Процедура : 2015/0136(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0078/2017

Внесени текстове :

A8-0078/2017

Разисквания :

Гласувания :

PV 05/04/2017 - 9.3

Приети текстове :

P8_TA(2017)0105

ПРЕПОРЪКА     ***
PDF 689kWORD 60k
27.3.2017
PE 597.652v02-00 A8-0078/2017

относно проекта на решение на Съвета относно ратифицирането и присъединяването на държавите членки, в интерес на Европейския съюз, към Протокола от 2010 г. към Международната конвенция за отговорността и обезщетенията за щети при превоза на опасни и вредни вещества по море по отношение на аспектите, свързани със съдебното сътрудничество по гражданскоправни въпроси

(14112/2015 – C8-0409/2015 – 2015/0136(NLE))

Комисия по правни въпроси

Докладчик: Павел Свобода

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно проекта на решение на Съвета относно ратифицирането и присъединяването на държавите членки, в интерес на Европейския съюз, към Протокола от 2010 г. към Международната конвенция за отговорността и обезщетенията за щети при превоза на опасни и вредни вещества по море по отношение на аспектите, свързани със съдебното сътрудничество по гражданскоправни въпроси

(14112/2015 – C8-0409/2015 – 2015/0136(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта на решение на Съвета (14112/2015),

–  като взе предвид Международната конвенция за отговорността и обезщетенията за щети при превоза на опасни и вредни вещества по море от 1996 г. (наричана по-долу „Конвенцията ОВВ от 1996 г.“),

–  като взе предвид Протокола от 2010 г. към Конвенцията ОВВ от 1996 г.,

–  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета съгласно член 81 и член 218, параграф 6, втора алинея, буква а), подточка v) от Договора за функционирането на Европейския съюз (C8-0409/2015),

–  като взе предвид Протокол № 22 относно позицията на Дания, приложен към Договорите,

–  като взе предвид Решение на Съвета 2002/971/EO от 18 ноември 2002 г. за упълномощаване на държавите членки, в интерес на Общността, да ратифицират или да се присъединят към Международната конвенция за отговорността и обезщетенията за вреди при превоза на опасни и вредни вещества по море от 1996 г. (Конвенция ОВВ)(1),

–  като взе предвид становището на Съда от 14 октомври 2014 г.(2),

–  като взе предвид своята междинна резолюция от 8 юни 2016 г. относно проекта на решение на Съвета(3),

–  като взе предвид последващия доклад на Комисията във връзка с междинната резолюция от 4 октомври 2016 г.,

–  като взе предвид член 99, параграфи 1 и 4 и член 108, параграф 7 от своя правилник,

–  като взе предвид препоръката на комисията по правни въпроси (А8-0078/2017),

1.  дава своето одобрение за ратифицирането и присъединяването на държавите членки от името на Европейския съюз към Протокола от 2010 г. към Международната конвенция за отговорността и обезщетенията за щети при превоза на опасни и вредни вещества по море по отношение на аспектите, свързани със съдебното сътрудничество по гражданскоправни въпроси;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки.

(1)

ОВ L 337, 13.12.2002 г., стр. 55.

(2)

Становище на Съда от 14 октомври 2014 г., 1/13, ECLI:EU:C:2014:2303.

(3)

Приети текстове, P8_TA(2016)0260.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Международната конвенция за отговорността и обезщетенията за щети при превоза на опасни и вредни вещества по море от 1996 г. урежда отговорността и обезщетенията за щети, произтичащи от превоза на опасни и вредни вещества по море, включително втечнен природен газ (ВПГ) и втечнен нефтен газ (ВНГ). Протоколът от 2010 г. към Конвенцията ОВВ от 1996 г. съдържа изменения в отговор на проблемите, набелязани в Конвенцията ОВВ от 1996 г. и трябва да се чете, тълкува и прилага заедно с разпоредбите на Конвенцията като единен инструмент, който се нарича „Конвенцията ОВВ от 2010 г.“ Нито Конвенцията ОВВ от 1996 г., нито Протоколът от 2010 г. към Конвенцията ОВВ са влезли в сила.

Конвенцията ОВВ от 2010 г. предвижда обективна отговорност за собственика на кораба, който превозва ОВВ, за всяка щета, произтичаща от инцидент във връзка с превозването на ОВВ по море на борда на този кораб. Съществуват ограничени изключения по отношение на обективната отговорност на собственика, която е съчетана със задължението на собственика да сключи застраховка или да осигури друга финансова гаранция, за да покрие отговорността си за щети съгласно Конвенцията. И което е още по-важно, създаден е специален фонд за обезщетяване, който има за цел обезщетяването на всяко лице, претърпяло щети във връзка с превоза на ОВВ по море, когато това лице не е могло да получи пълно или адекватно обезщетение за щетите от страна на корабособственика или неговия застраховател. Общата сума за целите на обезщетението е в размер на 250 милиона разчетни единици (приблизително 310 милиона евро по днешните валутни курсове) въз основа на обстойна система за вноски, изплащани на Фонда ОВВ от лицата, които приемат за превоз ОВВ във всяка държава – страна по Конвенцията.

Глава IV на Конвенцията ОВВ от 2010 г. установява правила относно компетентността на съдилищата и признаването и изпълнението на съдебни решения и по този начин се припокрива с обхвата на правилата, съдържащи се в преработения Регламент „Брюксел I“. При оценката на разликата между двата режима на компетентност става ясно, че Конвенцията ОВВ съдържа по-строг режим на компетентност, който е в противоречие с множеството основания за компетентност, предвидени в преработения Регламент „Брюксел I“.

Според разбирането на докладчика с оглед на твърде специфичния характер на режима на компетентност по Конвенцията ОВВ, произтичащ от стремежа да бъде избегнато търсенето на най-благоприятната правна система (т.нар. „forum shopping“), да се гарантира равно третиране на кандидатите, като същевременно се обезпечи добро правораздаване чрез избягване на трудности, свързани с уреждането на едни и същи въпроси, с участието на едни и същи експерти, свидетели и обвиняеми в различни съдилища в няколко юрисдикции, както и поради очакваните правни и практически трудности, свързани с прилагането на отделен режим на компетентност за Съюза за разлика от прилагания за другите страни по Конвенцията ОВВ от 2010 г., допускането на изключение от общото прилагане на преработената версия на Регламент „Брюксел I“ е оправдано.

На 17 декември 2015 г. Парламентът получи писмо с искане да даде одобрението си за проекта на решение на Съвета относно ратифицирането на Протокола от 2010 г. към Конвенцията ОВВ. С оглед на значителните различия между проекта на решение на Съвета и първоначалното предложение на Комисията и след изслушване на Комисията и на Съвета (28 януари 2016 г.) и консултиране с Правната служба на Парламента (15 март 2016 г.) комисията по правни въпроси реши да се позове на член 99, параграф 5 от Правилника за дейността, като представи междинен доклад с препоръки за промяна на посочения проект за решение на Съвета.

Основните различия между проекта на решение на Съвета и предложението на Комисията в контекста на аспектите във връзка със съдебното сътрудничество по гражданскоправни въпроси се отнасят до обхвата на изключителната компетентност на Съюза съгласно член 3, параграф 2 от ДФЕС; до степента на припокриване между Глава ІV от Конвенция ОВВ от 2010 г. и преработената версия на Регламент „Брюксел I“; и до необходимостта от въвеждане на задължение за държавите членки да ратифицират Конвенцията в определен срок.

В този контекст докладчикът предлага междинен доклад с цел да се работи със Съвета и Комисията за постигане на положителен резултат, който да гарантира единството, целостта и ефективността на правото на Съюза, както и основния принцип на предоставената компетентност на ЕС. Комисията приветства приемането на резолюцията от Европейския парламент и потвърди готовността си да приеме компромисно решение относно правното основание на предложението и удължен разумен срок за ратифициране на Конвенцията ОВВ от 2010 г.

Съветът взе под внимание резолюцията на Парламента в работна група „Морски транспорт“ на заседанието ѝ от 15 юли и констатира, че не е имало възможност да се възобнови обсъждането на текста на проекта за решение на Съвета, тъй като той попада в обхвата на процедурата за одобрение, а не на процедурата за съвместно вземане на решения.

Предвид категоричния отказ на Съвета да започне диалог с Парламента и Комисията и като се вземе под внимание значителният дял на товарите с ОВВ в морския товарен превоз, глобалният характер на корабоплаването, както и трансграничното въздействие, което могат да имат произшествията, свързани с ОВВ, докладчикът счита, че е в интерес на Съюза като цяло да има хомогенен режим на отговорност, приложим към щетите за околната среда, произтичащи от превоза на ОВВ по море.

Поради това докладчикът препоръчва Парламентът да даде своето одобрение за ратифицирането и присъединяването на държавите членки, в интерес на Европейския съюз, към Протокола от 2010 г. към Международната конвенция за отговорността и обезщетенията за щети при превоза на опасни и вредни вещества по море по отношение на аспектите, свързани със съдебното сътрудничество по гражданскоправни въпроси.


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Ратифицирането и присъединяването на държавите членки от името на Съюза към Протокола от 2010 г. към Международната конвенция за отговорността и обезщетенията за щети при превоза на опасни и вредни вещества по море по отношение на аспектите, свързани със съдебното сътрудничество по гражданскоправни въпроси

Позовавания

14112/2015 – C8-0409/2015 – COM(2015)03052015/0136(NLE)

Дата на консултацията / искането за одобрение

18.1.2016

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

JURI

18.1.2016

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

ENVI

18.1.2016

TRAN

18.1.2016

PECH

18.1.2016

 

Неизказани становища

       Дата на решението

ENVI

16.7.2015

TRAN

15.9.2015

PECH

15.7.2015

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Pavel Svoboda

13.7.2015

 

 

 

Разглеждане в комисия

28.1.2016

15.3.2016

21.4.2016

28.2.2017

Дата на приемане

23.3.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

21

0

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Pavel Svoboda, Tadeusz Zwiefka

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Isabella Adinolfi, Daniel Buda, Angelika Niebler, Virginie Rozière, Rainer Wieland

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Eugen Freund, Maria Noichl

Дата на внасяне

27.3.2017


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

21

+

PPE

S&D

ALDE

GUE/NGL

Verts/ALE

EFDD

ENF

Daniel Buda, Angelika Niebler, Emil Radev, Pavel Svoboda, Rainer Wieland, Tadeusz Zwiefka

Eugen Freund, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Maria Noichl, Virginie Rozière

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka

Max Andersson, Julia Reda

Isabella Adinolfi, Joëlle Bergeron

Marie-Christine Boutonnet

0

-

 

 

1

0

ECR

Sajjad Karim

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Правна информация - Политика за поверителност