Procedura : 2016/2186(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0079/2017

Teksty złożone :

A8-0079/2017

Debaty :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Głosowanie :

PV 27/04/2017 - 5.32
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0163

SPRAWOZDANIE     
PDF 711kWORD 66k
28.3.2017
PE 593.863v02-00 A8-0079/2017

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego za rok budżetowy 2015

(2016/2186(DEC))

Komisja Kontroli Budżetowej

Sprawozdawczyni: Inés Ayala Sender

1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego za rok budżetowy 2015

(2016/2186(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe sprawozdanie finansowe Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego za rok budżetowy 2015,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego za rok budżetowy 2015 wraz z odpowiedzią Urzędu(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(2) dotyczące rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2015 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia Urzędowi absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2015 (05873/2017 – C8-0072/2017),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(3), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), zmiany decyzji nr 716/2009/WE oraz uchylenia decyzji Komisji 2009/78/WE(4), w szczególności jego art. 64,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(5), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A8-0079/2017),

1.  udziela dyrektorowi wykonawczemu Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego absolutorium z wykonania budżetu Urzędu za rok budżetowy 2015;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, dyrektorowi wykonawczemu Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

2. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego za rok budżetowy 2015

(2016/2186(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe sprawozdanie finansowe Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego za rok budżetowy 2015,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego za rok budżetowy 2015 wraz z odpowiedzią Urzędu(6),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(7) dotyczące rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2015 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia Urzędowi absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2015 (05873/2017 – C8-0072/2017),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(8), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), zmiany decyzji nr 716/2009/WE oraz uchylenia decyzji Komisji 2009/78/WE(9), w szczególności jego art. 64,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(10), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A8-0079/2017),

1.  zatwierdza zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego za rok budżetowy 2015;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektorowi wykonawczemu Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

3. PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

zawierającej uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego za rok budżetowy 2015

(2016/2186(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego za rok budżetowy 2015,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A8-0079/2017),

A.  mając na uwadze, że zgodnie ze sprawozdaniem finansowym ostateczny budżet Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (zwanego dalej „Urzędem”) na rok budżetowy 2015 wyniósł 33 419 863 EUR, co stanowi spadek o 0,54 % w porównaniu z 2014 r. i wiąże się z tym, że Urząd został ustanowiony niedawno; mając na uwadze, że Urząd jest finansowany z wkładu Unii (40 %, czyli 13 367 600 EUR) i wkładów państw członkowskich (60 %, czyli 20 051 400 EUR);

B.  mając na uwadze, że w swoim sprawozdaniu dotyczącym rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego za rok budżetowy 2015 (zwanym dalej „sprawozdaniem Trybunału”) Trybunał Obrachunkowy (zwany dalej „Trybunałem”) stwierdził, iż uzyskał wystarczającą pewność, że roczne sprawozdanie finansowe Urzędu za rok 2015 jest wiarygodne oraz że operacje leżące u jego podstaw są legalne i prawidłowe;

C.  mając na uwadze, że w ramach procedury udzielania absolutorium organ udzielający absolutorium podkreśla szczególne znaczenie dalszego wzmacniania legitymacji demokratycznej instytucji Unii poprzez zwiększanie przejrzystości i odpowiedzialności, wdrażanie koncepcji budżetowania celowego oraz właściwe zarządzanie zasobami ludzkimi,

1.  przypomina, że Parlament Europejski stanowił siłę napędową procesu tworzenia nowego, kompleksowego Europejskiego Systemu Nadzoru Finansowego (ESNF) obejmującego trzy europejskie urzędy nadzoru i mającego na celu zapewnienie lepszego systemu nadzoru finansowego po kryzysie finansowym;

Działania podjęte w następstwie udzielenia absolutorium za rok 2014

2.  na podstawie sprawozdania Trybunału zauważa, że odnośnie do jednej uwagi, na temat dodatku edukacyjnego, poczynionej przez Trybunał w sprawozdaniu za rok 2012 i opatrzonej adnotacją „w trakcie realizacji” w sprawozdaniach Trybunału za lata 2013 i 2014 podjęto działania naprawcze i podpisano umowy z 20 spośród 21 szkół, do których uczęszczają dzieci pracowników;

Zarządzanie budżetem i finansami

3.  uważa, że ocena Trybunału Obrachunkowego jest bardzo krótka i zawiera niewiele sugestii dotyczących poprawy efektywności zarządzania budżetem Urzędu;

4.  zauważa, że wysiłki związane z monitorowaniem budżetu w ciągu roku budżetowego 2014 doprowadziły do osiągnięcia wskaźnika wykonania budżetu w wysokości 99,34 %, co oznacza spadek o 0,47 % w porównaniu z rokiem 2014, oraz że wskaźnik wykonania w odniesieniu do środków na płatności wyniósł 89,70 %, co oznacza wzrost o 5,76 % w stosunku do roku 2014; na podstawie informacji przekazanych przez Urząd stwierdza, że wysoki wskaźnik wykonania wynika zarówno z dobrego planowania i monitorowania budżetu, jak i z ograniczonego charakteru budżetu Urzędu; odnotowuje, że niektóre elementy programu prac Urzędu trzeba było przenieść na 2016 r. lub zrealizować w ograniczonym stopniu ze względu na cięcia budżetowe;

5.  zwraca uwagę, że Parlament Europejski i Rada zmniejszyły środki finansowe Urzędu na 2015 r. o 6 % w stosunku do poprzedniego roku mimo przydzielenia mu większej liczby pracowników; zauważa, że w celu wdrożenia tych cięć Urząd musiał ograniczyć swój program prac i obniżyć koszty w obszarach takich jak misje i posiedzenia operacyjne, operacyjne projekty IT i szkolenia pracowników; odnotowuje ponadto, że w ciągu tego roku euro znacznie straciło na wartości w stosunku do funta szterlinga, zmuszając Urząd do wystąpienia o budżet korygujący w wysokości 1,9 mln EUR, który został przyjęty w sierpniu 2015 r., aby pozwolić Urzędowi na wypełnienie jego zobowiązań finansowych;

6.  podkreśla, że w odniesieniu do alokacji środków ważne jest, aby zapewnić odpowiedni poziom ustalania priorytetów i efektywności; uważa w związku z tym, że wstępne cięcia budżetowe nie powinny były zostać wdrożone poprzez odroczenie publikacji norm i wytycznych ani przez ograniczenie udziału w grupach roboczych Bazylejskiego Komitetu Nadzoru Bankowego; podkreśla, że jakiemukolwiek ewentualnemu zwiększeniu środków dla Urzędu muszą towarzyszyć odpowiednie działania w zakresie określenia priorytetów; jako że obowiązki Urzędu w coraz mniejszym stopniu obejmują zadania legislacyjne, a w coraz większym stopniu konwergencję i egzekwowanie praktyk nadzorczych, sugeruje, by odpowiednio dostosować budżet i personel Urzędu;

7.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że budżet Urzędu na 2016 r. został znacznie ulepszony dzięki temu, że Urząd, Parlament Europejski i Rada wyciągnęły wnioski z procesu, jaki miał miejsce w poprzednim roku, co spowodowało wzrost o 20 % w porównaniu z pierwotnym budżetem na 2015 r.;

Zobowiązania i przeniesienia

8.  zauważa, że Urząd doprowadził do dalszego ograniczenia ogólnego wskaźnika przeniesionych środków, na które zaciągnięto zobowiązania, z 15,90 % w 2014 r. do 9,7 % w 2015 r.; odnotowuje, że zgodnie ze sprawozdaniem Trybunału kwota przeniesionych środków, na które zaciągnięto zobowiązania w tytule II (wydatki administracyjne) wyniosła 1 487 794 EUR, czyli 28 % łącznej kwoty środków, na które zaciągnięto zobowiązania w tym tytule, podczas gdy w 2014 r. było to 3 431 070 EUR, czyli 48 %; przyjmuje do wiadomości, że przeniesienia te obejmują nierozstrzygniętą kwestię zaległego podatku VAT od dopłaty wyrównawczej (balancing charge) do wartości nowego budynku Urzędu oraz fakturę wystawioną przez brytyjski urząd ds. wycen (Valuations Office Agency) z tytułu podatku od przedsiębiorstw;

9.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Urząd zmniejszył wartość środków przeniesionych na rok 2016 o 40 % w porównaniu z rokiem poprzednim, w kontekście spadku o 0,5 % w całkowitym budżecie na przestrzeni tych dwóch lat; przyznaje, że jest to przejaw powrotu do bardziej normalnego poziomu przeniesień pod koniec 2015 r., po wysokim poziomie przeniesień w 2014 r., spowodowanym przeprowadzką Urzędu do nowej siedziby w grudniu 2014 r.;

Przesunięcia

10.  na podstawie końcowego sprawozdania finansowego Urzędu stwierdza, że w 2015 r. dokonał on 30 przesunięć budżetowych; zwraca uwagę, że pułap 10 %, o którym mowa w art. 27 rozporządzenia finansowego Urzędu został przekroczony tylko w jednym przypadku; z zadowoleniem zauważa, że poziom i charakter przesunięć w 2015 r. nie wykroczył poza ramy określone w przepisach finansowych;

Procedury udzielania zamówień i naboru pracowników

11.  odnotowuje, że łączna liczba pracowników Urzędu zwiększyła się ze 146 w 2014 r. do 156 w 2015 r. i obejmowała 45 % kobiet i 55 % mężczyzn; zauważa, że całkowita rotacja pracowników spowodowana rezygnacją, nieprzedłużeniem lub wygaśnięciem umowy wyniosła 10,3 %, czyli 2,6 % mniej niż w 2014 r.; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że podobnie jak w poprzednich latach, Urząd przeprowadził analizę zatrudnienia, która wykazała, że 80,1 % stanowisk ma charakter operacyjny, czyli bezpośrednio związany z wykonywaniem mandatu Urzędu, 12,5 % obejmuje administrację i koordynację, a 7,4 % jest neutralne; podkreśla, że na każde cztery stanowiska związane z bezpośrednim wykonywaniem mandatu Urzędu przypada tylko jedno stanowisko administracyjne;

12.  odnotowuje, że Urząd zapewnia równowagę geograficzną i równowagę płci oraz przestrzeganie zasady równości szans, zgodnie z art. 1d i 27 Regulaminu pracowniczego i Warunków zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich; odnotowuje, że Urząd publikował wszystkie ogłoszenia o wakatach na swojej stronie internetowej;

Zapobieganie konfliktom interesów i zarządzanie nimi oraz przejrzystość

13.  odnotowuje, że w październiku 2014 r. Urząd przyjął politykę dotyczącą konfliktu interesów, a od 2012 r. obowiązują wytyczne w zakresie etyki; zauważa, że w ramach procedury rekrutacji, oprócz oceny życiorysów, przyszli pracownicy muszą zgłaszać potencjalne konflikty interesów; przyjmuje do wiadomości, że co rok wszyscy pracownicy muszą zgłaszać potencjalne konflikty interesów, które są oceniane przez doradcę Urzędu ds. etyki; zauważa, że członkowie Rady Organów Nadzoru i ich zastępcy też muszą zgłaszać zaistniałe lub potencjalne konflikty interesów, w tym interesów ekonomicznych, zwłaszcza posiadanie akcji instytucji finansowych; zauważa także, że wszystkie te oświadczenia w sprawie konfliktu interesów wraz z oświadczeniami kadry kierowniczej wyższego szczebla są publikowane na stronie internetowej Urzędu i corocznie aktualizowane; ubolewa jednak, że ani życiorysy członków Zarządu, ani Rady Organów Nadzoru nie są publikowane na stronie internetowej Urzędu; apeluje do Urzędu o jak najszybsze opublikowanie tych dokumentów, aby zagwarantować niezbędny nadzór publiczny i kontrolę nad jego zarządem;

14.  odnotowuje, że Urząd przyjął strategię zwalczania nadużyć finansowych, która miała być całkowicie wdrożona do końca 2016 r.; zauważa z zadowoleniem, że w 2016 r. Urząd przeprowadził wstępną ocenę ryzyka nadużyć finansowych we wszystkich działach, a ponadto utworzył specjalną sekcję na swojej stronie intranetowej z kanałem komunikacyjnym dla demaskatorów;

15.  na podstawie informacji uzyskanych od Urzędu uznaje, że ściśle współpracuje on ze wszystkimi państwami członkowskimi w ramach przygotowania sprawozdań regulacyjnych z zakresu jego kompetencji, które to sprawozdania są regularnie publikowane; z zadowoleniem przyjmuje wdrożenie przez Urząd środków służących zapewnieniu przejrzystości w zakresie wydarzeń publicznych i spotkań z zainteresowanymi stronami;

16.  uważa, że protokoły posiedzeń Rady Organów Nadzoru i grup interesariuszy, które są publicznie dostępne, powinny być publikowane bezpośrednio po posiedzeniu, aby zredukować opóźnienie czasowe wynoszące obecnie nawet trzy miesiące między posiedzeniem a publikacją protokołu oraz aby umożliwić lepszy wgląd w przeprowadzone dyskusje, stanowiska członków i sposób głosowania; podkreśla, że działania informacyjne skierowane do obywateli Unii można również rozszerzyć o transmisje internetowe; jest zaniepokojony tym, że dokumenty i informacje z posiedzeń wewnętrznych nie są de facto w równym stopniu udostępniane poszczególnym interesariuszom, w tym Parlamentowi Europejskiemu; z zadowoleniem odnotowuje, że spośród europejskich organów nadzoru Urząd w najbardziej odpowiednim zakresie ujawnia informacje na temat spotkań jego pracowników z interesariuszami; jest zdania, że Urząd powinien w ramach swojego planu działania na najbliższe lata stworzyć bezpieczny kanał komunikacji dla demaskatorów.

Audyt wewnętrzny

17.  zauważa, że Służba Audytu Wewnętrznego Komisji przeprowadziła działania następcze w związku z ograniczonym przeglądem zarządzania projektami IT, który początkowo zawierał cztery zalecenia; zauważa ponadto, że jedno zalecenie sklasyfikowane jako „ważne” zostało już zamknięte w lutym 2015 r. na podstawie przeglądu dokumentacji dokonanego przez Służbę Audytu Wewnętrznego;

18.  zauważa ponadto, że Służba Audytu Wewnętrznego przeprowadziła audyt w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi, w wyniku którego wydano sześć zaleceń, z czego dwa oznaczone jako „bardzo ważne” i cztery jako „ważne”, przy braku krytycznych zaleceń; wyraża zadowolenie z faktu, że Urząd przyjął wszystkie uwagi i zalecenia i opracował odpowiednie plany działania, które są regularnie monitorowane przez Urząd;

Wyniki

19.  zauważa, że Urząd ściśle współpracuje z Europejskim Urzędem Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) oraz Europejskim Urzędem Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) w zakresie wszystkich funkcji pomocniczych, aby w miarę możliwości ograniczyć koszty administracyjne, wykorzystać synergię i dzielić się najlepszymi praktykami; oczekuje, że Urząd podejmie dalsze działania w celu zacieśnienia współpracy z innymi agencjami zdecentralizowanymi oraz dalszego ograniczenia kosztów ogólnych i administracyjnych;

Inne uwagi

20.  zauważa, że w dniu 23 czerwca 2016 r. obywatele Zjednoczonego Królestwa głosowali za wystąpieniem z Unii; przypomina, że zgodnie z artykułem 50 Traktatu o Unii Europejskiej państwo członkowskie, które podjęło decyzję o wystąpieniu, notyfikuje o swoim zamiarze Radę Europejską, a Unia prowadzi negocjacje i zawiera z nim umowę określającą warunki wystąpienia; na postawie sprawozdania Trybunału stwierdza, że sprawozdanie finansowe i powiązane informacje dodatkowe Urzędu, który ma siedzibę w Londynie, zostały sporządzone na podstawie informacji dostępnych w dniu podpisania tegoż sprawozdania, gdy wyniki referendum nie były jeszcze znane i nie dokonano jeszcze formalnej notyfikacji dotyczącej uruchomienia procedury art. 50;

21.  przyjmuje do wiadomości, że w związku z wynikiem referendum w Zjednoczonym Królestwie z dnia 23 czerwca 2016 r. Urząd opracował oceny skutków w odniesieniu do wszystkich obszarów wsparcia, a mianowicie IT, zasobów ludzkich, zamówień publicznych, usług i komunikacji instytucjonalnej, które będą aktualizowane w zależności od rozwoju sytuacji;

22.  z zadowoleniem przyjmuje szczegółowe informacje przekazane przez Urząd organowi udzielającemu absolutorium na temat jego bieżących zobowiązań umownych i zobowiązań wynikających z fizycznej obecności Urzędu w Zjednoczonym Królestwie; zauważa, że wyłączając umowę najmu, potencjalne zobowiązania umowne Urzędu wynoszą maksymalnie 33,16 mln EUR, lecz nie będzie kar pieniężnych za przedterminowe rozwiązanie tych umów, jeżeli zachowane zostaną obowiązujące okresy wypowiedzenia, od jednego do trzech miesięcy; wyraża jednak zaniepokojenie potencjalnym zagrożeniem dla ciągłości operacyjnej i ciągłości działania oraz kosztami wynikającymi z decyzji o zmianie lokalizacji, takimi jak ewentualna konieczność wykonania w krótkim czasie dodatkowej pracy w zakresie zamówień, jeżeli harmonogram nie zapewni dostatecznie długiego czasu na znalezienie nowej siedziby;

23.  zauważa, że Urząd podpisał umowę najmu na 12 lat, czyli do dnia 8 grudnia 2026 r. i że w normalnych warunkach umownych istnieje obowiązek zapłaty pełnego czynszu za cały okres; zauważa jednak również, że Urząd wynegocjował klauzulę o rozwiązaniu umowy w połowie jej trwania, co oznacza, że jeśli z niej skorzysta, będzie zwolniony z obowiązku zapłaty czynszu za ostatnie sześć lat; zauważa ponadto, że jeżeli uruchomiona zostanie klauzula o rozwiązaniu umowy w połowie jej trwania, Urząd ma obowiązek zapłaty połowy zachęty finansowej (zwolnienie z czynszu na okres 32 miesięcy), z której już skorzystał i która dotyczy całego dwunastoletniego okresu umowy; zauważa, że przy wyprowadzce z nieruchomości Urząd musi przywrócić ją do pierwotnego stanu – w tym przypadku Urząd zobligowany jest do zapłaty za usunięcie wyposażenia biurowego, które zainstalował w pomieszczeniach; odnotowuje, że dokładna kwota podlega szacunkom ekspertów i dalszym negocjacjom; zwraca się do Urzędu o poinformowanie Parlamentu o tej kwocie, jak tylko będzie ona znana;

24.  wzywa Komisję i Radę, w następstwie uruchomienia art. 50 przez rząd Zjednoczonego Królestwa, do uczynienia przejrzystym i demokratycznym procesu oceny oraz procesu decyzyjnego w odniesieniu do przeniesienia siedziby Urzędu;

25.  przypomina, że mieszany system finansowania Urzędu, uzależniony w dużym stopniu od składek krajowych właściwych organów, jest nieodpowiedni, nieelastyczny i uciążliwy, a także stanowi potencjalne zagrożenie dla niezależności Urzędu; w związku z tym zwraca się do Komisji, aby w białej księdze planowanej na drugi kwartał 2016 r. i we wniosku ustawodawczym, który ma zostać przedstawiony do 2017 r., wprowadziła inny system finansowania oparty na osobnej linii budżetowej w budżecie Unii oraz na całkowitym zastąpieniu składek od organów krajowych opłatami uiszczanymi przez uczestników rynku;

26.  podkreśla, że – upewniając się, że w pełni i w przewidzianym terminie wykonuje powierzoną mu misję – Urząd powinien trzymać się jedynie zadań powierzonych mu przez Parlament Europejski i Radę; uważa, że Urząd powinien w pełni wykorzystywać swój mandat do skutecznego wspierania proporcjonalności; podkreśla, że zawsze kiedy Urząd zostaje uprawniony do opracowania środków poziomu 2 i poziomu 3, powinien przy opracowywaniu tych standardów zwrócić szczególną uwagę na charakterystyczne cechy różnych rynków krajowych oraz że należy na wczesnym etapie procesu określania standardów i na etapie projektowania oraz wdrażania w pełni zaangażować zainteresowanych uczestników rynku;

27.  stwierdza z niepokojem, że Urząd nie wykorzystuje w pełni wszystkich uprawnień przyznanych mu w definiujących go ramach prawnych; podkreśla, że Urząd powinien dopilnować maksymalnego wykorzystania zasobów w celu wypełniania powierzonego mu mandatu; zauważa w tym kontekście, że większa koncentracja na mandacie udzielonym przez Parlament Europejski i Radę może przyczynić się do efektywniejszego gospodarowania zasobami i skuteczniejszego osiągania celów; podkreśla, że wykonując swoją pracę, a zwłaszcza opracowując standardy techniczne i porady techniczne, Urząd musi terminowo, regularnie i wyczerpująco informować Parlament Europejski i Radę o podejmowanych działaniach;

°

°  °

28.  w odniesieniu do innych uwag towarzyszących decyzji w sprawie absolutorium, które mają charakter przekrojowy, odsyła do swojej rezolucji z dnia [xx xxxx 2017 r.](11) [w sprawie wyników, zarządzania finansami i kontroli agencji].

1.3.2017

OPINIA Komisji Gospodarczej i Monetarnej

dla Komisji Kontroli Budżetowej

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego za rok budżetowy 2015

(2016/2186(DEC))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Sander Loones

WSKAZÓWKI

Komisja Gospodarcza i Monetarna zwraca się do Komisji Kontroli Budżetowej, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1.  podkreśla, że Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB) odgrywa kluczową rolę we wspieraniu spójnego wdrażania prawa Unii i poprawie koordynacji między organami krajowymi oraz zapewnianiu stabilności finansowej, przejrzystości, lepiej zintegrowanych i bezpieczniejszych rynków finansowych, jak również wysokiego poziomu ochrony konsumentów i ujednolicania praktyk nadzorczych w tej dziedzinie;

2.  stwierdza, że w opinii Trybunału Obrachunkowego transakcje leżące u podstaw rocznego sprawozdania finansowego EUNB za rok zakończony w dniu 31 grudnia 2015 r. są zgodne z prawem i prawidłowe we wszystkich istotnych aspektach; uważa jednak, że ocena Trybunału Obrachunkowego jest bardzo krótka i zawiera niewiele sugestii dotyczących poprawy efektywności zarządzania budżetem EUNB;

3.  przypomina, że Parlament Europejski stanowił siłę napędową procesu tworzenia nowego, kompleksowego Europejskiego Systemu Nadzoru Finansowego (ESNF) obejmującego trzy europejskie urzędy nadzoru i mającego na celu zapewnienie lepszego systemu nadzoru finansowego po kryzysie finansowym;

4.  przyjmuje do wiadomości, że umowa najmu EUNB kończy się w dniu 8 grudnia 2026 r., lecz że zawiera ona klauzulę dotyczącą wcześniejszego wypowiedzenia po sześciu latach, przewidującą karę pieniężną w wysokości 16 miesięcy najmu, wynoszącą 3 246 216 EUR; wzywa EUNB do obliczenia wszystkich potencjalnych kosztów i konsekwencji Brexitu, a w szczególności kosztów przeprowadzki; uważa, że w sprawozdaniu za 2016 r. powinny w pełni zostać ujęte wszelkie przyszłe koszty zmiany lokalizacji; wzywa EUNB do zapewnienia przejrzystości względem wszystkich zainteresowanych stron w odniesieniu do ewentualnej przyszłej zmiany lokalizacji;

5.  podkreśla, że w odniesieniu do alokacji środków ważne jest, aby zapewnić odpowiedni poziom tych środków, ustalić priorytety i zadbać o efektywność; uważa w związku z tym, że wstępne cięcia budżetowe nie powinny były zostać wdrożone poprzez odroczenie publikacji norm i wytycznych ani przez ograniczenie udziału w grupach roboczych Bazylejskiego Komitetu Nadzoru Bankowego; podkreśla, że jakiemukolwiek ewentualnemu zwiększeniu środków dla EUNB muszą towarzyszyć odpowiednie działania w zakresie określenia priorytetów; ponieważ obowiązki EUNB w coraz mniejszym stopniu obejmują zadania legislacyjne, a w coraz większym stopniu konwergencję i egzekwowanie praktyk nadzorczych, sugeruje, by odpowiednio dostosować budżet i personel EUNB;

6.  podkreśla, że – upewniając się, że w pełni i w przewidzianym terminie wykonuje powierzoną mu misję – EUNB powinien trzymać się jedynie zadań powierzonych mu przez Parlament Europejski i Radę; uważa, że EUNB powinien w pełni wykorzystywać swój mandat do skutecznego wspierania proporcjonalności; podkreśla, że zawsze kiedy EUNB zostaje uprawniony do opracowania środków poziomu 2 i poziomu 3, powinien przy opracowywaniu tych standardów zwrócić szczególną uwagę na charakterystyczne cechy różnych rynków krajowych oraz że należy na wczesnym etapie procesu określania standardów i na etapie projektowania oraz wdrażania w pełni zaangażować zainteresowanych uczestników rynku;

7.  stwierdza z niepokojem, że EUNB nie w pełni wykorzystuje wszystkie uprawnienia przyznane mu w definiujących go ramach prawnych; podkreśla, że EUNB powinien dopilnować, by wszystkie jego zasoby były w pełni wykorzystywane w celu wypełniania powierzonego mu mandatu; zauważa w tym kontekście, że większa koncentracja na mandacie udzielonym przez Parlament Europejski i Radę może przyczynić się do efektywniejszego gospodarowania zasobami i skuteczniejszego osiągania celów; podkreśla, że wykonując swoją pracę, a zwłaszcza opracowując standardy techniczne i porady techniczne, EUNB musi terminowo, regularnie i wyczerpująco informować Parlament Europejski i Radę o podejmowanych działaniach;

8.  przyjmuje do wiadomości zmieniony budżet o kwotę 1 904 000 EUR ze względu na wzmocnienie funta szterlinga w 2015 r.; popiera złożony przez EUNB wniosek w sprawie zmniejszenia budżetu na 2016 r. w związku z ostatnimi wahaniami spadkowymi kursu wymiany GBP-EUR;

9.  stwierdza, że należy poddać przeglądowi system finansowania EUNB; wzywa Komisję do zbadania możliwości zmodyfikowania obecnego systemu finansowania poprzez wprowadzenie odpowiednio i proporcjonalnie ustalonych opłat dla uczestników rynku, które mogłyby częściowo zastąpić wkłady właściwych organów krajowych, przy czym należy zagwarantować ich autonomię i działania w zakresie nadzoru;

10.  uważa, że protokoły posiedzeń Rady Organów Nadzoru i grup interesariuszy, które są publicznie dostępne, powinny być szybciej publikowane, aby zredukować opóźnienie czasowe wynoszące nawet trzy miesiące między posiedzeniem a publikacją protokołu, oraz że powinny one umożliwić lepszy wgląd w przeprowadzone dyskusje, stanowiska członków i sposób głosowania; podkreśla, że działania informacyjne skierowane do obywateli UE można również rozszerzyć o transmisje internetowe; ubolewa, że dokumenty i informacje z posiedzeń wewnętrznych nie są de facto w równym stopniu dostępne rozmaitym interesariuszom, w tym Parlamentowi Europejskiemu; z zadowoleniem odnotowuje, że spośród europejskich organów nadzoru EUNB w najbardziej odpowiednim zakresie ujawnia informacje na temat spotkań jego pracowników z interesariuszami; jest zdania, że EUNB powinien w ramach swojego planu działania na najbliższe lata stworzyć bezpieczny kanał komunikacji dla demaskatorów.

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGOW KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Data przyjęcia

28.2.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

42

1

4

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Esther de Lange, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Barbara Kappel, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Marisa Matias, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Bernard Monot, Luigi Morgano, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Beatrix von Storch, Jakob von Weizsäcker

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Eva Joly, Thomas Mann, Joachim Starbatty, Nils Torvalds

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Cécile Kashetu Kyenge

INFORMACJE O PRZYJĘCIU SPRAWOZDANIAW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Data przyjęcia

22.3.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

23

4

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Richard Ashworth, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Patricija Šulin

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Jens Geier, Piernicola Pedicini, Janusz Zemke

GŁOSOWANIE KOŃCOWE IMIENNE W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

23

+

ALDE

ECR

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Martina Dlabajová, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula

Monica Macovei

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller, Patricija Šulin

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Derek Vaughan, Janusz Zemke

Benedek Jávor, Bart Staes

4

-

ECR

EFDD

ENF

Richard Ashworth, Notis Marias

Piernicola Pedicini

Jean-François Jalkh

0

0

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

(1)

Dz.U. C 449 z 1.12.2016, s. 72.

(2)

Dz.U. C 449 z 1.12.2016, s. 72.

(3)

Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(4)

Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 12.

(5)

Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.

(6)

Dz.U. C 449 z 1.12.2016, s. 72.

(7)

Dz.U. C 449 z 1.12.2016, s. 72.

(8)

Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(9)

Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 12.

(10)

Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.

(11)

Teksty przyjęte w tym dniu, P[8_TA(-PROV)(2017)0000].

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności