Postupak : 2016/2198(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0083/2017

Podneseni tekstovi :

A8-0083/2017

Rasprave :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Glasovanja :

PV 27/04/2017 - 5.61

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0192

IZVJEŠĆE     
PDF 599kWORD 56k
28.3.2017
PE 593.972v02-00 A8-0083/2017

o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća za inicijativu za inovativne lijekove 2 za financijsku godinu 2015.

(2016/2198(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Izvjestitelj: Miroslav Poche

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća za inicijativu za inovativne lijekove 2 za financijsku godinu 2015.

(2016/2198(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Zajedničkog poduzeća za inicijativu za inovativne lijekove 2 za financijsku godinu 2015.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Zajedničkog poduzeća za inicijativu za inovativne lijekove za financijsku godinu 2015. s odgovorima Zajedničkog poduzeća(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2015., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 21. veljače 2017. o razrješnici koju Zajedničko poduzeće treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2015. (05875/2017 – C8-0089/2017),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 209.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) br. 557/2014 od 6. svibnja 2014. o osnivanju zajedničkog poduzeća za inicijativu za inovativne lijekove 2(4), a posebno njezin članak 12.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 110/2014 od 30. rujna 2013. o oglednoj financijskoj uredbi za tijela javno-privatnog partnerstva iz članka 209. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(5),

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0083/2017),

1.  daje razrješnicu izvršnom direktoru Zajedničkog poduzeća za inicijativu za inovativne lijekove 2 za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća za financijsku godinu 2015.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi izvršnom direktoru Zajedničkog poduzeća za inicijativu za inovativne lijekove 2, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

2. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o zaključenju poslovnih knjiga Zajedničkog poduzeća za inicijativu za inovativne lijekove 2 za financijsku godinu 2015.

(2016/2198(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Zajedničkog poduzeća za inicijativu za inovativne lijekove 2 za financijsku godinu 2015.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Zajedničkog poduzeća za inicijativu za inovativne lijekove za financijsku godinu 2015. s odgovorima Zajedničkog poduzeća(6),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(7) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2015., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 21. veljače 2017. o razrješnici koju Zajedničko poduzeće treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2015. (05875/2017 – C8-0089/2017),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(8), a posebno njezin članak 209.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) br. 557/2014 od 6. svibnja 2014. o osnivanju zajedničkog poduzeća za inicijativu za inovativne lijekove 2(9), a posebno njezin članak 12.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 110/2014 od 30. rujna 2013. o oglednoj financijskoj uredbi za tijela javno-privatnog partnerstva iz članka 209. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(10),

– uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

– uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0083/2017),

1.  odobrava zaključenje poslovnih knjiga Zajedničkog poduzeća za inicijativu za inovativne lijekove 2 za financijsku godinu 2015.;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi izvršnom direktoru Zajedničkog poduzeća za inicijativu za inovativne lijekove 2, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

3. PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća za inicijativu za inovativne lijekove 2 za financijsku godinu 2015.

(2016/2198(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća za inicijativu za inovativne lijekove 2 za financijsku godinu 2015.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0083/2017),

A.  budući da je Zajedničko poduzeće za provedbu zajedničke tehnološke inicijative za inovativne lijekove („Zajedničko poduzeće IMI”) osnovano u prosincu 2007. na razdoblje od 10 godina kako bi se znatno poboljšala učinkovitost i djelotvornost postupka razvoja lijekova s dugoročnim ciljem da farmaceutski sektor proizvodi učinkovitije i sigurnije inovativne lijekove;

B.  budući da je donošenjem Uredbe Vijeća (EU) br. 557/20141 u svibnju 2014. Zajedničko poduzeće za inicijativu za inovativne lijekove 2 („Zajedničko poduzeće IMI 2”) u lipnju 2014. zamijenilo Zajedničko poduzeće IMI kako bi se dovršile istraživačke aktivnosti Sedmoga okvirnog programa te produljio vijek trajanja Zajedničkog poduzeća do 31. prosinca 2024.;

C.  budući da su osnivači Zajedničkog poduzeća Unija, koju predstavlja Komisija, i Europska federacija farmaceutske industrije i udruženja (EFPIA);

D.  budući da je Zajedničko poduzeće započelo samostalno djelovati 16. studenog 2009.;

E.  budući da maksimalan doprinos Unije Zajedničkom poduzeću IMI za razdoblje od deset godina iznosi 1 000 000 000 EUR i isplaćuje se iz proračuna Sedmoga okvirnog programa te da članovi osnivači trebaju jednako pridonositi pokrivanju tekućih troškova, svaki u iznosu koji ne premašuje 4 % ukupnog doprinosa Unije;

F.  budući da maksimalan doprinos Unije Zajedničkom poduzeću IMI 2 za razdoblje od deset godina iznosi 1 638 000 000 EUR i isplaćuje se iz proračuna programa Obzor 2020. i doprinosa članova koji, osim Komisije, moraju sudjelovati u pokrivanju 50 % tekućih troškova te bi trebali sudjelovati u pokrivanju operativnih troškova doprinosima u gotovini, naravi ili na oba načina u iznosu jednakom financijskom doprinosu Unije;

Proračunsko i financijsko upravljanje

1.  napominje da, prema mišljenju Revizorskog suda, godišnja računovodstvena dokumentacija Zajedničkog poduzeća u svim značajnim aspektima vjerno prikazuje njegovo financijsko stanje na dan 31. prosinca 2015. godine te rezultate njegova poslovanja i novčane tokove za okončanu godinu, u skladu s njegovim financijskim pravilima i računovodstvenim pravilima koje je usvojio računovodstveni službenik Komisije;

2.  prima na znanje pozitivno mišljenje Revizorskog suda o pravilnosti i zakonitosti transakcija povezanih s godišnjom računovodstvenom dokumentacijom Zajedničkog poduzeća za 2015. godinu i potvrđuje da Zajedničko poduzeće nije prešlo prag značajnosti;

3.  prima na znanje da je konačni proračun Zajedničkog poduzeća za 2015. dostupan za izvršenje uključivao odobrena sredstva za preuzimanje obveza u iznosu od 315 269 000 EUR i odobrena sredstva za plaćanja u iznosu od 195 411 000 EUR;

4.  napominje da je praćenje proračuna tijekom financijske godine 2015. rezultiralo stopom izvršenja proračuna od 91,04 %, što je smanjenje od 1,34 % u odnosu na 2014.; nadalje, napominje da je stopa izvršenja odobrenih sredstava za plaćanja iznosila 72,68 %, što je smanjenje od 1,22 % u odnosu na 2014.; napominje, prema navodima Zajedničkog poduzeća, da je stopa izvršenja za plaćanja manja od očekivane ponajprije zbog kašnjenja u pregovorima u vezi s nekoliko projekata u okviru programa Obzor 2020.; napominje da je, kada je riječ o operativnim aktivnostima, stopa izvršenja za odobrena sredstva za preuzimanje obveza iznosila 91,17 %, a za odobrena sredstva za plaćanja 72,74 %;

5.  napominje da je do kraja 2015. iz sredstava koje Unija pruža u okviru Sedmog okvirnog programa Zajedničko poduzeće preuzelo obveze u iznosu od 966 000 000 EUR te izvršilo plaćanja u iznosu od 538 100 000 (55,7 % operativnih obveza); nadalje, napominje da je visoka razina nepodmirenih operativnih plaćanja uglavnom uzrokovana početnim kašnjenjima i sporošću u provedbi aktivnosti Zajedničkog poduzeća tijekom prvih godina njegova djelovanja te da su se ta sredstva trebala iskoristiti za pokrivanje budućih plaćanja u okviru potpisanih ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava do kraja 2021.;

6.  napominje da je od ukupnog iznosa od 1 milijarde EUR u okviru Sedmog okvirnog programa za doprinos ostalih članova u naravi i u gotovini, Zajedničko poduzeće do kraja 2015. obaviješteno o doprinosu u naravi u iznosu od 503 100 000 EUR za operativne aktivnosti, od čega je 321 800 000 EUR ili 63,9 % potvrđeno od strane upravnog odbora;

7.  napominje da je od ukupnog iznosa sredstava od 1 638 000 000 EUR namijenjenih operativnim i administrativnim aktivnostima koje Unija financira u okviru programa Obzor 2020. Zajedničko poduzeće preuzelo operativne obveze u iznosu od 351 700 000 EUR i izvršilo plaćanja u iznosu od 45 900 000 (13 % operativnih obveza); potvrđuje da je niska razina plaćanja u najvećoj mjeri uzrokovana kašnjenjima u pregovorima u vezi s ugovorima s industrijskim partnerima u sklopu programa Obzor 2020.;

8.  napominje da je od ukupnog iznosa od 1 425 000 000 EUR određenih u okviru Obzora 2020. za doprinose članova u naravi i u gotovini, Zajedničko poduzeće do kraja 2015. obaviješteno o doprinosu u iznosu od 68 600 000 EUR; u okviru 11 ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava potpisanih u sklopu programa Obzor 2020. preuzete su obveze u iznosu od 123,5 milijuna EUR za doprinos u naravi;

9.  napominje da od rujna 2015. Zajedničko poduzeće eksternalizira poslove računovodstvenog službenika te ih povjerava računovodstvenom službeniku Europske komisije;

10.  podsjeća da je Revizorski sud u svojem izvješću preporučio da Komisija donese jasne smjernice o proračunskom izvješćivanju Zajedničkog poduzeća i pozdravlja činjenicu da su u skladu s tom preporukom 20. prosinca 2016. te smjernice i objavljene;

Strategija za borbu protiv prijevara

11.  napominje da je u srpnju 2015. Upravni odbor Zajedničkog poduzeća usvojio ažuriranu strategiju za borbu protiv prijevara kako bi se uzele u obzir izmjene uvedene u okviru Obzora 2020.;

12.  izražava žaljenje zbog činjenice da je zbog sumnje na prijevaru došlo do jedne prijave Europskom uredu za borbu protiv prijevara (OLAF), koji je donio odluku da se istraga ne započinje; napominje da je Zajedničko poduzeće započelo i s tehničkom i financijskom revizijom te da su tehničkom revizijom otkrivene znanstvene manjkavosti u radu jednog korisnika, što je rezultiralo okončanjem sudjelovanja tog korisnika, uz ukidanje financiranja povezanih troškova, pri čemu je iznos od 398 115,65 EUR vraćen projektnom koordinatoru; napominje da je financijska revizija projekta zaključena bez značajnih materijalnih nalaza; u tom smislu ističe važnu ulogu zviždača i internih revizijskih postupaka u otkrivanju, prijavljivanju i istraživanju nepravilnosti povezanih s proračunskim rashodima Unije te, nadalje, s povratom nepravilno potrošenih sredstava;

Sustavi unutarnjeg nadzora

13.  napominje da je Služba za unutarnju reviziju provela reviziju ex ante kontrola upravljanja bespovratnim sredstvima i povezanim postupcima; ističe da su u prošlosti otkrivene manjkavosti u načinu na koji je Zajedničko poduzeće dokumentiralo ex ante kontrole te napominje da je revizija rezultirala trima preporukama, prema kojima bi Zajedničko poduzeće trebalo povećati učinkovitost svojih ex ante kontrola zauzimanjem uravnoteženijeg pristupa koji se temelji na riziku, postrožiti kontrolne postupke za potvrde o vjerodostojnosti financijskih izvještaja te poboljšati izvještavanje o rezultatima ex ante kontrola; potvrđuje navode Zajedničkog poduzeća prema kojima nije donesena nijedna kritična preporuka te da se od ožujka 2015. provode u djelo preporuke Službe za unutarnju reviziju;

14.  napominje da su uspostavljeni ex ante kontrolni postupci koji se temelje na pregledima financijske i operativne dokumentacije; napominje, nadalje, da je Zajedničko poduzeće provelo ex post revizije korisnika bespovratnih sredstava; napominje da je navedena stopa preostalih pogrešaka za ex post revizije iznosila 1,5 %;

15.  prima na znanje da je Zajedničko poduzeće uspostavilo postupke unutarnje kontrole kako bi pružilo razumno jamstvo o utvrđivanju i sprječavanju prijevara i nepravilnosti;

16.  imajući u vidu informacije koje je dostavilo Zajedničko poduzeće, potvrđuje činjenicu da je Zajedničko poduzeće napredovalo u provedbi mjera dogovorenih sa Službom za unutarnju reviziju te da je uprava 2015. provela u djelo dvije preporuke iz revizija provedenih prethodnih godina koje se tiču ključnih pokazatelja uspješnosti i ocjena privremenih projektnih izvješća, nakon čega je Služba za unutarnju reviziju zaključila ta pitanja; nadalje, napominje da je, u pogledu jedine neprovedene preporuke, one o strožem postupku praćenja projekta i poboljšanju informatičkih sustava, Zajedničko poduzeće poduzelo dogovorene korake te je Služba za unutarnju reviziju u travnju 2016. zaključila to pitanje;

Ostalo

17.  napominje da su 2015. godine 15,6 % korisnika činila mala i srednja poduzeća, što je blago smanjenje u usporedbi s 2014.; potiče Zajedničko poduzeće da nastavi ulagati napore u cilju većeg sudjelovanja malih i srednjih poduzeća u njegovim projektima;

18.  napominje da je Zajedničko poduzeće u svibnju 2016. objavilo detaljno izvješće o socioekonomskom utjecaju projekata Zajedničkog poduzeća IMI, u skladu sa zahtjevom tijela nadležnog za davanje razrješnice;

19.  poziva Komisiju da se pobrine da Zajedničko poduzeće izravno sudjeluje u postupku preispitivanja u sredini programskog razdoblja Obzora 2020. u području daljnjeg pojednostavnjenja i usklađivanja zajedničkih poduzeća.

INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

23.3.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

20

4

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Indrek Tarand, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Karin Kadenbach, Younous Omarjee, Julia Pitera, Miroslav Poche

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Ignazio Corrao, Raymond Finch, Jens Geier, Ildikó Gáll-Pelcz, Lieve Wierinck

POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U NADLEŽNOM ODBORU

20

+

ALDE

Hannu Takkula, Lieve Wierinck

GUE/NGL

Younous Omarjee, Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Ildikó Gáll-Pelcz, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender,Jens Geier, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

4

-

ECR

Notis Marias

EFDD

Ignazio Corrao, Raymond Finch

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

(1)

SL C 473, 16.12.2016., str. 57.

(2)

SL C 473, 16.12.2016., str. 58.

(3)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(4)

SL L 169, 7.6.2014., str. 54.

(5)

SL L 38, 7.2.2014., str. 2.

(6)

SL C 473, 16.12.2016., str. 57.

(7)

SL C 473, 16.12.2016., str. 58.

(8)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(9)

SL L 169, 7.6.2014., str. 54.

(10)

SL L 38, 7.2.2014., str. 2.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti