Процедура : 2016/2186(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0079/2017

Внесени текстове :

A8-0079/2017

Разисквания :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Гласувания :

PV 27/04/2017 - 5.32
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0163

ДОКЛАД     
PDF 733kWORD 69k
28.3.2017
PE 593.863v03-00 A8-0079/2017

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския банков орган за финансовата 2015 година

(2016/2186(DEC))

Комисия по бюджетен контрол

Докладчик: Инес Аяла Сендер

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския банков орган за финансовата 2015 година

(2016/2186(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейския банков орган за финансовата 2015 година,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейския банков орган за финансовата 2015 година, придружен от отговора на Органа(1),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2015 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 21 февруари 2017 г. относно освобождаването от отговорност на Органа във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2015 година (05873/2017 – C8-0072/2017),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/78/ЕО на Комисията(4), и по-специално член 64 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(5), и по-специално член 108 от него,

–  като взе предвид член 94 и приложение ІV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по икономически и парични въпроси (A8-0079/2017),

1.  освобождава от отговорност изпълнителния директор на Европейския банков орган във връзка с изпълнението на бюджета на Органа за финансовата 2015 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на изпълнителния директор на Европейския банков орган, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно приключването на сметките на Европейския банков орган за финансовата 2015 година

(2016/2186(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейския банков орган за финансовата 2015 година,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейския банков орган за финансовата 2015 година, придружен от отговора на Органа(6),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(7) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2015 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 21 февруари 2017 г. относно освобождаването от отговорност на Органа във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2015 година (05873/2017 – C8-0072/2017),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(8), и по-специално член 208 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/78/ЕО на Комисията(9), и по-специално член 64 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(10), и по-специално член 108 от него,

–  като взе предвид член 94 и приложение ІV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по икономически и парични въпроси (A8-0079/2017),

1.  одобрява приключването на сметките на Европейския банков орган за финансовата 2015 година;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на изпълнителния директор на Европейския банков орган, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ,

съдържащо забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския банков орган за финансовата 2015 година

(2016/2186(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския банков орган за финансовата 2015 година,

–  като взе предвид член 94 и приложение ІV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по икономически и парични въпроси (A8-0079/2017),

A.  като има предвид, че според финансовите отчети на Европейския банков орган („Органа“) неговият окончателен бюджет за финансовата 2015 година възлиза на 33 419 863 EUR, което представлява намаление от 0,54% спрямо 2014 г., дължащо се на скорошното създаване на Органа; като има предвид, че Органът се финансира от вноска на Съюза (13 367 600 EUR, представляваща 40%) и от вноски на държавите членки (20 051 400 EUR, представляващи 60%);

Б.  като има предвид декларацията на Сметната палата („Палатата“) в нейния доклад относно годишните отчети на Европейския банков орган за финансовата 2015 година („доклада на Палатата“), че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети на Органа за финансовата 2015 година са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни;

В.  като има предвид, че в контекста на процедурата по освобождаване от отговорност органът по освобождаване от отговорност подчертава специалното значение на по-нататъшното укрепване на демократичната легитимност на институциите на Съюза чрез повишаване на прозрачността и отчетността, прилагане на концепцията за бюджетиране, основано на изпълнението, и добро управление на човешките ресурси;

1.  припомня, че Европейският парламент изигра ролята на движеща сила за създаването на нова и всеобхватна Eвропейска система за финансов надзор, включваща трите европейски надзорни органа (ЕНО), която да осигури система за по-добър финансов надзор след финансовата криза;

Проследяване на изпълнението във връзка с процедурата по освобождаване от отговорност за финансовата 2014 година

2.  отбелязва въз основа на доклада на Палатата, че по отношение на един коментар, направен в доклада на Палатата за 2012 г. във връзка със средства за образование и отбелязан като „текущ“ в докладите на Палатата за 2013 и 2014 г., са предприети коригиращи действия и са подписани договори с 20 от 21 училища, посещавани от деца на служители;

Бюджетно и финансово управление

3.  отбелязва, че оценката на Сметната палата е твърде лаконична и съдържа малко предложения за по-ефикасно управление на бюджета на Органа;

4.  потвърждава, че в резултат на усилията за контрол на бюджета през финансовата 2014 година степента на изпълнение на бюджета е 99,34%, което представлява намаление с 0,47% спрямо 2014 г., и че степента на изпълнение на бюджетните кредити за плащания е 89,70%, което представлява увеличение с 5,76% спрямо 2014 г.; отбелязва въз основа на информация от Органа, че високата степен на изпълнение се дължи както на доброто планиране и контрол на бюджета, така и на ограничения размер на бюджета на Органа; отбелязва, че някои елементи на работната програма на Органа е трябвало да бъдат отложени за изпълнение през 2016 г. или изпълнени в намалена степен поради съкращения на бюджета;

5.  отбелязва, че Европейският парламент и Съветът намалиха финансовите ресурси на Органа за 2015 г. с 6% в сравнение с предходната година, въпреки че предоставиха по-голям брой служители; отбелязва, че с цел изпълнението на тези съкращения Органът е трябвало да съкрати своята работна програма и да намали разходите в области като оперативните командировки и заседания, оперативните ИТ проекти и обучението на персонала; потвърждава освен това, че еврото загуби значително от стойността си спрямо британската лира през годината, което принуди Органа да поиска коригиращ бюджет в размер на 1,9 милиона евро, приет през август 2015 г., с цел да може да изпълни финансовите си задължения;

6.  подчертава, че е важно да се гарантира подходящо равнище на определяне на приоритетите и ефикасност по отношение на разпределението на ресурсите; счита в това отношение, че първоначалните бюджетни съкращения не е трябвало да бъдат приложени чрез отлагане на публикуването на стандарти и насоки или чрез съкращаване на участието в работните групи на Базелския комитет по банков надзор (BCBS); подчертава, че всички евентуални увеличения на средствата на Органа следва да бъдат придружени от подходящи мерки за определяне на приоритетите; предлага, тъй като работата на Органа все повече се измества от законодателни задачи към сближаване в областта на надзора и прилагане на надзор, бюджетът и персоналът на Органа да се разпределят по съответния начин;

7.  приветства факта, че бюджетът на Органа за 2016 г. беше значително повишен благодарение на факта, че Органът, Европейският парламент и Съветът взеха предвид извлечените поуки във връзка с процедурата от предходната година, което доведе до увеличение с 20% в сравнение с първоначалния бюджет за 2015 г.;

Поети задължения и преноси

8.  отбелязва, че Органът намали още повече общото равнище на пренесените бюджетни кредити за поети задължения от 15,90% през 2014 г. на 9,7% през 2015 г.; отбелязва въз основа на доклада на Палатата, че пренесените бюджетни кредити за поети задължения по дял II („Административни разходи“) възлизат на 1 487 794 EUR, или 28% от общия размер на бюджетните кредити за поети задължения по този дял, спрямо 3 431 070 EUR, или 48% през 2014 г.; отбелязва, че тези преноси включват неразрешен проблем, свързан с дължим ДДС върху горницата над данъчната оценка на новата сграда на Органа, както и фактура за данък върху нежилищни сгради от Службата за оценки (Valuation Оffice Agency) на Обединеното кралство;

9.  приветства факта, че Органът е намалил стойността на пренесените към 2016 г. суми с 40% в сравнение с предходната година, при положение че разликата в общия бюджет за двете години е намаление от 0,5%; потвърждава, че това бележи завръщането към по-нормални равнища на преносите в края на 2015 г., след като през 2014 г. бяха пренесени значителни по размер суми вследствие на преместването на Органа в нова му сграда през декември 2014 г.;

Трансфери

10.  отбелязва въз основа на окончателните отчети на Органа, че през 2015 г. той е изпълнил 30 бюджетни трансфера; отбелязва, че ограничението от 10%, посочено в член 27 от финансовия правилник на Органа, е било надвишено само веднъж; отбелязва със задоволство, че равнището и естеството на трансферите през 2015 г. са останали в границите на финансовите правила;

Процедури за възлагане на обществени поръчки и набиране на персонал

11.  отбелязва, че общият брой на служителите на Органа се е увеличил на 156 през 2015 г. от 146 през 2014 г., като е включвал 45% жени и 55% мъже; отбелязва, че общото текучество на персонала поради подаване на оставка, неподновяване на договора или изтичане на срока на договора е 10,3%, което е с 2,6% по-ниско спрямо 2014 г.; отбелязва със задоволство, че Органът е извършил оценка на работните места, както през предходните години, която е показала, че 80,1% от работните места са „оперативни“, тоест пряко ориентирани към изпълнението на мандата на Органа, 12,5% са включвали „управление и координация“, а 7,4% са „неутрални“; посочва, че за всеки четири длъжности, свързани с прякото изпълнение на мандата на Органа, има само една административна длъжност;

12.  отбелязва, че Органът ще осигури географско равновесие и равновесие между половете, както и спазване на принципа на равните възможности, в съответствие с членове 1г и 27 от Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз и Условията за работа на другите служители на Съюза; отбелязва, че Органът е публикувал всички незаети работни места на своя уебсайт;

Предотвратяване и управление на конфликти на интереси и прозрачност

13.  отбелязва, че през октомври 2014 г. Органът е приел политика относно конфликтите на интереси и прилага насоки за етично поведение от 2012 г. насам; потвърждава, че по време на процедурата по набиране на персонал бъдещите служители трябва да декларират възможни конфликти на интереси, в допълнение към оценката на техните автобиографии; отбелязва, че целият персонал трябва ежегодно да декларира възможни конфликти на интереси, които се оценяват от служителя по етичните въпроси на Органа; отбелязва, че членовете на Съвета на надзорниците и техните заместници трябва също да декларират своите действителни или възможни конфликти на интереси, включително икономически интереси, и по-специално дялово участие във финансови институции; отбелязва освен това, че всички посочени декларации и декларациите на висшето ръководство на Органа се публикуват на неговия уебсайт и се актуализират ежегодно; изразява съжаление обаче, че нито автобиографиите на членовете на Управителния съвет, нито автобиографиите на членовете на Съвета на надзорниците са публикувани на уебсайта на Органа; призовава Органа да публикува въпросните документи във възможно най-кратък срок, за да осигури необходимия обществен контрол и надзор над своето ръководство;

14.  отбелязва, че Органът е приел стратегия за борба с измамите, която е трябвало да бъде приложена изцяло до края на 2016 г.; отбелязва със задоволство, че освен че е създал специален раздел, посветен на борбата с измамите, в своя интранет с канал за комуникация за лицата, сигнализиращи за нередности, през 2016 г. Органът е извършил първоначална оценка на риска от измама във всички отдели;

15.  потвърждава въз основа на информация от Органа, че той работи в тясно сътрудничество с всички държави членки по изготвянето на регулаторни отчети в сферата на своята компетентност, които публикува редовно; отбелязва със задоволство, че Органът е приложил мерки за гарантиране на прозрачност по отношение на публичните изяви и на заинтересованите лица, с които се среща;

16.  счита, че протоколите от заседанията на Съвета на надзорниците и на групите на участниците, които са публично достъпни, следва да бъдат публикувани незабавно след заседанията, за да се намали настоящото забавяне от до три месеца между заседанията и публикуването на протоколите и да се осигурява по-добра представа за проведените обсъждания, позициите на членовете и начина им на гласуване; счита, че информирането на гражданите на Съюза би могло също да се подобри чрез прякото излъчване на събития по интернет; изразява загриженост във връзка с фактически неравния достъп до документите и информацията от вътрешните заседания, който имат различните заинтересовани страни, в това число Европейският парламент; приветства факта, че от съществуващите ЕНО Органът оповестява в най-подходяща степен информация относно заседанията на своите служители със заинтересовани лица; счита, че Органът следва да създаде защитен канал за лицата, сигнализиращи за нередности, в рамките на своя план за действие за следващите години;

Вътрешен одит

17.  отбелязва, че Службата за вътрешен одит на Комисията е предприела последващи действия във връзка с ограничения преглед на управлението на проекти в областта на информационните технологии, който първоначално е включвал четири препоръки; отбелязва също така, че една препоръка, определена като „важна“, е приключена още през февруари 2015 г. въз основа на документна проверка на Службата за вътрешен одит;

18.  отбелязва, че Службата за вътрешен одит е извършила одит на управлението на човешките ресурси, което е довело до издаването на шест препоръки, две от които са определени като „много важни“, четири – като „важни“ и никоя не е определена като „критична“; приветства факта, че Органът е приел всички забележки и препоръки и е разработил подходящи планове за действие, които се проследяват редовно от Органа;

Резултати от дейността

19.  отбелязва, че Органът си сътрудничи тясно с Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA) и с Европейския орган за ценни книжа и пазари (ESMA) по всички спомагателни функции с цел намаляване на административните разходи навсякъде, където това е възможно, създаване на взаимодействия и обмен на най-добри практики; очаква Органът да положи допълнителни усилия за задълбочаване на сътрудничеството с другите децентрализирани агенции и допълнително да намали общите и административните разходи;

Други коментари

20.  отбелязва, че на 23 юни 2016 г. гражданите на Обединеното кралство гласуваха за напускането на Съюза; посочва, че съгласно член 50 от Договора за Европейския съюз държава членка, която вземе решение да се оттегли от Съюза, следва да уведоми Европейския съвет за своето намерение, а Съюзът договаря и сключва споразумение с тази държава, с което се определят редът и условията за нейното оттегляне; потвърждава въз основа на доклада на Палатата, че отчетите и свързаните с тях бележки на Органа, който се намира в Лондон, са изготвени с помощта на наличната информация към датата на подписване на тези отчети, когато резултатите от референдума все още не са били известни и не е била получена официална нотификация за задействане на член 50;

21.  отбелязва, че след резултата от референдума в Обединеното кралство, проведен на 23 юни 2016 г., Органът изготви оценки на въздействието за всички области на подкрепа, а именно ИТ, човешки ресурси, възлагане на обществени поръчки, услуги за предприятията и комуникации, които ще бъдат актуализирани в съответствие с настъпващите промени;

22.  приветства подробната информация, предоставена от Органа на органа по освобождаване от отговорност относно неговите текущи договорни задължения и други задължения, свързани с физическото му присъствие в Обединеното кралство; отбелязва, че с изключение на договора за наем, максималното възможно договорно или друго задължение на Органа е в размер на 33,16 милиона евро, като няма да се прилагат финансови санкции за предсрочното прекратяване на тези договори, ако се спазят приложимите срокове за предизвестие, които са от един до три месеца; изразява загриженост обаче предвид възможните оперативни рискове и рисковете за непрекъснатостта на дейността, както и предвид свързаните с евентуално решение за преместване разходи, като например допълнителните дейности в областта на обществените поръчки, които може да се окаже необходимо да бъдат осъществени в кратки срокове, ако обстоятелствата не осигуряват достатъчно дълъг преходен период за преместване на ново място;

23.  отбелязва, че Органът е подписал 12-годишен договор за наем, валиден до 8 декември 2026 г. и че нормалното изпълнение на неговите условия предвижда задължението да се плати пълният наем за целия период; отбелязва обаче, че Органът е договорил клауза за спиране на изпълнението на договора в средата на периода, което означава, че ако се активира тази клауза, Органът ще бъде освободен от задължението да плаща наем за последните шест години; отбелязва също така, че ако бъде задействана клаузата за спиране на изпълнението на договора, Органът трябва да възстанови половината от финансов стимул (32-месечен гратисен период), който вече е получил и който се отнася за целия 12-годишен срок на действие на договора; отбелязва, че при напускането Органът трябва да върне имота в първоначалното му състояние, в който случай Органът трябва да плати за изнасянето на офис оборудването, което е инсталирал в сградата; отбелязва, че точната сума ще бъде определена въз основата на експертна оценка и допълнителни преговори; изисква от Органа да уведоми Парламента за размера на тази сума, щом той бъде уточнен;

24.  призовава Комисията и Съвета, след задействането на член 50 от правителството на Обединеното кралство, да направят основанията и процеса на вземане на решение относно новото местонахождение на Органа прозрачни и демократични;

25.  припомня, че системата на смесено финансиране на Органа, която зависи до голяма степен от вноските от националните компетентни органи, не е подходяща, не е гъвкава, създава административна тежест и представлява потенциална заплаха за неговата независимост; призовава поради това Комисията, в планираната за второто тримесечие на 2016 г. бяла книга и в законодателно предложение, което трябва да бъде представено до 2017 г., да започне да прилага различна система на финансиране, основана на отделен бюджетен ред в бюджета на Съюза и на цялостното заместване на вноските от националните органи с такси, плащани от участниците на пазара;

26.  подчертава, че докато обезпечава цялостното и навременно изпълнение на всички задачи, Органът следва да се придържа единствено към задачите, възложени му от Европейския парламент и от Съвета; счита, че Органът следва да използва пълноценно своя мандат, за да насърчава ефективно пропорционалността; отбелязва, че когато Органът получи разрешение да изготвя мерки от ниво 2 и 3, той следва да обръща специално внимание на специфичните характеристики на различните национални пазари при определянето на съответните стандарти и че участниците на пазара и организациите за защита на потребителите следва да бъдат включени на ранен етап в процеса на определяне на стандартите и на етапите на изготвяне и прилагане;

27.  отбелязва със загриженост, че Органът не упражнява всички правомощия, определени в неговата правна уредба; подчертава, че Органът следва да гарантира оптимално използване на ресурсите, за да изпълнява в пълна степен законния си мандат; отбелязва в това отношение, че едно по-строго придържане към мандата, който му е предоставен от Европейския парламент и от Съвета, би могло да доведе до по-ефикасно използване на неговите ресурси и до по-ефективно постигане на неговите цели; подчертава, че в хода на работата си, и по-специално при изготвянето на технически стандарти и технически консултации, Органът трябва да информира своевременно, редовно и изчерпателно Европейския парламент и Съвета относно своите дейности;

°

°  °

28.  по отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция от [xx xxxx 2017 г.](11) [относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите].

1.3.2017

СТАНОВИЩЕ на комисията по икономически и парични въпроси

на вниманието на комисията по бюджетен контрол

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския банков орган за финансовата 2015 година

(2016/2186(DEC))

Докладчик по становище: Сандер Лонес

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по икономически и парични въпроси приканва водещата комисия по бюджетен контрол да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  подчертава, че ролята на Европейския банков орган (ЕБО) е от съществено значение за насърчаване на последователност в прилагането на правото на Съюза и на по-добра координация между националните органи и за осигуряване на финансова стабилност, прозрачност, по-добре интегрирани и по-сигурни финансови пазари, както и на високо равнище на защита на потребителите и сближаване на надзорните практики в тази област;

2.  отбелязва, че според Сметната палата операциите на ЕБО, свързани с годишните отчети за финансовата година, приключила на 31 декември 2015 г., са законосъобразни и редовни във всички съществени аспекти; отбелязва обаче, че оценката на Сметната палата е твърде лаконична и съдържа малко предложения за по-ефикасно управление на бюджета на ЕБО;

3.  припомня, че Европейският парламент изигра ролята на движеща сила за създаването на нова и всеобхватна Европейска система за финансов надзор, включваща трите европейски надзорни органа (ЕНО), която да осигури система за по-добър финансов надзор след финансовата криза;

4.  отбелязва договора за наем на ЕБО, който е до 8 декември 2026 г., но съдържа опция за прекратяване след шест години, която задейства парична санкция от 16 месечни наема в размер на 3 246 216 EUR; призовава ЕБО да изчисли всички евентуални разходи и последици от излизането на Великобритания от ЕС, и по-специално разходите за преместване; счита, че в отчетите за 2016 г. следва изцяло да бъдат оповестени всички бъдещи разходи за преместване; призовава ЕБО да осигури прозрачност за всички заинтересовани лица, що се отнася до обсъжданията във връзка с евентуално бъдещо преместване;

5.  подчертава, че е важно да се гарантира подходящо равнище, определяне на приоритетите и ефикасност по отношение на разпределението на ресурсите; счита в това отношение, че първоначалните бюджетни съкращения не е трябвало да бъдат приложени чрез отлагане на публикуването на стандарти и насоки или чрез съкращаване на участието в работните групи на Базелския комитет по банков надзор (BCBS); подчертава, че всички евентуални увеличения на средствата на ЕБО следва да бъдат придружени от подходящи мерки за определяне на приоритетите; предлага, тъй като работата на ЕБО все повече се измества от законодателни задачи към сближаване в областта на надзора и прилагане на надзор, бюджетът и персоналът на ЕБО да се разпределят по съответния начин;

6.  подчертава, че докато обезпечава цялостното и навременно изпълнение на всички задачи, ЕБО следва да се придържа единствено към задачите, възложени му от Европейския парламент и от Съвета; счита, че ЕБО следва да използва пълноценно своя мандат, за да насърчава ефективно пропорционалността; отбелязва, че когато ЕБО получи разрешение да изготвя мерки от ниво 2 и 3, той следва да обърне специално внимание на специфичните характеристики на различните национални пазари при определянето на съответните стандарти и че участниците на пазара и организациите за защита на потребителите следва да бъдат включени на ранен етап в процеса на определяне на стандартите и на етапите на изготвяне и прилагане;

7.  отбелязва със загриженост, че ЕБО не упражнява всички правомощия, определени в неговата правна уредба; подчертава, че ЕБО следва да гарантира оптимално използване на ресурсите, за да изпълнява в пълна степен законния си мандат; отбелязва в това отношение, че едно по-строго придържане към мандата, който му е предоставен от Европейския парламент и от Съвета, би могло да доведе до по-ефикасно използване на ресурсите и до по-ефективно постигане на неговите цели; подчертава, че в хода на работата си, и по-специално при изготвянето на технически стандарти и технически консултации, ЕБО трябва да информира своевременно, редовно и изчерпателно Европейския парламент и Съвета относно своите дейности;

8.  отбелязва увеличения с 1 904 000 EUR бюджет с оглед на поскъпването на британската лира в хода на 2015 г.; подкрепя искането на ЕБО за намаляване на бюджета за 2016 г. предвид отбелязвания напоследък спад на обменния курс на британската лира спрямо еврото;

9.  заключава, че механизмът за финансиране на ЕБО трябва да бъде преразгледан; призовава Комисията да проучи възможността за промяна на настоящия механизъм за финансиране, като се въведат подходящо и пропорционално калибрирани такси за участниците на пазара, евентуално частично заменящи вноските на националните компетентни органи, като същевременно се обезпечи неговата независимост и дейността му в областта на надзора;

10.  счита, че протоколите от заседанията на Съвета на надзорниците и на групите на участниците, които са публично достъпни, следва да бъдат публикувани по-бързо, за да се намали настоящото забавяне от до три месеца между заседанията и публикуването на протоколите, и че протоколите следва да дават по-добра представа за проведените обсъждания, позициите на членовете и начина им на гласуване; счита, че информирането на гражданите на ЕС би могло също да се подобри чрез прякото излъчване на събития по интернет; изразява съжаление във връзка с фактически неравния достъп до документите и информацията от вътрешните заседания, който имат различните заинтересовани страни, в това число Европейският парламент; приветства факта, че от съществуващите ЕНО ЕБО оповестява в най-подходяща степен информация относно заседанията на своите служители със заинтересовани лица; счита, че ЕБО следва да създаде защитен канал за лицата, сигнализиращи за нередности, в рамките на своя план за действие за следващите години.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕВ ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

28.2.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

42

1

4

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Esther de Lange, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Barbara Kappel, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Marisa Matias, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Bernard Monot, Luigi Morgano, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Beatrix von Storch, Jakob von Weizsäcker

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Eva Joly, Thomas Mann, Joachim Starbatty, Nils Torvalds

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Cécile Kashetu Kyenge

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

22.3.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

23

4

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Richard Ashworth, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Patricija Šulin

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Jens Geier, Piernicola Pedicini, Janusz Zemke

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

23

+

ALDE

ECR

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Martina Dlabajová, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula

Monica Macovei

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller, Patricija Šulin

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Derek Vaughan, Janusz Zemke

Benedek Jávor, Bart Staes

4

-

ECR

EFDD

ENF

Richard Ashworth, Notis Marias

Piernicola Pedicini

Jean-François Jalkh

0

0

Легенда на използваните знаци:

+  :  Гласове „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

(1)

ОВ С 449, 1.12.2016 г., стр. 72.

(2)

ОВ С 449, 1.12.2016 г., стр. 72.

(3)

OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(4)

OВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 12.

(5)

OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.

(6)

ОВ С 449, 1.12.2016 г., стр. 72.

(7)

ОВ С 449, 1.12.2016 г., стр. 72.

(8)

OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(9)

OВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 12.

(10)

OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.

(11)

Приети текстове от тази дата, P[8_TA(-PROV)(2017)0000].

Правна информация - Политика за поверителност