Procedură : 2016/2178(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0081/2017

Texte depuse :

A8-0081/2017

Dezbateri :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Voturi :

PV 27/04/2017 - 5.29

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0160

RAPORT     
PDF 611kWORD 57k
28.3.2017
PE 593.870v02-00 A8-0081/2017

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Colegiului European de Poliție (în prezent Agenția Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii) (CEPOL) aferent exercițiului financiar 2015

(2016/2178(DEC))

Comisia pentru control bugetar

Raportoare: Inés Ayala Sender

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Colegiului European de Poliție (în prezent Agenția Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii) (CEPOL) aferent exercițiului financiar 2015

(2016/2178(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Colegiului European de Poliție pentru exercițiul financiar 2015,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Colegiului European de Poliție pentru exercițiul financiar 2015, însoțit de răspunsurile Colegiului(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2015 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 21 februarie 2017 privind descărcarea de gestiune a Colegiului în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2015 (05873/2017 – C8-0064/2017),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 208,

–  având în vedere Decizia 2005/681/JAI a Consiliului din 20 septembrie 2005 de instituire a Colegiului European de Poliție (CEPOL) și de abrogare a Deciziei 2000/820/JAI(4),

–  având în vedere Regulamentul (UE) 2015/2219 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind Agenția Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL) și de înlocuire și de abrogare a Deciziei 2005/681/JAI a Consiliului(5), în special articolul 20,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(6), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0081/2017),

1.  acordă directorului executiv al Agenției Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției aferent exercițiului financiar 2015;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului executiv al Agenției Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

2. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind închiderea conturilor Colegiului European de Poliție (în prezent Agenția Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii) (CEPOL) pentru exercițiul financiar 2015

(2016/2178(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Colegiului European de Poliție pentru exercițiul financiar 2015,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Colegiului European de Poliție pentru exercițiul financiar 2015, însoțit de răspunsurile Colegiului(7),

–  având în vedere declarația de asigurare(8) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2015 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 21 februarie 2017 privind descărcarea de gestiune a Colegiului în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2015 (05873/2017 – C8-0064/2017),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(9), în special articolul 208,

–  având în vedere Decizia 2005/681/JAI a Consiliului din 20 septembrie 2005 de instituire a Colegiului European de Poliție (CEPOL) și de abrogare a Deciziei 2000/820/JAI(10), în special articolul 16,

–  având în vedere Regulamentul (UE) 2015/2219 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind Agenția Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL) și de înlocuire și de abrogare a Deciziei 2005/681/JAI a Consiliului, în special articolul 20,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(11), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0081/2017),

1.  aprobă închiderea conturilor Colegiului European de Poliție pentru exercițiul financiar 2015;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului executiv al Agenției Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

3. PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Colegiului European de Poliție (în prezent Agenția Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii) (CEPOL) aferent exercițiului financiar 2015

(2016/2178(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Colegiului European de Poliție (în prezent Agenția Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii) (CEPOL) aferent exercițiului financiar 2015,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0081/2017),

A.  întrucât, potrivit situațiilor sale financiare, bugetul definitiv al Colegiului European de Poliție („Colegiul”) aferent exercițiului financiar 2015 a fost de 8 471 000 EUR, ceea ce reprezintă o majorare de 1,22 % față de bugetul pentru 2014; întrucât bugetul Colegiului provine în întregime de la bugetul Uniunii;

B.  întrucât Curtea de Conturi („Curtea”), în raportul său privind conturile anuale ale Colegiului European de Poliție pentru exercițiul financiar 2015 („raportul Curții”), a declarat că a obținut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale ale Colegiului și cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente,

C.  întrucât, în contextul procedurii de descărcare de gestiune, autoritatea care acordă descărcarea de gestiune subliniază că este deosebit de important să se consolideze și mai mult legitimitatea democratică a instituțiilor Uniunii prin îmbunătățirea transparenței și a răspunderii, prin punerea în aplicare a principiului întocmirii bugetului în funcție de performanțe și prin buna guvernanță a resurselor umane;

Gestiunea bugetară și financiară

1.  ia act de faptul că eforturile de monitorizare a bugetului în cursul exercițiului financiar 2015 au condus la o rată de execuție bugetară de 95,51 %, ceea ce reprezintă o scădere cu 1,89 % față de 2014, când rata a fost de 97,40 %; constată că rata de execuție a creditelor de plată a fost de 79 %, ceea ce reprezintă o scădere cu 3,40 % față de 2014, când a fost de 82,40 %;

2.  ia act de faptul că, în urma semnării acordului de grant cu Comisia privind Parteneriatul pentru formare în domeniul combaterii terorismului dintre UE și MENA, s-a convenit asupra unui buget de 2 500 000 EUR, din care 300 000 EUR au fost înscriși în bugetul Colegiului drept venituri alocate în 2015, restul de 2 200 000 EUR fiind transferați în 2016 și 2017; solicită o evaluare detaliată a proiectului și a valorii adăugate create pentru securitatea Uniunii și, dacă se dovedește benefic, solicită continuarea și extinderea lui în anii următori;

3.  recunoaște că, la sfârșitul exercițiului, 89 % din totalul plăților fuseseră achitate la timp, depășind astfel obiectivul de a achita 85 % din totalul plăților în termenul legal prevăzut; constată că furnizorii nu au impus dobânzi pentru întârzierea plăților;

Credite de angajament și reportări

4.  constată că a fost reportată în 2016 o sumă totală de 1 406 984 EUR, reprezentând 17 % din bugetul total pe 2015; observă că, potrivit raportului Curții, nivelul creditelor de angajament reportate la Titlul II (cheltuieli administrative) a fost de 212 456 EUR (49 %), față de 383 940 EUR (59 %) în 2014; consideră că aceste reportări au fost cauzate de mutarea sediului Colegiului din Regatul Unit în Ungaria în luna septembrie 2014 și de necesitatea de a încheia, în consecință, noi contracte de furnizare de servicii și bunuri; recunoaște că majoritatea serviciilor achiziționate în cadrul acestor contracte anuale nu fuseseră furnizate până la sfârșitul exercițiului 2015;

5.  observă că reportările pot adesea să fie justificate parțial sau în totalitate de natura multianuală a programelor operaționale ale Agenției și nu indică neapărat deficiențe în planificarea și execuția bugetului și nici nu contravin întotdeauna principiului bugetar al anualității, mai ales dacă sunt prevăzute din timp și comunicate Curții;

6.  ia act de faptul că costul mutării din Bramshill, Marea Britanie, în Budapesta, Ungaria, a fost estimat la circa 1 006 515 EUR, sumă care urma să fie cheltuită în 2014 și 2015; în plus, ia act de faptul că, conform acordului dintre Comisie și Regatul Unit, suma de 570 283 EUR a fost finanțată în proporție de 50 % de autoritățile din Regatul Unit, iar în proporție de 50%, de Comisie; ia act de faptul că contribuția Regatului Unit la finanțarea mutării a fost înscrisă în bugetul Colegiului ca fiind venituri alocate și a fost utilizată integral; salută faptul că restul fondurilor destinate mutării, care reprezintă 35 % din bugetul total destinat mutării, au fost finanțate din bugetul Colegiului, prin economiile derivate din coeficientul corector mai mic aplicat drepturilor salariale în Ungaria;

7.  ia act de faptul că mai mulți membri ai personalului au inițiat o acțiune în justiție împotriva Colegiului privind condițiile în care s-a efectuat mutarea și impactul financiar al acesteia asupra veniturilor lor; în plus, ia act de faptul că Curtea nu a pronunțat încă nicio hotărâre și că acțiunea în justiție este încă în desfășurare; recunoaște că cuantumul final al cheltuielilor cu mutarea trebuie să acopere obligațiile financiare care decurg din hotărârea Curții și invită Colegiul să comunice rezultatul și datele financiare finale privind mutarea;

Transfer

8.  constată că Colegiul a efectuat zece transferuri bugetare în cursul exercițiului, toate în cadrul aceluiași titlu bugetar; constată cu satisfacție că nivelul și natura transferurilor din 2015 s-au menținut în limitele normelor financiare;

Prevenirea și gestionarea conflictelor de interese și transparența

9.  ia act de faptul că declarațiile de interese și CV-urile membrilor Consiliului de administrație al Colegiului au fost publicate pe site-ul internet al Colegiului; ia act de faptul că membrilor personalului Colegiului și altor persoane care colaborează direct cu Colegiul li s-a cerut să completeze o declarație de interese; constată cu satisfacție că CV-urile și declarațiile de interese sunt bine organizate, vizibile și ușor accesibile pentru utilizatori pe site-ul internet al Colegiului;

10.  regretă faptul că, în ciuda adoptării politicii Colegiului privind prevenirea și gestionarea conflictelor de interese în noiembrie 2014, CV-urile și declarațiile de interese ale experților săi nu sunt publicate pe pagina de internet a Colegiului; reamintește Colegiului faptul că ar trebui să pună aceste documente la dispoziția populației pentru a asigura transparența și a menține încrederea cetățenilor Uniunii în instituțiile europene; invită Colegiul să adopte o strategie clară și solidă privind denunțarea de nereguli și norme împotriva practicilor „ușilor turnante” conform articolului 22c din Statutul funcționarilor Uniunii, în vigoare de la 1 ianuarie 2014;

11.  constată că Colegiul a elaborat o strategie de comunicare în cadrul strategiei globale stabilite de Consiliul său de administrație în mai 2016, care urmărește să îi crească vizibilitatea pe internet, în principal prin atragerea de trafic cu ajutorul platformelor de comunicare socială; ia act de faptul că Colegiul a realizat un audit amănunțit al site-ului său internet la sfârșitul lui 2016 și începutul lui 2017; invită Colegiul să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la rezultatele acestui audit;

Performanță

12.  constată că portofoliul de formare profesională al Colegiului a cuprins 151 activități de formare, incluzând 85 de activități la sediu și 66 de seminare online, 428 de schimburi în cadrul Programului european de schimb pentru personalul din domeniul polițienesc, 24 de module online, un curs online și nouă programe educaționale comune; constată cu satisfacție că impactul Colegiului asupra publicului a crescut în al cincilea an consecutiv, ceea ce a dus la instruirea a 12 992 de profesioniști în asigurarea respectării legii în 2015, comparativ cu 10 322 de profesioniști în 2014;

13.  ia act de depășirea numărului de activități la sediu (85) față de obiectivul stabilit (80), precum și de faptul că aceste activități au reunit 3 073 de polițiști participanți, respectiv o creștere de 12 % față de numărul prevăzut inițial (2 755); încurajează însă Colegiul să raporteze în mod mai eficient cu privire la efectele pe care activitățile sale le au asupra securității Uniunii;

14.  ia act de faptul că Colegiul deține un sistem exhaustiv de evaluare, pentru a asigura calitatea portofoliului său de formare profesională; în plus, constată că evaluarea cursurilor nu urmărește doar evaluarea eficienței formării, ci și măsurarea gradului de satisfacție a fiecărui participant; constată că nivelul satisfacției globale a fost ridicat, aproape 94 % din participanți afirmând că sunt foarte satisfăcuți sau satisfăcuți de activitățile Colegiului;

15.  salută faptul că, în 2015, Colegiul a organizat seminare online pentru a pune la dispoziția funcționarilor responsabili cu aplicarea legii informații actualizate și exemple de bune practici privind identificarea și anchetarea infracțiunilor motivate de ură și a unor diferite forme de violență bazată pe gen și a oferit cursuri de sensibilizare cu privire la provocările cu care se confruntă comunitățile de romi și persoanele LGBTI (precum aplicarea unui număr prea ridicat sau prea scăzut de politici și lipsa încrederii în membrii forțelor de poliție) și la modul în care pot fi abordate aceste chestiuni la nivelul aplicării legii; solicită să se ofere în continuare cursuri în domeniul drepturilor fundamentale și să se facă în continuare demersuri de sensibilizare a forțelor de poliție;

Alte observații

16.  constată că, potrivit raportului Curții, raportul Colegiului cu privire la execuția bugetară care a făcut obiectul auditului nu este atât de detaliat precum cele prezentate de majoritatea celorlalte agenții, ceea ce demonstrează nevoia unor orientări clare pentru raportarea bugetară a agențiilor; recunoaște că Colegiul a externalizat funcția de contabil către Comisie, precum și faptul că diferența legată de gradul de detaliere a fost determinată de practicile de raportare ale Comisiei; sprijină intenția Comisiei de a stabili orientări pentru raportarea bugetară a agențiilor pentru conturile aferente exercițiului 2016;

17.  recunoaște că Colegiul își întărește în prezent legăturile administrative și cooperarea cu Institutul European de Inovare și Tehnologie, în special în chestiuni de achiziții publice și de personal; remarcă mai ales cooperarea pentru examinarea normelor de punere în aplicare a Statutului funcționarilor, planurile aflate într-o etapă avansată de constituire a unui comitet comun pentru personal, precum și organizarea unei serii de activități de formare deschise personalului din ambele agenții;

18.  constată că, în ceea ce privește mandatul și responsabilitățile extinse ale Colegiului, nivelurile actuale ale resurselor nu sunt suficiente; constată că, pe baza evaluării Colegiului timp de cinci ani, evaluare care a fost încheiată în 2016, este necesară, în mod evident, o consolidare semnificativă a Colegiului, atât cu resurse umane, cât și cu resurse financiare; invită Comisia să țină seama de acest lucru în propunerile sale privind bugetul Colegiului; invită autoritatea bugetară să analizeze posibilitatea de a pune la dispoziția Colegiului resurse umane și financiare suplimentare, pentru a nu-i afecta capacitatea de a-și îndeplini sarcinile;

°

°  °

19.  face trimitere, pentru alte observații cu caracter orizontal care însoțesc decizia privind descărcarea de gestiune, la Rezoluția sa din [xx xxxx 2017](12) [referitoare la performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor].

15.2.2017

AVIZ al Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

destinat Comisiei pentru control bugetar

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Colegiului European de Poliție aferent exercițiului financiar 2015

(2016/2178(DEC))

Raportor pentru aviz: Petr Ježek

SUGESTII

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne recomandă Comisiei pentru control bugetar, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1.  salută concluziile Curții de Conturi potrivit cărora situația financiară la 31 decembrie 2015 a Colegiului European de Poliție (denumit în continuare „CEPOL”) este prezentată în mod corect în conturile anuale, constatând legalitatea și regularitatea operațiunilor derulate;

2.  salută rata ridicată de execuție bugetară în 2015, de 95,5 %, din care 79 % din angajamente au fost plătite; constată însă că, conform Curții de Conturi, nivelul creditelor angajate pentru cheltuieli administrative reportate din 2014 în 2015 s-a ridicat la 49% la sfârșitul lui 2015, nivel relativ ridicat, deși mai scăzut decât în 2014 (59 %); remarcă faptul că mutarea CEPOL din Regatul Unit în Ungaria, în septembrie 2014, și necesitatea subsecventă de contractare de noi servicii și furnizori reprezintă motivul principal al nivelului de credite angajate reportate din 2014 în 2015;

3.  salută rezultatele solide ale CEPOL; ia act de cursurile acordate celor 12 992 de ofițeri de poliție, ceea ce reprezintă o creștere cu peste 25 % față de 2014; salută nivelul foarte ridicat de satisfacție în rândul participanților la cursuri, de 93% pentru cursurile desfășurate la sediu, 94 % pentru seminarele online și 94 % în cazul programelor de schimb de forțe polițienești; ia act de depășirea numărului de activități la sediu (85) față de obiectivul stabilit (80), ce au reunit 3 073 de polițiști participanți, respectiv o creștere de 12 % față de numărul prevăzut inițial (2 755); încurajează însă CEPOL să raporteze mai bine asupra efectelor pe care activitățile pe care le desfășoară le au asupra securității Uniunii;

4.  salută faptul că CEPOL a organizat în 2015 seminare online pentru a pune la dispoziția funcționarilor responsabili cu aplicarea legii informații actualizate și exemple de bune practici privind identificarea și anchetarea infracțiunilor motivate de ură și a unor diferite forme de violență bazată pe gen și a oferit cursuri de sensibilizare cu privire la provocările cu care se confruntă comunitățile de romi și persoanele LGBTI (precum aplicarea unui număr prea ridicat sau prea scăzut de politici și lipsa încrederii în membrii forțelor de poliție) și la modul în care pot fi abordate aceste chestiuni la nivelul aplicării legii; solicită să se ofere în continuare cursuri în domeniul drepturilor fundamentale și să se facă în continuare demersuri de sensibilizare a forțelor de poliție;

5.  ia act de grantul de 2 500 000 EUR acordat de Comisie pentru introducerea unui proiect de formare a capacităților de pregătire antiteroristă în patru țări din Orientul Mijlociu și Africa de Nord; solicită o evaluare detaliată a proiectului și a valorii adăugate create pentru securitatea Uniunii și, dacă se dovedește benefic, solicită continuarea și extinderea lui în anii următori;

6.  regretă faptul că, în ciuda adoptării politicii CEPOL privind prevenirea și gestionarea conflictelor de interese în noiembrie 2014, CV-urile și declarațiile de interese ale experților săi nu sunt publicate pe pagina sa de internet; reamintește CEPOL faptul că ar trebui să pună aceste documente la dispoziția populației pentru a asigura transparența și a menține încrederea cetățenilor Uniunii în instituțiile europene; invită CEPOL să adopte o strategie clară și solidă privind denunțarea de nereguli și norme împotriva practicilor „ușilor turnante” conform articolului 22c din Statutul funcționarilor Uniunii, în vigoare de la 1 ianuarie 2014.

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

Data adoptării

9.2.2017

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

36

3

3

Membri titulari prezenți la votul final

Heinz K. Becker, Michał Boni, Caterina Chinnici, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Membri supleanți prezenți la votul final

Petr Ježek, Jeroen Lenaers, Nadine Morano, Morten Helveg Petersen, Emil Radev, Barbara Spinelli, Anders Primdahl Vistisen, Axel Voss

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Josu Juaristi Abaunz, Georg Mayer

INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREA ÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

Data adoptării

22.3.2017

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

22

4

0

Membri titulari prezenți la votul final

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Membri supleanți prezenți la votul final

Richard Ashworth, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Patricija Šulin

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Jens Geier, Piernicola Pedicini

VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

22

+

ALDE

ECR

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Martina Dlabajová, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula

Monica Macovei

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Julia Pitera, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller, Patricija Šulin

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Derek Vaughan

Benedek Jávor, Bart Staes

4

-

ECR

EFDD

ENF

Richard Ashworth, Notis Marias

Piernicola Pedicini

Jean-François Jalkh

0

0

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

(1)

JO C 449, 1.12.2016, p. 36.

(2)

JO C 449, 1.12.2016, p. 36.

(3)

JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(4)

JO L 256, 1.10.2005, p. 63.

(5)

JO L 319, 4.12.2015, p. 1.

(6)

JO L 328, 7.12.2013, p. 42.

(7)

JO C 449, 1.12.2016, p. 36.

(8)

JO C 449, 1.12.2016, p. 36.

(9)

JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(10)

JO L 256, 1.10.2005, p. 63.

(11)

JO L 328, 7.12.2013, p. 42.

(12)

Texte adoptate la această dată, P[8_TA(-PROV)(2017)0000].

Notă juridică - Politica de confidențialitate