Postopek : 2016/2186(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0079/2017

Predložena besedila :

A8-0079/2017

Razprave :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Glasovanja :

PV 27/04/2017 - 5.32
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2017)0163

POROČILO     
PDF 619kWORD 64k
28.3.2017
PE 593.863v02-00 A8-0079/2017

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega bančnega organa za proračunsko leto 2015

(2016/2186(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Poročevalka: Inés Ayala Sender

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega bančnega organa za proračunsko leto 2015

(2016/2186(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropskega bančnega organa za proračunsko leto 2015,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropskega bančnega organa za proračunsko leto 2015 z odgovori organa(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2015 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 21. februarja 2017 o podelitvi razrešnice organu glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2015 (05873/2017 – C8-0072/2017),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3), zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/78/ES(4), zlasti člena 64,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(5), zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (A8-0079/2017),

1.  podeli razrešnico izvršnemu direktorju Evropskega bančnega organa glede izvrševanja proračuna organa za proračunsko leto 2015;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje izvršnemu direktorju Evropskega bančnega organa, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču in poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

2. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o zaključnem računu Evropskega bančnega organa za proračunsko leto 2015

(2016/2186(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropskega bančnega organa za proračunsko leto 2015,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropskega bančnega organa za proračunsko leto 2015 z odgovori organa(6),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(7) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2015 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 21. februarja 2017 o podelitvi razrešnice organu glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2015 (05873/2017 – C8-0072/2017),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(8), zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/78/ES(9), zlasti člena 64,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(10), zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (A8-0079/2017),

1.  odobri zaključni račun Evropskega bančnega organa za proračunsko leto 2015;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje izvršnemu direktorju Evropskega bančnega organa, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču in poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

3. PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega bančnega organa za proračunsko leto 2015

(2016/2186(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega bančnega organa za proračunsko leto 2015,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (A8-0079/2017),

A.  ker računovodski izkazi Evropskega bančnega organa (v nadaljnjem besedilu: organ) kažejo, da je njegov končni proračun v proračunskem letu 2015 znašal 33.419.863 EUR, kar je 0,54 % manj kot leta 2014, saj je bil organ ustanovljen šele pred kratkim; ker se organ financira iz prispevkov Unije (13.367.600 EUR oz. 40 %) in iz prispevkov držav članic (20.051.400 EUR oz. 60 %);

B.  ker je Računsko sodišče v poročilu o zaključnem računu organa za proračunsko leto 2015 (v nadaljnjem besedilu: poročilo Računskega sodišča) navedlo, da je prejelo razumno zagotovilo o zanesljivosti letnih računovodskih izkazov organa za proračunsko leto 2015 ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij;

C.  ker organ za podelitev razrešnice med postopkom podelitve razrešnice poudarja poseben pomen nadaljnje krepitve demokratične legitimnosti institucij Unije z izboljšanjem preglednosti in odgovornosti, izvajanjem koncepta oblikovanja proračuna glede na uspešnost in dobrim upravljanjem človeških virov;

1.  opozarja, da je bil Evropski parlament gonilna sila pri vzpostavitvi novega in celovitega Evropskega sistema finančnega nadzora (ESFS), ki vključuje tri evropske nadzorne organe, da bi zagotovili boljši finančni nadzor po finančni krizi;

Nadaljnji ukrepi v zvezi z razrešnico za leto 2014

2.  na podlagi poročila Računskega sodišča ugotavlja, da je organ – v zvezi z eno pripombo iz poročila Računskega sodišča za leto 2012 v zvezi z dodatkom za šolanje, ki je bila v poročilih Računskega sodišča za leti 2013 in 2014 označena kot „se izvaja“, – sprejel popravljalni ukrep, poleg tega pa so bile z 20 od 21 šol, ki jih obiskujejo otroci zaposlenih, podpisane pogodbe;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

3.  ugotavlja, da je ocena Računskega sodišča zelo kratka in ponuja malo predlogov za bolj učinkovito upravljanje proračuna organa;

4.  priznava, da je zaradi prizadevanj za proračunsko spremljanje v proračunskem letu 2014 stopnja izvrševanja proračuna dosegla 99,34 %, kar je 0,47 % manj kot leta 2014, priznava tudi, da je stopnja izvrševanja plačil znašala 89,70 %, kar je 5,76 % več kot leta 2014; je seznanjen s trditvami organa, da je visoka stopnja izvrševanja posledica dobrega proračunskega načrtovanja in spremljanja, pa tudi tega, da je bil proračun organa omejen; je seznanjen s tem, da je bilo treba nekatere elemente delovnega programa organa odložiti na leto 2016 ali zaradi zmanjšanja proračunskih sredstev izvesti v okrnjeni obliki;

5.  ugotavlja, da sta Evropski parlament in Svet organu – čeprav sta mu dodelila večje število zaposlenih – finančna sredstva za leto 2015 v primerjavi z letom prej zmanjšala za 6 %; ugotavlja tudi, da je moral organ, da bi lahko shajal s tem zmanjšanjem, okrniti svoj delovni program in zmanjšati stroške na področjih, kot so operativne misije in sestanki, operativni projekti IT in usposabljanje zaposlenih; poleg tega potrjuje, da je euro med letom v primerjavi z britanskim funtom zelo izgubil na vrednosti, zaradi česar je moral organ zaprositi za spremembo proračuna v višini 1,9 milijona EUR, ki je bila sprejeta avgusta 2015, da bi lahko izpolnil svoje finančne obveznosti;

6.  poudarja, da je treba pri dodeljevanju sredstev zagotoviti ustrezno določanje prednostnih nalog in učinkovitost; v zvezi s tem meni, da začetno zmanjšanje proračunskih sredstev ne bi smelo biti izvedeno z odložitvijo objave standardov in smernic oz. z zmanjšanjem sodelovanja v delovnih skupinah Baselskega odbora za bančni nadzor; poudarja, da je treba morebitno povečanje sredstev organa pospremiti z ustrezno določenimi prednostnimi nalogami; predlaga, da se glede na to, da se delo organa z zakonodajnih nalog vse bolj preusmerja h konvergenci nadzora in njegovemu izvrševanju, ustrezno prilagodijo tudi njegov proračun in človeški viri;

7.  pozdravlja, da je bil proračun organa za leto 2016 precej povečan, saj so organ, Evropski parlament in Svet upoštevali izkušnje iz prejšnjega leta, tako je bil proračun za leto 2015 na koncu 20 % višji kot prvotni proračun za to leto;

Obveznosti in prenos v naslednje leto

8.  ugotavlja, da je organ še dodatno zmanjšal skupno raven sredstev, za katera so bile prevzete obveznosti in so bila prenesena v naslednje leto, s 15,90 % leta 2014 na 9,7 % leta 2015; na podlagi poročila Računskega sodišča ugotavlja, da so bile prenesene prevzete obveznosti v naslovu II (upravni odhodki) visoke in so znašale 1.487.794 EUR oz. 28 % vseh prenesenih prevzetih obveznosti iz tega naslova, leta 2014 pa so znašale 3.431.070 EUR oz. 48 % ; priznava, da so ti prenosi vključevali nerešeno zadevo v zvezi z neporavnanim DDV, ki ga je bilo treba plačati na razliko med odpisano in prodajno vrednostjo nove stavbe organa ter računom v zvezi z davkom na premoženje poslovnih subjektov, ki ga določi urad za vrednotenje nepremičnin Združenega kraljestva;

9.  pozdravlja, da je organ znesek prenosov v leto 2016 v primerjavi z letom prej zmanjšal za 40 %, medtem ko se je njegov skupni proračun za isto obdobje zmanjšal za 0,5 %; priznava, da so se prenosi konec leta 2015 s tem vrnili na običajnejšo raven, po zelo visoki ravni leta 2014, ki je bila posledica selitve organa v nove poslovne prostore decembra 2014;

Prerazporeditve

10.  na podlagi končnega zaključnega računa organa ugotavlja, da je leta 2015 izvršil 30 proračunskih prerazporeditev; opaža, da je bila omejitev 10 % iz člena 27 finančne uredbe organa prekoračena samo v enem primeru; z zadovoljstvom ugotavlja, da sta raven in narava prerazporeditev leta 2015 skladni s finančnimi pravili;

Postopki javnega naročanja in zaposlovanja

11.  ugotavlja, da se je skupno število zaposlenih organa s 146 leta 2014 povečalo na 156 leta 2015, od tega je bilo 45 % žensk in 55 % moških; je seznanjen s tem, da je bilo zaradi odpovedi, nepodaljšanja ali izteka pogodbe zamenjanih 10,3 % zaposlenih, kar je 2,6 % manj kot leta 2014; z zadovoljstvom ugotavlja, da je organ tako kot v prejšnjih letih izvedel kadrovsko analizo, ki je pokazala, da je 80,1 % delovnih mest „operativnih“, tj. osredotočenih na neposredno izvajanje mandata organa, 12,5 % delovnih mest je vključevalo upravljanje in usklajevanje, 7,4 % delovnih mest pa je bilo nevtralnih; poudarja, da je na vsaka štiri delovna mesta, povezana z neposrednim izvajanjem mandata organa, samo eno upravno;

12.  je seznanjen s tem, da bo organ zagotovil geografsko uravnoteženost in uravnoteženost po spolu ter upoštevanje načela enakih možnosti v skladu s členoma 1d in 27 kadrovskih predpisov in Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti; je seznanjen s tem, da je organ vse razpise za prosta delovna mesta objavil na svojem spletnem mestu;

Preprečevanje in obvladovanje navzkrižja interesov ter preglednost

13.  ugotavlja, da je organ oktobra 2014 sprejel politiko v zvezi z navzkrižjem interesov in da ima smernice o etiki, ki veljajo od leta 2012; priznava, da morajo bodoči zaposleni med postopkom zaposlovanja – poleg tega, da se preučijo njihovi življenjepisi – prijaviti morebitna navzkrižja interesov; je seznanjen s tem, da morajo vsi zaposleni vsako leto prijaviti morebitna navzkrižja interesov, nato pa jih oceni pooblaščenec organa za poklicno etiko; ugotavlja, da morajo tudi člani odbora nadzornikov in njihovi namestniki prijaviti dejanska ali morebitna navzkrižja interesov, vključno z gospodarskimi interesi, zlasti deleže v delnicah v finančnih institucijah; poleg tega ugotavlja, da organ vse te izjave in izjave svojega višjega vodstva objavi na svojem spletnem mestu in jih vsako leto posodobi; hkrati pa obžaluje, da na spletnem mestu organa niso objavljeni življenjepisi niti upravnega odbora niti odbora nadzornikov; poziva organ, naj te dokumente čim prej objavi, da bi javnosti omogočil potreben nadzor nad svojim vodstvom;

14.  opaža, da je organ sprejel strategijo za boj proti goljufijam, ki naj bi bila v celoti izvedena do konca leta 2016; z zadovoljstvom ugotavlja, da je organ leta 2016 opravil začetno oceno tveganja goljufije v vseh oddelkih, poleg tega pa je na svojem intranetu uvedel posebno rubriko za boj proti goljufijam, ki vključuje komunikacijski kanal za prijavitelje nepravilnosti;

15.  je seznanjen s trditvami organa, da pri pripravi zakonodajnih poročil na področju svojih pristojnosti, ki jih redno objavlja, tesno sodeluje z vsemi državami članicami; z zadovoljstvom ugotavlja, da je organ izvedel ukrepe za zagotovitev preglednosti v zvezi javnimi dogodki in deležniki, s katerimi se srečuje;

16.  meni, da bi morali biti zapisniki sej odbora nadzornikov in skupin deležnikov, ki so javno dostopni, objavljeni takoj po sejah, da bi skrajšali čas med sejami in objavo zapisnikov, ki lahko zdaj znaša do tri mesece, in da bi morali zagotoviti boljši vpogled v razprave, stališča članov in glasovanje; meni, da bi lahko stik z državljani Unije okrepili tudi s prenosom dogodkov prek spleta; je zaskrbljen, ker različni deležniki, vključno z Evropskim parlamentom, dejansko nimajo enakega dostopa do dokumentov in informacij z internih sestankov; pozdravlja, da je med evropskimi nadzornimi organi obseg razkritja informacij o sestankih svojih članov z deležniki najprimernejši prav pri organu; meni, da bi moral organ v okviru svojega akcijskega načrta za prihodnja leta vzpostaviti varen kanal za prijavitelje nepravilnosti;

Notranja revizija

17.  ugotavlja, da je služba Komisije za notranjo revizijo izvedla preverjanje ukrepov na podlagi omejenega pregleda upravljanja projektov IT, ki je prvotno vključeval štiri priporočila; poleg tega ugotavlja, da je bilo eno priporočilo z oznako „pomembno“ na podlagi pregleda dokumentacije službe za notranjo revizijo zaključeno že februarja 2015;

18.  opaža, da je služba za notranjo revizijo izvedla revizijo upravljanja človeških virov, ki je privedla do šestih priporočil, od tega sta dve označeni kot „zelo pomembni“, štiri kot „pomembna“, kritičnih priporočil pa ni bilo; pozdravlja, da je organ sprejel vse ugotovitve in priporočila ter razvil ustrezne akcijske načrte, ki jih redno spremlja;

Uspešnost

19.  je seznanjen s tem, da organ pri vseh podpornih funkcijah tesno sodeluje z Evropskim organom za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA) ter Evropskim organom za vrednostne papirje in trge (ESMA), da bi zmanjšal upravne stroške, kjer je to mogoče, ustvaril sinergije in izmenjeval primere najboljše prakse; se veseli nadaljnjih prizadevanj organa, da bi izboljšal sodelovanje z drugimi decentraliziranimi agencijami in dodatno zmanjšal režijske in upravne stroške;

Druge pripombe

20.  je seznanjen s tem, da so državljani Združenega kraljestva 23. junija 2016 glasovali za izstop iz Unije; poudarja, da država članica, ki se odloči izstopiti iz Unije, v skladu s členom 50 Pogodbe o Evropski uniji o svoji nameri uradno obvesti Evropski svet, Unija pa se pogaja in s to državo sklene sporazum o podrobnostih izstopa; na podlagi poročila Računskega računa potrjuje, da so bile pri pripravi zaključnega računa in z njim povezanih pojasnil organa, ki ima sedež v Londonu, uporabljene informacije, ki so bile na voljo ob podpisu zaključnega računa, ko izid glasovanja državljanov Združenega kraljestva še ni bil znan in uradno obvestilo o uvedbi postopka v skladu s členom 50 še ni bilo izdano;

21.  je seznanjen s tem, da je organ po izidu referenduma v Združenem kraljestvu z dne 23. junija 2016 pripravil ocene učinka za vsa podporna območja (tj. za IT, človeške vire, javno naročanje, storitve za podjetja in komunikacijo), ki bodo v skladu z razvojem dogodkov posodobljene;

22.  pozdravlja, da je Evropski bančni organ organu za podelitev razrešnice posredoval podrobne informacije o trenutnih pogodbenih obveznostih in odgovornostih, ki izhajajo iz njegove fizične prisotnosti v Združenem kraljestvu; ugotavlja, da lahko pogodbene obveznosti oz. odgovornosti organa znašajo največ 33,16 milijona EUR (v ta znesek niso vključene najemne pogodbe), da pa morebitni predčasni prekinitvi teh pogodb ne bodo sledile denarne kazni, če bodo upoštevani ustrezni odpovedni roki v razponu od enega do treh mesecev; izraža pa zaskrbljenost glede morebitnih tveganj v zvezi z nadaljnjim delovanjem in poslovanjem ter glede stroškov, povezanih z odločitvijo o selitvi, ki bi nastali zaradi dodatnih dejavnosti na področju javnega naročanja, ki bi jih morda bilo treba izvesti v zelo kratkem času, če časovni okvir ne bi omogočal ustreznega prehoda na novo lokacijo;

23.  ugotavlja, da je organ podpisal 12-letno najemno pogodbo, ki bo potekla 8. decembra 2026, in da mora v skladu z normalnimi pogodbenimi pogoji plačati celotno najemnino za celotno obdobje; hkrati pa tudi opaža, da je organ izpogajal določbo o izstopu na polovici pogodbe, kar pomeni, da bi bil v primeru uveljavitve te določbe oproščen najemnine za obdobje zadnjih šestih let; nadalje ugotavlja, da mora organ v primeru uveljavljanja klavzule o izstopu odplačati polovico spodbude (obdobje 32 mesecev brez najemnine), ki jo je že prejel in ki temelji na celotnem 12-letnem trajanju pogodbe; je seznanjen s tem, da je organ ob izselitvi obvezan stavbo povrniti v prvotno stanje, torej mora v tem primeru plačati za odstranitev opreme pisarn, ki jo je namestil v prostorih; je seznanjen s tem, da bo točni znesek določen na podlagi strokovnih ocen in dodatnih pogajanj; prosi organ, naj Parlamentu sporoči znesek, ko bo ta znan;

24.  poziva Komisijo in Svet, naj po tem, ko bo vlada Združenega kraljestva uvedla postopek v skladu s členom člen 50, zagotovita, da bodo različni vidiki in postopek odločanja, kar zadeva kraj, kamor bo organ preseljen, pregledni in demokratični;

25.  opozarja, da je mešana shema financiranja organa, ki se močno opira na prispevke pristojnih nacionalnih organov, nezadostna, neprilagodljiva, predstavlja veliko breme in morebiti ogroža neodvisnost organa; zato poziva Komisijo, naj v beli knjigi, predvideni za drugo četrtletje 2016, in v zakonodajnem predlogu, ki ga bo predstavila do leta 2017, uvede novo finančno ureditev, temelječo na ločeni proračunski vrstici v proračunu Unije in na popolni nadomestitvi prispevkov nacionalnih organov s pristojbinami, ki jih plačujejo tržni udeleženci;

26.  poudarja, da bi moral organ v celoti in v roku izvesti vse svoje naloge, pri tem pa opravljati samo naloge, ki sta mu jih dodelila Evropski parlament in Svet; meni, da bi moral organ v celoti izkoristiti svoj mandat in učinkovito spodbujati sorazmernost; ugotavlja, da bi moral biti organ vsakič, ko mu je izdano dovoljenje za pripravo ukrepov na ravni 2 in ravni 3, pri pripravi teh standardov posebej pozoren na posebne značilnosti različnih nacionalnih trgov, prav tako pa bi bilo treba že v zgodnji fazi procesa določanja standardov ter v fazi priprave in izvajanja vključiti relevantne udeležence na trgu in organizacije za varstvo potrošnikov;

27.  z zaskrbljenostjo ugotavlja, da organ ne izvaja vseh svojih pristojnosti iz svojega pravnega okvira; poudarja, da bi moral organ zagotoviti optimalno uporabo sredstev, da bi v celoti izpolnil svoj pravni mandat; v zvezi s tem ugotavlja, da bi večja osredotočenost na mandat, ki sta mu ga podelila Evropski parlament in Svet, lahko vodila v učinkovitejšo rabo sredstev in uspešnejše uresničevanje ciljev; poudarja, da mora organ pri opravljanju dela in še zlasti pri pripravi tehničnih standardov in nasvetov o svojih dejavnostih pravočasno, redno in izčrpno obveščati Evropski parlament in Svet;

°

°  °

28.  sporoča, da so druge ugotovitve horizontalne narave, ki spremljajo sklep o razrešnici, zbrane v resoluciji z dne [xx. xxxx 2017](11) [o uspešnosti, finančnem poslovodenju in nadzoru agencij].

1.3.2017

MNENJE Odbora za ekonomske in monetarne zadeve

za Odbor za proračunski nadzor

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega bančnega organa za proračunsko leto 2015

(2016/2186(DEC))

Pripravljavec mnenja: Sander Loones

POBUDE

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve poziva Odbor za proračunski nadzor kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1.  poudarja, da je vloga Evropskega bančnega organa (v nadaljnjem besedilu: organ EBA) bistvenega pomena pri spodbujanju enotne uporabe prava Unije in boljšega usklajevanja med nacionalnimi organi, pa tudi pri zagotavljanju finančne stabilnosti, preglednosti, tesneje povezanih in varnejših finančnih trgov ter visoke stopnje varstva potrošnikov in usklajenih nadzornih praks na tem področju;

2.  potrjuje, da so po mnenju Računskega sodišča transakcije organa EBA, povezane z letnimi računovodskimi izkazi za leto, ki se je končalo 31. decembra 2015, v vseh pomembnih vidikih zakonite in pravilne; hkrati pa ugotavlja, da je ocena Računskega sodišča zelo kratka in ponuja malo predlogov za bolj učinkovito upravljanje proračuna organa;

3.  opozarja, da je bil Evropski parlament gonilna sila pri vzpostavitvi novega in celovitega Evropskega sistema finančnega nadzora (ESFS), ki vključuje tri evropske nadzorne organe, da bi zagotovili boljši finančni nadzor po finančni krizi;

4.  je seznanjen z najemno pogodbo organa EBA, ki se izteče 8. decembra 2026, vendar vključuje možnost prekinitve po šestih letih, zaradi katere pa bi mu bila naložena denarna kazen v vrednosti najemnine za 16 mesecev, tj. 3.246.216 EUR; poziva organ EBA, naj pripravi oceno vseh morebitnih stroškov in posledic referenduma o brexitu in še zlasti stroškov selitve sedeža; meni, da bi morali računovodski izkazi za leto 2016 v celoti razkriti vse morebitne prihodnje stroške premestitve; poziva organ EBA, naj v odnosu do vseh deležnikov poskrbi za preglednost glede načrtovanja morebitne prihodnje premestitve;

5.  poudarja, da je treba pri dodeljevanju sredstev zagotoviti ustrezno raven, določitev prednostnih nalog in učinkovitost; v zvezi s tem meni, da začetno zmanjšanje proračunskih sredstev ne bi smelo biti izvedeno z odložitvijo objave standardov in smernic oziroma z zmanjšanjem sodelovanja v delovnih skupinah Baselskega odbora za bančni nadzor; poudarja, da je treba morebitno povečanje sredstev organa EBA pospremiti z ustrezno določenimi prednostnimi nalogami; predlaga, da se glede na to, da se delo organa EBA z zakonodajnih nalog vse bolj preusmerja h konvergenci nadzora in njegovemu izvrševanju, ustrezno prilagodijo tudi njegov proračun in človeški viri;

6.  poudarja, da bi moral organ EBA v celoti in v roku izvesti vse svoje naloge, pri tem pa opravljati samo naloge, ki sta mu jih dodelila Evropski parlament in Svet; meni, da bi moral organ EBA v celoti izkoristiti svoj mandat in učinkovito spodbujati sorazmernost; ugotavlja, da bi moral biti organ EBA vsakič, ko mu je izdano dovoljenje za pripravo ukrepov na ravni 2 in ravni 3, pri pripravi teh standardov posebej pozoren na posebne značilnosti različnih nacionalnih trgov, prav tako pa bi bilo treba že v zgodnji fazi procesa določanja standardov ter v fazi priprave in izvajanja vključiti relevantne udeležence na trgu in organizacije za varstvo potrošnikov;

7.  z zaskrbljenostjo ugotavlja, da organ EBA ne izvaja vseh svojih pristojnosti iz svojega pravnega okvira; poudarja, da bi moral organ EBA zagotoviti optimalno uporabo sredstev, da bi v celoti izpolnil svoj pravni mandat; v zvezi s tem ugotavlja, da bi večja osredotočenost na mandat, ki sta mu ga podelila Evropski parlament in Svet, lahko vodila v učinkovitejšo porabo sredstev in uspešnejše uresničevanje ciljev; poudarja, da mora organ EBA pri opravljanju dela in še zlasti pri pripravi tehničnih standardov in nasvetov o svojih dejavnostih pravočasno, redno in izčrpno obveščati Evropski parlament in Svet;

8.  je seznanjen s spremembo proračuna za 1.904.000 EUR zaradi krepitve vrednosti britanskega funta v letu 2015; podpira zahtevo organa EBA za zmanjšanje proračuna za leto 2016 zaradi nedavnih nihanj menjalnega tečaja GBP-EUR navzdol;

9.  ugotavlja, da je treba pregledati dogovor o financiranju organa EBA; poziva Komisijo, naj preuči možnost spremembe sedanjega dogovora o financiranju z uvedbo ustreznih in sorazmerno odmerjenih prispevkov za udeležence na trgu, ki bi lahko delno nadomestili prispevke nacionalnih pristojnih organov, pri čemer pa je treba ohraniti samostojnost in nadzorne funkcije organa;

10.  meni, da bi morali biti zapisniki sej odbora nadzornikov in skupin deležnikov, ki so javno dostopni, objavljeni prej, da bi skrajšali čas med sejami in objavo, ki lahko zdaj znaša do tri mesece, in da bi morali zagotoviti boljši vpogled v razprave, stališča članov in glasovanje; meni, da bi lahko stik z državljani EU okrepili tudi s prenosom dogodkov prek spleta; obžaluje, da različni deležniki, vključno z Evropskim parlamentom, dejansko nimajo enakega dostopa do dokumentov in informacij z internih sestankov; pozdravlja, da je med evropskimi nadzornimi organi obseg razkritja informacij o sestankih svojih članov z deležniki najprimernejši prav pri organu EBA; meni, da bi moral organ EBA v okviru svojega akcijskega načrta za prihodnja leta vzpostaviti varen kanal za prijavitelje nepravilnosti.

IZID KONČNEGA GLASOVANJAV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Datum sprejetja

28.2.2017

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

42

1

4

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Esther de Lange, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Barbara Kappel, Georgios Kircos (Georgios Kyrtsos), Alain Lamassoure, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Marisa Matias, Gabriel Mato, Kostas Mavridis (Costas Mavrides), Bernard Monot, Luigi Morgano, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Beatrix von Storch, Jakob von Weizsäcker

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Eva Joly, Thomas Mann, Joachim Starbatty, Nils Torvalds

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Cécile Kashetu Kyenge

INFORMACIJE O SPREJETJU V PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

22.3.2017

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

23

4

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Richard Ashworth, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Patricija Šulin

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Jens Geier, Piernicola Pedicini, Janusz Zemke

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

23

+

ALDE

ECR

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Martina Dlabajová, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula

Monica Macovei

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller, Patricija Šulin

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Derek Vaughan, Janusz Zemke

Benedek Jávor, Bart Staes

4

-

ECR

EFDD

ENL

Richard Ashworth, Notis Marias

Piernicola Pedicini

Jean-François Jalkh

0

0

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

(1)

UL C 449, 1.12.2016, str. 72.

(2)

UL C 449, 1.12.2016, str. 72.

(3)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(4)

UL L 331, 15.12.2010, str. 12.

(5)

UL L 328, 7.12.2013, str. 42.

(6)

UL C 449, 1.12.2016, str. 72.

(7)

UL C 449, 1.12.2016, str. 72.

(8)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(9)

UL L 331, 15.12.2010, str. 12.

(10)

OJ L 328, 7.12.2013, p. 42.

(11)

Besedila, sprejeta tega dne, P[8_TA(-PROV)(2017)0000].

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov