniunii, ceea ce a dat naștere unor denaturări ale concurenței pentru comercianții care respectă legea (în mediul online sau offline) și își exercită activitatea pe piața internă sau la nivel transfrontalier și, prin urmare, a adus prejudicii directe consumatorilor și a subminat încrederea acestora în tranzacțiile transfrontaliere și în piața unică. Este, prin urmare, necesar să existe o armonizare sporită între autoritățile publice competente însărcinate cu asigurarea aplicării legislației printr-o cooperare eficace și eficientă între acestea în acest domeniu în vederea detectării, anchetării și luării de măsuri pentru a asigura încetarea încălcărilor în interiorul Uniunii și a oferi un răspuns eficient și proporțional la încălcările pe scară largă cu o dimensiune europeană, care aduc prejudicii semnificative consumatorilor și pieței unice.

Amendamentul     7

Propunere de regulament

Considerentul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5a)  Este necesar să se stabilească o perioadă de prescripție, pentru a garanta securitatea juridică și a asigura eficacitatea măsurilor de punere în aplicare pentru infracțiunile transfrontaliere care au încetat. Aceasta presupune stabilirea unui termen clar până la care autoritățile de resort pot să impună penalități, să dispună despăgubirea consumatorilor sau să dispună restituirea profiturilor obținute din încălcări atunci când pun în aplicare regulile care reglementează infracțiunile transfrontaliere.

Amendamentul     8

Propunere de regulament

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6)  Autoritățile de resort ar trebui să dispună de un set minim de competențe de anchetă și de asigurare a aplicării legislației pentru a aplica prezentul regulament în mod eficace, pentru a coopera între ele și pentru a-i descuraja pe comercianți să comită încălcări în interiorul Uniunii și încălcări pe scară largă. Aceste competențe ar trebui să fie adecvate pentru a permite abordarea problemelor în materie de asigurare a aplicării legislației din comerțul electronic și din mediul digital, unde este extrem de îngrijorător faptul că un comerciant poate foarte ușor să-și ascundă sau să-și modifice identitatea. Aceste competențe ar trebui să permită schimbul viabil de elemente de probă între autoritățile de resort pentru a se asigura aplicarea eficace și uniformă a legislației în toate statele membre.

(6)  Autoritățile de resort ar trebui să dispună de un set minim de competențe de anchetă și de asigurare a aplicării legislației pentru a aplica prezentul regulament în mod eficace, pentru a asigura o cooperare transfrontalieră eficientă și solidă din punct de vedere juridic între ele și pentru a-i descuraja pe comercianți să comită încălcări în interiorul Uniunii și încălcări pe scară largă. Aceste competențe ar trebui să fie echilibrate, adecvate și suficiente pentru a permite abordarea problemelor în materie de asigurare a aplicării legislației din comerțul electronic și din mediul digital, unde este extrem de îngrijorător faptul că un comerciant poate foarte ușor să-și ascundă sau să-și modifice identitatea. Aceste competențe ar trebui să permită schimbul viabil de informații și de elemente de probă între autoritățile de resort pentru a se asigura aplicarea eficace și uniformă a legislației în toate statele membre.

Amendamentul     9

Propunere de regulament

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7)  Statele membre pot alege dacă autoritățile de resort își exercită competențele respective în mod direct sub propria lor autoritate sau făcând apel la instanțele judecătorești competente. În cazul în care decid ca autoritățile de resort să își exercite competențele făcând apel la instanțele judecătorești competente, statele membre ar trebui să se asigure că aceste competențe pot fi exercitate în mod eficace și în timp util și că costurile aferente exercitării acestor competențe sunt proporționale și nu împiedică aplicarea prezentului regulament.

(7)  Prezentul regulament nu aduce atingere libertății statelor membre de a alege sistemul de punere în aplicare pe care îl consideră adecvat. Statele membre pot alege dacă autoritățile de resort își exercită competențele respective în mod direct sub propria lor autoritate sau făcând apel la instanțele judecătorești competente. În cazul în care decid ca autoritățile de resort să își exercite competențele făcând apel la instanțele judecătorești competente, statele membre ar trebui să se asigure că aceste competențe pot fi exercitate în mod eficace și în timp util și că costurile aferente exercitării acestor competențe sunt proporționale și nu împiedică aplicarea prezentului regulament.

Amendamentul     10

Propunere de regulament

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9)  Autoritățile de resort ar trebui să fie în măsură să inițieze anchete din proprie inițiativă dacă iau cunoștință de încălcări survenite în interiorul Uniunii sau de încălcări pe scară largă prin alte mijloace decât reclamațiile consumatorilor. Acest lucru este necesar în special în vederea asigurării unei cooperări eficace între autoritățile de resort în ceea ce privește combaterea încălcărilor pe scară largă.

(9)  Autoritățile de resort ar trebui să fie în măsură să inițieze anchete din proprie inițiativă dacă iau cunoștință de încălcări survenite în interiorul Uniunii sau de încălcări pe scară largă prin alte mijloace decât reclamațiile consumatorilor. Acest lucru este necesar în special în vederea asigurării unei cooperări eficace între autoritățile de resort în ceea ce privește combaterea încălcărilor pe scară largă, precum și în vederea sprijinirii jurisdicțiilor naționale la punerea în aplicare a Regulamentului nr. 44/2001 al Consiliului1a.

 

_________________

 

1aRegulamentul (CE) nr. 44/2001 al Consiliului din 22 decembrie 2000 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială (JO L 12, 16.1.2001, p. 1).

Amendamentul     11

Propunere de regulament

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10)  Autoritățile de resort ar trebui să aibă acces la toate elementele de probă, datele și informațiile necesare pentru a stabili dacă a avut loc o încălcare în interiorul Uniunii sau o încălcare pe scară largă și, în special, să identifice comerciantul răspunzător, indiferent de cine deține aceste elemente de probă, date sau informații, unde se află acestea și în ce format. Autoritățile de resort ar trebui să fie în măsură să solicite în mod direct părților terțe din lanțul valoric digital să furnizeze toate elementele de probă, datele și informațiile necesare.

(10)  Autoritățile de resort ar trebui să aibă acces la toate elementele de probă, datele și informațiile necesare pentru a stabili dacă a avut loc o încălcare în interiorul Uniunii sau o încălcare pe scară largă și, în special, să identifice comerciantul răspunzător, indiferent de cine deține aceste elemente de probă, date sau informații, unde se află acestea și în ce format. Autoritățile de resort ar trebui să fie în măsură să solicite în mod direct părților terțe din lanțul valoric digital, inclusiv celor situate în țările din afara UE, să furnizeze toate elementele de probă, datele și informațiile necesare; în mediul digital, ar trebui acordată o atenție deosebită comercianților și serviciilor care cauzează o încălcare pe scară largă a Directivei 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului1a, a Directivei 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului1b și a Regulamentului (UE) 2016/679 a Parlamentului European și a Consiliului1c, și care ar putea justifica o acțiune comună în temeiul articolului 21.

 

_________________

 

1a Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (JO L 281, 23.11.1995, p. 31).

 

1b Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 iulie 2002 privind prelucrarea datelor personale și protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor publice (Directiva asupra confidențialității și comunicațiilor electronice) (JO L 201, 31.7.2002, p. 37).

 

1c Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).

Amendamentul     12

Propunere de regulament

Considerentul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(10a)  Autoritățile de resort ar trebui să fie în măsură să efectueze inspecțiile necesare la fața locului și ar trebui să aibă dreptul de a pătrunde în orice sediu, pe orice teren sau în orice mijloc de transport pe care comerciantul le utilizează în scopuri legate de activitatea sa comercială, de afaceri, meșteșugărească sau profesională.

Amendamentul     13

Propunere de regulament

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12)  În special în mediul digital, autoritățile de resort ar trebui să fie în măsură să pună capăt încălcărilor în mod rapid și eficace, în special în cazul în care comerciantul care vinde bunuri sau servicii își ascunde identitatea sau se mută într-un alt stat din Uniune sau într-o țară terță pentru a se sustrage prevederilor legislației. În cazurile în care există un risc de prejudiciu grav și ireparabil pentru consumatori, autoritățile de resort ar trebui să fie în măsură să adopte măsuri provizorii pentru a preveni un astfel de prejudiciu sau a diminua efectele acestuia, inclusiv, dacă este cazul, prin suspendarea unui site internet, a unui domeniu sau a unui site, serviciu ori cont digital similar. În plus, autoritățile de resort ar trebui să aibă competența de a închide sau de a solicita unui furnizor de servicii terț să închidă un site internet, un domeniu sau un site, un serviciu ori un cont digital similar.

(12)  În special în mediul digital, autoritățile de resort ar trebui să fie în măsură să ia măsuri eficiente și transparente pentru a pune capăt încălcărilor în mod rapid și eficace, în special în cazul în care comerciantul care vinde bunuri sau servicii își ascunde identitatea sau se mută într-un alt stat din Uniune sau într-o țară terță pentru a se sustrage prevederilor legislației. În cazurile în care există un risc de prejudiciu grav și ireparabil pentru consumatori, autoritățile de resort ar trebui să fie în măsură să adopte măsuri provizorii pentru a preveni un astfel de prejudiciu sau a diminua efectele acestuia, inclusiv, dacă este cazul, să solicite furnizorilor de servicii de găzduire să elimine conținutul, să suspende un site internet, un serviciu ori cont sau să solicite unui registru de domeniu ori unui operator de registru să suspende, pentru o perioadă determinată, un nume de domeniu pe deplin calificat. În plus, autoritățile de resort ar trebui să aibă competența de a solicita unui furnizor de servicii de găzduire să elimine conținutul, să închidă un site internet, un serviciu ori un cont sau o parte a acestuia sau să solicite unui registru de domeniu ori unui operator de registru să elimine un nume de domeniu pe deplin calificat. Cu toate acestea, măsurile menite să elimine conținutul nu numai că pot afecta libertatea de exprimare și de informare, dar pot fi și ineficace, deoarece în mediul digital, aflat într-o evoluție rapidă, conținutul reapare de îndată ce este eliminat. Prin urmare, măsurile luate în vederea restricționării distribuției online sau a punerii la dispoziția publicului în alt mod a unui conținut ar trebui să fie întotdeauna în conformitate cu Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, limitate la ceea ce este necesar și proporțional și adoptate pe baza unei autorizații judiciare prealabile,

Amendamentul     14

Propunere de regulament

Considerentul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(12a)  Obiectivul prezentului regulament este acela de a asigura în mod eficace încetarea încălcărilor și de a preveni și de a compensa prejudiciile aduse consumatorilor. Prin urmare, toate măsurile de punere în aplicare ar trebui să vizeze eliminarea sursei încălcărilor, mai degrabă decât un nivel de prezentare, iar măsurile care vizează un nume de domeniu ar trebui să fie utilizate doar ca o ultimă soluție în cazul în care conținutul nu a putut fi eliminat.

Amendamentul     15

Propunere de regulament

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15)  Eficiența și eficacitatea mecanismului de asistență reciprocă ar trebui îmbunătățite. Informațiile solicitate ar trebui furnizate în timp util, iar măsurile de asigurare a aplicării legislației care se impun ar trebui adoptate în timp util. Comisia ar trebui, așadar, să stabilească termene obligatorii în care autoritățile de resort să răspundă la cererile de informații și de asigurare a aplicării legislației și să clarifice prin măsuri de punere în aplicare aspectele procedurale și de altă natură ale gestionării informațiilor și cererilor de asigurare a aplicării legislației.

(15)  Eficiența și eficacitatea mecanismului de asistență reciprocă ar trebui îmbunătățite. Informațiile solicitate ar trebui furnizate în timp util, cu respectarea termenelor clare iar măsurile de asigurare a aplicării legislației care se impun ar trebui adoptate în timp util și în mod transparent. Comisia ar trebui, așadar, să stabilească termene clare și obligatorii în care autoritățile de resort să răspundă la cererile de informații și de asigurare a aplicării legislației și să clarifice prin măsurile de punere în aplicare aspectele procedurale și de altă natură ale gestionării informațiilor și cererilor de asigurare a aplicării legislației.

Amendamentul     16

Propunere de regulament

Considerentul 18

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18)  Acțiunile coordonate de verificare a site-urilor de comerț electronic online (acțiunile de verificare) reprezintă o altă formă de coordonare în materie de asigurare a aplicării legislației, care s-a dovedit a fi un instrument eficace de combatere a încălcărilor și care ar trebui menținute și consolidate în viitor.

(18)  Acțiunile coordonate de verificare a site-urilor de comerț electronic online (acțiunile de verificare) reprezintă o altă formă de coordonare în materie de asigurare a aplicării legislației, care s-a dovedit a fi un instrument eficace de combatere a încălcărilor și care ar trebui menținute și consolidate în viitor, inclusiv prin extinderea aplicării sale la sectoarele offline,

Amendamentul     17

Propunere de regulament

Considerentul 19

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19)  Încălcările pe scară largă cu o dimensiune europeană pot provoca prejudicii pe scară largă majorității consumatorilor din Uniune. Prin urmare, pentru a le combate este nevoie de o anumită procedură de coordonare la nivelul Uniunii, în cadrul căreia Comisia să fie coordonatorul obligatoriu. Pentru a se asigura că procedura este inițiată în timp util și într-o manieră coerentă și eficace și că sunt verificate în mod uniform condițiile aplicabile, Comisia ar trebui să fie responsabilă cu verificarea îndeplinirii condițiilor pentru lansarea procedurii. Elementele de probă și informațiile colectate în timpul acțiunii comune ar trebui să fie utilizate cu ușurință în cadrul procedurilor naționale, atunci când este necesar.

(19)  În cazul unor încălcări pe scară largă cu o dimensiune europeană, care pot provoca prejudicii intereselor colective ale consumatorilor din majoritatea statelor membre, Comisia ar trebuie să inițieze și să coordoneze o procedură de coordonare la nivel european. Pentru a asigura o procedură coerentă, Comisia ar trebui să fie responsabilă cu verificarea îndeplinirii condițiilor pentru lansarea procedurii. Elementele de probă și informațiile colectate în timpul acțiunii coordonate ar trebui să fie utilizate cu ușurință în cadrul procedurilor naționale, atunci când este necesar.

Amendamentul     18

Propunere de regulament

Considerentul 20

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(20)  În contextul încălcărilor pe scară largă și al încălcărilor pe scară largă cu o dimensiune europeană, drepturile de apărare ale comercianților în cauză ar trebui să fie respectate. În acest scop, este necesar, în special, să se acorde comerciantului dreptul de a fi ascultat și de a alege limba utilizată în cursul procedurii.

(20)  În contextul încălcărilor, al încălcărilor pe scară largă și al încălcărilor pe scară largă cu o dimensiune europeană, accesul la justiție și drepturile de apărare ale comercianților în cauză ar trebui să fie respectate. În acest scop, între altele, este necesar, în special, să se acorde comerciantului dreptul de a fi ascultat și de a alege limba utilizată în cursul procedurii.

Amendamentul     19

Propunere de regulament

Considerentul 22 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(22a)  În vederea analizării evoluțiilor în ceea ce privește asigurarea aplicării legislației în domeniul protecției consumatorilor și în vederea îmbunătățirii rețelei de cooperare, Comisia ar trebui să prezinte periodic, în mod public, rapoarte conținând date statistice și evoluțiile din domeniul aplicării legislației în materie de protecție a consumatorului, colectate în cadrul de cooperare asigurat de prezentul regulament,

Amendamentul     20

Propunere de regulament

Considerentul 25

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(25)  Datele referitoare la reclamațiile consumatorilor pot ajuta factorii de decizie de la nivel național și de la nivelul Uniunii să evalueze funcționarea piețelor de consum și să identifice încălcările. În vederea facilitării schimbului de astfel de date la nivelul Uniunii, Comisia a adoptat o recomandare privind utilizarea unei metode armonizate de clasificare și raportare a reclamațiilor consumatorilor și a cererilor de informații venite din partea acestora59. Recomandarea respectivă ar trebui să fie pusă în aplicare pentru a sprijini pe deplin cooperarea în materie de asigurare a aplicării legislației și a facilita detectarea încălcărilor survenite în interiorul Uniunii și a încălcărilor pe scară largă.

(25)  Datele referitoare la reclamațiile consumatorilor pot ajuta factorii de decizie de la nivel național și de la nivelul Uniunii să evalueze funcționarea piețelor de consum și să identifice încălcările sau riscurile de încălcări. În vederea facilitării schimbului de astfel de date la nivelul Uniunii, Comisia a adoptat o recomandare privind utilizarea unei metode armonizate de clasificare și raportare a reclamațiilor consumatorilor și a cererilor de informații venite din partea acestora59. Statele membre ar trebui să pună în aplicare recomandarea respectivă ar trebui să fie pusă în aplicare pentru a sprijini și încuraja pe deplin cooperarea transfrontalieră în materie de asigurare a aplicării legislației și a facilita detectarea încălcărilor survenite în interiorul Uniunii și a încălcărilor pe scară largă.

_________________

_________________

59Recomandarea Comisiei privind utilizarea unei metode armonizate de clasificare a plângerilor și cererilor de informații din partea consumatorilor (2010/304/UE, JO L 136, 2.6. 2010, p. 1-31).

59Recomandarea Comisiei privind utilizarea unei metode armonizate de clasificare a plângerilor și cererilor de informații din partea consumatorilor (2010/304/UE, JO L 136, 2.6. 2010, p. 1-31).

Amendamentul     21

Propunere de regulament

Considerentul 29 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(29a)  Procedura europeană cu privire la cererile cu valoare redusă ar trebui să fie promovată ca o alternativă la procedurile prevăzute de legislațiile statelor membre. Hotărârea pronunțată în cadrul procedurii europene cu privire la cererile cu valoare redusă este recunoscută și are forță executorie în toate celelalte state membre fără a fi necesară o hotărâre de încuviințare a executării. Această procedură oferă o modalitate necostisitoare și facilă de urmărire a unei cereri transfrontaliere în materie civilă și în materie comercială.

Amendamentul     22

Propunere de regulament

Considerentul 35

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(35)  Prezentul regulament respectă drepturile fundamentale și principiile recunoscute în special de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene67. Prin urmare, prezentul regulament ar trebui să fie interpretat și aplicat în conformitate cu aceste drepturi și principii. Atunci când își exercită competențele minime stabilite în prezentul regulament, autoritățile de resort ar trebui să asigure un echilibru adecvat între interesele protejate prin drepturile fundamentale, cum ar fi un nivel ridicat de protecție a consumatorilor, libertatea de a desfășura o activitate comercială și libertatea de informare.

(35)  Prezentul regulament respectă drepturile fundamentale și principiile recunoscute în special de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene67. Prin urmare, prezentul regulament ar trebui să fie interpretat și aplicat în conformitate cu aceste drepturi și principii. Atunci când își exercită competențele minime stabilite în prezentul regulament, autoritățile de resort ar trebui să asigure respectarea principiului proporționalității, precum și un echilibru adecvat între interesele protejate prin drepturile fundamentale, cum ar fi un nivel ridicat de protecție a consumatorilor, libertatea de a desfășura o activitate comercială, libertatea de exprimare și libertatea de informare.

_________________

_________________

67 JO C 364, 18.12.2000, p. 1.

67 JO C 364, 18.12.2000, p. 1.

Amendamentul     23

Propunere de regulament

Considerentul 35 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(35a)  Prezentul regulament ar trebui să fie interpretat și aplicat în conformitate cu legislația Uniunii în materia protecției și prelucrării datelor cu caracter personal.

Amendamentul    24

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

8a.  Prezentul regulament nu aduce atingere posibilității inițierii unor măsuri private de aplicare a legii și a unor acțiuni în despăgubire în temeiul legislației naționale.

Amendamentul     25

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 8 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

8b.  Prezentul regulament respectă drepturile fundamentale și principiile recunoscute în special de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

Amendamentul     26

Propunere de regulament

Articolul 3 – paragraful 1 – litera i

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(i)  „prejudiciu adus intereselor colective ale consumatorilor” înseamnă un prejudiciu real sau potențial adus intereselor unui anumit număr de consumatori care sunt vizați de încălcările survenite în interiorul Uniunii sau de încălcările pe scară largă și care este prezumat în special în cazul în care încălcarea a adus, aduce sau este probabil că va aduce prejudicii potențiale sau reale unui număr semnificativ de consumatori aflați într-o situație similară.

(i)  „prejudiciu adus intereselor colective ale consumatorilor” înseamnă un prejudiciu real sau potențial adus intereselor unui număr rezonabil de consumatori care sunt vizați de încălcările survenite în interiorul Uniunii sau de încălcările pe scară largă și care este prezumat în special în cazul în care încălcarea a adus, aduce sau este probabil că va aduce prejudicii potențiale sau reale unui număr rezonabil de consumatori aflați într-o situație similară.

Amendamentul     27

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Autoritățile de resort pot ancheta încălcările menționate la articolul 2 și le pot interzice comercianților să ia parte la astfel de încălcări în viitor. Autoritățile de resort pot impune penalități pentru aceste încălcări în termen de cinci ani de la încetarea încălcării.

1.  Autoritățile de resort pot ancheta încălcările menționate la articolul 2 și le pot interzice comercianților să ia parte la astfel de încălcări în viitor. Autoritățile de resort pot face uz de competențele enumerate la articolul 8 alineatul (2) literele (m), (n) și (o) în termen de cinci ani de la încetarea încălcării.

Amendamentul     28

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Termenul de prescripție pentru impunerea penalităților începe să curgă din ziua în care a încetat încălcarea.

2.  Termenul de prescripție pentru exercitarea competențelor menționate la alineatul (1) începe să curgă din ziua în care a încetat încălcarea.

Amendamentul     29

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Orice acțiune întreprinsă de către autoritatea competentă în scopul procedurii de anchetă sau de asigurare a aplicării legislației în ceea ce privește încălcarea suspendă termenul de prescripție pentru impunerea de penalități până la adoptarea deciziei finale cu privire la chestiunea respectivă. Termenul de prescripție privind impunerea penalităților se suspendă cât timp decizia, ordinul sau altă acțiune a autorității competente face obiectul unei proceduri pendinte în fața unei instanțe.

3.  Orice acțiune întreprinsă de către autoritatea competentă în scopul procedurii de anchetă sau de asigurare a aplicării legislației în ceea ce privește încălcarea suspendă termenul de prescripție pentru exercitarea competențelor menționate la alineatul (1) până la adoptarea deciziei finale cu privire la chestiunea respectivă. Termenul de prescripție privind exercitarea competențelor menționate la alineatul (1) se suspendă cât timp decizia, ordinul sau altă acțiune a autorității competente face obiectul unei proceduri pendinte în fața unei instanțe.

Amendamentul     30

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Statele membre se asigură că autoritățile de resort și birourile unice de legătură dispun de resursele necesare pentru aplicarea prezentului regulament și pentru utilizarea eficace a competențelor care le sunt acordate prin articolul 8, inclusiv de resurse bugetare și de altă natură suficiente, de expertiză, de proceduri și de alte mecanisme.

5.  Statele membre se asigură că autoritățile de resort și birourile unice de legătură dispun de resursele necesare și suficiente pentru aplicarea prezentului regulament și pentru utilizarea eficace a competențelor care le sunt acordate prin articolul 8, inclusiv de resurse bugetare și de altă natură suficiente, de expertiză, de proceduri și de alte mecanisme.

Amendamentul     31

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Fiecare autoritate de resort dispune de competențele de anchetă și de executare necesare aplicării prezentului regulament și le exercită în conformitate cu prezentul regulament și cu legislația internă.

1.  Fiecare autoritate de resort dispune de competențele de anchetă și de executare, precum și de resursele necesare aplicării prezentului regulament și le exercită în conformitate cu prezentul regulament și cu legislația internă.

Amendamentul     32

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Fiecare autoritate de resort dispune cel puțin de următoarele competențe, pe care le exercită în condițiile prevăzute la articolul 9, pentru:

2.  Fiecare autoritate de resort dispune cel puțin de următoarele competențe pentru a-și exercita funcțiile atribuite în baza prezentului regulament, pe care le exercită în condițiile prevăzute la articolul 9, pentru:

Amendamentul     33

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  a impune oricărei persoane fizice sau juridice, inclusiv băncilor, furnizorilor de servicii de internet, registrelor de domenii, operatorilor de registre și furnizorilor de servicii de găzduire, obligația de a pune la dispoziție orice informații, date sau documente relevante, indiferent de format sau formă și indiferent de mediul pe care sunt stocate sau de locul în care sunt stocate acestea, printre altele în scopul identificării și urmăririi fluxurilor financiare și de date sau al stabilirii identității persoanelor implicate în fluxurile financiare și de date, al găsirii de informații privind conturile bancare sau al identificării entităților care dețin anumite site-uri web;

(b)  a impune, în conformitate cu normele Uniunii privind protecția datelor și cu deplina respectare a dreptului la confidențialitate și la protecția datelor, consacrat prin Carta drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene, oricărei persoane fizice sau juridice, inclusiv băncilor, furnizorilor de servicii de internet și furnizorilor de servicii de plată, registrelor de domenii, operatorilor de registre și furnizorilor de servicii de găzduire, obligația de a pune la dispoziție orice informații, date sau documente relevante, indiferent de format sau formă și indiferent de mediul pe care sunt stocate sau de locul în care sunt stocate acestea, printre altele în scopul identificării și urmăririi fluxurilor financiare și de date sau al stabilirii identității persoanelor implicate în fluxurile financiare și de date, al găsirii de informații privind conturile bancare sau al identificării entităților care dețin anumite site-uri web, cu condiția ca informațiile, datele sau documentele respective să fie relevante pentru anchetă;

Amendamentul     34

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  a impune oricărei autorități publice, oricărui organism sau oricărei agenții din statul membru al autorității de resort obligația de a pune la dispoziție orice informații, date sau documente relevante, indiferent de format sau formă și indiferent de mediul pe care sunt stocate sau de locul în care sunt stocate acestea, printre altele în scopul identificării și urmăririi fluxurilor financiare și de date sau al stabilirii identității persoanelor implicate în fluxurile financiare și de date, al găsirii de informații privind conturile bancare sau al identificării entităților care dețin anumite site-uri web;

(c)  a impune oricărei autorități publice, oricărui organism sau oricărei agenții din statul membru al autorității de resort obligația de a pune la dispoziție orice informații, date sau documente relevante, indiferent de format sau formă și indiferent de mediul pe care sunt stocate sau de locul în care sunt stocate acestea, în scopul identificării și urmăririi fluxurilor financiare și de date sau al stabilirii identității persoanelor implicate în fluxurile financiare și de date, al găsirii de informații privind conturile bancare sau al identificării entităților care dețin anumite site-uri web, atunci când informațiile, datele sau documentele respective sunt relevante pentru anchetă;

Amendamentul     35

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 2 – litera g

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(g)  a adopta măsuri provizorii – în particular suspendarea unui site web, a unui domeniu sau a altui site, serviciu sau cont digital similar – pentru a preveni riscul unor prejudicii grave și ireparabile pentru consumatori;

(g)  a adopta măsuri provizorii – în particular solicitând furnizorilor de servicii de găzduire să suspende un site web, un serviciu sau un cont, ori solicitând registrelor de domenii și operatorilor de registre să suspende, pentru o perioadă limitată, un nume de domeniu complet calificat, cu condiția ca orice măsură luată pentru a restricționa distribuția online sau punerea la dispoziție publicului în alt mod a unui conținut să fie în conformitate cu Carta drepturilor fundamentale, și să se limiteze la acele elemente necesare și proporționale;

Amendamentul     36

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 2 – litera l

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(l)  a închide un site web, un domeniu sau alt site, serviciu sau cont digital sau o parte a acestuia, inclusiv prin solicitarea adresată unei părți terțe sau unei alte autorități publice de a pune în aplicare o astfel de măsură;

(l)  în absența unei reacții efective, într-un termen rezonabil, a unui comerciant la o solicitare scrisă adresată de autoritățile de resort pentru încetarea unei încălcări, a solicita unui furnizor de servicii de găzduire să închidă un site web, un serviciu sau un cont sau o parte a acestuia, a solicita unui registru de domenii sau unui operator de registre să șteargă un nume de domeniu complet calificat și a permite autorității de resort vizate să îl înregistreze; a închide un site web, un domeniu sau alt site, serviciu sau cont digital sau o parte a acestuia, cu condiția ca orice măsură adoptată în vederea restricționării distribuției online sau a punerii la dispoziția publicului în alt mod a unui conținut să fie în conformitate cu Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, să fie limitată la ceea ce este necesar și proporțional și să fie luată în baza unei autorizări judiciare prealabile;

Amendamentul    37

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Autoritățile de resort exercită competențele prevăzute la articolul 8 în conformitate cu prezentul regulament și cu legislația internă, fie:

1.  Autoritățile de resort exercită competențele prevăzute la articolul 8 în conformitate cu prezentul regulament și cu legislația internă, și în conformitate cu Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, fie:

Amendamentul     38

Propunere de regulament

Articolul 10 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia poate adopta acte de punere în aplicare prin care se stabilesc condițiile pentru implementarea și exercitarea competențelor minime ale autorităților de resort prevăzute la articolul 8. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 48 alineatul (2).

eliminat

Amendamentul    39

Propunere de regulament

Articolul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 10a

 

Protecția datelor cu caracter personal

 

Prezentul regulament se aplică cu deplina respectare a dispozițiilor privind protecția datelor cu caracter personal, prevăzute în Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului1a și în Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului1b.

 

___________________

 

1a Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (JO L 281, 23.11.1995, p. 31).

 

1b Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).

Amendamentul     40

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  O autoritate solicitată poate, la cererea unei autorități solicitante, furniza orice informație relevantă necesară pentru a se stabili dacă s-a produs o încălcare în interiorul Uniunii și pentru a pune capăt respectivei încălcări. Autoritatea solicitată comunică fără întârziere Comisiei cererea de informații și răspunsul său.

1.  O autoritate solicitată poate furniza, fără întârziere și în orice caz în termen de 14 zile, la cererea unei autorități solicitante, orice informație relevantă necesară pentru a se stabili dacă s-a produs o încălcare în interiorul Uniunii și pentru a pune capăt respectivei încălcări. Autoritatea solicitată comunică fără întârziere Comisiei cererea de informații și răspunsul său.

Amendamentul     41

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  La cererea unei autorități solicitante, o autoritate solicitată ia toate măsurile necesare de asigurare a respectării legislației pentru a pune capăt încălcării survenite în interiorul Uniunii sau pentru a o interzice, inclusiv prin impunerea de sancțiuni sau prin dispunerea sau facilitarea despăgubirii consumatorilor pentru prejudiciul cauzat de încălcare.

1.  La cererea unei autorități solicitante și fără nicio întârziere nejustificată, o autoritate solicitată ia toate măsurile necesare de asigurare a respectării legislației pentru a pune capăt încălcării survenite în interiorul Uniunii sau pentru a o interzice, inclusiv prin impunerea de sancțiuni sau prin dispunerea sau facilitarea despăgubirii consumatorilor pentru prejudiciul cauzat de încălcare.

Amendamentul     42

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În cazul unor cereri de asistență reciprocă, autoritatea solicitantă furnizează suficiente informații pentru a permite autorității solicitate să îndeplinească cererea, inclusiv orice elemente de probă necesare care nu pot fi obținute decât pe teritoriul autorității solicitante.

1.  În cazul unor cereri de asistență reciprocă, autoritatea solicitantă furnizează toate informațiile relevante pentru a permite autorității solicitate să îndeplinească cererea, inclusiv orice elemente de probă necesare care nu pot fi obținute decât pe teritoriul autorității solicitante.

Amendamentul     43

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  după părerea sa, autoritatea solicitantă nu a furnizat suficiente informații, astfel cum se prevede la articolul 12 alineatul (1).

(c)  după părerea sa, autoritatea solicitantă nu a furnizat toate informațiile relevante, astfel cum se prevede la articolul 12 alineatul (1).

Amendamentul    44

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Dacă este cazul și fără a se aduce atingere normelor privind secretul profesional și comercial prevăzute la articolul 41, autoritățile de resort relevante pot decide să publice poziția comună sau părți din aceasta pe propriile site-uri web și pe site-ul web al Comisiei și să solicite punctele de vedere ale altor părți interesate.

4.  Dacă este cazul și fără a se aduce atingere normelor privind secretul profesional și comercial prevăzute la articolul 41, autoritățile de resort relevante pot decide să publice poziția comună sau părți din aceasta pe propriile site-uri web și pe site-ul web al Comisiei și să solicite punctele de vedere ale altor părți interesate, printre care asociații ale consumatorilor și organizații ale comercianților.

Amendamentul    45

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  În cazul în care comerciantul își ia un angajament, autoritățile de resort relevante pot, dacă este cazul, să publice angajamentul pe site-urile lor web sau, dacă este cazul, pe site-ul web al Comisiei, pentru a solicita punctele de vedere ale altor părți interesate și pentru a verifica dacă angajamentele în cauză sunt suficiente pentru a pune capăt încălcării și pentru a despăgubi consumatorii.

2.  În cazul în care comerciantul își ia un angajament, autoritățile de resort relevante pot, dacă este cazul, să publice angajamentul pe site-urile lor web sau, dacă este cazul, pe site-ul web al Comisiei, pentru a solicita punctele de vedere ale altor părți interesate și pentru a verifica dacă angajamentele în cauză sunt suficiente pentru a pune capăt încălcării și pentru a despăgubi consumatorii. Autoritățile competente pot consulta, de asemenea, asociații ale consumatorilor și organizații ale comercianților.

Amendamentul     46

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Autoritățile de resort relevante pot desemna o autoritate de resort care să ia măsuri de asigurare a aplicării legislației în numele celorlalte autorități de resort pentru a pune capăt încălcării pe scară largă sau pentru a o interzice, pentru a asigura despăgubirea consumatorilor sau pentru a impune sancțiuni. Atunci când desemnează o autoritate de resort care să ia măsuri de asigurare a aplicării legislației, autoritățile de resort țin cont de amplasarea comerciantului în cauză. Autoritatea de resort care a fost desemnată să ia măsuri de asigurare a aplicării legislației de către celelalte autorități de resort relevante are competența – odată ce a fost desemnată – să acționeze în numele consumatorilor din fiecare stat membru al celorlalte autorități ca și cum aceștia ar proveni din statul său membru.

3.  Autoritățile de resort relevante pot desemna o autoritate de resort care să ia măsuri de asigurare a aplicării legislației în numele celorlalte autorități de resort pentru a pune capăt încălcării pe scară largă sau pentru a o interzice, pentru a asigura despăgubirea consumatorilor sau pentru a impune sancțiuni. Atunci când desemnează o autoritate de resort care să ia măsuri de asigurare a aplicării legislației, autoritățile de resort țin cont de locul unde s-a produs încălcarea în cauză. Autoritatea de resort care a fost desemnată să ia măsuri de asigurare a aplicării legislației de către celelalte autorități de resort relevante are competența – odată ce a fost desemnată – să acționeze în numele consumatorilor din fiecare stat membru al celorlalte autorități ca și cum aceștia ar proveni din statul său membru.

Amendamentul    47

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Autoritățile de resort pot hotărî să ia măsuri de asigurare a aplicării legislației simultan în toate statele membre sau în anumite state membre vizate de încălcarea pe scară largă. În astfel de cazuri, autoritățile de resort se asigură că respectivele măsurile de asigurare a aplicării legislației sunt inițiate simultan în toate statele membre vizate.

4.  Autoritățile de resort pot hotărî să ia măsuri adecvate și efective de asigurare a aplicării legislației simultan în toate statele membre sau în anumite state membre vizate de încălcarea pe scară largă. În astfel de cazuri, autoritățile de resort se asigură că respectivele măsurile de asigurare a aplicării legislației sunt inițiate simultan în toate statele membre vizate.

Amendamentul    48

Propunere de regulament

Articolul 19 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Încheierea acțiunilor coordonate

Finalizarea acțiunilor coordonate

Amendamentul    49

Propunere de regulament

Articolul 19 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 19a

 

Informații subsecvente

 

Autoritatea coordonatoare informează Comisia și autoritățile de resort ale statelor membre vizate, fără întârziere, atunci când încălcarea se repetă și se impun măsuri suplimentare. În acest caz, acțiunea de coordonare se poate desfășura fără inițierea unei noi proceduri de acțiunea de coordonare.

Amendamentul    50

Propunere de regulament

Articolul 21 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Dacă există motive întemeiate să se bănuiască că o încălcare pe scară largă a adus prejudicii, aduce prejudicii sau poate aduce prejudicii consumatorilor din cel puțin trei sferturi din statele membre, iar aceste state totalizează cel puțin trei sferturi din populația Uniunii (situație denumită „încălcare pe scară largă cu o dimensiune europeană”), Comisia inițiază o acțiune comună. În acest scop, Comisia poate solicita autorităților de resort informațiile sau documentele necesare.

1.  Dacă există motive întemeiate să se bănuiască că o încălcare pe scară largă a adus prejudicii, aduce prejudicii sau poate aduce prejudicii consumatorilor din majoritatea statelor membre, iar aceste state totalizează cel puțin o treime din populația Uniunii (situație denumită „încălcare pe scară largă cu o dimensiune europeană”), Comisia inițiază o acțiune comună, pentru a asista autoritățile competente ale statelor membre și a coopera cu acestea, în vederea protejării intereselor consumatorilor din Uniune în cazul în care acțiunile propuse nu pot fi realizate în mod satisfăcător de statele membre, precum și pentru a asigura buna respectare în Uniune a legislației europene în domeniul protecției consumatorilor. În acest scop, Comisia poate solicita autorităților de resort informațiile sau documentele necesare.

Amendamentul     51

Propunere de regulament

Articolul 21 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  O autoritate de resort poate refuza să ia parte la acțiunea comună dintr-unul din următoarele motive:

3.  O autoritate de resort poate refuza să ia parte la acțiunea comună dacă s-a pronunțat deja o hotărâre judecătorească definitivă sau o decizie administrativă definitivă cu privire la aceeași încălcare împotriva aceluiași comerciant în statul membru respectiv. În cazul în care autoritatea competentă decide să refuze participarea la o astfel de acțiune, își motivează această decizie.

Amendamentul     52

Propunere de regulament

Articolul 21 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  o procedură judiciară a fost deja începută cu privire la aceeași încălcare și împotriva aceluiași comerciant în statul membru respectiv;

eliminat

Amendamentul     53

Propunere de regulament

Articolul 21 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  s-a pronunțat deja o hotărâre judecătorească sau administrativă definitivă cu privire la aceeași încălcare împotriva aceluiași comerciant în statul membru respectiv.

eliminat

Amendamentul    54

Propunere de regulament

Articolul 21 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  După notificarea deciziei de a iniția o acțiune comună în conformitate cu alineatul (2), o autoritate de resort care decide să nu ia parte la acțiunea comună notifică decizia sa, fără întârziere, Comisiei și celorlalte autorități de resort, își motivează decizia, în conformitate cu alineatul (3), și furnizează documentele justificative necesare.

4.  După notificarea deciziei de a iniția o acțiune comună în conformitate cu alineatul (2), o autoritate de resort care decide să nu ia parte la acțiunea comună notifică decizia sa, fără întârziere, Comisiei și celorlalte autorități de resort, își motivează decizia respectivă în scris, în conformitate cu alineatul (3), și furnizează documentele justificative necesare.

Amendamentul    55

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Dacă este cazul și fără a se aduce atingere normelor privind secretul profesional și comercial prevăzute la articolul 41, autoritățile de resort pot decide să publice poziția comună sau părți din aceasta pe propriile site-uri web și pe site-ul web al Comisiei și, dacă este cazul, să solicite punctele de vedere ale altor părți interesate.

3.  Dacă este cazul și fără a se aduce atingere normelor privind secretul profesional și comercial prevăzute la articolul 41, autoritățile de resort publică poziția comună sau părți din aceasta pe propriile site-uri web și pe site-ul web al Comisiei și, dacă este cazul, să solicite punctele de vedere ale altor părți interesate, printre care asociații ale consumatorilor și organizații ale comercianților.

Amendamentul    56

Propunere de regulament

Articolul 24 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  În cazul în care comerciantul își ia un angajament, autoritățile de resort relevante pot, dacă este cazul, să publice angajamentul pe site-urile lor web și pe site-ul web al Comisiei pentru a solicita punctele de vedere ale altor părți interesate și pentru a verifica dacă angajamentele în cauză sunt suficiente pentru a pune capăt încălcării și pentru a despăgubi consumatorii.

2.  În cazul în care comerciantul își ia un angajament, autoritățile de resort relevante pot, dacă este cazul, să publice angajamentul pe site-urile lor web și pe site-ul web al Comisiei pentru a solicita punctele de vedere ale altor părți interesate, printre care asociații ale consumatorilor și organizații ale comercianților, și pentru a verifica dacă angajamentele în cauză sunt suficiente pentru a pune capăt încălcării și pentru a despăgubi consumatorii.

Amendamentul     57

Propunere de regulament

Articolul 25 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Autoritatea de resort care a fost desemnată să ia măsuri de asigurare a aplicării legislației de către celelalte autorități de resort relevante are competența – odată ce a fost desemnată – să acționeze în numele consumatorilor din fiecare stat membru ca și cum aceștia ar proveni din statul său membru. Atunci când desemnează o autoritate de resort care să ia măsuri de asigurare a aplicării legislației, autoritățile de resort țin cont de amplasarea comerciantului în cauză.

2.  Autoritatea de resort care a fost desemnată să ia măsuri de asigurare a aplicării legislației de către celelalte autorități de resort relevante are competența – odată ce a fost desemnată – să acționeze în numele consumatorilor din fiecare stat membru ca și cum aceștia ar proveni din statul său membru. Atunci când desemnează o autoritate de resort care să ia măsuri de asigurare a aplicării legislației, autoritățile de resort țin cont de locul încălcării în cauză, luându-se întotdeauna în considerare protejarea intereselor consumatorului.

Amendamentul     58

Propunere de regulament

Articolul 34 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 34a

 

Alte acțiuni ale mecanismului de alertă

 

1.   În cazul în care analizele de laborator sau evaluările tehnice nu confirmă motivele care au dus la declanșarea alertei, autoritățile de resort sau Comisia, după caz, procedează de îndată la luarea tuturor măsurilor care se impun pentru restabilirea situației și a echilibrului pe piața internă și/sau în sectorul de piață în care comerciantul își desfășoară activitatea, în vederea protejării intereselor comerciantului și evitării prejudicierii acestuia.

 

În acest sens, autoritățile de resort sau Comisia, după caz, procedează la informarea consumatorilor cu privire la alerta falsă în cel mai scurt timp de la identificarea alertei ca fiind false.

 

2.   În cazul în care, în acest context, se dovedește prejudicierea intereselor comerciantului, autoritățile de resort sau Comisia, după caz, adoptă măsurile pentru despăgubirea sa.

 

3.   Măsurile luate în vederea despăgubirii comerciantului ar trebui să vizeze, în special, redobândirea credibilității acestuia în sectorul/sectoarele de piață în care își desfășoară activitatea și/sau pe piața internă, după caz

Amendamentul     59

Propunere de regulament

Articolul 35 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Organismele desemnate și Centrele Europene ale Consumatorilor participă la mecanismul de alertă prevăzut la articolul 34. Statele membre desemnează organizațiile și asociațiile de consumatori, precum și alte entități, cum ar fi asociațiile comercianților, care dispun de expertiza necesară și de un interes legitim în protecția consumatorilor și care, ca atare, vor participa la mecanismul de alertă. Statele membre informează Comisia cu privire la entitățile respective fără întârziere.

1.  Organismele desemnate și Centrele Europene ale Consumatorilor, atât la nivel național, cât și la nivelul Uniunii, participă la mecanismul de alertă prevăzut la articolul 34. Statele membre desemnează organizațiile și asociațiile de consumatori, precum și alte entități, cum ar fi asociațiile comercianților, care dispun de expertiza necesară și de un interes legitim în protecția consumatorilor și care, ca atare, vor participa la mecanismul de alertă. Statele membre informează Comisia cu privire la entitățile respective fără întârziere.

Amendamentul     60

Propunere de regulament

Articolul 35 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Alertele externe sunt exclusiv informative. Autoritățile de resort nu au obligația de a iniția o procedură sau de a lua vreo altă măsură ca reacție la alertele și informațiile transmise de aceste entități. Entitățile care transmit alerte externe se asigură că informațiile furnizate sunt corecte, actualizate și exacte și corectează sau, după caz, retrag fără întârziere informațiile transmise. În acest sens, acestea au acces la informațiile pe care le-au furnizat, sub rezerva limitărilor prevăzute la articolele 41 și 43.

4.  Alertele externe sunt în principal informative și impun ca autoritățile de resort să verifice dacă alertele se bazează pe o suspiciune motivată în conformitate cu articolul 34 alineatul (1). Autoritățile de resort nu au obligația de a iniția măsuri de asigurare a respectării legislației sau de a lua vreo altă măsură ca reacție la informațiile transmise de entitățile ce declanșează alerte externe, astfel cum se prevede la articolul 35 alineatul (3). Entitățile care transmit alerte externe se asigură că informațiile furnizate sunt corecte, actualizate și exacte și corectează orice erori sau, după caz, retrag fără întârziere informațiile transmise. În acest sens, acestea au acces la informațiile pe care le-au furnizat, sub rezerva limitărilor prevăzute la articolele 41 și 43. Acestea sunt, de asemenea, informate cu privire la orice acțiuni ulterioare întreprinse de autoritățile de resort vizate ca urmare a alertelor externe sau cu privire la lipsa întreprinderii unei acțiuni, în acest din urmă caz precizându-se motivele pentru care nu a fost declanșată nicio acțiune în urma alertei. Notificarea de către autoritatea competentă a acțiunilor întreprinse sau a deciziei de nu a iniția nicio măsură respectă caracterul confidențial al investigației.

Amendamentul    61

Propunere de regulament

Articolul 35 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4a.  Atunci când este relevant, entitățile menționate la alineatele (1) și (2) sunt consultate, iar pozițiile lor sunt luate în calcul în ordonarea priorității acțiunilor de asigurare a aplicării legislației.

Amendamentul     62

Propunere de regulament

Articolul 35 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Comisia poate adopta acte de punere în aplicare prin care stabilește detaliile desemnării altor entități și ale participării acestora la mecanismul de alertă. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 48 alineatul (2).

5.  Comisia poate adopta acte de punere în aplicare prin care stabilește detaliile desemnării organizațiilor și asociațiilor de consumatori și ale asociațiilor de comercianți și ale participării acestora la mecanismul de alertă, precum și mijloacele de notificare a oricăror acțiuni ulterioare întreprinse cu privire la alertele externe sau de notificare a deciziei de a nu întreprinde acțiuni. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 48 alineatul (2).

Amendamentul    63

Propunere de regulament

Articolul 41 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Prin derogare de la alineatul (2), autoritățile de resort pot utiliza și divulga informații dacă acest lucru este necesar:

3.  Prin derogare de la alineatul (2), și cu condiția respectării depline a drepturilor fundamentale, precum dreptul la confidențialitate și la protecția datelor cu caracter personal, precum și a legislației Uniunii cu privire la protecția și prelucrarea datelor cu caracter personal, autoritățile de resort pot utiliza și divulga informații dacă acest lucru este necesar:

Amendamentul     64

Propunere de regulament

Articolul 41 – alineatul 3 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba)  din motive de interes public, cum ar fi siguranța publică, protecția consumatorilor, sănătatea publică și protecția mediului.

Amendamentul    65

Propunere de regulament

Articolul 42 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Elementele de probă, documentele, informațiile, explicațiile și rezultatele anchetelor efectuate de o autoritate de resort dintr-un stat membru în conformitate cu articolul 8 pot fi utilizate pentru proceduri inițiate în aplicarea prezentului regulament de autorități de resort din alte state membre, fără fi necesară îndeplinirea altor cerințe formale.

2.  Elementele de probă, documentele, informațiile, explicațiile și rezultatele anchetelor efectuate de o autoritate de resort dintr-un stat membru în conformitate cu articolul 8 pot fi utilizate pentru proceduri inițiate în aplicarea prezentului regulament de autorități de resort din alte state membre, cu condiția respectării depline a drepturilor fundamentale ale consumatorilor.

Amendamentul    66

Propunere de regulament

Articolul 50 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Până la data de [xx/xx/20xx cel târziu, dar în orice caz în termen de șapte ani de la intrarea în vigoare], Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport privind aplicarea prezentului regulament.

Până la data de [xx/xx/20xx cel târziu, dar în orice caz în termen de cinci ani de la intrarea în vigoare], Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport privind aplicarea prezentului regulament.

Amendamentul     67

Propunere de regulament

Articolul 50 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Acest raport conține o evaluare a aplicării regulamentului, incluzând o evaluare a eficacității procesului de asigurare a aplicării legilor care protejează interesele consumatorilor în conformitate cu prezentul regulament și o examinare care să aibă drept obiect, printre altele, modul în care a evoluat respectarea legilor care protejează interesele consumatorilor pe piețele-cheie de consum vizate de comerțul transfrontalier.

Acest raport conține o evaluare a aplicării regulamentului, incluzând o evaluare a eficacității procesului de asigurare a aplicării legilor care protejează interesele consumatorilor în conformitate cu prezentul regulament și o examinare care să aibă drept obiect, printre altele, modul în care a evoluat respectarea legilor care protejează interesele consumatorilor pe piețele-cheie de consum vizate de comerțul transfrontalier. Comisia evaluează, în special, eficacitatea:

Amendamentul     68

Propunere de regulament

Articolul 50 – paragraful 2 – litera a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(a)  competențelor prevăzute la articolul 8;

Amendamentul     69

Propunere de regulament

Articolul 50 – paragraful 2 – litera b (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(b)  pragului stabilit pentru încălcările pe scară largă cu o dimensiune europeană;

Amendamentul     70

Propunere de regulament

Articolul 50 – paragraful 2 – litera c (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(c)  sistemului de schimb de informații cu privire la încălcări, prevăzut la articolul 43.

Amendamentul     71

Propunere de regulament

Articolul 50 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Raportul este însoțit, atunci când este necesar, de propuneri legislative.

Amendamentul     72

Propunere de regulament

Articolul 50 – paragraful 2 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Până la ... [data de intrare în vigoare a prezentului regulament] și, apoi, o dată la doi ani, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport care:

 

(a)   prezintă pe larg informațiile, evoluțiile în ceea ce privește asigurarea aplicării legislației în domeniul protecției consumatorului și statisticile comunicate în cadrul mecanismului de supraveghere instituit în temeiul articolului 33, inclusiv alertele transmise și acțiunile întreprinse în urma alertelor externe;

 

(b)   prezintă în ansamblu încălcările pe scară largă și încălcările pe scară largă cu o dimensiune europeană, menționând acțiunile coordonate întreprinse în temeiul articolului 16, măsurile de punere în aplicare în temeiul articolului 18 și acțiunile comune inițiate în temeiul articolului 21, precum și angajamentele asumate de comercianții în culpă și rezultatele acestora și măsurile de punere în aplicare luate în conformitate cu articolul 25.

 

Raportul se pune la dispoziția publicului și include, dacă este cazul, propuneri legislative sau fără caracter legislativ în vederea adaptării legislației în vigoare la noile evoluții tehnologice sau la eventualele fenomene viitoare din mediul digital.

Amendamentul    73

Propunere de regulament

Articolul 51 – paragraful 1

Regulamentul (CE) nr. 2006/2004

Anexa – punctul 24 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

24a.  Regulamentul (CE) nr. 924/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind plățile transfrontaliere în Comunitate și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2560/2001 (JO L 266, 9.10.2009, p. 11).

Amendamentul    74

Propunere de regulament

Articolul 51 – paragraful 1

Regulamentul (CE) nr. 2006/2004

Anexa – punctul 24 b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

24b.  Regulamentul (UE) nr. 260/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 martie 2012 de stabilire a cerințelor tehnice și comerciale aplicabile operațiunilor de transfer de credit și de debitare directă în euro și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 924/2009 (JO L 94, 30.3.2012, p. 22).

Amendamentul    75

Propunere de regulament

Articolul 51 – paragraful 1

Regulamentul (CE) nr. 2006/2004

Anexa – punctul 24 c (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

24c.  Directiva (UE) 2015/2366 a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind serviciile de plată în cadrul pieței interne, de modificare a Directivelor 2002/65/CE, 2009/110/CE și 2013/36/UE și a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010, și de abrogare a Directivei 2007/64/CE (JO L 337, 23.12.2015, p. 35).

Amendamentul    76

Propunere de regulament

Articolul 51 – paragraful 1

Regulamentul (CE) nr. 2006/2004

Anexa – punctul 24 d (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

24d.  Directiva (UE) 2016/97 a Parlamentului European și al Consiliului din 20 ianuarie 2016 privind distribuția de asigurări (JO L 26, 2.2.2016, p. 19).

Amendamentul     77

Propunere de regulament

Articolul 51 – paragraful 1

Regulamentul (CE) nr. 2006/2004

Anexa – punctul 24 e (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

24e.  Regulamentul (UE) 2017/... al Parlamentului European și al Consiliului privind asigurarea portabilității transfrontaliere a serviciilor de conținut online în cadrul pieței interne.

Amendamentul     78

Propunere de regulament

Articolul 51 – paragraful 1

Regulamentul (CE) nr. 2006/2004

Anexa – punctul 24 f (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

24f.  Regulamentul (UE) 2017/... al Parlamentului European și al Consiliului privind prevenirea geoblocării și a altor forme de discriminare bazate pe cetățenia sau naționalitatea, domiciliul sau sediul clienților pe piața internă și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a Directivei 2009/22/CE.

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Cooperarea dintre autoritățile naționale responsabile de asigurarea aplicării legii în domeniul protecției consumatorilor (Text cu relevanță pentru SEE)

Referințe

COM(2016)0283 – C8-0194/2016 – 2016/0148(COD)

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

IMCO

9.6.2016

 

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

JURI

9.6.2016

Raportor/Raportoare pentru aviz:

Data numirii

Kostas Chrysogonos

11.7.2016

Examinare în comisie

31.1.2017

 

 

 

Data adoptării

28.2.2017

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

21

2

0

Membri titulari prezenți la votul final

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Laura Ferrara, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Membri supleanți prezenți la votul final

Daniel Buda, Evelyne Gebhardt, Virginie Rozière, Tiemo Wölken

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Pál Csáky


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND

Titlu

Cooperarea dintre autoritățile naționale responsabile de asigurarea aplicării legii în domeniul protecției consumatorilor

Referințe

COM(2016)0283 – C8-0194/2016 – 2016/0148(COD)

Data prezentării la PE

25.5.2016

 

 

 

Comisie competentă în fond

       Data anunțului în plen

IMCO

9.6.2016

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

       Data anunțului în plen

BUDG

9.6.2016

ITRE

9.6.2016

CULT

9.6.2016

JURI

9.6.2016

Avize care nu au fost emise

       Data deciziei

BUDG

15.6.2016

ITRE

14.6.2016

CULT

20.6.2016

 

Raportori

       Data numirii

Olga Sehnalová

17.6.2016

 

 

 

Examinare în comisie

11.10.2016

9.11.2016

5.12.2016

6.2.2017

 

13.3.2017

 

 

 

Data adoptării

21.3.2017

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

33

0

3

Data depunerii

27.3.2017


VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

33

+

ALDE

Dita Charanzová, Morten Løkkegaard, Jasenko Selimovic

ECR

Edward Czesak, Vicky Ford, Ulrike Trebesius, Anneleen Van Bossuyt

EFDD

Marco Zullo

PPE

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Ildikó Gáll-Pelcz, Antonio López-Istúriz White, Jiří Pospíšil, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mihai Țurcanu, Sabine Verheyen

S&D

Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Arndt Kohn, Marlene Mizzi, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Julia Reda

0

-

 

 

3

0

EFDD

Robert Jarosław Iwaszkiewicz

ENF

Marcus Pretzell, Mylène Troszczynski

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Aviz juridic - Politica de confidențialitate