BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om samarbete mellan de nationella myndigheter som ansvarar för genomdrivandet av konsumentskyddslagstiftningen

  28.3.2017 - (COM(2016)0283 – C8-0194/2016 – 2016/0148(COD)) - ***I

  Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd
  Föredragande: Olga Sehnalová


  Förfarande : 2016/0148(COD)
  Dokumentgång i plenum
  Dokumentgång :  
  A8-0077/2017
  Ingivna texter :
  A8-0077/2017
  Antagna texter :

  FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

  om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om samarbete mellan de nationella myndigheter som ansvarar för genomdrivandet av konsumentskyddslagstiftningen

  (COM(2016)0283 – C8-0194/2016 – 2016/0148(COD))

  (Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

  Europaparlamentet utfärdar denna resolution

  –  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2016)0283),

  –  med beaktande av artiklarna 294.2 och 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8 0194/2016),

  –  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

  –  med beaktande av de motiverade yttrandena från den bulgariska nationalförsamlingen, den tjeckiska deputeradekammaren, det österrikiska förbundsrådet och den svenska riksdagen som lagts fram i enlighet med protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna och enligt vilka utkastet till lagstiftningsakt inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen,

  –  med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 19 oktober 2016[1],

  –  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

  –  med beaktande av betänkandet från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd och yttrandet från utskottet för rättsliga frågor (A8-0077/2016).

  1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

  2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

  3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

  Ändringsförslag    1

  Förslag till förordning

  Skäl -1 (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (-1)  Unionens konsumentskyddspolitik regleras av artiklarna 4.2 f, 12, 114.3 och 169 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) och artikel 38 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

  Ändringsförslag    2

  Förslag till förordning

  Skäl -1a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (-1a)  I artikel 169 i EUF-fördraget anges att unionens konsumentskyddspolitik går ut på att främja konsumenternas intressen och säkerställa en hög konsumentskyddsnivå. För att åstadkomma detta ska unionen bidra till att skydda konsumenternas hälsa, säkerhet och ekonomiska intressen samt främja deras rätt till information och utbildning och deras rätt att organisera sig för att hävda sina intressen.

  Ändringsförslag    3

  Förslag till förordning

  Skäl -1b (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (-1b)  I artikel 197 i EUF-fördraget om administrativt samarbete erkänns att medlemsstaternas faktiska genomförande av unionsrätten är väsentligt för att unionen ska fungera på rätt sätt. Dessutom fastställs de gränser inom vilka unionen och medlemsstaterna ska agera i detta hänseende.

  Ändringsförslag    4

  Förslag till förordning

  Skäl 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (1)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2006/200458 föreskriver harmoniserade regler och förfaranden för att underlätta samarbete mellan de nationella tillsynsmyndigheter som ansvarar för konsumentskyddslagstiftningen. I artikel 21a föreskrivs en översyn av effektiviteten och de operativa mekanismerna i den förordningen, och i enlighet med samma artikel drog kommissionen slutsatsen att förordning (EG) nr 2006/2004 inte är tillräcklig för att på ett effektivt sätt hantera genomdrivandeproblemen på den inre marknaden, i synnerhet på den digitala inre marknaden.

  (1)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2006/200458 föreskriver harmoniserade regler och förfaranden för att underlätta samarbete mellan de nationella tillsynsmyndigheter som ansvarar för genomdrivandet av den gränsöverskridande konsumentskyddslagstiftningen. I artikel 21a i förordning (EG) nr 2006/2004 föreskrivs en översyn av effektiviteten och de operativa mekanismerna i den förordningen, och i enlighet med samma artikel drog kommissionen slutsatsen att förordning (EG) nr 2006/2004 inte är tillräcklig för att på ett effektivt sätt hantera genomdrivandeproblemen på den inre marknaden, inbegripet den digitala inre marknaden.

  __________________

  __________________

  58 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2006/2004 om samarbete mellan de nationella tillsynsmyndigheter som ansvarar för konsumentskyddslagstiftningen (”förordningen om konsumentskyddssamarbete”) (EUT L 364, 9.12.2004, s. 1).

  58 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2006/2004 om samarbete mellan de nationella tillsynsmyndigheter som ansvarar för konsumentskyddslagstiftningen (EUT L 364, 9.12.2004, s. 1).

  Ändringsförslag    5

  Förslag till förordning

  Skäl 2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (2)  Behovet av att stärka konsumenternas förtroende genom en snabbare, mer handlingskraftig och enhetlig tillämpning av konsumentskyddsregler angavs som en av prioriteringarna i den strategi för den digitala inre marknaden som antogs av kommissionen den 6 maj 2015. I strategin för den inre marknaden, som kommissionen antog den 28 oktober 2015, bekräftades på nytt att tillämpningen av unionens konsumentskyddslagstiftning borde förstärkas ytterligare genom förordningen om konsumentskyddssamarbete.

  (2)  Behovet av att stärka konsumenternas förtroende genom en snabbare och enhetligare tillämpning av konsumentlagstiftning angavs som en av prioriteringarna i den strategi för den digitala inre marknaden som antogs av kommissionen den 6 maj 2015. I strategin för den inre marknaden, som kommissionen antog den 28 oktober 2015, bekräftades på nytt att tillämpningen av unionslagstiftning som skyddar konsumenternas intressen borde förstärkas ytterligare genom reformen av förordning (EG) nr 2006/2004.

  Ändringsförslag    6

  Förslag till förordning

  Skäl 3

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (3)  Den resulterande ineffektiva hanteringen av gränsöverskridande överträdelser, särskilt i den digitala miljön, gör att näringsidkare kan undgå beivrande genom att flytta inom unionen, vilket leder till en snedvridning av konkurrensen för laglydiga näringsidkare som är verksamma inom det egna landet eller över gränserna. Detta är till direkt skada för konsumenterna och underminerar dessas förtroende för gränsöverskridande transaktioner och den inre marknaden. En ökad grad av harmonisering som lägger grunden för ett ändamålsenligt och effektivt samarbete mellan behöriga offentliga genomdrivandemyndigheter är därför nödvändig för att upptäcka, utreda och besluta om upphörande av överträdelser inom unionen och utbredda överträdelser.

  (3)  Det ineffektiva genomdrivandet av den lagstiftning som ska förhindra gränsöverskridande överträdelser, även i den digitala miljön, gör att näringsidkare kan flytta inom unionen, vilket leder till en snedvridning av konkurrensen för laglydiga näringsidkare som är verksamma (online eller offline) inom det egna landet eller över gränserna. Detta är till direkt och stor skada för den inre marknaden och konsumenterna och urholkar dessas förtroende för gränsöverskridande transaktioner och den inre marknaden. En ökad harmonisering som säkerställer ett ändamålsenligt och effektivt samarbete mellan behöriga tillsynsmyndigheter är därför nödvändig för att upptäcka och utreda överträdelser samt beordra och framtvinga deras upphörande.

  Ändringsförslag    7

  Förslag till förordning

  Skäl 4

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (4)  Genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2006/2004 inrättades ett nätverk av behöriga myndigheter i unionen. Det är nödvändigt att skapa en effektiv samordning mellan olika behöriga myndigheter som deltar i nätverket, liksom mellan andra offentliga myndigheter i medlemsstaterna. Den samordnande rollen hos den centrala kontaktpunkten bör anförtros en behörig myndighet i varje medlemsstat som har tillräckliga befogenheter och resurser för att utföra denna viktiga roll i nätverket av behöriga myndigheter.

  (4)  Genom förordning (EG) nr 2006/2004 inrättades ett nätverk av behöriga myndigheter i unionen. Det är nödvändigt att skapa en effektiv samordning mellan olika behöriga myndigheter som deltar i nätverket, liksom mellan andra offentliga myndigheter i medlemsstaterna. Den centrala kontaktpunktens samordnande roll bör i varje medlemsstat anförtros en myndighet som har tillräckliga befogenheter och nödvändiga resurser för att ta på sig denna nyckelroll.

  Ändringsförslag    8

  Förslag till förordning

  Skäl 5

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (5)  Konsumenterna bör också skyddas mot kortvariga överträdelser inom unionen och utbredda överträdelser som endast pågår en kortare tidsperiod men vars skadliga verkningar kan fortsätta långt efter det att överträdelsen har upphört. Behöriga myndigheter bör framöver ha nödvändiga befogenheter att utreda och besluta om upphörande av sådana överträdelser.

  (5)  Konsumenterna bör också skyddas mot överträdelser som endast pågår en kortare tid men vilkas skadliga verkningar kan fortsätta långt efter det att överträdelsen har upphört. Behöriga myndigheter bör ha nödvändiga befogenheter att utreda sådana överträdelser och beordra deras upphörande, så att konsumentskyddet säkerställs.

  Ändringsförslag    9

  Förslag till förordning

  Skäl 5a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (5a)  I syfte att säkerställa rättssäkerhet och effektiviteten för beivrandeåtgärder mot redan upphörda överträdelser i ett gränsöverskridande sammanhang, och för att förhindra särbehandling av både konsumenter och näringsidkare på den inre marknaden, behöver en preskriptionstid införas. Detta inbegriper fastställandet av en entydig tidsperiod inom vilken behöriga myndigheter vid genomdrivandet av reglerna för gränsöverskridande överträdelser kan utdöma påföljder, beordra gottgörelse till konsumenter eller beordra återbetalning av vinster som erhållits till följd av överträdelser.

  Ändringsförslag    10

  Förslag till förordning

  Skäl 6

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (6)  Behöriga myndigheter bör ha en minimiuppsättning av utrednings- och genomdrivandebefogenheter för att kunna tillämpa denna förordning på ett effektivt sätt, samarbeta med varandra och avskräcka näringsidkare från att begå överträdelser inom unionen och utbredda överträdelser. Dessa befogenheter bör vara tillräckliga för att lösa genomdrivandeproblem inom e-handeln och den digitala miljön, där en näringsidkares möjligheter att lätt dölja eller ändra sin identitet ger upphov till särskilda bekymmer. Dessa befogenheter bör garantera att bevis kan utbytas på ett lagenligt sätt mellan behöriga myndigheter för att uppnå ett effektivt genomdrivande på likvärdig nivå i alla medlemsstater.

  (6)  Behöriga myndigheter bör ha en konsekvent uppsättning utrednings- och genomdrivandebefogenheter för att kunna tillämpa denna förordning, samarbeta med varandra på ett snabbare och effektivare sätt och avskräcka näringsidkare från att begå överträdelser. Dessa befogenheter bör vara tillräckliga för att på ett verkningsfullt sätt lösa genomdrivandeproblem inom e-handeln och den digitala miljön och hindra näringsidkare som inte följer reglerna från att utnyttja luckor i genomdrivandesystemet genom att flytta till en medlemsstat vars behöriga myndigheter inte är rustade för att bekämpa olagliga metoder. Dessa befogenheter bör garantera att information och bevis kan utbytas på ett giltigt sätt mellan behöriga myndigheter i syfte att uppnå ett effektivt genomdrivande på likvärdig nivå i alla medlemsstater.

  Ändringsförslag    11

  Förslag till förordning

  Skäl 7

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (7)  Medlemsstaterna kan välja om de behöriga myndigheterna ska utöva dessa befogenheter direkt inom ramen för sin egen myndighetsutövning eller genom ansökan till behöriga domstolar. Om medlemsstaterna väljer att de behöriga myndigheterna ska utöva sina befogenheter genom ansökan till behöriga domstolar bör medlemsstaterna se till att befogenheterna kan utövas på ett effektivt sätt och i rätt tid och att kostnaden för utövandet av dem är proportionerliga och inte hämmar tillämpningen av denna förordning.

  (7)  Denna förordning bör inte påverka medlemsstaternas frihet att välja det genomdrivandesystem som de dömer lämpligt. Medlemsstaterna bör kunna välja att bestämma den lämpligaste fördelningen av befogenheter mellan behöriga nationella myndigheter, under förutsättning att varje befogenhet kan användas på ett verkningsfullt sätt för att ta itu med eventuella överträdelser. Medlemsstaterna bör också kunna välja om de behöriga myndigheterna ska utöva dessa befogenheter direkt inom ramen för sin egen myndighetsutövning, med stöd av andra myndigheter, under tillsyn av rättsliga myndigheter eller genom ansökan till de behöriga domstolarna. Medlemsstaterna bör, om de väljer att de behöriga myndigheterna ska utöva sina befogenheter genom ansökan till de behöriga domstolarna, se till att befogenheterna kan utövas på ett verkningsfullt sätt och i tid och att kostnaden för utövandet av dem är proportionerlig och inte hämmar tillämpningen av denna förordning. Medlemsstaterna får också, i enlighet med denna förordning, besluta att tilldela vissa uppgifter enligt denna förordning till utsedda organ.

  Ändringsförslag    12

  Förslag till förordning

  Skäl 9

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (9)  De behöriga myndigheterna bör ha möjlighet att inleda utredningar på eget initiativ om de får kännedom om överträdelser inom unionen eller utbredda överträdelser på andra sätt än genom klagomål från konsumenter. Detta är särskilt nödvändigt för att säkerställa ett effektivt samarbete mellan de behöriga myndigheterna vid insatser mot utbredda överträdelser.

  (9)  De behöriga myndigheterna bör ha möjlighet att inleda utredningar på eget initiativ om de får kännedom om överträdelser inom unionen eller utbredda överträdelser på andra sätt än genom klagomål från konsumenter.

  Ändringsförslag    13

  Förslag till förordning

  Skäl 10

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (10)  De behöriga myndigheterna bör ha tillgång till alla bevis, data och uppgifter som krävs för att fastställa om en överträdelse inom unionen eller en utbredd överträdelse har ägt rum, särskilt för att identifiera den ansvariga näringsidkaren, oberoende av vem som innehar dessa bevis, uppgifter eller data och var de finns och vilket format de har. De behöriga myndigheterna bör ha möjlighet att direkt begära att tredje parter i den digitala värdekedjan tillhandahåller alla bevis, data och uppgifter som krävs.

  (10)  De behöriga myndigheterna bör ha tillgång till alla bevis, data och uppgifter med anknytning till föremålet för en utredning som är nödvändiga för att fastställa om en överträdelse har ägt rum, särskilt för att identifiera den ansvariga näringsidkaren, oberoende av vem som innehar de bevis, uppgifter eller data saken gäller och oavsett var de finns och vilket format de har. De behöriga myndigheterna bör ha möjlighet att direkt begära att tredje parter i den digitala värdekedjan tillhandahåller alla bevis, data och uppgifter som är nödvändiga, på villkor att de konsekvent respekterar principerna för personuppgiftsskydd.

  Ändringsförslag    14

  Förslag till förordning

  Skäl 10a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (10a)  De behöriga myndigheterna bör kunna utföra nödvändiga inspektioner på plats och ha befogenhet att få tillträde till lokaler, mark och transportmedel som näringsidkaren använder inom ramen för den egna närings- eller yrkesverksamheten.

  Ändringsförslag    15

  Förslag till förordning

  Skäl 10b (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (10b)  De behöriga myndigheterna bör kunna begära att den berörda näringsidkarens alla företrädare eller medarbetare lämnar förklaringar eller tillhandahåller fakta, uppgifter eller handlingar som rör föremålet för inspektionen och protokollföra företrädarnas eller medarbetarnas svar.

  Ändringsförslag    16

  Förslag till förordning

  Skäl 11

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (11)  De behöriga myndigheterna bör kunna kontrollera efterlevnaden av konsumentskyddslagstiftningen och inhämta bevis för överträdelser inom unionen eller utbredda överträdelser, särskilt sådana som äger rum under eller efter inköp av varor och tjänster. De bör därför ha befogenhet att göra testinköp och att köpa in varor eller tjänster under täckmantel.

  (11)  De behöriga myndigheterna bör kunna kontrollera efterlevnaden av unionslagstiftning som skyddar konsumenters intressen och inhämta bevis för överträdelser före, under eller efter inköp av varor och tjänster. De bör därför ha befogenhet att göra testinköp och att, när bevis inte kan inhämtas på annat sätt, köpa in varor eller tjänster under täckmantel.

  Ändringsförslag    17

  Förslag till förordning

  Skäl 12

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (12)  Särskilt i den digitala miljön bör de behöriga myndigheterna kunna stoppa överträdelser snabbt och effektivt, i synnerhet om den näringsidkare som säljer varor eller tjänster döljer sin identitet eller flyttar inom unionen eller till ett tredjeland för att undvika beivrandeåtgärder. I fall där det finns en risk för allvarlig och irreparabel skada för konsumenter, bör de behöriga myndigheterna kunna vidta interimistiska åtgärder för att förhindra eller minska sådan skada, inklusive, om det behövs, tillfällig stängning av en webbplats, domän eller liknande digital plats, tjänst eller konto. Dessutom bör de behöriga myndigheterna ha befogenhet att stänga ner eller låta en tjänstelevererande tredje part stänga ner en webbplats, domän eller en liknande digital plats, tjänst eller konto.

  (12)  Särskilt i den digitala miljön bör de behöriga myndigheterna kunna stoppa överträdelser snabbt och effektivt, i synnerhet om den näringsidkare som säljer varor eller tjänster döljer sin identitet eller flyttar inom unionen eller till ett tredjeland för att undvika beivrandeåtgärder. I fall där det finns en risk för allvarlig och irreparabel skada för konsumenter bör de behöriga myndigheterna kunna vidta interimistiska åtgärder, om inga andra medel är tillgängliga, för att förhindra eller lindra sådan skada, i synnerhet genom att kräva att värdtjänstleverantörer tar bort innehåll eller tillfälligt stänger en webbplats, en tjänst eller ett konto eller genom att kräva att domänregister och domänregistratorer för en specifik tidsperiod blockerar ett fullt kvalificerat domännamn. Vidare, om de interimistiska åtgärderna har varit resultatlösa, och endast som en sista utväg, bör de behöriga myndigheterna också ha befogenhet att beordra en värdtjänstleverantör att ta bort innehåll eller stänga en webbplats, en tjänst eller ett konto eller en del därav, eller beordra register eller registratorer att radera ett fullt kvalificerat domännamn och tillåta den berörda behöriga myndigheten att registrera detta. Med hänsyn till deras potentiella inverkan på de grundläggande rättigheterna bör dessa befogenheter utövas i enlighet med Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och efter domstolsgodkännande.

  Ändringsförslag    18

  Förslag till förordning

  Skäl 13

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (13)  För att garantera att näringsidkare i tillräcklig utsträckning avskräcks från att begå eller upprepa överträdelser och att de inte kan dra nytta av dessa överträdelser, bör de regler om sanktioner som medlemsstaterna har antagit i överensstämmelse med kraven i unionslagstiftning som skyddar konsumenternas intressen också tillämpas på överträdelser inom unionen och utbredda överträdelser. Av samma skäl bör konsumenter ha rätt till gottgörelse för skada som orsakats av en sådan överträdelse.

  (13)  För att se till att näringsidkare i tillräcklig utsträckning avskräcks från att begå eller upprepa överträdelser och att de inte kan dra nytta av sådana överträdelser bör de regler om påföljder som medlemsstaterna har antagit i överensstämmelse med kraven i unionslagstiftning som skyddar konsumenternas intressen också iakttas och tillämpas på överträdelser, med beaktande även av den övergripande skada som överträdelsen vållat.

  Ändringsförslag    19

  Förslag till förordning

  Skäl 14

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (14)  När det gäller gottgörelse till konsumenter bör de behöriga myndigheterna välja proportionerliga, rättvisa och rimliga åtgärder som förhindrar eller minskar risken för återkommande eller upprepade överträdelser, särskilt med hänsyn till den förväntade nyttan för konsumenterna och de rimliga administrativa kostnader som sannolikt kommer att förknippas med genomförandet av dessa åtgärder. Om de berörda konsumenterna inte kan identifieras eller om de inte kan identifieras utan oproportionerlig kostnad för den ansvariga näringsidkaren, kan den behöriga myndigheten besluta att vinster som erhållits genom överträdelsen återbetalas till statskassan eller till en mottagare som utsetts av den behöriga myndigheten eller i enlighet med nationell lagstiftning.

  (14)  När det gäller gottgörelse till konsumenter bör de behöriga myndigheterna välja verksamma åtgärder som förhindrar eller minskar risken för återkommande eller upprepade överträdelser. Konsumenterna bör ha rätt till gottgörelse för skada som orsakats av överträdelser. Befogenheten att beordra gottgörelse till konsumenter eller återbetalning av vinster är avgörande för att avhjälpa den skada som orsakats av en gränsöverskridande överträdelse och för att återställa lika villkor på den inre marknaden efter snedvridning på grund av att vinster erhållits till följd av överträdelser.

  Ändringsförslag    20

  Förslag till förordning

  Skäl 15

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (15)  Ändamålsenligheten och effektiviteten hos mekanismen för ömsesidigt bistånd bör förbättras. Begärd information bör lämnas i god tid och nödvändiga beivrandeåtgärder bör vidtas utan dröjsmål. Kommissionen bör därför anta genomförandeåtgärder för att fastställa bindande tidsfrister för de behöriga myndigheternas besvarande av begäranden om information och beivrandeåtgärder, och klargöra förfarandemässiga och andra aspekter av att hantera begäranden om information och beivrandeåtgärder.

  (15)  Ändamålsenligheten och effektiviteten hos mekanismen för ömsesidigt bistånd bör förbättras. Begärd information bör lämnas inom de tidsfrister som anges i denna förordning, och nödvändiga beivrandeåtgärder bör vidtas i tid.

  Ändringsförslag    21

  Förslag till förordning

  Skäl 16

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (16)  Kommissionen måste bli bättre på att samordna och övervaka hur mekanismen för ömsesidigt bistånd fungerar, utfärda riktlinjer, lämna rekommendationer och avge yttranden till medlemsstaterna när det uppstår problem. Kommissionen måste också ha bättre möjligheter att effektivt och snabbt kunna hjälpa de behöriga myndigheterna att lösa tvister om tolkningen av de behöriga myndigheternas skyldigheter på grundval av mekanismen för ömsesidigt bistånd.

  (16)  Kommissionen bör bli bättre på att samordna och övervaka hur mekanismen för ömsesidigt bistånd fungerar, utfärda riktlinjer, lämna rekommendationer och avge yttranden till medlemsstaterna när det uppstår problem. Kommissionen bör också ha bättre möjligheter att effektivt och snabbt kunna hjälpa de behöriga myndigheterna att lösa tvister om tolkningen av deras skyldigheter enligt mekanismen för ömsesidigt bistånd.

  Ändringsförslag    22

  Förslag till förordning

  Skäl 17

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (17)  Harmoniserade regler som beskriver förfarandena för samordning av övervakning, utredning och beivrande av utbredda överträdelser bör införas. Samordnade åtgärder mot utbredda överträdelser bör säkerställa att behöriga myndigheter kan välja det lämpligaste och mest effektiva verktyget för att förhindra utbredda överträdelser och garantera kompensation till konsumenter.

  (17)  Denna förordning bör fastställa harmoniserade regler som anger förfarandet för samordning av utredningar av utbredda överträdelser och utbredda överträdelser med en unionsdimension samt genomdrivandet av de regler som tillämpas på sådana överträdelser. Samordnade insatser mot utbredda överträdelser och utbredda överträdelser med en unionsdimension bör säkerställa att de behöriga myndigheterna kan välja det lämpligaste och mest effektiva verktyget för att förhindra utbredda överträdelser och utbredda överträdelser med en unionsdimension och säkerställa gottgörelse till konsumenter.

  Ändringsförslag    23

  Förslag till förordning

  Skäl 18

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (18)  Samordnad kontroll av webbplatser för e-handel (gemensamma marknadskontroller eller s.k. sweeps) är en annan form av samordning av genomdrivandet som har visat sig vara ett effektivt vapen mot överträdelser som bör bibehållas och förstärkas i framtiden.

  (18)  Samordnad kontroll av webbplatser för e-handel (samordnade tillsynsåtgärder) är en annan form av samordning av genomdrivandet som har visat sig vara ett effektivt vapen mot överträdelser och bör bibehållas och förstärkas i framtiden, bland annat genom att utöka tillämpningen av kontrollen till offlinesektorer.

  Ändringsförslag    24

  Förslag till förordning

  Skäl 19

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (19)  Utbredda överträdelser med en unionsdimension kan orsaka omfattande skada för ett flertal av konsumenterna i unionen. De kräver därför ett särskilt samordningsförfarande på unionsnivå med kommissionen som obligatorisk samordnare. För att säkerställa att förfarandet inleds vid en läglig tidpunkt och ett konsekvent och effektivt sätt samt att villkoren kontrolleras på ett enhetligt sätt, bör kommissionen ansvara för att kontrollera huruvida villkoren för att inleda ett förfarande är uppfyllda. Bevis och uppgifter som samlas in under de gemensamma insatserna bör utan hinder kunna användas vid nationella förfaranden när så krävs.

  (19)  Vid utbredda överträdelser med en unionsdimension som kan orsaka skada för konsumenternas kollektiva intressen i en majoritet av medlemsstaterna bör kommissionen inleda och samordna ett samordningsförfarande på unionsnivå. För att säkerställa enhetlighet i förfarandet bör kommissionen ansvara för att kontrollera huruvida villkoren för att inleda ett förfarande är uppfyllda. Bevis och uppgifter som samlas in under de samordnade insatserna bör användas i nationella förfaranden när så krävs.

  Ändringsförslag    25

  Förslag till förordning

  Skäl 20

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (20)  I samband med utbredda överträdelser och utbredda överträdelser med en unionsdimension bör de berörda näringsidkarnas rätt till försvar respekteras. Detta förutsätter i synnerhet att näringsidkaren har rätt att bli hörd och att använda det språk som vederbörande själv har valt under förfarandet.

  (20)  I samband med utbredda överträdelser och utbredda överträdelser med en unionsdimension bör de berörda näringsidkarnas rätt till försvar respekteras. Detta förutsätter i synnerhet att näringsidkaren har rätt att bli hörd och att använda språket i sin etablerings- eller hemvistmedlemsstat. Det är också nödvändigt att säkerställa överensstämmelse med unionens lagstiftning om skydd av icke röjd know-how och företagsinformation.

  Ändringsförslag    26

  Förslag till förordning

  Skäl 21

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (21)  Om en näringsidkare som är ansvarig för en utbredd överträdelse eller en utbredd överträdelse med en unionsdimension inte upphör med överträdelsen frivilligt, bör de behöriga myndigheterna i de berörda medlemsstaterna utse en behörig myndighet i en medlemsstat till att vidta en beivrandeåtgärd som anpassats för att värna rättigheterna för konsumenter som är bosatta i övriga medlemsstater som berörs av överträdelsen. Den behöriga myndigheten bör utses med hänsyn tagen till dess förmåga att vidta effektiva insatser mot näringsidkaren, till exempel när näringsidkaren är etablerad i den myndighetens medlemsstat. Den utsedda behöriga myndigheten bör agera som om konsumenterna i övriga medlemsstater vore dess egna konsumenter. Om det är nödvändigt för att undvika extraterritoriell tillämpning av lagstiftningen bör flera eller alla medlemsstater som berörs av överträdelsen ha rätt att anta beivrandeåtgärder samtidigt för att skydda sina egna konsumenter eller konsumenter som är bosatta i andra medlemsstater. Detta kan exempelvis behövas för att stoppa överträdelser av likartat slag som begås av dotterbolag till ett företag som är etablerat i fler än en medlemsstat, och som enbart påverkar konsumenterna i dessa medlemsstater, utan att det finns ett tydligt gränsöverskridande inslag (parallella överträdelser).

  (21)  Om en näringsidkare som är ansvarig för en utbredd överträdelse eller en utbredd överträdelse med en unionsdimension inte upphör med överträdelsen frivilligt, bör de behöriga myndigheterna i de berörda medlemsstaterna utse en behörig myndighet i en medlemsstat att vidta en beivrandeåtgärd som anpassats för att värna rättigheterna för konsumenter som är bosatta i övriga medlemsstater som berörs av överträdelsen. Vid beslutet om den behöriga myndighet som ska utses bör hänsyn tas till alla relevanta aspekter för ett verkningsfullt beivrande, såsom myndighetens förmåga att vidta effektiva åtgärder mot näringsidkaren. Den utsedda behöriga myndigheten bör agera som om konsumenterna i övriga medlemsstater vore dess egna konsumenter. Om det är nödvändigt bör flera eller alla medlemsstater som berörs av överträdelsen anta samtidiga beivrandeåtgärder för att skydda sina egna konsumenter eller konsumenter som är bosatta i andra medlemsstater. Detta kan exempelvis behövas för att stoppa överträdelser av likartat slag som begås av dotterbolag till ett företag som är etablerat i fler än en medlemsstat och som enbart påverkar konsumenterna i dessa medlemsstater, utan att det finns ett tydligt gränsöverskridande inslag (parallella överträdelser).

  Ändringsförslag    27

  Förslag till förordning

  Skäl 22a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (22a)  I syfte att öka samarbetsnätverkets öppenhet och medvetenheten bland konsumenter och allmänheten i stort bör kommissionen lämna halvårsrapporter till Europaparlamentet och rådet med en översikt över information, statistik och utvecklingstendenser på området för genomdrivande av konsumentlagstiftning som samlats in inom ramen för det samarbete som föreskrivs genom denna förordning.

  Ändringsförslag    28

  Förslag till förordning

  Skäl 23

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (23)  Konsumentorganisationer spelar en mycket viktig roll när det gäller att informera konsumenterna om deras rättigheter och utbilda dem och skydda deras intressen, inbegripet genom tvistlösning. Konsumenterna bör uppmuntras att samarbeta med behöriga myndigheter för att stärka tillämpningen av denna förordning. Konsumentorganisationer, särskilt konsumentorganisationer till vilka genomdrivandeuppgifter får delegeras enligt denna förordning, och nätverket av europeiska konsumentcentrum bör kunna underrätta de behöriga myndigheterna om misstänkta överträdelser och med dem utbyta information som behövs för att upptäcka, utreda och stoppa överträdelser inom unionen och utbredda överträdelser.

  (23)  Konsumentorganisationer spelar en mycket viktig roll när det gäller att informera konsumenterna om deras rättigheter och utbilda dem och skydda deras intressen, inbegripet genom tvistlösning. Konsumentorganisationer och nätverket av europeiska konsumentcentrum bör kunna underrätta de behöriga myndigheterna om misstänkta överträdelser och med dem utbyta information som behövs för att upptäcka, utreda och stoppa överträdelser.

  Ändringsförslag    29

  Förslag till förordning

  Skäl 23a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (23a)  Enheter med lämplig expertis och berättigat intresse av konsumentskydd, i synnerhet konsumentorganisationer, bör tillåtas att delta i den förvarningsmekanism som föreskrivs genom denna förordning. Näringsidkarförbund bör också få delta i förvarningsmekanismen för att kunna underrätta de behöriga myndigheterna om misstänkta överträdelser och med dem utbyta information som behövs för att upptäcka, utreda och stoppa överträdelser, ge utlåtanden om utredningar eller överträdelser och underrätta de behöriga myndigheterna om kränkningar av unionslagstiftning som skyddar konsumenternas intressen. Även om de behöriga myndigheterna inte bör vara tvungna att inleda ett förfarande eller vidta någon annan åtgärd som svar på förvarningar och information som lämnas av sådana enheter bör de, för att öka öppenheten, meddela den enhet varifrån den externa förvarningen kom om eventuella uppföljningsåtgärder som vidtagits av den berörda behöriga myndigheten i samband med förvarningen, eller, på begäran, att ingen åtgärd vidtagits.

  Ändringsförslag    30

  Förslag till förordning

  Skäl 24

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (24)  Överträdelser med utbredning över hela unionen bör åtgärdas på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Därför bör prioritering och planering av genomdrivandet på medlemsstatsnivå samordnas och de behöriga myndigheternas resurser utnyttjas gemensamt. Ett system med rullande tvååriga genomdrivandeplaner bör inrättas för att uppnå detta.

  (24)  Överträdelser med utbredning över hela unionen bör åtgärdas på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Därför bör prioritering och planering av genomdrivandet på medlemsstatsnivå samordnas och de behöriga myndigheternas resurser utnyttjas gemensamt. Ett system med genomdrivandeplaner varje halvår bör inrättas för att uppnå detta.

  Ändringsförslag    31

  Förslag till förordning

  Skäl 25

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (25)  Data om konsumentklagomål kan hjälpa beslutsfattare på nationell nivå och unionsnivå att bedöma hur konsumentmarknaderna fungerar och att upptäcka överträdelser. I syfte att underlätta utbytet av sådana data på unionsnivå har kommissionen antagit en rekommendation om användning av en harmoniserad metod för klassificering och rapportering av klagomål och förfrågningar från konsumenter39. Denna rekommendation bör genomföras för att fullt ut stödja samarbetet när det gäller genomdrivande inom unionen och underlätta upptäckt av överträdelser inom unionen och utbredda överträdelser.

  (25)  Data om konsumentklagomål kan hjälpa beslutsfattare på nationell nivå och unionsnivå att bedöma hur konsumentmarknaderna fungerar och att upptäcka överträdelser. Utbytet av sådana data på unionsnivå och samordningen mellan medlemsstaterna och kommissionen av verksamhet som bidrar till övervakning och genomdrivande bör främjas.

  __________________

   

  39 Kommissionens rekommendation om användning av en harmoniserad metod för klassificering av klagomål och förfrågningar från konsumenter (2010/304/EU, EUT L 136, 2.6. 2010, s. 1).

   

  Ändringsförslag    32

  Förslag till förordning

  Skäl 26

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (26)  Genomdrivandeproblem går utöver unionens gränser, och unionskonsumenternas intressen bör skyddas från oseriösa näringsidkare som är baserade i tredjeländer. Därför bör man förhandla om internationella avtal med tredjeländer rörande ömsesidigt bistånd vid genomdrivande av lagstiftning som skyddar konsumenternas intressen. Dessa internationella avtal bör inbegripa de frågor som omfattas av denna förordning och bör förhandlas på unionsnivå för att säkerställa starkast möjliga skydd för konsumenterna i unionen och ett smidigt samarbete med tredjeländer.

  (26)  Genomdrivandeproblem går utöver unionens gränser. Europeiska konsumenters intressen bör skyddas mot oseriösa näringsidkare som är baserade i tredjeländer. Man bör förhandla om internationella avtal med tredjeländer rörande ömsesidigt bistånd vid genomdrivande av lagstiftning som skyddar konsumenternas intressen. Dessa internationella avtal bör inbegripa de frågor som omfattas av denna förordning och bör förhandlas på unionsnivå för att säkerställa starkast möjliga skydd för konsumenterna i unionen och ett smidigt samarbete med tredjeländer.

  Ändringsförslag    33

  Förslag till förordning

  Skäl 27

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (27)  Med avseende på säkerställandet av enhetliga villkor för genomförandet och utövandet av de behöriga myndigheternas minimibefogenheter samt fastställandet av tidsfrister och andra närmare bestämmelser om förfaranden för att hantera överträdelser inom unionen och utbredda överträdelser och om övervakningsmekanismen och det administrativa samarbetet mellan behöriga myndigheter, bör genomförandebefogenheter delegeras till kommissionen. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/201160.

  (27)  För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av denna förordning bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter med avseende på fastställandet av standardformulär och etapper i förfarandet inom mekanismen för ömsesidigt bistånd, fastställandet av tidsfrister och standardformulär för underrättelser och andra utbyten av begäranden om information och beivrandeåtgärder för samordnade insatser i samband med utbredda överträdelser och utbredda överträdelser med en unionsdimension, det närmare angivandet av förfarandet för samordnade undersökningar av konsumentmarknader, fastställandet av standardformulär för ingivande av en förvarning och en extern förvarning via databasen samt fastställandet av elektroniska standardformulär och standardmallar som ska finnas tillgängliga i databasen för diskussionsforumet. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/201160.

  __________________

  __________________

  60 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2. 2011, s. 13).

  60 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2. 2011, s. 13).

  Ändringsförslag    34

  Förslag till förordning

  Skäl 28

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (28)  Granskningsförfarandet bör användas vid antagandet av akter i enlighet med artiklarna 10, 11, 12, 13, 15, 20, 27, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 43 och 46 i denna förordning, med hänsyn till att dessa akter har allmän räckvidd.

  (28)  Granskningsförfarandet bör användas vid antagandet av akter i enlighet med artiklarna 10, 11, 12, 13, 15, 20, 27, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 43 och 43 i denna förordning, med hänsyn till att dessa akter har allmän räckvidd.

  Ändringsförslag    35

  Förslag till förordning

  Skäl 34

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (34)  Denna förordning påverkar inte sanktioner som föreskrivs i sektorspecifik unionslagstiftning och i unionens konsumentskyddslagstiftning och som tillämpas på nationella överträdelser. De behöriga myndigheterna bör i förekommande fall tillämpa bestämmelser i den nationella lagstiftning som införlivar dessa bestämmelser, med hänsyn till överträdelsens faktiska omfattning och räckvidd samt den skada som överträdelsen har orsakat för konsumenter i andra medlemsstater.

  (34)  Denna förordning påverkar inte påföljder som föreskrivs i sektorsspecifik unionslagstiftning och i unionens konsumentskyddslagstiftning och som tillämpas på nationella överträdelser. De behöriga myndigheterna bör i förekommande fall tillämpa bestämmelser i den nationella lagstiftning som införlivar dessa bestämmelser, med hänsyn till den berörda överträdelsens faktiska omfattning och räckvidd samt den skada som överträdelsen har orsakat för konsumenter i andra medlemsstater.

  Ändringsförslag    36

  Förslag till förordning

  Skäl 34a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (34a)  Denna förordning bör genomföras och tillämpas i full överensstämmelse med unionens bestämmelser om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och eventuell tillämplig nationell lagstiftning i enlighet med unionslagstiftningen om skydd av personuppgifter.

  Ändringsförslag    37

  Förslag till förordning

  Skäl 35

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (35)  Denna förordning står i överensstämmelse med de grundläggande rättigheter och principer som erkänns särskilt i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna67. Denna förordning bör således tolkas och tillämpas med beaktande av dessa rättigheter och principer. När de utövar minimibefogenheter enligt denna förordning bör de behöriga myndigheterna göra en lämplig avvägning mellan de intressen som skyddas av de grundläggande rättigheterna, såsom en hög konsumentskyddsnivå, näringsfrihet och informationsfrihet.

  (35)  Denna förordning står i överensstämmelse med de grundläggande rättigheter och principer som erkänns särskilt i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Denna förordning bör således tolkas och tillämpas med beaktande av dessa rättigheter och principer. När de de behöriga myndigheterna utövar de befogenheter som anges i denna förordning bör de göra en lämplig avvägning mellan de intressen som skyddas av de grundläggande rättigheterna, såsom en hög konsumentskyddsnivå, näringsfrihet, yttrandefrihet och informationsfrihet.

  __________________

   

  67 EGT C 364, 18.12.2000, s. 1.

   

  Ändringsförslag    38

  Förslag till förordning

  Artikel 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  I denna förordning fastställs de villkor enligt vilka de behöriga myndigheter i medlemsstaterna som utses som ansvariga för genomdrivandet av den lagstiftning som skyddar konsumenternas intressen ska samarbeta med varandra och med kommissionen i syfte att se till att denna lagstiftning efterlevs, garantera att den inre marknaden fungerar smidigt och förbättra skyddet av konsumenternas ekonomiska intressen.

  I denna förordning fastställs de villkor enligt vilka de behöriga myndigheter i medlemsstaterna som utses som ansvariga för genomdrivandet av den unionslagstiftning som skyddar konsumenternas intressen ska samarbeta med varandra och med kommissionen i syfte att se till att denna lagstiftning efterlevs, garantera att den inre marknaden fungerar smidigt och förbättra skyddet av konsumenternas ekonomiska intressen.

  Ändringsförslag    39

  Förslag till förordning

  Artikel 2 – punkt 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1.  Denna förordning ska tillämpas på överträdelser inom unionen och utbredda överträdelser enligt definitionerna i artikel 3 b och c.

  1.  Denna förordning ska tillämpas på överträdelser inom unionen, utbredda överträdelser och utbredda överträdelser med en unionsdimension enligt definitionerna i artikel 3 b, 3 c respektive 3 ca, även om dessa överträdelser har upphört innan ett förfarande för beivrande inleddes eller kunde slutföras.

  Ändringsförslag    40

  Förslag till förordning

  Artikel 2 – punkt 2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  2.  Denna förordning ska också tillämpas på kortvariga överträdelser inom unionen och utbredda överträdelser, även om dessa har upphört innan beivrandet inleddes eller kunde slutföras.

  utgår

  Ändringsförslag     41

  Förslag till förordning

  Artikel 2 – punkt 4

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  4.  Denna förordning ska inte påverka tillämpningen i medlemsstaterna av bestämmelserna om straffrättsligt och civilrättsligt samarbete, särskilt det europeiska rättsliga nätverkets verksamhet.

  4.  Denna förordning ska inte påverka tillämpningen i medlemsstaterna av bestämmelserna om straffrättsligt och civilrättsligt samarbete, särskilt det europeiska rättsliga nätverkets verksamhet, eller tillämpningen av rättsliga instrument för straffrättsligt samarbete.

  Ändringsförslag     42

  Förslag till förordning

  Artikel 2 – punkt 6

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  6.  Denna förordning ska inte påverka den roll och de befogenheter som tillkommer behöriga myndigheter och Europeiska bankmyndigheten enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/17/EU av den 4 februari 2014 om konsumentkreditavtal som avser bostadsfastighet och Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/92/EU av den 23 juli 2014 om jämförbarhet för avgifter som avser betalkonto, byte av betalkonto och tillgång till betalkonto.

  6.  Denna förordning ska inte påverka den roll och de befogenheter som tillkommer behöriga myndigheter och Europeiska bankmyndigheten enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/17/EU1a och Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/92/EU1b. Kapitel III i denna förordning ska inte tillämpas på överträdelser inom unionen av de båda direktiv som avses i första stycket.

   

  __________________

   

  1a Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/17/ЕU av den 4 februari 2014 om konsumentkreditavtal som avser bostadsfastighet och om ändring av direktiven 2008/48/EG och 2013/36/EU och förordning (EU) nr 1093/2010 (EUT L 60, 28.2.2014, s. 34).

   

  1b Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/92/EU av den 23 juli 2014 om jämförbarhet för avgifter som avser betalkonto, byte av betalkonto och tillgång till betalkonto med grundläggande funktioner (EUT L 257, 28.8.2014, s. 214).

  Ändringsförslag     43

  Förslag till förordning

  Artikel 2 – punkt 7

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  7.  Kapitel III i denna förordning ska inte tillämpas på överträdelser inom unionen av följande rättsakter:

  utgår

  (a)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/17/EU av den 4 februari 2014 om konsumentkreditavtal som avser bostadsfastighet.

   

  (b)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/92/EU av den 23 juli 2014 om jämförbarhet för avgifter som avser betalkonto, byte av betalkonto och tillgång till betalkonto med grundläggande funktioner.

   

  Ändringsförslag    44

  Förslag till förordning

  Artikel 2 – punkt 8a (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  8a.  Denna förordning ska inte påverka möjligheten att vidta privata beivrandeåtgärder och väcka skadeståndstalan enligt nationell rätt.

  Ändringsförslag    45

  Förslag till förordning

  Artikel 3 – punkt 1 – led a

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (a)  lagstiftning som skyddar konsumenternas intressen: de direktiv, såsom de införlivats i medlemsstaternas nationella rättsordningar, samt de förordningar som förtecknas i bilagan.

  (a)  unionslagstiftning som skyddar konsumenternas intressen: de direktiv, såsom de införlivats i medlemsstaternas nationella rättsordningar, samt de förordningar som förtecknas i bilagan härtill.

  Ändringsförslag    46

  Förslag till förordning

  Artikel 3 – punkt 1 – led b

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (b)  överträdelse inom unionen: varje pågående eller avslutad handling eller underlåtenhet som strider mot den lagstiftning som skyddar konsumenternas intressen, och som har skadat, skadar eller sannolikt kan skada de kollektiva intressena för konsumenter som är bosatta i en annan medlemsstat än den där handlingen eller underlåtenheten har sitt ursprung eller ägde rum, där den näringsidkare som är ansvarig för handlingen eller underlåtenheten är etablerad, eller där det finns bevis eller tillgångar som tillhör näringsidkaren och som hänför sig till handlingen eller underlåtenheten.

  (b)  överträdelse inom unionen: varje handling eller underlåtenhet som strider mot unionslagstiftning som skyddar konsumenternas intressen, och som har skadat, skadar eller sannolikt kan skada de kollektiva intressena för konsumenter som är bosatta i en annan medlemsstat än den där handlingen eller underlåtenheten har sitt ursprung eller ägde rum, eller där den näringsidkare som är ansvarig för handlingen eller underlåtenheten är etablerad, eller där det finns bevis eller tillgångar som tillhör näringsidkaren och som hänför sig till handlingen eller underlåtenheten.

  Ändringsförslag    47

  Förslag till förordning

  Artikel 3 – punkt 1 – led c – led 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (1)  varje handling eller underlåtenhet som strider mot den lagstiftning som skyddar konsumenternas intressen, och som har skadat, skadar eller sannolikt kan skada de kollektiva intressena för konsumenter som är bosatta i minst två andra medlemsstater än den där handlingen eller underlåtenheten har sitt ursprung eller ägde rum, där den näringsidkare som är ansvarig för handlingen eller underlåtenheten är etablerad, eller där det finns bevis eller tillgångar som hänför sig till handlingen eller underlåtenheten, oavsett om handlingen eller underlåtelsen pågår eller har upphört, eller

  (1)  varje handling eller underlåtenhet som strider mot unionslagstiftning som skyddar konsumenternas intressen, och som har skadat, skadar eller sannolikt kan skada de kollektiva intressena för konsumenter som är bosatta i minst två andra medlemsstater än den där handlingen eller underlåtenheten har sitt ursprung eller ägde rum, där den näringsidkare som är ansvarig för handlingen eller underlåtenheten är etablerad, eller där det finns bevis eller tillgångar som hänför sig till handlingen eller underlåtenheten, oavsett om handlingen eller underlåtelsen pågår eller har upphört, eller

  Ändringsförslag    48

  Förslag till förordning

  Artikel 3 – punkt 1 – led c – led 2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (2)  varje handling eller underlåtenhet som strider mot den lagstiftning som skyddar konsumenternas intressen och som uppvisar gemensamma drag, till exempel genom att innebära bruk av samma olagliga metoder, kränka samma intresse eller inträffa samtidigt i minst två medlemsstater.

  (2)  varje handling eller underlåtenhet som strider mot unionslagstiftning som skyddar konsumenternas intressen och som har skadat, skadar eller sannolikt kommer att skada konsumenternas kollektiva intressen och som uppvisar gemensamma drag, till exempel genom att innebära bruk av samma olagliga metoder eller kränka samma intresse, eller som inträffar samtidigt i minst två medlemsstater.

  Ändringsförslag    49

  Förslag till förordning

  Artikel 3 – punkt 1 – led ca (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (ca)  utbredd överträdelse med en unionsdimension: en utbredd överträdelse som har skadat, skadar eller sannolikt kommer att skada konsumenternas kollektiva intressen i en majoritet av medlemsstaterna som tillsammans representerar minst en majoritet av unionens befolkning.

  Ändringsförslag    50

  Förslag till förordning

  Artikel 3 – punkt 1 – led cb (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (cb)  behörig myndighet: varje offentlig myndighet som inrättats på nationell, regional eller lokal nivå med särskilda skyldigheter att se till att unionslagstiftning som skyddar konsumenternas intressen efterlevs.

  Ändringsförslag    51

  Förslag till förordning

  Artikel 3 – punkt 1 – led cc (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (cc)  central kontaktpunkt: den offentliga myndighet som utsetts i varje medlemsstat för att ansvara för samordning av tillämpningen av denna förordning inom medlemsstaten i fråga.

  Ändringsförslag     52

  Förslag till förordning

  Artikel 3 – punkt 1 – led cd (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (cd)  utsett organ: ett organ som en medlemsstat kan utse och som har ett legitimt intresse av ett upphörande av eller förbud mot överträdelser av unionens lagstiftning som skyddar konsumenternas intressen.

  Ändringsförslag    53

  Förslag till förordning

  Artikel 3 – punkt 1 – led fa (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (fa)  konsument: en fysisk person som handlar för ändamål som faller utanför ramen för den egna närings- eller yrkesverksamheten.

  Ändringsförslag    54

  Förslag till förordning

  Artikel 3 – punkt 1 – led i

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (i)  skada på konsumenters kollektiva intressen: faktisk eller potentiell skada på intressena för ett antal konsumenter som berörs av överträdelser inom unionen eller utbredda överträdelser; sådan skada ska anses föreligga särskilt om överträdelsen potentiellt eller faktiskt har skadat, skadar eller sannolikt kan skada ett betydande antal konsumenter i en likartad situation.

  (i)  skada på konsumenters kollektiva intressen: faktisk eller potentiell skada på intressena för ett antal konsumenter som berörs av överträdelser inom unionen, utbredda överträdelser eller utbredda överträdelser med en unionsdimension.

  Ändringsförslag    55

  Förslag till förordning

  Artikel 3 – punkt 1 – led ia (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (ia)  risk för allvarlig och irreparabel skada för konsumenter: risk för en situation som sannolikt kommer att orsaka allvarlig skada som inte längre kan avhjälpas.

  Ändringsförslag     56

  Förslag till förordning

  Artikel 3 – punkt 1 – led b (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (ib)  samordnad tillsynsåtgärd: en samordnad undersökning av konsumentmarknaderna genom samtidiga samordnade kontrollåtgärder för att identifiera överträdelser av unionslagstiftning som skyddar konsumenternas intressen.

  Ändringsförslag    57

  Förslag till förordning

  Artikel 4

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Artikel 4

  Artikel 4

  Preskriptionstider för överträdelser

  Preskriptionstid för utdömande av påföljder, för beordrande av gottgörelse till konsumenter och för beordrande av återbetalning av vinster som erhållits till följd av överträdelser

  1.  De behöriga myndigheterna får utreda överträdelser som avses i artikel 2 och förbjuda näringsidkare att begå sådana överträdelser i framtiden. De behöriga myndigheterna får ålägga sanktioner för sådana överträdelser inom fem år från det att överträdelsen upphörde.

  1.  De behöriga myndigheterna får utreda överträdelser som avses i artikel 2.1 och hindra näringsidkare från att begå sådana överträdelser i framtiden. De behöriga myndigheterna får utöva följande befogenheter inom fem år från det att överträdelsen upphörde:

   

  a)  Utdöma påföljder i enlighet med artikel 8.2 m.

   

  b)  Beordra den näringsidkare som är ansvarig för överträdelsen att gottgöra konsumenter som har lidit skada till följd av överträdelsen, i enlighet med artikel 8.2 n.

   

  c)  Beordra återbetalning av vinster som erhållits till följd av överträdelser, i enlighet med artikel 8.2 o.

   

  De behöriga myndigheterna får, om nödvändigt, utöva dessa befogenheter på grundval av bevis som ligger utanför den preskriptionstid som avses i andra stycket.

  2.  Preskriptionstiden för åläggande av sanktioner ska börja löpa den dag då överträdelsen upphörde.

  2.  Preskriptionstiden för utövande av de befogenheter som avses i punkt 1 ska börja löpa den dag då överträdelsen upphörde.

  3.  Varje åtgärd som den behöriga myndigheten vidtar i samband med förfaranden för att utreda eller beivra överträdelsen ska leda till att preskriptionstiden för åläggande av sanktioner upphör att löpa till dess att ett slutligt beslut i ärendet har fattats. Preskriptionstiden för åläggande av sanktioner ska upphöra att löpa under den tid då den behöriga myndighetens beslut, föreläggande eller annan åtgärd är föremål för domstolsförfaranden.

  3.  Varje åtgärd som den behöriga myndigheten vidtar i samband med förfaranden för att utreda eller beivra överträdelsen ska leda till att preskriptionstiden för utövande av de befogenheter som avses i punkt 1 upphör att löpa till dess att ett slutligt beslut i ärendet har fattats. Preskriptionstiden ska upphöra att löpa under den tid då den behöriga myndighetens beslut, föreläggande eller annan åtgärd är föremål för domstolsförfaranden.

  Ändringsförslag    58

  Förslag till förordning

  Artikel 5

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Artikel 5

  Artikel 5

  Behöriga myndigheter och centrala kontaktpunkter

  Behöriga myndigheter och centrala kontaktpunkter

  1.  Varje medlemsstat ska som behöriga myndigheter utse offentliga myndigheter som inrättats på nationell, regional eller lokal nivå med särskilt ansvar för att genomdriva den lagstiftning som skyddar konsumenternas intressen.

  1.  Varje medlemsstat ska utse behöriga myndigheter och en central kontaktpunkt vilka ska ansvara för tillämpningen av denna förordning.

  2.  De behöriga myndigheterna ska fullgöra sina skyldigheter enligt denna förordning som om de handlade på vägnar av konsumenter i sin egen medlemsstat och för sin egen räkning.

  2.  De behöriga myndigheterna ska fullgöra sina skyldigheter enligt denna förordning som om de handlade för konsumenter i sin egen medlemsstat och för egen räkning.

  3.  Varje medlemsstat ska utse en behörig myndighet som enda central kontaktpunkt.

   

  4.  Den centrala kontaktpunkten ska ansvara för samordning av de utrednings- och genomdrivandeåtgärder avseende överträdelser inom unionen och utbredda överträdelser som vidtas av de behöriga myndigheterna, andra offentliga myndigheter enligt artikel 6, utsedda organ enligt artikel 13 och enheter som deltar i förvarningsmekanismen enligt artikel 34.

  4.  Den centrala kontaktpunkten ska ansvara för samordning mellan de behöriga myndigheterna, andra offentliga myndigheter enligt vad som avses i artikel 6 och utsedda organ och enheter som deltar i förvarningsmekanismen enligt vad som avses i artikel 35 av utrednings- och genomdrivandeverksamhet avseende överträdelser inom unionen, utbredda överträdelser samt utbredda överträdelser med en unionsdimension.

  5.  Medlemsstaterna ska se till att behöriga myndigheter och centrala kontaktpunkter har de adekvata resurser som krävs för att tillämpa denna förordning och för att effektivt utnyttja sina befogenheter enligt artikel 8, inbegripet tillräckliga ekonomiska och andra resurser, sakkunskap, förfaranden och andra arrangemang.

  5.  Medlemsstaterna ska se till att behöriga myndigheter och centrala kontaktpunkter har de nödvändiga resurserna för att tillämpa denna förordning, inbegripet ekonomiska och andra resurser, sakkunskap, förfaranden och andra arrangemang.

  6.  Om en medlemsstat har fler än en behörig myndighet på sitt territorium, ska medlemsstaten se till att deras respektive uppdrag är tydligt definierade och att det finns ett nära samarbete dem emellan, så att de kan fullgöra sina respektive uppdrag på ett effektivt sätt.

  6.  En medlemsstat som har fler än en behörig myndighet på sitt territorium ska se till att deras respektive uppdrag är tydligt definierade och att det finns ett nära samarbete dem emellan, så att de kan fullgöra sina respektive uppdrag på ett effektivt sätt.

  Ändringsförslag     59

  Förslag till förordning

  Artikel 6 – punkt 4

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  4.  Varje medlemsstat får ge organ som har ett berättigat intresse av att överträdelser upphör eller förbjuds (nedan kallade utsedda organ) i uppdrag att på en anmodad behörig myndighets vägnar samla in den nödvändiga information och vidta de nödvändiga beivrandeåtgärder som de har tillgång till enligt nationell lag.

  4.  Varje medlemsstat får ålägga utsedda organ att på en anmodad behörig myndighets vägnar samla in den nödvändiga information och vidta de nödvändiga beivrandeåtgärder som de har tillgång till enligt nationell lag.

  Ändringsförslag     60

  Förslag till förordning

  Artikel 6 – punkt 5

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  5.  Medlemsstaterna ska säkerställa samarbete mellan behöriga myndigheter och utsedda organ, särskilt för att säkerställa att sådana överträdelser som avses i artikel 2 utan dröjsmål kommer till de behöriga myndigheternas kännedom.

  5.  Medlemsstaterna ska säkerställa samarbete mellan behöriga myndigheter och utsedda organ, särskilt för att säkerställa att sådana överträdelser som avses i artikel 2.1 utan dröjsmål kommer till de behöriga myndigheternas kännedom.

  Ändringsförslag    61

  Förslag till förordning

  Artikel 7 – punkt 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1.  Varje medlemsstat ska utan dröjsmål meddela kommissionen och de övriga medlemsstaterna identiteten på de behöriga myndigheterna, den centrala kontaktpunkten, de utsedda organ som anges i artikel 13 och de enheter som deltar i den förvarningsmekanism som anges i artikel 34, samt eventuella ändringar av dessa uppgifter.

  1.  Varje medlemsstat ska utan dröjsmål meddela kommissionen följande:

  Ändringsförslag    62

  Förslag till förordning

  Artikel 7 – punkt 1 – led a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  a)  Identiteten på och kontaktuppgifter till de behöriga myndigheterna, den centrala kontaktpunkten, de utsedda organen och de enheter som deltar i den förvarningsmekanism som avses i artikel 35.

  Ändringsförslag    63

  Förslag till förordning

  Artikel 7 – punkt 1 – led b (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  b)  Information om de behöriga myndigheternas organisation, befogenheter och ansvarsområden.

  Ändringsförslag    64

  Förslag till förordning

  Artikel 7 – punkt 1 – led c (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  c)  Eventuella ändringar av de uppgifter som anges i leden a och b.

  Ändringsförslag    65

  Förslag till förordning

  Artikel 7 – punkt 2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  2.  Kommissionen ska upprätta och uppdatera en allmänt tillgänglig förteckning över centrala kontaktpunkter, behöriga myndigheter samt utsedda organ och enheter på sin webbplats.

  2.  Kommissionen ska på sin webbplats upprätta och uppdatera de uppgifter som avses i punkt 1 och göra dem allmänt tillgängliga.

  Ändringsförslag    66

  Förslag till förordning

  Artikel 8

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Artikel 8

  Artikel 8

  Minimibefogenheter för de behöriga myndigheterna

  Befogenheter för de behöriga myndigheterna

  1.  Varje behörig myndighet ska ha de utrednings- och genomdrivandebefogenheter som den behöver för att tillämpa denna förordning och ska utöva dessa i enlighet med denna förordning och nationell rätt.

  1.  Varje medlemsstat ska tilldela sina behöriga myndigheter de utrednings- och genomdrivandebefogenheter och förse dem med de resurser som de behöver för att tillämpa denna förordning.

   

  1a.  Utan hinder av punkt 1 får medlemsstaterna besluta att inte tilldela varje behörig myndighet alla befogenheter, under förutsättning att varje befogenhet kan utövas på ett verkningsfullt sätt.

  2.  Varje behörig myndighet ska ha åtminstone följande befogenheter och utöva dessa på de villkor som anges i artikel 9 för att

  2.  För att utföra de uppgifter de tilldelas genom denna förordning ska de behöriga myndigheterna i varje medlemsstat ha åtminstone följande befogenheter och utöva dessa på de villkor som anges i artikel 9:

  (a)  få tillgång till alla relevanta handlingar, data eller uppgifter med anknytning till en överträdelse enligt denna förordning, i varje form och format och oberoende av på vilket medium eller var de lagras,

  (a)  Befogenhet att få tillgång till alla relevanta handlingar, data eller uppgifter med anknytning till en överträdelse enligt denna förordning, i varje form och format och oberoende av på vilket medium eller var de lagras.

  (b)  begära att varje fysisk eller juridisk person, inklusive banker, internetleverantörer, domänregister och domänregistratorer samt värdtjänstleverantörer tillhandahåller alla relevanta uppgifter, data eller handlingar, oavsett format eller form och oberoende av på vilket medium eller på vilken plats de lagras, i syfte att bland annat identifiera och följa finansiella flöden och dataflöden, eller i syfte att fastställa identiteten hos personer som är involverade i finansiella flöden och dataflöden, samt bankkontouppgifter och uppgifter om ägande av webbplatser,

  (b)  Befogenhet att begära att varje fysisk eller juridisk person, inklusive banker, betalningstjänstleverantörer, internetleverantörer, domänregister och domänregistratorer samt värdtjänstleverantörer, tillhandahåller alla relevanta uppgifter, data eller handlingar i lagrat format eller lagrad form, oberoende av lagringsmedium eller lagringsplats och var de lagras, i syfte att identifiera och följa finansiella flöden och dataflöden, eller i syfte att fastställa identiteten personer som är inblandade i finansiella flöden och dataflöden, liksom bankkontouppgifter och uppgifter om ägande av webbplatser, om de uppgifter, data eller handlingar saken gäller har en koppling till föremålet för en utredning.

  (c)  begära att varje offentlig myndighet, offentligt organ eller offentlig enhet i den behöriga myndighetens medlemsstat tillhandahåller alla relevanta uppgifter, data eller handlingar, oavsett format eller form och oberoende av på vilket medium eller var de lagras, i syfte att bland annat identifiera och följa finansiella flöden och dataflöden, eller i syfte att fastställa identiteten hos personer som är involverade i finansiella flöden och dataflöden, samt bankkontouppgifter och uppgifter om ägande av webbplatser,

  (c)  Befogenhet att begära att varje offentlig myndighet, offentligt organ eller offentlig enhet i den behöriga myndighetens medlemsstat tillhandahåller alla relevanta uppgifter, data eller handlingar, oavsett format eller form och oberoende av på vilket medium eller var de lagras, i syfte att identifiera och följa finansiella flöden och dataflöden, eller i syfte att fastställa identiteten personer som är inblandade i finansiella flöden och dataflöden, liksom bankkontouppgifter och uppgifter om ägande av webbplatser, om de uppgifter, data eller handlingar saken gäller har en koppling till föremålet för en utredning.

  (d)  utföra nödvändiga inspektioner på plats, däribland särskilt befogenhet att få tillträde till lokaler, mark eller transportmedel eller att anmoda andra myndigheter att göra detta i syfte att undersöka, beslagta, kopiera eller utverka kopior av uppgifter, data eller handlingar, oberoende av på vilket medium eller var de lagras, försegla lokaler eller uppgifter, data eller handlingar för den tidsperiod som krävs och i den omfattning som det är nödvändigt för inspektionen, begära att den berörda näringsidkarens företrädare eller medarbetare lämnar förklaringar om sakförhållanden, uppgifter eller handlingar som har samband med föremålet för inspektionen och protokollföra deras svar,

  (d)  Befogenhet att utföra nödvändiga inspektioner på plats, däribland befogenhet att få tillträde till lokaler, mark eller transportmedel som näringsidkaren utnyttjar för ändamål inom ramen för den egna närings- eller yrkesverksamheten, eller att anmoda andra myndigheter att göra detta i syfte att undersöka, beslagta, kopiera eller utverka kopior av uppgifter, data eller handlingar, oberoende av på vilket medium eller var de lagras, liksom att försegla lokaler eller uppgifter, data eller handlingar för den tidsperiod som krävs och i den omfattning som är nödvändig för inspektionen.

   

  (da)  Befogenhet att begära att den berörda näringsidkarens alla företrädare eller medarbetare lämnar förklaringar eller tillhandahåller fakta, uppgifter eller handlingar som rör föremålet för inspektionen och protokollföra deras svar.

  (e)  köpa in varor eller tjänster genom testinköp för att upptäcka överträdelser enligt denna förordning och erhålla bevis,

  (e)  Befogenhet att köpa in varor eller tjänster genom testinköp, även under täckmantel, att inspektera dem och att bakåtkonstruera dem för att upptäcka överträdelser enligt denna förordning och erhålla bevis. Beroende på deras avsedda användning ska prover som inte kan återsändas till näringsidkaren i sitt ursprungliga skick köpas.

  (f)  köpa in varor eller tjänster under täckmantel för att upptäcka överträdelser enligt denna förordning och erhålla bevis,

   

  (g)  besluta om interimistiska åtgärder för att förebygga risken för allvarlig och irreparabel skada för konsumenter, särskilt när det gäller att tillfälligt upphäva en webbplats, domän eller liknande digital plats, tjänst eller konto,

  (g)  Befogenhet att anta interimistiska åtgärder, om inga andra medel är tillgängliga, för att förhindra risken för allvarlig och irreparabel skada för konsumenters kollektiva intressen, i synnerhet genom att kräva att värdtjänstleverantörer tar bort innehåll eller tillfälligt stänger en webbplats, en tjänst eller ett konto, eller genom att kräva att domänregister och domänregistratorer under en specifik tidsperiod blockerar ett fullt kvalificerat domännamn.

  (h)  på eget initiativ inleda undersökningar eller förfaranden för att få till stånd ett upphörande av eller ett förbud mot överträdelser inom unionen eller utbredda överträdelser och i förekommande fall offentliggöra information om detta,

  (h)  Befogenhet att på eget initiativ inleda undersökningar eller förfaranden för att få till stånd ett upphörande av överträdelser inom unionen, utbredda överträdelser eller utbredda överträdelser med en unionsdimension och i förekommande fall offentliggöra information om detta.

  (i)  erhålla ett åtagande från den näringsidkare som är ansvarig för överträdelsen inom unionen eller den utbredda överträdelsen att upphöra med överträdelsen och där det är lämpligt kompensera konsumenter för den skada som orsakats,

  (i)  Befogenhet att efterfråga och/eller godta ett åtagande från den näringsidkare som är ansvarig för överträdelsen inom unionen, den utbredda överträdelsen eller den utbredda överträdelsen med en unionsdimension att upphöra med överträdelsen och i förekommande fall gottgöra konsumenter för den skada som orsakats.

  (j)  skriftligen begära att näringsidkaren ska upphöra med överträdelsen,

   

  (k)  vidta åtgärder för att få till stånd ett upphörande av eller ett förbud mot överträdelsen,

  (k)  Befogenhet att vidta åtgärder för att få till stånd ett upphörande av eller ett förbud mot överträdelsen.

  (l)  stänga en webbplats, domän eller liknande digital plats, tjänst eller konto eller en del av denna, inklusive genom att anmoda en tredje part eller en annan offentlig myndighet att genomföra sådana åtgärder,

  (l)  Befogenhet att, om näringsidkaren inte reagerar inom rimlig tid på en behörig myndighets skriftliga begäran om upphörande av eller förbud mot en överträdelse, beordra en värdtjänstleverantör att ta bort innehåll eller stänga en webbplats, en tjänst eller ett konto eller en del därav, eller att beordra ett domänregister eller en domänregistrator att radera ett fullt kvalificerat domännamn och tillåta den berörda behöriga myndigheten att registrera detta, även genom att anmoda en tredje part eller en annan offentlig myndighet att genomföra sådana åtgärder, i syfte att förhindra risken för allvarlig och irreparabel skada för konsumenters kollektiva intressen.

  (m)  besluta om sanktioner, inklusive böter och viten, för överträdelser inom unionen och utbredda överträdelser och för underlåtenhet att följa ett beslut, ett föreläggande, en interimistisk åtgärd, ett åtagande eller någon annan åtgärd som har beslutats enligt denna förordning,

  (m)  Befogenhet att utdöma påföljder, inklusive böter och viten, för överträdelser inom unionen, utbredda överträdelser och utbredda överträdelser med en unionsdimension och för underlåtenhet att följa ett beslut, ett föreläggande, en interimistisk åtgärd, ett åtagande eller någon annan åtgärd som har antagits i enlighet med denna förordning.

  (n)   beordra den näringsidkare som är ansvarig för överträdelsen inom unionen eller den utbredda överträdelsen att kompensera konsumenter som har lidit skada till följd av överträdelsen, inklusive genom ersättning i pengar, erbjudande till konsumenter om att säga upp avtalet eller andra åtgärder som garanterar gottgörelse till konsumenter som har lidit skada till följd av överträdelsen,

  (n)   Befogenhet att beordra den näringsidkare som är ansvarig för överträdelsen inom unionen, den utbredda överträdelsen eller den utbredda överträdelsen med en unionsdimension, att gottgöra konsumenter som har lidit skada till följd av överträdelsen, bland annat genom ekonomisk ersättning, erbjudande till konsumenter att säga upp avtalet eller andra åtgärder som garanterar gottgörelse för konsumenter som har lidit skada till följd av överträdelsen.

  (o)  beordra återbetalning av vinst som erhållits till följd av överträdelser, inbegripet beordra att denna vinst ska betalas till statskassan eller till en mottagare som utsetts av den behöriga myndigheten eller enligt nationell lagstiftning,

  (o)  Befogenhet att beordra återbetalning av vinster som erhållits till följd av överträdelser.

  (p)  offentliggöra slutliga beslut, interimistiska åtgärder eller förelägganden, inklusive identiteten hos den näringsidkare som är ansvarig för överträdelsen inom unionen eller den utbredda överträdelsen,

  (p)  Befogenhet att offentliggöra slutliga beslut, slutliga åtgärder, näringsidkares åtaganden eller förelägganden som antagits i enlighet med denna förordning, vilket inbegriper offentliggörande av identiteten den näringsidkare som är ansvarig för överträdelsen inom unionen, den utbredda överträdelsen eller den utbredda överträdelsen med en unionsdimension.

  (q)  samråda med konsumenter, konsumentorganisationer, utsedda organ och andra berörda personer om hur effektiva de föreslagna åtagandena är när det gäller att få överträdelsen att upphöra och undanröja den skada som orsakats av denna.

  (q)  Befogenhet att samråda med konsumenter, konsumentorganisationer, näringsidkarorganisationer, utsedda organ, i tillämpliga fall, och andra berörda personer om hur verksamma de föreslagna åtagandena är för att få överträdelsen att upphöra och undanröja den skada som orsakats av den.

  Ändringsförslag    67

  Förslag till förordning

  Artikel 9

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Artikel 9

  Artikel 9

  Utövande av minimibefogenheter

  Behöriga myndigheters utövande av befogenheter

  1.  De behöriga myndigheterna ska utöva de befogenheter som anges i artikel 8 i enlighet med denna förordning och nationell lagstiftning antingen

  1.  De behöriga myndigheterna ska utöva de befogenheter som anges i artikel 8

  (a)  direkt inom ramen för sina egna befogenheter, eller

  (a)  direkt inom ramen för sina egna befogenheter,

   

  (aa)  med bistånd av andra offentliga myndigheter eller under rättsliga myndigheters överinseende, där så är lämpligt,

   

  (ab)  genom att instruera utsedda organ, i förekommande fall, eller

  (b)   genom ansökan till domstolar som är behöriga att fatta det nödvändiga beslutet inbegripet, i förekommande fall, genom överklagande, om ansökan om att fatta det nödvändiga beslutet avslås.

  (b)   genom ansökan till domstolar som är behöriga att fatta det nödvändiga beslutet inbegripet, i förekommande fall, genom överklagande, om ansökan om att fatta det nödvändiga beslutet avslås.

   

  1a.   De behöriga myndigheterna ska under alla omständigheter utöva de befogenheter som anges i artikel 8.2 b, 8.2 g och 8.2 l i enlighet med led b i punkt 1 i denna artikel.

  2.  I den utsträckning som behöriga myndigheter utövar sina befogenheter genom ansökningar till domstolar, ska dessa domstolar ha befogenhet att fatta de nödvändiga besluten och agera inom ramen för denna förordning.

  2.  I den utsträckning som behöriga myndigheter utövar sina befogenheter genom ansökningar till domstolar ska dessa domstolar ha befogenhet att fatta de nödvändiga besluten.

   

  2a.  De behöriga myndigheterna ska utöva de befogenheter som anges i artikel 8 proportionellt, effektivt och ändamålsenligt i överensstämmelse med unionsrätten, inbegripet principerna i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, tillämpliga rättssäkerhetsgarantier och unionens bestämmelser om uppgiftsskydd samt nationell rätt.

   

  2b.  Utrednings- och beivrandeåtgärder som vidtas med tillämpning av denna förordning ska på lämpligt sätt återspegla överträdelsens art och den totala faktiska eller potentiella skada den orsakat.

   

  2c.  När ett beslut fattas om huruvida en påföljd ska utdömas och om det bötesbelopp som ska utdömas i varje enskilt fall ska vederbörlig hänsyn tas till följande:

   

  a)   Överträdelsens art, allvar och varaktighet, med hänsyn till antalet drabbade konsumenter och den skada som de lidit.

   

  b)   Huruvida överträdelsen skett med uppsåt eller genom oaktsamhet.

   

  c)   Huruvida näringsidkaren vidtagit några åtgärder för att lindra skadan för konsumenterna.

   

  d)   Huruvida näringsidkaren tidigare gjort sig skyldig till andra relevanta överträdelser.

   

  e)   Graden av näringsidkarens samarbete med den behöriga myndigheten för att komma till rätta med överträdelsen och lindra dess potentiella negativa effekter.

  3.  Medlemsstaterna ska se till att domstolsavgifter och andra kostnader med anknytning till domstolsavgöranden inom ramen för förfaranden som inletts med tillämpning av denna förordning är proportionerliga och inte hämmar tillämpningen av denna förordning.

  3.  Medlemsstaterna ska se till att domstolsavgifter och andra kostnader med anknytning till domstolsavgöranden inom ramen för förfaranden som inletts med tillämpning av denna förordning är proportionerliga och inte hämmar tillämpningen av denna förordning.

  Ändringsförslag    68

  Förslag till förordning

  Artikel 10

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Artikel 10

  utgår

  Genomförandebefogenheter

   

  Kommissionen får anta genomförandeakter som fastställer villkoren för genomförandet och utövandet av behöriga myndigheters minimibefogenheter som avses i artikel 8. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 48.2.

   

  Ändringsförslag    69

  Förslag till förordning

  Artikel 11

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Artikel 11

  Artikel 11

  Begäran om information

  Begäran om information

  1.  En anmodad myndighet ska, på begäran av en ansökande myndighet, lämna all relevant information som krävs för att fastställa om en överträdelse inom unionen har ägt rum och för att få denna överträdelse att upphöra. Den anmodade myndigheten ska utan dröjsmål underrätta kommissionen om begäran om information och svaret på denna.

  1.  En anmodad myndighet ska, på begäran av en ansökande myndighet, utan dröjsmål, dock senast inom 30 dagar, lämna all relevant information som krävs till den ansökande myndigheten för att fastställa om en överträdelse inom unionen har ägt rum och för att få denna överträdelse att upphöra. Den anmodade myndigheten ska utan dröjsmål underrätta kommissionen om begäran om information och svaret på denna.

  2.  Den anmodade myndigheten ska inleda lämpliga utredningar eller vidta varje annan nödvändig eller lämplig åtgärd för att inhämta den begärda informationen. Vid behov ska dessa utredningar genomföras med bistånd av andra offentliga myndigheter eller utsedda organ.

  2.  Den anmodade myndigheten ska inleda lämpliga utredningar eller vidta varje annan nödvändig eller lämplig åtgärd för att inhämta den begärda informationen. Vid behov ska dessa utredningar genomföras med bistånd av andra offentliga myndigheter eller utsedda organ.

  3.  På begäran av den ansökande myndigheten får den anmodade myndigheten ge behöriga tjänstemän från den ansökande myndigheten tillstånd att åtfölja tjänstemännen från den anmodade myndigheten under utredningens gång.

  3.  På begäran av den ansökande myndigheten får den anmodade myndigheten ge behöriga tjänstemän från den ansökande myndigheten tillstånd att åtfölja tjänstemännen från den anmodade myndigheten under utredningens gång.

  4.  Den anmodade myndigheten ska besvara begäran genom att använda förfarandet för begäran om information, inom de tidsfrister som kommissionen har fastställt i en genomförandeakt.

   

  5.  Kommissionen ska anta genomförandeakter som fastställer tidsfrister, standardformulär och närmare uppgifter om förfarandet för begäran om information. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 48.2.

   

  Ändringsförslag    70

  Förslag till förordning

  Artikel 12

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Artikel 12

  Artikel 12

  Begäran om beivrandeåtgärder

  Begäran om beivrandeåtgärder

  1.  En anmodad myndighet ska, på begäran av en ansökande myndighet, vidta alla åtgärder som krävs för att få till stånd ett upphörande av eller ett förbud mot överträdelsen inom unionen, inklusive ålägga sanktioner och beordra eller underlätta kompensation till konsumenter för skada som överträdelsen har orsakat.

  1.  En anmodad myndighet ska, utan otillbörligt dröjsmål, på begäran av en ansökande myndighet, vidta alla åtgärder som krävs för att få till stånd ett upphörande av överträdelsen inom unionen genom att utöva de befogenheter som anges i artikel 8 och eventuella ytterligare befogenheter som den beviljats enligt nationell lag, inklusive att utdöma påföljder och beordra eller underlätta gottgörelse till konsumenter för skada som överträdelsen har orsakat.

  2.  För att fullgöra sina skyldigheter enligt punkt 1 ska den anmodade myndigheten utöva de befogenheter som anges i artikel 8 och eventuella ytterligare befogenheter som den tilldelats enligt nationell lagstiftning. Den anmodade myndigheten ska besluta vilka beivrandeåtgärder som är lämpliga för att få till stånd ett upphörande av eller ett förbud mot överträdelsen inom unionen på ett proportionellt, effektivt och ändamålsenligt sätt. Vid behov ska dessa åtgärder fastställas och genomföras med bistånd av andra offentliga myndigheter.

   

  3.  Den anmodade myndigheten ska regelbundet informera och samråda med den ansökande myndigheten om de åtgärder som vidtagits. Den anmodade myndigheten ska via den databas som anges i artikel 43 utan dröjsmål underrätta den ansökande myndigheten, de behöriga myndigheterna i övriga medlemsstater och kommissionen om de åtgärder som vidtagits och deras verkan på överträdelsen inom unionen, och därvid ange bland annat följande:

  3.  Den anmodade myndigheten ska regelbundet informera den ansökande myndigheten om de åtgärder som vidtagits och samråda med den ansökande myndigheten om de åtgärder som den anmodade myndigheten avser att vidta. Den anmodade myndigheten ska via den databas som föreskrivs i artikel 43 anmäla de åtgärder som vidtagits och deras verkan på överträdelsen inom unionen, och ange bland annat följande:

  (a)  Huruvida interimistiska åtgärder beslutats.

  (a)  Huruvida interimistiska åtgärder har införts.

  (b)  Huruvida överträdelsen har upphört.

  (b)  Huruvida överträdelsen har upphört.

  (c)  Vilka sanktioner som har ålagts.

  (c)  Vilka åtgärder, inklusive påföljder, som har utdömts och huruvida dessa åtgärder har genomförts.

  (d)  I vilken utsträckning konsumenter har kompenserats.

  (d)  I vilken utsträckning konsumenter har fått gottgörelse.

  (e)  Huruvida de vidtagna åtgärderna har genomförts.

   

  4.  Den anmodade myndigheten ska besvara begäran genom att tillämpa förfarandena för begäran om beivrandeåtgärder inom den tidsfrist som fastställts av kommissionen i en genomförandeakt.

   

  5.  Kommissionen ska anta genomförandeakter som fastställer tidsfrister, standardformulär och närmare uppgifter om förfarandena för begäranden om beivrandeåtgärder. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 48.2.

   

  Ändringsförslag    71

  Förslag till förordning

  Artikel 13 – punkt 6

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  6.  Kommissionen ska anta genomförandeakter som fastställer tidsfrister, standardformulär och närmare uppgifter om de förfaranden som involverar utsedda organ. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 48.2.

  utgår

  Ändringsförslag      72

  Förslag till förordning

  Artikel 14 – punkt 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1.  I en begäran om ömsesidigt bistånd ska den ansökande myndigheten lämna tillräcklig information för att den anmodade myndigheten ska kunna tillmötesgå begäran, inbegripet sådana nödvändiga bevis som endast kan erhållas i den ansökande myndighetens medlemsstat.

  1.  I en begäran om ömsesidigt bistånd ska den ansökande myndigheten lämna nödvändig information för att den anmodade myndigheten ska kunna tillmötesgå begäran, inbegripet sådana nödvändiga bevis som endast kan erhållas i den ansökande myndighetens medlemsstat.

  Ändringsförslag      73

  Förslag till förordning

  Artikel 15

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Artikel 15

  Artikel 15

  Vägran att tillmötesgå en begäran om ömsesidigt bistånd

  Vägran att tillmötesgå en begäran om ömsesidigt bistånd

  1.  En anmodad myndighet får vägra att tillmötesgå en begäran om information enligt artikel 11 om ett eller flera av följande villkor är uppfyllda:

  1.  En anmodad myndighet får vägra att tillmötesgå en begäran om information enligt artikel 11 om ett eller flera av följande villkor är uppfyllda:

  (a)  Den anmodade myndigheten anser, efter att ha samrått med den ansökande myndigheten, att den ansökande myndigheten inte behöver den begärda informationen för att fastställa huruvida en överträdelse inom unionen har ägt rum eller huruvida det föreligger skälig misstanke om att den kommer att äga rum.

  (a)  Den anmodade myndigheten anger, efter att ha samrått med den ansökande myndigheten, motiverade skäl som visar att den ansökande myndigheten inte behöver den begärda informationen för att fastställa huruvida en överträdelse inom unionen har ägt rum eller huruvida det föreligger skälig misstanke om att den kommer att äga rum.

  (b)  Den ansökande myndigheten håller inte med om att informationen omfattas av reglerna om sekretess och tystnadsplikt och affärshemligheter i artikel 41.

  (b)  Den ansökande myndigheten håller inte med om att informationen omfattas av reglerna om sekretess och tystnadsplikt och affärshemligheter i artikel 41.

  (c)  En brottsutredning eller ett rättsligt förfarande har redan inletts eller ett slutligt avgörande har redan meddelats med avseende på samma överträdelse inom unionen och mot samma näringsidkare vid de rättsliga myndigheterna i den anmodade eller ansökande myndighetens medlemsstat.

  (c)  En brottsutredning eller ett rättsligt förfarande har redan inletts med avseende på samma överträdelse inom unionen och mot samma näringsidkare inför de rättsliga myndigheterna i den anmodade eller ansökande myndighetens medlemsstat.

  2.  En anmodad myndighet får, efter samråd med den ansökande myndigheten, vägra att tillmötesgå en begäran om beivrandeåtgärder enligt artikel 12 om ett eller flera av följande villkor är uppfyllda:

  2.  En anmodad myndighet får, efter samråd med den ansökande myndigheten, vägra att tillmötesgå en begäran om beivrandeåtgärder enligt artikel 12 om ett eller flera av följande villkor är uppfyllda:  

  (a)  En brottsutredning eller ett rättsligt förfarande har redan inletts eller ett slutligt avgörande har redan meddelats med avseende på samma överträdelse inom unionen och mot samma näringsidkare vid de rättsliga myndigheterna i den anmodade eller ansökande myndighetens medlemsstat.

  (a)  En brottsutredning eller ett rättsligt förfarande har redan inletts, alternativt finns det ett slutligt administrativt beslut, ett slutligt avgörande eller en förlikning inför domstol med avseende på samma överträdelse inom unionen och mot samma näringsidkare inför de rättsliga myndigheterna i den anmodade eller ansökande myndighetens medlemsstat.

  (b)   Den anmodade myndigheten anser, efter att ha gjort lämpliga utredningar, att någon överträdelse inom unionen inte har ägt rum.

  (b)   Den anmodade myndigheten anser, efter att ha gjort lämpliga utredningar, att någon överträdelse inom unionen inte har ägt rum.

  (c)   Den anmodade myndigheten anser att den ansökande myndigheten inte har lämnat tillräcklig information enligt artikel 12.1.

  (c)   Den anmodade myndigheten anser att den ansökande myndigheten inte har lämnat nödvändig information enligt artikel 14.1.

  En begäran om beivrandeåtgärder kan inte avslås med hänvisning till att otillräcklig information har lämnats, om en begäran om information om samma överträdelse inom unionen avslogs med motiveringen att en brottsutredning eller ett rättsligt förfarande redan hade inletts eller ett slutligt avgörande redan hade meddelats med avseendesamma överträdelse inom unionen och mot samma näringsidkare, enligt vad som anges i punkt 1 c.

  En begäran om beivrandeåtgärder kan inte avslås med hänvisning till att otillräcklig information har lämnats om en begäran om information om samma överträdelse inom unionen tidigare avslagitsde grunder som avses i punkt 1 c.

  3.   Den anmodade myndigheten ska underrätta den ansökande myndigheten och kommissionen om en vägran att tillmötesgå en begäran om ömsesidigt bistånd och ange skälen till avslaget.

  3.   Den anmodade myndigheten ska underrätta den ansökande myndigheten och kommissionen om en vägran att tillmötesgå en begäran om ömsesidigt bistånd och ange skälen till avslaget.

  4.   Vid eventuell oenighet mellan den ansökande och den anmodade myndigheten ska den ansökande myndigheten eller den anmodade myndigheten utan dröjsmål hänskjuta frågan till kommissionen, som ska avge ett yttrande. Om frågan inte hänskjuts till kommissionen, får denna avge ett yttrande på eget initiativ.

  4.  Vid eventuell oenighet mellan den ansökande myndigheten och den anmodade myndigheten kan den ansökande myndigheten eller den anmodade myndigheten hänskjuta frågan till kommissionen, som utan dröjsmål ska avge ett yttrande. Om frågan inte hänskjuts till kommissionen, får denna avge ett yttrande på eget initiativ. I syfte att avge ett yttrande får kommissionen begära in relevanta uppgifter och handlingar som utbytts mellan den ansökande myndigheten och den anmodade myndigheten.

  5.  Kommissionen ska övervaka hur mekanismen för ömsesidigt bistånd fungerar, att behöriga myndigheter följer förfarandena och att tidsfristerna för handläggning av begäranden om ömsesidigt bistånd efterlevs. Kommissionen ska ha tillgång till begärandena om ömsesidigt bistånd och till den information och de handlingar som utbyts mellan den ansökande och den anmodade myndigheten.

  5.  Kommissionen ska övervaka hur mekanismen för ömsesidigt bistånd fungerar och att de behöriga myndigheterna följer förfarandena och tidsfristerna för handläggning av begäranden om ömsesidigt bistånd. Kommissionen ska ha tillgång till begärandena om ömsesidigt bistånd.

  6.  Kommissionen får vid behov utfärda riktlinjer och ge råd till medlemsstaterna för att säkerställa en ändamålsenlig och väl fungerande mekanism för ömsesidigt bistånd.

  6.  Kommissionen får vid behov utfärda riktlinjer och ge råd till medlemsstaterna för att säkerställa en ändamålsenlig och väl fungerande mekanism för ömsesidigt bistånd.

  7.  Kommissionen får anta genomförandeakter med närmare bestämmelser om de förfaranden som ska användas för att lösa tvister mellan behöriga myndigheter enligt punkterna 3 och 4. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 48.2.

   

  Ändringsförslag    74

  Förslag till förordning

  Artikel 15a (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  Artikel 15a

   

  Genomförandeakter

   

  Kommissionen ska anta genomförandeakter för att fastställa standardformulären och etapperna för det förfarande som avses i artiklarna 11, 12 och 15. Sådana genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 48.2.

  Ändringsförslag    75

  Förslag till förordning

  Kapitel IV – rubriken

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  MEKANISM FÖR SAMORDNAD ÖVERVAKNING, UTREDNING OCH GENOMDRIVANDE VID UTBREDDA ÖVERTRÄDELSER

  MEKANISM FÖR SAMORDNING AV UTREDNING OCH BEIVRANDE AV UTBREDDA ÖVERTRÄDELSER OCH UTBREDDA ÖVERTRÄDELSER MED EN UNIONSDIMENSION

  Ändringsförslag    76

  Förslag till förordning

  Kapitel IV – avsnitt 1 – rubriken

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Utbredda överträdelser

  Utbredda överträdelser och utbredda överträdelser med en unionsdimension

  Ändringsförslag    77

  Förslag till förordning

  Artikel 16

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Artikel 16

  Artikel 16

  Inledande av en samordnad insats och utseende av samordnare

  Inledande av samordnade insatser och utnämnande av samordnare

  1.  Om en behörig myndighet har rimliga skäl att misstänka att en utbredd överträdelse äger rum ska den utan dröjsmål underrätta de behöriga myndigheterna i övriga medlemsstater som berörs av den utbredda överträdelsen och kommissionen.

  1.  Om en behörig myndighet eller kommissionen har rimliga skäl att misstänka att en utbredd överträdelse äger rum ska den utan dröjsmål underrätta de behöriga myndigheterna i de medlemsstater som berörs av överträdelsen och, i tillämpliga fall, kommissionen.

  2.  Om kommissionen har rimliga skäl att misstänka att en utbredd överträdelse äger rum ska den underrätta de behöriga myndigheter som berörs av denna.

   

  3.  Efter att ha mottagit de underrättelser som avses i punkterna 1 och 2 ska de behöriga myndigheter som berörs av den utbredda överträdelsen i samförstånd utse den behöriga myndighet som ska samordna insatsen.

  3.  Efter att ha mottagit den underrättelse som avses i punkt 1, i fall av en utbredd överträdelse, ska de behöriga myndigheter som berörs av denna i samförstånd besluta huruvida en samordnad insats ska inledas. Den underrättande behöriga myndigheten ska samordna åtgärden såvida inte de behöriga myndigheter som berörs av den utbredda överträdelsen kommer överens om att en annan behörig myndighet eller kommissionen ska göra detta.

  4.  De berörda behöriga myndigheterna får uppmana kommissionen att ta på sig rollen som samordnare. Kommissionen ska utan dröjsmål underrätta de berörda behöriga myndigheterna om huruvida den godtar rollen som samordnare.

   

  5.  I samband med underrättelse av den behöriga myndigheten i enlighet med punkt 2 får kommissionen föreslå att den ska ta på sig rollen som samordnare. De berörda behöriga myndigheterna ska utan dröjsmål underrätta kommissionen om huruvida de godtar att kommissionen samordnar insatsen.

  5.  När det är kommissionen som underrättar den behöriga myndigheten i enlighet med punkt 1 får den föreslå att den ska ta på sig rollen som samordnare. De berörda behöriga myndigheterna ska utan dröjsmål underrätta kommissionen om de samtycker till att kommissionen samordnar insatsen eller om de kommer överens om en behörig myndighet som ska samordna insatsen.

  6.  Om kommissionen avböjer att ta på sig den samordnande rollen eller om de berörda behöriga myndigheterna inte godtar att kommissionen samordnar insatsen, ska de berörda behöriga myndigheterna utse en behörig myndighet till att samordna insatsen. Om ingen överenskommelse mellan de behöriga myndigheterna nås, ska den behöriga myndighet som först underrättade övriga behöriga myndigheter om den misstänkta överträdelsen samordna insatsen.

  6.  Om kommissionen avböjer att ta på sig den samordnande rollen eller om de berörda behöriga myndigheterna inte godtar att kommissionen samordnar insatsen, ska de berörda behöriga myndigheterna utse en behörig myndighet till att samordna insatsen. Om ingen överenskommelse mellan de behöriga myndigheterna nås, ska den behöriga myndighet som först underrättade övriga behöriga myndigheter om den misstänkta överträdelsen samordna insatsen.

   

  6a.  Efter att ha lämnat eller mottagit den underrättelse som avses i punkt 1 ska kommissionen tillsammans med de centrala kontaktpunkterna i de berörda medlemsstaterna kontrollera den preliminära bevisningen för den utbredda överträdelsen. När tröskelvärdet för en utbredd överträdelse med en unionsdimension är uppnått ska kommissionen inleda en samordnad insats. Kommissionen ska underrätta de centrala kontaktpunkterna i de medlemsstater som berörs av den samordnade insatsen om sitt beslut att inleda den. Kommissionen ska samordna insatsen.

  Ändringsförslag    78

  Förslag till förordning

  Artikel 16a (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  Artikel 16a

   

  Deltagande i samordnade insatser

   

  1.   En behörig myndighet får avböja att delta i en samordnad insats av något av följande skäl:

   

  a)   En brottsutredning eller ett rättsligt förfarande har redan inletts med avseende på samma utbredda överträdelse eller utbredda överträdelse med en unionsdimension och mot samma näringsidkare i den berörda medlemsstaten.

   

  b)   Det finns redan ett slutligt administrativt beslut, ett slutligt avgörande eller en förlikning inför domstol med avseende på samma utbredda överträdelse eller utbredda överträdelse med en unionsdimension och mot samma näringsidkare i den berörda medlemsstaten.

   

  c)   Den aktuella utbredda överträdelsen eller utbredda överträdelsen med en unionsdimension har inte inträffat i den berörda medlemsstaten.

   

  2.   Om en behörig myndighet, efter beslutet att inleda en samordnad insats i enlighet med artikel 16, beslutar att inte delta i den samordnade insatsen, ska den utan dröjsmål underrätta kommissionen och de andra behöriga myndigheterna och de centrala kontaktpunkterna om sitt beslut, ange skälen till detta och tillhandahålla nödvändiga styrkande handlingar.

   

  3.   En behörig myndighet får ansluta sig till en samordnad insats om det blir uppenbart under den samordnade insatsen att den berörs av den utbredda överträdelse eller den utbredda överträdelse med en unionsdimension som är föremål för den samordnade insatsen.

  Ändringsförslag    79

  Förslag till förordning

  Artikel 17

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Artikel 17

  Artikel 17

  Utredningsåtgärder inom ramen för samordnade insatser

  Utredningsåtgärder inom ramen för samordnade insatser

  1.  De behöriga myndigheterna ska se till att nödvändiga bevis, data och uppgifter samlas in på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. De behöriga myndigheterna ska se till att utredningar och inspektioner genomförs samtidigt och att interimistiska åtgärder vidtas samtidigt.

  1.  De behöriga myndigheterna ska se till att nödvändiga bevis, data och uppgifter samlas in på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. De behöriga myndigheterna ska se till att utredningar och inspektioner genomförs samtidigt och att interimistiska åtgärder vidtas samtidigt i den mån nationell processrätt tillåter detta.

  2.  De berörda behöriga myndigheterna får använda mekanismen för ömsesidigt bistånd i enlighet med kapitel III, särskilt för att samla in bevis och uppgifter från andra medlemsstater än de medlemsstater som berörs av den samordnade insatsen eller för att säkerställa att den berörde näringsidkaren inte kringgår beivrandeåtgärder.

  2.  De berörda behöriga myndigheterna får använda mekanismen för ömsesidigt bistånd enligt kapitel III, i synnerhet för att samla in bevis och uppgifter från andra medlemsstater än de medlemsstater som berörs av den samordnade insatsen eller för att säkerställa att den berörda näringsidkaren inte kringgår beivrandeåtgärder.

  3.  När så är lämpligt får de berörda behöriga myndigheterna redovisa resultatet av utredningen och bedömningen av den utbredda överträdelsen i en gemensam ståndpunkt som överenskommits dem emellan.

  3.  De berörda behöriga myndigheterna ska redovisa resultatet av utredningen och bedömningen av den utbredda överträdelsen eller, i tillämpliga fall, den utbredda överträdelsen men en unionsdimension, i en gemensam ståndpunkt som överenskommits dem emellan.

   

  3a.  Om inget annat avtalas mellan de berörda behöriga myndigheterna ska samordnaren meddela den gemensamma ståndpunkten till den näringsidkare som är ansvarig för överträdelsen, som ska ges möjlighet att höras om de frågor som behandlas i den gemensamma ståndpunkten.

  4.  När så är lämpligt, och utan att det påverkar tillämpningen av reglerna om tystnadsplikt och affärshemligheter i artikel 41, får de berörda behöriga myndigheterna besluta att offentliggöra den gemensamma ståndpunkten eller delar av denna på sina webbplatser och på kommissionens webbplats samt inhämta synpunkter från andra berörda parter.

  4.  Utan att det påverkar tillämpningen av reglerna om tystnadsplikt och affärshemligheter i artikel 41 ska de berörda behöriga myndigheterna besluta att offentliggöra den gemensamma ståndpunkten eller delar av denna på sina webbplatser och på kommissionens webbplats, och de får inhämta synpunkter från konsumentorganisationer, näringsidkarorganisationer samt andra berörda parter.

  Ändringsförslag    80

  Förslag till förordning

  Artikel 18

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Artikel 18

  Artikel 18

  Genomdrivandeåtgärder inom ramen för samordnade insatser

  Åtaganden inom ramen för samordnade insatser

  1.  De berörda behöriga myndigheterna får uppmana den näringsidkare som är ansvarig för överträdelsen att föreslå åtaganden om att upphöra med överträdelsen och där så är lämpligt kompensera eller vidta andra åtgärder för att underlätta kompensation till konsumenter som har lidit skada. Näringsidkaren får också, på eget initiativ, föreslå åtaganden om att upphöra med överträdelsen och att ersätta konsumenter.

  1.  De berörda behöriga myndigheterna får, på grundval av en gemensam ståndpunkt som antagits i enlighet med artikel 17, uppmana den näringsidkare som är ansvarig för den utbredda överträdelsen eller den utbredda överträdelsen med en unionsdimension att föreslå åtaganden om att upphöra med överträdelsen och i förekommande fall gottgöra, eller vidta andra åtgärder för att underlätta gottgörelse till, konsumenter som har lidit skada. Näringsidkaren får också, på eget initiativ, föreslå åtaganden om att upphöra med överträdelsen och att gottgöra sådana konsumenter.

  2.  Om näringsidkaren föreslår åtaganden får de berörda behöriga myndigheterna, när så är lämpligt, offentliggöra de föreslagna åtagandena på sina webbplatser eller, i lämpliga fall, på kommissionens webbplats, i syfte att inhämta synpunkter från andra berörda parter och för att kontrollera huruvida åtagandena är tillräckliga för att få överträdelsen att upphöra och att kompensera konsumenter.

  2.  Om näringsidkaren föreslår åtaganden får de berörda behöriga myndigheterna, där så är lämpligt, offentliggöra de föreslagna åtagandena på sina webbplatser eller, där så är lämpligt, på kommissionens webbplats, i syfte att inhämta synpunkter från andra berörda parter, inbegripet konsumentorganisationer och näringsidkarorganisationer.

   

  2a.  De berörda behöriga myndigheterna ska bedöma de föreslagna åtagandena från den näringsidkare som är ansvarig för överträdelsen och underrätta näringsidkaren om resultatet av den bedömning som överenskommits dem emellan. Om åtagandena anses vara tillräckliga för att den utbredda överträdelsen eller den utbredda överträdelsen med en unionsdimension ska upphöra, och, i förekommande fall, för att konsumenter som lidit skada av den ska gottgöras, ska de behöriga myndigheterna godta dessa åtaganden och fastställa en tidsfrist för fullgörandet av dem.

   

  Om det är osannolikt att den utbredda överträdelsen eller den utbredda överträdelsen med en unionsdimension kommer att upphöra till följd av åtaganden från den näringsidkare som är ansvarig för överträdelsen, får de behöriga myndigheterna vidta beivrandeåtgärder i enlighet med artikel 18a.

   

  2b.  De berörda behöriga myndigheterna ska övervaka fullgörandet av åtagandena. De ska särskilt se till att den näringsidkare som är ansvarig för överträdelsen regelbundet rapporterar till samordnaren om framstegen med fullgörandet av åtagandena.

  3.  De berörda behöriga myndigheterna får utse en enda behörig myndighet till att vidta beivrandeåtgärder på andra behöriga myndigheters vägnar i syfte att få till stånd ett upphörande av eller ett förbud mot den utbredda överträdelsen, säkerställa kompensation till konsumenter eller ålägga sanktioner. När de behöriga myndigheterna utser en behörig myndighet till att vidta beivrandeåtgärder, ska de beakta var den berörda näringsidkaren är lokaliserad. Så snart den behöriga myndigheten har utsetts av övriga berörda behöriga myndigheter till att vidta beivrandeåtgärder, ska den vara behörig att handla på vägnar av konsumenterna i varje sådan medlemsstat som om de hade varit dess egna konsumenter.

   

  4.  De behöriga myndigheterna får besluta att vidta beivrandeåtgärder samtidigt i alla eller vissa av de medlemsstater som berörs av den utbredda överträdelsen. I sådana fall ska de behöriga myndigheterna säkerställa att dessa beivrandeåtgärder inleds samtidigt i alla berörda medlemsstater.

   

  5.  Instruktioner till ett utsett organ om att vidta beivrandeåtgärder enligt punkterna 1–4 ska endast vara möjliga om de berörda behöriga myndigheterna ger sitt samtycke till sådana instruktioner och om instruktionerna inte leder till avslöjande av information som omfattas av reglerna om tystnadsplikt och affärshemligheter i artikel 41.

   

  Ändringsförslag    81

  Förslag till förordning

  Artikel 18a (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  Artikel 18a

   

  Beivrandeåtgärder inom ramen för samordnade insatser

   

  1.   De berörda behöriga myndigheterna ska komma överens om vilken behörig myndighet, eller, vid behov, vilka behöriga myndigheter, som ska vidta beivrandeåtgärder å de andra behöriga myndigheternas vägnar, inbegripet utdömande av påföljder mot näringsidkaren och föreläggande om gottgörelse från näringsidkaren till de konsumenter som lidit skada av överträdelsen, om

   

  a)   det är osannolikt att överträdelsen kommer att upphöra till följd av de åtaganden som den näringsidkare som är ansvarig för överträdelsen föreslagit,

   

  b)   den näringsidkare som är ansvarig för överträdelsen inte föreslår åtaganden innan den tidsfrist som fastställts av den berörda behöriga myndigheten löpt ut,

   

  c)   den näringsidkare som är ansvarig för överträdelsen föreslår åtaganden som är otillräckliga för att överträdelsen ska upphöra och för att de konsumenter som lidit skada av överträdelsen ska få gottgörelse, eller

   

  d)   den näringsidkare som är ansvarig för överträdelsen underlåter att fullgöra åtagandena innan den tidsfrist som fastställts i artikel 18.2a löpt ut.

   

  2.   Så snart en behörig myndighet av de andra behöriga myndigheterna utsetts att vidta beivrandeåtgärder ska den vara behörig att agera på konsumenternas vägnar i var och en av de andra berörda medlemsstaterna som om de vore dess egna konsumenter. När de behöriga myndigheterna utser en behörig myndighet att vidta beivrandeåtgärder ska de beakta alla relevanta aspekter som bidrar till ett verkningsfullt beivrande.

   

  3.   Om de behöriga myndigheterna inte går till väga på det sätt som anges i punkt 2, ska de vidta beivrandeåtgärder samtidigt i flera eller alla medlemsstater som berörs av den utbredda överträdelsen eller den utbredda överträdelsen med en unionsdimension.

   

  4.   En utsedd behörig myndighet får anvisas att vidta beivrandeåtgärder i enlighet med punkterna 1–3 i denna artikel endast om de behöriga myndigheterna i de medlemsstater som berörs av sådana åtgärder ger sitt samtycke och endast om detta inte leder till röjande av information som omfattas av reglerna om tystnadsplikt och affärshemligheter i artikel 41.

  Ändringsförslag    82

  Förslag till förordning

  Artikel 19

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Artikel 19

  Artikel 19

  Avslutande av samordnade insatser

  Avslutande av samordnade insatser

   

  1. De berörda behöriga myndigheterna ska besluta om att avsluta den samordnade insatsen om de kommer fram till att

   

  a)   ingen utbredd överträdelse eller utbredd överträdelse med en unionsdimension har inträffat,

   

  b)   den utbredda överträdelsen eller den utbredda överträdelsen med en unionsdimension har upphört efter det att den näringsidkare som är ansvarig för den har fullgjort sina åtaganden,

   

  c)   den utbredda överträdelsen eller den utbredda överträdelsen med en unionsdimension efter beivrandeåtgärder har upphört.

  Den samordnande myndigheten ska utan dröjsmål underrätta kommissionen och de behöriga myndigheterna i de berörda medlemsstaterna när den utbredda överträdelsen har upphört eller förbjudits.

  2. Samordnaren ska utan dröjsmål underrätta kommissionen, i tillämpliga fall, de behöriga myndigheterna och de centrala kontaktpunkterna i de berörda medlemsstaterna om avslutandet av den samordnade insatsen.

  Ändringsförslag    83

  Förslag till förordning

  Artikel 19a (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  Artikel 19a

   

  Återinledande av samordnade insatser

   

  Samordnaren ska utan dröjsmål underrätta kommissionen, i tillämpliga fall, de behöriga myndigheterna och de centrala kontaktpunkterna i de berörda medlemsstaterna i fall den utbredda överträdelsen eller den utbredda överträdelsen med en unionsdimension återuppstår och ytterligare åtgärder måste vidtas. I så fall kan samordningen ske utan att en ny samordnad insats inleds.

  Ändringsförslag    84

  Förslag till förordning

  Artikel 20

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Kommissionen får anta genomförandeakter med närmare regler om förfarandena för gemensamma insatser mot utbredda överträdelser, särskilt när det gäller standardformulär för underrättelser och andra utbyten mellan behöriga myndigheter och kommissionen. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 48.2.

  Kommissionen får anta genomförandeakter med fastställande av tidsfrister och standardformulär för underrättelser och andra utbyten av begäranden om information och beivrandeåtgärder mellan behöriga myndigheter och kommissionen avseende samordnade insatser i samband med utbredda överträdelser och utbredda överträdelser med en unionsdimension. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 48.2.

  Ändringsförslag    85

  Förslag till förordning

  Kapitel IV – avsnitt II

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  [...]

  utgår

  Ändringsförslag    86

  Förslag till förordning

  Kapitel IV – avsnitt III – rubriken

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Allmänna bestämmelser som är tillämpliga på samordnade insatser och gemensamma insatser enligt detta kapitel

  Allmänna bestämmelser som är tillämpliga på samordnade insatser

  Ändringsförslag    87

  Förslag till förordning

  Artikel 29 – punkt 1 – inledningen

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1.  Den samordnare som utsetts i enlighet med artiklarna 16, 21 eller 32 ska särskilt

  1.  Den samordnare som utsetts i enlighet med artiklarna 16 eller 32 ska särskilt

  Ändringsförslag    88

  Förslag till förordning

  Artikel 29 – punkt 1 – led a

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (a)  se till att alla berörda behöriga myndigheter och kommissionen underrättas i god tid och i vederbörlig ordning om beivrandeinsatsens gång, de steg som förväntas följa och vilka åtgärder som kommer att vidtas,

  (a)  se till att alla berörda behöriga myndigheter och, i tillämpliga fall, kommissionen underrättas i god tid och i vederbörlig ordning om beivrandeåtgärdens gång, de steg som förväntas följa och vilka åtgärder som kommer att vidtas,

  Ändringsförslag    89

  Förslag till förordning

  Artikel 29 –punkt 1 – led b

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (b)  samordna utredningar, inspektioner och antagandet av interimistiska åtgärder som beslutas av de behöriga myndigheter som berörs i enlighet med avsnitt I och II, övervaka utredningar, inspektioner och interimistiska åtgärder samt andra åtgärder, i enlighet med artikel 8,

  (b)  samordna och övervaka utredningar, inspektioner och antagandet av interimistiska åtgärder som beslutas av de behöriga myndigheter som berörs i enlighet med avsnitt I,

  Ändringsförslag    90

  Förslag till förordning

  Artikel 29 – punkt 1 – led c

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (c)  samordna utarbetandet och utbytet av alla nödvändiga handlingar mellan de berörda behöriga myndigheterna och kommissionen,

  (c)  samordna utarbetandet och utbytet av alla nödvändiga handlingar mellan de berörda behöriga myndigheterna och, i tillämpliga fall, kommissionen,

  Ändringsförslag     91

  Förslag till förordning

  Artikel 29 – punkt 1 – led d

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (d)  upprätthålla kontakten med de näringsidkare och andra parter som berörs av övervaknings-, utrednings- och beivrandeåtgärder, om inget annat har avtalats mellan de berörda behöriga myndigheterna och kommissionen,

  (d)  upprätthålla kontakten med de näringsidkare och andra parter som berörs av övervaknings-, utrednings- och beivrandeåtgärder, om inget annat har avtalats mellan de berörda behöriga myndigheterna, samordnaren och, i tillämpliga fall, kommissionen,

  Ändringsförslag    92

  Förslag till förordning

  Artikel 29 – punkt 1 – led f

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (f)  samordna andra beivrandeåtgärder som beslutats av de berörda behöriga myndigheterna, inklusive ansökningar till domstolar om nödvändiga förelägganden och beslut, åläggande av sanktioner och antagande av åtgärder som säkerställer kompensation till konsumenter,

  (f)  samordna andra beivrandeåtgärder som antagits av de berörda behöriga myndigheterna, inklusive ansökningar till domstolar om nödvändiga förelägganden och beslut, utdömande av påföljder och antagande av åtgärder som säkerställer gottgörelse till konsumenter,

  Ändringsförslag     93

  Förslag till förordning

  Artikel 30 – punkt 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1.  De behöriga myndigheterna ska samordna sin marknadsövervakning och sina utrednings- och beivrandeåtgärder för att hantera utbredda överträdelser i enlighet med avsnitt I och II. De ska utbyta all nödvändig information och utan dröjsmål ge varandra och kommissionen allt annat bistånd som behövs.

  1.  De behöriga myndigheterna ska samordna sin marknadsövervakning och sina utrednings- och beivrandeåtgärder för att hantera utbredda överträdelser i enlighet med avsnitt I. De ska utbyta all nödvändig information och utan dröjsmål ge varandra och kommissionen allt annat bistånd som behövs.

  Ändringsförslag    94

  Förslag till förordning

  Artikel 30 – punkt 3

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  3.  De berörda behöriga myndigheterna och kommissionen ska komma överens om vilka språk som de behöriga myndigheterna och kommissionen ska använda för underrättelser och för alla meddelanden i samband med samordnade insatser, gemensamma insatser och samordnade undersökningar av konsumentmarknader i enlighet med detta kapitel.

  3.  De berörda behöriga myndigheterna och kommissionen ska komma överens om vilka språk som de behöriga myndigheterna och kommissionen ska använda för underrättelser och för alla meddelanden i samband med samordnade insatser och samordnade tillsynsåtgärder i enlighet med detta kapitel.

  Ändringsförslag    95

  Förslag till förordning

  Artikel 30 – punkt 4

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  4.  Om ingen överenskommelse kan nås, ska underrättelser och andra meddelanden översändas på det officiella språket i den medlemsstat som lämnar underrättelsen eller meddelandet. I så fall ska varje behörig myndighet säkerställa nödvändiga översättningar av de underrättelser, meddelanden och andra handlingar som den mottar från andra behöriga myndigheter.

  4.  Om ingen överenskommelse kan nås, ska underrättelser och andra meddelanden översändas på det officiella språket i den medlemsstat som lämnar underrättelsen eller meddelandet. I så fall ska varje behörig myndighet om så är nödvändigt se till att de underrättelser, meddelanden och andra handlingar som den mottar från andra behöriga myndigheter översätts.

  Ändringsförslag    96

  Förslag till förordning

  Artikel 30 – punkt 5 – inledningen

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  5.  Om samordnade eller gemensamma åtgärder i enlighet med avsnitt I och II rör utbredda överträdelser av följande unionslagstiftning ska samordnaren uppmana Europeiska bankmyndigheten att inta en observatörsroll:

  5.  Om samordnade insatser i enlighet med avsnitt I rör utbredda överträdelser eller utbredda överträdelser med en unionsdimension som strider mot följande unionslagstiftning, ska samordnaren uppmana Europeiska bankmyndigheten att agera som observatör:

  Ändringsförslag    97

  Förslag till förordning

  Artikel 31 – rubriken

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Gemensam ståndpunkt och hörande av näringsidkare

  Språkarrangemang för kommunikation med näringsidkare

  Ändringsförslag     98

  Förslag till förordning

  Artikel 31 – punkt 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1.  Den gemensamma ståndpunkt som avses i artiklarna 17 och 23 ska meddelas den näringsidkare som är ansvarig för överträdelsen. Den näringsidkare som är ansvarig för överträdelsen ska ges möjlighet att höras om de frågor som behandlas i den gemensamma ståndpunkten.

  utgår

  Ändringsförslag    99

  Förslag till förordning

  Artikel 31 – punkt 2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  2.  Näringsidkaren ska ha rätt att kommunicera på det officiella språket i den medlemsstat där vederbörande är etablerad eller bosatt. Näringsidkaren får avstå från denna rätt eller begära att ett annat officiellt unionsspråk används för kommunikationen med de behöriga myndigheterna.

  2.  Näringsidkaren ska ha rätt att kommunicera på det officiella språket i den medlemsstat där vederbörande är etablerad eller bosatt.

  Ändringsförslag    100

  Förslag till förordning

  Artikel 31 – punkt 3

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  3.  Kommissionen får anta genomförandeakter med närmare bestämmelser om genomförandet av näringsidkares rätt till försvar vid samordnade och gemensamma insatser. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 48.2.

  utgår

  Ändringsförslag    101

  Förslag till förordning

  Artikel 32

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Artikel 32

  Artikel 32

  Samordnade undersökningar av konsumentmarknader

  Samordnade tillsynsåtgärder

  1.  Om marknadstendenser, konsumentklagomål eller andra indikationer tyder på att utbredda överträdelser kan ha ägt rum, äger rum eller kan komma att äga rum, får de berörda behöriga myndigheterna besluta att genomföra en samordnad undersökning av konsumentmarknader. En sådan samordnad undersökning ska samordnas av kommissionen.

  1.  Om marknadstendenser, konsumentklagomål eller andra indikationer tyder på att utbredda överträdelser kan ha ägt rum, äger rum eller kan komma att äga rum, får de berörda behöriga myndigheterna besluta att genomföra samordnade tillsynsåtgärder.

   

  1a.  Samordnade tillsynsåtgärder ska samordnas av kommissionen.

  2.  I samband med samordnade undersökningar av konsumentmarknader ska de berörda behöriga myndigheterna effektivt utnyttja de befogenheter som anges i artikel 8 och andra befogenheter som tilldelats dem enligt nationell lagstiftning.

  2.  I samband med samordnade tillsynsåtgärder ska de berörda behöriga myndigheter som deltar i dem på ett ändamålsenligt sätt utnyttja de befogenheter som anges i artikel 8 och andra befogenheter som de tilldelas genom nationell lagstiftning.

  3.  De behöriga myndigheterna får inbjuda kommissionstjänstemän och andra åtföljande personer som bemyndigats av kommissionen att delta i samordnade undersökningar av konsumentmarknader.

  3.  De behöriga myndigheterna får inbjuda utsedda organ, kommissionstjänstemän och andra åtföljande personer som bemyndigats av kommissionen att delta i samordnade tillsynsåtgärder, när detta är lämpligt och välgrundat.

  4.  Kommissionen får anta genomförandeakter med närmare bestämmelser om förfarandena för samordnade undersökningar av konsumentmarknader. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 48.2.

  4.  Kommissionen får anta genomförandeakter med närmare bestämmelser om förfarandena för samordnade tillsynsåtgärder. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 48.2.

  Ändringsförslag    102

  Förslag till förordning

  Artikel 34

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Artikel 34

  Artikel 34

  Förvarningsmekanism

  Förvarningsmekanism

  1.  En behörig myndighet ska utan dröjsmål underrätta kommissionen och övriga behöriga myndigheter om det finns rimliga skäl att misstänka att det på dess territorium pågår en överträdelse som kan påverka konsumenternas intressen i andra medlemsstater (”förvarning”), med användning av standardformuläret och via den databas som avses i artikel 43.

  1.  En behörig myndighet ska utan dröjsmål underrätta kommissionen och övriga behöriga myndigheter om det finns rimliga skäl att misstänka att det på dess territorium pågår en överträdelse inom unionen eller en utbredd överträdelse som kan påverka konsumenternas intressen i andra medlemsstater (”förvarning”), med användning av standardformuläret och via den databas som avses i artikel 43.

  2.  Kommissionen ska utan dröjsmål underrätta de berörda behöriga myndigheterna om det finns rimliga skäl att misstänka att en överträdelse har ägt rum på unionens territorium (”förvarning”) via den databas som avses i artikel 43.

  2.  Kommissionen ska utan dröjsmål underrätta de berörda behöriga myndigheterna om det finns rimliga skäl att misstänka att en överträdelse inom unionen eller en utbredd överträdelse har ägt rum på unionens territorium (”förvarning”) via den databas som avses i artikel 43.

  3.  I en förvarning ska den behöriga myndigheten eller kommissionen tillhandhålla särskilt följande uppgifter om den misstänkta överträdelsen, om de finns tillgängliga:

  3.  I en förvarning ska den behöriga myndigheten eller kommissionen tillhandahålla särskilt följande uppgifter om den misstänkta överträdelsen inom unionen eller en utbredd överträdelse, om de finns tillgängliga:

  a)  En beskrivning av den handling eller den underlåtenhet som utgör överträdelsen.

  a)  En beskrivning av den handling eller den underlåtenhet som utgör överträdelsen.

  b)  Den produkt eller den tjänst som berörs av överträdelsen.

  b)  Den produkt eller den tjänst som berörs av överträdelsen.

  c)  De medlemsstater som berörs eller som kan komma att beröras av överträdelsen.

  c)  De medlemsstater som berörs eller som kan komma att beröras av överträdelsen.

  d)  Den näringsidkare som är ansvarig för eller misstänks vara ansvarig för överträdelsen.

  d)  Den näringsidkare som är ansvarig för eller misstänks vara ansvarig för överträdelsen.

  e)  Den rättsliga grunden för eventuella insatser med hänvisning till nationell lagstiftning och motsvarande bestämmelser i de unionsakter som anges i bilagan till denna förordning.

  e)  Den rättsliga grunden för eventuella insatser med hänvisning till nationell lagstiftning och motsvarande bestämmelser i de unionsakter som förtecknas i bilagan.

  f)  Typ av rättsliga förfaranden, beivrandeåtgärder eller andra åtgärder som vidtagits med avseende på överträdelsen, vilket datum de vidtagits samt hur länge de pågått.

  f)  Typ av och skede i rättsliga förfaranden, beivrandeåtgärder eller andra åtgärder som vidtagits med avseende på överträdelsen, vilket datum de inletts samt hur länge de pågått.

  g)  Skede i de rättsliga förfaranden, beivrandeåtgärder eller andra åtgärder som vidtagits med avseende på överträdelsen.

   

  h)  Den behöriga myndighet som handlägger rättsliga förfaranden och andra åtgärder.

  h)  Den behöriga myndighet som handlägger rättsliga förfaranden och andra åtgärder.

  i)  Huruvida förvarningen är ”för kännedom” eller ”för insatser”.

   

  4.  Vid en förvarning ”för insatser” får den behöriga myndigheten eller kommissionen anmoda andra behöriga myndigheter och kommissionen att kontrollera om liknande misstänkta överträdelser eventuellt pågår i andra medlemsstater eller om beivrandeåtgärder redan har vidtagits mot sådana överträdelser i andra medlemsstater.

  4.  Vid en förvarning ska den behöriga myndigheten eller kommissionen anmoda behöriga myndigheter i andra medlemsstater och, där så är lämpligt, kommissionen att kontrollera om liknande misstänkta överträdelser pågår i andra medlemsstater eller om beivrandeåtgärder redan har vidtagits mot sådana överträdelser i andra medlemsstater. Dessa behöriga myndigheter i andra medlemsstater och kommissionen ska utan dröjsmål besvara begäran.

  5.  För att effektivt komma till rätta med misstänkta överträdelser ska de berörda behöriga myndigheterna, beroende på svaren på förvarningen, vidta de nödvändiga åtgärder som anges i kapitel III och IV.

   

  6.  Kommissionen ska anta genomförandeakter med närmare regler om hur förvarningsmekanismen fungerar, särskilt inbegripet standardformulär för förvarningar. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 48.2.

  6.  Kommissionen ska anta genomförandeakter för att fastställa standardformulär för ingivande av en förvarning via den databas som avses i artikel 43. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 48.2.

  Ändringsförslag    103

  Förslag till förordning

  Artikel 35

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Artikel 35

  Artikel 35

  Andra enheters deltagande i förvarningsmekanismen

  Andra enheters deltagande i förvarningsmekanismen

  1.  Utsedda organ och europeiska konsumentcentrum ska delta i den förvarningsmekanism som anges i artikel 34. Medlemsstaterna ska utse konsumentskyddsorganisationer och konsumentförbund samt andra organ, såsom näringsidkarförbund, med lämplig expertis och berättigat intresse av konsumentskydd vilka ska delta i förvarningsmekanismen. Medlemsstaterna ska utan dröjsmål underrätta kommissionen om dessa organ.

  1.  Utsedda organ, europeiska konsumentcentrum, konsumentorganisationer och konsumentförbund samt näringsidkarförbund som har lämplig expertis och berättigat intresse av konsumentskydd ska ha rätt att underrätta behöriga myndigheter i de berörda medlemsstaterna och kommissionen om misstänkta överträdelser och tillhandahålla den information som anges i artikel 34.3 med hjälp av standardformuläret för externa underrättelser via den databas som avses i artikel 43 (nedan kallade externa förvarningar).

   

  Kommissionen ska anta genomförandeakter för att fastställa standardformulär för ingivande av en extern förvarning via den databas som avses i artikel 43. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 48.2.

  2.  Kommissionen får utse andra organ som företräder konsument- och näringslivsintressen på unionsnivå som ska delta i förvarningsmekanismen.

  2.  Kommissionen ska ge andra enheter som företräder konsument- och näringslivsintressen på unionsnivå rätta att inge en extern förvarning.

  3.  De organ som beskrivs i punkterna 1 och 2 ska ha rätt att underrätta behöriga myndigheter i de berörda medlemsstaterna och kommissionen om misstänkta överträdelser och tillhandahålla den information som anges i artikel 34.3 med hjälp av det standardformulär för externa underrättelser som ställs till förfogande genom den databas som avses i artikel 43 (nedan kallade externa förvarningar).

   

  4.  De externa förvarningarna ska endast vara ”för kännedom”. De behöriga myndigheterna ska inte vara skyldiga att inleda ett förfarande eller göra någon annan insats som svar på förvarningar och information som lämnas av dessa enheter. Organ som ger externa förvarningar ska säkerställa att informationen är korrekt, uppdaterad och exakt och ska utan dröjsmål korrigera inlagd information eller återkalla den om så behövs. För detta ändamål ska de ha tillgång till den information som de har tillhandahållit, med förbehåll för de begränsningar som anges i artiklarna 41 och 43.

  4.  De behöriga myndigheterna ska inte vara skyldiga att inleda ett förfarande eller vidta någon annan åtgärd som svar på de externa förvarningarna. Enheter som avses i punkterna 1 och 2 och som inger externa förvarningar ska säkerställa att informationen är korrekt, uppdaterad och exakt och ska utan dröjsmål korrigera eventuella felaktigheter i den tillhandahållna informationen eller återkalla den om så behövs. För detta ändamål ska de ha tillgång till den information som de har tillhandahållit, med förbehåll för de begränsningar som avses i artiklarna 41 och 43. Dessa enheter ska också underrättas om eventuella uppföljningsåtgärder som vidtagits av den berörda behöriga myndigheten i samband med externa förvarningar eller, på begäran, att ingen åtgärd vidtagits.

  5.  Kommissionen får anta genomförandeakter med närmare bestämmelser om utseende och deltagande av andra organ i förvarningsmekanismen. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 48.2.

   

  Ändringsförslag    104

  Förslag till förordning

  Artikel 36 – punkt 1 – inledningen

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1.  Via den databas som avses i artikel 43 ska de behöriga myndigheterna utan dröjsmål underrätta kommissionen och andra behöriga myndigheter om varje åtgärd som de har vidtagit för att beivra en överträdelse av den lagstiftning som skyddar konsumenternas intressen på deras territorium, om de misstänker att överträdelsen kan påverka konsumenternas intressen i andra medlemsstater, särskilt följande åtgärder:

  1.  Via den databas som avses i artikel 43 ska de behöriga myndigheterna utan dröjsmål underrätta kommissionen och behöriga myndigheter i andra medlemsstater om varje åtgärd som de har vidtagit för att beivra en överträdelse av unionslagstiftning som skyddar konsumenternas intressen på deras territorium, om de misstänker att överträdelsen i fråga kan påverka konsumenternas intressen i andra medlemsstater.

  Ändringsförslag    105

  Förslag till förordning

  Artikel 36 – punkt 1 – led a

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (a)  Varje underrättelse, föreläggande, beslut eller liknande åtgärd av en behörig myndighet eller en annan myndighet rörande inledandet av nationella förfaranden rörande en överträdelse eller misstänkt överträdelse.

  utgår

  Ändringsförslag    106

  Förslag till förordning

  Artikel 36 –punkt 1 – led b

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (b)  Varje beslut av en domstol eller en annan rättslig myndighet, eller domstolsföreläggande, förbudsföreläggande eller annan liknande åtgärd som rör en överträdelse eller misstänkt överträdelse.

  utgår

  Ändringsförslag    107

  Förslag till förordning

  Artikel 36 – punkt 1 – led c

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (c)  Varje annan uppgift, beslut, föreläggande eller annan åtgärd av andra nationella myndigheter eller utsedda organ, i förekommande fall, som kan avse en överträdelse eller en misstänkt överträdelse.

  utgår

  Ändringsförslag    108

  Förslag till förordning

  Artikel 36 – punkt 2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  2.  Kommissionen får anta genomförandeakter med närmare regler om utbyte av annan information av betydelse för att upptäcka överträdelser enligt denna förordning. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 48.2.

  utgår

  Ändringsförslag    109

  Förslag till förordning

  Artikel 37

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Artikel 37

  Artikel 37

  Samordning av andra verksamheter som bidrar till övervakning och genomdrivande

  Samordning av andra verksamheter som bidrar till övervakning och genomdrivande

  1.  Medlemsstaterna ska underrätta varandra och kommissionen om sin verksamhet på följande områden:

  1.  Medlemsstaterna ska underrätta varandra och kommissionen om sin verksamhet på följande områden:

  (a)  Utbildning av tjänstemän som arbetar med genomdrivande av konsumentskydd, inklusive språkutbildning och anordnande av kurser.

  (a)  Utveckling av personalresurser i de behöriga myndigheter som är ansvariga för tillämpningen av denna förordning, inbegripet relevant utbildning av deras tjänstemän.

  (b)  Insamling, klassificering och utbyte av uppgifter om konsumentklagomål.

  (b)  Insamling, klassificering och utbyte av uppgifter om konsumentklagomål.

  (c)  Utveckling av branschspecifika nätverk mellan behöriga tjänstemän.

  (c)  Utveckling av branschspecifika nätverk mellan behöriga tjänstemän.

  (d)  Utveckling av hjälpmedel för information och kommunikation.

  (d)  Utveckling av hjälpmedel för information och kommunikation.

  (e)  Utarbetande av standarder, metoder och riktlinjer för tjänstemän som arbetar med genomdrivande av konsumentskydd.

  (e)  Utarbetande av standarder, metoder och riktlinjer för tillämpningen av denna förordning.

  (f)  Utbyte av tjänstemän, inbegripet förmåga att genomföra verksamhet enligt kapitel III och IV.

   

  2.  Medlemsstaterna ska samordna och gemensamt organisera den verksamhet som anges i punkt 1.

  2.  Medlemsstaterna kan samordna och gemensamt organisera den verksamhet som avses i punkt 1.

  3.  Kommissionen och medlemsstaterna ska regelbundet utbyta information och data om konsumentklagomål. För detta ändamål ska kommissionen utarbeta och upprätthålla en harmoniserad metod för klassificering och rapportering av konsumentklagomål i samarbete med medlemsstaterna.

   

  4.  Kommissionen får anta de genomförandeakter som krävs för att utarbeta en ram för samarbete enligt punkterna 1 och 2. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 48.2.

   

  Ändringsförslag    110

  Förslag till förordning

  Artikel 39 – punkt 2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  2.  Medlemsstaterna får, i samarbete med kommissionen, genomföra gemensam verksamhet på de områden som anges i punkt 1. Medlemsstaterna ska, i samarbete med kommissionen, utarbeta en gemensam ram för de verksamheter som anges i punkt 1 e.

  2.  Medlemsstaterna får, i samarbete med kommissionen, genomföra gemensam verksamhet på de områden som avses i punkt 1. De får, i samarbete med kommissionen, utarbeta en gemensam ram för de verksamheter som avses i punkt 1 e.

  Ändringsförslag    111

  Förslag till förordning

  Artikel 39 – punkt 3

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  3.  Kommissionen får anta de genomförandeakter som krävs för att utarbeta en ram för utbyte av information som avses i punkt 1. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 48.2.

  utgår

  Ändringsförslag    112

  Förslag till förordning

  Artikel 41 – punkt 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1.  Information som, efter att ha samlats in i enlighet med artikel 8, meddelas de behöriga myndigheterna och kommissionen, ska endast användas för att säkerställa efterlevnad av lagstiftning som skyddar konsumenternas intressen.

  1.  Information som samlats in av eller meddelas de behöriga myndigheterna och kommissionen ska användas endast för att säkerställa efterlevnad av unionslagstiftning som skyddar konsumenternas intressen.

  Ändringsförslag    113

  Förslag till förordning

  Artikel 41 – punkt 3 – inledningen

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  3.  Utan hinder av punkt 2 får de behöriga myndigheterna använda och offentliggöra den information som krävs

  3.  Utan hinder av punkt 2 och förutsatt att de grundläggande rättigheterna – såsom rätten till integritet och skydd av personuppgifter samt unionslagstiftning om skydd och behandling av personuppgifter – respekteras fullt ut, får de behöriga myndigheterna använda och offentliggöra den information som krävs

  Ändringsförslag     114

  Förslag till förordning

  Artikel 41 – punkt 3 – led ba (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (ba)  i frågor av allmänt intresse, såsom allmän säkerhet, konsumentskydd, folkhälsa och miljöskydd.

  Ändringsförslag      115

  Förslag till förordning

  Artikel 42 – punkt 2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  2.  Bevis, handlingar, uppgifter, förklaringar och utredningsresultat som tillhandahållits av en behörig myndighet i en medlemsstat i enlighet med artikel 8 får utan vidare formaliteter användas för förfaranden som inleds enligt denna förordning av behöriga myndigheter i andra medlemsstater.

  2.  Medlemsstaterna ska se till att bevis, handlingar, uppgifter, förklaringar och utredningsresultat som tillhandahållits av en behörig myndighet i en medlemsstat utan vidare formaliteter får användas för förfaranden som inleds med tillämpning av denna förordning av behöriga myndigheter i andra medlemsstater.

  Ändringsförslag    116

  Förslag till förordning

  Artikel 43 – punkt 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1.  Kommissionen ska upprätta och upprätthålla den nödvändiga elektroniska databas i vilken den ska lagra och behandla information som mottas till stöd för begäranden om ömsesidigt bistånd enligt kapitel III, åtgärder enligt kapitel IV och övervakningsmekanismen enligt kapitel V. De behöriga myndigheterna och kommissionen ska ha rätt att konsultera databasen.

  1.  Kommissionen ska upprätta och upprätthålla den nödvändiga elektroniska databasen för all kommunikation mellan behöriga myndigheter, centrala kontaktpunkter och kommissionen i enlighet med denna förordning. Denna databas ska göras direkt tillgänglig för de behöriga myndigheterna, de centrala kontaktpunkterna och kommissionen.

  Ändringsförslag     117

  Förslag till förordning

  Artikel 43 – punkt 2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  2.  Information som tillhandahålls av andra myndigheter, enheter och utsedda organ ska lagras och behandlas i den elektroniska databasen, men dessa myndigheter, enheter och utsedda organ ska inte ha tillgång till denna databas.

  2.  Information som tillhandahålls av andra myndigheter, enheter som avses i artikel 35 och utsedda organ ska lagras och behandlas i den elektroniska databasen, men dessa myndigheter, enheter och utsedda organ ska inte ha tillgång till denna databas.

  Ändringsförslag     118

  Förslag till förordning

  Artikel 43 – punkt 2a (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  2a.  Om en behörig myndighet, ett utsett organ eller en enhet som avses i artikel 35 fastställer att en underrättelse om en överträdelse som lämnats i enlighet med artiklarna 34 och 35 senare visar sig sakna grund, ska den underrättelsen dras tillbaka. Kommissionen ska utan dröjsmål ta bort uppgifterna i fråga från databasen och informera parterna om skälen till detta.

  Ändringsförslag    119

  Förslag till förordning

  Artikel 43 – punkt 3 – led a

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (a)  den anmodade myndigheten i enlighet med artikel 12.3 underrättar kommissionen om att en överträdelse inom unionen har upphört,

  (a)  den anmodade behöriga myndigheten i enlighet med artikel 12.3 underrättar kommissionen om att en överträdelse inom unionen har upphört,

  Ändringsförslag    120

  Förslag till förordning

  Artikel 43 –punkt 3 – led b

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (b)  den samordnande myndigheten i enlighet med artikel 19 underrättar kommissionen om att den utbredda överträdelsen har upphört eller förbjudits,

  (b)  samordnaren i enlighet med artikel 19 underrättar kommissionen om att den samordnade insatsen har avslutats,

  Ändringsförslag    121

  Förslag till förordning

  Artikel 43 – punkt 3 – led c

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (c)  kommissionen i enlighet med artikel 26 beslutar att den gemensamma insatsen avseende en utbredd överträdelse med en unionsdimension har avslutats, men åtaganden från näringsidkare ska lagras i 10 år för säkerställa efterlevnaden av den lagstiftning som skyddar konsumenternas intressen,

  (c)  kommissionen, i egenskap av samordnare, i enlighet med artikel 19 beslutar att den samordnade insatsen avseende en utbredd överträdelse med en unionsdimension har avslutats, men att näringsidkares åtaganden ska lagras i fem år för att säkerställa efterlevnaden av unionslagstiftning som skyddar konsumenternas intressen,

  Ändringsförslag    122

  Förslag till förordning

  Artikel 43 – punkt 4

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  4.  Kommissionen ska anta de genomförandeakter som krävs för att upprätta och upprätthålla databasen. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 48.2.

  4.  Kommissionen ska anta genomförandeakter för att fastställa elektroniska standardformulär och standardmallar som ska finnas tillgängliga i databasen för det diskussionsforum genom vilket alla begäranden och svar samt andra handlingar ska utbytas. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 48.2.

  Ändringsförslag    123

  Förslag till förordning

  Artikel 45 – rubriken

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Nationella genomförandeplaner och prioritering

  Genomdrivandeplaner och prioritering

  Ändringsförslag    124

  Förslag till förordning

  Artikel 45 – punkt 1 – inledningen

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1.  Vartannat år från och med den xx/xx/20xx [datum för denna förordnings ikraftträdande] ska varje medlemsstat ge in en tvåårig genomdrivandeplan till kommissionen på ett särskilt elektroniskt standardformulär som tillhandahålls av kommissionen. Genomdrivandeplanerna ska särskilt innehålla följande:

  1.  Senast den [dagen för denna förordnings ikraftträdande], och därefter vartannat år, ska varje medlemsstat lämna in genomdrivandeplaner till kommissionen. Dessa genomdrivandeplaner ska särskilt innehålla följande:

  Ändringsförslag    125

  Förslag till förordning

  Artikel 45 – punkt 1 – led a

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (a)  Information om marknadstendenser som kan påverka konsumenters intressen i deras medlemsstat och därmed visa på problem som sannolikt kan förekomma även i andra medlemsstater.

  (a)  Information om marknadstendenser som kan påverka konsumenters intressen.

  Ändringsförslag    126

  Förslag till förordning

  Artikel 45 –punkt 1 – led b

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (b)  I förekommande fall, en sammanfattning av genomförandet av föregående tvååriga genomdrivandeplan, inklusive en översikt över insatser enligt denna förordning, klagomål från konsumenter och andra klagomål som mottagits, övervaknings- och beivrandeåtgärder, viktiga mål, domar och andra beslut eller åtgärder samt skäl till att den tidigare tvååriga planen eventuellt inte har genomförts fullt ut.

  utgår

  Ändringsförslag    127

  Förslag till förordning

  Artikel 45 – punkt 1 – led c

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (c)  Information om de behöriga myndigheternas organisation, befogenheter och ansvarsområden samt eventuella förändringar eller planerade förändringar i dessa avseenden.

  utgår

  Ändringsförslag    128

  Förslag till förordning

  Artikel 45 – punkt 1 – led d

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (d)  Prioriterade områden vid genomdrivandet av den lagstiftning som skyddar konsumenternas intressen under de närmaste två åren i medlemsstaten.

  (d)  Prioriterade områden vid genomdrivandet av unionslagstiftning som skyddar konsumenternas intressen i den berörda medlemsstaten.

  Ändringsförslag    129

  Förslag till förordning

  Artikel 45 – punkt 1 – led f

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (f)  En översikt över resurser som finns tillgängliga och har anslagits för genomdrivande av den lagstiftning som skyddar konsumenternas intressen i medlemsstaten i fråga under de två åren.

  utgår

  Ändringsförslag    130

  Förslag till förordning

  Artikel 45 – punkt 1 – led g

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (g)  En redovisning av resurser som anslagits till genomförandet av denna förordning för de kommande två åren.

  utgår

  Ändringsförslag    131

  Förslag till förordning

  Artikel 45 – punkt 1a (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  1a.  Kommissionen ska göra en sammanfattning av genomdrivandeplanerna allmänt tillgänglig.

  Ändringsförslag    132

  Förslag till förordning

  Artikel 45 – punkt 2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  2.  Om omständigheterna eller marknadsvillkoren förändras avsevärt under de två år som följder på ingivandet av den senaste genomdrivandeplanen, får medlemsstaterna ge in en reviderad genomdrivandeplan.

  2.  Om omständigheterna eller marknadsvillkoren förändras avsevärt kan medlemsstaterna tillhandahålla information om dessa förändringar, om deras omfattning går utöver det som omfattas av genomdrivandeplanen.

  Ändringsförslag    133

  Förslag till förordning

  Artikel 46

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Artikel 46

  utgår

  Övervakning och genomförande av nationella genomdrivandeplaner

   

  1.   Kommissionen ska övervaka genomförandet av de nationella genomdrivandeplanerna. Kommissionen får ge råd om genomförandet av de nationella genomdrivandeplanerna, fastställa riktmärken när det gäller nödvändiga resurser för att genomföra denna förordning och främja bästa praxis.

   

  2.   Kommissionen ska anta de genomförandeakter som krävs för att utarbeta de elektroniska standardformulär och närmare upplysningar om de nationella genomdrivandeplanerna som avses i artikel 45. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 48.2.

   

  Ändringsförslag    134

  Förslag till förordning

  Artikel 47 – rubriken

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Principer för åläggande av sanktioner för överträdelser inom unionen och utbredda överträdelser

  Principer för utdömande av påföljder för överträdelser inom unionen, utbredda överträdelser och utbredda överträdelser med en unionsdimension

  Ändringsförslag    135

  Förslag till förordning

  Artikel 47 – punkt 1 – inledningen

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1.  När de behöriga myndigheterna ålägger sanktioner i samband med överträdelser inom unionen och utbredda överträdelser, ska de bland annat ta hänsyn till följande:

  1.  När de behöriga myndigheterna utdömer påföljder i samband med överträdelser inom unionen, utbredda överträdelser och utbredda överträdelser med en unionsdimension, ska de bland annat ta hänsyn till följande:

  Ändringsförslag     136

  Förslag till förordning

  Artikel 47 – punkt 1a (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  1a.  Dessa påföljder ska vara effektiva, proportionella och avskräckande.

  Ändringsförslag    137

  Förslag till förordning

  Artikel 49 – punkt 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Medlemsstaterna ska utan dröjsmål till kommissionen överlämna texterna till eventuella bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar, eller till avtal som ingåtts om frågor som omfattas av denna förordning, förutom till avtal som rör enskilda fall.

  Medlemsstaterna ska utan dröjsmål till kommissionen överlämna texterna till eventuella bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar, och till avtal som ingåtts om frågor som omfattas av denna förordning, förutom till avtal som rör enskilda fall.

  Ändringsförslag    138

  Förslag till förordning

  Artikel 50 – punkt 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  [Senast den xx/xx/20xx, och inte senare än sju år från det att den började gälla] ska kommissionen lägga fram en rapport för Europaparlamentet och rådet om tillämpningen av denna förordning.

  Senast ... [fem år efter dagen för denna förordnings ikraftträdande] ska kommissionen lämna in en rapport till Europaparlamentet och rådet om tillämpningen av denna förordning.

  Ändringsförslag    139

  Förslag till förordning

  Artikel 50 – punkt 2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Rapporten ska innehålla en utvärdering av tillämpningen av förordningen, däribland en bedömning av effektiviteten i genomdrivandet av den lagstiftning som skyddar konsumenternas intressen i enlighet med denna förordning, och en undersökning av bland annat hur näringsidkares efterlevnad av de lagar som skyddar konsumenternas intressen har utvecklats på viktiga konsumentmarknader som berörs av gränsöverskridande handel.

  Rapporten ska innehålla en utvärdering av tillämpningen av förordningen, däribland en bedömning av effektiviteten i genomdrivandet av unionslagstiftning som skyddar konsumenternas intressen enligt denna förordning och en undersökning av bland annat hur näringsidkares efterlevnad av unionslagstiftning som skyddar konsumenternas intressen har utvecklats på viktiga konsumentmarknader som berörs av gränsöverskridande handel. Kommissionen ska i synnerhet bedöma effekten av följande:

   

  a)   De befogenheter som ges i enlighet med artikel 8.

   

  b)   De tröskelvärden som fastställts för utbredda överträdelser med en unionsdimension.

   

  c)   Systemet för utbyte av information om överträdelser enligt artikel 43.

   

  Rapporten ska vid behov åtföljas av lagstiftningsförslag.

  Ändringsförslag    140

  Förslag till förordning

  Artikel 50 – stycke 2a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  Senast den ... [dagen för denna förordnings ikraftträdande] och därefter vartannat år ska kommissionen lämna in en rapport till Europaparlamentet och rådet med en översikt över den information och utveckling på området genomdrivande av konsumentlagstiftning samt statistik som utbytts inom ramen för den övervakningsmekanism som inrättats i enlighet med artikel 33, inbegripet anmälda förvarningar och uppföljningsåtgärder som vidtagits i samband med externa förvarningar, liksom en översikt över utbredda överträdelser och utbredda överträdelser med en unionsdimension enligt artikel 16.

  Ändringsförslag    141

  Förslag till förordning

  Artikel 51

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Artikel 51

  utgår

  Ändring av bilagan till förordning (EU) nr 2006/2004

   

  I bilagan till förordning (EU) nr 2006/2004 ska följande punkter läggas till:

   

  ”18.   Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/83/EU av den 25 oktober 2011 om konsumenträttigheter (EUT L 304, 22.11.2011, s. 64).

   

  19.   Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 12 december 2006 om tjänster på den inre marknaden: artikel 20 (EUT L 376, 27.12 2006, s. 36).

   

  20.   Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1371/2007 av den 23 oktober 2007 om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer (EUT L 315, 3.12. 2007, s. 14).

   

  21.   Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2006 av den 5 juli 2006 om rättigheter i samband med flygresor för personer med funktionshinder och personer med nedsatt rörlighet (EUT L 204, 26.7.2006, s. 1).

   

  22.   Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1008/2008 av den 24 september 2008 om gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik i gemenskapen: artiklarna 22, 23 och 24 (EUT L 293, 31.10.2008, s. 3).

   

  23.   Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/17/EU av den 4 februari 2014 om konsumentkreditavtal som avser bostadsfastighet: artiklarna 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, kapitel 10 samt bilagorna I och II (EUT L 60, 28.2.2014, s. 34).

   

  24.   Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/92/EU av den 23 juli 2014 om jämförbarhet för avgifter som avser betalkonto, byte av betalkonto och tillgång till betalkonto med grundläggande funktioner, artiklarna 4–18 och artikel 20.2 (EUT L 257, 28.8.2014, s. 214). ”

   

  Ändringsförslag    142

  Förslag till förordning

  Artikel 53 – stycke 2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Denna förordning ska tillämpas från och med den [ett år efter ikraftträdandet].

  Denna förordning ska tillämpas från och med den … [18 månader efter dagen för denna förordnings ikraftträdande].

  Ändringsförslag    143

  Förslag till förordning

  Artikel 53 – stycke 3

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Artikel 51 ska dock tillämpas från och med den [ett år efter ikraftträdandet av denna förordning].

  utgår

  Ändringsförslag    144

  Förslag till förordning

  Bilaga – punkt 24a (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  24a.  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 524/2013 av den 21 maj 2013 om tvistlösning online vid konsumenttvister och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 och direktiv 2009/22/EG (förordningen om tvistlösning online vid konsumenttvister): artikel 14 (EUT L 165, 18.6 2013, s. 1).

  Ändringsförslag    145

  Förslag till förordning

  Bilaga – punkt 24b (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  24b.  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 924/2009 av den 16 september 2009 om passagerares rättigheter vid busstransport och om ändring av förordning (EG) nr 2560/2001 (EUT L 266, 9.10.2009, s. 11).

  Ändringsförslag    146

  Förslag till förordning

  Bilaga – punkt 24c (ny)

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  24c.  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 260/2012 av den 14 mars 2012 om passagerares rättigheter vid busstransport och om ändring av förordning (EG) nr 924/2009 (EUT L 94, 30.3.2012, s. 22).

  Ändringsförslag    147

  Förslag till förordning

  Bilaga – punkt 24d (ny)

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  24d.  Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/2015/ЕU av den 25 november 2015 om konsumentkreditavtal som avser bostadsfastighet och om ändring av direktiven 2009/110/EG och 2013/36/EU och förordning (EU) nr 1093/2010 (EUT L 337, 23.12.2015, s. 35).

  Ändringsförslag    148

  Förslag till förordning

  Bilaga – punkt 24e (ny)

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  24e.  Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/2016/EU av den 20 januari 2016 om konsumenträttigheter (EUT L 26, 2.2.2016, s. 64).

  Ändringsförslag     149

  Förslag till förordning

  Bilaga – punkt 24f (ny)

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  24f.  Europaparlamentets och rådets förordning 2017/... om säkerställande av gränsöverskridande portabilitet för innehållstjänster online på den inre marknaden (EUT L ...)+.

   

  + EUT: Nummer, datum för antagande och hänvisning till offentliggörandet av denna förordning (2015/0284(COD)).

  Ändringsförslag     150

  Förslag till förordning

  Bilaga – punkt 24g (ny)

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  24g.  Europaparlamentets och rådets förordning 2017/... om åtgärder mot geoblockering och andra former av diskriminering på grund av kundernas nationalitet, bosättningsort eller etableringsort på den inre marknaden och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 och direktiv 2009/22/EG (EUT L ...)+.

   

  + EUT: Nummer, datum för antagande och hänvisning till offentliggörandet av denna förordning (2016/0152(COD)).

  • [1]  EUT C 34, 2.2.2017, s. 100.

  MOTIVERING

  Bakgrund och kommissionens förslag

  Kommissionen föreslog 2003 för första gången ett system för gränsöverskridande samarbete mellan nationella myndigheter, i syfte att främja mer effektiv övervakning, utredning och åtal avseende gränsöverskridande överträdelser, och därmed täppa till de luckor som utnyttjas av oseriösa näringsidkare. Förordning (EG) nr 2006/2004 (den så kallade förordningen om konsumentskyddssamarbete) antogs av Europaparlamentet och rådet den 27 oktober 2004 och trädde i kraft den 29 december 2006.

  Tio år därefter lägger kommissionen fram ett förslag om en översyn av förordningen om konsumentskyddssamarbete för att förbättra effektiviteten för reglerna och förfarandena av relevans för detta samarbete, i synnerhet i syfte att på ett bättre sätt hantera utmaningarna med den digitala inre marknaden. Förslaget till förordning, som upphäver förordning (EG) 2006/2004, utgör en del av paketet för e-handel som antogs den 25 maj 2016. Det är meningen att ändringarna av bestämmelserna ska leda till en förbättring av de mekanismer för genomdrivande som utnyttjas av de nationella myndigheterna för att hantera olagliga metoder som skadar konsumenter i flera länder, i synnerhet vad gäller överträdelser online.

  Föredragandens ståndpunkt

  Föredraganden välkomnar kommissionens förslag och tillstår att avsevärda framsteg fortfarande återstår att uppnås inom området genomdrivande av konsumentskyddslagstiftning.

  Eftersom näringsidkare alltmer verkar över hela den inre marknaden bör EU-relevanta överträdelser stödjas av verkningsfulla mekanismer för att undvika inkonsekventa genomdrivandemetoder för samma överträdelse, och upprepningar av åtgärder och kostnader för genomdrivande.

  Därför anser föredraganden att det i kommissionens förslag med rätta har fastställts de befogenheter som krävs för genomdrivandemyndigheterna i alla medlemsstater (artikel 8) och ser denna uppsättning befogenheter som en förutsättning för tillbörligt gränsöverskridande samarbete för att hantera överträdelser. För att uppnå ett effektivt samarbete bör dessa befogenheter vara tillgängliga för genomdrivandemyndigheter i alla medlemsstater.

  Preskriptionstiden för utövande av vissa befogenheter vid en överträdelse har på ett rimligt vis fastställts till fem år, vilket ger rättssäkerhet och möjligen har en avskräckande effekt (artikel 5).

  Föredraganden stöder införandet av de nya begreppen ”utbredd överträdelse” och ”utbredd överträdelse med en unionsdimension”. Föredraganden anser dock att den tröskel som fastställts för det senare är för hög (artikel 21). På grund av utredningars komplicerade karaktär och det samordnade genomdrivande som förutses för utbredda överträdelser med en unionsdimension behövs en förväntan om kommissionen som den samordnande enheten. Föredraganden har därför enats om en annan tröskel med skuggföredragandena, nämligen en majoritet av medlemsstaterna som företräder minst en majoritet av unionens befolkning (artikel 3).

  Föredraganden stöder konsumentorganisationers deltagande, till exempel inom ramen för den förvarningsmekanism som anges i artikel 34, eftersom enheter som har ett berättigat intresse av konsumentskydd mycket ofta får reda på överträdelser mycket tidigare än de behöriga myndigheterna. I detta avseende är det också nödvändigt att säkerställa att den databas och det system för informationsutbyte som anges i artikel 43 fungerar som de ska.

  Föredraganden anser att efter det att kriterierna för tystnadsplikt har uppfyllts bör gemensamma ståndpunkter – resultatet av utredningen och bedömningen av utbredda överträdelser – eller delar av dessa offentliggöras för att öka öppenheten och informera konsumenter om bevisade överträdelser.

  Föredraganden instämmer i att ett väsentligt antal konsumentlagar bör läggas till i förteckningen över lagstiftning som förordningen omfattar för att hjälpa genomdrivandeorgan att hantera frågor såsom diskriminering av konsumenter på grund av mottagarens bostadsort/nationalitet och alla gränsöverskridande överträdelser i allmänhet.

  Inlämningen av halvårsvisa genomförandeplaner av varje medlemsstat (artikel 45) godtas av föredraganden som sätt för medlemsstaterna att bättre prioritera och att göra tillämpningen mer effektiv. Föredraganden skulle dock föreslå en begränsning av de fastställda kraven till vad som är nödvändigt, samtidigt som subsidiaritetsprincipen respekteras.

  Föredraganden föreslår att kommissionen vartannat år avlägger en rapport med en översikt över den information som utbytts inom ramen för den samarbetsmekanism som fastställts genom denna förordning, inbegripet förvarningar som anmälts av både behöriga myndigheter och externa enheter. I denna allmänt tillgängliga rapport ska en sammanfattning göras av tendenser och utveckling inom området genomdrivande av konsumentlagstiftning.

  Dessutom anser föredraganden att förslaget skulle kunna dra nytta av ett antal förbättringar och har med sina ändringar avsett att behandla följande:

  • Att sörja för en tydlig uppsättning definitioner, inbegripet ”utbredd överträdelse med en unionsdimension”, ”behörig myndighet”, ”central kontaktpunkt”, ”samordnad tillsynsåtgärd”, medan definitioner som kodifierats i det befintliga konsumentregelverket kan behållas (konsument, näringsidkare).

  • Att utöka de samordnade tillsynsåtgärderna till offlinesektorn eftersom konsumentskydd bör genomdrivas oavsett medium (överträdelser som äger rum online eller offline).

  • Att hantera de många befogenheter som tilldelats kommissionen och som anges i förslaget på ett otillräckligt och oklart sätt. Bland annat har föredraganden kommit överens med skuggföredragandena om att i den grundläggande rättsakten fastställa en 30 dagar lång tidsfrist för att svara på begäranden (artikel 11). Kommissionen uppmanas att genom genomförandeåtgärder fastställa rimliga tidsfrister för utbytet av begäranden om information och beivrandeåtgärder för samordnade insatser.

  • Att förenkla strukturen i förslagets text, i synnerhet för kapitel IV, bland annat för att undvika onödiga upprepningar. Vad gäller innehållet: att klargöra förfaranden för samarbete, samtidigt som rättsliga traditioner med avseende på genomdrivandet av lagstiftning respekteras.

  • Att klargöra kommissionens roll, i synnerhet inom ramen för kapitel III om mekanismen för ömsesidigt bistånd och inom ramen för kapitel IV om utbredda överträdelser och utbredda överträdelser med en unionsdimension.

  • Att klargöra förfarandet för inledande av samordnade insatser och utnämning av en samordnare när en misstanke om en utbredd överträdelse anmäls.

  • Att ta upp den centrala kontaktpunktens samordnande roll, som i varje medlemsstat bör anförtros en myndighet som har nödvändiga resurser för att ta på sig denna nyckelroll.

  • Att ta bort näringsidkarens lokalisering som det viktigaste kriteriet för att utse den behöriga myndighet som ska vidta beivrandeåtgärderna (artikel 25 enligt ändringen i artikel 18a).

  BILAGA: FÖRTECKNING ÖVER ENHETER ELLER PERSONERSOM FÖREDRAGANDEN HAR TAGIT EMOT BIDRAG FRÅN

  Följande förteckning är upprättad på helt frivillig basis och helt och hållet på föredragandens ansvar. Föredraganden har tagit emot bidrag från följande enheter eller personer vid utarbetandet av förslaget till betänkande, fram till dess antagande i utskott:

  Enhet och/eller person

  BEUC (den europeiska konsumentorganisationen)

  BUSINESSEUROPE

  CENTR, rådet för europeiska nationella toppdomänregister

  česká obchodní inspekce (tjeckiska handelsinspektionen)

  Tjeckiska telekommunikationsstyrelsen

  CDE, danska näringslivsorganisationen

  ECC France, det europeiska konsumentcentrumet i Frankrike

  EUROCOMMERCE

  ECTAA, den europeiska branschorganisationen för resebyråer

  EuroISPA, den europeiska organisationen för internetleverantörer

  Evelyne Terryn, professor i konsument- och handelsrätt, KU Leuven, Belgien

  Fedma, den europeiska federationen för direkt och interaktiv marknadsföring

  GOOGLE

  HDE, Handelsverband Deutschland (tyska detaljistförbundet)

  Portugals ekonomiministerium, generaldirektoratet för konsumenter

  Tjeckiens industri- och handelsministerium

  Republiken Bulgariens ständiga representation vid EU

  Den brittiska regeringen

  WKO, Wirtschaftskammer Österreich (österrikiska federala handelskammaren)

  ZAW, Zentralverband der deutschen Werbewirtschaft (tyska centralförbundet för reklambranschen)

  YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor (8.3.2017)

  till utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

  över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om samarbete mellan de nationella myndigheter som ansvarar för genomdrivandet av konsumentskyddslagstiftningen
  (COM(2016)0283 – C8-0194/2016 – 2016/0148(COD))

  Föredragande av yttrande: Kostas Chrysogonos

  ÄNDRINGSFÖRSLAG

  Utskottet för rättsliga frågor uppmanar utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

  Ändringsförslag    1

  Förslag till förordning

  Skäl -1 (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (-1)  Artiklarna 4.2 f, 12, 114.3 och 169 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) och artikel 38 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna utgör de primärrättsliga bestämmelser som reglerar konsumentskyddspolitiken.

  Ändringsförslag    2

  Förslag till förordning

  Skäl -1a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (-1a)  I artikel 169 i EUF-fördraget fastställs att unionspolitiken har som särskilt mål att främja konsumenternas intressen och säkerställa en hög konsumentskyddsnivå. Unionen bör därför bidra till att skydda konsumenternas hälsa, säkerhet och ekonomiska intressen samt till att främja deras rätt till information och utbildning och deras rätt att organisera sig för att hävda sina intressen.

  Ändringsförslag    3

  Förslag till förordning

  Skäl -1b (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (-1b)  I artikel 197 i EUF-fördraget om administrativt samarbete erkänns betydelsen av att unionsrätten faktiskt genomförs av medlemsstaterna. Dessutom fastställs de gränser inom vilka unionen och medlemsstaterna ska agera i detta hänseende.

  Ändringsförslag     4

  Förslag till förordning

  Skäl 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (1)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2006/200461 föreskriver harmoniserade regler och förfaranden för att underlätta samarbete mellan de nationella tillsynsmyndigheter som ansvarar för konsumentskyddslagstiftningen. I artikel 21a föreskrivs en översyn av effektiviteten och de operativa mekanismerna i den förordningen, och i enlighet med samma artikel drog kommissionen slutsatsen att förordning (EG) nr 2006/2004 inte är tillräcklig för att på ett effektivt sätt hantera genomdrivandeproblemen på den inre marknaden, i synnerhet på den digitala inre marknaden.

  (1)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2006/200461 föreskriver harmoniserade regler och förfaranden för att underlätta samarbete mellan de nationella tillsynsmyndigheter som ansvarar för konsumentskyddslagstiftningen. I artikel 21a i förordning (EG) nr 2006/2004 föreskrivs en översyn av effektiviteten och de operativa mekanismerna i den förordningen, och i enlighet med samma artikel drog kommissionen slutsatsen att förordning (EG) nr 2006/2004 inte är tillräcklig för att på ett effektivt sätt hantera genomdrivandeproblemen på den inre marknaden, särskilt på den digitala inre marknaden. Kommissionens rapport visar att den nuvarande förordningen behöver ersättas för att kunna svara mot de utmaningar som följer av den digitala ekonomin och utvecklingen av gränsöverskridande detaljhandel inom EU.

  _________________

  _________________

  61 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2006/2004 om samarbete mellan de nationella tillsynsmyndigheter som ansvarar för konsumentskyddslagstiftningen (”förordningen om konsumentskyddssamarbete”) (EUT L 364, 9.12.2004, s. 1).

  61 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2006/2004 om samarbete mellan de nationella tillsynsmyndigheter som ansvarar för konsumentskyddslagstiftningen (”förordningen om konsumentskyddssamarbete”) (EUT L 364, 9.12.2004, s. 1).

  Ändringsförslag     5

  Förslag till förordning

  Skäl 2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (2)  Behovet av att stärka konsumenternas förtroende genom en snabbare, mer handlingskraftig och enhetlig tillämpning av konsumentskyddsregler angavs som en av prioriteringarna i den strategi för den digitala inre marknaden som antogs av kommissionen den 6 maj 2015. I strategin för den inre marknaden, som kommissionen antog den 28 oktober 2015, bekräftades på nytt att tillämpningen av unionens konsumentskyddslagstiftning borde förstärkas ytterligare genom förordningen om konsumentskyddssamarbete.

  (2)  Behovet av att stärka konsumenternas förtroende genom en snabbare och mer enhetlig tillämpning av konsumentskyddsregler angavs som en av prioriteringarna i den strategi för den digitala inre marknaden som antogs av kommissionen den 6 maj 2015. I strategin för den inre marknaden, som kommissionen antog den 28 oktober 2015, bekräftades på nytt att tillämpningen av unionens konsumentskyddslagstiftning borde förstärkas ytterligare genom förordningen om konsumentskyddssamarbete.

  Ändringsförslag     6

  Förslag till förordning

  Skäl 3

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (3)  Den resulterande ineffektiva hanteringen av gränsöverskridande överträdelser, särskilt i den digitala miljön, gör att näringsidkare kan undgå beivrande genom att flytta inom unionen, vilket leder till en snedvridning av konkurrensen för laglydiga näringsidkare som är verksamma inom det egna landet eller över gränserna. Detta är till direkt skada för konsumenterna och underminerar dessas förtroende för gränsöverskridande transaktioner och den inre marknaden. En ökad grad av harmonisering som lägger grunden för ett ändamålsenligt och effektivt samarbete mellan behöriga offentliga genomdrivandemyndigheter är därför nödvändig för att upptäcka, utreda och besluta om upphörande av överträdelser inom unionen och utbredda överträdelser.

  (3)  Den resulterande ineffektiva hanteringen av gränsöverskridande överträdelser, särskilt i den digitala miljön, gör att näringsidkare kan undgå beivrande genom att flytta inom unionen, vilket leder till en snedvridning av konkurrensen för laglydiga näringsidkare som är verksamma (antingen online eller offline) inom det egna landet eller i flera länder och därigenom är till direkt och betydande skada för den inre marknaden och konsumenterna och underminerar dessas förtroende för gränsöverskridande transaktioner och den inre marknaden. En ökad grad av harmonisering som lägger grunden för ett ändamålsenligt och effektivt samarbete mellan behöriga offentliga genomdrivandemyndigheter är därför nödvändig för att upptäcka, utreda och besluta om upphörande av överträdelser inom unionen och tillhandahålla ett effektivt och proportionerligt svar på utbredda överträdelser med en unionsdimension vilka är till betydande skada för konsumenterna och den inre marknaden.

  Ändringsförslag     7

  Förslag till förordning

  Skäl 5a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (5a)  För att garantera rättssäkerhet och säkerställa effektivitet vad gäller genomdrivandeinsatser avseende gränsöverskridande överträdelser som upphört bör det införas en preskriptionstid. Detta inbegriper införande av en otvetydig period inom vilken behöriga myndigheter, vid genomdrivande av regler för gränsöverskridande överträdelser, bör kunna ålägga sanktioner, besluta om kompensation för konsumenter eller besluta om återbetalning av vinster som erhållits till följd av överträdelserna.

  Ändringsförslag     8

  Förslag till förordning

  Skäl 6

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (6)  Behöriga myndigheter bör ha en minimiuppsättning av utrednings- och genomdrivandebefogenheter för att kunna tillämpa denna förordning på ett effektivt sätt, samarbeta med varandra och avskräcka näringsidkare från att begå överträdelser inom unionen och utbredda överträdelser. Dessa befogenheter bör vara tillräckliga för att lösa genomdrivandeproblem inom e-handeln och den digitala miljön, där en näringsidkares möjligheter att lätt dölja eller ändra sin identitet ger upphov till särskilda bekymmer. Dessa befogenheter bör garantera att bevis kan utbytas på ett lagenligt sätt mellan behöriga myndigheter för att uppnå ett effektivt genomdrivande på likvärdig nivå i alla medlemsstater.

  (6)  Behöriga myndigheter bör ha en minimiuppsättning av utrednings- och genomdrivandebefogenheter för att kunna tillämpa denna förordning på ett effektivt sätt, säkerställa effektivt och rättsligt korrekt gränsöverskridande samarbete med varandra och avskräcka näringsidkare från att begå överträdelser inom unionen och utbredda överträdelser. Dessa befogenheter bör vara balanserade, tillräckliga och fullgoda för att lösa genomdrivandeproblem inom e-handeln och den digitala miljön, där en näringsidkares möjligheter att lätt dölja eller ändra sin identitet ger upphov till särskilda bekymmer. Dessa befogenheter bör garantera att information och bevis kan utbytas på ett lagenligt sätt mellan behöriga myndigheter för att uppnå ett effektivt genomdrivande på likvärdig nivå i alla medlemsstater.

  Ändringsförslag     9

  Förslag till förordning

  Skäl 7

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (7)  Medlemsstaterna kan välja om de behöriga myndigheterna ska utöva dessa befogenheter direkt inom ramen för sin egen myndighetsutövning eller genom ansökan till behöriga domstolar. Om medlemsstaterna väljer att de behöriga myndigheterna ska utöva sina befogenheter genom ansökan till behöriga domstolar bör medlemsstaterna se till att befogenheterna kan utövas på ett effektivt sätt och i rätt tid och att kostnaden för utövandet av dem är proportionerliga och inte hämmar tillämpningen av denna förordning.

  (7)  Denna förordning påverkar inte medlemsstaternas frihet att välja det system för genomdrivande som de bedömer som lämpligt. Medlemsstaterna kan välja om de behöriga myndigheterna ska utöva dessa befogenheter direkt inom ramen för sin egen myndighetsutövning eller genom ansökan till behöriga domstolar. Om medlemsstaterna väljer att de behöriga myndigheterna ska utöva sina befogenheter genom ansökan till behöriga domstolar bör medlemsstaterna se till att befogenheterna kan utövas på ett effektivt sätt och i rätt tid och att kostnaden för utövandet av dem är proportionerliga och inte hämmar tillämpningen av denna förordning.

  Ändringsförslag     10

  Förslag till förordning

  Skäl 9

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (9)  De behöriga myndigheterna bör ha möjlighet att inleda utredningar på eget initiativ om de får kännedom om överträdelser inom unionen eller utbredda överträdelser på andra sätt än genom klagomål från konsumenter. Detta är särskilt nödvändigt för att säkerställa ett effektivt samarbete mellan de behöriga myndigheterna vid insatser mot utbredda överträdelser.

  (9)  De behöriga myndigheterna bör ha möjlighet att inleda utredningar på eget initiativ om de får kännedom om överträdelser inom unionen eller utbredda överträdelser på andra sätt än genom klagomål från konsumenter. Detta är särskilt nödvändigt för att säkerställa ett effektivt samarbete mellan de behöriga myndigheterna vid insatser mot utbredda överträdelser, även för att stödja nationella jurisdiktioner vid tillämpningen av rådets förordning nr 44/20011a.

   

  _________________

   

  1a Rådets förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (EGT L 12, 16.1.2001, s. 1).

  Ändringsförslag     11

  Förslag till förordning

  Skäl 10

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (10)  De behöriga myndigheterna bör ha tillgång till alla bevis, data och uppgifter som krävs för att fastställa om en överträdelse inom unionen eller en utbredd överträdelse har ägt rum, särskilt för att identifiera den ansvariga näringsidkaren, oberoende av vem som innehar dessa bevis, uppgifter eller data och var de finns och vilket format de har. De behöriga myndigheterna bör ha möjlighet att direkt begära att tredje parter i den digitala värdekedjan tillhandahåller alla bevis, data och uppgifter som krävs.

  (10)  De behöriga myndigheterna bör ha tillgång till alla bevis, data och uppgifter som krävs för att fastställa om en överträdelse inom unionen eller en utbredd överträdelse har ägt rum, särskilt för att identifiera den ansvariga näringsidkaren, oberoende av vem som innehar dessa bevis, uppgifter eller data och var de finns och vilket format de har. De behöriga myndigheterna bör ha möjlighet att direkt begära att tredje parter i den digitala värdekedjan, bland annat tredje parter i tredjeländer, tillhandahåller alla bevis, data och uppgifter som krävs. I den digitala miljön bör särskild uppmärksamhet ägnas näringsidkare och tjänster som orsakar en utbredd överträdelse av Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG1a, Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG1b och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/6791c, vilket kan motivera gemensamma insatser enligt artikel 21,

   

  _________________

   

  1a Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (EGT L 281, 23.11.1995, s. 31).

   

  1b Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG av den 12 juli 2002 om behandling av personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation (direktiv om integritet och elektronisk kommunikation) (EGT L 201, 31.7.2002, s. 37).

   

  1c Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), (EUT L 119, 4.5.2016, s. 1).

  Ändringsförslag     12

  Förslag till förordning

  Skäl 10a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (10a)  Behöriga myndigheter bör kunna utföra nödvändiga inspektioner på plats, och ha befogenhet att få tillträde till de lokaler, den mark eller de transportmedel som näringsidkaren använder för ändamål som faller inom ramen för den egna närings- eller yrkesverksamheten.

  Ändringsförslag     13

  Förslag till förordning

  Skäl 12

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (12)  Särskilt i den digitala miljön bör de behöriga myndigheterna kunna stoppa överträdelser snabbt och effektivt, i synnerhet om den näringsidkare som säljer varor eller tjänster döljer sin identitet eller flyttar inom unionen eller till ett tredjeland för att undvika beivrandeåtgärder. I fall där det finns en risk för allvarlig och irreparabel skada för konsumenter, bör de behöriga myndigheterna kunna vidta interimistiska åtgärder för att förhindra eller minska sådan skada, inklusive, om det behövs, tillfällig stängning av en webbplats, domän eller liknande digital plats, tjänst eller konto. Dessutom bör de behöriga myndigheterna ha befogenhet att stänga ner eller låta en tjänstelevererande tredje part stänga ner en webbplats, domän eller en liknande digital plats, tjänst eller konto.

  (12)  Särskilt i den digitala miljön bör de behöriga myndigheterna kunna vidta ändamålsenliga och insynsvänliga åtgärder för att stoppa överträdelser snabbt och effektivt, i synnerhet om den näringsidkare som säljer varor eller tjänster döljer sin identitet eller flyttar inom unionen eller till ett tredjeland för att undvika beivrandeåtgärder. I fall där det finns en risk för allvarlig och irreparabel skada för konsumenter, bör de behöriga myndigheterna kunna vidta interimistiska åtgärder för att förhindra eller minska sådan skada, inklusive, om det behövs, kräva att värdtjänstleverantörer raderar innehåll eller tillfälligt stänger en webbplats, en tjänst eller ett konto eller att ett domänregister eller en domänregistrator för en specifik tidsperiod lägger ett fullt kvalificerat domännamn på is. Dessutom bör de behöriga myndigheterna ha befogenhet att begära att en värdtjänstleverantör raderar innehåll, stänger en webbplats, en tjänst eller ett konto eller en del därav eller att ett register eller en registrator raderar ett fullt kvalificerat domännamn. Åtgärder för att radera innehåll kan dock äventyra yttrande- och informationsfriheten, och de kan också vara ineffektiva eftersom innehåll i den snabbt föränderliga digitala miljön återuppstår lika snabbt som det raderades. Åtgärder som vidtas för att begränsa spridning på internet, eller annat tillhandahållande, av innehåll till allmänheten bör därför alltid vara förenligt med Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, begränsas till vad som är nödvändigt och proportionerligt och vidtas efter förhandstillstånd från rättsliga myndigheter.

  Ändringsförslag     14

  Förslag till förordning

  Skäl 12a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (12a)  Målet med denna förordning är att effektivt få slut på överträdelser samt förhindra och kompensera för skada som åsamkas konsumenterna. Samtliga beivrandeåtgärder bör därför syfta till att ta itu med källan till överträdelserna snarare än presentationsskiktet, och åtgärder som är inriktade på domännamn bör endast vara en sista utväg om innehåll inte kunnat raderas.

  Ändringsförslag     15

  Förslag till förordning

  Skäl 15

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (15)  Ändamålsenligheten och effektiviteten hos mekanismen för ömsesidigt bistånd bör förbättras. Begärd information bör lämnas i god tid och nödvändiga beivrandeåtgärder bör vidtas utan dröjsmål. Kommissionen bör därför anta genomförandeåtgärder för att fastställa bindande tidsfrister för de behöriga myndigheternas besvarande av begäranden om information och beivrandeåtgärder, och klargöra förfarandemässiga och andra aspekter av att hantera begäranden om information och beivrandeåtgärder.

  (15)  Ändamålsenligheten och effektiviteten hos mekanismen för ömsesidigt bistånd bör förbättras. Begärd information bör lämnas i god tid, inom tydliga tidsramar, och nödvändiga beivrandeåtgärder bör vidtas utan dröjsmål och på ett insynsvänligt sätt. Kommissionen bör därför anta genomförandeåtgärder för att fastställa tydliga och bindande tidsfrister för de behöriga myndigheternas besvarande av begäranden om information och beivrandeåtgärder, och klargöra förfarandemässiga och andra aspekter av att hantera begäranden om information och beivrandeåtgärder.

  Ändringsförslag     16

  Förslag till förordning

  Skäl 18

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (18)  Samordnad kontroll av webbplatser för e-handel (gemensamma marknadskontroller eller s.k. sweeps) är en annan form av samordning av genomdrivandet som har visat sig vara ett effektivt vapen mot överträdelser som bör bibehållas och förstärkas i framtiden.

  (18)  Samordnad kontroll av webbplatser för e-handel (gemensamma marknadskontroller eller s.k. sweeps) är en annan form av samordning av genomdrivandet som har visat sig vara ett effektivt vapen mot överträdelser som bör bibehållas och förstärkas i framtiden, bland annat genom att utöka dess tillämpning till sektorer offline.

  Ändringsförslag     17

  Förslag till förordning

  Skäl 19

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (19)  Utbredda överträdelser med en unionsdimension kan orsaka omfattande skada för ett flertal av konsumenterna i unionen. De kräver därför ett särskilt samordningsförfarande på unionsnivå med kommissionen som obligatorisk samordnare. För att säkerställa att förfarandet inleds vid en läglig tidpunkt och ett konsekvent och effektivt sätt samt att villkoren kontrolleras på ett enhetligt sätt, bör kommissionen ansvara för att kontrollera huruvida villkoren för att inleda ett förfarande är uppfyllda. Bevis och uppgifter som samlas in under de gemensamma insatserna bör utan hinder kunna användas vid nationella förfaranden när så krävs.

  (19)  Vid utbredda överträdelser med en unionsdimension som kan orsaka skada för konsumenters kollektiva intressen i en majoritet av medlemsstaterna bör kommissionen inleda och förvalta ett samordningsförfarande på unionsnivå. För att säkerställa enhetlighet i förfarandet bör kommissionen ansvara för att kontrollera huruvida villkoren för att inleda ett förfarande är uppfyllda. Bevis och uppgifter som samlas in under de samordnade insatserna bör utan hinder kunna användas vid nationella förfaranden när så krävs.

  Ändringsförslag     18

  Förslag till förordning

  Skäl 20

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (20)  I samband med utbredda överträdelser och utbredda överträdelser med en unionsdimension bör de berörda näringsidkarnas rätt till försvar respekteras. Detta förutsätter i synnerhet att näringsidkaren har rätt att bli hörd och att använda det språk som vederbörande själv har valt under förfarandet.

  (20)  I samband med överträdelser, utbredda överträdelser och utbredda överträdelser med en unionsdimension bör tillgången till rättslig prövning och de berörda näringsidkarnas rätt till försvar respekteras. Bland annat förutsätter detta i synnerhet att näringsidkaren har rätt att bli hörd och att använda det språk som vederbörande själv har valt under förfarandet.

  Ändringsförslag     19

  Förslag till förordning

  Skäl 22a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (22a)  I syfte att analysera utvecklingen på detta område för genomdrivande av konsumentskyddslagstiftningen och förbättra samarbetsnätverken bör kommissionen lämna regelbundna offentliga rapporter som innehåller statistik och sammanfattar utvecklingen på området för genomdrivande av konsumentskyddslagstiftningen, som insamlats inom ramen för det samarbete som föreskrivs i denna förordning.

  Ändringsförslag     20

  Förslag till förordning

  Skäl 25

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (25)  Data om konsumentklagomål kan hjälpa beslutsfattare på nationell nivå och unionsnivå att bedöma hur konsumentmarknaderna fungerar och att upptäcka överträdelser. I syfte att underlätta utbytet av sådana data på unionsnivå har kommissionen antagit en rekommendation om användning av en harmoniserad metod för klassificering och rapportering av klagomål och förfrågningar från konsumenter62. Denna rekommendation bör genomföras för att fullt ut stödja samarbetet när det gäller genomdrivande inom unionen och underlätta upptäckt av överträdelser inom unionen och utbredda överträdelser.

  (25)  Data om konsumentklagomål kan hjälpa beslutsfattare på nationell nivå och unionsnivå att bedöma hur konsumentmarknaderna fungerar och att upptäcka överträdelser eller risker för överträdelser. I syfte att underlätta utbytet av sådana data på unionsnivå har kommissionen antagit en rekommendation om användning av en harmoniserad metod för klassificering och rapportering av klagomål och förfrågningar från konsumenter62. Medlemsstaterna bör genomföra denna rekommendation för att fullt ut stödja och uppmuntra det gränsöverskridande samarbetet när det gäller genomdrivande inom unionen och underlätta upptäckt av överträdelser inom unionen och utbredda överträdelser.

  _________________

  _________________

  62 Kommissionens rekommendation om användning av en harmoniserad metod för klassificering av klagomål och förfrågningar från konsumenter (2010/304/EU, EUT L 136, 2.6. 2010, s. 1).

  62 Kommissionens rekommendation om användning av en harmoniserad metod för klassificering av klagomål och förfrågningar från konsumenter (2010/304/EU, EUT L 136, 2.6. 2010, s. 1).

  Ändringsförslag     21

  Förslag till förordning

  Skäl 29a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (29a)  Det europeiska småmålsförfarandet bör främjas som ett alternativ till de förfaranden som redan regleras i medlemsstaternas lagstiftning. En dom som meddelas i det europeiska småmålsförfarandet erkänns och kan verkställas i alla andra medlemsstater utan att det behövs någon verkställighetsförklaring. Detta är ett billigt och enkelt förfarande för gränsöverskridande fordringar på privaträttens område.

  Ändringsförslag     22

  Förslag till förordning

  Skäl 35

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (35)  Denna förordning står i överensstämmelse med de grundläggande rättigheter och principer som erkänns särskilt i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna70. Denna förordning bör således tolkas och tillämpas med beaktande av dessa rättigheter och principer. När de utövar minimibefogenheter enligt denna förordning bör de behöriga myndigheterna göra en lämplig avvägning mellan de intressen som skyddas av de grundläggande rättigheterna, såsom en hög konsumentskyddsnivå, näringsfrihet och informationsfrihet.

  (35)  Denna förordning står i överensstämmelse med de grundläggande rättigheter och principer som erkänns särskilt i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna70. Denna förordning bör således tolkas och tillämpas med beaktande av dessa rättigheter och principer. När de utövar minimibefogenheter enligt denna förordning bör de behöriga myndigheterna garantera att proportionalitetsprincipen respekteras och göra en lämplig avvägning mellan de intressen som skyddas av de grundläggande rättigheterna, såsom en hög konsumentskyddsnivå, näringsfrihet, yttrandefrihet och informationsfrihet.

  _________________

  _________________

  70 EGT C 364, 18.12.2000, s. 1.

  70 EGT C 364, 18.12.2000, s. 1.

  Ändringsförslag     23

  Förslag till förordning

  Skäl 35a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (35a)  Denna förordning bör tolkas och tillämpas i full överensstämmelse med unionsbestämmelserna om skydd och behandling av personuppgifter.

  Ändringsförslag    24

  Förslag till förordning

  Artikel 2 – punkt 8a (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  8a.  Denna förordning påverkar inte möjligheten att vidta privata beivrandeåtgärder och väcka skadeståndstalan enligt nationell rätt.

  Ändringsförslag     25

  Förslag till förordning

  Artikel 2 – punkt 8b (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  8b.  Denna förordning står i överensstämmelse med de grundläggande rättigheter och principer som erkänns särskilt i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

  Ändringsförslag     26

  Förslag till förordning

  Artikel 3 – punkt 1 – led i

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (i)  skada på konsumenters kollektiva intressen: faktisk eller potentiell skada på intressena för ett antal konsumenter som berörs av överträdelser inom unionen eller utbredda överträdelser; sådan skada ska anses föreligga särskilt om överträdelsen potentiellt eller faktiskt har skadat, skadar eller sannolikt kan skada ett betydande antal konsumenter i en likartad situation.

  (i)  skada på konsumenters kollektiva intressen: faktisk eller potentiell skada på intressena för ett rimligt antal konsumenter som berörs av överträdelser inom unionen eller utbredda överträdelser; sådan skada ska anses föreligga särskilt om överträdelsen potentiellt eller faktiskt har skadat, skadar eller sannolikt kan skada ett rimligt antal konsumenter i en likartad situation.

  Ändringsförslag     27

  Förslag till förordning

  Artikel 4 – punkt 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1.  De behöriga myndigheterna får utreda överträdelser som avses i artikel 2 och förbjuda näringsidkare att begå sådana överträdelser i framtiden. De behöriga myndigheterna får ålägga sanktioner för sådana överträdelser inom fem år från det att överträdelsen upphörde.

  1.  De behöriga myndigheterna får utreda överträdelser som avses i artikel 2 och förbjuda näringsidkare att begå sådana överträdelser i framtiden. De behöriga myndigheterna får utnyttja de befogenheter som avses i artikel 8.2 m, n och o inom en period på fem år från det att överträdelsen upphörde.

  Ändringsförslag     28

  Förslag till förordning

  Artikel 4 – punkt 2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  2.  Preskriptionstiden för åläggande av sanktioner ska börja löpa den dag då överträdelsen upphörde.

  2.  Preskriptionstiden för utövande av de befogenheter som avses i punkt 1 ska börja löpa den dag då överträdelsen upphörde.

  Ändringsförslag     29

  Förslag till förordning

  Artikel 4 – punkt 3

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  3.  Varje åtgärd som den behöriga myndigheten vidtar i samband med förfaranden för att utreda eller beivra överträdelsen ska leda till att preskriptionstiden för åläggande av sanktioner upphör att löpa till dess att ett slutligt beslut i ärendet har fattats. Preskriptionstiden för åläggande av sanktioner ska upphöra att löpa under den tid då den behöriga myndighetens beslut, föreläggande eller annan åtgärd är föremål för domstolsförfaranden.

  3.  Varje åtgärd som den behöriga myndigheten vidtar i samband med förfaranden för att utreda eller beivra överträdelsen ska leda till att preskriptionstiden för utövande av de befogenheter som avses i punkt 1 upphör att löpa till dess att ett slutligt beslut i ärendet har fattats. Preskriptionstiden för utövande av de befogenheter som avses i punkt 1 ska upphöra att löpa under den tid då den behöriga myndighetens beslut, föreläggande eller annan åtgärd är föremål för domstolsförfaranden.

  Ändringsförslag     30

  Förslag till förordning

  Artikel 5 – punkt 5

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  5.  Medlemsstaterna ska se till att behöriga myndigheter och centrala kontaktpunkter har de adekvata resurser som krävs för att tillämpa denna förordning och för att effektivt utnyttja sina befogenheter enligt artikel 8, inbegripet tillräckliga ekonomiska och andra resurser, sakkunskap, förfaranden och andra arrangemang.

  5.  Medlemsstaterna ska se till att behöriga myndigheter och centrala kontaktpunkter har de resurser som krävs och är tillräckliga för att tillämpa denna förordning och för att effektivt utnyttja sina befogenheter enligt artikel 8, inbegripet ekonomiska och andra resurser, sakkunskap, förfaranden och andra arrangemang.

  Ändringsförslag     31

  Förslag till förordning

  Artikel 8 – punkt 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1.  Varje behörig myndighet ska ha de utrednings- och genomdrivandebefogenheter som den behöver för att tillämpa denna förordning och ska utöva dessa i enlighet med denna förordning och nationell rätt.

  1.  Varje behörig myndighet ska ha de utrednings- och genomdrivandebefogenheter och resurser som behövs för att tillämpa denna förordning och ska utöva dessa i enlighet med denna förordning och nationell rätt.

  Ändringsförslag     32

  Förslag till förordning

  Artikel 8 – punkt 2 – inledningen

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  2.  Varje behörig myndighet ska ha åtminstone följande befogenheter och utöva dessa på de villkor som anges i artikel 9 för att

  2.  Varje behörig myndighet ska, i syfte att fullgöra de uppdrag som den tilldelas enligt denna förordning, ha åtminstone följande befogenheter och utöva dessa på de villkor som anges i artikel 9 för att

  Ändringsförslag     33

  Förslag till förordning

  Artikel 8 – punkt 2 – led b

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (b)  begära att varje fysisk eller juridisk person, inklusive banker, internetleverantörer, domänregister och domänregistratorer samt värdtjänstleverantörer tillhandahåller alla relevanta uppgifter, data eller handlingar, oavsett format eller form och oberoende av på vilket medium eller på vilken plats de lagras, i syfte att bland annat identifiera och följa finansiella flöden och dataflöden, eller i syfte att fastställa identiteten hos personer som är involverade i finansiella flöden och dataflöden, samt bankkontouppgifter och uppgifter om ägande av webbplatser,

  (b)  begära, i enlighet med unionens dataskyddsbestämmelser och i full överensstämmelse med respekten för rätten till integritet och uppgiftsskydd i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, att varje fysisk eller juridisk person, inklusive banker, internetleverantörer, betaltjänstleverantörer, domänregister och domänregistratorer samt värdtjänstleverantörer tillhandahåller alla relevanta uppgifter, data eller handlingar, oavsett format eller form och oberoende av på vilket medium eller på vilken plats de lagras, bland annat i syfte att identifiera och följa finansiella flöden och dataflöden, eller i syfte att fastställa identiteten hos personer som är involverade i finansiella flöden och dataflöden, samt bankkontouppgifter och uppgifter om ägande av webbplatser, förutsatt att ifrågavarande uppgifter, data eller handlingar är relevanta för utredningen,

  Ändringsförslag     34

  Förslag till förordning

  Artikel 8 – punkt 2 – led c

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (c)  begära att varje offentlig myndighet, offentligt organ eller offentlig enhet i den behöriga myndighetens medlemsstat tillhandahåller alla relevanta uppgifter, data eller handlingar, oavsett format eller form och oberoende av på vilket medium eller var de lagras, i syfte att bland annat identifiera och följa finansiella flöden och dataflöden, eller i syfte att fastställa identiteten hos personer som är involverade i finansiella flöden och dataflöden, samt bankkontouppgifter och uppgifter om ägande av webbplatser,

  (c)  begära att varje offentlig myndighet, offentligt organ eller offentlig enhet i den behöriga myndighetens medlemsstat tillhandahåller alla relevanta uppgifter, data eller handlingar, oavsett format eller form och oberoende av på vilket medium eller var de lagras, i syfte att identifiera och följa finansiella flöden och dataflöden, eller i syfte att fastställa identiteten hos personer som är involverade i finansiella flöden och dataflöden, samt bankkontouppgifter och uppgifter om ägande av webbplatser, förutsatt att ifrågavarande uppgifter, data eller handlingar är relevanta för utredningen,

  Ändringsförslag     35

  Förslag till förordning

  Artikel 8 – punkt 2 – led g

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (g)  besluta om interimistiska åtgärder för att förebygga risken för allvarlig och irreparabel skada för konsumenter, särskilt när det gäller att tillfälligt upphäva en webbplats, domän eller liknande digital plats, tjänst eller konto,

  (g)  besluta om interimistiska åtgärder för att förebygga risken för allvarlig och irreparabel skada för konsumenter, särskilt åtgärder där man begär att värdtjänstleverantörer tillfälligt upphäver en webbplats, en tjänst eller ett konto eller begär att domänregister och domänregistratorer för en specifik tidsperiod lägger ett fullt kvalificerat domännamn på is, förutsatt att eventuella åtgärder som vidtas för att begränsa distribution på nätet eller tillgängliggörande av innehåll på annat sätt för allmänheten är förenliga med Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och begränsas till vad som är nödvändigt och proportionerligt,

  Ändringsförslag     36

  Förslag till förordning

  Artikel 8 – punkt 2 – led l

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (l)  stänga en webbplats, domän eller liknande digital plats, tjänst eller konto eller en del av denna, inklusive genom att anmoda en tredje part eller en annan offentlig myndighet att genomföra sådana åtgärder,

  (l)  begära, om näringsidkaren inte ger effektiv respons inom rimlig tid på de behöriga myndigheternas skriftliga begäran om upphörande av en överträdelse, att en värdtjänstleverantör stänger en webbplats, en tjänst eller ett konto eller en del därav, eller att ett domänregister eller en domänregistrator raderar ett fullt kvalificerat domännamn samt tillåter den behöriga myndigheten att registrera detta; stänga en webbplats, en domän eller en liknande digital plats eller tjänst eller ett liknande digitalt konto eller en del därav, förutsatt att alla åtgärder som vidtas för att begränsa distribution på nätet eller tillgängliggörande på annat sätt för allmänheten av innehåll är förenliga med Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, begränsas till vad som är nödvändigt och proportionerligt och verkställs på grundval av förhandstillstånd av domstol.

  Ändringsförslag    37

  Förslag till förordning

  Artikel 9 – punkt 1 – inledningen

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1.  De behöriga myndigheterna ska utöva de befogenheter som anges i artikel 8 i enlighet med denna förordning och nationell lagstiftning antingen

  1.  De behöriga myndigheterna ska utöva de befogenheter som anges i artikel 8 i enlighet med denna förordning och nationell lagstiftning och i överensstämmelse med Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna antingen

  Ändringsförslag     38

  Förslag till förordning

  Artikel 10 – punkt 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Kommissionen får anta genomförandeakter som fastställer villkoren för genomförandet och utövandet av behöriga myndigheters minimibefogenheter som avses i artikel 8. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 48.2.

  utgår

  Ändringsförslag    39

  Förslag till förordning

  Artikel 10a (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  Artikel 10a

   

  Skydd av personuppgifter

   

  Tillämpningen av denna förordning ska vara fullt förenlig med bestämmelserna om skydd av personuppgifter i Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG1a och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/6791b.

   

  ___________________

   

  1a Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (EGT L 281, 23.11.1995, s. 31).

   

  1b Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (EUT L 119, 4.5.2016, s. 1).

  Ändringsförslag     40

  Förslag till förordning

  Artikel 11 – punkt 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1.  En anmodad myndighet ska, på begäran av en ansökande myndighet, lämna all relevant information som krävs för att fastställa om en överträdelse inom unionen har ägt rum och för att få denna överträdelse att upphöra. Den anmodade myndigheten ska utan dröjsmål underrätta kommissionen om begäran om information och svaret på denna.

  1.  En anmodad myndighet ska, på begäran av en ansökande myndighet, utan dröjsmål, men under alla omständigheter inom 14 dagar, lämna all relevant information som krävs till den ansökande myndigheten för att fastställa om en överträdelse inom unionen har ägt rum och för att få denna överträdelse att upphöra. Den anmodade myndigheten ska utan dröjsmål underrätta kommissionen om begäran om information och svaret på denna.

  Ändringsförslag     41

  Förslag till förordning

  Artikel 12 – punkt 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1.  En anmodad myndighet ska, på begäran av en ansökande myndighet, vidta alla åtgärder som krävs för att få till stånd ett upphörande av eller ett förbud mot överträdelsen inom unionen, inklusive ålägga sanktioner och beordra eller underlätta kompensation till konsumenter för skada som överträdelsen har orsakat.

  1.  En anmodad myndighet ska utan onödigt dröjsmål, på begäran av en ansökande myndighet, vidta alla åtgärder som krävs för att få till stånd ett upphörande av eller ett förbud mot överträdelsen inom unionen, inklusive ålägga sanktioner och beordra eller underlätta kompensation till konsumenter för skada som överträdelsen har orsakat.

  Ändringsförslag     42

  Förslag till förordning

  Artikel 14 – punkt 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1.  I en begäran om ömsesidigt bistånd ska den ansökande myndigheten lämna tillräcklig information för att den anmodade myndigheten ska kunna tillmötesgå begäran, inbegripet sådana nödvändiga bevis som endast kan erhållas i den ansökande myndighetens medlemsstat.

  1.  I en begäran om ömsesidigt bistånd ska den ansökande myndigheten lämna all relevant information för att den anmodade myndigheten ska kunna tillmötesgå begäran, inbegripet sådana nödvändiga bevis som endast kan erhållas i den ansökande myndighetens medlemsstat.

  Ändringsförslag     43

  Förslag till förordning

  Artikel 15 – punkt 2 – led c

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (c)  Den anmodade myndigheten anser att den ansökande myndigheten inte har lämnat tillräcklig information enligt artikel 12.1.

  (c)  Den anmodade myndigheten anser att den ansökande myndigheten inte har lämnat all relevant information enligt artikel 12.1.

  Ändringsförslag    44

  Förslag till förordning

  Artikel 17 – punkt 4

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  4.  När så är lämpligt, och utan att det påverkar tillämpningen av reglerna om tystnadsplikt och affärshemligheter i artikel 41, får de berörda behöriga myndigheterna besluta att offentliggöra den gemensamma ståndpunkten eller delar av denna på sina webbplatser och på kommissionens webbplats samt inhämta synpunkter från andra berörda parter.

  4.  När så är lämpligt, och utan att det påverkar tillämpningen av reglerna om tystnadsplikt och affärshemligheter i artikel 41, får de berörda behöriga myndigheterna besluta att offentliggöra den gemensamma ståndpunkten eller delar av denna på sina webbplatser och på kommissionens webbplats samt inhämta synpunkter från andra berörda parter, däribland konsument- och näringsidkarorganisationer.

  Ändringsförslag    45

  Förslag till förordning

  Artikel 18 – punkt 2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  2.  Om näringsidkaren föreslår åtaganden får de berörda behöriga myndigheterna, när så är lämpligt, offentliggöra de föreslagna åtagandena på sina webbplatser eller, i lämpliga fall, på kommissionens webbplats, i syfte att inhämta synpunkter från andra berörda parter och för att kontrollera huruvida åtagandena är tillräckliga för att få överträdelsen att upphöra och att kompensera konsumenter.

  2.  Om näringsidkaren föreslår åtaganden får de berörda behöriga myndigheterna, när så är lämpligt, offentliggöra de föreslagna åtagandena på sina webbplatser eller, i lämpliga fall, på kommissionens webbplats, i syfte att inhämta synpunkter från andra berörda parter och för att kontrollera huruvida åtagandena är tillräckliga för att få överträdelsen att upphöra och att kompensera konsumenter. De behöriga myndigheterna får även samråda med konsument- och näringsidkarorganisationer.

  Ändringsförslag     46

  Förslag till förordning

  Artikel 18 – punkt 3

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  3.  De berörda behöriga myndigheterna får utse en enda behörig myndighet till att vidta beivrandeåtgärder på andra behöriga myndigheters vägnar i syfte att få till stånd ett upphörande av eller ett förbud mot den utbredda överträdelsen, säkerställa kompensation till konsumenter eller ålägga sanktioner. När de behöriga myndigheterna utser en behörig myndighet till att vidta beivrandeåtgärder, ska de beakta var den berörda näringsidkaren är lokaliserad. Så snart den behöriga myndigheten har utsetts av övriga berörda behöriga myndigheter till att vidta beivrandeåtgärder, ska den vara behörig att handla på vägnar av konsumenterna i varje sådan medlemsstat som om de hade varit dess egna konsumenter.

  3.  De berörda behöriga myndigheterna får utse en enda behörig myndighet till att vidta beivrandeåtgärder på andra behöriga myndigheters vägnar i syfte att få till stånd ett upphörande av eller ett förbud mot den utbredda överträdelsen, säkerställa kompensation till konsumenter eller ålägga sanktioner. När de behöriga myndigheterna utser en behörig myndighet till att vidta beivrandeåtgärder, ska de beakta var den berörda överträdelsen är lokaliserad. Så snart den behöriga myndigheten har utsetts av övriga berörda behöriga myndigheter till att vidta beivrandeåtgärder, ska den vara behörig att handla på vägnar av konsumenterna i varje sådan medlemsstat som om de hade varit dess egna konsumenter.

  Ändringsförslag    47

  Förslag till förordning

  Artikel 18 – punkt 4

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  4.  De behöriga myndigheterna får besluta att vidta beivrandeåtgärder samtidigt i alla eller vissa av de medlemsstater som berörs av den utbredda överträdelsen. I sådana fall ska de behöriga myndigheterna säkerställa att dessa beivrandeåtgärder inleds samtidigt i alla berörda medlemsstater.

  4.  De behöriga myndigheterna får besluta att vidta lämpliga och ändamålsenliga beivrandeåtgärder samtidigt i alla eller vissa av de medlemsstater som berörs av den utbredda överträdelsen. I sådana fall ska de behöriga myndigheterna säkerställa att dessa beivrandeåtgärder inleds samtidigt i alla berörda medlemsstater.

  Ändringsförslag    48

  Förslag till förordning

  Artikel 19 – rubriken

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Avslutande av samordnade insatser

  Upphörande av samordnade insatser

  Ändringsförslag    49

  Förslag till förordning

  Artikel 19a (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  Artikel 19a

   

  Uppföljningsinformation

   

  Den samordnande myndigheten ska utan dröjsmål underrätta kommissionen och de behöriga myndigheterna i de berörda medlemsstaterna i de fall då överträdelsen inträffar på nytt och fler åtgärder ska vidtas. Samordningen får i så fall ske utan att det inleds något nytt förfarande för samordnade åtgärder.

  Ändringsförslag    50

  Förslag till förordning

  Artikel 21 – punkt 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1.  Om det finns en skälig misstanke om att en utbredd överträdelse har skadat, skadar eller sannolikt kommer att skada konsumenter i minst tre fjärdedelar av medlemsstaterna som tillsammans svarar för minst tre fjärdedelar av unionens befolkning (nedan kallade omfattande överträdelser med en unionsdimension) ska kommissionen inleda en gemensam insats. För detta ändamål får kommissionen begära nödvändig information eller handlingar från de behöriga myndigheterna.

  1.  Om det finns en skälig misstanke om att en utbredd överträdelse har skadat, skadar eller sannolikt kommer att skada konsumenter i en majoritet av medlemsstaterna som tillsammans svarar för minst en tredjedel av unionens befolkning (nedan kallade omfattande överträdelser med en unionsdimension) ska kommissionen inleda en gemensam insats för att bistå de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna och samarbeta med dem i syfte att skydda konsumenternas intressen i unionen i de fall då den föreslagna insatsen inte i tillräcklig utsträckning kan genomföras av medlemsstaterna samt för att se till att unionens konsumentskyddslagar genomdrivs på rätt sätt i unionen. För detta ändamål får kommissionen begära nödvändig information eller handlingar från de behöriga myndigheterna.

  Ändringsförslag     51

  Förslag till förordning

  Artikel 21 – punkt 3 – inledningen

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  3.  En behörig myndighet får avböja medverkan i gemensamma insatser någon av följande grunder:

  3.  En behörig myndighet får avböja medverkan i gemensamma insatser om en slutlig dom redan har meddelats eller ett slutligt administrativt beslut redan har antagits med avseende på samma överträdelse mot samma näringsidkare i den medlemsstaten. Om den behöriga myndigheten beslutar att avböja medverkan i sådana insatser ska den ange skälen till detta beslut.

  Ändringsförslag     52

  Förslag till förordning

  Artikel 21 – punkt 3 – led a

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (a)  Rättsliga förfaranden redan har inletts med avseende på samma överträdelse mot samma näringsidkare i den medlemsstaten.

  utgår

  Ändringsförslag     53

  Förslag till förordning

  Artikel 21 – punkt 3 – led b

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (b)  En slutlig dom eller ett slutligt administrativt beslut har redan meddelats med avseende på samma överträdelse mot samma näringsidkare i den medlemsstaten.

  utgår

  Ändringsförslag    54

  Förslag till förordning

  Artikel 21 – punkt 4

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  4.  Om en behörig myndighet, efter att ha delgivits beslutet om att inleda den gemensamma insatsen enligt punkt 2, beslutar att inte delta i denna, ska den utan dröjsmål underrätta kommissionen och övriga behöriga myndigheter om sitt beslut och ange skälen till detta i enlighet med punkt 3 och tillhandahålla nödvändiga styrkande handlingar.

  4.  Om en behörig myndighet, efter att ha delgivits beslutet om att inleda den gemensamma insatsen enligt punkt 2, beslutar att inte delta i denna, ska den utan dröjsmål underrätta kommissionen och övriga behöriga myndigheter om sitt beslut och skriftligen ange skälen till detta beslut i enlighet med punkt 3 och tillhandahålla nödvändiga styrkande handlingar.

  Ändringsförslag    55

  Förslag till förordning

  Artikel 23 – punkt 3

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  3.  När så är lämpligt, och utan att det påverkar tillämpningen av reglerna om tystnadsplikt och affärshemligheter i artikel 41, får de behöriga myndigheterna besluta att offentliggöra den gemensamma ståndpunkten eller delar av denna på sina webbplatser och på kommissionens webbplats eller där det annars är lämpligt, för att inhämta synpunkter från andra berörda parter.

  3.  När så är lämpligt, och utan att det påverkar tillämpningen av reglerna om tystnadsplikt och affärshemligheter i artikel 41, ska de behöriga myndigheterna offentliggöra den gemensamma ståndpunkten eller delar av denna på sina webbplatser och på kommissionens webbplats eller där det annars är lämpligt, för att inhämta synpunkter från andra berörda parter, däribland konsument- och näringsidkarorganisationer.

  Ändringsförslag    56

  Förslag till förordning

  Artikel 24 – punkt 2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  2.  Om näringsidkaren föreslår åtaganden får de berörda behöriga myndigheterna, när så är lämpligt, offentliggöra de föreslagna åtagandena på sina webbplatser och på kommissionens webbplats i syfte att inhämta synpunkter från andra berörda parter och för att kontrollera huruvida åtagandena är tillräckliga för att få överträdelsen att upphöra och att kompensera konsumenter.

  2.  Om näringsidkaren föreslår åtaganden får de berörda behöriga myndigheterna, när så är lämpligt, offentliggöra de föreslagna åtagandena på sina webbplatser och på kommissionens webbplats i syfte att inhämta synpunkter från andra berörda parter, däribland konsument- och näringsidkarorganisationer, och för att kontrollera huruvida åtagandena är tillräckliga för att få överträdelsen att upphöra och att kompensera konsumenter.

  Ändringsförslag     57

  Förslag till förordning

  Artikel 25 – punkt 2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  2.  Så snart en behörig myndighet har utsetts av övriga berörda behöriga myndigheter till att vidta beivrandeåtgärder, ska den vara behörig att företräda varje medlemsstats konsumenter som om de hade varit dess egna konsumenter. När de behöriga myndigheterna utser en behörig myndighet till att vidta beivrandeåtgärder, ska de beakta var den berörda näringsidkaren är lokaliserad.

  2.  Så snart en behörig myndighet har utsetts av övriga berörda behöriga myndigheter till att vidta beivrandeåtgärder, ska den vara behörig att företräda varje medlemsstats konsumenter som om de hade varit dess egna konsumenter. När de behöriga myndigheterna utser en behörig myndighet till att vidta beivrandeåtgärder, ska de beakta var den berörda överträdelsen är lokaliserad samt även hela tiden beakta skyddet av konsumenternas intressen.

  Ändringsförslag     58

  Förslag till förordning

  Artikel 34a (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  Artikel 34a

   

  Andra förfaranden för förvarningsmekanismer

   

  1.   Om laboratorieprovningarna eller de tekniska bedömningarna inte bekräftar de faktorer som utlöste förvarningen ska de behöriga myndigheterna eller kommissionen, beroende på vad som är lämpligt, utan dröjsmål gå vidare med att vidta alla de åtgärder som krävs för att avhjälpa saken och återupprätta balansen på den inre marknaden och/eller i den marknadssektor där näringsidkaren är verksam, för att skydda näringsidkaren och undvika att dennes intressen skadas.

   

  I detta sammanhang ska de behöriga myndigheterna eller kommissionen, beroende på vad som är lämpligt, informera konsumenterna så snart som möjligt efter att en falsk förvarning har fastställts som en sådan.

   

  2.   Där näringsidkarens intressen till följd av detta skadas ska de behöriga myndigheterna eller kommissionen, beroende på vad som är lämpligt, vidta åtgärder för att kompensera denne.

   

  3.   De åtgärder som vidtas för att kompensera näringsidkaren bör i synnerhet syfta till att återupprätta dennes trovärdighet i den marknadssektor/de marknadssektorer där näringsidkaren är verksam och/eller på den inre marknaden, där så behövs.

  Ändringsförslag     59

  Förslag till förordning

  Artikel 35 – punkt 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1.  Utsedda organ och europeiska konsumentcentrum ska delta i den förvarningsmekanism som anges i artikel 34. Medlemsstaterna ska utse konsumentskyddsorganisationer och konsumentförbund samt andra organ, såsom näringsidkarförbund, med lämplig expertis och berättigat intresse av konsumentskydd vilka ska delta i förvarningsmekanismen. Medlemsstaterna ska utan dröjsmål underrätta kommissionen om dessa organ.

  1.  Utsedda organ och europeiska konsumentcentrum på nationell nivå och unionsnivå ska delta i den förvarningsmekanism som anges i artikel 34. Medlemsstaterna ska utse konsumentskyddsorganisationer och konsumentförbund samt andra organ, såsom näringsidkarförbund, med lämplig expertis och berättigat intresse av konsumentskydd vilka ska delta i förvarningsmekanismen. Medlemsstaterna ska utan dröjsmål underrätta kommissionen om dessa organ.

  Ändringsförslag     60

  Förslag till förordning

  Artikel 35 – punkt 4

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  4.  De externa förvarningarna ska endast vara ”för kännedom”. De behöriga myndigheterna ska inte vara skyldiga att inleda ett förfarande eller göra någon annan insats som svar på förvarningar och information som lämnas av dessa enheter. Organ som ger externa förvarningar ska säkerställa att informationen är korrekt, uppdaterad och exakt och ska utan dröjsmål korrigera inlagd information eller återkalla den om så behövs. För detta ändamål ska de ha tillgång till den information som de har tillhandahållit, med förbehåll för de begränsningar som anges i artiklarna 41 och 43.

  4.  De externa förvarningarna ska främst vara ”för kännedom” och ska innebära att de behöriga myndigheterna måste kontrollera huruvida de baseras på rimliga skäl till misstanke i enlighet med artikel 34.1. De behöriga myndigheterna ska inte vara skyldiga att vidta beivrandeåtgärder eller göra någon annan insats som svar på information som lämnas av de enheter som ger externa förvarningar enligt artikel 35.3. Organ som ger externa förvarningar ska säkerställa att informationen är korrekt, uppdaterad och exakt och ska utan dröjsmål korrigera eventuella fel i inlagd information eller återkalla denna information om så behövs. För detta ändamål ska de ha tillgång till den information som de har tillhandahållit, med förbehåll för de begränsningar som anges i artiklarna 41 och 43. De ska också underrättas om alla uppföljningsåtgärder som vidtas av den berörda behöriga myndigheten i samband med externa förvarningar, eller om avsaknaden av någon åtgärd, i det senare fallet åtföljt av skäl till varför förvarningen inte ledde till någon åtgärd. Den behöriga myndighetens underrättande om vilka åtgärder som vidtagits eller om avsaknaden av åtgärder ska vara förenligt med behovet att slå vakt om konfidentialiteten i utredningen.

  Ändringsförslag    61

  Förslag till förordning

  Artikel 35 – punkt 4a (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  4a.  Om så är relevant ska de enheter som avses i punkterna 1 och 2 rådfrågas och deras ståndpunkt beaktas vid prioriteringen av beivrandeåtgärderna.

  Ändringsförslag     62

  Förslag till förordning

  Artikel 35 – punkt 5

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  5.  Kommissionen får anta genomförandeakter med närmare bestämmelser om utseende och deltagande av andra organ i förvarningsmekanismen. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 48.2.

  5.  Kommissionen får anta genomförandeakter med fastställande av närmare bestämmelser om utseende och deltagande av konsumentorganisationer och konsumentförbund samt näringsidkarförbund i förvarningsmekanismen och metoder för underrättelse av eventuella vidtagna uppföljningsåtgärder i samband med externa förvarningar, eller om avsaknad av någon åtgärd. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 48.2.

  Ändringsförslag    63

  Förslag till förordning

  Artikel 41 – punkt 3 – inledningen

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  3.  Utan hinder av punkt 2 får de behöriga myndigheterna använda och offentliggöra den information som krävs

  3.  Utan hinder av punkt 2 och förutsatt att de grundläggande rättigheterna – såsom rätten till integritet och skydd av personuppgifter samt unionsbestämmelserna om skydd och behandling av personuppgifter – respekteras fullt ut, får de behöriga myndigheterna använda och offentliggöra den information som krävs

  Ändringsförslag     64

  Förslag till förordning

  Artikel 41 – punkt 3 – led ba (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (ba)  i allmänt intresse, t.ex. allmän säkerhet, konsumentskydd, folkhälsa och miljöskydd.

  Ändringsförslag    65

  Förslag till förordning

  Artikel 42 – punkt 2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  2.  Bevis, handlingar, uppgifter, förklaringar och utredningsresultat som tillhandahållits av en behörig myndighet i en medlemsstat i enlighet med artikel 8 får utan vidare formaliteter användas för förfaranden som inleds enligt denna förordning av behöriga myndigheter i andra medlemsstater.

  2.  Bevis, handlingar, uppgifter, förklaringar och utredningsresultat som tillhandahållits av en behörig myndighet i en medlemsstat i enlighet med artikel 8 får användas för förfaranden som inleds enligt denna förordning av behöriga myndigheter i andra medlemsstater, förutsatt att konsumenternas grundläggande rättigheter respekteras fullt ut.

  Ändringsförslag    66

  Förslag till förordning

  Artikel 50 – punkt 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  [Senast den xx/xx/20xx, och inte senare än sju år från det att den började gälla] ska kommissionen lägga fram en rapport för Europaparlamentet och rådet om tillämpningen av denna förordning.

  [Senast den xx/xx/20xx, och inte senare än fem år från det att den började gälla] ska kommissionen lägga fram en rapport för Europaparlamentet och rådet om tillämpningen av denna förordning.

  Ändringsförslag     67

  Förslag till förordning

  Artikel 50 – punkt 2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Rapporten ska innehålla en utvärdering av tillämpningen av förordningen, däribland en bedömning av effektiviteten i genomdrivandet av den lagstiftning som skyddar konsumenternas intressen i enlighet med denna förordning, och en undersökning av bland annat hur näringsidkares efterlevnad av de lagar som skyddar konsumenternas intressen har utvecklats på viktiga konsumentmarknader som berörs av gränsöverskridande handel.

  Rapporten ska innehålla en utvärdering av tillämpningen av förordningen, däribland en bedömning av effektiviteten i genomdrivandet av den lagstiftning som skyddar konsumenternas intressen i enlighet med denna förordning, och en undersökning av bland annat hur näringsidkares efterlevnad av de lagar som skyddar konsumenternas intressen har utvecklats på viktiga konsumentmarknader som berörs av gränsöverskridande handel. Kommissionen ska i synnerhet bedöma effektiviteten av följande:

  Ändringsförslag     68

  Förslag till förordning

  Artikel 50 – punkt 2 – led a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (a)  De befogenheter som ges enligt artikel 8.

  Ändringsförslag     69

  Förslag till förordning

  Artikel 50 – punkt 2 – led b (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (b)  De trösklar som fastställts för utbredda överträdelser med en unionsdimension.

  Ändringsförslag     70

  Förslag till förordning

  Artikel 50 – punkt 2 – led c (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (c)  Systemet för utbyte av information om överträdelser enligt artikel 43.

  Ändringsförslag     71

  Förslag till förordning

  Artikel 50 – punkt 2a (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  Rapporten ska vid behov åtföljas av lagstiftningsförslag.

  Ändringsförslag     72

  Förslag till förordning

  Artikel 50 – punkt 2b (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  Senast ... [datum för denna förordnings ikraftträdande], och därefter vartannat år, ska kommissionen till Europaparlamentet och rådet inge en rapport med

   

  (a)   en översikt över information och utveckling när det gäller genomdrivande av konsumentlagstiftning samt statistik som utbytts inom ramen för den övervakningsmekanism som inrättats enligt artikel 33, inbegripet anmälda förvarningar och uppföljningsåtgärder som vidtagits i samband med externa förvarningar,

   

  (b)   en översikt över utbredda överträdelser och utbredda överträdelser med en unionsdimension, med specificering av de samordnade åtgärder som vidtagits i enlighet med artikel 16, de genomdrivandeåtgärder som vidtagits i enlighet med artikel 18, de gemensamma insatser som inletts i enlighet med artikel 21 och åtagandena av näringsidkare som begått överträdelser och deras resultat samt de beivrandeåtgärder som vidtagits i enlighet med artikel 25.

   

  Rapporten ska vara offentligt tillgänglig och ska vid behov innehålla ytterligare lagstiftningsförslag eller förslag utan lagstiftningskaraktär, för att anpassa den befintliga lagstiftningen till den senaste tekniska utvecklingen eller möjliga framtida företeelser i den digitala miljön.

  Ändringsförslag    73

  Förslag till förordning

  Artikel 51 – punkt 1

  Förordning (EG) nr 2006/2004

  Bilaga – led 24a (nytt)

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  24a.  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 924/2009 av den 16 september 2009 om gränsöverskridande betalningar i gemenskapen och om upphävande av förordning (EG) nr 2560/2001 (EUT L 266, 9.10.2009, s. 11).

  Ändringsförslag    74

  Förslag till förordning

  Artikel 51 – punkt 1

  Förordning (EG) nr 2006/2004

  Bilaga – led 24b (nytt)

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  24b.  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 260/2012 av den 14 mars 2012 om antagande av tekniska och affärsmässiga krav för betalningar och autogireringar i euro och om ändring av förordning (EG) nr 924/2009 (EUT L 94, 30.3.2012, s. 22).

  Ändringsförslag    75

  Förslag till förordning

  Artikel 51 – punkt 1

  Förordning (EG) nr 2006/2004

  Bilaga – led 24c (nytt)

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  24c.  Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2366 av den 25 november 2015 om betaltjänster på den inre marknaden, om ändring av direktiven 2002/65/EG, 2009/110/EG, 2013/36/EU samt förordning (EU) nr 1093/2010 och om upphävande av direktiv 2007/64/EG (EUT L 337, 23.12.2015, s. 35).

  Ändringsförslag    76

  Förslag till förordning

  Artikel 51 – punkt 1

  Förordning (EG) nr 2006/2004

  Bilaga – led 24d (nytt)

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  24d.  Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/97 av den 20 januari 2016 om försäkringsdistribution (EUT L 26, 2.2.2016, s. 19).

  Ändringsförslag     77

  Förslag till förordning

  Artikel 51 – punkt 1

  Förordning (EG) nr 2006/2004

  Bilaga – led 24e (nytt)

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  24e.  Europaparlamentets och rådets förordning 2017/... om säkerställande av gränsöverskridande portabilitet för innehållstjänster online på den inre marknaden

  Ändringsförslag     78

  Förslag till förordning

  Artikel 51 – punkt 1

  Förordning (EG) nr 2006/2004

  Bilaga – led 24f (nytt)

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  24f.  Europaparlamentets och rådets förordning 2017/... om åtgärder mot geoblockering och andra former av diskriminering på grund av kundernas nationalitet, bosättningsort eller etableringsort på den inre marknaden och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 och direktiv 2009/22/EG.

  ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

  Titel

  Samarbete mellan de nationella tillsynsmyndigheter som ansvarar för konsumentskyddslagstiftningen (text av betydelse för EES)

  Referensnummer

  COM(2016)0283 – C8-0194/2016 – 2016/0148(COD)

  Ansvarigt utskott

         Tillkännagivande i kammaren

  IMCO

  9.6.2016

   

   

   

  Yttrande från

         Tillkännagivande i kammaren

  JURI

  9.6.2016

  Föredragande av yttrande

         Utnämning

  Kostas Chrysogonos

  11.7.2016

  Behandling i utskott

  31.1.2017

   

   

   

  Antagande

  28.2.2017

   

   

   

  Slutomröstning: resultat

  +:

  –:

  0:

  21

  2

  0

  Slutomröstning: närvarande ledamöter

  Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Laura Ferrara, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

  Slutomröstning: närvarande suppleanter

  Daniel Buda, Evelyne Gebhardt, Virginie Rozière, Tiemo Wölken

  Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

  Pál Csáky

  ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

  Titel

  Samarbete mellan de nationella myndigheter som ansvarar för genomdrivandet av konsumentskyddslagstiftningen

  Referensnummer

  COM(2016)0283 – C8-0194/2016 – 2016/0148(COD)

  Framläggande för parlamentet

  25.5.2016

   

   

   

  Ansvarigt utskott

         Tillkännagivande i kammaren

  IMCO

  9.6.2016

   

   

   

  Rådgivande utskott

         Tillkännagivande i kammaren

  BUDG

  9.6.2016

  ITRE

  9.6.2016

  CULT

  9.6.2016

  JURI

  9.6.2016

  Inget yttrande avges

         Beslut

  BUDG

  15.6.2016

  ITRE

  14.6.2016

  CULT

  20.6.2016

   

  Föredragande

         Utnämning

  Olga Sehnalová

  17.6.2016

   

   

   

  Behandling i utskott

  11.10.2016

  9.11.2016

  5.12.2016

  6.2.2017

   

  13.3.2017

   

   

   

  Antagande

  21.3.2017

   

   

   

  Slutomröstning: resultat

  +:

  –:

  0:

  33

  0

  3

  Ingivande

  27.3.2017

  SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

  33

  +

  ALDE

  Dita Charanzová, Morten Løkkegaard, Jasenko Selimovic

  ECR

  Edward Czesak, Vicky Ford, Ulrike Trebesius, Anneleen Van Bossuyt

  ÄNDRINGSFÖRSLAG

  Marco Zullo

  ÄNDRINGSFÖRSLAG

  Pascal Arimont, Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Ildikó Gáll-Pelcz, Antonio López-Istúriz White, Jiří Pospíšil, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mihai Ţurcanu, Sabine Verheyen

  S&D

  Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Arndt Kohn, Marlene Mizzi, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler

  Verts/ALE

  Jan Philipp Albrecht, Julia Reda

  0

  -

   

   

  3

  0

  EFDD

  Robert Jarosław Iwaszkiewicz

  ENF

  Marcus Pretzell, Mylène Troszczynski

  Teckenförklaring:

  +  :  Ja-röster

  -  :  Nej-röster

  0  :  Nedlagda röster