Procedura : 2016/2198(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0083/2017

Teksty złożone :

A8-0083/2017

Debaty :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Głosowanie :

PV 27/04/2017 - 5.61

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0192

SPRAWOZDANIE     
PDF 671kWORD 53k
28.3.2017
PE 593.972v02-00 A8-0083/2017

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Drugiej Inicjatywy w zakresie Leków Innowacyjnych za rok budżetowy 2015

(2016/2198(DEC))

Komisja Kontroli Budżetowej

Sprawozdawca: Miroslav Poche

1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Drugiej Inicjatywy w zakresie Leków Innowacyjnych za rok budżetowy 2015

(2016/2198(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe sprawozdanie finansowe Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Drugiej Inicjatywy w zakresie Leków Innowacyjnych za rok budżetowy 2015,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące rocznego sprawozdania finansowego Wspólnego Przedsiębiorstwa na rzecz Realizacji Wspólnej Inicjatywy Technologicznej w zakresie Leków Innowacyjnych 2 za rok budżetowy 2015, wraz z odpowiedziami Wspólnego Przedsiębiorstwa(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności dotyczące rachunków(2), jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2015 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia Wspólnemu Przedsięwzięciu absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2015 (05875/2017 - C8‑0089/2017),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(3), w szczególności jego art. 209,

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 557/2014 z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Drugiej Inicjatywy w zakresie Leków Innowacyjnych(4), w szczególności jego art. 12,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 110/2014 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie modelowego rozporządzenia finansowego dla organów realizujących partnerstwa publiczno-prywatne, o których mowa w art. 209 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(5),

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8‑0083/2017),

1.  udziela dyrektorowi wykonawczemu Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Drugiej Inicjatywy w zakresie Leków Innowacyjnych absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia za rok budżetowy 2015;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji, wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, dyrektorowi wykonawczemu Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Drugiej Inicjatywy w zakresie Leków Innowacyjnych, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

2. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Drugiej Inicjatywy w zakresie Leków Innowacyjnych za rok budżetowy 2015

(2016/2198(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe sprawozdanie finansowe Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Drugiej Inicjatywy w zakresie Leków Innowacyjnych za rok budżetowy 2015,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące rocznego sprawozdania finansowego Wspólnego Przedsiębiorstwa na rzecz Realizacji Wspólnej Inicjatywy Technologicznej w zakresie Leków Innowacyjnych 2 za rok budżetowy 2015, wraz z odpowiedziami Wspólnego Przedsiębiorstwa(6),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności dotyczące rachunków(7), jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2015 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia Wspólnemu Przedsięwzięciu absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2015 (05875/2017 - C8‑0089/2017),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(8), w szczególności jego art. 209,

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 557/2014 z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Drugiej Inicjatywy w zakresie Leków Innowacyjnych(9), w szczególności jego art. 12,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 110/2014 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie modelowego rozporządzenia finansowego dla organów realizujących partnerstwa publiczno-prywatne, o których mowa w art. 209 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(10),

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8‑0083/2017),

1.  zatwierdza zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Drugiej Inicjatywy w zakresie Leków Innowacyjnych za rok budżetowy 2015;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektorowi wykonawczemu Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Drugiej Inicjatywy w zakresie Leków Innowacyjnych, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu, oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

3. PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

zawierającej uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Drugiej Inicjatywy w zakresie Leków Innowacyjnych za rok budżetowy 2015

(2016/2198(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Drugiej Inicjatywy w zakresie Leków Innowacyjnych za rok budżetowy 2015,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8‑0083/2017),

A.  mając na uwadze, że Wspólne Przedsiębiorstwo na rzecz Realizacji Wspólnej Inicjatywy Technologicznej w zakresie Leków Innowacyjnych (zwane dalej „Wspólnym Przedsiębiorstwem IMI”) zostało ustanowione w grudniu 2007 r. na okres 10 lat w celu znaczącej poprawy skuteczności i wydajności procesu opracowywania leków, co w perspektywie długoterminowej miałoby doprowadzić do tego, że sektor farmaceutyczny będzie produkował skuteczniejsze i bezpieczniejsze leki innowacyjne,

B.  mając na uwadze, że po przyjęciu rozporządzenia Rady (UE) nr 557/20141 w maju 2014 r. Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Drugiej Inicjatywy w zakresie Leków Innowacyjnych (zwane dalej „Wspólnym Przedsięwzięciem IMI 2”) zastąpiło Wspólne Przedsiębiorstwo IMI w czerwcu 2014 r. w celu ukończenia prac badawczych w ramach siódmego programu ramowego; rozporządzenie wydłużyło również czas trwania Wspólnego Przedsięwzięcia do dnia 31 grudnia 2024 r.,

C.  mając na uwadze, że członkami założycielami Wspólnego Przedsięwzięcia są Unia Europejska reprezentowana przez Komisję i Europejska Federacja Producentów Leków i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPIA),

D.  mając na uwadze, że Wspólne Przedsięwzięcie rozpoczęło autonomiczną działalność w dniu 16 listopada 2009 r.,

E.  mając na uwadze, że maksymalny wkład Unii na rzecz Wspólnego Przedsięwzięcia przez okres 10 lat wynosi 1 000 000 000 EUR i kwota ta ma zostać wypłacona z budżetu siódmego programu ramowego badań, a członkowie założyciele wniosą równy wkład na pokrycie bieżących kosztów, przy czym każdy z nich wniesie kwotę nieprzekraczającą 4 % łącznego wkładu Unii,

F.  mając na uwadze, że maksymalny wkład Unii na rzecz Wspólnego Przedsięwzięcia IMI 2 przez okres 10 lat wynosi 1 638 000 000 EUR, przy czym kwota zostanie wypłacona z budżetu programu „Horyzont 2020”, a członkowie, inni niż Komisja, wniosą 50 % wkładu w pokrycie bieżących kosztów oraz powinni wnieść wkład pieniężny lub rzeczowy lub i taki i taki w pokrycie kosztów operacyjnych, o wartości równiej wkładowi finansowemu Unii.

Zarządzanie budżetem i finansami

1.  zauważa, że zdaniem Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (zwanego dalej „Trybunałem”) roczne sprawozdanie finansowe Wspólnego Przedsięwzięcia IMI 2 przedstawia rzetelnie we wszystkich istotnych aspektach jego sytuację finansową na dzień 31 grudnia 2015 r. oraz wyniki jego transakcji i przepływy pieniężne za kończący się tego dnia rok, zgodnie z przepisami jego regulaminu finansowego oraz z zasadami rachunkowości przyjętymi przez księgowego Komisji;

2.  zauważa, że Trybunał wydał pozytywną opinię w sprawie legalności i prawidłowości transakcji leżących u podstaw rocznego sprawozdania finansowego Wspólnego Przedsięwzięcia za rok 2015, i stwierdza, że Wspólne Przedsięwzięcie osiągnęło próg istotności;

3.  zauważa, że gotowy do wykonania ostateczny budżet Wspólnego Przedsięwzięcia na rok budżetowy 2015 przewidywał kwotę środków na zobowiązania w wysokości 315 269 000 EUR oraz kwotę środków na płatności w wysokości 195 411 000 EUR;

4.  zauważa, że wysiłki związane z monitorowaniem budżetu w ciągu roku budżetowego 2015 doprowadziły do osiągnięcia wskaźnika wykonania budżetu w wysokości 91,04 %, co oznacza spadek o 1,34 % w porównaniu z rokiem 2014; zwraca uwagę, że wskaźnik wykonania w odniesieniu do środków na płatności wyniósł 72,68 %, co oznacza spadek o 1,22 % w porównaniu z rokiem 2014; zauważa też, na podstawie informacji udzielonych przez Wspólne Przedsiębiorstwo, że, niższy niż oczekiwany poziom wykorzystania środków na płatności był spowodowany przede wszystkim opóźnieniami w negocjacjach dotyczących niektórych projektów w ramach programu „Horyzont 2020”, zauważa, że w zakresie działań operacyjnych wskaźnik wykonania budżetu wyniósł 91,17 % w przypadku środków na zobowiązania oraz 72,74 % w przypadku środków na płatności;

5.  zauważa, że do końca 2015 r. Wspólne Przedsiębiorstwo zaciągnęło zobowiązania w łącznej wysokości 966 000 000 EUR i dokonało płatności na łączną kwotę 538 100 000 EUR (55,7% zobowiązań operacyjnych) z zasobów finansowanych przez UE w ramach 7PR; zauważa ponadto, że wysoki poziom zobowiązań pozostających do spłaty wynikał głównie z powolnego i opóźnionego rozpoczęcia działań w pierwszych latach Wspólnego Przedsiębiorstwa i zostanie wykorzystany do pokrycia przyszłych płatności z tytułu podpisanych umów o udzielenie dotacji obowiązujących do końca 2021 r.

6.  zauważa, że z łącznej kwoty zasobów określonych w ramach 7. PR na wkłady pieniężne i niepieniężne innych członków wynoszącej 1 mld EUR, do końca 2015 r. Wspólnemu Przedsiębiorstwu przekazano sprawozdania dotyczące 503 100 000 EUR wkładów niepieniężnych na działania operacyjne, z czego 321 800 000 EUR czyli 63,9 % zostało zatwierdzonych przez Radę Zarządzającą;

7.  zauważa, że z łącznej kwoty zasobów w wys. 1 638 000 000 EUR przeznaczonej na działania operacyjne i administracyjne, które mają zostać sfinansowane przez UE w ramach programu „Horyzont 2020”, Wspólne Przedsięwzięcie zaciągnęło zobowiązania operacyjne na kwotę 351 700 000 EUR i dokonało płatności na kwotę 45 900 000 EUR (co stanowi 13 % zobowiązań operacyjnych); stwierdza, że niski poziom płatności wynikł głównie z opóźnień w negocjacjach umów dotyczących programu „Horyzont 2020” z partnerami branżowymi;

8.  zauważa, że z łącznej kwoty zasobów w wys. 1 425 000 000 EUR ustalonej w ramach programu „Horyzont 2020” na wkłady pieniężne i niepieniężne innych członków, do końca 2015 r. Wspólnemu Przedsiębiorstwu przekazano sprawozdania dotyczące 68 600 000 EUR; 11 umów o udzielenie dotacji podpisanych w ramach programu „Horyzont 2020” zawiera zobowiązanie wniesienia wkładów niepieniężnych w wysokości 123,5 mln euro;

9.  zauważa, że we wrześniu 2015 r. Wspólne Przedsięwzięcie przekazało funkcję księgowego księgowemu Komisji Europejskiej;

10.  przypomina, że Trybunał w swoim sprawozdaniu zalecił, aby Komisja przedstawiła jasne wytyczne odnośnie do sprawozdawczości budżetowej Wspólnego Przedsięwzięcia i z zadowoleniem przyjmuje fakt, że wytyczne te wydano w dniu 20 grudnia 2016 r. zgodnie z tym zaleceniem;

Strategia w zakresie zwalczania nadużyć finansowych

11.  zauważa, że strategia zwalczania nadużyć finansowych Wspólnego Przedsięwzięcia została przyjęta przez Radę Zarządzającą w lipcu 2015 r., aby uwzględnić zmiany wprowadzone przez program „Horyzont 2020”;

12.  ubolewa nad faktem, że jeden przypadek podejrzenia o nadużycie finansowe został przedstawiony Europejskiemu Urzędowi ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) do oceny, który zadecydował o niewszczynaniu dochodzenia; zauważa, że Wspólne Przedsięwzięcie wszczęło zarówno audyt techniczny, jak i finansowy i że audyt techniczny wykazał pewne uchybienia w pracy naukowej wykonanej przez jednego z beneficjentów, w związku z czym zakończono udział tego beneficjenta, co spowodowało odrzucenie odnośnych kosztów oraz zwrot kwoty w wys. 398 115,65 EUR koordynatorowi projektu; zauważa, że audyt finansowy projektu został zakończony bez żadnych istotnych ustaleń; podkreśla w związku z tym ważną rolę demaskatorów i wewnętrznych procedur kontroli w wykrywaniu, zgłaszaniu i badaniu nieprawidłowości dotyczących wydatków z budżetu Unii, a ponadto w odzyskiwaniu sprzeniewierzonych środków;

Systemy kontroli wewnętrznej

13.  odnotowuje, że Służba Audytu Wewnętrznego przeprowadziła audyt mechanizmów kontroli ex ante zarządzania dotacjami i powiązanymi procesami; podkreśla, że w dokumentach z kontroli ex ante Wspólnego Przedsięwzięcia stwierdzono już wcześniej uchybienia, oraz zauważa, że wynikiem kontroli były trzy zalecenia i że zgodnie z nimi Wspólne Przedsięwzięcie powinno przeprowadzać kontrole ex ante skuteczniej, wykorzystując bardziej zrównoważone podejście, oparte w większym stopniu na ocenie ryzyka, wzmocnić procedury kontroli leżące u podstaw świadectw kontroli sprawozdań finansowych oraz zapewnić lepszą sprawozdawczość w zakresie wyników kontroli ex ante; na podstawie informacji uzyskanych od Wspólnego Przedsięwzięcia stwierdza, że nie zostało wydane żadne krytyczne zalecenie i że od marca 2015 r. Wspólne Przedsięwzięcie wdraża zalecenia z audytu wydane przez Służbę Audytu Wewnętrznego;

14.  zauważa, że ustanowione zostały procedury kontroli ex ante na podstawie przeglądów dokumentacji finansowej i operacyjnej; zauważa również, że Wspólne Przedsięwzięcie przeprowadziło kontrole ex post w stosunku do beneficjentów dotacji; przyjmuje do wiadomości, że ujęty poziom błędu resztowego w przypadku kontroli ex post wyniósł 1,5%;

15.  zauważa, że we Wspólnym Przedsięwzięciu ustanowiono wewnętrzne procedury kontroli w celu uzyskania wystarczającej pewności, że nadużycia finansowe i nieprawidłowości będą wykrywane i udaremniane;

16.  w świetle informacji uzyskanych od Wspólnego Przedsięwzięcia stwierdza fakt, że Wspólne Przedsięwzięcie poczyniło postępy we wdrażaniu działań uzgodnionych ze Służbą Audytu Wewnętrznego oraz że dwa zalecenia z audytów przeprowadzonych w poprzednich latach w odniesieniu do kluczowych wskaźników skuteczności działania i przeglądów okresowych sprawozdań dotyczących projektów zostały wdrożone przez kierownictwo w 2015 r. i zamknięte przez Służbę Audytu Wewnętrznego; zauważa ponadto, że w związku z jedynym zaległym zaleceniem dotyczącym wzmocnienia procesu monitorowania projektów i udoskonalenia systemów informatycznych, Wspólne Przedsiębiorstwo przeprowadziło uzgodnione działania i Służba Audytu Wewnętrznego zamknęła to zalecenie w kwietniu 2016 r.;

Inne

17.  zwraca uwagę, że 15,6 % beneficjentów w 2015 r. stanowiły MŚP, co stanowi niewielki spadek w porównaniu z 2014 r.; zachęca Wspólne Przedsięwzięcie do podejmowania dalszych wysiłków na rzecz większego udziału MŚP w jego projektach;

18.  przyjmuje do wiadomości, że Wspólne Przedsięwzięcie na wniosek organu udzielającego absolutorium w maju 2016 r. opublikowało szczegółowe sprawozdanie w sprawie społeczno-gospodarczych skutków projektów ILI;

19.  wzywa Komisję, aby zapewniła bezpośrednie zaangażowanie Wspólnego Przedsięwzięcia w proces przeglądu śródokresowego programu „Horyzont 2020” w zakresie dalszych uproszczeń i harmonizacji wspólnych przedsięwzięć.

INFORMACJE O PRZYJĘCIU SPRAWOZDANIAW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Data przyjęcia

23.3.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

20

4

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Indrek Tarand, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Karin Kadenbach, Younous Omarjee, Julia Pitera, Miroslav Poche

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Ignazio Corrao, Raymond Finch, Jens Geier, Ildikó Gáll-Pelcz, Lieve Wierinck

GŁOSOWANIE KOŃCOWE IMIENNE W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

20

+

ALDE

Hannu Takkula, Lieve Wierinck

GUE/NGL

Younous Omarjee, Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Ildikó Gáll-Pelcz, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender,Jens Geier, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

4

-

ECR

Notis Marias

EFDD

Ignazio Corrao, Raymond Finch

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

(1)

Dz.U. C 473 z 16.12.2016, s. 57.

(2)

Dz.U. C 473 z 16.12.2016, s. 58.

(3)

Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(4)

Dz.U. L 169 z 7.6.2014, s. 54.

(5)

Dz.U. L 38 z 7.2.2014, s. 2.

(6)

Dz.U. C 473 z 16.12.2016, s. 57.

(7)

Dz.U. C 473 z 16.12.2016, s. 58.

(8)

Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(9)

Dz.U. L 169 z 7.6.2014, s. 54.

(10)

Dz.U. L 38 z 7.2.2014, s. 2.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności