Menetlus : 2016/2198(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0083/2017

Esitatud tekstid :

A8-0083/2017

Arutelud :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Hääletused :

PV 27/04/2017 - 5.61

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0192

RAPORT     
PDF 357kWORD 52k
28.3.2017
PE 593.972v02-00 A8-0083/2017

innovatiivsete ravimite algatuse 2. ühisettevõtte 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2016/2198(DEC))

Eelarvekontrollikomisjon

Raportöör: Miroslav Poche

1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

innovatiivsete ravimite algatuse 2. ühisettevõtte 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2016/2198(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse innovatiivsete ravimite algatuse 2. ühisettevõtte 2015. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Innovatiivsete Ravimite Algatuse Ühisettevõtte eelarveaasta 2015 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ühisettevõtte vastusega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2015. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 21. veebruari 2017. aasta soovitust ühisettevõtte tegevusele heakskiidu andmise kohta 2015. aasta eelarve täitmisel (05875/2017 – C8-0089/2017),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 209,

–  võttes arvesse nõukogu 6. mai 2014. aasta määrust (EL) nr 557/2014 innovatiivsete ravimite algatuse teise ühisettevõtte asutamise kohta(4), eriti selle artiklit 12,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 110/2014 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 209 osutatud avaliku ja erasektori partnerlusel põhinevate asutuste näidisfinantsmääruse kohta(5),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0083/2017),

1.  annab heakskiidu innovatiivsete ravimite algatuse 2. ühisettevõtte tegevdirektori tegevusele ühisettevõtte 2015. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, innovatiivsete ravimite algatuse 2. ühisettevõtte tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

2. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

innovatiivsete ravimite algatuse 2. ühisettevõtte 2015. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta

(2016/2198(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse innovatiivsete ravimite algatuse 2. ühisettevõtte 2015. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Innovatiivsete Ravimite Algatuse Ühisettevõtte eelarveaasta 2015 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ühisettevõtte vastusega(6),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(7) 2015. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 21. veebruari 2017. aasta soovitust ühisettevõtte tegevusele heakskiidu andmise kohta 2015. aasta eelarve täitmisel (05875/2017 – C8-0089/2017),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(8), eriti selle artiklit 209,

–  võttes arvesse nõukogu 6. mai 2014. aasta määrust (EL) nr 557/2014 innovatiivsete ravimite algatuse teise ühisettevõtte asutamise kohta(9), eriti selle artiklit 12,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 110/2014 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 209 osutatud avaliku ja erasektori partnerlusel põhinevate asutuste näidisfinantsmääruse kohta(10),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0083/2017),

1.  annab heakskiidu innovatiivsete ravimite algatuse 2. ühisettevõtte 2015. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus innovatiivsete ravimite algatuse 2. ühisettevõtte tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

3. EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

tähelepanekutega, mis on innovatiivsete ravimite algatuse 2. ühisettevõtte 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa

(2016/2198(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma otsust innovatiivsete ravimite algatuse 2. ühisettevõtte 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0083/2017),

A.  arvestades, et ühisettevõte innovatiivsete ravimite ühise tehnoloogiaalgatuse rakendamiseks (edaspidi „ühisettevõte IMI“) asutati 2007. aasta detsembris 10-aastaseks perioodiks eesmärgiga suurendada märkimisväärselt ravimite väljatöötamise protsessi tõhusust ja tulemuslikkust, mille pikaajaline eesmärk on tagada farmaatsiasektori suutlikkus toota efektiivsemaid ja ohutumaid innovatiivseid ravimeid;

B.  arvestades, et pärast nõukogu määruse (EL) nr 557/2014 vastuvõtmist 2014. aasta mais asendati 2014. aasta juunis ühisettevõte IMI innovatiivsete ravimite algatuse 2. ühisettevõttega (edaspidi „ühisettevõte IMI 2“), mille eesmärk oli viia lõpule seitsmenda raamprogrammi teadustegevus ja millega pikendati ühisettevõtte tegevust 31. detsembrini 2024;

C.  arvestades, et ühisettevõtte asutajaliikmed on liit, mida esindab komisjon, ja Euroopa Ravimitootjate Organisatsioonide Liit (EFPIA);

D.  arvestades, et ühisettevõte alustas iseseisvalt tööd 16. novembril 2009;

E.  arvestades, et liidu maksimaalne toetus ühisettevõttele IMI 10 aasta jooksul on 1 000 000 000 eurot, mis makstakse välja seitsmenda raamprogrammi eelarvest, ja et asutajaliikmed katavad jooksvad kulud võrdselt, igaüks summas, mis ei ületa 4 % liidu rahalise toetuse kogusummast;

F.  arvestades, et liidu maksimaalne toetus ühisettevõttele IMI 2 on 10 aasta jooksul 1 638 000 000 eurot, mis makstakse välja programmi „Horisont 2020“ eelarvest, ning et liikmed (muud kui komisjon) peavad katma 50 % jooksvatest kuludest ja peaksid osalema tegevuskulude katmises rahalise või mitterahalise osaluse või mõlema vormis ulatuses, mis on võrdväärne liidu rahalise toetusega;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

1.  märgib, et Euroopa Kontrollikoja (edaspidi „kontrollikoda“) hinnangul kajastab ühisettevõtte raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes aspektides õiglaselt ühisettevõtte finantsseisu 31. detsembri 2015. aasta seisuga ning ühisettevõtte finantstulemusi ja rahavooge lõppenud aastal vastavalt ühisettevõtte finantseeskirjadele ja komisjoni peaarvepidaja poolt vastu võetud raamatupidamiseeskirjadele;

2.  märgib, et kontrollikoda ei leidnud ühisettevõtte 2015. aasta raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse osas puudusi, ning võtab teadmiseks, et ühisettevõte ei ole ületanud olulisuse piirmäära;

3.  võtab teadmiseks, et ühisettevõtte 2015. aasta lõplik täitmiseks kasutada olnud eelarve sisaldas 315 269 000 euro suuruses summas kulukohustuste assigneeringuid ja 195 411 000 euro suuruses summas maksete assigneeringuid;

4.  märgib, et 2015. aastal tehtud eelarve jälgimise alaste pingutuste tulemusel oli eelarve täitmise määr 91,04 %, mis on 2014. aastaga võrreldes 1,34 % madalam; märgib ka, et maksete assigneeringute täitmise määr oli 72,68 %, mis oli 2014. aastaga võrreldes 1,22 % madalam; võtab ühisettevõtte esitatud teabe põhjal teadmiseks, et oodatust madalam maksete assigneeringute täitmise määr oli tingitud peamiselt viivitustest programmi „Horisont 2020“ mitme projekti läbirääkimistel; märgib, et põhitegevuse osas oli kulukohustuste assigneeringute kasutusmäär 91,17 % ning maksete assigneeringute kasutusmäär 72,74 %,

5.  märgib, et 2015. aasta lõpuks oli ühisettevõte võtnud kulukohustusi 966 000 000 euro suuruses summas ja teinud makseid 538 100 000 euro ulatuses (55,7 % põhitegevusega seotud kulukohustustest) vahenditest, mida liit rahastab seitsmendast raamprogrammist; märgib ühtlasi, et põhitegevusega seotud tasumata maksete kõrge määr oli peamiselt põhjustatud tegevuse aeglasest ja viivitustega käivitumisest ühisettevõtte esimestel tegevusaastatel ning neid kasutatakse peamiselt kuni 2012. aasta lõpuni kehtivate allkirjastatud toetuslepingute makseteks;

6.  märgib, et seitsmenda raamprogrammi alusel kindlaks määratud teiste liikmete mitterahalise ja rahalise toetuse katmiseks ette nähtud ühe miljardi euro suurusest summast oli 2015. aasta lõpuks ühisettevõttele teatatud põhitegevusele antavast mitterahalisest toetusest summas 503 100 000 eurot, millest 321 800 000 eurot ehk 63,9 % kiitis juhatus heaks;

7.  märgib, et liidu poolt programmi „Horisont 2020“ kaudu ühisettevõtte põhi- ja haldustegevuse rahastamiseks eraldatavast kogusummast 1 638 000 000 eurot võttis ühisettevõte põhitegevusega seotud kulukohustusi summas 351 700 000 eurot ja tegi makseid summas 45 900 000 eurot (13 % põhitegevusega seotud kulukohustusest); märgib, et maksete assigneeringute täitmise madal määr oli tingitud peamiselt viivitustest tööstuspartneritega programmi „Horisont 2020“ raames peetud lepingu läbirääkimistest;

8.  märgib, et programmi „Horisont 2020“ raames kindlaks määratud liikmete mitterahalise ja rahalise toetuse kogusummast 1 425 000 000 eurot oli ühisettevõttele 2015. aasta lõpuks teada antud summa 68 600 000 eurot; programmi „Horisont 2020“ raames sõlmitud 11 toetuslepingut sisaldavad kulukohustusi 123,5 miljoni euro väärtuses mitterahalise osalusena;

9.  märgib, et alates 2015. aasta septembrist täidab ühisettevõtte peaarvepidaja ülesannet Euroopa Komisjoni peaarvepidaja;

10.  tuletab meelde, et kontrollikoja aruandes soovitati komisjonil esitada selged suunised ühisettevõtte eelarvealaseks aruandluseks, ja tunneb heameelt, et need suunised anti kooskõlas selle soovitusega välja 20. detsembril 2016;

Pettustevastase tegevuse strateegia

11.  märgib, et juhatus võttis ühisettevõtte ajakohastatud pettustevastase tegevuse strateegia vastu 2015. aasta juulis, et võtta arvesse programmiga „Horisont 2020“ sisse viidud muudatusi;

12.  peab kahetsusväärseks, et üks pettusekahtluse juhtum esitati hinnangu saamiseks Euroopa Pettustevastasele Ametile (OLAF) ja viimane otsustas juurdlust mitte algatada; võtab teadmiseks, et ühisettevõte algatas nii tehnilise kui ka finantsauditi ning tehnilise auditi käigus selgitati välja teatavad teadusalased puudused toetusesaaja tehtud töös, mille tulemusena lõpetati kõnealuse toetusesaaja osalemine ning vastavad kulud tunnistati toetuskõlbmatuks ning 398 115,65 eurot maksti tagasi projekti koordinaatorile; märgib, et projekti finantsaudit lõpetati oluliste leidudeta; toonitab sellega seoses rikkumisest teatajate ja sisemiste auditimenetluste olulist rolli liidu eelarvekulutustega seotud õigusnormide rikkumiste avastamisel, neist teatamisel ja nende uurimisel ning ka mittesihipäraselt kasutatud rahaliste vahendite sissenõudmisel;

Sisekontrollisüsteemid

13.  märgib, et siseauditi talitus (IAS) viis läbi toetuste haldamise ja sellega seotud protsesside eelkontrolli auditi; juhib tähelepanu asjaolule, et ühisettevõttel on varem esinenud puudusi eelkontrolli dokumenteerimisel, ja märgib, et auditi tulemusel anti kolm soovitust, milles pakuti välja, et ühisettevõte peaks muutma oma eelkontrollid mõjusamaks, kasutades riskipõhisemat ja tasakaalustatumat lähenemisviisi, ning tugevdama finantsaruannete õigsust kinnitavate kontrollitõendite kontrollimenetlusi ning suurendama juhtimise aruandlust eelkontrolli tulemuste kohta; võtab ühisettevõtte esitatud teabele tuginedes teadmiseks, et ühtegi kriitilise tähtsusega soovitust ei antud ning ühisettevõte on alates 2015. aasta märtsist viinud ellu siseauditi talituse auditisoovitusi;

14.  märgib, et ühisettevõte on loonud finants- ja tegevusalaste dokumentide kontrollil põhinevad eelkontrollimenetlused; märgib lisaks, et ühisettevõte tegi toetusesaajate juures järelauditeid; võtab teadmiseks, et järelauditite kohta esitatud allesjäänud veamäär oli 1,5 %;

15.  märgib, et ühisettevõttes on kehtestatud sisekontrollimenetlused, et anda piisav kindlustunne, et pettused ja õigusnormide rikkumised avastatakse ja hoitakse ära;

16.  võtab ühisettevõtte esitatud teabe põhjal teadmiseks asjaolu, et ühisettevõte on teinud edusamme siseauditi talitusega kokku lepitud meetmete elluviimisel ning et 2015. aastal täitis juhtkond eelnenud aastatel põhiliste tulemusnäitajate ja projektide vahearuannete läbivaatamist puudutava auditi tulemusel esitatud kaks soovitust ja siseauditi talitus lõpetas nende käsitlemise; märgib lisaks, et ühisettevõte viis ainsa täitmata soovituste osas, mis käsitleb projektide kontrolliprotsessi tugevdamist ja IT-süsteemide täiustamist, ellu kokkulepitud meetmed ja siseauditi talitus lõpetas küsimuse käsitlemise 2016. aasta aprillis;

Muu

17.  märgib, et 2015. aastal oli 15,6 % toetusesaajatest VKEd, mida on mõnevõrra vähem kui 2014. aastal; kutsub ühisettevõtet üles jätkuvalt pingutama VKEde osakaalu suurendamise nimel projektides;

18.  võtab teadmiseks, et ühisettevõte avaldas 2016. aasta mais põhjaliku aruande IMI projektide sotsiaal-majandusliku mõju kohta, mida nõudis eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutav institutsioon;

19.  palub komisjonil tagada ühisettevõtte otsese kaasamise programmi „Horisont 2020“ vahehindamise protsessi ühisettevõtete edasise lihtsustamise ja ühtlustamise valdkonnas.

TEAVE VASTUVÕTMISE KOHTA VASTUTAVAS KOMISJONIS

Vastuvõtmise kuupäev

23.3.2017

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

20

4

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Indrek Tarand, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Karin Kadenbach, Younous Omarjee, Julia Pitera, Miroslav Poche

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Ignazio Corrao, Raymond Finch, Jens Geier, Ildikó Gáll-Pelcz, Lieve Wierinck

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUSVASTUTAVAS KOMISJONIS

20

+

ALDE

Hannu Takkula, Lieve Wierinck

GUE/NGL

Younous Omarjee, Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Ildikó Gáll-Pelcz, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender,Jens Geier, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

4

ECR

Notis Marias

EFDD

Ignazio Corrao, Raymond Finch

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

(1)

ELT C 473, 16.12.2016, lk 57.

(2)

ELT C 473, 16.12.2016, lk 58.

(3)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(4)

ELT L 169, 7.6.2014, lk 54.

(5)

ELT L 38, 7.2.2014, lk 2.

(6)

ELT C 473, 16.12.2016, lk 57.

(7)

ELT C 473, 16.12.2016, lk 58.

(8)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(9)

ELT L 169, 7.6.2014, lk 54.

(10)

ELT L 38, 7.2.2014, lk 2.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika