Procedūra : 2016/2186(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0079/2017

Iesniegtie teksti :

A8-0079/2017

Debates :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Balsojumi :

PV 27/04/2017 - 5.32
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2017)0163

ZIŅOJUMS     
PDF 711kWORD 63k
28.3.2017
PE 593.863v03-00 A8-0079/2017

par Eiropas Banku iestādes 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2016/2186(DEC))

Budžeta kontroles komiteja

Referente: Inés Ayala Sender

1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Banku iestādes 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2016/2186(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Banku iestādes 2015. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Banku iestādes 2015. finanšu gada pārskatiem ar Iestādes atbildi(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2015. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2017. gada 21. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Iestādei par 2015. finanšu gada budžeta izpildi (05873/2017 – C8-0072/2017),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regulu (ES) Nr. 1093/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/78/EK(4), un jo īpaši tās 64. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(5), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Ekonomikas un monetārās komitejas atzinumu (A8-0079/2017),

1.  sniedz Eiropas Banku iestādes izpilddirektoram apstiprinājumu par Iestādes 2015. finanšu gada budžeta izpildi;

2.  izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt Eiropas Banku iestādes izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

2. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Banku iestādes 2015. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu

(2016/2186(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Banku iestādes 2015. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Banku iestādes 2015. finanšu gada pārskatiem ar Iestādes atbildi(6),

–  ņemot vērā deklarāciju(7) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2015. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2017. gada 21. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Iestādei par 2015. finanšu gada budžeta izpildi (05873/2017 – C8-0072/2017),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(8) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regulu (ES) Nr. 1093/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/78/EK(9), un jo īpaši tās 64. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(10), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Ekonomikas un monetārās komitejas atzinumu (A8-0079/2017),

1.  apstiprina Eiropas Banku iestādes 2015. finanšu gada pārskatus;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Eiropas Banku iestādes izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

3. EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Banku iestādes 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2016/2186(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā lēmumu par Eiropas Banku iestādes 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Ekonomikas un monetārās komitejas atzinumu (A8-0079/2017),

A.  tā kā saskaņā ar Eiropas Banku iestādes (turpmāk “Iestāde”) finanšu pārskatiem tās 2015. finanšu gada galīgais budžets bija EUR 33 419 863, kas ir par 0,54 % mazāk nekā 2014. gadā, jo Iestāde tika izveidota nesen; tā kā Iestādi finansē ar Savienības iemaksu (EUR 13 367 600 jeb 40 %) un dalībvalstu iemaksām (EUR 20 051 400 jeb 60 %);

B.  tā kā Revīzijas palāta ziņojumā par Eiropas Banku iestādes 2015. finanšu gada pārskatiem (turpmāk “Revīzijas palātas ziņojums”) ir norādījusi, ka tā ir guvusi pamatotu pārliecību par to, ka Iestādes 2015. finanšu gada pārskati ir ticami un ka pakārtotie darījumi ir likumīgi un pareizi;

C.  tā kā saistībā ar budžeta izpildes apstiprināšanas procedūru budžeta izpildes apstiprinātājiestāde uzsver, ka ir sevišķi svarīgi vēl vairāk nostiprināt Savienības iestāžu demokrātisko leģitimitāti, uzlabojot pārredzamību un pārskatatbildību un īstenojot uz darbības rezultātiem balstītas budžeta plānošanas koncepciju un labu cilvēkresursu pārvaldību,

1.  atgādina, ka Eiropas Parlaments bija viens no virzītājspēkiem, veidojot jaunu un visaptverošu Eiropas finanšu uzraudzības sistēmu (EFUS), tostarp trīs Eiropas uzraudzības iestādes (EUI), lai nodrošinātu labāku finanšu uzraudzības sistēmu pēc finanšu krīzes;

Saistībā ar 2014. gada budžeta izpildes apstiprinājumu veiktie pasākumi

2.  pēc iepazīšanās ar Revīzijas palātas ziņojumu konstatē, ka attiecībā uz vienu komentāru, kurš bija sniegts Revīzijas palātas 2012. gada ziņojumā attiecībā uz izglītības ieguldījumu un kuram Revīzijas palātas 2013. un 2014. gada ziņojumā bija pievienota atzīme “ieviešana ir sākta”, Iestāde ir veikusi koriģējošus pasākumus un ar 20 (no 21) skolām, kuras apmeklē darbinieku bērni, tika parakstīti līgumi;

Budžeta un finanšu pārvaldība

3.  tomēr norāda, ka Revīzijas palātas novērtējums ir ļoti īss un tajā sniegts maz ierosinājumu tam, kā Iestādes budžeta pārvaldību padarīt efektīvāku;

4.  pieņem zināšanai, ka 2014. finanšu gadā veiktās budžeta uzraudzības rezultātā budžeta izpildes līmenis bija 99,34 %, kas ir par 0,47 % mazāk nekā 2014. gadā, un ka maksājumu apropriāciju izpildes līmenis bija 89,70 %, kas ir par 5,76 % vairāk nekā 2014. gadā; pēc iepazīšanās ar Iestādes sniegto informāciju konstatē, ka augstais izpildes līmenis ir saistīts gan ar labu budžeta plānošanu un uzraudzību, gan ar Iestādes budžeta nepietiekamību; konstatē, ka dažus Iestādes darba programmas elementus nācās atlikt uz 2016. gadu vai izpildīt mazākā apjomā veikto budžeta samazinājumu dēļ;

5.  norāda, ka Eiropas Parlaments un Padome samazināja Iestādes 2015. gada finanšu resursus par 6 % salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, neskatoties uz to, ka tika piešķirts lielāks skaits darbinieku; norāda, ka, lai īstenotu šos samazinājumus, Iestādei bija jāsamazina sava darba programma un izmaksas tādās jomās kā operatīvie komandējumi un sanāksmes, operatīvie IT projekti un darbinieku apmācība; turklāt atzīst, ka gada laikā euro zaudēja ievērojamu vērtību attiecībā pret Lielbritānijas sterliņu mārciņu, piespiežot Iestādi pieprasīt budžeta grozījumu EUR 1,9 miljonu apmērā, kas tika pieņemts 2015. gada augustā, lai tā varētu izpildīt savas finanšu saistības;

6.  uzsver, ka ir svarīgi nodrošināt, lai, piešķirot resursus, tiktu atbilstoši noteiktas prioritātes un panākta efektivitāte; šajā sakarībā uzskata, ka sākotnēji paredzēto budžeta samazinājumu nevajadzēja īstenot, atliekot uz vēlāku laiku standartu un pamatnostādņu publicēšanu vai ierobežojot dalību Bāzeles Banku uzraudzības komitejas (BCBS) darba grupās; uzsver, ka līdztekus jebkādam iespējamam Iestādes līdzekļu palielinājumam ir jāveic attiecīgi prioritāšu noteikšanas pasākumi; tā kā Iestādes darba uzdevumi mainās, uzraudzības konverģences un izpildes nodrošināšanas uzdevumiem ņemot aizvien lielāku pārsvaru pār likumdošanas uzdevumiem, ierosina atbilstoši pielāgot Iestādes budžetu un cilvēkresursus;

7.  atzinīgi vērtē to, ka Iestādes 2016. gada budžets tika ievērojami uzlabots, jo Iestāde, kā arī Eiropas Parlaments un Padome ņēma vērā atziņas, kas gūtas iepriekšējā gadā, līdz ar to budžets palielinājās par 20 % salīdzinājumā ar sākotnējo 2015. gada budžetu;

Saistības un pārnestās apropriācijas

8.  norāda, ka Iestāde ir vēl vairāk samazinājusi to apropriāciju vispārējo līmeni, par kurām uzņemtas saistības un kuras tika pārnestas, — no 15,90 % 2014. gadā līdz 9,7 % 2015. gadā; pēc iepazīšanās ar Revīzijas palātas ziņojumu konstatē, ka to II sadaļā (administratīvie izdevumi) bija augsts pārnesto apropriāciju līmenis, par kurām uzņemtas saistības, un tas sasniedza EUR 1 487 794 jeb 28 % no visām apropriācijām, par kurām bija uzņemtas saistības šajā sadaļā, salīdzinājumā ar EUR 3 431 070 jeb 48 % 2014. gadā; konstatē, ka šajos pārvietojumos ietilpst neatrisināts jautājums par PVN, kas vēl jāmaksā par Iestādes jaunās ēkas balansēšanas maksu, un rēķins par darījumu tarifiem, ko sagatavojis Apvienotās Karalistes Vērtēšanas birojs;

9.  atzinīgi vērtē to, ka Iestāde ir samazinājusi pārnesumus uz 2016. gadu par 40 % salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, 0,5 % apmērā samazinot kopējo budžetu no viena gada uz otru; atzīst, ka tas liecina par to, ka 2015. gada beigās attiecībā uz pārnesumiem notika atgriešanās normālākā līmenī pēc lielā pārnesuma 2014. gadā, kas bija saistīts ar Iestādes pārcelšanos uz jaunām telpām 2014. gada decembrī;

Pārvietojumi

10.  pēc iepazīšanās ar Iestādes galīgajiem pārskatiem konstatē, ka 2015. gadā tā veica 30 budžeta pārvietojumus; norāda, ka Iestādes Finanšu regulas 27. pantā minētais 10 % ierobežojums tika pārsniegts tikai vienā gadījumā; ar gandarījumu konstatē, ka 2015. gadā veikto pārvietojumu apmērs un raksturs atbilda finanšu noteikumiem;

Iepirkuma un darbā pieņemšanas procedūras

11.  norāda, ka Iestādes kopējais darbinieku skaits no 146 darbiniekiem 2014. gadā ir pieaudzis līdz 156 darbiniekiem 2015. gadā un 45 % no tiem bija sievietes un 55 % vīrieši; pieņem zināšanai, ka kopējā darbinieku mainība saistībā ar atkāpšanos no amata vai līguma termiņa nepagarināšanu vai beigšanos bija 10,3 %, kas ir par 2,6 % mazāk nekā 2014. gadā; ar gandarījumu norāda, ka Iestāde, tāpat kā iepriekšējos gados, veica darba pienākumu pārbaudi, konstatējot, ka 80,1 % darbvietu ir saistītas ar pamatdarbību, proti, tieši vērstas uz Iestādes pilnvaru īstenošanu, 12,5 % bija sadaļā “Administrācija un koordinācija” un 7,4 % bija klasificētas kā neitrālas; norāda, ka uz katrām četrām ar Iestādes pilnvaru tiešu īstenošanu saistītām štata vietām ir tikai viena administrācijas štata vieta;

12.  norāda, ka Iestādei jānodrošina ģeogrāfiskais un dzimumu līdzsvars un iespēju vienlīdzības principa ievērošana saskaņā Civildienesta noteikumu un Eiropas Kopienu pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 1.d un 27. pantu; norāda, ka Iestāde visas vakances ir publicējusi savā tīmekļa vietnē;

Pārredzamība un interešu konfliktu novēršana un pārvaldība

13.  norāda, ka Iestāde 2014. gada oktobrī pieņēma interešu konfliktu politiku un kopš 2012. gada pastāv ētikas vadlīnijas; piekrīt, ka darbā pieņemšanas procedūras laikā topošajiem darbiniekiem ir jādeklarē iespējami interešu konflikti papildus viņu curriculum vitae izvērtējumam; ņem vērā to, ka visiem darbiniekiem katru gadu ir jādeklarē iespējamie interešu konflikti un Iestādes ētikas jomā pilnvarotais ierēdnis tos izvērtē; norāda, ka Uzraudzības padomes locekļiem un viņu aizstājējiem arī ir jādeklarē to faktiskie vai iespējamie interešu konflikti, tostarp ekonomiskās intereses, jo īpaši līdzdalība finanšu iestāžu akcijās; turklāt norāda, ka visas šīs deklarācijas, kā arī Iestādes augstākā līmeņa vadītāju deklarācijas tiek publicētas Iestādes tīmekļa vietnē un atjauninātas katru gadu; tomēr pauž nožēlu par to, ka Iestādes tīmekļa vietnē nav publicēti ne Valdes, ne Uzraudzības padomes locekļu CV; aicina Iestādi publicēt šos dokumentus pēc iespējas drīz, lai nodrošinātu nepieciešamo publisko uzraudzību un kontroli pār tās vadību;

14.  konstatē, ka Iestāde ir pieņēmusi krāpšanas apkarošanas stratēģiju, kas bija pilnībā jāīsteno līdz 2016. gada beigām; ar gandarījumu konstatē, ka 2016. gadā Iestāde veica sākotnējo krāpšanas riska novērtējumu visos departamentos, kā arī tās iekštīklā izveidoja specializētu sadaļu par krāpšanas apkarošanu ar saziņas kanālu trauksmes cēlējiem;

15.  pēc iepazīšanās ar Iestādes sniegto informāciju konstatē, ka tā cieši sadarbojas ar visām dalībvalstīm normatīvajos aktos paredzēto pārskatu sagatavošanā savā kompetences jomā, kurus tā regulāri publicē; ar gandarījumu konstatē, ka Iestāde ir īstenojusi pasākumus, kas paredzēti, lai nodrošinātu pārredzamību attiecībā uz publiskās runas pasākumiem un ieinteresētajām personām, ar kurām tās darbinieki tiekas;

16.  uzskata, ka publiski pieejamos Uzraudzības padomes un ieinteresēto personu grupu sanāksmju protokolus vajadzētu publicēt uzreiz pēc sanāksmes, saīsinot pašreizējo līdz trim mēnešiem ilgo laikposmu starp sanāksmes norisi un protokolu publiskošanu un sniedzot labāku pārskatu par notikušajām diskusijām, locekļu ieņemtajām nostājām un rīcību balsojot; uzskata, ka saziņu ar Savienības pilsoņiem būtu iespējams uzlabot arī ar pārraidēm tiešsaistē; pauž bažas par to, ka iekšējo sanāksmju dokumenti un informācija faktiski nav vienādā mērā pieejami dažādām ieinteresētajām personām, tostarp Eiropas Parlamentam; atzinīgi vērtē to, ka no visu Eiropas uzraudzības iestāžu vidus informāciju par iestādes darbinieku sanāksmēm ar ieinteresētajām personām vispienācīgākajā apjomā sniedz Iestāde; uzskata, ka Iestādei savu turpmāko gadu darba programmas satvarā būtu jāizveido drošs kanāls saziņai ar trauksmes cēlējiem;

Iekšējā revīzija

17.  norāda, ka Komisijas Iekšējās revīzijas dienests (IAS) veica pēcpārbaudi attiecībā uz ierobežotu pārbaudi par IT projektu vadību, kas sākotnēji ietvēra četrus ieteikumus; turklāt norāda, ka viens ieteikums, kas tika novērtēts kā svarīgs, jau tika slēgts 2015. gada februārī, pamatojoties uz IAS veiktu dokumentu pārbaudi;

18.  konstatē, ka IAS veica revīziju par cilvēkresursu pārvaldību, kā rezultātā tika sniegti seši ieteikumi, divi no kuriem tika atzīmēti kā ļoti svarīgi, četri — kā svarīgi un neviens ieteikums netika atzīmēts kā ārkārtīgi būtisks; atzinīgi vērtē to, ka Iestāde ir pieņēmusi visus konstatējumus un ieteikumus un ir izstrādājusi atbilstīgus rīcības plānus, kuru ieviešanu Iestāde regulāri uzrauga;

Sniegums

19.  pieņem zināšanai, ka Iestāde cieši sadarbojas ar Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādi (EAAPI) un Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi (EVTI) attiecībā uz visām atbalsta funkcijām, lai pēc iespējas samazinātu administratīvās izmaksas, gūtu labumu no sinerģijas un dalītos paraugpraksē; ar nepacietību gaida, ka Iestāde veiks turpmākus centienus, lai pastiprinātu sadarbību ar citām decentralizētām aģentūrām un vēl vairāk samazinātu pieskaitāmās un administratīvās izmaksas;

Citi komentāri

20.  norāda, ka 2016.  gada 23. jūnijā Apvienotās Karalistes pilsoņi nobalsoja par izstāšanos no Eiropas Savienības; uzsver, ka Līguma par Eiropas Savienību 50. pantā ir noteikts, ka dalībvalsts, kura nolemj izstāties, par savu nodomu paziņo Eiropadomei un Savienība risina sarunas un noslēdz līgumu ar šo valsti, nosakot tās izstāšanās kārtību; pēc iepazīšanās ar Revīzijas palātas ziņojumu konstatē, ka Iestādes (tā atrodas Londonā) pārskati un ar tiem saistītie paskaidrojumi tika sagatavoti, izmantojot informāciju, kura bija pieejama minēto pārskatu parakstīšanas dienā, kad referenduma rezultāti vēl nebija zināmi un oficiāls paziņojums par 50. panta piemērošanu nebija iesniegts;

21.  pieņem zināšanai, ka pēc Apvienotās Karalistes 2016. gada 23. jūnija referenduma iznākuma Iestāde sagatavoja ietekmes novērtējumus par visām atbalsta jomām, proti, IT, cilvēkresursiem, iepirkumu, korporatīvajiem pakalpojumiem un sakariem, kuri tiks atjaunināti saskaņā ar notikumu attīstību;

22.  atzinīgi vērtē detalizēto informāciju, ko Iestāde ir sniegusi budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par savām esošajām līgumsaistībām un saistībām, kas saistītas ar tās fizisko atrašanos Apvienotajā Karalistē; norāda, ka, izņemot īres līgumu, Iestādes maksimālais iespējamais līgumsaistību vai saistību apmērs ir EUR 33,16 miljoni, bet nebūs finansiālu sankciju par šo līgumu pirmstermiņa izbeigšanu, ja būs ievēroti piemērojamie uzteikuma termiņi no viena līdz trim mēnešiem; tomēr pauž bažas par iespējamajiem operacionālajiem un darbības nepārtrauktības riskiem un ar pārcelšanas lēmumu saistītajām izmaksām, piemēram, papildu darbs ar iepirkumiem, ko var būt vajadzība veikt īsā laikā, ja nav laika veikt apmierinošu pārcelšanos uz jaunu vietu;

23.  norāda, ka Iestāde ir parakstījusi 12 gadu īres līgumu, kas beigsies 2026. gada 8. decembrī, un ka parasti saskaņā ar līguma nosacījumiem ir pienākums maksāt īres maksu pilnā apmērā visā laika periodā; tomēr konstatē, ka Iestāde līguma termiņa vidū apsprieda līguma laušanas klauzulu, kas nozīmē, ka, ja šī klauzula ir jāpiemēro, Iestāde būtu atbrīvota no pienākuma maksāt īres maksu par sešiem gadiem; turklāt norāda, ka, ja līguma laušanas klauzula tiks aktivizēta, Iestādei ir pienākums atmaksāt pusi no stimula (32 mēneši bez nomas maksas), kuru tā jau bija saņēmusi un kura pamatā bija līgums uz visiem 12 gadiem; norāda, ka Iestāde ir atbildīga par to, lai aizejot īpašums tiktu atjaunots tā sākotnējā stāvoklī, kas šajā gadījumā nozīmē, ka Iestādei ir pienākums maksāt par to, lai tiktu izņemts biroja iekārtojums, kurš ir uzstādīts tās telpās; norāda, ka precīzā summa ir atkarīga no ekspertu aplēsēm un turpmākām sarunām; aicina Iestādi informēt Parlamentu par summu, kad tā būs zināma;

24.  tā kā Apvienotās Karalistes valdība ir uzsākusi 50. pantā minēto procedūru, aicina Komisiju un Padomi nodrošināt, lai visu “par” un “pret” apspriešana un lēmumu pieņemšana par Iestādes pārvietošanu uz citu vietu būtu pārredzama un demokrātiska;

25.  atgādina, ka Iestādes jauktā finansēšanas kārtība, kas lielā mērā ir atkarīga no valstu kompetento iestāžu iemaksām, ir neatbilstoša, neelastīga un apgrūtinoša un var apdraudēt Iestādes neatkarību; tādēļ aicina Komisiju 2016. gada 2. ceturksnī plānotajā Baltajā grāmatā un likumdošanas priekšlikumā, kas jāiesniedz līdz 2017. gadam, ierosināt citu finansēšanas mehānismu, kurš balstītos uz atsevišķu budžeta pozīciju Savienības budžetā un uz valstu iestāžu iemaksu pilnīgu aizstāšanu ar maksu, ko veic tirgus dalībnieki;

26.  uzsver, ka Iestādei ir jānodrošina, lai visi uzdevumi tiktu īstenoti pilnībā un ievērojot termiņus, un vienlaikus tai būtu rūpīgi jāpieturas tikai pie tiem uzdevumiem, ko tai uzticējis Eiropas Parlaments un Padome; uzskata, ka Iestādei būtu pilnībā jāizmanto savas pilnvaras, lai efektīvi veicinātu proporcionalitāti; norāda, ka ikreiz, kad Iestāde tiek pilnvarota izstrādāt otrā un trešā līmeņa pasākumus, tai, izstrādājot minētos standartus, būtu jāpievērš īpaša uzmanība dažādo valstu tirgu īpatnībām un ka standartu noteikšanas procesā, kā arī izstrādes un īstenošanas posmos jau no sākuma vajadzētu iesaistīt attiecīgos tirgus dalībniekus un patērētāju aizsardzības organizācijas;

27.  ar bažām norāda, ka Iestāde neīsteno visas savas prerogatīvas, kas noteiktas tās tiesiskajā regulējumā; uzsver, ka Iestādei būtu jānodrošina, ka tā maksimāli izmanto resursus, lai pilnībā izpildītu savas likumīgās pilnvaras; šajā sakarībā norāda, ka, vairāk koncentrējoties uz to pilnvaru pildīšanu, kuras tai piešķīruši Eiropas Parlaments un Padome, tai varētu izdoties lietderīgāk izmantot līdzekļus un efektīvāk sasniegt mērķus; uzsver, ka Iestādei, veicot savus pienākumus un jo īpaši sagatavojot tehniskos standartus un tehniskas konsultācijas, ir laikus, regulāri un vispusīgi jāinformē par savām darbībām Eiropas Parlaments un Padome;

°

°  °

28.  attiecībā uz pārējiem konstatējumiem, kas pievienoti lēmumam par budžeta izpildes apstiprināšanu un kas ir horizontāla rakstura konstatējumi, atsaucas uz [2017. gada xx. xxxx] rezolūciju(11) [par aģentūru darbību, finanšu pārvaldību un kontroli].

1.3.2017

Ekonomikas un monetārāS komitejAS ATZINUMS

Budžeta kontroles komitejai

par Eiropas Banku iestādes 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2016/2186(DEC))

Atzinuma sagatavotājs: Sander Loones

IEROSINĀJUMI

Ekonomikas un monetārā komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta kontroles komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1.  uzsver, ka EBI loma ir būtiska, lai veicinātu Savienības tiesību aktu konsekventu piemērošanu un valstu iestāžu labāku savstarpējo koordināciju un lai nodrošinātu finanšu stabilitāti, pārredzamību, integrētākus un drošākus finanšu tirgus, kā arī augsta līmeņa patērētāju aizsardzību un vienotu uzraudzības praksi šajā jomā;

2.  pieņem zināšanai to, ka Revīzijas palāta atzīst, ka EBI 2015. gada 31. decembrī slēgtā finanšu gada pārskatiem pakārtotie darījumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi; tomēr norāda, ka Revīzijas palātas novērtējums ir ļoti īss un tajā sniegts maz ierosinājumu tam, kā EBI budžeta pārvaldību padarīt efektīvāku;

3.  atgādina, ka Eiropas Parlaments bija viens no virzītājspēkiem, veidojot jaunu un visaptverošu Eiropas finanšu uzraudzības sistēmu (EFUS), tostarp trīs Eiropas uzraudzības iestādes (EUI), lai nodrošinātu labāku finanšu uzraudzības sistēmu pēc finanšu krīzes;

4.  pieņem zināšanai, ka EBI nomas līguma termiņš beidzas 2026. gada 8. decembrī, taču ir paredzēta iespēja, apritot sešiem gadiem, līgumu lauzt, un šādā gadījumā tiktu piemērota soda nauda 16 mēnešu nomas maksas, t. i., EUR 3 246 216, apmērā; aicina EBI aprēķināt visas iespējamās ar Brexit procesu saistītās izmaksas un novērtēt tā sekas, it īpaši izmaksas saistībā ar atrašanās vietas maiņu; uzskata, ka 2016. gada pārskatos būtu pilnībā jāatspoguļo jebkādas nākotnē iespējamās pārcelšanās izmaksas; aicina EBI, lai tā, apsverot jebkādu pārcelšanās iespējamību, nodrošinātu šo apsvērumu pārredzamību visām ieinteresētajām personām;

5.  uzsver, ka ir svarīgi nodrošināt, lai resursi tiktu piešķirti atbilstošā līmenī, pienācīgi nosakot prioritātes un nodrošinot efektivitāti; šajā sakarībā uzskata, ka sākotnēji paredzēto budžeta samazinājumu nevajadzēja īstenot, atliekot uz vēlāku laiku standartu un pamatnostādņu publicēšanu vai ierobežojot dalību Bāzeles Banku uzraudzības komitejas (BCBS) darba grupās; uzsver, ka līdztekus jebkādam iespējamam EBI līdzekļu palielinājumam ir jāveic attiecīgi prioritāšu noteikšanas pasākumi; tā kā EBI darba uzdevumi mainās, uzraudzības konverģences un izpildes nodrošināšanas uzdevumiem ņemot aizvien lielāku pārsvaru pār likumdošanas uzdevumiem, ierosina atbilstoši pielāgot EBI budžetu un cilvēkresursus;

6.  uzsver, ka EBI ir jānodrošina, lai visi uzdevumi tiktu īstenoti pilnībā un ievērojot termiņus, un vienlaikus tai būtu rūpīgi jāpieturas tikai pie tiem uzdevumiem, ko tai uzticējis Eiropas Parlaments un Padome; uzskata, ka EBI būtu pilnībā jāizmanto savas pilnvaras, lai efektīvi veicinātu proporcionalitāti; norāda, ka ikreiz, kad EBI tiek pilnvarota izstrādāt otrā un trešā līmeņa pasākumus, tai, izstrādājot minētos standartus, būtu jāpievērš īpaša uzmanība dažādo valstu tirgu īpatnībām un ka standartu noteikšanas procesā, kā arī izstrādes un īstenošanas posmos jau no sākuma vajadzētu iesaistīt attiecīgos tirgus dalībniekus un patērētāju aizsardzības organizācijas;

7.  ar bažām norāda, ka EBI neīsteno visas savas prerogatīvas, kas noteiktas tās tiesiskajā regulējumā; uzsver, ka EBI būtu jānodrošina, ka tā maksimāli izmanto resursus, lai pilnībā izpildītu savas likumīgās pilnvaras; šajā sakarībā norāda, ka, vairāk koncentrējoties uz to pilnvaru pildīšanu, kuras tai piešķīruši Eiropas Parlaments un Padome, tai varētu izdoties lietderīgāk izmantot līdzekļus un efektīvāk sasniegt mērķus; uzsver, ka EBI, veicot savus pienākumus un jo īpaši sagatavojot tehniskos standartus un tehniskas konsultācijas, ir laikus, regulāri un vispusīgi jāinformē par savām darbībām Eiropas Parlaments un Padome;

8.  pieņem zināšanai budžetā izdarītos grozījumus EUR 1 904 000 apmērā, ņemot vērā sterliņu mārciņas vērtības pieaugumu 2015. gada gaitā; atbalsta EBI pausto pieprasījumu samazināt 2016. gada budžetu, ņemot vērā jaunākās GBP un EUR maiņas kursa samazināšanās tendences;

9.  secina, ka EBI finansēšanas kārtība ir jāpārskata; aicina Komisiju izskatīt iespēju mainīt pašreizējo finansēšanas kārtību, ieviešot piemērotas un samērīgā apmērā noteiktas maksas, kas tiktu iekasētas no tirgus dalībniekiem, tādējādi, iespējams, daļēji aizstājot valstu kompetento iestāžu iemaksas un vienlaikus nodrošinot EBI autonomiju un uzraudzības darbību;

10.  uzskata, ka publiski pieejamos Uzraudzības padomes un ieinteresēto personu grupu sanāksmju protokolus vajadzētu publicēt ātrāk, saīsinot pašreizējo līdz trim mēnešiem ilgo laikposmu starp sanāksmes norisi un protokolu publiskošanu, un ka tiem vajadzētu sniegt labāku pārskatu par notikušajām diskusijām, locekļu ieņemtajām nostājām un rīcību balsojot; uzskata, ka saziņu ar ES iedzīvotājiem būtu iespējams uzlabot arī ar pārraidēm tiešsaistē; kritiski vērtē to, ka iekšējo sanāksmju dokumenti un informācija faktiski nav vienādā mērā pieejami dažādām ieinteresētajām personām, tostarp Eiropas Parlamentam; atzinīgi vērtē to, ka no visu Eiropas uzraudzības iestāžu vidus informāciju par iestādes darbinieku sanāksmēm ar ieinteresētajām personām vispienācīgākajā apjomā sniedz EBI; uzskata, ka EBI savu turpmāko gadu darba programmas ietvaros būtu jāizveido drošs kanāls saziņai ar trauksmes cēlējiem.

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

28.2.2017

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

42

1

4

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Esther de Lange, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Barbara Kappel, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Marisa Matias, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Bernard Monot, Luigi Morgano, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Beatrix von Storch, Jakob von Weizsäcker

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Eva Joly, Thomas Mann, Joachim Starbatty, Nils Torvalds

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Cécile Kashetu Kyenge

INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANUATBILDĪGAJĀ KOMITEJĀ

Pieņemšanas datums

22.3.2017

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

23

4

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Richard Ashworth, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Patricija Šulin

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Jens Geier, Piernicola Pedicini, Janusz Zemke

ATBILDĪGĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

23

+

ALDE

ECR

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Martina Dlabajová, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula

Monica Macovei

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller, Patricija Šulin

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Derek Vaughan, Janusz Zemke

Benedek Jávor, Bart Staes

4

-

ECR

EFDD

ENF

Richard Ashworth, Notis Marias

Piernicola Pedicini

Jean-François Jalkh

0

0

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

(1)

OV C 449, 1.12.2016., 72. lpp.

(2)

OV C 449, 1.12.2016., 72. lpp.

(3)

OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(4)

OV L 331, 15.12.2010., 12. lpp.

(5)

OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.

(6)

OV C 449, 1.12.2016., 72. lpp.

(7)

OV C 449, 1.12.2016., 72. lpp.

(8)

OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(9)

OV L 331, 15.12.2010., 12. lpp.

(10)

OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.

(11)

Šajā dienā pieņemtie teksti, P[8_TA(-PROV)(2017)0000].

Juridisks paziņojums - Privātuma politika