Процедура : 2016/2198(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0083/2017

Внесени текстове :

A8-0083/2017

Разисквания :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Гласувания :

PV 27/04/2017 - 5.61

Приети текстове :

P8_TA(2017)0192

ДОКЛАД     
PDF 693kWORD 54k
28.3.2017
PE 593.972v02-00 A8-0083/2017

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие за изпълнение на втората инициатива за иновативни лекарства за финансовата 2015 година

(2016/2198(DEC))

Комисия по бюджетен контрол

Докладчик: Мирослав Похе

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие за изпълнение на втората инициатива за иновативни лекарства за финансовата 2015 година

(2016/2198(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на съвместното предприятие за изпълнение на втората инициатива за иновативни лекарства за финансовата 2015 година,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на съвместното предприятие за изпълнение на втората инициатива за иновативни лекарства за финансовата 2015 година, придружен от отговора на съвместното предприятие(1),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2015 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 21 февруари 2017 г. относно освобождаването от отговорност на съвместното предприятие във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2015 година (05875/2017 – C8-0089/2017),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002(3) на Съвета, и по-специално член 209 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 557/2014 на Съвета от 6 май 2014 г. за създаване на съвместното предприятие за изпълнение на втората инициатива за иновативни лекарства(4), и по-специално член 12 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 110/2014 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно модел на финансов регламент за органите, осъществяващи публично-частно партньорство, посочени в член 209 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(5),

–  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (А8-0083/2017),

1.  освобождава от отговорност изпълнителния директор на съвместното предприятие за изпълнение на втората инициатива за иновативни лекарства във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие за финансовата 2015 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на изпълнителния директор на съвместното предприятие за изпълнение на втората инициатива за иновативни лекарства, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно приключването на сметките на съвместното предприятие за изпълнение на втората инициатива за иновативни лекарства за финансовата 2015 година

(2016/2198(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на съвместното предприятие за изпълнение на втората инициатива за иновативни лекарства за финансовата 2015 година,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на съвместното предприятие за изпълнение на втората инициатива за иновативни лекарства за финансовата 2015 година, придружен от отговора на съвместното предприятие(6),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(7) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2015 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 21 февруари 2017 г. относно освобождаването от отговорност на съвместното предприятие във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2015 година (05875/2017 – C8-0089/2017),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002(8) на Съвета, и по-специално член 209 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 557/2014 на Съвета от 6 май 2014 г. за създаване на съвместното предприятие за изпълнение на втората инициатива за иновативни лекарства(9), и по-специално член 12 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 110/2014 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно модел на финансов регламент за органите, осъществяващи публично-частно партньорство, посочени в член 209 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(10),

–  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (А8-0083/2017),

1.  одобрява приключването на сметките на съвместното предприятие за изпълнение на втората инициатива за иновативни лекарства за финансовата 2015 година;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на изпълнителния директор на съвместното предприятие за изпълнение на втората инициатива за иновативни лекарства, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ,

съдържащо забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие за изпълнение на втората инициатива за иновативни лекарства за финансовата 2015 година

(2016/2198(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие за изпълнение на втората инициатива за иновативни лекарства за финансовата 2015 година,

–  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (А8-0083/2017),

А.  като има предвид, че съвместното предприятие за изпълнението на Съвместната технологична инициатива за иновативни лекарства („съвместното предприятие ИИЛ“) е създадено през декември 2007 г. за период от 10 години, за да подобри значително ефикасността и ефективността на процеса на разработване на лекарства, като дългосрочната цел е фармацевтичният сектор да може да произвежда по-ефективни и безопасни иновативни лекарства;

Б.  като има предвид, че вследствие на приемането на Регламент (ЕС) № 557/20141 на Съвета през май 2014 година втората инициатива за иновативни лекарства („съвместното предприятие ИИЛ 2“) замени съвместното предприятие ИИЛ през юни 2014 година с цел да бъдат финализирани научноизследователските дейности по Седмата рамкова програма („РП7“) и удължен срока на съществуване на съвместното предприятие до 31 декември 2024 година;

В.  като има предвид, че Съюзът, който се представлява от Комисията, и Европейската федерация на фармацевтичните индустрии и асоциации (ЕФФИА) са членовете – учредители на съвместното предприятие;

Г.  като има предвид, че съвместното предприятие започна своята самостоятелна дейност на 16 ноември 2009 г.,

Д.  като има предвид, че максималната вноска на Съюза в съвместното предприятие ИИЛ за периода от 10 години е в размер на 1 000 000 000 EUR, платима от бюджета на РП 7, а членовете-учредители участват равностойно по отношение на текущите разходи, като всеки от тях предоставя средства в размер, който не надвишава 4% от общата финансова вноска на ЕС;

Е.  като има предвид, че максималната вноска на Съюза в съвместното предприятие за изпълнение на втората инициатива за иновативни лекарства за периода от 10 години е в размер на 1 638 000 000 EUR, платима от бюджета на „Хоризонт 2020“, а членовете, различни от Комисията, трябва да предоставят 50% от текущите разходи и да допринесат за оперативните разходи чрез парични или непарични вноски, или и двете, в размер, равен на финансовата вноска на Съюза.

Бюджетно и финансово управление

1.  отбелязва, че Сметната палата („Палатата“) счита, че годишните отчети на Съвместното предприятие дават вярна представа във всички съществени аспекти за неговото финансово състояние към 31 декември 2015 г., както и за резултатите от неговата дейност и за паричните потоци за приключилата на тази дата финансова година, в съответствие с финансовия регламент на съвместното предприятие и счетоводните правила, приети от счетоводителя на Комисията;

2.  отбелязва становището без резерви на Сметната палата относно законосъобразността и редовността на операциите, свързани с годишните отчети на съвместното предприятие за финансовата 2015 година, и потвърждава, че съвместното предприятие е достигнало прага на същественост;

3.  отбелязва, че окончателният бюджет за изпълнение на дейността на съвместното предприятие за финансовата 2015 година включва бюджетни кредити за поети задължения в размер на 315 269 000 EUR и бюджетни кредити за плащания в размер на 195 411 000 EUR;

4.  отбелязва, че усилията за контрол на бюджета през финансовата 2015 година са довели до степен на изпълнение на бюджета от 91,04 %, което представлява намаление с 1,34 % в сравнение с 2014 г.; отбелязва, че степента на изпълнение за бюджетните кредити за плащания е 72,68 %, което представлява намаление с 1,22 % в сравнение с 2014 г.; отбелязва, въз основа на информация от съвместното предприятие, че по-ниската от очакваното степен на изпълнение на бюджетните кредити за плащания се дължи главно на забавяния в преговорите по няколко проекта в рамките на „Хоризонт 2020“; отбелязва, че по отношение на оперативните дейности степента на усвояване на бюджетните кредити за поети задължения е 91,17 %, а за бюджетните кредити за плащания е 72,74 %;

5.  отбелязва, че считано към края на 2015 г. съвместното предприятие е поело задължения в размер на 966 000 000 EUR и плащания в размер на 538 100 000 EUR (55,7% от оперативните бюджетни кредити за поети задължения) от ресурсите, финансирани от Съюза по 7РП; отбелязва освен това, че високото ниво на неизвършени оперативни плащания се дължи основно на бавния и закъснял старт на дейностите през първите години след създаването на съвместното предприятие, като средствата трябваше да бъдат използвани за бъдещи плащания по подписаните споразумения за отпускане на безвъзмездна финансова помощ, чието действие продължава до края на 2021 г.;

6.  отбелязва, че от общата сума в размер на 1 милиард евро, определена по 7РП за апортните и парични вноски на останалите членове, апортни вноски за оперативни дейности в размер на 503 100 000 EUR са били докладвани на съвместното предприятие до края на 2015 г., от които 321 800 000 EUR, или 63,9%, са били утвърдени от управителния съвет;

7.  отбелязва, че от общия размер от 1 638 000 000 EUR на ресурсите за оперативни и административни дейности, които трябва да бъдат финансирани от Съюза по линия на „Хоризонт 2020“, съвместното предприятие е поело оперативни задължения, възлизащи на 351 700 000 EUR и плащания в размер на 45 900 000 EUR (13 % от оперативните бюджетни кредити за поети задължения); потвърждава, че ниското ниво на плащанията се дължи основно на закъсненията при преговорите с промишлените партньори по споразуменията в рамките на програма „Хоризонт 2020“;

8.  отбелязва, че от общата сума в размер на 1 425 000 000 EUR, определена по „Хоризонт 2020“ за апортните и парични вноски на членовете, 68 600 000 EUR са докладвани на съвместното предприятие до края на 2015 г.; 11 подписани споразумения за отпускане на безвъзмездни средства по програмата „Хоризонт 2020“ съдържат поети задължения в размер на 123,5 млн. евро от апортни вноски;

9.  отбелязва, че през септември 2015 г. съвместното предприятие е възложило функциите на счетоводител на счетоводител на Европейската комисия;

10.  припомня, че в своя доклад Палатата препоръчва на Комисията да представи ясни насоки за докладването за бюджета на съвместното предприятие и изразява задоволство, че съответните насоки бяха публикувани на 20 декември 2016 г. в съответствие с посочената препоръка;

Стратегия за борба с измамите

11.  отбелязва, че актуализираната стратегия за борба с измамите на съвместното предприятие беше приета от управителния съвет през юли 2015 г. с цел да се вземат под внимание промените, внесени от програмата „Хоризонт 2020“;

12.  изразява съжаление, че един случай на заподозряна измама е бил предаден за оценка на Европейската служба за борба с измамите (OLAF), като последната взе решение да не започне разследване; отбелязва, че съвместното предприятие е стартирало както технически, така и финансов одит, и че техническият одит е установил някои научни слабости в работата, извършвана от един бенефициент, което доведе до прекратяване на участието на съответния бенефициент, като съответните разходи бяха обявени за недопустими, а сумата от 398 115,65 EUR – възстановена на координатора на проекта; отбелязва, че финансовият одит на проекта е приключил без никакви съществени констатации; подчертава във връзка с това важната роля на лицата, подаващи сигнали за нередности, и вътрешните одитни процедури за откриването, докладването и разследването на нередности, свързани с разходите от бюджета на Съюза и още повече за възстановяването на неправомерно изразходвани средства;

Системи за вътрешен контрол

13.  отбелязва, че одитът на предварителните проверки, свързани с управлението на предоставянето на безвъзмездни средства и свързаните с тях процеси, беше извършен от Службата за вътрешен одит (IAS); изтъква, че съвместното предприятие е показало по-рано недостатъци в документацията си по отношение на предварителните проверки и отбелязва, че одитът е довел до формулирането на три препоръки, в които се препоръчва съвместното предприятие да направи своите предварителни проверки по-ефективни като използва подход, който се основава на риска в по-голяма степен и е по-балансиран, да засили своите процедури за контрол върху сертификатите за финансовите отчети и да подобри докладите за управлението относно резултатите от предварителните проверки; потвърждава, въз основа на информация от съвместното предприятие, че не са изказани критични препоръки и че от март 2015 г. то прилага одитните препоръки на IAS;

14.  отбелязва, че бяха създадени процедури за предварителен контрол, основани на проверки на финансови и оперативни документни; отбелязва освен това, че съвместното предприятие е извършило последващи одити на бенефициентите на безвъзмездни средства; отбелязва, че остатъчният процент за докладваните последващи одити възлиза на 1,5 %;

15.  отбелязва, че в рамките на съвместното предприятие са въведени процедури за вътрешен контрол с цел да се предостави достатъчна увереност, че измамите и нередностите биват установявани и предотвратявани;

16.  в светлината на информацията, получена от съвместното предприятие, потвърждава факта, че съвместното предприятие е постигнало напредък в изпълнението на действията, по които беше постигнато съгласие с IAS, и че две препоръки от одита, извършен през предходните години, по отношение на ключовите показатели за ефективност и прегледите на междинните доклади за проектите, са били изпълнени от ръководството през 2015 г. и закрити от IAS; отбелязва освен това, че по отношение на единствената оставаща препоръка, която се отнася до засилването на процеса на мониторинг на проектите и подобряване на ИТ системите, съвместното предприятие е извършило договорените действия и IAS е приключила разглеждането на въпроса през април 2016 г.;

Други

17.  отбелязва, че 15,6% от бенефициентите през 2015 г. са МСП, което представлява леко намаление в сравнение с 2014 г.; насърчава съвместното предприятие да продължи да полага усилия за постигане на по-голямо участие на МСП в неговите проекти;

18.  отбелязва, че съвместното предприятие е публикувало задълбочен доклад относно социално-икономическото въздействие на проектите на ИИЛ през май 2016 г., в съответствие с поисканото от органа по освобождаване от отговорност;

19.  призовава Комисията да осигури прякото участие на съвместното предприятие в процеса на средносрочния преглед на програмата „Хоризонт 2020“ в сферата на по-нататъшното опростяване и хармонизация на смесените предприятия.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

23.3.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

20

4

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Indrek Tarand, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Karin Kadenbach, Younous Omarjee, Julia Pitera, Miroslav Poche

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Ignazio Corrao, Raymond Finch, Jens Geier, Ildikó Gáll-Pelcz, Lieve Wierinck

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

20

+

ALDE

Hannu Takkula, Lieve Wierinck

GUE/NGL

Younous Omarjee, Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Ildikó Gáll-Pelcz, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender,Jens Geier, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

4

-

ECR

Notis Marias

EFDD

Ignazio Corrao, Raymond Finch

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

(1)

ОВ C 473, 16.12.2016 г., стр. 57.

(2)

ОВ C 473, 16.12.2016 г., стр. 58.

(3)

OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(4)

OВ L 169, 7.6.2014 г., стр. 54.

(5)

ОВ L 38, 7.2.2014 г., стр. 2.

(6)

ОВ C 473, 16.12.2016 г., стр. 57.

(7)

ОВ C 473, 16.12.2016 г., стр. 58.

(8)

OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(9)

OВ L 169, 7.6.2014 г., стр. 54.

(10)

ОВ L 38, 7.2.2014 г., стр. 2.

Правна информация - Политика за поверителност