Процедура : 2016/2166(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0085/2017

Внесени текстове :

A8-0085/2017

Разисквания :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Гласувания :

PV 27/04/2017 - 5.35

Приети текстове :

P8_TA(2017)0166

ДОКЛАД     
PDF 716kWORD 60k
28.3.2017
PE 593.880v02-00 A8-0085/2017

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за околна среда за финансовата 2015 година

(2016/2166(DEC))

Комисия по бюджетен контрол

Докладчик: Инес Аяла Сендер

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за околна среда за финансовата 2015 година

(2016/2166(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската агенция за околна среда за финансовата 2015 година,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската агенция за околна среда за финансовата 2015 година, придружен от отговора на Агенцията(1),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2015 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 21 февруари 2017 г. относно освобождаването от отговорност на Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2015 година (05873/2017 – C8-0052/2017),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 401/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. относно Европейската агенция за околна среда и Европейската мрежа за информация и наблюдение на околната среда(4), и по-специално член 13 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(5), и по-специално член 108 от него,

–  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A8-0085/2017),

1.  освобождава от отговорност изпълнителния директор на Европейската агенция за околна среда във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за финансовата 2015 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на изпълнителния директор на Европейската агенция за околна среда, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно приключването на сметките на Европейската агенция за околна среда за финансовата 2015 година

(2016/2166(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската агенция за околна среда за финансовата 2015 година,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската агенция за околна среда за финансовата 2015 година, придружен от отговора на Агенцията(6),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(7) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2015 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 21 февруари 2017 г. относно освобождаването от отговорност на Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2015 година (05873/2017 – C8-0052/2017),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(8), и по-специално член 208 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 401/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. относно Европейската агенция за околна среда и Европейската мрежа за информация и наблюдение на околната среда(9), и по-специално член 13 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(10), и по-специално член 108 от него,

–  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A8-0085/2017),

1.  одобрява приключването на сметките на Европейската агенция за околна среда за финансовата 2015 година;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на изпълнителния директор на Европейската агенция за околна среда, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ,

съдържащо забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за околна среда за финансовата 2015 година

(2016/2166(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за околна среда за финансовата 2015 година,

–  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A8-0085/2017),

–  като взе предвид Специален доклад № 12/2016 на Сметната палата, озаглавен „Агенциите невинаги използват безвъзмездната финансова помощ по подходящ или безспорно ефективен начин“,

A.  като има предвид, че според финансовите отчети на Европейската агенция за околна среда („Агенцията“) нейният окончателен бюджет за финансовата 2015 година възлиза на 49 156 474 EUR, което представлява намаление с 6,50% спрямо 2014 г.; като има предвид, че 74% от бюджета на Агенцията се осигурява от бюджета на Съюза;

Б.  като има предвид, че в своя доклад за годишните отчети на Европейската агенция за околна среда за финансовата 2015 година („доклада на Палатата“) Сметната палата („Палатата“) заявява, че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети на Агенцията за финансовата 2015 година са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни;

В.  като има предвид, че в контекста на процедурата по освобождаване от отговорност органът по освобождаване от отговорност подчертава специалното значение на по-нататъшното укрепване на демократичната легитимност на институциите на Съюза чрез повишаване на прозрачността и отчетността, прилагане на концепцията за бюджетиране, основано на изпълнението, и добро управление на човешките ресурси;

Бюджетно и финансово управление

1.  отбелязва, че усилията за контрол на бюджета през финансовата 2015 година са довели до степен на изпълнение на бюджета от 99,36% и че степента на изпълнение за бюджетните кредити за плащания е 87,5%;

Поети задължения и преноси

2.  отбелязва, че преносите от 2015 за 2016 г. възлизат на 4 944 739 EUR, което е сума, подобна на сумата от предишната година; отбелязва, че от сумата, пренесена в дял ІІІ („Оперативни разходи“), 57% се отнасят до окончателното плащане на вноската за 2015 г. в полза на Европейските тематични центрове, която е трябвало да бъде платена след представянето на четвъртия тримесечен доклад за напредъка през 2016 г.; отбелязва, че преносите често може да са частично или напълно обосновани от многогодишния характер на оперативните програми на агенциите, не са непременно свързани със слабости при планирането и изпълнението на бюджета и невинаги са в противоречие с принципа за ежегодност на бюджета, по-специално ако са предварително планирани от Агенцията и са съобщени на Палатата;

Процедури за възлагане на обществени поръчки и набиране на персонал

3.  отбелязва факта, че Агенцията е намалила броя на своите служители с 5% в съответствие с общите принципи, установени в Междуинституционалното споразумение относно бюджетната дисциплина(11); отбелязва, че Комисията квалифицира Агенцията като „агенция, работеща с нормален ритъм“, което означава, че се очаква допълнително намаляване на персонала с 5%; приветства факта, че Агенцията е осъществила съкращенията без отрицателно въздействие върху способността си да изпълнява основните части от многогодишната работна програма; призовава Комисията да гарантира, че евентуални по-нататъшни мерки за намаляване на разходите не възпрепятстват капацитета на Агенцията да изпълнява своя мандат;

Предотвратяване и управление на конфликтите на интереси и прозрачност

4.  отбелязва, че стратегията на Агенцията за борба с измамите е била приета от управителния ѝ съвет през ноември 2014 г. с цел гарантиране на подходящо решение на свързаните с конфликти на интереси въпроси и разработване на дейности за борба с измамите, особено чрез предотвратяване, откриване, повишаване на осведомеността и по-тясно сътрудничество с Европейската служба за борба с измамите (OLAF); отбелязва, че в съответствие с „Методологията и насоките за стратегиите за борба с измамите за децентрализираните агенции на ЕС“ на Европейската служба за борба с измамите Агенцията е извършила оценка на риска от измама за своите дейности въз основа на прогнозната вероятност и възможното въздействие на измамите;

5.  отбелязва, че Агенцията е създала регистър на документите и го е направила публично достъпен чрез своя уебсайт; отбелязва, че политиката на Агенцията от 2014 г. относно предотвратяването и управлението на конфликтите на интереси е била преразгледана през 2016 г. и допълнена с по-нататъшна информация относно декларациите за интереси и задълженията на служителите, които напускат Агенцията;

6.  отбелязва със загриженост, че от членовете на управителния съвет на Агенцията не се изисква да направят публично достъпни автобиографиите си и декларациите за интереси и че поради това много малък брой от тях се намират на нейния уебсайт; призовава Агенцията да предприеме всички необходими мерки, за да поправи това положение и да осигури необходимия надзор и контрол над своето ръководство; отбелязва, че автобиографиите и декларациите за интереси на висшия ръководен екип са публикувани на уебсайта;

7.  отбелязва със задоволство, че управителният съвет на Агенцията е приел свои собствени вътрешни насоки относно подаването на сигнали за нередности през декември 2016 г.; изисква от Агенцията да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно прилагането на правилата относно подаването на сигнали за нередности;

8.  отбелязва със загриженост, че Агенцията не е предприела конкретни инициативи за повишаване на прозрачността във връзка с контактите с лобисти;

9.  насърчава Агенцията да повиши още повече осведомеността сред своите служители във връзка с политиката относно конфликтите на интереси, наред с текущите дейности за повишаване на осведомеността и включването на почтеността и прозрачността като задължителна точка, която да бъде разисквана по време на процедурите за набиране на персонал и обсъждането на постигнатите резултати;

Вътрешни одити

10.  отбелязва, че Службата за вътрешен одит на Комисията (IAS) е извършила одит на управлението на данни/информация, включващ един свързан с ИТ компонент, който е приключил през 2015 г.; отбелязва със задоволство, че според заключенията на Службата за вътрешен одит на Комисията създадените от Агенцията системи за управление и контрол за подпомагане на управлението на данни/информация са ефективни при сегашните обстоятелства; отбелязва освен това, че за да се посрещнат предстоящите предизвикателства, като например очакваното значително увеличение на обема данни и информация, с което Агенцията трябва да може да се справи, Агенцията следва да развие по-нататък своето управление на данни/информация;

Вътрешен контрол

11.  отчита факта, че съгласно новите изисквания от 2014 г. плановете на структурата за вътрешен одит за 2015 и 2016 г. са били одобрени от управителния съвет на Агенцията; отбелязва, че плановете включват задачи за одит, задачи за консултиране и връзка с други одитори като три главни сфери на участие;

12.  отбелязва, че структурата за вътрешен одит е разработила оценка на риска, за да подбере къде да осъществи проверки на място, в резултат на което е извършена проверка на плащанията по три различни процедури за безвъзмездни средства, за се гарантира точността и надеждността на заявените разходи за персонал; отбелязва, че въз основа на новата политика, одобрена през октомври 2015 г., през 2016 г. са били извършени допълнителни проверки на място;

Комуникация

13.  отбелязва, че през 2015 г. Агенцията е извършила сериозно преразглеждане на портфолиото си от продукти с цел модернизирането му и адаптирането му към начина, по който нейната аудитория усвоява информацията; отбелязва също така, че Агенцията е инвестирала в подобрен дизайн, визуализация на данните и информационни графики и е осъвременила корпоративната си идентичност, както и че са вложени повече усилия в социалните медии и връзките с медиите;

14.  подчертава, че Агенцията следва да продължи да насърчава диалога със заинтересованите лица и гражданите и да го включи като част от приоритетите и дейностите, които трябва да изпълни;

Други коментари

15.  отбелязва въз основа на доклада на Палатата, че одитираните процедури за обществени поръчки показват, че Агенцията е подписала рамкови договори с един единствен изпълнител и че тези договори са използвани за предоставянето на различни услуги по специални договори с фиксирани цени; отбелязва със загриженост, че като последица от искането на фиксирана цена от един единствен изпълнител съгласно тези договори конкуренцията за цените е била неутрализирана и е била увеличена зависимостта от изпълнителя;

16.  отбелязва въз основа на информация на Агенцията, че конкуренцията на пазара за създаване и анализ на сателитни изображения е сравнително малка поради неголемия брой доставчици на услуги, които оперират в съответните сектори, и поради стабилността и последователността на прилаганите цени; отбелязва освен това, че техническият характер и сложността на изискваните услуги налагат такава комбинация от различни експертни знания, каквато доставчиците на услуги, опериращи на този пазар, могат да предоставят само ако се обединят в рамките на консорциум; отчита факта, че Агенцията е направила съзнателен избор за сключването на рамков договор с един-единствен икономически оператор, който е резултат от оценката на реални фактори на съответния пазар;

17.  отбелязва, че Агенцията се стреми към подобрен баланс в съотношението между половете сред нисшето ръководство, но отбелязва със загриженост значителния дисбаланс между половете във висшия ръководен екип; настоятелно призовава Агенцията да поправи този дисбаланс и да съобщи резултатите на Парламента възможно най-бързо;

18.  припомня, че от създаването си Агенцията, заедно с Европейската мрежа за информация и наблюдение на околната среда (EIONET), представлява източник на информация за лицата, ангажирани с разработването, приемането, прилагането и оценяването на политиките на Съюза в областта на околната среда и климата, както и на политиките за устойчиво развитие, а също така представлява източник на информация и за широката общественост;

19.  приветства публикуването на петия годишен доклад на Агенцията за състоянието на околната среда (SOER 2015);

20.  отбелязва развитието на информационните системи и процесите за управление на потоците от данни на Агенцията, с цел подкрепа на държави и предприятия във връзка с докладването и подобряването на качеството на данните, по-специално по отношение на променената система за докладване по новия Регламент за флуорсъдържащите газове и по отношение на докладването относно големите горивни инсталации, които Агенцията пое от Комисията през 2015 г.;

21.  припомня значението на текущата оценка на Европейската агенция за околна среда и нейната мрежа EIONET, очаквана за края на 2017 г., за да се оцени по-добре до каква степен Агенцията е постигнала целите си и е изпълнила задачите, определени в нейния мандат и в многогодишната ѝ работна програма;

22.  препоръчва на Агенцията да изготви показатели за въздействието и счита, че такива показатели за въздействието са важни инструменти за измерване на ефективността на Агенцията;

°

°  °

23.  по отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция от [xx xxxx 2017 г.](12) [относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите].

1.2.2017

СТАНОВИЩЕ на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

на вниманието на комисията по бюджетен контрол

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за околна среда за финансовата 2015 година

(2016/2166(DEC))

Докладчик по становище: Джовани Ла Вия

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва водещата комисия по бюджетен контрол да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  отбелязва, че през 2015 г. общият бюджет на Европейската агенция за околна среда („Агенцията“) е възлизал на 49 200 000 EUR, от които 36 309 240 EUR са били осигурени чрез основно финансиране от общия бюджет на Европейския съюз;

2.  припомня, че от създаването си Агенцията, заедно с Европейската мрежа за информация и наблюдение на околната среда (EIONET), представлява източник на информация за лицата, ангажирани с разработването, приемането, прилагането и оценяването на политиките на Съюза в областта на околната среда и климата, както и на политиките за устойчиво развитие, а също така представлява източник на информация и за широката общественост;

3.  отбелязва, че Агенцията е намалила броя на своите служители в съответствие с общите принципи, определени за европейските институции (намаление с 5% за периода 2013—2018 г.); подчертава, че Комисията квалифицира Агенцията като „агенция, работеща с нормален ритъм“, което показва необходимостта от допълнително намаляване на персонала с 5%;

4.  приветства публикуването на петия годишен доклад на Агенцията за състоянието на околната среда (SOER 2015);

5.  отбелязва развитието на информационните системи и процесите за управление на потоците от данни на Агенцията, с цел подкрепа на държави и предприятия във връзка с докладването и подобряването на качеството на данните, по-специално по отношение на променената система за докладване по новия Регламент за флуорсъдържащите парникови газове и по отношение на докладването относно големите горивни инсталации, които Агенцията пое от Комисията през 2015 г.;

6.  насърчава Агенцията да повиши в по-голяма степен осведомеността сред своите служители във връзка с политиката относно конфликтите на интереси, наред с текущите дейности за повишаване на осведомеността и включването на почтеността и прозрачността като задължителна точка, която да бъде разисквана по време на процедурите за набиране на персонал и обсъждането на постигнатите резултати;

7.  приветства факта, че Сметната палата обяви операциите, свързани с годишните отчети на Агенцията за финансовата 2015 година, за законосъобразни и редовни във всички съществени аспекти;

8.  припомня значението на текущата оценка на Европейската агенция за околна среда и нейната мрежа EIONET, очаквана за края на 2017 г., за да се оцени по-добре до каква степен Агенцията е постигнала целите си и е изпълнила задачите, определени в нейния мандат и в многогодишната ѝ работна програма;

9.  препоръчва на Агенцията да изготви показатели за въздействието и счита, че такива показатели за въздействието са важни инструменти за измерване на ефективността на Агенцията;

10.  подчертава, че Агенцията следва да продължи да насърчава диалога със заинтересованите лица и гражданите и да го включи като част от приоритетите и дейностите, които трябва да изпълни;

11.  препоръчва, въз основа на наличните данни, освобождаването от отговорност на изпълнителния директор на Европейската агенция за околна среда във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за финансовата 2015 година.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

31.1.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

57

11

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Alberto Cirio, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Renate Sommer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Estefanía Torres Martínez, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Clara Eugenia Aguilera García, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Martin Häusling, Jan Huitema, Peter Jahr, Merja Kyllönen, Gesine Meissner, James Nicholson, Gabriele Preuß, Bart Staes, Tiemo Wölken

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Dieter-Lebrecht Koch, Jiří Maštálka, Clare Moody

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ОТ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

22.3.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

21

6

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Richard Ashworth, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Patricija Šulin

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Raymond Finch, Jens Geier, Janusz Zemke

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

21

+

ALDE

ECR

PPE

S&D

VERTS/ALE

Martina Dlabajová, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula

Monica Macovei

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller, Patricija Šulin

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Derek Vaughan, Janusz Zemke

Benedek Jávor, Bart Staes

6

-

ECR

EFDD

ENF

GUE/NGL

Richard Ashworth, Notis Marias

Raymond Finch

Jean-François Jalkh

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

0

0

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

(1)

ОВ С 449, 1.12.2016 г., стр. 87.

(2)

ОВ С 449, 1.12.2016 г., стр. 87.

(3)

ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(4)

ОВ L 126, 21.5.2009 г., стр. 13.

(5)

ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.

(6)

ОВ С 449, 1.12.2016 г., стр. 87.

(7)

ОВ С 449, 1.12.2016 г., стр. 87.

(8)

ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(9)

ОВ L 126, 21.5.2009 г., стр. 13.

(10)

ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.

(11)

Междуинституционално споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (OВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1).

(12)

Приети текстове от тази дата, P[8_TA(-PROV)(2017)0000].

Правна информация - Политика за поверителност