Menettely : 2016/2186(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0079/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0079/2017

Keskustelut :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Äänestykset :

PV 27/04/2017 - 5.32
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0163

MIETINTÖ     
PDF 306kWORD 66k
28.3.2017
PE 593.863v03-00 A8-0079/2017

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan pankkiviranomaisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015

(2016/2186(DEC))

Talousarvion valvontavaliokunta

Esittelijä: Inés Ayala Sender

1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan pankkiviranomaisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015

(2016/2186(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan pankkiviranomaisen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2015,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan pankkiviranomaisen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viranomaisen vastauksen(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2015 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 21. helmikuuta 2017 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2015 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä viranomaiselle (05873/2017 – C8-0072/2017),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/78/EY kumoamisesta 24. marraskuuta 2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1093/2010(4) ja erityisesti sen 64 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(5) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä talous- ja raha‑asioiden valiokunnan lausunnon (A8-0079/2017),

1.  myöntää Euroopan pankkiviranomaisen toimitusjohtajalle vastuuvapauden viranomaisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Euroopan pankkiviranomaisen toimitusjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

2. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

Euroopan pankkiviranomaisen varainhoitovuoden 2015 tilien päättämisestä

(2016/2186(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan pankkiviranomaisen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2015,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan pankkiviranomaisen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viranomaisen vastauksen(6),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2015 koskevan lausuman(7) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 21. helmikuuta 2017 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2015 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä viranomaiselle (05873/2017 – C8-0072/2017),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(8) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/78/EY kumoamisesta 24. marraskuuta 2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1093/2010(9) ja erityisesti sen 64 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(10) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä talous- ja raha-asioiden valiokunnan lausunnon (A8-0079/2017),

1.  hyväksyy Euroopan pankkiviranomaisen varainhoitovuoden 2015 tilien päättämisen;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen Euroopan pankkiviranomaisen toimitusjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

3. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan pankkiviranomaisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015

(2016/2186(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan pankkiviranomaisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä talous- ja raha‑asioiden valiokunnan lausunnon (A8-0079/2017),

A.  toteaa, että Euroopan pankkiviranomaisen tilinpäätöksen mukaan sen lopullinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2015 oli 33 419 863 euroa, mikä merkitsee 0,54 prosentin vähennystä vuoteen 2014 verrattuna, ja huomauttaa tämän johtuvan siitä, että viranomainen on perustettu äskettäin; toteaa, että viranomainen rahoitetaan unionin rahoitusosuudella (13 367 600 euroa eli 40 prosenttia) ja jäsenvaltioiden rahoitusosuuksilla (20 051 400 eli 60 prosenttia);

B.  ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuin on todennut kertomuksessaan Euroopan pankkiviranomaisen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 saaneensa kohtuullisen varmuuden siitä, että viranomaisen tilit varainhoitovuonna 2015 olivat luotettavat ja että tilien perustana olevat toimet olivat lailliset ja sääntöjenmukaiset;

C.  korostaa vastuuvapauden myöntävänä viranomaisena vastuuvapausmenettelyn yhteydessä, että unionin toimielinten demokraattista legitimiteettiä on erityisen tärkeää vahvistaa edelleen lisäämällä avoimuutta ja vastuuvelvollisuutta sekä soveltamalla tulosbudjetoinnin käsitettä ja henkilöresursseja koskevaa hyvää hallintotapaa;

1.  muistuttaa olleensa liikkeellepaneva tekijä perustettaessa uutta ja kattavaa Euroopan finanssivalvojien järjestelmää ja kolmea Euroopan valvontaviranomaista, jotta finanssikriisin jälkeen voitaisiin varmistaa parempi finanssivalvontajärjestelmä;

Vuoden 2014 vastuuvapausmenettelyn seuranta

2.  toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan viranomainen toteutti korjaavia toimia liittyen yhteen vuonna 2012 tehtyyn huomautukseen, joka koski koulutusavustusta ja johon oli liitetty merkintä ”kesken” tilintarkastustuomioistuimen vuoden 2013 ja 2014 kertomuksissa, ja allekirjoitti sopimukset 20 koulun kanssa niistä 21:stä, joita henkilöstön lapset käyvät;

Talousarvio- ja varainhallinto

3.  toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen arvio jää hyvin suppeaksi eikä tarjoa merkittäviä eväitä viranomaisen budjettihallinnon tehostamiseen;

4.  panee merkille, että varainhoitovuonna 2014 toteutetun talousarvion seurannan tuloksena talousarvion toteutusaste oli 99,34 prosenttia, mikä merkitsee 0,47 prosentin vähennystä vuoteen 2014 verrattuna, ja maksumäärärahojen käyttöaste 89,70 prosenttia, mikä merkitsee 5,76 prosentin nousua vuoteen 2014 verrattuna; panee merkille, että viranomaisen mukaan korkea käyttöaste johtuu sekä hyvästä talousarvion suunnittelusta ja valvonnasta että viranomaisen talousarvion rajallisesta luonteesta; panee merkille, että tiettyjä viranomaisen työohjelman osia oli lykättävä vuoteen 2016 tai toteutettava supistetussa muodossa budjettileikkausten vuoksi;

5.  toteaa, että parlamentti ja neuvosto leikkasivat vuonna 2015 viranomaisen määrärahoja 6 prosentilla edellisvuoteen verrattuna, vaikka henkilöstön määrä kasvoi; panee merkille, että noiden leikkausten täytäntöönpanemiseksi viranomaisen oli supistettava työohjelmaansa ja leikattava kustannuksia sellaisilla aloilla kuin operatiiviset virkamatkat ja kokoukset, operatiiviset tietotekniikkahankkeet ja henkilöstön koulutus; toteaa lisäksi, että euron arvo laski puntaan verrattuna merkittävästi vuoden kuluessa, mikä pakotti viranomaisen pyytämään taloudellisten velvoitteidensa täyttämisen mahdollistamiseksi 1,9 miljoonan euron lisätalousarviota, joka hyväksyttiin elokuussa 2015;

6.  pitää tärkeänä, että resurssien kohdentamisessa varmistetaan asianmukainen priorisoinnin ja tehokkuuden taso; katsoo tältä osin, että alustavia määrärahaleikkauksia ei olisi pitänyt toteuttaa lykkäämällä standardien ja ohjeiden julkaisemista ja vähentämällä osallistumista Baselin pankkivalvontakomitean työryhmiin; korostaa, että jos viranomaisen resursseja lisätään, on toteutettava myös asianmukaisia priorisointitoimenpiteitä; toteaa, että koska viranomaisen toiminnan painopiste on enenevässä määrin siirtymässä lainsäädäntötehtävistä valvonnan lähentämiseen ja täytäntöönpanon valvontaan, sen talousarvio ja henkilöresurssit olisi kohdennettava vastaavasti;

7.  pitää myönteisenä, että viranomaisen vuoden 2016 talousarviota kohennettiin merkittävästi, koska viranomainen, parlamentti ja neuvosto ottivat opikseen edellisvuoden prosessista, minkä tuloksena vuoden 2015 alkuperäistä talousarviota kasvatettiin 20 prosentilla;

Maksusitoumukset ja määrärahasiirrot varainhoitovuodelta toiselle

8.  panee merkille, että viranomainen vähensi edelleen sidottujen määrärahojen siirtojen kokonaisosuutta 9,7 prosenttiin vuonna 2015, kun se oli ollut 15,90 prosenttia vuonna 2014; panee tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta merkille, että seuraavalle varainhoitovuodelle siirrettyjen sidottujen määrärahojen osuus oli suuri osastossa 2 (hallintomenot): niiden määrä oli 1 487 794 euroa eli 28 prosenttia osaston 2 sidottujen määrärahojen kokonaismäärästä (vuonna 2014: 3 431 070 euroa eli 48 prosenttia); toteaa, että määrärahasiirrot käsittävät ratkaisemattoman kysymyksen, joka koskee vielä maksamatonta arvonlisäveroa, joka on maksettava viranomaisen uuteen rakennukseen liittyvän tasausmaksun (balancing charge) osalta, ja että lisäksi määrä kattaa laskun, joka liittyy Valuations Officen (Yhdistyneen kuningaskunnan verohallintoon kuuluva elin) määrittämiin kiinteistöveroihin;

9.  pitää myönteisenä, että viranomainen vähensi vuodelle 2016 siirrettyjen määrärahojen määrää 40 prosentilla edellisvuoteen verrattuna kokonaisbudjetin supistuessa puolella prosentilla näiden kahden vuoden aikana; toteaa, että tämä heijastelee paluuta tavanomaisemmalle määrärahasiirtojen tasolle vuoden 2015 päättyessä sen jälkeen, kun määrärahasiirtojen määrä vuonna 2014 oli suuri, mikä perustui viranomaisen muuttoon uusiin tiloihin joulukuussa 2014;

Määrärahasiirrot budjettikohdasta toiseen

10.  toteaa viranomaisen tilinpäätöksestä, että se suoritti vuoden 2015 aikana 30 määrärahasiirtoa budjettikohdasta toiseen; toteaa, että viranomaista koskevan varainhoidon puiteasetuksen 27 artiklassa tarkoitettu 10 prosentin raja ylitettiin vain yhdessä tapauksessa; panee tyytyväisenä merkille, että siirrot olivat vuonna 2015 määrältään ja luonteeltaan varainhoitosäännöissä asetettujen rajoitusten mukaisia;

Hankinta- ja palvelukseenottomenettelyt

11.  toteaa, että viranomaisen henkilöstön kokonaismäärä nousi 156:een vuonna 2015, kun se oli 146 vuonna 2014, ja että 45 prosenttia oli naisia ja 55 prosenttia miehiä; toteaa, että irtisanoutumisista, sopimuksen uusimatta jättämisistä tai sopimuksen päättymisistä johtuva henkilöstön vaihtuvuus oli 10,3 prosenttia, mikä oli 2,6 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2014; panee tyytyväisenä merkille, että viranomainen toteutti edellisvuosien tapaan tehtäväkartoituksen, jossa ilmeni, että 80,1 prosenttia tehtävistä oli operatiivisia (eli keskittyi suoraan viranomaisen tehtävien täytäntöönpanoon), 12,5 prosenttia sisälsi hallinnointia ja koordinointia ja 7,4 prosenttia oli neutraaleja; huomauttaa, että kutakin neljää suoraan viranomaisen tehtävien täytäntöönpanoon liittyvää virkaa kohti on vain yksi hallinnollinen virka;

12.  panee merkille, että viranomaisen on varmistettava maantieteellinen tasapaino ja sukupuolten tasapuolinen edustus sekä yhtäläisten mahdollisuuksien periaatteen noudattaminen henkilöstösääntöjen ja Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 1 d ja 27 artiklan mukaisesti; toteaa, että viranomainen on julkaissut kaikki avoimet työpaikat verkkosivustollaan;

Eturistiriitojen ennaltaehkäisy ja hallinta sekä avoimuus

13.  toteaa, että viranomainen hyväksyi lokakuussa 2015 eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet ja että sillä on ollut eettiset suuntaviivat vuodesta 2012; panee merkille, että palvelukseenoton yhteydessä tulevien työntekijöiden on ilmoitettava mahdolliset eturistiriidat sen lisäksi, että heidän ansioluettelonsa arvioidaan; toteaa, että kaikkien henkilöstöön kuuluvien on ilmoitettava vuosittain mahdollisista eturistiriidoista, jotka viranomaisen eettisten asiain neuvonantaja arvioi; toteaa, että kaikkien hallintoneuvoston jäsenten ja näiden varajäsenten on myös ilmoitettava todellisista ja mahdollisista eturistiriidoista, mukaan luettuina taloudelliset sidonnaisuudet ja erityisesti rahoituslaitosten osakkeiden omistukset; panee merkille, että kaikki nämä ilmoitukset sekä viranomaisen ylimmän johdon ilmoitukset julkaistaan viranomaisen verkkosivustolla ja päivitetään vuosittain; pitää kuitenkin valitettavana, että johtokunnan ja hallintoneuvoston jäsenten ansioluetteloita ei julkaista viranomaisen verkkosivustolla; kehottaa viranomaista julkaisemaan nämä asiakirjat mahdollisimman pian sen johdon tarvittavan julkisen valvonnan ja tarkastelun varmistamiseksi;

14.  toteaa, että viranomainen omaksui petostentorjuntastrategian, joka oli määrä panna kokonaisuudessaan täytäntöön vuoden 2016 loppuun mennessä; toteaa tyytyväisenä, että viranomainen toteutti vuonna 2016 kaikissa yksiköissään alustavan petosriskin arvioinnin ja loi lisäksi intranetsivustolleen erityisen petostentorjuntaosion, joka mahdollistaa viestinnän väärinkäytösten paljastajien kanssa;

15.  toteaa, että viranomaisen mukaan se tekee tiivistä yhteistyötä kaikkien jäsenvaltioiden kanssa valmistellessaan sääntömääräisiä kertomuksia toimivaltansa piiriin kuuluvilla aloilla ja julkaisee niitä säännöllisesti; panee tyytyväisenä merkille, että viranomainen on pannut täytäntöön toimenpiteitä varmistaakseen julkisten keskustelutilaisuuksien ja sidosryhmätapaamisten avoimuuden;

16.  katsoo, että hallintoneuvoston ja sidosryhmien kokousten julkisesti saatavilla olevat pöytäkirjat olisi julkaistava välittömästi kokouksen jälkeen, jotta voidaan lyhentää kokousten ja pöytäkirjojen julkaisemisen välistä jopa kolmen kuukauden pituista viivettä ja jotta saadaan parempi käsitys käydyistä keskusteluista sekä jäsenten kannoista ja äänestyskäyttäytymisestä; katsoo, että unionin kansalaiset voitaisiin saavuttaa paremmin lähettämällä tapahtumia suoratoistona verkossa; on huolissaan siitä, että sisäisiä kokouksia koskevat asiakirjat ja tiedot eivät ole tosiasiassa yhtäläisesti eri sidosryhmien ja myöskään Euroopan parlamentin saatavilla; pitää myönteisenä, että Euroopan valvontaviranomaisista juuri pankkiviranomainen ilmaisee asianmukaisimmin tietoja, jotka koskevat sen henkilöstön ja sidosryhmien välisiä kokouksia; katsoo, että viranomaisen olisi otettava tulevien vuosien toimintasuunnitelmassaan käyttöön turvallinen väline väärinkäytösten paljastamista varten;

Sisäinen tarkastus

17.  panee merkille, että komission sisäisen tarkastuksen osasto toteutti seurantatoimenpiteitä, jotka liittyivät sen aikaisempaan tietotekniikkahankkeiden hallinnointia koskevaan rajoitettuun tarkastukseen, jossa annettiin alun perin neljä suositusta; toteaa lisäksi, että yksi ”tärkeäksi” merkitty suositus oli ratkaistu jo helmikuussa 2015 sisäisen tarkastuksen asiakirjatarkastuksen pohjalta;

18.  toteaa, että sisäisen tarkastuksen osasto toimitti henkilöstöhallintoa koskevan tarkastuksen, jonka tuloksena annettiin kuusi suositusta, kaksi ”erittäin tärkeää” ja neljä ”tärkeää” eikä yhtään kriittistä suositusta; pitää myönteisenä, että viranomainen on hyväksynyt kaikki huomautukset ja suositukset ja kehittänyt asianmukaisia toimintasuunnitelmia, joita se säännöllisesti seuraa;

Toiminnan tuloksellisuus

19.  panee merkille, että viranomainen tekee tiivistä yhteistyötä Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen ja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen kanssa kaikissa tukitoiminnoissa vähentääkseen hallinnollisia kustannuksia mahdollisuuksien mukaan, luodakseen synergiaa ja vaihtaakseen parhaita käytäntöjä; odottaa viranomaiselta lisätoimia yhteistyön tehostamiseksi muiden erillisvirastojen kanssa ja yleisten ja hallinnollisten kustannusten vähentämiseksi edelleen;

Muita huomautuksia

20.  toteaa, että Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaiset äänestivät unionista eroamisen puolesta 23. kesäkuuta 2016; panee merkille, että Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 50 artiklassa määrätään, että jäsenvaltion, joka päättää irtaantua unionista, on ilmoitettava aikeestaan Eurooppa-neuvostolle ja unionin on neuvoteltava ja tehtävä kyseisen valtion kanssa sopimus, jossa vahvistetaan erojärjestelyt; toteaa tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen perusteella, että Lontoossa sijaitsevan pankkiviranomaisen tilinpäätös ja sen liitetiedot laadittiin käyttäen tietoja, jotka olivat saatavilla tilinpäätöksen allekirjoittamispäivänä, jolloin kansanäänestyksen tulos ei ollut vielä tiedossa eikä virallista ilmoitusta 50 artiklaan vetoamisesta ei myöskään ollut vielä annettu;

21.  toteaa, että Yhdistyneessä kuningaskunnassa 23. kesäkuuta 2016 järjestetyn kansanäänestyksen tuloksen johdosta viranomainen laati vaikutustenarvioinnit kaikista tukitoiminnoista, eli tietotekniikasta, henkilöresursseista, hankinnoista, yrityspalveluista ja viestinnästä, ja niitä päivitetään tilanteen kehittyessä;

22.  pitää myönteisenä, että viranomainen on antanut vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle yksityiskohtaisia tietoja nykyisistä sopimussitoumuksistaan ja velvoitteistaan, jotka liittyvät sen fyysiseen sijaintiin Yhdistyneessä kuningaskunnassa, toteaa, että vuokrasopimus pois lukien viranomaisen sopimussitoumukset tai vastuut ovat enimmäismäärältään 33,16 miljoonaa euroa mutta että näiden sopimusten varhaisesta irtisanomisesta ei aiheutuisi taloudellisia seuraamuksia, jos noudatetaan sovellettavia 1–3 kuukauden irtisanomisaikoja; on kuitenkin huolissaan siitä, että uudelleensijoittamispäätös saattaa aiheuttaa operatiivisia ja liiketoiminnallisia jatkuvuuteen liittyviä riskejä ja kustannuksia, kuten ylimääräiset hankinnat, joita on ehkä suoritettava lyhyellä aikavälillä, jos aikataulu ei mahdollista riittävää siirtymävaihetta uuteen paikkaan;

23.  toteaa, että viranomainen on allekirjoittanut 12 vuoden vuokrasopimuksen, jonka on määrä päättyä 8. joulukuuta 2026, ja että normaalien sopimusehtojen mukaisesti vuokra on maksettava täysimääräisesti koko ajalta; toteaa kuitenkin, että viranomainen neuvotteli irtautumislausekkeen sopimusjakson puoliväliin, mikä merkitsee sitä, että jos lauseketta sovelletaan, viranomainen vapautuisi vuokranmaksuvelvoitteesta viimeisten kuuden vuoden ajalta; panee myös merkille, että jos irtautumislauseketta sovelletaan, viranomaisen velvollisuutena on maksaa takaisin puolet kannustimesta (vapautus vuokranmaksusta 32 kuukauden ajalta), jonka se oli jo saanut ja joka perustui 12 vuoden vuokrasopimukseen; panee merkille, että viranomaisen velvollisuutena on lähtiessään palauttaa kiinteistö alkuperäiseen kuntoonsa, ja toteaa, että tässä tapauksessa viranomaisen velvollisuus on maksaa tiloihin asentamiensa toimistovarusteiden poistaminen; toteaa, että tarkka summa määräytyy asiantuntijoiden arvioiden ja lisäneuvottelujen perusteella; pyytää viranomaista ilmoittamaan summan parlamentille kun se on tiedossa;

24.  toteaa, että Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen päätettyä soveltaa 50 artiklaa, komission ja neuvoston on tehtävä viranomaisen uudelleensijoittamispaikan perusteista ja päätöksentekoprosessista avoimia ja demokraattisia;

25.  muistuttaa, että viranomaisen sekarahoitusjärjestely, jossa tukeudutaan pitkälti kansallisten toimivaltaisten viranomaisten maksuosuuksiin, on epäasianmukainen, joustamaton ja työläs ja saattaa vaarantaa sen riippumattomuuden; kehottaa siksi komissiota käynnistämään vuoden 2016 toiselle neljännekselle kaavaillussa valkoisessa kirjassa ja vuoteen 2017 mennessä annettavassa lainsäädäntöehdotuksessa erilaisen rahoitusjärjestelyn, joka perustuu erilliseen budjettikohtaan unionin talousarviossa sekä siihen, että kansallisten viranomaisten osuudet korvataan kokonaisuudessaan markkinatoimijoilta perittävillä maksuilla;

26.  tähdentää, että viranomaisen olisi pitäydyttävä ainoastaan Euroopan parlamentin ja neuvoston sille osoittamissa tehtävissä samalla kun se pitää huolen siitä, että kaikki tehtävät hoidetaan kokonaisuudessaan ja määräajassa; katsoo, että viranomaisen olisi käytettävä valtuuksiaan suhteellisuuden tosiasialliseen edistämiseen; toteaa, että kun viranomaiselle annetaan valtuudet 2- ja 3-tason toimenpiteiden laatimiseen, sen olisi näiden standardien luonnoksia laatiessaan kiinnitettävä erityistä huomiota erilaisten kansallisten markkinoiden erityispiirteisiin ja asianomaiset markkinatoimijat ja kuluttajansuojajärjestöt olisi otettava varhaisessa vaiheessa mukaan standardien laadintaan ja niiden valmistelu- ja täytäntöönpanovaiheisiin;

27.  panee huolestuneena merkille, että viranomainen ei käytä kaikkia oikeudellisen kehyksensä mahdollistamia oikeuksia; korostaa, että viranomaisen olisi varmistettava resurssien maksimointi, jotta se voi täyttää lakisääteisen toimeksiantonsa kokonaisuudessaan; toteaa tässä yhteydessä, että keskittymällä enemmän Euroopan parlamentin ja neuvoston antamaan tehtävään se voisi tehostaa varainkäyttöään ja saavuttaa tavoitteensa paremmin; tähdentää, että viranomaisen on tiedotettava toiminnastaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle oikea-aikaisesti, säännöllisesti ja kattavasti, kun se hoitaa tehtäviään ja etenkin kun se laatii teknisiä standardeja ja teknisiä neuvoja;

°

°  °

28.  viittaa vastuuvapauden myöntämistä koskevaan päätökseen liittyvien muiden, luonteeltaan yleisten huomautusten osalta [erillisvirastojen toiminnan tuloksellisuudesta, varainhoidosta ja sen valvonnasta] [xx xxxx 2017] antamaansa päätöslauselmaan(11).

1.3.2017

TALOUS- JA RAHA-ASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO

talousarvion valvontavaliokunnalle

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan pankkiviranomaisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015

(2016/2186(DEC))

Valmistelija: Sander Loones

EHDOTUKSET

Talous- ja raha-asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa talousarvion valvontavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1.  korostaa, että Euroopan pankkiviranomaisella (EBA) on olennainen rooli, kun pyritään edistämään unionin oikeuden johdonmukaista soveltamista ja parempaa koordinointia kansallisten viranomaisten kesken ja varmistamaan rahoitusvakaus, avoimuus, paremmin integroidut ja turvallisemmat finanssimarkkinat sekä korkeatasoinen kuluttajansuoja ja valvontakäytänteiden lähentäminen tällä alalla;

2.  toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen mukaan EBAn 31. joulukuuta 2015 päättyneeltä vuodelta annetun tilinpäätöksen perustana olevat toimet ovat olennaisilta osiltaan lailliset ja sääntöjenmukaiset; toteaa kuitenkin, että tilintarkastustuomioistuimen arvio jää hyvin suppeaksi eikä tarjoa merkittäviä eväitä EBAn budjettihallinnon tehostamiseen;

3.  muistuttaa olleensa liikkeellepaneva tekijä perustettaessa uutta ja kattavaa Euroopan finanssivalvojien järjestelmää ja kolmea Euroopan valvontaviranomaista, jotta finanssikriisin jälkeen voitaisiin varmistaa parempi finanssivalvontajärjestelmä;

4.  panee merkille, että viranomaisen vuokrasopimus päättyy 8. joulukuuta 2026 mutta se voidaan sanoa irti kuuden vuoden jälkeen, jolloin maksettavaksi tulee 16 kuukauden vuokraa vastaava sakkomaksu, joka on 3 246 216 euroa; kehottaa EBAa arvioimaan Yhdistyneen kuningaskunnaan unionista eroamisen kaikkia mahdollisia kustannuksia ja seurauksia ja etenkin sijaintipaikan vaihtamisesta aiheutuvia kustannuksia; katsoo, että kaikki tulevasta uudelleen sijoittamisesta aiheutuvat kustannukset olisi esitettävä täydellisesti vuoden 2016 tileissä; kehottaa EBAa olemaan avoin kaikkia sidosryhmiä kohtaan tulevaa uudelleen sijoittamista harkittaessa;

5.  pitää tärkeänä varmistaa, että resurssit ovat asianmukaisella tasolla ja että ne priorisoidaan ja jaetaan tehokkaasti; katsoo, että alustavia määrärahaleikkauksia ei olisi pitänyt toteuttaa lykkäämällä standardien ja ohjeiden julkaisemista ja vähentämällä osallistumista Baselin pankkivalvontakomitean työryhmiin; korostaa erityisesti, että jos EBAn resursseja lisätään, on toteutettava myös asianmukaisia priorisointitoimenpiteitä; toteaa, että EBAn toiminnan painopiste on enenevässä määrin siirtymässä lainsäädäntötehtävistä valvonnan lähentämiseen ja täytäntöönpanon valvontaan, ja ehdottaakin, että sen talousarviota ja henkilöresursseja mukautetaan vastaavasti;

6.  tähdentää, että EBAn olisi pitäydyttävä ainoastaan Euroopan parlamentin ja neuvoston sille osoittamissa tehtävissä samalla kun se pitää huolen siitä, että kaikki tehtävät hoidetaan kokonaisuudessaan ja määräajassa; katsoo, että EBAn olisi hyödynnettävä täysin valtuuksiaan, jotta se voi tosiasiallisesti edistää kaikessa toiminnassaan suhteellisuutta; toteaa, että kun EBAlle annetaan valtuudet 2- ja 3-tason toimenpiteiden laatimiseen, sen olisi näiden standardien luonnoksia laatiessaan kiinnitettävä erityistä huomiota erilaisten kansallisten markkinoiden erityispiirteisiin ja asianomaiset markkinatoimijat ja kuluttajansuojajärjestöt olisi otettava varhaisessa vaiheessa mukaan standardien laadintaan ja niiden valmistelu- ja täytäntöönpanovaiheisiin;

7.  panee huolestuneena merkille, ettei EBA käytä täysimääräisesti kaikkia oikeudellisen kehyksensä mahdollistamia oikeuksia; korostaa, että EBAn olisi varmistettava resurssien maksimointi, jotta se voi täyttää täysimääräisesti lakisääteisen toimeksiantonsa; toteaa tässä yhteydessä, että keskittymällä enemmän Euroopan parlamentin ja neuvoston antamaan tehtävään se voisi tehostaa varainkäyttöään ja saavuttaa tavoitteensa paremmin; tähdentää, että EBAn on tiedotettava toiminnastaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle oikea-aikaisesti, säännöllisesti ja kattavasti, kun se hoitaa tehtäviään ja etenkin kun se laatii teknisiä standardeja ja teknisiä neuvoja;

8.  panee merkille 1 904 000 euron lisätalousarvion, joka annettiin, kun Englannin punnan kurssi vahvistui vuonna 2015; kannattaa EBAn pyyntöä pienentää sen talousarviota vuonna 2016 punnan ja euron välisen vaihtokurssin viimeaikaisen laskusuuntauksen vuoksi;

9.  toteaa, että EBAn rahoitusjärjestelyä on tarkistettava; kehottaa komissiota tutkimaan mahdollisuutta muuttaa nykyistä rahoitusjärjestelyä ottamalla käyttöön markkinatoimijoilta perittäviä, asianmukaisesti ja oikeasuhteisesti mitoitettuja maksuja, joilla mahdollisesti korvattaisiin osittain toimivaltaisten kansallisten viranomaisten maksuosuudet, varmistaen samalla viranomaisen itsemääräämisoikeuden ja valvontatoimet;

10.  katsoo, että hallintoneuvoston ja osallisryhmien kokousten julkisesti saatavilla olevat pöytäkirjat olisi julkaistava ripeämmin, jotta voidaan lyhentää kokousten ja pöytäkirjojen julkaisemisen välistä, jopa kolmen kuukauden pituista viivettä; katsoo, että pöytäkirjojen olisi annettava parempi käsitys käydyistä keskusteluista sekä jäsenten kannoista ja äänestyskäyttäytymisestä; katsoo, että unionin kansalaiset voitaisiin saavuttaa paremmin myös lähettämällä tapahtumia suoratoistona verkossa; pitää valitettavana, että sisäisiä kokouksia koskevat asiakirjat ja tiedot ovat tosiasiassa epätasa-arvoisesti eri sidosryhmien, myös Euroopan parlamentin, saatavilla; pitää myönteisenä, että Euroopan valvontaviranomaisista juuri EBA ilmaisee asianmukaisimmin tietoja, jotka koskevat sen henkilöstön ja sidosryhmien välisiä kokouksia; katsoo, että EBAn olisi otettava tulevien vuosien toimintasuunnitelmassaan käyttöön turvallinen väline väärinkäytösten paljastamista varten.

LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOSLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

28.2.2017

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

42

1

4

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Esther de Lange, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Barbara Kappel, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Marisa Matias, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Bernard Monot, Luigi Morgano, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Beatrix von Storch, Jakob von Weizsäcker

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Eva Joly, Thomas Mann, Joachim Starbatty, Nils Torvalds

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Cécile Kashetu Kyenge

TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄ

ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

22.3.2017

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

23

4

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Richard Ashworth, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Patricija Šulin

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Jens Geier, Piernicola Pedicini, Janusz Zemke

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

23

+

ALDE

ECR

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Martina Dlabajová, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula

Monica Macovei

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller, Patricija Šulin

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Derek Vaughan, Janusz Zemke

Benedek Jávor, Bart Staes

4

-

ECR

EFDD

ENF

Richard Ashworth, Notis Marias

Piernicola Pedicini

Jean-François Jalkh

0

0

Symbolien seliltys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

(1)

EUVL C 449, 1.12.2016, s. 72.

(2)

EUVL C 449, 1.12.2016, s. 72.

(3)

EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

EUVL L 331, 15.12.2010, s. 12.

(5)

EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.

(6)

EUVL C 449, 1.12.2016, s. 72.

(7)

EUVL C 449, 1.12.2016, s. 72.

(8)

EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(9)

EUVL L 331, 15.12.2010, s. 12.

(10)

EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.

(11)

Hyväksytyt tekstit, P[8_TA(-PROV)(2017)0000].

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö