Postup : 2016/2175(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0082/2017

Predkladané texty :

A8-0082/2017

Rozpravy :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Hlasovanie :

PV 27/04/2017 - 5.33

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0164

SPRÁVA     
PDF 565kWORD 60k
28.3.2017
PE 593.886v02-00 A8-0082/2017

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2015

(2016/2175(DEC))

Výbor pre kontrolu rozpočtu

Spravodajkyňa: Inés Ayala Sender

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2015

(2016/2175(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2015,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2015 spolu s odpoveďami centra(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti vedenia účtov a zákonnosti a správnosti príslušných operácií(2), ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2015 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady zo 21. februára 2017 o udelení absolutória centru za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2015 (05873/2017 – C80061/2017),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únii,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 851/2004 z 21. apríla 2004, ktorým sa zriaďuje Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb(4), a najmä na jeho článok 23,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(5), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A8-0082/2017),

1.  udeľuje absolutórium riaditeľovi Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za plnenie rozpočtu centra za rozpočtový rok 2015;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, riaditeľovi Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o účtovnej závierke Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2015

(2016/2175(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2015,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2015 spolu s odpoveďami centra(6),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti vedenia účtov a zákonnosti a správnosti príslušných operácií(7), ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2015 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady zo 21. februára 2017 o udelení absolutória centru za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2015 (05873/2017 – C80061/2017),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únii,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(8), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 851/2004 z 21. apríla 2004, ktorým sa zriaďuje Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb(9), a najmä na jeho článok 23,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/20123(10), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A8-0082/2017),

1.  schvaľuje účtovnú závierku Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2015;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie riaditeľovi Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

3. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2015

(2016/2175(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2015,

–  so zreteľom na osobitnú správu Dvora audítorov č. 12/2016 s názvom Používanie grantov agentúrami: nie vždy vhodné ani preukázateľne účinné,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A8-0082/2017),

A.  keďže podľa finančných výkazov predstavoval konečný rozpočet Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ďalej len „centrum“) na rozpočtový rok 2015 sumu 58 451 950 EUR, čo je zníženie o 3,36 % v porovnaní s rokom 2014; keďže 97,03 % rozpočtu centra pochádza z rozpočtu Únie;

B.  keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2015 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) uviedol, že získal primeranú istotu o tom, že ročná účtovná závierka centra za rok 2015 je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

C.  keďže v súvislosti s postupom udeľovania absolutória orgán udeľujúci absolutórium zdôrazňuje osobitný význam ďalšieho posilňovania demokratickej legitímnosti inštitúcií Únie zlepšením transparentnosti a zodpovednosti, vykonávaním koncepcie pre zostavovanie rozpočtu na základe výkonnosti a dobrým riadením ľudských zdrojov;

Ďalšie kroky v súvislosti s absolutóriom za rok 2014

1.  berie na vedomie skutočnosť, že:

-  centrum ďalej revidovalo svoju politiku nezávislosti a vytvorilo interný postup na vykonávanie tejto politiky; okrem toho poznamenáva, že aktualizovaná politika bola správnou radou centra schválená v júni 2016 a že od všetkých zamestnancov vyžaduje, aby predložili vyhlásenie o záujmoch predtým, než nastúpia do zamestnania; okrem toho berie na vedomie, že revidovaná politika vyžaduje, aby všetci zamestnanci zapojení do určitého postupu verejného obstarávania podpísali vyhlásenie o neexistencii konfliktu záujmov;

-  centrum poskytuje kľúčové informácie pre verejnosť vo všetkých úradných jazykoch Únie; berie na vedomie skutočnosť, že obsah zameraný na odbornú komunitu je uvedený iba v anglickom jazyku, a to vzhľadom na vysoké náklady na preklad;

Pripomienky k zákonnosti a riadnosti príslušných operácií

2.  na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že sa zistili rôzne nedostatky ovplyvňujúce transparentnosť postupov centra v oblasti verejného obstarávania, napríklad nedostatočne jasné prepojenie s ročným pracovným programom centra, nedostatočné odôvodnenie odhadovanej hodnoty zmluvy alebo absencia finančnej referenčnej hodnoty na posúdenie finančnej spôsobilosti uchádzača; berie na vedomie informáciu centra, že v roku 2016 zaviedlo novú verziu aplikácie na monitorovanie verejného obstarávania, ktorá vytvára jasné prepojenie medzi postupmi verejného obstarávania a ročným pracovným programom; okrem toho berie na vedomie, že pred začatím akéhokoľvek postupu verejného obstarávania v hodnote nad 25 000 EUR centrum teraz žiada o zdôvodnenie odhadovanej hodnoty zákazky;

Rozpočtové a finančné hospodárenie

3.  konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2015 prinieslo mieru plnenia rozpočtu na úrovni 94,05 %, čo v porovnaní s rokom 2014 predstavuje zníženie o 4,72 %; berie na vedomie skutočnosť, že tento pokles súvisí s nižším váhovým faktorom, ktorý sa od 1. júna 2014 uplatňuje na odmeňovanie vo Švédsku, a s omeškaniami, ku ktorým došlo v prijímaní zamestnancov, čo viedlo k nižším nákladom na zamestnancov, ako sa predpokladalo; poznamenáva, že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov bola 76,27 %, čo v porovnaní s rokom 2014 predstavuje zníženie o 4,1 %;

4.  pripomína, že ako agentúra Únie má centrum rozpočet denominovaný v eurách; keďže však sídli vo Švédsku, krajine mimo eurozóny, mnohé z jeho výdavkov sa realizujú vo švédskych korunách (SEK); okrem toho centrum je vystavené pohybom výmenného kurzu, keďže má nielen účty vo švédskych korunách, ale niektoré operácie realizuje aj v iných menách;

Záväzky a prenosy

5.  konštatuje, že miera prenesených viazaných rozpočtových prostriedkov v hlave II (administratívne výdavky) bola 23 % (1 600 000 EUR) a v hlave III (operačné výdavky) 42 % (7 500 000 EUR); berie na vedomie skutočnosť, že prenosy v hlave II súviseli najmä s plánovaným obstaraním IT hardvéru a softvéru a s poradenskými službami v oblasti nehnuteľností, ktoré bolo potrebné uhradiť až v roku 2016; berie tiež na vedomie, že prenosy v hlave III sa týkali viacročných projektov centra a IKT podpory operačných činností;

6.  konštatuje, že prenosy možno často čiastočne alebo úplne odôvodniť viacročnou povahou operačných programov agentúr a nemusia ešte znamenať, že sa v plánovaní a plnení rozpočtu vyskytujú nedostatky, ani nie sú nevyhnutne v rozpore so zásadou ročnej platnosti rozpočtu; berie na vedomie, že prenosy sú v mnohých prípadoch plánované vopred a oznámené Dvoru audítorov; požaduje jasné vymedzenie pojmu „plánované a odôvodnené“, keďže výdavky sa v roku 2015 nemohli realizovať z dôvodov mimo kontroly strediska;

Postupy verejného obstarávania a prijímania zamestnancov

7.  berie na vedomie, že od 1. mája 2015 po rozhodnutí správnej rady centra nahradila dovtedajšieho riaditeľa úradujúca riaditeľka, kým sa funkcie neujme nový riaditeľ;

8.  berie na vedomie skutočnosť, že celkový počet zamestnancov podliehajúcich služobnému poriadku sa v roku 2015 znížil z 277 na 260 z dôvodu požadovaného zníženia počtu miest v pláne pracovných miest centra do roku 2018; ďalej konštatuje, že ku koncu roka 2015 bol celkový počet dočasných zamestnancov pracujúcich v centre 168 a celkový počet zmluvných zamestnancov 92; berie na vedomie, že miera fluktuácie dočasných zamestnancov a zmluvných zamestnancov v roku 2015 dosiahla 8,3 % a že došlo k omeškaniu v prijímaní zamestnancov na viaceré vysoké posty, čo bolo čiastočne ovplyvnené čakaním na vymenovanie a následným uvoľnením funkcie riaditeľa centra;

9.  poznamenáva, že pokiaľ ide o postupy verejného obstarávania, centrum sa osobitne zameralo na zabezpečenie konzistentnosti vo všetkých súťažných podkladoch; zdôrazňuje, že pozmenený postup centra pre verejné obstarávanie, zmluvy a granty poskytuje dodatočný mechanizmus kontroly kvality; vyzýva centrum, aby predovšetkým vykonávalo dôkladné kontroly konfliktov záujmov v súvislosti s verejnými zákazkami, verejným obstarávaním, prijímaním zamestnancov a so zmluvami s cieľom posilniť transparentnosť;

10.  žiada centrum, aby dôsledne uplatňovalo opatrenia týkajúce sa voľnej úvahy a vylúčenia, pokiaľ ide o verejné obstarávanie, pričom riadne overovanie spoľahlivosti sa bude vykonávať v každom štádiu, a aby uplatňovalo kritériá vylúčenia s cieľom zabrániť účasti spoločností v prípade akéhokoľvek konfliktu záujmov, čo je nevyhnutné na ochranu finančných záujmov Únie;

Prevencia a riešenie konfliktov záujmov a transparentnosť

11.  s uspokojením konštatuje, že sa vykonávajú rutinné a náhodné kontroly životopisov poskytnutých členmi správnej rady a v prípadoch, keď z informácií z iných zdrojov (napr. z verejne dostupných informácií) vyplývajú skutkové nepresnosti, je zavedený postup pre narušenie dôvery;

12.  konštatuje, že centrum prijalo osobitné iniciatívy s cieľom zvýšiť transparentnosť týkajúcu sa kontaktov s lobistami a že sa pripravuje interný postup týkajúci sa stretnutí s farmaceutickým sektorom; vyzýva centrum, aby zaviedlo proaktívnu politiku transparentnosti vzťahov s lobistami;

Vnútorná kontrola

13.  konštatuje, že centrum vykonalo preskúmanie implementácie svojich noriem vnútornej kontroly (ICS) a že výsledky preskúmania boli potvrdené manažmentom centra; berie na vedomie skutočnosť, že všetky normy vnútornej kontroly centra boli implementované;

14.  berie na vedomie, že centrum má zavedený postup, aby sa zabezpečilo, že neštandardné riadiace postupy alebo odchýlky od zavedených procesov a postupov sa zdokumentujú v správach o výnimkách; konštatuje, že v roku 2015 bolo zaznamenaných 28 takýchto výnimiek, čo predstavuje pokles o 14 výnimiek v porovnaní s rokom 2014;

Vnútorný audit

15.  berie na vedomie, že Útvar pre vnútorný audit (IAS) vykonal audit týkajúci sa správy údajov v centre; ďalej konštatuje, že záverečná správa bola vydaná v novembri 2015 a obsahovala štyri veľmi dôležité pripomienky a dve dôležité pripomienky; berie na vedomie, že centrum pripravilo akčný plán, ktorý sa má implementovať v priebehu rokov 2016 a 2017;

Výkonnosť

16.  na základe výročnej správy centra konštatuje, že dosiahlo väčšinu cieľov týkajúcich sa jeho ukazovateľov výkonnosti; upozorňuje najmä na ukazovatele týkajúce sa podielu schválených ročných a osobitných vyhlásení o záujmoch členov správnej rady a poradného fóra centra, ktoré dosiahli 87,9 % a 89,2 %, pričom cieľ bol stanovený na 100 %; ďalej upozorňuje na ukazovateľ percentuálneho podielu faktúr uhradených v lehote stanovenej v nariadení o rozpočtových pravidlách centra, ktorý dosiahol 78,07 %, čo je mierne pod úrovňou cieľových 80 %;

17.  konštatuje, že okrem päťročného externého hodnotenia centrum od roku 2015 zriadilo dve ročné interné hodnotenia týkajúce sa jeho nasadenia v súvislosti s ebolou v západnej Afrike; poznamenáva tiež, že systém riadenia kvality (založený na spoločnom hodnotiacom rámci) zabezpečuje na základe sebahodnotení uskutočňovaných každé dva roky prehľad o tom, ako zlepšiť organizáciu, čo vedie k nápravným opatreniam; berie na vedomie, že centrum zmapovalo svoje operačné procesy s cieľom posilniť efektívnosť a v roku 2016 tieto procesy preskúmalo a zreorganizovalo s použitím metodiky Lean, v čom bude pokračovať aj v roku 2017;

18.  berie na vedomie, že centrum svoj cieľ zvýšiť v roku 2015 počet návštevníkov webovej stránky o 10 % nedosiahlo, najmä pre bezprecedentný nárast webových návštevníkov v roku 2014 počas krízy spôsobenej ebolou; berie však na vedomie, že počet ľudí, ktorí centrum sledujú prostredníctvom jeho účtov v sociálnych médiách, sa v porovnaní s rokom 2014 zvýšil o 40 %;

19.  zdôrazňuje, že centrum by malo aj naďalej presadzovať dialóg so zainteresovanými stranami a občanmi a zahrnúť ho do priorít a činností, ktoré sa majú vykonať;

20.  odporúča, aby centrum vypracovalo ukazovatele vplyvu; domnieva sa, že takéto ukazovatele vplyvu predstavujú dôležitý nástroj na meranie účinnosti centra;

Ďalšie pripomienky

21.  zdôrazňuje, že epidémia eboly bola skúškou pripravenosti Únie, pokiaľ ide o opatrenia a právny rámec, a že Výbor pre zdravotnú bezpečnosť sa pravidelne stretával s cieľom prediskutovať vhodné opatrenia založené na rýchlych hodnoteniach rizika a usmerneniach centra;

22.  pripomína, že rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1082/2013/EÚ(11) stanovuje rámec na riešenie, koordináciu a riadenie vážnych cezhraničných zdravotných hrozieb v spolupráci s členskými štátmi, so Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO), centrom a s inými medzinárodnými partnermi;

23.  berie na vedomie skutočnosť, že systém včasného varovania a reakcie, ktorý bol zriadený rozhodnutím č. 1082/2013/EÚ s cieľom upozorňovať a informovať o opatreniach prijatých v boji s vážnymi cezhraničnými zdravotnými hrozbami, bol neustále monitorovaný; v roku 2015 bolo zaznamenaných 88 oznámení, ktoré viedli k 280 správam a výmenám informácií, a riešilo sa 37 rôznych udalostí, napríklad epidémia eboly, prílev utečencov, koronavírus z Blízkeho východu, ktorý spôsobuje respiračný syndróm (MERS-CoV), poliomyelitída, nedostatočné zdravotnícke protiopatrenia, vírus Zika a výbuch chemickej továrne v Číne; zdôrazňuje, že všetky tieto udalosti boli sledované v úzkej spolupráci s centrom a členskými štátmi;

°

°  °

24.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z [xx xxxx 2017](12) [o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr].

1.2.2017

STANOVISKO Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

pre Výbor pre kontrolu rozpočtu

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2015

(2016/2175(DEC))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Giovanni La Via

NÁVRHY

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  poznamenáva, že Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (centrum) je takmer výlučne financované z rozpočtu Únie; poznamenáva tiež, že krajiny EFTA prispeli do rozpočtu centra na rok 2015 podielom 2,97 %; berie na vedomie, že v roku 2015 predstavoval výsledok hospodárenia centra 5 079 604 EUR z celkového rozpočtu 58 451 950 EUR prideleného Komisiou;

2.  konštatuje, že pokiaľ ide o viazané a platobné rozpočtové prostriedky centra, väčšina nových prostriedkov v roku 2015 bola zaviazaná a vyplatená; berie na vedomie, že miera plnenia dosiahla 95,0 % a že suma nepoužitých rozpočtových prostriedkov predstavuje 3,477 milióna EUR; zdôrazňuje, že väčšina tohto nedostatočného čerpania zodpovedá nepoužitým pripísaným príjmom (výsledok hospodárenia centra v roku 2014), ktoré sa opätovne použili v roku 2016;

3.  zdôrazňuje, že epidémia eboly bola skúškou pripravenosti Únie, pokiaľ ide o opatrenia a právny rámec, a že Výbor pre zdravotnú bezpečnosť sa pravidelne stretával s cieľom prediskutovať vhodné opatrenia založené na rýchlych hodnoteniach rizika a usmerneniach centra;

4.  pripomína, že rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1082/2013/EÚ(13) stanovuje rámec na riešenie, koordináciu a riadenie vážnych cezhraničných zdravotných hrozieb v spolupráci s členskými štátmi, Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO), centrom a inými medzinárodnými partnermi;

5.  berie na vedomie, že systém včasného varovania a reakcie, ktorý bol zriadený rozhodnutím č. 1082/2013/EÚ s cieľom upozorňovať a informovať o opatreniach prijatých v boji s vážnymi cezhraničnými zdravotnými hrozbami, bol neustále monitorovaný; v roku 2015 bolo zaznamenaných 88 oznámení, ktoré viedli k 280 správam a výmenám informácií, a riešilo sa 37 rôznych udalostí, napríklad epidémia eboly, prílev utečencov, koronavírus z Blízkeho východu, ktorý spôsobuje respiračný syndróm (MERS-CoV), poliomyelitída, nedostatočné zdravotnícke protiopatrenia, vírus Zika a výbuch chemickej továrne v Číne; zdôrazňuje, že všetky tieto udalosti boli sledované v úzkej spolupráci s centrom a členskými štátmi;

6.  poznamenáva, že pokiaľ ide o postupy verejného obstarávania, centrum sa osobitne zameralo na zabezpečenie konzistentnosti vo všetkých súťažných podkladoch; zdôrazňuje, že pozmenený postup centra pre verejné obstarávanie, zmluvy a granty poskytuje dodatočný mechanizmus kontroly kvality; vyzýva centrum, aby predovšetkým vykonávalo dôkladné kontroly konfliktov záujmov v súvislosti s verejnými zákazkami, verejným obstarávaním, prijímaním zamestnancov a so zmluvami s cieľom posilniť transparentnosť;

7.  žiada centrum, aby dôsledne uplatňovalo opatrenia týkajúce sa voľnej úvahy a vylúčenia, pokiaľ ide o verejné obstarávanie, pričom riadne overovanie spoľahlivosti sa bude vykonávať v každom štádiu, a aby uplatňovalo kritériá vylúčenia s cieľom zabrániť účasti spoločností v prípade akéhokoľvek konfliktu záujmov, čo je nevyhnutné na ochranu finančných záujmov Únie;

8.  zdôrazňuje, že centrum by malo aj naďalej presadzovať dialóg so zainteresovanými stranami a občanmi a zahrnúť ho do priorít a činností, ktoré sa majú vykonať;

9.  odporúča, aby centrum vypracovalo ukazovatele vplyvu; domnieva sa, že takéto ukazovatele vplyvu predstavujú dôležitý nástroj na meranie účinnosti centra;

10.  pripomína, že ako agentúra Únie má centrum rozpočet denominovaný v eurách; keďže však sídli vo Švédsku, krajine mimo eurozóny, mnohé z jeho výdavkov sa realizujú vo švédskych korunách (SEK); okrem toho centrum je vystavené pohybom výmenného kurzu, keďže má nielen účty vo švédskych korunách, ale niektoré operácie realizuje aj v iných menách;

11.  berie na vedomie, že od 1. mája 2015 po rozhodnutí správnej rady centra nahradila dovtedajšieho riaditeľa úradujúca riaditeľka, kým sa funkcie neujme nový riaditeľ;

12.  na základe dostupných údajov odporúča udeliť riaditeľke Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb absolutórium za plnenie rozpočtu centra za rozpočtový rok 2015.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

Dátum prijatia

31.1.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

57

10

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Alberto Cirio, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Renate Sommer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Estefanía Torres Martínez, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Clara Eugenia Aguilera García, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Martin Häusling, Jan Huitema, Peter Jahr, Merja Kyllönen, Gesine Meissner, James Nicholson, Gabriele Preuß, Bart Staes, Tiemo Wölken

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Dieter-Lebrecht Koch, Clare Moody

INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

22.3.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania:

+:

–:

0:

23

4

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Richard Ashworth, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Patricija Šulin

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Raymond Finch, Jens Geier, Janusz Zemke

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

23

+

ALDE

ECR

GUE/NGL

PPE

S&D

Verts/ALE

Martina Dlabajová, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula

Monica Macovei

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller, Patricija Šulin

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Derek Vaughan, Janusz Zemke

Benedek Jávor, Bart Staes

4

-

ECR

EFDD

ENF

Richard Ashworth, Notis Marias

Raymond Finch

Jean-François Jalkh

0

0

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

(1)

Ú. v. EÚ C 449, 1.12.2016, s. 77.

(2)

Ú. v. EÚ C 449, 1.12.2016, s. 77.

(3)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

Ú. v. EÚ L 142, 30.4.2004, s. 1.

(5)

Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(6)

Ú. v. EÚ C 449, 1.12.2016, s. 77.

(7)

Ú. v. EÚ C 449, 1.12.2016, s. 77.

(8)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(9)

Ú. v. EÚ L 142, 30.4.2004, s. 1.

(10)

Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(11)

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1082/2013/EÚ z 22. októbra 2013 o závažných cezhraničných ohrozeniach zdravia a zrušení rozhodnutia č. 2119/98/ES (Ú. v. EÚ L 293, 5.11.2013, s. 1).

(12)

Prijaté texty, ... 2017, P[8_TA(-PROV)(2017)0000].

(13)

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1082/2013/EÚ z 22. októbra 2013 o závažných cezhraničných ohrozeniach zdravia a zrušení rozhodnutia č. 2119/98/ES (Ú. v. EÚ L 293, 5.11.2013, s. 1).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia