Postopek : 2015/0136(NLE)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0078/2017

Predložena besedila :

A8-0078/2017

Razprave :

Glasovanja :

PV 05/04/2017 - 9.3

Sprejeta besedila :

P8_TA(2017)0105

PRIPOROČILO     ***
PDF 529kWORD 55k
27.3.2017
PE 597.652v02-00 A8-0078/2017

o osnutku sklepa Sveta o ratifikaciji in pristopu k Protokolu iz leta 2010 k Mednarodni konvenciji o odgovornosti in nadomestilu škode v zvezi s prevozom nevarnih in zdravju škodljivih snovi po morju s strani držav članic v interesu Evropske unije glede vidikov, povezanih s pravosodnim sodelovanjem v civilnih zadevah

(14112/2015 – C8-0409/2015 – 2015/0136(NLE))

Odbor za pravne zadeve

Poročevalec: Pavel Svoboda

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 KRATKA OBRAZLOŽITEV
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o osnutku sklepa Sveta o ratifikaciji in pristopu k Protokolu iz leta 2010 k Mednarodni konvenciji o odgovornosti in nadomestilu škode v zvezi s prevozom nevarnih in zdravju škodljivih snovi po morju s strani držav članic v interesu Evropske unije glede vidikov, povezanih s pravosodnim sodelovanjem v civilnih zadevah

(14112/2015 – C8-0409/2015 – 2015/0136(NLE))

(Odobritev)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta (14112/2015),

–  ob upoštevanju Mednarodne konvencije o odgovornosti in nadomestilu škode v zvezi s prevozom nevarnih in zdravju škodljivih snovi po morju iz leta 1996 (v nadaljnjem besedilu: Konvencija HNS iz leta 1996),

–  ob upoštevanju Protokola iz leta 2010 h Konvenciji HNS iz leta 1996,

–  ob upoštevanju prošnje za odobritev, ki jo je Svet podal v skladu s členom 81 in točko (a)(v) drugega pododstavka člena 218(6) Pogodbe o delovanju Evropske unije (C8-0409/2015),

–  ob upoštevanju Protokola št. 22 o posebnem stališču Danske, ki je priložen Pogodbama,

–  ob upoštevanju Sklepa Sveta 2002/971/ES z dne 18. novembra 2002 o pooblastilu državam članicam, da v interesu Skupnosti ratificirajo ali pristopijo k Mednarodni konvenciji o odgovornosti in nadomestilu škode v zvezi s prevozom nevarnih in zdravju škodljivih snovi po morju, 1996 (Konvencija HNS)(1),

–  ob upoštevanju mnenja Sodišča z dne 14. oktobra 2014(2),

–  ob upoštevanju svoje vmesne resolucije z dne 8. junija 2016 o osnutku sklepa Sveta(3),

–  ob upoštevanju nadaljnjega ukrepanja Komisije na podlagi vmesne resolucije z dne 4. oktobra 2016,

–  ob upoštevanju člena 99(1) in (4) ter člena 108(7) Poslovnika,

–  ob upoštevanju priporočila Odbora za pravne zadeve (A8-0078/2017),

1.  odobri ratifikacijo Protokola iz leta 2010 k Mednarodni konvenciji o odgovornosti in nadomestilu škode v zvezi s prevozom nevarnih in zdravju škodljivih snovi po morju in pristop k njemu s strani držav članic v interesu Evropske unije glede vidikov, povezanih s pravosodnim sodelovanjem v civilnih zadevah;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic.

(1)

UL L 337, 13.12.2002, str. 55.

(2)

Mnenje Sodišča z dne 14. oktobra 2014, 1/13, ECLI:EU:C:2014:2303.

(3)

Sprejeta besedila, P8_TA(2016)0260.


KRATKA OBRAZLOŽITEV

Mednarodna konvencija o odgovornosti in nadomestilu škode v zvezi s prevozom nevarnih in zdravju škodljivih snovi po morju iz leta 1996 obravnava odgovornost in nadomestilo škode, nastale zaradi prevoza nevarnih in zdravju škodljivih snovi po morju, vključno z utekočinjenim zemeljskim plinom (UZP) in utekočinjenim naftnim plinom (UNP). Protokol iz leta 2010 h Konvenciji HNS iz leta 1996 je vseboval spremembe za obravnavo težav, ki so bile ugotovljene v Konvenciji HNS iz leta 1996. Brati, razlagati in izvajati ga je treba skupaj z določbami te konvencije kot en sam instrument, tj. Konvencijo HNS iz leta 2010(1). Niti Konvencija HNS iz leta 1996 niti Protokol iz leta 2010 h Konvenciji HNS še nista začela veljati.

S Konvencijo HNS iz leta 2010 se uvaja objektivna odgovornost lastnika ladje, ki prevaža nevarne in zdravju škodljive snovi, za škodo, ki je posledica izrednega dogodka, povezanega s prevozom nevarnih in zdravju škodljivih snovi po morju in na krovu te ladje. Obstajajo omejena odstopanja od objektivne odgovornosti lastnika, ki je povezana z obveznostjo lastnika, da za kritje svoje odškodninske odgovornosti v skladu s Konvencijo sklene zavarovanje ali pridobi drugo finančno jamstvo. Bolj pomembno je, da se ustanovi specializiran odškodninski sklad, ki bo namenjen izplačilu odškodnine osebam, ki so utrpele škodo v zvezi s prevozom nevarnih in zdravju škodljivih snovi po morju, če te osebe niso mogle dobiti celotnega in ustreznega nadomestila za škodo od lastnika ladje in njegove zavarovalnice. Skupni znesek, ki je na voljo za nadomestila škode, je 250 milijonov obračunskih enot (po sedanjih menjalniških tečajih približno 310 milijonov EUR), temelji pa na zapletenem sistemu prispevkov, ki jih v sklad HNS vplačujejo osebe prejemnice nevarnih in zdravju škodljivih snovi v državah pogodbenicah.

Poglavje IV Konvencije HNS iz leta 2010 določa pravila o pristojnosti sodišč ter priznavanju in izvrševanju sodnih odločb, kar pomeni, da se njegovo področje uporabe prekriva s pravili iz prenovljene uredbe Bruselj I. Pri ocenjevanju razlike med obema ureditvama pristojnosti postane jasno, da Konvencija HNS vsebuje precej strogo ureditev pristojnosti, ki je v nasprotju z več podlagami sodne pristojnosti, ki so na voljo v prenovljeni uredbi Bruselj I.

Poročevalec razume, da je zaradi zelo specifične narave ureditve pristojnosti v Konvenciji HNS (ki izhaja iz prizadevanj, da bi preprečili izbiranje najugodnejšega sodišča in zagotovili enako obravnavo vlagateljev zahtevkov, ob hkratnem zagotavljanju dobrega delovanja sodnega sistema z izogibanjem težavam, ki nastanejo zaradi reševanja istih vprašanj, ki vključujejo iste izvedence, priče in tožene stranke, na različnih sodiščih v več jurisdikcijah) kot tudi zaradi pričakovanih pravnih in praktičnih težav pri izvajanju ločene ureditve pristojnosti v Uniji, ki se razlikuje od ureditve, ki bo veljala za druge pogodbenice Konvencije HNS, odstopanje od splošne uporabe prenovljene uredbe Bruselj I utemeljeno.

Parlament je 17. decembra 2015 prejel pismo s prošnjo, naj poda soglasje k osnutku sklepa Sveta o ratifikaciji Protokola iz leta 2010 h Konvenciji HNS. Odbor za pravne zadeve se je zaradi znatnega razhajanja med osnutkom sklepa Sveta in prvotnim predlogom Komisije ter po predstavitvi Komisije in Sveta (28. januarja 2016) in posvetovanju s pravno službo Parlamenta (15. marca 2016) odločil, da bo ob sklicevanju na odstavek 5 člena 99 Poslovnika pripravil osnutek vmesnega poročila s priporočili za spremembo omenjenega osnutka sklepa Sveta.

Glavna razhajanja med osnutkom sklepa Sveta in predlogom Komisije v okviru vidikov, povezanih s pravosodnim sodelovanjem v civilnih zadevah, so bila povezana z obsegom izključne pristojnosti Unije v skladu s členom 3(2) PDEU, obsegom prekrivanja Poglavja IV Konvencije HNS iz leta 2010 in prenovljene uredbe Bruselj I ter potrebo po obveznosti držav članic glede ratifikacije Konvencije v določenem časovnem okviru.

Poročevalec je glede na navedeno predlagal vmesno poročilo, da bi s Svetom in Komisijo poskušali doseči pozitiven izid, ki bi zagotovil enotnost, celovitost in učinkovitost prava Unije ter temeljno načelo prenosa pristojnosti EU. Komisija je pozdravila sprejetje te resolucije s strani Parlamenta in potrdila, da bi bila pripravljena sprejeti kompromisno rešitev glede podaljšanja razumnega časovnega okvira za ratifikacijo Konvencije HNS iz leta 2010.

Svet se je na zasedanju 15. julija v okviru Delovne skupine za pomorski promet seznanil z resolucijo Parlamenta in sklenil, da ni podlage za ponovno odprtje razprave o besedilu osnutka sklepa Sveta, saj spada pod postopek odobritve in ne pod postopek soodločanja.

Glede na kategorično nepripravljenost Sveta na začetek dialoga s Parlamentom in Komisijo ter ob upoštevanju pomembnega deleža, ki ga ima tovor nevarnih in zdravju škodljivih snovi v pomorskem tovornem prometu, svetovne narave ladijskega prevoza in čezmejnega učinka, ki je verjeten pri nesrečah s tovrstnim tovorom, poročevalec meni, da je enotna ureditev odgovornosti, ki se uporablja za okoljsko škodo, nastalo zaradi prevoza nevarnih in zdravju škodljivih snovi po morju, v interesu Unije kot celote.

Poročevalec zato priporoča, da Parlament odobri ratifikacijo Protokola iz leta 2010 k Mednarodni konvenciji o odgovornosti in nadomestilu škode v zvezi s prevozom nevarnih in zdravju škodljivih snovi po morju in pristop k njemu s strani držav članic v interesu Evropske unije glede vidikov, povezanih s pravosodnim sodelovanjem v civilnih zadevah.

(1)


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Ratifikacija in pristop k Protokolu 2010 k Mednarodni konvenciji o odgovornosti in nadomestilu škode v zvezi s prevozom nevarnih in zdravju škodljivih snovi po morju s strani držav članic v imenu Unije glede vidikov, povezanih s pravosodnim sodelovanjem v civilnih zadevah

Referenčni dokumenti

14112/2015 – C8-0409/2015 – COM(2015)03052015/0136(NLE)

Datum posvetovanja / Zahteva za odobritev

18.1.2016

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

JURI

18.1.2016

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

ENVI

18.1.2016

TRAN

18.1.2016

PECH

18.1.2016

 

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

ENVI

16.7.2015

TRAN

15.9.2015

PECH

15.7.2015

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Pavel Svoboda

13.7.2015

 

 

 

Obravnava v odboru

28.1.2016

15.3.2016

21.4.2016

28.2.2017

Datum sprejetja

23.3.2017

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

21

0

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Pavel Svoboda, Tadeusz Zwiefka

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Isabella Adinolfi, Daniel Buda, Angelika Niebler, Virginie Rozière, Rainer Wieland

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Eugen Freund, Maria Noichl

Datum predložitve

27.3.2017


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

21

+

PPE

S&D

ALDE

GUE/NGL

Verts/ALE

EFDD

ENF

Daniel Buda, Angelika Niebler, Emil Radev, Pavel Svoboda, Rainer Wieland, Tadeusz Zwiefka

Eugen Freund, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Maria Noichl, Virginie Rozière

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Jiří Maštálka

Max Andersson, Julia Reda

Isabella Adinolfi, Joëlle Bergeron

Marie-Christine Boutonnet

0

-

 

 

1

0

ECR

Sajjad Karim

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov