BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2015

28.3.2017 - (2016/2166(DEC))

Budgetkontroludvalget
Ordfører: Inés Ayala Sender

Procedure : 2016/2166(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A8-0085/2017
Indgivne tekster :
A8-0085/2017
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2015

(2016/2166(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2015,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2015 med agenturets svar[1],

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring[2] for regnskabsåret 2015 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 21. februar 2017 om decharge til agenturet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2015 (05873/2017 – C8-0052/2017),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002[3], særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 401/2009 af 23. april 2009 om Det Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet[4], særlig artikel 13,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012[5], særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A8-0085/2017),

1.  meddeler den administrerende direktør for Det Europæiske Miljøagentur decharge for gennemførelsen af agenturets budget for regnskabsåret 2015;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til den administrerende direktør for Det Europæiske Miljøagentur, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

2. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om afslutning af regnskaberne for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2015

(2016/2166(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2015,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2015 med agenturets svar[6],

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring[7] for regnskabsåret 2015 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 21. februar 2017 om decharge til agenturet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2015 (05873/2017 – C8-0052/2017),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002[8], særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 401/2009 af 23. april 2009 om Det Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet[9], særlig artikel 13,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012[10], særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A8-0085/2017),

1.  godkender afslutningen af regnskaberne for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2015;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til den administrerende direktør for Det Europæiske Miljøagentur, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

3. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2015

(2016/2166(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2015,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A8-0085/2017),

–  der henviser til Revisionsrettens særberetning nr. 12/2016 om "Agenturernes anvendelse af tilskud: ikke altid hensigtsmæssig eller bevisligt effektiv",

A.  der henviser til, at det endelige budget for Det Europæiske Miljøagentur (i det følgende benævnt "agenturet") for regnskabsåret 2015 ifølge dets årsregnskab var på 49 156 474 EUR, hvilket svarer til et fald på 6,50 % sammenlignet med 2014; der henviser til, at 74 % af agenturets budget stammer fra Unionens budget;

B.  der henviser til, at Revisionsretten i sin beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2015 (i det følgende benævnt "Revisionsrettens beretning") har fastslået, at den har fået rimelig sikkerhed for, at agenturets årsregnskab for regnskabsåret 2015 er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige;

C.  der henviser til, at dechargemyndigheden i forbindelse med dechargeproceduren fremhæver den særlige betydning af, at EU-institutionernes demokratiske legitimitet styrkes yderligere gennem forbedring af gennemsigtighed og ansvarliggørelse, indførelse af begrebet resultatbaseret budgetlægning og en god forvaltning af de menneskelige ressourcer;

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

1.  bemærker, at budgetovervågningsindsatsen i regnskabsåret 2015 resulterede i en budgetgennemførelsesgrad på 99,36 %, og at udnyttelsesgraden for betalingsbevillinger var på 87,5 %;

Forpligtelser og fremførsler

2.  noterer sig, at fremførslerne fra 2015 til 2016 var på 4 944 739 EUR, hvilket svarer til et tilsvarende beløb i forhold til det foregående år; bemærker, at ud af det beløb, der blev fremført under afsnit III (driftsudgifter), henviser 57 % til den endelige betaling af bidraget i 2015 til europæiske temacentre, som skulle betales, efter at den fjerde kvartalsstatusrapport blev forelagt i 2016; noterer sig, at fremførsler ofte kan være delvist eller helt berettigede på grund af den flerårige karakter af agenturets operationelle programmer og ikke nødvendigvis er tegn på svagheder i budgetplanlægningen og ‑gennemførelsen og heller ikke altid er i strid med budgetprincippet om etårighed, navnlig hvis de er planlagt på forhånd af agenturet og meddelt Revisionsretten;

Udbuds- og ansættelsesprocedurer

3.  erfarer, at agenturet reducerede antallet af medarbejdere med 5 % i tråd med de generelle principper i den interinstitutionelle aftale om budgetdisciplin[11]; noterer sig, at Kommissionen klassificerede agenturet som et "fuldt operationelt agentur", hvilket indebærer, at der ventes en yderligere nedskæring på 5 %; glæder sig over, at agenturet har gennemført afskedigelser uden skadelige virkninger for dets kapacitet til at opfylde de vigtigste dele af det flerårige arbejdsprogram; opfordrer Kommissionen til at sikre, at eventuelle yderligere omkostningsbesparelser ikke hindrer agenturets mulighed for at opfylde sit mandat;

Forebyggelse og håndtering af interessekonflikter samt gennemsigtighed

4.  bemærker, at agenturets strategi til bekæmpelse af svig blev vedtaget af dets bestyrelse i november 2014 med henblik på at sikre en korrekt håndtering af interessekonflikter og udvikle svigbekæmpelsesforanstaltninger, navnlig gennem forebyggelse, afsløring, oplysningskampagner og et tættere samarbejde med Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF); noterer sig, at agenturet i overensstemmelse med OLAF's metoder og vejledning om strategier til bekæmpelse af svig for decentrale EU-agenturer gennemførte en vurdering af sine aktiviteter med hensyn til risikoen for svig på grundlag af den anslåede sandsynlighed for og den mulige indvirkning af svig;

5.  bemærker, at agenturet har oprettet et register over dokumenter og gjort det offentligt tilgængeligt på sit websted; bemærker, at agenturets politik for forebyggelse og håndtering af interessekonflikter fra 2014 blev revideret i løbet af 2016 og suppleret med yderligere oplysninger om interesseerklæringer og forpligtelser for medarbejdere, der forlader agenturet;

6.  bemærker med bekymring, at agenturets bestyrelsesmedlemmer ikke er forpligtet til at gøre deres CV'er og interesseerklæringer offentligt tilgængelige, og at der derfor kun findes nogle få på dets websted; opfordrer agenturet til at træffe alle de nødvendige foranstaltninger til at rette op på denne situation for at sikre det nødvendige tilsyn og den nødvendige kontrol med forvaltningen heraf; bemærker, at CV'erne og interesseerklæringerne for agenturets topledelse ikke er offentligt tilgængelige på webstedet;

7.  bemærker med tilfredshed, at agenturets bestyrelse vedtog sine egne interne retningslinjer om rapportering af whistleblowing i december 2016; anmoder agenturet om at aflægge rapport til dechargemyndigheden om gennemførelsen af sine regler om whistleblowing;

8.  bemærker med bekymring, at agenturet ikke har taget nogen specifikke initiativer til at skabe eller øge gennemsigtigheden ved dens kontakter med interessehavere og lobbyister;

9.  tilskynder agenturet til yderligere at øge opmærksomheden omkring politikken om interessekonflikter blandt sine medarbejdere sideløbende med de igangværende oplysningsaktiviteter og til at inkludere integritet og gennemsigtighed som et obligatorisk punkt, der skal drøftes i forbindelse med ansættelsesprocedurer og præstationssamtaler;

Intern revision

10.  noterer sig, at Kommissionens Interne Revisionstjeneste (IAS) gennemførte en revision vedrørende data-/informationsforvaltning, herunder en IT-komponent, som blev afsluttet i 2015; bemærker med tilfredshed, at ifølge IAS's konklusioner er de forvaltnings- og kontrolsystemer, som agenturet har oprettet til støtte for forvaltning af data/oplysninger, effektive under de nuværende omstændigheder; bemærker endvidere, at agenturet for at imødegå forestående udfordringer, som f.eks. den forventede betydelige forøgelse af mængden af data og oplysninger, som det skal kunne håndtere, bør videreudvikle sin forvaltning af data/oplysninger;

Interne kontroller

11.  konstaterer i overensstemmelse med de nye krav fra 2014, at den interne revisionsfunktions (IAC's) planer for 2015 og 2016 blev godkendt af agenturets bestyrelse; bemærker, at planerne omfatter revisionsopgaver, rådgivende opgaver og samarbejde med andre revisorer som de tre vigtigste områder for støtte;

12.  noterer sig, at IAC etablerede en risikovurdering til at udvælge støttemodtagere til kontrol på stedet, hvilket medførte kontrol af betalinger for tre forskellige tilskud for at sikre nøjagtigheden og pålideligheden af de anmeldte personaleudgifter; bemærker, at på grundlag af den nye politik, der blev godkendt i oktober 2015, blev der gennemført yderligere kontrol på stedet i 2016;

Kommunikation

13.  noterer sig, at agenturet i 2015 gennemførte en større revision af sin produktportefølje, som sigter mod at modernisere og tilpasse den til den måde, hvorpå dets publikum bearbejder oplysninger; bemærker desuden, at agenturet har foretaget en investering i bedre design, datavisualisering og infografik og har ajourført sin selskabsidentitet med henblik herpå, samt at der blev gjort en større indsats på de sociale medier og i forbindelserne til medierne;

14.  understreger, at agenturet fortsat bør fremme dialogen med interessenter og borgere og indarbejde den som led i de prioriteter og aktiviteter, der skal gennemføres;

Andre bemærkninger

15.  noterer sig på baggrund af Revisionsrettens beretning, at de undersøgte indkøbsprocedurer viste, at agenturet har underskrevet rammekontrakter med en enkelt kontrahent, der blev benyttet til forskellige tjenesteydelser inden for rammerne af specifikke fastpriskontrakter; noterer sig med bekymring, at denne praksis med at bruge rammekontrakter til at indhente fastpristilbud fra én kontrahent derfor neutraliserer priskonkurrencen og øger agenturets afhængighed af kontrahenten;

16.  erfarer fra agenturet, at graden af konkurrence på markedet for udarbejdelse og analyse af satellitbilleder er forholdsvis begrænset som følge af det lille antal tjenesteudbydere, der opererer i beslægtede sektorer, og stabiliteten og ensartetheden af de priser, der anvendes; bemærker endvidere, at den komplekse og tekniske karakter af de tjenesteydelser, der skal leveres, kræver en kombination af forskellige typer ekspertise, som de tjenesteydere, der opererer på dette marked, kun kan give, når de går sammen i et konsortium; konstaterer, at agenturet traf et bevidst valg om indgåelse af en rammeaftale med en enkelt økonomisk aktør, hvilket var et resultat af en vurdering af konkrete faktorer fra det pågældende marked;

17.  noterer sig, at agenturet arbejder hårdt på at opnå en bedre kønsbalance blandt dets mellemledere, men bemærker med bekymring en betydelig uligevægt i kønsfordelingen i dets øverste ledelse; opfordrer indtrængende agenturet til at rette op på denne skævhed og til at formidle resultaterne til Parlamentet hurtigst muligt;

18.  minder om, at agenturet siden dets oprettelse, sammen med Det Europæiske Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet (EIONET), har været en informationskilde for dem, der er involveret i udviklingen, vedtagelsen, gennemførelsen og evalueringen af Unionens miljø- og klimapolitikker samt politikker for bæredygtig udvikling, og ligeledes har været en informationskilde for den brede offentlighed;

19.  glæder sig over Det Europæiske Miljøagenturs femte årlige rapport om miljøsituationen: "State of the Environment report (SOER) 2015";

20.  noterer sig udviklingen af agenturets informationssystemer og processer til forvaltning af datastrømme med henblik på at støtte lande og virksomheder med indberetning og kvalitetsforbedring af data, navnlig hvad angår det ændrede indberetningssystem i medfør af den nye forordning om fluorholdige gasser (F-gasser) og med hensyn til indberetningen om store fyringsanlæg, som agenturet overtog fra Kommissionen i 2015;

21.  minder om vigtigheden af den igangværende evaluering af Det Europæiske Miljøagentur og dets EIONET-netværk, som skal være færdig ved udgangen af 2017, således at det bedre kan vurderes, i hvilket omfang agenturet har nået sine mål og gennemført de opgaver, der er fastsat i dets mandat og i dets flerårige arbejdsprogram;

22.  anbefaler agenturet at udvikle virkningsindikatorer og mener, at sådanne virkningsindikatorer er afgørende værktøjer til at måle agenturets effektivitet;

°

°  °

23.  henviser med hensyn til de øvrige bemærkninger, der ledsager dechargeafgørelsen, og som er af horisontal karakter, til sin beslutning af [xx xxxx 2017][12] [om resultater, økonomisk forvaltning og kontrol med agenturer].).

1.2.2017

UDTALELSE fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

til Budgetkontroludvalget

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2015

(2016/2166(DEC))

Ordfører for udtalelse: Giovanni La Via

FORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Budgetkontroludvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1.  bemærker, at Det Europæiske Miljøagenturs (agenturets) disponible ressourcer i 2015 udgjorde 49 200 000 EUR, hvoraf 36 309 240 EUR blev stillet til rådighed via Den Europæiske Unions almindelige budget;

2.  minder om, at agenturet siden dets oprettelse, sammen med Det Europæiske Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet (EIONET), har været en informationskilde for dem, der er involveret i udviklingen, vedtagelsen, gennemførelsen og evalueringen af Unionens miljø- og klimapolitikker samt politikker for bæredygtig udvikling, og ligeledes har været en informationskilde for den brede offentlighed;

3.  bemærker, at agenturet reducerede antallet af ansatte i overensstemmelse med de generelle principper for Unionens institutioner (en nedskæring på 5 % i perioden 2013-2018); understreger, at Kommissionen klassificerede agenturet som et fuldt operationelt agentur, hvilket indebærer behovet for en yderlige nedskæring på 5 %;

4.  glæder sig over Det Europæiske Miljøagenturs femte årlige rapport om miljøsituationen: "State of the Environment report (SOER) 2015";

5.  noterer sig udviklingen af agenturets informationssystemer og processer til forvaltning af datastrømme med henblik på at støtte lande og virksomheder med indberetning og kvalitetsforbedring af data, navnlig hvad angår det ændrede indberetningssystem i medfør af den nye forordning om fluorholdige gasser (F-gasser) og med hensyn til indberetningen om store fyringsanlæg, som agenturet overtog fra Kommissionen i 2015;

6.  tilskynder agenturet til yderligere at øge opmærksomheden omkring politikken om interessekonflikter blandt sine medarbejdere sideløbende med de igangværende oplysningsaktiviteter og til at inkludere integritet og gennemsigtighed som et obligatorisk punkt, der skal drøftes i forbindelse med ansættelsesprocedurer og præstationssamtaler;

7.  glæder sig over, at Revisionsretten har oplyst, at de transaktioner, der ligger til grund for agenturets årsregnskab for regnskabsåret 2015, i alle væsentlige henseender er lovlige og formelt rigtige;

8.  minder om vigtigheden af den igangværende evaluering af Det Europæiske Miljøagentur og dets EIONET-netværk, som skal være færdig ved udgangen af 2017, således at det bedre kan vurderes, i hvilket omfang agenturet har nået sine mål og gennemført de opgaver, der er fastsat i dets mandat og i dets flerårige arbejdsprogram;

9.  anbefaler agenturet at udvikle virkningsindikatorer og mener, at sådanne virkningsindikatorer er afgørende værktøjer til at måle agenturets effektivitet;

10.  understreger, at agenturet fortsat bør fremme dialogen med interessenter og borgere og indarbejde den som led i de prioriteter og aktiviteter, der skal gennemføres;

11.  anbefaler på grundlag af de foreliggende oplysninger, at den administrerende direktør for Det Europæiske Miljøagentur meddeles decharge for gennemførelsen af agenturets budget for regnskabsåret 2015.

RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNING I RÅDGIVENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

31.1.2017

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

57

11

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Alberto Cirio, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Renate Sommer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Estefanía Torres Martínez, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Clara Eugenia Aguilera García, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Martin Häusling, Jan Huitema, Peter Jahr, Merja Kyllönen, Gesine Meissner, James Nicholson, Gabriele Preuß, Bart Staes, Tiemo Wölken

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Dieter-Lebrecht Koch, Jiří Maštálka, Clare Moody

OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

22.3.2017

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

21

6

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Richard Ashworth, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Patricija Šulin

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Raymond Finch, Jens Geier, Janusz Zemke

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

21

+

ALDE

ECR

PPE

S&D

VERTS/ALE

Martina Dlabajová, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula

Monica Macovei

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller, Patricija Šulin

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Derek Vaughan, Janusz Zemke

Benedek Jávor, Bart Staes

6

-

ECR

EFDD

ENF

GUE/NGL

Richard Ashworth, Notis Marias

Raymond Finch

Jean-François Jalkh

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

0

0

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

 • [1]  EUT C 449 af 1.12.2016, s. 87.
 • [2]  EUT C 449 af 1.12.2016, s. 87.
 • [3]  EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
 • [4]  EUT L 126 af 21.5.2009, s. 13.
 • [5]  EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.
 • [6]  EUT C 449 af 1.12.2016, s. 87.
 • [7]  EUT C 449 af 1.12.2016, s. 87.
 • [8]  EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
 • [9]  EUT L 126 af 21.5.2009, s. 13.
 • [10]  EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.
 • [11]  Interinstitutionel aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1).
 • [12]  Vedtagne tekster af denne dato, P[8_TA(-PROV)(2017)0000].