Procedūra : 2016/2198(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0083/2017

Iesniegtie teksti :

A8-0083/2017

Debates :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Balsojumi :

PV 27/04/2017 - 5.61

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2017)0192

ZIŅOJUMS     
PDF 678kWORD 56k
28.3.2017
PE 593.972v02-00 A8-0083/2017

par kopuzņēmuma „2. ierosme inovatīvu zāļu jomā” 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2016/2198(DEC))

Budžeta kontroles komiteja

Referents: Miroslav Poche

1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par kopuzņēmuma „2. ierosme inovatīvu zāļu jomā” 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2016/2198(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā kopuzņēmuma „2. ierosme inovatīvu zāļu jomā” 2015. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par kopuzņēmuma „2. ierosme inovatīvu zāļu jomā” 2015. finanšu gada pārskatiem ar Kopuzņēmuma atbildi(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2015. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2017. gada 21. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Kopuzņēmumam par 2015. finanšu gada budžeta izpildi (05875/2017 – C8-0089/2017),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3) un jo īpaši tās 209. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2014. gada 6. maija Regulu (ES) Nr. 557/2014, ar ko izveido Kopuzņēmumu „2. ierosme inovatīvu zāļu jomā”(4), un jo īpaši tās 12. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 110/2014 par finanšu paraugregulu publiskā un privātā sektora partnerības struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 209. pantā(5),

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A8-0083/2017),

1.  sniedz kopuzņēmuma „2. ierosme inovatīvu zāļu jomā” izpilddirektoram apstiprinājumu par Kopuzņēmuma 2015. finanšu gada budžeta izpildi;

2.  izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt kopuzņēmuma „2. ierosme inovatīvu zāļu jomā” izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

2. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par kopuzņēmuma „2. ierosme inovatīvu zāļu jomā” 2015. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu

(2016/2198(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā kopuzņēmuma „2. ierosme inovatīvu zāļu jomā” 2015. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par kopuzņēmuma „2. ierosme inovatīvu zāļu jomā” 2015. finanšu gada pārskatiem ar Kopuzņēmuma atbildi(6),

–  ņemot vērā deklarāciju(7) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2015. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2017. gada 21. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Kopuzņēmumam par 2015. finanšu gada budžeta izpildi (05875/2017 – C8-0089/2017),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(8) un jo īpaši tās 209. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2014. gada 6. maija Regulu (ES) Nr. 557/2014, ar ko izveido Kopuzņēmumu „2. ierosme inovatīvu zāļu jomā”(9), un jo īpaši tās 12. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 110/2014 par finanšu paraugregulu publiskā un privātā sektora partnerības struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 209. pantā(10),

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A8-0083/2017),

1.  apstiprina kopuzņēmuma „2. ierosme inovatīvu zāļu jomā” 2015. finanšu gada pārskatus;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt kopuzņēmuma „2. ierosme inovatīvu zāļu jomā” izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

3. EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par kopuzņēmuma „2. ierosme inovatīvu zāļu jomā” 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2016/2198(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā lēmumu par kopuzņēmuma „2. ierosme inovatīvu zāļu jomā” 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A8-0083/2017),

A.  tā kā Kopuzņēmums novatorisku zāļu jomā uzsāktās ierosmes īstenošanai (turpmāk „Kopuzņēmums IMI”) tika izveidots 2007. gada decembrī uz 10 gadu laikposmu, lai būtiski uzlabotu zāļu izstrādes procesa efektivitāti un lietderīgumu un lai tādējādi ilgtermiņā farmācijas nozarē ražotu novatoriskas zāles, kas ir iedarbīgākas un drošākas;

B.  tā kā pēc Padomes Regulas (ES) Nr. 557/20141 pieņemšanas 2014. gada maijā Kopuzņēmumu IMI 2014. gada jūnijā aizstāja kopuzņēmums „2. ierosme inovatīvu zāļu jomā” (turpmāk „Kopuzņēmums IMI 2”), lai pabeigtu Septītās pamatprogrammas pētniecības darbības un pagarinātu kopuzņēmuma darbības periodu līdz 2024. gada 31. decembrim;

C.  tā kā Kopuzņēmuma dibinātāji ir Savienība, kuru pārstāv Komisija, un Eiropas Farmācijas uzņēmumu un apvienību federācija (EFPIA);

D.  tā kā 2009. gada 16. novembrī Kopuzņēmums sāka darboties patstāvīgi;

E.  tā kā Savienības maksimālais ieguldījums 10 gadu laikā Kopuzņēmumā IMI ir EUR 1 000 000 000 un to nodrošina no Septītās pamatprogrammas budžeta, bet katrs no dibinātājiem veic vienlīdzīgas iemaksas saimniecisko izdevumu segšanai, nepārsniedzot 4 % no Savienības kopējiem ieguldījumiem;

F.  tā kā Savienības maksimālais ieguldījums Kopuzņēmumā IMI 2 10 gadu laikā ir EUR 1 638 000 000 un to nodrošina no „Apvārsnis 2020” budžeta, bet dalībniekiem, izņemot Komisiju, jāsedz 50 % no saimnieciskajiem izdevumiem un būtu jāpiedalās darbības izdevumu segšanā ar skaidru naudu vai natūrā, vai abējādi apmērā, kas līdzvērtīgs Savienības finansiālajam ieguldījumam,

Budžeta un finanšu pārvaldība

1.  norāda, ka Eiropas Revīzijas palāta uzskata, ka Kopuzņēmuma gada pārskati visos būtiskajos aspektos patiesi atspoguļo tā finanšu stāvokli 2015. gada 31. decembrī, kā arī darbības rezultātus un tā naudas plūsmas minētajā datumā noslēgtajā gadā, kā nosaka Kopuzņēmuma finanšu noteikumi un Komisijas galvenā grāmatveža pieņemtie grāmatvedības noteikumi;

2.  ņem vērā Revīzijas palātas atzinumu par Kopuzņēmuma pārskatiem par 2015. gadu pakārtoto darījumu likumību un pareizību un atzīst, ka Kopuzņēmums ir sasniedzis būtiskuma slieksni;

3.  atzīmē, ka īstenošanai pieejamais Kopuzņēmuma galīgais budžets 2015. gadā ietvēra saistību apropriācijas EUR 315 269 000 apmērā un maksājumu apropriācijas EUR 195 411 000 apmērā;

4.  konstatē, ka 2015. finanšu gadā īstenoto budžeta uzraudzības centienu rezultātā budžeta izpildes līmenis bija 91,04 %, t. i., par 1,34 % zemāks nekā 2014. gadā; atzīmē, ka maksājumu apropriāciju izpildes līmenis bija 72,68 %, t. i., par 1,22 % zemāks nekā 2014. gadā; pēc iepazīšanās ar Kopuzņēmuma sniegto informāciju atzīmē, ka iemesls tam, ka maksājumu apropriāciju izlietojums ir mazāks par plānoto, galvenokārt ir kavējumi sarunu procedūrās saistībā ar dažiem pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” projektiem; atzīmē, ka pamatdarbību jomā izpildes rādītājs saistību apropriācijām bija 91,17 %, bet maksājumu apropriācijām — 72,74 %;

5.  atzīmē, ka 2015. gada beigās no resursiem, ko Septītās pamatprogrammas ietvaros finansē Savienība, Kopuzņēmums bija uzņēmis saistības par EUR 966 000 000 un veicis maksājumus par EUR 538 100 000 (55,7 % no pamatdarbības saistībām); turklāt atzīmē, ka augstais neizpildīto ar pamatdarbībām saistīto maksājumu līmenis skaidrojams galvenokārt ar to, ka pirmajos gados Kopuzņēmums sāka darbību lēni un novēloti un šos līdzekļus bija paredzēts izmantot, lai turpmākajos gados segtu maksājumus par parakstītajiem dotāciju nolīgumiem, kuri ir spēkā līdz 2021. gada beigām;

6.  atzīmē, ka no saskaņā ar Septīto pamatprogrammu noteiktā EUR 1 miljarda lielā citu locekļu ieguldījuma natūrā un naudā līdz 2015. gada beigām Kopuzņēmumam bija paziņots par EUR 503 100 000 lielu ieguldījumu natūrā pamatdarbībām un valde apstiprināja EUR 321 800 000 jeb 63,9 % no šīs summas;

7.  atzīmē, ka no kopējiem resursiem EUR 1 638 000 000 apmērā pamatdarbībām un administratīvajām darbībām, ko bija jāfinansē Savienībai saskaņā ar pamatprogrammu „Apvārsnis 2020”, Kopuzņēmums bija uzņēmis pamatdarbības saistības par EUR 351 700 000 un veicis maksājumus EUR 45 900 000 apmērā (13 % no pamatdarbības saistībām); atzīst, ka zemais maksājumu līmenis galvenokārt skaidrojams ar kavējumiem sarunu procedūrās par dažiem „Apvārsnis 2020” nolīgumiem ar nozares partneriem;

8.  atzīmē, ka no saskaņā ar pamatprogrammu „Apvārsnis 2020” noteiktā EUR 1 425 000 000 lielā citu locekļu ieguldījuma natūrā un naudā līdz 2015. gada beigām Kopuzņēmumam bija paziņots par EUR 68 600 000; saskaņā ar pamatprogrammu „Apvārsnis 2020” parakstīti 11 dotāciju nolīgumi ietver saistības par ieguldījumu natūrā EUR 123,5 miljonu apmērā;

9.  atzīmē, ka no 2015. gada septembra Kopuzņēmums izmanto Eiropas Komisijas grāmatveža ārpakalpojumus;

10.  atgādina, ka Revīzijas palāta savā ziņojumā ieteica Komisijai sagatavot Kopuzņēmumam skaidras budžeta ziņojumu pamatnostādnes, un atzinīgi vērtē to, ka 2016. gada 20. decembrī saskaņā ar šo ieteikumu minētas pamatnostādnes tika izdotas;

Krāpšanas apkarošanas stratēģija

11.  atzīmē, ka 2015. gada jūlijā valde pieņēma atjauninātu Kopuzņēmuma krāpšanas apkarošanas stratēģiju, lai ņemtu vērā pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” ieviestās izmaiņas;

12.  ar nožēlu konstatē, ka Eiropas Birojam krāpšanas apkarošanai (OLAF) novērtēšanai tika iesniegts viens iespējamas krāpšanas gadījums, bet OLAF nolēma izmeklēšanu nesākt; atzīmē, ka Kopuzņēmums sāka gan tehnisku, gan finanšu revīziju un ka tehniskajā revīzijā tika identificēti daži trūkumi kāda saņēmēja veiktajā darbā, kuru dēļ šā saņēmēja dalība tika izbeigta, attiecīgās izmaksas tika liegts segt un projekta koordinatoram tika atmaksāti EUR 398 115,65; atzīmē, ka projekta finanšu revīzija noslēdzās bez būtiskiem konstatējumiem; šajā sakarā uzsver, ka ar Savienības budžeta izdevumiem saistītu pārkāpumu atklāšanā, ziņošanā un izmeklēšanā, kā arī nepareizi izlietotu līdzekļu atgūšanā svarīgi ir trauksmes cēlēji un iekšējās revīzijas procedūras;

Iekšējās kontroles sistēmas

13.  atzīmē, ka Iekšējās revīzijas dienests (IAS) veica revīziju par dotāciju pārvaldības un saistīto procesu ex ante kontroli; norāda, ka Kopuzņēmumam iepriekš bija nepilnības ex ante kontroles dokumentācijā, un atzīmē, ka revīzijas rezultātā tika sniegti trīs ieteikumi un ka Kopuzņēmumam tika ieteikts uzlabot ex ante kontroles efektivitāti, izmantojot vairāk uz risku balstītu un līdzsvarotu pieeju, pastiprināt finanšu pārskatu apliecinājumu kontroles procedūras un uzlabot vadības ziņojumus par ex ante kontroles rezultātiem; pēc iepazīšanās ar Kopuzņēmuma sniegto informāciju konstatē, ka netika sniegts neviens ārkārtīgi būtisks ieteikums un ka kopš 2015. gada marta tas īsteno IAS revīzijas ieteikumus;

14.  atzīmē, ka tika izveidotas ex ante kontroles procedūras, kuru pamatā ir finanšu un pamatdarbības dokumentu pārbaude; turklāt atzīmē, ka Kopuzņēmums veica dotāciju saņēmēju ex post revīzijas; atzīmē, ka atlikušo kļūdu īpatsvars ex post revīzijās, par kurām ir ziņots, bija 1,5 %;

15.  norāda, ka Kopuzņēmums ir ieviesis iekšējās kontroles procedūras, lai nodrošinātu pamatotu pārliecību par to, ka krāpšana un pārkāpumi tiks atklāti un novērsti;

16.  pēc iepazīšanās ar Kopuzņēmuma sniegto informāciju konstatē, ka Kopuzņēmums ir panācis progresu ar IAS saskaņoto darbību īstenošanā un ka 2015. gadā vadība īstenoja un IAS slēdza divus ieteikumus, kas bija sniegti iepriekšējos gados veiktā revīzijā un attiecās uz galvenajiem darbības rādītājiem un projektu starpposma ziņojumu izvērtēšanu; turklāt atzīmē, ka attiecībā uz pēdējo atlikušo ieteikumu par projektu uzraudzības procesa nostiprināšanu un IT sistēmu uzlabošanu Kopuzņēmums pabeidza darbības, par kurām bija panākta vienošanās, un 2016. gada aprīlī IAS to slēdza;

Citi

17.  atzīmē, ka 2015. gadā 15,6 % saņēmēju bija MVU, kas ir nedaudz mazāk nekā 2014. gadā; mudina Kopuzņēmumu turpināt centienus panākt savos projektos lielāku MVU dalību;

18.  atzīmē, ka 2016. gada maijā Kopuzņēmums publicēja padziļinātu ziņojumu par IMI projektu sociālekonomisko ietekmi, ko bija prasījusi budžeta izpildes apstiprinātājiestāde;

19.  aicina Komisiju nodrošināt tiešu Kopuzņēmuma iesaisti pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” vidusposma novērtēšanā attiecībā uz kopuzņēmumu turpmāku vienkāršošanu un saskaņošanu.

INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANUATBILDĪGAJĀ KOMITEJĀ

Pieņemšanas datums

23.3.2017

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

20

4

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Indrek Tarand, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Karin Kadenbach, Younous Omarjee, Julia Pitera, Miroslav Poche

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Ignazio Corrao, Raymond Finch, Jens Geier, Ildikó Gáll-Pelcz, Lieve Wierinck

ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

20

+

ALDE

Hannu Takkula, Lieve Wierinck

GUE/NGL

Younous Omarjee, Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Ildikó Gáll-Pelcz, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender,Jens Geier, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

4

-

ECR

Notis Marias

EFDD

Ignazio Corrao, Raymond Finch

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

(1)

OV C 473, 16.12.2016., 57. lpp.

(2)

OV C 473, 16.12.2016., 58. lpp.

(3)

OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(4)

OV L 169, 7.6.2014., 54. lpp.

(5)

OV L 38, 7.2.2014., 2. lpp.

(6)

OV C 473, 16.12.2016., 57. lpp.

(7)

OV C 473, 16.12.2016., 58. lpp.

(8)

OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(9)

OV L 169, 7.6.2014., 54. lpp.

(10)

OV L 38, 7.2.2014., 2. lpp.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika