Menetlus : 2016/2175(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0082/2017

Esitatud tekstid :

A8-0082/2017

Arutelud :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Hääletused :

PV 27/04/2017 - 5.33

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0164

RAPORT     
PDF 382kWORD 62k
28.3.2017
PE 593.886v02-00 A8-0082/2017

Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2016/2175(DEC))

Eelarvekontrollikomisjon

Raportöör: Inés Ayala Sender

1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2016/2175(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse 2015. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse eelarveaasta 2015 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastusega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2015. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 21. veebruari 2017. aasta soovitust keskuse tegevusele heakskiidu andmise kohta 2015. aasta eelarve täitmisel (05873/2017 – C8-0061/2016),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. aprilli 2004. aasta määrust (EÜ) nr 851/2004 (millega asutatakse haiguste ennetuse ja tõrje Euroopa keskus)(4), eriti selle artiklit 23,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(5), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni arvamust (A8-0082/2017),

1.  annab heakskiidu Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse direktori tegevusele keskuse 2015. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse direktorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

2. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse 2015. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta

(2016/2175(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse 2015. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse eelarveaasta 2015 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastusega(6),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(7) 2015. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 21. veebruari 2017. aasta soovitust keskuse tegevusele heakskiidu andmise kohta 2015. aasta eelarve täitmisel (05873/2017 – C8-0061/2016),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(8), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. aprilli 2004. aasta määrust (EÜ) nr 851/2004 (millega asutatakse haiguste ennetuse ja tõrje Euroopa keskus)(9), eriti selle artiklit 23,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(10), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni arvamust (A8-0082/2017),

1.  annab heakskiidu Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse 2015. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse direktorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

3. EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

tähelepanekutega, mis on Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa

(2016/2175(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma otsust Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

–  võttes arvesse kontrollikoja eriaruannet nr 12/2016 „Ametid ei kasuta toetusi alati asjakohaselt ega tõendatavalt mõjusalt“,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni arvamust (A8-0082/2017),

A.  arvestades, et Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse (edaspidi „keskus“) finantsaruannete kohaselt oli keskuse 2015. aasta lõplik eelarve 58 451 950 eurot, mis on 2014. aastaga võrreldes 3,36 % vähem; arvestades, et 97,03 % keskuse eelarvest tuleb liidu eelarvest;

B.  arvestades, et kontrollikoda märkis oma aruandes Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse eelarveaasta 2015 raamatupidamise aastaaruande kohta (edaspidi „kontrollikoja aruanne“), et ta sai piisava kindluse selle kohta, et keskuse eelarveaasta 2015 raamatupidamise aastaaruanne on usaldusväärne ning selle aluseks olevad tehingud on seaduslikud ja korrektsed;

C.  arvestades, et eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse raames rõhutab eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutav institutsioon, et liidu institutsioonide demokraatlikku legitiimsust tuleb tingimata tugevdada, suurendades läbipaistvust ja aruandekohustust ning rakendades tulemuspõhise eelarvestamise põhimõtet ning personalijuhtimise head tava;

2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise järelmeetmed

1.  võtab teadmiseks, et

–  keskus vaatas täiendavalt läbi oma sõltumatuse poliitika ja lõi sisemenetluse selle poliitika rakendamiseks; võtab lisaks teadmiseks, et keskuse haldusnõukogu kiitis selle ajakohastatud poliitika 2016. aasta juunis heaks ja et see eeldab, et kõik töötajad esitavad enne tööleasumist huvide deklaratsiooni; märgib ka seda, et läbivaadatud poliitika kohustab kõiki konkreetses hankemenetluses osalevaid töötajaid allkirjastama deklaratsiooni huvide konflikti puudumise kohta;

–  keskus annab avalikkusele olulist teavet kõigis ELi ametlikes keeltes; tunnistab asjaolu, et asjatundjate kogukondadele suunatud sisu on esitatud suurte tõlkekulude tõttu ainult inglise keeles;

Kommentaarid tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta

2.  märgib, et kontrollikoda leidis mitmeid keskuse hankemenetluste läbipaistvust mõjutavaid puudusi, sealhulgas selge seose puudumine keskuse iga-aastase tööprogrammiga, lepingute hinnangulise mahu ebapiisav põhjendamine või finantssuutlikkuse alase võrdlusaluse (miinimummäära) mittekasutamine pakkujate finantssuutlikkuse hindamisel; võtab teadmiseks, et keskus rakendas 2016. aastal uue riigihangete järelevalverakenduse, mis loob selge seose hankemenetluse ja iga-aastase tööprogrammi vahel; võtab ühtlasi teadmiseks, et enne iga 25 000 eurot ületava hankemenetluse algatamist palub keskus nüüd lepingu hinnangulist maksumust põhjendada;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

3.  märgib, et 2015. aastal tehtud eelarve jälgimise alaste pingutuste tulemusel oli eelarve täitmise määr 94,05 %, mis on 2014. aastaga võrreldes 4,72 % väiksem; võtab teadmiseks asjaolu, et vähenemine on seotud Rootsis alates 2014. aastast töötasudele kohaldatava madalama koefitsendiga ja töölevõtmiste viibimisega, mis tingis oodatust madalamad personalikulud; märgib ka, et maksete assigneeringute täitmise määr oli 76,27 %, mis oli 2014. aastaga võrreldes 4,1 % väiksem;

4.  tuletab meelde, et liidu kui keskuse ameti eelarve vääringuks on euro; märgib siiski, et kuna keskus asub Rootsis, mis ei kuulu euroalasse, on tal palju kulutusi Rootsi kroonides (SEK); märgib lisaks, et keskusele avaldab mõju vahetuskursi kõikumine, sest tal mitte ainult ei ole pangaarved Rootsi kroonides, vaid ta teeb teatavaid tehinguid ka muudes välisvaluutades;

Kulukohustused ja ülekantud assigneeringud

5.  märgib, et ülekantud kulukohustustega seotud assigneeringute määr oli II jaotises (halduskulud) 23 % (1 600 000 eurot) ning III jaotises (tegevuskulud) 42 % (7 500 000 eurot); võtab teadmiseks asjaolu, et II jaotise ülekandmised on peamiselt seotud 2014. aasta teises pooles kavandatud IT riist- ja tarkvara hankimisega ja kinnisvaraalaste konsultatsiooniteenustega, mille eest tuleb tasuda alles 2016. aastal; tõdeb ka, et III jaotise ülekandmised olid seotud keskuse mitmeaastaste projektide ja IT-toe pakkumisega keskuse põhitegevusele;

6.  märgib, et ülekandmised võivad sageli olla osaliselt või täielikult põhjendatud, kuna ametite rakenduskavad on mitmeaastased, ning see ei näita tingimata probleeme eelarve planeerimisel ja täitmisel, samuti ei ole see alati vastuolus eelarve aastasuse põhimõttega; märgib, et ülekandmine on paljudel juhtudel ette planeeritud ja kontrollikojale on sellest teatatud; nõuab mõistete „kavandatud“ ja „põhjendatud“ selgelt määratlemist, kui kulusid ei olnud võimalik 2015. aastal keskusest sõltumatutel põhjustel rakendada;

Hanke- ja töölevõtmismenetlused

7.  märgib, et keskuse haldusnõukogu otsuse kohaselt asendab alates 1. maist 2015 keskuse direktorit kuni uue direktori ametisse asumiseni direktori kohusetäitja;

8.  võtab teadmiseks asjaolu, et koosseisuliste töötajate koguarv vähenes 2015. aastal 277-lt 260-le seoses nõudega vähendada keskuse ametikohtade loetelus ette nähtud ametikohtade arvu 2018. aastaks; märgib siiski, et 2015. aasta lõpu seisuga oli keskuses töötavate ajutiste teenistujate koguarv 168 ja lepinguliste töötajate koguarv oli 92; võtab teadmiseks, et teenistujate ja lepinguliste töötajate voolavuse määr oli 2015. aastal 8,3 % ning et mitmete juhtivate ametikohtade täitmine viibis, mida osaliselt põhjustas keskuse direktori ametissenimetamise viibimine ja sellest põhjustatud täitmata ametikoht;

9.  märgib keskuse hankemenetluste kohta, et keskus on pööranud erilist tähelepanu järjepidevuse tagamisele kõikides hankedokumentides; rõhutab, et keskuse ümberkorraldatud hanke-, lepingute ja toetuste menetlus kujutab endast täiendavat kvaliteedikontrolli mehhanismi; palub keskusel läbipaistvuse suurendamiseks viia eelkõige läbi hoolikaid kontrolle pakkumuste, hangete, töölevõtmismenetluste ja lepingutega seotud huvide konfliktide osas;

10.  palub keskusel avalike hangete puhul täpselt rakendada meetmeid, mis on seotud kaalutlusõiguse ja menetlusest kõrvalejätmisega, korraldada iga juhtumi puhul asjakohaseid taustakontrolle ning kohaldada menetlusest kõrvalejätmise kriteeriumeid, et ettevõtteid huvide konflikti korral kõrvale jätta – kõik need sammud on olulised liidu finantshuvide kaitsmiseks;

Huvide konfliktide ennetamine ja haldamine ning läbipaistvus

11.  märgib rahuloluga, et haldusnõukogu liikmete elulugude suhtes kohaldatakse nii rutiinseid kui ka pistelisi kontrolle, ning juhul kui muudest allikatest pärit teabes (näiteks avalikkusele kättesaadavast teabes) ilmneb faktilisi ebatäpsusi, rakendatakse usaldatavusnõuete rikkumise menetlust;

12.  märgib, et keskus on teinud konkreetseid algatusi, et suurendada enda ja lobistide vaheliste kontaktide läbipaistvust, ning et praegu valmistatakse ette sisemenetlust kohtumiste jaoks ravimisektoriga; palub keskusel kasutada ennetavat lobitegevuse läbipaistvuse poliitikat;

Sisekontroll

13.  märgib, et keskus viis läbi oma sisekontrollistandardite läbivaatamise ja et keskuse haldusnõukogu kinnitas selle läbivaatamise tulemused; võtab teadmiseks asjaolu, et kõik keskuse sisekontrollistandardid on ellu rakendatud;

14.  märgib, et keskus on kehtestanud menetluse, millega tagatakse, et möödaminek kontrollidest või kõrvalekalded kehtestatud protsessidest ja menetlustest dokumenteeritakse aruannetes erandite kohta; märgib ka, et 2015. aastal registreeriti 28 sellist erandit, mis on 14 erandit vähem võrreldes 2014. aastaga;

Siseaudit

15.  võtab teadmiseks, et siseauditi talitus viis läbi keskuse andmehalduse auditi; märgib lisaks, et lõplik aruanne avaldati 2015. aasta novembris ja see hõlmas nelja väga olulist tähelepanekut ja kahte olulist tähelepanekut; tunnistab, et keskus koostas tegevuskava, mida rakendatakse 2016. ja 2017. aasta vältel;

Tulemuslikkus

16.  märgib keskuse aastaaruande põhjal, et enamik selle tulemusnäitajate eesmärkidest saavutati; võtab eelkõige teadmiseks keskuse haldusnõukogu ja nõuandva kogu liikmete heakskiidetud iga-aastaste deklaratsioonide ja huvide erideklaratsioonide osakaalu näitajad, mis olid vastavalt 87,9 % ja 89,2 %, samas kui eesmärgiks oli seatud 100 %; võtab lisaks teadmiseks keskuse finantseeskirjades kehtestatud tähtaja jooksul tasutud arvete osakaalu näitaja, mis jäi 78,07 %-ga veidi alla eesmärgiks seatud 80 %;

17.  märgib, et lisaks oma viieaastasele välishindamisele on keskus kehtestanud alates 2015. aastast kaks iga-aastast sisehindamist oma kasutuselevõtmise kohta seoses Ebola viirusega Lääne-Aafrikas; märgib ka seda, et kvaliteedijuhtimise süsteem (mis põhineb ühtsel hindamisraamistikul) pakub iga kahe aasta järel toimuval enesehindamisel põhinevaid teadmisi organisatsiooni parandamise võimaluste kohta, mis toovad kaasa parandusmeetmete võtmise; tunnistab, et keskus on oma tööprotsessid kaardistanud, et suurendada tõhusust, ja 2016. aastal vaatas need protsessid läbi ja kujundas need uuesti Leani metoodika alusel ning jätkab selle tegemist 2017. aastal;

18.  märgib, et keskus ei saavutanud oma eesmärki suurendada 2015. aastal veebisaidi külastajate arvu 10 % võrra, seda peamiselt veebisaidi külastajate arvu enneolematu suurenemise tõttu 2014. aastal Ebola kriisi ajal; märgib siiski, et keskuse jälgijate arv selle sotsiaalmeedia kontol suurenes 2014. aastaga võrreldes 40 %;

19.  rõhutab, et keskus peaks jätkama dialoogi sidusrühmade ja kodanikega ning lisama selle oma prioriteetide ja tegevuse hulka;

20.  soovitab, et keskus töötaks välja mõju näitajad; usub, et sellised näitajad on keskuse tulemuslikkuse mõõtmiseks hädavajalikud;

Muud kommentaarid

21.  rõhutab, et ebolaepideemia oli liidu valmisoleku ja õigusraamistiku proovikivi ning terviseohutuse komitee kohtus regulaarselt, et arutada asjakohaseid meetmeid, mis põhinevad kiirel riskihindamisel ja keskuse suunistel;

22.  tuletab meelde, et Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr 1082/2013/EL(11) annab raamistiku, et käsitleda, koordineerida ja hallata tõsiseid piiriüleseid terviseohtusid koos liikmesriikide, Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO), keskuse ja muude rahvusvaheliste partneritega;

23.  võtab teadmiseks, et varajase hoiatuse ja reageerimise süsteemi, mis loodi otsuse nr 1082/2013/EL alusel hoiatuste andmiseks ja nendest meetmetest teatamiseks, mida on võetud tõsiste piiriüleste terviseohtude vastu võitlemiseks, on pidevalt jälgitud; arvestades, et 2015. aastal oli 88 hoiatust, mis tõid kaasa 280 sõnumit ja teabevahetuse juhtumit, ning käsitleti 37 eri sündmust, nt ebolaepideemiat, pagulaste sisserännet, respiratoorse sündroomiga Lähis-Ida koroonaviirust (MERS-CoV), poliomüeliiti, meditsiiniliste vastumeetmete nappust, Zika viirust ning Hiina keemiatehase plahvatust; rõhutab, et kõikide sündmuste suhtes võeti järelmeetmeid tihedas koostöös keskuse ja liikmesriikidega;

°

°  °

24.  viitab eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud muude horisontaalsete tähelepanekute osas oma [xx xxxx 2017. aasta] (12)resolutsioonile [ametite tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta].

1.2.2017

KESKKONNA-, RAHVATERVISE JA TOIDUOHUTUSE KOMISJONI ARVAMUS

eelarvekontrollikomisjonile

Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2016/2175(DEC))

Arvamuse koostaja: Giovanni La Via

ETTEPANEKUD

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval eelarvekontrollikomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1.  märgib, et Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskust (edaspidi „keskus“) rahastatakse peaaegu täielikult liidu eelarvest; märgib samuti, et EFTA riigid andsid 2,97 % keskuse 2015. aasta eelarvest; märgib, et 2015. aastal oli keskuse eelarve täitmise tulemus 5 079 604 eurot ning komisjonilt saadud kogueelarve oli 58 451 950 eurot;

2.  märgib seoses keskuse kulukohustuste ja maksete assigneeringutega, et 2015. aastal seoti kulukohustustega ja maksti välja valdav osa uusi assigneeringuid; märgib, et eelarve täitmise määr oli 95,0 %, mis tähendab, et kasutamata assigneeringuid oli summas 3,477 miljonit eurot; rõhutab, et suurem osa sellest alatäitmisest vastab kasutamata sihtotstarbelisele tulule (ameti 2014. aasta eelarve täitmine), mida kasutati uuesti 2016. aastal;

3.  rõhutab, et ebolaepideemia oli liidu valmisoleku ja õigusraamistiku proovikivi ning terviseohutuse komitee kohtus regulaarselt, et arutada asjakohaseid meetmeid, mis põhinevad kiirel riskihindamisel ja keskuse suunistel;

4.  tuletab meelde, et Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr 1082/2013/EL(13) annab raamistiku, et käsitleda, koordineerida ja hallata tõsiseid piiriüleseid terviseohtusid koos liikmesriikide, Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO), keskuse ja muude rahvusvaheliste partneritega;

5.  märgib, et varajase hoiatuse ja reageerimise süsteemi, mis loodi otsuse nr 1082/2013/EL alusel hoiatuste andmiseks ja nendest meetmetest teatamiseks, mida on võetud tõsiste piiriüleste terviseohtude vastu võitlemiseks, on pidevalt jälgitud; arvestades, et 2015. aastal oli 88 hoiatust, mis tõid kaasa 280 sõnumit ja teabevahetuse juhtumit, ning käsitleti 37 eri sündmust, nt ebolaepideemiat, pagulaste sisserännet, respiratoorse sündroomiga Lähis-Ida koroonaviirust (MERS-CoV), poliomüeliiti, meditsiiniliste vastumeetmete nappust, Zika viirust ning Hiina keemiatehase plahvatust; rõhutab, et kõikide sündmuste suhtes võeti järelmeetmeid tihedas koostöös keskuse ja liikmesriikidega;

6.  märgib keskuse hankemenetluste kohta, et keskus on pööranud erilist tähelepanu järjepidevuse tagamisele kõikides hankedokumentides; rõhutab, et keskuse ümberkorraldatud hanke-, lepingute ja toetuste menetlus kujutab endast täiendavat kvaliteedikontrolli mehhanismi; palub keskusel läbipaistvuse suurendamiseks viia eelkõige läbi hoolikaid kontrolle pakkumuste, hangete, töölevõtmismenetluste ja lepingutega seotud huvide konfliktide osas;

7.  palub keskusel avalike hangete puhul täpselt rakendada meetmeid, mis on seotud kaalutlusõiguse ja menetlusest kõrvalejätmisega, korraldada iga juhtumi puhul asjakohaseid taustakontrolle ning kohaldada menetlusest kõrvalejätmise kriteeriumeid, et ettevõtteid huvide konflikti korral kõrvale jätta – kõik need sammud on olulised liidu finantshuvide kaitsmiseks;

8.  rõhutab, et keskus peaks jätkama dialoogi sidusrühmade ja kodanikega ning lisama selle oma prioriteetide ja tegevuse hulka;

9.  soovitab, et keskus töötaks välja mõju näitajad; usub, et sellised näitajad on keskuse tulemuslikkuse mõõtmiseks hädavajalikud;

10.  tuletab meelde, et liidu kui keskuse ameti eelarve vääringuks on euro; märgib siiski, et kuna keskus asub Rootsis, mis ei kuulu euroalasse, on tal palju kulutusi Rootsi kroonides (SEK); märgib lisaks, et keskusele avaldab mõju vahetuskursi kõikumine, sest tal mitte ainult ei ole pangaarved Rootsi kroonides, vaid ta teeb teatavaid tehinguid ka muudes välisvaluutades;

11.  märgib, et pärast keskuse haldusnõukogu otsust asendab alates 1. maist 2015 keskuse direktorit kuni uue direktori ametisse asumiseni direktori kohusetäitja;

12.  soovitab olemasolevate andmete põhjal anda heakskiidu Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse direktori tegevusele keskuse 2015. aasta eelarve täitmisel.

NÕUANDVAS KOMISJONIS TOIMUNUDLÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

31.1.2017

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

57

10

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Alberto Cirio, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Renate Sommer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Estefanía Torres Martínez, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Clara Eugenia Aguilera García, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Martin Häusling, Jan Huitema, Peter Jahr, Merja Kyllönen, Gesine Meissner, James Nicholson, Gabriele Preuß, Bart Staes, Tiemo Wölken

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Dieter-Lebrecht Koch, Clare Moody

TEAVE VASTUVÕTMISE KOHTA VASTUTAVAS KOMISJONIS

Vastuvõtmise kuupäev

22.3.2017

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

23

4

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Richard Ashworth, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Patricija Šulin

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Raymond Finch, Jens Geier, Janusz Zemke

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

23

+

ALDE

ECR

GUE/NGL

PPE

S&D

Verts/ALE

Martina Dlabajová, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula

Monica Macovei

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller, Patricija Šulin

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Derek Vaughan, Janusz Zemke

Benedek Jávor, Bart Staes

4

ECR

EFDD

ENF

Richard Ashworth, Notis Marias

Raymond Finch

Jean-François Jalkh

0

0

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

(1)

ELT C 449, 1.12.2016, lk 77.

(2)

ELT C 449, 1.12.2016, lk 77.

(3)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(4)

ELT L 142, 30.4.2004, lk 1.

(5)

ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.

(6)

ELT C 449, 1.12.2016, lk 77.

(7)

ELT C 449, 1.12.2016, lk 77.

(8)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(9)

ELT L 142, 30.4.2004, lk 1.

(10)

ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.

(11)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2013. aasta otsus nr 1082/2013/EL tõsiste piiriüleste terviseohtude kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks otsus nr 2119/98/EÜ (ELT L 293, 5.11.2013, lk 1).

(12)

Vastuvõetud tekstid, ... 2017, P[8_TA(-PROV)(2017)0000].

(13)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2013. aasta otsus nr 1082/2013/EL tõsiste piiriüleste terviseohtude kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks otsus nr 2119/98/EÜ (ELT L 293, 5.11.2013, lk 1).

Õigusteave - Privaatsuspoliitika