Procedură : 2016/2175(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0082/2017

Texte depuse :

A8-0082/2017

Dezbateri :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Voturi :

PV 27/04/2017 - 5.33

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0164

RAPORT     
PDF 632kWORD 62k
28.3.2017
PE 593.886v01-00 A8-0082/2017

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor aferent exercițiului financiar 2015

(2016/2175(DEC))

Comisia pentru control bugetar

Raportoare: Inés Ayala Sender

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor aferent exercițiului financiar 2015

(2016/2175(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor pentru exercițiul financiar 2015,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor pentru exercițiul financiar 2015, însoțit de răspunsul Centrului(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2015 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 21 februarie 2017 privind descărcarea de gestiune a Centrului în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2015 (05873/2017 – C8-0061/2017),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 851/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 aprilie 2004 de creare a unui Centru European de prevenire și control al bolilor(4), în special articolul 23,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(5), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (A8-0082/2017),

1.  acordă directorului Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului aferent exercițiului financiar 2015;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

2. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind închiderea conturilor Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor pentru exercițiul financiar 2015

(2016/2175(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor pentru exercițiul financiar 2015,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor pentru exercițiul financiar 2015, însoțit de răspunsul Centrului(6),

–  având în vedere declarația de asigurare(7) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2015 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 21 februarie 2017 privind descărcarea de gestiune a Centrului în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2015 (05873/2017 – C8-0061/2017),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(8), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 851/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 aprilie 2004 de creare a unui Centru European de prevenire și control al bolilor(9), în special articolul 23,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(10), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (A8-0082/2017),

1.  aprobă închiderea conturilor Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor pentru exercițiul financiar 2015;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

3. PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor aferent exercițiului financiar 2015

(2016/2175(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor aferent exercițiului financiar 2015,

–  având în vedere Raportul special al Curții de Conturi nr. 12/2016 intitulat „Utilizarea granturilor ca metodă de finanțare de către agenții nu este întotdeauna opțiunea cea mai adecvată, iar eficacitatea sa nu poate fi demonstrată în toate cazurile”,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (A8-0082/2017),

A.  întrucât, potrivit situațiilor sale financiare, bugetul definitiv al Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor (denumit în continuare „Centrul”) aferent exercițiului financiar 2015 a fost de 58 451 950 EUR, ceea ce reprezintă o scădere de 3,36 % față de bugetul pentru 2014; întrucât 97,03 % din bugetul Centrului provine de la bugetul Uniunii;

B.  întrucât Curtea de Conturi (denumită în continuare „Curtea”), în Raportul său privind conturile anuale ale Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor pentru exercițiul financiar 2015 (denumit în continuare „raportul Curții”), a declarat că a obținut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale ale Centrului pentru exercițiul financiar 2015 și cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente;

C.  întrucât, în contextul procedurii de descărcare de gestiune, autoritatea care acordă descărcarea de gestiune subliniază că este deosebit de important să se consolideze și mai mult legitimitatea democratică a instituțiilor Uniunii prin îmbunătățirea transparenței și a răspunderii, prin punerea în aplicare a principiului întocmirii bugetului în funcție de performanțe și prin buna guvernanță a resurselor umane,

Acțiunile întreprinse în urma descărcării de gestiune pentru 2014

1.  ia act de faptul că:

-  Centrul a continuat procesul de revizuire a politicii sale de independență și a creat o procedură internă pentru punerea în aplicare a acestei politici; Consiliul de administrație al Centrului a aprobat această politică revizuită în iunie 2016 și, în acest context, Centrul le solicită tuturor membrilor personalului său să depună o declarație de interese înainte de intrarea lor în funcție; observă, în plus, că politica revizuită prevede faptul că toți membrii personalului care sunt implicați în desfășurarea unei proceduri de achiziții publice au obligația de a semna o declarație privind absența conflictelor de interese;

-  Centrul pune la dispoziția publicului informații esențiale în toate limbile oficiale ale Uniunii; cu toate acestea, conținutul materialelor destinate comunității de experți este furnizat doar în limba engleză, ca urmare a costurilor ridicate ale serviciilor de traducere;

Observații cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor

2.  constată, din raportul Curții, că au fost identificate o serie de deficiențe care afectează transparența procedurilor de achiziții ale Centrului, printre care se numără lipsa unei legături clare cu programul anual de activitate al Centrului, justificarea insuficientă a valorii estimate a contractelor sau lipsa unei valori financiare de referință pe baza căreia să fie evaluată capacitatea financiară a ofertantului; pe baza informațiilor furnizate de Centru, constată că acesta a pus în funcțiune, în 2016, o nouă versiune a aplicației de monitorizare a achizițiilor, care a permis clarificarea legăturii dintre procedurile de achiziții și programul anual de lucru; constată, în plus, că Centrul solicită în prezent o justificare a valorilor estimate ale contractelor înainte de lansarea oricărei proceduri de achiziții cu o valoare mai mare de 25 000 EUR;

Gestiunea bugetară și financiară

3.  ia act de faptul că eforturile de monitorizare a bugetului în cursul exercițiului financiar 2015 au condus la o rată de execuție bugetară de 94,05 %, reprezentând o scădere de 4,72 % față de 2014; recunoaște că această scădere este legată de factorul de ponderare mai mic aplicat pentru remunerații în Suedia în 2014 și de întârzierile survenite în procesele de recrutare, care au determinat costuri cu personalul mai scăzute decât se anticipa; observă că rata de execuție a creditelor de plată a fost de 76,27 %, ceea ce reprezintă o scădere de 4,1 % în comparație cu 2014;

4.  reamintește că, în calitate de agenție a Uniunii, Centrul are un buget exprimat în euro; cu toate acestea, pentru că Centrul este situat în Suedia, deci într-o țară din afara zonei euro, o mare parte din cheltuielile sale sunt realizate în coroana suedeză (SEK); de asemenea, Centrul este expus fluctuațiilor cursului de schimb, nu doar având conturile bancare în coroană suedeză, ci și desfășurându-și anumite tranzacții în alte valute;

Angajamente și reportări

5.  remarcă faptul că nivelul creditelor de angajament reportate s-a ridicat la 23 % (1 600 000 EUR) pentru titlul II (cheltuieli administrative) și la 42 % (7 500 000 EUR) pentru titlul III (cheltuieli operaționale); ia act de faptul că, la titlul II, aceste reportări de credite sunt legate în principal de achiziționarea de hardware și software, precum și de servicii de consultanță imobiliară, pentru care plățile sunt scadente abia în 2016; observă că, în ceea ce privește titlul III, reportările privesc proiectele multianuale ale Centrului, precum și serviciile de sprijin informatic pentru activitățile operaționale;

6.  observă că reportările pot adesea să fie justificate parțial sau în totalitate de natura multianuală a programelor operaționale ale agențiilor și nu indică neapărat deficiențe în planificarea și execuția bugetului și nici nu contravin întotdeauna principiului bugetar al anualității; constată că aceste reportări sunt de multe ori planificate în prealabil și comunicate Curții de Conturi; solicită să se clarifice circumstanțele în care reportările sunt considerate a fi planificate și justificate, având în vedere faptul că cheltuielile nu au putut fi executate în 2015 din motive care nu se află sub controlul Centrului;

Procedurile de achiziții publice și de recrutare

7.  ia act de faptul că, începând de la 1 mai 2015, în urma unei decizii a Consiliului de administrație al Centrului, directorul interimar îl înlocuiește pe directorul Centrului până la preluarea funcției de către un nou director;

8.  observă că numărul total al angajaților statutari a scăzut de la 277 la 260 în 2015, din cauza cerinței de a se reduce numărul posturilor din schema de personal a Centrului până în 2018; constată, în plus, că, până la sfârșitul lui 2015, efectivul de personal al Centrului cuprindea un număr total de 168 de agenți temporari și de 92 de agenți contractuali; ia act de faptul că în 2015 rata de rotație a agenților temporari și a agenților contractuali a fost de 8,3 % și că au existat întârzieri în cadrul mai multor proceduri de recrutare a personalului cu funcții de conducere, fapt care s-a datorat, parțial, intervalului de timp necesar pentru desemnarea directorului Centrului și, ulterior, perioadei de timp în care acest post a fost vacant;

9.  remarcă faptul că, în ceea ce privește procedurile de achiziții publice, Centrul a acordat o atenție deosebită asigurării coerenței tuturor documentelor aferente licitației; subliniază faptul că procedura revizuită a Centrului în materie de achiziții, contracte și granturi furnizează un mecanism suplimentar de control al calității; invită Centrul să desfășoare, în special, verificări minuțioase în ceea ce privește conflictele de interese în legătură cu cererile de oferte, procedurile de achiziții, recrutările și contractele, pentru a îmbunătăți transparența;

10.  solicită Centrului să aplice cu strictețe măsurile referitoare la discreție și excludere în ceea ce privește achizițiile publice, realizând verificări adecvate ale antecedentelor în toate cazurile, și să aplice criteriile de excludere pentru a elimina companiile în cazul unui conflict de interese, acest lucru fiind esențial pentru a proteja interesele financiare ale Uniunii;

Prevenirea și gestionarea conflictelor de interese și transparența

11.  constată cu satisfacție că se efectuează atât verificări sistematice, cât și controale prin sondaj ale CV-urilor prezentate de către membrii Consiliului de administrație, fiind prevăzută aplicarea unei proceduri de „încălcare a încrederii” în cazurile în care conținutul acestor CV-uri se dovedește a fi inexact, fiind în contradicție cu informațiile obținute din alte surse (spre exemplu informațiile accesibile publicului);

12.  remarcă faptul că Centrul a adoptat inițiative specifice pentru a mări transparența în ceea ce privește contactele sale cu lobbyiștii și că în prezent se fac pregătiri pentru adoptarea unei proceduri interne referitoare la întâlnirile cu reprezentanții industriei farmaceutice; invită Centrul să pună în aplicare o politică proactivă privind transparența activităților de lobby;

Controale interne

13.  ia act de faptul că Centrul a examinat stadiul punerii în aplicare a standardelor sale de control intern (SCI) și că rezultatele acestei analize au fost validate de către conducerea Centrului; observă că toate SCI ale Centrului au fost puse în practică;

14.  constată că Centrul a instituit o procedură prin care să asigure faptul că toate situațiile în care nu se aplică controalele obișnuite sau în care apar devieri de la procesele sau procedurile consacrate sunt documentate în cadrul unor rapoarte privind excepțiile; constată că în 2015 au fost înregistrate 28 de astfel de excepții, cu 14 cazuri mai puțin decât în 2014;

Auditul intern

15.  observă că Serviciul de Audit Intern al Comisiei (IAS) a efectuat un audit privind gestionarea datelor în cadrul Centrului; constată, de asemenea, că raportul final a fost transmis în noiembrie 2015 și că acesta includea patru observații catalogate drept „foarte importante” și două observații „importante”; ia act de faptul că Centrul a elaborat un plan de acțiune care urma să fie pus în aplicare pe parcursul exercițiilor 2016 și 2017;

Performanța

16.  ia act, din raportul anual al Centrului, de faptul că acesta și-a atins majoritatea obiectivelor asociate indicatorilor săi de performanță; ia act, în special, de faptul că procentul declarațiilor de interese anuale și specifice care au fost aprobate a fost de 87,9 % în cazul membrilor Consiliului de administrație și de 89,2 % în cazul membrilor Forumului consultativ, în timp ce obiectivul urmărit de Centru viza 100 % din declarații; ia act, de asemenea, de indicatorul referitor la procentul facturilor plătite în termenele prevăzute de regulamentul financiar al Centrului, acesta fiind de 78,07 %, ușor mai scăzut decât nivelul-țintă de 80 %;

17.  subliniază că, pe lângă evaluările sale externe realizate din cinci în cinci ani, începând din 2015 Centrul a instituit două evaluări anuale interne care au vizat acțiunile sale de combatere a virusului Ebola în Africa de Vest; remarcă, de asemenea, faptul că sistemul de gestionare a calității (bazat pe metodologia cadrului comun de evaluare) pune la dispoziție informații obținute în urma unor autoevaluări realizate o dată la doi ani privind posibilitățile de îmbunătățire a organizării, permițând adoptarea de măsuri corective; ia act de faptul că Centrul a realizat o analiză a ansamblului proceselor sale operaționale pentru a spori eficiența și, în 2016, a adoptat măsuri de revizuire și restructurare a acestor procese utilizând metodologia Lean, urmând ca aceste măsuri să se aplice în continuare și în 2017;

18.  observă că obiectivul Centrului de a atrage un număr de vizitatori ai portalului său web cu 10 % mai mare în 2015 nu a fost atins, în special ca urmare a creșterii fără precedent a numărului de vizitatori în 2014, pe durata crizei generate de virusul Ebola; recunoaște totuși că numărul persoanelor care urmăresc contul oficial creat de Centru pe platformele de comunicare socială a crescut cu 40 % față de 2014;

19.  subliniază că Centrul ar trebui să continue să promoveze dialogul cu părțile interesate și cu cetățenii și să îl integreze printre prioritățile și activitățile care urmează să fie realizate;

20.  recomandă Centrului să elaboreze indicatori de impact; consideră că astfel de indicatori de impact sunt instrumente esențiale pentru a măsura eficacitatea Centrului;

Alte observații

21.  subliniază că epidemia de Ebola a reprezentat o ocazie pentru ca Uniunea să își testeze dispozitivele în materie de pregătire și cadrul juridic și evidențiază că Comitetul pentru securitate sanitară s-a reunit în mod regulat pentru a discuta măsurile adecvate bazate pe evaluări rapide ale riscului și pe orientările furnizate de Centru;

22.  reamintește că Decizia nr. 1082/2013/UE a Parlamentului European și a Consiliului(11) prevede cadrul pentru abordarea, coordonarea și gestionarea amenințărilor transfrontaliere grave pentru sănătate, în cooperare cu statele membre, cu Organizația Mondială a Sănătății (OMS), cu Centrul și cu alți parteneri internaționali;

23.  recunoaște că sistemul de alertă precoce și răspuns rapid, care a fost instituit prin Decizia nr. 1082/2013/UE pentru a notifica alerte și a raporta măsurile luate pentru a combate amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate, a fost constant monitorizat; în 2015, au existat 88 de notificări, care au avut ca rezultat 280 de mesaje și schimburi de informații, și au fost abordate 37 de evenimente diferite, de exemplu epidemia de Ebola, afluxul de refugiați, coronavirusul sindromului respirator din Orientul Mijlociu (MERS-CoV), poliomielita, lipsa de contramăsuri medicale, virusul Zika și explozia unei fabrici de produse chimice în China; subliniază că toate evenimentele au fost urmărite în strânsă cooperare cu Centrul și cu statele membre;

°

°  °

24.  face trimitere, pentru alte observații cu caracter orizontal care însoțesc decizia privind descărcarea de gestiune, la Rezoluția sa din [xx xxxx 2017](12) [referitoare la performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor].

1.2.2017

AVIZ al Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

destinat Comisiei pentru control bugetar

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor aferent exercițiului financiar 2015

(2016/2175(DEC))

Raportor pentru aviz: Giovanni La Via

SUGESTII

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară recomandă Comisiei pentru control bugetar, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1.  ia act de faptul că Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor („Centrul”) este finanțat aproape exclusiv de la bugetul Uniunii; ia act, de asemenea, de faptul că țările membre ale AELS au contribuit în proporție de 2,97% la bugetul pe 2015 al Centrului; constată că, în 2015, Centrul a avut un rezultat bugetar de 5 079 604 EUR dintr-un buget total de 58 451 950 EUR încasat de la Comisie;

2.  ia act de faptul că, în ceea ce privește creditele de angajament și creditele de plată ale Centrului, în 2015 majoritatea creditelor noi au fost angajate și plătite; ia act de faptul că nivelul execuției bugetare se ridică la 95,0 % și că valoarea creditelor neutilizate s-a ridicat la 3,477 milioane EUR; subliniază că în mare parte această subutilizare corespunde veniturilor alocate neutilizate (rezultatul bugetar al Centrului din exercițiul 2014), care au fost reutilizate în 2016;

3.  subliniază că epidemia de Ebola a reprezentat o ocazie pentru ca Uniunea să își testeze dispozitivele în materie de pregătire și cadrul juridic și subliniază că Comitetul pentru securitate sanitară s-a reunit în mod regulat pentru a discuta măsurile adecvate bazate pe evaluări rapide ale riscului și pe orientările furnizate de Centru;

4.  reamintește că Decizia nr. 1082/2013/UE a Parlamentului European și a Consiliului(13) prevede cadrul pentru abordarea, coordonarea și gestionarea amenințărilor transfrontaliere grave pentru sănătate, în cooperare cu statele membre, cu Organizația Mondială a Sănătății (OMS), cu Centrul și cu alți parteneri internaționali;

5.  recunoaște că sistemul de alertă precoce și răspuns rapid, care a fost instituit prin Decizia nr. 1082/2013/UE pentru a notifica alerte și a raporta măsurile luate pentru a combate amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate, a fost constant monitorizat; în 2015, au existat 88 de notificări, care au avut ca rezultat 280 de mesaje și schimburi de informații, și au fost abordate 37 de evenimente diferite, de exemplu epidemia de Ebola, afluxul de refugiați, coronavirusul sindromului respirator din Orientul Mijlociu (MERS-CoV), poliomielita, lipsa de contramăsuri medicale, virusul Zika și explozia unei fabrici de produse chimice în China; subliniază că toate evenimentele au fost urmărite în strânsă cooperare cu Centrul și cu statele membre;

6.  remarcă faptul că, în ceea ce privește procedurile de achiziții publice, Centrul a acordat o atenție deosebită asigurării coerenței tuturor documentelor aferente licitației; subliniază faptul că procedura revizuită a Centrului în materie de achiziții, contracte și granturi furnizează un mecanism suplimentar de control al calității; invită Centrul să desfășoare, în special, verificări minuțioase în ceea ce privește conflictele de interese în legătură cu cererile de oferte, procedurile de achiziții, recrutările și contractele, pentru a îmbunătăți transparența;

7.  solicită Centrului să aplice cu strictețe măsurile referitoare la discreție și excludere în ceea ce privește achizițiile publice, realizând verificări adecvate ale antecedentelor în toate cazurile, și să aplice criteriile de excludere pentru a elimina companiile în cazul unui conflict de interese, acest lucru fiind esențial pentru a proteja interesele financiare ale Uniunii;

8.  subliniază că Centrul ar trebui să continue să promoveze dialogul cu părțile interesate și cu cetățenii și să îl integreze printre prioritățile și activitățile care urmează să fie realizate;

9.  recomandă Centrului să elaboreze indicatori de impact; consideră că astfel de indicatori de impact sunt instrumente esențiale pentru a măsura eficacitatea Centrului;

10.  reamintește că, în calitate de agenție a Uniunii, Centrul are un buget exprimat în euro; cu toate acestea, pentru că Centrul este situat în Suedia, deci într-o țară din afara zonei euro, o mare parte din cheltuielile sale sunt realizate în coroana suedeză (SEK); de asemenea, Centrul este expus fluctuațiilor cursului de schimb, nu doar având conturile bancare în coroană suedeză, ci și desfășurându-și anumite tranzacții în alte valute;

11.  ia act de faptul că, începând de la 1 mai 2015, în urma unei decizii a consiliului de conducere al Centrului, directorul interimar îl înlocuiește pe directorul Centrului până la preluarea funcției de către un nou director;

12.  recomandă, pe baza datelor disponibile, să se acorde directorului Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului aferent exercițiului financiar 2015.

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

Data adoptării

31.1.2017

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

57

10

0

Membri titulari prezenți la votul final

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Alberto Cirio, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Renate Sommer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Estefanía Torres Martínez, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Membri supleanți prezenți la votul final

Clara Eugenia Aguilera García, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Martin Häusling, Jan Huitema, Peter Jahr, Merja Kyllönen, Gesine Meissner, James Nicholson, Gabriele Preuß, Bart Staes, Tiemo Wölken

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Dieter-Lebrecht Koch, Clare Moody

INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREAÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

Data adoptării

22.3.2017

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

23

4

0

Membri titulari prezenți la votul final

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Membri supleanți prezenți la votul final

Richard Ashworth, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Patricija Šulin

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Raymond Finch, Jens Geier, Janusz Zemke

VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

23

+

ALDE

ECR

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Martina Dlabajová, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula

Monica Macovei

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller, Patricija Šulin

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Derek Vaughan, Janusz Zemke

Benedek Jávor, Bart Staes

4

-

ECR

EFDD

ENF

Richard Ashworth, Notis Marias

Raymond Finch

Jean-François Jalkh

0

0

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

(1)

JO C 449, 1.12.2016, p. 77.

(2)

JO C 449, 1.12.2016, p. 77.

(3)

JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(4)

JO L 142, 30.4.2004, p. 1.

(5)

JO L 328, 7.12.2013, p. 42.

(6)

JO C 449, 1.12.2016, p. 77.

(7)

JO C 449, 1.12.2016, p. 77.

(8)

JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(9)

JO L 142, 30.4.2004, p. 1.

(10)

JO L 328, 7.12.2013, p. 42.

(11)

Decizia nr. 1082/2013/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2013 privind amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate și de abrogare a Deciziei nr. 2119/98/CE (JO L 293, 5.11.2013, p. 1).

(12)

Texte adoptate, ... 2017, P[8_TA(-PROV)(2017)0000].

(13)

Decizia nr. 1082/2013/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2013 privind amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate și de abrogare a Deciziei nr. 2119/98/CE (JO L 293, 5.11.2013, p. 1).

Aviz juridic - Politica de confidențialitate