ДОКЛАД относно водеща инициатива на ЕС за сектора за производство на облекла

28.3.2017 - (2016/2140(INI))

Комисия по развитие
Докладчик: Лола Санчес Калдентей


Процедура : 2016/2140(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A8-0080/2017
Внесени текстове :
A8-0080/2017
Приети текстове :

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно водещата инициатива на ЕС за сектора за производство на облекла

(2016/2140(INI))

Европейският парламент,

–  като взе предвид членове 2, 3, 6 и 21 от Договора за Европейския съюз,

–  като взе предвид членове 153, 191, 207, 208 и 218 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид членове 12, 21, 28, 29, 31 и 32 от Хартата на основните права на Европейския съюз,

–  като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права и Международния пакт за икономически, социални и културни права,

–  като взе предвид Конвенцията на ООН за правата на детето[1]и Общ коментар № 16 на Комитета на ООН по правата на детето,

–  като взе предвид основните конвенции на Международната организация на труда (МОТ) относно детския труд, принудителния труд, дискриминацията и свободата на сдружаване и колективното договаряне,

–  като взе предвид Ръководните принципи на ООН за бизнеса и правата на човека[2],

–  като взе предвид резолюция 26/9 на Съвета по правата на човека[3], с която той реши да създаде отворена междуправителствена работна група относно транснационалните корпорации и други стопански предприятия по отношение на правата на човека, чийто мандат е да изготви международен правно обвързващ инструмент за уреждане, в сферата на международното право в областта на правата на човека, на дейностите на транснационалните корпорации и други стопански предприятия,

–  като взе предвид резолюция 70/1 на Общото събрание на ООН от 25 септември 2015 г., озаглавена „Да преобразим света: програма до 2030 г. за устойчиво развитие“[4],

–  като взе предвид финансираните от Донорския фонд на ООН за прекратяване на насилието срещу жените програми, които се фокусират върху премахването на тормоза и насилието срещу жените в сектора за производство на облекла[5],

–  като взе предвид рамката на Конференцията на ООН за търговия и развитие (УНКТАД) за инвестиционна политика за устойчиво развитие (2015 г.)[6],

–  като взе предвид Насоките на ОИСР за многонационалните предприятия[7],

–  като взе предвид Директива 2014/95/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 г. за изменение на Директива 2013/34/EС по отношение на оповестяването на нефинансова информация и на информация за многообразието от страна на някои големи предприятия и групи[8],

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 14 октомври 2015 г., озаглавено „Търговията – за всички: Към една по-отговорна търговска и инвестиционна политика“ (COM(2015)0497)[9],

–  като взе предвид насоките на Комисията от 2015 г. относно анализа на въздействието върху правата на човека в оценките на въздействието за свързаните с търговията политически инициативи[10],

–  като взе предвид своята резолюция от 25 ноември 2010 г. относно корпоративната социална отговорност в международните търговски споразумения[11],

–  като взе предвид своята резолюция от 29 април 2015 г. относно втората годишнина от срутването на сградата „Рана Плаза“ и напредъка по Пакта за устойчиво развитие на Бангладеш[12],

–  като взе предвид своята резолюция от 14 април 2016 г. относно частния сектор и развитието[13],

–  като взе предвид своята резолюция от 5 юли 2016 г. относно прилагането на препоръките на Парламента от 2010 г. относно социалните и екологичните стандарти, правата на човека и корпоративната отговорност[14],

–  като взе предвид своята резолюция от 13 септември 2016 г. относно изпълнението на тематичната цел за „повишаване на конкурентоспособността на МСП“ (член 9, параграф 3 от Регламента за общоприложимите разпоредби)[15],

–  като взе предвид своята резолюция от 25 октомври 2016 г. относно корпоративната отговорност при сериозни нарушения на правата на човека в трети държави[16],

–  като взе предвид своята резолюция от 14 декември 2016 г. относно Годишния доклад относно правата на човека и демокрацията по света и политиката на Европейския съюз в тази област (2015 г.)[17],

–  като взе предвид проучването, озаглавено „Клаузите за правата на човека и демокрацията в международните споразумения на ЕС“ и публикувано през 2015 г. от Тематичния отдел на Генералната дирекция по външни политики на Европейския парламент[18],

–  като взе предвид проучването, озаглавено „Търговската политика на ЕС: от политика, пренебрегваща аспектите на пола, към политика, чувствителна към аспектите на пола?“ и изготвено от Тематичния отдел на Генералната дирекция по външни политики на Европейския парламент[19],

–  като взе предвид своята незаконодателна резолюция от 14 декември 2016 г. относно проекта на решение на Съвета относно сключването на Протокол към Споразумението за партньорство и сътрудничество за установяване на партньорство между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Република Узбекистан, от друга страна, за изменение на споразумението с цел разширяване на приложното поле на неговите разпоредби по отношение на двустранната търговия с текстилни изделия с оглед изтичането на срока на действие на двустранното споразумение относно текстилните изделия[20],

–  като взе предвид Пакта за устойчиво развитие за постоянно подобряване на трудовите права и безопасността във фабриките в сектора на конфекцията и плетивата в Бангладеш,

–  като взе предвид Програмата на МОТ за подобряване на условията на труд в сектора на конфекцията в Бангладеш[21],

–  като взе предвид Споразумението за противопожарна безопасност и безопасност на сградите в Бангладеш от 2013 г.,

–  като взе предвид Споразумението за сътрудничество, подписано на 25 април 2016 г. от президента на Inditex, Пабло Исла, и генералния секретар на Международната синдикална федерация IndustriALL, Юрки Райна, относно отговорното управление на веригата на доставки в сектора за производство на облекла,

–  като взе предвид Конференцията на високо равнище относно отговорното управление на веригата на доставки в сектора за производство на облекла от 25 април 2016 г.,

–  като взе предвид схемата ОСП+ на ЕС[22],

–  като взе предвид Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за обществените поръчки и за отмяна на Директива 2004/18/ЕО[23],

–  като взе предвид „Vision Zero Fund“, иницииран през 2015 г. от Г-7 в сътрудничество с МОТ с цел насърчаване на здравословните и безопасни условия на труд в държавите производителки,

–  като взе предвид германското партньорство за устойчив текстил[24]и нидерландското споразумение относно устойчивите облекла и текстил[25],

–  като взе предвид член 52 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по развитие, както и становищата на комисията по международна търговия и на комисията по заетост и социални въпроси (A8-0080/2017),

A.  като има предвид, че икономическото развитие следва да върви ръка за ръка със социалната справедливост и политиката на добро управление; като има предвид, че сложността и разпокъсаността на световните вериги за създаване на стойност изискват допълнителни политики с цел стартиране на процес на непрекъснато подобрение, така че световните вериги за създаване на стойност и производствените вериги да станат устойчиви и да се създаде стойност във веригите за доставки, както и проучвания относно въздействието на организационните структури в сектора, системата за координация и преговорните правомощия на членовете на мрежата относно развитието на тези процеси; като има предвид, че са необходими допълнителни съпътстващи мерки за предотвратяване на потенциалното неблагоприятно въздействие на тези вериги; като има предвид, че на жертвите на нарушения на правата на човека следва да бъде гарантиран ефективен достъп до правни средства за защита;

Б.  като има предвид, че в световен мащаб 60 милиона души работят в сектора за производство на текстил и облекла, който създава много работни места, особено в развиващите се държави;

В.  като има предвид, че текстилните производители в развиващите се държави са изложени постоянно на агресивни практики на изкупуване от страна на международните търговци на едро и на дребно, което се дължи също и на силната конкуренция в световен мащаб;

Г.  като има предвид, че жертвите на трите най-смъртоносни инцидента в сектора за производство на облекла („Рана Плаза“, „Тазрин“ и „Али Ентърпрайзис“) са получили или са в процес на получаване на обезщетение за загубата на доходи; като има предвид, че отпускането на обезщетение в този случай е в съответствие с Конвенция № 121 на МОТ и е резултат от безпрецедентно сътрудничество между марките, профсъюзите, гражданското общество, правителствата и МОТ; като има предвид, че с оглед на широко разпространените нарушения на основните права на човека ефективните корективни действия продължават да бъдат рядкост;

Д.  като има предвид, че жертвите на нарушения на правата на човека с участието на европейски дружества срещат редица пречки при получаването на достъп до правни средства за защита, включително процедурни пречки, свързани с допустимостта и разкриването на доказателства, съдебни разноски, които често са прекалено високи, липса на ясни стандарти за корпоративна отговорност при нарушения на правата на човека и липса на яснота по отношение на прилагането на правилата на ЕС относно международното частно право в транснационални граждански спорове;

Е.  като има предвид, че член 207 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) изисква настоятелно търговската политика на ЕС да бъде изградена върху външните политики и цели на ЕС, по-конкретно тези за сътрудничеството за развитие съгласно член 208 от ДФЕС; като има предвид, че член 21 от Договора за Европейския съюз (ДЕС) потвърждава, че външните дейности на ЕС ще се ръководят от принципите на демокрацията, правовата държава, универсалността и неделимостта на правата на човека и на основните свободи, зачитането на човешкото достойнство, принципите на равенство и солидарност и съблюдаването на Устава на ООН и международното право;

Ж.  като има предвид, че ЕС е вторият най-голям износител на текстилни продукти и облекла след Китай благодарение на приблизително 174 000 дружества за производство на текстил и облекла, 99% от които са МСП и които осигуряват работни места за близо 1,7 милиона души; като има предвид освен това, че над една трета (34,3%, което представлява обща стойност от 42,29 милиарда евро) от облеклата, предназначени за европейския пазар, са произведени от дружества от ЕС;

З.  като има предвид, че Декларацията на МОТ относно основните принципи и права в областта на труда задължава държавите членки, независимо от това дали са ратифицирали съответните конвенции, да зачитат и утвърждават принципите и правата в четири категории, а именно: свободата на сдружаване и ефективното признаване на правото на колективно трудово договаряне; премахването на дискриминацията по отношение на заетостта и упражняването на професия; премахването на принудителния и задължителния труд; ефективното премахване на детския труд;

И.  като има предвид, че колективното договаряне е един от начините да се гарантира, че ръстът на заплатите и производителността вървят ръка за ръка; като има предвид обаче, че използването на нестандартни форми на заетост в глобалната верига на доставки, в т.ч. възлагането на подизпълнители и неформалния труд, отслаби колективните споразумения; като има предвид, че много работници в сектора за производство на облекла не получават гарантираща им жизнен минимум заплата;

Й.  като има предвид, че много държави членки, като например Германия, Нидерландия, Дания и Франция, подкрепиха национални програми;

К.  като има предвид, че проектът „Постигане на дългосрочна стойност за дружествата и инвеститорите“, който се подготвя в рамките на принципите за отговорно инвестиране на ООН и Глобалния договор на ООН, показва, че икономиката е съвместима и се укрепва взаимно с принципите на социалната справедливост, екологичната устойчивост и зачитането на правата на човека;

Л.  като има предвид, че Ръководните принципи на ООН за бизнеса и правата на човека се прилагат по отношение на всички държави и всички стопански предприятия, както транснационални, така и други, независимо от техния размер, местоположение, собственост и структура;

М.  като има предвид, че ЕС е ключов фактор като инвеститор, купувач, търговец на дребно и потребител в сектора на производството на облекла и търговията, и следователно е в най-добра позиция да обедини многобройните инициативи по цял свят, за да се подобри значително положението на десетки милиони работници в този сектор и да се създадат равнопоставени условия за всички участници;

Н.  като има предвид, че отговорното управление на световните вериги за създаване на стойност е от особено значение от гледна точка на развитието, тъй като изключително сериозните нарушения на правата на човека и трудовите права и замърсяването на околната среда често възникват в държавите производителки, които често са изправени пред значителни предизвикателства по отношение на устойчивото развитие и растежа, които засягат най-уязвимите лица;

О.  като има предвид, че добрите резултати в областта на износа на облекла, особено в Китай, Виетнам, Бангладеш и Камбоджа, се очаква да продължат;

П.  като има предвид, че повечето нарушения на правата на човека в сектора за производство на облекла касаят различни аспекти на трудовите права, като например отказа на основното право на работниците да се присъединят към профсъюз по свой избор или да създадат такъв и да водят добросъвестно колективни преговори, което затруднява гарантирането на възможността на работниците да се ползват от основните си права на работното място; като има предвид, че това положение доведе до широко разпространени нарушения на трудовите права, включително: ниски възнаграждения, кражба на заплати, принудителен и детски труд, неправомерни уволнения, опасни работни места и нездравословни условия на труд, насилие срещу жените, физически и сексуален тормоз, както и несигурна заетост и условия на труд; като има предвид, че въпреки широко разпространените нарушения на правата на човека ефективните корективни действия като цяло продължават да бъдат рядкост; като има предвид, че тези слабости във връзка с достойния труд са особено ярко изразени в зоните за преработка на продукцията за износ (ЗППИ), свързани със световните вериги на доставки, които често се характеризират с изключения по отношение на прилагането на трудовите закони и данъчното облагане и ограничения по отношение на профсъюзните дейности и колективното договаряне;

Р.  като има предвид, че подетите от частния сектор през последните 20 години доброволни инициативи, като например кодекси за поведение, етикети, самооценки и социални одити, са осигурили съответните рамки за сътрудничество по въпроси като здравословните и безопасни условия на труд, но не са се оказали достатъчно ефективни за постигането на реално подобрение на правата на работниците, особено от гледна точка на зачитането на правата на човека и равенството между половете, повишаването на броя на правата на работниците, осведомеността на потребителите, както и екологичните стандарти и безопасността и устойчивостта във веригата на доставки на облекла;

С.  като има предвид, че инициативи с участието на множество заинтересовани страни, като германското партньорство за устойчив текстил или нидерландското споразумение относно устойчивите облекла и текстил, събират около една маса заинтересовани страни като сектора, профсъюзите, правителството и НПО; като има предвид, че установените от тези инициативи стандарти обхващат също така екологичните въпроси; като има предвид, че тези инициативи все още не са навлезли във фазата на изпълнение, така че все още няма конкретни резултати; като има предвид, че подобни национални инициативи са необходими поради липсата на законодателна инициатива на ЕС; като има предвид обаче, че повечето държави членки не са създали подобни инициативи;

Т.  като има предвид, че усилията на корпорациите да насърчават осигуряването на съответствие на работните места могат да подпомогнат, но не и да заменят ефективността и ефикасността на системите за публично управление, а именно задължението на всяка държава да насърчава съответствието и да прилага националното трудово законодателство и разпоредби, включително функциите за управление и инспекция на труда, уреждането на спорове и наказателното преследване на нарушителите, както и да ратифицира и прилага международните трудови стандарти;

У.  като има предвид, че тенденциите в сектора за производство на облекла все още са насочени към бързата мода, което представлява огромна заплаха и упражнява огромен натиск върху работниците в сектора за производство на облекла в държавите производителки;

Ф.  като има предвид, че германският министър на сътрудничеството за развитие определи цел, съгласно която до 2020 г. 50% от целия германски внос на текстилни продукти ще трябва да отговаря на екологични и социални критерии;

Х.  като има предвид, че за да се подобри управлението на световните вериги за създаване на стойност, трябва да бъдат използвани различните инструменти и инициативи на областите на политиката, като например търговията и инвестициите, подкрепата за частния сектор и сътрудничеството за развитие, с цел да се допринесе за устойчивостта и отговорното управление на световните вериги за създаване на стойност, като част от изпълнението на Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие, която признава решаващото въздействие на търговските политики за осъществяването на нейните цели, като обхваща редица области на политиките, като например правилата за произход, стоковите пазари, правата на работниците и равенството между половете;

Ц.  като има предвид, че специфичните характеристики на веригите за създаване на стойност в сектора за производство на облекла, като например разпръснатите в географско отношение етапи на производствения процес, различните видове работници в сектора за производство на облекла, политиката за закупуване, ниските цени, големите обеми, кратките срокове, възлагането на подизпълнители и краткосрочните отношения между купувачи и доставчици, водят до намаляване на видимостта, проследимостта и прозрачността на веригата за доставки на предприятията и до увеличаване на рисковете от нарушения на правата на човека и трудовите права, щети върху околната среда и неадекватно от гледна точка на хуманността отношение към животните още на етапа на производство на суровините; като има предвид, че прозрачността и проследимостта са предварителни условия за отчетността на дадено дружество и отговорното потребление; като има предвид, че потребителят има правото да знае къде и при какви социални и екологични условия е произведена дадена дреха; като има предвид, че гарантирането на правото на потребителите на надеждна, прозрачна и полезна информация относно устойчивостта на производството ще спомогне за постигането на трайна промяна в проследимостта и прозрачността на веригата на доставки в сектора за производство на облекла;

Ч.  като има предвид, че правата на жените са съставен елемент на правата на човека; като има предвид, че равенството между половете попада в обхвата на главите относно търговията и устойчивото развитие в търговските споразумения; като има предвид, че специфичното въздействие на търговските и инвестиционните споразумения засяга по различен начин жените и мъжете поради структурната неравнопоставеност между половете; като има предвид, че с цел засилване на равенството между половете и правата на жените свързаното с пола измерение следва да бъде включено във всички търговски споразумения;

Ш.  като има предвид, че назначаването на жени в сектора за производство на облекла в развиващите се държави допринася значително за доходите на домакинствата и намаляването на бедността;

Щ.  като има предвид, че правата на детето са неделима част от правата на човека и че премахването на детския труд следва да остане задължителен приоритет; като има предвид, че извършваната от деца работа изисква специфични разпоредби относно възрастта, работното време и видовете дейности;

AA.  като има предвид, че през декември 2016 г. множество профсъюзни активисти бяха задържани в Бангладеш – събитие, което доведе до протести с искания за гарантираща жизнения минимум заплата и по-добри условия на труд; като има предвид, че няколкостотин работници от сектора за производство на облекла бяха уволнени от работа вследствие на протестите; като има предвид, че правото на сдружаване все още не се зачита в държавите производителки;

AБ.  като има предвид, че според оценките 70–80%[26] от работниците в сектора на конфекцията в държавите производителки са нискоквалифицирани жени, а често и малолетни и непълнолетни лица; като има предвид, че ниските заплати, в съчетание с ниската или липсваща социална защита, правят тези жени и деца особено уязвими на експлоатация; като има предвид, че в текущите инициативи за устойчивост до голяма степен липсват аспектът на равенството между половете и специфични мерки за овластяването на жените;

AВ.  като има предвид, че частният сектор играе съществена роля за насърчаването на устойчивия и приобщаващ икономически растеж в развиващите се държави; като има предвид, че икономиките на някои развиващи се държави зависят от сектора за производство на облекла; като има предвид, че разрастването на този сектор позволи на много работници да преминат от сивата към официалната икономика;

AГ.  като има предвид, че секторът за производство на облекла е секторът с най-голям брой текущи инициативи за устойчивост; като има предвид, че някои съществуващи инициативи спомогнаха за подобряването на положението в сектора за производство на облекла и следователно усилията следва да продължат и на европейско равнище;

AД.  като има предвид, че търговските споразумения са важно средство за насърчаване на достойните условия на труд в световните вериги на доставки в съчетание със социалния диалог и мониторинга на равнище предприятие;

AЕ.  като има предвид, че през октомври 2015 г. Комисията публикува своята нова търговска стратегия „Търговията – за всички“, в която си поставя целта да използва търговските споразумения и програмите за търговски преференции като лостове за насърчаване на устойчивото развитие, правата на човека и справедливата и етична търговия по света и да повиши отговорността на веригите на доставки като средство за укрепване на устойчивото развитие, правата на човека, борбата с корупцията и доброто управление в трети държави;

1.  приветства нарастващото внимание, което се отделя на насърчаването на достойните условия на труд по световните вериги на доставки след срутването на фабриката в сградата „Рана Плаза“, въвеждането на френския проектозакон относно задължителната дължима грижа, приетия в Обединеното кралство закон срещу робството, нидерландското споразумение относно устойчивите облекла и текстил, германското партньорство за устойчив текстил и изявлението, направено от председателя Юнкер по време на срещата на върха на Г-7 в подкрепа на незабавни действия за повишаване на отговорността в световните вериги на доставки, в които се обръща по-голямо внимание на насърчаването на устойчивостта, прозрачността и проследимостта за веригите за създаване на стойност и производствените вериги; признава ангажимента на Комисията за постигане на отговорно управление на веригите на доставки, включително в сектора за производство на облекла, както се посочва в съобщението, озаглавено „Търговията – за всички“; приветства инициативата „зелен картон“, с която осем държави членки призоваха за задължение за полагане на грижа от страна на дружествата със седалище в ЕС по отношение на лицата и общностите, чиито човешки права и местна околна среда са засегнати от дейностите на тези дружества; приветства цялостния подход на индекса Higg при измерването на въздействието на предприятията върху околната среда, социалното положение и труда; подчертава необходимостта да продължат да се внасят подобрения в индекса Higg индекс и да се подобри неговата прозрачност;

2.  приветства Споразумението за сътрудничество, сключено между Inditex и Международната синдикална федерация IndustriALL, които, взети заедно, представляват 50 милиона работници в 140 държави, относно подобряването на управлението на веригата на доставки в сектора за производство на облекла; подчертава, че бъдещето на сектора за производство на облекла ще зависи от подобряването на устойчивата производителност и проследимостта, така че да се гарантира ефективното идентифициране на протичащите по цялата верига за създаване на стойност процеси, което ще даде възможност да се набележат и въведат подобрения;

3.  приветства подхода на правно обвързващото Споразумение за противопожарна безопасност и безопасност на сградите в Бангладеш, както и Пакта за устойчиво развитие на Бангладеш, лансиран от Комисията заедно с Бангладеш и МОТ след трагедията в „Рана Плаза“ през 2013 г., тъй като той включва разпоредби за профсъюзите и санирането на преминалите инспекции фабрики, и призовава за удължаване на крайния му срок; подчертава, че е важно да продължат да се наблюдават целите на пакта с цел да се подобрят правата на работниците, както и че е необходимо по-отговорно управление на веригите на доставки в световен мащаб; призовава Комисията да направи задълбочена оценка на пакта, като посочи постигнатия напредък или липсата на такъв, включително евентуалните промени в търговския режим при необходимост, особено в контекста на докладите на надзорните механизми на МОТ; призовава Комисията да се стреми към подобни програми и мерки с други търговски партньори на ЕС, които произвеждат облекла, като например Шри Ланка, Индия или Пакистан;

4.  подкрепя проучването от страна на Комисията на евентуална инициатива за сектора за производство на облекла за целия ЕС; отбелязва в допълнение, че настоящото натрупване на съществуващи инициативи би могло да доведе до непредвидима среда за предприятията; счита, че едно ново предложение следва да разглежда свързаните с правата на човека въпроси, да насърчава устойчивостта, проследимостта и прозрачността на веригите за създаване на стойност, да укрепва съзнателното потребление и да бъде насочено в частност към трудовите права и равенството между половете; счита, че потребителите в ЕС имат правото да бъдат информирани относно устойчивостта и съответствието на продуктите от сектора за производство на облекла с изискванията за правата на човека и околната среда; във връзка с това счита, че законодателните усилия и инициативи на ЕС за облеклата следва да бъдат видими върху крайния продукт;

5.  призовава Комисията да отиде по-далеч от представянето на работен документ на своите служби и да представи законодателно предложение за обвързващи задължения за извършване на надлежна проверка за веригите на доставки в сектора за производство на облекла; подчертава, че това законодателно предложение трябва да бъде в съответствие с новите насоки на ОИСР относно надлежната проверка в текстилния и обувния сектор, Насоките на ОИСР за многонационалните предприятия, които осъществяват внос в Европейския съюз, резолюцията на МОТ относно достойните условия на труд и международно приетите стандарти в областта на правата на човека и социални и екологични стандарти;

6.  подчертава, че новите насоки на ОИСР следва да бъдат водещият принцип в законодателното предложение на Комисията; подчертава, че това законодателно предложение следва да включва основни стандарти, като например здравословни и безопасни условия на труд, гарантираща жизнен минимум заплата, свобода на сдружаване и колективно договаряне, предотвратяване на сексуалния тормоз и насилието на работното място и премахване на принудителния и детския труд; призовава Комисията да разгледа допълнително следните въпроси: основни критерии за устойчиво производство, прозрачност и проследимост, в т.ч. прозрачно събиране на данни и инструменти за информиране на потребителите, надлежни проверки и одит, достъп до правни средства за защита, равенство между половете, права на детето, докладване относно надлежните проверки на веригите на доставки, отговорност на предприятията в случай на причинени от човека бедствия и повишаване на осведомеността в Европейския съюз; насърчава Комисията да вземе предвид други национални законодателни предложения и инициативи, които имат същата цел като законодателството, след като тези предложения и инициативи са били одитирани и е доказано, че отговарят на изискванията на европейското законодателство;

7.  отново отправя своя призив към Комисията да разшири корпоративната социална отговорност и задължителните инициативи за надлежна проверка отвъд съществуващите рамки за сектора за производство на облекла, за да се гарантира, че ЕС и неговите търговски партньори и оператори изпълняват задължението си за зачитане на правата на човека и най-високите социални и екологични стандарти; подчертава, че секторът за производство на облекла в Европейския съюз също трябва да спазва стандартите на МОТ, като например стандартите за гарантираща жизнения минимум заплата или за достойни условия на труд; настоятелно призовава Комисията да обърне внимание на възнагражденията и условията на труд в сектора за производство на облекла в държавите членки; настоятелно призовава държавите членки да прилагат стандартите на МОТ в сектора за производство на облекла;

8.  призовава Комисията да насърчава активно използването на екологични и устойчиво управлявани суровини, като например памук, и да насърчава повторната употреба и рециклирането на облекла и текстил в рамките на Европейския съюз посредством специалните разпоредби в законодателното предложение относно сектора за производство на облекла; призовава ЕС, държавите членки и предприятията да увеличат финансирането за научноизследователска и развойна дейност, включително в областта на рециклирането на облекла, с оглед на осигуряването на устойчиви и алтернативни източници на суровини за сектора за производство на облекла в ЕС; приветства инициативи, целящи прилагането на възможно най-високите и строги налични стандарти за хуманно отношение към животните (като например Отговорният стандарт за производство на пух и Отговорният стандарт за производство на вълна), и настоятелно призовава Комисията да ги използва като насоки за въвеждането на конкретни разпоредби в законодателното си предложение; призовава Комисията да осигури допълнителни ресурси в институциите, за да се предприемат последващи действия във връзка с водещата инициатива;

9.  подчертава необходимостта от подсилване на кодексите за поведение, етикетите за високи постижения и схемите за справедлива търговия посредством гарантирането на съответствие с международните стандарти, като например Ръководните принципи на ООН за бизнеса и правата на човека, Глобалния договор на ООН, Тристранната декларация на МОТ относно принципите за многонационалните предприятия и социалната политика, Насоките на ОИСР за многонационалните предприятия, насоките на ОИСР за надлежната проверка за текстилния и обувния сектор, разработения от УНИЦЕФ документ „Права на детето и бизнес принципи“, Глобалния договор на ООН и „Спасете децата“; подчертава също така необходимостта от постепенно засилване на трансграничния социален диалог чрез сключването на международни рамкови споразумения за утвърждаване на правата на работниците във веригите на доставки на многонационалните предприятия;

10.  подчертава значението на изпълнението, прилагането или транспонирането на съществуващото законодателство на регионално, национално и международно равнище;

11.  настоятелно призовава Комисията да изпълни целта си за насърчаване на подобренията в сектора на конфекцията, включително чрез силен акцент върху равенството между половете и децата; призовава Комисията да постави равенството между половете, овластяването на жените и правата на детето в центъра на вниманието на законодателното си предложение; счита, че тази инициатива следва да насърчава недискриминацията и да разглежда въпроса за тормоза на работното място, както вече предвиждат ангажиментите на европейско и международно равнище;

12.  отново заявява своята ангажираност по отношение на равенството между половете и овластяването на жените; подчертава необходимостта да се насърчава достъпът на жените до ръководни позиции, като се подпомага обучението на жените относно техните права, трудовото законодателство и въпросите за безопасността и здравето, както и обучението на мъжете ръководители относно равенството между половете и дискриминацията;

13.  призовава Комисията да представи цялостна стратегия за начините, по които политиките за развитието, помощта за търговията и обществените поръчки могат да подкрепят една по-справедлива и устойчива верига на доставки на облекла и местните микропредприятия, чрез насърчаване на най-добрите практики и предоставяне на стимули за участници от частния сектор, които инвестират в устойчивостта и справедливостта на веригите си на доставки, от земеделския производител на влакна до крайния потребител;

14.  счита, че информирането на потребителите играе ключова роля за осигуряването на достойни условия на труд, както стана ясно от срутването на сградата „Рана Плаза“; призовава за това на потребителите да се предоставя ясна и надеждна информация относно устойчивостта в сектора за производство на облекла, относно произхода на продуктите и степента, до която са били спазени правата на работниците; препоръчва информацията, събрана в резултат на действията от страна на ЕС, да бъде обществено достъпна, като отправя искане към Комисията и държавите членки да разгледат възможността за създаване на публична онлайн база данни за цялата съответна информация относно всички участници по веригата на доставки;

15.  призовава за повишаване на осведомеността на европейските потребители относно производството на текстилни продукти; предлага за тази цел създаването на общоевропейски стандарти за етикетиране за „справедливо облекло“, достъпни както за многонационалните компании, така и за МСП, за да се посочи, че справедливите условия на труд са били спазени и за да се подпомогнат потребителите при избора им при покупка с по-добра информация;

16.  подчертава необходимостта от събиране и публикуване на изчерпателни данни относно ефективността на действията на предприятията по отношение на устойчивостта; в този контекст призовава за хармонизираното разработване на общи определения и стандарти за събирането и съпоставянето на статистически данни, по-конкретно за общия внос, но също така и за отделните производствени обекти; изисква от Комисията да стартира инициатива за задължителното оповестяване на производствените обекти;

17.  призовава Комисията да разработи широка гама от системи за наблюдение в сектора за производство на облекла в ЕС посредством ключови показатели за ефективност, които включват събиране на данни чрез проучвания, одити и техники за анализ на данни, които могат ефективно да измерват ефективността и да се справят с въздействието на сектора за производство на облекла върху развитието, трудовите права и правата на човека в цялата верига на доставки на облекла;

18.  счита, че е особено важно да се осигури по-голям достъп до информация относно поведението на предприятията; счита, че е от основно значение да се въведе ефективна и задължителна система за докладване и надлежна проверка за облеклата, които влизат на пазара на ЕС; счита, че отговорността следва да пада върху всички участници по цялата верига на доставки, включително подизпълнителите в официалната и сивата икономика (в т.ч. зоните за преработка на продукцията за износ), и приветства полаганите към момента усилия в тази посока; счита, че ЕС е в най-добра позиция да разработи обща рамка чрез законодателство за задължителната транснационална надлежна проверка, средствата за защита за жертвите и прозрачността и проследимостта на веригата на доставки, като същевременно обръща внимание и на защитата на лицата, подаващи сигнали за нередности; препоръчва на потребителите да се предоставя надеждна, ясна и съдържателна информация относно устойчивостта;

19.  посочва, че координацията, споделянето на информация и обменът на най-добри практики могат да допринасят за подобряването на ефикасността на частните и публичните инициативи, свързани с веригата за създаване на стойност, и за постигането на положителни резултати в областта на устойчивото развитие;

20.  призовава за национални и европейски инициативи за насърчаване на потребителите да купуват произведени на местно равнище продукти;

21.  отбелязва, че цената продължава да бъде определящ фактор в покупателните практики на търговските марки и търговците на дребно, често за сметка на благоденствието на работниците и тяхното заплащане; призовава ЕС да работи съвместно с всички заинтересовани страни за насърчаване на успешно социално партньорство и за подкрепа на заинтересованите страни при разработването и прилагането на механизмите за определяне на заплатите в съответствие със съответните конвенции на МОТ, особено в държави, където е налице липса на подходящо законодателство; подчертава необходимостта на работниците да бъде гарантирано редовно изплащане на адекватна работна заплата, която позволява на тях и техните семейства да задоволят основните си потребности, без да се налага редовно полагане на извънреден труд; подчертава необходимостта от колективни трудови договори с цел предотвратяване на отрицателната конкуренция относно разходите за заплати и необходимостта от повишаване на осведомеността на потребителите за потенциалните последици от търсенето на все по-ниски цени;

22.  подчертава, че правителствата на държавите производителки трябва да могат да прилагат международните стандарти и норми, включително да съставят, изпълняват и прилагат съответното законодателство, по-специално във връзка с установяването на принципите на правовата държава и борбата с корупцията; призовава Комисията да оказва подкрепа на държавите производителки в тази област по линия на политиката на ЕС за развитие;

23.  признава, че въпреки че всяка държава е отговорна за прилагането на собственото си трудово законодателство, възможно е развиващите се страни да имат ограничен капацитет и ресурси за ефективно наблюдение и осигуряване на спазването на законовите и подзаконовите актове; призовава ЕС, в рамките на своите програми за сътрудничество за развитие и с оглед на премахването на разликата в управлението, да засили изграждането на капацитет и да предостави на правителствата на развиващите се страни техническа помощ относно системите за администрация и инспекция на труда, включително при възлагането на работа на фабрики подизпълнители и улесняването на достъпа до подходящи и ефективни правни средства за защита и механизми за подаване на жалби, в т.ч. в зоните за преработка на продукцията за износ, където дългото работно време, принудителният труд и дискриминацията по отношение на заплащането са обичайна практика;

24.  подчертава значението на инспекциите по труда и социалните одити във веригата на доставки на текстилния и обувния сектор; счита, че твърде често единствено те отразяват положението към момента на тяхното провеждане; препоръчва да бъдат предприети по-нататъшни действия за подобряване на инспекциите и одитите, включително чрез обучение за инспекторите и сближаването на стандартите и методите за инспекциите чрез сътрудничество със сектора за производство на облекла и държавите производителки;

25.  изтъква значението на независимите инспекции по труда за ранното предупреждение и превенцията, както и за прилагането на националните правила и разпоредби относно здравословните и безопасни условия на труд, но отбелязва, че фактори като умората от одити могат да отслабят тяхната ефективност, както и че одитите отразяват положението единствено към момента на тяхното провеждане; счита, че ратифицирането и изпълнението на Конвенция 81 на МОТ е важно за разкриването на злоупотреби; препоръчва да се проучат допълнително начините за подобряване на одитите и инспекциите, като например чрез сближаване на одитните стандарти и методи и изпращане всеки път на различни инспектори по труда, което може да доведе до спазването на по-строги стандарти, особено в държавите, в които има проблеми с корупцията; отбелязва значението на подходящото назначаване на инспектори по труда и непрекъснатото обучаване на новите и съществуващите инспектори по труда относно международните конвенции и стандарти, местното трудово законодателство и подходящите техники за провеждане на инспекции; призовава ЕС да продължи да подкрепя финансово и технически развитието на инспекции по труда в развиващите се държави съгласно съответните стандарти на МОТ, по-специално в контекста на своите фондове за развитие;

26.  отбелязва, че секторът за производство на облекла създава работни места за лица с най-различни степени на умения и обхваща както нискоквалифицирани, така и висококвалифицирани длъжности;

27.  счита, че здравословните и безопасни условия на труд за всички работници следва да се осигурят чрез международни стандарти, прилагане на националното законодателство и колективни трудови договори на всички равнища (фабрично, местно, национално и международно), и чрез политики в областта на професионалното здраве и безопасността на равнище на фабриките, като например изготвени в писмен вид планове за действие, които да се прилагат и контролират с участието на работниците и техните представители;

28.  подчертава, че търговските и инвестиционните политики на ЕС са взаимно свързани с политиките за социална закрила, равенство между половете, данъчна справедливост, развитие, права на човека, опазване на околната среда и насърчаване на МСП; отново отправя своя призив към Комисията и държавите членки да гарантират съгласуваност на политиките за развитие на бизнеса и правата на човека на всички равнища, по-специално по отношение на политиките на ЕС в областта на търговията и инвестициите и външната политика, което предполага, че социалните условия в двустранните и регионалните споразумения следва да станат по-ефективни чрез по-голямо участие на и консултации със социалните партньори и гражданското общество по време на преговорите, прилагането на разпоредбите в областта на трудовото законодателство и систематичното използване на изчерпателна предварителна и последваща оценка на въздействието върху устойчивостта на търговията;

29.  призовава Комисията да бъде ангажирана с правата на човека, включително правата на детето, и да насърчава доброто управление и обвързващите права на човека и социални и екологични клаузи в преговорите по международни и двустранни споразумения; изразява съжаление, че настоящите клаузи за правата на човека в споразуменията за свободна търговия и в други споразумения за икономическо партньорство обикновено не се спазват в пълна степен от страните по тези споразумения; в тази връзка отново посочва необходимостта от подсилване на всички инструменти с цел гарантиране на правна сигурност;

30.  насърчава ЕС и държавите членки да стимулират чрез инициативата в сектора за производство на облекла и други инструменти на търговската политика ефективното прилагане на стандартите на МОТ относно възнагражденията и работното време, също така заедно с държавите партньори в сектора за производство на облекла; освен това призовава ЕС да предоставя насоки и подкрепа във връзка с начините за по-добро спазване на тези стандарти, като същевременно помага за изграждането на устойчиви предприятия и подобряването на перспективите за устойчива заетост;

31.  окуражава ЕС и държавите членки да насърчават, посредством политически диалог и изграждане на капацитет, приемането и ефективното прилагане на международните трудови стандарти и правата на човека от страна на партньорските държави на базата на конвенциите на МОТ, включително правата и стандартите във връзка с детския труд, като например конвенции 138 и 182, както и препоръките към тях; подчертава в тази връзка, че зачитането на правото на създаване на профсъюзи и присъединяване към такива и правото на участие в колективно договаряне е ключов критерий за отчетността на предприятията; изразява съжаление, че свободата на сдружаване често бива нарушена в редица производствени обекти и насърчава държавите да укрепят трудовото право; призовава в тази връзка ЕС да насърчи правителствата на развиващите се страни да засилят ролята на професионалните съюзи и активно да насърчават социалния диалог и основните принципи и права на работното място, включително свободата на сдружаване и правото на колективно договаряне за всички работници, независимо от статута им на трудова заетост;

32.  подчертава важната роля на сектора за производство на облекла като двигател на трудоемкото развитие на страните с бързо развиващи се икономики, особено на бързо развиващите се пазари в Азия;

33.  призовава финансовите институции в областта на развитието да укрепят трудовите условия в своите стандарти за изпълнение като договорно условие за финансиране;

34.  отбелязва, че държавите, обозначени като „горещи точки“, които са обхванати от водещата инициатива, се ползват от преференциален достъп до пазара на ЕС; призовава Комисията да продължи да включва ратифицирането на основните стандарти на МОТ, инспектирането на здравословните и безопасни условия на труд и свободата на сдружаване в обсъжданията относно продължаването на преференциалната търговия с държави, свързани с глобалната верига на доставките при производството на облекла, както и да утвърди правата на човека, трудовите и свързаните с околната среда конвенции в рамките на общата система за преференции;

35.  отново отправя своя категоричен призив за систематичното въвеждане на обвързващи клаузи за правата на човека във всички международни споразумения, включително споразумения за търговия и инвестиции, които вече са сключени или предстои да бъдат сключени между ЕС и трети държави; подчертава освен това необходимостта от механизми за предварителен контрол преди сключването на всяко рамково споразумение, от които зависи това сключване като основна част от споразумението; изтъква необходимостта от механизми за последващ контрол, които да позволяват предприемането на конкретни действия в отговор на нарушаването на тези клаузи, като например подходящи санкции, както е предвидено в клаузите за правата на човека в споразумението, включително временно прекратяване на споразумението;

36.  счита, че главите относно устойчивото развитие в търговските споразумения на ЕС следва да бъдат задължителни и изпълними, така че ефективно да се подобри живота на хората, като подчертава, че клауза за насърчаване на ратифицирането и прилагането на конвенциите на МОТ и Програмата за достоен труд трябва да бъдат включени в двустранните и многостранните търговски споразумения; припомня, че създаването на схеми, като например специалния насърчителен режим за устойчиво развитие и добро управление (ОСП +) на ЕС, чрез изискването за ратифициране и прилагане на 27-те конвенции, би могло да спомогне за подобряване на положението с правата на работниците, за насърчаване на равенството между половете и премахване на детския труд и принудителния труд; в тази връзка подчертава необходимостта от внимателно проследяване на прилагането на ОСП + и зачитането на конвенциите от съответните държави; призовава ЕС да гарантира, че условията за правата на човека, свързани с едностранни търговски преференции като ОСП или ОСП +, са ефективно прилагани и контролирани; призовава Комисията да въведе тарифни преференции в предстоящата реформа на правилата на ОСП/ОСП + за текстилни изделия, за които нагледно е доказано, че са произведени по устойчив начин; настоятелно призовава Комисията да признае установените критерии за устойчивост и минималните изисквания за системите за откриване и сертифициране въз основа на международни конвенции като основните трудови стандарти на МОТ или стандартите за опазване на биологичното разнообразие; призовава Комисията чрез този инструмент на тарифни преференции да насърчава производството на продукти, свързани със справедливата търговия, и да отдава повече тежест на докладите на МОТ и на констатациите на надзорните ѝ органи при осъществяването на своите дейности по мониторинг и оценка, а също и да установи по-добра връзка с местните структури на МОТ и Организацията на обединените нации в държавата бенефициент, така че да бъдат изцяло взети предвид техните мнения и опит;

37.  отново призовава за извършване на оценки на въздействието върху устойчивостта за всяко ново договорено споразумение и призовава за събирането на данни, разбити по полов признак;

38.  припомня, че данъчното облагане е важен инструмент за насърчаване на достойни условия на труд; счита, с оглед на това да се гарантира, че всички дружества, включително многонационалните, плащат данъци на правителствата на държавите, където се извършва икономическата дейност и се създава стойност, че данъчните стимули, като например данъчни облекчения в зоните за преработка на продукцията за износ, трябва да бъдат преразгледани заедно с освобождаването от националните законови и подзаконови актове в трудовото право;

39.  приветства сърдечно започнатата работа по изготвянето на обвързващ договор на ООН за бизнеса и правата на човека, за който се счита, че ще повиши корпоративната социална отговорност, включително в сектора за производство на облекла; изразява съжаление за всяко евентуално обструктивно поведение във връзка с този процес и призовава ЕС и неговите държави членки да участват конструктивно в тези преговори;

40.   припомня отрицателното въздействие на социалния дъмпинг върху европейския сектор за производство на облекла, включително нарушенията на правата на човека и неспазването на трудовите стандарти; изразява доверие в способността на ЕС, с оглед на неговата критична маса, да бъде световен първенец и двигател за промяна; следователно насърчава Комисията по време на следващата среща на министерско равнище на СТО да работи с международните партньори за стартиране на глобална инициатива. призовава Комисията да въведе задължителни мерки, за да се гарантира, че дружествата, които са вносители в Европейския съюз, спазват условията на равнопоставеност, установени от исканото законодателно предложение; признава в това отношение специалните потребности на европейските МСП и факта, че естеството и обхватът на надлежната проверка, като например конкретните стъпки, които трябва да бъдат предприети от дружество, са засегнати от неговите размери, контекста на дейностите и сериозността на неговото евентуално неблагоприятно въздействие; поради това призовава за подходящо отчитане на МСП, които преобладават в европейското производство на облекла; счита, че европейските МСП и микропредприятия, които участват в разработването на инициативата, следва също да получат европейска финансова подкрепа чрез програмата COSME;

41.  призовава Комисията да въведе конкретни мерки, така че европейските МСП да могат да получат достъп до финансови и политически инструменти, със специален акцент върху способността на тези МСП да осигурят проследимост и прозрачност, така че новите изисквания да не налагат прекомерна тежест, а също така да им помогне да се свържат с отговорни производители;

42.  подчертава, че условията на труд в сектора за производство на облекла в някои държави – членки на ЕС, също така неведнъж са били определяни като проблематични по отношение на безопасните и здравословни условия на труд, заплатите, социалното осигуряване и работното време; поради това призовава за разработването на ефикасни и добре насочени инициативи в рамките на ЕС, които ще подобрят положението при производството на облекла и ще насърчат заетостта в държавите членки;

43.  припомня, че включването на социални разпоредби в процедури по възлагане на обществени поръчки може да окаже силно въздействие върху правата на работниците и техните условия на труд по световните вериги на доставка; изразява съжаление обаче, че според проучвания на МОТ[27]повечето социални разпоредби ограничават отговорностите на прекия изпълнител, като същевременно разпоредбите за възлагане на подизпълнители и на външни изпълнители са включени в договорите за обществени поръчки на ad hoc основание; призовава ЕС да окаже помощ на развиващите се страни, за да се даде възможност политиката по отношение на обществените поръчки да се превърне в инструмент за насърчаване на основните принципи и права на работното място;

44.  изразява убеждението си, че възлагането на обществени поръчки е полезен инструмент за насърчаване на отговорен сектор за производство на облекла; настоятелно призовава Комисията и европейските институции да действат като примери за подражание, когато става дума за обществени поръчки за текстилни изделия, използвани в институциите; във връзка с това призовава европейските институции, в т.ч. и Парламента, да гарантират, че всички техни обществени поръчки, включително в областта на мърчандайзинга на институциите и на политическите групи, в случая на Парламента, насърчават рециклирането и справедлива и устойчива верига на доставки на облекла; призовава освен това Комисията да изготви насоки за местните органи относно социалните критерии при закупуване на текстил вследствие на Директивата от 2014 г. относно обществените поръчки и да ги мотивира съответно; насърчава Комисията да използва законодателството за по-нататъшно прилагане и насърчаване на целите за устойчиво развитие, както и и да предложи план, така че по-голямата част от обществените поръчки за облекла в ЕС да идват от устойчиви източници до 2030 г.;

45.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията и Европейската служба за външна дейност.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Световната търговия на облекла е на стойност над 2,86 билиона евро и осигурява работа на над 75 милиона души, три четвърти от които са жени. Веригата на доставки на сектора за производство на облекла е сред тези с най-висок риск от нарушаване на правата на човека и човешкото достойнство.

Четири години след драматичните събития в „Рана Плаза“ в Бангладеш – осеметажна сграда в Савар, предградие на Дака, в която се помещаваха няколко фабрики за облекло, се срути, като причини смъртта на над 1 100 души и раняването на близо 2 500 души – нарастващата осведоменост насочи вниманието към условията, при които се произвеждат дрехите ни. Освен това бяха стартирани няколко инициативи от публични и частни участници, по-конкретно от гражданското общество, МОТ и ОИСР. Тези инициативи обаче не са хармонизирани, понякога се припокриват и не обхващат целия сектор по всеобхватен начин.

Безспорно е, че Европейският съюз и неговите институции са решени да поправят това положение и предприетите мерки в рамките на инициативи като Пакта за Бангладеш и „Vision Zero Fund“ на Г-7 имат добавена стойност, но са необходими по-нататъшни действия. Европейският съюз и неговите държави членки следва да участват активно и ефективно да сложат край на продължаващите нарушения на правата на човека в тази верига на доставки.

Проблемите, свързани с веригата на доставки в сектора за производство на облекла, се основават на три основни аспекта, които трябва да бъдат разгледани заедно, за да се гарантира, че правата на човека и човешкото достойнство са гарантирани. Освен това въпросът за равенството между половете следва да се интегрира във всички действия, като се гарантира равенството между половете и ефективното осигуряване на правата на жените.

Един от тези три аспекта е свързан с достойните условия на труд и социалните стандарти. Дрехите ни често се произвеждат по начин, който далеч не зачита условията на елементарното достойнство, като се има предвид, че ниските цени продължават да бъдат определящият фактор в покупателните практики на гражданите, често също така за сметка на благоденствието на работниците. Трудовите права често биват нарушавани. Профсъюзите и организациите на работниците трябва да могат да действат независимо и свободно да насърчават и защитават правата на работниците, по-специално здравословните и безопасни условия на труд, като същевременно им дават възможност да развиват ефективно своята основна роля като необходими партньори в социалния диалог и процесите на колективно договаряне.

Друг важен стълб е свързан с прозрачността и проследимостта. Ние, в качеството на граждани, сме изцяло в неведение, когато става въпрос за условията, при които се произвеждат дрехите ни. Необходими са важни промени в етикетирането и повишаването на осведомеността, които изискват бързи и твърди политически ангажименти. За тази цел, прозрачността и проследимостта по цялата верига на доставки следва да бъдат определени като неотменим приоритет, върху който се основава по-нататъшният напредък.

Освен това съществуващите доброволни инициативи не само периодично се припокриват и не обхващат „вратичките“ в цялата верига на доставки, но също така не могат ефективно да разгледат свързаните с правата на човека въпроси или да гарантират минимални стандарти за опазване на околната среда и социални стандарти, като например здравословни и безопасни условия на труд, заплати, социална сигурност или работно време, като заобикалят по възможно най-възмутителен начин повечето основни стандарти за труда и правата на човека. Следователно съществува спешна необходимост от правно обвързваща институционална рамка.

Европейската комисия, в съответствие с принципа на съгласуваност на политиките за развитие, който е отразен в член 208 от ДФЕС, трябва да разработи законодателно предложение за обвързващи задължения за извършване на надлежна проверка за веригите на доставки в сектора за производство на облекла, в съответствие с насоките на ОИСР и най-високите международно приети стандарти в областта на правата на човека и социални и екологични стандарти. Наложително е да се подчертае колко е важно да се гарантират задължителни и обвързващи задължения в сегментите в посока нагоре и надолу по веригата на доставки: важно е да се подчертае, че отговорността за неетичните практики в сектора за производство на облекла се поделя между производителите, техните филиали и дъщерни дружества надолу по веригата, и дистрибуторите и търговците на дребно нагоре по веригата.

Това предложение трябва да се фокусира върху правата на човека и да насочи вниманието към основните проблеми, пред които са изправени работниците в сектора за производство на облекла (здравословни и безопасни условия на труд, гарантираща жизнен минимум заплата, свобода на сдружаване, сексуален тормоз и насилие). То следва да разгледа следните аспекти: основни критерии за устойчиво производство, прозрачност, проследимост и механизми за гарантиране на публичния и независимия контрол на практиките в сектора, в т.ч. събиране на данни и инструменти за информиране на потребителите, надлежни проверки и одит, достъп до правни средства за защита, равенство между половете, докладване относно надлежните проверки на веригите на доставки, повишаване на осведомеността.

Във връзка с това започнатата подготвителна работа за обвързващ договор на ООН за бизнеса и правата на човека е силно приветствана и необходима. Очакваме този договор да бъде финализиран във възможно най-кратки срокове и с пълното съдействие на ЕС и неговите държави членки, тъй като ще допринесе за ограничаването на международно равнище на безнаказаността на транснационалните корпорации при нарушенията на правата на човека.

СТАНОВИЩЕ на комисията по международна търговия (28.2.2017)

на вниманието на комисията по развитие

относно водеща инициатива на ЕС за производството на облекло
(2016/2140(INI))

Докладчик по становище: Саджад Карим

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по международна търговия приканва водещата комисия по развитие да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

A.  като има предвид, че световната търговия с готови облекла се оценява на 2,8 билиона евро и осигурява работа за близо 75 милиона души; като има предвид, че около три четвърти от тези работници са жени; като има предвид, че равенството между половете е движеща сила за развитието; като има предвид, че правата на жените са в спектъра на правата на човека; като има предвид, че комплексното естество на веригите за доставки на облекла води до ниски нива на прозрачност и увеличава риска от нарушения на правата на човека и от експлоатация; като има предвид, че изплащаните възнаграждения не са достатъчни, за да могат работниците да удовлетворят основните човешки потребности на своите семейства;

Б.  като има предвид, че ЕС е ключов фактор като инвеститор, купувач, търговец на дребно и потребител в областта на шивашката промишленост и търговията, и следователно е в най-добра позиция да обедини многобройните инициативи по цял свят, за да се подобри значително положението на десетки милиони работници в този сектор и да се създадат равнопоставени условия за всички участници;

В.  като има предвид, че на европейско равнище текстилната и шивашката промишленост обхващат 185 000 предприятия, които осигуряват работа на 1,7 милиона души, като генерират оборот от 166 милиарда евро; като има предвид, че ЕС внася около половината от световната продукция на облекла; като има предвид, че производството е предимно в страни с развиващи се икономики;

Г.  като има предвид, че съгласно член 207 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) общата търговска политика на ЕС се провежда съгласно принципите и целите на външната политика на Съюза; като има предвид, че член 208 от ДФЕС установява принципа за съгласуваност на политиките за развитие и поставя като основна цел изкореняването на бедността; като има предвид, че съобщението на Комисията, озаглавено „Търговията – за всички“, определя като основа за търговската политика на ЕС три главни принципа – ефективност, прозрачност и ценности, и съдържа раздел, специално посветен на отговорното управление на веригите за доставки;

Д.  като има предвид, че в член 8 от ДФЕС се определя ясно, че „във всички негови дейности, Съюзът полага усилия за премахването на неравенствата и за насърчаване на равенството между мъжете и жените“, и като има предвид, че следователно ЕС има задължението да интегрира равнопоставеността между жените и мъжете във всички свои политики, като се гарантира, че мъжете и жените се възползват в еднаква степен от социалните промени, икономическия растеж и създаването на достойни работни места, като се премахва дискриминацията и се насърчава зачитането на правата на жените по света;

Е.  като има предвид, че 289 души загинаха при пожара в Карачи, Пакистан, през септември 2012 г.; като има предвид, че през същата година пожар във фабриката „Тазрин Фешънс“ в Бангладеш причини смъртта на 117 души и бяха ранени над 200 работници; като има предвид, че срутването на сградата „Рана Плаза“ през 2013 г. поради проблеми в конструкцията доведе до 1 129 жертви и причини наранявания на близо 2 500 души;

Ж.  като има предвид, че след тези драматични събития значително се увеличиха призивите на европейските потребители за подобряване на прозрачността и проследимостта по цялата верига за доставки;

З.  като има предвид, че въпреки множеството ангажименти, поети от ЕС, международни организации, местни органи и частни оператори, защитата на трудовите права в страните доставчици продължава да не съответства на международните стандарти;

И.  като има предвид, че от 2015 г. Програмата за достоен труд на Международната организация на труда (МОТ) стана неразделна част от новата Програма до 2030 г. за устойчиво развитие;

Й.  като има предвид, че много държави членки, като например Германия, Нидерландия, Дания и Франция, подкрепиха национални програми;

К.  като има предвид, че всички търговски споразумения, сключени от ЕС, трябва да включват глави за амбициозно устойчиво развитие;

Л.  като има предвид, че ЕС трябва да включи сред своите приоритети насърчаването на социалните и екологичните стандарти под егидата на многостранни организации като Световната търговска организация (СТО) или Г-20, както и във всички свои двустранни отношения с трети държави;

М.  като има предвид, че ръководните принципи на ООН относно стопанската дейност и правата на човека определят по ясен начин отговорностите на правителствата и предприятията, които са задължени да защитават и зачитат правата на човека, независимо от съответната точка по веригата за доставки, от държавата, в която се извършва производството, и от това дали се касае за държавата на дружеството, което е поръчало стоките, или за държавата на доставчика; като има предвид, че ЕС се е ангажирал да насърчава приемането на ръководните принципи и да допринася за тяхното осъществяване;

1.  изразява съжаление относно факта, че Комисията все още не е представила амбициозна водеща инициатива на ЕС относно сектора за производство на облекла, която да се ръководи и да бъде приведена в съответствие с насоките на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), така че предприятията да могат да следват единен набор от стандарти по отношение на надлежната проверка и социалната отговорност, и призовава Комисията да стартира подобна инициатива във възможно най-кратък срок; отбелязва в допълнение, че понастоящем големият брой съществуващи инициативи в местен, регионален и световен мащаб може да доведе до непредвидима среда за предприятията; изтъква още, че координирането, обменът на информация и размяната на най-добри практики допринасят за подобряването на ефикасността на частните и публичните инициативи, свързани с веригата за създаване на стойност, и за постигането на положителни резултати по отношение на устойчивото развитие;

2.  счита, че предложението следва да даде възможност за хармонично сътрудничество с международни организации като ООН, СТО, МОТ и ОИСР, като бъдат въведени общи дефиниции, което да позволи по-ясни и по-добре координирани действия и оценки; призовава за признаването и оползотворяването на съществуващите успешни инициативи, например чрез устойчиви обществени поръчки, като достъпът до обществените поръчки бъде обвързан с прилагането на схеми за корпоративна социална отговорност; в тази връзка с удовлетворение отбелязва „Пакта за устойчиво развитие за постоянно подобряване на трудовите права и безопасността във фабриките в промишлеността за готови облекла и плетива в Бангладеш“ (Пакта за устойчивост) като крачка напред по отношение на мониторинга, но призовава участващите страни да постигнат пълно съответствие; настоява Комисията да предприеме действия за отстраняване на недостатъците, посочени в докладите за оценка;

3.  поради това подчертава необходимостта от изготвяне на преглед на съществуващите мерки за корпоративна социална отговорност, предприети от европейските предприятия, за да могат по-ефективно да определят добри практики и да допринасят за създаването на обща рамка за действие на европейско равнище; припомня във връзка с това, че частният сектор също стартира редица инициативи, с цел повишаване на равнището на отговорност, демонстрирана в рамките на веригата за доставки;

4.  призовава Комисията да отчита специфичните нужди на МСП, които съставляват 90 % от европейската промишленост за производство на облекла, като основава своя подход на принципа на мащабируемост и като обърне по-специално внимание на способността им за осигуряване на проследимост и прозрачност в съответствие с насоките на ОИСР, така че МСП да не бъдат подлагани на непропорционални тежести; поради това приканва Комисията да създаде специфична помощ за МСП и да ги подкрепя с конкретни програми за изграждане на капацитет; счита, че европейските МСП и микропредприятия, които участват в разработването на инициативата, следва също да получат европейска финансова подкрепа чрез програмата COSME;

5.  подчертава необходимостта от интегриран подход за прозрачност и проследимост по отношение на събирането на данни относно правата на човека, социалните, екологичните и трудовите характеристики, който да се прилага по цялата верига за доставки, със стандартизирана методология за измерване на въздействието на веригите за създаване на стойност в сектора на облеклата върху устойчивото развитие, с цел повишаване на съгласуваността на оценката за корпоративната социална отговорност, при която трябва да се вземе предвид разнообразието от участници поради сложността на веригата; настоятелно призовава Комисията да отиде по-далеч от представянето на работен документ на своите служби; изтъква, че в допълнение към насоките на ОИСР, основните области на въздействие са обхванати от други инициативи, като например ръководните принципи на ООН относно стопанската дейност и правата на човека, френското законодателство за задължителните надлежни проверки, проектозаконът на Обединеното кралство за борба с робството, както и от някои браншови инициативи, които биха могли да послужат като основа за подобна инициатива;

6.  призовава Комисията в това съобщение да обърне специално внимание на аспектите, свързани с достъпа до правосъдие, правните средства за защита на жертвите и техните семейства, както и защитата на лицата, подаващи сигнали за нередности;

7.  припомня, че проследимостта и прозрачността на веригата за доставки могат да осигурят важен принос за устойчива промяна и признава, че липсата на достъп до информация е съществен фактор, който възпрепятства осведомяването на обществеността за нарушенията на правата на човека; следователно отново посочва необходимостта от схеми за надлежна проверка, които да обхващат цялата верига за доставки, свързвайки всеки продукт със съответните му производители; затова призовава Комисията да увеличи проследимостта и прозрачността на веригата за доставки в сектора за производство на облекла по реалистичен и балансиран начин, което може да се извърши, като същевременно се взема предвид многообразието от участници по веригата; препоръчва на потребителите да се предоставя надеждна, ясна и съдържателна информация относно устойчивостта;

8.  призовава Комисията, при предстоящия преглед на Регламента за Общата система за преференции (ОСП), да въведе тарифни преференции за текстилни продукти, които са доказуемо произведени по устойчив начин; счита, че стоките следва да се подлагат доброволно на оценка за сертифициране на устойчивостта на тяхното производство и че при внос в ЕС следва да се предоставят доказателства за това; счита, че по този начин ЕС би могъл да подкрепи усилията на частния сектор за постигане на устойчивост на веригата за създаване на стойност в текстилния сектор; счита, че това признаване следва да се извършва съгласно установени критерии за устойчивост и минимални изисквания по отношение на доказателствата или системите за сертифициране; счита, че изискванията за устойчивост следва да се основават, наред с другото, на международни конвенции, например основните трудови стандарти на МОТ или Конвенцията за биологичното разнообразие; освен това счита, че по този начин производството на продукти на справедливата търговия (като например продуктите, които са сертифицирани от организацията „Международна социална отговорност“ или по стандарта за справедлива търговия в текстилния сектор) ще бъде подобрено и стимулирано;

9.  подчертава, че договарянето от ЕС на споразумения за свободна търговия, съдържащи амбициозна глава относно устойчивото развитие, представлява възможност за ЕС да помогне за подобряване на зачитането на правата на работниците, и по-специално на жените, както и да допринесе за премахването на всички форми на детски труд и принудителен труд; подчертава, че прилагането на споразуменията за свободна търговия улеснява по-специално развитието на диалог между предприятията и гражданското общество относно веригата за доставки в сектора за производство на облекла, и по този начин може да спомогне за подобряване на условията за производство и безопасността на работниците;

10.  припомня, че създаването на схеми, като например специалния насърчителен режим за устойчиво развитие и добро управление (ОСП +) на ЕС, чрез изискването за ратифициране и прилагане на 27-те конвенции, би могло да спомогне за подобряване на положението с правата на работниците, за насърчаване на равенството между половете и премахване на детския труд и принудителния труд; в тази връзка подчертава необходимостта от внимателно проследяване на прилагането на ОСП + и зачитането на конвенциите от съответните държави;

11.  насърчава ЕС и държавите членки да стимулират чрез инициативата в сектора за производство на облекла и други инструменти на търговската политика ефективното прилагане на стандартите на МОТ относно възнагражденията и работното време, също така заедно с държавите партньори в сектора за производство на облекла; освен това призовава ЕС да предоставя насоки и подкрепа във връзка с начините за по-добро спазване на тези стандарти, като същевременно помага за изграждането на устойчиви предприятия и подобряване на перспективите за устойчива заетост;

12.  подчертава, че Пактът за устойчивост, приведен в действие след бедствието в сградата „Рана Плаза“, е добра европейска инициатива, която би могла да послужи като основа за планирането на нови мерки, в партньорство с трети държави, с оглед постигане на целите за подобряване на условията на труд и гарантиране на здраве и безопасност на работното място в сектора за производство на облекла;

13.  призовава Комисията да продължи и да засили международното си сътрудничество с организации като МОТ, ОИСР и ООН, с цел насърчаване на по-голяма отговорност от страна на участниците във веригата за доставки на текстилната и шивашката промишленост;

14.  призовава правителствата на страните доставчици да работят с всички заинтересовани страни за развитието на индустриалните отношения и колективното трудово договаряне и да ангажират производителите за създаването на леснодостъпни и ефективни механизми за подаване на жалби, които, съгласно международно признатите стандарти, са част от основните гаранции за правилно спазване на трудовите стандарти и на правата на човека и допълват средствата за правна защита в съответствие с рамката, разработена от специалния представител на ООН по въпросите на бизнеса и правата на човека;

15.  призовава Комисията да продължи да насърчава ратифицирането и прилагането на основните конвенции на МОТ и Програмата за достоен труд на МОТ; призовава Комисията за целта да подкрепи МОТ, органите на местно управление и организациите на труда за осигуряването на помощ за изграждане на капацитет в индустриалните отношения, както и при прилагането на трудовите права и трудовото законодателство, със специален акцент върху премахването на детския труд и принудителния труд, както и насърчаването на най-високи стандарти за здравословни и безопасни условия на труд;

16.  насърчава ЕС да развива и провежда диалог с определени трети държави, за да помогне за подобряване на правата на работниците и зачитане на правата на човека в тези държави; призовава ЕС и държавите членки да подкрепят работата на ООН, включително Програмата на ООН за околната среда, като проучат възможността за сключване на международен договор, който да подобрява също така ефективността на корпоративната социална отговорност в сектора за производство на облекла;

17.  изразява надежда, че предложението на Комисията ще почерпи вдъхновение от инициативата „Пакт за устойчивост“, стартирана в Бангладеш след срутването на сградата „Рана Плаза“;

18.  призовава за изясняване на възможностите за общо обозначаване и изключване от схемата ОСП + в дадена страна бенефициент на облекла, произведени в зоните за експортна преработка, със слаба или несъществуваща закрила на труда;

19.  изразява убеждението си, че възлагането на обществени поръчки е полезен инструмент за насърчаване на отговорен сектор за производство на облекла;

20.  посочва, че в световен мащаб работната сила в сектора за производство на облекла се състои предимно от жени — около 85 % от заетите в сектора работници са жени, които често са изправени пред тежки условия на труд и ниско заплащане; следователно призовава за включване на аспекта за равенството между половете в инициативата на ЕС в сектора за производство на облекла, по-специално за да се гарантира значителен напредък по отношение на равното заплащане, равенството между половете, социалните и трудовите права на жените, включително закрила на майчинството, както и участието на жените в процеса на колективно договаряне;

21.  отново призовава за извършване на оценки на въздействието върху устойчивостта за всяко наскоро договорено споразумение и призовава за събирането на данни, разбити по полов признак;

22.  призовава Комисията да започне диалог с многонационалните дружества, търговците на дребно и различните търговски марки и да ги насърчи да поемат ангажимент за засилване на корпоративната социална отговорност; очаква от дружествата от ЕС да гарантират пълно спазване на основните трудови стандарти на МОТ в техните вериги за доставки, в съответствие с насоките на ОИСР за многонационалните предприятия и тристранната декларация на МОТ относно принципите за многонационалните предприятия и социалната политика; настоява те да започнат ползотворен диалог с местните работници и организации; приканва Комисията да насърчава обмена на добри практики;

23.  признава необходимостта от еднакви условия на конкуренция в световен мащаб, с цел защита на работниците от екологичен и социален дъмпинг; вярва в капацитета на ЕС да бъде световен лидер и двигател на промяната, предвид неговата критична маса; счита, че единствено въвеждането на многостранна рамка може да предотврати нарушенията на правата на човека и на трудовите права; следователно насърчава Комисията по време на следващата среща на министерско равнище на СТО да работи с международните партньори за стартиране на глобална инициатива.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕВ ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

28.2.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

32

0

3

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Karoline Graswander-Hainz, Heidi Hautala, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Artis Pabriks, Franck Proust, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Reimer Böge, Klaus Buchner, Sergio Gutiérrez Prieto, Sander Loones, Georg Mayer, Fernando Ruas, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pedro Silva Pereira

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Jean-François Jalkh, Joëlle Mélin

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

32

+

ALDE

Marietje Schaake, Hannu Takkula

ECR

David Campbell Bannerman, Sander Loones, Emma McClarkin, Joachim Starbatty

EFDD

Tiziana Beghin

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Reimer Böge, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Artis Pabriks, Franck Proust, Fernando Ruas, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Sergio Gutiérrez Prieto, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Sorin Moisă, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira

Verts/ALE

Klaus Buchner, Heidi Hautala

0

-

--

--

3

0

ENF

Jean-François Jalkh, Georg Mayer, Joëlle Mélin

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

СТАНОВИЩЕ на комисията по заетост и социални въпроси (10.2.2017)

на вниманието на комисията по развитиеотносно водещата инициатива на ЕС за производството на облекло
(2016/2140(INI))

Докладчик по становище: Джийн Ламбърт

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по развитие да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

А.  като има предвид, че в световен мащаб 60 милиона души работят в сектора за производство на текстил и облекла, който създава много работни места, по-специално в развиващите се държави;

Б.  като има предвид, че този отрасъл се отличава с много висока степен на взаимосвързаност на международно равнище и като има предвид, че поради тази причина веригите на доставки са особено комплексни и следователно самостоятелни инициативи на национално равнище бързо изчерпват своя потенциал;

В.  като има предвид, че текстилните производители в развиващите се държави са изложени постоянно на агресивни практики на изкупуване от страна на международните търговци на едро и на дребно, което се дължи също и на силната конкуренция в световен мащаб;

Г.  като има предвид, че възможностите за оказване на влияние от страна на предприемачите са ограничени, особено във връзка с осъществяването на дейностите на суверенните държави, но правителствата на държавите производителки следва да създадат следователно икономическа и правна рамка, така че да могат да изпълняват своите контролни функции;

Д.  като има предвид, че международните договори са съществен елемент в борбата със злоупотребите в областта на труда и социалното осигуряване в трети държави и като има предвид, че предприятията са задължени да осъществяват своята предприемаческа дейност въз основа на тези принципи;

1.  отбелязва, че производството на облекла се отличава с едни от най-несигурните и често пъти неподходящи условия на труд за работниците както от ЕС, така и извън него, особено що се отнася до защитата на здравето и безопасността; призовава водещата инициатива да постави в основата си ратифицирането и прилагането от страна на участващите държави на конвенциите на МОТ, тристранната декларация на МОТ относно принципите за многонационалните предприятия, както програмата за социална политика и достоен труд; подчертава важността на това акцентът да падне върху най-уязвимите и изложени на риск от експлоатация, особено жени и деца;

2.  осъжда всички случаи на детски труд и призовава ЕС и неговите държави членки да предприемат всички възможни действия в рамките на своите правомощия, за да наложат пълна забрана на вноса на европейския вътрешен пазар на облекла, за чието производство е използван детски труд; подчертава в тази връзка важността на регистрите за отговорни доставчици; осъжда и обръща внимание на практиката на злоупотреби на някои подизпълнители, които прилагат ниски и незаконни трудови стандарти; счита за жизненоважно за участващите държави да гарантират ратифицирането и изпълнението на Конвенция 182 на МОТ относно най-тежките форми на детски труд и Конвенция 138 на МОТ относно минималната възраст за наемане на работа; призовава Комисията да почерпи от опита, свързан с международната програма за премахване на детския труд (IPEC) и Глобалния алианс за премахване на принудителния труд, съвременното робство, трафика на хора и детския труд;

3.  отбелязва, че производство на облекла създава работни места за лица с най-различни степени на умения и обхваща както ниско квалифицирани, така и висококвалифицирани длъжности;

4.  счита, че доброволните инициативи за възприемане на екологичен, етичен и устойчив подход допринасят положително за текстилния сектор; отбелязва обаче, че сами по себе си те не могат да се справят по подходящ начин с проблемите, свързани с основните трудови права, включително защитата на работниците, свободата на сдружаване, колективното договаряне и с въпроси като например детския труд, здравословните и безопасни условия на труд, минималните заплати, социалното осигуряване и работното време; подчертава необходимостта да се премине към регулаторни мерки, които следва да бъдат въведени и прилагани от съответните държави и да са насочени към гарантиране на зачитането на трудовите права по цялата верига на доставки и необходимостта от укрепване на администрациите по труда и системите за инспекция на труда, както и за установяването на механизми за подаване на жалби; подчертава значението на това да се гарантира, че националните законови и подзаконови разпоредби са в съответствие с основните конвенции на МОТ;

5.  отбелязва, че цената продължава да бъде определящ фактор в практиките за закупуване на търговските марки и търговците на дребно, често за сметка на благоденствието на работниците и заплащането им; призовава ЕС да работи съвместно с всички заинтересовани страни за насърчаване на успешното социално партньорство и за подкрепа на заинтересованите страни при разработването и прилагането на механизмите за определяне на заплатите в съответствие със съответните конвенции на МОТ, особено в държави, където е налице липса на подходящо законодателство; подчертава необходимостта на работниците да бъде гарантирано редовно изплащане на адекватна работна заплата, която позволява на тях и техните семейства да задоволят основните си потребности без да се налага редовно полагане на извънреден труд; подчертава необходимостта от колективни трудови договори с цел предотвратяване на отрицателната конкуренция относно разходите за заплати и необходимостта от повишаване на осведомеността на потребителите за потенциалните последици от търсенето на все по-ниски цени;

6.  подчертава, че правителствата на произвеждащите държави трябва да са в състояние да прилагат международните стандарти и съответното законодателство, тъй като те са необходим партньор в социалния диалог и усилията за подобряване на ситуацията, осъществявани в рамките на водещата инициатива;

7.  насърчава инициативата на ЕС относно производството на облекла да стимулира обучението за придобиване на умения и ученето през целия живот, включително обучението за предприемачество, което допринася за икономическото и социалното развитие; насърчава всички инициативи за повишаване на осведомеността за основните трудови права и правните механизми за подпомагане, когато тези права са нарушени, и за включване на обучение за работниците и работодателите относно социалния диалог и колективното трудово договаряне; подчертава, че инициативата следва да допринесе за осигуряване на повече възможности за жените, които съставляват по-голямата част от работната сила при производството на облекла, но въпреки това броят на тези от тях, които заемат по-квалифицирани и управленски длъжности, е изключително малък; във връзка с това счита, че инициативата следва активно да насърчава недискриминацията и равенството между мъжете и жените, включително по отношение на възнаграждението, както и засилването на ролята на жените в обществата на трети държави, което би било от полза на по-широкия семеен кръг и обществото;

8.  счита, че Комисията вече е предприела първи стъпки в правилната посока по отношение на нейните предложени цели за водещата инициатива, включително повишаване на осведомеността сред потребителите и подкрепа на развиващите се страни при одобряването и изпълнението на международните трудови и екологични стандарти; изразява съжаление обаче, че понастоящем целите и подхода на Комисията, както е посочено в нейния доклад относно Конференцията на високо равнище относно отговорното управление на веригата на доставки при производство на облекла от 25 април 2016 г., не са нито целенасочени, нито достатъчно амбициозни, за да доведат до конкретно подобрение при производството на облекла; отбелязва, че в предварителните заключения от проучването на Комисията относно веригите за доставки на облекла като основни пропуски бяха посочени равенството между половете, правата на работниците и прозрачността на веригата на доставки и околната среда; призовава Комисията спешно да представи поръчания от нея доклад, посочващ пропуските в настоящата политика, както и да представи конкретни предложения за отстраняване на тези пропуски;

9.  настоятелно приканва Комисията да представи възможно най-скоро водещата инициатива на ЕС относно отговорното управление на веригата на доставки в сектора за производство на облекла, обещана в рамките на Европейската година за развитие 2015, като в инициативата следва да бъдат взети предвид съществуващите инициативи на национално равнище, като например тези в Германия и Нидерландия; счита, че ЕС разполага с необходимите възможности и има задължение да предоставя глобална подкрепа за отговорното управление на веригата на доставки в отговор на трагични събития, като например срутването на Rana Plaza в Бангладеш, както и в контекста на безпрецедентния интерес от страна на гражданите на ЕС;

10.  счита, че всяко действие, предприемано в резултат на водещата инициатива, следва да спомага за насърчаването на инициативи с участието на множество заинтересовани страни, като например Програмата на МОТ/МФК за по-добра работа, в която се комбинират тристранен подход с отговарящи на изискванията предприятия и създаването на диалог на национално равнище между работниците и ръководството, или споразумението ACCORD, създадено в Бангладеш, което е правно обвързващо и включва профсъюзите, като предвижда не само проверки на производствените предприятия, но и мерки за правна защита;

11.  призовава Комисията да публикува доклад, очертаващ текущите инициативи и техния принос за подобряване на условията за работниците в сектора за производство на облекла;

12.  изтъква, че организациите на работниците и работодателските федерации са необходими партньори в социалния диалог и колективното трудово договаряне и следва да бъдат насърчавани; подчертава, че независимите и представителни организации на работниците трябва да са в състояние да работят независимо и свободно да насърчават и защитават правата на работниците, по-специално в областта на закрилата на здравето и безопасността при работа; в тази връзка подчертава колко важно е тези организации да имат достъп до фабриките, за да обучат работниците относно техните права и безопасността им; изтъква, че действията, произтичащи от всяка инициатива във връзка с производството на облекла, следва да укрепват основните права на работниците и да насърчават ратифицирането и прилагането на конвенциите на МОТ, по-специално конвенции 87 и 98, както и че представителите на работниците, следва да бъдат включени в процеса на комплексна проверка на равнище предприятие;

13.  счита, че спазването на приложимото право и колективните трудови споразумения е необходимо условие за корпоративната социална отговорност; счита освен това, че социално отговорното поведение задължително трябва да се изразява в коректни отношения със синдикатите, по-специално във връзка със спазването на правата на синдикално организиране и непрекъснатото информиране на работниците и представляващите ги сдружения;

14.  подчертава освен това, че трябва да се укрепи увеличаването на капацитета по отношение на структурите на правовата държава в държавите производителки и че това следва последователно да се насърчава и изисква в рамките на политиките за развитие и външните политики на ЕС;

15.  счита, че здравословните и безопасни условия на труд за всички работници следва да се осигурят чрез международни стандарти, прилагане на националното законодателство и колективни трудови договори на всички равнища (заводи, местно, национално и международно), и чрез политики в областта на професионалното здраве и безопасността на равнище на фабриките, като например изготвени в писмен вид планове за действие, които да се прилагат и контролират с участието на работниците и техните представители;

16.  счита, че всяка инициатива на ЕС относно производството на облекла следва да признае, че ЕС е подходящо равнище за подкрепа и доразработване на ръководните принципи на ООН относно стопанската дейност и правата на човека и на Насоките на ОИСР за многонационалните дружества, съгласно които предприятията носят отговорност в своята верига на доставки; отбелязва, че предприятията следва да разработят процедури, които да им предоставят възможност да установяват и смекчават въздействието от стопанската си дейност върху правата на човека и условията на труд; предлага адаптиране на стандартите към особеностите на малките и средните предприятия (МСП);

17.  отчита полаганите към момента усилия за обучение на ръководните кадри и на работниците в областта на здравословните и безопасни условия на труд, трудовото право и равенството между половете като въпроси от основно значение за подобряване на положението с правата на работниците и призовава водещата инициатива да разработи специална платформа за обмен на добри практики в областта на обучението на работници и ръководни кадри, като се постави специален акцент върху управленските длъжности на средно равнище;

18.  насърчава ЕС да подкрепи развиващите се държави в приемането и изпълнението на международните стандарти и конвенции; призовава Комисията, да продължи да включва ратифицирането на основните стандарти на МОТ, инспекциите на здравословните и безопасни условия на труд и свободата на сдружаване в обсъжданията относно продължаването на преференциалната търговия с държави, свързани с глобалната верига на доставките при производството на облекла, както и да утвърди правата на човека и трудовите и свързаните с околната среда конвенции в рамките на общата система за преференции; счита, че ЕС следва да включи в търговските си споразумения разпоредби за подобряване на живота на работниците и подчертава, че клауза за насърчаване на ратифицирането и прилагането на конвенциите на МОТ и Програмата за достоен труд трябва да бъдат включени в двустранните и многостранните търговски споразумения;

19.  изтъква значението на независимите трудови инспекции за ранното предупреждение и превенцията, както и за налагането на изпълнението на националните правила и разпоредби в областта на здравето и безопасните условия на труд, но отбелязва, че фактори като умората от одити могат да отслабят тяхната ефективност, както и че одитите отразяват положението единствено към момента на тяхното провеждане; счита, че ратифицирането и изпълнението на Конвенция 81 на МОТ е от важно за разкриването на злоупотреби; препоръчва да се проучат допълнително начините за подобряване на одитите и инспекциите, като например сближаване на одитните стандарти и методи и изпращане всеки път на различни инспектори по труда, което може да доведе до спазването на по-строги стандарти, особено в държави, в които има проблеми с корупция; отбелязва значението на подходящото назначаване на инспектори по труда и непрекъснатото обучаване на новите и съществуващите инспектори по труда както по въпросите, свързани с международните конвенции и стандарти, така и за местното трудово право и подходящите техники за провеждане на проверки; призовава ЕС да продължи да подкрепя финансово и технически развитието на инспекции по труда в развиващите се държави съгласно съответните стандарти на МОТ, по-специално в контекста на своите фондове за развитие;

20.  отбелязва, че от появата на социален одит във веригата на доставка на облекла и обувки преди повече от 20 години броят на стандартите и методите за социален одит е нараснал драматично, като при някои от тях разликите са съвсем малки, както и че, тъй като търговските марки и търговците на дребно прилагат свои собствени леко различаващи се стандарти, производителите отделят ценни ресурси за управление на постоянния поток от одити; препоръчва поради тази причина да бъдат ускорени и подкрепени текущите в сектора усилия за сближаване на одитните стандарти и методи, като това бъде съгласувано със заинтересованите страни;

21.  счита, че отговорността трябва да се простира по цялата верига на доставки, в т.ч. всички подизпълнители, и приветства полаганите към момента усилия в тази посока; счита обаче, че ЕС е в най-добро положение, за да разработи обща рамка, която да създаде правно задължение за корпоративна комплексна проверка на спазването на правата на човека за произвеждащите облекла дружества от ЕС, които изместват производството си в трети държави, включително правно обвързващи мерки за осигуряване на проследимост и прозрачност, което би задължило дружествата, желаещи да оперират на европейския пазар, да предоставят информация относно цялата верига на доставки, свързана с техните продукти; препоръчва регулирането, разработено с участието на местни и глобални съюзи, да идва в допълнение и в подкрепа на доброволните инициативи на национално, европейско и международно равнище;

22.  припомня, че проследимостта и прозрачността на веригата на доставки е от първостепенно значение за постигането на устойчива промяна; счита, че липсата на достъп до информация относно производството на облекла в производители от трети държави е често най-значимата пречка за справяне с нарушенията на правата на човека и социалните и трудовите права в световната верига на доставки, както и че е необходима система за докладване, която да осигурява информация, свързваща всички участници по глобалната верига за даден продукт, от мястото на производство до търговците на дребно; призовава ЕС да подпомогне създаването на обща рамка за събиране на данни относно функционирането на социалния сектор, сектора на околната среда и трудовия сектор;

23.  счита, че информирането на потребителите играе ключова роля по отношение осигуряването на достойни условия на работа, както стана ясно от срутването на Rana Plaza; призовава за това на потребителите да се предоставя ясна и надеждна информация относно устойчивостта на производство на облекла, относно произхода на продуктите и степента, до която са били спазени правата на работниците; препоръчва информацията, събрана в резултат на действията от страна на ЕС, да бъде обществено достъпна, като отправя искане към Комисията и държавите членки да разгледат възможността за създаване на публична онлайн база данни за цялата съответна информация относно всички участници по веригата на доставки;

24.  изтъква необходимостта от въвеждане на понятието за корпоративна социална отговорност (КСО) при производството на облекла, включително в области като качеството на работата, организацията на работа, равните възможности и равното заплащане, социалното приобщаване, мерките срещу дискриминацията, развитието на образованието и обучението през целия живот; призовава Комисията да представи предложение за сближаване на изискванията за КСО, включително рамка за социално отчитане и за поемането на отговорност от дружествата и техните ръководители за последиците от злоупотреби или нарушения, както и за създаване на рамка за европейските споразумения за КСО; подчертава, че КСО следва да насърчава проекти, които подпомагат преминаването към устойчива икономика; призовава Комисията и държавите членки да предоставят стимули за предприятията в ЕС да поемат задължения относно КСО и относно корпоративните грижи; посочва, че такава грижа включва предприемането на проактивни мерки за идентифициране и предотвратяване на всяко нарушаване на правата на човека, на трудовите или свързаните с околната среда права по цялата верига на доставки;

25.  призовава за увеличаване на информираността на европейските потребители относно производството на текстилни продукти; предлага за тази цел създаването на общоевропейски стандарти за етикетиране за „справедливо облекло“, достъпни както за многонационалните компании, така и за МСП, за да се посочи, че справедливите условия на труд са били спазени и за да се подпомогнат потребителите при избора им при покупка с по-добра информация;

26.  подчертава, че условията на труд в сектора за производство на облекла в някои държави – членки на ЕС, също така неведнъж са били определяни като проблематични по отношение на безопасните и здравословни условия на труд, заплатите, социалното осигуряване и работното време; поради това призовава за разработването на ефикасни и добре насочени инициативи в рамките на ЕС, които ще подобрят положението при производството на облекла и ще насърчат заетостта в държавите членки;

27.  счита, че незачитането на международните социални стандарти при производството на облекла представлява форма на социален и екологичен дъмпинг, която вреди както на предприятията, така и на работниците; посочва, че неспазването на строги екологични разпоредби от страна на европейските предприятия в трети държави трябва да бъде разглеждано наравно със зачитането на правата на работниците, тъй като това неспазване застрашава здравето на работниците и унищожава селските и рибарските райони, като лишава местното население от всякаква възможност за развитие;

28.  поздравява Комисията за нейния принос към фонда „Zero Vision“ и насърчава продължаването на инвестициите за подобряване на безопасността на работниците; отбелязва обаче, че фондът и повечето от съществуващите инициативи не отговарят адекватно на въпросите за справедливото възнаграждение, правото на организиране или дискриминацията на работното място;

29.  призовава за национални и европейски инициативи за насърчаване на потребителите да купуват местно произведени продукти;

30.  счита, че отговорното управление на глобалната верига на доставки при производството на облекла може да допринесе за икономически растеж, създаване на достойни работни места, намаляване на бедността и укрепване на правата на човека и трудовите права и за преход от сивата към официалната икономика; отбелязва обаче положението на зоните за преработка на продукцията за износ (ЗППИ), които в някои държави се ползват от освобождаване от изискванията съгласно местното трудово право и в които се забранява синдикалната дейност и на работниците не се осигуряват правни средства за защита, което е в разрез със стандартите на МОТ; призовава за по-голяма прозрачност в ЗППИ чрез мониторинг и докладване;

31.  подчертава значението на това производството на облекла в държавите членки да бъде основано на иновации продукти с по-висока добавена стойност; призовава Комисията да предостави финансова помощ и да опрости финансирането в рамките на програмите на ЕС за МСП в сектора за производство на облекла, както и да подкрепи научноизследователската дейност в областта на материалите;

32.  подкрепя онези МСП в държавите членки, които допринасят значително за опазването и укрепването на европейското културно наследство в производството на облекла;

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

6.2.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

42

4

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Brando Benifei, Enrique Calvet Chambon, Lampros Fountoulis, Marian Harkin, Rina Ronja Kari, Ádám Kósa, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Anthea McIntyre, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Maria João Rodrigues, Anne Sander, Sven Schulze, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber, Jana Žitňanská

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Maria Arena, Georges Bach, Mircea Diaconu, Sergio Gutiérrez Prieto, Krzysztof Hetman, Dieter-Lebrecht Koch, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Alex Mayer, Csaba Sógor, Helga Stevens, Neoklis Sylikiotis, Flavio Zanonato

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Clara Eugenia Aguilera García, Jakop Dalunde, Ulrike Rodust, Marc Tarabella, Miguel Viegas, Daniele Viotti

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

21.3.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

14

2

8

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Raymond Finch, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Lola Sánchez Caldentey, Eleni Theocharous, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská, Željana Zovko

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cécile Kashetu Kyenge, Florent Marcellesi, Louis Michel, Jan Zahradil

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Tania González Peñas, Martina Werner

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

14

+

ALDE

Louis Michel, Paavo Väyrynen

ECR

Eleni Theocharous

GUE/NGL

Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Martina Werner

Verts/ALE

Maria Heubuch, Florent Marcellesi

2

-

ECR

Jan Zahradil

EFDD

Raymond Finch

8

0

PPE

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Maurice Ponga, Bogdan Brunon Wenta, Željana Zovko, Anna Záborská

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“