Procedură : 2016/2198(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0083/2017

Texte depuse :

A8-0083/2017

Dezbateri :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Voturi :

PV 27/04/2017 - 5.61

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0192

RAPORT     
PDF 593kWORD 54k
28.3.2017
PE 593.972v01-00 A8-0083/2017

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune referitoare la inițiativa privind medicamentele inovatoare 2 aferent exercițiului financiar 2015

(2016/2198(DEC))

Comisia pentru control bugetar

Raportor: Miroslav Poche

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune referitoare la inițiativa privind medicamentele inovatoare 2 aferent exercițiului financiar 2015

(2016/2198(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale întreprinderii comune referitoare la inițiativa privind medicamentele inovatoare 2 pentru exercițiul financiar 2015,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale întreprinderii comune referitoare la inițiativa privind medicamentele inovatoare 2 pentru exercițiul financiar 2015, însoțit de răspunsurile întreprinderii comune(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2015 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 21 februarie 2017 privind descărcarea de gestiune a întreprinderii comune în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2015 (05875/2017 – C8-0089/2017),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 209,

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 557/2014 al Consiliului din 6 mai 2014 privind înființarea întreprinderii comune referitoare la inițiativa privind medicamentele inovatoare 2(4), în special articolul 12,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 110/2014 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind Regulamentul financiar-tip pentru organismele de parteneriat public-privat menționate la articolul 209 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(5),

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0083/2017),

1.  acordă directorului executiv al întreprinderii comune referitoare la inițiativa privind medicamentele inovatoare 2 descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune aferent exercițiului financiar 2015;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului executiv al întreprinderii comune referitoare la inițiativa privind medicamentele inovatoare 2, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

2. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind închiderea conturilor întreprinderii comune referitoare la inițiativa privind medicamentele inovatoare 2 pentru exercițiul financiar 2015

(2016/2198(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale întreprinderii comune referitoare la inițiativa privind medicamentele inovatoare 2 pentru exercițiul financiar 2015,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale întreprinderii comune referitoare la inițiativa privind medicamentele inovatoare 2 pentru exercițiul financiar 2015, însoțit de răspunsurile întreprinderii comune(6),

–  având în vedere declarația de asigurare(7) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2015 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 21 februarie 2017 privind descărcarea de gestiune a întreprinderii comune în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2015 (05875/2017 – C8-0089/2017),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(8), în special articolul 209,

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 557/2014 al Consiliului din 6 mai 2014 privind înființarea întreprinderii comune referitoare la inițiativa privind medicamentele inovatoare 2(9), în special articolul 12,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 110/2014 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind Regulamentul financiar-tip pentru organismele de parteneriat public-privat menționate la articolul 209 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(10),

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0083/2017),

1.  aprobă închiderea conturilor întreprinderii comune referitoare la inițiativa privind medicamentele inovatoare 2 pentru exercițiul financiar 2015;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului executiv al întreprinderii comune referitoare la inițiativa privind medicamentele inovatoare 2, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

3. PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune referitoare la inițiativa privind medicamentele inovatoare 2 aferent exercițiului financiar 2015

(2016/2198(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere Decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune referitoare la inițiativa privind medicamentele inovatoare 2 aferent exercițiului financiar 2015,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0083/2017),

A.  întrucât întreprinderea comună pentru punerea în aplicare a inițiativei tehnologice comune privind medicamentele inovatoare (denumită în continuare „întreprinderea comună IMI”) a fost înființată în decembrie 2007 pentru o perioadă de 10 ani pentru a îmbunătăți în mod semnificativ eficiența și eficacitatea procesului de dezvoltare a produselor medicamentoase, astfel încât, pe termen lung, sectorul farmaceutic să producă medicamente inovatoare mai eficace și mai sigure;

B.  întrucât, în urma adoptării, în mai 2014, a Regulamentului (UE) nr. 557/2014 al Consiliului1, întreprinderea comună referitoare la inițiativa privind medicamentele inovatoare 2 (denumită în continuare „întreprinderea comună IMI 2”) a înlocuit întreprinderea comună IMI în iunie 2014, cu scopul de a finaliza activitățile de cercetare ale celui de Al șaptelea program-cadru (denumit în continuare „PC 7”) și a prelungit durata de existență a întreprinderii comune până la data de 31 decembrie 2024;

C.  întrucât membrii fondatori ai întreprinderii comune sunt Uniunea, care este reprezentată de Comisie, și Federația Europeană a Industriei și a Asociațiilor Farmaceutice (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations - EFPIA);

D.  întrucât întreprinderea comună a început să funcționeze autonom la data de 16 noiembrie 2009;

E.  întrucât contribuția maximă a Uniunii la întreprinderea comună IMI pentru perioada de 10 ani este de 1 000 000 000 EUR, sumă care provine din bugetul PC 7, iar membrii fondatori trebuie să contribuie în mod egal la costurile de funcționare, fiecare cu o sumă care să nu depășească 4 % din contribuția totală a Uniunii;

F.  întrucât contribuția maximă a Uniunii la întreprinderea comună IMI 2 pentru perioada de 10 ani este de 1 638 000 000 EUR, sumă care provine din bugetul programului Orizont 2020, iar membrii, cu excepția Comisiei, trebuie să contribuie cu 50 % la costurile de funcționare și trebuie să contribuie la costurile operaționale prin contribuții în numerar sau în natură sau ambele, egale cu contribuția financiară a Uniunii,

Gestiunea bugetară și financiară

1.  observă că, în opinia Curții de Conturi Europene (denumită în continuare „Curtea”), conturile anuale ale întreprinderii comune prezintă în mod fidel, sub toate aspectele semnificative, situația financiară a acesteia la 31 decembrie 2015, precum și rezultatele operațiunilor sale și fluxurile sale de numerar pentru exercițiul încheiat la această dată, în conformitate cu normele sale financiare și cu normele contabile adoptate de contabilul Comisiei;

2.  ia act de opinia favorabilă a Curții cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente conturilor anuale ale întreprinderii comune pentru exercițiul 2015 și constată că întreprinderea comună a respectat pragul de semnificație;

3.  ia act de faptul că bugetul final al întreprinderii comune pentru exercițiul financiar 2015 disponibil pentru execuție a cuprins credite de angajament în valoare de 315 269 000 EUR și credite de plată în valoare de 195 411 000 EUR;

4.  observă că eforturile de monitorizare a bugetului în cursul exercițiului financiar 2015 au condus la o rată de execuție bugetară de 91,04 %, reprezentând o scădere de 1,34 % față de 2014; observă că rata de execuție a creditelor de plată a fost de 72,68 %, ceea ce reprezintă o scădere de 1,22 % în comparație cu 2014; constată, pe baza observațiilor întreprinderii comune, că rata inferioară așteptărilor în ceea ce privește execuția creditelor de plată s-a datorat în principal întârzierilor în cadrul negocierilor legate de mai multe proiecte din cadrul Orizont 2020; observă că, în ceea ce privește activitățile operaționale, rata de execuție a fost de 91,17 % pentru creditele de angajament și de 72,74 % pentru creditele de plată;

5.  observă că, până la sfârșitul exercițiului 2015, întreprinderea comună a realizat angajamente în valoare de 966 000 000 EUR și a efectuat plăți în valoare de 538 100 000 (55,7 % din angajamentele operaționale) din resursele finanțate de Uniune în cadrul PC 7; observă, de asemenea, că nivelul ridicat al plăților operaționale restante în valoare s-a datorat, în principal, începutului lent și întârziat al activităților în primii ani ai întreprinderii comune și că acestea ar fi trebuit să fie utilizate pentru a acoperi plățile viitoare aferente acordurilor de grant semnate care sunt în vigoare până la sfârșitul exercițiului 2021;

6.  observă că, din resursele în valoare totală de 1 miliard de euro calculate în cadrul PC 7 pentru contribuțiile în natură și în numerar ale celorlalți membri, până la sfârșitul lui 2015 au fost raportate întreprinderii comune contribuții în natură în valoare de 503 100 000 EUR pentru activități operaționale, din care Consiliul de conducere a validat 321 800 000 EUR sau 63,9 %;

7.  observă că, din resursele în valoare totală de 1 638 000 000 EUR alocate pentru activitățile operaționale și administrative și care urmau să fie finanțate de Uniune în cadrul programului Orizont 2020, întreprinderea comună a realizat angajamente operaționale care se ridicau la suma de 351 700 000 EUR și a efectuat plăți în valoare de 45 900 000 EUR (13 % din angajamentele operaționale); ia act de faptul că nivelul scăzut al plăților s-a datorat în principal întârzierilor în negocierea acordurilor din cadrul programului Orizont 2020 cu partenerii din industrie;

8.  observă că din resursele în valoare totală de 1 425 000 000 EUR calculate în cadrul Orizont 2020 pentru contribuțiile în natură și în numerar ale membrilor, până la sfârșitul lui 2015 a fost raportată întreprinderii comune suma de 68 600 000 EUR; 11 acorduri de grant semnate în cadrul programului Orizont 2020 conțin un angajament de 123,5 milioane de euro drept contribuție în natură;

9.  observă că, începând cu luna septembrie 2015, întreprinderea comună a externalizat funcția de contabil contabilului Comisiei Europene;

10.  reamintește că Curtea a recomandat în raportul său Comisiei să prezinte orientări clare pentru raportarea bugetară a întreprinderii comune și salută faptul că respectivele orientări au fost emise la 20 decembrie 2016, conform recomandării;

Strategia antifraudă

11.  constată că strategia antifraudă actualizată a întreprinderii comune a fost adoptată de Consiliul de conducere în iulie 2015 pentru a ține seama de modificările introduse de Orizont 2020;

12.  regretă să descopere că un caz de suspiciune de fraudă a fost transmis Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF) spre evaluare și acesta a decis să nu inițieze o anchetă; ia act de faptul că întreprinderea comună a lansat atât un audit tehnic, cât și unul financiar și că auditul tehnic a identificat unele deficiențe științifice în munca desfășurată de un beneficiar, ceea ce a dus la încetarea participării beneficiarului în cauză, cu consecința că costurile aferente nu au fost acoperite, iar suma de 398 115,65 EUR a fost rambursată coordonatorului proiectului; constată că auditul financiar al proiectului a fost încheiat fără constatări semnificative; subliniază, în acest sens, rolul important al celor care semnalează nereguli și al procedurilor de audit intern în depistarea, raportarea și investigarea neregulilor legate de cheltuielile bugetare ale Uniunii și, în plus, de recuperarea fondurilor utilizate necorespunzător;

Sistemele de control intern

13.  ia act de faptul că Serviciul de Audit Intern (IAS) a efectuat un audit al controalelor ex ante pentru gestionarea granturilor și procesele conexe; subliniază că întreprinderea comună a avut în trecut deficiențe la documentarea controalelor ex ante și observă că în urma auditului au rezultat trei recomandări în care se sugera ca întreprinderea comună să crească eficacitatea controalelor sale ex ante prin utilizarea unei abordări mai echilibrate și bazate într-o măsură mai mare pe riscuri, să consolideze procedurile de control pentru certificatele privind situațiile financiare și să îmbunătățească rapoartele privind gestionarea în ceea ce privește rezultatele controalelor ex ante; ia act, pe baza informațiilor furnizate de întreprinderea comună, de faptul că nu a fost emisă nicio recomandare de importanță critică și că întreprinderea comună a început din martie 2015 să pună în aplicare recomandările făcute în urma auditului IAS;

14.  ia act de faptul că au fost instituite proceduri de control ex ante bazate pe examinări documentare ale aspectelor financiare și operaționale; de asemenea, ia act de faptul că întreprinderea comună a desfășurat audituri ex post la beneficiarii granturilor; ia act de faptul că rata de eroare reziduală raportată pentru auditurile ex post a fost de 1,5 %;

15.  observă că în cadrul întreprinderii comune au fost instituite proceduri de control intern pentru a se obține o asigurare rezonabilă cu privire la faptul că fraudele și neregulile vor fi depistate și evitate;

16.  în lumina informațiilor obținute de la întreprinderea comună, ia act de faptul că întreprinderea comună a realizat progrese la punerea în aplicare a acțiunilor convenite cu IAS și că două dintre recomandările rezultate în urma auditului efectuat în anul precedent în privința indicatorilor-cheie de performanță și a revizuirii rapoartelor de proiect intermediare au fost puse în aplicare de conducere în 2015 și închise de IAS; constată, în plus, că în ceea ce privește singura recomandare rămasă nerezolvată, legată de consolidarea procesului de monitorizare a proiectelor și îmbunătățirea sistemelor informatice, întreprinderea comună a finalizat acțiunile convenite și IAS a închis chestiunea în aprilie 2016;

Altele

17.  constată că, în 2015, 15,6 % dintre beneficiari erau IMM-uri, ceea ce reprezintă o scădere ușoară față de 2014; încurajează întreprinderea comună să își continue eforturile vizând o participare mai numeroasă a IMM-urilor la proiectele sale;

18.  ia act de faptul că întreprinderea comună a publicat un raport detaliat privind impactul socioeconomic al proiectelor IMI în mai 2016, astfel cum a solicitat autoritatea care acordă descărcarea de gestiune;

19.  invită Comisia să asigure implicarea directă a întreprinderii comune în procesul de revizuire la jumătatea perioadei a programului Orizont 2020 în legătură cu simplificarea și armonizarea suplimentară a întreprinderilor comune.

INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREAÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

Data adoptării

23.3.2017

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

20

4

0

Membri titulari prezenți la votul final

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Indrek Tarand, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Membri supleanți prezenți la votul final

Karin Kadenbach, Younous Omarjee, Julia Pitera, Miroslav Poche

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Ignazio Corrao, Raymond Finch, Jens Geier, Ildikó Gáll-Pelcz, Lieve Wierinck

VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

20

+

ALDE

Hannu Takkula, Lieve Wierinck

GUE/NGL

Younous Omarjee, Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Ildikó Gáll-Pelcz, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender,Jens Geier, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

4

-

ECR

Notis Marias

EFDD

Ignazio Corrao, Raymond Finch

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

(1)

JO C 473, 16.12.2016, p. 57.

(2)

JO C 473, 16.12.2016, p. 58.

(3)

JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(4)

JO L 169, 7.6.2014, p. 54.

(5)

JO L 38, 7.2.2014, p. 2.

(6)

JO C 473, 16.12.2016, p. 57.

(7)

JO C 473, 16.12.2016, p. 58.

(8)

JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(9)

JO L 169, 7.6.2014, p. 54.

(10)

JO L 38, 7.2.2014, p. 2.

Notă juridică - Politica de confidențialitate