Postopek : 2016/0148(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0077/2017

Predložena besedila :

A8-0077/2017

Razprave :

PV 14/11/2017 - 3
CRE 14/11/2017 - 3

Glasovanja :

PV 14/11/2017 - 5.5
CRE 14/11/2017 - 5.5
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2017)0426

POROČILO     ***I
PDF 1324kWORD 157k
28.3.2017
PE 594.014v03-00 A8-0077/2017

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o sodelovanju med nacionalnimi organi, odgovornimi za izvrševanje zakonodaje o varstvu potrošnikov

(COM(2016)0283 – C8-0194/2016 – 2016/0148(COD))

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov

Poročevalka: Olga Sehnalová

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 PRILOGA: SEZNAM SUBJEKTOV ALI OSEB, OD KATERIH JE POROČEVALKA PREJELA PRISPEVEK
 MNENJE Odbora za pravne zadeve
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o sodelovanju med nacionalnimi organi, odgovornimi za izvrševanje zakonodaje o varstvu potrošnikov

(COM(2016)0283 – C8-0194/2016 – 2016/0148(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2016)0283),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 114 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0194/2016),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju obrazloženih mnenj, ki so jih v okviru Protokola (št. 2) o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti predložili bolgarski parlament, češka poslanska zbornica, avstrijski zvezni svet in švedski parlament, v katerih zatrjujejo, da osnutek zakonodajnega predloga ni v skladu z načelom subsidiarnosti,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 19. oktobra 2016(1),

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov in mnenja Odbora za pravne zadeve (A8-0077/2017),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Uvodna izjava -1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(-1)  Politika Unije za varstvo potrošnikov je določena v točki (f) člena 4(2), členu 12, členu 114(3) in členu 169 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) ter členu 38 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah.

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Uvodna izjava -1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(-1a)  Člen 169 PDEU določa, da mora politika Unije za varstvo potrošnikov spodbujati interese potrošnikov in zagotavljati visoke stopnje varstva potrošnikov. Zato naj bi Unija prispevala k varovanju zdravja, varnosti in gospodarskim interesom potrošnikov ter k spodbujanju njihove pravice do obveščenosti, izobraževanja in organiziranja za zaščito svojih interesov.

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Uvodna izjava -1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(-1b)  Člen 197 PDEU o upravnem sodelovanju priznava, da je učinkovito izvajanje prava Unije v državah članicah bistveno za pravilno delovanje Unije, in določa roke, v katerih morajo Unija in države članice ukrepati v zvezi s tem.

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1)  Uredba (ES) št. 2006/2004 Evropskega parlamenta in Sveta58 zagotavlja usklajena pravila in postopke, da se olajša sodelovanje med nacionalnimi organi, odgovornimi za izvrševanje zakonodaje o čezmejnem varstvu potrošnikov. V členu 21a je načrtovan pregled učinkovitosti in operativnih mehanizmov navedene uredbe in v skladu z navedenim členom je Komisija ugotovila, da Uredba (ES) št. 2006/2004 ne zadošča za uspešno reševanje izzivov v zvezi z izvrševanjem na enotnem trgu in zlasti enotnem digitalnem trgu.

(1)  Uredba (ES) št. 2006/2004 Evropskega parlamenta in Sveta58 zagotavlja usklajena pravila in postopke, da se olajša sodelovanje med nacionalnimi organi, odgovornimi za izvrševanje zakonodaje o čezmejnem varstvu potrošnikov. V členu 21a Uredbe (ES) št. 2006/2004 je načrtovan pregled učinkovitosti in operativnih mehanizmov navedene uredbe in v skladu z navedenim členom je Komisija ugotovila, da Uredba (ES) št. 2006/2004 ne zadošča za uspešno reševanje izzivov v zvezi z izvrševanjem na enotnem trgu, tudi na enotnem digitalnem trgu.

__________________

__________________

58 Uredba (ES) št. 2006/2004 Evropskega parlamenta in Sveta o sodelovanju med nacionalnimi organi, odgovornimi za izvrševanje zakonodaje o varstvu potrošnikov (UL L 364, 9.12.2004, str. 1).

58 Uredba (ES) št. 2006/2004 Evropskega parlamenta in Sveta o sodelovanju med nacionalnimi organi, odgovornimi za izvrševanje zakonodaje o varstvu potrošnikov (UL L 364, 9.12.2004, str. 1).

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2)  V strategiji za enotni digitalni trg, ki jo je Komisija sprejela 6. maja 2015, je bila kot ena od prednostnih nalog opredeljena potreba po krepitvi zaupanja potrošnikov s hitrejšim, prožnejšim in bolj usklajenim izvrševanjem pravil o varstvu potrošnikov. V strategiji za enotni trg, sprejeti 28. oktobra 2015, je Komisija ponovno poudarila, da bi bilo treba izvrševanje zakonodaje Unije o varstvu potrošnikov nadalje okrepiti z uredbo o sodelovanju na področju varstva potrošnikov.

(2)  V strategiji za enotni digitalni trg, ki jo je Komisija sprejela 6. maja 2015, je bila kot ena od prednostnih nalog opredeljena potreba po krepitvi zaupanja potrošnikov s hitrejšim, prožnejšim in bolj usklajenim izvrševanjem zakonov o varstvu potrošnikov. V strategiji za enotni trg, sprejeti 28. oktobra 2015, je Komisija ponovno poudarila, da bi bilo treba izvrševanje zakonov Unije, ki varujejo interese potrošnikov, nadalje okrepiti z reformo Uredbe (ES) št. 2006/2004.

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3)  Posledično neučinkovito izvrševanje na področju čezmejnih kršitev, zlasti v digitalnem okolju, trgovcem omogoča, da se izvrševanju izognejo s preseljevanjem znotraj Unije, kar povzroča izkrivljanje konkurence za trgovce, ki spoštujejo zakone in poslujejo v domači državi ali v tujini, ter torej neposredno škodi potrošnikom in zmanjšuje zaupanje potrošnikov v čezmejne transakcije in enotni trg. Boljše usklajevanje, ki bo podlaga za uspešno in učinkovito sodelovanje pri izvrševanju med pristojnimi javnimi izvršilnimi organi, je torej potrebno za odkrivanje, preiskovanje in odreditev prenehanja kršitev znotraj Unije in močno razširjenih kršitev.

(3)  Neučinkovito izvrševanje zakonov za preprečevanje čezmejnih kršitev, tudi v digitalnem okolju, trgovcem omogoča preseljevanje znotraj Unije, kar povzroča izkrivljanje konkurence za (spletne ali nespletne) trgovce, ki spoštujejo zakone in poslujejo v domači državi ali v tujini, ter torej neposredno in resno škodi enotnemu trgu in potrošnikom ter ogroža zaupanje potrošnikov v čezmejne transakcije in enotni trg. Boljše usklajevanje, ki zagotavlja uspešno in učinkovito sodelovanje pri izvrševanju med pristojnimi javnimi izvršilnimi organi, je torej potrebno za odkrivanje, preiskovanje, odreditev in zagotovitev prenehanja kršitev.

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4)  Z Uredbo (ES) št. 2006/2004 Evropskega parlamenta in Sveta se je vzpostavila mreža pristojnih javnih organov v vsej Uniji. Potrebno je učinkovito usklajevanje med različnimi pristojnimi organi, ki sodelujejo v mreži, in drugimi javnimi organi na ravni držav članic. Za usklajevalno vlogo enotnega povezovalnega organa bi bilo treba pooblastiti pristojni organ v vsaki državi članici, ki ima zadostna pooblastila in vire za opravljanje te ključne vloge v mreži pristojnih organov.

(4)  Z Uredbo (ES) št. 2006/2004 se je vzpostavila mreža pristojnih javnih organov v vsej Uniji. Potrebno je učinkovito usklajevanje med različnimi pristojnimi organi, ki sodelujejo v mreži, in drugimi javnimi organi na ravni držav članic. Za usklajevalno vlogo enotnega povezovalnega organa bi bilo treba v vsaki državi članici pooblastiti javni organ, ki ima zadostna pooblastila ter potrebne vire za opravljanje te ključne vloge.

Predlog spremembe    8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5)  Potrošnike bi bilo treba zaščititi tudi pred kratkotrajnimi kršitvami znotraj Unije in močno razširjenimi kršitvami, ki trajajo le krajše obdobje, vendar so lahko njihovi škodljivi učinki prisotni še dolgo časa po prenehanju kršitve. Pristojni organi bi morali imeti potrebna pooblastila za preiskovanje in odreditev prenehanja takih kršitev v prihodnosti.

(5)  Potrošnike bi bilo treba zaščititi tudi pred kršitvami, ki trajajo le krajše obdobje, vendar so lahko njihovi škodljivi učinki prisotni še dolgo časa po prenehanju kršitve. Pristojni organi bi morali imeti potrebna pooblastila za preiskovanje in odreditev prenehanja takih kršitev, da bi zagotovili varstvo potrošnikov.

Predlog spremembe    9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5a)  Da bi zagotovili pravno varnost in učinkovitost izvršilnih ukrepov za kršitve, ki so prenehale, v čezmejnem kontekstu in da bi preprečili različno obravnavanje potrošnikov in trgovcev na enotnem trgu, je treba uvesti zastaralni rok. To vključuje določitev nedvoumnega časovnega obdobja, v katerem lahko pristojni organi, ko izvršujejo pravila za čezmejne kršitve, naložijo sankcije, določijo nadomestilo potrošniku ali odredijo vračilo dobička, nastalega zaradi kršitve;

Predlog spremembe    10

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6)  Pristojni organi bi morali imeti sklop minimalnih pooblastil za preiskovanje in izvrševanje, da bi lahko učinkovito izvajali to uredbo, sodelovali med seboj ter trgovce odvračali od kršitev znotraj Unije in močno razširjenih kršitev. Navedena pooblastila bi morala zadoščati za reševanje izzivov e-trgovanja in digitalnega okolja, v katerem je še zlasti zaskrbljujoče dejstvo, da trgovec zlahka prikrije svojo identiteto ali jo spremeni. Zagotoviti bi morala, da si lahko pristojni organi veljavno izmenjajo dokaze in dosežejo učinkovito izvrševanje na enakovredni ravni v vseh državah članicah.

(6)  Pristojni organi bi morali imeti sklop doslednih pooblastil za preiskovanje in izvrševanje, da bi lahko izvajali to uredbo, hitreje in bolj učinkovito sodelovali med seboj ter trgovce odvračali od kršitev. Navedena pooblastila bi morala zadoščati za učinkovito reševanje izzivov e-trgovanja in digitalnega okolja ter da se trgovcem, ki ne izpolnjujejo zahtev, prepreči, da izkoriščajo vrzeli v sistemu izvrševanja, tako da dejavnost preselijo v državo članico, katere pristojni organi niso opremljeni za boj proti nezakonitim praksam. Zagotoviti bi morala, da si lahko pristojni organi veljavno izmenjajo informacije in dokaze in dosežejo učinkovito izvrševanje na enakovredni ravni v vseh državah članicah.

Predlog spremembe    11

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7)  Države članice lahko odločijo, ali pristojni organi navedena pooblastila izvajajo neposredno na lastno odgovornost ali z zahtevkom, naslovljenim na pristojna sodišča. Kadar države članice odločijo, da pristojni organi svoja pooblastila izvajajo z zahtevkom, naslovljenim na pristojna sodišča, bi morale zagotoviti, da se lahko navedena pooblastila izvajajo učinkovito in pravočasno ter da so stroški izvajanja navedenih pooblastil sorazmerni in ne ovirajo izvajanja te uredbe.

(7)  Ta uredba ne bi smela vplivati na možnost držav članic, da si same izberejo sistem izvrševanja, ki se jim zdi ustrezen. Države članice bi morale imeti možnost, da se odločijo za določitev najustreznejše razdelitve pristojnosti med nacionalnimi pristojnimi organi, pod pogojem, da je mogoče vsako pooblastilo učinkovito izvajati za obravnavanje kakršne koli kršitve. Države članice bi prav tako morale imeti možnost, da se odločijo, ali pristojni organi navedena pooblastila izvajajo neposredno na lastno odgovornost, s pomočjo drugih javnih organov, pod nadzorom sodnih organov ali z zahtevkom, naslovljenim na pristojna sodišča. Kadar države članice odločijo, da pristojni organi svoja pooblastila izvajajo z zahtevkom, naslovljenim na pristojna sodišča, bi morale zagotoviti, da se lahko navedena pooblastila izvajajo učinkovito in pravočasno ter da so stroški izvajanja navedenih pooblastil sorazmerni in ne ovirajo izvajanja te uredbe. V skladu s to uredbo se lahko odločijo tudi, da nekatere naloge v okviru te uredbe prenesejo na imenovane organe.

Predlog spremembe    12

Predlog uredbe

Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9)  Pristojni organi bi morali imeti možnost, da preiskave začnejo na lastno pobudo, če za kršitve znotraj Unije ali močno razširjene kršitve izvejo kako drugače in ne na podlagi pritožb potrošnikov. To je potrebno zlasti zaradi zagotavljanja učinkovitega sodelovanja med pristojnimi organi pri obravnavanju močno razširjenih kršitev.

(9)  Pristojni organi bi morali imeti možnost, da preiskave začnejo na lastno pobudo, če za kršitve znotraj Unije ali močno razširjene kršitve izvejo kako drugače in ne na podlagi pritožb potrošnikov.

Predlog spremembe    13

Predlog uredbe

Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10)  Pristojni organi bi morali imeti dostop do vseh potrebnih dokazov, podatkov in informacij, da ugotovijo, ali je prišlo do kršitve znotraj Unije ali močno razširjene kršitve, in zlasti da odkrijejo odgovornega trgovca, ne glede na to, čigavi so dokazi, informacije ali podatki, kje se nahajajo in v kakšni obliki zapisa so. Pristojni organi bi morali imeti možnost, da neposredno od tretjih oseb v digitalni vrednostni verigi zahtevajo predložitev vseh potrebnih dokazov, podatkov in informacij.

(10)  Pristojni organi bi morali imeti dostop do vseh potrebnih dokazov, podatkov in informacij, povezanih z vsebino zadevne preiskave, da ugotovijo, ali je prišlo do kršitve, in zlasti da odkrijejo odgovornega trgovca, ne glede na to, čigavi so ti dokazi, informacije ali podatki, kje se nahajajo in v kakšni obliki zapisa so. Pristojni organi bi morali imeti možnost, da neposredno od tretjih oseb v digitalni vrednostni verigi zahtevajo predložitev vseh potrebnih dokazov, podatkov in informacij, pod pogojem, da dosledno spoštujejo načela varstva osebnih podatkov.

Predlog spremembe    14

Predlog uredbe

Uvodna izjava 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(10a)  Pristojni organi bi morali imeti možnost, da opravijo vse potrebne inšpekcijske preglede na kraju samem, in pooblastilo za vstop v kateri koli prostor, zemljišče ali prevozno sredstvo, ki ga trgovec uporablja za svoje trgovske, poslovne, obrtne ali poklicne dejavnosti.

Predlog spremembe    15

Predlog uredbe

Uvodna izjava 10 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(10b)  Pristojni organi bi morali imeti možnost, da od vsakega predstavnika ali člana osebja zadevnega trgovca zahtevajo pojasnila ali dejstva, informacije ali dokumente, ki se nanašajo na predmet inšpekcijskega pregleda, in zabeležijo odgovore tega predstavnika ali člana osebja;

Predlog spremembe    16

Predlog uredbe

Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11)  Pristojni organi bi morali imeti možnost, da preverijo skladnost z zakonodajo o varstvu potrošnikov in pridobijo dokaze o kršitvah znotraj Unije ali močno razširjenih kršitvah, zlasti tistih, ki se zgodijo med nakupom blaga ali storitev ali po njem. Zato bi morali biti pooblaščeni za poskusne nakupe in nakupe blaga ali storitev s skrivno identiteto.

(11)  Pristojni organi bi morali imeti možnost, da preverijo skladnost z zakonodajo Unije za varstvo interesov potrošnikov in pridobijo dokaze o kršitvah, ki se zgodijo pred ali med nakupom blaga ali storitev ali po njem. Zato bi morali biti pooblaščeni za poskusne nakupe in za nakupe blaga ali storitev s skrivno identiteto, kadar dokazov ni mogoče pridobiti drugače.

Predlog spremembe    17

Predlog uredbe

Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12)  Pristojni organi bi morali imeti zlasti v digitalnem okolju možnost, da hitro in učinkovito ustavijo kršitev, zlasti kadar trgovec, ki prodaja blago ali storitev, prikrije svojo identiteto ali se preseli znotraj Unije ali v tretjo državo, da bi se izognil izvrševanju. Kadar obstaja tveganje resne in nepopravljive škode za potrošnike, bi pristojni organi morali imeti možnost, da sprejmejo začasne ukrepe za preprečevanje takšne škode ali njeno zmanjšanje, po potrebi vključno z blokiranjem spletnega mesta, domene ali podobne digitalne strani, storitve ali računa. Poleg tega bi morali biti pooblaščeni za ukinitev spletnega mesta, domene ali podobne digitalne strani, storitve ali računa, oziroma da za to zadolžijo tretjega ponudnika storitev.

(12)  Pristojni organi bi morali imeti zlasti v digitalnem okolju možnost, da hitro in učinkovito ustavijo kršitev, zlasti kadar trgovec, ki prodaja blago ali storitev, prikrije svojo identiteto ali se preseli znotraj Unije ali v tretjo državo, da bi se izognil izvrševanju. Kadar obstaja tveganje resne in nepopravljive škode za potrošnike, bi pristojni organi morali imeti možnost, da sprejmejo začasne ukrepe za njeno preprečevanje ali blažitev, kadar ni drugega načina, predvsem, da od ponudnikov storitev gostovanja zahtevajo, da odstranijo vsebino ali blokirajo spletno mesto, storitev ali račun, ali pa zahtevajo od registrov ali registratorjev domen, da začasno blokirajo popolnoma določeno ime domene. Poleg tega bi morali biti pristojni organi pooblaščeni, da v primeru, da začasni ukrepi niso uspešni, in le v skrajnem primeru od ponudnika storitev gostovanja zahtevajo, da odstrani vsebino ali ukine spletno mesto, storitev ali račun, ali pa od registrov ali registratorjev domen zahtevajo, da izbrišejo popolnoma določeno ime domene in omogočijo zadevnemu pristojnemu organu, da ga registrira. Ob upoštevanju njihovega morebitnega vpliva na temeljne pravice, bi bilo treba ta pooblastila izvajati v skladu z Listino Evropske unije o temeljnih pravicah in na podlagi sodne odobritve.

Predlog spremembe    18

Predlog uredbe

Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(13)  Da se zagotovi zadostno odvračanje trgovcev od kršitev ali njihovega ponavljanja in prepreči njihova korist na podlagi teh kršitev, bi bilo treba pravila o sankcijah, ki so jih države članice sprejele v skladu z zahtevami zakonodaje Unije o varstvu interesov potrošnikov, uporabljati tudi za kršitve znotraj Unije in močno razširjene kršitve. Iz enakih razlogov bi morali imeti potrošniki pravico do odškodnine za škodo, nastalo zaradi takih kršitev.

(13)  Da se zagotovi zadostno odvračanje trgovcev od kršitev ali njihovega ponavljanja in prepreči njihova korist na podlagi takšnih kršitev, bi bilo treba pri kršitvah upoštevati in uporabljati tudi pravila o sankcijah, ki so jih države članice sprejele v skladu z zahtevami zakonodaje Unije o varstvu interesov potrošnikov, pri čemer je treba upoštevati celotno škodo, ki je nastala zaradi kršitve.

Predlog spremembe    19

Predlog uredbe

Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(14)  Kar zadeva pravna sredstva za potrošnike, bi morali pristojni organi izbrati sorazmerne, upravičene in razumne ukrepe, ki bi preprečili ali zmanjšali tveganje ponovnega pojava ali ponavljanja kršitev, pri čemer bi morali upoštevati zlasti predvidene koristi za potrošnike in razumne upravne stroške, ki bi verjetno nastali pri izvajanju navedenih ukrepov. Kadar ni mogoče ugotoviti, kdo so zadevni potrošniki, ali pa to ni mogoče brez nesorazmernih stroškov za odgovornega trgovca, lahko pristojni organ odredi, da se vračilo dobička, pridobljenega s kršitvijo, plača v javno blagajno ali upravičencu, ki ga določi pristojni organ ali nacionalna zakonodaja.

(14)  Kar zadeva pravna sredstva za potrošnike, bi morali pristojni organi izbrati učinkovite ukrepe, ki bodo preprečili ali zmanjšali tveganje ponovnega pojava ali ponavljanja kršitev. Potrošniki bi morali imeti pravico do odškodnine za škodo, nastalo zaradi kršitev. Pooblastilo za odreditev nadomestil za potrošnike ali vračila dobička je bistvenega pomena za popravilo škode, ki jo povzroči čezmejna kršitev, ponovno vzpostavitev enakih konkurenčnih pogojev na enotnem trgu, ki so bili izkrivljeni zaradi dobička, pridobljenega s kršitvijo.

Predlog spremembe    20

Predlog uredbe

Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(15)  Uspešnost in učinkovitost mehanizma medsebojne pomoči bi bilo treba izboljšati. Zahtevane informacije bi bilo treba zagotoviti pravočasno, pravočasno pa bi bilo treba tudi sprejeti potrebne izvršilne ukrepe. Komisija bi zato morala z izvedbenimi ukrepi določiti zavezujoče roke za pristojne organe, v katerih morajo odgovoriti na prošnje za informacije in izvrševanje, ter pojasniti postopkovne in druge vidike obravnavanja prošenj za informacije in izvrševanje.

(15)  Uspešnost in učinkovitost mehanizma medsebojne pomoči bi bilo treba izboljšati. Zahtevane informacije bi bilo treba zagotoviti v rokih, ki so določeni v tej uredbi, pravočasno pa bi bilo treba tudi sprejeti potrebne izvršilne ukrepe.

Predlog spremembe    21

Predlog uredbe

Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(16)  Ko se pojavijo težave, mora Komisija bolje usklajevati in spremljati delovanje mehanizma medsebojne pomoči, izdati smernice, podati priporočila in izdati mnenja državam članicam. Komisija mora tudi učinkoviteje in hitreje pomagati pristojnim organom, da rešijo spore glede razlage njihovih obveznosti, ki jih imajo kot pristojni organi in ki izhajajo iz mehanizma medsebojne pomoči.

(16)  Ko se pojavijo težave, mora Komisija bolje usklajevati in spremljati delovanje mehanizma medsebojne pomoči, izdati smernice, podati priporočila in izdati mnenja državam članicam. Komisija bi morala tudi učinkoviteje in hitreje pomagati pristojnim organom, da rešijo spore glede razlage njihovih obveznosti, ki jih imajo kot pristojni organi in ki izhajajo iz mehanizma medsebojne pomoči.

Predlog spremembe    22

Predlog uredbe

Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(17)  Zagotoviti bi bilo treba usklajena pravila, ki določajo postopek za usklajevanje nadzora, preiskovanja in izvrševanja pri močno razširjenih kršitvah. Z usklajenimi ukrepi proti močno razširjenim kršitvam bi bilo treba zagotoviti, da lahko pristojni organi izberejo najprimernejša in najučinkovitejša orodja za ustavitev močno razširjenih kršitev ter potrošnikom zagotovijo nadomestilo škode.

(17)  Ta uredba bi morala določiti harmonizirana pravila, ki bi določala postopek za usklajevanje preiskovanja pri močno razširjenih kršitvah in močno razširjenih kršitvah z razsežnostjo Unije ter izvrševanje pravil za takšne kršitve. Z usklajenimi ukrepi proti močno razširjenim kršitvam in močno razširjenim kršitvam z razsežnostjo Unije bi bilo treba zagotoviti, da lahko pristojni organi izberejo najprimernejša in najučinkovitejša orodja za ustavitev močno razširjenih kršitev in močno razširjenih kršitev z razsežnostjo Unije ter potrošnikom zagotovijo nadomestilo škode.

Predlog spremembe    23

Predlog uredbe

Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(18)  Usklajeno pregledovanje spletnih prodajnih mest (preiskave, znane kot „sweeps“) je še ena od oblik usklajevanja izvrševanja, ki se je izkazala za učinkovito orodje proti kršitvam ter bi jo bilo treba ohraniti in v prihodnosti okrepiti.

(18)  Usklajeno pregledovanje spletnih prodajnih mest (preiskave, znane kot „sweeps“) je še ena od oblik usklajevanja izvrševanja, ki se je izkazala za učinkovito orodje proti kršitvam ter bi jo bilo treba ohraniti in v prihodnosti okrepiti, vključno z razširitvijo njene uporabe na nespletni sektor.

Predlog spremembe    24

Predlog uredbe

Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(19)  Močno razširjene kršitve z razsežnostjo Unije lahko povzročijo obsežno škodo večini potrošnikov v Uniji. Zato je za njihovo odpravo potreben poseben postopek usklajevanja na ravni Unije s Komisijo kot obveznim koordinatorjem. Da se zagotovi pravočasna, dosledna in učinkovita uvedba postopka ter enotno preverjanje pogojev, bi morala biti Komisija zadolžena za preverjanje, ali so pogoji za uvedbo postopka izpolnjeni. Dokaze in informacije, zbrane v okviru skupnega ukrepanja, bi bilo treba po potrebi nemoteno uporabiti v nacionalnih postopkih.

(19)  V primeru močno razširjenih kršitev z razsežnostjo Unije, ki lahko povzročijo škodo kolektivnemu interesu potrošnikov v večini držav članic, bi morala Komisija sprožiti in voditi postopek usklajevanja na ravni Unije. Da se zagotovi skladnost postopkov, bi morala biti Komisija zadolžena za preverjanje, ali so pogoji za uvedbo postopka izpolnjeni. Dokaze in informacije, zbrane v okviru usklajenega ukrepanja, bi bilo treba po potrebi uporabiti v nacionalnih postopkih.

Predlog spremembe    25

Predlog uredbe

Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(20)  V okviru močno razširjenih kršitev in močno razširjenih kršitev z razsežnostjo Unije bi bilo treba spoštovati pravico zadevnih trgovcev do obrambe. Zato je treba trgovcu zlasti dati pravico, da izrazi svoje mnenje in med postopkom uporabi jezik po svoji izbiri.

(20)  V okviru močno razširjenih kršitev in močno razširjenih kršitev z razsežnostjo Unije bi bilo treba spoštovati pravico zadevnih trgovcev do obrambe. Zato je treba trgovcu zlasti dati pravico, da izrazi svoje mnenje in med postopkom uporabi jezik njegovega sedeža ali prebivališča. Prav tako je pomembno zagotoviti skladnost z zakonodajo Unije o varstvu nerazkritega strokovnega znanja in izkušenj ter poslovnih informacij.

Predlog spremembe    26

Predlog uredbe

Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(21)  Če trgovec, odgovoren za močno razširjeno kršitev ali močno razširjeno kršitev z razsežnostjo Unije, s kršitvijo ne preneha prostovoljno, bi morali pristojni organi zadevnih držav članic imenovati en pristojni organ v državi članici, ki bo sprejel izvršilni ukrep, prilagojen tako, da bo ohranil pravice potrošnikov iz drugih držav članic, ki jih kršitev zadeva. Navedeni pristojni organ bi moral biti ob upoštevanju njegove zmogljivosti za učinkovito ukrepanje zoper trgovca imenovan, na primer, kadar ima trgovec sedež v državi članici navedenega organa. Imenovani pristojni organ bi moral delovati, kot da so potrošniki iz drugih držav članic iz njegove države. Po potrebi in v izogib zunajozemeljski uporabi zakonodaje bi bilo treba več ali vsem državam članicam, ki jih kršitev zadeva, omogočiti, da hkrati sprejmejo izvršilne ukrepe za varstvo lastnih potrošnikov ali potrošnikov iz drugih držav članic. To bi lahko bilo potrebno na primer zaradi ustavitve podobnih kršitev, ki jih storijo podružnice podjetja s sedežem v več kot eni državi članici in ki prizadenejo le potrošnike navedenih držav članic ter pri katerih ni očitnega čezmejnega elementa (vzporedne kršitve).

(21)  Če trgovec, odgovoren za močno razširjeno kršitev ali močno razširjeno kršitev z razsežnostjo Unije, s to kršitvijo ne preneha prostovoljno, bi morali pristojni organi zadevnih držav članic imenovati en pristojni organ v državi članici, ki bo sprejel izvršilni ukrep, prilagojen tako, da bo ohranil pravice potrošnikov iz drugih držav članic, ki jih kršitev zadeva. Pri odločitvi glede pristojnega organa bi bilo treba upoštevati vse ustrezne vidike za učinkovito izvrševanje, kot na primer zmogljivost organa za sprejemanje učinkovitih ukrepov proti trgovcu. Imenovani pristojni organ bi moral delovati, kot da so potrošniki v drugi državi članici iz njegove države. Po potrebi bi morale nekatere ali vse države članice, ki jih kršitev zadeva, hkrati sprejeti izvršilne ukrepe za varstvo lastnih potrošnikov ali potrošnikov iz drugih držav članic. To bi lahko bilo potrebno na primer zaradi ustavitve podobnih kršitev, ki jih storijo podružnice podjetja s sedežem v več kot eni državi članici in ki prizadenejo le potrošnike navedenih držav članic ter pri katerih ni očitnega čezmejnega elementa (vzporedne kršitve).

Predlog spremembe    27

Predlog uredbe

Uvodna izjava 22 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(22a)  Da bi povečali preglednost mreže za sodelovanje ter ozaveščenost potrošnikov in javnosti na splošno, bi morala Komisija za Evropski parlament in Svet pripraviti polletna poročila s pregledom informacij, statističnih podatkov in novosti na področju izvrševanja potrošniškega prava, ki jih pridobi v okviru sodelovanja iz te uredbe.

Predlog spremembe    28

Predlog uredbe

Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(23)  Potrošniške organizacije imajo pomembno vlogo pri obveščanju potrošnikov o njihovih pravicah in pri njihovem ozaveščanju ter varovanju njihovih interesov, vključno z reševanjem sporov. Potrošnike bi bilo treba spodbujati k sodelovanju s pristojnimi organi, da bi se okrepila uporaba te uredbe. Potrošniške organizacije, zlasti tiste, na katere se lahko prenesejo naloge izvrševanja na podlagi te uredbe, in evropski potrošniški centri bi morali imeti možnost, da pristojne organe obvestijo o domnevnih kršitvah in z njimi delijo informacije, potrebne za odkrivanje, preiskovanje in ustavitev kršitev znotraj Unije in močno razširjenih kršitev.

(23)  Potrošniške organizacije imajo pomembno vlogo pri obveščanju potrošnikov o njihovih pravicah in pri njihovem ozaveščanju ter varovanju njihovih interesov, vključno z reševanjem sporov. Potrošniške organizacije in evropski potrošniški centri bi morali imeti možnost, da pristojne organe obvestijo o domnevnih kršitvah in z njimi delijo informacije, potrebne za odkrivanje, preiskovanje in ustavitev kršitev.

Predlog spremembe    29

Predlog uredbe

Uvodna izjava 23 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(23a)  Subjekti z ustreznim znanjem in legitimnim interesom na področju zaščite potrošnikov, predvsem potrošniške organizacije, bi morali imeti možnost udeležbe v mehanizmu opozarjanja iz te uredbe. Združenjem trgovcev bi morali dovoliti udeležbo v mehanizmu obveščanja, da pristojne organe obvestijo o domnevnih kršitvah in z njimi delijo informacije, potrebne za odkrivanje, preiskovanje in ustavitev kršitev, izrazijo svoje mnenje o preiskavah ali kršitvah in jih obvestijo o zlorabi zakonodaje Unije o varstvu interesov potrošnikov. Čeprav pristojni organi ne bi smeli biti zavezani k uvedbi postopka ali k drugačnemu ukrepanju v odziv na opozorilo in informacije, ki jih posredujejo ti subjekti, bi morali pristojni organi z namenom povečanja preglednosti subjekt, ki je dal zunanje obvestilo, obvestiti o naknadnih ukrepih, ki so jih sprejeli v zvezi z opozorili, ali, na zahtevo, o neukrepanju.

Predlog spremembe    30

Predlog uredbe

Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(24)  Kršitve, ki so v Uniji močno razširjene, bi bilo treba uspešno in učinkovito obravnavati. Zato bi bilo treba uskladiti prednostno razvrstitev in načrtovanje izvrševanja na ravni držav članic ter združiti vire, ki jih imajo pristojni organi na voljo. Da bi se to doseglo, bi bilo treba vzpostaviti sistem dvoletnih tekočih načrtov izvrševanja.

(24)  Kršitve, ki so v Uniji močno razširjene, bi bilo treba uspešno in učinkovito obravnavati. Zato bi bilo treba uskladiti prednostno razvrstitev in načrtovanje izvrševanja na ravni držav članic ter združiti vire, ki jih imajo pristojni organi na voljo. Da bi se to doseglo, bi bilo treba vzpostaviti sistem polletnih načrtov izvrševanja.

Predlog spremembe    31

Predlog uredbe

Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(25)  Podatki, povezani s pritožbami potrošnikov, lahko na nacionalni ravni in ravni Unije oblikovalcem politike pomagajo pri oceni delovanja potrošniških trgov in odkrivanju kršitev. Komisija je zaradi olajšanja izmenjave takih podatkov na ravni Unije sprejela Priporočilo o uporabi usklajene metodologije za klasifikacijo pritožb in poizvedb potrošnikov ter poročanje o njih59. Navedeno priporočilo bi bilo treba izvesti, da bi se v celoti podprlo sodelovanje pri izvrševanju in olajšalo odkrivanje kršitev znotraj Unije in močno razširjenih kršitev.

(25)  Podatki, povezani s pritožbami potrošnikov, lahko na nacionalni ravni in ravni Unije oblikovalcem politike pomagajo pri oceni delovanja potrošniških trgov in odkrivanju kršitev. Treba je spodbujati izmenjavo takih podatkov na ravni Unije ter usklajevanje med državami članicami in Komisijo v zvezi z dejavnostmi, ki prispevajo k spremljanju in izvrševanju.

__________________

 

59 Priporočilo Komisije o uporabi usklajene metodologije za klasifikacijo pritožb in poizvedb potrošnikov ter poročanje o njih (2010/304/EU, UL L 136, 2.6.2010, str. 1–31).

 

Predlog spremembe    32

Predlog uredbe

Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(26)  Izzive v zvezi z izvrševanjem, ki presegajo meje Unije, in interese potrošnikov Unije bi bilo treba zavarovati pred nepoštenimi trgovci s sedežem v tretjih državah. Zato bi bilo treba s pogajanji doseči mednarodne sporazume s tretjimi državami o medsebojni pomoči pri izvrševanju zakonodaje o varstvu interesov potrošnikov. Navedeni mednarodni sporazumi bi morali vključevati predmet urejanja iz te uredbe, s pogajanji pa bi jih bilo treba doseči na ravni Unije, da se zagotovi optimalno varstvo potrošnikov Unije in nemoteno sodelovanje s tretjimi državami.

(26)  Izzivi v zvezi z izvrševanjem presegajo meje Unije. Interese evropskih potrošnikov bi bilo treba zavarovati pred nepoštenimi trgovci s sedežem v tretjih državah. S pogajanji bi bilo treba doseči mednarodne sporazume s tretjimi državami o medsebojni pomoči pri izvrševanju zakonodaje o varstvu interesov potrošnikov. Navedeni mednarodni sporazumi bi morali vključevati predmet urejanja iz te uredbe, s pogajanji pa bi jih bilo treba doseči na ravni Unije, da se zagotovi optimalno varstvo potrošnikov Unije in nemoteno sodelovanje s tretjimi državami.

Predlog spremembe    33

Predlog uredbe

Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(27)  Da se zagotovijo enotni pogoji za izpolnjevanje in izvajanje minimalnih pooblastil pristojnih organov, določijo roki in druge podrobnosti postopkov za obravnavanje kršitev znotraj Unije in močno razširjenih kršitev ter podrobnosti mehanizma za nadzor in upravno sodelovanje med pristojnimi organi, bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila. Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta60.

(27)  Za zagotovitev enotnih pogojev za izvajanje te uredbe bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastila za določitev standardnih obrazcev in korakov postopka v okviru mehanizma medsebojne pomoči; določitev rokov in standardnih obrazcev za obvestila in druge vrste izmenjave informacij ter zahtevke za usklajene izvršilne ukrepe v zvezi z močno razširjenimi kršitvami in močno razširjenimi kršitvami z razsežnostjo Unije; določitev podrobnosti postopka za usklajene preiskave potrošniških trgov; določitev standardnih obrazcev za vložitev opozorila in zunanjega opozorila prek baze podatkov ter določitev standardnih elektronskih obrazcev in predlog, ki so na voljo v zbirki podatkov za forum za razprave. Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta60.

__________________

__________________

60 Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije (UL L 55, 28.2.2011, str. 13–18).

60 Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije (UL L 55, 28.2.2011, str. 13).

Predlog spremembe    34

Predlog uredbe

Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(28)  Za sprejetje aktov v skladu s členi 10, 11, 12, 13, 15, 20, 27, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 43 in 46 te uredbe bi bilo treba uporabiti postopek pregleda, saj se navedeni akti splošno uporabljajo.

(28)  Za sprejetje izvedbenih aktov iz členov 15a, 20, 32, 34, 35 in 43 te uredbe bi bilo treba uporabiti postopek pregleda, saj se navedeni akti splošno uporabljajo.

Predlog spremembe    35

Predlog uredbe

Uvodna izjava 34

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(34)  Ta uredba ne posega v sankcije, ki so določene v sektorski zakonodaji Unije in zakonodaji Unije o varstvu potrošnikov ter se uporabljajo za nacionalne kršitve. Pristojni organi bi morali po potrebi uporabljati določbe nacionalne zakonodaje, ki izvaja navedene določbe, ob upoštevanju dejanske razsežnosti in obsega kršitve in škode, ki je bila s kršitvijo povzročena potrošnikom v drugih državah članicah.

(34)  Ta uredba ne posega v sankcije, ki so določene v sektorski zakonodaji Unije in zakonodaji Unije o varstvu potrošnikov ter se uporabljajo za nacionalne kršitve. Pristojni organi bi morali po potrebi uporabljati določbe nacionalne zakonodaje, ki izvaja navedene določbe, ob upoštevanju dejanske razsežnosti in obsega zadevne kršitve in škode, ki je bila s kršitvijo povzročena potrošnikom v drugih državah članicah.

Predlog spremembe    36

Predlog uredbe

Uvodna izjava 34 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(34a)  To uredbo bi bilo treba izvajati in uporabljati popolnoma v skladu s pravili Unije o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in z vso zadevno nacionalno zakonodajo v skladu z zakonodajo Unije na področju varstva podatkov.

Predlog spremembe    37

Predlog uredbe

Uvodna izjava 35

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(35)  Ta uredba spoštuje temeljne pravice in upošteva načela, ki so priznana zlasti v Listini Evropske unije o temeljnih pravicah67. To uredbo bi morali zato razlagati in uporabljati v skladu s temi pravicami in načeli. Pristojni organi bi morali pri izvajanju minimalnih pooblastil iz te uredbe vzpostaviti ustrezno ravnovesje med interesi, ki jih varujejo temeljne pravice, kot so visoka stopnja varstva potrošnikov, svoboda gospodarske pobude in svoboda obveščanja.

(35)  Ta uredba spoštuje temeljne pravice in upošteva načela, ki so priznana zlasti v Listini Evropske unije o temeljnih pravicah. To uredbo bi morali zato razlagati in uporabljati v skladu s temi pravicami in načeli. Pristojni organi bi morali pri izvajanju pooblastil iz te uredbe vzpostaviti ustrezno ravnovesje med interesi, ki jih varujejo temeljne pravice, kot so visoka stopnja varstva potrošnikov, svoboda gospodarske pobude, svoboda izražanja in svoboda obveščanja.

__________________

 

67 UL C 364, 18.12.2000, str. 1.

 

Predlog spremembe    38

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Ta uredba določa pogoje, pod katerimi pristojni organi v državah članicah, imenovani kot odgovorni za izvrševanje zakonodaje o varstvu interesov potrošnikov, sodelujejo med seboj in s Komisijo, da bi zagotovili spoštovanje te zakonodaje in nemoteno delovanje notranjega trga ter tako izboljšali varstvo ekonomskih interesov potrošnikov.

Ta uredba določa pogoje, pod katerimi pristojni organi v državah članicah, imenovani kot odgovorni za izvrševanje zakonodaje Unije o varstvu interesov potrošnikov, sodelujejo med seboj in s Komisijo, da bi zagotovili spoštovanje te zakonodaje in nemoteno delovanje notranjega trga ter tako izboljšali varstvo ekonomskih interesov potrošnikov.

Predlog spremembe    39

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Ta uredba se uporablja za kršitve znotraj Unije in močno razširjene kršitve, opredeljene v točkah (b) in (c) člena 3.

1.  Ta uredba se uporablja za kršitve znotraj Unije, močno razširjene kršitve in močno razširjene kršitve z razsežnostjo Unije, opredeljene v točkah (b), (c) in (ca) člena 3, tudi če prenehajo pred začetkom izvršilnega postopka ali njegovim zaključkom.

Predlog spremembe    40

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Ta uredba se uporablja tudi za kratkotrajne kršitve znotraj Unije in močno razširjene kršitve, tudi če navedene kršitve prenehajo pred začetkom izvrševanja ali njegovim zaključkom.

črtano

Predlog spremembe   41

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Ta uredba ne posega v uporabo ukrepov v zvezi s pravosodnim sodelovanjem v kazenskih in civilnih zadevah v državah članicah, zlasti ne v delovanje Evropske pravosodne mreže.

4.  Ta uredba ne posega v uporabo ukrepov v zvezi s pravosodnim sodelovanjem v kazenskih in civilnih zadevah v državah članicah, zlasti ne v delovanje Evropske pravosodne mreže, prav tako pa ne posega v uporabo pravnih instrumentov za pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah.

Predlog spremembe   42

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Ta uredba ne posega v vlogo in pooblastila pristojnih organov in Evropskega bančnega organa na podlagi Direktive 2014/17/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. februarja 2014 o potrošniških kreditnih pogodbah za stanovanjske nepremičnine in Direktive 2014/92/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. julija 2014 o primerljivosti nadomestil, povezanih s plačilnimi računi, zamenjavi plačilnih računov in dostopu do osnovnih plačilnih računov.

6.  Ta uredba ne posega v vlogo in pooblastila pristojnih organov in Evropskega bančnega organa na podlagi Direktive 2014/17/EU Evropskega parlamenta in Sveta1a ter Direktive 2014/92/EU Evropskega parlamenta in Sveta 1b. Poglavje III te uredbe se ne uporablja za kršitve direktiv, navedenih v prvem pododstavku, znotraj Unije.

 

__________________

 

1a Direktiva 2014/17/ЕU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. februarja 2014 o potrošniških kreditnih pogodbah za stanovanjske nepremičnine in spremembi direktiv 2008/48/ES in 2013/36/EU ter Uredbe (EU) št. 1093/2010 (UL L 60, 28.2.2014, str. 34).

 

1b Direktiva 2014/92/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. julija 2014 o primerljivosti nadomestil, povezanih s plačilnimi računi, zamenjavi plačilnih računov in dostopu do osnovnih plačilnih računov (UL L 257, 28.8.2014, str. 214).

Predlog spremembe   43

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

7.  Poglavje III te uredbe se ne uporablja za kršitve naslednje zakonodaje znotraj Unije:

črtano

(a)  Direktiva 2014/17/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. februarja 2014 o potrošniških kreditnih pogodbah za stanovanjske nepremičnine;

 

(b)  Direktiva 2014/92/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. julija 2014 o primerljivosti nadomestil, povezanih s plačilnimi računi, zamenjavi plačilnih računov in dostopu do osnovnih plačilnih računov.

 

Predlog spremembe    44

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

8a.  Ta uredba ne posega v možnost vlaganja civilnih izvršilnih ukrepov in odškodninskih tožb v skladu z nacionalno zakonodajo.

Predlog spremembe    45

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  „zakonodaja o varstvu interesov potrošnikov“ pomeni direktive, kot so bile prenesene v notranji pravni red držav članic, in uredbe, ki so naštete v Prilogi;

(a)  „zakonodaja Unije o varstvu interesov potrošnikov“ pomeni direktive, kot so bile prenesene v notranji pravni red držav članic, in uredbe, ki so naštete v Prilogi k tej uredbi;

Predlog spremembe    46

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  „kršitev znotraj Unije“ pomeni vsakršno dejanje, ki poteka ali je prenehalo, ali opustitev v nasprotju z zakonodajo o varstvu interesov potrošnikov, ki je škodovala, škoduje ali bi utegnila škodovati kolektivnim interesom potrošnikov, ki prebivajo v drugi državi članici, kot je tista, iz katere izvira ali v kateri je prišlo do storitve dejanja ali opustitve, ali v kateri ima trgovec, ki je odgovoren za dejanje ali opustitev, svoj sedež, ali v kateri so na voljo dokazi ali sredstva trgovca, ki se nanašajo na dejanje ali opustitev;

(b)  „kršitev znotraj Unije“ pomeni vsakršno dejanje ali opustitev v nasprotju z zakonodajo Unije o varstvu interesov potrošnikov, ki je škodovala, škoduje ali bi utegnila škodovati kolektivnim interesom potrošnikov, ki prebivajo v drugi državi članici, kot je tista, iz katere izvira ali v kateri je prišlo do storitve dejanja ali opustitve, ali v kateri ima trgovec, ki je odgovoren za dejanje ali opustitev, svoj sedež, ali v kateri so na voljo dokazi ali sredstva trgovca, ki se nanašajo na dejanje ali opustitev;

Predlog spremembe    47

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka c – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1)  vsakršno dejanje ali opustitev v nasprotju z zakonodajo o varstvu interesov potrošnikov, ki je škodovala, škoduje ali bi utegnila škodovati kolektivnim interesom potrošnikov, ki prebivajo v vsaj dveh drugih državah članicah, kot je tista, iz katere izvira ali v kateri je prišlo do storitve dejanja ali opustitve, ali v kateri ima trgovec, ki je odgovoren za dejanje ali opustitev, svoj sedež, ali v kateri so na voljo dokazi ali sredstva, ki se nanašajo na dejanje ali opustitev, in sicer ne glede na to, ali dejanje ali opustitev poteka ali je prenehala; ali

(1)  vsakršno dejanje ali opustitev v nasprotju z zakonodajo Unije o varstvu interesov potrošnikov, ki je škodovala, škoduje ali bi utegnila škodovati kolektivnim interesom potrošnikov, ki prebivajo v vsaj dveh drugih državah članicah, kot je tista, iz katere izvira ali v kateri je prišlo do storitve dejanja ali opustitve ali v kateri ima trgovec, ki je odgovoren za dejanje ali opustitev, svoj sedež, ali v kateri so na voljo dokazi ali sredstva, ki se nanašajo na dejanje ali opustitev, in sicer ne glede na to, ali dejanje ali opustitev poteka ali je prenehala; ali

Predlog spremembe    48

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka c – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2)  vsakršna dejanja ali opustitve v vsaj dveh državah članicah, ki so v nasprotju z zakonodajo o varstvu interesov potrošnikov in imajo skupne značilnosti, kot je enaka nezakonita praksa, kršitev enakega interesa, ali pa se pojavijo sočasno;

(2)  vsakršna dejanja ali opustitve v vsaj dveh državah članicah, ki so v nasprotju z zakonodajo Unije o varstvu interesov potrošnikov in so škodovale, škodujejo ali bi utegnile škodovati kolektivnim interesom potrošnikov ter imajo skupne značilnosti, kot je enaka nezakonita praksa ali kršitev enakega interesa, ali pa se pojavijo sočasno;

Predlog spremembe    49

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ca)  „močno razširjena kršitev z razsežnostjo Unije“ pomeni močno razširjeno kršitev, ki je škodovala, škoduje ali bi utegnila škodovati kolektivnim interesom potrošnikov v večini držav članic in skupno vsaj večini prebivalstva Unije;

Predlog spremembe    50

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka c b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(cb)  „pristojni organ“ pomeni javni organ, ki je na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni ustanovljen s posebno odgovornostjo izvrševati zakonodajo Unije o varstvu interesov potrošnikov;

Predlog spremembe    51

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka c c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(cc)  „enotni povezovalni organ“ pomeni organ oblasti v vsaki državi članici, ki je imenovan kot odgovoren za usklajevanje uporabe te uredbe v zadevni državi članici;

Predlog spremembe   52

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka c d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(cd)  „imenovani organ“ pomeni organ, ki ga lahko imenuje država članica in ima upravičen interes za prenehanje ali prepoved kršitev zakonodaje Unije o varstvu interesov potrošnikov;

Predlog spremembe    53

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka f a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(fa)  „potrošnik“ pomeni vsako fizično osebo, ki deluje zunaj okvira svoje trgovske, poslovne, obrtne ali poklicne dejavnosti;

Predlog spremembe    54

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(i)  „škoda, povzročena kolektivnim interesom potrošnikov“ pomeni dejansko ali morebitno škodo, povzročeno interesom več potrošnikov, ki jih zadevajo kršitve znotraj Unije ali močno razširjene kršitve; njen obstoj se predvideva zlasti, kadar je kršitev morebiti ali dejansko škodovala, škoduje ali bi utegnila škodovati znatnemu številu potrošnikov v podobnem položaju.

(i)  „škoda, povzročena kolektivnim interesom potrošnikov“ pomeni dejansko ali morebitno škodo, povzročeno interesom več potrošnikov, ki jih zadevajo kršitve znotraj Unije, močno razširjene kršitve ali močno razširjene kršitve z razsežnostjo Unije;

Predlog spremembe    55

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka i a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ia)  „tveganje resne in nepopravljive škode za potrošnike“ pomeni tveganje, da bi nastalo stanje, ki bi lahko povzročilo veliko škodo, ki je ne bi bilo mogoče odpraviti;

Predlog spremembe   56

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka i b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ib)  „usklajene preiskave potrošniških trgov“ pomeni usklajeno preiskavo potrošniškega trga z istočasnimi usklajenimi nadzornimi ukrepi za ugotavljanje kršitev zakonodaje Unije o varstvu interesov potrošnikov.

Predlog spremembe    57

Predlog uredbe

Člen 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 4

Člen 4

Zastaralni roki za kršitve

Zastaralni rok za naložitev sankcij ter odreditev nadomestil za potrošnike in vračila dobička, nastalega zaradi kršitve

1.  Pristojni organi lahko preiskujejo kršitve iz člena 2 in trgovcem prepovejo izvajanje takih kršitev v prihodnje. Pristojni organi lahko sankcije za navedene kršitve naložijo v petih letih od prenehanja kršitve.

1.  Pristojni organi lahko preiskujejo kršitve iz člena 2(1) in trgovcem preprečijo njihovo izvajanje v prihodnje. Pristojni organi lahko v petih letih od prenehanja kršitve uporabijo naslednja pooblastila:

 

(a)  pooblastilo za nalaganje sankcij, kot je določeno v točki (m) člena 8(2);

 

(b)  pooblastilo, da odgovornemu trgovcu odredijo, naj potrošnikom nadomesti škodo, ki so jo utrpeli zaradi kršitve, kot je določeno v točki (n) člena 8(2), in

 

(c)  pooblastilo za odreditev vračila dobička, pridobljenega s kršitvami, kot je določeno v točki (o) člena 8(2);

 

Pristojni organi lahko po potrebi ta pooblastila izvajajo na podlagi dokaza, ki je zunaj zastaralnega roka iz drugega pododstavka.

2.  Zastaralni rok za naložitev sankcij začne teči na dan prenehanja kršitve.

2.  Zastaralni rok za izvajanje pooblastil iz odstavka 1 začne teči na dan prenehanja kršitve.

3.  Z vsakim ukrepom, ki ga pristojni organ sprejme zaradi preiskovanja ali izvršilnega postopka v zvezi s kršitvijo, se pretrga zastaralni rok za naložitev sankcij do sprejetja končne odločitve v zvezi z zadevo. Zastaralni rok za naložitev sankcij se pretrga za tako dolgo, dokler je odločitev, odredba ali drug ukrep pristojnega organa predmet postopka pred sodiščem.

3.  Z vsakim ukrepom, ki ga pristojni organ sprejme zaradi preiskovanja ali izvršilnega postopka v zvezi s kršitvijo, se pretrga zastaralni rok za izvajanje pooblastil iz odstavka 1 do sprejetja končne odločitve v zvezi z zadevo. Ta zastaralni rok se pretrga za tako dolgo, dokler je odločitev, odredba ali drug ukrep pristojnega organa predmet postopka pred sodiščem.

Predlog spremembe   58

Predlog uredbe

Člen 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 5

Člen 5

Pristojni organi in enotni povezovalni organi

Pristojni organi in enotni povezovalni organi

1.  Vsaka država članica za pristojne organe imenuje javne organe, ki so ustanovljeni na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni in imajo posebno odgovornost izvrševanja zakonodaje o varstvu interesov potrošnikov.

1.  Vsaka država članica imenuje pristojne organe in enotni povezovalni organ, ki so odgovorni za uporabo te uredbe.

2.  Pristojni organi izpolnjujejo obveznosti iz te uredbe, kakor da bi delovali v imenu potrošnikov v lastni državi članici in za svoj račun.

2.  Pristojni organi izpolnjujejo obveznosti iz te uredbe, kakor da bi delovali v imenu potrošnikov v lastni državi članici in za svoj račun.

3.  Vsaka država članica imenuje en pristojni organ za enotni povezovalni organ.

 

4.  Enotni povezovalni organ je odgovoren za usklajevanje preiskovalnih in izvršilnih dejavnosti v zvezi s kršitvami znotraj Unije in močno razširjenimi kršitvami, ki jih izvajajo pristojni organi, drugi javni organi iz člena 6, imenovani organi iz člena 13 in subjekti, ki sodelujejo v mehanizmu opozarjanja iz člena 34.

4.  Enotni povezovalni organ je odgovoren za usklajevanje med pristojnimi organi, drugimi javnimi organi iz člena 6, imenovanimi organi in subjekti, ki sodelujejo v mehanizmu opozarjanja, iz člena 35 pri preiskovalnih in izvršilnih dejavnostih v zvezi s kršitvami znotraj Unije, močno razširjenimi kršitvami in močno razširjenimi kršitvami z razsežnostjo Unije.

5.  Države članice zagotovijo, da imajo pristojni organi in enotni povezovalni organi na voljo ustrezne vire, potrebne za uporabo te uredbe in za učinkovito uporabo pooblastil v skladu s členom 8, vključno z zadostnimi proračunskimi in drugimi viri, strokovnim znanjem, postopki in drugimi ureditvami.

5.  Države članice zagotovijo, da imajo pristojni organi in enotni povezovalni organi na voljo potrebne vire za uporabo te uredbe, vključno s proračunskimi in drugimi viri, strokovnim znanjem, postopki in drugimi ureditvami.

6.  Kadar je na njihovem ozemlju več kot en pristojni organ, države članice zagotovijo, da so naloge vsakega organa jasno opredeljene in da navedeni organi tesno sodelujejo, zato da lahko uspešno opravljajo svoje naloge.

6.  Kadar je na njihovem ozemlju več kot en pristojni organ, države članice zagotovijo, da so naloge vsakega organa jasno opredeljene in da navedeni organi tesno sodelujejo, zato da lahko uspešno opravljajo svoje naloge.

Predlog spremembe   59

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Vsaka država članica lahko imenuje organe, ki imajo upravičen interes za prenehanje ali prepoved kršitev (v nadaljnjem besedilu: imenovani organi), da v imenu zaprošenega pristojnega organa zberejo potrebne informacije in sprejmejo potrebne izvršilne ukrepe, ki jih imajo na voljo v skladu z nacionalno zakonodajo.

4.  Vsaka država članica lahko imenovanim organom naloži obveznost, da v imenu zaprošenega pristojnega organa zberejo potrebne informacije in sprejmejo potrebne izvršilne ukrepe, ki jih imajo na voljo v skladu z nacionalno zakonodajo.

Predlog spremembe   60

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Države članice zagotovijo sodelovanje med pristojnimi organi in imenovanimi organi, zlasti zaradi zagotavljanja, da se pristojni organi nemudoma obvestijo o kršitvah iz člena 2.

5.  Države članice zagotovijo sodelovanje med pristojnimi organi in imenovanimi organi, zlasti zaradi zagotavljanja, da se pristojni organi nemudoma obvestijo o kršitvah iz člena 2(1).

Predlog spremembe    61

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Vsaka država članica Komisiji in drugim državam članicam nemudoma sporoči imena pristojnih organov, enotnega povezovalnega organa, imenovanih organov iz člena 13 in subjektov, ki sodelujejo v mehanizmu opozarjanja iz člena 34, ter vse morebitne spremembe.

1.  Vsaka država članica Komisiji nemudoma sporoči:

Predlog spremembe    62

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 1 – točka a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(a)  imena in kontaktne podatke pristojnih organov, enotnega povezovalnega organa, imenovanih organov in subjektov, ki sodelujejo v mehanizmu opozarjanja, iz člena 35;

Predlog spremembe    63

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 1 – točka b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(b)  informacije o organizaciji, pooblastilih in pristojnostih pristojnih organov in

Predlog spremembe    64

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 1 – točka c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(c)  spremembe informacij iz točk (a) in (b).

Predlog spremembe    65

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Komisija na svojem spletnem mestu vzdržuje in posodablja javno dostopen seznam enotnih povezovalnih organov, pristojnih organov, imenovanih organov in subjektov.

2.  Komisija na svojem spletnem mestu vzdržuje in posodablja informacije iz odstavka 1 in jih objavlja.

Predlog spremembe    66

Predlog uredbe

Člen 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 8

Člen 8

Minimalna pooblastila pristojnih organov

Pooblastila pristojnih organov

1.  Vsak pristojni organ razpolaga s preiskovalnimi in izvršilnimi pooblastili, potrebnimi za uporabo te uredbe, ter jih izvaja v skladu s to uredbo in nacionalno zakonodajo.

1.  Vsaka država članica na svoje pristojne organe prenese preiskovalna in izvršilna pooblastila ter jim zagotovi sredstva, potrebna za uporabo te uredbe.

 

1a.  Ne glede na odstavek 1 se države članice lahko odločijo, da ne bodo prenesle vseh pooblastil na vsak pristojni organ, če se vsako pooblastilo lahko učinkovito izvaja.

2.  Vsak pristojni organ razpolaga z vsaj naslednjimi pooblastili in jih izvaja pod pogoji iz člena 9, na podlagi katerih lahko:

2.  Pristojni organi v vsaki državi članici za izvajanje nalog, ki so jim dodeljene v skladu s to uredbo, razpolagajo z vsaj naslednjimi pooblastili in jih izvajajo pod pogoji iz člena 9:

(a)  dostopa do vseh relevantnih dokumentov, podatkov ali informacij v zvezi s kršitvijo iz te uredbe, v kakršni koli obliki ali obliki zapisa in ne glede na vrsto nosilca, na katerem, ali prostor, v katerem so shranjeni;

(a)  pooblastilo za dostop do vseh relevantnih dokumentov, podatkov ali informacij v zvezi s kršitvijo iz te uredbe, v kakršni koli obliki ali obliki zapisa in ne glede na vrsto nosilca, na katerem, ali prostor, v katerem so shranjeni;

(b)  od vsake fizične ali pravne osebe, vključno z bankami, ponudniki internetnih storitev, registri in registratorji domen ter ponudniki storitev gostovanja, zahteva vse relevantne informacije, podatke ali dokumente v kakršni koli obliki zapisa ali obliki in ne glede na vrsto nosilca, na katerem, ali prostor, v katerem so shranjeni, da lahko med drugim opredeli in spremlja finančne in podatkovne tokove ali ugotovi istovetnost oseb, udeleženih v finančnih in podatkovnih tokovih, informacije o bančnih računih in lastništvo spletnih mest;

(b)  pooblastilo, da od vsake fizične ali pravne osebe, vključno z bankami, ponudniki plačilnih storitev, ponudniki internetnih storitev, registri in registratorji domen ter ponudniki storitev gostovanja, zahtevajo vse relevantne informacije, podatke ali dokumente v obliki zapisa ali obliki, v kateri so shranjeni, in ne glede na vrsto nosilca, na katerem, ali prostor, v katerem so shranjeni, da lahko opredelijo in spremljajo finančne in podatkovne tokove ali ugotovijo istovetnost oseb, udeleženih v finančnih in podatkovnih tokovih, informacije o bančnih računih in lastništvo spletnih mest, če so informacije, podatki in dokumenti povezani s predmetom preiskave;

(c)  od vsakega javnega organa, telesa ali agencije v državi članici pristojnega organa zahteva vse relevantne informacije, podatke ali dokumente v kakršni koli obliki zapisa ali obliki in ne glede na vrsto nosilca, na katerem, ali prostor, v katerem so shranjeni, da lahko med drugim opredeli in spremlja finančne in podatkovne tokove ali ugotovi istovetnost oseb, udeleženih v finančnih in podatkovnih tokovih, informacije o bančnih računih in lastništvo spletnih mest;

(c)  pooblastilo, da od vsakega javnega organa, telesa ali agencije v državi članici pristojnega organa zahtevajo vse relevantne informacije, podatke ali dokumente v kakršni koli obliki zapisa ali obliki in ne glede na vrsto nosilca, na katerem, ali prostor, v katerem so shranjeni, da lahko med drugim opredelijo in spremljajo finančne in podatkovne tokove ali ugotovijo istovetnost oseb, udeleženih v finančnih in podatkovnih tokovih, informacije o bančnih računih in lastništvo spletnih mest, če so informacije, podatki in dokumenti povezani s predmetom preiskave;

(d)  izvede potrebne inšpekcijske preglede na kraju samem, vključno zlasti s pooblastilom za vstop v kateri koli prostor, zemljišče ali prevozno sredstvo, ali to zahteva od drugih organov, da prouči, zaseže, vzame ali pridobi izvode informacij, podatkov ali dokumentov, ne glede na vrsto nosilca, na katerem so shranjeni; zapečati vse prostore ali informacije, podatke ali dokumente za potrebno obdobje in v obsegu, potrebnem za inšpekcijski pregled; od vsakega predstavnika ali člana osebja zadevnega trgovca zahteva pojasnilo o dejstvih, informacijah ali dokumentih, ki se nanašajo na predmet inšpekcijskega pregleda, in zabeleži njegove odgovore;

(d)  pooblastilo za izvedbo potrebnih inšpekcijskih pregledov na kraju samem, vključno s pooblastilom za vstop v kateri koli prostor, zemljišče ali prevozno sredstvo, ki ga trgovec uporablja za svoje trgovske, poslovne, obrtne ali poklicne dejavnosti, ali da to zahtevajo od drugih organov, ki proučijo, zasežejo, vzamejo ali pridobijo izvode informacij, podatkov ali dokumentov, ne glede na vrsto nosilca, na katerem so shranjeni; zapečatenje vseh prostorov ali informacij, podatkov ali dokumentov za potrebno obdobje in v obsegu, potrebnem za inšpekcijski pregled;

 

(da)  pooblastilo, da od vsakega predstavnika ali člana osebja zadevnega trgovca zahteva pojasnilo ali posredovanje dejstev, informacij ali dokumentov, ki se nanašajo na predmet inšpekcijskega pregleda, in zabeleži njegove odgovore;

(e)  nakupi blago ali storitve kot poskusni nakup, da bi odkril kršitve iz te uredbe in pridobil dokaze;

(e)  pooblastilo za nakup blaga ali storitev s poskusnimi nakupi, tudi s skrivno identiteto, da bi jih pregledali ter z obratnim inženiringom odkrili kršitve iz te uredbe in pridobili dokaze; odvisno od narave predvidene uporabe, se vzorci, ki jih ni mogoče vrniti trgovcu v prvotnem stanju, kupijo;

(f)  nakupi blago ali storitve s skrivno identiteto, da bi odkril kršitve in pridobil dokaze;

 

(g)  sprejme začasne ukrepe, da bi preprečil tveganje resne in nepopravljive škode za potrošnike, zlasti blokiranje spletnega mesta, domene ali podobne digitalne strani, storitve ali računa;

(g)  pooblastilo za sprejetje začasnih ukrepov, kadar ni drugega načina za preprečevanje tveganja resne in nepopravljive škode za kolektivne interese potrošnikov, predvsem, da od ponudnikov storitev gostovanja zahtevajo, da odstranijo vsebino ali blokirajo spletno mesto, storitev ali račun, ali pa zahtevajo od registrov ali registratorjev domen, da začasno blokirajo popolnoma določeno ime domene;

(h)  na lastno pobudo začne preiskave ali postopke, da se doseže prenehanje ali prepoved kršitev znotraj Unije ali močno razširjenih kršitev, in po potrebi o tem objavi informacije;

(h)  pooblastilo, da na lastno pobudo začnejo preiskave ali postopke, da se doseže prenehanje kršitev znotraj Unije, močno razširjenih kršitev ali močno razširjenih kršitev z razsežnostjo Unije, in o tem po potrebi objavijo informacije;

(i)  pri trgovcu, odgovornem za kršitev znotraj Unije ali močno razširjeno kršitev, doseže zavezo, da bo prenehal s kršitvijo in po potrebi potrošnikom nadomestil povzročeno škodo;

(i)  pooblastilo, da od trgovca, odgovornega za kršitev znotraj Unije, močno razširjeno kršitev ali močno razširjeno kršitev z razsežnostjo Unije, poskusijo pridobiti ali sprejmejo zavezo, da bo prenehal kršitev in po potrebi potrošnikom nadomestil povzročeno škodo;

(j)  od trgovca pisno zahteva, naj preneha s kršitvijo;

 

(k)  doseže prenehanje ali prepoved kršitve;

(k)  pooblastilo za odreditev prenehanja ali prepovedi kršitve;

(l)  ukine spletno mesto, domeno ali podobno digitalno stran, storitev ali račun v celoti ali delno, vključno z zahtevanjem od tretje osebe ali drugega javnega organa, da izvede takšne ukrepe;

(l)  pooblastilo, da v primeru, če se trgovec v razumnem roku ne odzove na pisno zahtevo pristojnega organa, naj preneha s kršitvijo ali prepove kršitev, od ponudnika storitev gostovanja zahteva odstranitev vsebine ali ukinitev spletnega mesta, storitve ali računa v celoti ali delno, ali registrom ali registratorjem domen naroči, da izbrišejo popolnoma določeno ime domene in omogočijo zadevnemu pristojnemu organu, da ga registrira, vključno z zahtevanjem od tretje osebe ali drugega javnega organa, da izvede takšne ukrepe, da se prepreči tveganje resne in nepopravljive škode za kolektivne interese potrošnikov;

(m)  za kršitve znotraj Unije in močno razširjene kršitve ter nespoštovanje katere koli odločitve, odredbe, začasnega ukrepa, zaveze ali drugega ukrepa, sprejetega v skladu s to uredbo, naloži sankcije, vključno z globami in denarnimi kaznimi;

(m)  pooblastilo, da za kršitve znotraj Unije, močno razširjene kršitve in močno razširjene kršitve z razsežnostjo Unije ter nespoštovanje katere koli odločitve, odredbe, začasnega ukrepa, zaveze ali drugega ukrepa, sprejetega v skladu s to uredbo, naložijo sankcije, vključno z globami in denarnimi kaznimi;

(n)   trgovcu, odgovornemu za kršitev znotraj Unije ali močno razširjeno kršitev, odredi, naj potrošnikom nadomesti škodo, ki so jo utrpeli zaradi kršitve, med drugim z denarnim nadomestilom, nudenjem možnosti potrošnikom, da odstopijo od pogodbe, ali drugimi ukrepi, ki zagotavljajo pravna sredstva potrošnikom, oškodovanim zaradi kršitve;

(n)   pooblastilo, da trgovcu, odgovornemu za kršitev znotraj Unije, močno razširjeno kršitev ali močno razširjeno kršitev z razsežnostjo Unije, odredi, naj potrošnikom nadomesti škodo, ki so jo utrpeli zaradi kršitve, med drugim z denarnim nadomestilom, nudenjem možnosti potrošnikom, da odstopijo od pogodbe, ali drugimi ukrepi, ki zagotavljajo pravna sredstva potrošnikom, oškodovanim zaradi kršitve;

(o)  odredi vračilo dobička, pridobljenega s kršitvami, vključno z odredbo, da se navedeni dobiček plača v javno blagajno ali upravičencu, ki ga določi pristojni organ ali nacionalna zakonodaja;

(o)  pooblastilo za odreditev vračila dobička, pridobljenega s kršitvami;

(p)  objavi vse končne odločitve, začasne ukrepe ali odredbe, vključno z objavo istovetnosti trgovca, odgovornega za kršitev znotraj Unije ali močno razširjeno kršitev;

(p)  pooblastilo, da se objavijo vse končne odločitve, končni ukrepi, zaveze trgovca ali odredbe, sprejete v skladu s to uredbo, vključno z objavo istovetnosti trgovca, odgovornega za kršitev znotraj Unije, močno razširjeno kršitev ali močno razširjeno kršitev z razsežnostjo Unije;

(q)  se posvetuje s potrošniki, potrošniškimi organizacijami, imenovanimi organi in drugimi zadevnimi osebami o učinkovitosti predlaganih zavez pri prenehanju kršitve in odpravi škode, ki jo je povzročila.

(q)  pooblastilo, da se po potrebi posvetuje s potrošniki, potrošniškimi organizacijami, organizacijami trgovcev, imenovanimi organi in drugimi zadevnimi osebami o učinkovitosti predlaganih zavez pri prenehanju kršitve in odpravi škode, ki jo je povzročila.

Predlog spremembe    67

Predlog uredbe

Člen 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 9

Člen 9

Izvajanje minimalnih pooblastil

Izvajanje pooblastil s strani pristojnih organov

1.  Pristojni organi izvajajo pooblastila iz člena 8 v skladu s to uredbo in nacionalno zakonodajo bodisi:

1.  Pristojni organi izvajajo pooblastila iz člena 8:

(a)  neposredno na lastno odgovornost bodisi

(a)  neposredno na lastno odgovornost

 

(aa)  s pomočjo drugih javnih organov ali pod nadzorom sodnih organov, kjer je to potrebno;

 

(ab)  tako da, kjer je to ustrezno, dajo navodila imenovanim organom ali

(b)   z zahtevkom, naslovljenim na sodišča, pristojna za izdajo potrebne odločbe, vključno, kjer je primerno, s pravnim sredstvom, če zahtevku za izdajo potrebne odločbe ni bilo ugodeno.

(b)   z zahtevkom, naslovljenim na sodišča, pristojna za izdajo potrebne odločbe, vključno, kjer je primerno, s pravnim sredstvom, če zahtevku za izdajo potrebne odločbe ni bilo ugodeno.

 

1a.   Pristojni organi v vsakem primeru izvajajo pooblastila iz točk (d), (g) in (l) člena 8(2) v skladu s točko (b) odstavka 1 tega člena.

2.  Če pristojni organi svoja pooblastila izvajajo z zahtevkom, naslovljenim na sodišča, so navedena sodišča pristojna, da izdajo potrebne odločbe, in delujejo v okviru te uredbe.

2.  Če pristojni organi svoja pooblastila izvajajo z zahtevkom, naslovljenim na sodišča, so navedena sodišča pristojna, da izdajo potrebne odločbe.

 

2a.  Pristojni organi izvajajo pooblastila iz člena 8 sorazmerno, uspešno in učinkovito v skladu z zakonodajo Unije, vključno z načeli Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, ustreznimi postopkovnimi jamstvi in pravili Unije o varstvu podatkov ter nacionalno zakonodajo.

 

2b.  Preiskovalni in izvršilni ukrepi, sprejeti v skladu s to uredbo, morajo ustrezno odražati vrsto kršitve in povzročeno dejansko ali potencialno škodo.

 

2c.  Pri odločitvi o naložitvi sankcije in o višini globe v vsakem posameznem primeru se ustrezno upošteva:

 

(a)   vrsta, resnost in trajanje kršitve ter število prizadetih potrošnikov in škoda, ki jim je bila povzročena;

 

(b)   ali je kršitev naklepna ali posledica malomarnosti;

 

(c)   sprejeti ukrepi trgovca za ublažitev škode, ki so jo utrpeli potrošniki;

 

(d)   morebitne pomembne predhodne kršitve trgovca;

 

(e)   stopnja sodelovanja trgovca z pristojnim organom pri odpravljanju kršitve in blažitvi morebitnih škodljivih učinkov kršitve.

3  Države članice zagotovijo, da so sodne takse in drugi stroški, povezani s sprejetjem sodnih odločb v postopkih na podlagi uporabe te uredbe, sorazmerni in ne ovirajo uporabe te uredbe.

3.  Države članice zagotovijo, da so sodne takse in drugi stroški, povezani s sprejetjem sodnih odločb v postopkih na podlagi uporabe te uredbe, sorazmerni in ne ovirajo uporabe te uredbe.

Predlog spremembe    68

Predlog uredbe

Člen 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 10

črtano

Izvedbena pooblastila

 

Komisija lahko sprejme izvedbene akte, v katerih so določeni pogoji za izvajanje minimalnih pooblastil pristojnih organov iz člena 8. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 48(2).

 

Predlog spremembe    69

Predlog uredbe

Člen 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 11

Člen 11

Prošnje za informacije

Prošnje za informacije

1.  Zaprošeni organ na prošnjo organa prosilca zagotovi vse relevantne informacije, da se ugotovi, ali je prišlo do kršitve znotraj Unije, in da se doseže prenehanje navedene kršitve. Zaprošeni organ Komisijo nemudoma obvesti o prošnji za informacije in svojem odgovoru.

1.  Zaprošeni organ na prošnjo organa prosilca zagotovi organu prosilcu nemudoma, v vsakem primeru pa v 30 dneh, vse relevantne informacije, da se ugotovi, ali je prišlo do kršitve znotraj Unije, in da se doseže prenehanje navedene kršitve. Zaprošeni organ Komisijo nemudoma obvesti o prošnji za informacije in svojem odgovoru.

2.  Zaprošeni organ opravi ustrezne preiskave ali sprejme druge potrebne ali ustrezne ukrepe za zbiranje potrebnih informacij. Po potrebi navedene preiskave opravi s pomočjo drugih javnih ali imenovanih organov.

2.  Zaprošeni organ opravi ustrezne preiskave ali sprejme druge potrebne ali ustrezne ukrepe za zbiranje potrebnih informacij. Po potrebi navedene preiskave opravi s pomočjo drugih javnih ali imenovanih organov.

3.  Na prošnjo organa prosilca lahko zaprošeni organ pristojnim uradnikom organa prosilca dovoli, da spremljajo uradnike zaprošenega organa pri njihovih preiskavah.

3.  Na prošnjo organa prosilca lahko zaprošeni organ pristojnim uradnikom organa prosilca dovoli, da spremljajo uradnike zaprošenega organa pri njihovih preiskavah.

4.  Zaprošeni organ na prošnjo odgovori z uporabo postopka za prošnje za informacije in v rokih, ki jih Komisija določi v izvedbenem aktu.

 

5.  Komisija sprejme izvedbene akte, v katerih določi roke, standardne obrazce in podrobnosti postopkov za prošnje za informacije. Izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 48(2).

 

Predlog spremembe    70

Predlog uredbe

Člen 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 12

Člen 12

Prošnje za izvršilne ukrepe

Prošnje za izvršilne ukrepe

1.  Zaprošeni organ na prošnjo organa prosilca sprejme vse potrebne izvršilne ukrepe, da se doseže prenehanje ali prepoved kršitve znotraj Unije, vključno z naložitvijo sankcij in odreditvijo ali omogočanjem plačila nadomestila potrošnikom za škodo, ki jo je povzročila kršitev.

1.  Zaprošeni organ brez nepotrebnega odlašanja na prošnjo organa prosilca sprejme vse potrebne izvršilne ukrepe, da se doseže prenehanje ali prepoved kršitve znotraj Unije, in sicer z izvajanjem pooblastil iz člena 8 in z dodatnimi pooblastili, ki jih ima na podlagi nacionalnega prava, vključno z naložitvijo sankcij in odreditvijo ali omogočanjem plačila nadomestila potrošnikom za škodo, ki jo je povzročila ta kršitev.

2.  Zaprošeni organ za izpolnjevanje obveznosti iz odstavka 1 izvaja pooblastila iz člena 8 in dodatna pooblastila, ki jih ima v skladu z nacionalno zakonodajo. Zaprošeni organ določi ustrezne izvršilne ukrepe, da se doseže prenehanje ali prepoved kršitve znotraj Unije na sorazmeren, učinkovit in uspešen način. Po potrebi navedene ukrepe določi in izvaja s pomočjo drugih javnih organov.

 

3.  Zaprošeni organ redno obvešča organ prosilec o sprejetih korakih in ukrepih ter se z organom prosilcem o njih posvetuje. Zaprošeni organ prek baze podatkov iz člena 43 nemudoma obvesti organ prosilec, pristojne organe drugih držav članic in Komisijo o sprejetih ukrepih in njihovem učinku na kršitev znotraj Unije, vključno z naslednjimi informacijami:

3.  Zaprošeni organ redno obvešča organ prosilec o sprejetih korakih in ukrepih ter se z organom prosilcem posvetuje o korakih in ukrepih, ki jih namerava sprejeti. Zaprošeni organ prek baze podatkov iz člena 43 obvesti o sprejetih ukrepih in njihovem učinku na kršitev znotraj Unije, vključno z naslednjimi informacijami:

(a)  ali so bili uvedeni začasni ukrepi;

(a)  ali so bili uvedeni začasni ukrepi;

(b)  ali je kršitev prenehala;

(b)  ali je kršitev prenehala;

(c)  katere sankcije so bile naložene;

(c)  kateri ukrepi, vključno s sankcijami, so bili naloženi in ali so ti ukrepi bili izvedeni;

(d)  v kolikšni meri so potrošniki prejeli nadomestilo;

(d)  v kolikšni meri so potrošniki prejeli nadomestilo;

(e)  ali so bili sprejeti ukrepi tudi izvedeni.

 

4.  Zaprošeni organ na prošnjo odgovori z uporabo postopkov za prošnje za izvršilne ukrepe in v rokih, ki jih Komisija določi v izvedbenem aktu.

 

5.  Komisija sprejme izvedbene akte, v katerih določi roke, standardne obrazce in podrobnosti postopkov za prošnje za izvršilne ukrepe. Izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 48(2).

 

Predlog spremembe    71

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Komisija sprejme izvedbene akte, v katerih določi roke, standardne obrazce in podrobnosti postopkov, ki vključujejo imenovane organe. Izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 48(2).

črtano

Predlog spremembe    72

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Pri prošnjah za medsebojno pomoč organ prosilec zagotovi zadostne informacije, na podlagi katerih lahko zaprošeni organ prošnjo izpolni, vključno z vsemi potrebnimi dokazi, ki jih je mogoče pridobiti samo v državi članici organa prosilca.

1.  Pri prošnjah za medsebojno pomoč organ prosilec zagotovi potrebne informacije, na podlagi katerih lahko zaprošeni organ prošnjo izpolni, vključno z vsemi potrebnimi dokazi, ki jih je mogoče pridobiti samo v državi članici organa prosilca.

Predlog spremembe    73

Predlog uredbe

Člen 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 15

Člen 15

Zavrnitev prošnje za medsebojno pomoč

Zavrnitev prošnje za medsebojno pomoč

1.  Zaprošeni organ lahko prošnjo za informacije iz člena 11 zavrne, če je izpolnjena vsaj ena od naslednjih točk:

1.  Zaprošeni organ lahko prošnjo za informacije iz člena 11 zavrne, če je izpolnjena vsaj ena od naslednjih točk:

(a)  zaprošeni organ po posvetovanju z organom prosilcem meni, da slednji zahtevanih informacij ne potrebuje, da bi ugotovil, ali je prišlo do kršitve znotraj Unije oziroma ali obstaja utemeljeni sum, da bi do kršitve lahko prišlo;

(a)  zaprošeni organ po posvetovanju z organom prosilcem predloži utemeljene razloge, ki dokazujejo, da slednji zahtevanih informacij ne potrebuje, da bi ugotovil, ali je prišlo do kršitve znotraj Unije oziroma ali obstaja utemeljeni sum, da bi do kršitve lahko prišlo;

b)  organ prosilec se ne strinja, da za informacije veljajo določbe o zaupnosti ter poklicni in poslovni skrivnosti iz člena 41;

b)  organ prosilec se ne strinja, da za informacije veljajo določbe o zaupnosti ter poklicni in poslovni skrivnosti iz člena 41;

(c)  pravosodni organi v državi članici zaprošenega organa ali organa prosilca so v zvezi z isto kršitvijo znotraj Unije in proti istemu trgovcu že uvedli kazenske preiskave ali sodni postopek oziroma izdali pravnomočno sodbo.

(c)  pravosodni organi v državi članici zaprošenega organa ali organa prosilca so v zvezi z isto kršitvijo znotraj Unije in proti istemu trgovcu že uvedli kazenske preiskave ali sodni postopek.

2.  Zaprošeni organ lahko prošnjo za izvršilne ukrepe iz člena 12 po posvetovanju z organom prosilcem zavrne, če je izpolnjena vsaj ena od naslednjih točk:

2.  Zaprošeni organ lahko prošnjo za izvršilne ukrepe iz člena 12 po posvetovanju z organom prosilcem zavrne, če je izpolnjena vsaj ena od naslednjih točk:  

(a)  pravosodni organi v državi članici zaprošenega organa ali organa prosilca so v zvezi z isto kršitvijo znotraj Unije in proti istemu trgovcu že uvedli kazenske preiskave ali sodni postopek oziroma izdali pravnomočno sodbo;

(a)  pravosodni organi v državi članici zaprošenega organa ali organa prosilca so v zvezi z isto kršitvijo znotraj Unije in proti istemu trgovcu že uvedli kazenske preiskave ali sodni postopek oziroma izdali pravnomočno upravno odločbo, pravnomočno sodbo ali dosegli sodno poravnavo;

(b)   po ustrezni preiskavi meni, da ni prišlo do kršitve znotraj Unije;

(b)   po ustrezni preiskavi meni, da ni prišlo do kršitve znotraj Unije;

(c)   zaprošeni organ meni, da organ prosilec ni zagotovil zadostnih informacij v skladu s členom 12(1).

(c)   zaprošeni organ meni, da organ prosilec ni zagotovil potrebnih informacij v skladu s členom 14(1).

Prošnje za izvršilne ukrepe ni mogoče zavrniti iz razloga, da niso bile zagotovljene zadostne informacije, če je bila prošnja za informacije o isti kršitvi znotraj Unije zavrnjena, ker so bile v zvezi z isto kršitvijo znotraj Unije in proti istemu trgovcu že uvedene kazenske preiskave ali sodni postopek oziroma izdana pravnomočna sodba, kot je navedeno v odstavku (1)(c).

Prošnje za izvršilne ukrepe ni mogoče zavrniti iz razloga, da niso bile zagotovljene zadostne informacije, če je bila prošnja za informacije o isti kršitvi znotraj Unije predhodno že zavrnjena, kot je navedeno v odstavku (1)(c).

3.   Zaprošeni organ obvesti organ prosilec in Komisijo o zavrnitvi prošnje za medsebojno pomoč ter navede razloge za zavrnitev.

3.   Zaprošeni organ obvesti organ prosilec in Komisijo o zavrnitvi prošnje za medsebojno pomoč ter navede razloge za zavrnitev.

4.   V primeru nesoglasja med organom prosilcem in zaprošenim organom organ prosilec ali zaprošeni organ zadevo nemudoma predloži Komisiji, ki izda mnenje. Kadar ji zadeva ni predložena, lahko Komisija izda mnenje na lastno pobudo.

4.  V primeru nesoglasja med organom prosilcem in zaprošenim organom organ prosilec ali zaprošeni organ lahko zadevo nemudoma predloži Komisiji, ki izda mnenje. Kadar ji zadeva ni predložena, lahko Komisija izda mnenje na lastno pobudo. Za namene izdajanja mnenja lahko Komisija zahteva ustrezne informacije in dokumente, ki sta si jih organ prosilec in zaprošeni organ izmenjala.

5.  Komisija spremlja delovanje mehanizma medsebojne pomoči ter upoštevanje postopkov in rokov za obravnavanje prošenj za medsebojno pomoč s strani pristojnih organov. Komisija ima dostop do prošenj za medsebojno pomoč ter do informacij in dokumentov, ki si jih izmenjata organ prosilec in zaprošeni organ.

5.  Komisija spremlja delovanje mehanizma medsebojne pomoči ter upoštevanje postopkov in rokov za obravnavanje prošenj za medsebojno pomoč s strani pristojnih organov. Komisija ima dostop do prošenj za medsebojno pomoč.

6.  Za zagotovitev uspešnega in učinkovitega delovanja mehanizma medsebojne pomoči lahko Komisija po potrebi državam članicam izda smernice in poda priporočila.

6.  Za zagotovitev uspešnega in učinkovitega delovanja mehanizma medsebojne pomoči lahko Komisija po potrebi državam članicam izda smernice in poda priporočila.

7.  Komisija lahko sprejme izvedbene akte, v katerih določi podrobnosti postopkov za obravnavo nesoglasij med pristojnimi organi iz odstavkov 3 in 4. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 48(2).

 

Predlog spremembe    74

Predlog uredbe

Člen 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 15a

 

Izvedbeni akti

 

Komisija sprejme izvedbene akte, ki določajo standardne obrazce in korake postopka iz členov 11, 12, in 15. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 48(2).

Predlog spremembe    75

Predlog uredbe

Poglavje IV – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

USKLAJEN MEHANIZEM ZA NADZOR, PREISKOVANJE IN IZVRŠEVANJE PRI MOČNO RAZŠIRJENIH KRŠITVAH

USKLAJEN MEHANIZEM ZA PREISKOVANJE IN IZVRŠEVANJE PRI MOČNO RAZŠIRJENIH KRŠITVAH IN MOČNO RAZŠIRJENIH KRŠITVAH Z RAZSEŽNOSTJO UNIJE.

Predlog spremembe    76

Predlog uredbe

Poglavje IV – oddelek I – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Močno razširjene kršitve

Močno razširjene kršitve in močno razširjene kršitve z razsežnostjo Unije

Predlog spremembe    77

Predlog uredbe

Člen 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 16

Člen 16

Uvedba usklajenega ukrepa in imenovanje koordinatorja

Uvedba usklajenih ukrepov in imenovanje koordinatorja

1.  Kadar pristojni organ utemeljeno sumi, da poteka močno razširjena kršitev, o tem nemudoma obvesti pristojne organe drugih držav članic, ki jih močno razširjena kršitev zadeva, in Komisijo.

1.  Kadar pristojni organ ali Komisija utemeljeno sumi, da poteka močno razširjena kršitev, o tem nemudoma obvesti pristojne organe držav članic, ki jih ta kršitev zadeva, in po potrebi Komisijo.

2.  Kadar Komisija utemeljeno sumi, da poteka močno razširjena kršitev, o tem obvesti pristojne organe, ki jih močno razširjena kršitev zadeva.

 

3.  Pristojni organi, ki jih močno razširjena kršitev zadeva, po prejetju obvestil iz odstavkov 1 in 2 soglasno imenujejo pristojni organ, ki usklajuje ukrep.

3.  Pristojni organi, ki jih močno razširjena kršitev zadeva, se po prejetju obvestila iz odstavka 1, v primeru močno razširjene kršitve, soglasno odločijo za uvedbo usklajenega ukrepa. Ukrep usklajuje pristojni organ, ki pošlje obvestilo, razen če se pristojni organi, ki jih močno razširjena kršitev zadeva, odločijo, da naj to stori drug pristojni organ ali Komisija.

4.  Zadevni pristojni organi lahko Komisijo pozovejo, naj prevzame vlogo koordinatorja. Komisija zadevne pristojne organe nemudoma obvesti o tem, ali sprejme vlogo koordinatorja.

 

5.  Ko Komisija obvesti pristojni organ v skladu z odstavkom 2, lahko predlaga, da prevzame vlogo koordinatorja. Zadevni pristojni organi Komisijo nemudoma obvestijo, ali se strinjajo s tem, da Komisija usklajuje ukrep.

5.  Ko je Komisija tista, ki obvesti pristojne organe v skladu z odstavkom 1, lahko predlaga, da prevzame vlogo koordinatorja. Zadevni pristojni organi Komisijo nemudoma obvestijo, ali se strinjajo s tem, da Komisija usklajuje ukrep, oziroma ali se strinjajo, kateri pristojni organ naj usklajuje ukrep.

6.  Kadar Komisija zavrne vlogo koordinatorja ali se zadevni pristojni organi ne strinjajo s tem, da Komisija usklajuje ukrep, zadevni pristojni organi imenujejo pristojni organ, ki usklajuje ukrep. Če pristojni organi ne dosežejo dogovora, ukrep usklajuje pristojni organ, ki je druge pristojne organe prvi obvestil o domnevni kršitvi.

6.  Kadar Komisija zavrne vlogo koordinatorja ali se zadevni pristojni organi ne strinjajo s tem, da Komisija usklajuje ukrep, zadevni pristojni organi imenujejo pristojni organ, ki usklajuje ukrep. Če pristojni organi ne dosežejo dogovora, ukrep usklajuje pristojni organ, ki je druge pristojne organe prvi obvestil o domnevni kršitvi.

 

6a.  Komisija po izdaji ali prejemu obvestila iz odstavka 1 skupaj z enotnimi povezovalnimi organi zadevnih držav članic preveri predhodne dokaze o obstoju močno razširjene kršitve. Ko se prag za močno razširjeno kršitev z razsežnostjo Unije doseže, Komisija uvede usklajen ukrep. Komisija o svoji odločitvi o uvedbi usklajenega ukrepa obvesti enotne povezovalne organe držav članic, na katere se nanaša ta ukrep. Komisija usklajuje ta ukrep.

Predlog spremembe    78

Predlog uredbe

Člen 16 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 16 a

 

Sodelovanje v usklajenih ukrepih

 

1.   Pristojni organ lahko sodelovanje v usklajenem ukrepu zavrne iz katerega koli od naslednjih razlogov:

 

(a)   v zvezi z isto močno razširjeno kršitvijo ali močno razširjeno kršitvijo z razsežnostjo Unije je bila v zadevni državi članici proti istemu trgovcu že uvedena kazenska preiskava ali sodni postopek;

 

(b)   v zvezi z isto močno razširjeno kršitvijo ali močno razširjeno kršitvijo z razsežnostjo Unije je bila v zadevni državi članici proti istemu trgovcu že sprejeta pravnomočna upravna odločba, pravnomočna sodba ali dosežena sodna poravnava;

 

(c)   zadevna močno razširjena kršitev ali močno razširjena kršitev z razsežnostjo Unije se ni zgodila v zadevni državi članici.

 

2.   Kadar se pristojni organ po odločitvi o uvedbi usklajenega ukrepa v skladu s členom 16 odloči, da v usklajenem ukrepu ne bo sodeloval, o svoji odločitvi nemudoma obvesti Komisijo, druge pristojne organe in zadevne enotne povezovalne organe, navede razloge zanjo in predloži potrebne spremne dokumente.

 

3.   Pristojni organ se lahko pridruži usklajenemu ukrepu, če med usklajenim ukrepom postane očitno, da ga močno razširjena kršitev ali močno razširjena kršitev z razsežnostjo Unije, ki je predmet usklajenega ukrepa, zadeva.

Predlog spremembe    79

Predlog uredbe

Člen 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 17

Člen 17

Preiskovalni ukrepi v okviru usklajenih ukrepov

Preiskovalni ukrepi v okviru usklajenih ukrepov

1.  Zadevni pristojni organi zagotovijo, da se potrebni dokazi, podatki in informacije zberejo uspešno in učinkovito. Zadevni pristojni organi zagotovijo, da se preiskave in inšpekcijski pregledi opravijo hkrati ter začasni ukrepi izvedejo hkrati.

1.  Zadevni pristojni organi zagotovijo, da se potrebni dokazi, podatki in informacije zberejo uspešno in učinkovito. Zadevni pristojni organi zagotovijo, da se preiskave in inšpekcijski pregledi opravijo hkrati ter začasni ukrepi izvedejo hkrati kolikor to omogoča nacionalno postopkovno pravo.

2.  Zadevni pristojni organi lahko uporabijo mehanizem medsebojne pomoči v skladu s poglavjem III, zlasti za zbiranje dokazov in informacij iz držav članic, ki niso države članice, na katere se nanaša usklajeni ukrep, ali za zagotavljanje, da se zadevni trgovec ne izogne izvršilnim ukrepom.

2.  Zadevni pristojni organi lahko uporabijo mehanizem medsebojne pomoči v skladu s poglavjem III, zlasti za zbiranje dokazov in informacij iz držav članic, ki niso države članice, na katere se nanaša usklajeni ukrep, ali za zagotavljanje, da se zadevni trgovec ne izogne izvršilnim ukrepom.

3.  Kjer je primerno, lahko zadevni pristojni organi rezultat preiskave in oceno močno razširjene kršitve navedejo v skupnem stališču, o katerem se dogovorijo.

3.  Zadevni pristojni organi rezultat preiskave in oceno močno razširjene kršitve ali po potrebi močno razširjene kršitve z razsežnostjo Unije navedejo v skupnem stališču, o katerem se dogovorijo.

 

3a.  Razen če se pristojni organi dogovorijo drugače, koordinator posreduje skupno stališče trgovcu, odgovornemu za kršitev, ki dobi možnost, da izrazi svoje mnenje o zadevah, zajetih v skupnem stališču.

4.  Kjer je primerno in brez poseganja v pravila o poklicni in poslovni skrivnosti iz člena 41, lahko zadevni pristojni organi odločijo, da skupno stališče v celoti ali delno objavijo na svojih spletnih mestih in spletnem mestu Komisije ter pridobijo mnenje drugih zadevnih strani.

4.  Brez poseganja v pravila o poklicni in poslovni skrivnosti iz člena 41 zadevni pristojni organi skupno stališče v celoti ali delno objavijo na svojih spletnih mestih in spletnem mestu Komisije ter lahko pridobijo mnenje potrošniških organizacij, organizacij trgovcev in drugih zadevnih strani.

Predlog spremembe    80

Predlog uredbe

Člen 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 18

Člen 18

Izvršilni ukrepi v okviru usklajenih ukrepov

Zaveze v okviru usklajenih ukrepov

1.  Zadevni pristojni organi lahko trgovca, odgovornega za kršitev, pozovejo, naj predlaga zaveze za prenehanje kršitve in po potrebi za plačilo nadomestila ali sprejetje drugih ukrepov, ki omogočajo plačilo nadomestila potrošnikom, ki so utrpeli škodo. Trgovec lahko tudi na lastno pobudo predlaga zaveze za prenehanje kršitve in plačilo nadomestila potrošnikom.

1.  Zadevni pristojni organi lahko na podlagi skupnega stališča, sprejetega v skladu s členom 17, trgovca, odgovornega za močno razširjeno kršitev ali močno razširjeno kršitev z razsežnostjo Unije, pozovejo, naj predlaga zaveze za prenehanje kršitve in po potrebi za plačilo nadomestila ali sprejetje drugih ukrepov, ki omogočajo plačilo nadomestila potrošnikom, ki so utrpeli škodo. Trgovec lahko tudi na lastno pobudo predlaga zaveze za prenehanje kršitve in plačilo nadomestila tovrstnim potrošnikom.

2.  Kadar trgovec predlaga zaveze, lahko zadevni pristojni organi, kjer je primerno, predlagane zaveze objavijo na svojih spletnih mestih ali po potrebi na spletnem mestu Komisije, da bi pridobili mnenje drugih zadevnih strani in preverili, ali zaveze zadoščajo za prenehanje kršitve in plačilo nadomestila potrošnikom.

2.  Kadar trgovec predlaga zaveze, lahko zadevni pristojni organi, kjer je primerno, predlagane zaveze objavijo na svojih spletnih mestih ali po potrebi na spletnem mestu Komisije, da bi pridobili mnenje drugih zadevnih strani, tudi potrošniških organizacij in organizacij trgovcev.

 

2a.  Zadevni pristojni organi ocenijo zaveze, ki jih predlaga trgovec, odgovoren za kršitev, in mu rezultat ocene sporočijo v skupnem stališču, o katerem se dogovorijo. Ko se šteje, da zaveze zadostujejo za zagotovitev prenehanja obsežne kršitve ali obsežne kršitve z razsežnostjo Unije in, kjer je ustrezno, morebitnih nadomestil za potrošnike, ki jim je bila zaradi nje povzročena škoda, pristojni organi sprejmejo te zaveze in določijo časovni rok za njihovo izvedbo.

 

Ko je malo verjetno, da se bodo močno razširjene kršitve ali močno razširjene kršitve z razsežnostjo Unije prenehale zaradi zavez trgovca, ki je odgovoren za kršitev, lahko pristojni organi sprejmejo izvršilne ukrepe v skladu s členom 18a.

 

2b.  Zadevni pristojni organi spremljajo izvajanje zavez. Zlasti zagotovijo, da trgovec, ki je odgovoren za kršitev, redno poroča koordinatorju o napredku pri izvajanju zavez.

3.  Zadevni pristojni organi lahko imenujejo en pristojni organ, da sprejme izvršilne ukrepe v imenu drugih pristojnih organov, da se doseže prenehanje ali prepoved močno razširjene kršitve, zagotovi plačilo nadomestila potrošnikom ali naložijo sankcije. Pristojni organi pri imenovanju organa, pristojnega za sprejetje izvršilnih ukrepov, upoštevajo lokacijo zadevnega trgovca. Ko drugi zadevni pristojni organi imenujejo organ, pristojen za sprejetje izvršilnih ukrepov, ta postane pristojen za delovanje v imenu potrošnikov vsake take države članice, kot bi bili potrošniki iz njegove države.

 

4.  Pristojni organi lahko odločijo, da izvršilne ukrepe sprejmejo hkrati v vseh ali nekaterih državah članicah, ki jih močno razširjena kršitev zadeva. V takem primeru pristojni organi zagotovijo, da se izvajanje navedenih izvršilnih ukrepov začne hkrati v vseh zadevnih državah članicah.

 

5.  Naročilo imenovanemu organu, da sprejme izvršilne ukrepe v skladu z odstavki od 1 do 4, je mogoče le, če se zadevni pristojni organi s tem strinjajo in kadar se zaradi zadevnega naročila ne razkrijejo informacije, za katere veljajo pravila o poklicni in poslovni skrivnosti iz člena 41.

 

Predlog spremembe    81

Predlog uredbe

Člen 18 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 18a

 

Izvršilni ukrepi v okviru usklajenih ukrepov

 

1.   Zadevni pristojni organi se dogovorijo, kateri pristojni organ ali, po potrebi, pristojni organi naj v imenu ostalih pristojnih organov sprejme izvršilne ukrepe, vključno z naložitvijo sankcij trgovcu in odredbo, s katero zahteva plačilo nadomestila potrošnikom, ki jim je trgovec povzročil škodo, kadar:

 

(a)   ni verjetno, da bo kršitev prenehala zaradi zavez, ki jih je predlagal trgovec, odgovoren za kršitev;

 

(b)   trgovec, ki je odgovoren za kršitev, ne predlaga zavez pred iztekom roka, ki so ga določili zadevni pristojni organi;

 

(c)   trgovec, ki je odgovoren za kršitev, predlaga zaveze, ki ne zadostujejo za zagotovitev prenehanja kršitve in plačilo nadomestila potrošnikom, ki jim je kršitev povzročila škodo; or

 

(d)   trgovec, ki je odgovoren za kršitev, ne izvede zavez pred iztekom roka, določenega v odstavku 18(2a).

 

2.   Ko drugi zadevni pristojni organi imenujejo organ, pristojen za sprejetje izvršilnih ukrepov, je ta pristojen za delovanje v imenu potrošnikov posameznih drugih držav članic, kot bi bili potrošniki iz njegove države. Pristojni organi pri imenovanju organa, pristojnega za sprejetje izvršilnih ukrepov, upoštevajo vse pomembne vidike, ki bi lahko prispevali k učinkovitemu izvrševanju.

 

3.   Kadar pristojni organi ne ravnajo v skladu z odstavkom 2, sprejmejo izvršilne ukrepe istočasno v več ali vseh državah članicah, na katere se močno razširjena kršitev ali močno razširjena kršitev z razsežnostjo Unije nanaša.

 

4.   Naročilo imenovanemu organu, da sprejme izvršilne ukrepe v skladu z odstavki od 1 do 3 tega člena, je mogoče le, če pristojni organi držav članic, na katere se taki ukrepi nanašajo, to naročilo odobrijo in le, če to ne vodi v razkritje informacij, za katere veljajo pravila o poklicni in poslovni skrivnosti iz člena 41.

Predlog spremembe    82

Predlog uredbe

Člen 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 19

Člen 19

Zaključek usklajenih ukrepov

Zaključek usklajenih ukrepov

 

1. Zadevni pristojni organi odločijo, da bodo zaključili usklajene ukrepe, ko ugotovijo,

 

(a)   da ni prišlo do močno razširjenih kršitev ali močno razširjenih kršitev z razsežnostjo Unije;

 

(b)   da je močno razširjena kršitev ali močno razširjena kršitev z razsežnostjo Unije po tem, ko je zanjo odgovorni trgovec izvedel zaveze, prenehala;

 

(c)   da je močno razširjena kršitev ali močno razširjena kršitev z razsežnostjo Unije po izvršilnih ukrepih prenehala.

Usklajevalni organ Komisijo in pristojne organe zadevnih držav članic nemudoma obvesti o prenehanju ali prepovedi močno razširjene kršitve.

2. Koordinator nemudoma obvesti, kadar je ustrezno, Komisijo, pristojne organe in enotne povezovalne organe zadevnih držav članic o zaključku usklajenih ukrepov.

Predlog spremembe    83

Predlog uredbe

Člen 19 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 19a

 

Ponovna uvedba usklajenih ukrepov

 

Koordinator nemudoma obvesti Komisijo, kadar je ustrezno, ter pristojne organe in enotne povezovalne organe zadevnih držav članic, če se močno razširjena kršitev ali močno razširjena kršitev z razsežnostjo Unije ponovi in so potrebni dodatni ukrepi. V tem primeru se lahko usklajevanje izvaja brez uvedbe novega usklajenega ukrepa.

Predlog spremembe    84

Predlog uredbe

člen 20.

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija lahko sprejme izvedbene akte, v katerih določi podrobnosti postopkov za skupne ukrepe pri močno razširjenih kršitvah, zlasti standardne obrazce za obveščanje in druge izmenjave med pristojnimi organi in Komisijo. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 48(2).

Komisija lahko sprejme izvedbene akte, v katerih navede roke in standardne obrazce za obveščanje in druge izmenjave informacij in zahtevke za izvršilne ukrepe med pristojnimi organi in Komisijo za usklajene ukrepe v zvezi z močno razširjenimi kršitvami ali močno razširjenimi kršitvami z razsežnostjo Unije. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 48(2).

Predlog spremembe    85

Predlog uredbe

Poglavje IV – oddelek II

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

[...]

črtano

Predlog spremembe    86

Predlog uredbe

Poglavje IV – oddelek III – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Splošne določbe, ki se uporabljajo za usklajene ukrepe in skupne ukrepe na podlagi tega poglavja

Splošne določbe, ki se uporabljajo za usklajene ukrepe

Predlog spremembe    87

Predlog uredbe

Člen 29 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Koordinator, imenovan v skladu s členom 16, 21 ali 32, zlasti:

1.  Koordinator, imenovan v skladu s členom 16 ali 32, zlasti:

Predlog spremembe    88

Predlog uredbe

Člen 29 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  zagotovi, da so vsi zadevni pristojni organi in Komisija pravočasno in ustrezno obveščeni o napredku pri izvajanju izvršilnega ukrepa, predvidenih naslednjih korakih in ukrepih, ki bodo sprejeti;

(a)  zagotovi, da so vsi zadevni pristojni organi in po potrebi Komisija pravočasno in ustrezno obveščeni o napredku pri izvajanju izvršilnega ukrepa, predvidenih naslednjih korakih in ukrepih, ki bodo sprejeti;

Predlog spremembe    89

Predlog uredbe

Člen 29 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  usklajuje preiskave, inšpekcijske preglede in sprejetje začasnih ukrepov, o katerih zadevni pristojni organi odločijo v skladu z oddelkoma I in II, ter spremlja preiskave, inšpekcijske preglede in začasne ukrepe kot tudi druge ukrepe v skladu s členom 8;

(b)  usklajuje in spremlja preiskave, inšpekcijske preglede in sprejetje začasnih ukrepov, o katerih zadevni pristojni organi odločijo v skladu z oddelkom I;

Predlog spremembe    90

Predlog uredbe

Člen 29 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  usklajuje pripravo in izmenjavo vseh potrebnih dokumentov med zadevnimi pristojnimi organi in Komisijo;

(c)  usklajuje pripravo in izmenjavo vseh potrebnih dokumentov med zadevnimi pristojnimi organi in po potrebi Komisijo;

Predlog spremembe   91

Predlog uredbe

Člen 29 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  ohranja stik s trgovci in drugimi stranmi, na katere se nanašajo nadzorni, preiskovalni in izvršilni ukrepi, razen če se zadevni pristojni organi in Komisija dogovorijo drugače;

(d)  ohranja stik s trgovci in drugimi stranmi, na katere se nanašajo nadzorni, preiskovalni in izvršilni ukrepi, razen če se zadevni pristojni organi, koordinator in po potrebi Komisija dogovorijo drugače;

Predlog spremembe    92

Predlog uredbe

Člen 29 – odstavek 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(f)  usklajuje druge izvršilne ukrepe, ki jih sprejmejo zadevni pristojni organi, vključno z zahtevki, naslovljenimi na sodišča, za potrebne odredbe in odločitve, naložitvijo sankcij in sprejetjem ukrepov, ki zagotavljajo plačilo nadomestila potrošnikom;

(Ne zadeva slovenske različice.)  

Predlog spremembe   93

Predlog uredbe

Člen 30 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Pristojni organi pri obravnavanju močno razširjenih kršitev v skladu z oddelkoma I in II usklajujejo svoje dejavnosti nadzora trga ter svoje preiskovalne in izvršilne ukrepe. Izmenjajo vse potrebne informacije ter drug drugemu in Komisiji nemudoma zagotovijo vso drugo potrebno pomoč.

1.  Pristojni organi pri obravnavanju močno razširjenih kršitev v skladu z oddelkom I usklajujejo svoje dejavnosti nadzora trga ter svoje preiskovalne in izvršilne ukrepe. Izmenjajo vse potrebne informacije ter drug drugemu in Komisiji nemudoma zagotovijo vso drugo potrebno pomoč.

Predlog spremembe    94

Predlog uredbe

Člen 30 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  O jezikih, ki jih pristojni organi in Komisija uporabljajo za obveščanje in vsa sporočila v zvezi z usklajenimi ukrepi, skupnimi ukrepi in usklajenimi preiskavami potrošniških trgov v skladu s tem poglavjem, se dogovorijo zadevni pristojni organi in Komisija.

3.  O jezikih, ki jih pristojni organi in Komisija uporabljajo za obveščanje in vsa sporočila v zvezi z usklajenimi ukrepi in usklajenimi preiskavami potrošniških trgov v skladu s tem poglavjem, se dogovorijo zadevni pristojni organi in Komisija.

Predlog spremembe    95

Predlog uredbe

Člen 30 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Če dogovora ni mogoče doseči, se obvestila in druga sporočila pošljejo v uradnem jeziku države članice, ki sestavi obvestilo ali drugo sporočilo. V tem primeru vsak zadevni pristojni organ zagotovi potrebne prevode obvestil, sporočil in drugih dokumentov, ki jih prejme od drugih pristojnih organov.

4.  Če dogovora ni mogoče doseči, se obvestila in druga sporočila pošljejo v uradnem jeziku države članice, ki sestavi obvestilo ali drugo sporočilo. V tem primeru vsak zadevni pristojni organ po potrebi zagotovi izdelavo prevodov obvestil, sporočil in drugih dokumentov, ki jih prejme od drugih pristojnih organov.

Predlog spremembe    96

Predlog uredbe

Člen 30 – odstavek 5 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Kadar se usklajeni ali skupni ukrepi v skladu z oddelkoma I in II nanašajo na močno razširjene kršitve naslednje zakonodaje Unije, koordinator pozove Evropski bančni organ, naj prevzame vlogo opazovalca:

5.  Kadar se usklajeni ukrepi v skladu z oddelkom I nanašajo na močno razširjene kršitve ali močno razširjene kršitve z razsežnostjo Unije, ki so v nasprotju z naslednjo zakonodajo Unije, koordinator pozove Evropski bančni organ, naj deluje kot opazovalec:

Predlog spremembe    97

Predlog uredbe

Člen 31 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Skupno stališče in pravica trgovcev, da izrazijo svoje mnenje

Jezikovna ureditev za komunikacijo s trgovci

Predlog spremembe   98

Predlog uredbe

Člen 31 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Skupno stališče iz členov 17 in 23 se sporoči trgovcu, odgovornemu za kršitev. Trgovec, odgovoren za kršitev, dobi možnost, da izrazi svoje mnenje o zadevah, zajetih v skupnem stališču.

črtano

Predlog spremembe    99

Predlog uredbe

Člen 31 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Trgovec ima pravico do sporazumevanja v uradnem jeziku države članice njegovega sedeža ali prebivališča. Trgovec se lahko tej pravici odpove ali zahteva, da se za sporazumevanje s pristojnimi organi uporabi drug uradni jezik Unije.

2.  Trgovec ima pravico do sporazumevanja v uradnem jeziku države članice njegovega sedeža ali prebivališča.

Predlog spremembe    100

Predlog uredbe

Člen 31 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Komisija lahko sprejme izvedbene akte, v katerih določi podrobnosti izvajanja pravic trgovca do obrambe v usklajenih in skupnih ukrepih. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 48(2).

črtano

Predlog spremembe    101

Predlog uredbe

Člen 32

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 32

Člen 32

Usklajene preiskave potrošniških trgov

Usklajene preiskave potrošniških trgov

1.  Kadar tržni trendi, pritožbe potrošnikov ali drugi kazalniki kažejo, da je morda prišlo do močno razširjenih kršitev, da te potekajo ali bi do njih utegnilo priti, lahko zadevni pristojni organi odločijo, da izvedejo usklajeno preiskavo potrošniških trgov (znano kot „sweep“). Takšno usklajeno preiskavo usklajuje Komisija.

1.  Kadar tržni trendi, pritožbe potrošnikov ali drugi kazalniki kažejo, da je morda prišlo do močno razširjenih kršitev, da te potekajo ali bi do njih utegnilo priti, lahko zadevni pristojni organi odločijo, da izvedejo usklajene preiskave potrošniških trgov.

 

1a.  Usklajene preiskave potrošniških trgov usklajuje Komisija.

2.  Zadevni pristojni organi pri izvajanju usklajenih preiskav učinkovito uporabijo pooblastila iz člena 8 in druga pooblastila, ki jih imajo v skladu z nacionalno zakonodajo.

2.  Pristojni organi, ki sodelujejo v izvajanju usklajenih preiskav, pri izvajanju teh preiskav učinkovito uporabijo pooblastila iz člena 8 in druga pooblastila, ki jih imajo v skladu z nacionalno zakonodajo.

3.  Pristojni organi lahko uradnike Komisije in drugo spremljevalno osebje, ki ga je pooblastila Komisija, povabijo k sodelovanju v usklajenih preiskavah potrošniških trgov.

3.  Pristojni organi lahko imenovane organe, uradnike Komisije in drugo spremljevalno osebje, ki ga je pooblastila Komisija, povabijo k sodelovanju v usklajenih preiskavah potrošniških trgov, kadar je to potrebno in ustrezno utemeljeno.

4.  Komisija lahko sprejme izvedbene akte, v katerih določi podrobnosti postopkov za usklajene preiskave potrošniških trgov. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 48(2).

4.  Komisija lahko sprejme izvedbene akte, v katerih določi podrobnosti postopkov za usklajene preiskave potrošniških trgov. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 48(2).

Predlog spremembe    102

Predlog uredbe

Člen 34

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 34

Člen 34

Mehanizem opozarjanja

Mehanizem opozarjanja

1.  Pristojni organ Komisijo in druge pristojne organe prek baze podatkov iz člena 43 nemudoma obvesti o vsakem utemeljenem sumu, da na njegovem ozemlju poteka kršitev, ki bi lahko škodovala interesom potrošnikov v drugih državah članicah (v nadaljnjem besedilu: opozorilo), pri čemer uporabi standardni obrazec.

1.  Pristojni organ Komisijo in druge pristojne organe prek zbirke podatkov iz člena 43 nemudoma obvesti o vsakem utemeljenem sumu, da na njegovem ozemlju poteka kršitev znotraj Unije ali močno razširjena kršitev, ki bi lahko škodovala interesom potrošnikov v drugih državah članicah (v nadaljnjem besedilu: opozorilo), pri čemer uporabi standardni obrazec.

2.  Komisija zadevne pristojne organe prek baze podatkov iz člena 43 nemudoma obvesti o vsakem utemeljenem sumu, da je na ozemlju Unije prišlo do kršitve (v nadaljnjem besedilu: opozorilo).

2.  Komisija zadevne pristojne organe prek zbirke podatkov iz člena 43 nemudoma obvesti o vsakem utemeljenem sumu, da je na ozemlju Unije prišlo do kršitve znotraj Unije ali močno razširjene kršitve (v nadaljnjem besedilu: opozorilo).

3.  V opozorilu pristojni organ ali Komisija navede zlasti naslednje informacije o domnevni kršitvi, če so na voljo:

3.  V opozorilu pristojni organ ali Komisija navede zlasti naslednje informacije o domnevni kršitvi znotraj Unije ali močno razširjeni kršitvi, če so na voljo:

(a)  opis dejanja ali opustitve, ki pomeni kršitev;

(a)  opis dejanja ali opustitve, ki pomeni kršitev;

(b)  proizvod ali storitev, ki jo kršitev zadeva;

(b)  proizvod ali storitev, ki jo kršitev zadeva;

(c)  države članice, ki jih kršitev zadeva ali bi jih utegnila zadevati;

(c)  države članice, ki jih kršitev zadeva ali bi jih utegnila zadevati;

(d)  trgovca, odgovornega ali domnevno odgovornega za kršitev;

(d)  trgovca, odgovornega ali domnevno odgovornega za kršitev;

(e)  pravno podlago za morebitne ukrepe s sklicevanjem na nacionalno zakonodajo in ustrezne določbe aktov Unije iz Priloge k tej uredbi;

(e)  pravno podlago za morebitne ukrepe s sklicevanjem na nacionalno zakonodajo in ustrezne določbe aktov Unije, navedene v Prilogi;

(f)  naravo sodnih postopkov, izvršilnih ukrepov ali drugih sprejetih ukrepov, ki se nanašajo na kršitev, ter njihove datume in trajanje;

(f)  naravo in stanje sodnih postopkov, izvršilnih ukrepov ali drugih sprejetih ukrepov, ki se nanašajo na kršitev, ter njihove datume in trajanje;

(g)  stanje pravnih postopkov, izvršilnega ukrepa ali drugih sprejetih ukrepov, ki se nanašajo na kršitev;

 

(h)  pristojni organ, ki izvaja pravne postopke in druge ukrepe;

(h)  pristojni organ, ki izvaja pravne postopke in druge ukrepe.

(i)  ali je opozorilo „v vednost“ ali „za ukrepanje“.

 

4  V opozorilu „za ukrepanje“ lahko pristojni organ ali Komisija zaprosi druge pristojne organe in Komisijo, da preverijo, ali na ozemlju drugih držav članic morda potekajo podobne domnevne kršitve oziroma ali so bili v drugih državah članicah že sprejeti izvršilni ukrepi proti takim kršitvam.

4  V opozorilu „za ukrepanje“ pristojni organ ali Komisija zaprosi pristojne organe drugih držav članic in po potrebi Komisijo, da preverijo, ali na ozemlju drugih držav članic morda potekajo podobne domnevne kršitve oziroma ali so bili v drugih državah članicah že sprejeti izvršilni ukrepi proti takim kršitvam. Zadevni pristojni organi drugih držav članic in Komisija nemudoma odgovorijo na prošnjo.

5  Da bi se domnevne kršitve učinkovito obravnavale, zadevni pristojni organi, odvisno od odgovorov na opozorilo, sprejmejo potrebne ukrepe iz poglavij III in IV.

 

6  Komisija sprejme izvedbene akte, v katerih določi podrobnosti delovanja mehanizma opozarjanja, vključno zlasti s standardnimi obrazci za opozorila. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 48(2).

6.  Komisija sprejme izvedbene akte, ki določajo standardne obrazce za vložitev opozorila prek zbirke podatkov iz člena 43. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 48(2).

Predlog spremembe    103

Predlog uredbe

Člen 35

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 35

Člen 35

Sodelovanje drugih subjektov v mehanizmu opozarjanja

Sodelovanje drugih subjektov v mehanizmu opozarjanja

1.  Imenovani organi in evropski potrošniški centri sodelujejo v mehanizmu opozarjanja iz člena 34. Države članice za sodelovanje v mehanizmu opozarjanja imenujejo potrošniške organizacije in združenja ter druge subjekte, kot so trgovska združenja, z ustreznim strokovnim znanjem in upravičenim interesom za varstvo potrošnikov. Države članice o teh subjektih nemudoma obvestijo Komisijo.

1.  Imenovani organi, evropski potrošniški centri, potrošniške organizacije in združenja ter trgovska združenja, ki imajo ustrezno strokovno znanje in upravičen interes za varstvo potrošnikov, lahko pristojne organe zadevnih držav članic in Komisijo obvestijo o domnevnih kršitvah ter predložijo informacije iz člena 34(3), pri čemer uporabijo standardni obrazec za zunanja obvestila iz zbirke podatkov iz člena 43 (v nadaljnjem besedilu: zunanje opozorilo).

 

Komisija sprejme izvedbene akte, ki določajo standardne obrazce za vložitev zunanjega opozorila prek zbirke podatkov iz člena 43. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 48(2).

2.  Komisija lahko za sodelovanje v mehanizmu opozarjanja imenuje druge subjekte, ki zastopajo interese potrošnikov in podjetij na ravni Unije.

2.  Komisija za vložitev zunanjega opozorila imenuje druge subjekte, ki zastopajo interese potrošnikov in podjetij na ravni Unije.

3.  Subjekti iz odstavkov 1 in 2 imajo pravico, da pristojne organe zadevnih držav članic in Komisijo obvestijo o domnevnih kršitvah ter predložijo informacije iz člena 34(3), pri čemer uporabijo standardni obrazec za zunanja obvestila iz baze podatkov iz člena 43 (v nadaljnjem besedilu: zunanje opozorilo).

 

4.  Zunanja opozorila so le „v vednost“. Pristojni organi niso zavezani k uvedbi postopka ali katerega koli drugega ukrepa na podlagi opozoril in informacij, ki jih predložijo navedeni subjekti. Subjekti, ki predložijo zunanja opozorila, zagotovijo, da so predložene informacije pravilne, posodobljene in točne, ter po potrebi objavljene informacije nemudoma popravijo ali jih umaknejo. V ta namen imajo dostop do informacij, ki so jih predložili, v skladu z omejitvami iz členov 41 in 43.

4.  Pristojni organi niso zavezani k uvedbi postopka ali katerega koli drugega ukrepa na podlagi zunanjih opozoril. Subjekti iz odstavkov 1 in 2, ki predložijo zunanja opozorila, zagotovijo, da so predložene informacije pravilne, posodobljene in točne, ter po potrebi nemudoma popravijo napake v objavljenih informacijah ali jih umaknejo. V ta namen imajo dostop do informacij, ki so jih predložili, v skladu z omejitvami iz členov 41 in 43. Te subjekte se tudi obvesti o vseh nadaljnjih ukrepih, ki jih zadevni pristojni organ sprejme glede zunanjih opozoril, ali na zahtevo, o neukrepanju.

5.  Komisija lahko sprejme izvedbene akte, v katerih določi podrobnosti imenovanja in sodelovanja drugih subjektov v mehanizmu opozarjanja. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 48(2).

 

Predlog spremembe    104

Predlog uredbe

Člen 36 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Pristojni organi prek baze podatkov iz člena 43 Komisijo in druge pristojne organe nemudoma obvestijo o vseh ukrepih, ki so jih sprejeli za obravnavanje kršitve zakonodaje o varstvu interesov potrošnikov na svojem ozemlju, če sumijo, da bi lahko kršitev škodovala interesom potrošnikov v drugih državah članicah, in sicer zlasti o:

1.  Pristojni organi prek zbirke podatkov iz člena 43 Komisijo in pristojne organedrugih držav članic nemudoma obvestijo o vseh ukrepih, ki so jih sprejeli za obravnavanje kršitve zakonodaje Unije o varstvu interesov potrošnikov na svojem ozemlju, če sumijo, da bi lahko taka kršitev škodovala interesom potrošnikov v drugih državah članicah.

Predlog spremembe    105

Predlog uredbe

Člen 36 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  vseh obvestilih, odredbah, odločitvah ali podobnih ukrepih pristojnega organa ali drugega organa v zvezi z uvedbo nacionalnih postopkov, ki se nanašajo na kršitev ali domnevno kršitev;

črtano

Predlog spremembe    106

Predlog uredbe

Člen 36 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  vseh odločbah sodišča ali drugega pravosodnega organa, sodnih odredbah, sodnih prepovedih ali drugih podobnih ukrepih, ki se nanašajo na kršitev ali domnevno kršitev;

črtano

Predlog spremembe    107

Predlog uredbe

Člen 36 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  vseh drugih informacijah, odločitvah, odredbah ali dejanjih drugih nacionalnih organov ali po potrebi imenovanih organov, ki se morda nanašajo na kršitev ali domnevno kršitev.

črtano

Predlog spremembe    108

Predlog uredbe

Člen 36 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Komisija lahko sprejme izvedbene akte, v katerih določi podrobnosti izmenjave drugih informacij, relevantnih za odkrivanje kršitev, na podlagi te uredbe. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 48(2).

črtano

Predlog spremembe    109

Predlog uredbe

Člen 37

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 37

Člen 37

Usklajevanje drugih dejavnosti, ki prispevajo k nadzoru in izvrševanju

Usklajevanje drugih dejavnosti, ki prispevajo k nadzoru in izvrševanju

1.  Države članice druga drugo in Komisijo obveščajo o svojih dejavnostih na naslednjih področjih:

1.  Države članice druga drugo in Komisijo obveščajo o svojih dejavnostih na naslednjih področjih:

(a)  usposabljanje uradnikov, pristojnih za izvrševanje zakonodaje o varstvu potrošnikov, vključno z jezikovnim usposabljanjem in organiziranjem seminarjev za usposabljanje;

(a)  razvijanje človeških virov pristojnih organov, pristojnih za uporabo te uredbe, vključno z ustreznim usposabljanjem njihovih uradnikov;

(b)  zbiranje, klasifikacija in izmenjava podatkov o pritožbah potrošnikov;

(b)  zbiranje, klasifikacija in izmenjava podatkov o pritožbah potrošnikov;

(c)  razvijanje mrež pristojnih uradnikov za posamezni sektor;

(c)  razvijanje mrež pristojnih uradnikov za posamezni sektor;

(d)  razvijanje informacijskih in komunikacijskih orodij;

(d)  razvijanje informacijskih in komunikacijskih orodij;

(e)  razvijanje standardov, metodologij in smernic za uradnike, pristojne za izvrševanje zakonodaje o varstvu potrošnikov;

(e)  razvijanje standardov, metodologij in smernic v zvezi z uporabo te uredbe;

(f)  izmenjava uradnikov, vključno s sposobnostjo izvajanja dejavnosti iz poglavij III in IV.

 

2.  Države članice usklajujejo in skupaj organizirajo dejavnosti iz odstavka 1.

2.  Države članice lahko usklajujejo in skupaj organizirajo dejavnosti iz odstavka 1.

3.  Komisija in države članice redno izmenjujejo informacije in podatke v zvezi s pritožbami potrošnikov. Komisija v ta namen razvije in vzdržuje usklajeno metodologijo za klasifikacijo in sporočanje pritožb potrošnikov v sodelovanju z državami članicami.

 

4.  Komisija lahko sprejme izvedbene akte, potrebne za vzpostavitev okvira za sodelovanje iz odstavkov 1 in 2. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 48(2).

 

Predlog spremembe    110

Predlog uredbe

Člen 39 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Države članice lahko v sodelovanju s Komisijo izvajajo skupne dejavnosti na področjih iz odstavka 1. Države članice v sodelovanju s Komisijo vzpostavijo skupni okvir za dejavnosti iz točke (e) odstavka 1.

2.  Države članice lahko v sodelovanju s Komisijo izvajajo skupne dejavnosti na področjih iz odstavka 1. V sodelovanju s Komisijo lahko vzpostavijo skupni okvir za dejavnosti iz točke (e) odstavka 1.

Predlog spremembe    111

Predlog uredbe

Člen 39 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Komisija lahko sprejme izvedbene akte, potrebne za vzpostavitev okvira za izmenjavo informacij iz odstavka 1. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 48(2).

črtano

Predlog spremembe    112

Predlog uredbe

Člen 41 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Informacije, zbrane v skladu s členom 8, ki se posredujejo pristojnim organom in Komisiji, se uporabljajo le za zagotavljanje skladnosti z zakonodajo o varstvu interesov potrošnikov.

1.  Informacije, ki jih zberejo pristojni organi in Komisija ali so jim posredovane, se uporabljajo le za namene zagotavljanja skladnosti z zakonodajo Unije o varstvu interesov potrošnikov.

Predlog spremembe    113

Predlog uredbe

Člen 41 – odstavek 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Ne glede na odstavek 2 lahko pristojni organi uporabijo in razkrijejo informacije, ki so potrebne, da:

3.  Ne glede na odstavek 2 in ob polnem spoštovanju temeljnih pravic potrošnikov, kot je pravica do zasebnosti in varstva osebnih podatkov, in zakonodaje Unije na področju varstva in obdelave osebnih podatkov lahko pristojni organi uporabijo in razkrijejo informacije, ki so potrebne, da:

Predlog spremembe   114

Predlog uredbe

Člen 41 – odstavek 3 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba)  vprašanja javnega interesa, kot so javna varnost, varstvo potrošnikov, javno zdravje in varstvo okolja.

Predlog spremembe    115

Predlog uredbe

Člen 42 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Dokaze, dokumente, informacije, pojasnila in ugotovitve preiskav pristojnega organa v eni državi članici v skladu s členom 8 lahko pristojni organi v drugih državah članicah uporabijo v postopkih na podlagi te uredbe brez dodatnih formalnih zahtev.

2.  Države članice zagotovijo, da lahko pristojni organi v drugih državah članicah uporabijo dokaze, dokumente, informacije, pojasnila in ugotovitve preiskav pristojnega organa v eni državi članici v postopkih na podlagi te uredbe brez dodatnih formalnih zahtev.

Predlog spremembe    116

Predlog uredbe

Člen 43 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Komisija vzpostavi in vzdržuje potrebno elektronsko bazo podatkov, v kateri hrani in obdeluje informacije, prejete v podporo prošnjam za medsebojno pomoč v skladu s poglavjem III, ukrepom v skladu s poglavjem IV in mehanizmu za nadzor v skladu s poglavjem V. Baza podatkov je na voljo za vpogled pristojnim organom in Komisiji.

1.  Komisija v skladu s to uredbo vzpostavi in vzdržuje potrebno elektronsko zbirko podatkov za vso komunikacijo med pristojnimi organi, enotnimi povezovalnimi organi in Komisijo. Ta zbirka podatkov je neposredno dostopna pristojnim organom, enotnim povezovalnim organom in Komisiji.

Predlog spremembe   117

Predlog uredbe

Člen 43 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Informacije, ki jih predložijo drugi organi, subjekti in imenovani organi, se shranijo in obdelajo v elektronski bazi podatkov, vendar navedeni organi, subjekti in imenovani organi nimajo dostopa do te baze podatkov.

2.  Informacije, ki jih predložijo drugi javni organi, subjekti iz člena 35 in imenovani organi, se shranijo in obdelajo v elektronski zbirki podatkov, vendar navedeni organi, subjekti in imenovani organi nimajo dostopa do te zbirke podatkov.

Predlog spremembe   118

Predlog uredbe

Člen 43 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Kadar pristojni organ, imenovani organ ali subjekt iz člena 35 ugotovi, da se je obvestilo o kršitvi, ki ga je podal v skladu s členoma 34 in 35, pozneje izkazalo za neutemeljeno, to obvestilo umakne. Komisija ustrezne informacije nemudoma odstrani iz zbirke podatkov in o razlogih za odstranitev obvesti vse strani.

Predlog spremembe    119

Predlog uredbe

Člen 43 – odstavek 3 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  zaprošeni organ Komisijo v skladu s členom 12(3) obvesti, da je kršitev znotraj Unije prenehala;

(a)  zaprošeni pristojni organ Komisijo v skladu s členom 12(3) obvesti, da je kršitev znotraj Unije prenehala;

Predlog spremembe    120

Predlog uredbe

Člen 43 – odstavek 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  usklajevalni organ Komisijo v skladu s členom 19 obvesti, da je močno razširjena kršitev prenehala ali je bila prepovedana;

(b)  koordinator Komisijo v skladu s členom 19 obvesti, da je usklajeni ukrep zaključen;

Predlog spremembe    121

Predlog uredbe

Člen 43 – odstavek 3 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  Komisija v skladu s členom 26 odloči o zaključku skupnega ukrepa v zvezi z močno razširjeno kršitvijo z razsežnostjo Unije, vendar se zaveze trgovca shranijo za 10 let, da se zagotovi skladnost z zakonodajo o varstvu interesov potrošnikov;

(c)  Komisija kot koordinator v skladu s členom 19 odloči o zaključku usklajenega ukrepa v zvezi z močno razširjeno kršitvijo z razsežnostjo Unije, vendar tudi, da se zaveze trgovca shranijo za pet let, da se zagotovi skladnost z zakonodajo Unije o varstvu interesov potrošnikov;

Predlog spremembe    122

Predlog uredbe

Člen 43 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Komisija sprejme izvedbene akte, potrebne za izvajanje baze podatkov. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 48(2).

4.  Komisija sprejme izvedbene akte, ki določajo standardne elektronske obrazce in predloge na voljo v zbirki podatkov za forum o razpravah, preko katerega se bodo izmenjevali vsi zahtevki in odgovori ter drugi dokumenti. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 48(2).

Predlog spremembe    123

Predlog uredbe

Člen 45 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Nacionalni načrti izvrševanja in prednostna razvrstitev

Načrti izvrševanja in prednostna razvrstitev

Predlog spremembe    124

Predlog uredbe

Člen 45 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Vsaki dve leti od dne xx/xx/20xx [datum začetka veljavnosti te uredbe] vsaka država članica Komisiji predloži dvoletne načrte izvrševanja z namenskim spletnim standardnim obrazcem, ki ga zagotovi Komisija. Načrti izvrševanja vključujejo zlasti:

1.  Do .... [datum začetka veljavnosti te uredbe] in nato vsaki dve leti vsaka država članica Komisiji predloži načrte izvrševanja. Ti načrti izvrševanja vključujejo:

Predlog spremembe    125

Predlog uredbe

Člen 45 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  informacije o tržnih trendih, ki lahko vplivajo na interese potrošnikov v njihovi državi članici, torej so v njih izpostavljena vprašanja, ki bi lahko obstajala v drugih državah članicah;

(a)  informacije o tržnih trendih, ki lahko vplivajo na interese potrošnikov;

Predlog spremembe    126

Predlog uredbe

Člen 45 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  po potrebi, povzetek izvajanja prejšnjega dvoletnega načrta izvrševanja, vključno s pregledom ukrepov na podlagi te uredbe, pritožb potrošnikov in drugih prejetih pritožb, nadzornih in izvršilnih dejavnosti ter pomembnih sodnih ukrepov, sodb in drugih odredb ali ukrepov, in razloge, zakaj prejšnji dvoletni načrt morda ni bil v celoti izveden;

črtano

Predlog spremembe    127

Predlog uredbe

Člen 45 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  informacije o organizaciji, pooblastilih in pristojnostih pristojnih organov ter njihovih spremembah ali načrtovanih spremembah;

črtano

Predlog spremembe    128

Predlog uredbe

Člen 45 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  prednostna področja za izvrševanje zakonodaje o varstvu interesov potrošnikov za naslednji dve leti v državi članici;

(d)  prednostna področja za izvrševanje zakonodaje Unije o varstvu interesov potrošnikov v zadevni državi članici;

Predlog spremembe    129

Predlog uredbe

Člen 45 – odstavek 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(f)  pregled razpoložljivih virov, namenjenih za izvrševanje zakonodaje o varstvu interesov potrošnikov v državi članici za dve leti;

črtano

Predlog spremembe    130

Predlog uredbe

Člen 45 – odstavek 1 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(g)  izjavo o virih, namenjenih za izvajanje te uredbe za naslednji dve leti.

črtano

Predlog spremembe    131

Predlog uredbe

Člen 45 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  Komisija zagotovi, da je povzetek načrtov izvrševanja javno dostopen.

Predlog spremembe    132

Predlog uredbe

Člen 45 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Ob bistveni spremembi okoliščin ali tržnih pogojev v dveh letih po predložitvi zadnjega načrta izvrševanja lahko države članice predložijo spremenjeni načrt izvrševanja.

2.  V primerih, ko pride do bistvene spremembe okoliščin ali tržnih pogojev, lahko države članice zagotovijo informacije o teh spremembah, če njihovo področje uporabe presega področje uporabe, ki je zajeto v načrtu izvrševanja.

Predlog spremembe    133

Predlog uredbe

Člen 46

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 46

črtano

Spremljanje in izvajanje nacionalnih načrtov izvrševanja

 

1.   Komisija spremlja izvajanje nacionalnih načrtov izvrševanja. Komisija lahko svetuje v zvezi z izvajanjem nacionalnih načrtov izvrševanja, določi referenčne vrednosti v zvezi z viri, potrebnimi za izvajanje te uredbe, in spodbuja najboljše prakse.

 

2.   Komisija sprejme izvedbene akte, potrebne za pripravo spletnih standardnih obrazcev in za podrobnosti nacionalnih načrtov izvrševanja iz člena 45. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 48(2).

 

Predlog spremembe    134

Predlog uredbe

Člen 47 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Načela za naložitev sankcij za kršitve znotraj Unije in močno razširjene kršitve

Načela za naložitev sankcij za kršitve znotraj Unije, močno razširjene kršitve in močno razširjene kršitve z razsežnostjo Unije

Predlog spremembe    135

Predlog uredbe

Člen 47 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Pristojni organi pri nalaganju sankcij v okviru kršitev znotraj Unije in močno razširjenih kršitev med drugim upoštevajo:

1.  Pristojni organi pri nalaganju sankcij v okviru kršitev znotraj Unije, močno razširjenih kršitev in močno razširjenih kršitev z razsežnostjo Unije med drugim upoštevajo:

Predlog spremembe   136

Predlog uredbe

Člen 47 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  Te sankcije morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne.

Predlog spremembe    137

Predlog uredbe

Člen 49 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice nemudoma sporočijo Komisiji besedila določb nacionalne zakonodaje, ki jih sprejmejo, ali besedila sporazumov, ki jih sklenejo na področjih, zajetih s to uredbo, razen tistih, ki se nanašajo na posamične primere.

Države članice nemudoma sporočijo Komisiji besedila določb nacionalne zakonodaje, ki jih sprejmejo, in besedila sporazumov, ki jih sklenejo na področjih, zajetih s to uredbo, razen tistih sporazumov, ki se nanašajo na posamične primere.

Predlog spremembe    138

Predlog uredbe

Člen 50 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija do [xx/xx/20xx, najpozneje sedem let od začetka uporabe] Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo o uporabi te uredbe.

Komisija do ... [pet let po datumu začetka veljavnosti te uredbe] predloži Evropskemu parlamentu in Svetu poročilo o njeni uporabi.

Predlog spremembe    139

Predlog uredbe

Člen 50 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Poročilo vsebuje oceno uporabe te uredbe, vključno z oceno učinkovitosti izvrševanja zakonodaje o varstvu interesov potrošnikov na podlagi te uredbe, in pregled, med drugim, kako se je na ključnih potrošniških trgih, ki jih zadeva čezmejno trgovanje, razvilo upoštevanje zakonodaje o varstvu interesov potrošnikov s strani trgovcev.

Poročilo vsebuje oceno uporabe te uredbe, vključno z oceno učinkovitosti izvrševanja zakonodaje Unije o varstvu interesov potrošnikov na podlagi te uredbe, in pregled, med drugim, kako se je na ključnih potrošniških trgih, ki jih zadeva čezmejno trgovanje, razvilo upoštevanje zakonodaje Unije o varstvu interesov potrošnikov s strani trgovcev. Komisija zlasti oceni učinkovitost:

 

(a)   pooblastil, ki jih ima v skladu s členom 8;

 

(b)   praga, določenega za močno razširjene kršitve z razsežnostjo Unije;

 

(c)   sistema izmenjave informacij o kršitvah, kot to določa člen 43.

 

Temu poročilu se po potrebi priložijo zakonodajni predlogi.

Predlog spremembe    140

Predlog uredbe

Člen 50 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Komisija do ... [datuma začetka veljavnosti te uredbe] in nato vsaki dve leti predloži Evropskemu parlamentu in Svetu poročilo, ki vsebuje pregled informacij, spremembe na področju potrošniškega prava izvrševanja in statističnih podatkov, izmenjanih v okviru nadzornega mehanizma, vzpostavljenega v skladu s členom 33, vključno z objavljenimi opozorili in nadaljnjimi ukrepi, sprejetimi v zvezi z zunanjimi opozorili, ter pregled močno razširjenih kršitev in močno razširjenih kršitev z razsežnostjo Unije v skladu s členom 16.

Predlog spremembe    141

Predlog uredbe

Člen 51

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 51

črtano

Spremembe Priloge k Uredbi (EU) št. 2006/2004

 

V Prilogo k Uredbi (EU) št. 2006/2004 se dodajo naslednje točke:

 

‘18.   Direktiva 2011/83/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2011 o pravicah potrošnikov (UL L 304, 22.11.2011, str. 64).

 

19.   Direktiva 2006/123/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o storitvah na notranjem trgu: člen 20 (UL L 376, 27.12.2006, str. 36).

 

20.   Uredba (ES) št. 1371/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2007 o pravicah in obveznostih potnikov v železniškem prometu (UL L 315, 3.12.2007, str. 14).

 

21.   Uredba (ES) št. 1107/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o pravicah invalidnih oseb in oseb z omejeno mobilnostjo v zračnem prevozu (UL L 204, 26.7.2006, str. 1).

 

22.   Uredba (ES) št. 1008/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. septembra 2008 o skupnih pravilih za opravljanje zračnih prevozov v Skupnosti: členi 22, 23 in 24 (UL L 293, 31.10.2008, str. 3).

 

23.   Direktiva 2014/17/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. februarja 2014 o potrošniških kreditnih pogodbah za stanovanjske nepremičnine: členi 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22 in 23, poglavje 10 ter prilogi I in II (UL L 60, 28.2.2014, str. 34).

 

24.   Direktiva 2014/92/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. julija 2014 o primerljivosti nadomestil, povezanih s plačilnimi računi, zamenjavi plačilnih računov in dostopu do osnovnih plačilnih računov, členi 4 do 18 in člen 20(2) (UL L 257, 28.8.2014, str. 214).“ ’

 

Predlog spremembe    142

Predlog uredbe

Člen 53 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Ta uredba se uporablja od [eno leto od začetka veljavnosti].

Ta uredba se uporablja od … [18 mesecev po datumu začetka veljavnosti te uredbe].

Predlog spremembe    143

Predlog uredbe

Člen 53 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 51 pa se uporablja od [datum začetka veljavnosti te uredbe].

črtano

Predlog spremembe    144

Predlog uredbe

Priloga – točka 24 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

24a.  Uredba (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2013 o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2006/2004 in Direktive 2009/22/ES (Uredba o spletnem reševanju potrošniških sporov): člen 14 (UL L 165, 18.6.2013, str. 1).

Predlog spremembe    145

Predlog uredbe

Priloga – točka 24 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

24b.  Uredba (ES) št. 924/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o čezmejnih plačilih v Skupnosti in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 2560/2001 (UL L 266, 9.10.2009, str. 11).

Predlog spremembe    146

Predlog uredbe

Priloga – točka 24 c (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

24c.  Uredba (EU) št. 260/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. marca 2012 o uvajanju tehničnih in poslovnih zahtev za kreditne prenose in direktne bremenitve v eurih in o spremembi Uredbe (ES) št. 924/2009 (UL L 94, 30.3.2012, str. 22).

Predlog spremembe    147

Predlog uredbe

Priloga – točka 24 d (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

24d.  Direktiva (EU) 2015/2366 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2015 o plačilnih storitvah na notranjem trgu, spremembah direktiv 2002/65/ES, 2009/110/ES ter 2013/36/EU in Uredbe (EU) št. 1093/2010 ter razveljavitvi Direktive 2007/64/ES (UL L 337, 23.12.2015, str. 35).

Predlog spremembe    148

Predlog uredbe

Priloga – točka 24 e (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

24e.  Direktiva (EU) 2016/97 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. januarja 2016 o distribuciji zavarovalnih produktov (UL L 26, 2.2.2016, str. 19).

Predlog spremembe   149

Predlog uredbe

Priloga – točka 24 f (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

24f.  Uredba 2017/... Evropskega parlamenta in Sveta o ... zagotavljanju čezmejne prenosljivosti storitev spletnih vsebin na notranjem trgu (UL L ...)+.

 

+ OJ: Prosimo vstavite številko, datum sprejetja in napotilo na objavo te uredbe (COD 2015/0284).

Predlog spremembe   150

Predlog uredbe

Priloga – točka 24 g (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

24g.  Uredba .../... Evropskega parlamenta in Sveta o ... preprečevanju geografskega blokiranja in drugih oblik diskriminacije na podlagi državljanstva, prebivališča ali sedeža strank na notranjem trgu ter o spremembi Uredbe (ES) št. 2006/2004 in Direktive 2009/22/ES (UL L ...)+.

 

+ OJ: Prosimo vstavite številko, datum sprejetja in napotilo na objavo te uredbe (COD 2016/0152).

(1)

Še ni objavljeno v Uradnem listu.


OBRAZLOŽITEV

Ozadje in predlog Komisije

Leta 2003 je Komisija prvič predlagala sistem za čezmejno sodelovanje med nacionalnimi oblastmi, da bi spodbudili učinkovitejše nadzorovanje, preiskovanje in pregon čezmejnih kršitev in s tem odpravili vrzeli, ki jih izkoriščajo nepošteni trgovci. Uredbo 2006/2004 (tako imenovana uredba o sodelovanju na področju varstva potrošnikov) sta Evropski parlament in Svet sprejela 27. oktobra 2004, v veljavo pa je stopila 29. decembra 2006.

Deset let pozneje je Komisija predložila predlog za spremembe uredbe o sodelovanju na področju varstva potrošnikov, da bi izboljšala učinkovitost pravil in postopkov v zvezi s tem sodelovanjem, zlasti da bi bolje obravnavala izzive enotnega digitalnega trga. Predlog uredbe o razveljavitvi Uredbe 2006/2004 je del svežnja o elektronskem poslovanju, ki je bil sprejet 25. maja 2016. Spremenjene določbe so namenjeni krepitvi mehanizmov za izvrševanje, ki so jih nacionalni organi uporabili za obravnavanje nezakonitih praks, ki škodijo potrošnikom v več državah, zlasti kar zadeva spletne kršitve.

Stališče poročevalke

Poročevalka pozdravlja predlog Komisije in priznava, da je treba še vedno doseči znaten napredek na področju izvrševanja zakonodaje o varstvu potrošnikov.

Ker trgovci vse pogosteje delujejo na celotnem enotnem trgu, bi bilo treba zadevne kršitve podpreti z učinkovitimi mehanizmi za preprečevanje pristopov nedoslednega izvrševanja v zvezi z isto kršitvijo in podvajanja prizadevanj ter stroškov za izvrševanje.

Zato poročevalka meni, da je predlog Komisije pravilno opredelil pooblastila, ki jih potrebujejo organi pregona v vseh državah članicah (člen 8), in meni, da so ta pooblastila predpogoj za ustrezno čezmejno sodelovanje pri odpravljanju kršitev. Da bi bilo sodelovanje učinkovito, bi morali imeti ta pooblastila izvršilni organi v vseh državah članicah.

Zastaralni rok za izvajanje določenih pooblastil v primeru kršitve je razumno določen na 5 let, tako da se zagotovi pravna varnost in po možnosti ob odvračilni učinek (člen 5).

Poročevalka podpira uvedbo nove opredelitve „močno razširjene kršitve“ in „močno razširjene kršitve z razsežnostjo Unije“. Vendar poročevalka meni, da je prag, določen za to, previsok (člen 21). Zaradi kompleksne preiskave in usklajenega izvrševanja, ki sta predvidena v primeru močno razširjene kršitve z razsežnostjo Unije, mora biti pri tem kot usklajevalni subjekt vključena tudi Komisija. Zato se je poročevalka s poročevalci v senci dogovorila o drugačnem pragu, namreč večini držav članic, ki predstavljajo vsaj večino prebivalstva unije (člen 3).

Poročevalec podpira sodelovanje potrošniških organizacij, na primer v okviru mehanizma opozarjanja iz člena 34, saj subjekti, ki imajo legitimen interes za zaščito potrošnikov, pogosto ugotovijo kršitev veliko prej kot pristojni organi. V zvezi s tem je treba zagotoviti ustrezno delovanje zbirke podatkov in sistema za izmenjavo informacij iz člena 43.

Poročevalka meni, da potem, ko bodo merila tajnosti izpolnjena, bi bilo treba objaviti skupna stališča – izid preiskave in oceno močno razširjenih kršitev – ali njihove dele, da bi izboljšali preglednost in obveščali potrošnike o dokazanih kršitvah.

Poročevalka se strinja, da je veliko število zakonov o varstvu potrošnikov treba dodati na seznam zakonodaje, ki ga krije Uredba, da bi pomagali izvršilnim organom rešiti vprašanja, kot so diskriminacija potrošnikov na podlagi prebivališča ali državljanstva prejemnika in na splošno vse čezmejne kršitve.

Poročevalka sprejema predložitev dvoletnih načrtov izvrševanja s strani vsake države članice (člen 45) kot sredstvo za države članice, da bodo lahko bolje prednostno razvrščale in povečale učinkovito uporabo. Vendar pa bi poročevalka predlagala omejitev obveznosti na najnujnejše, ob spoštovanju subsidiarnosti.

Poročevalka predlaga, naj Komisija vsaki dve leti predloži poročilo, ki vsebuje pregled vseh informacij, izmenjanih v okviru mehanizma sodelovanja, določenega s to uredbo, vključno z opozorili, ki jih prijavijo pristojni organi in zunanji subjekti. Ta javno dostopna poročila povzemajo trende in spremembe na področju izvrševanja zakonodaje o varstvu potrošnikov.

Poleg tega poročevalka meni, da bi v predlog lahko vnesli številne izboljšave ter želi s svojimi predlogi sprememb obravnavati naslednja vprašanja:

•  zagotoviti jasne opredelitve, vključno z naslednjimi: „razširjena kršitev z razsežnostjo Unije“, „pristojni organ“, „enotni povezovalni urad“, „preiskave“, ker se opredelitve iz sedanjega pravnega reda o varstvu potrošnikov lahko ohranijo (potrošnik, trgovec);

•  razširiti usklajene preiskave potrošniških trgov na nespletni sektor, ker bi bilo treba varstvo potrošnikov zagotoviti ne glede na medij (do kršitev prihaja na spletu in zunaj njega);

•  obravnavati številna pooblastila Komisiji, ki so nezadostno in nejasno določena v predlogu. Med drugim želi poročevalka po dogovoru s poročevalci v senci določiti v temeljnem aktu rok 30 dni za odgovor na zahteve (člen 11) in poziva Komisijo, naj določi razumne roke za izmenjavo informacij ter uveljavljanje zahtev za usklajene ukrepe z izvedbenimi ukrepi;

•  poenostaviti strukturo besedila predloga, zlasti poglavja IV, med drugim, da se prepreči nepotrebno podvajanje. O vsebini, za pojasnitev postopkov za sodelovanje, ob spoštovanju pravnih tradicij v zvezi z izvrševanjem prava;

•  pojasniti vlogo Komisije, zlasti v okviru poglavja III o mehanizmu medsebojne pomoči in v okviru poglavja IV o močno razširjenih kršitvah in močno razširjenih kršitvah z razsežnostjo Unije;

•  pojasniti postopek začetka usklajenih ukrepov in imenovanje usklajevalnega organa, ko se prijavi sum močno razširjene kršitve;

•  obravnavati usklajevalno vlogo enotnega povezovalnega organa, ki bi jo bilo treba v vsaki državi članici zaupati javnemu organu, ki ima zadostna pooblastila ter vire za opravljanje te ključne vloge;

•  odpraviti lokacijo trgovca kot najpomembnejše merilo za določitev nadzornega organa, ki sprejema izvršilne ukrepe (člen 25, kot je bil spremenjen v členu 18a).


PRILOGA: SEZNAM SUBJEKTOV ALI OSEB, OD KATERIH JE POROČEVALKA PREJELA PRISPEVEK

Priprava tega seznama je povsem prostovoljna in je v izključni pristojnosti poročevalke. Poročevalka je pri pripravi osnutka mnenja do njegovega sprejetja v odboru prejela prispevek od naslednjih subjektov ali oseb:

Subjekt in/ali oseba

BEUC, Evropska potrošniška organizacija

BUSINESSEUROPE

CENTR, Sveta evropskih nacionalnih registrov domen najvišje ravni

česká obchodní inspekce (češki trgovinski inšpekcijski organ)

Češki urad za telekomunikacije

CDE, Konfederacija danskih podjetij

ECC France, Evropski potrošniški center Francija

EUROCOMMERCE

ECTAA, združenji evropskih potovalnih agencij in organizatorjev potovanj

EUROISPA, združenje evropskih ponudnikov internetnih storitev

Prof. Dr. Evelyne Terryn, profesorica zakonodaje na področju varstva potrošnikov in trgovinskega prava, KU Leuven, Belgija

FEDMA, Federation of European Direct and Interactive Marketing (Zveza evropskega direktnega in interaktivnega marketinga)

GOOGLE

HDE, Handelsverband Deutschland (nemška zveza trgovcev na drobno)

Portugalsko ministrstvo za gospodarske zadeve, generalni direktorat za potrošnike

Ministrstvo za trgovino in industrijo Češke republike

Stalno predstavništvo republike Bolgarije pri EU

Vlada Združenega kraljestva

WKO, Wirtschaftskammer Österreich (avstrijska zvezna gospodarska zbornica)

ZAW, Zentralverband der deutschen Werbewirtschaft (German Advertising Federation)


MNENJE Odbora za pravne zadeve (8.3.2017)

za Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o sodelovanju med nacionalnimi organi, odgovornimi za izvrševanje zakonodaje o varstvu potrošnikov

(COM(2016)0283 – C8-0194/2016 – 2016/0148(COD))

Pripravljavec mnenja: Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos)

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za pravne zadeve poziva Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov kot pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Uvodna izjava -1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

-1.  Točka (f) člena 4(2), člen 12, člen 114(3) in člen 169 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) ter člen 38 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah sestavljajo primarno zakonodajo, ki velja za politiko varstva potrošnikov,

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Uvodna izjava -1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(-1a)  Člen 169 PDEU določa specifična cilja politike Unije, to sta spodbujanje interesov potrošnikov ter zagotavljanje visoke stopnje varstva potrošnikov. Zato naj bi Unija prispevala k varovanju zdravja, varnosti in gospodarskim interesom potrošnikov ter k spodbujanju njihove pravice do obveščenosti, izobraževanja in organiziranja za zaščito svojih interesov,

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Uvodna izjava -1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(-1b)  Člen 197 PDEU o upravnem sodelovanju priznava pomen učinkovitega izvajanja prava Unije v državah članicah in določa roke, v katerih morajo Unija in države članice v zvezi s tem ukrepati,

Predlog spremembe   4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1)  Uredba (ES) št. 2006/2004 Evropskega parlamenta in Sveta zagotavlja usklajena pravila in postopke, da se olajša sodelovanje med nacionalnimi organi, odgovornimi za izvrševanje zakonodaje o čezmejnem varstvu potrošnikov. V členu 21a je načrtovan pregled učinkovitosti in operativnih mehanizmov navedene uredbe in v skladu z navedenim členom je Komisija ugotovila, da Uredba (ES) št. 2006/2004 ne zadošča za uspešno reševanje izzivov v zvezi z izvrševanjem na enotnem trgu in zlasti enotnem digitalnem trgu.

(1)  Uredba (ES) št. 2006/2004 Evropskega parlamenta in Sveta zagotavlja usklajena pravila in postopke, da se olajša sodelovanje med nacionalnimi organi, odgovornimi za izvrševanje zakonodaje o čezmejnem varstvu potrošnikov. V členu 21a Uredbe (ES) št. 2006/2004 je načrtovan pregled učinkovitosti in operativnih mehanizmov navedene uredbe in v skladu z navedenim členom je Komisija ugotovila, da Uredba (ES) št. 2006/2004 ne zadošča za uspešno reševanje izzivov v zvezi z izvrševanjem na enotnem trgu, zlasti na enotnem digitalnem trgu. Poročilo Komisije je pokazalo, da je treba v odziv na izzive digitalnega gospodarstva in razvoj čezmejne trgovine na drobno v EU sedanjo uredbo nadomestiti,

_________________

_________________

58Uredba (ES) št. 2006/2004 Evropskega parlamenta in Sveta o sodelovanju med nacionalnimi organi, odgovornimi za izvrševanje zakonodaje o varstvu potrošnikov (UL L 364, 9.12.2004, str. 1).

58Uredba (ES) št. 2006/2004 Evropskega parlamenta in Sveta o sodelovanju med nacionalnimi organi, odgovornimi za izvrševanje zakonodaje o varstvu potrošnikov (UL L 364, 9.12.2004, str. 1).

Predlog spremembe   5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2)  V strategiji za enotni digitalni trg, ki jo je Komisija sprejela 6. maja 2015, je bila kot ena od prednostnih nalog opredeljena potreba po krepitvi zaupanja potrošnikov s hitrejšim, prožnejšim in bolj usklajenim izvrševanjem pravil o varstvu potrošnikov. V strategiji za enotni trg, sprejeti 28. oktobra 2015, je Komisija ponovno poudarila, da bi bilo treba izvrševanje zakonodaje Unije o varstvu potrošnikov nadalje okrepiti z uredbo o sodelovanju na področju varstva potrošnikov.

(2)  V strategiji za enotni digitalni trg, ki jo je Komisija sprejela 6. maja 2015, je bila kot ena od prednostnih nalog opredeljena potreba po krepitvi zaupanja potrošnikov s hitrejšim in bolj usklajenim izvrševanjem pravil o varstvu potrošnikov. V strategiji za enotni trg, sprejeti 28. oktobra 2015, je Komisija ponovno poudarila, da bi bilo treba izvrševanje zakonodaje Unije o varstvu potrošnikov nadalje okrepiti z uredbo o sodelovanju na področju varstva potrošnikov.

Predlog spremembe   6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3)  Posledično neučinkovito izvrševanje na področju čezmejnih kršitev, zlasti v digitalnem okolju, trgovcem omogoča, da se izvrševanju izognejo s preseljevanjem znotraj Unije, kar povzroča izkrivljanje konkurence za trgovce, ki spoštujejo zakone in poslujejo v domači državi ali v tujini, ter torej neposredno škodi potrošnikom in zmanjšuje zaupanje potrošnikov v čezmejne transakcije in enotni trg. Boljše usklajevanje, ki bo podlaga za uspešno in učinkovito sodelovanje pri izvrševanju med pristojnimi javnimi izvršilnimi organi, je torej potrebno za odkrivanje, preiskovanje in odreditev prenehanja kršitev znotraj Unije in močno razširjenih kršitev.

(3)  Posledično neučinkovito izvrševanje na področju čezmejnih kršitev, zlasti v digitalnem okolju, trgovcem omogoča, da se izvrševanju izognejo s preseljevanjem znotraj Unije, kar povzroča izkrivljanje konkurence za trgovce, ki spoštujejo zakone in poslujejo (bodisi na spletu ali ne) v domači državi ali v tujini, ter torej neposredno in bistveno škoduje enotnemu trgu in potrošnikom ter zmanjšuje zaupanje potrošnikov v čezmejne transakcije in enotni trg. Boljše usklajevanje, ki bo podlaga za uspešno in učinkovito sodelovanje pri izvrševanju med pristojnimi javnimi izvršilnimi organi, je torej potrebno za odkrivanje, preiskovanje in odreditev prenehanja kršitev znotraj Unije ter učinkovit in sorazmeren odziv na močno razširjene kršitve z razsežnostjo Unije, ki bistveno škodujejo potrošnikom in enotnemu trgu.

Predlog spremembe   7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5a)  Da bi zagotovili pravno varnost in učinkovitost izvedbenih ukrepov, povezanih s čezmejnimi kršitvami, ki so se prenehale, bi bilo treba uvesti zastaralni rok. To vključuje določitev nedvoumnega obdobja, v katerem bi morali imeti pristojni organi pri izvrševanju pravil za čezmejne kršitve, možnost naložiti sankcije, določiti nadomestilo potrošniku ali odrediti vračilo dobička, nastalega zaradi kršitve,

Predlog spremembe   8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6)  Pristojni organi bi morali imeti sklop minimalnih pooblastil za preiskovanje in izvrševanje, da bi lahko učinkovito izvajali to uredbo, sodelovali med seboj ter trgovce odvračali od kršitev znotraj Unije in močno razširjenih kršitev. Navedena pooblastila bi morala zadoščati za reševanje izzivov e-trgovanja in digitalnega okolja, v katerem je še zlasti zaskrbljujoče dejstvo, da trgovec zlahka prikrije svojo identiteto ali jo spremeni. Zagotoviti bi morala, da si lahko pristojni organi veljavno izmenjajo dokaze in dosežejo učinkovito izvrševanje na enakovredni ravni v vseh državah članicah.

(6)  Pristojni organi bi morali imeti sklop minimalnih pooblastil za preiskovanje in izvrševanje, da bi lahko učinkovito izvajali to uredbo, zagotovili učinkovito in pravno utemeljeno čezmejno sodelovanje med seboj ter trgovce odvračali od kršitev znotraj Unije in močno razširjenih kršitev. Navedena pooblastila bi morala biti uravnotežena, primerna in zadoščati za reševanje izzivov e-trgovanja in digitalnega okolja, v katerem je še zlasti zaskrbljujoče dejstvo, da trgovec zlahka prikrije svojo identiteto ali jo spremeni. Zagotoviti bi morala, da si lahko pristojni organi veljavno izmenjujejo informacije in dokaze ter dosežejo učinkovito izvrševanje na enakovredni ravni v vseh državah članicah.

Predlog spremembe   9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7)  Države članice lahko odločijo, ali pristojni organi navedena pooblastila izvajajo neposredno na lastno odgovornost ali z zahtevkom, naslovljenim na pristojna sodišča. Kadar države članice odločijo, da pristojni organi svoja pooblastila izvajajo z zahtevkom, naslovljenim na pristojna sodišča, bi morale zagotoviti, da se lahko navedena pooblastila izvajajo učinkovito in pravočasno ter da so stroški izvajanja navedenih pooblastil sorazmerni in ne ovirajo izvajanja te uredbe.

(7)  Ta uredba ne vpliva na možnost držav članic, da si same izberejo sistem izvrševanja, ki se jim zdi primeren. Države članice lahko odločijo, ali pristojni organi navedena pooblastila izvajajo neposredno na lastno odgovornost ali z zahtevkom, naslovljenim na pristojna sodišča. Kadar države članice odločijo, da pristojni organi svoja pooblastila izvajajo z zahtevkom, naslovljenim na pristojna sodišča, bi morale zagotoviti, da se lahko navedena pooblastila izvajajo učinkovito in pravočasno ter da so stroški izvajanja navedenih pooblastil sorazmerni in ne ovirajo izvajanja te uredbe.

Predlog spremembe   10

Predlog uredbe

Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9)  Pristojni organi bi morali imeti možnost, da preiskave začnejo na lastno pobudo, če za kršitve znotraj Unije ali močno razširjene kršitve izvejo kako drugače in ne na podlagi pritožb potrošnikov. To je potrebno zlasti zaradi zagotavljanja učinkovitega sodelovanja med pristojnimi organi pri obravnavanju močno razširjenih kršitev.

(9)  Pristojni organi bi morali imeti možnost, da preiskave začnejo na lastno pobudo, če za kršitve znotraj Unije ali močno razširjene kršitve izvejo kako drugače in ne na podlagi pritožb potrošnikov. To je potrebno zlasti zaradi zagotavljanja učinkovitega sodelovanja med pristojnimi organi pri obravnavanju močno razširjenih kršitev ter pri podpiranju nacionalnih pristojnosti pri izvajanju Uredbe Sveta št. 44/2001 1a,

 

_________________

 

1a Uredba Sveta (ES) št. 44/2001 z dne 22. decembra 2000 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah (UL L 12, 16.1.2001, str. 1).

Predlog spremembe   11

Predlog uredbe

Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10)  Pristojni organi bi morali imeti dostop do vseh potrebnih dokazov, podatkov in informacij, da ugotovijo, ali je prišlo do kršitve znotraj Unije ali močno razširjene kršitve, in zlasti da odkrijejo odgovornega trgovca, ne glede na to, čigavi so dokazi, informacije ali podatki, kje se nahajajo in v kakšni obliki zapisa so. Pristojni organi bi morali imeti možnost, da neposredno od tretjih oseb v digitalni vrednostni verigi zahtevajo predložitev vseh potrebnih dokazov, podatkov in informacij.

(10)  Pristojni organi bi morali imeti dostop do vseh potrebnih dokazov, podatkov in informacij, da ugotovijo, ali je prišlo do kršitve znotraj Unije ali močno razširjene kršitve, in zlasti da odkrijejo odgovornega trgovca, ne glede na to, čigavi so dokazi, informacije ali podatki, kje se nahajajo in v kakšni obliki zapisa so. Pristojni organi bi morali imeti možnost, da neposredno od tretjih oseb v digitalni vrednostni verigi, tudi tistih, ki se ne nahajajo v državah članicah EU, zahtevajo predložitev vseh potrebnih dokazov, podatkov in informacij; v digitalnem okolju je treba posebno pozornost nameniti trgovcem in storitvam, s katerimi se v velikem obsegu kršijo Direktiva 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta1a, Direktiva 2002/58/ES Evropskega parlamenta in Sveta1b in Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta 1c, in kar bi lahko upravičilo skupno ukrepanje v skladu s členom 21,

 

_________________

 

1a Direktiva 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 281, 23.11.1995, str. 31).

 

1b Direktiva 2002/58/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. julija 2002 o obdelavi osebnih podatkov in varstvu zasebnosti na področju elektronskih komunikacij (direktiva o zasebnosti in elektronskih komunikacijah) (UL L 201, 31.7.2002, str. 37).

 

1c Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L 119, 4.5.2016, str. 1).

Predlog spremembe   12

Predlog uredbe

Uvodna izjava 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(10a)  Pristojni organi bi morali imeti možnost, da opravijo vse potrebne inšpekcijske preglede na kraju samem, in pooblastilo za vstop v kateri koli prostor, zemljišče ali prevozno sredstvo, ki ga trgovec uporablja za svoje trgovske, poslovne, obrtne ali poklicne dejavnosti,

Predlog spremembe   13

Predlog uredbe

Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12)  Pristojni organi bi morali imeti zlasti v digitalnem okolju možnost, da hitro in učinkovito ustavijo kršitev, zlasti kadar trgovec, ki prodaja blago ali storitev, prikrije svojo identiteto ali se preseli znotraj Unije ali v tretjo državo, da bi se izognil izvrševanju. Kadar obstaja tveganje resne in nepopravljive škode za potrošnike, bi pristojni organi morali imeti možnost, da sprejmejo začasne ukrepe za preprečevanje takšne škode ali njeno zmanjšanje, po potrebi vključno z blokiranjem spletnega mesta, domene ali podobne digitalne strani, storitve ali računa. Poleg tega bi morali biti pooblaščeni za ukinitev spletnega mesta, domene ali podobne digitalne strani, storitve ali računa, oziroma da za to zadolžijo tretjega ponudnika storitev.

(12)  Pristojni organi bi morali imeti zlasti v digitalnem okolju možnost sprejemanja učinkovitih in preglednih ukrepov za hitro in učinkovito zaustavitev kršitev, zlasti kadar trgovec, ki prodaja blago ali storitev, prikrije svojo identiteto ali se preseli znotraj Unije ali v tretjo državo, da bi se izognil izvrševanju. Kadar obstaja tveganje resne in nepopravljive škode za potrošnike, bi pristojni organi morali imeti možnost, da sprejmejo začasne ukrepe za njeno preprečevanje ali zmanjšanje, in med drugim po potrebi od ponudnikov storitev gostovanja zahtevajo, da odstranijo vsebino, blokirajo spletno mesto, storitev ali račun, ali pa zahtevajo od registra ali registratorja domen, da začasno blokira popolnoma določeno ime domene. Poleg tega bi morali biti pooblaščeni od ponudnika storitev gostovanja zahtevati, da odstrani vsebino ali ukine spletno mesto, storitev ali račun, ali pa od registra ali registratorja domen zahtevati, da izbriše popolnoma določeno ime domene. Z ukrepi za odstranitev vsebin pa je lahko kratena svoboda govora in obveščanja, poleg tega so lahko neučinkoviti, saj se odstranjene vsebine v hitro spreminjajočem se digitalnem okolju enako hitro zopet pojavijo. Zato bi morali biti ukrepi omejevanja spletne distribucije ali objav drugih vsebin vedno skladni z Listino Evropske unije o temeljnih pravicah in omejeni na tisto, kar je nujno in sorazmerno, ter bi se morali izvajati na podlagi predhodne sodne odobritve.

Predlog spremembe   14

Predlog uredbe

Uvodna izjava 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(12a)  Namen te uredbe je dejansko zaustaviti kršitve ter preprečiti in nadomestiti škodo, ki je bila povzročena potrošnikom. Zato bi morali biti vsi izvršilni ukrepi usmerjeni v obravnavo vira kršitev in ne predstavitvene plasti, ukrepi, ki se nanašajo na ime domene, pa bi se morali uporabljati le v skrajnem primeru, če odstranitev vsebine ne bi bila uspešna,

Predlog spremembe   15

Predlog uredbe

Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(15)  Uspešnost in učinkovitost mehanizma medsebojne pomoči bi bilo treba izboljšati. Zahtevane informacije bi bilo treba zagotoviti pravočasno, pravočasno pa bi bilo treba tudi sprejeti potrebne izvršilne ukrepe. Komisija bi zato morala z izvedbenimi ukrepi določiti zavezujoče roke za pristojne organe, v katerih morajo odgovoriti na prošnje za informacije in izvrševanje, ter pojasniti postopkovne in druge vidike obravnavanja prošenj za informacije in izvrševanje.

(15)  Uspešnost in učinkovitost mehanizma medsebojne pomoči bi bilo treba izboljšati. Zahtevane informacije bi bilo treba zagotoviti hitro in v jasnem roku, pravočasno in pregledno pa bi bilo treba tudi sprejeti potrebne izvršilne ukrepe. Komisija bi zato morala z izvedbenimi ukrepi določiti jasne in zavezujoče roke za pristojne organe, v katerih morajo odgovoriti na prošnje za informacije in izvrševanje, ter pojasniti postopkovne in druge vidike obravnavanja prošenj za informacije in izvrševanje.

Predlog spremembe   16

Predlog uredbe

Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(18)  Usklajeno pregledovanje spletnih prodajnih mest (preiskave, znane kot „sweeps“) je še ena od oblik usklajevanja izvrševanja, ki se je izkazala za učinkovito orodje proti kršitvam ter bi jo bilo treba ohraniti in v prihodnosti okrepiti.

(18)  Usklajeno pregledovanje spletnih prodajnih mest (preiskave, znane kot „sweeps“) je še ena od oblik usklajevanja izvrševanja, ki se je izkazala za učinkovito orodje proti kršitvam ter bi jo bilo treba ohraniti in v prihodnosti okrepiti tudi z razširitvijo njene uporabe na nespletni sektor.

Predlog spremembe   17

Predlog uredbe

Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(19)  Močno razširjene kršitve z razsežnostjo Unije lahko povzročijo obsežno škodo večini potrošnikov v Uniji. Zato je za njihovo odpravo potreben poseben postopek usklajevanja na ravni Unije s Komisijo kot obveznim koordinatorjem. Da se zagotovi pravočasna, dosledna in učinkovita uvedba postopka ter enotno preverjanje pogojev, bi morala biti Komisija zadolžena za preverjanje, ali so pogoji za uvedbo postopka izpolnjeni. Dokaze in informacije, zbrane v okviru skupnega ukrepanja, bi bilo treba po potrebi nemoteno uporabiti v nacionalnih postopkih.

(19)  V primeru močno razširjenih kršitev z razsežnostjo Unije, ki lahko povzročijo škodo kolektivnemu interesu potrošnikov v večini držav članic, bi morala Komisija sprožiti in voditi postopek usklajevanja na ravni Unije. Da se zagotovi skladnost postopkov, bi morala biti Komisija zadolžena za preverjanje, ali so pogoji za uvedbo postopka izpolnjeni. Dokaze in informacije, zbrane v okviru usklajenega ukrepanja, bi bilo treba po potrebi uporabiti v nacionalnih postopkih.

Predlog spremembe   18

Predlog uredbe

Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(20)  V okviru močno razširjenih kršitev in močno razširjenih kršitev z razsežnostjo Unije bi bilo treba spoštovati pravico zadevnih trgovcev do obrambe. Zato je treba trgovcu zlasti dati pravico, da izrazi svoje mnenje in med postopkom uporabi jezik po svoji izbiri.

(20)  V okviru kršitev, močno razširjenih kršitev in močno razširjenih kršitev z razsežnostjo Unije bi bilo treba spoštovati dostop do pravnega varstva in pravico zadevnih trgovcev do obrambe. Zato je treba trgovcu med drugim dati pravico, da izrazi svoje mnenje in med postopkom uporabi jezik po svoji izbiri.

Predlog spremembe   19

Predlog uredbe

Uvodna izjava 22 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(22a)  Da bi omogočili analizo novosti na področju varstva potrošnikov in izboljšali mreže za sodelovanje, bi morala Komisija redno predložiti javno poročilo s statističnimi podatki in povzetkom novosti na področju izvrševanja potrošniškega prava, ki jih pridobi v okviru sodelovanja iz te uredbe,

Predlog spremembe   20

Predlog uredbe

Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(25)  Podatki, povezani s pritožbami potrošnikov, lahko na nacionalni ravni in ravni Unije oblikovalcem politike pomagajo pri oceni delovanja potrošniških trgov in odkrivanju kršitev. Komisija je zaradi olajšanja izmenjave takih podatkov na ravni Unije sprejela Priporočilo o uporabi usklajene metodologije za klasifikacijo pritožb in poizvedb potrošnikov ter poročanje o njih. Navedeno priporočilo bi bilo treba izvesti, da bi se v celoti podprlo sodelovanje pri izvrševanju in olajšalo odkrivanje kršitev znotraj Unije in močno razširjenih kršitev.

(25)  Podatki, povezani s pritožbami potrošnikov, lahko na nacionalni ravni in ravni Unije oblikovalcem politike pomagajo pri oceni delovanja potrošniških trgov in odkrivanju kršitev ali nevarnosti kršitev. Komisija je zaradi olajšanja izmenjave takih podatkov na ravni Unije sprejela Priporočilo o uporabi usklajene metodologije za klasifikacijo pritožb in poizvedb potrošnikov ter poročanje o njih. Države članice bi morale izvajati priporočilo, da bi v celoti podprle in spodbujale čezmejno sodelovanje pri izvrševanju in olajšalo odkrivanje kršitev znotraj Unije in močno razširjenih kršitev.

_________________

_________________

59Priporočilo Komisije o uporabi usklajene metodologije za klasifikacijo pritožb in poizvedb potrošnikov ter poročanje o njih (2010/304/EU, UL L 136, 2.6.2010, str. 1–31).

59Priporočilo Komisije o uporabi usklajene metodologije za klasifikacijo pritožb in poizvedb potrošnikov ter poročanje o njih (2010/304/EU, UL L 136, 2.6.2010, str. 1–31).

Predlog spremembe   21

Predlog uredbe

Uvodna izjava 29 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(29a)  Evropski postopek v sporih majhne vrednosti bi bilo treba spodbujati kot alternativo postopkom, ki obstajajo na podlagi zakonov držav članic. Sodba, ki je bila izdana v evropskem postopku v sporih majhne vrednosti je priznana in izvršljiva v vseh drugih državah članicah, ne da bi bila potrebna razglasitev izvršljivosti. Ta postopek omogoča poceni in preprosto obravnavo čezmejnih zahtevkov v civilnih in gospodarskih zadevah;

Predlog spremembe   22

Predlog uredbe

Uvodna izjava 35

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(35)  Ta uredba spoštuje temeljne pravice in upošteva načela, ki so priznana zlasti v Listini Evropske unije o temeljnih pravicah. To uredbo bi morali zato razlagati in uporabljati v skladu s temi pravicami in načeli. Pristojni organi bi morali pri izvajanju minimalnih pooblastil iz te uredbe vzpostaviti ustrezno ravnovesje med interesi, ki jih varujejo temeljne pravice, kot so visoka stopnja varstva potrošnikov, svoboda gospodarske pobude in svoboda obveščanja.

(35)  Ta uredba spoštuje temeljne pravice in upošteva načela, ki so priznana zlasti v Listini Evropske unije o temeljnih pravicah. To uredbo bi morali zato razlagati in uporabljati v skladu s temi pravicami in načeli. Pristojni organi bi morali pri izvajanju minimalnih pooblastil iz te uredbe zagotoviti spoštovanje načela sorazmernosti in vzpostaviti ustrezno ravnovesje med interesi, ki jih varujejo temeljne pravice, kot so visoka stopnja varstva potrošnikov, svoboda gospodarske pobude, svoboda izražanja in svoboda obveščanja.

_________________

_________________

67UL C 364, 18.12.2000, str. 1.

67UL C 364, 18.12.2000, str. 1.

Predlog spremembe   23

Predlog uredbe

Uvodna izjava 35 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(35a)  To uredbo bi bilo treba razlagati in uporabljati popolnoma v skladu s pravili Unije o varstvu in obdelavi osebnih podatkov.

Predlog spremembe    24

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

8a.  Ta uredba ne posega v možnost vlaganja civilnih izvršilnih ukrepov in odškodninskih tožb v skladu z nacionalno zakonodajo.

Predlog spremembe   25

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 8 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

8b.  Ta uredba spoštuje temeljne pravice in upošteva načela, ki so priznana zlasti v Listini Evropske unije o temeljnih pravicah.

Predlog spremembe   26

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(i)  „škoda, povzročena kolektivnim interesom potrošnikov“ pomeni dejansko ali morebitno škodo, povzročeno interesom več potrošnikov, ki jih zadevajo kršitve znotraj Unije ali močno razširjene kršitve; njen obstoj se predvideva zlasti, kadar je kršitev morebiti ali dejansko škodovala, škoduje ali bi utegnila škodovati znatnemu številu potrošnikov v podobnem položaju.

(i)  „škoda, povzročena kolektivnim interesom potrošnikov“ pomeni dejansko ali morebitno škodo, povzročeno interesom razumnega števila potrošnikov, ki jih zadevajo kršitve znotraj Unije ali močno razširjene kršitve; njen obstoj se predvideva zlasti, kadar je kršitev morebiti ali dejansko škodovala, škoduje ali bi utegnila škodovati razumnemu številu potrošnikov v podobnem položaju.

Predlog spremembe   27

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Pristojni organi lahko preiskujejo kršitve iz člena 2 in trgovcem prepovejo izvajanje takih kršitev v prihodnje. Pristojni organi lahko sankcije za navedene kršitve naložijo v petih letih od prenehanja kršitve.

1.  Pristojni organi lahko preiskujejo kršitve iz člena 2 in trgovcem prepovejo izvajanje takih kršitev v prihodnje. Pristojni organi lahko uporabijo pooblastila iz točk (m), (n) in (o) člena 8(2) v roku petih letih od prenehanja kršitve.

Predlog spremembe   28

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Zastaralni rok za naložitev sankcij začne teči na dan prenehanja kršitve.

2.  Zastaralni rok za izvajanje pooblastil iz odstavka 1 začne teči na dan prenehanja kršitve.

Predlog spremembe   29

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Z vsakim ukrepom, ki ga pristojni organ sprejme zaradi preiskovanja ali izvršilnega postopka v zvezi s kršitvijo, se pretrga zastaralni rok za naložitev sankcij do sprejetja končne odločitve v zvezi z zadevo. Zastaralni rok za naložitev sankcij se pretrga za tako dolgo, dokler je odločitev, odredba ali drug ukrep pristojnega organa predmet postopka pred sodiščem.

3.  Z vsakim ukrepom, ki ga pristojni organ sprejme zaradi preiskovanja ali izvršilnega postopka v zvezi s kršitvijo, se pretrga zastaralni rok za izvajanje pooblastil iz odstavka 1 do sprejetja končne odločitve v zvezi z zadevo. Zastaralni rok za izvajanje pooblastil iz odstavka 1 se pretrga za tako dolgo, dokler je odločitev, odredba ali drug ukrep pristojnega organa predmet postopka pred sodiščem.

Predlog spremembe   30

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Države članice zagotovijo, da imajo pristojni organi in enotni povezovalni organi na voljo ustrezne vire, potrebne za uporabo te uredbe in za učinkovito uporabo pooblastil v skladu s členom 8, vključno z zadostnimi proračunskimi in drugimi viri, strokovnim znanjem, postopki in drugimi ureditvami.

5.  Države članice zagotovijo, da imajo pristojni organi in enotni povezovalni organi na voljo sredstva, ki so potrebna in zadostujejo za uporabo te uredbe in za učinkovito uporabo pooblastil v skladu s členom 8, vključno z zadostnimi proračunskimi in drugimi viri, strokovnim znanjem, postopki in drugimi ureditvami.

Predlog spremembe   31

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Vsak pristojni organ razpolaga s preiskovalnimi in izvršilnimi pooblastili, potrebnimi za uporabo te uredbe, ter jih izvaja v skladu s to uredbo in nacionalno zakonodajo.

1.  Vsak pristojni organ razpolaga s preiskovalnimi in izvršilnimi pooblastili ter sredstvi, potrebnimi za uporabo te uredbe, ter jih izvaja v skladu s to uredbo in nacionalno zakonodajo.

Predlog spremembe   32

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Vsak pristojni organ razpolaga z vsaj naslednjimi pooblastili in jih izvaja pod pogoji iz člena 9, na podlagi katerih lahko:

2.  Vsak pristojni organ razpolaga z vsaj naslednjimi pooblastili in jih za namene izvajanja nalog, ki jih je prejel s to uredbo, izvaja pod pogoji iz člena 9, na podlagi katerih lahko:

Predlog spremembe   33

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  od vsake fizične ali pravne osebe, vključno z bankami, ponudniki internetnih storitev, registri in registratorji domen ter ponudniki storitev gostovanja, zahteva vse relevantne informacije, podatke ali dokumente v kakršni koli obliki zapisa ali obliki in ne glede na vrsto nosilca, na katerem, ali prostor, v katerem so shranjeni, da lahko med drugim opredeli in spremlja finančne in podatkovne tokove ali ugotovi istovetnost oseb, udeleženih v finančnih in podatkovnih tokovih, informacije o bančnih računih in lastništvo spletnih mest;

(b)  v skladu s pravili Unije o varstvu podatkov in ob polnem spoštovanju pravice do zasebnosti in varstva podatkov, zapisane v Listini o temeljnih pravicah Evropske unije, od vsake fizične ali pravne osebe, vključno z bankami, ponudniki internetnih storitev, ponudniki plačilnih storitev, registri in registratorji domen ter ponudniki storitev gostovanja, zahteva vse relevantne informacije, podatke ali dokumente v kakršni koli obliki zapisa ali obliki in ne glede na vrsto nosilca, na katerem, ali prostor, v katerem so shranjeni, da lahko med drugim opredeli in spremlja finančne in podatkovne tokove ali ugotovi istovetnost oseb, udeleženih v finančnih in podatkovnih tokovih, informacije o bančnih računih in lastništvo spletnih mest, če so informacije, podatki ali dokumenti pomembni za preiskavo;

Predlog spremembe   34

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  od vsakega javnega organa, telesa ali agencije v državi članici pristojnega organa zahteva vse relevantne informacije, podatke ali dokumente v kakršni koli obliki zapisa ali obliki in ne glede na vrsto nosilca, na katerem, ali prostor, v katerem so shranjeni, da lahko med drugim opredeli in spremlja finančne in podatkovne tokove ali ugotovi istovetnost oseb, udeleženih v finančnih in podatkovnih tokovih, informacije o bančnih računih in lastništvo spletnih mest;

(c)  od vsakega javnega organa, telesa ali agencije v državi članici pristojnega organa zahteva vse relevantne informacije, podatke ali dokumente v kakršni koli obliki zapisa ali obliki in ne glede na vrsto nosilca, na katerem, ali prostor, v katerem so shranjeni, da lahko opredeli in spremlja finančne in podatkovne tokove ali ugotovi istovetnost oseb, udeleženih v finančnih in podatkovnih tokovih, informacije o bančnih računih in lastništvo spletnih mest, če so informacije, podatki in dokumenti pomembni za preiskavo;

Predlog spremembe   35

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 2 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(g)  sprejme začasne ukrepe, da bi preprečil tveganje resne in nepopravljive škode za potrošnike, zlasti blokiranje spletnega mesta, domene ali podobne digitalne strani, storitve ali računa;

(g)  sprejme začasne ukrepe, da bi preprečil tveganje resne in nepopravljive škode za potrošnike, zlasti take, s katerimi od ponudnikov storitev gostovanja zahteva, da odstranijo vsebino ali blokirajo spletno mesto, storitev ali račun, od registrov ali registratorjev domen pa, da začasno popolnoma blokirajo popolnoma določeno ime domene, če so vsi ukrepi omejevanja spletne distribucije ali drugačnega dajanja vsebin na razpolago javnosti, skladni z Listino EU o temeljnih pravicah, in omejeni na tisto, kar je nujno in sorazmerno;

Predlog spremembe   36

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 2 – točka l

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(l)  ukine spletno mesto, domeno ali podobno digitalno stran, storitev ali račun v celoti ali delno, vključno z zahtevanjem od tretje osebe ali drugega javnega organa, da izvede takšne ukrepe;

(l)  če se trgovec v razumnem roku ne odzove na pisno zahtevo pristojnega organa, naj preneha s kršitvijo, od ponudnika storitev gostovanja zahteva ukinitev spletnega mesta, storitve ali računa v celoti ali delno, ali registru ali registratorju domen naroči, da izbriše popolnoma določeno ime domene in omogoči zadevnemu pristojnemu organu, da ga registrira; ukine spletno mesto, domeno ali podobno digitalno stran, storitev ali račun v celoti ali delno, če so vsi ukrepi omejevanja spletne distribucije ali drugačnega dajanja vsebin na razpolago javnosti, skladni z Listino EU o temeljnih pravicah, omejeni na tisto, kar je nujno in sorazmerno, ter se izvajajo na podlagi predhodne sodne odobritve,

Predlog spremembe    37

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Pristojni organi izvajajo pooblastila iz člena 8 v skladu s to uredbo in nacionalno zakonodajo bodisi:

1.  Pristojni organi izvajajo pooblastila iz člena 8 v skladu s to uredbo in nacionalno zakonodajo ter ob spoštovanju Listine Evropske unije o temeljnih pravicah bodisi:

Predlog spremembe   38

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija lahko sprejme izvedbene akte, v katerih so določeni pogoji za izvajanje minimalnih pooblastil pristojnih organov iz člena 8. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 48(2).

črtano

Predlog spremembe    39

Predlog uredbe

Člen 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 10a

 

Varstvo osebnih podatkov

 

Ta uredba se uporablja povsem v skladu z določbami o varstvu osebnih podatkov iz Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 95/46/ES1a ter Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta1b.

 

___________________

 

1a Direktiva 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 281, 23.11.1995, str. 31).

 

1b Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L 119, 4.5.2016, str. 1).

Predlog spremembe   40

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Zaprošeni organ na prošnjo organa prosilca zagotovi vse relevantne informacije, da se ugotovi, ali je prišlo do kršitve znotraj Unije, in da se doseže prenehanje navedene kršitve. Zaprošeni organ Komisijo nemudoma obvesti o prošnji za informacije in svojem odgovoru.

1.  Zaprošeni organ na prošnjo organa prosilca zagotovi organu prosilcu nemudoma, v vsakem primeru pa v 14 dneh, vse relevantne informacije, da se ugotovi, ali je prišlo do kršitve znotraj Unije, in da se doseže prenehanje navedene kršitve. Zaprošeni organ Komisijo nemudoma obvesti o prošnji za informacije in svojem odgovoru.

Predlog spremembe   41

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Zaprošeni organ na prošnjo organa prosilca sprejme vse potrebne izvršilne ukrepe, da se doseže prenehanje ali prepoved kršitve znotraj Unije, vključno z naložitvijo sankcij in odreditvijo ali omogočanjem plačila nadomestila potrošnikom za škodo, ki jo je povzročila kršitev.

1.  Zaprošeni organ na prošnjo organa prosilca brez nepotrebnega odlašanja sprejme vse potrebne izvršilne ukrepe, da se doseže prenehanje ali prepoved kršitve znotraj Unije, vključno z naložitvijo sankcij in odreditvijo ali omogočanjem plačila nadomestila potrošnikom za škodo, ki jo je povzročila kršitev.

Predlog spremembe   42

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Pri prošnjah za medsebojno pomoč organ prosilec zagotovi zadostne informacije, na podlagi katerih lahko zaprošeni organ prošnjo izpolni, vključno z vsemi potrebnimi dokazi, ki jih je mogoče pridobiti samo v državi članici organa prosilca.

1.  Pri prošnjah za medsebojno pomoč organ prosilec zagotovi vse ustrezne informacije, na podlagi katerih lahko zaprošeni organ prošnjo izpolni, vključno z vsemi potrebnimi dokazi, ki jih je mogoče pridobiti samo v državi članici organa prosilca.

Predlog spremembe   43

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  zaprošeni organ meni, da organ prosilec ni zagotovil zadostnih informacij v skladu s členom 12(1).

(c)  zaprošeni organ meni, da organ prosilec ni zagotovil vseh ustreznih informacij v skladu s členom 12(1).

Predlog spremembe    44

Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Kjer je primerno in brez poseganja v pravila o poklicni in poslovni skrivnosti iz člena 41, lahko zadevni pristojni organi odločijo, da skupno stališče v celoti ali delno objavijo na svojih spletnih mestih in spletnem mestu Komisije ter pridobijo mnenje drugih zadevnih strani.

4.  Kjer je primerno in brez poseganja v pravila o poklicni in poslovni skrivnosti iz člena 41, lahko zadevni pristojni organi odločijo, da skupno stališče v celoti ali delno objavijo na svojih spletnih mestih in spletnem mestu Komisije ter pridobijo mnenje drugih zadevnih strani, tudi potrošniških organizacij in organizacij trgovcev.

Predlog spremembe    45

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Kadar trgovec predlaga zaveze, lahko zadevni pristojni organi, kjer je primerno, predlagane zaveze objavijo na svojih spletnih mestih ali po potrebi na spletnem mestu Komisije, da bi pridobili mnenje drugih zadevnih strani in preverili, ali zaveze zadoščajo za prenehanje kršitve in plačilo nadomestila potrošnikom.

2.  Kadar trgovec predlaga zaveze, lahko zadevni pristojni organi, kjer je primerno, predlagane zaveze objavijo na svojih spletnih mestih ali po potrebi na spletnem mestu Komisije, da bi pridobili mnenje drugih zadevnih strani in preverili, ali zaveze zadoščajo za prenehanje kršitve in plačilo nadomestila potrošnikom. Pristojni organi se lahko posvetujejo tudi s potrošniškimi organizacijami in organizacijami trgovcev.

Predlog spremembe   46

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Zadevni pristojni organi lahko imenujejo en pristojni organ, da sprejme izvršilne ukrepe v imenu drugih pristojnih organov, da se doseže prenehanje ali prepoved močno razširjene kršitve, zagotovi plačilo nadomestila potrošnikom ali naložijo sankcije. Pristojni organi pri imenovanju organa, pristojnega za sprejetje izvršilnih ukrepov, upoštevajo lokacijo zadevnega trgovca. Ko drugi zadevni pristojni organi imenujejo organ, pristojen za sprejetje izvršilnih ukrepov, ta postane pristojen za delovanje v imenu potrošnikov vsake take države članice, kot bi bili potrošniki iz njegove države.

3.  Zadevni pristojni organi lahko imenujejo en pristojni organ, da sprejme izvršilne ukrepe v imenu drugih pristojnih organov, da se doseže prenehanje ali prepoved močno razširjene kršitve, zagotovi plačilo nadomestila potrošnikom ali naložijo sankcije. Pristojni organi pri imenovanju organa, pristojnega za sprejetje izvršilnih ukrepov, upoštevajo lokacijo zadevne kršitve. Ko drugi zadevni pristojni organi imenujejo organ, pristojen za sprejetje izvršilnih ukrepov, ta postane pristojen za delovanje v imenu potrošnikov vsake take države članice, kot bi bili potrošniki iz njegove države.

Predlog spremembe    47

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Pristojni organi lahko odločijo, da izvršilne ukrepe sprejmejo hkrati v vseh ali nekaterih državah članicah, ki jih močno razširjena kršitev zadeva. V takem primeru pristojni organi zagotovijo, da se izvajanje navedenih izvršilnih ukrepov začne hkrati v vseh zadevnih državah članicah.

4.  Pristojni organi lahko odločijo, da ustrezne in učinkovite izvršilne ukrepe sprejmejo hkrati v vseh ali nekaterih državah članicah, ki jih močno razširjena kršitev zadeva. V takem primeru pristojni organi zagotovijo, da se izvajanje navedenih izvršilnih ukrepov začne hkrati v vseh zadevnih državah članicah.

Predlog spremembe    48

Predlog uredbe

Člen 19 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Zaključek usklajenih ukrepov

Prenehanje usklajenih ukrepov

Predlog spremembe    49

Predlog uredbe

Člen 19 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 19a

 

Nadaljnje informacije

 

Usklajevalni organ Komisijo in pristojne organe zadevnih držav članic nemudoma obvesti o ponovni kršitvi, zaradi katere bi bili potrebni dodatni ukrepi. V tem primeru se lahko usklajevalni ukrepi izvajajo brez uvedbe kakršnega koli novega postopka usklajenega ukrepanja.

Predlog spremembe    50

Predlog uredbe

Člen 21 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Kadar obstaja utemeljeni sum, da je močno razširjena kršitev škodovala, škoduje ali bi utegnila škodovati potrošnikom v vsaj treh četrtinah držav članic in skupno vsaj trem četrtinam prebivalstva Unije (v nadaljnjem besedilu: močno razširjena kršitev z razsežnostjo Unije), Komisija uvede skupni ukrep. V ta namen lahko Komisija od pristojnih organov zahteva potrebne informacije ali dokumente.

1.  Kadar obstaja utemeljeni sum, da je močno razširjena kršitev škodovala, škoduje ali bi utegnila škodovati potrošnikom v vsaj polovici držav članic in skupno vsaj eni tretjini prebivalstva Unije (v nadaljnjem besedilu: močno razširjena kršitev z razsežnostjo Unije), Komisija uvede skupni ukrep, da bi pomagala pristojnim organom držav članic in sodelovala z njimi, da bi zavarovala interese potrošnikov v Uniji, kadar države članice ne morejo v zadostni meri izvesti predlaganih ukrepov, in zagotovila ustrezno izvrševanje zakonodaje Unije o varstvu potrošnikov v Uniji. V ta namen lahko Komisija od pristojnih organov zahteva potrebne informacije ali dokumente.

Predlog spremembe   51

Predlog uredbe

Člen 21 – odstavek 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Pristojni organ lahko sodelovanje v skupnem ukrepu zavrne iz enega od naslednjih razlogov:

3.  Pristojni organ lahko sodelovanje v skupnem ukrepu zavrne, če je bila v zvezi z isto kršitvijo v navedeni državi članici proti istemu trgovcu že izdana pravnomočna sodba ali sprejeta pravnomočna upravna odločitev. Če se pristojni organ odloči, da bo odklonil sodelovanje pri tem ukrepu, navede razloge za svojo odločitev.

Predlog spremembe   52

Predlog uredbe

Člen 21 – odstavek 3 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  v zvezi z isto kršitvijo je bil v navedeni državi članici proti istemu trgovcu že uveden sodni postopek;

črtano

Predlog spremembe   53

Predlog uredbe

Člen 21 – odstavek 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  v zvezi z isto kršitvijo je bila v navedeni državi članici proti istemu trgovcu že izdana pravnomočna sodba ali pravnomočna upravna odločba.

črtano

Predlog spremembe    54

Predlog uredbe

Člen 21 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Kadar pristojni organ po prejetju obvestila o odločitvi o uvedbi skupnega ukrepa v skladu z odstavkom 2 odloči, da v skupnem ukrepu ne bo sodeloval, o svoji odločitvi nemudoma obvesti Komisijo in druge pristojne organe, navede razloge zanjo v skladu z odstavkom 3 in predloži potrebne spremne dokumente.

4.  Kadar pristojni organ po prejetju obvestila o odločitvi o uvedbi skupnega ukrepa v skladu z odstavkom 2 odloči, da v skupnem ukrepu ne bo sodeloval, o svoji odločitvi nemudoma obvesti Komisijo in druge pristojne organe, pisno navede razloge za to odločitev v skladu z odstavkom 3 in predloži potrebne spremne dokumente.

Predlog spremembe    55

Predlog uredbe

Člen 23 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Kjer je primerno in brez poseganja v pravila o poklicni in poslovni skrivnosti iz člena 41, lahko pristojni organi odločijo, da skupno stališče v celoti ali delno objavijo na svojih spletnih mestih in spletnem mestu Komisije ter po potrebi pridobijo mnenje drugih zadevnih strani.

3.  Kjer je primerno in brez poseganja v pravila o poklicni in poslovni skrivnosti iz člena 41, pristojni organi skupno stališče v celoti ali delno objavijo na svojih spletnih mestih in spletnem mestu Komisije ter po potrebi pridobijo mnenje drugih zadevnih strani, tudi potrošniških organizacij in organizacij trgovcev.

Predlog spremembe    56

Predlog uredbe

Člen 24 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Kadar trgovec predlaga zaveze, lahko zadevni pristojni organi, kjer je primerno, predlagane zaveze objavijo na svojih spletnih mestih in spletnem mestu Komisije, da bi pridobili mnenje drugih zadevnih strani in preverili, ali navedene zaveze zadoščajo za prenehanje kršitve in plačilo nadomestila potrošnikom.

2.  Kadar trgovec predlaga zaveze, lahko zadevni pristojni organi, kjer je primerno, predlagane zaveze objavijo na svojih spletnih mestih in spletnem mestu Komisije, da bi pridobili mnenje drugih zadevnih strani, tudi potrošniških organizacij in organizacij trgovcev, in preverili, ali navedene zaveze zadoščajo za prenehanje kršitve in plačilo nadomestila potrošnikom.

Predlog spremembe   57

Predlog uredbe

Člen 25 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Ko drugi zadevni pristojni organi imenujejo organ, pristojen za sprejetje izvršilnih ukrepov, je ta pristojen za delovanje v imenu potrošnikov vsake države članice, kot bi bili potrošniki iz njegove države. Pristojni organi pri imenovanju organa, pristojnega za sprejetje izvršilnih ukrepov, upoštevajo lokacijo zadevnega trgovca.

2.  Ko drugi zadevni pristojni organi imenujejo organ, pristojen za sprejetje izvršilnih ukrepov, je ta pristojen za delovanje v imenu potrošnikov vsake države članice, kot bi bili potrošniki iz njegove države. Pristojni organi pri imenovanju organa, pristojnega za sprejetje izvršilnih ukrepov, upoštevajo lokacijo zadevne kršitve, obenem pa dosledno upoštevajo zaščito interesov potrošnikov.

Predlog spremembe   58

Predlog uredbe

Člen 34 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 34a

 

Drugi postopki mehanizma opozarjanja

 

1.   Če laboratorijski preskusi ali tehnične ocene ne potrdijo dejavnikov, ki so sprožili opozorilo, pristojni organi ali Komisija, kot je primerno, nemudoma sprejmejo vse potrebne ukrepe za odpravo pomanjkljivosti in ponovno vzpostavitev ravnotežja na notranjem trgu in/ali v tržnem sektorju, kjer trgovec posluje, da zaščitijo trgovca in preprečijo, da bi to škodovalo njegovim interesom.

 

Pri tem pristojni organi ali Komisija, kot je primerno, čim prej po opozorilu, ki se izkaže za lažno, o tem obvestijo potrošnike.

 

2.   Če to posledično škoduje interesom trgovca, pristojni organi ali Komisija, kot je bolj primerno, naredijo vse, da škodo nadomestijo.

 

3.   Z ukrepi za nadomestilo škode bi moral trgovec zlasti ponovno vzpostaviti verodostojnost v tržnih sektorjih, v katerih posluje, in/ali po potrebi na notranjem trgu.

Predlog spremembe   59

Predlog uredbe

Člen 35 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Imenovani organi in evropski potrošniški centri sodelujejo v mehanizmu opozarjanja iz člena 34. Države članice za sodelovanje v mehanizmu opozarjanja imenujejo potrošniške organizacije in združenja ter druge subjekte, kot so trgovska združenja, z ustreznim strokovnim znanjem in upravičenim interesom za varstvo potrošnikov. Države članice o teh subjektih nemudoma obvestijo Komisijo.

1.  Imenovani organi in evropski potrošniški centri na nacionalni ravni in ravni Unije sodelujejo v mehanizmu opozarjanja iz člena 34. Države članice za sodelovanje v mehanizmu opozarjanja imenujejo potrošniške organizacije in združenja ter druge subjekte, kot so trgovska združenja, z ustreznim strokovnim znanjem in upravičenim interesom za varstvo potrošnikov. Države članice o teh subjektih nemudoma obvestijo Komisijo.

Predlog spremembe   60

Predlog uredbe

Člen 35 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Zunanja opozorila so le „v vednost“. Pristojni organi niso zavezani k uvedbi postopka ali katerega koli drugega ukrepa na podlagi opozoril in informacij, ki jih predložijo navedeni subjekti. Subjekti, ki predložijo zunanja opozorila, zagotovijo, da so predložene informacije pravilne, posodobljene in točne, ter po potrebi objavljene informacije nemudoma popravijo ali jih umaknejo. V ta namen imajo dostop do informacij, ki so jih predložili, v skladu z omejitvami iz členov 41 in 43.

4.  Zunanja opozorila so pretežno „v vednost“ in od pristojnih organov zahtevajo, da preverjajo, ali temeljijo na utemeljenem sumu v skladu s členom 34(1). Pristojni organi niso zavezani k uvedbi izvrševalnih ukrepov ali katerega koli drugega ukrepa na podlagi informacij, ki jih predložijo navedeni subjekti, ki v skladu s členom 35(3) skrbijo za zunanja opozorila. Subjekti, ki predložijo zunanja opozorila, zagotovijo, da so predložene informacije pravilne, posodobljene in točne, ter po potrebi nemudoma popravijo napake v objavljenih informacijah ali jih umaknejo. V ta namen imajo dostop do informacij, ki so jih predložili, v skladu z omejitvami iz členov 41 in 43. Subjekte se obvesti o vseh nadaljnjih ukrepih, ki jih zadevni pristojni organ sprejme glede zunanjih opozoril, ali o neukrepanju, pri čemer se navedejo razlogi, zakaj opozorilo ni bilo upoštevano. Pri obveščanju pristojnih organov o sprejetih ukrepih ali neukrepanju se spoštuje potreba pa ohranjanju zaupnosti preiskave.

Predlog spremembe    61

Predlog uredbe

Člen 35 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4a.  Po potrebi se izvede posvetovanje s subjekti iz odstavkov 1 in 2, njihovo stališče pa se upošteva pri določanju prednostnih izvršilnih ukrepov.

Predlog spremembe   62

Predlog uredbe

Člen 35 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Komisija lahko sprejme izvedbene akte, v katerih določi podrobnosti imenovanja in sodelovanja drugih subjektov v mehanizmu opozarjanja. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 48(2).

5.  Komisija lahko sprejme izvedbene akte, v katerih določi podrobnosti imenovanja in sodelovanja organizacij in združenj potrošnikov ter trgovskih združenj v mehanizmu opozarjanja ter sredstva za obveščanje o vseh nadaljnjih ukrepih, sprejetih glede zunanjih opozoril, ali neukrepanju. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 48(2).

Predlog spremembe    63

Predlog uredbe

Člen 41 – odstavek 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Ne glede na odstavek 2 lahko pristojni organi uporabijo in razkrijejo informacije, ki so potrebne, da:

3.  Ne glede na odstavek 2 in ob polnem spoštovanju temeljnih pravic potrošnikov, kot je pravica do zasebnosti in varstva osebnih podatkov, in zakonodaje Unije na področju varstva in obdelave osebnih podatkov lahko pristojni organi uporabijo in razkrijejo informacije, ki so potrebne, da:

Predlog spremembe   64

Predlog uredbe

Člen 41 – odstavek 3 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba)  razlogi javnega interesa, kot so javna varnost, varstvo potrošnikov, javno zdravje in varstvo okolja.

Predlog spremembe    65

Predlog uredbe

Člen 42 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Dokaze, dokumente, informacije, pojasnila in ugotovitve preiskav pristojnega organa v eni državi članici v skladu s členom 8 lahko pristojni organi v drugih državah članicah uporabijo v postopkih na podlagi te uredbe brez dodatnih formalnih zahtev.

2.  Dokaze, dokumente, informacije, pojasnila in ugotovitve preiskav pristojnega organa v eni državi članici v skladu s členom 8 lahko pristojni organi ob polnem spoštovanju temeljnih pravic potrošnikov v drugih državah članicah uporabijo v postopkih na podlagi te uredbe brez dodatnih formalnih zahtev.

Predlog spremembe    66

Predlog uredbe

Člen 50 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija do [xx/xx/20xx, najpozneje sedem let od začetka uporabe] Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo o uporabi te uredbe.

Komisija do [xx/xx/20xx, najpozneje pet let od začetka uporabe] Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo o uporabi te uredbe.

Predlog spremembe   67

Predlog uredbe

Člen 50 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Poročilo vsebuje oceno uporabe te uredbe, vključno z oceno učinkovitosti izvrševanja zakonodaje o varstvu interesov potrošnikov na podlagi te uredbe, in pregled, med drugim, kako se je na ključnih potrošniških trgih, ki jih zadeva čezmejno trgovanje, razvilo upoštevanje zakonodaje o varstvu interesov potrošnikov s strani trgovcev.

Poročilo vsebuje oceno uporabe te uredbe, vključno z oceno učinkovitosti izvrševanja zakonodaje o varstvu interesov potrošnikov na podlagi te uredbe, in pregled, med drugim, kako se je na ključnih potrošniških trgih, ki jih zadeva čezmejno trgovanje, razvilo upoštevanje zakonodaje o varstvu interesov potrošnikov s strani trgovcev. Komisija oceni zlasti učinkovitost:

Predlog spremembe   68

Predlog uredbe

Člen 50 – odstavek 2 – točka a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(a)  pooblastil, ki jih ima v skladu s členom 8;

Predlog spremembe   69

Predlog uredbe

Člen 50 – odstavek 2 – točka b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(b)  praga, določenega za močno razširjene kršitve z razsežnostjo Unije;

Predlog spremembe   70

Predlog uredbe

Člen 50 – odstavek 2 – točka c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(c)  sistema izmenjave informacij o kršitvah, kot določa člen 43.

Predlog spremembe   71

Predlog uredbe

Člen 50 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Temu poročilu se po potrebi priložijo zakonodajni predlogi.

Predlog spremembe   72

Predlog uredbe

Člen 50 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Komisija do ... [datuma začetka veljavnosti te uredbe] in nato vsaki dve leti predloži Evropskemu parlamentu in Svetu poročilo, ki vsebuje:

 

(a)   pregled informacij in sprememb na področju izvrševanja potrošniškega prava in statističnih podatkov, izmenjanih v okviru nadzornega mehanizma, vzpostavljenega v skladu s členom 33, vključno z objavljenimi opozorili in v zvezi z njimi sprejetimi nadaljnjimi ukrepi;

 

(b)   pregled močno razširjenih kršitev in močno razširjenih kršitev z razsežnostjo Unije, z določitvijo usklajenih ukrepov po členu 16, izvršilnih ukrepov po členu 18, skupnih ukrepov na podlagi člena 21 in zavez trgovcev, ki kršitve izvajajo, in njihovih rezultatov ter izvršilnih ukrepov, sprejetih v skladu s členom 25.

 

Poročilo je javno dostopno in po potrebi vsebuje nadaljnje zakonodajne ali nezakonodajne predloge za uskladitev obstoječe zakonodaje novemu tehnološkemu razvoju ali potencialnim bodočim pojavom v digitalnem okolju.

Predlog spremembe    73

Predlog uredbe

Člen 51 – odstavek 1

Uredba (ES) št. 2006/2004

Priloga – točka 24 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

24a.  Uredba (ES) št. 924/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o čezmejnih plačilih v Skupnosti in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 2560/2001 (UL L 266, 9.10.2009, str. 11).

Predlog spremembe    74

Predlog uredbe

Člen 51 – odstavek 1

Uredba (ES) št. 2006/2004

Priloga – točka 24 b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

24b.  Uredba (EU) št. 260/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. marca 2012 o uvajanju tehničnih in poslovnih zahtev za kreditne prenose in direktne bremenitve v eurih in o spremembi Uredbe (ES) št. 924/2009 (UL L 94, 30.3.2012, str. 22).

Predlog spremembe    75

Predlog uredbe

Člen 51 – odstavek 1

Uredba (ES) št. 2006/2004

Priloga – točka 24 c (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

24c.  Direktiva (EU) 2015/2366 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2015 o plačilnih storitvah na notranjem trgu, spremembah direktiv 2002/65/ES, 2009/110/ES ter 2013/36/EU in Uredbe (EU) št. 1093/2010 ter razveljavitvi Direktive 2007/64/ES (UL L 337, 23.12.2015, str. 35).

Predlog spremembe    76

Predlog uredbe

Člen 51 – odstavek 1

Uredba (ES) št. 2006/2004

Priloga – točka 24 d (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

24d.  Direktiva (EU) 2016/97 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. januarja 2016 o distribuciji zavarovalnih produktov (UL L 26, 2.2.2016, str. 19).

Predlog spremembe   77

Predlog uredbe

Člen 51 – odstavek 1

Uredba (ES) št. 2006/2004

Priloga – točka 24 e (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

24e.  Uredba 2017/... Evropskega parlamenta in Sveta o zagotavljanju čezmejne prenosljivosti storitev spletnih vsebin na notranjem trgu

Predlog spremembe   78

Predlog uredbe

Člen 51 – odstavek 1

Uredba (ES) št. 2006/2004

Priloga – točka 24 f (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

24f.  Uredba 2017/... Evropskega parlamenta in Sveta o preprečevanju geografskega blokiranja in drugih oblik diskriminacije na podlagi državljanstva, prebivališča ali sedeža strank na notranjem trgu ter o spremembi Uredbe (ES) št. 2006/2004 in Direktive 2009/22/ES.

POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Naslov

Sodelovanje med nacionalnimi organi, odgovornimi za izvrševanje zakonodaje o varstvu potrošnikov (Besedilo velja za EGP)

Referenčni dokumenti

COM(2016)0283 – C8-0194/2016 – 2016/0148(COD)

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

IMCO

9.6.2016

 

 

 

Mnenje pripravil

       Datum razglasitve na zasedanju

JURI

9.6.2016

Pripravljavec/-ka mnenja

       Datum imenovanja

Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos)

11.7.2016

Obravnava v odboru

31.1.2017

 

 

 

Datum sprejetja

28.2.2017

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

21

2

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Laura Ferrara, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Daniel Buda, Evelyne Gebhardt, Virginie Rozière, Tiemo Wölken

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Pál Csáky


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Sodelovanje med nacionalnimi organi, odgovornimi za izvrševanje zakonodaje o varstvu potrošnikov

Referenčni dokumenti

COM(2016)0283 – C8-0194/2016 – 2016/0148(COD)

Datum predložitve EP

25.5.2016

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

IMCO

9.6.2016

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

BUDG

9.6.2016

ITRE

9.6.2016

CULT

9.6.2016

JURI

9.6.2016

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

BUDG

15.6.2016

ITRE

14.6.2016

CULT

20.6.2016

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Olga Sehnalová

17.6.2016

 

 

 

Obravnava v odboru

11.10.2016

9.11.2016

5.12.2016

6.2.2017

 

13.3.2017

 

 

 

Datum sprejetja

21.3.2017

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

33

0

3

Datum predložitve

27.3.2017


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

33

+

ALDE

Dita Charanzová, Morten Løkkegaard, Jasenko Selimovic

ECR

Edward Czesak, Vicky Ford, Ulrike Trebesius, Anneleen Van Bossuyt

EFDD

Marco Zullo

PPE

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Ildikó Gáll-Pelcz, Antonio López-Istúriz White, Jiří Pospíšil, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mihai Ţurcanu, Sabine Verheyen

S&D

Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Arndt Kohn, Marlene Mizzi, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Julia Reda

0

-

 

 

3

0

EFDD

Robert Jarosław Iwaszkiewicz

ENF

Marcus Pretzell, Mylène Troszczynski

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov