Procedură : 2016/2186(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0079/2017

Texte depuse :

A8-0079/2017

Dezbateri :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Voturi :

PV 27/04/2017 - 5.32
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0163

RAPORT     
PDF 640kWORD 70k
28.3.2017
PE 593.863v03-00 A8-0079/2017

privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Bancare Europene aferent exercițiului financiar 2015

(2016/2186(DEC))

Comisia pentru control bugetar

Raportoare: Inés Ayala Sender

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Bancare Europene aferent exercițiului financiar 2015

(2016/2186(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Autorității Bancare Europene pentru exercițiul financiar 2015,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Autorității Bancare Europene pentru exercițiul financiar 2015, însoțit de răspunsul Autorității(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2015 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 21 februarie 2017 privind descărcarea de gestiune a Autorității în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2015 (05873/2017 – C8-0072/2017),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002(3) al Consiliului, în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/78/CE(4) a Comisiei, în special articolul 64,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(5), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A8-0079/2017),

1.  acordă directorului executiv al Autorității Bancare Europene descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității aferent exercițiului financiar 2015;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului executiv al Autorității Bancare Europene, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

2. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind închiderea conturilor Autorității Bancare Europene pentru exercițiul financiar 2015

(2016/2186(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Autorității Bancare Europene pentru exercițiul financiar 2015,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Autorității Bancare Europene pentru exercițiul financiar 2015, însoțit de răspunsul Autorității(6),

–  având în vedere declarația de asigurare(7) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2015 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 21 februarie 2017 privind descărcarea de gestiune a Autorității în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2015 (05873/2017 – C8-0072/2017),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002(8) al Consiliului, în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/78/CE(9) a Comisiei, în special articolul 64,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(10), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A8-0079/2017),

1.  aprobă închiderea conturilor Autorității Bancare Europene pentru exercițiul financiar 2015;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului executiv al Autorității Bancare Europene, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

3. PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Bancare Europene aferent exercițiului financiar 2015

(2016/2186(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Bancare Europene aferent exercițiului financiar 2015,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A8-0079/2017),

A.  întrucât, potrivit situațiilor sale financiare, bugetul final al Autorității Bancare Europene (denumită în continuare „Autoritatea”) aferent exercițiului financiar 2015 a fost de 33 419 863 EUR, ceea ce reprezintă o scădere cu 0,54 % față de bugetul pentru 2014, explicabilă prin faptul că Autoritatea a fost înființată recent; întrucât Autoritatea este finanțată prin contribuții din partea Uniunii (13 367 600 EUR, adică 40 %) și prin contribuții din partea statelor membre (20 051 400 EUR, adică 60 %);

B.  întrucât Curtea de Conturi (denumită în continuare „Curtea”), în raportul său privind conturile anuale ale Autorității Bancare Europene pentru exercițiul financiar 2015 (denumit în continuare „raportul Curții”), a declarat că a obținut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale ale Autorității pentru exercițiul financiar 2015 și cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente,

C.  întrucât, în contextul procedurii de descărcare de gestiune, autoritatea care acordă descărcarea de gestiune subliniază că este deosebit de important să se consolideze și mai mult legitimitatea democratică a instituțiilor Uniunii prin îmbunătățirea transparenței și a răspunderii, prin punerea în aplicare a principiului întocmirii bugetului în funcție de performanțe și prin buna gestionare a resurselor umane,

1.  reamintește că Parlamentul European a fost un promotor al creării unui nou sistem european cuprinzător de supraveghere financiară (SESF), care include cele trei autorități europene de supraveghere (AES), cu scopul de a garanta un sistem de supraveghere financiară mai bun după criza financiară;

Acțiunile întreprinse în urma descărcării de gestiune pentru 2014

2.  constată din raportul Curții că, în ceea ce privește o observație formulată în raportul Curții pentru exercițiul 2012 privind contribuția la cheltuielile de școlarizare, care a fost marcată ca fiind „în curs” în rapoartele Curții pentru exercițiile 2013 și 2014, Autoritatea a întreprins acțiuni corective și au fost semnate contracte cu 20 dintre cele 21 de școli la care sunt școlarizați copiii membrilor personalului;

Gestiunea bugetară și financiară

3.  ia act de faptul că evaluarea Curții de Conturi este foarte sumară și oferă puține sugestii pentru îmbunătățirea eficienței gestiunii bugetare a Autorității;

4.  ia act de faptul că eforturile de monitorizare a bugetului în cursul exercițiului financiar 2014 au condus la o rată de execuție bugetară de 99,34 %, reprezentând o scădere de 0,47 % față de 2014, și că rata de execuție a creditelor de plată a fost de 89,70 %, ceea ce reprezintă o creștere de 5,76 % față de 2014; ia act, pe baza informațiilor furnizate de Autoritate, de faptul că nivelul ridicat de execuție se datorează atât unei bune planificări și monitorizări a bugetului, cât și caracterului limitat al bugetului Autorității; ia act de faptul că anumite elemente ale programului de lucru al Autorității au trebuit să fie amânate pentru 2016 sau realizate la un nivel redus din cauza reducerilor bugetare;

5.  ia act de faptul că Parlamentul European și Consiliul au redus resursele financiare din 2015 ale Autorității cu 6 % în comparație cu anul precedent, în pofida alocării unui număr mai mare de angajați; ia act de faptul că, pentru a pune în aplicare aceste reduceri, Autoritatea a trebuit să își reducă programul de lucru și să reducă costurile în domenii cum ar fi misiuni și reuniuni operaționale, proiecte informatice operaționale și formarea personalului; constată, de asemenea, că euro a pierdut mult din valoare în raport cu lira sterlină în cursul anului, obligând Autoritatea să solicite un buget rectificativ de 1,9 milioane EUR, care a fost adoptat în august 2015, pentru a-i permite să își îndeplinească obligațiile financiare;

6.  subliniază importanța unui nivel adecvat de prioritizare și eficiență în privința alocării de resurse; consideră, în acest sens, că reducerile bugetare inițiale nu ar fi trebuit să implice amânarea publicării standardelor și a orientărilor sau reducerea numărului de participanți la grupurile de lucru ale Comitetului de la Basel pentru supraveghere bancară (BCBS); subliniază că orice eventuală majorare a mijloacelor puse la dispoziția Autorității trebuie însoțită de măsuri adecvate de stabilire a priorităților; propune, întrucât sarcinile ABE își pierd treptat caracterul legislativ și se axează tot mai mult pe convergența în materie de supraveghere și pe sancționarea abaterilor, ca bugetul și resursele umane ale ABE să fie alocate în consecință;

7.  salută faptul că bugetul pe 2016 al Autorității s-a îmbunătățit în mod semnificativ, pentru că Autoritatea, Parlamentul European și Consiliul au tras învățăminte din procesul din anul precedent, ceea ce a avut drept rezultat o creștere de 20 % față de bugetul inițial pe 2015;

Angajamente și reportări

8.  constată că Autoritatea a reușit să reducă și mai mult nivelul total al creditelor angajate reportate, de la 15,90 % în 2014 la 9,7 % în 2015; ia act, din raportul Curții, de faptul că reportările de credite de angajament pentru titlul II (cheltuieli administrative) s-au ridicat la 1 487 794 EUR, adică 28 % din totalul creditelor de angajament de la acest titlu, în comparație cu 3 431 070 EUR, adică 48 % în 2014; ia act de faptul că aceste reportări au inclus un aspect nesoluționat în ceea ce privește TVA-ul restant care urma să fie plătit pentru soldul restant aferent noii clădiri a Autorității, precum și o factură privind impozitul pe clădiri comerciale eliberată de Oficiul pentru evaluări (Valuations Office) al Regatului Unit;

9.  salută faptul că Autoritatea a scăzut valoarea reportărilor în 2016 cu 40 % în comparație cu anul precedent, în contextul reducerii cu 0,5% a bugetului total între cele două exerciții bugetare; constată că acest lucru reflectă o revenire la niveluri mai normale ale reportărilor la sfârșitul anului 2015, după nivelurile ridicate din anul 2014 care au fost determinate de mutarea Autorității într-un sediu nou în decembrie 2014;

Transferuri

10.  ia act, din conturile finale ale Autorității, că a executat 30 de transferuri bugetare în cursul anului 2015; observă că limita de 10 % menționată la articolul 27 din regulamentul financiar al Autorității a fost depășită doar într-un singur caz; constată cu satisfacție că nivelul și natura transferurilor din anul 2015 s-au menținut în limitele normelor financiare;

Procedurile de achiziții publice și de recrutare

11.  ia act de faptul că în 2015 numărul total al angajaților Autorității a crescut la 156, de la 146 în 2014, ponderea personalului fiind de 45 % femei și 55 % bărbați; ia act de faptul că rotația per ansamblu a personalului ca urmare a pensionărilor și nereînnoirii sau expirării contractelor a fost de 10,3 %, cu 2,6 % mai mică decât în 2014; ia act cu satisfacție de faptul că Autoritatea a efectuat un exercițiu de evaluare a posturilor, la fel ca în anii precedenți, evaluare care a arătat că 80,1 % dintre posturi erau „operaționale”, adică axate direct pe executarea mandatului Autorității, 12,5 % reprezentau posturi de „administrare și coordonare”, iar 7,4 % erau posturi „neutre”; subliniază că pentru fiecare patru posturi legate direct de îndeplinirea mandatului său, Autoritatea dispune doar de un post administrativ;

12.  ia act de faptul că Autoritatea asigură echilibrul geografic și de gen și respectarea principiului egalității de șanse, în conformitate cu articolele 1d și 27 din Regulamentul privind Statutul funcționarilor Uniunii și Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Comunităților Europene; ia act de faptul că Autoritatea și-a publicat toate posturile vacante pe site-ul său de internet;

Prevenirea și gestionarea conflictelor de interese și transparența

13.  ia act de faptul că Autoritatea a adoptat, în octombrie 2014, o politică privind conflictele de interese și că are un cod de etică în vigoare din 2012; ia act de faptul că, în timpul procedurii de recrutare vor fi analizate, pe lângă CV-urile viitorilor angajați, și declarațiile acestora privind potențialele conflicte de interese; ia act de faptul că toți membrii personalului trebuie să declare în fiecare an conflictele de interese potențiale, care sunt evaluate de ofițerul de etică al Autorității; ia act de faptul că membrii consiliului de supraveghere și supleanții acestora trebuie, de asemenea, să își declare conflictele de interese efective sau potențiale, inclusiv interesele economice, în special orice pachete de acțiuni deținute la instituții financiare; constată, de asemenea, că toate aceste declarații și cele ale persoanelor din conducerea superioară ale Autorității sunt publicate pe site-ul de internet al acesteia și sunt actualizate în fiecare an; regretă, cu toate acestea, că nici CV-urile membrilor Consiliului de administrație, nici cele ale membrilor Consiliului de supraveghere nu sunt publicate pe site-ul de internet al Autorității; invită Autoritatea să publice aceste documente cât mai curând posibil și să asigure supravegherea publică și controlul public necesar asupra personalului său de conducere;

14.  observă că Autoritatea a adoptat o strategie antifraudă, care urma să fie pusă în aplicare integral până la sfârșitul lui 2016; ia act cu satisfacție de faptul că, în 2016, Autoritatea a efectuat o primă evaluare a riscului de fraudă în toate departamentele, în plus față de înființarea unei secțiuni specifice antifraudă pe site-ul său de intranet, cu un canal de comunicare pentru persoanele care denunță nereguli;

15.  constată, pe baza informațiilor furnizate de Autoritate, că aceasta colaborează îndeaproape cu toate statele membre în pregătirea de rapoarte reglementare în domeniul său de competență, rapoarte pe care le publică în mod regulat; ia act cu satisfacție de faptul că Autoritatea a pus în aplicare măsuri care să asigure transparența în ceea ce privește evenimentele publice și părțile interesate cu care are reuniuni;

16.  consideră că procesele-verbale ale reuniunilor Consiliului supraveghetorilor și ale grupurilor de părți interesate, care sunt disponibile în mod public, ar trebui publicate imediat după reuniuni, pentru a reduce intervalul actual de până la trei luni dintre desfășurarea reuniunilor și publicarea proceselor-verbale, și a reda mai bine discuțiile purtate, pozițiile membrilor și comportamentul acestora în cadrul voturilor; consideră că cetățenii Uniunii ar putea fi mai bine informați, de exemplu prin intermediul transmiterii unor evenimente pe internet; este îngrijorat de faptul că accesul diferitelor părți interesate, inclusiv al Parlamentului European, la documentele și la informațiile de la reuniunile interne, este de facto inegal; salută faptul că, dintre AES, ABE face publice cele mai multe informații cu privire la reuniunile membrilor personalului său cu părțile interesate; este de părere că Autoritatea ar trebui să creeze, în cadrul planului său de acțiune pentru anii următori, un canal securizat pentru denunțătorii de nereguli;

Auditul intern

17.  ia act de faptul că Serviciul de Audit Intern al Comisiei (IAS) a efectuat o acțiune de urmărire subsecventă privind evaluarea limitată a managementului proiectelor IT, care inițial a inclus patru recomandări; constată, de asemenea, că o recomandare notată ca „importantă” a fost deja finalizată în februarie 2015 pe baza unei examinări documentare a IAS;

18.  constată că IAS a realizat un audit privind managementul resurselor umane, care a avut drept rezultat șase recomandări, două marcate drept „foarte importante” și patru marcate drept „importante”; constată că nu au existat recomandări critice; salută faptul că Autoritatea a acceptat toate observațiile și recomandările și a elaborat planuri de acțiune adecvate, care sunt monitorizate cu regularitate de către Autoritate;

Performanță

19.  ia act de faptul că Autoritatea cooperează îndeaproape cu Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA) și cu Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) în cadrul tuturor funcțiilor de suport pentru a reduce costurile administrative acolo unde este posibil, pentru a multiplica sinergiile și pentru a face schimb de bune practici; așteaptă cu interes eforturile viitoare ale Autorității de intensificare a cooperării și cu alte agenții descentralizate și reducerea în continuare a cheltuielilor generale și administrative;

Alte observații

20.  ia act de faptul că, la 23 iunie 2016, cetățenii Regatului Unit au votat să se retragă din Uniune; subliniază că articolul 50 din Tratatul privind Uniunea Europeană prevede că un stat membru care decide să se retragă din Uniune trebuie să notifice intenția sa Consiliului European, Uniunea negociind și încheind apoi cu statul respectiv un acord care stabilește condițiile de retragere; constată din raportul Curții că conturile și notele aferente ale Autorității, care își are sediul la Londra, au fost întocmite pe baza informațiilor disponibile la data semnării conturilor respective, când rezultatele referendumului nu erau cunoscute încă, iar notificarea formală privind declanșarea articolului 50 nu fusese încă prezentată;

21.  ia act de faptul că, în urma rezultatului referendumului din Regatul Unit din 23 iunie 2016, Autoritatea a elaborat evaluări de impact pentru toate departamentele suport, și anume IT, resurse umane, achiziții, servicii pentru întreprinderi și comunicații, care vor fi actualizate în funcție de evoluția situației;

22.  salută informațiile detaliate furnizate de ABE autorității care acordă descărcarea de gestiune cu privire la angajamentele și pasivele sale contractuale curente legate de prezența sa fizică în Regatul Unit; ia act de faptul că, cu excepția contractului de închiriere, angajamentele sau pasivele contractuale potențiale maxime ale Autorității sunt în valoare de 33,16 milioane EUR, dar că nu vor exista sancțiuni financiare pentru încetarea anticipată a acestor contracte dacă se respectă perioadele de preaviz aplicabile cu durata între o lună și trei luni; își exprimă îngrijorarea, cu toate acestea, față de potențialele riscuri, operaționale și de continuitate a activității, și costuri ale unei decizii de relocare, precum achizițiile suplimentare care ar putea fi necesare a fi efectuate într-un timp scurt, în cazul în care calendarul nu permite o perioadă suficientă pentru tranziția către noul sediu;

23.  ia act de faptul că Autoritatea a semnat un contract de închiriere pe 12 ani care încetează la data de 8 decembrie 2026 și că, în conformitate cu condițiile contractuale normale, Autoritatea are obligația de a plăti integral chiria pentru întreaga perioadă; observă, cu toate acestea, că Autoritatea a negociat o clauză de reziliere la mijlocul perioadei contractuale, ceea ce înseamnă că, în cazul în care clauza este exercitată, Autoritatea ar fi scutită de obligația de a plăti chiria pentru ultima perioadă de șase ani; ia act, de asemenea, de faptul că, dacă clauza de reziliere este activată, Autoritatea are obligația de a rambursa jumătate din suma reprezentând stimulente ( perioada de 32 de luni în care nu a plătit chirie), sumă pe care a primit-o deja și care s-a stabilit pe baza perioadei contractuale integrale de 12 ani; ia act de faptul că, la părăsirea spațiului, Autoritatea are obligația de a readuce proprietatea în starea inițială și că, în acest caz, Autoritatea are obligația să plătească pentru mutarea dotărilor cu care a echipat respectivele birouri; ia act de faptul că suma exactă depinde de estimările experților și de negocierile viitoare; solicită Autorității să informeze Parlamentul cu privire la sumă imediat ce va avea cunoștință de aceasta;

24.  cere Comisiei și Consiliului ca, după declanșarea articolului 50 de către guvernul Regatului Unit, să asigure derularea în mod democratic și transparent a procesului de fundamentare și luare a deciziei aferent mutării sediului Autorității;

25.  reamintește că mecanismul de finanțare mixtă a Autorității, care se bazează în mare parte pe contribuții din partea autorităților naționale competente, este neadecvat, inflexibil, greoi și reprezintă un pericol potențial pentru independența acestei instituții; prin urmare, solicită Comisiei să lanseze, în cadrul cărții albe prevăzute pentru al doilea trimestru din 2016 și în cadrul unei inițiative legislative care urmează să fie prezentată până în 2017, un alt mecanism de finanțare, bazat pe o linie bugetară separată în bugetul Uniunii și pe înlocuirea integrală a contribuțiilor din partea autorităților naționale cu taxe plătite de participanții la piață;

26.  subliniază că Autoritatea ar trebui să se limiteze la sarcinile care i-au fost încredințate de Parlamentul European și de Consiliu, asigurându-se, totodată, că îndeplinește toate sarcinile integral și în termenul stabilit; consideră că ABE ar trebui să se folosească pe deplin de mandatul său pentru a promova în mod eficace proporționalitatea; remarcă faptul că, ori de câte ori ABE este autorizată să elaboreze măsuri de nivelul 2 și 3, ar trebui să acorde o atenție deosebită, atunci când elaborează aceste standarde, caracteristicilor specifice ale diverselor piețe naționale, precum și faptul că participanții la piață și organizațiile de protecție a consumatorilor în cauză ar trebui să fie implicați din timp în procesul de stabilire a standardelor și în fazele de elaborare și de implementare a acestora;

27.  ia act cu îngrijorare de faptul că ABE nu își exercită toate prerogativele stabilite în cadrul său juridic; subliniază că ABE ar trebui să își valorifice la maxim resursele pentru a-și îndeplini pe deplin mandatul legal; constată, în acest sens, că axarea mai strictă pe mandatul acordat de Parlamentul European și Consiliu ar putea duce la utilizarea mai eficientă a resurselor și la o mai bună îndeplinire a obiectivelor sale; subliniază că, atunci când își desfășoară activitatea și, în special, atunci când elaborează standarde și recomandări tehnice, Autoritatea trebuie să informeze Parlamentul European și Consiliul în timp util și în mod regulat și cuprinzător cu privire la activitățile sale;

°

°  °

28.  face trimitere, pentru alte observații cu caracter orizontal care însoțesc decizia privind descărcarea de gestiune, la Rezoluția sa din [xx xxxx 2017](11)[referitoare la performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor].

1.3.2017

AVIZ al Comisiei pentru afaceri economice și monetare

destinat Comisiei pentru control bugetar

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Bancare Europene aferent exercițiului financiar 2015

(2016/2186(DEC))

Raportor pentru aviz: Sander Loones

SUGESTII

Comisia pentru afaceri economice și monetare recomandă Comisiei pentru control bugetar, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1.  subliniază faptul că rolul ABE este esențial pentru a promova punerea în aplicare consecventă a legislației Uniunii și o mai bună coordonare între autoritățile naționale și pentru a asigura stabilitate financiară, transparență, existența unor piețe financiare mai bine integrate și mai sigure, precum și un nivel ridicat de protecție a consumatorilor și practici de supraveghere convergente în acest domeniu;

2.  ia act de faptul că, în opinia Curții de Conturi, operațiunile ABE subiacente conturilor anuale aferente exercițiului încheiat la 31 decembrie 2015 sunt conforme cu legile și reglementările în vigoare sub toate aspectele semnificative; ia act, cu toate acestea, de faptul că evaluarea Curții de Conturi este foarte sumară și oferă puține sugestii pentru îmbunătățirea eficienței gestiunii bugetare a ABE;

3.  reamintește că Parlamentul European a fost un promotor al creării unui nou sistem european cuprinzător de supraveghere financiară (SESF), care include cele trei autorități europene de supraveghere (AES), cu scopul de a garanta un sistem de supraveghere financiară mai bun după criza financiară;

4.  ia act de contractul de închiriere al ABE, care se încheie la 8 decembrie 2026, însă care include o clauză de reziliere anticipată după o perioadă de șase ani, care presupune plata unei penalități echivalente cu chiria pe 16 luni, și anume 3 246 216 EUR; îndeamnă ABE să calculeze toate costurile și consecințele potențiale ale Brexitului, în special costul schimbării locației; consideră că orice noi costuri legate de schimbarea sediului trebuie reflectate pe deplin în conturile din 2016; solicită din partea ABE transparență în relația cu toate părțile interesate cu privire la considerațiile legate de o viitoare mutare a sediului;

5.  subliniază importanța de a se asigura nivelul adecvat, stabilirea priorităților și eficiența alocării de resurse; consideră, în acest sens, că reducerile bugetare inițiale nu ar fi trebuit să implice amânarea publicării standardelor și a orientărilor sau reducerea participării la grupurile de lucru ale Comitetului de la Basel pentru supraveghere bancară (BCBS); subliniază că orice eventuală consolidare a mijloacelor puse la dispoziția ABE trebuie însoțită de măsuri adecvate de stabilire a priorităților; propune ca, întrucât sarcinile ABE își pierd treptat caracterul legislativ și se axează tot mai mult pe convergența în materie de supraveghere și pe aplicarea normelor, bugetul și resursele umane ale ABE să fie alocate în consecință;

6.  subliniază că ABE ar trebui să se limiteze la sarcinile care i-au fost încredințate de Parlamentul European și de Consiliu, asigurându-se, totodată, că îndeplinește toate sarcinile integral și în termenul stabilit; consideră că ABE ar trebui să folosească pe deplin mandatul său pentru a promova în mod eficace proporționalitatea; remarcă faptul că, ori de câte ori ABE este autorizată să elaboreze măsuri de nivelul 2 și 3, ar trebui să acorde o atenție deosebită, atunci când elaborează aceste standarde, caracteristicilor specifice ale diverselor piețe naționale, precum și faptul că participanții la piață și organizațiile de protecție a consumatorilor în cauză ar trebui să fie implicați din timp în procesul de stabilire a standardelor și în fazele de elaborare și de punere în aplicare a acestora;

7.  ia act cu îngrijorare de faptul că ABE nu își exercită toate prerogativele stabilite în cadrul său juridic; subliniază că ABE ar trebui să se asigure că resursele sunt valorificate la maxim pentru a-și îndeplini pe deplin mandatul legal; constată, în acest sens, că axarea mai puternică pe mandatul acordat de Parlamentul European și Consiliu ar putea duce la utilizarea mai eficientă a resurselor și la o mai bună îndeplinire a obiectivelor sale; subliniază că, atunci când își desfășoară activitatea și, în special, atunci când elaborează standarde și recomandări tehnice, ABE trebuie să informeze Parlamentul European și Consiliul în timp util și în mod regulat și cuprinzător cu privire la activitățile sale;

8.  ia act de bugetul rectificativ de 1 904 000 EUR, datorat aprecierii lirei sterline în cursul anului 2015; sprijină cererea făcută de ABE de a se reduce bugetul pentru 2016 în contextul recentelor fluctuații descendente ale ratei de schimb GBP-EUR;

9.  consideră, în concluzie, că mecanismul de finanțare a ABE trebuie revizuit; solicită Comisiei să analizeze posibilitatea de a se modifica actualul mecanism de finanțare prin introducerea unor taxe adecvate și proporționale pentru participanții la piață, care, eventual, să înlocuiască parțial contribuțiile autorităților naționale competente, asigurând în același timp autonomia sa și acțiunea sa de supraveghere;

10.  consideră că procesele-verbale ale reuniunilor Consiliului supraveghetorilor și ale grupurilor de părți interesate, care sunt disponibile în mod public, ar trebui publicate cu mai multă promptitudine, pentru a reduce intervalul actual de până la trei luni dintre desfășurarea reuniunilor și publicarea proceselor-verbale, precum și că acestea ar trebui să redea mai bine discuțiile purtate, pozițiile membrilor și comportamentul acestora în cadrul voturilor; consideră că sensibilizarea cetățenilor UE poate fi consolidată inclusiv prin intermediul transmiterii unor evenimente pe internet; regretă accesul de facto inegal la documentele și la informațiile de la reuniunile interne al diferitelor părți interesate, inclusiv al Parlamentului European; salută faptul că, dintre AES, ABE face publice cele mai multe informații cu privire la reuniunile membrilor personalului său cu părțile interesate; este de părere că ABE ar trebui să creeze, în cadrul planului său de acțiune pentru anii următori, un canal securizat pentru denunțători;

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

Data adoptării

28.2.2017

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

42

1

4

Membri titulari prezenți la votul final

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Esther de Lange, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Barbara Kappel, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Marisa Matias, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Bernard Monot, Luigi Morgano, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Beatrix von Storch, Jakob von Weizsäcker

Membri supleanți prezenți la votul final

Eva Joly, Thomas Mann, Joachim Starbatty, Nils Torvalds

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Cécile Kashetu Kyenge

INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREAÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

Data adoptării

22.3.2017

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

23

4

0

Membri titulari prezenți la votul final

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Membri supleanți prezenți la votul final

Richard Ashworth, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Patricija Šulin

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Jens Geier, Piernicola Pedicini, Janusz Zemke

VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

23

+

ALDE

ECR

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Martina Dlabajová, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula

Monica Macovei

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller, Patricija Šulin

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Derek Vaughan, Janusz Zemke

Benedek Jávor, Bart Staes

4

-

ECR

EFDD

ENF

Richard Ashworth, Notis Marias

Piernicola Pedicini

Jean-François Jalkh

0

0

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

(1)

JO C 449, 1.12.2016, p. 72.

(2)

JO C 449, 1.12.2016, p. 72.

(3)

JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(4)

JO L 331, 15.12.2010, p. 12.

(5)

JO L 328, 7.12.2013, p. 42.

(6)

JO C 449, 1.12.2016, p. 72.

(7)

JO C 449, 1.12.2016, p. 72.

(8)

JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(9)

JO L 331, 15.12.2010, p. 12.

(10)

JO L 328, 7.12.2013, p. 42.

(11)

Texte adoptate la această dată, P[8_TA(-PROV)(2017)0000].

Notă juridică - Politica de confidențialitate