Procedūra : 2016/2198(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0083/2017

Pateikti tekstai :

A8-0083/2017

Debatai :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Balsavimas :

PV 27/04/2017 - 5.61

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0192

PRANEŠIMAS     
PDF 672kWORD 53k
28.3.2017
PE 593.972v02-00 A8-0083/2017

dėl II naujoviškų vaistų iniciatyvos bendrosios įmonės 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2016/2198(DEC))

Biudžeto kontrolės komitetas

Pranešėjas: Miroslav Poche

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl II naujoviškų vaistų iniciatyvos bendrosios įmonės 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2016/2198(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į II naujoviškų vaistų iniciatyvos bendrosios įmonės 2015 finansinių metų galutines metines finansines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl II naujoviškų vaistų iniciatyvos bendrosios įmonės 2015 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Bendrosios įmonės atsakymu(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2015 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2017 m. vasario 21 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad bendroji įmonė įvykdė 2015 finansinių metų biudžetą (05875/2017 – C8-0088/2017),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 209 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2014 m. gegužės 6 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 557/2014, kuriuo įsteigiama II naujoviškų vaistų iniciatyvos bendroji įmonė(4), ypač į jo 12 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 110/2014 dėl pavyzdinio finansinio reglamento viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(5) 209 straipsnyje,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8-0083/2017),

1.  patvirtina II naujoviškų vaistų iniciatyvos bendrosios įmonės vykdomajam direktoriui, kad Bendrosios įmonės 2015 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, II naujoviškų vaistų iniciatyvos bendrosios įmonės vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl II naujoviškų vaistų iniciatyvos bendrosios įmonės 2015 finansinių metų sąskaitų uždarymo

(2016/2198(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į II naujoviškų vaistų iniciatyvos bendrosios įmonės 2015 finansinių metų galutines metines finansines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl II naujoviškų vaistų iniciatyvos bendrosios įmonės 2015 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Bendrosios įmonės atsakymu(6),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2015 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(7),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2017 m. vasario 21 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad bendroji įmonė įvykdė 2015 finansinių metų biudžetą (05875/2017 – C8-0088/2017),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(8), ypač į jo 209 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2014 m. gegužės 6 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 557/2014, kuriuo įsteigiama II naujoviškų vaistų iniciatyvos bendroji įmonė(9), ypač į jo 12 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 110/2014 dėl pavyzdinio finansinio reglamento viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(10) 209 straipsnyje,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8-0083/2017),

1.  pritaria II naujoviškų vaistų iniciatyvos bendrosios įmonės 2015 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą II naujoviškų vaistų iniciatyvos bendrosios įmonės vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

3. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl II naujoviškų vaistų iniciatyvos bendrosios įmonės 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį

(2016/2198(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl II naujoviškų vaistų iniciatyvos bendrosios įmonės 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8-0083/2017),

A.  kadangi bendroji įmonė siekiant įgyvendinti jungtinę technologijų iniciatyvą „Naujoviški vaistai“ (toliau – bendroji įmonė NVI) įsteigta 2007 m. gruodžio mėn. dešimties metų laikotarpiui siekiant gerokai pagerinti vaistų kūrimo proceso efektyvumą bei veiksmingumą ir įgyvendinti ilgalaikį tikslą, kad farmacijos sektorius gamintų veiksmingesnius ir saugesnius naujoviškus vaistus;

B.  kadangi 2014 m. gegužės mėn. priėmus Tarybos reglamentą (ES) Nr. 557/20141, 2014 m. birželio mėn. II naujoviškų vaistų iniciatyvos bendroji įmonė (toliau – II NVI bendroji įmonė) pakeitė bendrąją įmonę NVI siekiant užbaigti Septintosios bendrosios programos (BP 7) mokslinių tyrimų veiklą ir Bendrosios įmonės veikimo laikas pratęstas iki 2024 m. gruodžio 31 d.;

C.  kadangi Bendrosios įmonės nariai steigėjai yra Sąjunga, kuriai atstovauja Komisija, ir Europos farmacijos pramonės ir asociacijų federacija (angl. EFPIA);

D.  kadangi Bendroji įmonė savarankiškai veikti pradėjo 2009 m. lapkričio 16 d.;

E.  kadangi dešimties metų laikotarpiui numatytas didžiausias Sąjungos įnašas į bendrosios įmonės NVI biudžetą yra 1 000 000 000 EUR, kurie turi būti išmokėti iš BP 7 biudžeto, o narės steigėjos privalo vienodai prisidėti prie veiklos išlaidų – kiekviena jų skiria ne didesnę kaip 4 proc. viso Sąjungos įnašo sumą;

F.  kadangi dešimties metų laikotarpiui numatytas didžiausias Sąjungos įnašas į II NVI bendrosios įmonės biudžetą yra 1 638 000 000 EUR, kurie turi būti išmokėti iš programos „Horizontas 2020“ biudžeto, o narės, išskyrus Komisiją, turi prisidėti 50 proc. veiklos išlaidų ir turėtų prisidėti prie valdymo išlaidų grynaisiais pinigais arba nepiniginiais įnašais arba abiem, kurie prilygtų Sąjungos finansiniam įnašui;

Biudžeto ir finansų valdymas

1.  pažymi, kad, Europos Audito Rūmų (toliau – Audito Rūmai) nuomone, Bendrosios įmonės metinėse finansinėse ataskaitose jos finansinė būklė 2015 m. gruodžio 31 d. ir su tą dieną pasibaigusiais finansiniais metais susijusių operacijų ir pinigų srautų rezultatai visais reikšmingais aspektais yra pateikti teisingai, kaip to reikalauja jos finansinės taisyklės ir Komisijos apskaitos pareigūno priimtos apskaitos taisyklės;

2.  atkreipia dėmesį į teigiamą Audito Rūmų nuomonę dėl Bendrosios įmonės 2015 m. metinėse finansinėse ataskaitose atspindimų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo ir pripažįsta, kad Bendroji įmonė atitiko reikšmingumo ribą;

3.  pažymi, kad 2015 m. galutinis Bendrosios įmonės vykdymui numatytas biudžetas sudarė 315 269 000 EUR įsipareigojimų asignavimų ir 195 411 000 EUR mokėjimų asignavimų;

4.  pažymi, kad dėl 2015 finansiniais metais vykdytos biudžeto stebėsenos biudžeto įvykdymo lygis buvo 91,04 proc., t. y. 1,34 proc. mažesnis nei 2014 m.; taip pat pažymi, kad mokėjimų asignavimų įvykdymo lygis buvo 72,68 proc., t. y. 1,22 proc. mažesnis nei 2014 m.; remdamasis Bendrosios įmonės pateikta informacija pažymi, kad mokėjimų asignavimų įvykdymo lygis yra mažesnis, nei tikėtasi, visų pirma dėl to, kad vėlavo derybos dėl kelių programos „Horizontas 2020“ projektų; pažymi, kad pagrindinės veiklos įsipareigojimų asignavimų įgyvendinimo lygis buvo 91,17 proc., o mokėjimų asignavimų – 72,74 proc.;

5.  pažymi, kad iki 2015 m. pabaigos Bendroji įmonė prisiėmė įsipareigojimų už 966 000 000 EUR ir atliko mokėjimų už 538 100 000 EUR (55,7 proc. veiklos įsipareigojimų), naudodamasi ištekliais, kuriuos pagal BP 7 finansavo Sąjunga; taip pat pažymi, kad aukštą neįvykdytų veiklos mokėjimų lygį daugiausia nulėmė lėta ir vangi veiklos pradžia pirmaisiais Bendrosios įmonės gyvavimo metais ir jie bus panaudoti būsimiems mokėjimams padengti pagal pasirašytus dotacijų susitarimus, galiojančius iki 2021 m. pabaigos;

6.  pažymi, kad iš visos pagal BP 7 nustatytos 1 mlrd. EUR išteklių sumos, skirtos kitų narių nepiniginiams ir piniginiams įnašams, iki 2015 m. pabaigos Bendrajai įmonei buvo nurodyti 503 100 000 EUR pagrindinei veiklai skirtų nepiniginių įnašų, iš kurių Bendrosios įmonės valdyba patvirtino 321 800 000 EUR, arba 63,9 proc.;

7.  pažymi, kad iš visos pagal programą „Horizontas 2020“ nustatytos 1 638 000 000 EUR vertės išteklių sumos, kurią Sąjunga skirs pagrindinei ir administracinei veikloms, Bendroji įmonė prisiėmė veiklos įsipareigojimų už 351 700 000 EUR ir atliko mokėjimų už 45 900 000 EUR (13 proc. veiklos įsipareigojimų); pripažįsta, kad žemą mokėjimų lygį daugiausia nulėmė vėlavimai vykdant derybas su pramonės sektoriaus partneriais dėl programos „Horizontas 2020“ susitarimų;

8.  pažymi, kad iš visos pagal programą „Horizontas 2020“ nustatytos 1 425 000 000 EUR išteklių sumos, skirtos narių nepiniginiams ir piniginiams įnašams, Bendrajai įmonei iki 2015 m. pabaigos buvo nurodyti 68 600 000 EUR; 11 dotacijų susitarimų, pasirašytų pagal programą „Horizontas 2020“, įsipareigota suteikti nepiniginių įnašų už 123,5 mln. EUR;

9.  pažymi, kad nuo 2015 m. rugsėjo mėn. Bendroji įmonė apskaitos pareigūno funkcijas perdavė Europos Komisijos apskaitos pareigūnui;

10.  primena, kad Audito Rūmai savo ataskaitoje pateikė rekomendaciją, jog Komisija turėtų pateikti aiškias gaires dėl Bendrosios įmonės biudžeto ataskaitų sudarymo ir palankiai vertina tai, kad, laikantis šios rekomendacijos, tokios gairės paskelbtos 2016 m. gruodžio 20 d.;

Kovos su sukčiavimu strategija

11.  pažymi, kad 2015 m. liepos mėn. valdyba priėmė atnaujintą Bendrosios įmonės kovos su sukčiavimu strategiją, siekdama atsižvelgti į pagal programą „Horizontas 2020“ nustatytus pokyčius;

12.  apgailestauja dėl nustatyto fakto, kad Europos kovos su sukčiavimu tarnybai (OLAF) pranešta apie vieną galimo sukčiavimo atvejį ir paprašyta pateikti vertinimą, o ši nusprendė nepradėti tyrimo; pažymi, kad Bendroji įmonė pradėjo vykdyti tiek techninį, tiek finansų auditą ir kad vykdant techninį auditą nustatyta keletas paramos gavėjo vykdomo darbo mokslinių trūkumų, todėl nutrauktas to paramos gavėjo dalyvavimas, taip pat atsisakyta finansuoti minėtam paramos gavėjui skirtas išlaidas ir projekto koordinatoriui grąžinta 398 115,65 EUR suma; pažymi, kad projekto finansų audito vykdymas užbaigtas nenustačius jokių reikšmingų pažeidimų; šiuo atžvilgiu pažymi svarbų informatorių ir vidaus audito procedūrų vaidmenį nustatant ir tiriant pažeidimus, susijusius su Sąjungos biudžeto išlaidomis, ir apie juos pranešant ir pažymi, kad svarbu susigrąžinti netinkamai panaudotas lėšas;

Vidaus kontrolės sistemos

13.  pažymi, kad Vidaus audito tarnyba (VAT) atliko dotacijų valdymo ex ante kontrolės ir susijusių procesų auditą; atkreipia dėmesį į tai, kad Bendrosios įmonės ex ante kontrolės dokumentuose būta trūkumų, ir pažymi, kad atlikus auditą buvo parengtos trys rekomendacijos, kuriose siūloma Bendrajai įmonei didinti ex ante kontrolės veiksmingumą pasitelkiant labiau rizika grindžiamą ir subalansuotą metodą, stiprinti finansinių ataskaitų sertifikavimo kontrolės procedūras ir pagerinti vadovybės ataskaitų dėl ex ante kontrolės rezultatų teikimą; remdamasis Bendrosios įmonės pateikta informacija pripažįsta, kad nepateikta jokia itin svarbi rekomendacija ir kad nuo 2015 m. kovo mėn. ji įgyvendina VAT audito rekomendacijos;

14.  pažymi, kad parengtos ex ante kontrolės procedūros, grindžiamos finansų ir veiklos specialistų rekomendacijomis; taip pat pažymi, kad Bendroji įmonė atliko dotacijų gavėjų ex post auditus; atkreipia dėmesį į tai, kad ex post audito likutinis lygis, apie kurį pranešta, sudarė 1,5 proc.;

15.  pažymi, kad Bendrojoje įmonėje jau nustatytos vidaus kontrolės procedūros, skirtos suteikti pakankamą patikinimą dėl sukčiavimų ir pažeidimų prevencijos ir aptikimo;

16.  remdamasis Bendrosios įmonės pateikta informacija pripažįsta, tai, kad Bendroji įmonė padarė pažangą įgyvendindama su VAT sutartus veiksmus, o 2015 m. vadovybė įgyvendino po ankstesniais metais atlikto audito pateiktas dvi rekomendacijas, susijusias su pagrindiniais veiklos rodikliais ir tarpinių ataskaitų peržiūra, ir VAT tas rekomendacijas laiko įgyvendintomis; taip pat pažymi, kad Bendroji įmonė įgyvendino suderintus veiksmus dėl vienintelės neįgyvendintos rekomendacijos, susijusios su projektų stebėsenos proceso stiprinimu ir IT sistemų gerinimu, o 2016 m. balandžio mėn. VAT nusprendė, kad šis klausimas išspręstas;

Kita

17.  pažymi, kad 2015 m. 15,6 proc. paramos gavėjų buvo mažosios ir vidutinės įmonės (MVĮ), o tai yra kiek mažiau nei 2014 m.; ragina Bendrąją įmonę toliau dėti pastangas, kad jos vykdomuose projektuose dalyvautų daugiau MVĮ;

18.  pažymi, kad 2016 m. gegužės mėn., laikydamasi biudžeto įvykdymą tvirtinančios institucijos nurodymo, Bendroji įmonė paskelbė išsamią ataskaitą apie NVI projektų socialinį ir ekonominį poveikį;

19.  ragina Komisiją užtikrinti, kad Bendroji įmonė tiesiogiai dalyvautų vykdant programos „Horizontas 2020“ tolimesnio bendrųjų įmonių paprastinimo ir derinimo srities laikotarpio vidurio vertinimo procesą.

INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE

Priėmimo data

23.3.2017

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

20

4

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Indrek Tarand, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Karin Kadenbach, Younous Omarjee, Julia Pitera, Miroslav Poche

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Ignazio Corrao, Raymond Finch, Jens Geier, Ildikó Gáll-Pelcz, Lieve Wierinck

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

20

+

ALDE

Hannu Takkula, Lieve Wierinck

GUE/NGL

Younous Omarjee, Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Ildikó Gáll-Pelcz, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender,Jens Geier, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

4

-

ECR

Notis Marias

EFDD

Ignazio Corrao, Raymond Finch

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

(1)

OL C 473, 2016 12 16, p. 57.

(2)

OL C 473, 2016 12 16, p. 58.

(3)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(4)

OL L 169, 2014 6 7, p. 54.

(5)

OL L 38, 2014 2 7, p. 2.

(6)

OL C 473, 2016 12 16, p. 57.

(7)

OL C 473, 2016 12 16, p. 58.

(8)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(9)

OL L 169, 2014 6 7, p. 54.

(10)

OL L 38, 2014 2 7, p. 2.

Teisinė informacija - Privatumo politika