Betänkande - A8-0078/2017Betänkande
A8-0078/2017

REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om medlemsstaternas ratifikation av och anslutning till, i Europeiska unionens intresse, 2010 års protokoll till internationella konventionen om ansvar och ersättning för skada i samband med sjötransport av farliga och skadliga ämnen, med avseende på de aspekter som rör civilrättsligt samarbete

27.3.2017 - (14112/2015 – C8-0409/2015 – 2015/0136(NLE)) - ***

Utskottet för rättsliga frågor
Föredragande Pavel Svoboda

Förfarande : 2015/0136(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A8-0078/2017
Ingivna texter :
A8-0078/2017
Debatter :
Omröstningar :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om utkastet till rådets beslut om medlemsstaternas ratifikation av och anslutning till, i Europeiska unionens intresse, 2010 års protokoll till internationella konventionen om ansvar och ersättning för skada i samband med sjötransport av farliga och skadliga ämnen, med avseende på de aspekter som rör civilrättsligt samarbete

(14112/2015 – C8-0409/2015 – 2015/0136(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (14112/2015),

–  med beaktande av 1996 års internationella konvention om ansvar och ersättning för skada i samband med sjötransport av farliga och skadliga ämnen (1996 års HNS‑konvention),

–  med beaktande av 2010 års protokoll till 1996 års HNS-konvention,

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 81 och artikel 218.6 andra stycket a v i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8-0409/2015),

–  med beaktande av protokoll nr 22 om Danmarks ställning, som är fogat till fördragen,

–  med beaktande av rådets beslut 2002/971/EG av den 18 november 2002 om bemyndigande för medlemsstaterna att i gemenskapens intresse ratificera eller ansluta sig till 1996 års internationella konvention om ansvar och ersättning för skada i samband med sjötransport av farliga och skadliga ämnen (HNS-konventionen)[1],

–  med beaktande av domstolens yttrande av den 14 oktober 2014[2],

–  med beaktande av sin interimsresolution av den 8 juni 2016 om utkastet till rådets beslut[3],

–  med beaktande av kommissionens uppföljning av interimsresolutionen av den 4 oktober 2016,

–  med beaktande av artikel 99.1 och 99.4 och artikel 108.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för rättsliga frågor (A8-0078/2017).

1.  Europaparlamentet godkänner att medlemsstaterna, i Europeiska unionens intresse, ratificerar och ansluter sig till 2010 års protokoll till internationella konventionen om ansvar och ersättning för skada i samband med sjötransport av farliga och skadliga ämnen, med avseende på de aspekter som rör civilrättsligt samarbete.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna.

  • [1]  EGT L 337, 13.12.2002, s. 55.
  • [2]  Domstolens yttrande av den 14 oktober 2014, 1/13, ECLI:EU:C:2014:2303.
  • [3]  Antagna texter, P8_TA(2016)0260.

MOTIVERING

Internationella konventionen om ansvar och ersättning för skada i samband med sjötransport av farliga och skadliga ämnen från 1996 handlar om ansvar och ersättning för skador till följd av sjötransport av farliga och skadliga ämnen, inklusive flytande naturgas (LNG) och gasol (LPG). 2010 års protokoll till 1996 års HNS-konvention innehöll ändringar för lösning av problem som konstaterats i 1996 års HNS-konvention, och protokollet ska läsas, tolkas och tillämpas tillsammans med bestämmelserna i konventionen, som ett enda instrument som kallas ”2010 års HNS-konvention”. Varken 1996 års HNS-konvention eller 2010 års protokoll till HNS-konventionen har trätt i kraft.

I 2010 års HNS-konvention fastställs ett strikt ansvar för ägaren till det fartyg som transporterar farliga och skadliga ämnen för all skada till följd av en olycka i samband med sjötransport av farliga och skadliga ämnen ombord på fartyget. Det finns begränsade undantag i fråga om det strikta ansvaret för ägaren, vilket är kopplat till en skyldighet för ägaren att ha en försäkring eller annan ekonomisk säkerhet för att täcka sitt ansvar för skador enligt konventionen. Viktigare är att det inrättas en specialiserad ersättningsfond som syftar till att ge ersättning till var och en som lidit skada i samband med sjötransport av farliga och skadliga ämnen, i den mån denne inte har kunnat få full ersättning för skadan från fartygsägaren och dennes försäkringsgivare. Det totala ersättningsbelopp som är tillgängligt uppgår till 250 miljoner beräkningsenheter (omkring 310 miljoner euro enligt dagens växelkurser), på grundval av ett i detalj utarbetat system med bidrag som betalas in till HNS‑fonden av personer som tar emot farliga och skadliga ämnen i varje konventionsstat.

I kapitel IV i 2010 års HNS-konvention fastställs regler om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar, och därmed överlappar tillämpningsområdet med reglerna i den omarbetade Bryssel I-förordningen. Vid en bedömning av skillnaden mellan de två behörighetsordningarna blir det uppenbart att HNS-konventionen har en ganska restriktiv ordning för domstols behörighet, vilket står i kontrast till de flera grunder för behörighet som finns tillgängliga enligt den omarbetade Bryssel I-förordningen.

Föredraganden menar att det är motiverat med ett undantag från den allmänna tillämpningen av den omarbetade Bryssel I-förordningen, med hänsyn till den högst specifika karaktären hos behörighetsordningen i HNS-konventionen – som har sin upprinnelse i ett försök att avvärja ”forum shopping”, säkerställa likabehandling av sökande, samtidigt som man garanterar en sund rättskipning genom att undvika svårigheterna med att avgöra samma frågor med samma experter, samma vittnen och samma tilltalade i olika domstolar i flera jurisdiktioner – och på grund av de förväntade rättsliga och praktiska svårigheterna med att tillämpa en separat behörighetsordning i unionen jämfört med den som gäller för andra parter till HNS-konventionen.

Parlamentet mottog den 17 december 2015 en skrivelse med en begäran om godkännande av utkastet till rådets beslut om ratifikation av 2010 års protokoll till HNS-konventionen. Med tanke på de avsevärda skillnaderna mellan utkastet till rådets beslut och kommissionens ursprungliga förslag, och efter samråd med kommissionen och rådet (den 28 januari 2016) och parlamentets rättstjänst (den 15 mars 2016) beslutade utskottet för rättsliga frågor att använda sig av artikel 99.5 i arbetsordningen och utarbeta ett interimsbetänkande med rekommendationer om ändring av nämnda utkast till rådets beslut.

De huvudsakliga skillnaderna mellan utkastet till rådets beslut och kommissionens förslag, i fråga om de aspekter som rör civilrättsligt samarbete, gällde omfattningen av unionens exklusiva befogenhet i enlighet med artikel 3.2 i EUF-fördraget, omfattningen av överlappningen mellan kapitel IV i 2010 års HNS-konvention och den omarbetade Bryssel I‑förordningen och nödvändigheten av en skyldighet för medlemsstaterna att ratificera konventionen inom en fastställd tidsram.

Mot denna bakgrund föreslog föredraganden ett interimsbetänkande i syfte att tillsammans med rådet och kommissionen arbeta i riktning mot ett positivt resultat, som skulle säkerställa unionslagstiftningens enhetlighet, integritet och verkan och den grundläggande principen om överföring av EU:s befogenheter. Kommissionen välkomnade att parlamentet antagit denna resolution och bekräftade att den skulle ha varit beredd att acceptera en kompromisslösning om en utökad rimlig tidsram för ratifikation av 2010 års HNS-konvention.

Vid mötet med arbetsgruppen för sjöfart den 15 juli noterade rådet parlamentets resolution och ansåg att det saknas utrymme för att på nytt öppna diskussionen om texten i utkastet till rådets beslut, eftersom det omfattas av godkännandeförfarandet och inte medbeslutandeförfarandet.

I ljuset av rådets kategoriska nej till att inleda en dialog med parlamentet och kommissionen – och med tanke på den avsevärda andel av frakttransporter till havs som utgörs av last av farliga och skadliga ämnen, sjöfartshandelns världsomfattande karaktär och de gränsöverskridande effekter som olyckor som omfattar last av farliga och skadliga ämnen lätt kan få – anser föredraganden att det ligger i unionens intresse som helhet att förfoga över ett enhetligt ansvarssystem som är tillämpligt på miljöskador till följd av sjötransport av farliga och skadliga ämnen.

Därför rekommenderar föredraganden att parlamentet godkänner att medlemsstaterna, i Europeiska unionens intresse, ratificerar och ansluter sig till 2010 års protokoll till internationella konventionen om ansvar och ersättning för skada i samband med sjötransport av farliga och skadliga ämnen, med avseende på de aspekter som rör civilrättsligt samarbete.

ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Medlemsstaternas ratifikation, på unionens vägnar, av 2010 års protokoll till internationella konventionen om ansvar och ersättning för skada i samband med sjötransport av farliga och skadliga ämnen, och om medlemsstaternas anslutning, på unionens vägnar, till detta protokoll, med avseende på de aspekter som rör civilrättsligt samarbete

Referensnummer

14112/2015 – C8-0409/2015 – COM(2015)03052015/0136(NLE)

Datum för remiss/begäran om godkännande

18.1.2016

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

JURI

18.1.2016

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ENVI

18.1.2016

TRAN

18.1.2016

PECH

18.1.2016

 

Inget yttrande avges

       Beslut

ENVI

16.7.2015

TRAN

15.9.2015

PECH

15.7.2015

 

Föredragande

       Utnämning

Pavel Svoboda

13.7.2015

 

 

 

Behandling i utskott

28.1.2016

15.3.2016

21.4.2016

28.2.2017

Antagande

23.3.2017

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

21

0

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Pavel Svoboda, Tadeusz Zwiefka

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Isabella Adinolfi, Daniel Buda, Angelika Niebler, Virginie Rozière, Rainer Wieland

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Eugen Freund, Maria Noichl

Ingivande

27.3.2017

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

21

+

PPE

S&D

ALDE

GUE/NGL

Verts/ALE

EFDD

ENF

Daniel Buda, Angelika Niebler, Emil Radev, Pavel Svoboda, Rainer Wieland, Tadeusz Zwiefka

Eugen Freund, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Maria Noichl, Virginie Rozière

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka

Max Andersson, Julia Reda

Isabella Adinolfi, Joëlle Bergeron

Marie-Christine Boutonnet

0

-

 

 

1

0

ECR

Sajjad Karim

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster