Postupak : 2016/2175(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0082/2017

Podneseni tekstovi :

A8-0082/2017

Rasprave :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Glasovanja :

PV 27/04/2017 - 5.33

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0164

IZVJEŠĆE     
PDF 627kWORD 60k
28.3.2017
PE 593.886v02-00 A8-0082/2017

o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti za financijsku godinu 2015.

(2016/2175(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Izvjestiteljica: Inés Ayala Sender

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti za financijsku godinu 2015.

(2016/2175(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti za financijsku godinu 2015.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti za financijsku godinu 2015., kojemu su priloženi odgovori Centra(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računa te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2015., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 21. veljače 2017. o razrješnici koju Centar treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2015. (05873/2017 – C8-0061/2017),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 851/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. o osnivanju Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti(4), a posebno njezin članak 23.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(5), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane (A8-0082/2017),

1.  daje razrješnicu direktorici Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti za izvršenje proračuna Centra za financijsku godinu 2015.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi direktoru Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

2. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o zaključenju poslovnih knjiga Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti za financijsku godinu 2015.

(2016/2175(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti za financijsku godinu 2015.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti za financijsku godinu 2015., kojemu su priloženi odgovori Centra(6),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(7) u pogledu pouzdanosti računa te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2015., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 21. veljače 2017. o razrješnici koju Centar treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2015. (05873/2017 – C8-0061/2017),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(8), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 851/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. o osnivanju Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti(9), a posebno njezin članak 23.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(10), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane (A8-0082/2017),

1.  odobrava zaključenje poslovnih knjiga Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti za financijsku godinu 2015.;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi direktoru Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

3. PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti za financijsku godinu 2015.

(2016/2175(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti za financijsku godinu 2015.,

–  uzimajući u obzir tematsko izvješće Revizorskog suda br. 12/2015 naslovljeno „Način na koji agencije upotrebljavaju bespovratna sredstva nije uvijek primjeren ili dokazano djelotvoran”,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane (A8-0082/2017),

A.  budući da je, u skladu s njegovim financijskim izvještajima, konačni proračun Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti („Centar”) za financijsku godinu 2015. iznosio 58 451 950 EUR, što je smanjenje od 3,36 % u odnosu na 2014.; budući da 97,03 % proračuna Centra proizlazi iz proračuna Unije;

B.  budući da je Revizorski sud u svojem izvješću o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti za financijsku godinu 2015. („izvješće Revizorskog suda”) izrazio razumno jamstvo da je godišnja računovodstvena dokumentacija Centra za financijsku godinu 2015. pouzdana te da su povezane transakcije zakonite i pravilne;

C.  budući da u kontekstu postupka davanja razrješnica tijelo nadležno za davanje razrješnica naglašava da je posebno važno dalje jačati demokratski legitimitet institucija Unije poboljšanjem transparentnosti i odgovornosti, uvođenjem koncepta izrade proračuna temeljene na uspješnosti i dobrim upravljanjem ljudskim resursima;

Mjere poduzete na temelju preporuka iz razrješnice za 2014.

1.  uzima u obzir činjenicu:

-  da je Centar dodatno izmijenio svoju politiku neovisnosti i uspostavio interni postupak provedbe te politike; nadalje napominje da je tu ažuriranu politiku u lipnju 2016. podupro upravni odbor Centra i da se od svih zaposlenika zahtijeva da podnesu izjavu o financijskim interesima prije preuzimanja dužnosti; usto potvrđuje da se u okviru izmijenjene politike od svih zaposlenika koji sudjeluju u pojedinom postupku javne nabave traži da potpišu izjavu o nepostojanju sukoba interesa;

-  da Centar pruža glavne informacije javnosti na svim službenim jezicima Unije; potvrđuje činjenicu da je sadržaj namijenjen zajednici stručnjaka dostupan samo na engleskom jeziku zbog visoke cijene prijevoda;

Primjedbe o zakonitosti i pravilnosti transakcija

2.  na temelju izvješća Revizorskoga suda primjećuje da su utvrđeni razni nedostaci u pogledu transparentnosti postupaka javne nabave Centra, uključujući nepostojanje jasne povezanosti s godišnjim programom rada Centra, nedostatno obrazloženje procijenjene vrijednosti ugovora ili izostanak financijske referentne vrijednosti kako bi se procijenila financijska sposobnost ponuditelja; potvrđuje da je Centar primijenio novu inačicu aplikacije za praćenje postupka javne nabave tijekom 2016. u okviru koje se uspostavlja jasna veza između postupaka javne nabave i godišnjega programa rada; također potvrđuje da Centar prije pokretanja svakog postupka javne nabave u vrijednosti iznad 25 000 EUR sada zahtijeva obrazloženje procjene vrijednosti ugovora;

Upravljanje proračunom i financijama

3.  napominje da je praćenje proračuna tijekom financijske godine 2015. rezultiralo stopom izvršenja proračuna od 94,05 %, što je smanjenje od 4,72 % u odnosu na 2014.; potvrđuje činjenicu da se smanjenje odnosi na nižu vrijednost faktora ponderiranja koja se primjenjuje na primitke od rada u Švedskoj tijekom 2014. te na odgode u zapošljavanju zbog kojih su troškovi za osoblje bili niži od očekivanih; prima na znanje da je stopa izvršenja odobrenih sredstava za plaćanja iznosila 76,27 %, što je smanjenje od 4,1 % u odnosu na 2014.;

4.  podsjeća na to da, kao agencija Unije, Centar ima proračun u eurima; međutim napominje da su, s obzirom na to da se Centar nalazi u Švedskoj, koja nije u europodručju, mnogi njegovi rashodi u švedskim krunama; štoviše, Centar je izložen fluktuacijama deviznog tečaja jer, osim što ima bankovne račune u švedskim krunama, također izvršava određene transakcije u drugim stranim valutama;

Obveze i prijenosi

5.  napominje da su prenesena odobrena sredstva za glavu II. (administrativni rashodi) bili na razini od 23 % (1 600 000 EUR), a za glavu III. (operativni rashodi) na razini od 42 % (7 500 000 EUR); napominje da su se prijenosi iz glave II. pretežno odnosili na planiranu nabavu hardvera i softvera te na savjetodavne usluge u vezi s nekretninama za koje plaćanja dospijevaju tek 2016. godine; k tome napominje da su se prijenosi za glavu III. odnosili na višegodišnje projekte Centra i informatičku potporu za operativne poslove;

6.  napominje da prijenosi često mogu biti djelomično ili potpuno opravdani zbog višegodišnje prirode operativnih programa agencija te nužno ne upućuju na nedostatke u planiranju i provedbi proračuna, niti su uvijek u suprotnosti s proračunskim načelom jedne godine; napominje da su prijenosi u mnogim slučajevima unaprijed planirani i priopćivani Revizorskom sudu; poziva na donošenje jasne definicije planiranog i opravdanog prijenosa jer se troškovi nisu mogli izvršiti tijekom 2015. zbog razloga izvan kontrole Centra;

Postupci javne nabave i zapošljavanja

7.  prima na znanje da od 1. svibnja 2015., odlukom Upravnog odbora Centra, vršitelj dužnosti direktora zamjenjuje direktora Centra dok novi direktor ne preuzme dužnost;

8.  potvrđuje činjenicu da je tijekom 2015. ukupni broj statutarnog osoblja smanjen s 277 na 260 zbog traženog smanjenja broja radnih mjesta u planu radnih mjesta Centra do 2018.; nadalje primjećuje da je na kraju 2015. ukupni broj privremenih djelatnika zaposlenih u Centru bio 168 te da je ukupni broj ugovornih djelatnika bio 92; prima na znanje da je stopa fluktuacije privremenih i ugovornih djelatnika tijekom 2015. iznosila 8,3 % te da je došlo do kašnjenja u zapošljavanju na niz radnih mjesta na višim položajima, na što je djelomično utjecalo očekivano imenovanje, a time i popratno upražnjenje mjesta direktora Centra;

9.  napominje da se u vezi s postupcima nabave Centar posebno usredotočio na dosljednost svih dokumenata u vezi s javnim nadmetanjem; naglašava da revidirana procedura Centra za nabavu, ugovore i bespovratna sredstva pruža dodatni mehanizam kontrole kvalitete; konkretno, poziva Centar da provede detaljne provjere slučajeva sukoba interesa u vezi s natječajima, nabavom, zapošljavanjem i ugovorima kako bi se ojačala transparentnost;

10.  traži od Centra da strogo primjenjuje mjere koje se odnose na diskreciju i isključenje u javnoj nabavi, s odgovarajućim provjerama podobnosti koje bi se provodile u svakoj situaciji i da primjenjuje kriterije za isključenje kako bi se poduzeća isključila u slučaju sukoba interesa, što je od ključne važnosti za zaštitu financijskih interesa Unije;

Sprečavanje i postupanje u slučaju sukoba interesa i transparentnost

11.  sa zadovoljstvom primjećuje da se provode i rutinske i nasumične provjere životopisa članova upravnog odbora te da je za slučajeve u kojima informacije iz drugih izvora (kao što su javno dostupne informacije) otkrivaju činjenične netočnosti na snazi postupak protiv „kršenja povjerenja”;

12.  primjećuje da je Centar poduzeo konkretne inicijative kako bi se povećala transparentnost koja se odnosi na njegove kontakte s lobistima te da je u pripremi interni postupak u vezi sa sastancima s farmaceutskim sektorom; poziva Centar da donese aktivnu politiku transparentnosti u lobiranju;

Unutarnje kontrole

13.  primjećuje da je Centar proveo preispitivanje primjene svojih standarda unutarnje kontrole i da je rezultate tog preispitivanja potvrdilo rukovodstvo Centra; potvrđuje činjenicu da su primijenjeni svi njegovi standardi unutarnje kontrole;

14.  napominje da je u Centru na snazi postupak kojim se želi zajamčiti da se slučajevi zaobilaženja kontrole ili odstupanja od uspostavljenih procesa i postupaka dokumentiraju u izvješćima o iznimkama; primjećuje da je tijekom 2015. zabilježeno 28 takvih iznimaka, što je smanjenje od 14 iznimaka u odnosu na 2014.;

Unutarnja revizija

15.  prima na znanje da je Služba za unutarnju reviziju provela reviziju upravljanja podacima u Centru; nadalje napominje da je posljednje izvješće objavljeno u studenome 2015. i da je obuhvaćalo četiri vrlo važne primjedbe i dvije važne primjedbe; potvrđuje da je Centar pripremio plan djelovanja koji se trebao provesti tijekom 2016. i 2017.;

Uspješnost

16.  na temelju godišnjeg izvješća Centra napominje da je većina ciljeva za njegove pokazatelje uspješnosti ostvarena; posebno primjećuje pokazatelje udjela odobrenih godišnjih i posebnih izjava o financijskim interesima za članove upravnog odbora i savjetodavnog foruma Centra, koji su bilježili razinu od 87,9 % odnosno 89,2 %, dok je cilj postavljen na 100 %; nadalje primjećuje pokazatelj u vezi s postotkom računa plaćenih u roku zadanom financijskom uredbom Centra koji je iznosio 78,07 %, nešto ispod cilja od 80 %;

17.  napominje da je uz petogodišnje vanjske evaluacije Centar uspostavio dvije godišnje interne evaluacije od 2015. o raspoređivanju svojeg osoblja u zapadnu Afriku u borbi protiv ebole; također primjećuje da sustav za kvalitetno upravljanje (koji se temelji na zajedničkom okviru za procjenu) pruža uvid zasnovan na samoprocjenama svake dvije godine o tome kako poboljšati organizaciju, što vodi korektivnim mjerama; potvrđuje da je Centar razradio svoje poslovne procese kako bi se pojačala učinkovitost te da je 2016. preispitao i rekonstruirao te procese koristeći se metodologijom Lean te će nastaviti to činiti i tijekom 2017.;

18.  primjećuje da cilj Centra od 10 % više internetskih posjetitelja tijekom 2015. nije ostvaren, uglavnom zbog nezabilježenoga porasta internetskih posjetitelja tijekom krize prouzročene ebolom 2014.; međutim potvrđuje da se broj sljedbenika Centra na poslovnom računu društvenih medija povećao za 40 % u odnosu na 2014.;

19.  ističe da Centar treba nastaviti s promicanjem dijaloga s dionicima i građanima te ga uvrstiti u svoje prioritetne zadaće i aktivnosti koje treba provesti;

20.  preporučuje Centru da razvije pokazatelje učinka; smatra da su ti pokazatelji učinka ključni instrumenti za izmjeru učinkovitosti Centra;

Ostale primjedbe

21.  naglašava da je epidemija ebole bila test za aranžmane za pripravnost i pravni okvir Unije te da se Odbor za zdravstvenu sigurnost redovito sastajao kako bi raspravljao o odgovarajućim mjerama na temelju brzih procjena rizika i savjeta koje pruža Centar;

22.  podsjeća na to da Odluka br. 1082/2013/EU Europskog parlamenta i Vijeća(11) pruža okvir za razmatranje, koordinaciju i upravljanje ozbiljnim prekograničnim prijetnjama zdravlju u suradnji s državama članicama, Svjetskom zdravstvenom organizacijom, Centrom i drugim međunarodnim partnerima;

23.  prima na znanje činjenicu da se sustav ranog upozorenja i odgovora, uspostavljen Odlukom br. 1082/2013/EU u svrhu obavješćivanja o opasnostima i izvješćivanja o mjerama koje su poduzete u borbi protiv ozbiljnih prekograničnih prijetnji zdravlju, konstantno nadzire; napominje da je 2015. bilo 88 obavijesti, koje su rezultirale s 280 poruka i razmjena informacija, a razmotreno je 37 različitih događaja, među kojima su bili epidemija ebole, priljev izbjeglica, koronavirus MERS-CoV koji prouzročuje bliskoistočni respiratorni sindrom, dječja paraliza, nedostatak medicinskih protumjera, virus zika i eksplozija tvornice kemikalija u Kini; ističe da su svi događaji popraćeni u bliskoj suradnji s Centrom i državama članicama;

°

°  °

24.  u vezi s drugim primjedbama koje su priložene Odluci o razrješnici i horizontalne su naravi upućuje na svoju Rezoluciju od [xx xxxx 2017.](12) [o uspješnosti, financijskom upravljanju i nadzoru agencija].

1.2.2017

MIŠLJENJE Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane

upućeno Odboru za proračunski nadzor

o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti za financijsku godinu 2015.

(2016/2175(DEC))

Izvjestitelj za mišljenje: Giovanni La Via

PRIJEDLOZI

Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane poziva Odbor za proračunski nadzor da kao nadležni odbor u prijedlog rezolucije koji će usvojiti uvrsti sljedeće prijedloge:

1.  napominje da se Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti („Centar”) financira gotovo isključivo iz proračuna Unije; također napominje da su zemlje članice EFTA-e doprinijele proračunu Centra za 2015. s 2,97 %; upoznat je s činjenicom da su u 2015. izvršena sredstva Centra iznosila 5 079 604 EUR od ukupnog proračuna u iznosu od 58 451 950 EUR koji je dodijelila Komisija;

2.  napominje da su, u pogledu odobrenih sredstava Centra za obveze i plaćanja, u 2015. za većinu novih odobrenih sredstava preuzete obveze i izvršena plaćanja; upoznat je s činjenicom da je stopa izvršenja 95,0 % te da neiskorištena odobrena sredstva iznose 3,477 milijuna EUR; ističe da to nedovoljno izvršenje sredstava uglavnom odgovara neiskorištenim namjenskim prihodima (izvršenje proračuna Centra 2014.) koji su ponovno iskorišteni 2016.;

3.  naglašava da je epidemija ebole bila test za aranžmane za pripravnost i pravni okvir Unije te da se Odbor za zdravstvenu sigurnost redovito sastajao kako bi raspravljao o odgovarajućim mjerama na temelju brzih procjena rizika i savjeta koje pruža Centar;

4.  podsjeća na to da Odluka br. 1082/2013 Europskog parlamenta i Vijeća(13) pruža okvir za razmatranje, koordinaciju i upravljanje ozbiljnim prekograničnim prijetnjama zdravlju u suradnji s državama članicama, Svjetskom zdravstvenom organizacijom, Centrom i drugim međunarodnim partnerima;

5.  prima na znanje da se sustav ranog upozorenja i odgovora, uspostavljen Odlukom br. 1082/2013/EU u svrhu obavješćivanja o opasnostima i izvješćivanja o mjerama koje su poduzete u borbi protiv ozbiljnih prekograničnih prijetnji zdravlju, konstantno nadzire; napominje da je 2015. bilo 88 obavijesti, koje su rezultirale s 280 poruka i razmjena informacija, a razmotreno je 37 različitih događaja, među kojima su bili epidemija ebole, priljev izbjeglica, koronavirus MERS-CoV koji uzrokuje bliskoistočni respiratorni sindrom, dječja paraliza, nedostatak medicinskih protumjera, virus zika i eksplozija tvornice kemikalija u Kini; ističe da su svi događaji popraćeni u bliskoj suradnji s Centrom i državama članicama;

6.  napominje da se u vezi s postupcima nabave Centar posebno usredotočio na konzistentnost svih dokumenata u vezi s javnim nadmetanjem; naglašava da revidirana procedura Centra za nabavu, ugovore i bespovratna sredstva osigurava dodatni mehanizam kontrole kvalitete; konkretno, poziva Centar da provede detaljne provjere slučajeva sukoba interesa u vezi s natječajima, nabavom, zapošljavanjem i ugovorima kako bi se ojačala transparentnost;

7.  traži od Centra da strogo primjenjuje mjere koje se odnose na diskreciju i isključenje u javnoj nabavi, s odgovarajućim provjerama podobnosti koje bi se provodile u svakoj situaciji i da primjenjuje kriterije za isključenje kako bi se poduzeća isključila u slučaju svakog sukoba interesa, što je od ključne važnosti za zaštitu financijskih interesa Unije;

8.  ističe da Centar treba nastaviti s promicanjem dijaloga s dionicima i građanima te ga uključiti u svoje prioritetne zadaće i aktivnosti koje treba provesti;

9.  preporučuje Centru da razvije pokazatelje učinka; smatra da su takvi pokazatelji učinka ključni instrumenti kako bi se izmjerila učinkovitost Centra;

10.  podsjeća na to da, kao agencija Unije, Centar ima proračun u eurima; međutim napominje da su, s obzirom na to da se Centar nalazi u Švedskoj, koja nije u europodručju, mnogi njegovi rashodi u švedskim krunama; štoviše, Centar je izložen fluktuacijama deviznog tečaja jer, osim što ima bankovne račune u švedskim krunama, također izvršava određene transakcije u drugim stranim valutama;

11.  prima na znanje da od 1. svibnja 2015., odlukom Upravnog odbora Centra, vršitelj dužnosti direktora zamjenjuje direktora Centra dok novi direktor ne preuzme dužnost;

12.  na temelju dostupnih činjenica preporučuje da se direktoru Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti da razrješnica u vezi s izvršenjem proračuna Centra za financijsku godinu 2015.

REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJAU ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Datum usvajanja

31.1.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

57

10

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Alberto Cirio, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Renate Sommer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Estefanía Torres Martínez, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Clara Eugenia Aguilera García, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Martin Häusling, Jan Huitema, Peter Jahr, Merja Kyllönen, Gesine Meissner, James Nicholson, Gabriele Preuß, Bart Staes, Tiemo Wölken

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Dieter-Lebrecht Koch, Clare Moody

INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

22.3.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

23

4

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Richard Ashworth, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Patricija Šulin

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Raymond Finch, Jens Geier, Janusz Zemke

POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U NADLEŽNOM ODBORU

23

+

ALDE

ECR

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Martina Dlabajová, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula

Monica Macovei

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller, Patricija Šulin

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Derek Vaughan, Janusz Zemke

Benedek Jávor, Bart Staes

4

ECR

EFDD

ENF

Richard Ashworth, Notis Marias

Raymond Finch

Jean-François Jalkh

0

0

Korišteni znakovi:

+  :  za

–  :  protiv

0  :  suzdržani

(1)

SL C 449, 1.12.2016., str. 77.

(2)

SL C 449, 1.12.2016., str. 77.

(3)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(4)

SL L 142, 30.4.2004., str. 1.

(5)

SL L 328, 7.12.2013., str. 42.

(6)

SL C 449, 1.12.2016., str. 77.

(7)

SL C 449, 1.12.2016., str. 77.

(8)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(9)

SL L 142, 30.4.2004., str. 1.

(10)

SL L 328, 7.12.2013., str. 42.

(11)

Odluka br. 1082/2013/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2013. o ozbiljnim prekograničnim prijetnjama zdravlju i o stavljanju izvan snage Odluke br. 2119/98/EZ (SL L 293, 5.11.2013., str. 1.).

(12)

Usvojeni tekstovi, ....2017, P[8_TA(-PROV)(2017)0000].

(13)

Odluka br. 1082/2013/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2013. o ozbiljnim prekograničnim prijetnjama zdravlju i o stavljanju izvan snage Odluke br. 2119/98/EZ (SL L 293, 5.11.2013., str. 1.).

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti