Διαδικασία : 2016/2166(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0085/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0085/2017

Συζήτηση :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Ψηφοφορία :

PV 27/04/2017 - 5.35

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0166

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 700kWORD 61k
28.3.2017
PE 593.880v02-00 A8-0085/2017

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος για το οικονομικό έτος 2015

(2016/2166(DEC))

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

Εισηγήτρια: Inés Ayala Sender

1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος για το οικονομικό έτος 2015

(2016/2166(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος για το οικονομικό έτος 2015,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος για το οικονομικό έτος 2015, που συνοδεύεται από την απάντηση του Οργανισμού(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2015, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 21ης Φεβρουαρίου 2017, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στον Οργανισμό όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2015 (05873/2017 – C8-0052/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 401/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος και το ευρωπαϊκό δίκτυο πληροφοριών και παρατηρήσεων σχετικά με το περιβάλλον(4), και ιδίως το άρθρο 13,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(5), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα ΙV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A8-0085/2017),

1.  χορηγεί απαλλαγή στον εκτελεστικό διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2015·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στον εκτελεστικό διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

2. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος για το οικονομικό έτος 2015

(2016/2166(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος για το οικονομικό έτος 2015,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος για το οικονομικό έτος 2015, που συνοδεύεται από την απάντηση του Οργανισμού(6),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(7) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2015, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 21ης Φεβρουαρίου 2017, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στον Οργανισμό όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2015 (05873/2017 – C8-0052/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(8), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 401/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος και το ευρωπαϊκό δίκτυο πληροφοριών και παρατηρήσεων σχετικά με το περιβάλλον(9), και ιδίως το άρθρο 13,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(10), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα ΙV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A8-0085/2017),

1.  εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος για το οικονομικό έτος 2015·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον εκτελεστικό διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

3. ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος για το οικονομικό έτος 2015

(2016/2166(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος για το οικονομικό έτος 2015,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα ΙV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A8-0085/2017),

–  έχοντας υπόψη την ειδική έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου αριθ. 12/2016 με τίτλο «Χρήση των επιχορηγήσεων από τους οργανισμούς: όχι πάντοτε η ενδεδειγμένη ή αποδεδειγμένα αποτελεσματική επιλογή»,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις δημοσιονομικές καταστάσεις του, ο οριστικός προϋπολογισμός του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος («ο Οργανισμός») για το οικονομικό έτος 2015 ανήλθε σε 49 156 474 EUR, ποσό που συνιστά μείωση κατά 6,50 % σε σύγκριση με το 2014· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 74 % του προϋπολογισμού του Οργανισμού προέρχεται από τον προϋπολογισμό της Ένωσης·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο, στην έκθεσή του για τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος για το οικονομικό έτος 2015 («έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου»), δήλωσε ότι αποκόμισε εύλογη βεβαιότητα ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί του Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2015 είναι αξιόπιστοι και ότι οι πράξεις στις οποίες βασίζονται είναι νόμιμες και κανονικές·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας απαλλαγής, η αρμόδια για την απαλλαγή αρχή τονίζει την ιδιαίτερη σημασία που έχει η περαιτέρω ενίσχυση της δημοκρατικής νομιμοποίησης των θεσμικών οργάνων της Ένωσης μέσω της ενίσχυσης της διαφάνειας και της λογοδοσίας, με την εφαρμογή της προσέγγισης της κατάρτισης του προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων και τη χρηστή διαχείριση των ανθρώπινων πόρων·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

1.  επισημαίνει ότι οι προσπάθειες παρακολούθησης του προϋπολογισμού κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2015 είχαν ως αποτέλεσμα το ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού να ανέλθει στο 99,36 %, και ότι το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών ήταν 87,5 %·

Αναλήψεις υποχρεώσεων και μεταφορές από έτος σε έτος

2.  λαμβάνει υπόψη ότι οι μεταφορές πιστώσεων από το 2015 στο 2016 ανήλθαν σε 4 944 739 EUR, ποσό παρόμοιο με εκείνο του προηγούμενου έτους· επισημαίνει ότι το ποσό που μεταφέρθηκε στον Τίτλο ΙΙΙ (επιχειρησιακές δαπάνες) αφορά κατά 57 % την τελική πληρωμή της συνεισφοράς για το 2015 στα ευρωπαϊκά θεματικά κέντρα που έπρεπε να γίνει μετά την υποβολή της τέταρτης έκθεση προόδου το 2016· σημειώνει ότι οι μεταφορές ενδέχεται συχνά να δικαιολογούνται, εν μέρει ή πλήρως, από τον πολυετή χαρακτήρα των επιχειρησιακών προγραμμάτων των οργανισμών και δεν αποτελούν κατ’ ανάγκη ένδειξη ανεπαρκειών στον σχεδιασμό και στην εκτέλεση του προϋπολογισμού, ούτε αντιβαίνουν πάντα στην αρχή της ετήσιας διάρκειας του προϋπολογισμού, ιδίως αν έχουν προγραμματιστεί εκ των προτέρων από τον Οργανισμό και έχουν κοινοποιηθεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο·

Διαδικασίες σύναψης συμβάσεων και πρόσληψης προσωπικού

3.  λαμβάνει υπόψη ότι ο Οργανισμός μείωσε επιτυχώς τον αριθμό των υπαλλήλων του σύμφωνα με τις γενικές αρχές που καθορίστηκαν στη διοργανική συμφωνία για τη δημοσιονομική πειθαρχία(11)· επισημαίνει ότι η Επιτροπή κατέταξε τον οργανισμό στους οργανισμούς με κανονικούς ρυθμούς λειτουργίας, γεγονός που συνεπάγεται ότι αναμένεται περαιτέρω μείωση κατά 5 %· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι ο Οργανισμός πραγματοποίησε τις απολύσεις χωρίς αρνητικές συνέπειες στην ικανότητά του να εκτελεί τα βασικά μέρη του πολυετούς προγράμματος εργασιών του· ζητεί από την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε πιθανά περαιτέρω μέτρα εξοικονόμησης να μην περιορίσουν την ικανότητα του Οργανισμού να εκπληρώνει την εντολή του·

Πρόληψη και διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων και διαφάνεια

4.  επισημαίνει ότι η στρατηγική του Οργανισμού για την καταπολέμηση της απάτης εγκρίθηκε από το διοικητικό του συμβούλιο τον Νοέμβριο του 2014, με στόχο να εξασφαλιστεί ο απρόσκοπτος χειρισμός των ζητημάτων σύγκρουσης συμφερόντων και να αναπτυχθούν ενέργειες για την καταπολέμηση της απάτης, ιδίως μέσω της πρόληψης, του εντοπισμού, της ευαισθητοποίησης και της στενότερης συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF)· λαμβάνει υπόψη ότι, σύμφωνα με τη «Μεθοδολογία και κατευθύνσεις για τις στρατηγικές καταπολέμησης της απάτης στους αποκεντρωμένους οργανισμούς της ΕΕ» της OLAF, ο Οργανισμός διεξήγαγε εκτίμηση κινδύνου απάτης για τις δραστηριότητές του με βάση την εκτιμώμενη πιθανότητα και τον πιθανό αντίκτυπο της απάτης·

5.  επισημαίνει ότι ο Οργανισμός κατάρτισε μητρώο εγγράφων το οποίο κατέστησε δημόσια προσβάσιμο μέσω του ιστοτόπου του· παρατηρεί ότι η πολιτική που χάραξε ο Οργανισμός το 2014 για την πρόληψη και τη διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων επανεξετάστηκε το 2016 και συμπληρώθηκε με πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις δηλώσεις συμφερόντων και τις υποχρεώσεις των μελών του προσωπικού που αποχωρούν από τον Οργανισμό·

6.  επισημαίνει με ανησυχία ότι τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού δεν υποχρεούνται να δημοσιοποιούν τα βιογραφικά σημειώματα και τις δηλώσεις συμφερόντων τους, και συνεπώς λίγα μόνον από αυτά υπάρχουν στον ιστότοπό του· καλεί τον Οργανισμό να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να διορθώσει την κατάσταση και να εξασφαλίσει την απαιτούμενη εποπτεία και τον έλεγχο της διαχείρισής του· επισημαίνει ότι τα βιογραφικά σημειώματα και οι δηλώσεις συμφερόντων όλων των διευθυντικών στελεχών έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο·

7.  επισημαίνει με ικανοποίηση ότι τον Δεκέμβριο του 2016 το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού ενέκρινε δικές του εσωτερικές κατευθυντήριες γραμμές για τους καταγγέλτες· καλεί τον Οργανισμό να ενημερώσει την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων για τους καταγγέλτες·

8.  επισημαίνει με ανησυχία ότι ο Οργανισμός δεν ανέλαβε ειδικές πρωτοβουλίες για την εξασφάλιση ή την αύξηση της διαφάνειας αναφορικά με τις επαφές με εκπροσώπους ομάδων συμφερόντων·

9.  ενθαρρύνει τον Οργανισμό να μεριμνήσει περαιτέρω ώστε το προσωπικό του να συνειδητοποιήσει καλύτερα την πολιτική αντιμετώπισης των συγκρούσεων συμφερόντων, παράλληλα με τις εν εξελίξει δραστηριότητες αύξησης της ευαισθητοποίησης και με την ενσωμάτωση της ακεραιότητας και της διαφάνειας ως υποχρεωτικών θεμάτων που θα συζητούνται στις διαδικασίες πρόσληψης και στις αξιολογήσεις των επιδόσεων·

Εσωτερικοί έλεγχοι

10.  λαμβάνει υπόψη ότι η Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου της Επιτροπής (ΥΕΛΕ) διενήργησε λογιστικό έλεγχο σχετικά με τη διαχείριση δεδομένων/πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένης μιας συνιστώσας ΤΠ, ο οποίος ολοκληρώθηκε το 2015· επισημαίνει με ικανοποίηση ότι, σύμφωνα με τα πορίσματα της ΥΕΛΕ, τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου που δημιούργησε ο Οργανισμός για την υποστήριξη της διαχείρισης δεδομένων/πληροφοριών είναι αποτελεσματικά υπό τις παρούσες συνθήκες· επισημαίνει ακόμα ότι, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι επικείμενες προκλήσεις, όπως η σημαντική αύξηση του όγκου δεδομένων και πληροφοριών που πρέπει να μπορεί να χειρίζεται, θα πρέπει ο Οργανισμός να αναπτύξει περαιτέρω τη διαχείριση δεδομένων/πληροφοριών του·

Εσωτερικοί έλεγχοι

11.  λαμβάνει υπόψη ότι, σύμφωνα με τις νέες απαιτήσεις του 2014, τα σχέδια εσωτερικής ικανότητας ελέγχου (IAC) για το 2015 και το 2016 εγκρίθηκαν από το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού· επισημαίνει ότι τα σχέδια περιλαμβάνουν, ως τρεις κύριους τομείς συνεισφοράς, αποστολές ελέγχου, συμβουλευτικά καθήκοντα και επαφές με άλλους ελεγκτές·

12.  λαμβάνει υπόψη ότι η IAC καθιέρωσε αξιολόγηση κινδύνου για την επιλογή δικαιούχων για επιτόπιους ελέγχους, αποτέλεσμα της οποίας ήταν η επαλήθευση των πληρωμών για τρεις διαφορετικές επιχορηγήσεις προκειμένου να εξασφαλιστούν η ακρίβεια και η αξιοπιστία των αιτήσεων για έξοδα προσωπικού· παρατηρεί ότι, στη βάση της νέας πολιτικής που εγκρίθηκε τον Οκτώβριο του 2015, το 2016 διεξήχθησαν περαιτέρω επιτόπιες επαληθεύσεις·

Επικοινωνία

13.  επισημαίνει ότι ο Οργανισμός ξεκίνησε το 2015 μεγάλης έκτασης αναθεώρηση του χαρτοφυλακίου έργων του με στόχο τον εκσυγχρονισμό και την προσαρμογή του στον τρόπο με τον οποίο το κοινό αφομοιώνει τις πληροφορίες· επισημαίνει επίσης ότι ο Οργανισμός έχει επενδύσει στη βελτίωση των γραφικών, της οπτικής απεικόνισης των δεδομένων και των ενημερωτικών γραφημάτων, και έχει επικαιροποιήσει την εταιρική του ταυτότητα στο πλαίσιο αυτό, καθώς και ότι εντάθηκαν οι προσπάθειες όσον αφορά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τις σχέσεις με τα μέσα ενημέρωσης·

14.  υπογραμμίζει ότι ο Οργανισμός θα πρέπει να συνεχίσει την προώθηση του διαλόγου με τα ενδιαφερόμενα μέρη και τους πολίτες, και να τον εντάξει στις προς υλοποίηση προτεραιότητες και δραστηριότητές του·

Λοιπές παρατηρήσεις

15.  Διαπιστώνει, με βάση την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ότι από τον έλεγχο των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων προέκυψε πως ο Οργανισμός υπέγραψε συμβάσεις-πλαίσια με έναν και μόνον ανάδοχο, οι οποίες χρησιμοποιούνται για την παροχή διαφόρων υπηρεσιών βάσει επιμέρους συμβάσεων με κατ’ αποκοπή τιμή· επισημαίνει με ανησυχία ότι με το να ζητείται η παροχή υπηρεσιών με κατ’ αποκοπή τιμή από έναν και μόνο ανάδοχο δυνάμει των εν λόγω συμβάσεων, έχει εξουδετερωθεί ο ανταγωνισμός στις τιμές και έχει αυξηθεί ο βαθμός εξάρτησης από τον ανάδοχο·

16.  επισημαίνει, με βάση τις δηλώσεις του Οργανισμού, ότι το επίπεδο του ανταγωνισμού στην αγορά της παραγωγής και ανάλυσης δορυφορικών εικόνων είναι σχετικά περιορισμένο εξαιτίας του μικρού αριθμού των παρόχων υπηρεσιών που λειτουργούν στους συγκεκριμένους τομείς, καθώς και λόγω της σταθερότητας και της συνέπειας των τιμών που ισχύουν στην αγορά· επισημαίνει επιπλέον, ότι η τεχνική φύση και η πολυπλοκότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών απαιτούν τον συνδυασμό διαφόρων τομέων πραγματογνωσίας τους οποίους οι πάροχοι υπηρεσιών που κινούνται στην αγορά αυτή μπορούν να προσφέρουν μόνον εφόσον ενωθούν σε κοινοπραξία· αναγνωρίζει ότι η επιλογή της ανάθεσης της σύμβασης πλαισίου σε έναν και μόνο οικονομικό φορέα είναι συνειδητή και προκύπτει από την εκτίμηση απτών παραγόντων της σχετικής αγοράς·

17.  λαμβάνει υπόψη ότι ο Οργανισμός προσπαθεί να βελτιώσει την ισορροπία στην εκπροσώπηση των δύο φύλων μεταξύ των χαμηλότερων στελεχών του, επισημαίνει ωστόσο με ανησυχία ότι παρατηρείται σημαντική ανισορροπία στην εκπροσώπηση των δύο φύλων μεταξύ των ανώτερων διευθυντικών στελεχών του· παροτρύνει τον Οργανισμό να διορθώσει αυτή την ανισορροπία και να κοινοποιήσει τα αποτελέσματα στο Κοινοβούλιο το ταχύτερο δυνατόν·

18.  υπενθυμίζει ότι, από την ίδρυσή του έως σήμερα, ο Οργανισμός, από κοινού με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πληροφοριών και Παρατηρήσεων για το περιβάλλον (ΕΔΠΠΠ), έχει αποτελέσει πηγή πληροφόρησης τόσο για όσους συμμετέχουν στην ανάπτυξη, έγκριση, εφαρμογή και αξιολόγηση των ενωσιακών πολιτικών για το περιβάλλον και το κλίμα και των πολιτικών για τη βιώσιμη ανάπτυξη, όσο και για το ευρύ κοινό·

19.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δημοσίευση της πέμπτης ετήσιας έκθεσης του Οργανισμού για την κατάσταση του περιβάλλοντος (SOER 2015)·

20.  λαμβάνει υπό σημείωση την ανάπτυξη των συστημάτων πληροφορικής και των διεργασιών διαχείρισης της ροής δεδομένων του Οργανισμού, με σκοπό την υποστήριξη χωρών και εταιρειών στον τομέα της υποβολής στοιχείων και της βελτίωσης της ποιότητας των δεδομένων, ιδιαίτερα όσον αφορά το τροποποιημένο σύστημα υποβολής στοιχείων δυνάμει του νέου κανονισμού για τα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου, και όσον αφορά την υποβολή στοιχείων για τις μεγάλες εγκαταστάσεις καύσης (LCP), που ανέλαβε ο Οργανισμός από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2015·

21.  υπενθυμίζει τη σημασία της εν εξελίξει αξιολόγησης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος και του δικτύου ΕΔΠΠΠ, η οποία είναι προγραμματισμένη για το τέλος του 2017, προκειμένου να εκτιμηθεί καλύτερα ο βαθμός στον οποίο ο Οργανισμός επιτυγχάνει τους στόχους του και εκτελεί τα καθήκοντα που ορίζονται στην αποστολή του και στο πολυετές πρόγραμμα εργασίας του·

22.  συνιστά στον Οργανισμό να εκπονήσει δείκτες αντικτύπου και πιστεύει ότι οι εν λόγω δείκτες αποτελούν ουσιαστικό εργαλείο για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας του Οργανισμού·

°

°  °

23.  παραπέμπει, όσον αφορά άλλες παρατηρήσεις οριζόντιου χαρακτήρα που συνοδεύουν την απόφαση απαλλαγής, στο ψήφισμά του της [xx xxxx 2017](12) [σχετικά με τις επιδόσεις, τη χρηματοοικονομική διαχείριση και τον έλεγχο των οργανισμών].).

1.2.2017

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

προς την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος για το οικονομικό έτος 2015

(2016/2166(DEC))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Giovanni La Via

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  σημειώνει ότι, το 2015, ο συνολικός προϋπολογισμός του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (εφεξής «ο Οργανισμός»), ανήλθε σε 49 200 000 EUR, εκ των οποίων 36 309 240 EUR προήλθαν μέσω της βασικής χρηματοδότησης από τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

2.  υπενθυμίζει ότι, από την ίδρυσή του έως σήμερα, ο Οργανισμός από κοινού με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πληροφοριών και Παρατηρήσεων για το περιβάλλον (ΕΔΠΠΠ) έχει αποτελέσει πηγή πληροφόρησης τόσο για όσους συμμετέχουν στην ανάπτυξη, έγκριση, εφαρμογή και αξιολόγηση των ενωσιακών πολιτικών για το περιβάλλον και το κλίμα αλλά και των πολιτικών για την αειφόρο ανάπτυξη, όσο και για το ευρύ κοινό·

3.  σημειώνει ότι ο Οργανισμός μείωσε τον αριθμό του προσωπικού του σύμφωνα με τις γενικές αρχές που καθορίστηκαν για τα θεσμικά όργανα της Ένωσης (μείωση κατά 5 % την περίοδο 2013 – 2018)· τονίζει ότι η Επιτροπή κατέταξε τον οργανισμό στους οργανισμούς με κανονικούς ρυθμούς λειτουργίας, γεγονός που επιτάσσει επιπλέον μείωση κατά 5 %·

4.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δημοσίευση της πέμπτης ετήσιας έκθεσης του Οργανισμού για την κατάσταση του περιβάλλοντος (SOER 2015)·

5.  λαμβάνει υπό σημείωση την ανάπτυξη των συστημάτων πληροφοριών και των διεργασιών διαχείρισης της ροής δεδομένων του Οργανισμού με σκοπό την υποστήριξη χωρών και εταιρειών στον τομέα της υποβολής στοιχείων και της βελτίωσης της ποιότητας των δεδομένων, ιδιαίτερα όσον αφορά το τροποποιημένο σύστημα υποβολής στοιχείων δυνάμει του νέου κανονισμού για τα φθοριωμένα αέρια θερμοκηπίου, και όσον αφορά την υποβολή στοιχείων για τις μεγάλες εγκαταστάσεις καύσης (LCP), που ανέλαβε ο Οργανισμός από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2015·

6.  ενθαρρύνει τον Οργανισμό να μεριμνήσει περαιτέρω ώστε το προσωπικό του να συνειδητοποιήσει καλύτερα την πολιτική αντιμετώπισης των συγκρούσεων συμφερόντων, παράλληλα με τις εν εξελίξει δραστηριότητες αύξησης της ευαισθητοποίησης και με την ενσωμάτωση της ακεραιότητας και της διαφάνειας ως υποχρεωτικών θεμάτων που θα συζητούνται στις διαδικασίες πρόσληψης και στις αξιολογήσεις των επιδόσεων·

7.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο ανακοίνωσε ότι οι υποκείμενες στους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού πράξεις για το οικονομικό έτος 2015 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, νόμιμες και κανονικές·

8.  υπενθυμίζει τη σημασία της εν εξελίξει «αξιολόγησης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος και του δικτύου ΕΔΠΠΠ», η οποία είναι προγραμματισμένη για το τέλος του 2017, προκειμένου να εκτιμηθεί καλύτερα ο βαθμός στον οποίο ο Οργανισμός επιτυγχάνει τους στόχους του και εκτελεί τα καθήκοντα που ορίζονται στην αποστολή του και στο πολυετές πρόγραμμα εργασίας του·

9.  συνιστά στον Οργανισμό να εκπονήσει δείκτες αντικτύπου, και πιστεύει ότι οι εν λόγω δείκτες αντικτύπου αποτελούν ουσιαστικό εργαλείο για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας του Οργανισμού·

10.  υπογραμμίζει ότι ο Οργανισμός οφείλει να συνεχίσει την προώθηση του διαλόγου με τα ενδιαφερόμενα μέρη και τους πολίτες, και να τον εντάξει στις προς υλοποίηση προτεραιότητες και δραστηριότητες·

11.  συνιστά, βάσει των διαθέσιμων στοιχείων, να χορηγηθεί απαλλαγή στον εκτελεστικό διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2015.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

31.1.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

57

11

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Alberto Cirio, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Renate Sommer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Estefanía Torres Martínez, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Clara Eugenia Aguilera García, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Martin Häusling, Jan Huitema, Peter Jahr, Merja Kyllönen, Gesine Meissner, James Nicholson, Gabriele Preuß, Bart Staes, Tiemo Wölken

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Dieter-Lebrecht Koch, Jiří Maštálka, Clare Moody

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

22.3.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

21

6

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Richard Ashworth, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Patricija Šulin

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Raymond Finch, Jens Geier, Janusz Zemke

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

21

+

ALDE

ECR

PPE

S&D

VERTS/ALE

Martina Dlabajová, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula

Monica Macovei

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller, Patricija Šulin

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Derek Vaughan, Janusz Zemke

Benedek Jávor, Bart Staes

6

-

ECR

EFDD

ENF

GUE/NGL

Richard Ashworth, Νότης Μαριάς

Raymond Finch

Jean-François Jalkh

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

0

0

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

(1)

ΕΕ C 449, 1.12.2016, σ. 87.

(2)

ΕΕ C 449, 1.12.2016, σ. 87.

(3)

ΕΕ L 298, 26.10.2012, σ. 1.

(4)

ΕΕ L 126, 21.5.2009, σ. 13.

(5)

ΕΕ L 328, 7.12.2013, σ. 42.

(6)

ΕΕ C 449, 1.12.2016, σ. 87.

(7)

ΕΕ C 449, 1.12.2016, σ. 87.

(8)

ΕΕ L 298, 26.10.2012, σ. 1.

(9)

ΕΕ L 126, 21.5.2009, σ. 13.

(10)

ΕΕ L 328, 7.12.2013, σ. 42.

(11)

Διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (ΕΕ C 373, 20.12.2013, σ. 1).

(12)

Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P[8_TA(-PROV)(2017)0000].

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου