Procedūra : 2016/2186(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0079/2017

Pateikti tekstai :

A8-0079/2017

Debatai :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Balsavimas :

PV 27/04/2017 - 5.32
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0163

PRANEŠIMAS     
PDF 709kWORD 65k
28.3.2017
PE 593.863v03-00 A8-0079/2017

dėl Europos bankininkystės institucijos 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2016/2186(DEC))

Biudžeto kontrolės komitetas

Pranešėja: Inés Ayala Sender

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos bankininkystės institucijos 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2016/2186(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos bankininkystės institucijos 2015 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos bankininkystės institucijos 2015 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Institucijos atsakymu(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2015 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2016 m. vasario 21 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Institucija įvykdė 2015 finansinių metų biudžetą (05873/2017 – C8-0072/2017),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/78/EB(4), ypač į jo 64 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(5), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto nuomonę (A8-0079/2017),

1.  patvirtina Europos bankininkystės institucijos vykdomajam direktoriui, kad Institucijos 2015 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos bankininkystės institucijos vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos bankininkystės institucijos 2015 finansinių metų sąskaitų uždarymo

(2016/2186(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos bankininkystės institucijos 2015 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos bankininkystės institucijos 2015 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Institucijos atsakymu(6),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2015 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(7),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2017 m. vasario 21 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Institucija įvykdė 2015 finansinių metų biudžetą (05873/2017 – C8-0072/2017),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(8), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/78/EB(9), ypač į jo 64 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(10), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto nuomonę (A8-0079/2017),

1.  pritaria Europos bankininkystės institucijos 2015 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos bankininkystės institucijos vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

3. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos bankininkystės institucijos 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį

(2016/2186(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos bankininkystės institucijos 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto nuomonę (A8-0079/2017),

A.  kadangi, remiantis Europos bankininkystės institucijos (toliau – Institucija) finansinėmis ataskaitomis, jos galutinis 2015 finansinių metų biudžetas buvo 33 419 863 EUR, t. y. 0,54 proc. mažesnis nei 2014 m., nes ši Institucija yra neseniai įsteigta; kadangi Institucija yra finansuojama Sąjungos įnašu (13 367 600 EUR, t. y. 40 proc.) ir valstybių narių įnašais (20 051 400 EUR, t. y. 60 proc.);

B.  kadangi Audito Rūmai savo ataskaitoje dėl Europos bankininkystės institucijos 2015 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų (toliau – Audito Rūmų ataskaita) pareiškė, jog jiems pateiktas pagrįstas patikinimas, kad Institucijos 2015 finansinių metų metinės finansinės ataskaitos yra patikimos ir jose atspindimos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos;

C.  kadangi biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūros klausimu biudžeto įvykdymą tvirtinanti institucija pabrėžia, kad ypač svarbu dar labiau stiprinti Sąjungos institucijų demokratinį teisėtumą didinant skaidrumą ir atskaitomybę, įgyvendinant rezultatais grindžiamo biudžeto sudarymo sampratą ir užtikrinant gerą žmogiškųjų išteklių valdymą;

1.  primena, kad Europos Parlamentas buvo naujos visapusiškos Europos finansų priežiūros institucijų sistemos (EFPIS), įskaitant tris Europos priežiūros institucijas (EPI), sukūrimo šalininkas siekiant užtikrinti geresnę finansų priežiūros sistemą po finansų krizės;

Tolesni veiksmai, susiję su 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimu

2.  remdamasis Audito Rūmų ataskaita pažymi, kad Institucija ėmėsi taisomųjų veiksmų dėl vienos 2012 m. Audito Rūmų ataskaitoje pateiktos pastabos dėl indėlio į švietimą, kuri 2013 ir 2014 m. Audito Rūmų ataskaitose buvo pažymėta kaip „vykdoma“, ir pasirašė sutartis su 20 iš 21 mokyklos, kurią lanko darbuotojų vaikai;

Biudžeto ir finansų valdymas

3.  pažymi, kad, Audito Rūmų vertinimas yra labai trumpas ir jame pateikiama keletas pasiūlymų, kaip padidinti Institucijos biudžeto valdymo veiksmingumą;

4.  sutinka su tuo, kad dėl 2014 finansiniais metais vykdytos biudžeto stebėsenos biudžeto įvykdymo lygis buvo 99,34 proc. (t. y. 0,47 proc. mažesnis nei 2014 m.), o mokėjimų asignavimų įvykdymo lygis buvo 89,70 proc. (t. y. 5,76 proc. didesnis nei 2014 m.); pažymi, kad, remiantis Institucijos informacija, aukštas įvykdymo lygis yra susijęs tiek su geru biudžeto planavimu ir stebėsena, tiek su riboto pobūdžio Institucijos biudžetu; pažymi, kad kai kurie Institucijos darbo programos aspektai turėjo būti atidėti iki 2016 m. arba, sumažinus biudžetą, vykdomi mažesniu lygiu;

5.  pažymi, kad, palyginus su ankstesniais metais, Europos Parlamentas ir Taryba sumažino Institucijos 2015 m. finansinius išteklius 6 proc., nors darbuotojų skaičius ir buvo padidintas; pažymi, kad dėl šio sumažinimo Institucija turėjo susiaurinti savo darbo programą ir mažinti išlaidas tokiose srityse, kaip operatyvinės misijos ir susitikimai, operatyvinė IT veikla ir darbuotojų mokymai; be to, pripažįsta, kad per metus euro vertė svaro sterlingo atžvilgiu smarkiai sumažėjo; todėl tam, kad galėtų įgyvendinti savo finansinius įsipareigojimus, Institucija buvo priversta prašyti priimti 1,9 mln. EUR vertės taisomąjį biudžetą, kuris buvo patvirtintas 2015 m. rugpjūčio mėn.;

6.  pabrėžia, kad, kalbant apie išteklių paskirstymą, svarbu užtikrinti tinkamą lygį, prioritetų nustatymą ir veiksmingumą; šiuo požiūriu mano, kad pradinis biudžeto mažinimas turėjo būti įgyvendinamas ne atidedant standartų ir gairių paskelbimą arba ne mažinant dalyvavimą Bazelio bankų priežiūros komiteto (angl. BCBS) darbo grupėse; atkreipia dėmesį į tai, kad bet koks galimas Institucijai skiriamų lėšų didinimas turi būti vykdomas kartu įgyvendinant tinkamas prioritetų nustatymo priemones; siūlo, kad, kadangi Institucijos darbo krūvis tampa vis labiau susijęs ne su teisėkūros užduočių vykdymu, o su priežiūros konvergencija ir vykdymu, atitinkamai turėtų būti skiriami Institucijos biudžeto ir žmogiškieji ištekliai;

7.  palankiai vertina tai, kad Institucija, Europos Parlamentas ir Taryba, atsižvelgiant į per praėjusių metų procesą įgytą patirtį, iš esmės patobulino 2016 m. Institucijos biudžetą ir, palyginti su 2015 m. pradiniu biudžetu, jį padidino 20 proc.;

Įsipareigojimai ir perkėlimai į kitą laikotarpį

8.  atkreipia dėmesį į tai, kad Institucija dar labiau sumažino bendrą įsipareigojimų asignavimų perkėlimo į kitą laikotarpį lygį – nuo 15,90 proc. 2014 m. iki 9,70 proc. 2015 m.; remdamasis Audito Rūmų ataskaita pažymi, kad įsipareigotų asignavimų perkėlimai į kitą laikotarpį pagal II antraštinę dalį (Administracinės išlaidos) sudarė 1 487 794 EUR arba 28 proc. visų įsipareigotų asignavimų pagal šią antraštinę dalį, palyginti su 3 431 070 EUR arba 48 proc. 2014 m.; pripažįsta, kad tie perkėlimai į kitą laikotarpį apėmė neišspręstą klausimą, susijusį su neišspręstu klausimu dėl PVM, kuris turi būti sumokėtas nuo naujo Institucijos pastato amortizacinių atskaitymų subalansavimo sumos, ir su JK vertinimo tarnybos sąskaita faktūra dėl įmonėms nustatytų tarifų;

9.  palankiai vertina tai, kad, palyginti su ankstesniais metais, Institucija sumažino perkėlimų į 2016 m. vertę 40 proc., o bendras biudžetas per šiuos dvejus metus sumažėjo 0,5 proc.; pripažįsta, kad tai rodo, jog, palyginus su dideliais 2014 m. perkėlimais, kuriuos nulėmė Institucijos persikėlimas į naujas patalpas 2014 m. gruodžio mėnesį, 2015 m. pabaigoje grįžta prie įprastesnių perkėlimų į kitą laikotarpį lygių;

Perkėlimai

10.  remdamasis galutinėmis Institucijos finansinėmis ataskaitomis pažymi, kad Institucija per 2015 m. atliko 30 biudžeto lėšų perkėlimų; pastebi, kad Institucijos finansinio reglamento 27 straipsnyje minima 10 proc. riba buvo viršyta tik vienu atveju; su džiaugsmu pažymi, kad lėšų perkėlimų lygis ir pobūdis 2015 m. ir toliau atitiko finansines taisykles;

Viešųjų pirkimų ir įdarbinimo procedūros

11.  pažymi, kad 2015 m. bendras Institucijos darbuotojų skaičius padidėjo iki 156 darbuotojų nuo 146 darbuotojų 2014 m.; tarp jų buvo 45 proc. moterų ir 55 proc. vyrų; pažymi, kad bendra darbuotojų kaita dėl atsistatydinimo, sutarčių neatnaujinimo ar sutarčių termino pasibaigimo buvo 10,3 proc., t. y. 2,6 proc. mažesnė nei 2014 m.; su džiaugsmu pažymi, kad kaip ir ankstesniais metais Institucija atliko darbo vietų vertinimą, kuriuo nustatyta, kad 80,1 proc. darbo vietų buvo operatyvinės, t. y. buvo tiesiogiai susijusios su Institucijos įgaliojimų įgyvendinimu, 12,5 proc. buvo susijusios su administravimu ir koordinavimu, o 7,4 proc. –neutralios; atkreipia dėmesį į tai, kad vidutiniškai keturioms su tiesioginiu Institucijos įgaliojimų vykdymu susijusioms darbo vietoms tenka tik viena administracinio darbo vieta;

12.  pažymi, kad Institucija užtikrina geografinę ir lyčių pusiausvyrą ir lygių galimybių principo laikymąsi, vadovaujantis Tarnybos nuostatų ir kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygų1d ir 27 straipsniais; pažymi, kad Institucija apie visas laisvas darbo vietas skelbia savo interneto svetainėje;

Interesų konfliktų prevencija ir valdymas, taip pat skaidrumas

13.  pažymi, kad 2014 m. spalio mėnesį Institucija patvirtino interesų konfliktų politiką, o jos etikos gairės galioja nuo 2012 m. pripažįsta, kad, atliekant įdarbinimo procedūrą, ne tik vertinami būsimų darbuotojų gyvenimo aprašymai, bet jų taip pat prašoma pranešti apie galimus interesų konfliktus; pažymi, kad visi darbuotojai turi kasmet pranešti apie galimus interesų konfliktus, kuriuos įvertina Institucijos etikos pareigūnas; pažymi, kad stebėtojų tarybos nariai ir jų pakaitiniai nariai taip pat turi pranešti apie savo faktinius ar galimus interesų, įskaitant ekonominius interesus, konfliktus, ypač jei jie turi finansų institucijų akcijų; be to, pažymi, kad visos šios deklaracijos ir Institucijos vyresniosios vadovybės deklaracijos skelbiamos Institucijos interneto svetainėje ir kasmet atnaujinamos; apgailestauja dėl to, kad Institucijos interneto svetainėje nėra skelbiami nei valdybos, nei stebėtojų tarybos narių gyvenimo aprašymai; ragina Instituciją kuo skubiau paskelbti tuos dokumentus, siekiant užtikrinti reikiamą jo vadovybės viešąją priežiūrą ir kontrolę;

14.  pastebi, kad Institucija priėmė kovos su sukčiavimu strategiją, kuri iki 2016 m. pabaigos turėjo būti visiškai įgyvendinta; su džiaugsmu pažymi, kad 2016 m. Institucija visuose departamentuose atliko pirminį sukčiavimo rizikos vertinimą ir savo intranete sukūrė atskirą kovos su sukčiavimu skiltį – ryšių kanalą informatoriams;

15.  remdamasi Institucijos informacija pripažįsta, kad rengdama savo kompetencijos srities reguliavimo ataskaitas, kurias ji reguliariai skelbia, Institucija glaudžiai bendradarbiauja su visomis valstybėmis narėmis; su džiaugsmu pažymi, kad Institucija įgyvendino priemones, kad užtikrintų visų viešojo kalbėjimo renginių ir susitikimų su suinteresuotaisiais subjektais skaidrumą;

16.  mano, kad viešai prieinami Priežiūros tarybos ir suinteresuotųjų šalių grupių posėdžių protokolai turėtų būti skelbiami tuoj pat po posėdžio siekiant sumažinti dabartinį beveik trijų mėnesių skirtumą tarp posėdžių ir jų protokolų atskleidimo datos ir kad juose turėtų būti geriau pateikiamos rengtos diskusijos, narių pozicijos ir balsavimo elgsena; mano, kad Sąjungos piliečių informavimas taip pat galėtų būti pagerintas naudojantis tiesioginėmis transliacijomis internetu; yra susirūpinęs dėl to, kad įvairūs suinteresuotieji subjektai, taip pat ir Europos Parlamentas, de facto turi nevienodą prieigą prie vidaus posėdžių dokumentų ir informacijos; palankiai vertina tai, kad iš visų Europos priežiūros institucijų Institucija tinkamiausiu mastu atskleidžia informaciją apie savo darbuotojų susitikimus su suinteresuotaisiais subjektais; laikosi nuomonės, kad vykdydama savo ateinančių metų veiksmų planą Institucija turėtų sukurti saugų informatoriams skirtą kanalą;

Vidaus auditas

17.  pažymi, kad Komisijos Vidaus audito tarnyba (IAS) ėmėsi tolesnių veiksmų dėl ribotos IT projektų valdymo peržiūros, dėl kurios iš pradžių pateiktos keturios rekomendacijos; be to, pažymi, kad, remiantis IAS atlikta dokumentų peržiūra, viena rekomendacija, kuri buvo pažymėta kaip „svarbi“, jau buvo įgyvendinta 2015 m. vasario mėnesį;

18.  pastebi, kad IAS atliko žmogiškųjų išteklių valdymo auditą, po kurio buvo pateiktos šešios rekomendacijos – dvi iš jų pažymėtos kaip „labai svarbios“, o keturios – kaip „svarbios“ ir nepateikta nei viena esminė rekomendacija; džiaugiasi tuo, kad Institucija priėmė visas pastabas ir rekomendacijas ir parengė tinkamus veiksmų planus, kuriais Institucija nuolat vadovaujasi;

Veikla

19.  atkreipia dėmesį į tai, kad visų pagalbinių funkcijų vykdymo klausimais Institucija glaudžiai bendradarbiauja su Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija (EIOPA) ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (ESMA), siekdama, kai įmanoma, sumažinti administracines sąnaudas, paskatinti sinergiją ir dalytis geriausios praktikos pavyzdžiais; tikisi, kad Institucija dės daugiau pastangų tam, kad bendradarbiavimas su kitomis decentralizuotomis agentūromis būtų stiprinamas ir toliau būtų mažinamos pridėtinės ir administracinės išlaidos;

Kitos pastabos

20.  pažymi, kad 2016 m. birželio 23 d. Jungtinės Karalystės piliečiai balsavo už išstojimą iš Sąjungos; atkreipia dėmesį į tai, kad Europos Sąjungos sutarties 50 straipsnyje nustatyta, kad valstybė narė, nusprendusi išstoti iš Sąjungos praneša apie savo ketinimą Europos Tarybai, o Sąjunga derasi ir sudaro su ta valstybe susitarimą, kuriame nustatoma išstojimo iš Sąjungos tvarka; remdamasis Audito Rūmų ataskaita pažymi, kad Institucijos, kuri yra įsikūrusi Londone, finansinės ataskaitos ir susijusios pastabos buvo parengtos remiantis šių finansinių ataskaitų pasirašymo metu turima informacija, kai referendumo rezultatas dar nebuvo žinomas ir oficialus pranešimas dėl Europos Sąjungos Sutarties 50 straipsnio taikymo inicijavimo nebuvo pateiktas;

21.  pažymi, kad atsižvelgdama į 2016 m. birželio 23 d. JK referendumo rezultatą Institucija atliko visų paramos sričių, būtent IT, žmogiškųjų išteklių, viešųjų pirkimų, įmonių paslaugų ir ryšių, poveikio vertinimus, kurie bus atnaujinami atsižvelgiant į pokyčius;

22.  palankiai vertina Institucijos biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai pateiktą išsamią informaciją apie jos dabartinius sutartinius įsipareigojimus ir atsakomybę, susijusią su fiziniu Institucijos buvimu JK; pažymi, kad, neįskaitant nuomos sutarties, Institucijos maksimalus galimas sutartinis įsipareigojimas ar atsakomybė sudaro 33,16 mln. EUR sumą, bet jei laikomasi įspėjimo laikotarpio, kuris gali būti nuo vieno iki trijų mėnesių trukmės, nutraukus šias sutartis anksčiau, neskiriama jokių finansinių nuobaudų; tačiau išreiškia susirūpinimą dėl galimos operatyvinės ir verslo veiklos tęstinumo rizikos ir susijusių išlaidų, atsiradusių dėl sprendimo perkelti Instituciją, pvz., papildomi viešųjų pirkimų darbai, kuriuos gali reikėti atlikti per trumpą laiką, jei nebūtų pakankamai laiko persikelti į naują vietą;

23.  pažymi, kad Institucija pasirašė 12 metų nuomos sutartį, galiojančią iki 2026 m. gruodžio 8 d., ir kad pagal įprastas sutartines sąlygas yra taikoma prievolė sumokėti visą nuomos mokestį už visą laikotarpį; tačiau pastebi, kad Institucija susitarė dėl šios sąlygos išimties taikymo praėjus pusei sutarties termino; vadinasi, jei ši sąlyga bus įgyvendinta, Institucija bus atleista nuo įsipareigojimo mokėti nuomos mokestį už paskutiniuosius šešerius metus; taip pat pažymi, kad jeigu bus aktyvuota šios sąlygos išimtis, Institucija įpareigota grąžinti pusę paskatos (32 mėnesių nemokamos nuomos laikotarpis), kurią ji jau gavo ir kuri buvo pagrįsta visais 12 sutarties metų; pažymi, kad Institucija yra atsakinga už pradinės turto būklės atkūrimą, kai ji tą turtą palieka; šiuo atveju Institucija įsipareigoja sumokėti už patalpose įrengtos biuro įrangos išmontavimą; pažymi, kad tiksli suma priklauso nuo specialistų vertinimų ir tolesnių derybų; prašo Institucijos pranešti Parlamentui apie šią sumą, kai ji bus žinoma;

24.  atsižvelgdamas į Jungtinės Karalystės vyriausybės inicijuojamą 50-ą straipsnį, ragina Komisiją ir Tarybą užtikrinti, kad Institucijos perkėlimo į naują vietą vertinimo ir sprendimų priėmimo procesas būtų skaidrus ir demokratiškas;

25.  primena, kad Institucijos mišraus finansavimo tvarka, kurios pagrindas, visų pirma – nacionalinių kompetentingų institucijų įnašai, yra netinkama, nelanksti, apsunkinanti ir dėl to gali kilti grėsmė jos nepriklausomumui; taigi ragina Komisiją baltojoje knygoje, kurią planuojama parengti 2016 m. antrą ketvirtį, ir pasiūlyme dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, kurį ketinama pateikti iki 2017 m., nustatyti kitokią finansavimo tvarką, pagrįstą atskira Sąjungos biudžeto eilute, ir nacionalinių institucijų mokamus įnašus visiškai pakeisti mokesčiais, kuriuos moka rinkos dalyviai;

26.  pabrėžia, kad Institucija turėtų ne tik užtikrinti, jog visos jai pavestos užduotys būtų visapusiškai ir laiku įvykdytos, bet ir privalo vykdyti tik Europos Parlamento ir Tarybos jai pavestas užduotis; laikosi nuomonės, kad Institucija turėtų visapusiškai pasinaudoti savo įgaliojimais, kad būtų veiksmingai skatinamas proporcingumas; atkreipia dėmesį į tai, kad tais atvejais, kai Institucija įgaliota parengti 2 ir 3 lygio priemones, rengdama tuos standartus ji turėtų ypatingą dėmesį skirti įvairių nacionalinių rinkų ypatumams ir kad susiję rinkos dalyviai ir vartotojų apsaugos organizacijos standartų nustatymo procese turėtų dalyvauti pradiniu etapu bei rengimo ir įgyvendinimo etapais;

27.  su susirūpinimu pažymi, kad Institucija nevykdo visų įgaliojimų, nustatytų jos teisinėje sistemoje; pabrėžia, kad Institucija turėtų užtikrinti, jog ištekliai būtų panaudojami maksimaliai siekiant visiškai įvykdyti savo teisinius įgaliojimus; šiuo požiūriu atkreipia dėmesį į tai, kad daugiau dėmesio skirdama Europos Parlamento ir Tarybos jai suteiktiems įgaliojimams EBI galėtų veiksmingiau naudoti savo išteklius ir efektyviau siekti savo tikslų; pabrėžia, kad, vykdydama savo darbą ir visų pirma rengdama techninius standartus ir techninius patarimus, Institucija apie savo veiklą turi laiku, reguliariai ir išsamiai informuoti Europos Parlamentą ir Tarybą;

°

°  °

28.  pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios pastabos, kurios yra horizontaliojo pobūdžio, pateikiamos jo [2017 m. xxxx xx d.](11) rezoliucijoje [dėl ES agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės].

1.3.2017

Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto NUOMONĖ

pateikta Biudžeto kontrolės komitetui

dėl Europos bankininkystės institucijos 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2016/2186(DEC))

Nuomonės referentas: Sander Loones

PASIŪLYMAI

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1.  pabrėžia, kad Europos bankininkystės institucijos (EBI) vaidmuo labai svarbus skatinant nuoseklų Sąjungos teisės taikymą ir geresnį nacionalinių valdžios institucijų veiksmų koordinavimą bei užtikrinant finansinį stabilumą, skaidrumą, geriau integruotas ir saugesnes finansų rinkas, taip pat aukšto lygio vartotojų apsaugą ir priežiūros praktikos konvergenciją šioje srityje;

2.  pripažįsta, kad, Audito Rūmų nuomone, 2015 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų EBI metinėse finansinėse ataskaitose atspindimos operacijos visais reikšmingais aspektais yra teisėtos ir tvarkingos; vis dėlto pažymi, kad, Audito Rūmų vertinimas yra labai trumpas ir jame pateikiama keletas pasiūlymų, kaip padidinti EBI biudžeto valdymo veiksmingumą;

3.  primena, kad Europos Parlamentas buvo naujos visapusiškos Europos finansų priežiūros institucijų sistemos (EFPIS), įskaitant tris Europos priežiūros institucijas (EPI), sukūrimo šalininkas siekiant užtikrinti geresnę finansų priežiūros sistemą po finansų krizės;

4.  atkreipia dėmesį į EBI nuomos sutartį, kuri nustoja galioti 2026 m. gruodžio 8 d. ir į kurią įrašyta sutarties nutraukimo galimybė po šešerių jos galiojimo metų, taikant nuobaudą, kuri lygi 16 mėnesių nuomos mokesčio sumai ir sudaro 3 246 216 EUR; ragina EBI apskaičiuoti visas galimas išlaidas ir „Brexit“ poveikį ir visų pirma vietos keitimo sąnaudas; mano, kad 2016 m. finansinėse ataskaitose turėtų būti visapusiškai atskleistos visos būsimos persikėlimo išlaidos; ragina EBI vykstant svarstymams dėl būsimo persikėlimo išlaikyti skaidrumą visų suinteresuotųjų subjektų požiūriu;

5.  pabrėžia, kad, kalbant apie išteklių paskirstymą, svarbu užtikrinti tinkamą lygį, prioritetų nustatymą ir veiksmingumą; šiuo požiūriu mano, kad pradinis biudžeto mažinimas turėjo būti įgyvendinamas ne atidedant standartų ir gairių paskelbimą arba ne mažinant dalyvavimą Bazelio bankų priežiūros komiteto (angl. BCBS) darbo grupėse; atkreipia dėmesį į tai, kad bet koks galimas EBI skiriamų lėšų didinimas turi būti vykdomas kartu įgyvendinant tinkamas prioritetų nustatymo priemones; siūlo, kad, kadangi EBI darbo krūvis tampa vis labiau susijęs ne su teisėkūros užduočių vykdymu, o su priežiūros konvergencija ir vykdymu, atitinkamai turėtų būti skiriami EBI biudžeto ir žmogiškieji ištekliai;

6.  pabrėžia, kad EBI turėtų ne tik užtikrinti, jog visos jai pavestos užduotys būtų visapusiškai ir laiku įvykdytos, bet ir privalo vykdyti tik Europos Parlamento ir Tarybos jai pavestas užduotis; laikosi nuomonės, kad EBI turėtų visapusiškai pasinaudoti savo įgaliojimais, kad būtų veiksmingai skatinamas proporcingumas; atkreipia dėmesį į tai, kad tais atvejais, kai EBI įgaliota parengti 2 ir 3 lygio priemones, rengdama tuos standartus ji turėtų ypatingą dėmesį skirti įvairių nacionalinių rinkų ypatumams ir kad susiję rinkos dalyviai ir vartotojų apsaugos organizacijos standartų nustatymo procese turėtų dalyvauti pradiniu etapu bei rengimo ir įgyvendinimo etapais;

7.  su susirūpinimu pažymi, kad EBI nevykdo visų įgaliojimų, nustatytų jos teisinėje sistemoje; pabrėžia, kad EBI turėtų užtikrinti, jog ištekliai būtų panaudojami maksimaliai siekiant visiškai įvykdyti savo teisinius įgaliojimus; šiuo požiūriu atkreipia dėmesį į tai, kad daugiau dėmesio skirdama Europos Parlamento ir Tarybos jai suteiktiems įgaliojimams EBI galėtų veiksmingiau naudoti savo išteklius ir efektyviau siekti savo tikslų; pabrėžia, kad, vykdydama savo darbą ir visų pirma rengdama techninius standartus ir techninius patarimus, EBI apie savo veiklą turi laiku, reguliariai ir išsamiai informuoti Europos Parlamentą ir Tarybą;

8.  pažymi, kad, atsižvelgiant į svaro sterlingų stiprėjimą 2015 m., biudžetas pakoreguotas 1 904 000 EUR suma; pritaria EBI pateiktam prašymui sumažinti 2016 m. biudžeto sumą, atsižvelgiant į pastarojo meto svaro sterlingų ir euro keitimo kursų svyravimus mažėjimo linkme;

9.  daro išvadą, kad EBI finansavimo tvarka turi būti peržiūrėta; ragina Komisiją išnagrinėti galimybę iš dalies pakeisti dabartinę finansavimo tvarką pradedant rinkos dalyviams taikyti tinkamai ir proporcingai nustatytus mokesčius, kurie galėtų iš dalies pakeisti nacionalinių kompetentingų institucijų įnašus, tuo pačiu metu užtikrinant EBI savarankiškumą ir priežiūros veiksmus;

10.  mano, kad viešai prieinami Priežiūros tarybos ir suinteresuotųjų šalių grupių posėdžių protokolai turėtų būti skelbiami greičiau siekiant sumažinti dabartinį beveik trijų mėnesių skirtumą tarp posėdžių ir jų protokolų atskleidimo datos ir kad juose turėtų būti geriau pateikiamos rengtos diskusijos, narių pozicijos ir balsavimo elgsena; mano, kad ES piliečių informavimas taip pat galėtų būti pagerintas naudojantis tiesioginėmis transliacijomis internetu; apgailestauja dėl to, kad įvairūs suinteresuotieji subjektai, taip pat ir Europos Parlamentas, de facto turi nevienodą prieigą prie vidaus posėdžių dokumentų ir informacijos; palankiai vertina tai, kad iš visų Europos priežiūros institucijų EBI tinkamiausiu mastu atskleidžia informaciją apie savo darbuotojų susitikimus su suinteresuotaisiais subjektais; laikosi nuomonės, kad vykdydama savo ateinančių metų veiksmų planą EBI turėtų sukurti saugų informatoriams skirtą kanalą.

GALUTINIO BALSAVIMO NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

28.2.2017

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

42

1

4

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Esther de Lange, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Barbara Kappel, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Marisa Matias, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Bernard Monot, Luigi Morgano, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Beatrix von Storch, Jakob von Weizsäcker

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Eva Joly, Thomas Mann, Joachim Starbatty, Nils Torvalds

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Cécile Kashetu Kyenge

INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE

Priėmimo data

22.3.2017

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

23

4

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Richard Ashworth, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Patricija Šulin

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Jens Geier, Piernicola Pedicini, Janusz Zemke

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

23

+

ALDE

ECR

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Martina Dlabajová, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula

Monica Macovei

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller, Patricija Šulin

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Derek Vaughan, Janusz Zemke

Benedek Jávor, Bart Staes

4

-

ECR

EFDD

ENF

Richard Ashworth, Notis Marias

Piernicola Pedicini

Jean-François Jalkh

0

0

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

(1)

OL C 449, 2016 12 1, p. 72.

(2)

OL C 449, 2016 12 1, p. 72.

(3)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(4)

OL L 331, 2010 12 15, p. 12.

(5)

OL L 328, 2013 12 7, p. 42.

(6)

OL C 449, 2016 12 1, p. 72.

(7)

OL C 449, 2016 12 1, p. 72.

(8)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(9)

OL L 331, 2010 12 15, p. 12.

(10)

OL L 328, 2013 12 7, p. 42.

(11)

Tą dieną priimti tekstai, P[8_TA(-PROV)(2017)0000].

Teisinė informacija - Privatumo politika