Förfarande : 2016/2175(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0082/2017

Ingivna texter :

A8-0082/2017

Debatter :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Omröstningar :

PV 27/04/2017 - 5.33

Antagna texter :

P8_TA(2017)0164

BETÄNKANDE     
PDF 388kWORD 64k
28.3.2017
PE 593.886v02-00 A8-0082/2017

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2015

(2016/2175(DEC))

Budgetkontrollutskottet

Föredragande: Inés Ayala Sender

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2015

(2016/2175(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2015,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2015, med centrumets svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet(2)och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet, som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2015 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 21 februari 2017 om att bevilja centrumet ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2015 (05873/2017 – C8-0061/2017),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 851/2004 av den 21 april 2004 om inrättande av ett europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar(4), särskilt artikel 23,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(5), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A8-0082/2017).

1.  Europaparlamentet beviljar direktören för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar ansvarsfrihet för genomförandet av centrumets budget för budgetåret 2015.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till direktören för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

2. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om avslutande av räkenskaperna för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2015

(2016/2175(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2015,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2015, med centrumets svar(6),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet(7)och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet, som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2015 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 21 februari 2017 om att bevilja centrumet ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2015 (05873/2017 – C8-0061/2017),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(8), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 851/2004 av den 21 april 2004 om inrättande av ett europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar(9), särskilt artikel 23,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(10), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A8-0082/2017).

1.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2015.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till direktören för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L serien).

3. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2015

(2016/2175(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2015,

–  med beaktande av revisionsrättens särskilda rapport nr 12/2016 ”Byråernas finansiering med hjälp av bidrag är inte alltid det bästa valet och man har inte kunnat visa att den finansierade verksamheten är ändamålsenlig”,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A8-0082/2017), och av följande skäl:

A.  Enligt redovisningen för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (nedan kallat centrumet) för budgetåret 2015 uppgick den slutliga budgeten till 58 451 950 EUR, vilket motsvarar en minskning med 3,36 % jämfört med 2014. 97,03 % av centrumets budget kommer från unionens budget.

B.  Revisionsrätten har i sin rapport om årsredovisningen för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2015 förklarat att man har uppnått en rimlig säkerhet om att centrumets räkenskaper för budgetåret 2015 är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

C.  Den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten betonar i samband med förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet att det är särskilt viktigt att ytterligare stärka EU‑institutionernas demokratiska legitimitet genom ökad transparens och ansvarsskyldighet, införandet av begreppet resultatbaserad budgetering och en god förvaltning av personalresurser.

Uppföljning av ansvarsfrihetsförfarandet för 2014

1.  Europaparlamentet konstaterar följande:

–  Centrumet reviderade ytterligare sin policy för oberoende och har infört ett internt förfarande för genomförandet av den policyn. Parlamentet noterar vidare att den uppdaterade policyn godkändes av centrumets styrelse i juni 2016 och att alla anställda enligt policyn ska lämna in en intresseförklaring innan de tillträder sin tjänst. Parlamentet konstaterar dessutom att den reviderade policyn kräver att all personal som är involverad i ett särskilt upphandlingsförfarande undertecknar en förklaringar om att det inte föreligger några intressekonflikter.

–  Centrumet tillhandahåller viktig information till allmänheten på unionens alla officiella språk. Parlamentet konstaterar att innehåll som är riktat till experter endast tillhandahålls på engelska, på grund av höga översättningskostnader.

Kommentarer om transaktionernas laglighet och korrekthet

2.  Europaparlamentet konstaterar att revisionsrätten fann olika brister som påverkade insynen i centrumets upphandlingsförfaranden, såsom att det saknades en tydlig koppling till centrumets årliga program, att dokumentationen för uppskattningen av kontraktets värde var otillräcklig eller att det saknades ett finansiellt referensvärde (tröskelvärde) för att bedöma anbudsgivarens finansiella kapacitet. Parlamentet konstaterar på grundval av uppgifter från centrumet att det använde en ny version av programmet för kontroll av upphandlingar under 2016, som tydliggör kopplingen mellan upphandlingsförfarandena och det årliga arbetsprogrammet. Parlamentet konstaterar vidare att centrumet nu begär dokumentation som visar uppskattat kontraktsvärde innan något upphandlingsförfarande över 25 000 EUR inleds.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

3.  Europaparlamentet noterar att insatserna för budgetövervakning under budgetåret 2015 resulterade i ett budgetgenomförande på 94,05 %, vilket innebär en minskning med 4,72 % jämfört med 2014. Parlamentet konstaterar att minskningen beror på den lägre korrigeringskoefficient som tillämpades på lönerna i Sverige 2014, och på att rekryteringar blev försenade vilket ledde till lägre personalkostnader än beräknat. Parlamentet noterar vidare att genomförandegraden för betalningsbemyndigandena var 76,27 %, vilket innebär en minskning med 4,1 % jämfört med 2014.

4.  Europaparlamentet påminner om att centrumet i egenskap av ett EU-organ har en budget som utrycks i euro, men att det har många utgifter i en annan valuta (svenska kronor (SEK)) eftersom det är baserat i Sverige, som inte ingår i euroområdet. Centrumet exponeras dessutom för fluktuationer i växelkurserna, eftersom det inte enbart har bankkonton i svenska kronor, utan också utför vissa transaktioner i andra utländska valutor.

Åtagandebemyndiganden och överföringar till efterföljande budgetår

5.  Europaparlamentet konstaterar att överföringarna av gjorda åtaganden inom avdelning II (administrativa utgifter) uppgick till 23 % (1 600 000 EUR) och till 42 % (7 500 000 EUR) inom avdelning III (driftsutgifter). Parlamentet noterar att överföringarna inom avdelning II främst gällde den planerade upphandlingen av hårdvara och mjukvara för it och mäklararvoden som inte ska betalas förrän 2016. Parlamentet noterar vidare att överföringarna inom avdelning III gällde centrumets fleråriga projekt och it-stöd till operativa verksamheter.

6.  Europaparlamentet noterar att överföringar ofta delvis eller helt och hållet kan motiveras eftersom byråernas verksamhetsprogram löper över flera år och att detta inte nödvändigtvis behöver vara en svaghet i budgetplaneringen och budgetgenomförandet eller gå emot principen om budgetens ettårighet. Parlamentet noterar att överföringarna i många fall planeras i förväg av byråerna och meddelas revisionsrätten. Parlamentet kräver en tydlig definition av ”planerade” och ”motiverade”, eftersom utgifterna inte kunde genomföras 2015 på grund av orsaker utanför centrumets kontroll.

Upphandlings- och rekryteringsförfaranden

7.  Europaparlamentet noterar att till följd av ett beslut från centrumets styrelse ersätter den tillförordnade direktören sedan den 1 maj 2015 centrumets direktör tills den nya direktören tillträder.

8.  Europaparlamentet noterar att det totala antalet anställda enligt tjänsteföreskrifterna minskade från 277 till 260 under 2015 på grund av kravet på en minskning av tjänsterna i centrumets tjänsteförteckning fram till 2018. Parlamentet noterar vidare att det totala antalet tillfälligt anställda i centrumet uppgick till 168 och det totala antalet kontraktsanställda till 92 i slutet av 2015. Parlamentet konstaterar att omsättningen av tillfälligt anställda och kontraktsanställda var 8,3 % år 2015 och att rekryteringen till ett antal högre tjänster försenades, delvis på grund av att man väntade på utnämningen av centrumets direktör, vilket innebar att denna tjänst var otillsatt.

9.  Europaparlamentet konstaterar att centrumet i samband med sina upphandlingsförfaranden särskilt har fokuserat på att säkerställa att alla upphandlingsdokument är enhetliga. Parlamentet betonar att centrumets ändrade förfarande för upphandling, kontraktstilldelning och bidrag utgör en ytterligare mekanism för kvalitetskontroll. Parlamentet uppmanar centrumet särskilt att genomföra noggranna kontroller av intressekonflikter i samband med upphandling, rekrytering och kontraktstilldelning i syfte att öka transparensen.

10.  Europaparlamentet uppmanar centrumet att strikt tillämpa de åtgärder som rör skönsmässiga befogenheter och uteslutning i offentliga upphandlingar, och att i varje enskilt fall göra ordentliga bakgrundskontroller och tillämpa uteslutningskriterier för att utestänga företag om det föreligger någon intressekonflikt, något som är ytterst viktigt för att skydda unionens ekonomiska intressen.

Förebyggande och hantering av intressekonflikter samt transparens

11.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att både rutinkontroller och slumpmässiga kontroller utförs av de meritförteckningar som lämnats av centrumets styrelseledamöter, och i de fall där information från andra källor (såsom offentligt tillgänglig information) påvisar felaktigheter har ett förfarande för förtroendemissbruk införts.

12.  Europaparlamentet noterar att centrumet har tagit specifika initiativ för att förbättra transparensen när det gäller dess kontakter med lobbygrupper, och att ett internt förfarande för möten med läkemedelssektorn håller på att utarbetas. Parlamentet uppmanar centrumet att genomdriva en proaktiv policy för transparens i lobbyverksamheten.

Interna kontroller

13.  Europaparlamentet noterar att centrumet har granskat genomförandet av sina internkontrollstandarder (ICS) och att resultatet av denna granskning validerades av centrumets ledning. Parlamentet konstaterar att alla centrumets internkontrollstandarder har genomförts.

14.  Europaparlamentet konstaterar att centrumet har ett förfarande för att säkerställa att åsidosättande av kontroller eller avvikelser från etablerade processer och förfaranden rapporteras i undantagsrapporter. Parlamentet konstaterar att 28 sådana undantag rapporterades 2015, vilket är en minskning med 14 undantag jämfört med 2014.

Internrevision

15.  Europaparlamentet noterar att tjänsten för internrevision (IAS) utförde en revision av datahanteringen i centrumet. Parlamentet noterar vidare att slutrapporten offentliggjordes i november 2015 och omfattade fyra mycket viktiga observationer och två viktiga observationer. Parlamentet konstaterar att centrumet utarbetade en handlingsplan, som skulle genomföras under 2016 och 2017.

Verksamhetsresultat

16.  Europaparlamentet noterar på grundval av centrumets årsrapport att de flesta målen för dess resultatindikatorer hade uppnåtts. Parlamentet noterar särskilt indikatorerna för andelen godkända årliga och specifika intresseförklaringar för centrumets styrelse och rådgivande grupp, vilka var 87,9 % respektive 89,2 % medan målet var fastställt till 100 %. Parlamentet noterar vidare indikatorn för andelen fakturor som betalats inom de gränser som fastställs i centrumets finansiella bestämmelser, vilken var 78,07 %, alltså något under målet på 80 %.

17.  Europaparlamentet konstaterar att centrumet utöver sina femåriga externa utvärderingar har infört två årliga interna utvärderingar sedan 2015 av sina insatser mot ebola i Västafrika. Parlamentet noterar också att kvalitetsstyrningssystemet (baserat på den gemensamma utvärderingsramen) ger en inblick, på grundval av självutvärderingar som utförs vartannat år, i hur organisationen kan förbättras, vilket har lett till korrigerande åtgärder. Parlamentet konstaterar att centrumet har kartlagt sina affärsprocesser för att öka effektiviteten, och att dessa processer sågs över och ändrades 2016 med hjälp av ”Lean methodology” och att detta kommer att fortsätta 2017.

18.  Europaparlamentet konstaterar på grundval av centrumets uppgifter att dess mål på 10 % mer webbesökare 2015 inte uppnåddes, främst på grund av en väldigt stor ökning av antalet webbesökare 2014 under ebolakrisen. Parlamentet noterar dock att centrumets följare på sociala medier ökade med 40 % jämfört med 2014.

19.  Europaparlamentet understryker att centrumet bör fortsätta att främja en dialog med intressenterna och medborgarna och att föra upp denna dialog bland de prioriteringar och verksamheter som ska genomföras.

20.  Europaparlamentet rekommenderar centrumet att utveckla effektindikatorer. Parlamentet anser att effektindikatorer är av största vikt för att mäta effektiviteten inom centrumet.

Övriga kommentarer

21.  Europaparlamentet understryker att ebolaepidemin utgjorde ett test för unionens beredskapsåtgärder och rättsliga ram, och att hälsosäkerhetskommittén sammanträdde regelbundet för att diskutera lämpliga åtgärder baserade på snabba riskbedömningar och riktlinjer från centrumet.

22.  Europaparlamentet påminner om att Europaparlamentets och rådets beslut nr 1082/2013/EU(11) ger nödvändiga strukturer för att behandla, samordna och hantera allvarliga gränsöverskridande hot mot människors hälsa i samarbete med medlemsstaterna, Världshälsoorganisationen (WHO), centrumet och andra internationella parter.

23.  Europaparlamentet konstaterar att systemet för tidig varning och reaktion, som inrättades genom beslut nr 1082/2013/EU för att anmäla varningar och rapportera om de åtgärder som vidtagits för att bekämpa allvarliga gränsöverskridande hot mot människors hälsa, konsekvent har övervakats: 88 anmälningar gjordes under 2015, vilket ledde till 280 meddelanden och informationsutbyten, och 37 olika händelser behandlades, till exempel ebolaepidemin, tillströmningen av flyktingar, MERS-CoV (Middle East respiratory syndrome coronavirus), polio, bristen på medicinska motåtgärder, zikaviruset och explosionen av en kemisk fabrik i Kina. Parlamentet betonar att alla händelser följdes upp i nära samarbete med centrumet och medlemsstaterna.

°

°  °

24.  När det gäller andra övergripande iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet hänvisar Europaparlamentet till sin resolution av den [xx xxxx 2017](12) [om byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll].

1.2.2017

YTTRANDE från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

till budgetkontrollutskottet

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2015

(2016/2175(DEC))

Föredragande av yttrande: Giovanni La Via

FÖRSLAG

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar budgetkontrollutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1.  Europaparlamentet noterar att Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (nedan centrumet) nästan uteslutande finansieras genom unionens budget. Parlamentet noterar vidare att Eftamedlemsstaterna bidrog med 2,97 % av centrumets budget för 2015. Parlamentet konstaterar att centrumets budgetgenomförande för 2015 uppgick till 5 079 604 EUR för en total budget på 58 451 950 EUR som tilldelats av kommissionen.

2.  Europaparlamentet noterar att när det gäller centrumets åtagande- och betalningsbemyndiganden har åtaganden ingåtts och betalningar gjorts för den största delen av de nya anslagen under 2015. Parlamentet konstaterar att genomförandenivån var 95,0 % och att beloppet för outnyttjade anslag uppgick till 3,477 miljoner EUR. Parlamentet betonar att detta underutnyttjande till största delen hänför sig till de outnyttjade inkomster avsatta för särskilda ändamål (centrumets budgetgenomförande 2014) som återanvändes under 2016.

3.  Europaparlamentet understryker att ebolaepidemin utgjorde ett test för unionens beredskapsåtgärder och rättsliga ram, och att hälsosäkerhetskommittén sammanträdde regelbundet för att diskutera lämpliga åtgärder baserade på snabba riskbedömningar och riktlinjer från centrumet.

4.  Europaparlamentet påminner om att Europaparlamentets och rådets beslut nr 1082/2013/EU(13) ger nödvändiga strukturer för att behandla, samordna och hantera allvarliga gränsöverskridande hot mot människors hälsa i samarbete med medlemsstaterna, Världshälsoorganisationen (WHO), centrumet och andra internationella parter.

5.  Europaparlamentet konstaterar att systemet för tidig varning och reaktion, som inrättades genom beslut nr 1082/2013/EU för att anmäla varningar och rapportera om de åtgärder som vidtagits för att bekämpa allvarliga gränsöverskridande hot mot människors hälsa, konsekvent har övervakats: 88 anmälningar gjordes under 2015, vilket ledde till 280 meddelanden och informationsutbyten, och 37 olika händelser behandlades, till exempel ebolaepidemin, tillströmningen av flyktingar, MERS-CoV (Middle East respiratory syndrome coronavirus), polio, bristen på medicinska motåtgärder, zikaviruset och explosionen av en kemisk fabrik i Kina. Parlamentet betonar att alla händelser följdes upp i nära samarbete med centrumet och medlemsstaterna.

6.  Europaparlamentet konstaterar att centrumet i samband med sina upphandlingsförfaranden särskilt har fokuserat på att säkerställa att alla upphandlingsdokument är enhetliga. Parlamentet betonar att centrumets ändrade förfarande för upphandling, kontraktstilldelning och bidrag utgör en ytterligare mekanism för kvalitetskontroll. Parlamentet uppmanar centrumet särskilt att genomföra noggranna kontroller av intressekonflikter i samband med upphandling, rekrytering och kontraktstilldelning i syfte att öka insynen.

7.  Europaparlamentet uppmanar centrumet att strikt tillämpa de åtgärder som rör skönsmässiga befogenheter och uteslutning i offentliga upphandlingar, och att i varje enskilt fall göra ordentliga bakgrundskontroller och tillämpa uteslutningskriterier för att utestänga företag om det föreligger någon intressekonflikt, något som är ytterst viktigt för att skydda unionens ekonomiska intressen.

8.  Europaparlamentet understryker att centrumet bör fortsätta att främja en dialog med intressenterna och medborgarna och att föra upp denna dialog bland de prioriteringar och verksamheter som ska genomföras.

9.  Europaparlamentet rekommenderar centrumet att utveckla effektindikatorer. Parlamentet anser att effektindikatorer är av största vikt för att mäta effektiviteten inom centrumet.

10.  Europaparlamentet påminner om att centrumet i egenskap av ett EU-organ har en budget som utrycks i euro, men att det har många utgifter i en annan valuta (svenska kronor (SEK)) eftersom det är baserat i Sverige, som inte ingår i euroområdet. Centrumet exponeras dessutom för fluktuationer i växelkurserna, eftersom det inte enbart har bankkonton i svenska kronor, utan också utför vissa transaktioner i andra utländska valutor.

11.  Europaparlamentet noterar att till följd av ett beslut från centrumets styrelse ersätter den tillförordnade direktören sedan den 1 maj 2015 centrumets direktör tills den nya direktören tillträder.

12.  Europaparlamentet rekommenderar på grundval av de uppgifter som finns tillgängliga att direktören för Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar beviljas ansvarsfrihet för genomförandet av centrumets budget för budgetåret 2015.

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGENI DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Antagande

31.1.2017

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

57

10

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Alberto Cirio, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Renate Sommer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Estefanía Torres Martínez, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Clara Eugenia Aguilera García, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Martin Häusling, Jan Huitema, Peter Jahr, Merja Kyllönen, Gesine Meissner, James Nicholson, Gabriele Preuß, Bart Staes, Tiemo Wölken

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Dieter-Lebrecht Koch, Clare Moody

INFORMATION OM ANTAGANDET I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

22.3.2017

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

23

4

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Richard Ashworth, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Patricija Šulin

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Raymond Finch, Jens Geier, Janusz Zemke

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

23

+

ALDE

ECR

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Martina Dlabajová, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula

Monica Macovei

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller, Patricija Šulin

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Derek Vaughan, Janusz Zemke

Benedek Jávor, Bart Staes

4

ECR

EFDD

ENF

Richard Ashworth, Notis Marias

Raymond Finch

Jean-François Jalkh

0

0

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

–  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

(1)

EUT C 449, 1.12.2016, s. 77.

(2)

EUT C 449, 1.12.2016, s. 77.

(3)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

EUT L 142, 30.4.2004, s. 1.

(5)

EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.

(6)

EUT C 449, 1.12.2016, s. 77.

(7)

EUT C 449, 1.12.2016, s. 77.

(8)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(9)

EUT L 142, 30.4.2004, s. 1.

(10)

EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.

(11)

Europaparlamentet och rådets beslut nr 1082/2013/EU av den 22 oktober 2013 om allvarliga gränsöverskridande hot mot människors hälsa och om upphävande av beslut nr 2119/98/EG (EUT L 293, 5.11.2013, s. 1).

(12)

Antagna texter, ... 2017, P[8_TA(-PROV)(2017)0000].

(13)

Europaparlamentet och rådets beslut nr 1082/2013/EU av den 22 oktober 2013 om allvarliga gränsöverskridande hot mot människors hälsa och om upphävande av beslut nr 2119/98/EG (EUT L 293, 5.11.2013, s. 1).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy