Διαδικασία : 2016/2198(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0083/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0083/2017

Συζήτηση :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Ψηφοφορία :

PV 27/04/2017 - 5.61

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0192

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 674kWORD 54k
28.3.2017
PE 593.972v02-00 A8-0083/2017

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα 2 για το οικονομικό έτος 2015

(2016/2198(DEC))

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

Εισηγητής: Miroslav Poche

1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα 2 για το οικονομικό έτος 2015

(2016/2198(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα 2 για το οικονομικό έτος 2015,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα 2 για το οικονομικό έτος 2015, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις της κοινής επιχείρησης(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2015, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 21ης Φεβρουαρίου 2017, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην κοινή επιχείρηση για την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2015 (05875/2017 – C8-0089/2015),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και ιδίως το άρθρο 209,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 557/2014 του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2014, για τη σύσταση της κοινής επιχείρησης της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα 2(4), και ιδίως το άρθρο 12,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 110/2014 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τον πρότυπο δημοσιονομικό κανονισμό για τους οργανισμούς που αφορούν συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που αναφέρονται στο άρθρο 209 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(5),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0083/2017),

1.  χορηγεί απαλλαγή στον εκτελεστικό διευθυντή της κοινής επιχείρησης της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα 2 όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης για το οικονομικό έτος 2015·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στον εκτελεστικό διευθυντή της κοινής επιχείρησης της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα 2, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

2. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών της κοινής επιχείρησης της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα 2 για το οικονομικό έτος 2015

(2016/2198(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα 2 για το οικονομικό έτος 2015,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα 2 για το οικονομικό έτος 2015, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις της κοινής επιχείρησης(6),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(7) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2015, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 21ης Φεβρουαρίου 2017, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην κοινή επιχείρηση για την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2015 (05875/2017 – C8-0089/2015),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(8), και ιδίως το άρθρο 209,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 557/2014 του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2014, για τη σύσταση της κοινής επιχείρησης της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα 2(9), και ιδίως το άρθρο 12,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 110/2014 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τον πρότυπο δημοσιονομικό κανονισμό για τους οργανισμούς που αφορούν συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που αναφέρονται στο άρθρο 209 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(10),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0083/2017),

1.  εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών της κοινής επιχείρησης της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα 2 για το οικονομικό έτος 2015·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον εκτελεστικό διευθυντή της κοινής επιχείρησης της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα 2, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

3. ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα 2 για το οικονομικό έτος 2015

(2016/2198(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα 2 για το οικονομικό έτος 2015,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0083/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινή επιχείρηση της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα («η κοινή επιχείρηση ΠΚΦ») ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο του 2007 για δεκαετή περίοδο, με σκοπό να βελτιωθούν σημαντικά η αποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητα της διαδικασίας ανάπτυξης φαρμάκων και με μακροπρόθεσμο στόχο ο φαρμακευτικός κλάδος να παράγει αποτελεσματικότερα και ασφαλέστερα καινοτόμα φάρμακα·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά την έγκριση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 557/20141 του Συμβουλίου, τον Μάιο του 2014, η κοινή επιχείρηση της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα 2 («η κοινή επιχείρηση ΠΚΦ 2») αντικατέστησε την κοινή επιχείρηση ΠΚΦ, τον Ιούνιο του 2014, με σκοπό την ολοκλήρωση των ερευνητικών δραστηριοτήτων του έβδομου προγράμματος πλαισίου (ΠΠ7) και παρέτεινε τη διάρκεια λειτουργίας της κοινής επιχείρησης έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση, εκπροσωπούμενη από την Επιτροπή, και η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Φαρμακευτικών Βιομηχανιών και Ενώσεων (EFPIA) είναι τα ιδρυτικά μέλη της κοινής επιχείρησης·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινή επιχείρηση άρχισε να λειτουργεί αυτόνομα στις 16 Νοεμβρίου 2009·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μέγιστη συνεισφορά της Ένωσης στην κοινή επιχείρηση ΠΚΦ για τη δεκαετή περίοδο ανέρχεται σε 1 000 000 000 EUR, τα οποία καταβάλλονται από τον προϋπολογισμό του ΠΠ7 και ότι τα ιδρυτικά μέλη συνεισφέρουν ισομερώς στις δαπάνες λειτουργίας, έκαστο με ποσό που δεν υπερβαίνει το 4 % της συνολικής συνεισφοράς της Ένωσης·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μέγιστη συνεισφορά της Ένωσης στην κοινή επιχείρηση ΠΦΚ 2 για τη δεκαετή περίοδο ανέρχεται σε 1 638 000 000 EUR, τα οποία καταβάλλονται από τον προϋπολογισμό του προγράμματος «Ορίζοντας 2020», και ότι τα μέλη, εκτός από την Επιτροπή, πρέπει να συνεισφέρουν καλύπτοντας το 50 % των δαπανών λειτουργίας και πρέπει να συμβάλλουν στις επιχειρησιακές δαπάνες μέσω συνεισφορών σε χρήμα ή σε είδος, ή και τα δύο, ίσων με τη χρηματοδοτική συνεισφορά της Ένωσης·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

1.  σημειώνει ότι, κατά τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (το «Ελεγκτικό Συνέδριο»), οι ετήσιοι λογαριασμοί της κοινής επιχείρησης παρέχουν ακριβοδίκαιη εικόνα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, της οικονομικής κατάστασής της την 31η Δεκεμβρίου 2015 και των αποτελεσμάτων των πράξεων και των ταμειακών ροών της για το οικονομικό έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τους δημοσιονομικούς κανόνες της και τους λογιστικούς κανόνες που ενέκρινε ο υπόλογος της Επιτροπής·

2.  σημειώνει την ανεπιφύλακτη γνώμη του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τη νομιμότητα και κανονικότητα των υποκειμένων στους ετήσιους λογαριασμούς πράξεων της κοινής επιχείρησης για το έτος 2015 και αναγνωρίζει ότι η κοινή επιχείρηση τηρεί το όριο σημαντικότητας·

3.  λαμβάνει υπόψη ότι ο οριστικός διαθέσιμος προς εκτέλεση προϋπολογισμός της κοινής επιχείρησης για το 2015 περιλάμβανε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων ύψους 315 269 000 EUR και πιστώσεις πληρωμών ύψους 195 411 000 EUR·

4.  επισημαίνει ότι οι προσπάθειες παρακολούθησης του προϋπολογισμού στη διάρκεια του οικονομικού έτους 2015 είχαν ως αποτέλεσμα ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού 91,04 %, το οποίο συνιστά μείωση κατά 1,34 % σε σύγκριση με το 2014· επισημαίνει ότι το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών ήταν 72,68 %, το οποίο συνιστά μείωση κατά 1,22 % σε σύγκριση με το 2014· επισημαίνει, με βάση τις πληροφορίες της κοινής επιχείρησης, ότι το χαμηλότερο του αναμενόμενου ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών οφειλόταν κυρίως σε καθυστερήσεις στις διαπραγματεύσεις σχετικά με διάφορα έργα στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020»· επισημαίνει ότι, όσον αφορά τις επιχειρησιακές δραστηριότητες, το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων ήταν 91,17 %, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των πιστώσεων πληρωμών ήταν 72,74 %·

5.  επισημαίνει ότι, έως το τέλος του 2015, η κοινή επιχείρηση είχε αναλάβει υποχρεώσεις ύψους 966 000 000 EUR και είχε πραγματοποιήσει πληρωμές ύψους 538 100 000 EUR (55,7 % των επιχειρησιακών αναλήψεων υποχρεώσεων) από τους πόρους που χρηματοδοτούνται από την Ένωση στο πλαίσιο του ΠΠ7· επισημαίνει επίσης ότι το υψηλό επίπεδο των επιχειρησιακών πληρωμών σε εκκρεμότητα οφειλόταν κυρίως στις καθυστερήσεις στην έναρξη των δραστηριοτήτων κατά τα πρώτα έτη λειτουργίας της κοινής επιχείρησης και ότι τα εν λόγω ποσά επρόκειτο να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη μελλοντικών πληρωμών στο πλαίσιο των συμφωνιών επιχορήγησης που έχουν υπογραφεί και ισχύουν έως το τέλος του 2021·

6.  επισημαίνει ότι, από τους συνολικούς πόρους ύψους 1 δισεκατομμυρίου EUR που καθορίστηκαν στο πλαίσιο του ΠΠ7 για τις συνεισφορές των άλλων μελών σε είδος και σε χρήμα, 503 100 000 EUR των συνεισφορών σε είδος για επιχειρησιακές δραστηριότητες δηλώθηκαν στην κοινή επιχείρηση έως το τέλος του 2015, εκ των οποίων 321 800 000 EUR, ήτοι το 63,9 %, επικυρώθηκαν από το διοικητικό συμβούλιο·

7.  επισημαίνει ότι από το συνολικό ποσό πόρων ύψους 1 638 000 000 EUR για επιχειρησιακές και διοικητικές δραστηριότητες χρηματοδοτούμενες από την Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020», η κοινή επιχείρηση προέβη σε επιχειρησιακές αναλήψεις υποχρεώσεων ύψους 351 700 000 EUR και πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 45 900 000 EUR (13 % των επιχειρησιακών αναλήψεων υποχρεώσεων)· αναγνωρίζει ότι το χαμηλό επίπεδο των πληρωμών οφείλεται κυρίως σε καθυστερήσεις στη διαπραγμάτευση των συμφωνιών στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» με τους εταίρους από τον κλάδο της βιομηχανίας·

8.  επισημαίνει ότι, από τους συνολικούς πόρους ύψους 1 425 000 000 EUR που καθορίστηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» για τις συνεισφορές των μελών σε είδος και σε χρήμα, 68 600 000 EUR δηλώθηκαν στην κοινή επιχείρηση έως το τέλος του 2015· 11 συμφωνίες επιχορήγησης που υπογράφηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» προβλέπουν ανάληψη υποχρεώσεων ύψους 123,5 εκατομμυρίων EUR ως συνεισφορά σε είδος·

9.  επισημαίνει ότι, από τον Σεπτέμβριο του 2015, η κοινή επιχείρηση έχει αναθέσει καθήκοντα υπολόγου στον υπόλογο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής·

10.  υπενθυμίζει ότι η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου συνιστά να υποβάλει η Επιτροπή σαφείς κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την κατάρτιση εκθέσεων για τον προϋπολογισμό της κοινής επιχείρησης, και εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές εκδόθηκαν στις 20 Δεκεμβρίου 2016 σύμφωνα με τη σύσταση αυτή·

Στρατηγική για την καταπολέμηση της απάτης

11.  επισημαίνει ότι η επικαιροποιημένη στρατηγική της κοινής επιχείρησης για την καταπολέμηση της απάτης εγκρίθηκε από το διοικητικό συμβούλιο τον Ιούλιο του 2015, προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι αλλαγές που επέφερε το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020»·

12.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι μια περίπτωση υπόνοιας για απάτη υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) για αξιολόγηση, αλλά η Υπηρεσία αποφάσισε να μην κινήσει διαδικασία έρευνας· σημειώνει ότι η κοινή επιχείρηση δρομολόγησε τόσο τεχνικό όσο και οικονομικό έλεγχο και ότι ο τεχνικός έλεγχος εντόπισε ορισμένες αδυναμίες επιστημονικής φύσης όσον αφορά τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν από δικαιούχο, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα την παύση της συμμετοχής του εν λόγω δικαιούχου, τη μη κάλυψη του αντίστοιχου κόστους και την επιστροφή ποσού 398 115,65 EUR στον συντονιστή του έργου· σημειώνει ότι ο οικονομικός έλεγχος του έργου ολοκληρώθηκε χωρίς σημαντικά ευρήματα· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, τον σημαντικό ρόλο των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος και των διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου όσον αφορά τον εντοπισμό, την καταγγελία και τη διερεύνηση παρατυπιών που σχετίζονται με δαπάνες του προϋπολογισμού της Ένωσης, και, επιπλέον, την ανάκτηση κονδυλίων που χρησιμοποιήθηκαν εσφαλμένα·

Συστήματα εσωτερικού ελέγχου

13.  επισημαίνει ότι η Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου (IAS) διεξήγαγε έλεγχο σχετικά με τους εκ των προτέρων ελέγχους για τη διαχείριση των επιχορηγήσεων και τις σχετικές διαδικασίες· επισημαίνει ότι η κοινή επιχείρηση έχει παρουσιάσει στο παρελθόν ανεπάρκειες στο θέμα της τεκμηρίωσης των εκ των προτέρων ελέγχων, και σημειώνει ότι ο έλεγχος κατέληξε στη διατύπωση τριών συστάσεων που προτρέπουν την κοινή επιχείρηση να καταστήσει αποτελεσματικότερους τους εκ των προτέρων ελέγχους της, εφαρμόζοντας μια προσέγγιση περισσότερο ισορροπημένη και βασισμένη σε ανάλυση κινδύνου, να ενισχύσει τις διαδικασίες ελέγχου σε σχέση με τα πιστοποιητικά για τις οικονομικές καταστάσεις και να βελτιώσει την υποβολή εκθέσεων της διοίκησης σχετικά με τα αποτελέσματα των εκ των προτέρων ελέγχων· γνωρίζει, με βάση τις πληροφορίες της κοινής επιχείρησης, ότι δεν εκδόθηκε καμία κρίσιμης σημασίας σύσταση και ότι από τον Μάρτιο του 2015 η κοινή επιχείρηση εφαρμόζει τις συστάσεις που προέκυψαν από τον έλεγχο της IAS·

14.  επισημαίνει ότι τέθηκαν σε εφαρμογή διαδικασίες εκ των προτέρων ελέγχων βάσει της εξέτασης εγγράφων σε σχέση με τις οικονομικές και επιχειρησιακές πτυχές· επισημαίνει επιπλέον ότι η κοινή επιχείρηση πραγματοποίησε εκ των υστέρων ελέγχους δικαιούχων επιχορηγήσεων· επισημαίνει ότι το εναπομένον ποσοστό για τους εκ των υστέρων ελέγχους ήταν 1,5 %·

15.  σημειώνει ότι στο πλαίσιο της κοινής επιχείρησης έχουν θεσπιστεί διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου προκειμένου να παρέχεται εύλογη βεβαιότητα σχετικά με τον εντοπισμό και την πρόληψη περιπτώσεων απάτης και παρατυπιών·

16.  αναγνωρίζει, με βάση τις πληροφορίες που έλαβε από την κοινή επιχείρηση, ότι η κοινή επιχείρηση έχει σημειώσει πρόοδο όσον αφορά την υλοποίηση των δράσεων που συμφωνήθηκαν με την IAS και ότι το 2015 εφαρμόστηκαν από τη διοίκηση και έκλεισαν από την IAS δύο συστάσεις που είχαν προκύψει από τον έλεγχο που είχε διενεργηθεί τα προηγούμενα έτη όσον αφορά τους κύριους δείκτες επιδόσεων και τις αξιολογήσεις ενδιάμεσων εκθέσεων σχετικά με έργα· σημειώνει, επιπλέον, ότι, όσον αφορά τη μοναδική σύσταση σε εκκρεμότητα σχετικά με την ενίσχυση της διαδικασίας παρακολούθησης των έργων και τη βελτίωση των συστημάτων ΤΠ, η κοινή επιχείρηση ολοκλήρωσε τις συμφωνηθείσες δράσεις και η IAS έκλεισε το θέμα τον Απρίλιο του 2016·

Λοιπά

17.  σημειώνει ότι, το 2015, το 15,6 % των δικαιούχων ήταν ΜΜΕ, ποσοστό το οποίο συνιστά ελαφρά μείωση σε σύγκριση με το 2014· προτρέπει την κοινή επιχείρηση να συνεχίσει τις προσπάθειες για την εξασφάλιση μεγαλύτερης συμμετοχής των ΜΜΕ στα έργα της·

18.  σημειώνει ότι, τον Μάιο του 2016, η κοινή επιχείρηση δημοσίευσε εμπεριστατωμένη έκθεση σχετικά με τις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις των έργων της ΠΚΦ, όπως είχε ζητήσει η αρμόδια για την απαλλαγή αρχή·

19.  καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει την άμεση συμμετοχή της κοινής επιχείρησης στη διαδικασία ενδιάμεσης επανεξέτασης του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» στο πλαίσιο περαιτέρω απλουστεύσεων και εναρμόνισης των κοινών επιχειρήσεων.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

23.3.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

20

4

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Indrek Tarand, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller, Νότης Μαριάς

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Karin Kadenbach, Younous Omarjee, Julia Pitera, Miroslav Poche

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Ignazio Corrao, Raymond Finch, Jens Geier, Ildikó Gáll-Pelcz, Lieve Wierinck

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

20

+

ALDE

Hannu Takkula, Lieve Wierinck

GUE/NGL

Younous Omarjee, Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Ildikó Gáll-Pelcz, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender,Jens Geier, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

4

-

ECR

Νότης Μαριάς

EFDD

Ignazio Corrao, Raymond Finch

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

•  Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

(1)

ΕΕ C 473 της 16.12.2016, σ. 57.

(2)

ΕΕ C 473 της 16.12.2016, σ. 58.

(3)

ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.

(4)

ΕΕ L 169 της 7.6.2014, σ. 54.

(5)

ΕΕ L 38 της 7.2.2014, σ. 2.

(6)

ΕΕ C 473 της 16.12.2016, σ. 57.

(7)

ΕΕ C 473 της 16.12.2016, σ. 58.

(8)

ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.

(9)

ΕΕ L 169 της 7.6.2014, σ. 54.

(10)

ΕΕ L 38 της 7.2.2014, σ. 2.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου