Postup : 2016/2198(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0083/2017

Predkladané texty :

A8-0083/2017

Rozpravy :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Hlasovanie :

PV 27/04/2017 - 5.61

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0192

SPRÁVA     
PDF 537kWORD 53k
28.3.2017
PE 593.972v02-00 A8-0083/2017

o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku pre iniciatívu pre inovačné lieky 2 za rozpočtový rok 2015

(2016/2198(DEC))

Výbor pre kontrolu rozpočtu

Spravodajca: Miroslav Poche

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku pre iniciatívu pre inovačné lieky 2 za rozpočtový rok 2015

(2016/2198(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku spoločného podniku pre iniciatívu pre inovačné lieky 2 za rozpočtový rok 2015,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky spoločného podniku pre iniciatívu pre inovačné lieky 2 za rozpočtový rok 2015 spolu s odpoveďou spoločného podniku(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2015 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 21. februára 2017 o udelení absolutória spoločnému podniku za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2015 (05875/2017 – C8-0089/2017),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 209,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 557/2014 zo 6. mája 2014 o založení spoločného podniku pre iniciatívu pre inovačné lieky 2(4), a najmä na jeho článok 12,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 110/2014 z 30. septembra 2013 o vzorovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty verejno-súkromného partnerstva uvedené v článku 209 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(5),

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0083/2017),

1.  udeľuje absolutórium výkonnému riaditeľovi spoločného podniku pre iniciatívu pre inovačné lieky 2 za plnenie rozpočtu spoločného podniku za rozpočtový rok 2015;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, výkonnému riaditeľovi spoločného podniku pre iniciatívu pre inovačné lieky 2, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o účtovnej závierke spoločného podniku pre iniciatívu pre inovačné lieky 2 za rozpočtový rok 2015

(2016/2198(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku spoločného podniku pre iniciatívu pre inovačné lieky 2 za rozpočtový rok 2015,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky spoločného podniku pre iniciatívu pre inovačné lieky 2 za rozpočtový rok 2015 spolu s odpoveďou spoločného podniku(6),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(7) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2015 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 21. februára 2017 o udelení absolutória spoločnému podniku za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2015 (05875/2017 – C8-0089/2017),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(8), a najmä na jeho článok 209,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 557/2014 zo 6. mája 2014 o založení spoločného podniku pre iniciatívu pre inovačné lieky 2(9), a najmä na jeho článok 12,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 110/2014 z 30. septembra 2013 o vzorovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty verejno-súkromného partnerstva uvedené v článku 209 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(10),

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0083/2017),

1.  schvaľuje účtovnú závierku spoločného podniku pre iniciatívu pre inovačné lieky 2 za rozpočtový rok 2015;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, výkonnému riaditeľovi spoločného podniku pre iniciatívu pre inovačné lieky 2, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

3. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku pre iniciatívu pre inovačné lieky 2 za rozpočtový rok 2015

(2016/2198(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu spoločného podniku pre iniciatívu pre inovačné lieky 2 za rozpočtový rok 2015,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0083/2017),

A.  keďže spoločný podnik pre vykonávanie spoločnej technologickej iniciatívy pre inovačné lieky (ďalej len „spoločný podnik“) bol zriadený v decembri 2007 na obdobie 10 rokov s cieľom výrazne zvýšiť efektívnosť a účinnosť procesu vývoja liekov s dlhodobým zámerom, aby farmaceutické odvetvie vyrábalo účinnejšie a bezpečnejšie inovačné lieky;

B.  keďže v dôsledku prijatia nariadenia Rady (EÚ) č. 557/20141 v máji 2014 nahradil v júni 2014 spoločný podnik pre iniciatívu pre inovačné lieky 2 spoločný podnik pre iniciatívu pre inovačné lieky s cieľom dokončiť výskumné činnosti podľa siedmeho rámcového programu (7 RP), a predĺžilo sa tým trvanie spoločného podniku do 31. decembra 2024,

C.  keďže Únia v zastúpení Komisie a Európska federácia farmaceutického priemyslu a farmaceutických združení (EFPIA) sú zakladajúcimi členmi spoločného podniku;

D.  keďže spoločný podnik začal samostatne fungovať 16. novembra 2009;

E.  keďže maximálna výška príspevku Únie spoločnému podniku na obdobie 10 rokov je 1 000 000 000 EUR, ktoré sa uhradia z rozpočtu 7. rámcového programu, a zakladajúci členovia prispejú na prevádzkové náklady rovnakým dielom, pričom každý z nich poskytne príspevok nepresahujúci 4 % celkového príspevku Únie;

F.  keďže maximálny príspevok Únie spoločnému podniku 2 na obdobie 10 rokov je 1 638 000 000 EUR, pričom táto suma má byť vyplatená z rozpočtu programu Horizont 2020, a členovia okrem Komisie majú prispieť 50 % na prevádzkové náklady a mali by na ne prispieť peňažnými alebo nepeňažnými príspevkami, alebo ich kombináciou, a to vo výške, ktorá zodpovedá finančnému príspevku Únie;

Rozpočtové a finančné hospodárenie

1.  konštatuje, že podľa názoru Európskeho dvora audítorov ročná účtovná závierka spoločného podniku vyjadruje verne zo všetkých významných hľadísk jeho finančnú situáciu k 31. decembru 2015 a výsledky operácií a toky hotovosti za príslušný rozpočtový rok v súlade s ustanoveniami jeho nariadenia o rozpočtových pravidlách a účtovnými pravidlami, ktoré schválil účtovník Komisie;

2.  berie na vedomie bezvýhradné stanovisko Dvora audítorov o zákonnosti a riadnosti operácií súvisiacich s ročnou účtovnou závierkou spoločného podniku za rozpočtový rok 2014 a berie na vedomie, že spoločný podnik splnil prah významnosti;

3.  konštatuje, že konečný rozpočet spoločného podniku na rok 2015, ktorý sa mohol čerpať, zahŕňal viazané rozpočtové prostriedky vo výške 315 269 000 EUR a platobné rozpočtové prostriedky vo výške 195 411 000 EUR;

4.  konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2015 prinieslo mieru plnenia rozpočtu na úrovni 91,04 %, čo v porovnaní s rokom 2014 predstavuje zníženie o 1,34 %; poznamenáva, že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov bola 72,68 %, čo v porovnaní s rokom 2014 predstavuje zníženie o 1,22 %; berie na vedomie informáciu od spoločného podniku, že nižšia miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov, ako sa čakávala, bola spôsobená najmä zdržaním, ktoré vzniklo pri rokovaniach o niektorých projektoch programu Horizont 2020; poznamenáva, že pokiaľ ide o operačné činnosti, miera plnenia viazaných rozpočtových prostriedkov bola 91,17 % a platobných rozpočtových prostriedkov 72,74 %;

5.  poznamenáva, že ku koncu roka 2015 prijal spoločný podnik záväzky vo výške 966 000 000 EUR a uskutočnil platby vo výške 538 100 000 EUR (55,7 % záväzkov na operačné činnosti) zo zdrojov financovaných Úniou v rámci RP7; poznamenáva okrem toho, že vysoká miera neuhradených platieb na operačné činnosti bola spôsobená najmä pomalým a oneskoreným začiatkom činností počas prvých rokov spoločného podniku, pričom sa mali použiť na úhradu budúcich platieb týkajúcich sa podpísaných dohôd o grante, ktoré trvajú do konca roka 2021;

6.  poznamenáva, že z celkovej sumy vo výške 1 mld. EUR na nepeňažné a finančné príspevky iných členov v rámci RP7 bola spoločnému podniku ku koncu roka 2015 vykázaná suma vo výške 503 100 000 EUR nepeňažných príspevkov na operačné činnosti, z čoho 321 800 000 EUR, teda 63,9%, potvrdila správna rada;

7.  poznamenáva, že z celkového finančného krytia vo výške 1 638 000 000 EUR na operačné a administratívne činnosti, ktoré má financovať Únia v rámci programu Horizont 2020, spoločný podnik prijal operačné záväzky vo výške 351 700 000 EUR a vykonal platby vo výške 45 900 000 EUR (13 % operačných záväzkov); uznáva, že nízka miera platieb je spôsobená najmä zdržaním, ktoré spôsobili rokovania o dohodách programu Horizont 2020 s partnermi z odvetvia;

8.  poznamenáva, že z celkovej sumy vo výške 1 425 000 EUR na nepeňažné a finančné príspevky iných členov v rámci programu Horizont 2020 bola spoločnému podniku ku koncu roka 2015 vykázaná suma vo výške 68 000 000 EUR; 11 dohôd o grante podpísaných v rámci programu Horizont 2020 obsahuje záväzok vo výške 123,5 mil. EUR na nepeňažné príspevky;

9.  poznamenáva, že od septembra 2015 vykonáva funkciu účtovníka spoločného podniku účtovník Európskej komisie;

10.  pripomína, že Dvor audítorov vo svojej správe odporučil, aby Komisia poskytla jasné usmernenia, pokiaľ ide o vykazovanie rozpočtu spoločného podniku, a víta skutočnosť, že tieto usmernenia boli vydané 20. decembra 2016 v súlade s týmto odporúčaním;

Stratégia v oblasti boja proti podvodom

11.  poznamenáva, že aktualizovanú stratégiu spoločného podniku v oblasti boja proti podvodom prijala správna rada v júli 2015 s cieľom zohľadniť zmeny, ktoré priniesol program Horizont 2020;

12.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že Európskemu úradu boja proti podvodom (OLAF) bol na preskúmanie postúpený jeden prípad podozrenia z podvodu a OLAF rozhodol o tom, že nezačne vyšetrovanie; poznamenáva, že spoločný podnik začal technický a finančný audit a že technický audit zistil určité vedecké nedostatky v práci vykonávanej príjemcom, čo viedlo k ukončeniu účasti tohto príjemcu, pričom zodpovedajúce nepovolené náklady a suma 398 115,65 EUR boli uhradené koordinátorovi projektu; poznamenáva, že finančný audit projektu bol uzavretý bez akýchkoľvek ďalších závažných podstatných zistení; poukazuje v tejto súvislosti na dôležitú úlohu oznamovateľov a vnútorných audítorských postupov pri zisťovaní, ohlasovaní a vyšetrovaní nezrovnalostí v súvislosti s rozpočtovými výdavkami Únie a tiež v súvislosti s vrátením zneužitých prostriedkov;

Systémy vnútornej kontroly

13.  berie na vedomie, že Útvar Komisie pre vnútorný audit (IAS) uskutočnil audit kontrol ex-ante pri riadení grantov a súvisiacich procesov; upozorňuje, že v spoločnom podniku v minulosti boli zistené nedostatky v dokumentácii kontrol ex-ante, a poznamenáva, že výsledkom auditu boli tri odporúčania, podľa ktorých by mal spoločný podnik vykonávať svoje kontroly ex-ante účinnejšie použitím prístupu, ktorý je viac založený na hodnotení rizika a je vyvážený, mal by posilniť kontrolné postupy týkajúce sa osvedčení o finančných výkazoch a zlepšiť podávanie správ vedenia o výsledkoch kontrol ex-ante; berie na vedomie informácie spoločného podniku, že nebolo vydané kritické odporúčanie a že od marca 2015 vykonáva odporúčania z auditu IAS;

14.  poznamenáva, že boli zriadené postupy kontrol ex-ante založené na finančných a operačných administratívnych preskúmaniach; dodáva, že spoločný podnik vykonal audity ex-post príjemcov grantov; berie na vedomie, že ohlásená zostatková miera pri auditoch ex-post dosiahla 1,5 %;

15.  berie na vedomie, že v spoločnom podniku boli zavedené postupy vnútornej kontroly s cieľom poskytnúť primerané uistenie o tom, že podvody a nezrovnalosti sa zistia a že sa im predchádza;

16.  berie na vedomie, že spoločný podnik podľa jeho vlastných informácií dosiahol pokrok vo vykonávaní opatrení odsúhlasených IAS a že vedenie v roku 2015 zrealizovalo dve odporúčania z auditu uskutočneného v predchádzajúcich rokoch týkajúce sa kľúčových ukazovateľov výkonnosti a preskúmaní priebežných správ o projektoch a IAS ich uzavrel; konštatuje tiež, že pokiaľ ide o jediné ostávajúce odporúčanie týkajúce sa posilnenia postupu monitorovania projektov a zlepšenia systémov IT, spoločný podnik dokončil dohodnuté akcie a IAS otázku uzavrel v apríli 2016;

Iné

17.  konštatuje, že 15,6 % príjemcov v roku 2015 boli MSP, čo v porovnaní s rokom 2014 predstavuje mierny pokles; nabáda spoločný podnik, aby pokračoval vo svojom úsilí smerujúcom k vyššej účasti MSP na jeho projektoch;

18.  berie na vedomie, že spoločný podnik zverejnil podrobnú správu o sociálno-ekonomickom dosahu projektov iniciatívy pre inovačné lieky v máji 2016, ako požadoval orgán udeľujúci absolutórium;

19.  vyzýva Komisiu, aby zabezpečila priamu účasť spoločného podniku na procese preskúmania programu Horizont 2020 v polovici trvania v oblasti ďalšieho zjednodušovania a harmonizácie spoločných podnikov.

INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

23.3.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

20

4

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Indrek Tarand, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Karin Kadenbach, Younous Omarjee, Julia Pitera, Miroslav Poche

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Ignazio Corrao, Raymond Finch, Jens Geier, Ildikó Gáll-Pelcz, Lieve Wierinck

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

20

+

ALDE

Hannu Takkula, Lieve Wierinck

GUE/NGL

Younous Omarjee, Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Ildikó Gáll-Pelcz, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender,Jens Geier, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

4

-

ECR

Notis Marias

EFDD

Ignazio Corrao, Raymond Finch

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania.

(1)

Ú. v. EÚ C 473, 16.12.2016, s. 57.

(2)

Ú. v. EÚ C 473, 16.12.2016, s. 58.

(3)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

Ú. v. EÚ L 169, 7.6.2014, s. 54.

(5)

Ú. v. EÚ L 38, 7.2.2014, s. 2.

(6)

Ú. v. EÚ C 473, 16.12.2016, s. 57.

(7)

Ú. v. EÚ C 473, 16.12.2016, s. 58.

(8)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(9)

Ú. v. EÚ L 169, 7.6.2014, s. 54.

(10)

Ú. v. EÚ L 38, 7.2.2014, s. 2.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia